EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_061_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 61

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.061.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 061

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 046

1

 

 

31976L0211

 

 

 

(76/211/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. siječnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina označenih masom ili obujmom

3

1981

L 167

31

 

 

31981D0437

 

 

 

(81/437/EEZ)
Odluka Komisije od 11. svibnja 1981. o utvrđivanju kriterija prema kojima države članice dostavljaju Komisiji informacije u odnosu na popis kemijskih tvari

14

1987

L 192

49

 

 

31987L0357

 

 

 

(87/357/EEZ)
Direktiva Vijeća od 25. lipnja 1987. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na proizvode koji, zbog toga što nisu onakvi kakvim se prikazuju, ugrožavaju zdravlje ili sigurnost potrošača

22

1989

L 040

34

 

 

31989L0108

 

 

 

(89/108/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na brzo smrznutu hranu namijenjenu prehrani ljudi

24

1990

L 222

49

 

 

31990D0420

 

 

 

(90/420/EEZ)
Odluka Komisije od 25. srpnja 1990. o razvrstavanju i označivanju di(2-etilheksil)ftalata u skladu s člankom 23. Direktive Vijeća 67/548/EEZ

28

1993

L 220

1

 

 

31993L0068

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/68/EEZ od 22. srpnja 1993. o izmjeni direktiva 87/404/EEZ (jednostavne tlačne posude), 88/378/EEZ (sigurnost igračaka), 89/106/EEZ (građevni proizvodi), 89/336/EEZ (elektromagnetska kompatibilnost), 89/392/EEZ (strojevi), 89/686/EEZ (osobna zaštitna oprema), 90/384/EEZ (neautomatske vage), 90/385/EEZ (aktivni ugradivi medicinski uređaji), 90/396/EEZ (uređaji u kojima izgaraju plinska goriva), 91/263/EEZ (telekomunikacijska terminalna oprema), 92/42/EEZ (novi toplovodni kotlovi na tekuća ili plinovita goriva) i 73/23/EEZ (električna oprema namijenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica)

29

1997

L 268

36

 

 

31997D0638

 

 

 

(97/638/EZ)
Odluka Komisije od 19. rujna 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz spone za konstrukcijsku drvenu građu (1)

51

1998

L 345

3

 

 

31998R2743

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2743/98 od 14. prosinca 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 297/95 o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za procjenu lijekova

53

1998

L 350

58

 

 

31998L0070

 

 

 

Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ

59

2000

L 129

30

 

 

32000D0361

 

 

 

(2000/361/EZ)
Odluka Komisije od 10. svibnja 2000. o objavljivanju upućivanja na norme EN 1459:1999 Sigurnost vozila za prijevoz tereta – samohodna vozila s promjenljivim dosegom i EN 1726-1:1999 Sigurnost vozila za prijevoz tereta – samohodna vozila nosivosti do uključujući 10000 kg i vučna vozila s vučnom silom do uključujući 20000 N – 1. dio: Opći zahtjevi(priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1174) (1)

70

2001

L 121

34

 

 

32001L0020

 

 

 

Direktiva 2001/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o usklađivanju zakonodavstava i drugih propisa država članica koji se odnose na provedbu dobre kliničke prakse prilikom provođenja kliničkih ispitivanja lijekova za humanu uporabu

73

2002

L 131

17

 

 

32002D0364

 

 

 

(2002/364/EZ)
Odluka Komisije od 7. svibnja 2002. o zajedničkim tehničkim specifikacijama za in vitro dijagnostičke medicinske proizvode (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 1344) (1)

84

2002

L 192

57

 

 

32002D0592

 

 

 

(2002/592/EZ)
Odluka Komisije od 15. srpnja 2002. o izmjeni odluka 95/467/EZ, 96/577/EZ, 96/578/EZ i 98/598/EZ o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s proizvodima od gipsa, stabilnim sustavima za gašenje požara, sanitarnim uređajima i agregatima (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 2586) (1)

98

2004

L 136

34

 

 

32004L0027

 

 

 

Direktiva 2004/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o izmjeni Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za humanu uporabu (1)

101

2004

L 136

58

 

 

32004L0028

 

 

 

Direktiva 2004/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o izmjeni Direktive 2001/82/EZ o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (1)

125

2006

L 363

344

 

 

32006L0103

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/103/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

152

2007

L 051

7

 

 

32007R0162

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 162/2007 od 19. veljače 2007. o izmjeni Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima zbog prilagodbe njenih priloga I. i IV. tehničkom napretku (1)

160

2009

L 122

6

 

 

32009L0023

 

 

 

Direktiva 2009/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o neautomatskim vagama (Kodificirana verzija) (1)

169

2009

L 282

7

 

 

32009R1020

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1020/2009 od 28. listopada 2009. o izmjeni Uredbe 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima zbog prilagodbe njenih priloga I., III. i IV. tehničkom napretku (1)

191

2009

L 311

6

 

 

32009R1136

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1136/2009 od 25. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 (1)

199

2009

L 318

25

 

 

32009D0886

 

 

 

(2009/886/EZ)
Odluka Komisije od 27. studenoga 2009. o izmjeni Odluke 2002/364/EZ o zajedničkim tehničkim specifikacijama za in vitro dijagnostičke medicinske proizvode (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9464) (1)

214

2010

L 126

1

 

 

32010R0440

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 440/2010 od 21. svibnja 2010. o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za kemikalije na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (1)

230

2011

L 043

1

 

 

32011R0137

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 137/2011 od 16. veljače 2011. o izmjeni Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima zbog prilagodbe njenih priloga I. i IV. tehničkom napretku (1)

235

2011

L 053

4

 

 

32011R0183

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 183/2011 od 22. veljače 2011. o izmjeni priloga IV. i VI. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1)

243

2011

L 192

17

 

 

32011R0692

 

 

 

Uredba (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu i o stavljaju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ (1)

272

2013

L 037

10

 

 

32013L0002

 

 

 

Direktiva Komisije 2013/2/EU od 7. veljače 2013. o izmjeni Priloga I. Direktivi 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (1)

288

2013

L 070

1

 

 

32013R0220

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 220/2013 od 13. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 297/95 u pogledu prilagodbe naknada Europske agencije za lijekove stopi inflacije (1)

291

2013

L 077

20

 

 

32013L0010

 

 

 

Direktiva Komisije 2013/10/EU od 19. ožujka 2013. o izmjeni Direktive Vijeća 75/324/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima radi prilagodbe njezinih odredaba o označivanju Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (1)

294

2013

L 079

7

 

 

32013R0254

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 254/2013 od 20. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 340/2008 o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (1)

297

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top