EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 8d3a0fd5-01ac-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Odluka Vijeća 2011/173/ZVSP od 21. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini

02011D0173 — HR — 27.03.2024 — 013.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA 2011/173/ZVSP

od 21. ožujka 2011.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini

( L 076 22.3.2011, 68)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

ODLUKA VIJEĆA 2012/158/ZVSP od 19. ožujka 2012.

  L 80

17

20.3.2012

 M2

ODLUKA VIJEĆA 2013/134/ZVSP od 18. ožujka 2013.

  L 75

33

19.3.2013

 M3

ODLUKA VIJEĆA 2014/157/ZVSP od 20. ožujka 2014.

  L 87

95

22.3.2014

 M4

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/487 od 20. ožujka 2015.

  L 77

17

21.3.2015

 M5

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/477 od 31. ožujka 2016.

  L 85

47

1.4.2016

 M6

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/607 od 29. ožujka 2017.

  L 84

6

30.3.2017

 M7

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/459 od 19. ožujka 2018.

  L 77

17

20.3.2018

 M8

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/467 od 21. ožujka 2019.

  L 80

39

22.3.2019

 M9

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/435 od 23. ožujka 2020.

  L 89

4

24.3.2020

 M10

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/543 od 26. ožujka 2021.

  L 108

59

29.3.2021

►M11

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/450 od 18. ožujka 2022.

  L 91

22

18.3.2022

►M12

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2023/2686 od 27. studenoga 2023.

  L 2686

1

28.11.2023

►M13

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2024/955 od 25. ožujka 2024.

  L 955

1

26.3.2024
▼B

ODLUKA VIJEĆA 2011/173/ZVSP

od 21. ožujka 2011.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bosni i HercegoviniČlanak 1.

1.  

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na ili provoz preko svog državnog područja osoba koje svojim djelovanjem:

(a) 

ugrožavaju suverenitet, teritorijalnu cjelovitost, ustavni poredak i međunarodnu osobnost Bosne i Hercegovine;

(b) 

ozbiljno prijete sigurnosnom stanju u Bosni i Hercegovini; ili

(c) 

ugrožavaju Opći okvirni sporazum za mir iz Daytona/Pariza i njegove priloge, uključujući mjere utvrđene u provedbi navedenog Sporazuma,

i s njima povezanih osoba, kako su navedene u Prilogu.

2.  
Stavak 1. ne obvezuje pojedinu državu članicu da svojim državljanima zabrani ulazak na svoje državno područje.
3.  

Stavak 1. ne dovodi u pitanje slučajeve kada je pojedina država članica vezana obvezom međunarodnog prava, i to:

(a) 

kao zemlja domaćin međunarodne međuvladine organizacije;

(b) 

kao zemlja domaćin međunarodnoj konferenciji koju su sazvali Ujedinjeni narodi ili koja je pod njihovim pokroviteljstvom;

(c) 

prema multilateralnom sporazumu koji dodjeljuje povlastice ili imunitete; ili

(d) 

prema Mirovnom ugovoru iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.  
Smatra se da se stavak 3. primjenjuje i u slučajevima u kojima je država članica država domaćin Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).
5.  
Vijeće se pravovremeno obavještava u svim slučajevima kada država članica odobrava izuzeće na temelju stavaka 3. ili 4.
6.  
Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih stavkom 1. ako je putovanje opravdano na temelju hitne humanitarne potrebe ili zbog nazočnosti na međuvladinim sastancima, uključujući one koje promiče Unija, ili kojima je domaćin država članica koja trenutačno predsjedava OESS-om, gdje se vodi politički dijalog koji izravno promiče demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini.
7.  
Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stavka 6. u pisanom obliku obavješćuje Vijeće. Izuzeće se smatra odobrenim ako jedan ili više članova Vijeća ne podnesu pisani prigovor u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedan ili više članova Vijeća podnesu prigovor, Vijeće, djelujući kvalificiranom većinom, može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.
8.  
U slučajevima kada na temelju stavaka 3., 4., 6. i 7. država članica odobri ulazak na, ili provoz kroz, svoje državno područje osobama navedenima u Prilogu, dozvola se ograničava na svrhu za koju je odobrena te na osobe na koje se ona odnosi.

Članak 2.

1.  

Zamrzavaju se sva financijska sredstva i ekonomski izvori koji pripadaju, koji su u vlasništvu, koje drže ili koji su pod nadzorom osoba koje svojim djelovanjem:

(a) 

ugrožavaju suverenitet, teritorijalnu cjelovitost, ustavni poredak i međunarodnu osobnost Bosne i Hercegovine;

(b) 

ozbiljno prijete sigurnosnom stanju u Bosni i Hercegovini; ili

(c) 

ugrožavaju Opći okvirni sporazum za mir iz Daytona/Pariza i njegove priloge, uključujući mjere utvrđene u provedbi navedenog Sporazuma,

i s njima povezanih fizičkih ili pravnih osoba, kako su navedene u Prilogu.

2.  
Nikakva financijska sredstva ili gospodarski izvori ne stavljaju se na raspolaganje, izravno ili neizravno, u ili za korist fizičkih ili pravnih osoba navedenih u Prilogu.
3.  

