EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 86c04a2d-80b8-11ed-9887-01aa75ed71a1

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) 2017/2400 оd 12. prosinca 2017. o provedbi Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva teških vozila te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011 (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

02017R2400 — HR — 01.01.2023 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2400

оd 12. prosinca 2017.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva teških vozila te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011

(Tekst značajan za EGP)

( L 349 29.12.2017, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/318 оd 19. veljače 2019.

  L 58

1

26.2.2019

 M2

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1181 оd 7. kolovoza 2020.

  L 263

1

12.8.2020

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1379 оd 5. srpnja 2022.

  L 212

1

12.8.2022
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2400

оd 12. prosinca 2017.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva teških vozila te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

▼M3

Članak 1.

Predmet

Ovom se uredbom dopunjava pravni okvir za homologaciju tipa motornih vozila i motora s obzirom na emisije uspostavljen Uredbom (EU) br. 582/2011 jer se njome utvrđuju pravila za izdavanje dozvola za upotrebu simulacijskog alata za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva novih vozila prodanih, registriranih ili stavljenih u uporabu u Uniji te za upotrebljavanje tog simulacijskog alata i deklariranje tako utvrđenih vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva.

Članak 2.

Područje primjene

1.  
U skladu s člankom 4. drugim stavkom ova se Uredba primjenjuje na srednje kamione, teške kamione i teške autobuse.
2.  
U slučaju višestupanjske homologacije ili homologacije pojedinačnih srednjih i teških kamiona ova se Uredba primjenjuje na osnovne kamione.

U slučaju teških autobusa ova se Uredba primjenjuje na primarna vozila, nedovršena vozila i potpuna i dovršena vozila.

3.  
Ova se Uredba ne primjenjuje na terenska vozila, vozila za posebne namjene i terenska vozila za posebne namjene, kako su definirana u točkama 2.1., 2.2. i 2.3. dijela A. Priloga I. Uredbi (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

▼B

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„karakteristike povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva” znači one karakteristike izvedene za neki sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu ili sustav koje određuju učinak tog elementa na vrijednosti emisija CO2 i potrošnju goriva vozila;

2. 

„ulazni podaci” znači informacije o karakteristikama povezanima s emisijama CO2 i potrošnjom goriva sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice ili sustava koje se u simulacijskom alatu upotrebljavaju za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva vozila;

3. 

„ulazne informacije” znači informacije koje se odnose na karakteristike vozila koje se u simulacijskom alatu upotrebljavaju za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva vozila, a koje nisu dio ulaznih podataka;

4. 

„proizvođač” znači osoba ili organizacija koja je odgovorna homologacijskom tijelu za sve aspekte certifikacijskog procesa i za osiguravanje sukladnosti karakteristika povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava. Ta osoba ili organizacija ne mora nužno biti izravno uključena u sve faze izrade sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice ili sustava koji je predmet homologacijskog postupka;

▼M1

4a. 

„proizvođač vozila” znači osoba ili organizacija koja je odgovorna za izdavanje proizvođačeve evidencijske datoteke i dokumenta s informacijama za kupca u skladu s člankom 9;

▼B

5. 

„ovlašteni subjekt” znači nacionalno tijelo koje je država članica ovlastila da zatraži odgovarajuće informacije o karakteristikama povezanima s emisijama CO2 i potrošnjom goriva nekog sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice ili sustava od njihovog proizvođača te da zatraži informacije o emisijama CO2 i potrošnji goriva novih vozila od proizvođača tih vozila;

6. 

„mjenjač” znači naprava koja se sastoji od najmanje dva različita stupnja prijenosa kojom se u zadanim omjerima mijenjaju zakretni moment i brzina;

▼M1

7. 

„pretvarač zakretnog momenta” znači hidrodinamički sastavni dio za pokretanje koji je odvojeni sastavni dio prijenosnog sustava ili mjenjača sa serijskim ili usporednim protokom snage kojim se prilagođava brzina između motora i kotača te omogućuje multiplikacija zakretnog momenta;

▼B

8. 

„drugi sastavni dio koji prenosi zakretni moment” ili „OTTC” znači rotirajući sastavni dio priključen na prijenosni sustav zbog kojeg nastaju gubici zakretnog momenta koji ovise o brzini vrtnje tog sastavnog dijela;

9. 

„dodatni sastavni dio prijenosnog sustava” ili „ADC” znači rotirajući sastavni dio prijenosnog sustava kojim se prenosi ili distribuira snaga ostalim sastavnim dijelovima prijenosnog sustava i zbog kojeg nastaju gubici zakretnog momenta koji ovise o brzini vrtnje tog sastavnog dijela;

▼M3

10. 

„osovina” znači sastavni dio koji se sastoji od svih rotirajućih dijelova prijenosnog sustava koji prenose pogonski zakretni moment s pogonskog vratila na kotače u kojem se u fiksnom omjeru mijenjaju zakretni moment i brzina i koji uključuje funkcije diferencijalnog zupčanika;

11. 

„otpor zraka” znači karakteristika konfiguracije vozila koja se odnosi na aerodinamičku silu koja djeluje na vozilo u smjeru protoka zraka, a koja se utvrđuje kao umnožak koeficijenta aerodinamičkog otpora i površine poprečnog presjeka u uvjetima nultog bočnog vjetra;

12. 

„pomoćni uređaji” znači sastavni dijelovi vozila, među kojima su ventilator motora, upravljački sustav, električni sustav, pneumatski sustav i sustav za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC), za koje su u Prilogu IX. utvrđene karakteristike emisija CO2 i potrošnje goriva;

▼B

13. 

„porodica sastavnog dijela”, „porodica zasebne tehničke jedinice” odnosno „porodica sustava” znači skupina u koju je proizvođač uvrstio sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice odnosno sustave na temelju njihovih konstrukcijskih karakteristika povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva;

14. 

„osnovni sastavni dio”, „osnovna zasebna tehnička jedinica” odnosno „osnovni sustav” znači sastavni dio, zasebna tehnička jedinica odnosno sustav odabran iz porodice sastavnog dijela, porodice zasebne tehničke jedinice odnosno porodice sustava tako da su njegove karakteristike povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva najgori scenarij za porodicu sastavnog dijela, porodicu zasebne tehničke jedinice odnosno porodicu sustava;

▼M3

15. 

„teško vozilo s nultim emisijama” ili „Ze-HDV” znači „teško vozilo s nultim emisijama” kako je definirano u članku 3. točki 11. Uredbe (EU) 2019/1242 Europskog parlamenta i Vijeća;

16. 

„namjensko vozilo” znači teško vozilo koje nije namijenjeno za prijevoz robe i čiji je kôd nadogradnje dopunjen jednim od sljedećih brojeva, kako je navedeno u Dodatku 2. Prilogu I. Uredbi (EU) 2018/858: 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; ili tegljač čija najveća brzina nije veća od 79 km/h;

17. 

„kamion s nadogradnjom” znači „kamion” kako je definiran u dijelu C točki 4.1. Priloga I. Uredbi (EU) 2018/858, osim za kamione konstruirane ili izrađene za vuču poluprikolice;

18. 

„tegljač” znači „tegljač za poluprikolice” kako je definiran u dijelu C točki 4.3. Priloga I. Uredbi (EU) 2018/858

▼M1

19. 

„produljena kabina” znači vrsta kabine s odjeljkom iza vozačeva sjedala namijenjenim za spavanje;

▼M3

20. 

„hibridno električno teško vozilo” ili „He-HDV” znači hibridno teško vozilo koje za mehanički pogon dobiva energiju iz oba sljedeća izvora pohranjene energije ili snage u vozilu: i. potrošno gorivo i ii. uređaj za pohranu električne energije ili snage;

▼M1

21. 

„vozilo s dvojnim gorivom” kako je definirano u članku 2. stavku 48. Uredbe (EU) br. 582/2011;

▼M3

(22) 

„primarno vozilo” znači teški autobus virtualno sastavljen za potrebe simulacije, za koji se upotrebljavaju ulazni podaci i ulazne informacije kako je utvrđeno u Prilogu III.;

(23) 

„proizvođačeva evidencijska datoteka” znači datoteka koju generira simulacijski alat te koja sadržava informacije koje se odnose na proizvođača, dokumentaciju ulaznih podataka i ulaznih informacija za simulacijski alat i rezultate za emisije CO2 i potrošnju goriva;

(24) 

„dokument s informacijama za kupca” znači datoteka koju generira simulacijski alat te koja sadržava definiran skup informacija koje se odnose na vozilo i rezultate za emisije CO2 i potrošnju goriva kako je definirano u Dijelu II. Priloga IV.;

(25) 

„datoteka s informacijama o vozilu” ili „VIF” znači datoteka koju generira simulacijski alat za teške autobuse radi prijenosa relevantnih ulaznih podataka, ulaznih informacija i rezultata simulacije u sljedeće faze proizvodnje u skladu s metodom opisanom u točki 2. Priloga I.;

(26) 

„srednji kamion” znači vozilo kategorije N2, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (b) podtočki ii. Uredbe (EU) 2018/858, čija je najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila veća od 5 000  kg, ali nije veća od 7 400  kg;

(27) 

„teški kamion” znači vozilo kategorije N2, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (b) podtočki ii. Uredbe (EU) 2018/858, čija je najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila veća od 7 400  kg i vozilo kategorije N3, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (b) podtočki iii. te uredbe.

