Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_043_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 043

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.043.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 043

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 399

18

 

 

31989L0686

 

 

 

(89/686/EEZ)
Direktiva Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu

3

2001

L 055

65

 

 

32001D0148

 

 

 

(2001/148/EZ)
Odluka Komisije od 21. veljače 2001. o primjeni članka 3. stavka 3. točke (e) Direktive 1999/5/EZ na lavinske radiofarove (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 194) (1)

24

2002

L 200

1

 

 

32002D1376

 

 

 

Odluka br. 1376/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o izmjeni Odluke br. 1336/97/EZ o smjernicama za transeuropske telekomunikacijske mreže

25

2002

L 341

54

 

 

32002R2246

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2246/2002 od 16. prosinca 2002. o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) za registraciju dizajna Zajednice

29

2005

L 313

1

 

 

32005L0078

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/78/EZ od 14. studenoga 2005. o provedbi Direktive 2005/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s kompresijskim paljenjem za primjenu u vozilima i emisije plinovitih onečišćujućih tvari iz motora s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo koriste prirodni plin ili ukapljeni naftni plin za primjenu u vozilima i o izmjeni njezinih priloga I., II., III., IV. i VI. (1)

35

2007

L 280

10

 

 

32007R1238

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1238/2007 od 23. listopada 2007. o utvrđivanju pravila za kvalifikacije članova Odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije

128

2008

L 093

24

 

 

32008D0286

 

 

 

(2008/286/EZ)
Odluka Komisije od 17. ožujka 2008. o izmjeni Odluke 2007/176/EZ u odnosu na popis normi i/ili specifikacija za elektroničke komunikacijske mreže i usluge te pripadajuću opremu i usluge (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1001) (1)

129

2009

L 035

32

 

 

32009R0079

 

 

 

Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama Direktive 2007/46/EZ (1)

130

2009

L 105

9

 

 

32009D0343

 

 

 

(2009/343/EZ)
Odluka Komisije od 21. travnja 2009. kojom se izmjenjuje Odluka 2007/131/EZ o dopuštanju usklađene uporabe radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 2787) (1)

145

2009

L 164

45

 

 

32009L0054

 

 

 

Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (1)

150

2009

L 188

1

 

 

32009R0595

 

 

 

Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (1)

164

2009

L 261

1

 

 

32009L0057

 

 

 

Direktiva 2009/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zaštitnim konstrukcijama pri prevrtanju traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (kodificirana verzija) (1)

177

2009

L 269

9

 

 

32009R0953

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 953/2009 od 13. listopada 2009. o tvarima koje se u posebne prehrambene svrhe smiju dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe (1)

216

2009

L 288

10

 

 

32009D1041

 

 

 

Odluka br. 1041/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju programa suradnje sa stručnjacima iz trećih zemalja u audiovizualnom području (MEDIA Mundus)

227

2009

L 344

37

 

 

32009L0163

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/163/EU od 22. prosinca 2009. o izmjeni Direktive 94/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sladilima za uporabu u hrani u pogledu neotama (1)

235

2010

L 075

33

 

 

32010D0172

 

 

 

(2010/172/EU)
Odluka Komisije od 22. ožujka 2010. o izmjeni Odluke 2002/840/EZ u pogledu popisa odobrenih objekata za ozračivanje hrane u trećim zemljama (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1707) (1)

239

2010

L 117

95

 

 

32010D0267

 

 

 

(2010/267/EU)
Odluka Komisije od 6. svibnja 2010. o usklađenim tehničkim uvjetima za uporabu frekvencijskog pojasa 790-862 MHz za terestričke sustave koji mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge u Europskoj uniji (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 2923) (1)

241

2010

L 225

10

 

 

32010L0059

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/59/EU od 26. kolovoza 2010. o izmjeni Direktive 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane (1)

248

2010

L 292

21

 

 

32010R1009

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1009/2010 od 9. studenoga 2010. o zahtjevima za homologaciju tipa blatobrana određenih motornih vozila i o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (1)

251

2011

L 011

18

 

 

32011R0026

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 26/2011 od 14. siječnja 2011. o odobravanju vitamina E kao dodatka hrani za životinje za sve životinjske vrste (1)

260

2011

L 085

3

 

 

32011L0037

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/37/EU od 30. ožujka 2011. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (1)

264

2011

L 108

13

 

 

32011R0407

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 407/2011 od 27. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uključivanja određenih pravilnika Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o homologaciji tipa motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za takva vozila (1)

269

2011

L 336

2

 

 

22011A1220(01)

 

 

 

Europska konvencija o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup

277

2012

L 136

1

 

 

32012R0432

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 432/2012 od 16. svibnja 2012. o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

281

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top