Help Print this page 

Document DD_2013_13_054_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 54
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.054.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 054

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1996

L 266

1

 

 

31996L0060

 

 

 

Direktiva Komisije 96/60/EZ od 19. rujna 1996. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u vezi s energetskim označivanjem kombiniranih perilica-sušilica rublja

3

1997

L 229

14

 

 

31997D0556

 

 

 

(97/556/EZ)
Odluka Komisije od 14. srpnja 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u odnosu na povezane sustave/sklopove za vanjsku toplinsku izolaciju sa žbukom (ETICS) (1)

30

1998

L 331

1

 

 

31998L0079

 

 

 

Direktiva 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima

33

2002

L 006

50

 

 

32001L0104

 

 

 

Direktiva 2001/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. prosinca 2001. o izmjeni Direktive Vijeća 93/42/EEZ u vezi s medicinskim proizvodima (1)

70

2003

L 144

9

 

 

32003D0424

 

 

 

(2003/424/EZ)
Odluka Komisije od 6. lipnja 2003. o izmjeni Odluke 96/603/EZ o utvrđivanju popisa proizvoda razreda A Ne doprinose požaru predviđenog u Odluci 94/611/EZ o primjeni članka 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ o građevnim proizvodima (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1673) (1)

72

2003

L 201

25

 

 

32003D0593

 

 

 

(2003/593/EZ)
Odluka Komisije od 7. kolovoza 2003. o izmjeni Odluke 2003/43/EZ o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2592) (1)

73

2005

L 135

37

 

 

32005D0403

 

 

 

(2005/403/EZ)
Odluka Komisije od 25. svibnja 2005. o utvrđivanju razreda otpornosti na požar krovova i krovnih pokrova kod vanjskog požara za određene građevne proizvode, kako je predviđeno Direktivom Vijeća 89/106/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1501) (1)

76

2005

L 173

15

 

 

32005D0484

 

 

 

(2005/484/EZ)
Odluka Komisije od 4. srpnja 2005. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu sustava za izgradnju hladnjača i sustava za oblaganje hladnjača (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1961) (1)

79

2006

L 066

47

 

 

32006D0190

 

 

 

(2006/190/EZ)
Odluka Komisije od 1. ožujka 2006. o izmjeni Odluke 97/808/EZ o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s podnim oblogama (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 553) (1)

82

2007

L 213

7

 

 

32007R0963

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 963/2007 od 14. kolovoza 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 s obzirom na odstupanja koja treba odobriti za strukturne poslovne statistike

85

2007

L 247

21

 

 

32007L0047

 

 

 

Direktiva 2007/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 90/385/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na aktivne medicinske proizvode za ugradnju, Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima i Direktive 98/8/EZ o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1)

104

2008

L 015

32

 

 

32008D0060

 

 

 

(2008/60/EZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 2007. o izmjeni Odluke 2003/548/EZ s obzirom na uklanjanje određenih vrsta iznajmljenih vodova iz najmanjeg skupa iznajmljenih vodova (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6635) (1)

139

2008

L 220

24

 

 

32008D0671

 

 

 

(2008/671/EZ)
Odluka Komisije od 5. kolovoza 2008. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5875 – 5905 MHz za sigurnosne aplikacije inteligentnih transportnih sustava (ITS) (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 4145) (1)

140

2008

L 262

39

 

 

32008D0763

 

 

 

(2008/763/EZ)
Odluka Komisije od 29. rujna 2008. o uspostavljanju zajedničke metodologije za izračun godišnje prodaje prijenosnih baterija i akumulatora krajnjim korisnicima u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5339) (1)

143

2008

L 339

45

 

 

32008R1275

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn za uporabu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti ili isključenosti (1)

144

2008

L 345

68

 

 

32008L0112

 

 

 

Direktiva 2008/112/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (1)

152

2009

L 033

6

 

 

32009R0097

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 97/2009 od 2. veljače 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu korištenja fleksibilnog modula (1)

159

2009

L 040

26

 

 

32009D0109

 

 

 

(2009/109/EZ)
Odluka Komisije od 9. veljače 2009. o organizaciji privremenog pokusa kojim se predviđaju određena odstupanja od stavljanja na tržište mješavina sjemena namijenjenih za upotrebu kao krmno bilje prema Direktivi Vijeća 66/401/EEZ za utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za uvrštenje u točku A. stavka 1. članka 2. Direktive 66/401/EEZ određenih vrsta koje nisu navedene u direktivama Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/55/EZ ili 2002/57/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 724) (1)