(28) 

„teški autobus” znači vozilo kategorije M3, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (a) podtočki iii. Uredbe (EU) 2018/858, čija je najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila veća od 7 500  kg;

(29) 

„proizvođač primarnog vozila” znači proizvođač odgovoran za primarno vozilo;

(30) 

„nedovršeno vozilo” znači svaki daljnji stupanj dorade primarnog vozila na kojem se dodaje i/ili mijenja podskup ulaznih podataka i ulaznih informacija kako je definiran za potpuno ili dovršeno vozilo u skladu s tablicom 1. i tablicom 3.a Priloga III.;

(31) 

„proizvođač nedovršenog vozila” znači proizvođač odgovoran za nedovršeno vozilo;

(32) 

„nepotpuno vozilo” znači „nepotpuno vozilo” kako je definirano u članku 3. točki 25. Uredbe (EU) 2018/858;

(33) 

„dovršeno vozilo” znači „dovršeno vozilo” kako je definirano u članku 3. točki 26. Uredbe (EU) 2018/858;

(34) 

„potpuno vozilo” znači „potpuno vozilo” kako je definirano u članku 3. točki 27. Uredbe (EU) 2018/858;

(35) 

„standardna vrijednost” znači ulazni podatak za simulacijski alat za sastavni dio na koji se primjenjuje certifikacija ulaznih podataka, ali komponenta nije ispitana radi utvrđivanja specifične vrijednosti, pa taj ulazni podatak predstavlja najnepovoljniji radni učinak sastavnog dijela;

(36) 

„generička vrijednost” znači podatak koji se upotrebljava u simulacijskom alatu za parametre sastavnih dijelova ili vozila za koje nije predviđeno ispitivanje ili deklaracija specifičnih vrijednosti, a koji predstavlja radni učinak prosječne tehnologije sastavnog dijela ili tipičnu specifikaciju vozila;

(37) 

„furgon” znači „furgon” kako je definiran u dijelu C točki 4.2. Priloga I. Uredbi (EU) 2018/858;

(38) 

„scenarij primjene” znači različiti scenariji koje treba primijeniti za srednje kamione, teške kamione, teške autobuse koji su primarna vozila, teške autobuse koji su nedovršena vozila, teške autobuse koji su potpuna vozila ili dovršena vozila, za koje su u simulacijskom alatu primjenjive različite proizvođačke upute i funkcije;

(39) 

„osnovni kamion” znači srednji kamion ili teški kamion opremljen s barem:

— 
šasijom, motorom, mjenjačem, osovinama i gumama, u slučaju vozila samo s motorom s unutarnjim izgaranjem;
— 
šasijom, sustavom električnih strojeva i/ili integriranim sastavnim dijelom električnog pogonskog sklopa, baterijskim sustavima i/ili sustavima kondenzatora i gumama;
— 
šasijom, motorom, sustavom električnih strojeva i/ili integriranim sastavnim dijelom električnim pogonskim sklopom i/ili integriranim sastavnim dijelom pogonskim sklopom hibridnog električnog vozila tipa 1. vozila, baterijskim sustavima i/ili sustavima kondenzatora i gumama, u slučaju hibridnih električnih teških vozila.

▼M3 —————

▼M3

Članak 4.

Skupine vozila

Za potrebe ove Uredbe motorna se vozila razvrstavaju u skupine vozila u skladu s tablicama od 1. do 6. u Prilogu I.

Članci od 5. do 23. ne primjenjuju se na teške kamione iz skupina vozila 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18 i 19 iz tablice 1. Priloga I., ni na srednje kamione iz skupina vozila 51, 52, 55 i 56 iz tablice 2. Priloga I. ni na jedno vozilo s pogonskom prednjom osovinom iz skupina vozila 11, 12 i 16 iz tablice 1. Priloga I.

▼B

Članak 5.

Elektronički alati

1.  

Komisija besplatno osigurava sljedeće elektroničke alate u obliku izvršnog softvera dostupnog za preuzimanje:

(a) 

simulacijski alat;

(b) 

alate za predobradu;

(c) 

alat za izračun kontrolnog identifikacijskog broja (hash).

Komisija je zadužena za održavanje, prilagođavanje i ažuriranje elektroničkih alata.

2.  
Elektroničke alate iz stavka 1. Komisija stavlja na raspolaganje putem javno dostupne namjenske elektroničke distribucijske platforme.

▼M1

3.  
►M3  Simulacijski alat upotrebljava se za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva novih vozila. ◄ Simulacijski alat projektiran je tako da se upotrebljava na temelju ulaznih informacija iz Priloga III. i ulaznih podataka iz članka 12. stavka 1.

▼B

4.  
Alati za predobradu upotrebljavaju se za provjeru i prikupljanje rezultata ispitivanja i za dodatne izračune karakteristika pojedinih sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili sustava povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva te njihovo pretvaranje u format koji upotrebljava simulacijski alat. Alate za predobradu proizvođač upotrebljava nakon ispitivanja iz točke 4. Priloga V. kad je riječ o motorima i iz točke 3. Priloga VIII. kad je riječ o otporu zraka.

▼M3

5.  
Alatima za izračun kontrolnog identifikacijskog broja uspostavlja se jednoznačna veza između certificiranih karakteristika povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva za sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu ili sustav i njegova certifikacijskog dokumenta te jednoznačna veza između vozila i proizvođačeve evidencijske datoteke, datoteke s informacijama o vozilu i dokumenta s informacijama za kupca, kako je navedeno u Prilogu IV.

▼BPOGLAVLJE 2.

▼M3

DOZVOLA ZA UPOTREBU SIMULACIJSKOG ALATA RADI HOMOLOGACIJE TIPA S OBZIROM NA EMISIJE

▼B

Članak 6.

Zahtjev za dozvolu za upotrebu simulacijskog alata radi utvrđivanja emisija CO2 i potrošnje goriva novih vozila

▼M3

1.  
Proizvođač vozila homologacijskom tijelu predaje zahtjev za dozvolu za upotrebu simulacijskog alata za scenarij primjenje radi utvrđivanja emisija CO2 i potrošnje goriva novih vozila koja pripadaju jednoj ili više skupina vozila („dozvola”). Pojedinačna dozvola primjenjuje se samo na jedan takav scenarij primjene.

Zahtjev za dozvolu mora sadržavati odgovarajući opis procesa koje je proizvođač vozila uspostavio za upotrebu simulacijskog alata s obzirom na taj scenarij primjen, kako je utvrđeno u točki 1. Priloga II.

▼B

2.  
Zahtjev za dozvolu mora biti u obliku opisnog dokumenta sastavljenog prema obrascu iz Dodatka 1. Priloga II.
3.  
Zahtjev za dozvolu mora sadržavati odgovarajući opis procesa koje je proizvođač uspostavio radi utvrđivanja emisija CO2 i potrošnje goriva s obzirom na sve predmetne skupine vozila, kako je utvrđeno u točki 1. Priloga II.

Uz to mora sadržavati i izvješće o procjeni koje sastavlja homologacijsko tijelo nakon procjene u skladu s točkom 2. Priloga II.

▼M3

4.  
Proizvođač vozila homologacijskom tijelu predaje zahtjev za dozvolu najkasnije zajedno sa zahtjevom za EZ homologaciju tipa vozila sa sustavom motora homologiranim s obzirom na emisije na temelju članka 7. Uredbe (EU) br. 582/2011, sa zahtjevom za EZ homologaciju tipa vozila s obzirom na emisije na temelju članka 9. te uredbe, sa zahtjevom za homologaciju tipa vozila kao cjeline na temelju Uredbe (EU) 2018/858 ili sa zahtjevom za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila. Homologacija sustava potpuno električnih motora i EZ homologacija potpuno električnog vozila s obzirom na emisije iz prethodne rečenice ograničene su na mjerenje neto snage motora u skladu s Prilogom XIV. Uredbi (EU) br. 582/2011.

Zahtjev za dozvolu mora se odnositi na scenarij primjenje koji obuhvaća tip vozila iz zahtjeva za EU homologaciju tipa.

▼B

Članak 7.

Administrativne odredbe za dodjeljivanje dozvole

▼M3

1.  
Homologacijsko tijelo dodjeljuje dozvolu ako proizvođač vozila podnese zahtjev u skladu s člankom 6. i dokaže da su ispunjeni zahtjevi iz Priloga II. koji se odnose na taj scenarij primjene.

▼B

2.  
Dozvola se izdaje u skladu s obrascem iz Dodatka 2. Priloga II.

Članak 8.

Naknadne izmjene procesa za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva vozila

▼M3 —————

▼B

2.  
Proizvođač vozila mora predati zahtjev za proširenje dozvole u skladu s člankom 6. stavcima 1., 2. i 3.

▼M3

3.  
Nakon dobivanja dozvole proizvođač vozila mora bez odgađanja obavijestiti homologacijsko tijelo o svakoj izmjeni procesa uspostavljenih za potrebe dozvole za scenarij primjene obuhvaćen dozvolom koja bi mogla utjecati na točnost, pouzdanost i stabilnost tih procesa.

▼B

4.  
Nakon primitka obavijesti iz stavka 3. homologacijsko tijelo obavješćuje proizvođača vozila o tome da dodijeljena dozvola i dalje obuhvaća procese zahvaćene izmjenama, da mora proširiti dozvolu u skladu sa stavcima 1. i 2. ili da mora predati zahtjev za novu dozvolu u skladu s člankom 6.
5.  
Ako dozvola ne obuhvaća izmjene, proizvođač mora predati zahtjev za proširenje dozvole ili za novu dozvolu u roku od jednog mjeseca od primitka informacija iz stavka 4. Ako proizvođač ne preda zahtjev za proširenje dozvole ili za novu dozvolu u navedenom roku, ili ako je zahtjev odbijen, dozvola se povlači.POGLAVLJE 3.

UPOTREBA SIMULACIJSKOG ALATA ZA UTVRĐIVANJE EMISIJA CO2 I POTROŠNJE GORIVA RADI REGISTRACIJE, PRODAJE I STAVLJANJA U UPORABU NOVIH VOZILA

Članak 9.

Obveza utvrđivanja i deklariranja emisija CO2 i potrošnje goriva novih vozila

▼M3

1.  
Proizvođač vozila koristi najnoviju dostupnu verziju simulacijskog alata iz članka 5. stavka 3. radi utvrđivanja emisija CO2 i potrošnje goriva svakog novog vozila, uz iznimku tehnologija novih vozila koje koriste tehnologije vozila iz Dodatka 1. Prilogu III., namijenjenog za prodaju, registraciju ili stavljanje u uporabu u Uniji. Ako je riječ o teškim autobusima proizvođač vozila ili proizvođač nedovršenog vozila koristi metodu utvrđenu u Prilogu I. točki 2.

Ako je riječ o tehnologijama vozila iz Dodatka 1. Prilogu III. koja će se prodati, registrirati ili staviti u uporabu u Uniji, proizvođač vozila ili proizvođač nedovršenog vozila određuje samo ulazne parametre navedene za ta vozila u obrascima iz tablice 5. Priloga III., pri čemu koristi najnoviju dostupnu verziju simulacijskog alata iz članka 5. stavka 3.

Proizvođač vozila može upotrebljavati simulacijski alat u svrhe navedene u ovom članku samo ako posjeduje dozvolu dodijeljenu za taj scenarij primjene u skladu s člankom 7. Proizvođač nedovršenog vozila upotrebljava simulacijski alat na temelju dozvole proizvođača vozila.

