EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2018-05386-AC

Mišljenje - Europski gospodarski i socijalni odbor - Koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji

EESC-2018-05386-AC

HR

Europski gospodarski i socijalni odbor

INT/877

Koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji

MIŠLJENJE

Europski gospodarski i socijalni odbor


Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Kordinirani plan o umjetnoj inteligenciji
[COM(2018) 795 final]

Izvjestiteljica: Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA

Zahtjev za savjetovanje:

Komisija, 18/02/2019

Pravni temelj:

članak 304. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Nadležna stručna skupina:

Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju

Datum usvajanja u Stručnoj skupini:

02/04/2019

Datum usvajanja na plenarnom zasjedanju:

15/05/2019

Plenarno zasjedanje br.:

543

Rezultat glasovanja
(za/protiv/suzdržani):

210/2/11.Zaključci i preporuke

1.1EGSO pozdravlja koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji i poziva na njegovu hitnu provedbu s obzirom na brz napredak u razvoju i uvođenju umjetne inteligencije izvan EU-a. Kako bi bio uspješan u globalnoj konkurenciji, EU mora biti predvodnik inovacija i ulaganja te poštovati načelo „čovjek upravlja” i pouzdanost umjetne inteligencije.

1.2EGSO naglašava da razvoj i uvođenje umjetne inteligencije moraju biti uključivi u pogledu aktera civilnog društva, uključujući poduzeća, radnike i potrošače. Provedba strategije za umjetnu inteligenciju trebala bi stoga biti usmjerena na pitanje kako se maksimalno mogu iskoristiti mogućnosti koje pruža umjetna inteligencija za cijelo društvo.

1.3EGSO podržava inicijative za dodjelu više sredstava za inovacije, infrastrukturu, obrazovanje i osposobljavanje povezane s umjetnom inteligencijom putem instrumenata financiranja EU-a. Odbor ujedno poziva države članice da poduzmu potrebne korake za postizanje zajedničkih ciljeva.

1.4Kako bi se poboljšali razvoj i uvođenje umjetne inteligencije u privatnom sektoru, EGSO poziva na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, uključujući poticajan i stabilan politički i regulatorni okvir kojim se potiču inovacije i ulaganja u umjetnu inteligenciju, uzimajući u obzir posebne potrebe MSP-ova, novoosnovanih i rastućih poduzeća.

1.5EGSO smatra da je ključno zajamčiti kvalitetu, pristupačnost, dostupnost, interoperabilnost podataka i njihov neometan protok na jedinstvenom tržištu, uz istodobno osiguravanje zaštite podataka i privatnosti. Odbor poziva na olakšavanje pristupa javnim podacima i na povoljne uvjete za uspostavu europskih digitalnih platformi.

1.6EGSO podržava inicijative o prekograničnoj suradnji, partnerstvima i mrežama za poticanje inovacija i uvođenju umjetne inteligencije te ističe važnost široke suradnje između različitih dionika u društvu.

1.7EGSO poziva države članice da prilagode svoje obrazovne sustave potražnji za novim vještinama, za što su potrebne reforme od osnovnih škola do sveučilišta. Osim toga, nužno je cjeloživotno i kontinuirano učenje, a ono će se sve više odvijati u kontekstu rada. Socijalni dijalog ima ključnu ulogu u predviđanju promjena i potreba povezanih s radom.

1.8U pogledu upravljanja strukturnim promjenama povezanima s umjetnom inteligencijom, EGSO smatra da je jačanje Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji korak prema uspostavi istinskog europskog tranzicijskog fonda kojim bi se doprinijelo upravljanju digitalnom transformacijom.

1.9EGSO naglašava da se razvoj i upotreba umjetne inteligencije moraju odvijati u skladu s vrijednostima EU-a i uz potpuno poštovanje zakonodavstva u području prava potrošača, radnog prava i prava trgovačkih društava. Predstavnici civilnog društva i socijalni partneri trebaju biti uključeni u pripremu politika i mjera povezanih s umjetnom inteligencijom. Širenje znanja o umjetnoj inteligenciji također je potrebno kako bi se povećalo povjerenje građana.

1.10S obzirom na to da umjetna inteligencija mora služiti društvu u cjelini i istodobno uzimati u obzir gospodarske, društvene i ekološke aspekte, EGSO predlaže da EU donese okvir održivog razvoja kao vodeći pristup za budući razvoj umjetne inteligencije. EGSO također poziva na održivu provedbu umjetne inteligencije u pojedinačnim organizacijama, uključujući odgovarajuće prakse informiranja i savjetovanja.

