EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0246

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)

COM/2019/246 final

Bruxelles, 4.6.2019.

COM(2019) 246 final

2019/0121(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)


OBRAZLOŽENJE

1.Predmet prijedloga

Ovaj Prijedlog odnosi se na odluku o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije na općoj skupštini OIV-a 19. srpnja 2019. u vezi s predviđenim usvajanjem rezolucija OIV-a koje mogu proizvoditi pravne učinke na pravo Unije.

2.Kontekst prijedloga

2.1.Posebni status EU-a u okviru OIV-a

OIV trenutačno ima 47 država članica, među kojima je 20 država članica Unije. EU nije član OIV-a. Međutim OIV je 20. listopada 2017. Uniji dodijelio posebni status predviđen člankom 4. Poslovnika OIV-a, koji joj omogućuje sudjelovanje u radu komisija, potkomisija i stručnih skupina te nazočnost na sastancima opće skupštine i izvršnog odbora.

2.2.OIV

Međunarodna organizacija za vinarstvo i vinogradarstvo (OIV) međuvladina je znanstvena i tehnička organizacija aktivna u sektoru vinogradarstva, vina, pića na bazi vina, stolnog grožđa, grožđica i ostalih proizvoda od vinove loze. Ciljevi su OIV-a: i. izvještavati članice o mjerama kojima se pitanja od interesa za proizvođače, potrošače i druge sudionike u sektoru vinogradarstva i vinarskih proizvoda eventualno mogu razmatrati, ii. pomagati drugim međunarodnim organizacijama koje se bave normizacijom te iii. pridonositi međunarodnom usklađivanju postojeće prakse i normi.

2.3.Predviđeni akt OIV-a

Sljedeća opća skupština OIV-a održat će se u Švicarskoj 19. srpnja 2019. Na temelju rasprava održanih tijekom sastanka stručnih skupina u ožujku i travnju 2019. u Parizu može se očekivati da će se na dnevni red opće skupštine za usvajanje uvrstiti sljedeće rezolucije s pravnim učinkom na pravo EU-a:

nacrt rezolucije OENO-MICRO 16-594A o uvođenju novog enološkog postupka i nacrt rezolucije OENO-MICRO 17-611 o ažuriranju ciljeva postojećeg enološkog postupka. U skladu s člankom 80. stavkom 3. točkom (a) i člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 1 te člankom 9. Uredbe (EZ) br. 606/2009 2 te će rezolucije imati pravni učinak na pravo Unije,

nacrti rezolucija OENO-TECHNO 15-586, 17-612 i 17-613 o ažuriranju primjena i ciljeva odgovarajućih enoloških postupaka, nacrt rezolucije OENO-TECHNO 18-633 o dodavanju upotrebe nove tvari za izvođenje postojećeg enološkog postupka i nacrt rezolucije OENO-TECHNO 17-616 o utvrđivanju novog enološkog postupka za proizvodnju vina. U skladu s člankom 80. stavkom 3. točkom (a) i člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te će rezolucije imati pravni učinak na pravo Unije,

nacrti rezolucija OENO-SPECIF 17-617, 18-646 i 18-650 o ažuriranju monografija kojima se utvrđuju specifikacije čistoće i identifikacije tvari koje se upotrebljavaju u enološkim postupcima. U skladu s člankom 80. stavkom 3. točkom (a) i člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člankom 9. Uredbe (EZ) br. 606/2009 te će rezolucije imati pravni učinak na pravo Unije,

nacrti rezolucija OENO-SCMA 16-596, 17-619 i 17-621, nacrt rezolucije OENO-SCMA 17-622 o utvrđivanju novih metoda analize i nacrt rezolucije OENO-SCMA 18-638 o utvrđivanju nove metode analize i nove granične vrijednosti olova u vinu. U skladu s člankom 80. stavkom 3. točkom (a) i člankom 80. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te će rezolucije imati pravni učinak na pravo Unije,

Kao i u prošlosti može se očekivati da će se dnevni red sastanka opće skupštine OIV-a mijenjati te da će se na njega uvrstiti dodatne rezolucije koje proizvode pravne učinke na pravo Unije. Kako bi se osigurala učinkovitost rada opće skupštine OIV-a uz poštovanje pravila Ugovorâ, Komisija će pravovremeno dopuniti ili izmijeniti ovaj Prijedlog da Vijeću omogući donošenje stajališta koje treba zauzeti i za te rezolucije.