▼B

2.  
Proizvođač vozila bilježi rezultate simulacije provedene u skladu sa stavkom 1. prvim podstavkom u svoju evidencijsku datoteku sastavljenu prema primjeru iz dijela I. Priloga IV.

Uz iznimku slučajeva iz članka 21. stavka 3. i članka 23. stavka 6. zabranjene su sve naknadne izmjene proizvođačeve evidencijske datoteke.

▼M3

Proizvođači teških autobusa uz to bilježe rezultate simulacije u datoteku s informacijama o vozilu. Proizvođači nedovršenih teških autobusa bilježe datoteku s informacijama o vozilu.

▼M3

3.  
Proizvođač vozila srednjih i teških kamiona generira kriptografske kontrolne identifikacijske brojeve proizvođačeve evidencijske datoteke i dokumenta s informacijama za kupca.

Primarni proizvođač vozila generira kriptografske kontrolne identifikacijske brojeve proizvođačeve evidencijske datoteke i datoteke s informacijama o vozilu.

Proizvođač nedovršenog vozila generira kriptografski kontrolni identifikacijski broj datoteke s informacijama o vozilu.

Proizvođač potpunih vozila ili dovršenih vozila koja su teški autobusi generira kriptografske kontrolne identifikacijske brojeve proizvođačeve evidencijske datoteke, dokumenta s informacijama za kupca i datoteke s informacijama o vozilu.

▼B

4.  
►M3  Uz kamione i potpuna vozila ili dovršena vozila koja su teški autobusi koje se registrira, prodaje ili stavlja u uporabu mora biti priložen dokument s informacijama za kupca koji je proizvođač sastavio u skladu s obrascem iz dijela II. Priloga IV. ◄

Svaki dokument s informacijama za kupca mora sadržavati otisnut kriptografski kontrolni identifikacijski broj (hash) proizvođačeve evidencijske datoteke iz stavka 3.

▼M3

Proizvođači teških autobusa dužni su datoteku s informacijama o vozilu staviti na raspolaganje proizvođaču sljedeće faze u lancu.

▼M3

5.  
Ako je vozilu priložen certifikat o sukladnosti ili, u slučaju vozila homologiranih u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2018/858, certifikat o homologaciji pojedinačnog vozila, taj certifikat mora sadržavati otisnute kriptografske kontrolne identifikacijske brojeve iz stavka 3. ovog članka.

▼M3

6.  
U skladu s točkom 11. Priloga III. proizvođač može prenijeti rezultate simulacijskog alata na druga vozila.

▼B

Članak 10.

Izmjene, ažuriranja i neispravan rad elektroničkih alata

1.  
U slučaju izmjena ili ažuriranja simulacijskog alata proizvođač vozila dužan je početi upotrebljavati izmijenjeni ili ažurirani simulacijski alat najkasnije tri mjeseca nakon što izmjene ili ažuriranja postanu dostupni na namjenskoj elektroničkoj distribucijskoj platformi.
2.  
Ako se zbog neispravnog rada simulacijskog alata ne mogu utvrditi emisije CO2 i potrošnja goriva novih vozila u skladu s člankom 9. stavkom 1., proizvođač vozila mora o tome bez odgađanja obavijestiti Komisiju putem namjenske elektroničke distribucijske platforme.
3.  
Ako se zbog neispravnog rada simulacijskog alata ne mogu utvrditi emisije CO2 i potrošnja goriva novih vozila u skladu s člankom 9. stavkom 1., proizvođač vozila mora provesti simulaciju tih vozila najkasnije sedam kalendarskih dana od datuma iz točke 1. Dotad su za vozila za koja nije moguće utvrditi potrošnju goriva i emisije CO2 obveze na temelju članka 9. obustavljene.

▼M3

Ako se neispravnost simulacijskog alata dogodi u fazi u proizvodnom lancu teških autobusa prije potpunih ili dovršenih faza proizvodnje, obveza upotrebe simulacijskog alata u kasnijim fazama proizvodnje iz članka 9. stavka 1. odgađa se za najviše 14 kalendarskih dana od datuma na koji je proizvođač iz prethodnog koraka proizvođaču potpune ili dovršene faze stavio na raspolaganje datoteku s informacijama o vozilu.

▼B

Članak 11.

Pristup ulaznim i izlaznim informacijama simulacijskog alata

▼M3

1.  
Proizvođač vozila dužan je čuvati svoju evidencijsku datoteku, datoteku s informacijama o vozilu i certifikate o karakteristikama sastavnih dijelova, sustava i zasebnih tehničkih jedinica povezanima s emisijama CO2 i potrošnjom goriva najmanje 20 godina od proizvodnje vozila te ih na zahtjev staviti na raspolaganje homologacijskom tijelu i Komisiji.
2.  
Na temelju zahtjeva ovlaštenog subjekta države članice ili Komisije proizvođač vozila dužan je u roku od 15 radnih dana dostaviti proizvođačevu evidencijsku datoteku ili datoteku s informacijama o vozilu.

▼B

3.  
Na temelju zahtjeva ovlaštenog subjekta države članice ili Komisije homologacijsko tijelo koje je dodijelilo dozvolu u skladu s člankom 7. ili certificiralo karakteristike sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice ili sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva u skladu s člankom 17. mora u roku od 15 radnih dana dostaviti opisni dokument iz članka 6. stavka 2. odnosno članka 16. stavka 2.POGLAVLJE 4.

KARAKTERISTIKE SASTAVNIH DIJELOVA, ZASEBNIH TEHNIČKIH JEDINICA I SUSTAVA POVEZANE S EMISIJAMA CO2 I POTROŠNJOM GORIVA

Članak 12.

Sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice i sustavi relevantni za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva

1.  

Ulazni podaci simulacijskog alata iz članka 5. stavka 3. uključuju informacije o karakteristikama sljedećih sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava povezanima s emisijama CO2 i potrošnjom goriva:

(a) 

motora;

(b) 

mjenjača;

(c) 

pretvarača zakretnog momenta;

(d) 

drugih sastavnih dijelova koji prenose zakretni moment;

(e) 

dodatnih sastavnih dijelova prijenosnog sustava;

(f) 

osovina;

▼M3

(g) 

otpora zraka;

▼B

(h) 

pomoćnih uređaja;

(i) 

guma;

▼M3

(j) 

sastavnih dijelova električnog pogonskog sklopa.

▼M3

2.  
Karakteristike sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva iz stavka 1. točaka od (b) do (g) i od (i) do (j) ovog članka temelje se ili na vrijednostima utvrđenima za sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu, sustav ili, ako je primjenjivo za njihovu pojedinačnu porodicu, na vrijednostima u skladu s člankom 14. certificiranima u skladu s člankom 17. („certificirane vrijednosti”) ili, ako ne postoje certificirane vrijednosti, na standardnim vrijednostima utvrđenima u skladu s člankom 13.

▼B

3.  
Karakteristike motora povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva temelje se na vrijednostima utvrđenima za svaku porodicu motora u skladu s člankom 14. i certificiranima u skladu s člankom 17.

▼M3

4.  
Karakteristike pomoćnih uređaja povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva temelje se na generičkim vrijednostima u simulacijskom alatu koje se vozilu dodjeljuju na temelju ulaznih informacija koje se utvrđuju u skladu s Prilogom IX.
5.  
U slučaju osnovnog kamiona karakteristike sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva navedene u stavku 1. točki (g) ovog članka koje se ne mogu utvrditi za osnovne kamione temelje se na standardnim vrijednostima. Za sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice i sustave iz stavka 1. točke (h) proizvođač vozila mora izabrati tehnologiju s najvećim gubitkom snage.
6.  
U slučaju vozila izuzetih od obveze utvrđivanja emisija CO2 i potrošnje goriva u skladu s člankom 9. stavkom 1. ulazni podaci simulacijskog alata sadržavaju informacije iz tablice 5 Priloga III.
7.  
Za svako vozilo registrirano, prodano ili stavljeno u upotrebu s cijelim kompletom guma za snijeg i cijelim kompletom standardnih guma proizvođač vozila može odabrati koje gume želi upotrijebiti za utvrđivanje emisija CO2. U slučaju teških autobusa zbog dodavanja kompleta guma ne nastaje obveza da se ponovi simulacija primarnog vozila u skladu s točkom 2. Priloga I. sve dok se gume koje se upotrebljavaju u simulaciji primarnog vozila nalaze zajedno s vozilom kad je registrirano, prodano ili stavljeno u upotrebu.

▼B

Članak 13.

▼M3

Standardne vrijednosti i generičke vrijednosti

▼B

1.  
Standardne vrijednosti za mjenjače utvrđuju se u skladu s Dodatkom 8. Prilogu VI.
2.  
Standardne vrijednosti za pretvarače zakretnog momenta utvrđuju se u skladu s Dodatkom 9. Prilogu VI.
3.  
Standardne vrijednosti za druge sastavne dijelove koji prenose zakretni moment utvrđuju se u skladu s Dodatkom 10. Priloga VI.
4.  
Standardne vrijednosti za dodatne sastavne dijelove prijenosnog sustava utvrđuju se u skladu s Dodatkom 11. Prilogu VI.
5.  
Standardne vrijednosti za osovine utvrđuju se u skladu s Dodatkom 3. Prilogu VII.
6.  
Standardne vrijednosti za otpor zraka nadogradnje ili prikolice utvrđuju se u skladu s Dodatkom 7. Prilogu VIII.

▼M3

7.  
Generičke vrijednosti za pomoćne uređaje dodjeljuju se u simulacijskom alatu u skladu s tehnologijama odabranima u skladu s Prilogom IX.
8.  
Standardne vrijednosti za gume utvrđuju se u skladu s točkom 3.2. Priloga X.

▼M3

9.  
Standardne vrijednosti za sastavne dijelove električnog pogonskog sklopa utvrđuju se u skladu s Dodacima 8., 9. i 10. Prilogu X.b.

▼B

Članak 14.

Certificirane vrijednosti

▼M3

1.  
Kao ulazne podatke za simulacijski alat proizvođači mogu primjenjivati vrijednosti utvrđene u skladu sa stavcima od 2. do 10. ovog članka ako su certificirane u skladu s člankom 17.
2.  
Certificirane vrijednosti za motore utvrđuju se u skladu s točkama 4., 5. i 6. Priloga V.

