EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 6417cbc3-7b85-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Consolidated text: Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (Zakon o zdravlju životinja) (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

02016R0429 — HR — 14.12.2019 — 001.004


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2016/429 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. ožujka 2016.

o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)

(Tekst značajan za EGP)

( L 084 31.3.2016, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2017/625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. ožujka 2017.

  L 95

1

7.4.2017


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 057, 3.3.2017,  65 (2016/429)

►C2

Ispravak,  L 137, 24.5.2017,  40 (2017/625)

►C3

Ispravak,  L 084, 20.3.2020,  24 (2016/429)

►C4

Ispravak,  L 048, 11.2.2021,  3 (2016/429)
▼B

UREDBA (EU) 2016/429 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. ožujka 2016.

o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)

(Tekst značajan za EGP)DIO I.

OPĆA PRAVILAPOGLAVLJE 1.

Predmet, cilj, područje primjene i definicije

Članak 1.

Predmet i cilj

1.  
Ovom Uredbom utvrđuju se pravila o sprečavanju i ►C3  kontroli ◄ bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude.

Ta pravila uključuju:

(a) 

utvrđivanje prioriteta i kategorizaciju bolesti koje se tiču Unije te utvrđivanje odgovornosti za zdravlje životinja (dio I.: članci od 1. do 17.);

(b) 

rano otkrivanje, obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima, ►C3  nadziranju ◄ , programe iskorjenjivanja i ►C3  status „slobodno od bolesti ◄ ” (dio II.: članci od 18. do 42.);

(c) 

svijest, pripravnost i ►C3  kontrola ◄ bolesti (dio III.: članci od 43. do 83.);

(d) 

registraciju i odobravanje objekata i prijevoznika, premještanja i sljedivost životinja, zametnih proizvoda te proizvoda životinjskog podrijetla unutar Unije (dio IV.: članci od 84. do 228. i dio VI.: članci od 244. do 248. te od 252. do 256.);

(e) 

ulazak životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju te izvoz takvih pošiljaka iz Unije (dio V.: članci od 229. do 243. i dio VI.: članci od 244. do 246. te od 252. do 256.);

(f) 

nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca u državu članicu iz druge države članice ili iz treće zemlje ili područja (dio VI.: članci od 244. do 256.);

(g) 

hitne mjere koje treba poduzeti u slučaju izvanrednog stanja zbog bolesti (dio VII.: članci od 257. do 262.).

2.  

Pravilima iz stavka 1.:

(a) 

cilj je osigurati:

i. 

poboljšano zdravlje životinja kako bi se poduprla održiva proizvodnja u poljoprivredi i akvakulturi u Uniji;

ii. 

djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

iii. 

smanjenje štetnih utjecaja na zdravlje životinja, javno zdravlje i okoliš:

— 
određenih bolesti,
— 
mjera poduzetih u svrhu sprečavanja i ►C3  kontrole ◄ bolesti;
(b) 

uzima se u obzir sljedeće:

i. 

odnos između zdravlja životinja i:

— 
javnog zdravlja;
— 
okoliša, uključujući bioraznolikost i vrijedne genetske resurse, kao i utjecaj klimatskih promjena;
— 
sigurnosti hrane i hrane za životinje;
— 
dobrobiti životinja, uključujući poštedu od svake boli, nelagode ili patnje koje se mogu izbjeći;
— 
antimikrobne rezistencije;
— 
sigurnosti hrane;
ii. 

gospodarske, društvene i kulturne posljedice te posljedice na okoliš koje proizlaze iz primjene mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti;

iii. 

relevantne međunarodne standarde.

Članak 2.

Područje primjene

1.  

Ova Uredba primjenjuje se na:

(a) 

držane i divlje životinje;

(b) 

zametne proizvode;

(c) 

proizvode životinjskog podrijetla;

(d) 

nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode, ne dovodeći u pitanje pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 1069/2009;

(e) 

postrojenja, prijevozna sredstva, opremu i sve druge puteve zaraze te materijale kojima se šire ili kojima bi se mogle širiti prenosive bolesti životinja.

2.  

Ova Uredba primjenjuje se na prenosive bolesti, uključujući zoonoze, ne dovodeći u pitanje pravila utvrđena:

(a) 

Odlukom br. 1082/2013/EU;

(b) 

Uredbom (EZ) br. 999/2001;

(c) 

Direktivom 2003/99/EZ;

(d) 

Uredbom (EZ) br. 2160/2003.

Članak 3.

Područje primjene dijelova IV., V. i VI.

1.  

Dio IV. glava I. (članci od 84. do 171.) primjenjuje se na:

(a) 

kopnene životinje i životinje koje nisu kopnene, ali koje mogu prenositi bolesti kopnenih životinja;

(b) 

zametne proizvode kopnenih životinja;

(c) 

proizvode životinjskog podrijetla od kopnenih životinja.

2.  

Dio IV. glava II. (članci od 172. do 226.) primjenjuje se na:

(a) 

akvatične životinje i životinje koje nisu akvatične, ali koje mogu prenositi bolesti akvatičnih životinja;

(b) 

proizvode životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja.

3.  

Dio IV. glava III. (članci 227. i 228.) primjenjuje se na:

(a) 

druge životinje;

(b) 

zametne proizvode i proizvode životinjskog podrijetla od drugih životinja iz točke (a).

4.  
Dijelovi IV. i V. ne primjenjuju se na nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca iz stavka 6. ovog članka ni na nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca unutar države članice.
5.  
Premještanja kućnih ljubimaca, osim nekomercijalnih premještanja, u skladu su sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u dijelovima IV. i V.

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o prilagodbama koje su nužne kako bi se osigurala ispravna primjena dijelova IV. i V. na kućne ljubimce, a osobito kako bi se uzela u obzir činjenica da držatelji kućnih ljubimaca kućne ljubimce drže u kućanstvima.

6.  
Dio VI. primjenjuje se samo na nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca koja su u skladu sa zahtjevima utvrđenima u člancima 245. i 246. o maksimalnom broju životinja koje mogu pratiti vlasnika te maksimalnom broju dana koji prođu između premještanja vlasnika i premještanja životinje.

Članak 4.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„životinje” znači kralježnjaci i beskralježnjaci;

2. 

„kopnene životinje” znači ptice, kopneni sisavci, pčele i bumbari;

3. 

„akvatične životinje” znači životinje sljedećih vrsta, u svim stadijima razvoja, uključujući ikru, mliječ i gamete:

(a) 

ribe iz nadrazreda Agnatha i razreda Chondrichthyes, Sarcopterygii i Actinopterygii;

(b) 

vodeni mekušci iz koljena Mollusca;

(c) 

vodeni rakovi iz potkoljena Crustacea;

4. 

„druge životinje” znači životinjske vrste osim onih koje su obuhvaćene definicijom kopnenih ili akvatičnih životinja;

5. 

„držane životinje” znači životinje koje drži čovjek,uključujući, u slučaju akvatičnih životinja, životinje akvakulture;

6. 

„akvakultura” znači držanje akvatičnih životinja kada životinje ostaju u vlasništvu jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba tijekom faza uzgoja ili kultivacije, sve do faze izlova i uključujući nju, a isključujući izlov ili sakupljanje u svrhu prehrane ljudi divljih akvatičnih životinja koje se naknadno privremeno drže dok čekaju na klanje bez da ih se hrani;

7. 

„životinje akvakulture” znači sve akvatične životinje uzgojene u akvakulturi,

8. 

„divlje životinje” znači životinje koje nisu držane životinje;

9. 

„perad” znači ptice koje su uzgojene ili držane u zatočeništvu za:

(a) 

proizvodnju:

i. 

mesa;

ii. 

konzumnih jaja;

iii. 

drugih proizvoda;

(b) 

obnovu populacije pernate divljači;

(c) 

potrebe uzgoja ptica koje se upotrebljavaju u vrstama proizvodnje iz točaka (a) i (b);

10. 

„ptice u zatočeništvu” znači sve ptice osim peradi koje se drže u zatočeništvu iz bilo kojeg razloga osim onih navedenih u točki 9., uključujući one koje se uzgajaju za predstave, utrke, izložbe, natjecanja, uzgoj ili prodaju;

11. 

„kućni ljubimac” znači držana životinja koja pripada vrstama koje su navedene u Prilogu I. i koja se drži u privatne, nekomercijalne svrhe;

12. 

„držatelj kućnog ljubimca” znači fizička osoba, što može uključivati i vlasnika kućnog ljubimca, koja drži kućnog ljubimca;

13. 

„vlasnik kućnog ljubimca” znači fizička osoba navedena kao vlasnik u identifikacijskom dokumentu iz članka 247. točke (c), članka 248. stavka 2. točke (c), članka 249. stavka 1. točke (c) i članka 250. stavka 2. točke (c);

14. 

„nekomercijalno premještanje” znači svako premještanje kućnog ljubimca koji prati svog vlasnika i koje

(a) 

nema za cilj ni prodaju ni drugi oblik prijenosa vlasništva dotičnog kućnog ljubimca; i

(b) 

dio je premještanja vlasnika kućnog ljubimca

i. 

pod njegovom izravnom odgovornošću; ili

ii. 

odgovornošću ovlaštene osobe, u slučaju da je kućni ljubimac fizički odvojen od vlasnika kućnog ljubimca;

15. 

„ovlaštena osoba” znači bilo koja fizička osoba koju je vlasnik kućnog ljubimca pismeno ovlastio za nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca u ime vlasnika kućnog ljubimca;

▼C3

16. 

„bolest” znači pojava infekcija i infestacija kod životinja, s kliničkim ili patološkim znakovima ili bez njih, uzrokovana jednim ili više uzročnika bolesti;

▼B

17. 

„uzročnik bolesti” znači patogen koji se može prenijeti na životinje ili ljude i koji može prouzročiti bolest životinja;

18. 

„bolesti s popisa” znači bolesti s popisa u skladu s člankom 5. stavkom 1.;

19. 

„profil bolesti” znači kriteriji bolesti iz članka 7. točke (a);

20. 

„vrste s popisa” znači životinjska vrsta ili skupina životinjskih vrsta koje su navedene na popisu u skladu s člankom 8. stavkom 2. ili, u slučaju emergentnih bolesti, životinjska vrsta ili skupina životinjskih vrsta koje zadovoljavaju kriterije za vrste s popisa utvrđene člankom 8. stavkom 2.;

21. 

„opasnost” znači uzročnik bolesti u životinji ili proizvodu ili njihovo stanje koji mogu imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi ili životinja;

22. 

„rizik” znači vjerojatnost pojave te vjerojatan razmjer bioloških i gospodarskih posljedica štetnog utjecaja na zdravlje životinja ili javno zdravlje;

23. 

„biosigurnost” znači skup mjera upravljanja i fizičkih mjera osmišljenih kako bi se smanjio rizik od unošenja, razvoja i širenja bolesti na, iz i unutar:

(a) 

►C3  populacije životinja ◄ ; ili

(b) 

objekta, zone, kompartmenta, sredstava prijevoza ili bilo kojih drugih postrojenja, prostorija ili lokacija;

24. 

„subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za životinje ili proizvode, između ostalog u ograničenom razdoblju, izuzev držatelja kućnih ljubimaca i veterinara;

25. 

„prijevoznik” znači subjekt koji prevozi životinje samostalno ili za treću stranku;

26. 

„stručnjak za životinje” znači fizička ili pravna osoba čija profesionalna aktivnost uključuje životinje ili proizvode, a koji nije subjekt ili veterinar;

27. 

„objekt” znači svaka prostorija, struktura ili, u slučaju uzgoja na otvorenom, svako okružje ili mjesto gdje se drže životinje ili zametni proizvodi, privremeno ili stalno, osim:

(a) 

kućanstava u kojima se drže kućni ljubimci;

(b) 

veterinarskih praksi ili klinika;

28. 

„zametni proizvodi” znači:

(a) 

sjeme, jajne stanice i zameci namijenjeni za umjetnu oplodnju;

(b) 

jaja za ►C3  valenje ◄ ;

29. 

„proizvodi životinjskog podrijetla” znači:

(a) 

hrana životinjskog podrijetla, uključujući med i krv;

(b) 

žive školjke, živi bodljikaši, živi plaštenjaci i živi morski puževi namijenjeni prehrani ljudi; te

(c) 

životinje, osim onih iz točke (b), koje su određene da se pripreme i žive dostave krajnjem potrošaču;

30. 

„nusproizvodi životinjskog podrijetla” znači cijeli trupovi ili dijelovi životinja, proizvodi životinjskog podrijetla ili drugi proizvodi dobiveni od životinja koji nisu namijenjeni ljudskoj prehrani, izuzevši zametne proizvode;

31. 

„dobiveni proizvodi” znači proizvodi dobiveni iz jednog ili više postupaka, obrada ili koraka u preradi nusproizvoda životinjskog podrijetla;

32. 

„proizvodi” znači:

(a) 

zametni proizvodi;

(b) 

proizvodi životinjskog podrijetla;

(c) 

nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi;

▼M1

33. 

„službena kontrola” znači svaki oblik kontrole koja se provodi u skladu s Uredbom ►C2  (EU) 2017/625 ◄ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

▼B

34. 

„zdravstveni status” znači status bolesti u pogledu bolesti s popisa relevantan za određene vrste s popisa s obzirom na:

(a) 

jednu životinju;

(b) 

životinje u:

i. 

epidemiološkoj jedinici;

ii. 

objektu;

iii. 

zoni;

iv. 

kompartmentu;

v. 

državi članici;

vi. 

trećoj zemlji ili području;

35. 

„zona” znači:

(a) 

za kopnene životinje područje u državi članici, trećoj zemlji ili području s preciznim geografskim granicama na kojem obitava subpopulacija životinja sa zasebnim zdravstvenim statusom u pogledu određene bolesti ili određenih bolesti koje zahtijevaju primjereno ►C3  nadziranje ◄ , ►C3  kontrolu ◄ bolesti i biosigurnosne mjere;

(b) 

za akvatične životinje hidrološki sustav vanjskog pojasa sa zasebnim zdravstvenim statusom u pogledu određene bolesti ili određenih bolesti koji tvori područje na koje se odnosi jedno od sljedećeg:

i. 

cijeli vodeni sliv od izvora plovnog puta do ušća ili jezera;

ii. 

više od jednog vodenog sliva;

iii. 

dio vodenog sliva od izvora plovnog puta do barijere koja sprečava unošenje određene bolesti ili određenih bolesti;

iv. 

dio priobalnog područja s preciznim geografskim granicama;

v. 

ušće s preciznim geografskim granicama;

36. 

„vodeni sliv” znači područje ili korito omeđeno prirodnim značajkama kao što su brda ili planine, u koje utječu svi vodeni tokovi;

37. 

„kompartment” znači subpopulacija životinja koja se drži u jednom ili više objekata, a u slučaju akvatičnih životinja u jednom ili više objekata akvakulture, pod zajedničkim sustavom upravljanja biosigurnošću, s posebnim zdravstvenim statusom u pogledu određene bolesti ili određenih bolesti koje zahtijevaju primjereno ►C3  nadziranje ◄ , ►C3  kontrolu ◄ bolesti i biosigurnosne mjere;

38. 

„karantena” znači držanje životinja u izolaciji, bez izravnog ili neizravnog kontakta sa životinjama izvan te epidemiološke jedinice, kako bi se osiguralo da ne dođe do širenja jedne ili više određenih bolesti dok su izolirane životinje na promatranju tijekom određenog razdoblja te, ako je potrebno, dok su na testiranju i liječenju;

39. 

„epidemiološka jedinica” znači skupina životinja koje su jednako izložene uzročniku bolesti;

40. 

„izbijanje bolesti” znači službeno potvrđena pojava bolesti s popisa ili emergentne bolesti kod jedne ili više životinja u objektu ili drugom mjestu na kojem se drže ili nalaze životinje;

41. 

„zona ograničenja” znači zona u kojoj se primjenjuju ograničenja premještanja određenih životinja ili proizvoda te druge mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u cilju sprečavanja širenja određene bolesti na područja gdje se ograničenja ne primjenjuju; zona ograničenja može, prema potrebi, obuhvaćati zone zaštite i ►C3  nadziranja ◄ ;

42. 

„zona zaštite” znači zona oko područja izbijanja koja uključuje područje izbijanja bolesti te u kojoj se primjenjuju mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kako bi se spriječilo širenje bolesti iz te zone;

43. 

„zona ►C3  nadziranja ◄ ” znači zona koja je uspostavljena oko zone zaštite te u kojoj se primjenjuju mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kako bi se spriječilo širenje bolesti iz zone zaštite;

44. 

„jaja za ►C3  valenje ◄ ” znači jaja koja je snijela perad ili ptice u zatočeništvu, namijenjena za inkubaciju;

45. 

„kopitari i papkari” znači životinje s popisa iz Priloga III.;

46. 

„objekt za zametne proizvode” znači:

(a) 

u vezi sa sjemenom, objekt gdje se sjeme prikuplja, proizvodi, obrađuje ili pohranjuje;

(b) 

u vezi s jajnim stanicama i zamecima, skupina profesionalaca ili struktura koju nadgleda veterinar tima nadležan za obavljanje prikupljanja, proizvodnje, obrade i pohrane jajnih stanica i zametaka;

(c) 

u vezi s jajima za ►C3  valenje ◄ , valionica;

47. 

„valionica” znači objekt u kojem se prikupljaju, pohranjuju, inkubiraju i vale jaja u sljedeće svrhe:

(a) 

za jaja za ►C3  valenje ◄ ;

(b) 

za jednodnevne piliće ili mladunčad drugih vrsta;

48. 

„zatvoreni objekt” znači bilo koji stalni, geografski ograničen objekt stvoren na dobrovoljnoj osnovi i odobren za potrebe premještanja, gdje:

(a) 

se životinje drže ili uzgajaju za potrebe izložaba, obrazovanja, očuvanja vrsta ili istraživanja;

(b) 

su životinje zatvorene i odvojene od okoline; i

(c) 

životinje podliježu mjerama ►C3  nadziranja ◄ zdravlja životinja i biosigurnosnim mjerama;

49. 

„operacija okupljanja” znači okupljanje držanih kopnenih životinja iz više od jednog objekta na razdoblje kraće od propisanog razdoblja boravka za dotične vrste životinja;

50. 

„razdoblje boravka” znači najkraće razdoblje potrebno kako bi se osiguralo da životinja koja je uvedena u objekt nije slabijeg zdravstvenog statusa od životinja u tom objektu;

▼M1

51. 

„TRACES” znači sistemska komponenta integrirana u sustav IMSOC kako je navedeno u člancima od 131. do 136. Uredbe ►C2  (EU) 2017/625 ◄ ;

▼B

52. 

„objekt za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti” znači ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ◄ odobreno u skladu s člankom 179. ove Uredbe;

▼M1

53. 

‚službeni veterinar’ znači službeni veterinar kako je definiran u članku 3. točki 32. Uredbe ►C2  (EU) 2017/625 ◄ ;

▼B

54. 

„službeni veterinar u trećoj zemlji ili području” znači veterinar u trećoj zemlji ili području koji odgovara službenom veterinaru iz točke 53.:

▼M1

55. 

„nadležno tijelo” znači središnje veterinarsko tijelo države članice koje je odgovorno za organizaciju službenih kontrola te sve druge službene aktivnosti u skladu s ovom Uredbom i Uredbom ►C2  (EU) 2017/625 ◄ ili bilo koje drugo tijelo kojemu je delegirana ta odgovornost;

▼B

56. 

„nadležno tijelo treće zemlje ili područja” znači nadležno tijelo u trećoj zemlji ili području koje odgovara nadležnim tijelima iz točke 55.POGLAVLJE 2.

Bolesti s popisa i emergentne bolesti te vrste s popisa

Članak 5.

Popisivanje bolesti

1.  

Posebna pravila za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti u skladu s ovom Uredbom primjenjuju se na:

(a) 

sljedeće bolesti s popisa:

i. 

slinavku i šap;

ii. 

klasičnu svinjsku kugu;

iii. 

afričku svinjsku kugu;

▼C3

iv. 

visokopatogenu influencu ptica;

▼B

v. 

afričku konjsku kugu; i

(b) 

bolesti s popisa navedene na popisu u Prilogu II.

2.  
Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o izmjenama popisa iz ovog članka stavka 1. točke (b).
3.  

Bolest se uvrštava na popis iz stavka 1. točke (b) ovog članka ako je ocijenjena u skladu sa člankom 7. te ispunjava:

(a) 

sve sljedeće kriterije:

i. 

znanstveni dokazi upućuju na to da je bolest zarazna;

ii. 

►C3  u Uniji postoje životinjske vrste koje su prijemljive na bolest ili njezini ◄ ►C3  vektori ◄ i rezervoari;

iii. 

bolest uzrokuje negativne učinke na životinjsko zdravlje ili zbog svoje zoonozne naravi predstavlja rizik za javno zdravlje;

iv. 

za tu su bolest dostupni dijagnostički alati; i

v. 

mjere za umanjivanje rizika i, prema potrebi, ►C3  nadziranja ◄ bolesti učinkovite su i razmjerne rizicima koje bolest predstavlja u Uniji; te

(b) 

barem jedan od sljedećih kriterija:

i. 

bolest uzrokuje ili bi mogla uzrokovati značajne negativne učinke u Uniji na zdravlje životinja, ili zbog svoje zoonozne naravi predstavlja ili bi mogla predstavljati značajan rizik za javno zdravlje;

ii. 

uzročnik bolesti razvio je otpor na liječenje, što predstavlja znatnu opasnost za javno zdravlje i/ili zdravlje životinja u Uniji;

iii. 

bolest uzrokuje ili bi mogla uzrokovati značajan negativan gospodarski utjecaj koji bi pogodio poljoprivrednu ili akvakulturnu proizvodnju u Uniji;

iv. 

bolest ima potencijal da uzrokuje krizu ili bi se uzročnik bolesti mogao upotrijebiti u svrhe biološkog terorizma; ili

v. 

bolest ima ili bi mogla imati znatan negativan utjecaj na okoliš, uključujući i bioraznolikost, Unije.

4.  
Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. u vezi s uklanjanjem bolesti s popisa iz ovog članka stavka 1. točke (b) kada ta bolest više ne ispunjava kriterije iz ovog članka stavka 3.
5.  
Komisija preispituje uvrštavanje na popis svake bolesti na temelju novodostupnih važnih znanstvenih podataka.

Članak 6.

Emergentne bolesti

1.  
Pravila za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti primjenjuju se na emergentne bolesti kako je predviđeno u ovoj Uredbi.
2.  

Bolest, osim bolesti s popisa, smatra se emergentnom bolešću („emergentna bolest”) ako ima potencijala za zadovoljavanje kriterija za uvrštavanje bolesti na popis predviđenih u članku 5. stavku 3. i:

(a) 

ako je nastala razvojem ili promjenom postojećeg uzročnika bolesti;

(b) 

ako se radi o poznatoj bolesti koja se širi na novo geografsko područje, vrstu ili populaciju;

(c) 

ako je prvi put dijagnosticirana u Uniji; ili

(d) 

ako ju je prouzročio nepoznat ili dotad nepoznat uzročnik bolesti.

3.  
Komisija provedbenim aktima poduzima potrebne mjere u pogledu emergentne bolesti, ispunjavajući kriterije utvrđene u stavku 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.
4.  
Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga koji se odnose na bolest koja predstavlja novi rizik sa znatnim utjecajem, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 266. stavka 3.
5.  
Sve obveze subjekata u vezi s emergentnom bolešću utvrđene ovom Uredbom primjenjuju se samo ako Komisija donese provedbeni akt za tu bolest u skladu sa stavkom 3. ovog članka ili ako je bolest obuhvaćena kriznim planom u skladu s člankom 43.

Članak 7.

Parametri ocjenjivanja za uvrštavanje bolesti na popis

Komisija se služi sljedećim parametrima ocjenjivanja kako bi utvrdila ispunjava li bolest uvjete koji zahtijevaju njeno uvrštavanje na popis u skladu s člankom 5. stavkom 2.:

(a) 

profilom bolesti koji obuhvaća sljedeće:

i. 

životinjske vrste na koje se bolest odnosi;

ii. 

stope pobola i uginuća bolesti u ►C3  populacijama životinja ◄ ;

iii. 

zoonoznu narav bolesti;

iv. 

otpornost na liječenje, između ostalog antimikrobnu rezistenciju;

v. 

postojanost bolesti u ►C3  populaciji životinja ◄ ili u okolišu;

vi. 

sredstva i brzinu prijenosa bolesti među životinjama te, kada je to relevantno, između životinja i ljudi;

vii. 

odsutnost ili prisutnost i rasprostranjenost bolesti u Uniji te, ako bolest nije prisutna u Uniji, rizik od njezina unošenja u Uniju;

viii. 

postojanje dijagnostičkih alata i alata za ►C3  kontrolu ◄ bolesti;

(b) 

utjecajem bolesti na:

i. 

poljoprivrednu i akvakulturnu proizvodnju i druge dijelove gospodarstva u pogledu:

— 
razine prisutnosti bolesti u Uniji,
— 
gubitaka u proizvodnji zbog bolesti,
— 
drugih gubitaka,
ii. 

ljudsko zdravlje u pogledu:

— 
prenosivosti između životinja i ljudi,
— 
prenosivosti među ljudima,
— 
ozbiljnosti oblika bolesti kod ljudi,
— 
dostupnosti učinkovite prevencije ili liječenja kod ljudi;
iii. 

dobrobit životinja;

iv. 

bioraznolikost i okoliš;

(c) 

potencijalom za nastanak krizne situacije i moguću uporabu u biološkom terorizmu;

(d) 

izvedivošću, dostupnošću i djelotvornošću sljedećih mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti:

i. 

dijagnostičkih alata i kapaciteta;

ii. 

cijepljenja;

iii. 

liječenja;

iv. 

biosigurnosnih mjera;

v. 

ograničenja premještanja životinja i proizvoda;

vi. 

usmrćivanja životinja;

vii. 

zbrinjavanja lešina i drugih relevantnih nusproizvoda životinjskog podrijetla;

(e) 

utjecajem mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti u pogledu:

i. 

izravnih i neizravnih troškova za pogođene sektore i gospodarstvo u cjelini;

ii. 

njihove društvene prihvatljivosti;

iii. 

dobrobiti oboljelih subpopulacija držanih i divljih životinja;

iv. 

okoliša i bioraznolikosti.

Članak 8.

Uvrštavanje vrsta na popis

1.  
Posebna pravila za pojedine bolesti koja se odnose na bolesti s popisa, a koja su predviđena ovom Uredbom, te pravila donesena u skladu s ovom Uredbom primjenjuju se na vrste s popisa.
2.  
Komisija provedbenim aktima utvrđuje popis vrsta iz stavka 1. ovog članka koje ispunjavaju kriterije utvrđene u stavku 3. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Taj popis sadrži one životinjske vrste ili skupine životinjskih vrsta koje predstavljaju znatan rizik od širenja određenih bolesti s popisa, na temelju sljedećih kriterija:

(a) 

►C3  prijemljivosti ◄ ►C3  populacije životinja ◄ izložene riziku;

(b) 

trajanja perioda inkubacije i infektivnog razdoblja za dotične životinje;

(c) 

sposobnosti tih životinja da budu nositelji tih određenih bolesti.

▼C3

3.  
Životinjske vrste ili skupine životinjskih vrsta dodaju se na popis ako su pogođene ili ako predstavljaju rizik od širenja određene bolesti s popisa jer su:
(a) 

prijemljive na određenu bolest s popisa ili znanstveni dokazi upućuju na to da je takva prijemljivost vjerojatna; ili

(b) 

vektorske vrste ili rezervoari te bolesti, ili znanstveni dokazi upućuju na to da je takva uloga vjerojatna.

▼B

4.  

Komisija provedbenim aktima uklanja životinjske vrste ili skupine životinjskih vrsta s popisa:

(a) 

ako je relevantna bolest s popisa u vezi s kojom je dotična životinjska vrsta ili skupina životinjskih vrsta uvrštena na popis uklonjena s popisa bolesti; ili

(b) 

ako znanstveni dokazi upućuju na to da dotična vrsta ili skupina vrsta više ne ispunjava kriterije određene u stavku 3.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 9.

Pravila o sprečavanju i ►C3  kontroliranju ◄ bolesti koja treba primijeniti na različite kategorije bolesti s popisa

1.  

Pravila o sprečavanju i ►C3  kontroliranju ◄ bolesti primjenjuju se na bolesti s popisa kako je određeno u nastavku:

(a) 

u pogledu bolesti s popisa koje se inače ne pojavljuju u Uniji te za koje se moraju poduzeti hitne mjere iskorjenjivanja čim su otkrivene primjenjuju se, prema potrebi, sljedeća pravila:

i. 

pravila o svijesti o bolesti i pripravnosti na bolest predviđena u dijelu III. glavi I. (članci od 43. do 52.);

ii. 

mjere za ►C3  kontroliranje ◄ bolesti predviđene u dijelu III. glavi II. poglavlju 1. (članci od 53. do 71.); i

iii. 

pravila o kompartmentalizaciji predviđena člankom 37. stavkom 1.

Za te se bolesti s popisa prema potrebi također primjenjuju mjere iz točke (b), kao i točaka (d) i (e).

(b) 

U pogledu bolesti s popisa koje se moraju ►C3  kontrolirati ◄ u svim državama članicama s ciljem njihova iskorjenjivanja diljem Unije, prema potrebi primjenjuju se sljedeća pravila:

i. 

pravila o obveznim programima iskorjenjivanja predviđena u članku 31. stavku 1.;

ii. 

pravila o državama članicama i zonama koje su slobodne od bolesti predviđena u članku 36.;

iii. 

pravila o kompartmentalizaciji predviđena u članku 37. stavku 2. i

iv. 

mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u člancima od 72. do 75., člancima od 77. do 79. te člancima 81. i 83.

Za te bolesti s popisa također se, prema potrebi, primjenjuju mjere iz točaka (d) i (e).

(c) 

U pogledu bolesti s popisa koje su relevantne za neke države članice te za koje su potrebne mjere kako bi se spriječilo njihovo širenje u dijelove Unije koji su službeno slobodni od bolesti ili u kojima postoje programi iskorjenjivanja dotične bolesti s popisa, prema potrebi primjenjuju se sljedeća pravila:

i. 

pravila o neobaveznom iskorjenjivanju predviđena u članku 31. stavku 2.;

ii. 

pravila o državama članicama i zonama koje su slobodne od bolesti predviđena u članku 36.;

iii. 

pravila o kompartmentalizaciji predviđena u članku 37. stavku 2. i

iv. 

pravila o mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđena u člancima, 76., 77., 78., 80., 82. i 83.

Za te bolesti s popisa također se, prema potrebi, primjenjuju mjere iz točaka (d) i (e).

(d) 

U pogledu bolesti s popisa za koje su potrebne mjere kako bi se spriječilo njihovo širenje zbog njihova ulaska u Uniju ili premještanja između država članica, prema potrebi primjenjuju se sljedeća pravila:

i. 

pravila o premještanju unutar Unije predviđena u glavi I. poglavljima od 3. do 6. (članci od 124. do 169.), dijelu IV. glavi II. poglavljima 2. i 3. (članci od 191. do 225.) i dijelu VI. poglavljima 2. i 3. (članci od 247. do 251.); te

ii. 

pravila o ulasku u Uniju i izvozu iz Unije predviđena u dijelu V. (članci od 229. do 243.).

Bolesti s popisa navedene u točkama (a), (b) i (c) također se smatraju bolestima s popisa u skladu s ovom točkom, kao i bolesti iz točke (e) ako se rizik koji ta bolest predstavlja može učinkovito i proporcionalno ublažiti mjerama koje se odnose na premještanja životinja i proizvoda.

▼C3

(e) 

U pogledu bolesti s popisa za koje je unutar Unije potrebno nadziranje, prema potrebi primjenjuju se sljedeća pravila:

▼B

i. 

pravila o obavješćivanju i izvješćivanju predviđena u dijelu II. poglavlju 1. (članci od 18. do 23.); i

ii. 

pravila o ►C3  nadziranju ◄ predviđena u dijelu II. poglavlju 2. (članci od 24. do 30.).

Bolesti s popisa navedene u točkama (a), (b) i (c) također se smatraju bolestima s popisa u skladu s ovom točkom.

2.  
Komisija provedbenim aktima određuje primjenu pravila o sprečavanju i ►C3  kontroli ◄ bolesti iz stavka 1. na dotične bolesti s popisa na temelju kriterija određenih u Prilogu IV., također s obzirom na novodostupne važne znanstvene podatke.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

3.  
Komisija provedbenim aktima mijenja primjenu pravila o sprečavanju i ►C3  kontroli ◄ bolesti iz stavka 2. na dotične bolesti s popisa ako određena bolest više ne ispunjava kriterije utvrđene u odgovarajućem odjeljku Priloga IV., također s obzirom na novodostupne važne znanstvene podatke.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

4.  
Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga koji se odnose na bolest s popisa koja predstavlja novi rizik sa znatnim utjecajem, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 266. stavka 3.POGLAVLJE 3.

Odgovornost za zdravlje životinjaOdjeljak 1.

Subjekti, stručnjaci za životinje i držatelji kućnih ljubimaca

Članak 10.

Odgovornost za zdravlje životinja i biosigurnosne mjere

1.  

Subjekti:

(a) 

u pogledu držanih životinja i proizvoda za koje su odgovorni, odgovorni su za:

i. 

zdravlje držanih životinja;

ii. 

razboritu i odgovornu uporabu veterinarskih lijekova, ne dovodeći u pitanje ulogu i odgovornost veterinarâ;

iii. 

svođenje rizika od širenja bolesti na najmanju moguću mjeru;

iv. 

dobar uzgoj životinja;

(b) 

ako je to primjereno, poduzimaju takve biosigurnosne mjere u pogledu držanih životinja i proizvoda za koje su odgovorni, koje su primjerene:

i. 

vrsti i kategoriji držanih životinja i proizvoda;

ii. 

vrsti proizvodnje; i

iii. 

uključenim rizicima, uzimajući u obzir:

— 
zemljopisni položaj i klimatske uvjete, i
— 
lokalne okolnosti i prakse;
(c) 

prema potrebi, poduzimaju biosigurnosne mjere u pogledu divljih životinja.

2.  
Stručnjaci za životinje poduzimaju mjere kako bi rizik od širenja bolesti u kontekstu svojeg profesionalnog odnosa koji uključuje životinje i proizvode sveli na najmanju moguću mjeru.
3.  
Stavak 1. točka (a) također se primjenjuje na držatelje kućnih ljubimaca.
4.  

Biosigurnosne mjere iz stavka 1. točke (b) provode se, prema potrebi, kroz:

(a) 

mjere fizičke zaštite, koje mogu uključivati:

i. 

okruživanje, ograđivanje, pokrivanje krova, postavljanje mreže, prema potrebi;

ii. 

čišćenje, dezinfekciju i ►C3  kontrolu ◄ kukaca i glodavaca;

iii. 

u slučaju akvatičnih životinja, prema potrebi:

— 
mjere koje se tiču opskrbe i ispuštanja vode.
— 
prirodne ili umjetne barijere prema okolnim vodotocima kojima se sprečava da akvatične životinje ulaze u dotični objekt ili iz njega izlaze, uključujući mjere protiv poplave ili prodiranja vode iz okolnih vodotoka;
(b) 

mjere za upravljanje koje mogu uključiti:

i. 

postupke za ulazak i izlazak iz objekata za životinje, proizvode, vozila i osobe;

ii. 

postupke za upotrebu opreme;

iii. 

uvjete za premještanje temeljene na rizicima koji su uključeni;

iv. 

uvjete za uvođenje životinja ili proizvoda u objekt;

v. 

karantenu, izolaciju ili odvajanje novouvedenih ili bolesnih životinja;

▼C3

vi. 

sustav za sigurno zbrinjavanje uginulih životinja i drugih nusproizvoda životinjskog podrijetla.

▼B

5.  
Subjekti, stručnjaci za životinje i držatelji kućnih ljubimaca surađuju s nadležnim tijelom i veterinarima u primjeni mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u ovoj Uredbi.
6.  
Komisija može provedbenim aktima utvrditi minimalne zahtjeve potrebne za ujednačenu primjenu ovog članka.

Takvi provedbeni akti odražavaju materiju iz stavka 1. točke (b).

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 11.

Znanje o zdravlju životinja

1.  

Subjekti i stručnjaci za životinje posjeduju odgovarajuće znanje o:

(a) 

bolestima životinja, između ostalog o bolestima koje se mogu prenijeti na ljude;

(b) 

načelima biosigurnosti;

(c) 

interakciji između zdravlja životinja, dobrobiti životinja i zdravlja ljudi;

(d) 

dobroj praksi u uzgoja životinja za životinjske vrste pod njihovom brigom;

(e) 

otpornosti na liječenje, uključujući antimikrobnu rezistenciju, i njezinim implikacijama.

