EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_06_012_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
06. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
Svezak 12

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.06.012.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

06.   Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Svezak 012

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1991

L 205

48

 

 

31991L0371

 

 

 

(91/371/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. lipnja 1991. o provedbi Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o izravnom osiguranju osim životnog osiguranja

3

1991

L 373

29

 

 

31991L0672

 

 

 

(91/672/EEZ)
Direktiva Vijeća od 16. prosinca 1991. o uzajamnom priznavanju nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima

4

1991

L 374

7

 

 

31991L0674

 

 

 

(91/674/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. prosinca 1991. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima društava za osiguranje

8

1994

L 135

5

 

 

31994L0019

 

 

 

Direktiva 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o sustavima osiguranja depozita

33

1998

L 330

1

 

 

31998L0078

 

 

 

Direktiva 98/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o dodatnom nadzoru društava za osiguranje u grupi osiguravatelja

43

2001

L 110

28

 

 

32001L0017

 

 

 

Direktiva 2001/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o reorganizaciji i likvidaciji društava za osiguranje

55

2004

L 003

36

 

 

32004D0010

 

 

 

(2004/10/EZ)
Odluka Komisije od 5. studenoga 2003. o osnivanju Europskog odbora za bankarstvo (1)

67

2004

L 105

39

 

 

32004D0332

 

 

 

(2004/332/EZ)
Odluka Komisije od 2. travnja 2004. o primjeni Direktive Vijeća 72/166/EEZ u odnosu na provjere osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (priopćeno pod brojem dokumenta C(2004) 1235) (1)

69

2007

L 180

5

 

 

32007D0475

 

 

 

(2007/475/EZ)
Odluka Komisije od 25. lipnja 2007. o kompatibilnosti mjera koje poduzima Italija sukladno članku 3.a stavku 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja s propisima Zajednice

70

2009

L 146

37

 

 

32009L0044

 

 

 

Direktiva 2009/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o izmjeni Direktive 98/26/EZ o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira i Direktive 2002/47/EZ o ugovorima o financijskom kolateralu s obzirom na povezane sustave i kreditna potraživanja (1)

73

2010

L 331

12

 

 

32010R1093

 

 

 

Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ

80

2011

L 059

4

 

 

32011R0213

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 213/2011 od 3. ožujka 2011. o izmjeni priloga II. i V. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija (1)

116

2012

L 256

4

 

 

32012R0862

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 862/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu informacija o suglasnosti za korištenje prospekta, informacija o temeljnim indeksima i zahtjeva za izvješćem koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori (1)

120

2012

L 274

30

 

 

32012D0627

 

 

 

(2012/627/EU)
Provedbena odluka Komisije od 5. listopada 2012. o priznavanju jednakosti zakonskog i nadzornog okvira Australije zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (1)

130

2012

L 352

20

 

 

32012R1247

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (1)

132

2012

L 352

30

 

 

32012R1248

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1248/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom zahtjeva za registraciju trgovinskih repozitorija u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (1)

142

2012

L 352

32

 

 

32012R1249

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1249/2012 od 19. prosinca 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom evidencija koje čuvaju središnje druge ugovorne stranke u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (1)

144

2013

L 052

1

 

 

32013R0148

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 148/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (1)

152

2013

L 052

37

 

 

32013R0152

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane (1)

162

2013

L 052

41

 

 

32013R0153

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane (1)

166

2013

L 083

1

 

 

32013R0231

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (1)

200

2013

L 132

1

 

 

32013R0447

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za UAIF-ove koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća

295

2013

L 132

3

 

 

32013R0448

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za određivanje referentne države članice UAIF-a izvan EU-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća

297

2013

L 158

362

 

 

32013L0023

 

 

 

Direktiva Vijeća 2013/23/EU od 13. svibnja 2013. o prilagođavanju određenih direktiva u području financijskih usluga zbog pristupanja Republike Hrvatske

300

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top