▼B

3.  
Certificirane vrijednosti za mjenjače utvrđuju se u skladu s točkom 3. Priloga VI.
4.  
Certificirane vrijednosti za pretvarače zakretnog momenta utvrđuju se u skladu s točkom 4. Priloga VI.
5.  
Certificirane vrijednosti za druge sastavne dijelove koji prenose zakretni moment utvrđuju se u skladu s točkom 5. Priloga VI.
6.  
Certificirane vrijednosti za dodatne sastavne dijelove prijenosnog sustava utvrđuju se u skladu s točkom 6. Priloga VI.
7.  
Certificirane vrijednosti za osovine utvrđuju se u skladu s točkom 4. Priloga VII.
8.  
Certificirane vrijednosti za otpor zraka nadogradnje ili prikolice utvrđuju se u skladu s točkom 3. Priloga VIII.
9.  
Certificirane vrijednosti za gume utvrđuju se u skladu s Prilogom X.

▼M3

10.  
Certificirane vrijednosti za sastavne dijelove električnog pogonskog sklopa utvrđuju se u skladu s točkama 4., 5. i 6. Priloga X.b.

▼B

Članak 15.

Koncept porodice za sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice i sustave kad se primjenjuju certificirane vrijednosti

1.  

U skladu sa stavcima od 3. do 6. certificirane vrijednosti utvrđene za osnovni sastavni dio, osnovnu zasebnu tehničku jedinicu ili osnovni sustav valjane su bez daljnjih ispitivanja za sve članove porodice u skladu s definicijom porodice iz:

— 
Dodatka 6. Priloga VI. u pogledu koncepta porodice mjenjača, pretvarača zakretnog momenta, drugih sastavnih dijelova koji prenose zakretni moment i dodatnih sastavnih dijelova prijenosnog sustava;
— 
Dodatka 4. Priloga VII. u pogledu koncepta porodice osovina;
— 
Dodatka 5. Priloga VIII. u pogledu koncepta porodice za potrebe utvrđivanja otpora zraka;

▼M3

— 
Dodatka 3. Prilogu V. u pogledu motora, certificirane vrijednosti za članove porodice motora formirane u skladu s definicijom porodice izvode se u skladu s točkama 4., 5. i 6. Priloga V.;
— 
Dodatka 13. Prilogu X.b u pogledu koncepta porodice sustava električnog stroja ili sastavnih dijelova integriranog električnog pogonskog sklopa, certificirane vrijednosti za članove porodice formirane u skladu s definicijom porodice sustava električnog stroja izvode se u skladu s točkom 4. Priloga X.b.

▼M3

2.  
Kad je riječ o motorima, certificirane vrijednosti za članove porodice motora izvode se u skladu s točkama 4., 5. i 6. Priloga V.

Kad je riječ o gumama, porodica se smije sastojati od samo jednog tipa guma.

Kad je riječ o sustavima električnog stroja ili sastavnim dijelovima integriranog električnog pogonskog sklopa, certificirane vrijednosti za članove porodice sustava električnog stroja izvode se u skladu s točkom 4. Priloga X.b.

▼B

3.  
Karakteristike osnovnog sastavnog dijela, osnovne zasebne tehničke jedinice i osnovnog sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva ne smiju biti bolje od tih karakteristika bilo kojeg drugog člana iste porodice.
4.  
Proizvođač homologacijskom tijelu mora dokazati da osnovni sastavni dio, osnovna zasebna tehnička jedinica ili osnovni sustav u potpunosti predstavlja porodicu sastavnog dijela, porodicu zasebne tehničke jedinice ili porodicu sustava.

Ako u okviru ispitivanja u svrhe iz članka 16. stavka 3. drugog podstavka homologacijsko tijelo utvrdi da odabrani osnovni sastavni dio, osnovna zasebna tehnička jedinica ili osnovni sustav ne predstavlja u potpunosti porodicu sastavnog dijela, porodicu zasebne tehničke jedinice odnosno porodicu sustava, homologacijsko tijelo može odabrati i ispitati drugi referentni sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu ili sustav koji postaje osnovni sastavni dio, osnovna zasebna tehnička jedinica odnosno osnovni sustav.

5.  
Na zahtjev proizvođača i uz pristanak homologacijskog tijela karakteristike pojedinog sastavnog dijela, pojedine zasebne tehničke jedinice ili pojedinog sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva koji nije osnovni sastavni dio, osnovna zasebna tehnička jedinica odnosno osnovni sustav mogu se navesti na certifikatu o karakteristikama porodice sastavnog dijela, porodice zasebne tehničke jedinice odnosno porodice sustava povezanima s emisijama CO2 i potrošnjom goriva.

Karakteristike tog pojedinog sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice ili sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva utvrđuju se u skladu s člankom 14.

6.  
Ako karakteristike određenog sastavnog dijela, određenog zasebne tehničke jedinice ili određenog sustava, razmatrane u kontekstu karakteristika povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva utvrđenih u skladu sa stavkom 5., uzrokuju veće emisije CO2 i veću potrošnju goriva nego što je to slučaj s osnovnim sastavnim dijelom, osnovnom zasebnom tehničkom jedinicom odnosno osnovnim sustavom, proizvođač mora taj dio, zasebnu tehničku jedinicu odnosno sustav izdvojiti iz postojeće porodice, dodijeliti novoj porodici i definirati kao novi osnovni sastavni dio, osnovnu zasebnu tehničku jedinicu odnosno osnovni sustav za tu porodicu ili podnijeti zahtjev za proširenje certifikacije u skladu s člankom 18.

Članak 16.

Zahtjev za certifikaciju karakteristika sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili sustava povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva

▼M3

1.  
Zahtjev za certifikaciju karakteristika sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice i sustava, ili, ako je primjenjivo, njihovih porodica povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva podnosi se homologacijskom tijelu.

▼B

2.  

Zahtjev za homologaciju mora biti u obliku opisnog dokumenta sastavljenog u skladu s obrascem iz:

— 
Dodatka 2. Priloga V. u pogledu motora;
— 
Dodatka 2. Priloga VI. u pogledu mjenjača;
— 
Dodatka 3. Priloga VI. u pogledu pretvarača zakretnog momenta;
— 
Dodatka 4. Priloga VI. u pogledu drugih sastavnih dijelova koji prenose zakretni moment;
— 
Dodatka 5. Priloga VI. u pogledu dodatnih sastavnih dijelova prijenosnog sustava;
— 
Dodatka 2. Priloga VII. u pogledu osovina;
— 
Dodatka 2. Priloga VIII. u pogledu otpora zraka;
— 
Dodatka 2. Priloga X. u pogledu guma;

▼M3

— 
Dodataka 2. do 6. Priloga X.b u pogledu sastavnih dijelova električnog pogonskog sklopa.

▼M3

3.  
Zahtjev za certifikaciju mora sadržavati objašnjenje konstrukcijskih elemenata sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice i sustava ili, ako je primjenjivo, njihovih porodica koji imaju nezanemariv utjecaj na karakteristike sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica odnosno sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva.

Zahtjev mora sadržavati i relevantna ispitna izvješća koja je izdalo homologacijsko tijelo, rezultate ispitivanja i izjavu o sukladnosti koju je izdalo homologacijsko tijelo u skladu s točkom 2. Priloga IV. Uredbi (EU) 2018/858.

▼B

Članak 17.

Administrativne odredbe za certifikaciju karakteristika sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva

▼M3

1.  
Ako su ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi, homologacijsko tijelo potvrđuje vrijednosti karakteristika sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice i sustava ili, ako je primjenjivo, njihovih porodica povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva.

▼B

2.  

U slučaju iz stavka 1. homologacijsko tijelo izdaje certifikat o karakteristikama povezanima s emisijama CO2 i potrošnjom goriva prema obrascu iz:

— 
Dodatka 1. Priloga V. u pogledu motora;
— 
Dodatka 1. Priloga VI. u pogledu mjenjača, pretvarača zakretnog momenta, drugih sastavnih dijelova koji prenose zakretni moment i dodatnih sastavnih dijelova prijenosnog sustava;
— 
Dodatka 1. Priloga VII. u pogledu osovina;
— 
Dodatka 1. Priloga VIII. u pogledu otpora zraka;
— 
Dodatka 1. Priloga X. u pogledu guma;

▼M3

— 
Dodatka 1. Prilogu X.b u pogledu sastavnih dijelova električnog pogonskog sklopa;

▼B

3.  

Homologacijsko tijelo izdaje certifikacijski broj u skladu sa sustavom numeriranja iz:

— 
Dodatka 6. Priloga V. u pogledu motora;
— 
Dodatka 7. Priloga VI. u pogledu mjenjača, pretvarača zakretnog momenta, drugih sastavnih dijelova koji prenose zakretni moment i dodatnih sastavnih dijelova prijenosnog sustava;
— 
Dodatka 5. Priloga VII. u pogledu osovina;
— 
Dodatka 8. Priloga VIII. u pogledu otpora zraka;
— 
Dodatka 1. Priloga X. u pogledu guma;

▼M3

— 
Dodatka 14. Prilogu X.b u pogledu sastavnih dijelova električnog pogonskog sklopa;

▼M3

Homologacijsko tijelo ne smije dodijeliti isti broj drugom sastavnom dijelu, zasebnoj tehničkoj jedinici i sustavu ni, ako je primjenjivo, njihovim porodicama. Certifikacijski se broj upotrebljava kao identifikator u ispitnom izvješću.

▼B

4.  
Pomoću alata za izračun kontrolnog identifikacijskog broja iz članka 5. stavka 5. homologacijsko tijelo generira kriptografski kontrolni identifikacijski broj (hash) datoteke s rezultatima ispitivanja koja sadrži certifikacijski broj. Izračun kontrolnog identifikacijskog broja radu se neposredno nakon dobivanja rezultata ispitivanja. Homologacijsko tijelo stavlja kontrolni identifikacijski broj i certifikacijski broj na certifikat o karakteristikama povezanima s emisijama CO2 i potrošnjom goriva.

Članak 18.

Proširenje radi uključivanja novog sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice ili sustava u porodicu sastavnog dijela, porodicu zasebne tehničke jedinica odnosno porodicu sustava

1.  

