EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document Ares(2022)5974844

Commission Staff Working Document on the Evaluation of the Guarantee Notice

POZIV NA OČITOVANJE

ZA EVALUACIJU

Naziv evaluacije

Pravila o državnim potporama za ocjenu državnih jamstava za zajmove – evaluacija

Vodeća glavna uprava – nadležni odjel

GU za tržišno natjecanje – odjeli D3 – D4

Okvirni rok

(planirani datumi početka i završetka)

Datum početka: 3. kvartal 2022.

Planirani datum završetka: 1. kvartal 2024.

Dodatne informacije

Specifični instrumenti potpore – državna jamstva: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en

Ovaj je dokument isključivo informativne prirode. Njegov sadržaj ne prejudicira konačnu odluku Komisije o nastavku rada na inicijativi ni o njezinu konačnom sadržaju. Svaki element inicijative opisan u ovom dokumentu može se promijeniti, među ostalim i rokovi.

A. Politički kontekst, svrha i opseg evaluacije

Politički kontekst

U Obavijesti o jamstvima opisuje se kako Komisija ocjenjuje državna jamstva za obveze poduzeća koja mogu biti u obliku državne potpore, bilo kao pojedinačna jamstva, bilo u obliku programa jamstava.

Konkretno, u Obavijesti se utvrđuju kvalitativni kriteriji i upućivanja na tržišne referentne vrijednosti za pojedinačna jamstva, premije sigurne luke za državna jamstva koja ne uključuju potporu, ako se dodjeljuju malim i srednjim poduzećima, te smjernice za izradu programa jamstava koji ne uključuju potporu za sve vrste poduzeća, koje se mogu upotrijebiti i za određivanje elementa potpore u jamstvima koja uključuju potporu.

Zakonodavstvom o državnim potporama, a posebno Uredbom o općem skupnom izuzeću i Uredbom o de minimis potporama, zahtijeva se da potpora bude transparentna. To znači da mora postojati mogućnost točnog izračuna bruto protuvrijednosti potpore prije dodjele, bez potrebe za provođenjem procjene rizika. Pružanjem smjernica državama članicama kako bi im se pomoglo da uspostave jamstvene premije usklađene s tržištem i da odrede iznos potpore (kao razliku između naplaćenih premija i tržišnih premija), putem Obavijesti o jamstvima pridonosi se osiguravanju jasnog i predvidljivog okvira za dodjelu zajmova s državnim jamstvom.

Obavijest o jamstvima 2008. revidirana je posljednji put. Ne sadržava fiksnu revizijsku klauzulu ili datum isteka te od posljednje revizije nije ocijenjena ni u jednoj „provjeri prikladnosti”. Stoga postoji potreba za evaluacijom Obavijesti o jamstvima iz sljedećih razloga:

I.Tržišni uvjeti znatno su se promijenili od 2008. Globalna financijska kriza dovela je do niskih kamatnih stopa, uz povećanje inflacijskog pritiska zbog pandemije bolesti COVID-19 i ruske invazije na Ukrajinu.

II.Kapitalni zahtjevi povećani su nakon globalne financijske krize. Osim toga, tijekom proteklog desetljeća promijenile su se prakse upravljanja rizicima sudionika na financijskim tržištima.

III.Vlade država članica EU-a obavijestile su Komisiju o pojavi velikog broja jamstvenih metodologija od posljednje revizije Obavijesti o jamstvima 2008.

Prema tome, postoji velik broj dokaza koji opravdavaju novu ocjenu svrsishodnosti Obavijesti o jamstvima.

Svrha i opseg

Svrha

Glavni je cilj evaluacije provjeriti je li Obavijest o jamstvima i dalje svrsishodna. To od nas zahtijeva da ocijenimo je li Obavijest ostvarila svoju svrhu, je li se njome olakšao pristup financiranju na djelotvoran i učinkovit način, kako za mala/srednja poduzeća tako i za veća poduzeća, te jesu li države članice EU-a imale poteškoća u njezinu tumačenju ili provedbi programa koji su usklađeni s njome.

U tom će se smislu evaluacijom analizirati na koji je način Obavijest funkcionirala tijekom vremena i u kojoj su mjeri ostvareni njezini ciljevi:

I)pružanje smjernica o jamstvenim premijama usklađenima s tržištem kako bi se isključila prisutnost državne potpore i spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja

II)povećanje pravne sigurnosti za dionike i transparentnosti politike Komisije kako bi njezine odluke bile predvidljive i kako bi se osiguralo jednako postupanje

III)uvođenje pravila koja se mogu lako primjenjivati za mala i srednja poduzeća kako bi se poboljšao njihov pristup financiranju.