3.Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije

O nacrtima rezolucija koji će biti podneseni na glasovanje na sljedećoj glavnoj skupštini OIV-a opsežno su raspravljali znanstvenici i stručnjaci iz sektora vina. Odlukama se pridonosi međunarodnom usklađivanju normi za vino i njima će se utvrditi okvir kojim će se osigurati pošteno tržišno natjecanje u trgovini proizvodima u vinarstvu. Stoga bi ih trebalo poduprijeti.

4.Pravna osnova

4.1.Postupovna pravna osnova

4.1.1.Načela

Člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđeno je donošenje odluka kojima se utvrđuju „stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma.”

Članak 218. stavak 9. UFEU-a primjenjuje se neovisno o tome je li Unija članica tijela ili stranka sporazuma 3 .

Pojam „akti koji proizvode pravne učinke” obuhvaća akte koji proizvode pravne učinke na temelju propisa međunarodnog prava koji se primjenjuju na predmetno tijelo. Obuhvaća i instrumente koji nemaju obvezujući učinak na temelju međunarodnog prava, ali „mogu presudno utjecati na sadržaj propisa koje donese zakonodavac Unije” 4 .

4.1.2.Primjena u predmetnom slučaju

Međunarodna organizacija za vinarstvo i vinogradarstvo (OIV) međuvladina je znanstvena i tehnička organizacija aktivna u sektoru vinogradarstva, vina, pića na bazi vina, stolnog grožđa, grožđica i ostalih proizvoda od vinove loze. OIV trenutačno ima 46 država članica, među kojima je 20 država članica Unije. EU nije član OIV-a. Međutim OIV je 20. listopada 2017. Uniji dodijelio posebni status predviđen člankom 4. Poslovnika OIV-a, koji joj omogućuje sudjelovanje u radu komisija, potkomisija i stručnih skupina te nazočnost na sastancima opće skupštine i izvršnog odbora.

U skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom Komisije (EZ) br. 606/2009 određene rezolucije koje je usvojio i objavio OIV imaju pravni učinak na pravo Unije. Stoga bi Vijeće trebalo donijeti stajalište Unije u pogledu tih rezolucija u vezi s pitanjima iz područja njezine nadležnosti te bi ga države članice koje su članice OIV-a trebale izraziti na sastancima OIV-a djelujući zajednički u interesu Unije.

Stoga je postupovna pravna osnova predložene odluke članak 218. stavak 9. UFEU-a.

4.2.Materijalnopravna osnova

4.2.1.Načela

Materijalnopravna osnova za odluku na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a prije svega ovisi o cilju i sadržaju predviđenog akta o kojemu se donosi stajalište u ime Unije. Ako predviđeni akt ima dva cilja ili dva elementa te ako se može utvrditi da je jedan od tih dvaju ciljeva ili elemenata glavni, a drugi samo sporedan, odluka na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a mora se temeljiti na jednoj materijalnopravnoj osnovi, to jest onoj koju zahtijeva glavni ili prevladavajući cilj ili element.

4.2.2.Primjena u predmetnom slučaju

Glavni cilj predviđenih nacrta rezolucija odnosi se na usklađivanje normi za vino, a time i na provedbu zajedničke poljoprivredne politike. Stoga je materijalnopravna osnova predložene odluke članak 43. UFEU-a.

4.3.Zaključak

Pravna osnova predložene odluke trebao bi biti članak 43. UFEU-a u vezi s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a.

5.Objava predviđenog akta

Nije primjenjivo.

2019/0121 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43., u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Na svojoj sljedećoj općoj skupštini 19. srpnja 2019. Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) razmotrit će i možda usvojiti rezolucije koje će utjecati na pravo Unije. EU nije član OIV-a. Međutim OIV je 20. listopada 2017. Uniji dodijelio posebni status predviđen člankom 4. Poslovnika OIV-a.