Na zahtjev proizvođača i nakon odobrenja homologacijskog tijela novi sastavni dio, zasebna tehnička jedinica ili sustav mogu postati članom certificirane porodice sastavnog dijela, porodice zasebne tehničke jedinica odnosno porodice sustava ako ispunjavaju kriterije za definiciju porodice iz:

▼M3

— 
Dodatka 3. Prilogu V. u pogledu koncepta porodice motora, uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 15. stavka 2.;

▼B

— 
Dodatka 6. Priloga VI. u pogledu koncepta porodice mjenjača, pretvarača zakretnog momenta, drugih sastavnih dijelova koji prenose zakretni moment i dodatnih sastavnih dijelova prijenosnog sustava;
— 
Dodatka 4. Priloga VII. u pogledu koncepta porodice osovina;
— 
Dodatka 5. Priloga VIII. u pogledu koncepta porodice za potrebe utvrđivanja otpora zraka;

▼M3

— 
Dodatka 13. Prilogu X.b u pogledu koncepta porodice sustava električnog stroja ili sastavnih dijelova integriranog električnog pogonskog sklopa, uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 15. stavka 2.;

▼B

U tim slučajevima homologacijsko tijelo mora izdati revidirani certifikat označen brojem proširenja.

Proizvođač izmjenjuje opisni dokument iz članka 16. stavka 2. i predaje ga homologacijskom tijelu.

2.  
Ako karakteristike određenog sastavnog dijela, određenog zasebne tehničke jedinice ili određenog sustava, razmatrane u kontekstu karakteristika povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva utvrđenih u skladu sa stavkom 1., uzrokuju veće emisije CO2 i veću potrošnju goriva nego što je to slučaj s osnovnim sastavnim dijelom, osnovnom zasebnom tehničkom jedinicom odnosno osnovnim sustavom, novi sastavni dio, zasebna tehnička jedinica odnosno sustav postaju novi osnovni sastavni dio, osnovna zasebna tehnička jedinica odnosno osnovni sustav.

Članak 19.

Naknadne izmjene relevantne za certifikaciju karakteristika sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva

1.  
Proizvođač mora obavijestiti homologacijsko tijelo o svakoj konstrukciji izmjeni ili izmjeni proizvodnog procesa predmetnih sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili sustava do kojih dođe nakon certifikacije vrijednosti koje se odnose na karakteristike relevantne porodice sastavnog dijela, porodice zasebne tehničke jedinice odnosno porodice sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva u skladu s člankom 17. i koje bi mogle imati nezanemariv utjecaj na karakteristike tih sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica odnosno sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva.
2.  
Nakon primitka obavijesti iz stavka 1. homologacijsko tijelo obavješćuje proizvođača o tome da izdani certifikat i dalje obuhvaća sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice ili sustave zahvaćene izmjenama, ili da su potrebna dodatna ispitivanja u skladu s člankom 14. kako bi se provjerio utjecaj izmjena na karakteristike predmetnih sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica odnosno sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva.
3.  
Ako certifikat ne obuhvaća sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice ili sustave zahvaćene izmjenama, proizvođač mora u roku od jednog mjeseca od primitka te informacije od homologacijskog tijela predati zahtjev za novu certifikaciju ili proširenje postojeće u skladu s člankom 18. Ako proizvođač ne podnese zahtjev za novu certifikaciju ili proširenje u navedenom roku, ili ako se njegov zahtjev odbije, certifikat se povlači.POGLAVLJE 5.

SUKLADNOST UPOTREBE SIMULACIJSKOG ALATA, ULAZNIH INFORMACIJA I ULAZNIH PODATAKA

Članak 20.

▼M1

Odgovornosti proizvođača vozila, homologacijskog tijela i Komisije u pogledu sukladnosti upotrebe simulacijskog alata

▼B

1.  
►M3  Proizvođač vozila dužan je poduzeti potrebne mjere kako bi osigurao da su procesi uspostavljeni radi dobivanja dozvole za simulacijski alat za scenarij primjene obuhvaćen dozvolom dodijeljenom u skladu s člankom 7. i dalje primjereni toj svrsi. ◄

▼M1

►M3  Za srednje kamione i teške kamione, osim He-HDV-a ili PEV-a, proizvođač vozila provodi ispitnu provjeru iz Priloga X.a barem na minimalnom broju vozila u skladu s točkom 3. tog Priloga. ◄ prosinca svake godine i u skladu s točkom 8 Priloga X.a mora dostaviti ispitno izvješće homologacijskom tijelu za svako ispitano vozilo, čuvati ispitna izvješća najmanje deset godina te na zahtjev Komisije i homologacijskih tijela iz država članica staviti na raspolaganje ta ispitna izvješća.

▼B

2.  
►M3  Homologacijsko tijelo četiri puta godišnje provodi procjenu iz točke 2. Priloga II. kako bi provjerilo jesu li procesi koje je proizvođač uspostavio za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva za sve scenarije i skupine vozila obuhvaćene dozvolom i dalje primjereni. ◄ Procjena uključuje i provjeru odabira ulaznih informacija i ulaznih podataka te ponavljanje simulacija koje je obavio proizvođač.

▼M1

Ako vozilo nije uspješno prošlo ispitnu provjeru iz Priloga X.a, homologacijsko tijelo mora u skladu s Prilogom X.a pokrenuti istragu kako bi se utvrdio uzrok tog neuspjeha. Kad homologacijsko tijelo utvrdi uzrok neuspjeha, o tome mora odmah obavijestiti homologacijska tijela iz drugih država članica.

Ako je uzrok neuspjeha povezan s radom simulacijskog alata, primjenjuje se članak 21. Ako je uzrok neuspjeha povezan s certificiranim karakteristikama povezanim s emisijama CO2 i potrošnjom goriva sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava, primjenjuje se članak 23.

Ako se ne utvrde nepravilnosti u sastavnim dijelovima, zasebnim tehničkim jedinicama ili sustavima i radu simulacijskog alata, homologacijsko tijelo izvješćuje Komisiju o tome da vozilo nije uspješno prošlo. Komisija mora istražiti je li do neuspjeha vozila na ispitivanju došlo zbog simulacijskog alata ili ispitne provjere iz Priloga X.a te je li potrebno poboljšati simulacijski alat ili ispitnu provjeru.

▼B

Članak 21.

Popravne mjere za sukladnost upotrebe simulacijskog alata

1.  
Ako homologacijsko tijelo na temelju članka 20. stavka 2. utvrdi da procesi koje je proizvođač vozila uspostavio za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva predmetnih skupina vozila nisu u skladu s dozvolom ili ovom Uredbom ili da ti procesi mogu rezultirati netočnim utvrđivanjem emisija CO2 i potrošnje goriva predmetnih vozila, homologacijsko tijelo od proizvođača traži da dostavi plan popravnih mjera u roku od najviše 30 kalendarskih dana od primitka zahtjeva homologacijskog tijela.

Ako proizvođač vozila dokaže da je za predaju plana popravnih mjera nužno više vremena, homologacijsko tijelo može odobriti produljenje od najviše 30 kalendarskih dana.

▼M3

2.  
Plan korektivnih mjera primjenjuje se na sve scenarije primjene i skupine vozila koje je homologacijsko tijelo navelo u svojem zahtjevu.

▼B

3.  
Homologacijsko tijelo mora odobriti ili odbiti plan popravnih mjera u roku od 30 kalendarskih dana od njegova primitka. Homologacijsko tijelo obavješćuje proizvođača i sve države članice o svojoj odluci o odobrenju ili odbijanju plana popravnih mjera.

▼M3

Homologacijsko tijelo može od proizvođača vozila zatražiti da izda novu proizvođačevu evidencijsku datoteku, datoteku s informacijama o vozilu, dokument s informacijama za kupca i certifikat o sukladnosti na temelju novog utvrđivanja emisija CO2 i potrošnje goriva nakon primjene promjena u skladu s odobrenim planom korektivnih mjera.

▼M3

Proizvođač vozila dužan je poduzeti potrebne mjere kako bi osigurao da su procesi uspostavljeni za svrhu dobivanja dozvole za upotrebu simulacijskog alata za sve scenarije primjene i skupine vozila obuhvaćene dozvolom dodijeljenom u skladu s člankom 7. i dalje primjereni toj svrsi.

Za srednje kamione i teške kamione proizvođač vozila provodi ispitnu provjeru iz Priloga X.a barem na minimalnom broju vozila u skladu s točkom 3. tog Priloga.

▼B

4.  
Proizvođač je odgovoran za provedbu odobrenog plana popravnih mjera.
5.  
Ako homologacijsko tijelo odbije plan popravnih mjera ili utvrdi da se popravne mjere ne primjenjuju na ispravan način, ono mora poduzeti nužne mjere kako bi se osigurala sukladnost upotrebe simulacijskog alata ili povući dozvolu.

Članak 22.

Odgovornosti proizvođača i homologacijskog tijela u pogledu sukladnosti karakteristika sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva

1.  
►M3  U skladu s Prilogom IV. Uredbi (EU) 2018/858 proizvođač poduzima potrebne mjere kako bi osigurao da karakteristike sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava iz članka 12. stavka 1. povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva koje su bile predmetom certifikacije u skladu s člankom 17. ne odstupaju od certificiranih vrijednosti. ◄

Te mjere uključuju i:

— 
postupke iz Dodatka 4. Priloga V. u pogledu motora;
— 
postupke iz točke 7. Priloga VI. u pogledu mjenjača;
— 
postupke iz točaka 5. i 6. Priloga VII. u pogledu osovina;
— 
postupke iz Dodatka 6. Priloga VIII. u pogledu otpora zraka nadogradnje ili prikolice;
— 
postupke iz točke 4. Priloga X. u pogledu guma;

▼M3

— 
postupke iz točaka 1. i 4. Dodatka 12. Prilogu X.b u pogledu sastavnih dijelova električnog pogonskog sklopa;

▼B

Ako su karakteristike člana porodice sastavnog dijela, porodice zasebne tehničke jedinice ili porodice sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva certificirane u skladu s člankom 15. stavkom 5., referentna vrijednost za provjeru karakteristika povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva je vrijednost certificirana za tog člana porodice.

Ako se utvrdi odstupanje od certificiranih vrijednosti koje je rezultat mjera iz prvog i drugog podstavka, proizvođač o tome mora odmah obavijestiti homologacijsko tijelo.

2.  
Proizvođač jednom godišnje dostavlja ispitna izvješća s rezultatima postupaka iz stavka 1. drugog podstavka homologacijskom tijelu koje je certificiralo karakteristike predmetne porodice sastavnog dijela, porodice zasebne tehničke jedinice i porodice sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva. Na zahtjev Komisije proizvođač mora staviti na raspolaganje ispitna izvješća.

▼M3

3.  
Proizvođač se dužan pobrinuti da od postupaka koji se odnose na sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu i sustav ili, ako je primjenjivo, njihove porodice najmanje jedan od svakih 25 postupaka iz stavka 1. drugog podstavka ili, uz iznimku guma, najmanje jedan postupak godišnje nadzire različito homologacijsko tijelo od onog koje je sudjelovalo u certifikaciji karakteristika sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice odnosno sustava ili, ako je primjenjivo, njihovih porodica povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva u skladu s člankom 16.