Područje primjene

Evaluacija obuhvaća samo Obavijest o jamstvima i provedbu jamstvenih metodologija koje je odobrila Komisija. Njome neće biti obuhvaćeno nijedno drugo sekundarno zakonodavstvo o državnim potporama.

Vremenski okvir i sadržaj

Evaluacija obuhvaća razdoblje od stupanja na snagu Obavijesti o jamstvima 2008. do danas.

Njome će se ocijeniti sve vrste državnih jamstava koje obuhvaća Obavijest o jamstvima, kao što su pojedinačna jamstva za sve vrste poduzeća, programi jamstava za mala i srednja poduzeća i programi jamstava za sve vrste poduzeća. Ocjenjivanje će obuhvaćati jamstvene mjere koje uključuju element potpore, kao i one koje ne uključuju potpore.

Kriterij ocjenjivanja

Evaluacija će se provesti na temelju sljedećih pet kriterija:

Djelotvornost 

·U kojoj je mjeri Obavijest o jamstvima pridonijela utvrđivanju jamstvenih premija usklađenih s tržištem?

·Koliko su jamstvene mjere na temelju Obavijesti o jamstvima bile učinkovite u ograničavanju narušavanja tržišnog natjecanja na tržištima proizvoda?

·Koliko su jamstvene mjere na temelju Obavijesti o jamstvima bile učinkovite u ograničavanju narušavanja tržišnog natjecanja među financijskim posrednicima i cijena na kreditnim tržištima?

Učinkovitost

·U kojoj su mjeri zahtjevi iz Obavijesti o jamstvima razmjerni troškovima provedbe programa jamstava?

·Jesu li jamstvene mjere na temelju Obavijesti o jamstvima pridonijele pojednostavnjenju provedbe programa za mala i srednja poduzeća?

Relevantnost

·U kojoj je mjeri Obavijest o jamstvima tijekom vremena ostala relevantna s obzirom na kretanja u području makroekonomije, financijske stabilnosti i regulative od 2008.?

Usklađenost

·U kojoj je mjeri postignuta unutarnja usklađenost Obavijesti o jamstvima (tj. koliko se pravila iz Obavijesti o jamstvima međusobno nadopunjuju) i vanjska usklađenost (tj. koliko je Obavijest dosljedna s drugim zakonodavstvom EU-a)?

Dodana vrijednost EU-a

·Je li putem Obavijesti o jamstvima pružena dodana vrijednost u usporedbi sa situacijom u kojoj nema takvih smjernica?

B. Bolja regulativa

Strategija savjetovanja

Cilj je aktivnosti savjetovanja prikupiti dokaze za evaluaciju Obavijesti o jamstvima s obzirom na znatne promjene tržišnih uvjeta zbog kojih postoji mogućnost da države članice u određenim slučajevima primjenjuju Obavijest na način koji nije usklađen s trenutačnim tržišnim referentnim vrijednostima.

Istodobno moramo utvrditi u kojoj je mjeri Obavijest, posebno malim i srednjim poduzećima, olakšala pristup financiranju na djelotvoran i učinkovit način.

Aktivnosti savjetovanja obuhvaćat će:

·Javno savjetovanje na internetu u trajanju od 12 tjedana namijenjeno široj javnosti (pokrenuto u okviru ovog poziva na očitovanje) s važnim pitanjima na 24 službena jezika EU-a, na koja ispitanici mogu odgovoriti na svakom od 24 službena jezika EU-a.

Javno savjetovanje bit će dostupno na Komisijinu internetskom portalu „Iznesite svoje mišljenje” i promicat će se putem službenih komunikacijskih kanala Komisije (uključujući društvene mreže) te na odabranim događanjima i u govorima.

Rezultati javnog savjetovanja bit će izneseni u sažetom činjeničnom izvješću i objavljeni na portalu „Iznesite svoje mišljenje”.

·Ciljana savjetovanja u obliku zahtjeva za informacije upućenog vladama država članica EU-a i ciljanog upitnika.

§Zahtjevom za informacije prikupit će se potrebni konsolidirani podaci o državnim jamstvima i provjeriti usklađenost najvećih transakcija s tržištem. Podnijet će se državama članicama EU-a preko njihovih stalnih predstavništava pri EU-u, a na njih će se moći odgovoriti na 24 službena jezika EU-a.