2.Opće napomene

2.1Nakon donošenja strategije o umjetnoj inteligenciji za Europu objavljene u travnju 2018., Europska komisija surađivala je s državama članicama u pripremi koordiniranog plana za umjetnu inteligenciju u cilju maksimalnog povećanja ukupnog učinka mjera na razini EU-a i na nacionalnim razinama, osobito u području ulaganja, te jamčenja da EU bude u stanju nositi se s globalnom konkurencijom.

2.2U koordiniranom planu predlažu se zajedničke mjere u četirima područjima: povećanje ulaganja, povećanje pristupačnosti i dostupnosti podataka, poticanje talenata i vještina te jamčenje povjerenja. U koordiniranom planu ujedno se pozivaju države članice da do sredine 2019. uspostave svoje nacionalne strategije umjetne inteligencije.

2.3EGSO pozdravlja koordinirani plan kao važan korak za poboljšanje provedbe strategije. Odbor je u prethodnom mišljenju iznio svoje komentare o strategiji 1 . Odbor je ujedno dostavio mišljenje o programu Digitalna Europa 2 . Nadalje, EGSO je pripremio samoinicijativna mišljenja o različitim aspektima umjetne inteligencije 3 , kao i nekoliko drugih mišljenja povezanih s umjetnom inteligencijom.

2.4EGSO smatra da je važno da se provedbene mjere planiraju na razini EU-a i razini država članica, s obzirom na to da se nadležnosti EU-a i država članica razlikuju u različitim područjima politike. Suradnja i koordinacija također su potrebne kako bi se maksimalno povećali rezultati i učinkovitost sa stajališta cijelog EU-a. EGSO apelira na sve države članice da poduzmu potrebne korake prema postizanju zajedničkih ciljeva, uz istodobno prepoznavanje različitih uvjeta u različitim zemljama.

2.5Osim suradnje i koordinacije između tvoraca politika na različitim razinama, potrebna je suradnja između svih dionika u društvu. To je potrebno kako bi se izbjegle nedosljednosti, preklapanja i nedostaci u djelovanjima te se tako povećali učinkovitost i učinak mjera.

2.6EGSO poziva na hitnu provedbu strategije, s obzirom na brz napredak u razvoju i uvođenju umjetne inteligencije izvan EU-a. EU i države članice istodobno bi se trebali čvrsto držati dugoročnih ciljeva strategije. EGSO podržava ambicije da Europa treba „postati svjetski predvodnik u razvoju i primjeni napredne, etične i sigurne umjetne inteligencije i pritom globalno promicati antropocentričan pristup” 4 .

2.7Kako bi bio uspješan u globalnoj konkurenciji, EU mora odlučno slijediti svoj put, uz istodobno prepoznavanje vanjskog razvoja i trendova. EGSO smatra da je važno da se konkurentnost i povjerenje razmatraju zajedno. Pouzdanost ima potencijal postati konkurentska prednost EU-a, iako je potrebno uspostaviti i druge komponente konkurentnosti.

2.8S obzirom na to da umjetna inteligencija mora služiti društvu u cjelini, EGSO predlaže da okvir održivog razvoja bude vodeći pristup EU-a za budući razvoj umjetne inteligencije. Održivi razvoj koji obuhvaća tri dimenzije iziskuje politike i mjere kojima se jača gospodarstvo i stvara dobrobit za društvo te se istodobno pridonosi smanjenju učinka na klimu i okoliš.

2.9EGSO ističe da politike povezane s umjetnom inteligencijom moraju biti osmišljene sa stajališta aktera civilnog društva, uključujući poduzeća, radnike i potrošače. Dužnu pozornost potrebno je posvetiti načinima za maksimalno iskorištavanje mogućnosti koje pruža umjetna inteligencija za cijelo društvo te mogućnostima za smanjenje rizika, uključujući manipulaciju demokratskim procesima.