▼B

4.  
Bilo koje homologacijsko tijelo može u bilo kojem trenutku provesti provjere u vezi sa sastavnim dijelovima, zasebnim tehničkim jedinicama i sustavima u bilo kojem postrojenju proizvođača ili proizvođača vozila kako bi provjerilo odstupaju li karakteristike tih sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica odnosno sustava povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva od certificiranih vrijednosti.

Proizvođač i proizvođač vozila homologacijskom tijelu u roku od 15 radnih dana od njegova zahtjeva moraju predati sve relevantne dokumente, uzorke i druge materijale koje posjeduju i koji su potrebni za provjere koje se odnose na sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu ili sustav.

Članak 23.

Popravne mjere za sukladnost karakteristika sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva

▼M1

1.  
Ako homologacijsko tijelo utvrdi da mjere koje je proizvođač poduzeo u skladu s člankom 20. i 22. nisu prikladne kako bi se osiguralo da karakteristike sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica i sustava iz članka 12. stavka 1. povezane s emisijama CO2 i potrošnjom goriva koje su bile predmetom certifikacije u skladu s člankom 17. ne odstupaju od certificiranih vrijednosti, homologacijsko tijelo od proizvođača traži da dostavi plan korektivnih mjera u roku od najviše 30 kalendarskih dana od primitka zahtjeva homologacijskog tijela.

▼B

Ako proizvođač dokaže da je za predaju plana popravnih mjera nužno više vremena, homologacijsko tijelo može odobriti produljenje od najviše 30 kalendarskih dana.

▼M3

2.  
Plan korektivnih mjera primjenjuje se na sve sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice i sustave ili, ako je primjenjivo, njihove porodice koje je homologacijsko tijelo navelo u svojem zahtjevu.

▼B

3.  
Homologacijsko tijelo mora odobriti ili odbiti plan popravnih mjera u roku od 30 kalendarskih dana od njegova primitka. Homologacijsko tijelo obavješćuje proizvođača i sve države članice o svojoj odluci o odobrenju ili odbijanju plana popravnih mjera.

▼M3

Homologacijsko tijelo može od proizvođača vozila zatražiti da izda novu proizvođačevu evidencijsku datoteku, dokument s informacijama za kupca, datoteku s informacijama o vozilu i certifikat o sukladnosti na temelju novog utvrđivanja emisija CO2 i potrošnje goriva nakon primjene promjena u skladu s odobrenim planom korektivnih mjera.

▼B

4.  
Proizvođač je odgovoran za provedbu odobrenog plana popravnih mjera.

▼M3

5.  
Proizvođač je dužan čuvati evidenciju o svakom opozvanom i popravljenom ili preinačenom sastavnom dijelu, zasebnoj tehničkoj jedinici i sustavu te o radionici koja je obavila popravak ili preinaku. Homologacijsko tijelo na zahtjev mora imati pristup takvoj evidenciji tijekom provedbe plana korektivnih mjera i pet godina nakon njegove provedbe.

Proizvođač vozila dužan je čuvati te podatke deset godina.

6.  
Ako homologacijsko tijelo odbije plan korektivnih mjera ili utvrdi da se korektivne mjere ne primjenjuju na ispravan način, ono mora poduzeti nužne mjere kako bi se osigurala sukladnost karakteristika predmetnog sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice i sustava ili, ako je primjenjivo, njihovih porodica povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva ili povući certifikat o karakteristikama povezanima s emisijama CO2 i potrošnjom goriva.

▼BPOGLAVLJE 6.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Prijelazne odredbe

1.  

►M3  Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 3. ove Uredbe, ako obveze iz članka 9. ove Uredbe nisu ispunjene, države članice smatraju da certifikati o sukladnosti homologiranih vozila više ne vrijede za potrebe članka 48. Uredbe (EU) 2018/858 i za homologirana i pojedinačno homologirana vozila zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu: ◄

▼M1

(a) 

vozila skupina 4, 5, 9 i 10, uključujući podskupinu „v” u svakoj skupini vozila, kako je utvrđeno u tablici 1. Priloga I., od 1. srpnja 2019.;

▼B

(b) 

vozila skupina 1, 2 i 3, kako je utvrđeno u tablici 1. Priloga I., od 1. siječnja 2020.;

(c) 

vozila skupina 11, 12 i 16, kako je utvrđeno u tablici 1. Priloga I., od 1. srpnja 2020;

▼M3

(d) 

vozila skupina 53 i 54, kako su definirane u tablici 2. Priloga I., od 1. srpnja 2024.;

(e) 

vozila skupina 31 do 40, kako su definirane u tablicama od 4. do 6. Priloga I., od 1. siječnja 2025.;

(f) 

vozila skupine 1s, kako je definirana u tablici 1. Priloga I., od 1. srpnja 2024.

▼M3

2.  

Obveze iz članka 9. primjenjuju se kako slijedi:

(a) 

za vozila skupina 53 i 54, kako su definirane u tablici 2. Priloga I., s datumom proizvodnje 1. siječnja 2024. ili kasnijim;

(b) 

za vozila skupina P31/32, P33/34, P35/36, P37/38 i P39/40, kako su definirane u tablici 3. Priloga I., s datumom proizvodnje 1. siječnja 2024. ili kasnijim;

(c) 

za teške autobuse simulacija potpunog vozila ili dovršenog vozila iz točke 2.1. podtočke (b) Priloga I. provodi se samo ako je dostupna simulacija primarnog vozila iz točke 2.1. podtočke (a) Priloga I.;

(d) 

za vozila skupine 1s, kako je definirana u tablici 1. Priloga I. s datumom proizvodnje 1. siječnja 2024. ili kasnijim;

(e) 

za vozila skupina 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 i16, kako su definirane u tablici 1. Priloga I., osim onih koja su definirana u točkama (f) i (g) ovog stavka, s datumom proizvodnje 1. siječnja 2024. ili kasnijim;

(f) 

za vozila skupina 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 i 16, kako su definirane u tablici 1. Priloga I., opremljena sustavom za oporabu otpadne topline, kako je definirano u točki 2. podtočki 8. Priloga V., pod uvjetom da nisu ZE-HDV-ovi, He-HDV-ovi ili vozila s dvojnim gorivom;

(g) 

za vozila s dvojnim gorivom skupina 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 i 16, kako su definirane u tablici 1. Priloga I., s datumom proizvodnje 1. siječnja 2024. ili kasnijim; ako je datum proizvodnje prije 1. siječnja 2024., proizvođač može odlučiti hoće li primijeniti članak 9.

Za ZE-HDV-ove, He-HDV-ove i vozila s dvojnim gorivom skupina 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 i 16 kako su definirane u tablici 1. Priloga I. na koje se članak 9. ne primjenjuje u skladu s točkama od (a) do (g) iz prvog podstavka ovog stavka, proizvođač vozila koristi najnoviju dostupnu verziju simulacijskog alata iz članka 5. stavka 3. za utvrđivanje ulaznih parametara određenih za ta vozila u obrascima iz tablice 5. Priloga III. U tom se slučaju smatra da su obveze navedene u članku 9. ispunjene za potrebe stavka 1. ovog članka.

Za potrebe ovog stavka datum proizvodnje znači datum potpisa certifikata o sukladnosti, a ako certifikat o sukladnosti još nije izdan, datum kad je identifikacijski broj vozila prvi put postavljen na odgovarajuće dijelove vozila.

3.  
Korektivne mjere iz članka 21. stavka 5. i članka 23. stavka 6. u pogledu vozila iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovog članka primjenjuju se od 1. srpnja 2023. na temelju istrage koja se provodi nakon što vozilo ne uspije proći ispitnu provjeru iz Priloga X.a, a u pogledu vozila iz stavka 2. točaka (d) i (g) ovog članka primjenjuju se od 1. srpnja 2024.

▼B

Članak 25.

Izmjena Direktive 2007/46/EZ

Prilozi I., III., IV., IX. i XV. Direktivi 2007/46/EZ izmjenjuju se u skladu s Prilogom XI. ovoj Uredbi.

Članak 26.

Izmjena Uredbe (EU) br. 582/2011

Uredba (EU) br. 582/2011 mijenja se kako slijedi:

1. 

u članku 3. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Za dobivanje EZ homologacije tipa za vozilo s homologiranim sustavom motora s obzirom na emisije te informacije za popravak i održavanje vozila ili EZ homologacije tipa za vozilo s obzirom na emisije te informacije za popravak i održavanje proizvođač mora dokazati i da su ispunjeni zahtjevi iz članka 6. i Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2017/2400 ( 2 ) u pogledu predmetne skupine vozila. Taj se zahtjev ne primjenjuje ako proizvođač navede da se nova vozila tipa koji se homologira neće registrirati, prodavati ili staviti u uporabu u Uniji na datum ili nakon datuma iz članka 24. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/2400 za odgovarajuću skupinu vozila.

2. 

članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a) 

u stavku 1.a točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d) primjenjuju se svi ostali izuzeci utvrđeni u točki 3.1. Priloga VII. ovoj Uredbi, točkama 2.1. i 6.1. Priloga X. ovoj Uredbi, točkama 2.1., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. i 10.1. Priloga XIII. ovoj Uredbi i točki 1.1. Dodatka 6. Prilogu XIII. ovoj Uredbi;”;

(b) 

u stavku 1.a dodaje se sljedeća točka:

„(e) zahtjevi iz članka 6. i Priloga II. Uredbi (EU) 2017/2400 ispunjeni su u pogledu predmetne skupine vozila osim ako proizvođač navede da se nova vozila tipa koji se homologira neće registrirati, prodavati ili staviti u uporabu u Uniji na datum ili nakon datuma iz članka 24. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te Uredbe za odgovarajuću skupinu vozila.”;

3. 

članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a) 

u stavku 1.a točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d) primjenjuju se svi ostali izuzeci utvrđeni u točki 3.1. Priloga VII. ovoj Uredbi, točkama 2.1. i 6.1. Priloga X. ovoj Uredbi, točkama 2.1., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. i 10.1.1. Priloga XIII. ovoj Uredbi i točki 1.1. Dodatka 6. Prilogu XIII. ovoj Uredbi;”;

(b) 

u stavku 1.a dodaje se sljedeća točka:

„(e) zahtjevi iz članka 6. i Priloga II. Uredbi (EU) 2017/2400 ispunjeni su u pogledu predmetne skupine vozila osim ako proizvođač navede da se nova vozila tipa koji se homologira neće registrirati, prodavati ili staviti u uporabu u Uniji na datum ili nakon datuma iz članka 24. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te Uredbe za odgovarajuću skupinu vozila.”.

