Help Print this page 

Document DD_2013_13_036_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 036
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.036.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 036

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2005

L 310

10

 

 

32005L0064

 

 

 

Direktiva 2005/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabe, recikliranja i oporabe i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ

3

2006

L 204

10

 

 

32006L0052

 

 

 

Direktiva 2006/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o izmjeni Direktive 95/2/EZ o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila te Direktive 94/35/EZ o sladilima za upotrebu u hrani

21

2006

L 364

5

 

 

32006R1881

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (1)

34

2008

L 145

65

 

 

32008R0451

 

 

 

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (1)

54

2009

L 198

20

 

 

32009L0062

 

 

 

Direktiva 2009/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o prostoru za ugradbu stražnje registarske pločice za motorna vozila na dva ili tri kotača (kodificirana verzija) (1)

216

2009

L 268

11

 

 

32009D0750

 

 

 

(2009/750/EZ)
Odluka Komisije od 6. listopada 2009. o definiranju europske elektroničke naplate cestarine i njezinih tehničkih elemenata (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7547) (1)

224

2010

L 027

20

 

 

32010R0067

 

 

 

Uredba (EZ) br. 67/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o određivanju općih pravila za dodjelu financijske potpore Zajednice u području transeuropskih mreža (kodificirana verzija)

243

2010

L 291

22

 

 

32010R1003

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1003/2010 od 8. studenoga 2010. o zahtjevima za homologaciju tipa za prostor za ugradbu i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica na motorna vozila i njihove prikolice i provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (1)

256

2010

L 319

1

 

 

32010D0713

 

 

 

(2010/713/EU)
Odluka Komisije od 9. studenoga 2010. o modulima za postupke ocjene sukladnosti, prikladnosti za uporabu i EZ provjere podsustava koji se koriste u tehničkim specifikacijama za interoperabilnost donesenima na temelju Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7582) (1)

265

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top