Nadležno tijelo države članice može dopustiti oslobađanje nekih zamrznutih financijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje nekih zamrznutih financijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uvjetima koje smatra prikladnima, nakon što je utvrdilo da su dotična financijska sredstva ili ekonomski izvori:

(a) 

potrebni da zadovolje osnovne potrebe fizičkih osoba navedenih u Prilogu i uzdržavanih članova njihovih obitelji, uključujući plaćanje prehrambenih proizvoda, najamnine ili hipoteke, lijekova i medicinskog liječenja, poreza, premija osiguranja i komunalnih naknada;

(b) 

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i za naknadu troškova pružanja pravnih usluga;

(c) 

namijenjeni isključivo za plaćanje naknada ili usluga za redovito održavanje ili upravljanje zamrznutim financijskim sredstvima ili ekonomskim izvorima; ili

(d) 

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije odobrenja dugim nadležnim tijelima i Komisiji priopćilo razloge na temelju kojih smatra da treba izdati posebno odobrenje.

Država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o bilo kakvom odobrenju izdanom na temelju ovog članaka.

4.  

Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje nekih zamrznutih financijskih sredstava ili ekonomskih izvora, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

financijska sredstva ili ekonomski izvori podliježu sudskom, upravnom ili arbitražnom založnom pravu, koja je utvrđena na datum kada je fizička ili pravna osoba iz stavka 1. uvrštena u Prilog, ili sudskoj, upravnoj ili arbitražnoj odluci koja je donesena prije tog datuma;

(b) 

financijska sredstva ili ekonomski izvori koristit će se isključivo za namirivanje tražbina osiguranih takvim založnim pravom ili priznatih valjanima u takvoj odluci, unutar ograničenja koja postavljaju primjenjivi zakoni ili propisi koji uređuju prava osoba koje imaju takve tražbine;

(c) 

založno pravo ili sudska presuda nije u korist fizičke ili pravne osobe navedene u Prilogu; i

(d) 

potvrda da založno pravo ili sudska odluka nisu u suprotnosti s javnim poretkom dotične države članice.

Država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o bilo kakvom odobrenju izdanom na temelju ovog stavka.

5.  
Stavak 1. ne sprečava određenu osobu da izvrši dospjelo plaćanje na temelju ugovora sklopljenog prije uvrštavanja te osobe na popis, pod uvjetom da je odgovarajuća država članica utvrdila da to plaćanje izravno ili neizravno ne prima osoba iz stavka 1.
6.  

Stavak 2. ne primjenjuje se na priljeve na zamrznute račune na ime:

(a) 

kamata ili drugih zarada na tim računima; ili

(b) 

dospjelih plaćanja na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili nastalih prije datuma kada su ti računi postali podložni ovoj Odluci;

pod uvjetom da sve te kamate, druge zarade i plaćanja i dalje podliježu stavku 1.

▼M12

7.  

Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora potrebnih za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a) 

Ujedinjeni narodi (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b) 

međunarodne organizacije;

(c) 

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d) 

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;

(e) 

organizacije i agencije kojima je Unija izdala certifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica certificirala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;

(f) 

specijalizirane agencije država članica; ili

(g) 

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata iz točaka od (a) do (f) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu.

8.  
Ne dovodeći u pitanje stavak 7. i odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je pružanje takvih financijskih sredstva ili gospodarskih izvora potrebno radi osiguravanja pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili pružanja potpore drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe.
9.  
Ako u roku od pet radnih dana od datuma primitka zahtjeva za odobrenje na temelju stavka 8. relevantno nadležno tijelo ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavijest za dodatno vrijeme, smatra se da je to odobrenje izdano.
10.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavaka 8. i 9. u roku od četiri tjedna od izdavanja takvog odobrenja.

▼B

Članak 3.

▼M11

1.  
Vijeće, koje odlučuje jednoglasno na prijedlog države članice ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uspostavlja i mijenja popis naveden u Prilogu.

▼B

2.  
Vijeće svoju odluku, uključujući razloge za uvrštenje na popis, dostavlja dotičnoj osobi izravno, ako je adresa poznata, ili objavom oglasa, pod uvjetom da takva osoba ima mogućnost očitovati se.
3.  
Ako su podnesene primjedbe ili se podastru novi bitni dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku te o tome na odgovarajući način obavještava dotičnu osobu.

Članak 4.

1.  
Prilog uključuje razloge za uvrštavanje na popis dotičnih osoba.
2.  
Prilog također sadrži, ako su dostupne, informacije koje su potrebne za identifikaciju dotičnih osoba. U pogledu fizičkih osoba, takve informacije mogu sadržavati imena, uključujući alias, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih osoba, takve informacije mogu sadržavati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto poslovanja.

Članak 5.

Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri ostvario učinak mjera ograničavanja utvrđenih u ovoj Odluci, Unija potiče treće zemlje da donesu slične mjere.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na datum donošenja.

▼M13

Ova se Odluka primjenjuje do 31. ožujka 2026.

▼B

Ova se Odluka neprestano preispituje. Prema potrebi se obnavlja ili mijenja, ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.

▼M12

Iznimke iz članka 2. stavaka 7. i 8. u pogledu članka 2. stavaka 1. i 2. redovito se preispituju, a najmanje svakih 12 mjeseci ili na hitan zahtjev bilo koje države članice, Visokog predstavnika ili Komisije nakon što je došlo do bitne izmjene okolnosti.

▼B
PRILOG

Popis fizičkih i pravnih osoba iz članaka 1. i 2.

Top