2.10EGSO ističe važnost uključivosti i načela da se „nikoga ne zapostavlja” u razvoju i uvođenju umjetne inteligencije. To se odnosi na dostupnost podataka i infrastrukture, dostupnost proizvoda jednostavnih za upotrebu, kao i pristup znanju i vještinama. Uključivost je važna za ljude i za poduzeća, osobito MSP-ove. Trebalo bi poduzeti posebne mjere kako bi se povećale vještine žena u području umjetne inteligencije te kako bi ih se potaknulo na prihvaćanje poslova i zadaća povezanih s umjetnom inteligencijom, također u industriji.

2.11S obzirom na goleme društvene izazove i iznimno brz razvoj tehnologija, EU bi trebao u cijelosti iskoristiti umjetnu inteligenciju u prognostičkoj analizi za sektore kao što su zdravstvena zaštita i promet, uključujući pitanje rada. Nadalje, EU bi trebao predvidjeti mogućnosti koje su svojstvene disruptivnim tehnologijama kao što je kvantna tehnologija.

3.Olakšavanje inovacija i razvoja poslovanja

3.1Osim što omogućuje da poslovne operacije budu učinkovitije i produktivnije, umjetna inteligencija ujedno donosi nove poslovne mogućnosti za širok raspon industrija i usluga. To vrijedi za velika poduzeća i MSP-ove te novoosnovana i rastuća poduzeća. Osim toga, osnovat će se potpuno nova poduzeća.

3.2Uzimajući u obzir da se brojne aktivnosti u pogledu razvoja i uvođenja umjetne inteligencije odvijaju izvan EU-a, EU ujedno mora jačati svoje napore u cilju poboljšanja konkurentnosti. Cilj nije „odabrati pobjednike”, nego utvrditi probleme i izazove s kojima se treba suočiti kako bi se stvorili i održali odgovarajući uvjeti za iskorištavanje mogućnosti i smanjivanje rizika povezanih s umjetnom inteligencijom.

3.3Ulaganja u inovacije i infrastrukturu i daljnji razvoj jedinstvenog tržišta temeljna su područja djelovanja na koja se treba usmjeriti. Osim toga, EGSO ističe važnost općeg poslovnog okruženja, primjerice oporezivanja, regulacije i dostupnosti proizvodnih čimbenika, za aktivnosti u području inovacija i odluke poduzeća o ulaganjima.

3.4EGSO podržava inicijative za dodjelu više sredstava za razvoj i uvođenje umjetne inteligencije. Instrumenti kao što su Obzor Europa, Digitalna Europa, InvestEU i Europski fond za strateška ulaganja vrijedni su i potrebni instrumenti za poticanje inovacija i ulaganja u umjetnu inteligenciju.

3.5Iako javni sektor ima važnu ulogu u okviru vlastitih ulaganja u umjetnu inteligenciju i javne nabave, potrebna su znatna privatna ulaganja kako bi se postigao odgovarajući napredak u razvoju i uvođenju umjetne inteligencije u nekoliko sektora. Javnim financiranjem postiže se učinak poluge za privatna ulaganja te je ono stoga ključno. Međutim, prakse financiranja trebale bi se više prilagoditi korisnicima. Ujedno bi trebalo osmisliti pravila financiranja kako bi se potaknulo preuzimanje rizika.

3.6Poslovni ekosustavi koji obuhvaćaju poduzeća različitih veličina, iz različitih sektora i različitih dijelova lanaca vrijednosti, kao i suradnja između poduzeća i različitih dionika, nužni su za razvoj i uvođenje umjetne inteligencije. EGSO podupire planove Komisije za poboljšanje prekogranične suradnje, partnerstava i mreža s pomoću povezanih istraživačkih centara izvrsnosti, objekata za ispitivanje i digitalnoinovacijskih centara. EGSO naglašava potrebu za olakšavanjem veza s malim i srednjim poduzećima te poziva na uključivanje organizacija civilnog društva i socijalnih partnera u suradnju u okviru digitalnoinovacijskih centara.

3.7Kompetencije i vještine imaju važnu ulogu kao pokretači inovacija i poslovnog razvoja povezanog s umjetnom inteligencijom. Postoji potražnja ne samo za specifičnim „vještinama u području umjetne inteligencije”, nego i za vještinama primjene umjetne inteligencije u određenim poduzećima, uključujući poduzetničke vještine. Budući da se novi talenti za poduzeća i industriju najbolje promiču u okviru istraživačkih projekata, EGSO poziva EU i države članice da osiguraju odgovarajuća sredstva za tu vrstu istraživanja.

