EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2020-05391-AS

Nova strategija za potrošače

EESC-2020-05391-AS

HR

INT/922

Nova strategija za potrošače

MIŠLJENJE

Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću

Nova strategija za potrošače

Jačanje otpornosti potrošača radi održivog oporavka

[COM(2020) 696 final]

Kontakt:

int@eesc.europa.eu

Administrator/ica:

Marie-Laurence Drillon

Datum dokumenta:

08/04/2021

Izvjestitelj: Bernardo Hernández Bataller

Suizvjestitelj: Gonçalo Lobo Xavier

Zahtjev za savjetovanje:

Komisija, 14/01/2021

Pravni temelj:

članak 304. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Nadležna stručna skupina:

Stručna skupina za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju

Datum usvajanja u Stručnoj skupini:

31/03/2021

Datum usvajanja na plenarnom zasjedanju:

DD/MM/GGGG

Plenarno zasjedanje br.:

Rezultat glasovanja
(za/protiv/suzdržani):

…/…/…1.Zaključci i preporuke

1.1EGSO prima na znanje Novu strategiju za potrošače i 22 mjere koje se u njoj predlažu te smatra da bi teško mogla biti sveobuhvatnija i detaljnija.

1.2Međutim, EGSO smatra da bi ona trebala biti posljedica ili logični nastavak strategije politike zaštite potrošača kako bi se stvorio koherentan skup mjera, a ne nakupina raznih jednokratnih inicijativa koje je teško provesti na terenu.

1.3Posljednji strateški dokument Komisije o politici zaštite potrošača za razdoblje 2007. – 2013. 1 potpuno je zastario jer je objavljen 13. ožujka 2007.

1.4EGSO također smatra da mjere za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 moraju biti izvanredne i da zbog dosad nezabilježene zdravstvene, gospodarske i socijalne krize mnoge od njih moraju biti prioritetne i hitne te nadilaze okvir strategije za potrošače, kojim se, štoviše, u dovoljnoj mjeri ne rješava trenutačna teška situacija.

1.5U tom kontekstu EGSO podsjeća da zdravstvenu uniju treba produbiti koliko je moguće i da zdravstvena politika nije isključivo politika država članica. Članak 168. UFEU-a trebalo bi pravovremeno izmijeniti kako bi ga se uskladilo s člankom 169. koji se odnosi na politiku zaštite potrošača.

1.6EGSO insistira na tome da ostvarenje i fizičkog i digitalnog unutarnjeg tržišta bude ravnopravno i da se postigne visoka razina zaštite potrošača, što je već više puta zahtijevao. Stoga se slaže da je potrebno usvojiti horizontalni pristup, integriran s drugim politikama Unije, kako bi se pri oblikovanju i provedbi sektorskih politika vodilo računa o interesima potrošača.

1.7EGSO smatra da je ekološka komponenta strategije od ključne važnosti i podsjeća na svoju potporu europskom zelenom planu. Konkretno, EGSO poziva na dulji životni vijek robe, pristup održivim proizvodima, čisto i kružno gospodarstvo koje u većoj mjeri pogoduje okolišu, učinkovitu upotrebu proizvoda, borbu protiv planiranog zastarijevanja te pravo na popravak robe i proizvoda.

1.8Međutim, EGSO je svjestan činjenice da pri mjerenju ugljičnog otiska treba voditi računa o životnom ciklusu proizvoda i da to nije lako provesti.

1.9Pravila o zaštiti potrošača treba prilagoditi digitalnom svijetu. Zbog novih izazova do kojih dolazi zbog tehnologija u nastajanju poput umjetne inteligencije, interneta stvari i robotike, potrebno je ojačati postojeću zaštitu. Ta bi pitanja trebalo riješiti revizijom Direktive o sigurnosti proizvoda, a trebalo bi utvrditi i ukloniti nedostatke u postojećem zakonodavstvu. Zbog toga će Akt o digitalnim uslugama (DSA) i Akt o digitalnim tržištima (DMA) biti ključni za nadopunjavanje Strategije.

1.10EGSO zahtijeva da europska potpora obuhvaća sudjelovanje svih organizacija civilnog društva (posebno organizacija potrošača) zbog njihove uloge u oblikovanju Strategije. Organizirano civilno društvo, a posebno potrošačke organizacije i predstavnici poduzeća, kao i drugi socijalni partneri, trebali bi razviti uzajamno koristan odnos i time osigurati šire sudjelovanje u razvoju i provedbi te politike.