(2)20 država članica EU-a članice su OIV-a. Te države članice imaju mogućnost predlagati izmjene nacrta rezolucija OIV-a i od njih će se tražiti da na sljedećoj općoj skupštini OIV-a koja će se održati 19. srpnja 2019. usvoje neke od nacrta rezolucija OIV-a.

(3)Stoga bi Vijeće trebalo donijeti stajalište Unije u pogledu tih rezolucija u vezi s pitanjima iz područja njezine nadležnosti te bi ga države članice koje su članice OIV-a trebale izraziti na sastancima OIV-a djelujući zajednički u interesu Unije.

(4)U skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 5 i Uredbom Komisije (EZ) br. 606/2009 6 određene rezolucije koje je usvojio i objavio OIV utječu na pravo Unije.

(5)Člankom 80. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 određeno je da Komisija pri odobravanju enoloških postupaka uzima u obzir enološke postupke i metode analize koje je preporučio i objavio OIV.

(6)Člankom 80. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 određeno je da Komisija pri utvrđivanju metoda analize za određivanje sastava proizvoda vinarstva te metode temelji na svim relevantnim metodama koje je preporučio i objavio OIV, osim ako bi one bile neučinkovite ili neprimjerene s obzirom na postizanje cilja Unije.

(7)Člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 određeno je da proizvodi vinarstva koji se uvoze u Uniju moraju biti proizvedeni u skladu s enološkim postupcima koje je odobrila Unija na temelju te uredbe ili, prije tog odobrenja, u skladu s enološkim postupcima koje je preporučio i objavio OIV.

(8)Ako Komisija nije utvrdila specifikacije za čistoću i identifikaciju tvari koje se koriste u enološkim postupcima, člankom 9. Uredbe (EZ) br. 606/2009 određuje se da se koriste specifikacije koje je utvrdio i objavio OIV.

(9)Nacrtom rezolucije OENO-MICRO 16-594A utvrđuje se novi enološki postupak. Nacrtom rezolucije OENO-MICRO 17-611 ažuriraju se ciljevi postojećeg enološkog postupka. U skladu s člankom 80. stavkom 3. točkom (a) i člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člankom 9. Uredbe (EZ) br. 606/2009 te će rezolucije imati pravni učinak na pravo Unije.

(10)Nacrtima rezolucija OENO-TECHNO 15-586, 17-612 i 17-613 ažuriraju se primjene i ciljevi odgovarajućih enoloških postupaka. Nacrtom rezolucije OENO-TECHNO 18-633 dodaje se upotreba nove tvari za izvođenje postojećeg enološkog postupka. Nacrtom rezolucije OENO-TECHNO 17-616 utvrđuje se novi enološki postupak za proizvodnju vina. U skladu s člankom 80. stavkom 3. točkom (a) i člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te će rezolucije imati pravni učinak na pravo Unije.

(11)Nacrtima rezolucija OENO-SPECIF 17-617, 18-646 i 18-650 ažuriraju se monografije kojima se utvrđuju specifikacije čistoće i identifikacije tvari koje se upotrebljavaju u enološkim postupcima. U skladu s člankom 80. stavkom 3. točkom (a) i člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člankom 9. Uredbe (EZ) br. 606/2009 te će rezolucije imati pravni učinak na pravo Unije.

(12)Nacrtima rezolucija OENO-SCMA 16-596, 17-619, 17-621 i 17-622 utvrđuju se nove metode analize. Nacrtom rezolucije OENO-SCMA 18-638 utvrđuje se nova metoda analize i nova granična vrijednost olova u vinu. U skladu s člankom 80. stavkom 3. točkom (a) i člankom 80. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te će rezolucije imati pravni učinak na pravo Unije,

(13)O tim nacrtima rezolucija opsežno su raspravljali znanstvenici i stručnjaci iz sektora vina. Njima se pridonosi međunarodnom usklađivanju normi za vino i njima će se utvrditi okvir kojim će se osigurati pošteno tržišno natjecanje u trgovini proizvodima vinarstva. Stoga bi ih trebalo poduprijeti.