3.8Brzi razvoj događaja iziskuje prilagodljivost u smislu olakšavanja inovacija u području umjetne inteligencije. Za to su potrebna mjesta za ispitivanje i sigurna testna okruženja (engl. sandboxes) koja omogućuju ispitivanje i iskušavanje novih ideja. Nadalje, važno je zajamčiti razmjenu i uzajamno priznavanje rezultata ispitivanja.

3.9EGSO poziva na povećanje ulaganja u tehnologiju i infrastrukturu potrebnu za aplikacije umjetne inteligencije i one koje se temelje na umjetnoj inteligenciji, uključujući računala visokih performansi i mobilne mreže 5G, zajedno s mjerama za poboljšanje kibersigurnosti. Nadalje, EU bi trebao biti predvodnik u razvoju kvantne tehnologije, osobito kvantnog računalstva i kvantnih komunikacija.

3.10Budući da se umjetna inteligencija ponajprije temelji na podacima, EGSO smatra da je ključno zajamčiti kvalitetu, pristupačnost, dostupnost, interoperabilnost podataka i njihov neometan protok, uz istodobno osiguravanje zaštite podataka i privatnosti. Dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta podataka sve je važnije, s obzirom na to da je povezano s jedinstvenim tržištem robe, kapitala i usluga.

3.11EGSO podržava inicijative Komisije za stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora. Odbor poziva na otvaranje i olakšavanje pristupa velikim količinama podataka koje je stvorio javni sektor za sve korisnike i na poboljšanje aplikacijskog programskog sučelja (API). EGSO ujedno poziva na stvaranje povoljnih uvjeta za uspostavu europskih platformi za razmjenu podataka. Poboljšanje dostupnosti i ponovne uporabe podataka mora biti usklađeno s poštenim tržišnim natjecanjem i odgovarajućom zaštitom podataka i intelektualnog vlasništva.

3.12Poslovni modeli koji se temelje na podacima, platformama i ekosustavima postaju „novi standard”. Iako platformama između poduzeća i potrošača danas ponajprije dominiraju velika poduzeća izvan Europe, EU bi imao znatan potencijal za uspješno natjecanje u području platformi između javnosti i građana te između poduzeća. Jednaki uvjeti u pogledu stranih konkurenata ključni su u svakom slučaju.

3.13EGSO poziva na uspostavu poticajnog okvira kojim se potiču inovacije i sprečava ometanje razvoja zbog pretjerano detaljnih pravila i zahtjeva, uz istodobno jamčenje pouzdanosti umjetne inteligencije. EGSO ujedno poziva Komisiju da zajedno s industrijama i predmetnim dionicima procijeni postoje li propisi kojima bi se mogao omesti razvoj ili uvođenje pouzdane umjetne inteligencije, uključujući preispitivanje prikladnosti prava tržišnog natjecanja.

3.14EGSO ujedno poziva tvorce politike da razmotre instrumente politike sa stajališta predmetnog sektora. Ne postoje univerzalna rješenja, ali različiti sektori imaju vlastite potrebe i izazove koje je potrebno prevladati. Trebalo bi u cijelosti iskoristiti mogućnosti koje pruža standardizacija, primjerice u pogledu promicanja interoperabilnosti, uzimajući u obzir brzinu promjena i potrebu za stalnim poboljšanjima.

4.Omogućivanje ljudima da se pripreme za budućnost

4.1Očito je da ljudi uvelike nisu svjesni kako im umjetna inteligencija može pomoći te istodobno postoje očigledne zabrinutosti u pogledu kontrole nad strojevima. EGSO stoga smatra da je potrebno podići razinu svijesti o prilikama koje umjetna inteligencija predstavlja za društvo u cjelini. Potrebno je također više znanja i razumijevanja o naravi i funkcioniranju umjetne inteligencije kako bi se povećalo povjerenje građana temeljeno na kritičkom razmišljanju. EGSO ujedno poziva na poboljšanje statističkih podataka i više istraživanja o utjecaju umjetne inteligencije na zapošljavanje i rad, uključujući studije o učincima specifičnima za pojedine sektore.

4.2Budući da bi umjetna inteligencija mogla imati velik utjecaj na svakodnevni život građana kao potrošača, kao i na budućnost radnih mjesta i razvoj rada, od ključne je važnosti da se građanima pruže potrebna znanja i vještine kako bi bili spremni na te promjene. Socijalni partneri imaju ključnu ulogu u predviđanju promjena u radu, pružanju potpore razvoju digitalnih vještina i poboljšanju zapošljivosti radnika na tržištu rada.