1.11Stoga bi u okviru Strategije trebalo ojačati ulogu obrazovanja i osposobljavanja potrošača, kojima se učvršćuje visoka razina zaštite.

1.12EGSO je svjestan da se MSP-ovi koji žele doprinijeti uspjehu Strategije suočavaju s poteškoćama, posebno u pogledu osviještenosti i informiranja potrošača te opskrbe robom i pružanja usluga koji su održivi, ali imaju veću gospodarsku vrijednost.

1.13EGSO skreće pozornost na potrebu da se poduzećima, osobito MSP-ovima, osiguraju financijska sredstva za ispunjavanje zahtjeva iz Strategije, osobito u trenutku kada se zbog borbe protiv krize izazvane COVID-om 19 smanjuju poslovna ulaganja u digitalni i zeleni sektor.

2.Komunikacija Komisije

2.1Opći kontekst

2.1.1Komunikacija Komisije

-nastoji ojačati opći okvir za suradnju institucija EU-a, država članica i dionika;

-sadrži sveobuhvatan pristup koji obuhvaća više politika EU-a;

-odražava potrebu da se pri izradi i provedbi drugih politika uzimaju u obzir zahtjevi u pogledu zaštite potrošača i dopunjuju druge inicijative Unije;

-poziva na blisku suradnju EU-a i država članica te na prenošenje, primjenu i nadziranje provedbe okvira za zaštitu potrošača razvijenog u sklopu sekundarnog zakonodavstva EU-a.

2.1.2U Komunikaciji se utvrđuju 22 mjere koje obuhvaćaju pet glavnih prioritetnih područja:

-zelenu tranziciju,

-digitalnu transformaciju,

-pravnu zaštitu i provedbu prava potrošača,

-posebne potrebe određenih skupina potrošača,

-međunarodnu suradnju.

2.1.3U Komunikaciji se problemi rješavaju polazeći od toga da svi trebaju imati jednak i pravovremen pristup potrebnim i pristupačnim testovima, zaštitnoj opremi, liječenju i budućim cjepivima i da bi potrošačima trebalo ponuditi sva jamstva u pogledu temeljnih prava, medicinske etike, privatnosti i zaštite podataka, u skladu s relevantnom Općom uredbom.

2.1.4Društvo mora pokušati ublažiti velike društvene i gospodarske poremećaje uzrokovane pandemijom, što će iziskivati veliki trud. Važno je osigurati visoku razinu zaštite potrošača, a u okviru za zaštitu potrošača javljaju se određeni izazovi, posebno u pogledu sljedećih elemenata:

-prava na potpuni povrat predujmova plaćenih turističkim operaterima;

-porasta broja prijevara potrošača, obmanjujućih marketinških tehnika i prijevara pri kupnji na internetu;

-promjenjivih obrazaca potrošnje, koji posebno dovode do povećanja ambalažnog otpada za jednokratnu upotrebu.

2.2Ključna prioritetna područja

2.2.1Ekološka tranzicija: doprinos klimatskoj neutralnosti, očuvanju prirodnih resursa i bioraznolikosti te smanjenju onečišćenja vode, zraka i tla. Pristup održivim proizvodima trebao bi biti zajamčen svima.

2.2.2Europskim zelenim planom utvrđuje se sveobuhvatna strategija za preobrazbu EU-a u pravedno i prosperitetno društvo s klimatski neutralnim, resursno učinkovitim, čistim i kružnim gospodarstvom u kojem je ekološki otisak smanjen.

2.2.3Direktivu o prodaji robe trebalo bi izmijeniti kako bi se popravci promicali i prerasli u djelotvorno pravo. Predviđene su i dodatne mjere za određene skupine roba i usluga.

2.2.4Potrošači bi trebali biti bolje zaštićeni od netočnih informacija ili informacija predstavljenih na zbunjujući ili obmanjujući način kako bi se stvorio dojam da su neki proizvod ili poduzeće ekološki prihvatljiviji (manipulativni zeleni marketing).

2.3Digitalna transformacija

2.3.1Direktiva o boljem izvršavanju i modernizaciji pravila o zaštiti potrošača i Direktiva o digitalnom sadržaju važni su koraci, iako su s obzirom na brz tempo tehnološkog napretka potrebne i dodatne mjere.