2.  

Sadržaj i razina znanja potrebnog u skladu sa stavkom 1. ovisi o:

(a) 

vrstama i kategorijama držanih životinja ili proizvoda za koje su odgovorni dotični subjekti i stručnjaci za životinje te prirodi njihova profesionalnog odnosa s tim držanim životinjama ili proizvodima;

(b) 

vrsti proizvodnje;

(c) 

obavljenim zadacima.

3.  

Znanje predviđeno u stavku 1. stječe se na jedan od sljedećih načina:

(a) 

stručnim iskustvom ili osposobljavanjem;

(b) 

postojećim programima u sektorima poljoprivrede ili akvakulture koji su relevantni za zdravlje životinja;

(c) 

formalnim obrazovanjem;

(d) 

drugim iskustvom ili drugim osposobljavanjem koje rezultira jednakom razinom znanja kao što je ona obuhvaćena točkama (a), (b) ili (c).

4.  
Subjekti koji prodaju ili na neki drugi način prenose vlasništvo budućih kućnih ljubimaca pružaju osnovne informacije budućem držatelju kućnog ljubimca o pitanjima iz stavka 1. ako su relevantne za kućnog ljubimca o kojem se radi.Odjeljak 2.

Veterinari i stručnjaci za zdravlje akvatičnih životinja

Članak 12.

Odgovornosti veterinara i stručnjaka za zdravlje akvatičnih životinja

1.  

Pri obavljanju svojih aktivnosti koje spadaju u područje primjene ove Uredbe veterinari:

(a) 

poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi spriječili unošenje, razvoj i širenje bolesti;

(b) 

poduzimaju mjere kako bi se osiguralo rano otkrivanje bolesti davanjem pravilne dijagnoze i diferencijalne dijagnoze ►C3  kako bi se isključila ili potvrdila prisutnost bolesti; ◄

(c) 

imaju aktivnu ulogu u:

i. 

podizanju svijesti o zdravlju životinja i svijesti o interakciji između zdravlja životinja, dobrobiti životinja i ljudskog zdravlja;

ii. 

sprečavanju bolesti;

iii. 

ranom otkrivanju i brzom odgovoru na bolesti;

iv. 

podizanju svijesti o otpornosti na liječenje, uključujući antimikrobnu rezistenciju, i njezine implikacije;

(d) 

surađivati s nadležnim tijelom, subjektima, stručnjacima za životinje i držateljima kućnih ljubimaca u provođenju mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih ovom Uredbom.

2.  
Stručnjaci za zdravlje akvatičnih životinja mogu obavljati aktivnosti dodijeljene veterinarima na temelju ove Uredbe u odnosu na akvatične životinje pod uvjetom da ih je za to ovlastila dotična država članica na temelju svojeg nacionalnog prava. U tom slučaju stavak 1. primjenjuje se na te stručnjake za zdravlje akvatičnih životinja.
3.  
Veterinari i stručnjaci za zdravlje akvatičnih životinja održavaju i razvijaju svoje stručne sposobnosti povezane s njihovim područjima aktivnosti koja spadaju u područje primjene ove Uredbe.Odjeljak 3.

Države članice

Članak 13.

Odgovornosti država članica

1.  

Kako bi se osiguralo da je nadležno tijelo za zdravlje životinja sposobno poduzeti potrebne i odgovarajuće mjere te provoditi aktivnosti, kako je propisano u ovoj Uredbi, svaka država članica na odgovarajućoj administrativnoj razini osigurava da nadležno tijelo ima:

(a) 

kvalificirano osoblje, postrojenja, opremu, financijska sredstva i učinkovitu organizaciju koja pokriva cijelo državno područje države članice;

(b) 

pristup laboratorijima s kvalificiranim osobljem, postrojenjima, opremi i financijskim sredstvima potrebnima kako bi se osiguralo brzo i točno dijagnosticiranje te diferencijalna dijagnoza bolesti s popisa i emergentnih bolesti;

(c) 

dovoljno osposobljene veterinare koji sudjeluju u obavljanju aktivnosti iz članka 12.

2.  
Države članice potiču subjekte i stručnjake za životinje da steknu, održavaju i razvijaju odgovarajuće znanje o zdravlju životinja predviđeno u članku 11. putem relevantnih programa u sektoru poljoprivrede ili akvakulture ili formalnog obrazovanja.

Članak 14.

Delegiranje službenih aktivnosti od strane nadležnog tijela

1.  

Nadležno tijelo može delegirati jednu ili više sljedećih aktivnosti veterinarima koji nisu službeni veterinari:

(a) 

praktičnu primjenu mjera u okviru programa iskorjenjivanja kako je predviđeno u članku 32.;

(b) 

pružanje potpore nadležnom tijelu u provođenju ►C3  nadziranja ◄ kako je predviđeno u članku 26. ili u vezi s programima ►C3  nadziranja ◄ kako je predviđeno u članku 28.;

(c) 

aktivnosti u vezi s:

i. 

sviješću o bolesti, pripravnošću i mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kako je predviđeno u dijelu III., u pogledu:

— 
aktivnosti prikupljanja uzoraka i provedbe istraga i epidemioloških istraživanja u okviru članka 54., članka 55. stavka 1. točaka od (b) do (g) te članaka 57., 73. 74., 79. i 80. ako se sumnja na prisutnost bolesti te svih provedbenih i delegiranih akata donesenih na temelju tih članaka,
— 
obavljanja aktivnosti povezanih s mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u slučaju izbijanja bolesti, ►C1  s obzirom na aktivnosti navedene u članku 61., članku 65. stavku 1. točkama (a), (b), (e), (f) i (i), članku 70. stavku 1., člancima 79.,80., 81. i članku 82. te ◄ u svim provedbenim i delegiranim aktima donesenima na temelju tih članaka,
— 
obavljanja hitnog cijepljenja u skladu s člankom 69.;
ii. 

registracijom, odobrenjem, sljedivošću i premještanjem kako je predviđeno u dijelu IV.;

iii. 

izdavanjem i ispunjavanjem identifikacijskih dokumenata za kućne ljubimce kako je predviđeno u članku 247. točki (c), članku 248. stavku 2. točki (c), članku 249. stavku 1. točki (c) i članku 250. stavku 2. točki (c);

iv. 

primjenom i upotrebom sredstava označivanja iz članka 252. stavka 1. točke (a) podtočke ii.

2.  
Države članice mogu predvidjeti da fizičke ili pravne osobe budu ovlaštene za obavljanje aktivnosti iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) podtočaka i., ii. i iv. za posebno utvrđene zadatke za koje te osobe posjeduju dostatno posebno znanje. U tom slučaju na te se osobe primjenjuje stavak 1. ovog članka, kao i odgovornosti utvrđene u članku 12.
3.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u pogledu drugih aktivnosti koje se mogu delegirati veterinarima pored aktivnosti predviđenih u stavku 1. te, prema potrebi, radi propisivanja potrebnih okolnosti i uvjeta za takvo delegiranje.

Komisija pri donošenju tih delegiranih akata uzima u obzir prirodu tih aktivnosti i relevantnih međunarodnih standarda.

Članak 15.

Obavješćivanje javnosti

Ako postoji osnovana sumnja da životinje ili proizvodi s podrijetlom iz Unije ili koji ulaze na područje Unije mogu predstavljati rizik, nadležno tijelo poduzima odgovarajuće korake kako bi se javnost obavijestila o prirodi rizika te o mjerama koje su poduzete ili će se poduzeti kako bi se taj rizik spriječio ili ►C3  kontrolirao ◄ , uzimajući u obzir narav, ozbiljnost i opseg tog rizika i interes javnosti da bude obaviještena.Odjeljak 4.

Laboratoriji, postrojenja i druge fizičke i pravne osobe koje rukuju uzročnicima bolesti, cjepivima i drugim biološkim proizvodima

Članak 16.

Obveze laboratorija, postrojenja i drugih koji rukuju uzročnicima bolesti, cjepivima i drugim biološkim proizvodima

1.  

Laboratoriji, postrojenja i druge fizičke ili pravne osobe koje rukuju uzročnicima bolesti u cilju istraživanja, obrazovanja, dijagnoze ili proizvodnje cjepiva i drugih bioloških proizvoda, uzimajući u obzir sve relevantne međunarodne standarde:

(a) 

poduzimaju odgovarajuće biosigurnosne, biozaštitne i bioizolacijske mjere kako bi spriječili širenje uzročnika bolesti i njihov naknadni kontakt sa životinjama izvan laboratorija ili drugog postrojenja u kojemu se rukuje uzročnicima bolesti u te svrhe;

(b) 

osiguravaju da premještanje uzročnika bolesti, cjepiva i drugih bioloških proizvoda između laboratorija ili drugih postrojenja ne dovodi do rizika širenja bolesti s popisa i emergentnih bolesti.

2.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u pogledu sigurnosnih mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti s popisa i emergentnih bolesti koje se odnose na laboratorije, postrojenja i druge fizičke ili pravne osobe koje rukuju uzročnicima bolesti, cjepivom i drugim biološkim proizvodima u odnosu na:

(a) 

biosigurnosne, biozaštitne i bioizolacijske mjere;

(b) 

zahtjeve pri premještanju uzročnika bolesti, cjepiva i drugih bioloških proizvoda.

Članak 17.

Laboratoriji za zdravlje životinja

1.  
Službeni laboratoriji za zdravlje životinja, koji se sastoje od referentnih laboratorija Unije, nacionalnih referentnih laboratorija i službenih laboratorija za zdravlje životinja, u obavljanju svojih zadaća i odgovornosti surađuju s mrežom laboratorija Unije za zdravlje životinja.
2.  
Laboratoriji iz stavka 1. surađuju u koordinaciji s referentnim laboratorijima Unije kako bi osigurali da se ►C3  nadziranje ◄ bolesti te obavješćivanje i izvješćivanje o njima, programi iskorjenjivanja, priznavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ i premještanje životinja i proizvoda unutar Unije, njihov ulazak u Uniju i izvoz u treće zemlje ili područja koji su predviđeni u ovoj Uredbi temelje na najsuvremenijim, čvrstim i pouzdanim laboratorijskim analizama, pretragama i dijagnozama.
3.  
Rezultati i izvješća koja pružaju službeni laboratoriji podložni su načelima poslovne tajne i povjerljivosti te dužnosti obavješćivanja nadležnog tijela koje ih je u tu svrhu odredilo, neovisno o fizičkoj ili pravnoj osobi koja je zatražila laboratorijske analize, pretrage ili dijagnoze.
4.  

U slučaju da službeni laboratorij u jednoj državi članici provodi dijagnostičke analize na uzorcima od životinja iz drugih država članica, taj službeni laboratorij obavješćuje nadležno tijelo države članice iz koje uzorci potječu:

(a) 

odmah ako nalazi pokazuju sumnju na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) ili ako je ona otkrivena;

(b) 

bez nepotrebnog odlaganja ako nalazi pokazuju sumnju na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (e) ili ako je ona otkrivena, a koja nije navedena u članku 9. stavku 1. točki (a).DIO II.

OBAVJEŠĆIVANJE I IZVJEŠĆIVANJE O BOLESTI, ►C3  NADZIRANJE ◄ , PROGRAMI ISKORJENJIVANJA, ►C3  STATUS „SLOBODNO OD BOLESTI” ◄POGLAVLJE 1.

Obavješćivanje i izvješćivanje o bolesti

Članak 18.

Obavješćivanje u državama članicama

1.  

Države članice osiguravaju da subjekti i druge relevantne fizičke ili pravne osobe

(a) 

odmah obavijeste nadležno tijelo ako postoje bilo kakvi razlozi za sumnju da je među životinjama prisutna bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) ili ako je prisutnost takve bolesti utvrđena među životinjama;

(b) 

što je prije moguće obavijeste nadležno tijelo ako postoje bilo kakvi razlozi za sumnju da je među životinjama prisutna bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (e), a koja nije navedena u članku 9. stavku 1. točki (a), ili ako je prisutnost takve bolesti utvrđena među životinjama;

(c) 

obavijeste veterinara o pojavi neuobičajenih uginuća i drugih znakova ozbiljne bolesti ili pojavi znatnog smanjenja stopa proizvodnje bez utvrđenog uzroka,, u svrhu daljnjeg istraživanja, između ostalog u svrhu prikupljanja uzoraka za laboratorijsko ispitivanje ako situacija to zahtijeva.

2.  
Države članice mogu odlučiti da se obavijesti predviđene u stavku 1. točki (c) mogu uputiti nadležnom tijelu.
3.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o:

(a) 

kriterijima za utvrđivanje jesu li se okolnosti koje zahtijevaju obavijest iz stavka 1. točke (c) dogodile;

(b) 

detaljnim pravilima za daljnje istraživanje predviđeno stavkom 1. točkom (c).

Članak 19.

Obavješćivanje u Uniji

1.  
Države članice odmah obavješćuju Komisiju i druge države članice o svakom izbijanju bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (e) o kojima je potrebno hitno obavješćivanje kako bi se osigurala pravovremena provedba potrebnih mjera za upravljanje rizikom, uzimajući u obzir profil bolesti.
2.  

Obavijest predviđena u stavku 1. sadržava sljedeće podatke o izbijanju bolesti:

(a) 

uzročnika bolesti i, prema potrebi, podtip;

(b) 

relevantne datume, osobito one kada se posumnjalo na bolest te kada je potvrđeno izbijanje bolesti;

(c) 

vrstu i mjesto izbijanja bolesti;

(d) 

sva povezana izbijanja bolesti;

(e) 

životinje uključene u izbijanje bolesti;

(f) 

sve mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti poduzete zbog izbijanja bolesti;

(g) 

moguće ili poznato podrijetlo bolesti s popisa;

(h) 

upotrijebljene dijagnostičke metode.

Članak 20.

Izvješćivanje u Uniji

1.  

Države članice Komisiji i drugim državama članicama dostavljaju podatke o bolestima s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (e) za koje:

(a) 

hitna obavijest o izbijanjima ne zahtijeva se člankom 19. stavkom 1.;

(b) 

hitna obavijest o izbijanju bolesti zahtijeva se člankom 19. stavkom 1., ali su potrebni dodatni podaci koje treba dostaviti Komisiji i drugim državama članicama o:

i. 

►C3  nadziranju ◄ u skladu s pravilima utvrđenima provedbenim aktom donesenim u skladu s člankom 30.;

ii. 

programu iskorjenjivanja u skladu s pravilima utvrđenima provedbenim aktom donesenim u skladu s člankom 35.

2.  

Izvješća iz stavka 1. sadrže podatke o:

(a) 

otkrivanju bolesti s popisa iz stavka 1.;

(b) 

rezultatima ►C3  nadziranja ◄ ako je to potrebno u skladu s pravilima donesenima u skladu s člankom 29. točkom (d) podtočkom ii. ili člankom 30. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii.;

(c) 

rezultatima programa ►C3  nadziranja ◄ ako je to potrebno u skladu s člankom 28. stavkom 3. i pravilima donesenima u skladu s člankom 29. točkom (d) podtočkom ii. ili člankom 30. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii.;

(d) 

programima iskorjenjivanja ako je to potrebno u skladu s člankom 34. i pravilima utvrđenima provedbenim aktom donesenim u skladu s člankom 35.

3.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u pogledu odredaba kojima se nadopunjuju zahtjevi iz stavka 2. te u pogledu izvješćivanja o drugim pitanjima u vezi s ►C3  nadziranjem ◄ i programima iskorjenjivanja ako je to potrebno kako bi se zajamčila učinkovita primjena pravila o sprečavanju i ►C3  kontroli ◄ bolesti utvrđenih u ovoj Uredbi.

Članak 21.

Regije obavješćivanja i izvješćivanja

Države članice utvrđuju regije obavješćivanja i izvješćivanja u svrhu obavješćivanja i izvješćivanja predviđenih u člancima 19. i 20.

Članak 22.

Računalni informacijski sustav za obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima u Uniji

Komisija uspostavlja i upravlja računalnim informacijskim sustavom za provedbu mehanizama i alata za zahtjeve u pogledu obavješćivanja i izvješćivanja predviđenih u člancima 19., 20. i 21.

Članak 23.

Provedbene ovlasti koje se odnose na obavješćivanje i izvješćivanjeu Uniji i računalni informacijski sustav

Komisija provedbenim aktima utvrđuje pravila o zahtjevima u pogledu obavješćivanja i izvješćivanja i o računalnom informacijskom sustavu predviđenima u člancima od 19. do 22. s obzirom na:

(a) 

bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (e) o kojima države članice moraju odmah izvijestiti, kao i potrebne mjere u vezi s obavješćivanjem, u skladu s člankom 19.;

(b) 

informacije koje države članice trebaju dostaviti pri izvješćivanju predviđenom u članku 20.;

(c) 

postupke uspostavljanja i upotrebe računalnog informacijskog sustava predviđenog u članku 22. i prijelazne mjere za migracije podataka i informacija iz postojećih sustava u novi sustav i njegovu punu operativnost;

(d) 

format i strukturu podataka koji se unose u računalni informacijski sustav predviđen u članku 22.;

(e) 

rokove i učestalost obavješćivanja i izvješćivanja predviđenih u člancima 19. i 20. koji se obavljaju u rokovima i onoliko često koliko je potrebno da bi se osigurala transparentnost i pravodobna primjena potrebnih mjera za upravljanje rizikom, na temelju profila bolesti i vrste izbijanja bolesti;

(f) 

popisivanje regija obavješćivanja i izvješćivanja predviđenih u članku 21.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 2.

▼C3

Nadziranje

▼B

Članak 24.

Obveza subjekata za ►C3  nadziranjem ◄

U svrhu otkrivanja prisutnosti bolesti s popisa i emergentnih bolesti, subjekti:

(a) 

promatraju zdravlje i ponašanje životinja za koje su odgovorni;

(b) 

uočavaju promjene u uobičajenim parametrima proizvodnje u objektima, kod životinja ili zametnih proizvoda za koje su odgovorni, a koje bi mogle izazvati sumnju da su izazvane bolešću s popisa ili emergentnom bolešću;

(c) 

paze na neuobičajena uginuća i druge znakove ozbiljne bolesti kod životinja za koje su odgovorni.

Članak 25.

▼C3

Veterinarski posjeti

▼B

1.  

Subjekti osiguravaju da objekte za koje su odgovorni posjećuju veterinari radi ►C3  veterinarskih posjeta ◄ kada je to potrebno zbog rizika koje predstavlja objekt u pitanju, uzimajući u obzir:

(a) 

vrstu objekta;

(b) 

vrste i kategorije držanih životinja u objektu;

▼C3

(c) 

epidemiološko stanje u zoni ili regiji u pogledu bolesti s popisa i emergentnih bolesti na koje su prijemljive životinje u objektu;

▼B

(d) 

bilo koje drugo relevantno ►C3  nadziranjer ◄ ili službene kontrole kojima podliježu držane životinje i vrsta objekta.

Učestalost takvih ►C3  veterinarskih posjeta ◄ proporcionalna je riziku koji dotični objekt predstavlja.

▼C3

Oni se mogu kombinirati s posjetima u druge svrhe.

▼B

2.  
Veterinarski posjeti

▼B

predviđeni u stavku 1. provode se u svrhu sprečavanja bolesti, posebno putem:
(a) 

pružanja savjeta dotičnom subjektu o biosigurnosti i drugim pitanjima u vezi sa zdravljem životinja, ovisno o vrsti objekta te vrstama i kategorijama držanih životinja u objektu;

(b) 

otkrivanja bilo kakvih znakova koji ukazuju na pojavu bolesti s popisa ili emergentnih bolesti i pružanja informacija o njima.

3.  
Komisija može provedbenim aktima utvrditi minimalne zahtjeve potrebne za ujednačenu primjenu ovog članka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 26.

Obveza nadležnog tijela za ►C3  nadziranjem ◄

1.  
Nadležno tijelo obavlja ►C3  nadziranje ◄ kako bi otkrila prisutnost bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (e) i relevantnih emergentnih bolesti.
2.  
►C3  Nadziranje ◄ je osmišljeno na način kojim se osigurava pravodobno otkrivanje prisutnosti bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (e) i emergentnih bolesti, prikupljanjem, uspoređivanjem i analiziranjem relevantnih podataka koji se odnose na stanje bolesti.
3.  
Nadležno tijelo, kada je god to moguće i primjereno, upotrebljava rezultate ►C3  nadziranja ◄ koje su proveli subjekti i informacije dobivene putem ►C3  veterinarskih posjeta ◄ u skladu s člancima 24. odnosno 25.
4.  
Nadležno tijelo osigurava da ►C3  nadziranje ◄ ispunjava zahtjeve predviđene u članku 27. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 29. točkom (a).
5.  
Nadležno tijelo osigurava da se informacije dobivene u okviru ►C3  nadziranja ◄ predviđenog u stavku 1. prikupljaju i upotrebljavaju na djelotvoran i učinkovit način.

Članak 27.

Metodologija, učestalost i intenzitet ►C3  nadziranja ◄

Način, sredstva, dijagnostičke metode, učestalost, intenzitet, ciljana ►C3  populacija životinja ◄ i uzorkovanje u okviru ►C3  nadziranja ◄ predviđenog u članku 26. primjereni su i proporcionalni ciljevima nadzora, uzimajući u obzir:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

uključene čimbenike rizika;

(c) 

zdravstveni status u:

i. 

državi članici, njezinoj zoni ili kompartmentu u kojoj se ►C3  nadziranje ◄ provodi;

ii. 

državama članicama i trećim zemljama ili područjima koji ili graniče s tom državom članicom, njezinom zonom ili kompartmentom ili iz kojih se životinje i proizvodi unose u tu državu članicu, zonu ili kompartment;

(d) 

►C3  nadziranje ◄ koje obavljaju subjekti u skladu s člankom 24., uključujući ►C3  veterinarske posjete ◄ iz članka 25., ili ►C3  nadziranje ◄ koji obavljaju druga javna tijela.

Članak 28.

Programi ►C3  nadziranja ◄ u Uniji

1.  
Nadležno tijelo provodi ►C3  nadziranje predviđeno ◄ u članku 26. stavku 1. u okviru programa ►C3  nadziranja ◄ ako je bolest relevantna za Uniju u skladu s člankom 29. točkom (c).
2.  
Države članice koje uspostavljaju program ►C3  nadziranja ◄ u skladu sa stavkom 1. podnose ga Komisiji.
3.  
Država članica koja provodi program ►C3  nadziranja ◄ u skladu sa stavkom 1. Komisiji podnosi redovita izvješća o rezultatima provedbe tog programa.

Članak 29.

Delegiranje ovlasti

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u pogledu:

(a) 

načina, sredstava, dijagnostičkih metoda, učestalosti, intenziteta, ciljane ►C3  populacije životinja ◄ i uzorkovanja u okviru ►C3  nadziranja ◄ kako je predviđeno u članku 27.;

(b) 

kriterija za službenu potvrdu i definicije slučajeva bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (e) i, prema potrebi, emergentnih bolesti;

(c) 

kriterija koji se koriste za utvrđivanje relevantnosti bolesti koja treba podlijegati programu ►C3  nadziranja ◄ relevantnog za Uniju u svrhu članka 30. stavka 1. točke (a), uzimajući u obzir profil bolesti i uključene čimbenike rizika;

(d) 

zahtjeva za programe ►C3  nadziranja ◄ predviđenih u članku 28. stavku 1. s obzirom na:

i. 

sadržaj programa nadzora;

ii. 

podatke koje treba uključiti pri podnošenju programa ►C3  nadziranja ◄ u skladu s člankom 28. stavkom 2. i redovitih izvješća u skladu s člankom 28. stavkom 3.;

iii. 

razdoblje primjene programâ ►C3  nadziranja ◄ .

Članak 30.

Provedbene ovlasti

1.  

Komisija provedbenim aktima utvrđuje zahtjeve u vezi s ►C3  nadziranjem ◄ i programima ►C3  nadziranja ◄ predviđenima u člancima 26. i 28. te pravilima donesenima u skladu s člankom 29. o:

(a) 

utvrđivanju koje od bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (e) podliježu programima ►C3  nadziranja ◄ u skladu s člankom 28., uključujući zemljopisno područje primjene takvih programa;

(b) 

obliku i postupku za:

i. 

podnošenje tih programa ►C3  nadziranja ◄ Komisiji i drugim državama članicama u svrhu njihova informiranja;

ii. 

izvješćivanje Komisije o rezultatima ►C3  nadziranja ◄ .

2.  
Komisija putem provedbenih akata može utvrditi kriterije za ocjenu programâ ►C3  nadziranja ◄ iz članka 28.
3.  
Provedbeni akti iz stavaka 1. i 2. ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 3.

Programi iskorjenjivanja

Članak 31.

Obvezni i neobvezni programi iskorjenjivanja

▼C3

1.  

Države članice koje nisu slobodne ili nije poznato da su slobodne od jedne ili više bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) na njihovu čitavom državnom području ili u zonama ili kompartmentima:

▼B

(a) 

uspostavljaju program iskorjenjivanja ili program kojim se dokazuje ►C3  sloboda od te bolesti ◄ s popisa, koji se provodi u ►C3  populacijama životinja ◄ ►C3  na koje se ta bolest odnosi i koji obuhvaća ◄ relevantne dijelove njihova državnog područja ili njihove relevantne zone ili kompartmente („obvezni program iskorjenjivanja”) koji se program primjenjuje dok se ne ispune uvjeti za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ na državnom području dotične države članice ili u zoni, kako je predviđeno u članku 36. stavku 1., ili kompartmentu, kako je predviđeno u članku 37. stavku 2.;

(b) 

dostavljaju nacrt obveznog programa iskorjenjivanja na odobrenje Komisiji.

2.  
►C3  Države članice koje nisu slobodne ili nije poznato da su slobodne od jedne ili više bolesti s popisa ◄ iz članka 9. stavka 1. točke (c), a koje odluče uspostaviti program iskorjenjivanja te bolesti s popisa koji se treba provoditi u ►C3  populacijama životinja ◄ na koje se ta bolest odnosi i obuhvaćati relevantne dijelove njihova državnog područja, njihove zone ili kompartmente („neobvezni program iskorjenjivanja”) dostavljaju nacrt tog programa Komisiji na odobrenje, ako dotična država članica zatraži priznavanje, unutar Unije, jamstava o zdravlju životinja s obzirom na tu bolest radi premještanja životinja ili proizvoda.

Takav neobvezni program iskorjenjivanja primjenjuje se:

(a) 

dok se ne ispune uvjeti za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolestii” ◄ na državnom području dotične države članice ili zoni u skladu s člankom 36. stavkom 1. ili kompartmentu u skladu s člankom 37. stavkom 2.; ili

(b) 

dok se ne utvrdi da uvjeti za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ ne mogu biti ispunjeni, a program više ne ispunjava svoju svrhu; ili

(c) 

dok dotična država članica ne povuče program.

3.  

Komisija, prema potrebi, provedbenim aktima odobrava:

(a) 

nacrte obveznih programa iskorjenjivanja koji su joj dostavljeni na odobrenje u skladu sa stavkom 1.;

(b) 

nacrte neobveznih programa iskorjenjivanja koji su joj dostavljeni na odobrenje u skladu sa stavkom 2.,

ako su ispunjeni uvjeti određeni u ovom poglavlju.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

4.  
Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga koji se odnose na bolest s popisa koja predstavlja rizik sa znatnim utjecajem, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte predviđene u ovom članku stavku 3. točki (a) u skladu s postupkom iz članka 266. stavka 3.

Komisija može, iz valjano utemeljenih razloga, provedbenim aktima odobriti izmjenu koju predloži dotična država članica ili povući odobrenje programa iskorjenjivanja odobrenih u skladu s ovim člankom stavkom 3. točkama (a) i (b). Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

5.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

strategijama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, prijelaznim i konačnim ciljevima za određene bolesti te razdobljima primjene programâ iskorjenjivanja.

(b) 

odstupanjima od zahtjeva za podnošenje programa iskorjenjivanja na odobrenje, kako je predviđeno u ovom članku stavku 1. točki (b) i stavku 2., kada takvo odobrenje nije potrebno zbog donošenja pravila u pogledu tih programa u skladu s člankom 32. stavkom 2. i člankom 35.;

(c) 

podacima koje države članice trebaju dostaviti Komisiji i drugim državama članicama u vezi s odstupanjima od zahtjeva za odobrenje programa iskorjenjivanja predviđenih u ovom stavku točki (b).

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o izmjeni ili prestanku pravila donesenih u skladu s ovim stavkom točkom (b).

Članak 32.

Mjere u okviru obveznih i neobveznih programa iskorjenjivanja

1.  

Programi iskorjenjivanja sastoje se barem od sljedećih mjera:

(a) 

mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti za iskorjenjivanje uzročnika bolesti iz objekata, kompartmenata i zona u kojima se bolest pojavila te kako bi se spriječile ponovne infekcije;

(b) 

►C3  nadziranjem ◄ koje treba provesti u skladu s pravilima utvrđenima u člancima od 26. do 30. kako bi se dokazalo sljedeće:

i. 

djelotvornost mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u točki (a);

ii. 

►C3  sloboda od bolesti ◄ s popisa;

(c) 

mjera za ►C3  kontrolu ◄ koje treba poduzeti u slučaju pozitivnih nalaza ►C3  nadziranja ◄ .

2.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. u pogledu sljedećih elemenata u svrhu osiguravanja djelotvornosti programa iskorjenjivanja:

(a) 

mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kako su predviđene u stavku 1. točki (a);

(b) 

mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje treba poduzeti kako bi se izbjegla ponovna infekcija ciljane ►C3  populacije životinja ◄ oboljele od dotične bolesti u objektima, zonama i kompartmentima;

(c) 

strukture ►C3  nadziranja ◄ , sredstava, dijagnostičkih metoda, učestalosti, intenziteta, ciljane ►C3  populacije životinja ◄ i uzorkovanja;

(d) 

mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje treba poduzeti u slučaju pozitivnih nalaza ►C3  nadziranja ◄ za bolest s popisa kako je predviđeno u stavku 1. točki (c);

(e) 

kriterija za cijepljenje, ako je to relevantno i primjereno s obzirom na dotičnu bolest ili vrstu.

Članak 33.

Sadržaj obveznih i neobveznih programa iskorjenjivanja koji se podnose Komisiji na odobrenje

Države članice uključuju sljedeće podatke u zahtjeve za odobrenje obveznih i neobveznih programâ iskorjenjivanja koji se podnose Komisiji u skladu s člankom 31. stavcima 1. i 2.:

(a) 

opis epidemiološke situacije bolesti s popisa obuhvaćene obveznim ili neobveznim programom iskorjenjivanja u pitanju;

(b) 

opis i razgraničenje geografskog i upravnog područja ili kompartmenta obuhvaćenog programom iskorjenjivanja;

(c) 

opis mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u okviru programa iskorjenjivanja kako je predviđeno u članku 32. stavku 1. te pravilima donesenima u skladu s člankom 32. stavkom 2.;

▼C3

(d) 

opis organizacije, nadzora i uloga stranaka uključenih u program iskorjenjivanja;

▼B

(e) 

procijenjeno trajanje programa iskorjenjivanja;

(f) 

srednjoročne ciljeve i strategije ►C3  kontrole ◄ bolesti pri provedbi programa iskorjenjivanja.

Članak 34.

Izvješćivanje

Države članice koje provode programe iskorjenjivanja Komisiji dostavljaju:

(a) 

izvješća koja Komisiji omogućuju praćenje postizanja srednjoročnih ciljeva tekućih programa iskorjenjivanja iz članka 33. točke (f);

(b) 

završno izvješće nakon završetka programa iskorjenjivanja u pitanju.

Članak 35.

Provedbene ovlasti

Komisija provedbenim aktima utvrđuje pravila koja se tiču podataka, oblika i postupovnih zahtjeva iz članaka od 31. do 34. u pogledu:

(a) 

podnošenja nacrta obveznih i neobveznih programa iskorjenjivanja na odobrenje;

(b) 

pokazatelja uspješnosti;

(c) 

izvješćivanja Komisije i drugih država članica o rezultatima provedbe obveznih ili neobveznih programa iskorjenjivanja.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 4.

▼C3

Status „slobodno od bolesti”

▼B

Članak 36.

Države članice i zone slobodne od bolesti

1.  

Država članica može Komisiji podnijeti zahtjev za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za jednu ili više bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c), za jednu ili više relevantnih životinjskih vrsta, za čitavo svoje državno područje ili za jednu ili više svojih zona, pod uvjetom da je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

(a) 

nijedna od vrsta s popisa na koju se odnosi bolest obuhvaćena zahtjevom za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ nije prisutna nigdje na državnom području dotične države članice ili u relevantnoj zoni ili zonama na koje se zahtjev odnosi;

(b) 

poznato je da uzročnik bolesti ne može preživjeti na čitavom državnom području države članice ili u relevantnoj zoni ili zonama na koje se zahtjev odnosi, u skladu s kriterijima iz članka 39. točke (a) podtočke ii.;

(c) 

u slučaju bolesti s popisa koje prenose samo ►C3  vektori ◄ , a ni jedan od ►C3  vektora ◄ nije prisutan ili je poznato da ne mogu preživjeti nigdje na državnom području države članice ili u relevantnoj zoni ili zonama na koje se zahtjev odnosi, u skladu s kriterijima iz članka 39. točke (a) podtočke ii.;

(d) 

►C3  sloboda od bolesti dokazana je ◄ :

i. 

programom iskorjenjivanja koji je u skladu s pravilima utvrđenima člankom 32. stavkom 1. i pravilima donesenima u skladu sa stavkom 2. tog članka; ili

ii. 

povijesnim podacima i podacima dobivenim ►C3  nadziranjem ◄ .

2.  
Zahtjevi država članica za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ uključuju dokaze koji pokazuju da su uvjeti za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ iz stavka 1. ispunjeni.
3.  

Država članica u određenim posebnim slučajevima može Komisiji podnijeti zahtjev za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za jednu ili više bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a), posebno za dodjelu statusa područja u kojemu se ne provodi cijepljenje za čitavo svoje državno područje ili za jednu ili više svojih zona, pod uvjetom da je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

(a) 

►C3  sloboda od bolesti dokazana je ◄ :

i. 

programom iskorjenjivanja koji je u skladu s pravilima utvrđenima člankom 32. stavkom 1. i pravilima donesenima u skladu sa stavkom 2. tog članka; ili

ii. 

povijesnim podacima i podacima dobivenima ►C3  nadziranjem ◄ ;

(b) 

dokazano je da bi cijepljenje protiv bolesti uzrokovalo troškove veće nego održavanje ►C3  slobode od bolesti ◄ bez cijepljenja.

4.  
Komisija provedbenim aktima odobrava, podložno izmjenama ako su potrebne, zahtjeve država članica za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ ili statusa područja u kojemu se ne provodi cijepljenje ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. i 2. te, ako je relevantno, stavka 3.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 37.

Kompartmenti

1.  

Država članica može Komisiji podnijeti zahtjev za priznavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za kompartmente za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) i za zaštitu tog statusa za taj kompartment u slučaju izbijanja jedne ili više bolesti s popisa na njezinu državnom području, pod uvjetom da:

(a) 

unošenje jedne ili više bolesti s popisa obuhvaćenih tim zahtjevom može se djelotvorno spriječiti na razini kompartmenta, uzimajući u obzir profil bolesti;

(b) 

na kompartment obuhvaćen tim zahtjevom primjenjuje se jedinstveni zajednički sustav upravljanja biosigurnošću izrađen kako bi se zajamčio ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ za sve objekte koji ga sačinjavaju; i

(c) 

kompartment obuhvaćen tim zahtjevom odobrilo je nadležno tijelo u svrhu premještanja životinja i njihovih proizvoda u skladu s:

i. 

člancima 99. i 100. za kompartmente u kojima se drže kopnene životinje i njihovi proizvodi;

ii. 

člancima 183. i 184. za kompartmente u kojima se drže životinje akvakulture i njihovi proizvodi.

2.  

Država članica može Komisiji podnijeti zahtjev za priznavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za kompartmente za jednu ili više bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c), pod uvjetom da:

(a) 

unošenje jedne ili više bolesti s popisa obuhvaćenih zahtjevom može se djelotvorno spriječiti na razini kompartmenta, uzimajući u obzir profil bolesti;

(b) 

zadovoljen je jedan ili više od sljedećih uvjeta:

i. 

ispunjeni su uvjeti utvrđeni u članku 36. stavku 1.;

ii. 

objekti kompartmenta obuhvaćenog zahtjevom započeli su ili su nastavili svoje aktivnosti i uspostavili su zajednički sustav upravljanja biosigurnošću izrađen kako bi se zajamčila ►C3  sloboda od bolesti ◄ u tom kompartmentu;

(c) 

se na kompartment obuhvaćen tim zahtjevom primjenjuje jedan zajednički sustav upravljanja biosigurnošću izrađen kako bi se zajamčio ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ za sve objekte koji ga sačinjavaju; i

(d) 

je kompartment obuhvaćen tim zahtjevom odobrilo nadležno tijelo u svrhu premještanja životinja i njihovih proizvoda u skladu s:

i. 

