EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 59040bc2-6d81-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 874/2012 (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

02019R2015 — HR — 30.09.2023 — 005.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015

оd 11. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 874/2012

(Tekst značajan za EGP)

( L 315 5.12.2019, 68)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/340 оd 17. prosinca 2020.

  L 68

62

26.2.2021

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2048 оd 4. srpnja 2023.

  L 236

1

26.9.2023
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015

оd 11. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 874/2012

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  
Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za označivanje i pružanje dodatnih informacija o proizvodu za izvore svjetlosti s ili bez integrirane predspojne naprave. Zahtjevi se primjenjuju i na izvore svjetlosti koji se stavljaju na tržište u proizvodima koji sadržavaju izvore svjetlosti.
2.  
Ova se Uredba ne primjenjuje na izvore svjetlosti iz točaka 1. i 2. Priloga IV.
3.  
Izvori svjetlosti iz točke 3. Priloga IV. moraju ispunjavati samo zahtjeve iz točke 4. Priloga V.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 

„izvor svjetlosti” znači proizvod na napajanje električnom energijom namijenjen za emitiranje svjetlosti ili, ako nije riječ o izvoru svjetlosti sa žarnom niti koji bi mogao biti podešen za emitiranje svjetlosti, ili oboje, svih sljedećih optičkih karakteristika:

(a) 

koordinata kromatičnosti x i y u rasponu:

0,270 < x < 0,530 ; i

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595 ;

(b) 

svjetlosnog toka < 500 lm po mm2 projicirane površine izvora svjetlosti kako je definirana u Prilogu I.;

(c) 

svjetlosnog toka od 60 do 82 000 lumena;

(d) 

indeksa uzvrata boje (CRI) > 0;

uporabom žarulja sa žarnom niti, fluorescencijom, izbojem visokog intenziteta, anorganskih svjetlećih dioda (LED) ili organskih svjetlećih dioda (OLED) ili njihovih kombinacija kao rasvjetne tehnologije i koje se mogu potvrditi kao izvori svjetlosti u skladu s postupkom iz Priloga IX.

Visokotlačni natrijevi izvori svjetlosti (HPS) koji ne ispunjavaju uvjet (a) smatraju se izvorima svjetlosti u smislu ove Uredbe.

Izvori svjetlosti ne uključuju:

(a) 

LED čipove;

(b) 

LED pakete;

(c) 

proizvode koji sadržavaju izvore svjetlosti iz kojih se ti izvori svjetlosti mogu ukloniti radi provjere;

(d) 

dijelove koji emitiraju svjetlost, a koje sadržava izvor svjetlosti iz kojeg se ti dijelovi ne mogu ukloniti radi provjere kao izvor svjetlosti;

(2) 

„predspojna naprava” znači jedna ili više naprava koje mogu biti fizički integrirane u izvor svjetlosti ili odvojene od izvora svjetlosti, namijenjene za pripremanje napajanja iz električne mreže u oblik nužan za jedan ili više konkretnih izvora svjetlosti unutar graničnih uvjeta za sigurnost električnih uređaja i elektromagnetsku kompatibilnost. Može uključivati pretvorbu napona napajanja i početnog napona, ograničavanje radne struje i struje predzagrijavanja, sprečavanje hladnog pokretanja, ispravljanje faktora snage i/ili smanjenje radiofrekvencijskih smetnji.

Pojam „predspojna naprava” ne uključuje izvore napajanja obuhvaćene područjem primjene Uredbe Komisije (EZ) br. 278/2009 ( 1 ). Pojam ne uključuje dijelove za upravljanje rasvjetom ni nerasvjetne dijelove (kako su definirani u Prilogu I.), iako takvi dijelovi mogu biti fizički integrirani u predspojnu napravu ili stavljeni na tržište kao jedinstveni proizvod.