2.3.2Potrebno je izbjegavati upotrebu „prijevara putem sučelja” (eng. dark patterns), određenih praksi personalizacije koje se često temelje na profiliranju, skrivenog oglašavanja, prijevare, lažnih ili obmanjujućih informacija i manipuliranih recenzija potrošača. Potrebne su i dodatne smjernice u pogledu Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi i Direktive o pravima potrošača jer bi potrošači trebali uživati sličnu razinu zaštite i pravednosti na internetu kao i izvan njega.

2.3.3Iako umjetna inteligencija donosi koristi, neke njezine primjene mogu ugroziti prava potrošača. EGSO želi istaknuti da, u skladu s člankom 22. Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanici imaju pravo na ljudsku intervenciju ako na njih znatno utječe odluka koja se temelji na automatiziranoj obradi.

2.3.4Novom Uredbom o suradnji u zaštiti potrošača (CPC) jačaju se ovlasti na internetu, mehanizmi za suradnju i sustav prikupljanja podataka kako bi se moglo suzbijati velika kršenja zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača, osigurati dosljednu zaštitu potrošača i poduzećima omogućiti da dobiju sve informacije na jednom mjestu.

2.4Rješenja za posebne potrebe potrošača

2.4.1Smatra se da su potrošači općenito slabija stranka u transakciji i da je stoga potrebno zaštititi njihove interese. Međutim, neke skupine potrošača mogu biti posebno ranjive pa su za njih potrebne posebne mjere zaštite. Ta ranjivost može biti posljedica socijalnih okolnosti ili posebnih karakteristika poput dobi, spola, zdravstvenog stanja, digitalne i matematičke pismenosti ili financijske situacije.

2.4.2U ovom razdoblju posebno zabrinjava povećana financijska ranjivost mnogih kućanstava u EU-u.

2.4.3Cilj je ove revizije i izbjegavanje diskriminirajućih situacija u pristupu kreditnim uslugama.

2.4.3.1Starije osobe i osobe s invaliditetom imaju posebne potrošačke potrebe. Važno je osigurati da im na raspolaganju stoje jasne, jednostavne i pristupačne informacije na internetu i izvan njega u skladu sa zahtjevima EU-a u pogledu dostupnosti proizvoda i usluga.

2.4.3.2Pravedan i nediskriminirajući pristup digitalnoj transformaciji trebao bi uzimati u obzir potrebe starijih potrošača, potrošača s invaliditetom i općenito osoba koje se ne koriste internetom i koje bi se mogle osjećati nesigurno pri upotrebi digitalnih alata.

2.4.3.3Djeca i maloljetnici posebno su izloženi zavaravajućim ili agresivnim internetskim marketinškim praksama i rješenjima i taj problem treba riješiti. Pored toga, djeca bi trebala biti zaštićena od postojećih opasnih proizvoda i rizika povezanih s proizvodima, zbog čega će se ažurirati sigurnosni zahtjevi u pogledu normi koje se primjenjuju na određene proizvode namijenjene djeci.

2.4.3.4Rizik od diskriminacije ponekad je još veći zbog algoritama koje koriste pojedini prodavači roba i usluga, a koji se mogu oblikovati uz određene pristranosti koje su često rezultat već postojećih kulturnih ili socijalnih očekivanja.

2.5Zaštita potrošača u globalnom kontekstu

2.5.1Važno je da EU na međunarodnoj razini, kao europsku vrijednost i uzor, promovira visoku razinu zaštite potrošača koju je ostvario u svojim granicama.

2.5.2Kako bi se zajamčila sigurnost uvezenih proizvoda, a potrošači u EU-u zaštitili od nepoštenih poslovnih praksi koje primjenjuju trgovci izvan EU-a, potrebno je intenzivnije djelovati na domaćem tržištu s pomoću boljih alata za nadzor tržišta i bolje surađivati s tijelima u zemljama partnerima EU-a.

2.5.3Multilateralna suradnja u području zaštite potrošača izvanredno je važna za promicanje visoke razine zaštite i sigurnosti na međunarodnoj razini i za zaštitu potrošača u cijelom svijetu.

2.6Upravljanje

2.6.1U Strategiji se iznose mjere za promicanje prioriteta politike zaštite potrošača, koje bi EU i države članice mogle primjenjivati u sljedećih pet godina.

2.6.2Ta nova vizija suradnje EU-a i država članica u pogledu političkih prioriteta traži novi i jači okvir suradnje koji će omogućiti konkretno djelovanje.