člancima 99. i 100. za kompartmente u kojima se drže kopnene životinje i njihovi proizvodi;

ii. 

člancima 183. i 184. za kompartmente u kojima se drže životinje akvakulture i njihovi proizvodi.

3.  
Zahtjevi država članica za priznavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za kompartmente u skladu sa stavcima 1. i 2. uključuju dokaze koji pokazuju da su uvjeti navedeni u tim stavcima ispunjeni.
4.  

Komisija provedbenim aktima:

(a) 

priznaje, podložno izmjenama ako su potrebne, ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za kompartmente ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku 1. ili stavku 2. i stavku 3.;

(b) 

utvrđuje za koju se od bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) mogu uspostaviti kompartmenti koji su slobodni od bolesti.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

5.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u pogledu odredaba kojima se nadopunjuju odredbe sadržane u ovom članku o:

(a) 

zahtjevima za priznavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za kompartmente kako je predviđeno u stavcima 1. i 2. ovog članka, na temelju profila bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (a), (b) i (c), koji se odnose barem na:

i. 

rezultate ►C3  nadziranja ◄ i druge dokaze potrebne za dokazivanje ►C3  slobode od bolesti ◄ ;

ii. 

biosigurnosne mjere;

(b) 

detaljnim pravilima za odobravanje, od strane nadležnog tijela, ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za kompartmente predviđenog u stavcima 1. i 2.; i

(c) 

pravilima koja se odnose na kompartmente koji se nalaze na državnim područjima više od jedne države članice.

Članak 38.

Popis država članica, zona ili kompartmenata slobodnih od bolesti

Svaka država članica utvrđuje i održava ažurirani popis svojeg državnog područja ili svojih zona sa ►C3  statusom „slobodno od bolesti” ◄ kako je predviđeno u članku 36. stavcima 1. i 3. i svojih kompartmenata sa ►C3  statusom „slobodno od bolesti” ◄ kako je predviđeno u članku 37. stavcima 1. i 2., kada je to primjenjivo.

Države članice javno objavljuju spomenute popise. Komisija pomaže državama članicama u stavljanju podataka sadržanih u tim popisima na raspolaganje javnosti tako da na svojim internetskim stranicama navodi poveznice na informativne internetske stranice država članica.

Članak 39.

Delegiranje ovlasti u pogledu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ država članica i zona

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

detaljnim pravilima o ►C3  statusom „slobodno od bolesti” ◄ država članica i njihovih zona na temelju različitih profila bolesti koja se odnose na:

i. 

kriterije koji se trebaju upotrebljavati za dokazivanje tvrdnji država članica da nijedna vrsta s popisa nije prisutna ili nije sposobna preživjeti na njihovom državnom području i dokaze potrebne za dokazivanje tih tvrdnji, kako je predviđeno u članku 36. stavku 1. točki (a);

ii. 

kriterije koji se trebaju upotrebljavati te dokaze koje treba zahtijevati za potkrepu tvrdnji da uzročnik ili ►C3  vektor ◄ bolesti ne može preživjeti, kako je predviđeno u članku 36. stavku 1. točkama (b) i (c);

iii. 

kriterije koji se trebaju upotrebljavati te uvjete koje treba primjenjivati za utvrđivanje ►C3  slobode od bolesti ◄ u pitanju kako je navedeno u članku 36. stavku 1. točki (d);

iv. 

rezultate ►C3  nadziranja ◄ i druge dokaze potrebne kako bi se dokazala ►C3  sloboda od bolesti ◄ ;

v. 

biosigurnosne mjere;

vi. 

ograničenja i uvjete cijepljenja u državama članicama slobodnima od bolesti i njihovim zonama;

vii. 

utvrđivanje zona koje razdvajaju zone slobodne od bolesti ili zone u okviru programa iskorjenjivanja od zona ograničenja („tampon zone”);

viii. 

zone koje se nalaze na državnim područjima više od jedne države članice;

(b) 

odstupanjima od zahtjeva u pogledu Komisijina odobrenja ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za jednu ili više bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c), kako je utvrđeno u članku 36. stavku 1., ako takvo odobrenje nije nužno zbog detaljnih pravila ►C3  o ◄ ►C3  slobodi od bolesti ◄ koja su utvrđena pravilima donesenima u skladu s točkom (a) ovog članka;

(c) 

podacima koje države članice trebaju dostaviti Komisiji i drugim državama članicama kako bi potkrijepile proglašenja ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ bez donošenja provedbenog akta u skladu s člankom 36. stavkom 4. kako je predviđeno u točki (b) ovog članka.

Članak 40.

Provedbene ovlasti

Komisija provedbenim aktima utvrđuje detaljne zahtjeve koji se tiču podataka koje države članice trebaju dostaviti Komisiji i drugim državama članicama kako bi potkrijepile proglašenje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za državna područja, zone i kompartmente u skladu s člancima od 36. do 39. te format i postupke za:

(a) 

podnošenje zahtjeva za priznavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za cijelo državno područje države članice ili njezine zone i kompartmente;

(b) 

razmjenu informacija između država članica i Komisije o državama članicama slobodnima od bolesti ili njihovim zonama i kompartmentima.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 41.

Održavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄

1.  

Države članice održavaju ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ na svojim državnim područjima, zonama ili kompartmentima sve dok:

(a) 

su ispunjeni uvjeti za dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ utvrđeni člankom 36. stavkom 1. i člankom 37. stavcima 1. i 2. te pravilima utvrđenima u skladu s ovim člankom stavkom 3. i člankom 39.;

(b) 

se obavlja ►C3  nadziranje ◄ , uzimajući u obzir zahtjeve predviđene u članku 27., kako bi se provjerilo jesu li dotično državno područje, zona ili kompartment i dalje slobodni od bolesti s popisa za koju je odobren ili priznat ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ ;

(c) 

se primjenjuju ograničenja u pogledu premještanja životinja, i ako je to potrebno, proizvoda dobivenih iz njih, koje pripadaju vrstama s popisa za bolest s popisa za koju je ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ odobren ili priznat u dotično državno područje, zonu ili kompartment, u skladu s pravilima utvrđenima u dijelovima IV. i V.;

(d) 

se provode druge biosigurnosne mjere kako bi se spriječilo unošenje bolesti s popisa za koju je odobren ili priznat ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ .

2.  
Država članica odmah obavještava Komisiju ako uvjeti iz stavka 1. o održavanju ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ više nisu ispunjeni.
3.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. koji se odnose na sljedeće uvjete za održavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ :

(a) 

►C3  nadziranje ◄ kako je predviđeno u stavku 1. točki (b);

(b) 

biosigurnosne mjere kako su predviđene u stavku 1. točki (d).

Članak 42.

Suspenzija, povlačenje i ponovna dodjela ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄

1.  

Ako država članica sazna, ili ima razloga za sumnju, da je bilo koji od uvjeta održavanja njezina ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za državu članicu ili njezinu zonu ili kompartment prekršen ona odmah:

(a) 

ako je potrebno i ovisno o riziku, suspendira ili ograničava premještanja vrsta s popisa za bolest s popisa za koju je odobren ili priznat ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ u druge države članice, zone ili kompartmente s višim zdravstvenim statusom za dotičnu bolest s popisa;

(b) 

ako je to važno radi sprečavanja širenja bolesti s popisa za koje je ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ odobren ili priznat, primjenjuje mjere za suzbijanje bolesti predviđene u dijelu III. glavi II.

2.  

Mjere predviđene u stavku 1. ukidaju se kada se daljnjom istragom utvrdi da:

(a) 

nije došlo do dotične povrede; ili

(b) 

dotična povreda nema znatan utjecaj i dotična država članica može pružiti jamstva da su uvjeti za održavanje njezina ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ ispunjeni.

3.  
Ako se daljnjim istragama koje poduzima dotična država članica utvrdi da je došlo do izbijanja bolesti s popisa za koju je dobiven ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ ili da postoje druga značajna kršenja uvjeta za održavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ iz članka 41. stavka 1., ili ako postoji velika vjerojatnost da se to dogodilo, država članica odmah o tome obavješćuje Komisiju.
4.  
Komisija bez nepotrebnog odlaganja provedbenim aktima povlači odobrenje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ države članice ili zone, dodijeljeno u skladu s člankom 36. stavkom 4., ili priznanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ za kompartment, dodijeljeno u skladu s člankom 37. stavkom 4., nakon što je od dotične države članice primila podatke da uvjeti za održavanje ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ više nisu ispunjeni.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

5.  
Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga, ako se bolest s popisa iz stavka 3. ovog članka brzo proširi, noseći sa sobom rizik sa znatnim utjecajem na zdravlje životinja ili javno zdravlje, gospodarstvo ili društvo, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom predviđenim u članku 266. stavku 3.
6.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o odredbama kojima se nadopunjuju pravila za suspenziju, povlačenje i ponovnu dodjelu ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ određenima u ovom članku stavcima 1. i 2.DIO III.

SVIJEST O BOLESTI, PRIPRAVNOST I ►C3  KONTROLA ◄ BOLESTIGLAVA I.

SVIJEST O BOLESTI I PRIPRAVNOSTPOGLAVLJE 1.

Krizni planovi i simulacijske vježbe

Članak 43.

Krizni planovi

1.  
Države članice nakon odgovarajućeg savjetovanja sa stručnjacima i relevantnim dionicima izrađuju i ažuriraju krizne planove i, ako je to potrebno, detaljne priručnike s uputama u kojima su utvrđene mjere koje treba poduzeti u dotičnoj državi članici u slučaju pojave bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) ili, ako je to slučaj, emergentnih bolesti, kako bi se zajamčila visoka razina svijesti o bolesti, pripravnost i mogućnost pokretanja brzog odgovora.
2.  

Ti krizni planovi i, ako je primjenjivo, detaljni priručnici s uputama obuhvaćaju barem sljedeća pitanja:

(a) 

uspostavu zapovjednog lanca u nadležnom tijelu i u drugim javnim tijelima kako bi se osigurao brz i djelotvoran postupak odlučivanja na razini države članice, regionalnoj i lokalnoj razini;

(b) 

okvir za suradnju između nadležnog tijela i drugih uključenih javnih tijela i relevantnih dionika kako bi se osiguralo da se aktivnosti poduzimaju na dosljedan i koordiniran način;

(c) 

pristup:

i. 

postrojenjima;

ii. 

laboratorijima;

iii. 

opremi;

iv. 

osoblju;

v. 

sredstvima za hitne slučajeve;

vi. 

svim drugim primjerenim sredstvima i resursima potrebnima za brzo i učinkovito iskorjenjivanje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) ili emergentnih bolesti;

(d) 

dostupnost sljedećih centara i skupina s potrebnom stručnošću za pomoć nadležnom tijelu:

i. 

funkcionalnog centra za ►C3  kontrolu ◄ bolesti;

ii. 

regionalnih i lokalnih centara za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, primjereno administrativnoj i geografskoj situaciji dotične države članice;

iii. 

operativnih stručnih skupina;

(e) 

provedbu mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u glavi II. poglavlju 1. za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) i za emergentne bolesti;

▼C3

(f) 

odredbe o hitnom cijepljenju ako je to primjereno;

▼B

(g) 

načela geografskog razgraničenja zona ograničenja koje je uspostavilo nadležno tijelo u skladu s člankom 64. stavkom 1.;

(h) 

koordinaciju sa susjednim državama članicama i susjednim trećim zemljama i područjima ako je to primjereno.

Članak 44.

Provedbene ovlasti za krizne planove

Komisija provedbenim aktima utvrđuje potrebne mjere u pogledu provedbe kriznih planova predviđenih u članku 43. stavku 1. u državama članicama.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 45.

Simulacijske vježbe

1.  

Nadležno tijelo osigurava da se simulacijske vježbe u pogledu kriznih planova predviđenih u članku 43. stavku 1. provode redovito ili u primjerenim vremenskim razmacima:

(a) 

kako bi se osigurala visoka razina svijesti o bolesti, pripravnost i mogućnost pokretanja brzog odgovora u dotičnoj državi članici;

(b) 

kako bi se provjerila funkcionalnost tih kriznih planova.

2.  
Ako je to moguće i primjereno, simulacijske vježbe provode se u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima susjednih država članica i susjednih trećih zemalja i područja.
3.  
Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji i drugim državama članicama izvještaj o glavnim rezultatima provedenih simulacijskih vježbi.
4.  

Ako je primjereno i potrebno, Komisija provedbenim aktima utvrđuje pravila za praktičnu provedbu simulacijskih vježbi u državama članicama u vezi s:

(a) 

učestalošću simulacijskih vježbi;

(b) 

simulacijskim vježbama koje obuhvaćaju više od jedne bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a).

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 2.

Upotreba veterinarsko-medicinskih proizvoda u sprečavanju i ►C3  kontroli ◄ bolesti

Članak 46.

Upotreba veterinarsko-medicinskih proizvoda u sprečavanju i ►C3  kontroli ◄ bolesti

1.  
Države članice mogu poduzeti mjere u pogledu upotrebe veterinarsko-medicinskih proizvoda za bolesti s popisa kako bi se zajamčilo najučinkovitije sprečavanje ili ►C3  kontrola ◄ tih bolesti, pod uvjetom da su takve mjere primjerene ili potrebne.

Te mjere mogu obuhvaćati sljedeće:

(a) 

zabrane i ograničenja upotrebe veterinarsko-medicinskih proizvoda;

(b) 

obveznu upotrebu veterinarsko-medicinskih proizvoda.

2.  

Države članice uzimaju u obzir sljedeće kriterije pri određivanju hoće li i kako upotrijebiti veterinarsko-medicinske proizvode kao mjere za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti za određenu bolest s popisa:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

raširenost bolesti s popisa u:

i. 

dotičnoj državi članici;

ii. 

Uniji;

iii. 

prema potrebi, u susjednim trećim zemljama i područjima;

iv. 

trećim zemljama i područjima iz kojih su životinje i proizvodi uneseni u Uniju;

(c) 

dostupnost i učinkovitost veterinarsko-medicinskih proizvoda u pitanju te s njima povezane rizike;

(d) 

dostupnost dijagnostičkih testova za otkrivanje infekcija kod životinja liječenih dotičnim veterinarsko-medicinskim proizvodima;

(e) 

gospodarski i društveni utjecaj, utjecaj na dobrobit životinja i okoliš koje ima upotreba dotičnih veterinarsko-medicinskih proizvoda u usporedbi s drugim dostupnim strategijama sprečavanja i ►C3  kontrole ◄ bolesti.

3.  
Države članice poduzimaju primjerene mjere sprečavanja u vezi s upotrebom veterinarsko-medicinskih proizvoda za znanstvene studije ili u svrhu njihova razvijanja i testiranja u kontroliranim uvjetima radi zaštite zdravlja životinja i javnog zdravlja.

Članak 47.

Delegiranje ovlasti za upotrebu veterinarsko-medicinskih proizvoda

1.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u pogledu određivanja što može sačinjavati takve primjerene i potrebne mjere kako je navedeno u članku 46. u vezi s:

(a) 

zabranama i ograničenjima upotrebe veterinarsko-medicinskih proizvoda;

(b) 

posebnim uvjetima za upotrebu veterinarsko-medicinskih proizvoda za određenu bolest s popisa;

(c) 

mjerama za umanjivanje rizika kako bi se spriječilo širenje bolesti s popisa putem životinja liječenih veterinarsko-medicinskim proizvodima ili putem proizvoda od takvih životinja;

(d) 

►C3  nadziranjem ◄ posebnih bolesti s popisa nakon uporabe cjepiva i drugih veterinarsko-medicinskih proizvoda.

2.  
Komisija pri utvrđivanju pravila određenih u stavku 1. ovog članka uzima u obzir kriterije predviđene u članku 46. stavku 2.
3.  
Ako u slučaju novih rizika to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na pravila donesena u skladu sa stavkom 1. ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 265.POGLAVLJE 3.

Banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa

Članak 48.

Osnivanje banaka antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije

1.  

Za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) protiv kojih cijepljenje nije zabranjeno delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 47., Komisija može osnivati i biti odgovorna za upravljanje bankama antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije za pohranu i zamjenu zaliha jednog ili više sljedećih bioloških proizvoda:

(a) 

antigena;

(b) 

cjepiva;

(c) 

osnovnih cjepnih sojeva;

(d) 

dijagnostičkih reagensa.

2.  

Komisija osigurava da banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije predviđene u stavku 1.:

(a) 

pohrane dovoljne zalihe odgovarajuće vrste antigena, cjepiva, osnovnih cjepnih sojeva i dijagnostičkih reagensa za određenu bolest s popisa, uzimajući u obzir potrebe država članica procijenjene u kontekstu kriznih planova predviđenih u članku 43. stavku 1.;

(b) 

primaju redovite zalihe i pravovremene zamjene antigena, cjepiva, osnovnih cjepnih sojeva i dijagnostičkih reagensa;

(c) 

održavaju se i premještaju u skladu s odgovarajućim biosigurnosnim, biozaštitnim i bioizolacijskim zahtjevima utvrđenima u članku 16. stavka 1. i u skladu s delegiranim aktima donesenima na temelju članka 16. stavkom 2.

3.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o:

(a) 

upravljanju, pohrani i zamjeni zaliha banaka antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije kako je predviđeno u ovom članku stavcima 1. i 2.;

(b) 

biosigurnosnim, biozaštitnim i bioizolacijskim zahtjevima rada tih banaka, poštujući zahtjeve predviđene člankom 16. stavkom 1. i uzimajući u obzir delegirane akte donesene na temelju članka 16. stavkom 2.

Članak 49.

Pristup bankama antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije

1.  

Komisija na zahtjev osigurava isporuku bioloških proizvoda iz članka 48. stavka 1. iz banaka antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije, pod uvjetom da su zalihe dostupne:

(a) 

na prvom mjestu državama članicama; i

(b) 

trećim zemljama ili područjima, pod uvjetom da je primarna namjena takve isporuke sprječavanje širenja bolesti na Uniju.

2.  

Komisija u slučaju ograničene dostupnosti zaliha prioritet pristupa zalihama koje treba isporučiti na temelju stavka 1. određuje na temelju:

(a) 

okolnosti bolesti pod kojima je podnesen zahtjev;

(b) 

postojanja nacionalne banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa u državi članici koja podnosi zahtjev ili trećoj zemlji ili području;

(c) 

postojanja mjera na razini Unije za obvezno cijepljenje utvrđenih delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 47.

Članak 50.

Provedbene ovlasti u pogledu banaka antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije

1.  

Komisija provedbenim aktima utvrđuje pravila o bankama antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije kojima se za biološke proizvode iz članka 48. stavka 1. utvrđuje sljedeće:

(a) 

koji od spomenutih bioloških proizvoda trebaju biti uključeni u banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije i za koje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a);

(b) 

vrste tih bioloških proizvoda koje treba uključiti u banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije i u kojoj količini za svaku određenu bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) za koju postoji banka u pitanju;

(c) 

zahtjeve koji se odnose na nabavu, pohranu i zamjenu spomenutih bioloških proizvoda;

(d) 

isporuku spomenutih bioloških proizvoda iz banaka antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije državama članicama te trećim zemljama i područjima;

(e) 

postupovne i tehničke zahtjeve za uključivanje tih bioloških proizvoda u banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije i za podnošenje zahtjeva za pristup njima.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

2.  
Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga povezanih s bolešću s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) koja predstavlja rizik sa znatnim utjecajem Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 266. stavka 3.

Članak 51.

Povjerljivost podataka o bankama antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije

Podatke o količinama i podvrstama bioloških proizvoda iz članka 48. stavka 1. pohranjenih u bankama antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije Komisija smatra klasificiranim podacima i ne objavljuju se.

Članak 52.

Nacionalne banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa

1.  
Države članice koje su osnovale nacionalne banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) za koje postoje banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa na razini Unije dužne su osigurati da njihove nacionalne banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa ispunjavaju biosigurnosne, biozaštitne i bioizolacijske zahtjeve utvrđene u članku 16. stavku 1. točki (a) i u delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 16. stavkom 2. i člankom 48. stavkom 3. točkom (b).
2.  

Države članice Komisiji dostavljaju ažurirane podatke o:

(a) 

postojanju ili osnivanju nacionalnih banaka antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa iz stavka 1.;

(b) 

vrstama antigena, cjepiva, osnovnih cjepnih sojeva i dijagnostičkih reagensa te njihovim količinama u spomenutim bankama;

(c) 

bilo kakvoj promjeni u radu sa spomenutim bankama.

Te podatke Komisija smatra klasificiranima i ne objavljuju se.

3.  
Komisija može provedbenim aktima utvrditi pravila kojima se određuje sadržaj, učestalost i oblik podnošenja podataka predviđenih u stavku 2.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.GLAVA II.

MJERE ZA ►C3  KONTROLU ◄ BOLESTIPOGLAVLJE 1.

Mjere za suzbijanje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a)Odjeljak 1.

Mjere za suzbijanje bolesti u slučaju sumnje na bolest s popisa kod držanih životinja

Članak 53.

Obveze subjekata i drugih relevantnih dotičnih fizičkih i pravnih osoba

1.  
U slučaju sumnje na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) kod držanih životinja, pored poštovanja obveze obavješćivanja utvrđene u članku 18. stavku 1. te do donošenja bilo kakvih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje poduzima nadležno tijelo u skladu s člankom 54. stavkom 1. te člankom 55. stavkom 1., države članice poduzimaju mjere kako bi se osiguralo da subjekti i druge relevantne dotične fizičke i pravne osobe poduzimaju primjerene mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u članku 55. stavku 1. točkama (c), (d) i (e) ►C3  kako bi se spriječilo širenje te bolesti s popisa sa zahvaćenih životinja, objekata i lokacija za koje su odgovorni na druge nezahvaćene životinje ili na ljude. ◄
2.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima o dopuni mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kako je predviđeno u stavku 1. ovog članka.

Članak 54.

Istraga koju provodi nadležno tijelo u slučaju sumnje na bolest s popisa

1.  
U slučaju sumnje na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) kod držanih životinja nadležno tijelo bez odgode provodi istragu kako bi potvrdilo ili isključilo prisutnost te bolesti s popisa.
2.  

Za potrebe istrage predviđene u stavku 1., nadležno tijelo prema potrebi osigurava da:

(a) 

►C3  službeni veterinari provedu klinički pregled reprezentativnog uzorka ◄ držanih životinja koje pripadaju vrstama s popisa za tu bolest s popisa;

(b) 

službeni veterinari uzimaju odgovarajuće uzorke od tih držanih životinja koje pripadaju vrstama s popisa i druge uzorke za ispitivanje u laboratorijima koje je za tu svrhu odredilo nadležno tijelo;

(c) 

ti određeni laboratoriji provode ispitivanja kako bi se potvrdila ili isključila prisutnost te bolesti s popisa.

3.  
Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima kojima se nadopunjuju pravila o istragama koje provode nadležna tijela predviđena u stavku 1. ovog članka.

Članak 55.

Preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje provode nadležna tijela

1.  

U slučaju da sumnja na prisutnost bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) kod držanih životinja, nadležno tijelo provodi sljedeće preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, podložno nacionalnim zahtjevima za dobivanje pristupa privatnim stambenim objektima, do dobivanja rezultata istrage predviđene u članku 54. stavku 1. i do provođenja mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti iz članka 61. stavka 1.:

(a) 

uspostavlja službeni nadzor nad dotičnim objektom, ►C3  poduzećem za poslovanje s hranom i hranom za životinje ◄ ili ►C3  objektom u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili nad bilo kojom drugom lokacijom za koju se sumnja da se na njoj pojavila bolest, uključujući lokacije s kojih možda potječe bolest na koju se sumnja;

▼C3

(b) 

sastavlja popis:

▼B

i. 

držanih životinja u dotičnom objektu, ►C3  poduzeću za poslovanje s hranom i hranom za životinje ◄ ili ►C3  objektu u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili na bilo kojoj drugoj lokaciji;

ii. 

proizvoda u tom objektu, poduzeću koje se bavi hranom i hranom za životinje ili objektu koji sadrži nusproizvode životinjskog podrijetla ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, ako je to važno u pogledu širenja te bolesti s popisa;

(c) 

osigurava da se primjenjuju primjerene biosigurnosne mjere kako bi se spriječilo širenje uzročnika te bolesti s popisa na druge životinje ili ljude;

(d) 

ako je to primjereno kako bi se spriječilo daljnje širenje uzročnika bolesti, osigurava da su držane životinje koje pripadaju vrstama s popisa za tu bolest s popisa izolirane, te da je spriječen njihov kontakt s divljim vrstama;

(e) 

ograničava premještanja držanih životinja, proizvoda i, prema potrebi, ljudi, vozila i svih materijala ili drugih sredstava kojim se uzročnik bolesti mogao proširiti na objekt ►C3  poduzeće za poslovanje s hranom i hranom za životinje ◄ ili ►C3  objekt u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili bilo koju drugu lokaciju na kojima se sumnja na tu bolest s popisa ili se proširiti s njih, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se spriječilo njegovo širenje;

(f) 

poduzima sve druge potrebne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, uzimajući u obzir mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u ovom poglavlju odjeljku 4. o:

i. 

primjeni istrage koju obavlja nadležno tijelo predviđene u članku 54. stavku 1. te mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u ovom stavku točkama od (a) do (d) na druge objekte, ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom i hranom za životinje ◄ ili ►C3  objekte u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ , ili svaku drugu lokaciju;

ii. 

uspostavi privremenih zona ograničenja koje su primjerene uzimajući u obzir profil bolesti;

(g) 

pokretanju epidemiološkog istraživanja predviđenog u članku 57. stavku 1.

2.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima kojima se nadopunjuju pravila utvrđena u stavku 1. ovog članka u pogledu posebnih i detaljnih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje treba poduzeti ovisno o bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a), na temelju uključenih rizika za:

(a) 

dotične vrste ili kategorije životinja;

(b) 

dotičnu vrstu proizvodnje.

Članak 56.

Preispitivanje i produljenje preliminarnih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti

Mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u članku 55. stavku 1.:

(a) 

prema potrebi preispituje nadležno tijelo slijedom nalaza:

i. 

istrage predviđene u članku 54. stavku 1.;

ii. 

epidemiološkog istraživanja predviđenog u članku 57. stavku 1.;

(b) 

dalje se prema potrebi proširuju kako bi obuhvatile druge lokacije, kako je navedeno u članku 55. stavku 1. točki (a).Odjeljak 2.

Epidemiološko istraživanje

Članak 57.

Epidemiološko istraživanje

1.  
Nadležno tijelo provodi epidemiološko istraživanje u slučaju da je kod životinja potvrđena bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a).
2.  

Cilj epidemiološkog istraživanja predviđenog stavkom 1. jest:

▼C3

(a) 

utvrđivanje vjerojatnog podrijetla dotične bolesti s popisa i načina njezina širenja;

(b) 

određivanje vjerojatnog razdoblja prisutnosti bolesti s popisa;

▼B

(c) 

utvrđivanje objekata i njihovih epidemioloških jedinica, ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom i hranom za životinje ◄ ili ►C3  objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili drugih lokacija gdje su se životinje koje pripadaju vrstama s popisa ►C3  za bolest s popisa na koju se sumnja mogle zaraziti, infestirati ili kontaminirati; ◄

(d) 

dobivanje podataka o premještanju držanih životinja, osoba, proizvoda, vozila, svih materijala ili drugih sredstava putem kojih se uzročnik bolesti mogao proširiti tijekom relevantnog razdoblja prije obavješćivanja o sumnji ili potvrdi bolesti s popisa;

(e) 

►C3  dobivanje podataka o vjerojatnom širenju bolesti s popisa u okolini ◄ , između ostalog o prisutnosti i rasprostranjenosti ►C3  vektora ◄ bolesti.Odjeljak 3.

Potvrda o bolesti kod držanih životinja

Članak 58.

Službena potvrda bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) od strane nadležnog tijela

1.  

Nadležno tijelo službenu potvrdu bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) temelji na sljedećim podacima:

▼C3

(a) 

nalazima kliničkih pregleda i laboratorijskih ispitivanja predviđenih u članku 54. stavku 2.;

▼B

(b) 

preliminarnim ili konačnim nalazima epidemiološkog istraživanja predviđenog u članku 57. stavku 1.;

(c) 

drugim dostupnim epidemiološkim podacima.

2.  
Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o zahtjevima koje treba ispuniti za službenu potvrdu iz ovog članka stavka 1.

Članak 59.

Ukidanje preliminarnih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti ►C3  u slučaju da je isključena prisutnost bolesti s popisa ◄

Nadležno tijelo nastavlja primjenjivati preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u članku 55. stavku 1. i članku 56. dok se prisutnost bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) ne isključi na temelju podataka iz članka 58. stavka 1. ili pravila donesenih u skladu s člankom 58. stavkom 2.Odjeljak 4.

Mjere za suzbijanje bolesti u slučaju potvrde bolesti držanih životinja

Članak 60.

Hitne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje poduzima nadležno tijelo

U slučaju službene potvrde izbijanja bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) kod držanih životinja, u skladu s člankom 58. stavkom 1., nadležno tijelo odmah:

(a) 

zahvaćeni objekt, ►C3  poduzeće za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ , ►C3  objekt u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili drugu lokaciju proglašava službeno zaraženima tom bolešću s popisa;

(b) 

uspostavlja zonu ograničenja primjerenu za tu bolest s popisa;

(c) 

provodi krizni plan predviđen u članku 43. stavku 1. kako bi se osigurala potpuna koordinacija mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti.

Članak 61.

Zahvaćeni objekti i druge lokacije

1.  

U slučaju izbijanja bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) kod držanih životinja nadležno tijelo odmah poduzima jednu ili više sljedećih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, u skladu s nacionalnim zahtjevima za dobivanje pristupa privatnim stambenim objektima, u objektu, ►C3  poduzeću za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ , ►C3  objektu u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili svim drugim lokacijama iz članka 60. točke (a), kako bi se spriječilo daljnje širenje te bolesti s popisa:

(a) 

nameće ograničenje premještanja za ljude, životinje, proizvode, vozila ili sve druge materijale ili tvari koji mogu biti zaraženi i doprinijeti širenju bolesti s popisa;

(b) 

usmrćivanje i odlaganje ili klanje životinja koje mogu biti zaražene ili doprinijeti širenju bolesti s popisa;

(c) 

uništavanje, obradu, preobrazbu ili postupanje s proizvodima, hranom za životinje ili svim drugim tvarima, ili postupanje s opremom, prijevoznim sredstvima, biljem ili biljnim proizvodima ili vodom koji mogu biti kontaminirani na primjeren način kako bi se osiguralo da su svi uzročnici ili ►C3  vektori ◄ uzročnika bolesti uništeni;

(d) 

cijepljenje ili liječenje držanih životinja drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima u skladu s člankom 46. stavkom 1. i člankom 69. te svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 47.;

(e) 

izoliranje, karantenu ili postupanje s životinjama i proizvodima koji bi mogli biti zaraženi i doprinijeti širenju bolesti s popisa;

(f) 

čišćenje, dezinfekciju, ►C3  kontrolu ◄ insekata i glodavaca ili druge potrebne biosigurnosne mjere koje treba primijeniti u zahvaćenom objektu, ►C3  poduzeću za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ , ►C3  objektu u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili na drugim lokacijama kako bi se rizik širenja bolesti s popisa sveo na najmanju moguću mjeru;

(g) 

uzimanje dovoljnog broja odgovarajućih uzoraka kako bi se dovršilo epidemiološko istraživanje predviđeno u članku 57. stavku 1.;

(h) 

laboratorijsko ispitivanje uzoraka;

(i) 

sve druge odgovarajuće mjere.

2.  

Prilikom utvrđivanja koje su od mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u stavku 1. primjerene, nadležno tijelo u obzir uzima sljedeće:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

vrstu proizvodnje i epidemiološke jedinice unutar zahvaćenog objekta, ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ , ►C3  objekta u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili druge lokacije;

3.  

Nadležno tijelo odobrava repopulaciju u dotičnom objektu ili na bilo kojoj drugoj lokaciji samo:

(a) 

ako su uspješno dovršene sve primjerene mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti i laboratorijska ispitivanja predviđeni u stavku 1.;

(b) 

ako je prošlo dovoljno vremena da se spriječi ponovna kontaminacija zahvaćenog objekta, ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ , ►C3  objekta u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili druge lokacije bolešću s popisa koja je uzrokovala izbijanje iz stavka 1.

Članak 62.

Epidemiološki povezani objekti i lokacije

1.  
Nadležno tijelo proširuje mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u članku 61. stavku 1. na druge objekte, njihove epidemiološke jedinice, ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ ili ►C3  objekte u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili na svaku drugu lokaciju ili ►C3  prijevozno sredstvo ◄ za koje epidemiološka istraživanja predviđena u članku 57. stavku 1. ►C3  ili rezultati kliničkih pregleda ili laboratorijskih ispitivanja ili drugi epidemiološki podaci daju povod sumnji ◄ na širenje na, iz ili kroz njih, bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) u pogledu koje su takve mjere poduzete.
2.  
Ako epidemiološko istraživanje predviđeno u članku 57. stavku 1. pokaže da je vjerojatno podrijetlo bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) u drugoj državi članici ili ako je vjerojatno da se bolest s popisa proširila na drugu državu članicu, nadležno tijelo bez odlaganja obavješćuje dotičnu državu članicu i Komisiju.
3.  
U slučaju bilo kojeg događaja iz stavka 2. nadležna tijela različitih država članica surađuju u daljnjim epidemiološkim istraživanjima i primjeni mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti.

Članak 63.

Delegiranje ovlasti u pogledu mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u zahvaćenim i epidemiološki povezanim objektima i drugim lokacijama

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima o mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje nadležno tijelo treba poduzeti u skladu s člancima 61. i 62. u zahvaćenim objektima i objektima koji su epidemiološki povezani, ►C3  poduzećima za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ ili ►C3  objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ i drugim lokacijama u pogledu bilo koje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a), uključujući pravila o tome koje se mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti iz članka 61. stavka 1. trebaju primjenjivati u vezi sa svakom bolesti s popisa.

Ta detaljna pravila obuhvaćaju sljedeća pitanja:

(a) 

uvjete i zahtjeve mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u članku 61. stavku 1. točkama od (a) do (e);

(b) 

postupke čišćenja, dezinfekcije i ►C3  kontrole ◄ insekata i glodavaca ili druge potrebne biosigurnosne mjere predviđene u članku 61. stavku 1. točki (f), u kojima se određuje, prema potrebi, upotreba biocidnih proizvoda u te svrhe;

(c) 

uvjete i zahtjeve za uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje predviđene u članku 61. stavku 1. točkama od (g) do (h);

(d) 

detaljne uvjete i zahtjeve za repopulaciju predviđene u članku 61. stavku 3.;

(e) 

provođenje mjera predviđenih u članku 62. potrebnih za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u epidemiološki povezanim objektima, na drugim lokacijama i u ►C3  prijevoznim sredstvima ◄ .

Članak 64.

Uspostava zona ograničenja od strane nadležnog tijela

1.  

Nadležno tijelo uspostavlja zonu ograničenja iz članka 60. točke (b) oko zahvaćenog objekta, ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ , ►C3  objekta u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili druge lokacije na kojoj je kod držanih životinja izbila bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a), prema potrebi, uzimajući u obzir:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

zemljopisni položaj zona ograničenja;

(c) 

ekološke i hidrološke čimbenike zona ograničenja;

(d) 

meteorološke uvjete;

(e) 

prisutnost, raširenost i vrstu ►C3  vektora ◄ u zonama ograničenja;

(f) 

rezultate epidemiološkog istraživanja predviđenog u članku 57. stavku 1. i drugih provedenih istraživanja i epidemioloških podataka;

(g) 

nalaze laboratorijskih testova;

(h) 

primijenjene mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti;

(i) 

druge relevantne epidemiološke čimbenike.

Zona ograničenja prema potrebi uključuje zonu zaštite i ►C3  nadziranja ◄ definirane veličine i konfiguracije.

2.  

Nadležno tijelo kontinuirano procjenjuje i preispituje situaciju te, ako je potrebno u svrhu sprečavanja širenja bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a):

(a) 

prilagođava granice zone ograničenja;

(b) 

uspostavlja dodatne zone ograničenja.