Prekidač za napajanje putem Etherneta (Power over Ethernet – PoE) nije predspojna naprava u smislu ove Uredbe. „Prekidač za napajanje putem Etherneta” ili „prekidač za PoE” znači oprema za napajanje električnom energijom i obradu podataka koja se ugrađuje između električne mreže i uredske opreme i/ili izvora svjetlosti u svrhu prijenosa podataka i napajanja električnom energijom;

▼M1

(3) 

„proizvod koji sadržava izvor svjetlosti” znači proizvod koji sadržava jedan ili više izvora svjetlosti ili zasebnih predspojnih naprava ili oboje, uključujući, među ostalim, rasvjetna tijela koja se mogu rastaviti kako bi se omogućila odvojena provjera izvora svjetlosti koje sadržavaju, kućanske uređaje koji sadržavaju izvore svjetlosti te pokućstvo (police, zrcala, vitrine) koje sadržava izvore svjetlosti;

▼B

(4) 

„svjetlost” znači elektromagnetsko zračenje valne duljine od 380 nm do 780 nm;

(5) 

„električna mreža” ili „mrežni napon” (MV) znači napajanje električnom energijom iz mreže izmjeničnog napona od 230 (± 10 %) volti na 50 Hz;

(6) 

„LED čip” znači mali blok poluvodičkog materijala koji emitira svjetlost, na kojem se izrađuje funkcionalni krug svjetleće diode;

(7) 

„LED paket” znači jedan električni dio koji se uglavnom sastoji od barem jednog LED čipa. Ne uključuje predspojnu napravu ili njezine dijelove, podnožak ili aktivne elektroničke komponente i nije izravno priključen na mrežni napon. Može obuhvaćati jedan ili više sljedećih dijelova: optičke elemente, svjetlosne pretvarače (fosforne), zatim toplinska, mehanička i električna sučelja ili dijelove za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja. Svi slični uređaji za emitiranje svjetlosti koji su namijenjeni za izravno korištenje u LED rasvjetnom tijelu smatraju se izvorima svjetlosti;

(8) 

„kromatičnost” znači svojstvo podražaja bojom definirano njegovim koordinatama kromatičnosti (x i y);

(9) 

„svjetlosni tok” ili „tok” (Ф), izražen u lumenima (lm), znači količina izvedena iz toka zračenja (snage zračenja) ocjenjivanjem elektromagnetskog zračenja u skladu sa spektralnom osjetljivošću ljudskog oka. Odnosi se na ukupni tok koji emitira izvor svjetlosti u prostornom kutu od 4π steradijana u uvjetima utvrđenima u primjenjivim normama (npr. jakost struje, napon, temperatura). Odnosi se na početni tok za neprigušeni izvor svjetlosti nakon kratkog razdoblja rada, osim ako je jasno navedeno da se odnosi na tok za prigušeni izvor ili tok nakon određenog razdoblja rada. Kad je riječ o izvorima svjetlosti koji se mogu podesiti za emitiranje svjetlosti različitog spektra i/ili različitog najvećeg intenziteta, odnosi se na tok pri „referentnim upravljačkim postavkama” kako je definirano u Prilogu I.;

(10) 

„indeks uzvrata boje” (CRI) znači mjerilo kojim se iskazuje vrijednost učinka izvora svjetlosti na izgled boje predmeta svjesnom ili podsvjesnom usporedbom s izgledom boje predmeta pod referentnim izvorom svjetlosti i njegova je vrijednost prosjek Ra uzvrata boje za prvih osam ispitnih boja (R1–R8) određenih normama;

(11) 

„žarnost” znači pojava pri kojoj svjetlost u izvorima svjetlosti nastaje zagrijavanjem vodiča u obliku niti („žarna nit”), koji se zagrijava prolaskom električne struje;

(12) 

„halogeni izvor svjetlosti” znači izvor svjetlosti sa žarnom niti izrađenom od volframa i okruženom plinom koji sadržava halogene ili spojeve halogena;

(13) 

„fluorescentnost” ili „fluorescentni izvor svjetlosti” (FL) znači pojava ili izvor svjetlosti u kojem svjetlost nastaje plinskim električnim izbojem, u niskotlačnom živinom izvoru svjetlosti, te se većina svjetlosti emitira iz jednog ili više slojeva fosfora pobuđenih ultraljubičastim zračenjem iz izboja. Fluorescentni izvori svjetlosti mogu imati jedan („s jednim podnoškom”) ili dva („s dva podnoška”) spoja („podnoška”) za napajanje električnom energijom. Za potrebe ove Uredbe izvori svjetlosti s magnetskom indukcijom smatraju se fluorescentnim izvorima svjetlosti;

(14) 