2.6.3Komisija će se redovito savjetovati s Europskim parlamentom, Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija i blisko surađivati s nacionalnim tijelima kako bi osigurala blisku koordinaciju djelovanja i optimalno korištenje dostupnih sredstava.

2.6.4Usto je potrebna bliska i djelotvorna suradnja s ključnim dionicima uključujući organizacije potrošača, privredu i akademsku zajednicu. Utjecajne organizacije potrošača na razini Unije i na nacionalnoj razini ključni su partneri za pripremu aktivnosti koje će se poduzimati u okviru ove strategije i za dopiranje do potrošača.

2.6.5Komisija će stoga:

-uspostaviti novu savjetodavnu skupinu za politiku zaštite potrošača,

-revidirati Pregled potrošačkih uvjeta 2021. godine.

3.Opće napomene

3.1S obzirom na zdravstvenu krizu, EGSO potiče Komisiju i države članice da nastave ulagati napore u cijepljenje stanovništva i pobrinu se za to da kampanja cijepljenja bude socijalno i ekonomski dostupna svim građanima.

3.2Potrošače treba osnažiti, uključiti ih u gospodarstvo i od njih stvoriti ključne aktere održivog oporavka jer će se tako ojačati konkurentnost gospodarstva EU-a i jedinstvenog tržišta. Važni su novi poslovni modeli koji omogućuju optimizaciju učinkovitosti i održivosti robe i usluga.

3.3Potrošači bi trebali biti relevantni akteri u ekološkoj tranziciji i promicati održivu proizvodnju i potrošnju. Svi proizvodi trebali bi biti sigurni, raspoloživi, cjenovno pristupačni i dostupni, poglavito kad je riječ o naglašavanju važnosti roka trajanja, trajnosti, mogućnosti popravka i recikliranja. EGSO je već izrazio svoju podršku reguliranju planiranog zastarijevanja i trajnosti proizvoda, čak i kad je riječ o softveru. Predložene mjere općenito su horizontalne prirode i ne odnose se samo na zaštitu potrošača.

3.4U ekološku tranziciju trebalo bi uključiti i MSP-ove, ali bez nametanja prekomjernog administrativnog opterećenja.

3.5EGSO je odlučan da će aktivno raditi na zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji koje neće dovesti do socijalne isključenosti i da će pritom izbjegavati „dvobrzinski“ sustav za ranjive potrošače i diskriminirajuće situacije kojima se ograničava izbor i pristup robi i uslugama, primjerice kada se trudnicama uskraćuje pristup kreditnim uslugama zbog mogućeg gubitka prihoda ili kada samohrane majke ne mogu pristupiti određenim financijskim uslugama.

3.6Treba donijeti mjere potpore za rješavanje financijske ranjivosti obitelji, uključujući samohrane roditelje i istospolne bračne drugove, posebno u pogledu zaduženosti. EGSO je u svojim mišljenjima u više navrata izrazio potporu reguliranju prezaduženosti kućanstava.

3.7U okviru horizontalnih mjera Komisija bi trebala djelovati u području energetskog siromaštva i izbjegavati situacije koje bi mogle dovesti do socijalne isključenosti.

3.8EGSO izražava nadu da će Komisija što prije revidirati direktive koje se odnose na sigurnost proizvoda, potrošačke kredite, trgovanje na daljinu financijskim uslugama, prava potrošača i nepoštene poslovne prakse.

3.9EGSO ima velika očekivanja od Direktive o udružnim tužbama kojom se štite kolektivni interesi potrošača i očekuje da će se ta direktiva prenijeti u nacionalno zakonodavstvo u skladu s pravnim okvirima država članica.

3.10EGSO podržava cilj da se potrošačima omogući aktivnija uloga u zelenoj tranziciji. Nije dovoljno da poduzeća uvedu promjene i inovacije, tržište mora te promjene prihvatiti i preobraziti se kako bi gospodarstvo bilo kružnije, odnosno kako bi se koristili održiviji (vjerojatno i skuplji) proizvodi, kako bi proizvodi bili trajniji i mogli se popravljati i kako bi se proizvodili u skladu sa željenim ekološkim konceptima (proizvodnja na temelju ekoloških kriterija), pri čemu bi se prirodni resursi koristili na učinkovitiji način. Trebalo bi u obzir uzeti i ulogu prometa u kontekstu ekološke tranzicije.