3.  
Kada se zone ograničenja predviđene u stavku 1. nalaze na državnim područjima više od jedne države članice, nadležna tijela tih država članica surađuju u njihovu uspostavljanju.
4.  
Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima o uspostavi i izmjeni zona ograničenja, između ostalog zona zaštite ili zona ►C3  nadziranja ◄ .

Članak 65.

Mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u zonama ograničenja

1.  

Nadležno tijelo osigurava da je, podložno nacionalnim zahtjevima za dobivanje pristupa privatnim stambenim objektima, u dotičnoj zoni ograničenja poduzeta jedna ili više sljedećih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a):

(a) 

utvrđivanje objekata, ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ , ►C3  objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili drugih lokacija na kojima su prisutne držane životinje koje pripadaju vrstama s popisa za tu bolest s popisa;

(b) 

posjeti objektima, ►C3  poduzećima za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ , ►C3  objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili drugim lokacijama na kojima su prisutne držane životinje koje pripadaju vrstama s popisa za tu bolest s popisa te, prema potrebi, ispitivanja, prikupljanje uzoraka i laboratorijsko ispitivanje uzetih uzoraka;

(c) 

nametanje uvjeta za premještanja ljudi, životinja, proizvoda, hrane za životinje, vozila i svih drugih materijala ili tvari koje bi mogle biti zaražene ili doprinijeti širenju te bolesti s popisa unutar i iz zone ograničenja te prijevoz kroz zonu ograničenja;

(d) 

biosigurnosni zahtjevi za:

i. 

proizvodnju, obradu i distribuciju proizvoda životinjskog podrijetla;

ii. 

prikupljanje i odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla;

iii. 

prikupljanje, pohranu i postupanje sa zametnim proizvodima;

(e) 

cijepljenje i liječenje držanih životinja drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima u skladu s člankom 46. stavkom 1. i svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 47.;

(f) 

čišćenje, dezinfekcija, ►C3  kontrola ◄ insekata i glodavaca ili druge potrebne biosigurnosne mjere;

(g) 

određivanje ili, prema potrebi, odobravanje objekta ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ◄ za potrebe klanja životinja ili obrade proizvoda životinjskog podrijetla koji potječu iz zona ograničenja;

(h) 

zahtjevi označivanja i sljedivosti za potrebe premještanja životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla;

(i) 

druge potrebne biosigurnosne mjere i mjere za umanjivanje rizika kako bi se umanjio rizik od širenja te bolesti s popisa.

2.  

Nadležno tijelo:

(a) 

poduzima sve potrebne mjere kako bi se u potpunosti obavijestilo osobe u zoni ograničenja o ograničenjima na snazi te o naravi mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti;

(b) 

uvodi potrebne obveze za subjekte kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti s popisa u pitanju.

3.  

Pri određivanju koje se od mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u stavku 1. trebaju poduzeti, nadležno tijelo uzima u obzir sljedeće:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

vrste proizvodnje;

(c) 

izvedivost, dostupnost i djelotvornost tih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti.

Članak 66.

Obveze subjekata u pogledu premještanja u zonama ograničenja

1.  
U zonama ograničenja predviđenima u članku 64. stavku 1. subjekti držane životinje i proizvode premještaju samo uz odobrenje nadležnog tijela i u skladu sa svim uputama dobivenima od tog tijela.
2.  
Subjekti koji drže životinje i proizvode u zoni ograničenja iz članka 64. stavka 1. obavješćuju nadležno tijelo o planiranim premještanjima držanih životinja i proizvoda, unutar zone ograničenja u pitanju ili izvan nje. Ako je to nadležno tijelo uvelo obveze obavješćivanja u skladu s člankom 65. stavkom 2. točkom (b), dotični subjekt obavješćivanje izvršava u skladu s tim obvezama.

Članak 67.

Delegiranje ovlasti koje se odnose na mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u zonama ograničenja

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima o mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje treba poduzeti u zonama ograničenja predviđenima u članku 65. stavku 1. za svaku bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a), između ostalog o pravilima o tome koje mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti iz članka 65. stavka 1. treba primjenjivati u slučaju svake bolesti s popisa.

Ta detaljna pravila obuhvaćaju sljedeća pitanja:

(a) 

uvjete i zahtjeve u pogledu mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u članku 65. stavku 1. točkama (a), (c), (d), (e), (g), (h) i (i);

(b) 

postupke čišćenja, dezinfekcije, ►C3  kontrole ◄ insekata i glodavaca ili druge potrebne biosigurnosne mjere predviđene u članku 65. stavku 1. točki (f), u kojima se određuje upotreba biocidnih proizvoda u te svrhe, prema potrebi;

(c) 

►C3  nadziranje ◄ potrebno nakon primjene mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti i laboratorijskih ispitivanja predviđenih u članku 65. stavku 1. točki (b);

(d) 

druge posebne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kako bi se ograničilo širenje određenih bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a).

Članak 68.

Primjenjivanje mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u zonama ograničenja i delegirani akti

1.  

Nadležno tijelo nastavlja s primjenom mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u ovom odjeljku dok se ne ispune sljedeći uvjeti:

(a) 

dok se ne provedu mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje su primjerene u odnosu na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) zbog koje su primijenjene;

(b) 

dok se ne obavi završno čišćenje, dezinfekcija ili ►C3  kontrolu ◄ insekata i glodavaca ili druge potrebne biosigurnosne mjere primjerene u odnosu na:

i. 

bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) zbog koje su primijenjene mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti;

ii. 

zahvaćene vrste držanih životinja;

iii. 

vrstu proizvodnje;

(c) 

dok se u zoni ograničenja ne obavi odgovarajuće ►C3  nadziranje ◄ , primjereno u odnosu na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) zbog koje su primijenjene mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti i u odnosu na vrstu dotičnog objekta ili lokacije, kojim se potkrepljuje iskorjenjivanje te bolesti s popisa.

2.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima o mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje nadležno tijelo treba poduzeti, kako je predviđeno u stavku 1., u odnosu na:

(a) 

završne postupke čišćenja, dezinfekcije, ►C3  kontrole ◄ insekata i glodavaca ili druge potrebne biosigurnosne mjere te, prema potrebi, upotrebu biocidnih proizvoda u te svrhe;

(b) 

oblik, sredstva, metode, učestalost, intenzitet, ciljanu ►C3  populaciju životinja ◄ i metode uzorkovanja u okviru ►C3  nadziranja ◄ radi ponovnog dobivanja ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ nakon izbijanja bolesti;

(c) 

repopulaciju dotične zone ograničenja nakon dovršetka mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u ovom članku stavku 1., uzimajući u obzir uvjete repopulacije predviđene u članku 61. stavku 3.

3.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima o mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje nadležno tijelo treba poduzeti kako je predviđeno u stavku 1., u odnosu na druge mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti potrebne radi ponovnog dobivanja ►C3  statusa „slobodno od bolesti” ◄ .

Članak 69.

Hitno cijepljenje

1.  

Ako je to potrebno radi djelotvorne ►C3  kontrole ◄ bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) zbog koje se primjenjuju mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, nadležno tijelo može:

(a) 

izraditi plan cijepljenja;

(b) 

uspostaviti područja cijepljenja.

2.  

Pri odlučivanju o planu cijepljenja i uspostavi područja cijepljenja predviđenih u stavku 1., nadležno tijelo uzima u obzir sljedeće:

(a) 

zahtjeve za hitno cijepljenje određene u kriznim planovima predviđenima u članku 43.;

(b) 

zahtjeve za upotrebu cjepiva predviđene u članku 46. stavku 1. te svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 47.

3.  
Područja cijepljenja predviđena u ovom članku stavku 1. točki (b) moraju biti usklađena sa zahtjevima u pogledu mjera za umanjivanje rizika kako bi se spriječilo širenje bolesti s popisa i s ►C3  nadziranjem ◄ , kako je propisano u svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 47. stavkom 1. točkama (c) i (d).Odjeljak 5.

Divlje životinje

Članak 70.

Divlje životinje

1.  

Ako nadležno tijelo zahvaćene države članice sumnja na prisutnost bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) kod divljih životinja ili njezinu prisutnost službeno potvrdi, ono:

(a) 

provodi ►C3  nadziranje ◄ nad populacijom divljih životinja ako je to primjereno s obzirom na tu određenu bolest s popisa,

(b) 

poduzima potrebne mjere za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti.

2.  
Mjere za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u ovom članku stavku 1. točki (b) mogu obuhvaćati jednu ili više mjera utvrđenih u člancima od 53. do 69. te se njima uzimaju u obzir profil bolesti i divlje životinje zahvaćene tom bolešću te rizik od prijenosa bolesti na životinje i ljude.
3.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o:

(a) 

kriterijima i postupcima za potrebe ►C3  nadziranja ◄ u skladu s ovim člankom stavkom 1. točkom (a) u slučaju službene potvrde bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a), u skladu s člankom 27.;

(b) 

detaljnim pravilima kojima se nadopunjuju mjere za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti u skladu s ovim člankom stavkom 1. točkom (b) u slučaju službene potvrde bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a).

Pri donošenju tih delegiranih akata Komisija uzima u obzir profil bolesti i vrste s popisa za bolest s popisa iz stavka 1. ovog članka.Odjeljak 6.

Dodatne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje poduzimaju države članice, koordinacija koju provodi Komisija i privremena posebna pravila o suzbijanju bolesti

Članak 71.

Dodatne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, koordinacija mjera i privremena posebna pravila o ►C3  kontroli ◄ bolesti koja se odnose na odjeljke od 1. do 5. (članci od 53. do 70.)

1.  

Države članice mogu poduzeti dodatne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti uz mjere predviđene u članku 55., članku 61. stavku 1., članku 62., članku 65. stavcima 1. i 2., članku 68. stavku 1. te u svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 63., člankom 67. i člankom 68. stavkom 2., pod uvjetom da se tim mjerama poštuju pravila utvrđena u ovoj Uredbi te pod uvjetom da su one potrebne i proporcionalne za potrebe ►C3  kontrole ◄ širenja bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a), uzimajući u obzir:

(a) 

posebne epidemiološke okolnosti;

(b) 

vrstu dotičnih objekata, drugih lokacija i proizvodnje;

(c) 

vrste i kategorije uključenih životinja;

(d) 

gospodarske ili društvene uvjete.

2.  

Države članice bez odlaganja obavješćuju Komisiju o:

(a) 

mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje je poduzelo njihovo nadležno tijelo kako je predviđeno u člancima 58., 59., 61., 62., 64. i 65., članku 68. stavku 1., članku 69., članku 70. stavcima 1. i 2. te u svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člancima 63. i 67., člankom 68. stavkom 2. i člankom 70. stavkom 3.;

(b) 

svim dodatnim mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje su poduzele kako je predviđeno u stavku 1.

3.  

Komisija preispituje stanje bolesti i mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje je nadležno tijelo poduzelo te sve dodatne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje poduzme dotična država članica u skladu s ovim poglavljem i može provedbenim aktima propisati posebne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u ograničenom razdoblju, pod uvjetima primjerenima epidemiološkom stanju:

(a) 

ako spomenute mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti nisu primjerene s obzirom na epidemiološko stanje;

(b) 

ako se bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (a) širi unatoč mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti poduzetima u skladu s ovim poglavljem.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

4.  
Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga koji se odnose na bolest koja predstavlja novi rizik sa znatnim utjecajem, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 266. stavka 3.POGLAVLJE 2.

Mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c)Odjeljak 1.

Mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u slučaju sumnje na bolest kod držanih životinja

Članak 72.

Obveze dotičnih subjekata i drugih relevantnih dotičnih fizičkih i pravnih osoba u vezi s bolestima s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b)

1.  
U slučaju sumnje na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) kod držanih životinja, pored poštovanja obveze obavješćivanja utvrđene u članku 18. stavku 1. do donošenja bilo kakvih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje poduzima nadležno tijelo u skladu s člankom 74. stavkom 1., države članice poduzimaju mjere kako bi osigurale da dotični subjekti i druge relevantne fizičke i pravne osobe poduzimaju mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti iz članka 74. stavka 1. točke (a) i svih delegiranih akata donesenih u skladu s člankom 74. stavkom 4., ►C3  kako bi se spriječilo širenje te bolesti s popisa sa zahvaćenih životinja, objekata i drugih lokacija za koje su oni odgovorni na druge nezahvaćene životinje ili na ljude. ◄
2.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima o dopuni mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kako je predviđeno u stavku 1. ovog članka.

Članak 73.

Istraga koju provodi nadležno tijelo u slučaju sumnje na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b)

1.  
U slučaju sumnje na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) kod držanih životinja nadležno tijelo bez odgode provodi istragu kako bi potvrdilo ili isključilo prisutnost te bolesti s popisa.
2.  

Za potrebe istrage predviđene u stavku 1. nadležno tijelo osigurava da:

(a) 

►C3  službeni veterinari provedu klinički pregled reprezentativnog uzorka ◄ držanih životinja koje pripadaju vrstama s popisa za tu bolest s popisa;

(b) 

službeni veterinari uzmu odgovarajuće uzorke od držanih životinja koje pripadaju vrstama s popisa i druge uzorke za ispitivanje u laboratorijima koje je za tu svrhu odredilo nadležno tijelo;

(c) 

ti određeni laboratoriji provode ispitivanja kako bi se potvrdila ili isključila prisutnost te bolesti s popisa.

3.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima kojima se nadopunjuju pravila o istrazi predviđenoj u stavku 1. ovog članka.

Članak 74.

Preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje poduzima nadležno tijelo za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b)

1.  

U slučaju da sumnja na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) kod držanih životinja, nadležno tijelo provodi sljedeće preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, u skladu s nacionalnim zahtjevima za dobivanje pristupa privatnim stambenim objektima, do dobivanja rezultata istrage predviđene u članku 73. stavku 1. i do provođenja mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u članku 79.:

(a) 

primjenjuje mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kako bi ograničilo širenje te bolesti s popisa izvan zahvaćenog područja, objekta, ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ , ►C3  objekta u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ;

(b) 

pokreće, prema potrebi, epidemiološko istraživanje, uzimajući u obzir pravila za takvo istraživanje utvrđena u članku 57. stavku 1.

2.  
Uz mjere iz stavka 1., nadležno tijelo može, u slučajevima iz tog stavka, poduzeti dodatne preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, pod uvjetom da se tim mjerama poštuju odredbe ove Uredbe te da su u skladu s pravom Unije.
3.  

Preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u stavcima 1. i 2. primjerene su i proporcionalne riziku koji predstavlja dotična bolest s popisa, uzimajući u obzir sljedeće:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

zahvaćene držane životinje;

(c) 

zdravstveni status države članice, zone, kompartmenta ili objekta u kojima se sumnja na prisutnost bolesti s popisa;

(d) 

preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u članku 55. stavku 1. i članku 56. te u svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 55. stavkom 2.

4.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o pravilima za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) kojima se nadopunjuju pravila utvrđena u stavku 1. ovog članka, uzimajući pritom u obzir pitanja iz stavka 3. u pogledu:

(a) 

preliminarnih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje treba poduzeti kako bi se spriječilo širenje bolesti s popisa, kako je predviđeno u stavku 1. točki (a);

(b) 

primjene preliminarnih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u stavku 1. točki (a) na druge objekte, njihove epidemiološke jedinice, ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ili hranom za životinje ◄ i ►C3  objekte u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ◄ ili druge lokacije;

(c) 

utvrđivanja privremenih zona ograničenja koje su primjerene s obzirom na profil bolesti.

Članak 75.

Preispitivanje i produljenje preliminarnih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b)

Mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u članku 74. stavku 1.:

(a) 

preispituje nadležno tijelo na primjeren način nakon dobivanja nalaza istrage predviđene u članku 73. stavku 1. te, ako je relevantno, epidemiološkog istraživanja predviđenog u članku 74. stavku 1. točki (b);

(b) 

prema potrebi dalje se proširuju kako bi obuhvatile druge lokacije, kako je navedeno u članku 74. stavku 4. točki (b).

Članak 76.

Obveze subjekata i drugih relevantnih fizičkih i pravnih osoba i mjere koje treba poduzeti nadležno tijelo u slučaju sumnje na bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (c)

1.  
U slučaju sumnje na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (c) u državi članici koja se odlučila na program iskorjenjivanja koji obuhvaća relevantne dijelove njezina državnog područja ili njezine zone ili kompartmente, kako je predviđeno u članku 31. stavku 2., ta država članica poduzima mjere kako bi osigurala da dotični subjekti i druge relevantne fizičke i pravne osobe poduzimaju odgovarajuće mjere predviđene člankom 72. stavkom 1., do donošenja bilo kakvih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje poduzima nadležno tijelo u skladu sa stavkom 2. ovog članka.
2.  

Nadležno tijelo države članice koja se odlučila na iskorjenjivanje bolesti s popisa iz stavka 1. u slučaju sumnje na dotičnu bolest kod držanih životinja:

(a) 

bez odgode provodi istragu kako bi potvrdilo ili isključilo prisutnost te bolesti s popisa u skladu s člankom 73. stavcima 1. i 2.;

(b) 

do dobivanja rezultata istrage predviđene u točki (a) te dok se ne provedu mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u skladu s člankom 80. stavkom 1. provodi preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u članku 74. stavcima 1. i 2.

3.  
Nadležno tijelo preispituje i proširuje preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti iz stavka 2. točke (b) u skladu s člankom 75.
4.  
Stavci 1., 2. i 3. ovog članka također se primjenjuju na države članice ili zone koje su dobile ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ kako bi taj status zadržale, u skladu s člankom 36., ili na kompartmente u skladu s člankom 37. stavkom 2.
5.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u pogledu detaljnih pravila kojima se nadopunjuju pravila u pogledu:

(a) 

mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kako su predviđene u stavku 1.;

(b) 

istrage predviđene u stavku 2. točki (a);

(c) 

preliminarnih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje treba poduzeti kako bi se spriječilo širenje bolesti s popisa, kako je predviđeno u stavku 2. točki (b);Odjeljak 2.

Potvrda o bolesti držanih životinja

Članak 77.

Službena potvrda bolesti od strane nadležnog tijela

1.  

Nadležno tijelo službenu potvrdu bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) ili (c) temelji na sljedećim podacima:

▼C3

(a) 

nalazima kliničkih pregleda i laboratorijskih ispitivanja predviđenih u članku 73. stavku 2.;

▼B

(b) 

epidemiološkom istraživanju predviđenom u članku 74. stavku 1. točki (b), ako je relevantno;

(c) 

drugim dostupnim epidemiološkim podacima.

2.  
Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o zahtjevima koje treba ispuniti za službenu potvrdu iz stavka 1.

Članak 78.

Ukidanje preliminarnih mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti kada je prisutnost bolesti isključena

Nadležno tijelo nastavlja primjenjivati preliminarne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđene u članku 74. stavku 1., članku 75. i članku 76. stavku 2. točki (b) dok se ne isključi prisutnost dotičnih bolesti s popisa u skladu s člankom 77. stavkom 1. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 77. stavkom 2.Odjeljak 3.

Mjere za suzbijanje bolesti u slučaju potvrde bolesti držanih životinja

Članak 79.

Mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje poduzima nadležno tijelo za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b)

U slučaju službene potvrde u skladu s člankom 77. stavkom 1. izbijanja bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) kod držanih životinja, nadležno tijelo u državi članici, zoni ili kompartmentu, kako je relevantno za to izbijanje bolesti:

(a) 

primjenjuje mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti utvrđene u obveznom programu iskorjenjivanja predviđenom u članku 31. stavku 1. za tu bolest s popisa ili

(b) 

ako su država članica ili zona ili kompartment dobili ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ u skladu s člankom 36. odnosno člankom 37.:

i. 

poduzimaju jednu ili više mjera utvrđenih u člancima od 53. do 69. razmjerno riziku koji dotična bolest s popisa predstavlja; i

ii. 

prema potrebi pokreću obvezni program iskorjenjivanja te bolesti s popisa.

Članak 80.

Mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje treba poduzeti nadležno tijelo za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (c)

1.  
U slučaju službene potvrde u skladu s člankom 77. stavkom 1. izbijanja bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (c) kod držanih životinja u državi članici koja se odlučila na program iskorjenjivanja koji obuhvaća relevantne dijelove njezina državnog područja ili njezinih zona ili kompartmenata, kako je predviđeno u članku 31. stavku 2., nadležno tijelo primjenjuje mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti utvrđene u neobveznom programu iskorjenjivanja, kako je odgovarajuće za tu bolest s popisa i izbijanje te bolesti.
2.  

Nadležno tijelo može poduzeti dodatne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti uz one predviđene u stavku 1., koje mogu uključivati jednu ili više mjera utvrđenih u člancima od 53. do 69.; one su proporcionalne riziku koji predstavlja dotična bolest s popisa te se njima uzima u obzir sljedeće:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

zahvaćene držane životinje;

(c) 

gospodarski i društveni utjecaji.

3.  

U slučaju službene potvrde u skladu s člankom 77. stavkom 1. izbijanja bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (c) kod držanih životinja u državi članici, zoni ili kompartmentu koji su dobili ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ u skladu s člankom 36. ili 37., a kako bi taj status zadržali, nadležno tijelo poduzima jednu ili više mjera utvrđenih u člancima od 53. do 69. Te su mjere razmjerne riziku koji predstavlja dotična bolest s popisa te se njima uzima u obzir sljedeće:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

zahvaćene držane životinje;

(c) 

gospodarske i društvene utjecaje.Odjeljak 4.

Divlje životinje

Članak 81.

Mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke(b) kod divljih životinja

Ako nadležno tijelo zahvaćene države članice sumnja ili službeno potvrdi izbijanje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) kod divljih životinja, ono na svojem cjelokupnom državnom području, ili u dotičnom području ili zoni, kako je relevantno za to izbijanje bolesti:

(a) 

primjenjuje mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti utvrđene u obveznom programu iskorjenjivanja predviđenom ►C4  u članku 31. stavku 1. ◄ za tu bolest s popisa; ili

(b) 

pokreće obvezni program iskorjenjivanja, ako program iskorjenjivanja predviđen u članku 31. stavku 1. za tu bolest s popisa još nije primijenjen ►C3  jer bolest prethodno nije bila prisutna ili zbog slobode od nje i ako su mjere za divlje životinje potrebne ◄ kako bi se ►C3  kontroliralo ◄ i spriječilo širenje te bolesti.

Članak 82.

Mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (c) kod divljih životinja

1.  
U slučaju da nadležno tijelo sumnja ili službeno potvrdi prisutnost bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (c) kod divljih životinja te ako se zahvaćena država članica odlučila na iskorjenjivanje dotične bolesti i pod uvjetom da su mjere za divlje životinje predviđene u neobveznom programu iskorjenjivanja predviđenom u članku 31. stavku 2. za tu bolest s popisa, nadležno tijelo primjenjuje mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti utvrđene u tom neobveznom programu iskorjenjivanja na cjelokupnom državnom području države članice, na dotičnom području ili u zoni, kako je odgovarajuće u slučaju takve sumnje ili službene potvrde.
2.  

Nadležno tijelo može poduzeti dodatne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti uz one predviđene u stavku 1., koje mogu uključivati jednu ili više mjera utvrđenih u člancima od 53. do 69.; one su proporcionalne riziku koji predstavlja dotična bolest s popisa te se njima uzima u obzir sljedeće:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

zahvaćene divlje životinje i rizik od prijenosa bolesti na životinje i ljude; te

(c) 

gospodarski i društveni utjecaji te utjecaj na okoliš.

3.  

U slučaju službene potvrde izbijanja bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (c) kod divljih životinja u državi članici, zoni ili kompartmentu koji su dobili ►C3  status „slobodno od bolesti” ◄ u skladu s člankom 36. ili člankom 37., a kako bi taj status zadržali, nadležno tijelo poduzima jednu ili više mjera utvrđenih u člancima od 53. do 69. Te su mjere razmjerne riziku koji predstavlja dotična bolest te se njima uzima u obzir sljedeće:

(a) 

profil bolesti;

(b) 

zahvaćene divlje životinje i rizik od prijenosa bolesti na životinje i ljude;

(c) 

važnost prisutnosti bolesti kod divljih životinja u vezi sa zdravstvenim statusom držanih životinja; i

(d) 

gospodarski i društveni utjecaji te utjecaj na okoliš.Odjeljak 5.

Koordinacija koju provodi Komisija i privremena posebna pravila za ►C3  kontrolu ◄ bolesti

Članak 83.

Koordinacija mjera koju provodi Komisija i privremena posebna pravila koja se odnose na odjeljke od 1. do 4.

1.  

Države članice izvješćuju Komisiju o:

(a) 

mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje su njihova nadležna tijela poduzela u skladu s člankom 77. stavkom 1., člancima 78., 79. i 81. te sa svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 77. stavkom 2. u odnosu na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b);

(b) 

mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje su njihova nadležna tijela poduzela u skladu s člankom 77. stavkom 1., člankom 78., člankom 80. stavkom 1., i člankom 82. te sa svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 77. stavkom 2. u odnosu na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (c).

2.  

Komisija preispituje stanje bolesti i mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje je nadležno tijelo poduzelo u skladu s ovim poglavljem i može provedbenim aktima utvrditi posebna pravila o mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u ograničenom razdoblju u odnosu na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) ili točke (c), pod uvjetima koji odgovaraju epidemiološkom stanju:

(a) 

ako mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u pitanju koje je nadležno tijelo poduzelo nisu prikladne u odnosu na epidemiološko stanje;

(b) 

ako se čini da se ta bolest s popisa širi bez obzira na mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti poduzete u skladu s ovim poglavljem, ako je to relevantno.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

3.  
Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga koji se odnose na bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (b) ili točke (c) koja predstavlja novi rizik sa znatnim utjecajem, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 266. stavka 3.DIO IV.

REGISTRACIJA, ODOBRAVANJE, SLJEDIVOST I PREMJEŠTANJAGLAVA I.

KOPNENE ŽIVOTINJE, ZAMETNI PROIZVODI I PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA OD KOPNENIH ŽIVOTINJAPOGLAVLJE 1.

Registracija, odobravanje, vođenje evidencije i registriOdjeljak 1.

Registracija objekata i određenih vrsta subjekata

Članak 84.

Obveza subjekata na registraciju objekata

1.  

Subjekti koji su odgovorni za objekte u kojima se drže kopnene životinje ili prikupljaju, proizvode, obrađuju ili pohranjuju zametni proizvodi obvezni su, kako bi njihovi objekti bili registrirani u skladu s člankom 93., prije početka takvih aktivnosti:

(a) 

obavijestiti nadležno tijelo o takvom objektu za koji su ti subjekti odgovorni;

(b) 

nadležnom tijelu dostaviti sljedeće podatke:

i. 

naziv i adresu dotičnog subjekta;

ii. 

lokaciju objekta i opis njegovih postrojenja;

iii. 

kategorije, vrste i broj ili količinu držanih kopnenih životinja ili zametnih proizvoda koje namjeravaju držati u objektu te kapacitet objekta;

iv. 

vrstu objekta; i

v. 

sve druge aspekte objekta koji su značajni za potrebe utvrđivanja rizika koje on predstavlja.

2.  

Subjekti koji su odgovorni za objekte iz stavka 1. nadležno tijelo obavješćuju o:

(a) 

svim promjenama u dotičnom objektu u vezi s pitanjima iz stavka 1. točke (b);

(b) 

svakom prestanku aktivnosti dotičnog subjekta ili objekta.

3.  
Za objekte koji podliježu odobrenju u skladu s člankom 94. stavkom 1. ne zahtijeva se dostava podataka iz ovog članka stavka 1.

Članak 85.

Odstupanja od obveze subjekata na registraciju objekata

Odstupajući od članka 84. stavka 1., države članice od obveze registracije mogu izuzeti određene kategorije objekata koji predstavljaju neznatan rizik, kako je predviđeno u provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 86. stavkom 2. Države članice obavješćuju Komisiju o takvim izuzećima.

Članak 86.

Provedbene ovlasti u pogledu obveze subjekata na registraciju objekata

1.  
Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila o podacima koje subjekti trebaju dostaviti u svrhu registracije objekata, kako je predviđeno u članku 84. stavku 1., uključujući rokove za dostavljanje tih podataka.
2.  

Komisija provedbenim aktima utvrđuje pravila o vrstama objekata koje države članice mogu izuzeti od obveze registracije u skladu s člankom 85. na temelju:

(a) 

vrsta, kategorija i broja držanih kopnenih životinja i zametnih proizvoda u dotičnom objektu te kapaciteta tog objekta;

(b) 

vrste objekta; i

(c) 

premještanja držanih kopnenih životinja ili zametnih proizvoda u objekt i iz njega.

3.  
Provedbeni akti iz ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 87.

Obveza registracije prijevoznika držanih kopitara i papkara i delegirani akti

1.  

Prijevoznici držanih kopitara i papkara koji su uključeni u prijevoz tih životinja između država članica ili između države članice i treće zemlje obvezni su, kako bi bili registrirani u skladu s člankom 93., prije nego što započnu s takvim djelatnostima:

(a) 

obavijestiti nadležno tijelo o svojoj djelatnosti;

(b) 

tom nadležnom tijelu dostaviti podatke o:

i. 

nazivu i adresi dotičnog prijevoznika;

ii. 

kategorijama, vrstama i broju držanih kopitara i papkara koje namjeravaju prevoziti;

iii. 

vrsti prijevoza;

iv. 

prijevoznom sredstvu.

2.  

Prijevoznici iz stavka 1. obavješćuju nadležno tijelo o:

(a) 

svim promjenama u vezi s pitanjima iz stavka 1. točke (b);

(b) 

svakom prestanku prijevozne djelatnosti.

3.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o dopuni pravila predviđenih u stavku 1. ovog članka, kojima se zahtijeva od drugih vrsta prijevoznika čija prijevozna djelatnost predstavlja posebne i znatne rizike za određene vrste ili kategorije životinja da dostave podatke za potrebe registracije svoje djelatnosti.

Članak 88.

Odstupanja od obveze registracije prijevoznika držanih kopitara i papkara

Odstupajući od članka 87. stavka 1., države članice od obveze registracije mogu izuzeti određene kategorije prijevoznika čija prijevozna djelatnost predstavlja neznatan rizik, kako je predviđeno u provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 89. stavkom 2. Države članice obavješćuju Komisiju o takvim izuzećima.

Članak 89.

Provedbene ovlasti u pogledu obveze registracije prijevoznika

1.  
Komisija može provedbenim aktima utvrditi pravila u pogledu podataka koje prijevoznici trebaju dostaviti za potrebe registracije svoje djelatnosti, kako je predviđeno u članku 87. stavcima 1. i 3., između ostalog u pogledu rokova za dostavljanje takvih podataka.
2.  

Komisija provedbenim aktima utvrđuje pravila o vrstama prijevoznika koje države članice mogu izuzeti od zahtjeva za registracijom u skladu s člankom 86., na temelju:

(a) 

udaljenosti koje prijevoznici prelaze pri prijevozu dotičnih kopitara i papkara i

(b) 

kategorija, vrste i broja kopitara i papkara koje prevoze.

3.  
Provedbeni akti iz ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 90.

Obveza registracije za subjekte koji obavljaju operacije okupljanja neovisno o objektu

1.  

Subjekti koji obavljaju operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi, neovisno o objektu, između ostalog oni koji kupuju i prodaju životinje, obvezni su, kako bi bili registrirani u skladu s člankom 93., prije nego što započnu svoju djelatnost nadležnom tijelu dostaviti podatke o:

(a) 

nazivu i adresi dotičnog subjekta;

(b) 

vrstama i kategorijama držanih kopitara i papkara te peradi koje njihova djelatnost obuhvaća.

2.  

Subjekti iz stavka 1. obavješćuju nadležno tijelo o:

(a) 

svim promjenama u vezi s pitanjima iz stavka 1.;

(b) 

svakom prestanku obavljanja djelatnosti od strane dotičnog subjekta.

Članak 91.

Odstupanja od obveze registracije subjekata koji obavljaju operacije okupljanja

Odstupajući od članka 90. stavka 1., države članice mogu od zahtjeva za registracijom izuzeti određene kategorije subjekata koji obavljaju operacije okupljanja, a koji predstavljaju neznatan rizik, kako je predviđeno u provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 92. stavkom 2. Države članice obavješćuju Komisiju o takvim izuzećima.

Članak 92.

Provedbene ovlasti u pogledu obveze registracije subjekata koji obavljaju operacije okupljanja

1.  
Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila o podacima koje subjekti moraju dostaviti u svrhu registracije objekata kako je predviđeno u članku 90. stavku 1., uključujući rokove za dostavljanje tih podataka.
2.  
Komisija provedbenim aktima utvrđuje pravila o vrstama subjekata koje države članice mogu izuzeti od zahtjeva za registracijom u skladu s člankom 91., pod uvjetom da djelatnost tih subjekata predstavlja neznatan rizik te na temelju vrsta, kategorija i broja držanih kopnenih životinja koje njihova djelatnost obuhvaća.
3.  
Provedbeni akti iz ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 93.

Obveze nadležnog tijela u pogledu registracije

Nadležno tijelo registrira:

(a) 

objekte u registru predviđenom u članku 101. stavku 1. ako je dotični subjekt dostavio podatke potrebne u skladu s člankom 84. stavkom 1.;

(b) 

prijevoznike u registru predviđenom u članku 101. stavku 1. ako je dotični prijevoznik dostavio podatke potrebne u skladu s člankom 87. stavcima 1. i 3.;

(c) 

subjekte koji obavljaju operacije okupljanja neovisno o objektu u registru predviđenom u članku 101. stavku 1. ako je dotični subjekt dostavio podatke potrebne u skladu s člankom 90. stavkom 1.

Nadležno tijelo svakom objektu, prijevozniku i subjektu iz prvog stavka točaka od (a) do (c) dodjeljuje jedinstveni registracijski broj.Odjeljak 2.

Odobravanje određenih vrsta objekata

Članak 94.

Odobravanje određenih vrsta objekata i delegirani akti

1.  

Subjekti odgovorni za sljedeće vrste objekata nadležnom tijelu podnose zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 96. stavkom 1. i ne započinju sa svojim djelatnostima prije nego što je objekt odobren u skladu s člankom 97. stavkom 1.:

(a) 

objekti za operacije okupljanja kopitara i papkara te peradi iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu ili koji primaju životinje iz druge države članice;

(b) 

objekti za zametne proizvode za životinje koje pripadaju vrstama goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara, iz kojih se zametni proizvodi tih životinja premještaju u drugu državu članicu;

(c) 

valionice iz kojih se jaja za ►C3  valenje ◄ ili perad premještaju u drugu državu članicu;

▼C3

(d) 

objekti u kojima se drži perad, iz kojih se perad namijenjena za svrhe osim klanja ili jaja za valenje premještaju u drugu državu članicu;

▼B

(e) 

svaka druga vrsta objekta za držane kopnene životinje koja predstavlja znatan rizik i koja treba biti odobrena u skladu s pravilima utvrđenima u delegiranom aktu donesenom u skladu sa stavkom 3. točkom (b).

2.  

Subjekti prestaju s djelatnošću u objektu iz stavka 1. ako:

(a) 

nadležno tijelo povuče ili suspendira odobrenje u skladu s člankom 100. stavkom 2.; ili

(b) 

u slučaju uvjetnog odobrenja dodijeljenog u skladu s člankom 99. stavkom 3. dotični objekt ne udovolji preostalim uvjetima iz članka 99. stavka 3. i ne pribavi konačno odobrenje u skladu s člankom 97. stavkom 1.

3.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u vezi s:

(a) 

odstupanjima od zahtjeva za subjekte koji su odgovorni za vrste objekata iz stavka 1. točaka od (a) do (d) da nadležnom tijelu podnesu zahtjev za odobrenje, ako ti objekti predstavljaju neznatan rizik;

(b) 

vrstama objekata koji moraju biti odobreni u skladu sa stavkom 1. točkom (e);

(c) 

posebnim pravilima za prestanak djelatnosti u objektima za zametne proizvode iz stavka 1. točke (b).

4.  

Pri donošenju delegiranih akata predviđenih stavkom 3., Komisija te akte temelji na sljedećim kriterijima:

(a) 

vrstama i kategorijama držanih kopnenih životinja ili zametnih proizvoda u objektu;

(b) 

broju vrsta i broju držanih kopnenih životinja ili zametnih proizvoda koji se drže u objektu;

(c) 

vrsti objekta i vrsti proizvodnje; te

(d) 

premještanjima držanih kopnenih životinja ili zametnih proizvoda u te vrste objekata i iz njih.

Članak 95.