§Ciljani upitnik namijenjen je odabranim dionicima koji su izravno uključeni u pružanje državnih jamstava ili na koje ono izravno utječe ili koji imaju relevantno stručno znanje u području kreditnog rizika. Obuhvaćat će posebna tehnička pitanja i bit će dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, ispitanici će svoje odgovore moći dostaviti na 24 službena jezika EU-a. Savjetovanje će biti dostupno na internetskoj stranici za savjetovanja Glavne uprave za tržišno natjecanje.

Sažetak rezultata planiranih aktivnosti savjetovanja bit će dio izvješća sa sažetkom priloženog radnom dokumentu službi Komisije o evaluaciji.

Cilj savjetovanja 

Obavijest o jamstvima nije revidirana od objave i revizije 2008. Iz tog razloga Komisija želi ocijeniti je li Obavijest na djelotvoran i učinkovit način olakšala pristup financiranju malim i srednjim poduzećima te većim poduzećima, jesu li države članice EU-a imale poteškoća u njezinu tumačenju i jesu li provele programe koji su u skladu s Obavijesti.

Evaluacijom će se prikupiti dokazi o djelotvornosti, učinkovitosti, usklađenosti i dodanoj vrijednosti EU-a Obavijesti o jamstvima. Ocijenit će se i njezina relevantnost, posebno jer bi neki podaci o referentnom tržištu (premije sigurne luke) mogli biti zastarjeli s obzirom na promjene tržišnih uvjeta.

Obavijest o jamstvima mogla je dovesti do neželjenih posljedica, kao što su selektivne prednosti za financijske posrednike, narušavanje tržišnog natjecanja među poduzećima u različitim zemljama EU-a ili istiskivanje privatnih ulagača.

U okviru aktivnosti savjetovanja za evaluaciju prikupit će se stajališta i iskustva svih dionika.

Ciljani dionici

Glavna ciljna publika evaluacije su upravljačka i provedbena tijela u državama članicama EU-a. Međutim, evaluacija će obuhvatiti i jamstvene institucije i financijske posrednike koji pružaju jamstva i druge oblike kreditne zaštite. Uključivat će i udruženja iz financijskog sektora i sudionike na kreditnom tržištu i tržištu kreditnih izvedenica.

Usto, Komisija smatra da je vrlo važno saslušati stajališta i iskustva poduzeća svih veličina i poslovnih udruženja koja ih zastupaju.

Naposljetku, želi se postići da temelj evaluacije budu povratne informacije istraživača i akademske zajednice.

Prikupljanje podataka i metodologija

Komisija nema na raspolaganju dovoljno konkretnih podataka za evaluaciju Obavijesti o jamstvima. To je zato što se odluke Komisije u skladu s odjeljkom 3.4. Obavijesti o jamstvima odnose samo na metodologije, a ne na njihovu naknadnu provedbu.

Sukladno tome, Komisija nema ni potpune informacije o stvarnim programima jamstava u kojima se te metodologije primjenjuju tijekom vremena ni detaljne podatke o transakcijama u okviru tih programa. Upravo zbog toga Komisija će državama članicama EU-a uputiti zahtjev za informacije, kako je prethodno opisano.

Nadalje, Komisija će pokrenuti natječaj za posebno izvješće o Obavijesti o jamstvima. Izvješće će sastaviti vanjski ugovorni suradnik počevši od četvrtog tromjesečja 2022. i u njemu će se ocijeniti barem:

·učinak Obavijesti na kreditna tržišta, preciznije, koliko je djelotvorna i učinkovita primjena Obavijesti bila u postizanju općeg cilja osiguravanja integriranog i učinkovitog jedinstvenog tržišta, što podrazumijeva i slobodno i pošteno tržišno natjecanje među financijskim posrednicima te među poduzećima na tržištima proizvoda

·kako su primijenjeni sustavi određivanja cijena funkcionirali u usporedbi s optimalnim sustavima određivanja cijena za državna jamstva koji su dosljedni tijekom vremena, imaju objektivne i uočljive referentne (tržišne) parametre kao ulazne podatke te smanjuju mogućnost da se korisniku jamstva daju pojedinačne selektivne prednosti

·je li pojednostavnjenim rješenjem za mjere usmjerene na mala i srednja poduzeća postignuta pravilna ravnoteža između jednostavnosti i točnosti

·unutarnja usklađenost pravila iz Obavijesti o jamstvima i usklađenost Obavijesti s drugim zakonodavstvom i smjernicama EU-a o državnim potporama.

Izvješće će biti priloženo evaluaciji.

Aktivnosti savjetovanja i posebno izvješće bit će dopunjeni:

·dostupnim statističkim podacima

·iskustvom Komisije u određenim prošlim slučajevima.

Top