3.11Treba prenijeti poruku da se o okolišu moramo brinuti svi: kako poduzeća, koja trebaju uvesti održivije mjere i prakse, informirati i obrazovati potrošače, tako i potrošači, koji trebaju usvojiti održive navike i ponašanje i time osigurati djelotvornost tih mjera. Kad je riječ o dodatnim troškovima koje bi kao posljedicu mogli snositi europski MSP-ovi, a koji se mjere u okviru ocjene učinka koja se provodi u sklopu testova za MSP-ove (dio europske inicijative „Akt o malom poduzetništvu za Europu“), njih bi trebalo ublažiti u okviru ovog mehanizma, koji uključuje i tekuća savjetovanja s predstavnicima MSP-ova. Bit će potrebno uspostaviti mehanizme i sredstva kojima će se MSP-ovima omogućiti da ažuriraju i obnavljaju svoje znanje.

3.12EGSO smatra da je važno pospješiti borbu protiv nepoštenih poslovnih praksi na internetu kojima se krše prava potrošača i svih drugih subjekata uključenih u ciklus proizvoda. Tvrdi da bi sve što se smatra zlouporabom u fizičkom (izvanmrežnom) svijetu trebalo tako tretirati i u digitalnom (mrežnom) svijetu. Nove vrste zlouporabe u izvanmrežnom svijetu, poput strategija nadzora poduzeća i prijevara putem sučelja, zahtijevaju još veću zaštitu.

3.13Treba ojačati informatičke, ljudske i druge resurse koji doprinose borbi protiv digitalnih prijevara. Ta vrsta prijevare zbog svoje raširenosti znatno otežava djelovanje nadležnih tijela, među ostalim u slučajevima u kojima se u opasnost dovodi javno zdravlje (primjerice kupnjom „nezakonitih” lijekova na internetu).

3.14Mjerama br. 8, 9 i 10 treba održati ravnotežu između sigurnosti i fleksibilnosti nužnu da se izbjegne ometanje inovacija i tehnološkog i gospodarskog napretka. S Kinom treba izraditi akcijski plan o sigurnosti proizvoda i povećati potporu partnerskim zemljama EU-a, među ostalim onima u Africi, za izgradnju kapaciteta u području regulatorne i tehničke pomoći. Važno je zaštititi autentičnost proizvoda (među ostalim i pravo žiga) jer je dobro poznato da u određenim trećim zemljama postoji znatna količina krivotvorenih proizvoda. Izvorni proizvodi zbog svoje kvalitete, praktičnosti i ugleda zaslužuju veliku pozornost i interes potrošača.

3.15EGSO poziva na usvajanje kvalitativne i kvantitativne metode evaluacije. Važno je ocijeniti provode li se direktive EU-a pravodobno, u skladu s odredbama sekundarnog zakonodavstva i načelima bolje regulative.

4.Kriza uzrokovana bolešću COVID-19

4.1Trenutačna pandemija sve nas je teško pogodila i znatno je utjecala na mnoge aspekte našeg života. Dovela je i do promjene glavnih prioriteta država članica čime su izrazito opterećeni potrošači čija su prava neopravdano ograničena, a da nisu uvedeni ili ojačani mehanizmi kojima se osigurava njihova financijska zaštita.

4.2Kako bi se predvidjele moguće posljedice za potrošače, stoga je nužno, oslanjajući se na iskustva stečena tijekom pandemijske krize, nastojati ubuduće ojačati zaštitu potrošača u područjima zdravstva, energetike, komunikacija, financijskih usluga, zrakoplovstva i prava putnika, putničkih paket aranžmana, nadzora, hrane i digitalnih usluga.

4.3Kriza je potaknula i širenje nepoštenih trgovačkih praksi usmjerenih na najranjivije skupine i u određenom je razdoblju dovela ne samo do nestašice nekih osobnih zaštitnih proizvoda i opreme već i do vrlo visokih i špekulativnih cijena. U očekivanju ponovnog pogoršanja krize, opet će biti potrebno obratiti veću pozornost i izdvojiti veća sredstva za tijela zadužena za provedbu zakonodavstva.

4.4EGSO bi trebao potaknuti izradu samoinicijativnog mišljenja o toj temi kako bi Komisiji pomogao u utvrđivanju i provedbi tih mjera.