Odobravanje statusa zatvorenih objekata

Subjekti koji su odgovorni za objekte i koji žele dobiti status zatvorenog objekta:

(a) 

nadležnom tijelu podnose zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 96. stavkom 1.;

(b) 

premještaju držane životinje u svoj objekt ili iz njega u skladu sa zahtjevima predviđenima u članku 137. stavku 1. te svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 137. stavkom 2. samo nakon što je njihovu objektu nadležno tijelo dodijelilo odobrenje tog statusa u skladu s člancima 97. i 99.

Članak 96.

Obveze subjekata za pružanje podataka pri pribavljanju odobrenja i provedbeni akti

1.  

Subjekti za potrebe svog zahtjeva za odobrenje svog objekta predviđenog u članku 94. stavku 1. te članku 95. točki (a) nadležnom tijelu dostavljaju sljedeće podatke:

(a) 

naziv i adresu dotičnog subjekta;

(b) 

lokaciju dotičnog objekta i opis njegovih postrojenja;

(c) 

kategorije, vrste i broj držanih kopnenih životinja ili zametnih proizvoda relevantnih za dobivanje odobrenja objekta koje se drže u objektu;

(d) 

vrstu objekta;

(e) 

druge aspekte objekta u vezi s njegovom posebnošću koji su relevantni za utvrđivanje rizika koji objekt predstavlja, ako ga uopće predstavlja.

2.  

Subjekti koji su odgovorni za objekte iz stavka 1. nadležno tijelo obavješćuju o:

(a) 

svim promjenama u objektima u vezi s pitanjima iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c);

(b) 

svakom prestanku djelatnosti dotičnog subjekta ili objekta.

3.  
Komisija može provedbenim aktima utvrditi pravila o podacima koje subjekti moraju podnijeti u zahtjevu za odobrenje svojeg objekta u skladu sa stavkom 1. te rokovima za dostavljanje podataka iz stavka 1. i stavka 2. točke (b).

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 97.

Dodjeljivanje odobrenja objekata i uvjeti za njega te delegirani akti

1.  

Nadležna tijela dodjeljuju odobrenje objekata kako je predviđeno u članku 94. stavku 1. te članku 95. točki (a) samo ako takvi objekti:

(a) 

zadovoljavaju sljedeće zahtjeve, ako je primjereno, u vezi s:

i. 

karantenom, izolacijom i drugim biosigurnosnim mjerama, uzimajući u obzir zahtjeve predviđene u članku 10. stavku 1. točki (b) i sva pravila donesena na temelju članka 10. stavka 2.;

ii. 

zahtjevima ►C3  nadziranja ◄ predviđenima u članku 24. i, ako je to relevantno za vrstu dotičnog objekta i povezani rizik, u članku 25.;

iii. 

vođenjem evidencije koje je predviđeno u člancima 102. i 103. i svim pravilima donesenima na temelju članaka 106. i 107.;

(b) 

imaju postrojenja i opremu koji:

i. 

su primjereni za umanjivanje rizika unošenja i širenja bolesti na prihvatljivu razinu, uzimajući u obzir vrstu dotičnog objekta;

ii. 

imaju primjeren kapacitet u pogledu broja držanih kopnenih životinja ili u pogledu količine zametnih proizvoda u pitanju;

(c) 

ne predstavljaju neprihvatljivi rizik u pogledu širenja bolesti, uzimajući u obzir postojeće mjere za umanjivanje rizika;

(d) 

imaju primjereno osposobljeno osoblje za obavljanje djelatnosti u dotičnom objektu;

(e) 

imaju uspostavljen sustav koji omogućuje dotičnom subjektu da nadležnom tijelu dokaže usklađenost s točkama od (a) do (d).

2.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

karanteni, izolaciji i drugim biosigurnosnim mjerama iz stavka 1. točke (a) podtočke i.;

(b) 

►C3  nadziranju ◄ iz stavka 1. točke (a) podtočke ii.;

(c) 

postrojenjima i opremi iz stavka 1. točke (b);

(d) 

odgovornostima, stručnosti i stručnom osposobljavanju osoblja i veterinara predviđenima u stavku 1. točki (d) za obavljanje djelatnosti u objektima za zametne proizvode te objektima za operacije okupljanja kopitara i papkara te peradi;

(e) 

►C3  potrebnom nadzoru, od strane nadležnog tijela ◄ , objekata za zametne proizvode te objekata za operacije okupljanja kopitara i papkara te peradi.

3.  

Pri uspostavljanju pravila koja trebaju biti utvrđena delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 2., Komisija ta pravila temelji na sljedećim pitanjima:

(a) 

rizicima koje svaka vrsta objekta predstavlja;

(b) 

vrstama i kategorijama držanih kopnenih životinja relevantnima za odobrenje;

(c) 

vrsti proizvodnje u pitanju;

(d) 

obrascima premještanja koji su karakteristični za vrstu objekta te vrste i kategorije životinja koje se drže u tim objektima.

Članak 98.

Područje primjene odobrenja objekata

Nadležno tijelo u odobrenju objekta dodijeljenom u skladu s člankom 97. stavkom 1., nakon zaprimanja zahtjeva podnesenog u skladu s člankom 94. stavkom 1. ili člankom 95. točkom (a) izričito navodi:

(a) 

na koje se vrste objekata iz članka 94. stavka 1. i članka 95. i iz pravila donesenih u skladu s člankom 94. stavkom 3. točkom (b) odobrenje odnosi;

(b) 

na koje se vrste i kategorije držanih kopnenih životinja ili zametnih proizvoda tih vrsta odobrenje odnosi.

Članak 99.

Postupci za dodjeljivanje odobrenja nadležnog tijela

1.  
Nadležno tijelo utvrđuje postupke koje subjekti trebaju slijediti pri podnošenju zahtjeva za odobrenje svojih objekata u skladu s člankom 94. stavkom 1., člankom 95. ili člankom 96. stavkom 1.
2.  
Nakon zaprimanja zahtjeva za odobrenje od subjekta nadležno tijelo u skladu s člankom 94. stavkom 1. ili člankom 95. točkom (a) obavlja terenski posjet.
3.  
Nadležno tijelo dodjeljuje odobrenje ako su ispunjeni zahtjevi iz članka 97. te iz stavaka 1. i 2. ovog članka.
4.  
Ako objekt ne zadovoljava sve zahtjeve za dodjelu odobrenja iz članka 97., nadležno tijelo može dodijeliti uvjetno odobrenje objekta ako na temelju zahtjeva dotičnog subjekta te naknadnog terenskog posjeta objektu, kako je predviđeno u stavku 2. ovog članka, izgleda da objekt zadovoljava sve glavne zahtjeve koji pružaju dostatna jamstva da objekt ne predstavlja znatan rizik.
5.  
Kada nadležno tijelo dodijeli uvjetno odobrenje u skladu sa stavkom 4. ovog članka, puno odobrenje dodjeljuje samo ako se još jednim terenskim posjetom objektu provedenim u roku od tri mjeseca od datuma dodjele uvjetnog odobrenja ili iz dokumentacije koju je subjekt dostavio u roku od tri mjeseca od tog datuma utvrdi da objekt zadovoljava sve zahtjeve za odobrenje utvrđene člankom 97. stavkom 1. te pravilima donesenima u skladu s člankom 97. stavkom 2.

Kada se tim terenskim posjetom ili dokumentacijom iz prvog podstavka pokaže da je ostvaren jasan napredak, ali objekt još ne zadovoljava sve navedene zahtjeve, nadležno tijelo može produljiti uvjetno odobrenje. Međutim, uvjetno odobrenje ne smije se izdati na razdoblje koje ukupno premašuje šest mjeseci.

Članak 100.

Preispitivanje, suspenzija i povlačenje odobrenja nadležnog tijela

1.  
Nadležno tijelo odobrenja objekata dodijeljena u skladu s člancima 97. i 99. preispituje u odgovarajućim vremenskim razmacima temeljenima na uključenom riziku.
2.  
Kada nadležno tijelo utvrdi ozbiljne nedostatke u objektu u pogledu usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 97. stavku 1. i pravilima donesenima u skladu s člankom 97. stavkom 2. te ako subjekt odgovoran za taj objekt nije u stanju pružiti primjerena jamstva da će ti nedostaci biti otklonjeni, nadležno tijelo pokreće postupke za povlačenje odobrenja objekta.

Međutim, nadležno tijelo može samo suspendirati odobrenje objekta, bez njegova povlačenja, ako subjekt može zajamčiti da će nedostatke otkloniti u razumnom vremenskom roku.

3.  
Odobrenje se dodjeljuje nakon što je povučeno ili ponovno počinje vrijediti nakon suspenzije u skladu sa stavkom 2. samo ako nadležno tijelo smatra da objekt u potpunosti zadovoljava sve zahtjeve iz ove Uredbe koji su primjereni za tu vrstu objekta.Odjeljak 3.

Registri nadležnog tijela

Članak 101.

Registri koje održava nadležno tijelo

1.  

Svako nadležno tijelo uspostavlja i ažurira registre:

(a) 

svih objekata i subjekata registriranih kod njega u skladu s člankom 93.;

(b) 

svih objekata koje je odobrilo u skladu s člancima 97. i 99.

Nadležno tijelo registre iz točaka (a) i (b) ovog stavka stavlja na raspolaganje Komisiji i nadležnim tijelima drugih država članica u onoj mjeri u kojoj su u njima sadržane informacije relevantne za premještanja držanih kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda među državama članicama.

Nadležno tijelo stavlja registar odobrenih objekata iz prvog podstavka točke (b) na raspolaganje javnosti u onoj mjeri u kojoj su u njima sadržane informacije relevantne za premještanja držanih kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda između država članica.

2.  
Ako je to potrebno i relevantno, nadležno tijelo može kombinirati registraciju iz stavka 1. prvog podstavka točke (a) i odobrenje iz stavka 1. prvog podstavka točke (b) s registracijom u druge svrhe.
3.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o detaljnim podacima koje trebaju sadržavati registri predviđeni u stavku 1. prvom podstavku točkama (a) i (b) te o javnoj dostupnosti registra predviđenog u stavku 1. prvom podstavku točki (b).Odjeljak 4.

Vođenje evidencije

Članak 102.

Obveza vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za objekte osim objekata za zametne proizvode

1.  

Subjekti koji su odgovorni za objekte koji podliježu zahtjevu za registracijom u skladu s člankom 93. ili odobrenju u skladu s člankom 97. stavkom 1. vode i održavaju evidenciju koja sadrži barem sljedeće podatke:

(a) 

vrste, kategorije, broj i, gdje je to primjenjivo, oznaku držanih kopnenih životinja u svojem objektu;

(b) 

premještanja držanih kopnenih životinja u svoje objekte i iz njih, navodeći prema potrebi:

i. 

njihovo mjesto podrijetla ili odredišta;

ii. 

datum takvih premještanja;

(c) 

dokumente koji moraju pratiti držane kopnene životinje koje stižu u njihov objekt ili ga napuštaju, u skladu s člankom 112. točkom (b), člankom 113. stavkom 1. točkom (b), člankom 114. stavkom 1. točkom (c), člankom 115. točkom (b), člankom 117. točkom (b), člankom 143. stavcima 1. i 2., člankom 164. stavkom 2. te svim pravilima donesenima u skladu s člancima 118. i 120. te člankom 144. stavkom 1. točkama (b) i (c);

(d) 

stopu uginuća držanih kopnenih životinja u svojem objektu;

(e) 

biosigurnosne mjere, ►C3  nadziranje ◄ , liječenja, rezultate testiranja i druge relevantne podatke, prema potrebi, o:

i. 

vrstama i kategorijama držanih kopnenih životinja u objektu;

ii. 

vrsti proizvodnje;

iii. 

vrsti i veličini objekta;

(f) 

rezultate svih ►C3  veterinarskih posjeta ◄ potrebnih u skladu s člankom 25. stavkom 1.

Evidencija se vodi i održava u papirnatom ili elektroničkom obliku.

2.  
Dotična država članica objekte koji predstavljaju nizak rizik od širenja bolesti s popisa ili emergentnih bolesti može izuzeti od zahtjeva za vođenje evidencije o svim ili nekim podacima navedenima u stavku 1.
3.  

Subjekti odgovorni za objekte vode evidenciju predviđenu u stavcima 1. i 2. u dotičnom objektu i:

(a) 

odmah je stavljaju na raspolaganje nadležnom tijelu na njegov zahtjev;

(b) 

čuvaju je barem tijekom minimalnog razdoblja koje treba odrediti nadležno tijelo, a koje ne smije biti kraće od tri godine.

4.  

Odstupajući od stavka 3. subjekti mogu biti izuzeti od obveze vođenja evidencije o nekim ili svim pitanjima predviđenima u stavku 1. ako dotični subjekt:

(a) 

ima pristup računalnoj bazi podataka iz članka 109. za relevantne vrste, a ta baza podataka već sadrži podatke koje je potrebno unijeti u evidenciju i

(b) 

posjeduje ažurirane podatke koji su izravno uneseni u računalnu bazu podataka.

Članak 103.

Vođenje evidencije o objektima za zametne proizvode

1.  

Subjekti odgovorni za objekte za zametne proizvode vode i održavaju evidenciju koja sadrži barem sljedeće podatke:

(a) 

pasminu, starost, oznaku i zdravstveni status životinja ►C3  donora ◄ koje se upotrebljavaju za proizvodnju zametnih proizvoda;

(b) 

vrijeme i mjesto prikupljanja, obrade i pohrane za prikupljene, proizvedene ili obrađene zametne proizvode;

(c) 

oznaku zametnih proizvoda uz pojedinosti o mjestu odredišta, ako je poznato;

(d) 

dokumente koji moraju pratiti zametne proizvode koji stižu u taj objekt ili ga napuštaju, u skladu s člankom 162. i člankom 164. stavkom 2. te svim pravilima donesenima u skladu s člankom 162. stavcima 3. i 4.;

(e) 

prema potrebi, nalaze kliničkih i laboratorijskih pretraga;

(f) 

upotrijebljene laboratorijske tehnike.

2.  
Dotična država članica može izuzeti objekte koji predstavljaju nizak rizik za širenje bolesti s popisa ili emergentnih bolesti od zahtjeva za vođenje evidencije o svim ili nekim podacima navedenima u stavku 1.
3.  

Subjekti odgovorni za objekte za zametne proizvode vode evidenciju predviđenu u stavcima 1. i 2. u svojem objektu i:

(a) 

stavljaju je odmah na raspolaganje nadležnom tijelu na njegov zahtjev;

(b) 

čuvaju je barem tijekom minimalnog razdoblja koje treba odrediti nadležno tijelo, a koje ne smije biti kraće od tri godine.

Članak 104.

Obveze vođenja evidencije za prijevoznike

1.  

Prijevoznici vode i održavaju evidenciju koja sadrži barem sljedeće podatke:

(a) 

objekte koje su posjetili;

(b) 

kategorije, vrste i broj držanih kopnenih životinja koje prevoze;

(c) 

čišćenje, dezinfekciju i dezinsekciju korištenih sredstava prijevoza;

(d) 

detalje o dokumentima koji prate životinje u pitanju, između ostalog o brojevima tih dokumenata.

Evidencija se vodi i održava u papirnatom ili elektroničkom obliku.

2.  
Dotična država članica može izuzeti prijevoznike koji predstavljaju nizak rizik za širenje bolesti s popisa ili emergentnih bolesti od zahtjeva za vođenje evidencije o svim ili nekim podacima navedenima u stavku 1.
3.  

Prijevoznici vode evidenciju predviđenu u stavcima 1. i 2.:

(a) 

na način da je odmah dostupna nadležnom tijelu na njegov zahtjev;

(b) 

barem tijekom minimalnog razdoblja koje treba odrediti nadležno tijelo, a koje ne smije biti kraće od tri godine.

Članak 105.

Obveza vođenja evidencije od strane subjekata koji obavljaju operacije okupljanja

1.  

Subjekti koji obavljaju operacije okupljanja a na koje se primjenjuje zahtjev za registracijom u skladu s člankom 93., vode i održavaju evidenciju koja sadrži barem sljedeće podatke:

(a) 

vrste, kategorije, broj i oznake držanih kopnenih životinja za koje su odgovorni;

(b) 

premještanje držanih kopnenih životinja za koje su odgovorni, navodeći prema potrebi:

i. 

njihovo mjesto podrijetla i odredišta;

ii. 

datum takvih premještanja;

(c) 

dokumente koji moraju pratiti držane kopnene životinje koje su premještene pod njihovom odgovornošću u skladu s člankom 112. točkom (b), člankom 113. stavkom 1. točkom (b), člankom 114. stavkom 1. točkom (c), člankom 115. točkom (b), člankom 117. točkom (b), člankom 143. stavcima 1. i 2., člankom 164. stavkom 2. i svim pravilima donesenima u skladu s člancima 118. i 120. i člankom 144. stavkom 1. točkama (b) i (c);

(d) 

uginuće držanih kopnenih životinja za koje su odgovorni i

(e) 

biosigurnosne mjere, ►C3  nadziranje ◄ , obradu, rezultate testiranja i druge relevantne podatke primjerene u odnosu na vrste i kategorije držanih kopnenih životinja za koje su odgovorni.

Evidencija se vodi i održava u papirnatom ili elektroničkom obliku.

2.  
Dotična država članica može izuzeti subjekte čije djelatnosti predstavljaju nizak rizik za širenje bolesti s popisa ili emergentnih bolesti od zahtjeva za vođenje evidencije o svim ili nekim podacima navedenima u stavku 1.
3.  

Subjekti:

(a) 

stavljaju evidenciju iz stavka 1. na raspolaganje nadležnom tijelu ako ono tako zatraži;

(b) 

drže evidenciju iz stavka 1. barem tijekom minimalnog razdoblja koje treba utvrditi nadležno tijelo, a koje ne smije biti kraće od tri godine.

Članak 106.

Delegiranje ovlasti u pogledu vođenja evidencije

1.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o pravilima kojima se nadopunjuju zahtjevi za vođenje evidencije predviđeni u člancima 102., 103., 104. i 105., u pogledu:

(a) 

podataka koje treba evidentirati uz podatke predviđene u članku 102. stavku 1., članku 103. stavku 1., članku 104. stavku 1. te članku 105. stavku 1.;

(b) 

dodatnih zahtjeva za vođenje evidencije u pogledu prikupljenih, proizvedenih ili obrađenih zametnih proizvoda u objektu za zametne proizvode nakon što je taj objekt obustavio svoje aktivnosti.

2.  

Pri utvrđivanju pravila koje treba utvrditi u delegiranim aktima predviđenima u stavku 1., Komisija ta pravila temelji na sljedećim pitanjima:

(a) 

rizicima koje predstavlja svaka vrsta objekta ili djelatnosti;

(b) 

vrstama i kategorijama držanih kopnenih životinja ili zametnih proizvoda koji se nalaze u dotičnom objektu ili koji se prevoze u taj objekt ili iz njega;

(c) 

vrsti proizvodnje u objektu ili vrsti djelatnosti;

(d) 

karakterističnim obrascima premještanja i kategorijama dotičnih životinja;

(e) 

broju držanih kopnenih životinja ili količini zametnih proizvoda za koje je dotični subjekt odgovoran.

Članak 107.

Provedbene ovlasti u pogledu izuzeća od zahtjeva za vođenje evidencije

Komisija može provedbenim aktima utvrditi pravila o vrstama objekata i subjektima koje države članice mogu izuzeti od zahtjeva za vođenje evidencije predviđenih u člancima 102., 103., 104. i 105. u pogledu

(a) 

objekata u kojima se drže ili subjekata koji rukuju ili prevoze mali broj držanih kopnenih životinja ili malu količinu ili broj zametnih proizvoda;

(b) 

vrsta ili kategorija držanih kopnenih životinja ili zametnih proizvoda.

Pri donošenju tih provedbenih akata Komisija ih temelji na kriterijima utvrđenima u članku 106. stavku 2.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 2.

Zahtjevi sljedivosti za držane kopnene životinje i zametne proizvodeOdjeljak 1.

Držane kopnene životinje

Članak 108.

Odgovornost država članica za uspostavljanje sustava za označivanje i registraciju držanih kopnenih životinja

1.  
Države članice dužne su posjedovati sustav za označivanje i registraciju onih vrsta držanih kopnenih životinja za koje je takav sustav potreban u skladu s ovom Uredbom i svim pravilima donesenima u skladu s njom. Takav sustav, prema potrebi, sadrži evidenciju premještanja takvih životinja.
2.  

Pri uspostavi sustava iz stavka 1. države članice uzimaju u obzir:

(a) 

kategorije ili vrste držanih kopnenih životinja;

(b) 

rizik koji predstavlja ta vrsta ili kategorija.

3.  

Sustav predviđen u stavku 1. sadrži sljedeće elemente:

(a) 

sredstva označivanja držanih kopnenih životinja zasebno ili u skupinama;

(b) 

identifikacijske dokumente, dokumente o premještanju i druge dokumente za označivanje i lociranje držanih kopnenih životinja iz članka 110.;

(c) 

ažurirane evidencije objekata kako je predviđeno u članku 102. stavku 1. točkama (a) i (b);

(d) 

računalnu bazu podataka držanih kopnenih životinja predviđenu u članku 109. stavku 1.

4.  

Sustav predviđen u stavku 1. osmišljen je na način kojim se:

(a) 

osigurava učinkovita primjena mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih ovom Uredbom;

(b) 

olakšava sljedivost držanih kopnenih životinja i njihovo premještanje unutar država članica i među državama članicama, kao i njihov ulazak u Uniju;

(c) 

osigurava učinkovita interoperabilnost, integracija i usklađenost elemenata tog sustava;

(d) 

osigurava da je sustav u primjerenoj mjeri prilagođen:

i. 

računalnom informacijskom sustavu za obavješćivanje i izvješćivanje u Uniji predviđenom u članku 22.;

ii. 

TRACES-u;

(e) 

osigurava usklađeni pristup u pogledu različitih vrsta životinja koje su obuhvaćene sustavom.

5.  

Države članice prema potrebi mogu:

(a) 

u cijelosti ili djelomično upotrebljavati sustav predviđen u stavku 1. u svrhe osim onih iz stavka 4. točaka (a) i (b);

(b) 

integrirati identifikacijske dokumente, dokumente o premještanju i druge dokumente iz članka 110. s certifikatima o zdravlju životinja ili dokumentom samodeklaracije predviđenima u članku 143. stavcima 1. i 2. i članku 151. stavku 1. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 144. stavkom 1. točkama (b) i (c) i člankom 151. stavcima 3. i 4.;

(c) 

imenovati drugo tijelo ili ovlastiti drugo tijelo ili fizičku osobu za praktičnu primjenu sustava označivanja i registracije predviđenog u stavku 1. ovog članka, uključujući izdavanje identifikacijskih dokumenata i za izrađivanje modela kako je predviđeno u članku 110. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).

Članak 109.

Obveza država članica u pogledu uspostave i održavanja računalne baze podataka držanih kopnenih životinja

1.  

Države članice uspostavljaju i održavaju računalnu bazu podatka za evidentiranje barem:

(a) 

sljedećih podataka povezanih s držanim životinjama koje pripadaju vrsti goveda:

i. 

njihove zasebne oznake kako je predviđeno u članku 112. točki (a);

ii. 

objekte koji ih drže;

iii. 

njihova premještanja u te objekte i iz njih;

(b) 

sljedećih podataka koji se odnose na držane životinje koje pripadaju vrstama ovaca i koza:

i. 

podatke o njihovim oznakama kako je predviđeno u članku 113. stavku 1. točki (a) i broju životinja u objektima koji ih drže;

ii. 

objekte koji ih drže;

iii. 

njihova premještanja u te objekte i iz njih;

(c) 

sljedećih podataka koji se odnose na držane životinje koje pripadaju vrstama svinja:

i. 

podatke o njihovim oznakama kako je predviđeno u članku 115. i broju životinja u objektima koji ih drže;

ii. 

objekte koji ih drže;

iii. 

njihova premještanja u te objekte i iz njih;

(d) 

sljedećih podataka koji se odnose na držane životinje koji pripadaju vrstama kopitara:

i. 

njihove jedinstvene brojeve kako je predviđeno u članku 114.;

ii. 

metodu označivanja predviđenu u članku 114. stavku 1. točki (b), kojom se dotična životinja, prema potrebi, povezuje s identifikacijskim dokumentom iz podtočke iii.;

iii. 

relevantne detalje u pogledu označivanja iz identifikacijskog dokumenta kako je predviđeno u članku 114. stavku 1. točki (c), kako je utvrđeno u pravilima donesenima u skladu s člancima 118. i 120.;

iv. 

objekte u kojima se spomenute životinje uobičajeno drže;

(e) 

podataka koji se odnose na držane kopnene životinje koje pripadaju vrstama osim onih iz točaka (a), (b), (c) i (d) ovog stavka kada je to predviđeno u pravilima donesenima u skladu sa stavkom 2.

2.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o evidentiranju podataka koji se odnose na životinjske vrste osim onih iz stavka 1. točaka (a), (b), (c) i (d) ovog članka u računalnim bazama podataka predviđenima u tom stavku ako je to potrebno zbog posebnih i znatnih rizika koje te vrste predstavljaju, u sljedeće svrhe:

(a) 

kako bi se zajamčila učinkovita primjena mjera za sprečavanje i mjera za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u ovoj Uredbi;

(b) 

kako bi se olakšala sljedivost držanih kopnenih životinja, njihovih premještanja među državama članicama te njihov ulazak u Uniju.

Članak 110.

Obveza nadležnog tijela u pogledu identifikacijskih dokumenata, dokumenata o premještanju i drugih dokumenata za označivanje i lociranje držanih kopnenih životinja

1.  

Svako nadležno tijelo:

(a) 

izdaje identifikacijske dokumente u pogledu držanih kopnenih životinja ako su takvi dokumenti potrebni na temelju članka 114. stavka 1. točke (c), članka 117. točke (b) i pravila donesenih u skladu s člancima 118. i 120.;

(b) 

izdaje identifikacijske dokumente u pogledu goveda kako je propisano u članku 112. točki (b), osim ako države članice razmjenjuju elektroničke podatke s drugim državama članicama u okviru elektroničkog sustava za razmjenu od datuma kada Komisija prizna potpunu operabilnost tog sustava;

(c) 

izrađuje modele dokumenata o premještanju i drugih dokumenata za označivanje i lociranje držanih kopnenih životinja ako je tako propisano u članku 113. stavku 1. točki (b), članku 115. točki (b), članku 117. točki (b) i svim pravilima donesenima u skladu s člancima 118. i 120.

2.  
Odredbe iz stavka 1. točke (b) ne dovode u pitanje pravo država članica da donesu nacionalna pravila o izdavanju putovnica za životinje koje nisu predviđene za premještanje među državama članicama.

Članak 111.

Javna dostupnost informacija o sredstvima označivanja

Svako nadležno tijelo obavješćuje Komisiju o sljedećem i osigurava javnu dostupnost informacija o:

(a) 

kontaktnim točkama za računalne baze podataka koje su države članice uspostavile u skladu s člankom 109. stavkom 1.;

(b) 

nadležnim tijelima ili tijelima odgovornima za izdavanje identifikacijskih dokumenata, dokumenata o premještanju i drugih dokumenata u skladu s člankom 110., uzimajući u obzir članak 108. stavak 5. točku (c);

(c) 

sredstvima označivanja koja se trebaju upotrebljavati za svaku vrstu i kategoriju držanih kopnenih životinja u skladu s člankom 112. točkom (a) i člankom 113. stavkom 1. točkom (a), člankom 114. stavkom 1., člankom 115. točkom (a), člankom 117. točkom (a) i svim pravilima donesenima u skladu s člancima 118. i 120.;

(d) 

propisanom formatu za izdavanje identifikacijskih dokumenata i drugih dokumenata iz članka 110.

Članak 112.

Obveze subjekta u pogledu označivanja držanih životinja vrste goveda

Subjekti koji drže životinje koje pripadaju vrstama goveda:

(a) 

osiguravaju da se te držane životinje označuju zasebno fizičkim sredstvima označivanja;

(b) 

osiguravaju da je za te držane životinje, pri njihovu premještanju među državama članicama, izdan identifikacijski dokument od strane nadležnog tijela ili imenovanog tijela ili ovlaštenog tijela podrijetla, osim ako su ispunjeni uvjeti na temelju članka 110. stavka 1. točke (b);

(c) 

osiguravaju da taj identifikacijski dokument:

i. 

bude čuvan, pravilno ispunjen i ažuriran od strane dotičnog subjekta; i

ii. 

prati te držane kopnene životinje za vrijeme premještanja, ako se takav dokument zahtijeva u točki (b);

(d) 

prenose podatke o premještanjima tih držanih životinja iz dotičnog objekta i u njega ►C3  te o svim rođenjima i uginućima životinja u tom objektu u računalnu bazu podataka predviđenu u članku 109. stavku 1. ◄

Članak 113.

Obveze subjekata u pogledu označivanja držanih životinja koje pripadaju vrstama ovaca i koza

1.  

Subjekti koji drže držane životinje koje pripadaju vrstama ovaca i koza:

(a) 

osiguravaju da je svaka od tih držanih životinja označena fizičkim sredstvima označivanja;

(b) 

osiguravaju da te držane životinje prati ispravno popunjen dokument o premještanju koji se temelji na modelu koji je izradilo nadležno tijelo u skladu s člankom 110. pri njihovu premještanju iz objekta u kojem se te životinje drže u dotičnoj državi članici;

(c) 

prenose podatke o premještanjima tih držanih životinja iz objekta i u njega u računalnu bazu podataka predviđenu u članku 109. stavku 1.

2.  

Države članice mogu izuzeti subjekte od zahtjeva za osiguravanje da držane životinje koje pripadaju vrstama ovaca i koza prate dokumenti o premještanju tijekom premještanja unutar njihova državnog područja, pod uvjetom da:

(a) 

podaci iz dokumenta o relevantnom premještanju postoje u računalnoj bazi podataka predviđenoj u članku 109. stavku 1.;

(b) 

sustav za označivanje i registraciju držanih životinja koje pripadaju vrstama ovaca i koza pruža istovjetnu razinu sljedivosti kao što je pružaju dokumenti o premještanju.

Članak 114.

Obveze subjekta u pogledu označivanja i registracije držanih životinja koje pripadaju vrstama kopitara

1.  

Subjekti koji drže držane životinje koje pripadaju vrstama kopitara osiguravaju da se te životinje pojedinačno označuju:

(a) 

jedinstvenim brojem koji je zabilježen u računalnoj bazi podataka predviđenoj u članku 109. stavku 1.;

(b) 

fizičkim sredstvima označivanja ili drugom metodom koja nedvojbeno povezuje držanu životinju s identifikacijskim dokumentom predviđenim u ovom stavku točki (c) koji izdaje nadležno tijelo u skladu s člankom 110.;

(c) 

ispravno ispunjenim identifikacijskim dokumentom koji se izdaje jedanput tijekom života.

2.  
Subjekti koji drže držane životinje koje pripadaju vrstama kopitara osiguravaju da se podaci o tim životinjama prenose u računalnu bazu podataka predviđenu u članku 109. stavku 1.

Članak 115.

Obveze subjekta u pogledu označivanja i registracije držanih životinja koje pripadaju vrstama svinja

Subjekti koji drže držane životinje koje pripadaju vrstama svinja:

(a) 

osiguravaju da je svaka ta držana životinja pojedinačno označena fizičkim sredstvima označivanja;

(b) 

osiguravaju da te držane životinje prati ispravno popunjen dokument o premještanju koji se temelji na modelu koji je izradilo nadležno tijelo u skladu s člankom 110. stavkom 1. točkom (b) prilikom njihova premještanja iz objekta u kojem se te životinje drže u dotičnoj državi članici;

(c) 

podatke u vezi s objektima u kojima se drže te životinje prenose u računalnu bazu podataka predviđenu u članku 109. stavku 1.

Članak 116.

Odstupanja u pogledu premještanja držanih životinja koje pripadaju vrstama svinja

Odstupajući od članka 115. točke (b), države članice mogu izuzeti subjekte od zahtjeva da osiguraju da držane životinje koje pripadaju vrstama svinja prate ispravno popunjeni dokumenti o premještanju koji se temelje na modelu koji je izradilo nadležno tijelo u slučaju premještanja unutar dotične države članice, pod uvjetom da:

(a) 

podaci koje sadrže ti dokumenti o premještanju postoje u računalnoj bazi podataka koju je uspostavila ta država članica u skladu s člankom 109. stavkom 1.;

(b) 

sustav označivanja i registracije držanih kopnenih životinja koje pripadaju vrsti svinja pruža istovjetnu razinu sljedivosti kao što je pružaju takvi dokumenti o premještanju.

Članak 117.

Obveze subjekata u pogledu označivanja držanih kopnenih životinja osim životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara

Subjekti osiguravaju da držane kopnene životinje koje pripadaju vrstama osim goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara ispunjavaju sljedeće zahtjeve ako tako propisuju pravila donesena u skladu s člancima 118. i 120.:

(a) 

da se označuju pojedinačno ili u skupinama;

(b) 

da ih prate ispravno ispunjeni i ažurirani identifikacijski dokumenti, dokumenti o premještanju ili drugi dokumenti za označivanje i lociranje životinja, kako je primjereno u odnosu na dotičnu životinjsku vrstu.

Članak 118.

Delegiranje ovlasti u pogledu označivanja i registracije

1.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

detaljnim zahtjevima u pogledu načina i metoda označivanja držanih kopnenih životinja predviđenih u članku 112. točki (a), članku 113. stavku 1. točki (a), članku 114. stavku 1., članku 115. točki (a) i članku 117. točki (a), uključujući njihovu primjenu i upotrebu;

(b) 

pravilima o podacima uključenima u:

i. 

računalnu bazu podataka u skladu s člankom 109. stavkom 1. točkama od (a) do (d);

ii. 

identifikacijskim dokumentima i dokumentima o premještanju predviđenima u članku 112. točki (b), članku 113. stavku 1. točki (b), članku 114. stavku 1. točki (c) i članku 115. točki (b);

(c) 

pravilima o razmjeni elektroničkih podataka među računalnim bazama podataka država članica kako je navedeno u članku 110. stavku 1. točki (b).

2.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u pogledu:

(a) 

detaljnih zahtjeva za alternativna sredstva i metode označivanja iz stavka 1. točke (a) ovog članka, kao i izuzeća i posebne odredbe za određene kategorije životinja ili okolnosti ili uvjeta takvih izuzeća;

(b) 

posebnih odredaba o identifikacijskim dokumentima ili dokumentima o premještanju predviđenima u članku 112. točki (b), članku 113. stavku 1. točki (b), članku 114. stavku 1. točki (c), članku 115. točki (b) i članku 117. točki (b) koji moraju biti uz životinje prilikom njihova premještanja;

(c) 

detaljnih zahtjeva za označivanjem i registracijom držanih kopnenih životinja koje pripadaju vrstama osim goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara prema potrebi, uzimajući u obzir rizike koje dotična vrsta predstavlja:

i. 

kako bi se zajamčila učinkovita primjena mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u ovoj Uredbi;

ii. 

kako bi se olakšala sljedivost držanih kopnenih životinja i njihovo premještanje unutar država članica i među državama članicama, kao i njihov ulazak u Uniju;

(d) 

pravila o podacima uključenima u:

i. 

računalnu bazu podataka u skladu s člankom 109. stavkom 1. točkom (e);

ii. 

identifikacijskim dokumentima i dokumentima o premještanju predviđenima u članku 117. točki (b).

(e) 

pravila o označivanju i registraciji držanih kopnenih životinja iz članaka od 112. do 117. nakon njihova ulaska u Uniju.

3.  
Pri utvrđivanju pravila koja trebaju biti utvrđena u delegiranim aktima predviđenima u ovom članku, Komisija temelji ta pravila na pitanjima predviđenima u članku 119. stavku 2.

Članak 119.

Delegiranje ovlasti u pogledu odstupanja od zahtjeva sljedivosti

1.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o odstupanjima za subjekte od zahtjeva za označivanjem i registracijom predviđenih u člancima 112., 113., 114. i 115.:

(a) 

ako jedan ili više elemenata navedenih u članku 108. stavku 3. nije nužno kako bi se ispunili zahtjevi predviđeni u članku 108. stavku 4. točkama (a) i (b); i

(b) 

ako druge mjere sljedivosti koje se provode u državama članicama jamče da razina sljedivosti dotičnih životinja nije dovedena u pitanje;

kao i prijelaznim mjerama potrebnima za praktičnu primjenu takvih odstupanja.

2.  

Pri utvrđivanju pravila koja treba utvrditi u delegiranim aktima predviđenima u stavku 1., Komisija temelji ta pravila na sljedećim pitanjima:

(a) 

vrstama i kategorijama dotičnih držanih kopnenih životinja;

(b) 

uključenim rizicima za te držane kopnene životinje;

(c) 

broju životinja u dotičnim objektima;

(d) 

vrsti proizvodnje u objektima u kojima se drže te kopnene životinje;

(e) 

obrascima premještanja za vrste i kategorije dotičnih držanih kopnenih životinja;

(f) 

pitanjima u pogledu zaštite i očuvanja vrsta dotičnih držanih kopnenih životinja;

(g) 

uspješnosti drugih elemenata sljedivosti sustava za označivanje i registraciju držanih kopnenih životinja iz članka 108. stavka 3.