161

2009

L 046

3

 

 

32009R0134

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 134/2009 od 16. veljače 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XI. (1)

166

2009

L 067

14

 

 

32009R0192

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 192/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe s obzirom na razmjenu povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i država članica (1)

169

2009

L 080

5

 

 

32009R0254

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 254/2009 od 25. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 12 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) (1)

177

2009

L 087

164

 

 

32009R0223

 

 

 

Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (1)

186

2009

L 110

37

 

 

32009D0357(01)

 

 

 

(2009/357/EZ)
Odluka Komisije od 27. travnja 2009. o izmjeni Odluke 2007/134/EZ o osnivanju Europskog istraživačkog vijeća (1)

196

2009

L 198

9

 

 

32009L0059

 

 

 

Direktiva 2009/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o retrovizorima za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (kodificirana verzija) (1)

198

2009

L 201

29

 

 

32009L0079

 

 

 

Direktiva 2009/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o rukohvatima za putnike na motornim vozilima na dva kotača (kodificirana verzija) (1)

204

2009

L 206

13

 

 

32009D0603

 

 

 

(2009/603/EZ)
Odluka Komisije od 5. kolovoza 2009. o utvrđivanju uvjeta za registraciju proizvođača baterija i akumulatora u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 6054) (1)

211

2009

L 264

12

 

 

32009L0105

 

 

 

Direktiva 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na jednostavne tlačne posude (kodificirana verzija) (1)

214

2009

L 317

46

 

 

32009D0884

 

 

 

(2009/884/EZ)
Odluka Komisije od 30. studenoga 2009. o izmjeni Odluke 2007/116/EZ s obzirom na uvođenje dodatnih rezerviranih brojeva koji počinju sa 116(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9425) (1)

232

2010

C 210

4

 

 

32010D0803(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 30. srpnja 2010. o osnivanju Foruma na visokoj razini za poboljšano funkcioniranja lanca opskrbe hranom (2010/C 210/03)

234

2010

L 038

11

 

 

32010D0082

 

 

 

(2010/82/EU)
Odluka Komisije od 9. veljače 2010. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevinskih proizvoda s obzirom na dekorativne zidne obloge u rolama i pločama (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 397) (1)

236

2011

L 044

2

 

 

32011R0143

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 143/2011 od 17. veljače 2011. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (1)

238

2011

L 097

49

 

 

32011D0232

 

 

 

(2011/232/EU)
Odluka Komisije od 11. travnja 2011. o izmjeni Odluke 2000/367/EZ o utvrđivanju sustava razredbe reakcije na požar građevnih proizvoda, građevnih objekata i njihovih dijelova (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2417) (1)

243

2011

L 237

1

 

 

32011R0914

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 914/2011 od 13. rujna 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 605/2010 o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (1)

245

2011

L 243

7

 

 

32011L0078

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/78/EU od 20. rujna 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tvari Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotip H14, soj: AM65-52 kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

261

2012

L 144

19

 

 

32012R0471

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 471/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe lisozima (E 1105) u pivu (1)

264

2012

L 144

22

 

 

32012R0472

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 472/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe glicerolnih estera smole drveta (E 445) za tiskanje na konditorskim proizvodima s tvrdom glazurom (1)

267

2012

L 169

43

 

 

32012R0570

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 570/2012 od 28. lipnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe benzojeve kiseline – benzoata (E 210-213) u bezalkoholnom vinu (1)

270

2012

L 173

8

 

 

32012R0583

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 583/2012 od 2. srpnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe polisorbata (E 432-436) u kokosovom mlijeku (1)

273

2012

L 217

11

 

 

32012D0463

 

 

 

(2012/463/EU)
Odluka Komisije od 23. srpnja 2012. o izmjeni odluka 2006/679/EZ i 2006/860/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (priopćena od brojem dokumenta C(2012) 4984) (1)

275

2012

L 258

1

 

 

32012R0874

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 874/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela (1)

284

2012

L 267

162

 

 

32012R0873

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 873/2012 od 1. listopada 2012. o prijelaznim mjerama koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

304

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top