„visokotlačni izboj” (HID) znači plinski električni izboj u kojem se luk koji proizvodi svjetlost stabilizira pomoću temperature stijenke te komora luka vrši pritisak na stijenku balona žarulje veći od 3 vata po kvadratnom centimetru; Izvori svjetlosti HID ograničeni su na vrste s metalnim halidom, visokotlačne vrste s natrijem i vrste s parama žive, kako je definirano u Prilogu I.;

(15) 

„plinski izboj” znači pojava u kojoj se svjetlost izravno ili neizravno proizvodi električnim pražnjenjem u plinu, plazmi, metalnoj prašini ili smjesi plinova i para;

(16) 

„anorganska svjetleća dioda” (LED) znači tehnologija u kojoj se svjetlost proizvodi iz čvrstog uređaja s PN spojem od anorganskog materijala. Spoj emitira optičko zračenje kada je pobuđen električnom strujom;

(17) 

„organska svjetleća dioda” (OLED) znači tehnologija u kojoj se svjetlost proizvodi iz čvrstog uređaja s PN spojem od organskog materijala. Spoj emitira optičko zračenje kada je pobuđen električnom strujom;

(18) 

„visokotlačni natrijev izvor svjetlosti” (HPS) znači izvor svjetlosti s visokotlačnim izbojem u kojem se svjetlost uglavnom dobiva zračenjem iz para natrija i koji radi pri djelomičnom tlaku razine od 10 kPa; izvori svjetlosti HPS mogu imati jedan („jednostruki”) ili dva („dvostruka”) konektora za napajanje električnom energijom;

(19) 

„prodajno mjesto” znači fizičko mjesto na kojem je proizvod izložen ili ponuđen za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, za krajnjeg kupca.

Za potrebe prilogâ dodatne definicije određene su u Prilogu I.

Članak 3.

Obveze dobavljača

1.  

Dobavljači izvora svjetlosti osiguravaju:

(a) 

da svaki izvor svjetlosti koji se stavlja na tržište kao neovisni proizvod (to jest ne u proizvodu koji sadržava izvor svjetlosti) i u ambalaži, nosi tiskanu oznaku u obliku opisanom u Prilogu III.;

▼M1

(b) 

da se vrijednosti parametara uključenih u informacijski list proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u javni dio baze podataka o proizvodima;

▼B

(c) 

ako to izričito zatraži distributer, da se informacijski list proizvoda stavi na raspolaganje u tiskanom obliku;

(d) 

da je sadržaj tehničke dokumentacije, kako je naveden u Prilogu VI., unesen u bazu podataka o proizvodima;

(e) 

da svaki vizualni oglas za određeni model izvora svjetlosti sadržava razred energetske učinkovitosti tog modela i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII. i Prilogom VIII.;

(f) 

da svaki tehnički promidžbeni materijal za određeni model izvora svjetlosti, uključujući tehničke promidžbene materijale objavljene na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

(g) 

da je elektronička oznaka, čiji su format i sadržaj utvrđeni u Prilogu III., dostupna distributerima za svaki model izvora svjetlosti;

(h) 

da elektronički informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V., bude dostupan distributerima za svaki model izvora svjetlosti;

▼M1

(i) 

odstupajući od članka 11. stavka 13. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1369, na zahtjev distributera i u skladu s člankom 4. točkom (e), da se tiskane oznake za promjenu vrijednosti označivanja proizvoda isporučuju kao naljepnica jednake veličine kao postojeća oznaka.

▼M1

1.a  
Odstupajući od članka 11. stavka 13. točke (a) Uredbe (EU) 2017/1369, kad dobavljač stavlja izvor svjetlosti na tržište, označuje ga postojećom oznakom do 31. kolovoza 2021., a oznakom s promijenjenom vrijednošću od 1. rujna 2021. Dobavljač se može odlučiti staviti na tržište izvore svjetlosti s oznakom s promijenjenom vrijednošću i u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2021. pod uvjetom da prije 1. srpnja 2021. na tržište nisu stavljeni izvori svjetlosti tog ili ekvivalentnih modela. U tom slučaju distributer ne nudi na prodaju takve izvore svjetlosti prije 1. rujna 2021. Dobavljač obavješćuje dotičnog distributera o toj posljedici što je prije moguće, među ostalim kada uključuje takve izvore svjetlosti u svoje ponude za distributere.

▼B

2.  