Članak 120.

Provedbene ovlasti koje se odnose na sljedivost držanih kopnenih životinja

1.  

Komisija provedbenim aktima donosi pravila:

(a) 

za ujednačen pristup podacima sadržanima u računalnim bazama podataka iz članka 109. stavka 1. točaka od (a) do (d) i tehničkim specifikacijama i operativnim pravilima tih baza podataka;

(b) 

o tehničkim uvjetima i načinima razmjene elektroničkih podataka među računalnim bazama podataka država članica te priznavanja potpunog funkcioniranja sustava razmjene podataka kako je navedeno u članku 110. stavku 1. točki (b).

2.  

Komisija provedbenim aktima može donijeti pravila:

(a) 

za ujednačenu primjenu sustava označivanja i registracije predviđenog u članku 108. stavku 1. za različite vrste ili kategorije držanih kopnenih životinja kako bi se osiguralo njihovo učinkovito funkcioniranje;

(b) 

za ujednačenu primjenu članka 108. stavka 5. točke (c) u vezi s ovlaštenim tijelima ili fizičkim osobama navedenima u članku 108. stavku 5. i o uvjetima za njihovo imenovanje;

(c) 

o tehničkim specifikacijama i postupcima, formatima, dizajnu i operativnim pravilima za sredstva i metode označivanja uključujući:

i. 

razdoblja za primjenu sredstava i metoda označivanja;

ii. 

uklanjanje, mijenjanje ili zamjenu sredstava i metoda označivanja i rokove za takve operacije; i

iii. 

konfiguraciju identifikacijskog broja;

(d) 

o tehničkim specifikacijama, formatima i operativnim pravilima o identifikacijskim dokumentima i dokumentima o premještanju predviđenima u članku 112. točki (b), članku 113. stavku 1. točki (b), članku 114. stavku 1. točki (c), članku 115. točki (b) i članku 117. točki (b);

(e) 

za ujednačen pristup podacima sadržanima u računalnim bazama podataka iz članka 109. stavka 1. točke (e) i tehničkim specifikacijama i operativnim pravilima tih baza podataka;

(f) 

o rokovima, obvezama i postupcima koje subjekti ili druge fizičke ili pravne osobe moraju poštovati prilikom prijenosa informacija te za registraciju držanih kopnenih životinja u računalne baze podataka;

(g) 

o smjernicama i postupcima za elektroničku identifikaciju životinja ako je potrebno;

(h) 

o praktičnoj primjeni izuzeća od zahtjeva za označivanjem i registracijom predviđenog u pravilima donesenima u skladu s člankom 119. stavkom 1.

3.  
Provedbeni akti iz ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.Odjeljak 2.

Zametni proizvodi

Članak 121.

Zahtjevi sljedivosti koji se odnose na zametne proizvode držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara

1.  

Subjekti koji proizvode, obrađuju ili pohranjuju zametne proizvode označuju zametne proizvode držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, koza, ovaca, svinja i kopitara na način da ih se može jasno slijediti do:

(a) 

životinja ►C3  donora ◄ ;

(b) 

datuma prikupljanja; i

(c) 

objekata za zametne proizvode u kojima su oni prikupljeni, proizvedeni, obrađeni i pohranjeni.

2.  

Oznake predviđene u stavku 1. osmišljavaju se na način da se osigura:

(a) 

učinkovita primjena mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u ovoj Uredbi;

(b) 

sljedivost zametnih proizvoda, njihovo premještanje unutar država članica i među njima te njihov ulazak u Uniju.

Članak 122.

Delegiranje ovlasti u pogledu zahtjeva sljedivosti zametnih proizvoda

1.  
Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. u pogledu zahtjeva sljedivosti zametnih proizvoda od držanih kopnenih životinja vrsta goveda, koza, ovaca, svinja i kopitara koji nadopunjuju pravila utvrđena člankom 121.
2.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o zahtjevima sljedivosti zametnih proizvoda od držanih kopnenih životinja koje pripadaju vrstama osim goveda, koza, ovaca, svinja i kopitara, ako su potrebni radi:

(a) 

učinkovite primjene mjera za sprečavanje i ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenih u ovoj Uredbi;

(b) 

sljedivosti tih zametnih proizvoda, njihovih premještanja u državama članicama i među njima i njihova ulaska u Uniju.

3.  

Pri donošenju delegiranih akata predviđenih u stavku 1. Komisija te akte temelji na sljedećem:

(a) 

vrsti držanih kopnenih životinja od kojih potječu zametni proizvodi;

(b) 

zdravstvenom statusu životinja ►C3  donora ◄ ;

(c) 

riziku koji predstavljaju ti zametni proizvodi;

(d) 

vrsti zametnih proizvoda;

(e) 

načinu prikupljanja, proizvodnje, obrade ili pohrane zametnih proizvoda;

(f) 

obrascima premještanja za relevantne vrste i kategorije držanih kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda;

(g) 

pitanjima u pogledu zaštite i očuvanja vrsta držanih kopnenih životinja;

(h) 

drugim elementima koji mogu doprinijeti sljedivosti zametnih proizvoda.

Članak 123.

Provedbene ovlasti u pogledu zahtjeva sljedivosti zametnih proizvoda

Komisija provedbenim aktima utvrđuje pravila o:

(a) 

tehničkim zahtjevima i specifikacijama označivanja predviđenima u članku 121. stavku 1.;

(b) 

operativnim zahtjevima u pogledu sljedivosti predviđenima u delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 122. stavkom 1.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 3.

Premještanja držanih kopnenih životinja unutar UnijeOdjeljak 1.

Opći zahtjevi premještanja

Članak 124.

Opći zahtjevi premještanja držanih kopnenih životinja

1.  

Subjekti poduzimaju primjerene mjere sprečavanja kako bi osigurali da premještanje držanih kopnenih životinja ne ugrožava zdravstveni status u mjestu odredišta u pogledu:

(a) 

bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d);

(b) 

emergentnih bolesti.

2.  

Subjekti premještaju držane kopnene životinje iz svojih objekata te primaju takve životinje samo ako te životinje ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) 

dolaze iz objekata koji zadovoljavaju jedno od sljedećeg:

i. 

registriralo ih je nadležno tijelo u skladu s člankom 93.; ili

ii. 

odobrilo ih je nadležno tijelo u skladu s člankom 97. stavkom 1. i člankom 98. ako je tako propisano u članku 94. stavku 1. ili članku 95.; ili

iii. 

na njih se primjenjuje odstupanje od zahtjeva registracije utvrđenog u članku 84.;

(b) 

ispunjavaju zahtjeve označivanja i registracije utvrđenima u člancima 112.,113., 114., 115. i 117. i pravilima donesenima u skladu s člancima 118. i 120.

Članak 125.

Mjere sprečavanja bolesti koje se odnose na prijevoz

1.  

Subjekti poduzimaju odgovarajuće i nužne mjere sprečavanja kako bi osigurali da:

(a) 

zdravstveni status držanih kopnenih životinja nije ugrožen tijekom prijevoza;

(b) 

aktivnost prijevoza držanih kopnenih životinja ne uzrokuje potencijalno širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) na ljude ili životinje;

(c) 

se obavlja čišćenje i dezinfekcija te ►C3  kontrola ◄ insekata i glodavaca u pogledu opreme i sredstava prijevoza te da se poduzimaju druge primjerene biosigurnosne mjere s obzirom na uključene rizike tijekom dotičnih aktivnosti prijevoza.

2.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o:

(a) 

uvjetima i zahtjevima u pogledu čišćenja i dezinfekcije te ►C3  kontrole ◄ insekata i glodavaca s obzirom na opremu i ►C3  prijevozna sredstva ◄ i upotrebu biocidnih proizvoda u te svrhe;

(b) 

drugim primjerenim biosigurnosnim mjerama kako je predviđeno u ovom članku stavku 1. točki (c).Odjeljak 2.

Premještanja između država članica

Članak 126.

Opći zahtjevi u pogledu premještanja držanih kopnenih životinja među državama članicama

1.  

Subjekti premještaju držane kopnene životinje u drugu državu članicu samo ako te životinje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a) 

nemaju simptome koji ukazuju na bolest;

(b) 

dolaze iz registriranog ili odobrenog objekta:

i. 

u kojem nema neuobičajenih uginuća neutvrđenog uzroka;

ii. 

na koji se ne primjenjuju ograničenja premještanja koja se primjenjuju na vrste koje treba premjestiti u skladu s pravilima utvrđenima u članku 55. stavku 1., članku 61. stavku 1. točki (a), članku 62., članku 65. stavku 1. točki (c), članku 74. stavku 1. i članku 79. i pravilima donesenima u skladu s člankom 55. stavkom 2., člancima 63. i 67., člankom 71. stavkom 3., člankom 74. stavkom 4. i člankom 83. stavkom 2. ili hitnim mjerama predviđenima u člancima 257. i 258. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 259. osim ako su odobrena odstupanja u pogledu ograničenja premještanja u skladu s tim pravilima;

iii. 

koji se ne nalazi u zoni ograničenja u skladu s pravilima utvrđenima u članku 55. stavku 1. točki (f) podtočki ii., člancima 64. i 65., članku 74. stavku 1., članku 79. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 67., člankom 71. stavkom 3., člankom 74. stavkom 4. i člankom 83. stavkom 2. ili hitnim mjerama predviđenima u člancima 257. i 258. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 259., osim ako su odobrena odstupanja u skladu s tim pravilima;

(c) 

nisu bili u kontaktu s držanim kopnenim životinjama na koje se primjenjuju ograničenja premještanja iz točke (b) podtočaka ii. i iii. ili držanim kopnenim životinjama koje pripadaju vrstama s popisa s nižim zdravstvenim statusom, na određeno vrijeme, a prije datuma predviđenoga premještanja u drugu državu članicu, čime se smanjuje mogućnost širenja bolesti, uzimajući u obzir sljedeća pitanja:

i. 

razdoblje inkubacije i načine prenošenja tih bolesti s popisa ili emergentnih bolesti;

ii. 

vrstu dotičnog objekta;

iii. 

vrste i kategoriju premještenih držanih kopnenih životinja;

iv. 

druge epidemiološke čimbenike;

(d) 

ispunjavaju relevantne zahtjeve predviđene u odjeljcima od 3. do 8. (članci od 130. do 154.).

2.  
Subjekti poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali da se držane kopnene životinje premještene u drugu državu članicu premještaju izravno do njihova mjesta odredišta u toj drugoj zemlji članici osim ako se trebaju zaustaviti na mjestu odmorišta radi dobrobiti životinja.

Članak 127.

Obveze subjekata na mjestu odredišta

1.  

Subjekti odgovorni za objekte i klaonice koje primaju držane kopnene životinje iz druge države članice:

(a) 

provjeravaju:

i. 

jesu li prisutna sredstva ili metode označivanja predviđena u članku 112. točki (a), članku 113. stavku 1. točki (a), članku 114. stavku 1. točkama (a) i (a), članku 115. točki (a), članku 117. točki (a) i pravilima donesenim u skladu s člancima 118. i 120.;

ii. 

jesu li identifikacijski dokumenti predviđeni u članku 112. točki (b), članku 113. stavku 1. točki (b), članku 114. stavku 1. točki (c), članku 117. točki (b) i pravilima donesenim u skladu s člancima 118. i 120. prisutni i ispravno ispunjeni;

(b) 

provjeravaju jesu li prisutni certifikati o zdravlju životinja predviđeni u članku 143. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 144. stavkom 1. točkama (b) i (c) ili dokumenti samodeklaracije predviđeni u članku 151. i pravilima donesenima u skladu s člankom 151. stavcima 3. i 4.;

(c) 

nakon provjere zaprimljenih držanih kopnenih životinja obavještavaju nadležno tijelo na mjestu odredišta o svim nepravilnostima u vezi s:

i. 

primljenim držanim kopnenim životinjama;

ii. 

sredstvima ili metodama označivanja iz točke (a) podtočke i.;

iii. 

dokumentima iz točke (a) podtočke ii. i točke (b).

2.  
U slučaju bilo kakve nepravilnosti iz stavka 1. točke (c), subjekt je dužan izolirati životinje na koje se ta nepravilnost odnosi dok nadležno tijelo na mjestu odredišta ne donese odluku u vezi s njima.

Članak 128.

Uvjeti za premještanja držanih kopnenih životinja u svrhe iskorjenjivanja bolesti izvan državnoga područja države članice

Subjekti ne premještaju držane kopnene životinje namijenjene klanju u svrhe iskorjenjivanja bolesti kao dijela programa iskorjenjivanja predviđenog u članku 31. stavku 1. ili stavku 2. u drugu državu članicu osim ako država članica odredišta i, prema potrebi, država članica provoza, daju odobrenje prije premještanja.

Članak 129.

Opći zahtjevi koji se odnose na subjekte u pogledu premještanja držanih kopnenih životinja koje prolaze državama članicama, no namijenjene su za izvoz iz Unije u treće zemlje ili područja

Subjekti osiguravaju da držane kopnene životinje namijenjene za izvoz u treću zemlju ili područje i koje prolaze kroz državno područje druge države članice ispunjavaju zahtjeve utvrđene u člancima 124., 125., 126. i 128.Odjeljak 3.

Posebni zahtjevi u pogledu premještanja kopitara i papkara te peradi u druge države članice

Članak 130.

Premještanje držanih kopitara i papkara te peradi u druge države članice

Subjekti premještaju držane kopitare i papkare te perad iz objekta u jednoj državi članici u drugu državu članicu samo ako te životinje ispunjavaju sljedeće uvjete koji se odnose na bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d):

(a) 

ne pokazuju kliničke simptome ili znakove bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) u vrijeme premještanja;

(b) 

na njih se primjenjivalo propisano razdoblje boravka primjereno tim bolestima s popisa, uzimajući u obzir vrste i kategoriju držanih kopitara i papkara te peradi koje treba premjestiti;

▼C3

(c) 

u razdoblju primjerenom u odnosu na te bolesti s popisa te vrste i kategorije kopitara i papkara ili peradi koji se trebaju premjestiti u objekt podrijetla nisu uvedeni nikakvi držani kopitari i papkari ni perad kada je takav zahtjev utvrđen u pravilima donesenima u skladu s člankom 131. ili člankom 135.;

▼B

(d) 

za njih se pretpostavlja da ne predstavljaju znatan rizik za širenje tih bolesti s popisa u mjestu odredišta na temelju:

i. 

zdravstvenog statusa koji se odnosi na relevantne bolesti za vrste ili kategorije premještenih držanih kopitara i papkara te peradi, uzimajući u obzir zdravstveni status u mjestu odredišta;

ii. 

rezultata laboratorijskih ili drugih ispitivanja potrebnih kako bi se pružila jamstva u pogledu zdravstvenog statusa potrebnog u svrhu tog premještanja;

iii. 

primjene cijepljenja ili drugih mjera za sprečavanje bolesti ili umanjivanje rizika čiji je cilj ograničavanje širenja relevantne bolesti na mjesta odredišta ili mjesta provoza.

Članak 131.

Delegiranje ovlasti u pogledu premještanja držanih kopitara i papkara te peradi u druge države članice

1.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

razdobljima boravka iz članka 130. točke (b);

(b) 

razdoblju potrebnom za ograničenje uvođenja držanih kopitara i papkara ili peradi u objekte prije premještanja predviđenog u članku 130. točki (c);

(c) 

dodatnim zahtjevima kako bi se osiguralo da držani kopitari i papkari te perad ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d), kako je predviđeno u članku 130. točki (d);

(d) 

drugim potrebnim mjerama za umanjivanje rizika kojima se nadopunjuju zahtjevi utvrđeni u članku 130.

2.  

Pri utvrđivanju pravila koje treba utvrditi u delegiranim aktima predviđenima u stavku 1., Komisija ta pravila temelji na sljedećim pitanjima:

(a) 

bolestima s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) koje su relevantne za vrste s popisa ili kategoriju držanih kopitara i papkara ili peradi koje treba premjestiti;

(b) 

zdravstvenom statusu s obzirom na bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) u objektima, kompartmentima, zonama i državama članicama podrijetla i odredišta;

(c) 

vrsti dotičnog objekta i vrsti proizvodnje u mjestima podrijetla i odredišta;

(d) 

vrsti dotičnog premještanja;

(e) 

vrstama i kategorijama držanih kopitara i papkara ili peradi koje treba premjestiti;

(f) 

starosti držanih kopitara i papkara ili peradi koje treba premjestiti;

(g) 

drugim epidemiološkim čimbenicima.

Članak 132.

Držani kopitari i papkari te perad premješteni u drugu državu članicu i namijenjeni klanju

1.  
Subjekti u klaonicama koji primaju držane kopitare i papkare te perad iz druge države članice kolju te životinje po njihovu dolasku što je prije moguće, a najkasnije unutar vremenskog okvira koji treba propisati delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 2.
2.  
Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o vremenu klanja predviđenom u stavku 1. ovog članka.Odjeljak 4.

Operacije okupljanja u pogledu držanih kopitara i papkara te peradi

Članak 133.

Odstupanje u pogledu operacija okupljanja

1.  
Odstupajući od članka 126. stavka 2., subjekti mogu držane kopitare i papkare te perad izložiti najviše trima operacijama okupljanja tijekom premještanja iz države članice podrijetla u drugu državu članicu.
2.  
Operacije okupljanja predviđene u stavku 1. ovog članka poduzimaju se samo u objektu koji je u tu svrhu odobren u skladu s člankom 97. stavkom 1. i člankom 99. stavcima 3. i 4.

Međutim, država članica podrijetla može dozvoliti da se obavi operacija okupljanja na njezinu državnom području u ►C3  prijevoznom sredstvu ◄ kojim se prikupljaju držani kopitari i papkari ili perad izravno iz njihovih objekata podrijetla, pod uvjetom da se te životinje ponovno ne iskrcavaju tijekom te operacije i prije dolaska:

(a) 

u objekt ili na konačno mjesto odredišta; ili

(b) 

za naknadne operacije okupljanja u objekt koji je u tu svrhu odobren u skladu s člankom 97. stavkom 1. i člankom 99. stavcima 4. i 5.

Članak 134.

Zahtjevi u pogledu sprečavanja bolesti s obzirom na operacije okupljanja

Subjekti koji obavljaju operacije okupljanja osiguravaju da:

(a) 

okupljeni držani kopitari i papkari te perad istog su zdravstvenog statusa; ako nisu istog zdravstvenog statusa, niži zdravstveni status primjenjuje se na sve takve okupljene životinje;

(b) 

držani kopitari i papkari te perad okupljeni su i premješteni na svoje konačno mjesto odredišta u drugoj državi članici što je prije moguće nakon napuštanja njihova objekta podrijetla, a najkasnije unutar vremenskog okvira koji treba utvrditi u delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 135. točkom (c);

(c) 

poduzete su potrebne biosigurnosne mjere kako bi se zajamčilo da okupljeni držani kopitari i papkari te perad:

i. 

ne dolaze u kontakt s držanim kopitarima i papkarima ili peradi nižeg zdravstvenog statusa;

ii. 

ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) na držane kopitare i papkare ili perad na mjestu na kojem se odvija operacija okupljanja;

(d) 

držani kopitari i papkari i perad označeni su, ako se to zahtijeva u ovoj Uredbi, te ih prate sljedeći dokumenti:

i. 

identifikacijski dokumenti i dokumenti o premještanju kako je predviđeno u članku 112. točki (b), članku 113. stavku 1. točki (b), članku 114. stavku 1. točki (c), članku 115. točki (b) i članku 117. točki (b) te svim pravilima donesenima u skladu s člankom 118. i člankom 120., osim ako su predviđena odstupanja u skladu s člankom 113. stavkom 2. i člankom 119.;

ii. 

certifikati o zdravlju životinja kako je predviđeno u članku 143. i članku 144. stavku 1. točki (c), osim ako su predviđena odstupanja u pravilima donesenima u skladu s člankom 144. stavkom 1. točkom (a);

iii. 

dokument samodeklaracije kako je predviđen u članku 151.

Članak 135.

Delegiranje ovlasti u pogledu operacija okupljanja

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom264. o:

(a) 

posebnim pravilima za operacije okupljanja ako se provode mjere za umanjivanje rizika uz mjere predviđene u članku 134. točkama (b) i (c);

(b) 

kriterijima na temelju kojih države članice podrijetla mogu dozvoliti obavljanje operacija okupljanja na ►C3  prijevoznim sredstvima ◄ , kako je predviđeno u članku 133. stavku 2. drugom podstavku;

(c) 

vremenskom okviru između vremena kretanja držanih kopitara i papkara ili peradi iz njihova objekta podrijetla i vremena kretanja od operacije okupljanja do njihova konačna odredišta u drugoj državi članici kako se navodi u članku 134. točki (b);

(d) 

detaljnim pravilima u vezi s biosigurnosnim mjerama predviđenima u članku 134. točki (c).Odjeljak 5.

Premještanja držanih kopnenih životinja osim držanih kopitara i papkara te peradi u druge države članice

Članak 136.

Premještanje držanih kopnenih životinja osim držanih kopitara i papkara te peradi u druge države članice i delegirani akti

1.  
Subjekti premještaju držane kopnene životinje osim držanih kopitara i papkara ili peradi iz objekta u jednoj državi članici u drugu državu članicu samo ako te životinje ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) na mjestu odredišta.
2.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o detaljnim pravilima kojima se osigurava da držane kopnene životinje osim držanih kopitara i papkara ili peradi ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) predviđenima u ovom članku stavku 1.
3.  

Pri utvrđivanju detaljnih pravila koje treba utvrditi u delegiranim aktima predviđenima u stavku 2., Komisija ta pravila temelji na sljedećim pitanjima:

(a) 

bolestima s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) relevantnima za vrste s popisa ili kategorije držanih kopnenih životinja koje se premješta;

(b) 

zdravstvenom statusu s obzirom na bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) u objektima, kompartmentima, zonama i državama članicama podrijetla i mjesta odredišta;

(c) 

vrstama objekata i vrstama proizvodnje u mjestu podrijetla i odredišta;

(d) 

vrstama premještanja u odnosu na krajnju uporabu životinja na mjestu odredišta;

(e) 

vrstama i kategorijama držanih kopnenih životinja koje treba premjestiti;

(f) 

starosti držanih kopnenih životinja koje treba premjestiti;

(g) 

drugim epidemiološkim čimbenicima.Odjeljak 6.

Odstupanje od mjera za umanjivanje rizika u pogledu premještanja držanih kopnenih životinja i njihovo nadopunjavanje

Članak 137.

Držane kopnene životinje namijenjene za zatvorene objekte i delegirani akti

1.  

Subjekti premještaju držane kopnene životinje u zatvoreni objekt samo ako dotične životinje ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) 

potječu iz drugog zatvorenog objekta;

(b) 

ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti s popisa navedenih u članku 9. stavku 1. točki (d) na vrste s popisa ili kategorije životinja u zatvorenom objektu odredišta, osim ako je to premještanje odobreno u znanstvene svrhe.

2.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

detaljnim pravilima za premještanja držanih kopnenih životinja u zatvorene objekte, pored onih koja su predviđena u ovom članku stavku 1.;

(b) 

posebnim pravilima o premještanju držanih kopnenih životinja u zatvorene objekte ako je postojećim mjerama za umanjivanje rizika zajamčeno da takva premještanja ne predstavljaju znatan rizik za zdravlje držanih kopnenih životinja unutar tog zatvorenog objekta i okolnih objekata.

Članak 138.

Premještanja držanih kopnenih životinja u znanstvene svrhe i delegirani akti

1.  
Nadležno tijelo na mjestu odredišta može, ovisno o suglasnosti nadležnog tijela u mjestu podrijetla, odobriti premještanja držanih kopnenih životinja na državno područje države članice odredišta u znanstvene svrhe kada ta premještanja ne zadovoljavaju zahtjeve iz odjeljaka od 1. do 5. (članci od 124. do 136.), uz iznimku članaka 124. i 125., članka 126. stavka 1. točke (b) podtočke ii. i članka 127.
2.  

Nadležno tijelo na mjestu odredišta odstupanja predviđena stavkom 1. odobrava samo pod sljedećim uvjetima:

(a) 

nadležna tijela na mjestima odredišta i podrijetla:

i. 

dogovorila su uvjete za takva premještanja;

ii. 

osiguravaju uspostavljanje potrebnih mjera za umanjivanje rizika kako ta premještanja ne bi ugrozila postojeći zdravstveni status na putu i na mjestu odredišta s obzirom na bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d); i

iii. 

prema potrebi obavijestila su nadležno tijelo država članica provoza o odobrenom odstupanju i uvjetima pod kojima je odobreno; i

(b) 

premještanja tih životinja odvijaju se pod nadzorom nadležnih tijela mjesta podrijetla i odredišta i prema potrebi nadležnih tijela država članica provoza.

3.  
Komisija je u skladu s člankom 264. ovlaštena za donošenje delegiranih akata o pravilima za odobravanje odstupanja od strane nadležnih tijela koja nadopunjuju pravila predviđena u ovom članku stavcima 1. i 2.

Članak 139.

Odstupanja u pogledu rekreacijske upotrebe, sportskih i kulturnih događaja, rada u blizini granica i ispaše

1.  

Nadležno tijelo na mjestu odredišta može odobriti odstupanja od zahtjeva iz odjeljaka od 2. do 5. (članci od 126. do 136.), uz iznimku članka 126. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te članaka 127. i 128., u slučaju premještanja držanih kopnenih životinja unutar Unije između država članica ako je svrha takvog premještanja:

(a) 

rekreativna upotreba u blizini granica;

(b) 

izložbe i sportski, kulturni i slični događaji organizirani u blizini granica;

(c) 

ispaša držanih kopnenih životinja u područjima za ispašu koja dijele države članice; ili

(d) 

rad držanih kopnenih životinja u blizini granica država članica.

2.  
Odstupanja od strane nadležnog tijela na mjestu odredišta u pogledu premještanja držanih kopnenih životinja za potrebe predviđene u stavku 1. dogovaraju se među državama članicama podrijetla i odredišta te se poduzimaju primjerene mjere za umanjivanje rizika kako bi se osiguralo da takva premještanja ne predstavljaju znatan rizik.
3.  
Države članice iz stavka 2. obavješćuju Komisiju o odobravanju odstupanja predviđenih u stavku 1.
4.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o pravilima za odobravanje odstupanjima od strane nadležnog tijela na mjestu odredišta koja nadopunjuju pravila predviđena u ovom članku stavku 1.

Članak 140.

Delegiranje ovlasti u pogledu cirkusa, izložbi, sportskih događaja i rekreacijske upotrebe, zooloških vrtova, trgovina za kućne ljubimce, skloništa za životinje i veletrgovaca

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u pogledu:

(a) 

posebnih zahtjeva koji nadopunjuju pravila utvrđena odjeljcima od 2. do 5. (članci od 126. do 136.) za premještanja držanih kopnenih životinja u sljedeće svrhe:

i. 

cirkusa, zooloških vrtova, trgovina za kućne ljubimce, prihvatilišta za životinje i veletrgovaca;

ii. 

izložbi i sportskih, kulturnih i sličnih događaja;

(b) 

odstupanja od odjeljaka od 2. do 5., (članci od 126. do 136.), uz iznimku članka 126. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te članaka 127. i 128. za premještanja držanih kopnenih životinja iz točke (a) ovog članka.

Članak 141.

Provedbena ovlast za donošenje privremenih pravila o premještanjima posebnih vrsta ili kategorija držanih kopnenih životinja

1.  

Komisija može provedbenim aktima utvrditi privremena pravila, dodatno ili kao alternativu onima utvrđenima u ovom poglavlju u pogledu premještanja posebnih vrsta ili kategorija držanih kopnenih životinja ako:

(a) 

zahtjevi za premještanje predviđeni člankom 130., člankom 132. stavkom 1., člancima 133 i 134., člankom 136. stavkom 1., člankom 137. stavkom 1., člankom 138. stavcima 1. i 2., člankom 139. i pravilima donesenima u skladu s člankom 131. stavkom 1., člankom 132. stavkom 2., člankom 135., člankom 136. stavkom 2., člankom 137. stavkom 2., člankom 138. stavkom 3., člankom 139. stavkom 4. i člankom 140. nisu učinkoviti u umanjivanju rizika koji predstavljaju premještanja takvih životinja ili

(b) 

se čini da se bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) širi unatoč zahtjevima za premještanje utvrđenima u skladu s odjeljcima od 1. do 6. (članci od 124. do 142.).

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

2.  
Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga koji se odnose na bolesti koje predstavljaju rizik sa znatnim utjecajem te uzimajući u obzir pitanja iz članka 142., Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom predviđenim u članku 266. stavku 3.

Članak 142.

Pitanja koja treba uzeti u obzir pri donošenju delegiranih i provedbenih akata predviđenih u ovom odjeljku

Pri utvrđivanju pravila koja je potrebno utvrditi u delegiranim i provedbenim aktima predviđenima u članku 137. stavku 2., članku 138. stavku 3. i članku 139. stavku 4. te člancima 140. i 141., Komisija temelji ta pravila na sljedećim pitanjima:

(a) 

rizicima povezanima s premještanjima iz tih odredaba;

(b) 

zdravstvenom statusu u pogledu bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) na mjestima podrijetla, provoza i odredišta;

(c) 

životinjskim vrstama s popisa za bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d);

(d) 

biosigurnosnim mjerama koje se provode u mjestima podrijetla provoza i odredišta;

(e) 

svim posebnim uvjetima u objektima u kojima se držane kopnene životinje drže;

(f) 

posebnim obrascima premještanja s obzirom na vrstu objekta i vrsta te kategorije dotičnih držanih kopnenih životinja;

(g) 

drugim epidemiološkim čimbenicima.Odjeljak 7.

Certificiranje zdravlja životinja

Članak 143.

Obveza subjekata da osiguraju da životinje prati certifikat o zdravlju životinja

1.  

Subjekti sljedeće vrste i kategorije držanih kopnenih životinja premještaju u drugu državu članicu samo ako te životinje prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 149. stavkom 1.:

(a) 

kopitare i papkare;

(b) 

perad;

(c) 

držane kopnene životinje, osim kopitara i papkara te peradi, namijenjene za zatvoreni objekt;

(d) 

držane kopnene životinje osim onih navedenih u točkama (a), (b) i (c) ovog stavka, kada je to potrebno u skladu s delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 144. stavkom 1. točkom (c).

2.  
U slučajevima kada držane kopnene životinje smiju napustiti zonu ograničenja predviđenu u članku 55. stavku 1. točki (f) podtočki ii., članku 56. i članku 64. stavku 1. i podložne su mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenima u članku 55. stavku 1., članku 65. stavku 1., članku 74. stavku 1. ili članku 79. ili članku 80. ili pravilima donesenima u skladu s člankom 55. stavkom 2., člankom 67., člankom 71. stavkom 3. i člankom 74. stavkom 4., člankom 83. stavkom 3. ili člankom 259. i kada životinje u pitanju pripadaju vrsti koja podliježe tim mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, subjekti te držane kopnene životinje premještaju unutar države članice ili iz jedne države članice u drugu državu članicu samo kada životinje koje treba premjestiti prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 149. stavkom 1.

Nadležno tijelo može odlučiti da takav certifikat ne treba izdavati za premještanja držanih kopnenih životinja unutar predmentne države članice kada to tijelo smatra da postoji alternativni sustav kojim se osigurava sljedivost navedene pošiljke i da te životinje udovoljavaju zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za takvo premještanje.

3.  
Subjekti poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali da držane kopnene životinje od njihova mjesta podrijetla do konačnog mjesta odredišta prati certifikat o zdravlju životinja iz stavka 1. ovog članka, osim ako su pravilima donesenima u skladu s člankom 147. predviđene posebne mjere.

Članak 144.

Delegiranje ovlasti koje se odnose na obvezu subjekata da osiguraju da životinje prati certifikat o zdravlju životinja

1.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o:

(a) 

odstupanjima od zahtjeva za certificiranje zdravlja životinja predviđenih člankom 143. stavkom 1. za premještanja držanih kopnenih životinja koja ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti zbog:

i. 

vrste ili kategorije držanih kopnenih životinja koje se premještaju i bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) za koje su uvrštene na popis vrsta;

ii. 

načina držanja i vrste proizvodnje tih vrsta i kategorija držanih kopnenih životinja;

iii. 

predviđene uporabe držanih kopnenih životinja; ili

iv. 

mjesta odredišta držanih kopnenih životinja, uključujući slučajeve kada im je mjesto odredišta u istoj državi članici kao mjesto podrijetla, ali prolaze kroz drugu državu članicu da bi stigle do svog mjesta odredišta;

(b) 

posebnim pravilima za certificiranje zdravlja životinja predviđene člankom 143. stavkom 1. kada se poduzimaju posebne mjere za umanjivanje rizika u pogledu ►C3  nadziranja ◄ ili biosigurnosti, uzimajući u obzir pitanja predviđena stavkom 2. ovog članka, kojima se osigurava:

i. 

sljedivost držanih kopnenih životinja koje se premještaju;

ii. 

da držane kopnene životinje koje se premještaju ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za premještanja predviđenima u odjeljcima od 1. do 6. (članci od 124. do 142.);

(c) 

zahtjevima za certificiranje zdravlja životinja za premještanja vrsta i kategorija držanih kopnenih životinja, osim onih iz članka 143. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) u slučajevima kada je certificiranje zdravlja životinja obvezatno kako bi se osiguralo da je dotično premještanje u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za premještanja predviđenima u odjeljcima od 1. do 6. (članci od 124. do 142.).

2.  

Prilikom uspostavljanja posebnih pravila predviđenih stavkom 1. točkom (b) Komisija uzima u obzir sljedeća pitanja:

(a) 

procjenu nadležnog tijela u pogledu biosigurnosti koju su uveli subjekti kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. točkom (b) i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 10. stavkom 6.;

(b) 

sposobnost nadležnog tijela da, u mjeri u kojoj je to potrebno i odgovarajuće, poduzme mjere i aktivnosti koje zahtijeva ova Uredba kako je predviđeno člankom 13. stavkom 1.;

(c) 

razinu znanja o zdravlju životinja predviđenog člankom 11. i njegovo poticanje predviđeno člankom 13. stavkom 2.;

(d) 

provedbu ►C3  veterinarskih posjeta ◄ predviđenih člankom 25. ili drugog odgovarajućeg ►C3  nadziranja ◄ ili službenih kontrola koji su uspostavljeni;

(e) 

provedbu, od strane nadležnog tijela, obveza obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji kako je predviđeno člancima od 19. do 22. i pravilima donesenima u skladu s člankom 20. stavkom 3. i člankom 23.;

(f) 

primjenu ►C3  nadziranja ◄ predviđenog člankom 26. i programâ ►C3  nadziranja ◄ predviđenih člankom 28. te svim pravilima donesenima u skladu s člancima 29. i 30.

3.  
Komisija prilikom utvrđivanja zahtjeva za certificiranje zdravlja životinja predviđenih stavkom 1. točkom (c) uzima u obzir pitanja iz stavka 1. točke (a) podtočaka od i. do iv.

Članak 145.

Sadržaj certifikata o zdravlju životinja

1.  

Certifikat o zdravlju životinja iz članka 143. sadrži sljedeće podatke:

(a) 

objekt ili mjesto podrijetla, objekt ili mjesto odredišta te, kada je to relevantno, objekte za operacije okupljanja ili odmor dotičnih držanih kopnenih životinja;

(b) 

prijevozno sredstvo i prijevoznika;

(c) 

opis držanih kopnenih životinja;

(d) 

broj držanih kopnenih životinja;

(e) 

označivanje i registracija držanih kopnenih životinja, kada to zahtijevaju članci 112., 113., 114., 115. i 117. i sva pravila donesena u skladu s člancima 118. i 120., osim ako su odobrena odstupanja u skladu s člankom 119.; i

(f) 

potrebne podatke kojima se dokazuje da držane kopnene životinje ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve o zdravlju životinja za premještanja predviđenima u odjeljcima od 1. do 6. (članci od 124. do 142.).

2.  
Certifikat o zdravlju životinja može sadržavati i druge podatke potrebne u skladu s drugim propisima Unije.

Članak 146.

Delegiranje ovlasti i provedbeni akti u vezi sa sadržajem certifikata o zdravlju životinja

1.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

detaljnim pravilima o sadržaju certifikata o zdravlju životinja predviđenima člankom 145. stavkom 1. za različite vrste i kategorije držanih kopnenih životinja i za posebne vrste premještanja predviđene pravilima donesenima u skladu s člankom 147.;

(b) 

dodatnim podacima koje treba sadržavati certifikat o zdravlju životinja predviđenima člankom 145. stavkom 1.