4.3Za primjenu umjetne inteligencije potrebne su znatne promjene u potražnji za vještinama. Zbog dalekosežnog i brzog razvoja umjetne inteligencije, potrebno je utvrditi neposredne i dugoročne potrebe za osposobljavanjem i obrazovanjem. Obrazovanje mora odgovarati potrebama osnovnih i naprednih digitalnih vještina. Osim jamčenja osnovne pismenosti u području umjetne inteligencije, opće vještine trebale bi omogućiti ljudima da primjenjuju umjetnu inteligenciju pri stvaranju i upotrebi inovativnih rješenja u njihovu svakodnevnom životu i radu, primjerice u vezi sa sustavima suradnje ljudi i robota.

4.4EGSO poziva države članice da odgovore na potražnju za novim vještinama prilagodbom svojih obrazovnih sustava. EGSO ujedno naglašava važnost suradnje između vlada, obrazovnih ustanova, socijalnih partnera, organizacija potrošača i drugih organizacija civilnog društva koje se bave oblikovanjem i provedbom novih programa obrazovanja i osposobljavanja, kako bi se poboljšale vještine relevantne na tržištu rada i u društvu u cjelini. Umjetna inteligencija ujedno bi se trebala primjenjivati u ocjenjivanju potreba za vještinama, kao i u organizaciji i pružanju sadržaja za obrazovanje i osposobljavanje.

4.5Potrebne su reforme nastavnih planova, od osnovnih škola sve do sveučilišta. Potreban je snažan temelj u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, uz istodobno prepoznavanje da su za razvoj i primjenu umjetne inteligencije potrebne široke kompetencije. Time se ističe važnost obrazovanja u području društvenih znanosti i umjetnosti, među ostalim.

4.6Osim razvoja osnovnog obrazovanja, postoji očigledna potreba za poboljšanjem vještina i prekvalifikacijom ljudi, uključujući nastavnike. Cjeloživotno i kontinuirano učenje nužno je kako bi se svi mogli nositi s trenutačnim i budućim razvojem. Učenje će se sve više odvijati u kontekstu rada te se temeljiti na individualnim ambicijama.

4.7EGSO smatra da bi ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje trebalo biti središnji dio nacionalnih strategija umjetne inteligencije te da bi se dobre prakse nacionalnih inicijativa trebale razmjenjivati na europskoj razini. EGSO poziva na veću dodjelu sredstava EU-a radi pružanja potpore potrebnim reformama i novim inicijativama u području obrazovanja i osposobljavanja.

4.8Ujedno je važno riješiti pitanje strukturnih promjena povezanih s umjetnom inteligencijom u regijama i sektorima koji su najviše pogođeni primjenom umjetne inteligencije. Države članice trebale bi pripremiti pristupe za smanjenje jaza u vještinama i negativnih socijalnih učinaka, uključujući zaštitu osoba koje su nezapošljive. Osim toga, potrebno je zajamčiti pristup internetu u svim područjima kako bi se izbjegao digitalni jaz. EGSO smatra da je jačanje Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji korak prema uspostavi istinskog europskog tranzicijskog fonda kojim bi se doprinijelo društveno odgovornom upravljanju digitalnom transformacijom.

5.Poticanje povjerenja u umjetnu inteligenciju

5.1EGSO čvrsto vjeruje da je potrebno snažno povjerenje u umjetnu inteligenciju kako bi se ostvario uspjeh u iskorištavanju njezinih mogućnosti. Potrošači i zaposlenici, kao i poduzeća, poslodavci, poduzetnici, ulagači i financijeri očekuju pouzdanost.

5.2Zabrinutosti u vezi s umjetnom inteligencijom vjerojatno će se smanjiti s povećanjem znanja i razumijevanja u pogledu značenja umjetne inteligencije, njezine upotrebe i načina donošenja odluka. Time će se postaviti temelji za povjerenje u umjetnu inteligenciju tako što će se omogućiti kritičko razmišljanje i razmatranje temeljnih pitanja kao što su načelo „čovjek upravlja” i izgledi da ljudi zadrže kontrolu nad svojim životima. S druge strane, povjerenje ovisi o vrlo praktičnim aspektima kao što je prilagođenost korisniku.