Dobavljači proizvoda koji sadržava izvor svjetlosti dužni su:

(a) 

pružiti informacije o izvorima svjetlosti koje proizvod sadržava, kako je navedeno u točki 2. Priloga V.;

(b) 

na zahtjev tijela za nadzor tržišta pružiti informacije o tome kako se izvori svjetlosti mogu radi provjere ukloniti bez trajnog oštećenja izvora svjetlosti.

3.  
Razred energetske učinkovitosti izračunava se u skladu s Prilogom II.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributeri osiguravaju:

(a) 

da svaki izvor svjetlosti koji nije dio proizvoda koji sadržava izvor svjetlosti na prodajnom mjestu nosi oznaku koju dobavljači osiguravaju u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a), tako da je oznaka razreda energetske učinkovitosti jasno vidljiva, u skladu s Prilogom III.;

(b) 

da se u slučaju prodaje na daljinu, oznaka i informacijski list proizvoda dostavljaju u skladu s prilozima VII. i VIII.;

(c) 

da svaki vizualni oglas za određeni model izvora svjetlosti, uključujući oglase na internetu, sadržava razred energetske učinkovitosti tog modela i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

(d) 

da svaki tehnički promidžbeni materijal za određeni model izvora svjetlosti, uključujući tehničke promidžbene materijale objavljene na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

▼M1

(e) 

da se, odstupajući od članka 11. stavka 13. Uredbe (EU) 2017/1369, u roku od 18 mjeseci od početka primjene ove Uredbe postojeće oznake na izvorima svjetlosti na prodajnim mjestima zamijene oznakama s promijenjenom vrijednošću tako da prekriju postojeću oznaku, uključujući ako je oznaka otisnuta ili pričvršćena na ambalaži te da se oznake s promijenjenom vrijednošću ne prikazuju prije tog datuma.

▼B

Članak 5.

Obveze platformi za smještaj informacija na poslužitelju

Ako davatelj usluga smještaja informacija na poslužitelju iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ dopušta prodaju izvora svjetlosti putem svojih internetskih stranica, davatelj usluga mora na sredstvu prikaza omogućiti prikaz elektroničke oznake i elektroničkog informacijskog lista koji je dostavio distributer u skladu s odredbama Priloga VIII. i dužan je obavijestiti distributera o obvezi prikaza.

Članak 6.

Metode mjerenja

Informacije koje je potrebno osigurati u skladu s člancima 3. i 4. trebaju biti dobivene pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama mjerenja i izračuna koje uzimaju u obzir općeprihvaćenu najsuvremeniju metodu mjerenja i izračuna utvrđenu u Prilogu II.

Članak 7.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Kad provode provjere u okviru nadzora tržišta iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1369, države članice primjenjuju postupak provjere utvrđen u Prilogu IX.

Članak 8.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak i dostavlja rezultate tog preispitivanja, uključujući, prema potrebi, nacrt prijedloga za reviziju, Savjetodavnom forumu najkasnije do 25. prosinca 2024. Preispitivanjem se među ostalim procjenjuju razredi energetske učinkovitosti, metode za rješavanje problema energetske učinkovitosti izvora svjetlosti u proizvodima koji sadržavaju izvore svjetlosti i mogućnost rješavanja aspekata kružnog gospodarstva.

Članak 9.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 874/2012 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. rujna 2021., osim članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2. koji se stavljaju izvan snage s učinkom od 25. prosinca 2019.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

▼M1

Primjenjuje se od 1. rujna 2021. Međutim, članak 3. stavak 1. točka (b) primjenjuje se od 1. svibnja 2021., a članak 3. stavak 2. točka (a) od 1. ožujka 2022.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Definicije koje se primjenjuju za priloge

Primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 

„izvor svjetlosti napajan iz mreže” (MLS) znači izvor svjetlosti koji može izravno raditi na napajanje iz električne mreže. Izvori svjetlosti koji izravno rade na napajanje iz električne mreže, a mogu i neizravno raditi na takvo napajanje s pomoću zasebne predspojne naprave, smatraju se izvorima svjetlosti napajanima iz mreže;

(2) 

„izvor svjetlosti nenapajan iz mreže” (NMLS) znači izvor svjetlosti kojem je nužna zasebna predspojna naprava kako bi radio na napajanje iz mreže;

(3) 