2.  
Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila o predlošcima obrazaca za certifikate o zdravlju životinja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 147.

Delegiranje ovlasti koje se odnose na posebne vrste premještanja držanih kopnenih životinja

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o posebnim mjerama kojima se odstupa od ili dopunjuje obveza subjekata da osiguraju da životinje prati certifikat o zdravlju životinja predviđen člankom 143. i pravilima donesenima u skladu s člankom 144. za sljedeće vrste premještanja držanih kopnenih životinja:

(a) 

premještanja držanih kopitara i papkara te peradi koji prolaze operacije okupljanja predviđene člankom 133. prije dolaska na konačno mjesto odredišta;

(b) 

premještanja držanih kopnenih životinja koje je potrebno vratiti na mjesto podrijetla ili premjestiti na drugo odredište zbog jednog ili više od sljedećih razloga:

i. 

njihovo planirano putovanje neočekivano je prekinuto radi dobrobiti životinja;

ii. 

neočekivane nesreće ili događaja tijekom putovanja;

iii. 

odbijene su na svojem mjestu odredišta u državi članici ili na vanjskoj granici Unije;

iv. 

odbijene su na mjestu okupljanja ili odmora;

v. 

odbijene su u trećoj zemlji ili području;

(c) 

premještanja držanih kopnenih životinja namijenjenih izložbama te sportskim, kulturnim i sličnim događanjima, kao i njihov kasniji povratak na mjesto podrijetla.

Članak 148.

Obveze subjekata na suradnju s nadležnim tijelom za potrebe certificiranja zdravlja životinja

Subjekti:

(a) 

nadležnom tijelu osiguravaju sve podatke potrebne za izradu certifikata o zdravlju životinja predviđenih člankom 143. stavcima 1. i 2. te svim pravilima donesenima u skladu s člankom 146. stavkom 1. ili člankom 147. prije planiranog premještanja;

(b) 

prema potrebi osiguravaju da te držane kopnene životinje budu podvrgnute dokumentacijskim, identifikacijskim i fizičkim provjerama predviđenima člankom 149. stavkom 3.

Članak 149.

Odgovornost nadležnog tijela za certificiranje zdravlja životinja

1.  

Nadležno tijelo na zahtjev subjekta izdaje certifikat o zdravlju životinja za premještanje držanih kopnenih životinja kada se to zahtijeva člankom 143. ili delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 144. stavkom 1., pod uvjetom da je udovoljeno sljedećim zahtjevima o premještanju:

(a) 

zahtjevima predviđenima člankom 124., člankom 125. stavkom 1., člancima 126., 128., 129.,130. 133. i 134., člankom 136. stavkom 1., člankom 137. stavkom 1. te člancima 138. i 139.;

▼C1

(b) 

zahtjevima predviđenima delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 125. stavkom 2., člankom 131. stavkom 1., člankom 135., člankom 136. stavkom 2., člankom 137. stavkom 2., člankom 138. stavkom 3. i člankom 139. stavkom 4. te člankom 140.;

▼B

(c) 

zahtjevi predviđeni provedbenim aktima donesenima u skladu s člankom 141.

2.  

Certifikate o zdravlju životinja:

(a) 

ovjerava, označava pečatom i potpisuje službeni veterinar;

(b) 

ostaju valjani određeno razdoblje predviđeno pravilima donesenima u skladu sa stavkom 4. točkom (c), tijekom kojeg držane kopnene životinje na koje se odnose nastavljaju ispunjavati jamstva o zdravlju životinja koja oni sadrže.

3.  
Prije potpisivanja certifikata o zdravlju životinja službeni veterinar na temelju dokumentacijske, identifikacijske i fizičke provjere životinja, kako je predviđeno delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 4. provjerava ispunjavaju li držane kopnene životinje na koje se certifikat odnosi zahtjeve iz ovog poglavlja.
4.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. kojima se utvrđuju pravila o:

(a) 

vrsti dokumentacijskih, identifikacijskih i fizičkih provjera i pregleda u vezi s različitim vrstama i kategorijama držanih kopnenih životinja koje je službeni veterinar dužan provesti u skladu sa stavkom 3. kako bi provjerio usklađenost sa zahtjevima iz ovog poglavlja;

(b) 

vremenskim okvirima za provedbu takvih dokumentacijskih, identifikacijskih i fizičkih provjera i pregleda i izdavanje certifikata o zdravlju životinja od strane službenog veterinara prije premještanja pošiljaka držanih kopnenih životinja;

(c) 

razdoblju valjanosti certifikata o zdravlju životinja.

Članak 150.

Elektronički certifikati o zdravlju životinja

Elektronički certifikati o zdravlju životinja koji su izrađeni, obrađeni i odaslani putem TRACES-a mogu zamijeniti prateće certifikate o zdravlju životinja predviđene člankom 149. stavkom 1. kada:

(a) 

takvi elektronički certifikati o zdravlju životinja sadrže sve podatke koje mora sadržavati predložak obrasca za certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 145. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 146.;

(b) 

osigurane su sljedivost tih držanih kopnenih životinja i poveznica između tih životinja i elektroničkog certifikata o zdravlju životinja;

(c) 

u svakom trenutku za trajanja prijevoza nadležna tijela država članica podrijetla, provoza i odredišta mogu imati pristup elektroničkim dokumentima.

Članak 151.

Samodeklaracija subjekata za premještanja u druge države članice

1.  
Subjekti na mjestu podrijetla izdaju dokument samodeklaracije za premještanja držanih kopnenih životinja iz njihova mjesta podrijetla u jednoj državi članici na njihovo mjesto odredišta u drugoj državi članici te osiguravaju da on prati navedene životinje kada ih ne mora pratiti certifikat o zdravlju životinja predviđen člankom 143. stavcima 1. i 2.
2.  

Dokument samodeklaracije predviđen stavkom 1. sadrži sljedeće podatke o držanim kopnenim životinjama:

(a) 

njihovo mjesto podrijetla, njihovo mjesto odredišta te, kada je to relevantno, sva mjesta okupljanja ili odmora;

(b) 

prijevozno sredstvo; i prijevoznik

(c) 

opis držanih kopnenih životinja, njihovu vrstu, kategoriju i količinu;

(d) 

oznaku i registraciju kada je to potrebno u skladu s člancima 112., 113., 114. i 115., člankom 117. točkom (a) te svim pravilima donesenima u skladu s člancima 118. i 120.;

(e) 

podatke potrebne za dokazivanje da držane kopnene životinje ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za premještanja predviđena u odjeljcima od 1. do 6. (članci od 124. do 142.).

3.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o:

(a) 

detaljnim pravilima u vezi sa sadržajem dokumenta samodeklaracije predviđenim stavkom 2. ovog članka za različite vrste i kategorije životinja;

(b) 

podacima koje mora sadržavati dokument samodeklaracije, pored onih predviđenih stavkom 2. ovog članka.

4.  
Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila za predloške obrazaca za dokumente samodeklaracije predviđene stavkom 2. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.Odjeljak 8.

Obavješćivanje o premještanjima držanih kopnenih životinja u druge države članice

Članak 152.

Obveze subjekata u pogledu obavješćivanja o premještanjima držanih kopnenih životinja u druge države članice

Subjekti koji nisu prijevoznici unaprijed obavješćuju nadležno tijelo svoje države članice podrijetla o planiranim premještanjima držanih kopnenih životinja iz te države članice u drugu državu članicu kada:

(a) 

životinje mora pratiti certifikat o zdravlju životinja koji izdaje nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člancima 149. i 150. te svim pravilima donesenima u skladu s člankom 149. stavkom 4.;

(b) 

životinje mora pratiti certifikat o zdravlju životinja za držane kopnene životinje kada ih se premješta iz zone ograničenja i kada podliježu mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti, kako je navedeno u članku 143. stavku 2.;

(c) 

životinjama je odobreno odstupanje od zahtjeva za certificiranje zdravlja životinja predviđenog člankom 144. stavkom 1. točkom (a) ili podliježu posebnim pravilima predviđenima člankom 144. stavkom 1. točkom (b);

(d) 

obavješćivanje je nužno u skladu s delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 154. stavkom 1.

Za potrebe prvog stavka ovog članka subjekti nadležnom tijelu svoje države članice podrijetla dostavljaju sve podatke koji su mu potrebni kako bi o premještanjima držanih kopnenih životinja obavijestilo nadležno tijelo države članice odredišta u skladu s člankom 153. stavkom 1.

Članak 153.

Obveza nadležnog tijela da obavješćuje druge države članice o premještanjima

1.  
Nadležno tijelo države članice podrijetla obavješćuje nadležno tijelo države članice odredišta o premještanjima držanih kopnenih životinja kako je navedeno u članku 152.
2.  
Obavješćivanje iz stavka 1. vrši se prije premještanja u pitanju i, kada je god to moguće, putem TRACES-a.
3.  
Države članice utvrđuju regije za upravljanje obavijestima o premještanjima kako je predviđeno stavkom 1.
4.  
Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo države članice podrijetla može ovlastiti dotični subjekt da nadležno tijelo države članice odredišta djelomično ili potpuno obavijesti o premještanjima držanih kopnenih životinja putem TRACES-a.

Članak 154.

Delegiranje ovlasti i provedbeni akti u vezi s obavijestima kojima subjekti i nadležno tijelo obavješćuju o premještanjima

1.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

zahtjevu za prethodno obavješćivanje od strane subjekata u skladu s člankom 152. o premještanjima držanih kopnenih životinja između država članica koje pripadaju kategorijama ili životinjskim vrstama osim onih spomenutih u točkama (a) i (b) tog članka, kada je sljedivost premještanja tih vrsta ili kategorija nužna za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za premještanja utvrđena u odjeljcima od 1. do 6. (članci od 124. do 142.);

(b) 

podacima potrebnima za obavješćivanje o premještanjima držanih kopnenih životinja predviđenima člancima 152. i 153.;

(c) 

hitnim postupcima za obavješćivanje o premještanjima držanih kopnenih životinja u slučaju nestanka struje i drugih smetnji u TRACES-u;

(d) 

zahtjevima da države članice odrede regije za upravljanje obavješćivanjem o premještanjima predviđenima člankom 153. stavkom 3.

2.  

Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila o:

(a) 

detaljima o obavješćivanju koje o premještanjima držanih kopnenih životinja vrše:

i. 

subjekti prema nadležnom tijelu njihove države članice podrijetla u skladu s člankom 152.;

ii. 

nadležno tijelo države članice podrijetla prema državi članici odredišta u skladu s člankom 153.;

(b) 

rokovima za:

i. 

dostavljanje potrebnih podataka iz članka 152. koje subjekt treba pružiti nadležnom tijelu države članice podrijetla;

ii. 

obavješćivanje o premještanjima držanih kopnenih životinja od strane nadležnog tijela države članice podrijetla iz članka 153. stavka 1.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 4.

Premještanja divljih kopnenih životinja

Članak 155.

Divlje kopnene životinje

1.  

Subjekti divlje životinje iz staništa u jednoj državi članici u stanište ili objekt u drugoj državi članici prevoze samo:

(a) 

ako se premještanja tih divljih životinja iz njihova staništa izvode na takav način da ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) ili emergentnih bolesti na putu ili na mjestu odredišta;

(b) 

ako divlje životinje ne dolaze iz staništa u zoni ograničenja koja podliježe ograničenju premještanja u pogledu životinjske vrste kojoj pripadaju zbog pojave bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) ili pojave emergentne bolesti, kako je predviđeno člankom 70. stavkom 2. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 70. stavkom 3. točkom (b), člankom 71. stavkom 3., člankom 83. stavkom 3. ili hitnim mjerama predviđenima člancima 257. i 258. te svim pravilima donesenima u skladu s člankom 259., osim ako su odobrena odstupanja u skladu s tim pravilima;

(c) 

ako divlje životinje prati certifikat o zdravlju životinja ili drugi dokumenti kada je certificiranje zdravlja životinja potrebno radi osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za premještanja predviđena u točkama (a) i (b) ovog stavka i pravilima donesenima u skladu s člankom 156. stavkom 1. točkama (c) i (d);

(d) 

ako nadležno tijelo države članice podrijetla obavješćuje nadležno tijelo države članice odredišta o premještanjima kada se certificiranje zdravlja životinja zahtijeva pravilima donesenima u skladu s člankom 156. stavkom 1. točkom (c); i

(e) 

ako su na takvo premještanje pristali nadležno tijelo države članice podrijetla i nadležno tijelo države članice odredišta.

2.  
Kada se certificiranje zdravlja životinja zahtijeva pravilima donesenima u skladu s člankom 156. stavkom 1. točkom (c), na premještanja divljih kopnenih životinja primjenjuju se zahtjevi predviđeni člancima 145. i 148., člankom 149. stavcima 1., 2. i 3., člankom 150. te pravilima donesenima u skladu s člancima 146. i 147. te člankom 149. stavkom 4.
3.  
Kada se obavješćivanje o premještanjima zahtijeva u skladu sa stavkom 1. točkom (d) ovog članka, na premještanja divljih kopnenih životinja primjenjuju se zahtjevi predviđeni člancima 152. i 153. te pravilima donesenima u skladu s delegiranim aktima utvrđenima u članku 154. stavku 1.

Članak 156.

Ovlasti u vezi s premještanjem divljih kopnenih životinja

1.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o:

(a) 

zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za premještanja divljih kopnenih životinja predviđenima člankom 155. stavkom 1. točkama (a) i (b);

(b) 

zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za unošenje divljih kopnenih životinja koje se premještaju iz divljine u objekte;

(c) 

vrstama premještanja divljih kopnenih životinja pri kojima, ili situacijama u kojima takva premještanja mora pratiti certifikat o zdravlju životinja ili neki drugi dokument te o zahtjevima u pogledu sadržaja takvih certifikata ili drugih dokumenata;

(d) 

obavješćivanju koje provodi nadležno tijelo države članice podrijetla prema nadležnom tijelu države članice odredišta u slučaju premještanja divljih kopnenih životinja između država članica te podacima koje takva obavijest treba uključivati.

2.  

Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila kojima se utvrđuju zahtjevi predviđeni člankom 155. i delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 1. ovog članka u pogledu:

(a) 

predložaka obrazaca za certifikate o zdravlju životinja i druge dokumente koji trebaju pratiti premještanja divljih kopnenih životinja kada je to predviđeno delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 1. točkom (c) ovog članka;

(b) 

detalja obavješćivanja koje treba pružiti nadležno tijelo države članice podrijetla i rokova za takvo obavješćivanje kada je to predviđeno pravilima donesenima u skladu sa stavkom 1. točkom (d) ovog članka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 5.

Premještanja zametnih proizvoda unutar UnijeOdjeljak 1.

Opći zahtjevi

Članak 157.

Opći zahtjevi za premještanja zametnih proizvoda

1.  

Subjekti poduzimaju odgovarajuće mjere sprečavanja kako bi osigurali da premještanja zametnih proizvoda ne ugrožavaju zdravstveni status držanih kopnenih životinja na mjestu odredišta u pogledu:

(a) 

bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d);

(b) 

emergentnih bolesti.

2.  

Subjekti zametne proizvode premještaju iz svojih objekata i takve zametne proizvode zaprimaju samo ako ti proizvodi ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) 

dolaze iz objekata:

i. 

koje je nadležno tijelo unijelo u registar objekata u skladu s člankom 93. prvim stavkom točkom (a) i država članica podrijetla nije odobrila nikakvo odstupanje u skladu s člankom 85.;

ii. 

koje je nadležno tijelo odobrilo u skladu s člankom 97. stavkom 1. kada se to odobrenje zahtijeva člankom 94. stavkom 1. ili člankom 95.;

(b) 

ispunjavaju zahtjeve sljedivosti iz članka 121. stavka 1. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 122. stavkom 1.

3.  
Subjekti udovoljavaju zahtjevima iz članka 125. u vezi s prijevozom zametnih proizvoda držanih kopnenih životinja.
4.  
Subjekti zametne proizvode ne prevoze iz objekta u jednoj državi članici u objekt u drugoj državi članici bez izričitog ovlaštenja za takvo premještanje od nadležnog tijela države članice odredišta, u slučajevima kada se ti zametni proizvodi moraju uništiti u svrhu iskorjenjivanja bolesti kao dio programa iskorjenjivanja predviđenog člankom 31. stavkom 1. ili 2.

Članak 158.

Obveze subjekata na mjestu odredišta

1.  

Subjekti koji vode objekte na mjestu odredišta koji zaprimaju zametne proizvode iz objekta u drugoj državi članici:

(a) 

provjeravaju prisutnost:

i. 

oznaka u skladu s člankom 121. i s pravilima donesenima u skladu s člankom 122.;

ii. 

certifikata o zdravlju životinja kako je predviđeno člankom 161.;

(b) 

nakon provjere zaprimljenih zametnih proizvoda obavještavaju nadležno tijelo na mjestu odredišta o svim nepravilnostima u vezi s:

i. 

zaprimljenim zametnim proizvodima;

ii. 

oznakama iz točke (a) podtočke i.;

iii. 

certifikatima o zdravlju životinja iz točke (a) podtočke ii.

2.  
U slučaju nepravilnosti iz stavka 1. točke (b) dotični subjekt zadržava zametne proizvode u zasebnoj pohrani dok nadležno tijelo ne donese odluku u vezi s tim proizvodima.Odjeljak 2.

Premještanja zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi u druge države članice

Članak 159.

Obveze subjekata u pogledu premještanja u druge države članice zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi

1.  

Subjekti zametne proizvode držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametne proizvode peradi premještaju u druge države članice samo ako ti zametni proizvodi ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) 

prikupljaju se, proizvode, obrađuju i pohranjuju u objektima za zametne proizvode koji su za to odobreni u skladu s člankom 97. stavkom 1. i člankom 99.;

(b) 

prikupljeni su od životinja ►C3  donora ◄ koje ispunjavaju nužne zahtjeve u pogledu zdravlja životinja kako bi se osiguralo da zametni proizvodi ne šire bolesti s popisa;

(c) 

prikupljeni su, proizvedeni, obrađeni, pohranjeni i prevezeni na način kojim se osigurava da ne šire bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d).

2.  

Subjekti ne premještaju zametne proizvode držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametne proizvode peradi, iz objekta za zametne proizvode i koji podliježe ograničenjima premještanja koja se odnose na te vrste s popisa u skladu sa:

(a) 

člankom 55. stavkom 1. točkama (a), (c) i (e), člankom 55. stavkom 1. točkom (f) podtočkom ii., člankom 56., člankom 61. stavkom 1. točkom (a), člankom 62. stavkom 1., člankom 65. stavkom 1. točkom (c), člankom 74. stavkom 1. i člancima 79. i 80.;

(b) 

pravilima donesenima u skladu s člankom 55. stavkom 2., člancima 63. i 67., člankom 71. stavkom 3., člankom 74. stavkom 4. i člankom 83. stavkom 2.; te

(c) 

hitnim mjerama predviđenima člancima 257. i 258. te pravilima donesenima u skladu s člankom 259., osim ako su pravilima donesenima u skladu s člankom 258. predviđena odstupanja.

Ograničenja predviđena ovim stavkom ne primjenjuju se u slučajevima kada su zametni proizvodi prikupljeni prije izbijanja bolesti u pitanju i bili pohranjeni odvojeno od drugih zametnih proizvoda.

Članak 160.

Delegiranje ovlasti u pogledu premještanja u druge države članice zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara i zametnih proizvoda peradi

1.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi u druge države članice predviđenima člankom 159., kojima se utvrđuju:

(a) 

pravila za prikupljanje, proizvodnju, obradu i pohranu zametnih proizvoda spomenutih držanih životinja u za to odobrenim objektima, kako je navedeno u članku 159. stavku 1. točki (a);

(b) 

zahtjevi u pogledu zdravlja životinja predviđeni člankom 159. stavkom 1. točkom (b) za držane životinje ►C3  donore ◄ od kojih su zametni proizvodi prikupljeni i u pogledu izolacije ili karantene za te životinje;

(c) 

laboratorijski i drugi testovi koje treba provesti na držanim životinjama ►C3  donorima ◄ i zametnim proizvodima;

(d) 

zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za prikupljanje, proizvodnju, obradu, pohranu ili druge postupke i prijevoz predviđeni člankom 159. stavkom 1. točkom (c);

2.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi u druge države članice predviđenima člankom 159., kojima se utvrđuju: odstupanja za subjekte od pravila predviđenih člankom 159., uzimajući u obzir rizike povezane s takvim zametnim proizvodima te sve postojeće mjere za umanjivanje rizika.Odjeljak 3.

Certificiranje zdravlja životinja i obavješćivanje o premještanjima

Članak 161.

Obveze subjekata u vezi s certificiranjem zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi i delegirani akti

1.  
Subjekti zametne proizvode držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametne proizvode peradi premještaju u drugu državu članicu samo ako te proizvode prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu sa stavkom 3.
2.  

U slučajevima kada je dopušteno premještanje zametnih proizvoda držanih životinja iz zone ograničenja koja podliježe:

(a) 

mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti predviđenima člankom 55. stavkom 1. točkom (f) podtočkom ii., člancima 56., 64. i 65., člankom 74. stavkom 1., člankom 79. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 55. stavkom 2., člankom 67., člankom 71. stavkom 3., člankom 74. stavkom 4., člankom 83. stavkom 2. ili

(b) 

hitnim mjerama predviđenima člancima 257. i 258. te pravilima donesenima u skladu s člankom 259.,

a ti zametni proizvodi pripadaju vrsti koja podliježe tim mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti ili hitnim mjerama, subjekti takve zametne proizvode premještaju unutar jedne države članice ili iz jedne države članice u drugu samo ako ih prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 149. stavkom 1., osim ako su odobrena odstupanja od zahtjeva za certificiranje zdravlja životinja u skladu s pravilima iz ovog podstavka.

Nadležno tijelo može odlučiti da takav certifikat nije potrebno izdati za premještanja zametnih proizvoda unutar dotične države članice kada to tijelo smatra da je uspostavljen alternativni sustav koji osigurava sljedivost pošiljke takvih zametnih proizvoda i da ti zametni proizvodi ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za takvo premještanje.

3.  
Subjekti poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali da zametne proizvode od njihova mjesta podrijetla do njihova mjesta odredišta prati certifikat o zdravlju životinja iz stavka 1.
4.  
Nadležno tijelo na zahtjev subjekta izdaje certifikat o zdravlju životinja za premještanja zametnih proizvoda iz stavka 1. pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi iz dijela IV. glave I. poglavlja 5.
5.  
Članci 148., 149. i 150. te pravila usvojena u skladu s člancima 146. i 147. te člankom 149. stavkom 4. primjenjuju se na certificiranje zdravlja zametnih proizvoda iz stavka 1. ovog članka. Članak 151. stavak 1. i pravila donesena u skladu s člankom 151. stavkom 3. primjenjuju se na samodeklaraciju za premještanja zametnih proizvoda.
6.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. koji se odnose na odstupanja od zahtjeva za certifikat o zdravlju životinja predviđenih stavkom 1. ovog članka u pogledu premještanja zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi, koji ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti s popisa zbog:

(a) 

prirode dotičnih zametnih proizvoda ili životinjske vrste od koje ti proizvodi potječu;

(b) 

načina proizvodnje i obrade u objektu za zametne proizvode;

(c) 

predviđene uporabe zametnih proizvoda;

(d) 

alternativnih mjera za umanjivanje rizika uspostavljenih za vrstu i kategoriju zametnih proizvoda i objekt za zametne proizvode;

(e) 

mjesta odredišta zametnih proizvoda, kada im je mjesto odredišta u istoj državi članici kao mjesto podrijetla, ali zametni proizvodi prolaze kroz drugu državu članicu kako bi došli do mjesta odredišta.

Članak 162.

Sadržaj certifikata o zdravlju životinja

1.  

Certifikat o zdravlju životinja za zametne proizvode predviđen člankom 161. sadrži barem sljedeće podatke:

(a) 

objekt za zametne proizvode podrijetla te objekt ili mjesto odredišta;

(b) 

vrstu zametnih proizvoda i vrstu držanih životinja ►C3  donora ◄ ;

(c) 

volumen ili broj zametnih proizvoda;

(d) 

oznake zametnih proizvoda kada je to propisano člankom 121. stavkom 1. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 122. stavkom 1.;

(e) 

podatke potrebne za dokazivanje da zametni proizvodi ispunjavaju zahtjeve u vezi s premještanjima za odgovarajuće vrste predviđenima člancima 157. i 159. te u svim pravilima donesenima u skladu s člankom 160.

2.  
Certifikat o zdravlju životinja za zametne proizvode predviđen člankom 161. može sadržavati druge podatke propisane u skladu s drugim propisima Unije.
3.  
Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o podacima koje treba sadržavati certifikat o zdravlju životinja u skladu sa stavkom 1. ovog članka.
4.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o certificiranju zdravlja životinja za različite vrste zametnih proizvoda i različite životinjske vrste.
5.  
Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila za predloške obrazaca certifikata o zdravlju životinja za zametne proizvode. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 163.

Obavješćivanje o premještanjima zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi u druge države članice

1.  

Subjekti:

(a) 

unaprijed obavješćuju nadležno tijelo njihove države članice podrijetla o namjeravanom premještanju zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi u drugu državu članicu kada:

i. 

te zametne proizvode mora pratiti certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 161. stavkom 1. ili 2.;

ii. 

zahtijeva se obavješćivanje o premještanju u skladu s delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 5. točkom (a) ovog članka za zametne proizvode, uzimajući u obzir stavak 3. ovog članka;

(b) 

dostavljaju sve podatke koji su nadležnom tijelu države članice podrijetla potrebni za obavješćivanje nadležnog tijela države članice odredišta o premještanju zametnih proizvoda u skladu sa stavkom 2.

2.  
Nadležno tijelo države članice podrijetla, prije premještanja i kada je god to moguće putem TRACES-a, obavješćuje nadležno tijelo države članice odredišta o svakom premještanju zametnih proizvoda držanih životinja koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi u skladu s pravilima donesenima u skladu sa stavcima 5. i 6.
3.  
Za upravljanje obavijestima države članice koriste se regijama određenima u skladu s člankom 153. stavkom 3.
4.  
Na obavješćivanje o zametnim proizvodima od strane subjekata primjenjuje se članak 153. stavak 4.
5.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

zahtjevu za prethodnim obavješćivanjem od strane subjekata o premještanjima zametnih proizvoda između država članica u skladu sa stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii. ovog članka, kada je sljedivost tih premještanja nužna za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za premještanja utvrđenima u odjeljcima 1. i 2. (članci od 157. do 160.);

(b) 

podacima potrebnima za obavješćivanje o premještanjima zametnih proizvoda predviđenima stavkom 1. ovog članka;

(c) 

hitnim postupcima za obavješćivanje o premještanjima zametnih proizvoda u slučaju nestanka struje i drugih smetnji u TRACES-u.

6.  

Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila o:

(a) 

pružanju podataka o premještanjima zametnih proizvoda od strane subjekata prema nadležnom tijelu njihove države članice podrijetla u skladu sa stavkom 1.;

(b) 

obavješćivanju od strane nadležnog tijela države članice podrijetla prema državi članici odredišta o premještanjima zametnih proizvoda u skladu sa stavkom 2.;

(c) 

rokovima za:

i. 

pružanje podataka iz stavka 1. koje subjekt treba dostaviti nadležnom tijelu države članice podrijetla;

ii. 

obavješćivanje koje vrši nadležno tijelo države članice podrijetla o premještanjima zametnih proizvoda iz stavka 2.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.Odjeljak 4.

Premještanja zametnih proizvoda držanih kopnenih životinja koje ne pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi u druge države članice

Članak 164.

Zametni proizvodi držanih kopnenih životinja koje ne pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametni proizvodi peradi

1.  
Subjekti zametne proizvode držanih kopnenih životinja koje ne pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametne proizvode peradi premještaju u drugu državu članicu samo ako ti proizvodi ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) za vrste s popisa na mjestu odredišta, uzimajući u obzir zdravstveni status na mjestu odredišta.
2.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o zahtjevima u pogledu zdravlja životinja te zahtjevima u pogledu certificiranja zdravlja životinja i obavješćivanja za premještanja zametnih proizvoda držanih kopnenih životinja koje ne pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi, uzimajući u obzir sljedeća pitanja:

(a) 

bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) za dotične vrste s popisa;

(b) 

životinjsku vrstu od koje su zametni proizvodi prikupljeni te vrstu zametnih proizvoda;

(c) 

zdravstveni status na mjestu podrijetla i odredišta;

(d) 

način prikupljanja, proizvodnje, obrade i pohrane;

(e) 

druge epidemiološke čimbenike.

3.  

U slučajevima kada se certificiranje zdravlja životinja i obavješćivanje o premještanjima zametnih proizvoda zahtijevaju u skladu sa stavkom 2.:

(a) 

za takvo certificiranje primjenjuju se pravila predviđena u članku 161. stavcima od 1. do 5. i članku 162. stavcima 1. i 2. te pravila donesena u skladu s člankom 161. stavkom 6. i člankom 162. stavcima od 3. do 5.;

(b) 

za obavješćivanje o premještanjima primjenjuju se pravila predviđena člankom 163. stavcima 1., 2. i 4. te pravila donesena u skladu s člankom 163. stavkom 5.Odjeljak 5.

Odstupanja

Članak 165.

Zametni proizvodi namijenjeni u znanstvene svrhe i delegirani akti

1.  
Nadležno tijelo mjesta odredišta može, podložno pristanku nadležnog tijela mjesta podrijetla, odobriti premještanja zametnih proizvoda na državno područje države članice mjesta odredišta u znanstvene svrhe ako ta premještanja ne ispunjavaju zahtjeve iz članaka od 159. do 164.
2.  

Nadležno tijelo odstupanja predviđena stavkom 1. odobrava samo pod sljedećim uvjetima:

(a) 

nadležna tijela na mjestima odredišta i podrijetla:

i. 

dogovorila su uvjete za predložena premještanja;

ii. 

osiguravaju uspostavljanje potrebnih mjera za umanjivanje rizika kako se tim premještanjima ne bi ugrozio zdravstveni status na putu i na mjestu odredišta s obzirom na bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d);

iii. 

prema potrebi obavijestila su nadležna tijela država članica provoza o odobrenom odstupanju i uvjetima pod kojima je odobreno;

(b) 

spomenuta premještanja odvijaju se pod nadzorom nadležnih tijela na mjestima podrijetla i odredišta te, prema potrebi, nadležnih tijela bilo koje države članice provoza.

3.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o pravilima za odobravanje odstupanja koja odobravaju nadležna tijela, kojima se dopunjuju ona predviđena stavcima 1. i 2. ovog članka.POGLAVLJE 6.

Proizvodnja, obrada i distribucija proizvoda životinjskog podrijetla unutar Unije

Članak 166.

Opće obveze subjekata u vezi sa zdravljem životinja i delegirani akti

1.  

Subjekti poduzimaju odgovarajuće mjere sprečavanja kako bi osigurali da takvi proizvodi tijekom svih faza proizvodnje, obrade i distribucije proizvoda životinjskog podrijetla u Uniji ne uzrokuju širenje:

(a) 

bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d), uzimajući u obzir zdravstveni status mjesta proizvodnje, obrade ili odredišta;

(b) 

emergentnih bolesti.

2.  

Subjekti osiguravaju da proizvodi životinjskog podrijetla ne dolaze iz objekata ili ►C3  poduzeća za poslovanje s hranom ◄ niti su dobiveni od životinja koje dolaze iz objekata koji podliježu:

(a) 

hitnim mjerama predviđenima člancima 257. i 258. ili bilo kojim pravilima donesenima u skladu s člankom 259., osim ako su pravilima donesenima u skladu s člankom 259. predviđena odstupanja od zahtjeva predviđenog stavkom 1.ovog članka;

(b) 

ograničenjima premještanja koja se primjenjuju na držane kopnene životinje i proizvode životinjskog podrijetla, kako je predviđeno člankom 32. stavkom 1. točkom (c), člankom 55. stavkom 1. točkom (e), člankom 56., člankom 61. stavkom 1. točkom (a), člankom 62. stavkom 1., člankom 65. stavkom 1. točkom (c), člankom 70. stavkom 1. točkom (b), člankom 74. stavkom 1. točkom (a), člankom 76. stavkom 2. točkom (b) i člankom 76. stavkom 3., člankom 79., člankom 81. i člankom 82. stavcima 2. i 3. te pravilima donesenima u skladu s člankom 55. stavkom 2., člancima 63. i 67., člankom 70. stavkom 3., člankom 71. stavkom 3., člankom 74. stavkom 4., člankom 76. stavkom 5. i člankom 83. stavkom 2., osim ako su tim pravilima predviđena odstupanja od spomenutih ograničenja premještanja.

3.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o detaljnim zahtjevima kojima se nadopunjuju zahtjevi:

(a) 

iz stavka 1. ovog članka o mjerama sprečavanja, što uključuje mjere za umanjivanje rizika; i

(b) 

iz stavka 2. ovog članka u vezi s mjerama ograničavanja premještanja proizvoda životinjskog podrijetla.

4.  

Pri donošenju delegiranih akata iz stavka 3. Komisija te akte temelji na:

(a) 

dotičnoj bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) i vrsti na koju se ona odnosi te

(b) 

uključenim rizicima.

Članak 167.

Obveze subjekata u vezi s certifikatima o zdravlju životinja i delegirani akti

1.  

Subjekti sljedeće proizvode životinjskog podrijetla premještaju unutar jedne države članice ili u drugu državu članicu samo kada te proizvode prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu sa stavkom 3.:

(a) 

proizvode životinjskog podrijetla:

i. 

koji se smiju premještati iz zone ograničenja koja podliježe hitnim mjerama predviđenima pravilima donesenima u skladu s člankom 259.;

ii. 

koji potječu od životinjskih vrsta koje podliježu tim hitnim mjerama;

(b) 

proizvode životinjskog podrijetla:

i. 

koji se smiju premještati iz zone ograničenja koja podliježe mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti u skladu s člankom 32. stavkom 1., člankom 55. stavkom 1. točkom (f) podtočkom ii., člankom 56., člankom 61. stavkom 1. točkom (a), člankom 62. stavkom 1., člankom 64., člankom 65. stavkom 1. točkom (c), člankom 70. stavkom 1. točkom (b), člankom 74. stavkom 1. točkom (a), člancima 79. i 80. te svim pravilima donesenima u skladu s člankom 55. stavkom 2., člancima 63. i 67. te člankom 71. stavkom 3., člankom 74. stavkom 4. i člankom 83. stavkom 2.;

ii. 

koji potječu od životinjskih vrsta koje podliježu tim mjerama za ►C3  kontrolu ◄ bolesti.

Nadležno tijelo može odlučiti da takav certifikat nije potrebno izdati za premještanja proizvoda životinjskog podrijetla unutar dotične države članice kada to tijelo smatra da je uspostavljen alternativni sustav kojim se osigurava sljedivost pošiljaka takvih proizvoda i da ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za takva premještanja.

2.  
Subjekti poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali da proizvode životinjskog podrijetla od njihova mjesta podrijetla do njihova mjesta odredišta prati certifikat o zdravlju životinja iz stavka 1.
3.  
Nadležno tijelo na zahtjev dotičnog subjekta izdaje certifikat o zdravlju životinja za premještanja proizvoda životinjskog podrijetla iz stavka 1. pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi iz ovog članka.
4.  
Članci 148., 149., i 150. te pravila donesena u skladu s člancima 146. i 147. te člankom 149. stavkom 4. primjenjuju se na certificiranje zdravlja životinja pri premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla iz stavka 1. ovog članka.
5.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. koji se odnose na odstupanja od zahtjeva za certificiranje zdravlja životinja predviđenih stavkom 1. ovog članka te uvjete za takva odstupanja u pogledu premještanja proizvoda životinjskog podrijetla koji ne predstavljaju znatan rizik od širenja bolesti zbog:

(a) 

vrste dotičnih proizvoda životinjskog podrijetla;

(b) 

mjera za umanjivanje rizika koje se primjenjuju na proizvode životinjskog podrijetla, čime se smanjuju rizici širenja bolesti;

(c) 

predviđene uporabe proizvoda životinjskog podrijetla;

(d) 

mjesta odredišta proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 168.

Sadržaj certifikata o zdravlju životinja te delegirani i provedbeni akti

1.  