5.Ostala područja koja nisu uključena u Novu strategiju za potrošače, ili su spomenuta posredno, a treba ih obuhvatiti

5.1Upravljanje javnim zdravstvom u državama članicama

Poduzimaju se prvi koraci prema stvaranju Europske zdravstvene unije. Kriza uzrokovana koronavirusom pokazuje da EU mora imati mnogo aktivniju ulogu u javnom zdravstvu kako bi otpornijim zdravstvenim sustavima i čvršćim okvirom za zdravstvenu sigurnost zaštitio zdravlje svih europskih građana.

5.2Financijske usluge

U kontekstu revizije Direktive o potrošačkim kreditima bit će ključno istaknuti mehanizam moratorija i stvaranje integriranog pristupa kojim se štite interesi potrošača, neovisno o vrsti kredita. Na europskoj razini trebat će ocijeniti osobni stečajni mehanizam, vodeći pritom računa o tome da treba izbjeći smanjenje zaštite koju potrošači trenutačno uživaju.

5.3Turizam, slobodno vrijeme i prava putnika u zračnom prometu

Važno je osmisliti, ojačati ili izmijeniti prava potrošača i uspostaviti europske fondove za zaštitu interesa potrošača u tim područjima. To će biti i idealna prilika da se preispita zaštita potrošača i osigura odgovarajući sustav financijske zaštite kojim će se putnike zaštititi od rizika krize likvidnosti ili, u slučaju nesolventnosti zračnog prijevoznika, rizika povezanih s povratom putnih karata i, po potrebi, repatrijacijom.

5.4Stanovanje

Treba osmisliti europski integrirani program stanovanja koji će obuhvaćati različita područja poput okoliša, energije, financijskih usluga, ugovornih prava i zdravlja kako bi se stvorilo pravo europskih potrošača na pristup dugoročno pristojnom i cjenovno pristupačnom stanovanju. Trebalo bi poticati izgradnju održivih kuća (npr. pasivnih kuća). Primjenom načela kružnosti na obnovu zgrada smanjit će se emisije stakleničkih plinova povezane s građevinskim materijalima. Obnova zgrada mogla bi otvoriti brojne mogućnosti i donijeti dalekosežne društvene, okolišne i gospodarske koristi.

5.5Energetika

Treba ojačati prava potrošača pri provedbi politika o energiji iz obnovljivih izvora, potrošnji vlastite energije i tržišnim tarifama te osigurati da niti jedan od njih ne bude diskriminiran ili bez pristupa povezivosti te da zbog toga ne može iskoristiti prednosti koje se nude pri uvođenju istinskih alternativnih energetskih rješenja.

5.6Potrebno je bolje definirati i povećati odgovornost digitalnih platformi, kako radi sigurnosti proizvoda, tako i radi odgovornosti pri posredovanju u internetskim ugovorima.

5.7Važno je uspostaviti jasnu strukturu odgovornosti za internetske platforme, a posebice usvojiti odgovarajuće mjere za suzbijanje prijevarnih, nepoštenih i zavaravajućih poslovnih praksi te prodaju nesukladnih proizvoda i opasne robe i usluga putem internetskih platformi. U tom je pogledu važno ojačati suradnju Komisije i nacionalnih tijela kako bi se suzbile te nepoštene prakse.

5.8Treba obustaviti ili ograničiti izravnu prodaju proizvoda koji su, uglavnom zbog svog kemijskog sastava, opasni za potrošače. EGSO pozdravlja uvođenje sustava EU-a Safety Gate za brzo uzbunjivanje u slučaju pojave opasnih potrošačkih proizvoda.

5.9Treba ojačati zaštitu u području OTT (over-the-top) usluga koje još nisu uređene ni u većini nacionalnih zakonodavstava ni Europskim zakonikom elektroničkih komunikacija.

5.10Razvojem politike za zaštitu potrošača EU će ojačati svoju gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju. Neovisno o političkim odlukama koje će usmjeravati njezino opće oblikovanje, tom će se politikom morati provesti određene mjere i programi bliži građanima, zbog čega će u suradnji sa svim nacionalnim tijelima trebati ojačati Mrežu europskih potrošačkih centara (ECC) i Mrežu za suradnju u području zaštite potrošača.

Bruxelles, 31. ožujka 2021.

Alain Coheur

Predsjednik Stručne skupine za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju

_____________

(1)    COM(2007) 99 final.
Top