„zasebna predspojna naprava” znači predspojna naprava koja nije fizički integrirana s izvorom svjetlosti i stavljena je na tržište kao zaseban proizvod ili kao dio proizvoda koji sadržava izvor svjetlosti;

(4) 

„usmjereni izvor svjetlosti” (DLS) znači izvor svjetlosti s najmanje 80 % ukupnog svjetlosnog toka u prostornom kutu od π sr (što odgovara stošcu s kutom od 120°);

(5) 

„neusmjereni izvor svjetlosti” znači izvor svjetlosti koji nije usmjereni izvor svjetlosti;

(6) 

„povezani izvor svjetlosti” (CLS) znači izvor svjetlosti koji uključuje dijelove za podatkovno povezivanje koji su fizički ili funkcionalno neodvojivi od dijelova za emitiranje svjetlosti radi održavanja „referentnih upravljačkih postavki”. Dijelovi za podatkovno povezivanje mogu biti fizički integrirani s izvorom svjetlosti u jednom neodvojivom kućištu ili se izvor svjetlosti može kombinirati s fizički odvojenim dijelovima za podatkovno povezivanje koji se zajedno s izvorom svjetlosti stavljaju na tržište kao jedinstveni proizvod;

(7) 

„dijelovi za podatkovno povezivanje” znači dijelovi koji obavljaju jednu od sljedećih funkcija:

(a) 

prijem ili prijenos žičnih ili bežičnih podatkovnih signala i njihova obrada (upotrebljava se za upravljanje funkcijom emitiranja svjetlosti, a moguće su i druge namjene);

(b) 

otkrivanje i obrada otkrivenih signala (koji se upotrebljavaju za upravljanje funkcijom emitiranja svjetlosti, a moguće su i druge namjene);

(c) 

kombinaciju navedenih funkcija;

(8) 

„izvor svjetlosti s regulabilnom bojom” (CTLS) znači izvor svjetlosti koji se može postaviti za emitiranje svjetlosti sa širokim spektrom boja izvan raspona definiranog u članku 2., ali se usto može postaviti za emitiranje bijele svjetlosti unutar raspona utvrđenog u članku 2. na temelju čega je izvor svjetlosti obuhvaćen područjem primjene ove Uredbe.

Izvorima svjetlosti s regulabilnom bojom (CTLS) ne smatraju se izvori bijele svjetlosti s regulabilnom bojom koje je moguće postaviti samo za emitiranje svjetlosti s različitim koreliranim temperaturama boje unutar raspona definiranog u članku 2. ni izvori svjetlosti s mogućnošću prigušivanja kod kojih se emitiranje bijele svjetlosti može smanjiti na nižu koreliranu temperaturu boje i tako prigušiti, čime se oponaša rad izvora svjetlosti sa žarnom niti;

(9) 

„čistoća pobuđivanja” znači postotak koji se za CTLS postavljen za emitiranje svjetlosti određene boje izračunava primjenom postupka opisanog u normama iscrtavanjem ravne linije na prostornom grafu boja (s koordinatama x i y) koja polazi od točke s koordinatama boje x = 0,333 i y = 0,333 (akromatski podražaj; točka 1), kroz točku koja predstavlja (x i y) koordinate boje izvora svjetlosti (točka 2) i završava na vanjskoj granici grafa boja (krivulja; točka 3). Čistoća pobuđivanja izračunava se kao udaljenost od točke 1 do točke 2 podijeljena s udaljenošću od točke 1 do točke 3. Ukupna duljina linije označuje čistoću boje od 100 % (točka na krivulji). Točka akromatskog podražaja označuje čistoću boje od 0 % (bijelo svjetlo);

(10) 

„izvor svjetlosti visoke luminancije (HLLS)” znači LED izvor svjetlosti čija je prosječna luminancija veća od 30 cd/mm2 u smjeru vršnog intenziteta;

(11) 

„luminancija” (u određenom smjeru, u određenoj točki stvarne ili zamišljene površine) znači svjetlosni tok koji se prenosi elementarnim snopom koji prolazi kroz zadanu točku i širi se u prostorni kut koji sadržava zadani smjer podijeljen s površinom presjeka tog snopa koji sadržava zadanu točku (cd/m2);

(12) 

„prosječna luminancija” (luminancija-HLLS) za LED izvor svjetlosti znači prosječna luminancija u površini emitiranja svjetlosti čija je luminancija veća od 50 % vršne luminancije (cd/mm2);