Certifikat o zdravlju životinja za proizvode životinjskog podrijetla predviđen člankom 167. stavkom 1. sadrži barem sljedeće podatke:

(a) 

objekt ili mjesto podrijetla te objekt ili mjesto odredišta;

(b) 

opis dotičnih proizvoda životinjskog podrijetla;

(c) 

količinu proizvoda životinjskog podrijetla;

(d) 

oznaku proizvoda životinjskog podrijetla kada se to propisuje člankom 65. stavkom 1. točkom (h) ili bilo kojim pravilima donesenima u skladu s člankom 67. drugim stavkom točkom (a);

(e) 

podatke potrebne za dokazivanje da proizvodi životinjskog podrijetla ispunjavaju zahtjeve ograničenja premještanja predviđenima člankom 166. stavkom 2. i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 166. stavkom 3.

2.  
Certifikat o zdravlju životinja iz stavka 1. može sadržavati i druge podatke potrebne u skladu s drugim propisima Unije.
3.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. koji se odnose na podatke koje treba sadržavati certifikat o zdravlju životinja kako je utvrđeno stavkom 1. ovog članka.
4.  
Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila za predloške obrazaca certifikata o zdravlju životinja za proizvode životinjskog podrijetla iz stavka 1. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.

Članak 169.

Obavješćivanje o premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla u druge države članice

1.  

Subjekti:

(a) 

unaprijed obavješćuju nadležno tijelo njihove države članice podrijetla o predviđenim premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla kada te pošiljke mora pratiti certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 167. stavkom 1.;

(b) 

nadležnom tijelu države članice podrijetla dostavljaju sve podatke koji su mu potrebni da o tom premještanju obavijesti nadležno tijelo države članice odredišta u skladu sa stavkom 2.

2.  
Nadležno tijelo države članice podrijetla prije premještanja i, kada je god to moguće, putem TRACES-a, obavješćuje nadležno tijelo države članice odredišta o premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s pravilima donesenima na temelju stavaka 5. i 6.
3.  
Za upravljanje obavijestima države članice koriste se regijama određenima u skladu s člankom 153. stavkom 3.
4.  
Na obavješćivanje o premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla koje vrše subjekti primjenjuje se članak 153. stavak 4.
5.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

podacima potrebnima za obavješćivanje o premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla predviđenima stavkom 1. ovog članka;

(b) 

hitnim postupcima za obavješćivanje o premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla u slučaju nestanka struje i drugih smetnji u TRACES-u.

6.  

Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila o:

(a) 

podacima koje subjekti trebaju pružiti nadležnom tijelu svoje države članice podrijetla o premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla u skladu sa stavkom1.;

(b) 

obavješćivanju o premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla od strane nadležnog tijela države članice podrijetla prema državi članici odredišta u skladu sa stavkom2.;

(c) 

rokovima za:

i. 

pružanje podataka iz stavka 1. koje dotični subjekt treba dostaviti nadležnom tijelu države članice podrijetla;

ii. 

obavješćivanje o premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla koje vrši nadležno tijelo države članice podrijetla iz stavka 2.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 7.

Područje primjene nacionalnih mjera

Članak 170.

Nacionalne mjere u vezi sa ►C3  kontrolom ◄ bolesti i premještanjem životinja i zametnih proizvoda

1.  
Države članice slobodne su poduzeti nacionalne mjere za ►C3  kontrolu ◄ bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (d) i (e) te mjere u vezi s premještanjima kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda na svom državnom području.
2.  

Tim se nacionalnim mjerama:

(a) 

uzimaju u obzir pravila o premještanjima životinja i zametnih proizvoda utvrđena u poglavlju 3. (članci od 124. do 154.), poglavlju 4. (članci 155. i 156.) i poglavlju 5. (članci od 157. do 165.) i ne smiju biti s njima u nesuglasju;

(b) 

ne ometa premještanje životinja i proizvoda između država članica;

(c) 

ne prekoračuju granice onoga što je odgovarajuće i nužno kako bi se spriječilo unošenje i širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (d) i (e).

Članak 171.

Nacionalne mjere osmišljene za ograničavanje utjecaja bolesti koje nisu bolesti s popisa

Kada bolest koja nije bolest s popisa predstavlja znatan rizik za zdravlje držanih kopnenih životinja u državi članici, dotična država članica može poduzeti nacionalne mjere za ►C3  kontrolu ◄ te bolesti i može ograničiti premještanja držanih kopnenih životinja i zametnih proizvoda pod uvjetom da se tim mjerama:

(a) 

ne ometa premještanje životinja i proizvoda između država članica;

(b) 

ne prekoračuju granice onoga što je odgovarajuće i nužno za ►C3  kontrolu ◄ te bolesti.GLAVA II.

AKVATIČNE ŽIVOTINJE I PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA OD AKVATIČNIH ŽIVOTINJAPOGLAVLJE 1.

Registracija, odobravanje, vođenje evidencije i registriOdjeljak 1.

Registracija ►C3  objekata akvakulture ◄

Članak 172.

Obveza subjekata da registriraju ►C3  objekte akvakulture ◄

1.  

Kako bi se njihovi objekti registrirali u skladu s člankom 173., subjekti koji vode ►C3  objekte akvakulture ◄ prije početka takvih aktivnosti:

(a) 

obavješćuju nadležno tijelo o svim ►C3  objektima akvakulture ◄ za koji su odgovorni;

(b) 

nadležnom tijelu dostavljaju sljedeće podatke:

i. 

naziv i adresu subjekta;

ii. 

lokaciju objekta i opis njegovih postrojenja;

iii. 

vrste, kategorije i količine (broj, volumen ili masu) životinja akvakulture koje namjeravaju držati u ►C3  objektu akvakulture ◄ te o kapacitetu ►C3  objektu akvakulture ◄ ;

iv. 

vrstu ►C3  objekta akvakulture ◄ i

v. 

sve druge aspekte objekta koji su bitni za potrebe određivanja rizika koji on predstavlja.

2.  

Subjekti koji vode ►C3  objekte akvakulture ◄ iz stavka 1. unaprijed obavješćuju nadležno tijelo o:

(a) 

svim znatnim promjenama u dotičnom ►C3  objektu akvakulture ◄ u vezi s pitanjima navedenima u stavku 1. točki (b);

(b) 

svakom prestanku aktivnosti subjekta ili dotičnog ►C3  objekta akvakulture ◄ .

3.  
►C3  Objekti akvakulture ◄ koji podliježu odobrenju u skladu s člankom 176. stavkom 1. i člankom 177. nisu dužni osigurati podatke iz stavka 1. ovog članka.
4.  

Subjekt može zatražiti registraciju predviđenu stavkom 1. kako bi njome obuhvatio skupinu ►C3  objekata akvakulture ◄ pod uvjetom da ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a) 

nalaze se u epidemiološki povezanom području te svi subjekti u tom području djeluju pod zajedničkim sustavom biosigurnosti;

(b) 

potpadaju pod odgovornost istog subjekta i djeluju pod zajednički sustavom biosigurnosti te životinje akvakulture dotičnih objekata čine jednu epidemiološku jedinicu.

Kada zahtjev za registracijom obuhvaća skupinu objekata, pravila utvrđena stavcima od 1. do 3. ovog članka i člankom 173. prvim stavkom točkom (b) te pravila donesena u skladu s člankom 175. koja se primjenjuju na jedan ►C3  objekt akvakulture ◄ , primjenjuju se na skupinu ►C3  objekt akvakulture ◄ kao cjelinu.

Članak 173.

Obveze nadležnog tijela u vezi s registracijom ►C3  objekata akvakulture ◄

Nadležno tijelo registrira:

(a) 

►C3  objekte akvakulture ◄ u registru ►C3  objekata akvakulture ◄ iz članka 185. stavka 1., kada je dotični subjekt dostavio potrebne informacije u skladu s člankom 172. stavkom 1.;

(b) 

skupine ►C3  objekata akvakulture ◄ u tom registru pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji utvrđeni člankom 172. stavkom 4.

Nadležno tijelo svakom objektu ili skupini objekata iz ovog članka dodjeljuje jedinstveni registracijski broj.

Članak 174.

Odstupanja od obveze subjekata da registriraju ►C3  objekte akvakulture ◄

Odstupajući od članka 172. stavka 1., države članice određene ►C3  objekte akvakulture ◄ koji ne predstavljaju znatan rizik mogu izuzeti od zahtjeva za registracijom, kako je predviđeno provedbenim aktom donesenim u skladu s člankom 175.

Članak 175.

Provedbene ovlasti u vezi s odstupanjima od obveze registracije ►C3  objekata akvakulture ◄

1.  
Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila o podacima koje subjekti moraju dostaviti u svrhu registracije ►C3  objekta akvakulture ◄ , kako je predviđeno člankom 172. stavkom 1., što uključuje rokove za dostavljanje tih podataka.
2.  

Komisija provedbenim aktima utvrđuje pravila o vrstama ►C3  objekata akvakulture ◄ koje države članice mogu izuzeti od zahtjeva za registracijom u skladu s člankom 174., na temelju:

(a) 

vrsta, kategorija, i količine (broja, volumena ili mase) životinja akvakulture u dotičnom ►C3  objektu akvakulture ◄ te kapaciteta tog objekta;

(b) 

premještanja životinja akvakulture u ►C3  objekt akvakulture ◄ i iz njega.

3.  
Provedbeni akti iz ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.Odjeljak 2.

Odobravanje određenih vrsta ►C3  objekata akvakulture ◄

Članak 176.

Odobravanje određenih vrsta ►C3  objekata akvakulture ◄ i delegirani akti

1.  

Subjekti koji vode sljedeće vrste ►C3  objekata akvakulture ◄ nadležnom tijelu podnose zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 180. stavkom 1.:

(a) 

►C3  objekte akvakulture ◄ u kojima se drže životinje akvakulture s ciljem njihova prebacivanja odatle živih ili kao akvakulturnih proizvoda životinjskog podrijetla;

(b) 

druge ►C3  objekte akvakulture ◄ koji predstavljaju znatan rizik zbog:

i. 

vrsta, kategorija, i broja životinja akvakulture koje se tamo drže;

ii. 

vrste dotičnog ►C3  objekta akvakulture ◄ ;

iii. 

premještanja životinja akvakulture u dotični ►C3  objekt akvakulture ◄ i iz njega.

2.  

Odstupajući od stavka 1., države članice mogu od obveze podnošenja zahtjeva za odobrenje izuzeti subjekte koji vode sljedeće vrste objekata:

(a) 

►C3  objekte akvakulture ◄ koji proizvode malenu količinu životinja akvakulture za opskrbu namijenjenu prehrani ljudi:

i. 

izravno za krajnjeg potrošača; ili

ii. 

za lokalne objekte maloprodaje koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača;

(b) 

ribnjake ili druga postrojenja u kojima se populacija akvatičnih životinja održava samo za potrebe rekreacijskog ribolova obnovom populacije životinjama akvakulture i te su životinje zatvorene i ne mogu pobjeći;

(c) 

►C3  objekte akvakulture ◄ u kojima se životinje akvakulture drže za ukras u zatvorenim postrojenjima.

pod uvjetom da ti objekti ne predstavljaju znatan rizik.

3.  

Osim ako je odobreno odstupanje u skladu sa stavkom 4. ovog članka, subjekti ne započinju sa svojim djelatnostima u ►C3  objektu akvakulture ◄ iz stavka 1. ovog članka prije nego što je taj objekt odobren u skladu s člankom 181. stavkom 1. i prestaju s takvom aktivnošću u ►C3  objektu akvakulture ◄ iz stavka 1. ovog članka ako:

(a) 

nadležno tijelo povuče ili suspendira odobrenje u skladu s člankom 184. stavkom 2.; ili

(b) 

u slučaju uvjetnog odobrenja danog u skladu s člankom 183. stavkom 3., ►C3  objekt akvakulture ◄ ne ispuni preostale zahtjeve iz članka 183. stavka 4. i ne dobije konačno odobrenje u skladu s člankom 183. stavkom 3.

4.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. u vezi s:

(a) 

odstupanjima od zahtjeva da subjekti nadležnom tijelu podnesu zahtjev za odobrenje vrsta ►C3  objekata akvakulture ◄ iz stavka 1. točke (a) u pogledu vrsta objekata osim onih utvrđenih u stavku 2. točki (a) podtočkama i. i ii., kada ti objekti ne predstavljaju znatan rizik;

(b) 

vrstama ►C3  objekata akvakulture ◄ koji moraju biti odobreni u skladu sa stavkom 1. točkom (b).

5.  

Pri donošenju delegiranih akata predviđenih stavkom 4., Komisija te akte temelji na sljedećim kriterijima:

(a) 

vrsti i kategorijama životinja akvakulture koje se drže u ►C3  objektu akvakulture ◄ ;

(b) 

vrsti ►C3  objekta akvakulture ◄ i vrsti proizvodnje; te

(c) 

tipičnim obrascima premještanja za dotičnu vrstu ►C3  objekta akvakulture ◄ te za dotičnu vrstu ili kategoriju životinja akvakulture.

6.  
Subjekt može podnijeti zahtjev za odobrenje za skupinu ►C3  objekata akvakulture ◄ ako udovolje zahtjevima utvrđenima člankom 177. prvim stavkom točkama (a) i (b).

Članak 177.

Odobrenje nadležnog tijela skupina ►C3  objekata akvakulture ◄

Nadležno tijelo može izdati odobrenje kako je predviđeno člankom 181. stavkom 1. koje obuhvaća skupinu ►C3  objekata akvakulture ◄ ako ti ►C3  objekti akvakulture ◄ udovoljavaju bilo kojem od sljedećih uvjeta:

(a) 

nalaze se u epidemiološki povezanom području te svi subjekti u tom području djeluju pod zajedničkim sustavom biosigurnosti; međutim, svi objekti na kopnu ili na moru za prihvat, održavanje, pranje, čišćenje, sortiranje, pakiranje i ambalažiranje živih školjkaša namijenjenih prehrani ljudi (takozvani „otpremni centri”), objekti s bazenima koji se napajaju čistom morskom vodom u kojima se živi školjkaši drže toliko dugo koliko je potrebno da se smanji njihovo onečišćenje kako bi bili upotrebljivi za prehranu ljudi(takozvani „centri za pročišćavanje”) i slični objekti koji se nalaze unutar takvog epidemiološki povezanog područja moraju biti pojedinačno odobreni;

(b) 

potpadaju pod odgovornost istog subjekta; i

i. 

djeluju u zajedničkom sustavu biosigurnosti; te

ii. 

životinje akvakulture dotičnih objekata čine istu epidemiološku jedinicu.

Kada jedno odobrenje obuhvaća skupinu ►C3  objekata akvakulture ◄ , pravila utvrđena člankom 178. i člancima od 180. do 184. te pravila donesena u skladu s člankom 180. stavkom 2. i člankom 181. stavkom 2. koja se primjenjuju na jedan ►C3  objekata akvakulture ◄ primjenjuju se na cijelu skupinu ►C3  objekata akvakulture ◄ .

Članak 178.

Odobravanje statusa zatvorenih ►C3  objekata akvakulture ◄

Subjekti koji vode ►C3  objekte akvakulture ◄ za koje se želi pribaviti status zatvorenog objekta:

(a) 

nadležnom tijelu podnose zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 180. stavkom 1.;

(b) 

životinje akvakulture premještaju u svoj objekt ili iz njega u skladu sa zahtjevima predviđenima člankom 203. stavkom 1. i svim delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 203. stavkom 2. tek nakon što njihov objekt pribavi odobrenje tog statusa od nadležnog tijela u skladu s člankom 181. ili člankom 183.

Članak 179.

Odobravanje objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti

Subjekti koji upravljaju objektima za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti:

(a) 

osiguravaju da je pribavljeno potrebno odobrenje u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ); i

(b) 

nadležnom tijelu u skladu s člankom 180. stavkom 1. podnose zahtjev za odobrenje za klanje ili obradu akvatičnih životinja u svrhu ►C3  kontrole ◄ bolesti u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (b), člankom 62., člankom 68. stavkom 1., člancima 79. i 80. te pravilima donesenima u skladu s člankom 63. te člankom 70. stavkom 3., člankom 71. stavkom 3.

Članak 180.

Obveza subjekata da dostave podatke kako bi pribavili odobrenje

1.  

U svrhu podnošenja zahtjeva za odobrenje svojih objekata kako je predviđeno člankom 176. stavkom 1., člankom 177., člankom 178. točkom (a) i člankom 179., subjekti nadležnom tijelu dostavljaju sljedeće podatke:

(a) 

naziv i adresu dotičnog subjekta;

(b) 

lokaciju dotičnog objekta i opis njegovih postrojenja;

(c) 

vrste, kategorije i količinu (broj, volumen ili mase) životinja akvakulture relevantne za odobrenje koje se drže u objektu;

(d) 

vrstu ►C3  objekta akvakulture ◄ ;

(e) 

u slučajevima odobrenja za skupine ►C3  objekata akvakulture ◄ , pojedinosti koje dokazuju da dotična skupina udovoljava uvjetima utvrđenima u članku 177.;

(f) 

druge aspekte načina rada ►C3  objekta akvakulture ◄ koji su bitni za određivanje rizika koji on predstavlja;

(g) 

opskrbu objekta vodom i ispuštanje vode iz objekta;

(h) 

biosigurnosne mjere u objektu.

2.  

Subjekti koji vode objekte iz stavka 1. nadležno tijelo unaprijed obavješćuju o:

(a) 

svim promjenama u objektima u vezi s pitanjima iz stavka 1.;

(b) 

svakom prestanku aktivnosti dotičnog subjekta ili objekta.

3.  
Komisija provedbenim aktima može utvrditi pravila o podacima koje subjekti trebaju dostaviti u zahtjevu za odobrenje svojih objekata, u skladu sa stavkom 1., uključujući rokove za dostavljanje tih podataka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka266. stavka2.

Članak 181.

Dodjela odobrenja i uvjeti za odobrenje te delegirani akti

1.  

Nadležno tijelo dodjeljuje odobrenja za ►C3  objekte akvakulture ◄ iz članka 176. stavka 1. i članka 178. točke (a), skupinu ►C3  objekata akvakulture ◄ iz članka 177. i objekte za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti iz članka 179. samo ako takvi objekti:

(a) 

ispunjavaju sljedeće zahtjeve, gdje je to primjenjivo, o:

i. 

karanteni, izolaciji i drugim biosigurnosnim mjerama, uzimajući u obzir zahtjeve predviđene u članku 10. stavku 1. točki (b) i svim pravilima donesenima u skladu s člankom 10. stavkom 6.;

ii. 

zahtjevima ►C3  nadziranja ◄ predviđenima u članku 24., kada je to relevantno za dotičnu vrstu objekta, i uključeni rizik, u članku 25.;

iii. 

vođenju evidencije predviđenom člancima od 186. do 188. i svim pravilima donesenima u skladu s člancima 189. i 190.;

(b) 

imaju postrojenja i opremu koji su:

i. 

primjereni za umanjivanje rizika unošenja i širenja bolesti na prihvatljivu razinu, uzimajući u obzir vrstu dotičnog objekta;

ii. 

primjerenog kapaciteta za vrste, kategorije i količinu (broj, volumen ili mase) dotičnih akvatičnih životinja;

(c) 

ne predstavljaju neprihvatljiv rizik od širenja bolesti, uzimajući u obzir postojeće mjere za umanjivanje rizika;

(d) 

imaju uspostavljen sustav koji dotičnom subjektu omogućuje da nadležnom tijelu dokaže da je udovoljeno zahtjevima utvrđenima u točkama (a), (b) i (c).

2.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

karanteni, izolaciji i drugim biosigurnosnim mjerama iz stavka 1. točke (a) podtočke i.;

(b) 

►C3  nadziranju ◄ iz stavka 1. točke (a) podtočke ii.;

(c) 

postrojenjima i opremi iz stavka 1. točke (b).

3.  

Pri uspostavljanju pravila koja treba utvrditi delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 2., Komisija ta pravila temelji na sljedećim pitanjima:

(a) 

rizicima koje svaka vrsta objekta predstavlja;

(b) 

vrstama i kategorijama životinja akvakulture ili akvatičnih životinja relevantnima za odobrenje;

(c) 

dotičnoj vrsti proizvodnje;

(d) 

tipičnim obrascima premještanja te vrste objekata akvakulture i vrsta i kategorija životinja koje se drže u tim objektima.

Članak 182.

Opseg odobrenja objekata

U odobrenjima ►C3  objekata akvakulture ◄ ili objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti izdanima u skladu s člankom 181. stavkom 1. slijedom podnošenja zahtjeva u skladu s člankom 176., člankom 177. ili člankom 178. točkom (a), člankom 179. nadležno tijelo izričito određuje:

(a) 

na koje se vrste ►C3  objekata akvakulture ◄ iz članka 176. stavka 1., članka 178. točke (a), skupine ►C3  objekata akvakulture ◄ iz članka 177. i objekte za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti iz članka 179. te sva pravila donesena u skladu s člankom 176. stavkom 4. točkom (b) odobrenje odnosi;

(b) 

na koje se vrste i kategorije životinja akvakulture odobrenje odnosi.

Članak 183.

Postupci za dodjeljivanje odobrenja nadležnog tijela

1.  
Nadležno tijelo utvrđuje postupke koje subjekti trebaju pratiti pri podnošenju zahtjeva za odobrenje svojeg objekta u skladu s člankom 176. stavkom 1. i člancima 178. i 179.
2.  
Po primitku zahtjeva subjekta za odobrenje u skladu s člankom 176. stavkom 1., člankom 178. ili člankom 179., nadležno tijelo provodi terenski posjet.
3.  
Nadležno tijelo dodjeljuje odobrenje ako je udovoljeno zahtjevima iz članka 181.
4.  
Ako objekt ne udovoljava svim zahtjevima za dodjelu odobrenja iz članka 181., nadležno tijelo može dodijeliti uvjetno odobrenje objekta ako se na temelju zahtjeva subjekta te naknadnog terenskog posjeta objektu, kako je predviđeno u stavku 2. ovog članka, utvrdi da objekt ispunjava sve glavne zahtjeve koji pružaju dostatna jamstva da objekt ne predstavlja znatan rizik.
5.  
Kada nadležno tijelo dodijeli uvjetno odobrenje u skladu sa stavkom 4. ovog članka, puno odobrenje dodjeljuje samo ako se još jednim terenskim posjetom objektu provedenim u roku od tri mjeseca od datuma dodjele uvjetnog odobrenja ili iz dokumentacije koju je subjekt dostavio u roku od tri mjeseca od tog datuma pokaže da objekt zadovoljava sve zahtjeve za odobrenje utvrđene člankom 181. stavkom 1. te pravilima donesenima u skladu s člankom 181. stavkom 2.

Kada se terenskim posjetom ili dokumentacijom iz prvog podstavka pokaže da je ostvaren jasan napredak, ali objekt još ne ispunjava sve navedene zahtjeve, nadležno tijelo može produljiti uvjetno odobrenje. Međutim, uvjetno odobrenje ne izdaje se na razdoblje koje ukupno premašuje šest mjeseci.

Članak 184.

Preispitivanje, suspenzija i povlačenje odobrenja od strane nadležnog tijela

1.  
Nadležno tijelo odobrenja objekata dodijeljena u skladu s člankom 181. stavkom 1. preispituje u odgovarajućim vremenskim razmacima temeljenima na uključenom riziku.
2.  
Kada nadležno tijelo utvrdi ozbiljne nedostatke u objektu u pogledu usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 181. stavku 1. i pravilima donesenima u skladu s člankom 181. stavkom 2. te ako subjekt odgovoran za taj objekt nije u stanju pružiti primjerena jamstva da će ti nedostaci biti otklonjeni, nadležno tijelo pokreće postupke za povlačenje odobrenja objekta.

Međutim, nadležno tijelo može samo suspendirati odobrenje objekta, bez njegova povlačenja, ako subjekt može zajamčiti da će nedostatke otkloniti u razumnom roku.

3.  
Odobrenje se dodjeljuje nakon povlačenja ili ponovno postaje valjano nakon suspenzije u skladu sa stavkom 2. samo ako nadležno tijelo smatra da objekt u potpunosti ispunjava sve zahtjeve iz ove Uredbe, primjerene s obzirom na tu vrstu objekta.Odjeljak 3.

Registar ►C3  objekata akvakulture ◄ i objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za suzbijanje bolesti

Članak 185.

Registar ►C3  objekata akvakulture ◄ i objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti

1.  

Svako nadležno tijelo uspostavlja i održava ažuriran registar:

(a) 

svih objekata akvakulture koji su registrirani u skladu s člankom 173.;

(b) 

svih objekata akvakulture koji su odobreni u skladu s člankom 181. stavkom 1.;

(c) 

svih objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koji su odobreni u skladu s člankom 181. stavkom 1.

2.  

Registar objekata akvakulture predviđen stavkom 1. sadrži sljedeće podatke:

(a) 

naziv i adresu subjekta i registracijski broj objekta u pitanju;

(b) 

lokaciju objekta akvakulture ili, ovisno o slučaju, skupine objekata akvakulture;

(c) 

vrstu proizvodnje u objektu;

(d) 

prema potrebi, opskrbu objekta vodom i ispuštanje vode iz objekta;

(e) 

vrstama životinja akvakulture koje se drže u objektu;

(f) 

ažuriranim podacima o zdravstvenom statusu registriranog ►C3  objekta akvakulture ◄ , ili, ovisno o slučaju, skupine objekata, u pogledu bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d).

3.  
Za objekte odobrene u skladu s člankom 181. stavkom 1. nadležno tijelo elektroničkim putem javno objavljuje barem podatke iz stavka 2. točaka (a), (c), (e) i (f) ovog članka, podložno zahtjevima o zaštiti podataka.
4.  
Gdje je to odgovarajuće i relevantno, nadležno tijelo može spojiti registraciju iz stavka 1. s registracijom u druge svrhe.
5.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 264. o:

(a) 

relevantnim detaljnim podacima koji treba sadržavati registar ►C3  objekata akvakulture ◄ utvrđenima stavkom 1. ovog članka;

(b) 

javnom dostupnošću tog registra.Odjeljak 4.

Vođenje evidencije i sljedivost

Članak 186.

Obveze subjekata koji vode ►C3  objekte akvakulture ◄ u vezi s vođenjem evidencije

1.  

Subjekti koji vode ►C3  objekte akvakulture ◄ koji podliježu zahtjevu za registracijom u skladu s člankom 173. ili odobrenju u skladu s člankom 181. stavkom 1. vode i održavaju evidenciju koja sadrži barem sljedeće podatke:

(a) 

vrstu, kategorije i količinu (broj, volumen ili masu) životinja akvakulture u svojem objektu;

(b) 

premještanja životinja akvakulture i proizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od tih životinja u svoj objekt i iz njega, navodeći prema potrebi:

i. 

njihovo mjesto podrijetla ili odredišta;

ii. 

datum takvih premještanja;

(c) 

certifikat o zdravlju životinja u papirnatom ili elektroničkom obliku koji treba pratiti premještanja životinja akvakulture koje stižu u ►C3  objekt akvakulture ◄ u skladu s člankom 208. i pravilima donesenima u skladu s člankom 211. stavkom 1. točkama (a) i (c) te člankom 213. stavkom 2.;

(d) 

stopu uginuća u svakoj epidemiološkoj jedinici i druge probleme s bolestima u ►C3  objektu akvakulture ◄ ovisno o vrsti proizvodnje;

(e) 

biosigurnosne mjere, ►C3  nadziranja ◄ , liječenja, rezultate testiranja i druge relevantne podatke, prema potrebi, o:

i. 

vrstama i kategorijama životinja akvakulture u objektu;

ii. 

vrstu proizvodnje u ►C3  objektu akvakulture ◄ ;

iii. 

vrstu i veličinu ►C3  objekta akvakulture ◄ ;

(f) 

rezultate svih ►C3  veterinarskih posjeta ◄ propisanih u skladu s člankom 25. stavkom 1.

Evidencija se vodi i održava u papirnatom ili elektroničkom obliku.

2.  
Dotična država članica ►C3  objekte akvakulture ◄ koji predstavljaju nizak rizik od širenja bolesti s popisa ili emergentnih bolesti može izuzeti od zahtjeva za vođenjem evidencije u vezi sa svim ili nekim podacima navedenima u stavku 1. točkama (c), (d) i (e), pod uvjetom da je osigurana sljedivost.
3.  

Subjekti koji vode ►C3  objekte akvakulture ◄ evidenciju predviđenu stavkom 1. drže u dotičnom ►C3  objektu akvakulture ◄ i:

(a) 

vode je na način kojim se jamči lociranje mjesta podrijetla i odredišta akvatičnih životinja;

(b) 

stavljaju je na raspolaganje nadležnom tijelu na njegov zahtjev;

(c) 

čuvaju je barem tijekom minimalnog razdoblja koje treba odrediti nadležno tijelo, ali koje ne smije biti kraće od tri godine.

Odstupajući od zahtjeva iz prvog podstavka da se evidencija drži u dotičnom objektu, ako je držanje evidencije u tom objektu fizički nemoguće, evidencija se drži u uredu iz kojeg se upravlja poslovanjem.

Članak 187.

Obveze vođenja evidencije za objekte za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti

1.  

Subjekti koji upravljaju objektima za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koji podliježu odobrenju u skladu s člankom 179. vode i održavaju evidenciju:

(a) 

svih premještanja, u svoje objekte i iz njih, životinja akvakulture i proizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od takvih životinja;

(b) 

o ispuštanju vode i relevantnim biosigurnosnim mjerama.

2.  

Subjekti koji upravljaju objektima za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti:

(a) 

evidenciju predviđenu stavkom 1. drže u svojem objektu te je stavljaju na raspolaganje nadležnom tijelu na njegov zahtjev;

(b) 

čuvaju tu evidenciju barem tijekom minimalnog razdoblja koje treba odrediti nadležno tijelo, a koje ne smije biti kraće od tri godine.

Evidencija se vodi i održava u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Članak 188.

Obveze vođenja evidencije za prijevoznike

1.  

Prijevoznici akvatičnih životinja namijenjenih za ►C3  objekte akvakulture ◄ ili za puštanje u divljinu vode i održavaju evidenciju o:

(a) 

kategorijama, vrsti i količini (broju, volumenu ili masi) akvatičnih životinja koje prevoze;

(b) 

stopama uginuća tih životinja akvakulture i divljih akvatičnih životinja tijekom prijevoza, koliko je to moguće za vrstu prijevoza i vrstu životinja akvakulture i divljih akvatičnih životinja koje se prevoze;

(c) 

►C3  objektima akvakulture ◄ i objektima za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za ►C3  kontrolu ◄ bolesti koje je posjetilo prijevozno sredstvo;

(d) 

svim izmjenama vode do kojih je došlo tijekom prijevoza, navodeći izvore nove vode i mjesta ispuštanja vode;

(e) 

čišćenju i dezinfekciji sredstava prijevoza.

Evidencija se vodi i održava u papirnatom ili elektroničkom obliku.

2.  
Prijevoznike koji predstavljaju nizak rizik od širenja bolesti s popisa ili emergentnih bolesti dotična država članica može izuzeti od zahtjeva za vođenjem evidencije o svim ili nekim podacima navedenima u stavku 1., pod uvjetom da je osigurana sljedivost.
3.  

Prijevoznici evidenciju predviđenu stavkom 1. vode:

(a) 

na način koji omogućuje da se odmah stavi na raspolaganje nadležnom tijelu na njegov zahtjev;

(b) 

barem tijekom minimalnog razdoblja koje treba odrediti nadležno tijelo, ali koje ne smije biti kraće od tri godine.

Članak 189.

Delegiranje ovlasti u pogledu vođenja evidencije

1.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o pravilima kojima se dopunjuju zahtjevi za vođenje evidencije predviđeni člancima 186., 187. i 188. u pogledu podataka koje subjekti trebaju bilježiti povrh onih predviđenih člankom 186. stavkom 1., člankom 187. stavkom 1. i člankom 188. stavkom 1.
2.  

Pri donošenju delegiranih akata predviđenih stavkom 1. Komisija uzima u obzir sljedeća pitanja:

(a) 

rizike koje predstavlja svaka vrsta ►C3  objekta akvakulture ◄ ili prijevoz;

(b) 

vrste i kategorije akvatičnih životinja koje se drže u dotičnom ►C3  objektu akvakulture ◄ ili ih se prevozi u taj objekt ili iz njega;

(c) 

vrstu proizvodnje u objektu;

(d) 

tipičan obrazac premještanja za određenu vrstu ►C3  objekta akvakulture ◄ ili objekta za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za suzbijanje bolesti;

(e) 

broj, volumen ili masu akvatičnih životinja koje se drže u objektu ili ih se prevozi u ili iz njega.

Članak 190.

Provedbene ovlasti u pogledu izuzećâ od zahtjevâ za vođenje evidencije

Komisija može provedbenim aktima utvrditi pravila o vrstama ►C3  objekata akvakulture ◄ i subjektima koje države članice mogu izuzeti od zahtjeva za vođenje evidencije predviđenih člancima 186. i 188. u pogledu:

(a) 

subjekata koji vode određene kategorije ►C3  objekata akvakulture ◄ i prijevoznika;

(b) 

►C3  objekata akvakulture ◄ koji drže odnosno prijevoznika koji prevoze mali broj životinja akvakulture ili mali broj akvatičnih životinja;

(c) 

određenih vrsta i kategorija akvatičnih životinja.

Pri donošenju tih provedbenih akata Komisija ih temelji na kriterijima predviđenima u članku 189. stavku 2.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 266. stavka 2.POGLAVLJE 2.

Premještanja akvatičnih životinja unutar UnijeOdjeljak 1.

Opći zahtjevi za premještanja

Članak 191.

Opći zahtjevi za premještanja akvatičnih životinja

1.  

Subjekti poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurali da se premještanjem akvatičnih životinja ne ugrožava zdravstveni status na mjestu odredišta u pogledu:

(a) 

bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d);

(b) 

emergentnih bolesti.

2.  

Subjekti akvatične životinje premještaju u ►C3  objekt akvakulture ◄ ili za potrebe prehrane ljudi ili ih puštaju u divljinu samo ako dotične životinje ispunjavaju sljedeće uvjete:

▼C3

(a) 

osim u slučaju divljih akvatičnih životinja, dolaze iz objekata:

▼B

i. 

koje je ili registriralo nadležno tijelo u skladu s člankom 173.; ili

ii. 

koje je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člancima 181. i 182., kada se to propisuje člankom 176. stavkom 1., člankom 177. ili člankom 178.;

iii. 

na koje se primjenjuje odstupanje od zahtjeva za registracijom utvrđenog u članku 173.;

(b) 

akvatične životinje ne podliježu:

i. 

ograničenjima premještanja koja se odnose na određene vrste i kategorije u skladu s pravilima utvrđenima u članku 55. stavku 1., članku 56., članku 61. stavku 1., člancima 62., 64. i 65., članku 70. stavku 1. točki (b), članku 74. stavku 1., člancima 79. i 81. te pravilima donesenima u skladu s člankom 55. stavkom 2., člancima 63. i 67., člankom 70. stavkom 3., člankom 71. stavkom 3., člankom 74. stavkom 4., i člankom 83. stavkom 2.; ili

ii. 

hitnim mjerama utvrđenima člancima 257. i 258. te pravilima donesenima u skladu s člankom 259.

Međutim, subjekti te akvatične životinje mogu premještati kada su za takva premještanja ili puštanja utvrđena odstupanja od ograničenja premještanja u dijelu III. glavi II. (članci od 53. do 83.) ili su utvrđena odstupanja od hitnih mjera u pravilima donesenima u skladu s člankom 259.

3.  
Subjekti poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali da akvatične životinje nakon napuštanja mjesta podrijetla budu izravno poslane na svoje konačno mjesto odredišta.

Članak 192.

Mjere sprečavanja bolesti koje se odnose na prijevoz

1.  

Subjekti poduzimaju odgovarajuće i potrebne mjere sprečavanja bolesti kako bi osigurali da:

(a) 

zdravstveni status akvatičnih životinja ne bude ugrožen tijekom prijevoza;

(b) 

aktivnosti prijevoza akvatičnih životinja ne uzrokuju potencijalno širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) na ljude ili životinje na putu i na mjestu odredišta;

(c) 

bude izvršeno čišćenje i dezinfekcija opreme i prijevoznih sredstava te poduzete druge odgovarajuće biosigurnosne mjere, u skladu s rizicima koje uključuju dotične aktivnosti prijevoza;

(d) 

sve izmjene i ispuštanja vode tijekom prijevoza akvatičnih životinja namijenjenih akvakulturi ili puštanju u divljinu budu izvršeni na mjestima i pod uvjetima kojima se ne ugrožava zdravstveni status s obzirom na bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d):

i. 

akvatičnih životinja koje se prevoze;

ii. 

svih akvatičnih životinja na putu do mjesta odredišta;

iii. 

akvatičnih životinja na mjestu odredišta.

2.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 264. o