(14)Kako bi se omogućila potrebna fleksibilnost tijekom pregovora prije sjednice opće skupštine OIV-a, potrebno je ovlastiti države članice koje su članice OIV-a da se slože s izmjenama tih rezolucija, uz uvjet da navedene izmjene ne promijene njihovu bit,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na općoj skupštini OIV-a 19. srpnja 2019. navedeno je u Prilogu i izražavaju ga države članice koje su članice OIV-a djelujući zajednički u interesu Unije.Članak 2.

1.Ako postoji vjerojatnost da će na stajalište iz članka 1. utjecati novi znanstveni ili tehnički podaci izneseni prije ili tijekom sastanka opće skupštine OIV-a, države članice koje su članice OIV-a zatražit će da se odgodi glasovanje na sastanku opće skupštine OIV-a dok se ne utvrdi stajalište Unije na temelju tih novih podataka.

2.Države članice koje su članice OIV-a mogu se nakon usklađivanja, naročito na licu mjesta, i bez daljnje odluke Vijeća o stajalištu Unije, djelujući zajednički u interesu Unije, složiti s izmjenama nacrta rezolucija iz Priloga kojima se ne mijenja njihova bit.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).
(2)    Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24.7.2009., str. 1.).
(3)    Presuda Suda od 7. listopada 2014., Njemačka protiv Vijeća, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, točka 64.
(4)    Presuda Suda Europske unije od 7. listopada 2014., Njemačka protiv Vijeća, C-399/12, ECLI: EU:C:2014:2258, točke od 61. do 64.
(5)    Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).
(6)    Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24.7.2009., str. 1.).
Top

Bruxelles, 4.6.2019.

COM(2019) 246 final

PRILOG

Prijedlogu
ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)


PRILOG

Popis nacrta rezolucija u fazi 7 o kojima će se glasovati na općoj skupštini OIV-a u srpnju 2019.

Rezolucija

Faza

Naslov

OENO-MICRO 16-594A

7

Uklanjanje divljih mikroorganizama iz grožđa i moštova diskontinuiranim visokotlačnim postupcima (visoki hidrostatski tlak)

OENO-MICRO 17-611

7

Otkiseljavanje bakterijama mliječne kiseline

OENO-TECHNO 15-586

7

Ažuriranje granične vrijednosti karboksimetil celuloze OIV-a

OENO-TECHNO 17-612

7

Ažuriranje enološkog postupka u vezi s dodavanjem tanina u mošt

OENO-TECHNO 17-613

7

Ažuriranje enološkog postupka u vezi s dodavanjem tanina u vina

OENO-TECHNO 17-616

7

Ekstrakcija fenolnih i/ili aromatskih spojeva u grožđu s pomoću ultrazvuka

OENO-TECHNO 18-633

7

Ažuriranje dosjea 2.3.2. Aktivatori fermentacije: celuloza za hranu (od faze 3)

OENO-SPECIF 17-617

7

Ažuriranje monografije o koloidnom silicijevu dioksidu i odgovarajućih listova međunarodnog kodeksa enoloških postupaka

OENO-SPECIF 18-646

7

Ažuriranje dosjea E-COEI-1-POTBIS o kalijevu hidrogen sulfitu

OENO-SPECIF 18-650

7

Revizija dosjea F-COEI-1-OEUALB o albuminu iz jaja – sadržaj suhe tvari i pH albumina iz jaja

OENO-SCMA 16-596

7

Validacija analize ftalata u vinima (OIV-OENO 477-2013)

OENO-SCMA 17-619

7

Metoda utvrđivanja kalijeva poliaspartata u vinu primjenom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti i detektora fluorescencije

OENO-SCMA 17-621

7

Utvrđivanje octene kiseline u vinima primjenom automatizirane enzimatske metode

OENO-SCMA 17-622

7

Utvrđivanje D-glukonske kiseline u vinima i moštovima primjenom enzimatske metode

OENO-SCMA 18-638

7

Ažuriranje granične vrijednosti olova u vinima (od faze 3)

Top