EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_017_HR_TOC

Pristup zakonodavstvu Europske unije
11. Vanjski odnosi
Svezak 017

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.017.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 017

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1981

L 252

27

 

 

21981A0905(01)

 

 

 

Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa

3

1987

L 340

28

 

 

21987A1202(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Tunisa o izmjeni Sporazuma o određenim vinima podrijetlom iz Tunisa koja imaju pravo na oznaku izvornosti

12

1993

L 039

1

 

 

31993D0098

 

 

 

(93/98/EEZ)
Odluka Vijeća od 1. veljače 1993. o sklapanju, u ime Zajednice, Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Baselska konvencija)

13

1993

L 039

3

 

 

21993A0216(02)

 

 

 

Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju

16

1995

L 273

50

 

 

21995D1116(04)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 31/95 od 19. svibnja 1995. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

36

1995

L 273

52

 

 

21995D1116(06)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 33/95 od 19. svibnja 1995. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

37

2002

L 256

7

 

 

32002D0762

 

 

 

(2002/762/EZ)
Odluka Vijeća od 19. rujna 2002. o ovlašćivanju država članica da u interesu Zajednice potpišu, ratificiraju ili pristupe Međunarodnoj konvenciji o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem, 2001. (Konvencija o pogonskom ulju)

38

2002

L 256

9

 

 

22002A0925(01)

 

 

 

Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem, 2001.

40

2003

L 063

29

 

 

 

 

 

Prijevod Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini

48

2003

L 179

3

 

 

22003A0717(01)

 

 

 

Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

67

2004

L 078

22

 

 

32004D0246

 

 

 

(2004/246/EZ)
Odluka Vijeća od 2. ožujka 2004. o ovlašćivanju država članica da, u interesu Europske zajednice, potpišu, ratificiraju ili pristupe Protokolu iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine i o ovlašćivanju Austrije i Luksemburga da, u interesu Europske zajednice, pristupe temeljnim instrumentima

119

2004

L 078

24

 

 

 

 

 

Protokol iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine

121

2004

L 078

32

 

 

22004A0316(02)

 

 

 

Protokol, iz 1992. godine o izmjeni međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine

129

2004

L 078

40

 

 

 

 

 

Protokol, iz 1992. godine o izmjeni Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971. godine

137

2004

L 261

41

 

 

22004A0806(01)

 

 

 

Protokol o suradnji u sprečavanju onečišćavanja s brodova i, u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora

147

2004

L 261

70

 

 

22004A0806(04)

 

 

 

United Nations Convention against Transnational Organised Crime

153

2004

L 378

1

 

 

32004D0869

 

 

 

(2004/869/EZ)
Odluka Vijeća od 24. veljače 2004. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu

199

2004

L 378

3

 

 

22004A1223(02)

 

 

 

Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu

201

2006

L 032

56

 

 

 

 

 

Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari

220

2006

L 209

3

 

 

22006A0731(01)

 

 

 

Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

244

2006

L 333

49

 

 

22006D0121

 

 

 

Odluka Zajedničkoga odbora EGP-a br. 121/2006 od 22. rujna 2006. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

271

2006

L 386

17

 

 

32006D0953

 

 

 

(2006/953/EZ)
Odluka Vijeća od 27. ožujka 2006. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Maroka o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

272

2009

L 188

93

 

 

32009R0597

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (Kodificirana verzija)

273

Top