Help Print this page 

Document DD_2013_15_002_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 002
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1987

L 371

76

 

 

31987D0600

 

 

 

(87/600/Euratom)
Odluka Vijeća od 14. prosinca 1987. o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti

3

1989

L 357

31

 

 

31989L0618

 

 

 

(89/618/Euratom)
Direktiva Vijeća od 27. studenoga 1989. o obavješćivanju stanovništva o mjerama zdravstvene zaštite koje treba primijeniti i koracima koje treba poduzeti u slučaju radiološke opasnosti

6

1991

L 239

23

 

 

31991D0448

 

 

 

(91/448/EEZ)
Odluka Komisije od 29. srpnja 1991. o smjernicama za klasifikaciju iz članka 4. Direktive 90/219/EEZ

10

1992

L 206

7

 

 

31992L0043

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore

14

1996

L 243

31

 

 

31996L0059

 

 

 

Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT)

58

1999

L 318

20

 

 

31999D0819

 

 

 

(1999/819/Euratom)
Odluka Komisije od 16. studenoga 1999. o pristupanju Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) Konvenciji o nuklearnoj sigurnosti iz 1994. (priopćena pod brojem dokumenta C (1999) 3223)

63

2000

L 273

5

 

 

32000R2364

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2364/2000 od 25. listopada 2000. o četvrtom popisu prioritetnih tvari kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 (1)

64

2001

L 047

32

 

 

32001D0119

 

 

 

(2001/119/EZ)
Odluka Komisije od 22. siječnja 2001. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 106) (1)

67

2003

L 186

34

 

 

32003L0073

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/73/EZ od 24. srpnja 2003. o izmjeni Priloga III. Direktivi 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (1)

68

2003

L 345

106

 

 

32003L0108

 

 

 

Direktiva 2003/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. prosinca 2003. o izmjeni Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

70

2004

L 172

7

 

 

32004D0491

 

 

 

(2004/491/Euratom)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o izmjeni Odluke Komisije 1999/819/Euratom od 16. studenoga 1999. o pristupanju Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) Konvenciji o nuklearnoj sigurnosti iz 1994. u vezi s priloženom Deklaracijom

72

2004

L 328

66

 

 

32004R1898

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1898/2004 od 29. listopada 2004. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Terre Tarentine) (ZOI)

74

2006

L 337

21

 

 

32006L0117

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva

75

2012

L 010

130

 

 

32012D0011

 

 

 

(2012/11/EU)
Provedbena odluka Komisije od 18. studenoga 2011. o donošenju petog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za borealnu biogeografsku regiju (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 8195)

87

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top