(13) 

„dijelovi za upravljanje rasvjetom” znači dijelovi koji su integrirani u izvor svjetlosti, ili su fizički odvojeni, ali stavljeni na tržište zajedno s izvorom svjetlosti kao jedinstveni proizvod, a koji nisu nužni za emitiranje svjetla pri punom opterećenju, no omogućuju ručno ili automatsko te izravno ili daljinsko upravljanje svjetlosnom jakošću, kromatičnošću, koreliranom temperaturom boje, svjetlosnim spektrom i/ili kutom svjetlosnog snopa. Uređaji za regulaciju intenziteta svjetlosti također se smatraju dijelovima za upravljanje rasvjetom.

Taj pojam uključuje i dijelove za podatkovno povezivanje, ali ne uključuje uređaje obuhvaćene područjem primjene Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 ( 2 );

(14) 

„nerasvjetni dijelovi” znači dijelovi koji su ugrađeni u izvor svjetlosti, ili su fizički odvojeni, ali stavljeni na tržište zajedno s izvorom svjetlosti kao jedinstveni proizvod, a koji nisu potrebni za emitiranje svjetlosti pri punom opterećenju i koji nisu „dijelovi za upravljanje rasvjetom”. Primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće: zvučnici (audio), kamere, pojačala komunikacijskih signala za povećavanje raspona (npr. za WiFi), dijelovi za održavanje ravnoteže mreže (za prebacivanje na unutarnje baterijsko napajanje po potrebi), za punjenje baterija, za vizualnu obavijest o događajima (pristigla pošta, zvono na ulaznim vratima, alarm), za upotrebu tehnologije Light Fidelity (Li-Fi, dvosmjerna i potpuno umrežena bežična komunikacijska tehnologija velike brzine).

Pojam također uključuje dijelove za podatkovno povezivanje koji se upotrebljavaju za druge funkcije uz upravljanje funkcijom emitiranja svjetlosti;

(15) 

„korisni svjetlosni tok” (Φuse) znači dio svjetlosnog toka izvora svjetlosti koji se uzima u obzir pri određivanju njegove energetske učinkovitosti:

— 
za neusmjerene izvore svjetlosti to je ukupni tok koji se emitira u prostorni kut od 4 π sr (što odgovara kugli od 360°),
— 
za usmjerene izvore svjetlosti s kutom snopa ≥ 90° to je tok koji se emitira u prostorni kut od π sr (što odgovara stošcu s kutom od 120°),
— 
za usmjerene izvore svjetlosti s kutom snopa svjetlosti < 90° to je tok koji se emitira u prostorni kut od 0,586 π sr (što odgovara stošcu s kutom od 90°);
(16) 

„kut snopa svjetlosti” usmjerenog izvora svjetlosti znači kut između dvije zamišljene linije u ravnini kroz optičku os snopa tako da te linije prolaze kroz središte prednje strane izvora svjetlosti i kroz točke u kojima je svjetlosna jakost 50 % vrijednosti svjetlosne jakosti u središtu snopa, pri čemu je jakost u središtu snopa vrijednost jakosti svjetlosti izmjerena na optičkoj osi snopa.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti s različitim kutovima snopa svjetlosti u različitim ravninama, u obzir se uzima najveći kut snopa svjetlosti.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti s kutom snopa svjetlosti kojim korisnik može upravljati, u obzir se uzima kut snopa svjetlosti koji odgovara „referentnoj upravljačkoj postavki”;

(17) 

„puno opterećenje” znači stanje izvora svjetlosti unutar definiranih radnih uvjeta u kojem emitira najveći (neprigušeni) svjetlosni tok;

(18) 

„stanje pripravnosti” znači stanje izvora svjetlosti u kojem je izvor svjetlosti priključen na napajanje, ali ne emitira svjetlost i pripravan je vratiti se u stanje u kojem emitira svjetlost ako za to pristigne upravljački signal. Dijelovi za upravljanje rasvjetom koji omogućuju funkciju pripravnosti moraju biti u upravljačkom načinu rada. Nerasvjetni dijelovi moraju biti odspojeni ili isključeni, ili se njihova potrošnja električne energije mora smanjiti na najmanju moguću mjeru na temelju uputa proizvođača;

(19) 