Članak 27.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3
PRILOG I.

RAZVRSTAVANJE VOZILA U SKUPINE VOZILA I METODA ZA UTVRĐIVANJE EMISIJA CO2 I POTROŠNJE GORIVA ZA TEŠKE AUTOBUSE

1.   Razvrstavanje vozila za potrebe ove Uredbe

1.1. Razvrstavanje vozila kategorije NTablica 1.

Skupine vozila za vozila kategorije N

Opis elemenata bitnih za razvrstavanje u skupine vozila

Skupina vozila

Dodijeljeni profil misije i konfiguracija vozila

Osovinska konfiguracija

Konfiguracija šasije

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila (u tonama)

Vozilo za velike udaljenosti

Vozilo za velike udaljenosti (EMS)

Vozilo za regionalnu dostavu

Vozilo za regionalnu dostavu (EMS)

Vozilo za gradsku dostavu

Komunalno vozilo

Vozilo za građevinske radove

4 × 2

Kamion s nadogradnjom (ili tegljač) (*1)

> 7,4 – 7,5

1s

 

 

R

 

R

 

 

▼M1

Kamion s nadogradnjom (ili tegljač) (*1)

> 7,5 – 10

1

 

 

R

 

R

 

 

Kamion s nadogradnjom (ili tegljač) (*1)

> 10 – 12

2

R + T1

 

R

 

R

 

 

Kamion s nadogradnjom (ili tegljač) (*1)

> 12 – 16

3

 

 

R

 

R

 

 

Kamion s nadogradnjom

> 16

4

R + T2

 

R

 

R

R

 

Tegljač

> 16

5

T + ST

T+ST+T2

T + ST

T+ST+T2

T + ST

 

 

Kamion s nadogradnjom

> 16

4v (*2)

 

 

 

 

 

R

R

Tegljač

> 16

5v (*2)

 

 

 

 

 

 

T + ST

▼M3

4 × 4

Kamion s nadogradnjom

> 7,5 – 16

(6)

 

Kamion s nadogradnjom

> 16

(7)

 

Tegljač

> 16

(8)

 

▼M1

6 × 2

Kamion s nadogradnjom

sve mase

9

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

 

Tegljač

sve mase

10

T + ST

T+ST+T2

T + ST

T+ST+T2

 

 

 

Kamion s nadogradnjom

sve mase

9v (*2)

 

 

 

 

 

R

R

Tegljač

sve mase

10v (*2)

 

 

 

 

 

 

T + ST

6 × 4

Kamion s nadogradnjom

sve mase

11

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

R

Tegljač

sve mase

12

T + ST

T+ST+T2

T + ST

T+ST+T2

 

 

T + ST

▼M3

6 × 6

Kamion s nadogradnjom

sve mase

(13)

 

Tegljač

sve mase

(14)

 

8 × 2

Kamion s nadogradnjom

sve mase

(15)

 

▼M1

8 × 4

Kamion s nadogradnjom

sve mase

16

 

 

 

 

 

 

R

▼M3

8 × 6 8 × 8

Kamion s nadogradnjom

sve mase

(17)

 

8 × 2 8 × 4 8 × 6 8 × 8

Tegljač

sve mase

(18)

 

5 osovina, sve konfiguracije

Kamion s nadogradnjom ili tegljač

sve mase

(19)

 

(*1)   

U ovim se razredima vozila tegljači smatraju kamionima s nadogradnjom, ali uzimajući u obzir specifičnu masu neopterećenog vučnog vozila sa svim tekućinama i gorivom.

(*2)   

Podskupina „v” skupina vozila 4, 5, 9 i 10: ti profili misije primjenjuju se isključivo na namjenska vozila.

(*)  EMS – Europski modularni sustav

T = Tegljač

R = kamion s nadogradnjom i standardna nadogradnja

T1, T2 = standardne prikolice

ST = standardna poluprikolica

D = standardna priključna kolica.Tablica 2.

Skupine vozila za srednje kamione

Opis elemenata bitnih za razvrstavanje u skupine vozila

Dodijeljeni profil misije i konfiguracija vozila

Osovinska konfiguracija

Konfiguracija šasije

Skupina vozila

Vozilo za velike udaljenosti

Vozilo za velike udaljenosti (EMS) (*1)

Vozilo za regionalnu dostavu

Vozilo za regionalnu dostavu (EMS) (*1)

Vozilo za gradsku dostavu

Komunalno vozilo

Vozilo za građevinske radove

FWD / 4 × 2F

Kamion s nadogradnjom (ili tegljač)

(51)

 

 

 

 

 

 

 

Kombi

(52)

 

 

 

 

 

 

 

RWD / 4 × 2

Kamion s nadogradnjom (ili tegljač)

53

 

 

R

 

R

 

 

Kombi

54

 

 

I

 

I

 

 

AWD / 4 × 4

Kamion s nadogradnjom (ili tegljač)

(55)

 

 

 

 

 

 

 

Kombi

(56)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

EMS – Europski modularni sustav

R = standardna nadogradnja

I = kombi s integriranom nadogradnjom

FWD = pogon na prednje kotače

RWD = jednostruka pogonska osovina koja nije prednja osovina

AWD = više od jedne pogonske osovine

1.2. Razvrstavanje vozila kategorije M

1.2.1. Teški autobusi

1.2.2. Razvrstavanje primarnih vozilaTablica 3.

Skupine vozila za primarna vozila

Opis elemenata bitnih za razvrstavanje u skupine vozila

Skupina vozila (1)

Dodijeljena generička nadogradnja

Podskupina vozila

Dodijeljeni profil misije

Broj osovina

Zglobno vozilo

Niskopodna (LF) / Visokopodna (HF) (2)

Broj katova (3)

Teška gradska vožnja

Gradska vožnja

Prigradska vožnja

Međugradska vožnja

Turistički autobus

2

ne

P31/32

LF

SD

P31 SD

x

x

x

x

 

DD

P31 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P32 SD

 

 

 

x

x

DD

P32 DD

 

 

 

x

x

3

ne

P33/34

LF

SD

P33 SD

x

x

x

x

 

DD

P33 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P34 SD

 

 

 

x

x

DD

P34 DD

 

 

 

x

x

da

P35/36

LF

SD

P35 SD

x

x

x

x

 

DD

P35 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P36 SD

 

 

 

x

x

DD

P36 DD

 

 

 

x

x

4

ne

P37/38

LF

SD

P37 SD

x

x

x

x

 

DD

P37 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P38 SD

 

 

 

x

x

DD

P38 DD

 

 

 

x

x

da

P39/40

LF

SD

P39 SD

x

x

x

x

 

DD

P39 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P40 SD

 

 

 

x

x

DD

P40 DD

 

 

 

x

x

(1)   

„P” označava primarni stupanj klasifikacije; dva broja odvojena kosom crtom označavaju brojeve za skupine vozila koje se vozilu može dodijeliti u potpunom ili dovršenom stupnju.

(2)   

Niskopodni znači kodovi vozila „CE”, „CF”, „CG”, „CH”, kako su utvrđeni u točki 3. dijela C Priloga I. Uredbi (EU) 2018/858.


Visokopodni znači kodovi vozila „CA”, „CB”, „CC”, „CD”, kako su utvrđeni u točki 3. dijela C Priloga I. Uredbi (EU) 2018/858.

(3)   

„SD” znači jednopodno vozilo, „DD” znači vozilo na kat.

1.2.3. Razvrstavanje potpunih vozila ili dovršenih vozila

Razvrstavanje potpunih ili dovršenih vozila koja su teški autobusi temelji se na sljedećih šest kriterija:

(a) 

broj osovina;

(b) 

kôd vozila kako je navedeno u točki 3. dijelu C Priloga I. Uredbi (EU) 2018/858;

(c) 

razred vozila u skladu sa stavkom 2. Pravilnika UN-a br. 107 ( 3 );

(d) 

vozilo s niskim ulazom („da/ne” informacije izvedene iz kodova vozila i vrste osovine) koje se određuje u skladu dijagramom toka na slici 1.;

(e) 

broj putnika na donjem katu iz certifikata o sukladnosti iz Priloga VIII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/683 ( 4 ) ili jednakovrijednih dokumenata u slučaju homologacije pojedinačnog vozila;

(f) 

visina integrirane nadogradnje određuje se u skladu s Prilogom VIII.

Slika 1.
Dijagram toka za određivanje je li riječ o vozilu s niskim ulazom: image

Primjenjuje se odgovarajuće razvrstavanje iz tablica 4., 5. i 6.Tablica 4.

Skupine vozila za potpuna vozila i dovršena vozila koja su teški autobusi s 2 osovine

Opis elemenata bitnih za razvrstavanje u skupine vozila

Skupina vozila

Dodijeljeni

profil misije

Broj osovina

Konfiguracija šasije

(samo objašnjenje)

Kôd vozila (*1)

Razred vozila (*2)

S niskim ulazom

(samo kôd vozila CE ili CG)

Putnička sjedala na donjem katu (samo kôd vozila CB ili CD)

Visina integrirane nadogradnje u [mm] (samo razred vozila „II+III”)

I

I

+II

ili

A

II

II

+III

III

ili

B

Teška gradska vožnja

Gradska vožnja

Prigradska vožnja

Međugradska vožnja

Turistički autobus

2

s nadogradnjom

LF

SD

CE

x

x

x

 

 

ne

31a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

da

31b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

da

31b2

x

x

x

x

 

DD

CF

x

x

x

 

 

31c

x

x

x

 

 

otvoreni krov

SD

CI

x

x

x

x

x

31d

x

x

x

 

 

DD

CJ

x

x

x

x

x

31e

x

x

x

 

 

HF

SD

CA

 

 

x

 

 

32a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

32b

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

> 3 100

32c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

32d

 

 

 

x

x

DD

CB

 

 

x

x

x

≤ 6

32e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

32f

 

 

 

x

x

(*1)   

U skladu s Uredbom (EU) 2018/858.

(*2)   

U skladu sa stavkom 2. Pravilnika UN-a br. 107.Tablica 5.