5.3Europska stručna skupina na visokoj razini za umjetnu inteligenciju nedavno je objavila etičke smjernice za pouzdanu umjetnu inteligenciju. EGSO prima na znanje te smjernice i ističe ključnu ulogu otvorenih, odgovarajućih i pouzdanih podataka, transparentnost odluka umjetne inteligencije te uključivost razvoja i uvođenja umjetne inteligencije. EGSO također poziva na opsežne rasprave o pitanjima kao što su implikacije profiliranja ljudi i preduvjeti za osporavanje odluka umjetne inteligencije.

5.4Ako se razmatraju u okviru održivog razvoja, etički aspekti o kojima se raspravlja ponajprije obuhvaćaju aspekte usmjerene na ljude te stoga spadaju u društvenu dimenziju održivosti. Osim toga, umjetna inteligencija trebala bi uzeti u obzir ekološke aspekte, primjerice one povezane s klimatskim promjenama i prirodnim resursima, uključujući održivu upotrebu energije i sirovina te izbjegavanje preuranjenog zastarijevanja proizvoda, među ostalim. Nadalje, rješenja umjetne inteligencije moraju biti gospodarski stabilna u cilju gospodarske održivosti, tj. produktivna, profitabilna i konkurentna.

5.5Učinak aplikacija umjetne inteligencije još je jedan element povjerenja. Ako umjetna inteligencija, u duhu održivog razvoja, pruža korist za društvo stvaranjem gospodarskog blagostanja, društvene dobrobiti i zdravlja, kao i dobrobiti okoliša, može se priznati da „čini dobro”.

5.6EGSO smatra da se povjerenje u umjetnu inteligenciju može povećati javnom politikom usmjerenom na građane s pomoću uključivanja predstavnika civilnog društva u pripremu politika i mjera povezanih s umjetnom inteligencijom. Javni sektor može povećati povjerenje u umjetnu inteligenciju i s pomoću upravljanja usmjerenog na građane, pri čemu bi umjetna inteligencija mogla imati važnu ulogu tako da olakša i bolje prilagodi administrativne postupke. Nadalje, trebalo bi razmotriti mogućnosti koje pružaju primjerice tehnologije lanaca blokova kako bi se unaprijedile pouzdane digitalne usluge.

5.7Razvoj i uvođenje umjetne inteligencije moraju se odvijati uz potpuno poštovanje zakona, bez obzira na to je li riječ o potrošačkom i radnom zakonodavstvu ili zakonodavstvu u području trgovačkih društava. Postoje brojni propisi relevantni za razvoj i primjenu umjetne inteligencije. EGSO poziva Komisiju da dovrši i dopuni svoju procjenu relevantnih dijelova zakonodavstva, primjerice u području sigurnosti i odgovornosti, s obzirom na njihovu prikladnost za svrhu u pogledu pouzdane umjetne inteligencije. Ujedno bi trebalo preispitati izvedivost relevantne sektorske regulative.

5.8Međutim, najvažnije je da se pristup i načela pouzdane umjetne inteligencije primijene i uvedu kao sastavni dio kulture svake organizacije u privatnom i javnom sektoru. Etika umjetne inteligencije ne bi se trebala smatrati odvojenom ili različitom od etike općenito. Organizacije bi trebale integrirati etiku umjetne inteligencije u svoje ukupne strategije, opće kodekse ponašanja i redovite prakse upravljanja, uključujući informiranje i savjetovanje zaposlenika, kao i u sustave praćenja i revizije.

5.9Proaktivno uvođenje pouzdane umjetne inteligencije može se poboljšati uključivanjem etičkih aspekata u obrazovanje i osposobljavanje razvojnih programera i korisnika umjetne inteligencije, kao i donošenjem i provedbom etičkih smjernica. EGSO je spreman za svoju ulogu u širenju informacija o etičkim aspektima među dionicima civilnog društva.

Bruxelles, 15. svibnja 2019.

Luca JAHIER

Predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

_____________

(1)     SL C 440, 6.12.2018., str. 51.
(2)       SL C 62, 15.2.2019., str. 292.
(3)       SL C 288, 31.8.2017., str. 43. ; SL C 440, 6.12.2018., str. 1. ; SL C 345, 13.10.2017., str. 52. ; SL C 190, 5.6.2019., str. 17 .
(4)      COM(2018) 795 final PRILOG.
Top