Help Print this page 

Document DD_2013_06_006_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
06. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
Svezak 006
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.06.006.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

06.   Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Svezak 006

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 395

33

 

 

31989L0665

 

 

 

(89/665/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima

3

1997

L 321

30

 

 

31997D0784

 

 

 

(97/784/EZ)
Odluka Vijeća od 22. travnja 1997. o zaključivanju Sporazuma o nabavi u telekomunikacijama i Sporazuma u obliku memoranduma o nabavi privatnih telekomunikacijskih operatora između Europske zajednice i Republike Koreje

6

1997

L 321

32

 

 

21997A1122(01)

 

 

 

Memorandum

8

2001

L 191

45

 

 

32001D0528

 

 

 

(2001/528/EZ)
Odluka Komisije od 6. lipnja 2001. o osnivanju Europskog odbora za vrijednosne papire (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1493) (1)

9

2003

L 336

33

 

 

32003R2273

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2273/2003 od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za programe otkupa i stabilizacije financijskih instrumenata (1)

11

2003

L 339

70

 

 

32003L0124

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/124/EZ od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicije i javnog objavljivanja povlaštenih informacija i definicije manipuliranja tržištem (1)

17

2003

L 339

73

 

 

32003L0125

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/125/EZ od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjerenog prikaza preporuka za ulaganje i objavljivanja sukoba interesa (1)

20

2004

L 003

33

 

 

32004D0008

 

 

 

(2004/8/EZ)
Odluka Komisije od 5. studenoga 2003. o izmjeni Odluke 2001/528/EZ o osnivanju Europskog odbora za vrijednosne papire (1)

25

2006

L 114

60

 

 

32006L0031

 

 

 

Direktiva 2006/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o izmjeni Direktive 2004/39/EZ o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih rokova (1)

26

2006

L 337

17

 

 

32006R1787

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1787/2006 od 4. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti i o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa

30

2007

L 079

11

 

 

32007L0016

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/16/EZ od 19. ožujka 2007. o provedbi Direktive Vijeća 85/611/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) s obzirom na razjašnjenje nekih definicija (1)

34

2008

L 076

33

 

 

32008L0010

 

 

 

Direktiva 2008/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2004/39/EZ o tržištima financijskih instrumenata, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

43

2011

L 174

1

 

 

32011L0061

 

 

 

Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (1)

47

2011

L 222

1

 

 

32011R0842

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 842/2011 od 19. kolovoza 2011. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u okviru postupaka javne nabave i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1564/2005 (1)

120

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top