Skupine vozila za potpuna vozila i dovršena vozila koja su teški autobusi s 3 osovine

Opis elemenata bitnih za razvrstavanje u skupine vozila

Skupina vozila

Dodijeljeni

profil misije

Broj osovina

Konfiguracija šasije

(samo objašnjenje)

Kôd vozila (*1)

Razred vozila (*2)

S niskim ulazom

(samo kôd vozila CE ili CG)

Putnička sjedala na donjem katu (samo kôd vozila CB ili CD)

Visina integrirane nadogradnje u [mm] (samo razred vozila „II+III”)

I

I

+II

ili

A

II

II

+III

III

ili

B

Teška gradska vožnja

Gradska vožnja

Prigradska vožnja

Međugradska vožnja

Turistički autobus

3

s nadogradnjom

LF

SD

CE

x

x

x

 

 

ne

33a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

da

33b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

da

33b2

x

x

x

x

 

DD

CF

x

x

x

 

 

33c

x

x

x

 

 

otvoreni krov

SD

CI

x

x

x

x

x

33d

x

x

x

 

 

DD

CJ

x

x

x

x

x

33e

x

x

x

 

 

HF

SD

CA

 

 

x

 

 

34a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

34b

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

> 3 100

34c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

34d

 

 

 

x

x

DD

CB

 

 

x

x

x

≤ 6

34e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

34f

 

 

 

x

x

zglobno vozilo

LF

SD

CG

x

x

x

 

 

ne

35a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

da

35b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

da

35b2

x

x

x

x

 

DD

CH

x

x

x

 

 

35c

x

x

x

 

 

HF

SD

CC

 

 

x

 

 

36a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

36b

 

 

 

x

x

SD

 

 

 

x

 

> 3 100

36c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

36d

 

 

 

x

x

DD

CD

 

 

x

x

x

≤ 6

36e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

36f

 

 

 

x

x

(*1)   

U skladu s Uredbom (EU) 2018/858.

(*2)   

U skladu sa stavkom 2. Pravilnika UN-a br. 107.Tablica 6.

Skupine vozila za potpuna vozila i dovršena vozila koja su teški autobusi s 4 osovine

Opis elemenata bitnih za razvrstavanje u skupine vozila

Skupina vozila

Dodijeljeni

profil misije

Broj osovina

Konfiguracija šasije

(samo objašnjenje)

Kôd vozila (*1)

Razred vozila (*2)

S niskim ulazom

(samo kôd vozila CE ili CG)

Putnička sjedala na donjem katu (samo kôd vozila CB ili CD)

Visina integrirane nadogradnje u [mm] (samo razred vozila „II+III”)

I

I

+II

ili

A

II

II

+III

III

ili

B

Teška gradska vožnja

Gradska vožnja

Prigradska vožnja

Međugradska vožnja

Turistički autobus

4

s nadogradnjom

LF

SD

CE

x

x

x

 

 

ne

37a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

da

37b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

da

37b2

x

x

x

x

 

DD

CF

x

x

x

 

 

37c

x

x

x

 

 

otvoreni krov

SD

CI

x

x

x

x

x

37d

x

x

x

 

 

DD

CJ

x

x

x

x

x

37e

x

x

x

 

 

HF

SD

CA

 

 

x

 

 

38a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

38b

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

> 3 100

38c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

38d

 

 

 

x

x

DD

CB

 

 

x

x

x

≤ 6

38e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

38f

 

 

 

x

x

zglobno vozilo

LF

SD

CG

x

x

x

 

 

ne

39a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

da

39b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

da

39b2

x

x

x

x

 

DD

CH

x

x

x

 

 

39c

x

x

x

 

 

HF

SD

CC

 

 

x

 

 

40a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

40b

 

 

 

x

x

SD

 

 

 

x

 

> 3 100

40c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

40d

 

 

 

x

x

DD

CD

 

 

x

x

x

≤ 6

40e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

40f

 

 

 

x

x

(*1)   

U skladu s Uredbom (EU) 2018/858.

(*2)   

U skladu sa stavkom 2. Pravilnika UN-a br. 107.

2.   Metoda za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva za teške autobuse

2.1. Za teške autobuse specifikacije vozila za potpuno ili dovršeno vozilo, uključujući karakteristike konačne nadogradnje i pomoćnih jedinica, odražavaju se u rezultatima za emisije CO2 i potrošnju goriva. U slučaju teških autobusa koji se izrađuju u stupnjevima moguće je da više od jednog proizvođača sudjeluje u postupku generiranja ulaznih podataka i ulaznih informacija te u uporabi simulacijskog alata. Za teške autobuse emisije CO2 i potrošnja goriva temelje se na sljedeće dvije različite simulacije:

(a) 

za primarno vozilo;

(b) 

za potpuno ili dovršeno vozilo.

2.2. Ako je proizvođač homologirao teški autobus kao potpuno vozilo, simulacije se provode i za primarno i za potpuno vozilo.

2.3. Za primarno vozilo ulazni podaci za simulacijski alat obuhvaćaju ulazne podatke za motor, mjenjač, gume i ulazne informacije za podskup pomoćnih jedinica ( 5 ). Razvrstavanje u skupine vozila provodi se u skladu s tablicom 3. na temelju broja osovina i informacije o tome je li vozilo zglobni autobus. U simulacijama za primarno vozilo simulacijskim se alatom dodjeljuje skup od četiri različita generička tijela (niskopodna i visokopodna jednokatna i dvokatna nadogradnja) te simulira 11 profila misije iz tablice 3. za svaku skupinu vozila za dva različita uvjeta opterećenja. To dovodi do 22 rezultata za emisije CO2 i potrošnju goriva za primarni teški autobus. Simulacijski alat generira dokument s informacijama o vozilu za prvu fazu (VIF1) koji sadržava sve potrebne podatke koje treba proslijediti za sljedeći stupanj proizvodnje. VIF1 sadržava sve ulazne podatke koji nisu povjerljivi, rezultate potrošnje energije ( 6 ) u [MJ/km], informacije o primarnom proizvođaču i relevantne kontrolne identifikacijske brojeve ( 7 ).

2.4. Proizvođač primarnog vozila dostavlja VIF1 proizvođaču koji je odgovoran za sljedeći stupanj proizvodnje. Ako proizvođač primarnog vozila navede više podataka nego što obuhvaćaju zahtjevi za primarna vozila navedeni u Prilogu III., ti podaci ne utječu na rezultate simulacije za primarno vozilo nego se upisuju u VIF1 kako bi ih se uzelo u obzir u kasnijim stupnjevima proizvodnje. Simulacijski alat za primarno vozilo izrađuje i proizvođačevu evidencijsku datoteku.

2.5. U slučaju nedovršenog vozila proizvođač nedovršenog vozila odgovoran je za podskup relevantnih ulaznih podataka i ulaznih informacija za konačnu nadogradnju ( 8 ). Proizvođač nedovršenog vozila ne podnosi zahtjev za certifikaciju dovršenog vozila. Proizvođač nedovršenog vozila dodaje ili ažurira relevantne informacije povezane s nedovršenim vozilom i upotrebljava simulacijski alat kako bi se generirala ažurirana verzija dokumenta s informacijama o vozilu (VIFi) ( 9 ) koja uključuje kontrolni identifikacijski broj. VIFi se dostavlja proizvođaču koji je odgovoran za sljedeći stupanj proizvodnje. Za nedovršena vozila VIFi služi i kao dokumentacija za homologacijska tijela. Na nedovršenim vozilima ne izvršavaju se simulacije za emisije CO2 i potrošnju goriva.

2.6. Ako proizvođač na nedovršenom, potpunom ili dovršenom vozilu izvrši preinake koje bi zahtijevale ažuriranje ulaznih podataka ili ulaznih informacija dodijeljenih primarnom vozilu (npr. promjena osovine ili guma), proizvođač koji vrši preinaku ima ulogu primarnog proizvođača vozila s odgovarajućim odgovornostima.

2.7. Proizvođač je dužan za potpuno ili dovršeno vozilo dopuniti i, ako je potrebno, ažurirati ulazne podatke i ulazne informacije za konačnu nadogradnju kako su navedeni u dokumentu VIFi iz prethodnog stupnja proizvodnje te simulacijskim alatom izračunati emisije CO2 i potrošnju goriva. Za simulacije u ovoj fazi teški autobusi razvrstavaju se na temelju šest kriterija iz točke 1.2.3. u skupine vozila navedene u tablicama 4., 5. i 6. Za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva potpunih vozila ili dovršenih vozila koja su teški autobusi simulacijski alat provodi sljedeće izračune:

2.7.1. 

1. korak – odabir primarne podskupine vozila koja odgovara nadogradnji potpunog ili dovršenog vozila (npr. „P34 DD” za „34f”) i uzimanje odgovarajućih rezultata za potrošnju energije iz simulacije primarnog vozila.

2.7.2. 

2. korak – provođenje simulacija za kvantificiranje utjecaja nadogradnje i pomoćnih uređaja potpunog vozila ili dovršenog vozila u odnosu na generičku nadogradnju i pomoćne uređaje uzete u obzir u simulacijama potrošnje energije primarnog vozila. U tim se simulacijama za skup podataka primarnih vozila upotrebljavaju generički podaci, koji nisu dio prijenosa informacija između različitih faza proizvodnje kako je navedeno u VIF-u ( 10 ).

2.7.3. 

3. korak – kombinacija rezultata potrošnje energije iz simulacije primarnog vozila iz 1. koraka i rezultata iz 2. koraka daje rezultate potrošnje energije potpunog ili dovršenog vozila. Pojedinosti o ovom koraku izračuna dokumentirane su u korisničkom priručniku simulacijskog alata.

2.7.4. 

4. korak – rezultati za emisije CO2 i potrošnju goriva vozila izračunavaju se na temelju rezultata 3. koraka i generičkih specifikacija goriva pohranjenih u simulacijskom alatu. 2., 3. i 4. korak provodi se zasebno za svaku kombinaciju profila misije kako je navedeno u tablicama 4., 5. i 6. za skupine vozila u uvjetima niskog i reprezentativnog opterećenja.

2.7.5. 

Simulacijski alat za potpuno ili dovršeno vozilo generira proizvođačevu evidencijsku datoteku, dokument s informacijama za kupca i VIFi. U slučaju dodatne faze potrebne za dovršavanje vozila VIFi se stavlja na raspolaganje sljedećem proizvođaču.

Na slici 2. prikazan je tok podataka na temelju primjera vozila proizvedenog u pet faza proizvodnje koje se odnose na emisije CO2.

Slika 2.
Primjer toka podataka u slučaju teškog autobusa proizvedenog u pet faza