„umreženo stanje pripravnosti” znači stanje povezanog izvora svjetlosti (CLS) u kojem je povezani izvor svjetlosti priključen na napajanje, ali ne emitira svjetlost i pripravan je vratiti se u stanje u kojem emitira svjetlost ako za to pristigne signal daljinskog aktivatora. Dijelovi za upravljanje rasvjetom moraju biti u upravljačkom načinu rada. Nerasvjetni dijelovi moraju biti odspojeni ili isključeni, ili se njihova potrošnja električne energije mora smanjiti na najmanju moguću mjeru na temelju uputa proizvođača;

(20) 

„upravljački način rada” znači stanje dijelova za upravljanje rasvjetom u kojem su oni povezani s izvorom svjetlosti i obavljaju svoje funkcije tako da mogu proizvesti upravljački signal ili primiti signal daljinskog aktivatora, žicom ili bežično, te ga zatim obraditi tako da signal dovede do promjene u emitiranju svjetla iz izvora svjetlosti;

(21) 

„daljinski aktivator” znači signal vanjskog izvora koji dolazi do izvora svjetlosti putem mreže;

(22) 

„upravljački signal” znači analogni ili digitalni signal koji se žicom ili bežično prenosi do izvora svjetlosti s pomoću modulacije napona u zasebnim upravljačkim kabelima ili s pomoću moduliranog signala u naponu napajanja. Signal se ne prenosi mrežom, nego primjerice iz unutarnjeg izvora ili iz daljinskog upravljača koji je isporučen s proizvodom;

(23) 

„mreža” znači komunikacijska infrastruktura koja se sastoji od topologije poveznica, arhitekture, komponenti, organizacijskih načela, komunikacijskih postupaka i komunikacijskih formata (protokola);

(24) 

„snaga u uključenom stanju” (Pon), izražena u vatima, znači potrošnja električne energije izvora svjetlosti pri punom opterećenju pri čemu su odspojeni svi dijelovi za upravljanje rasvjetom i svi nerasvjetni dijelovi. Ako se ti dijelovi ne mogu odspojiti, moraju se isključiti ili se njihova potrošnja mora smanjiti na najmanju moguću mjeru na temelju uputa proizvođača. Kad je riječ o NMLS-u za koji je nužna zasebna predspojna naprava, Pon se može izravno izmjeriti na ulazu u izvor svjetlosti ili se Pon određuje s pomoću predspojne naprave s poznatom učinkovitošću, čija se vrijednost potrošnje električne energije zatim oduzima od izmjerene ulazne vrijednosti napajanja iz električne mreže;

(25) 

„snaga u stanju pripravnosti” (Psb), izražena u vatima, je potrošnja električne energije izvora svjetlosti u stanju pripravnosti;

(26) 

„snaga u umreženom stanju pripravnosti” (Pnet), izražena u vatima, je potrošnja električne energije CLS-a u umreženom stanju pripravnosti;

(27) 

„referentne upravljačke postavke” znači upravljačka postavka ili kombinacija upravljačkih postavki koje se upotrebljavaju za provjeru sukladnosti izvora svjetlosti s ovom Uredbom. Te su postavke važne za izvore svjetlosti koji ručno ili automatski te izravno ili daljinski omogućuju krajnjem korisniku upravljanje svjetlosnom jakošću, bojom, koreliranom temperaturom boje, spektrom i/ili kutom snopa svjetlosti emitiranog svjetla.

Referentne upravljačke postavke u načelu su postavke koje je odredio proizvođač kao zadane tvorničke vrijednosti s kojima se korisnik susreće pri prvoj ugradnji (vrijednosti u gotovom proizvodu). Ako je u postupku ugradnje predviđeno automatsko ažuriranje softvera tijekom prve ugradnje ili ako korisnik ima mogućnost za takvo ažuriranje, nužno je u obzir uzeti moguće promjene postavki.

Ako je vrijednost u gotovom proizvodu namjerno postavljena različito od referentne upravljačke postavke (primjerice na nisku snagu radi sigurnosti), proizvođač u tehničkoj dokumentaciji navodi način opoziva referentnih upravljačkih postavki za potrebe provjere sukladnosti i tehničko obrazloženje zašto se vrijednosti podešene u gotovom proizvodu razlikuju od referentnih upravljačkih postavki.

Proizvođač izvora svjetlosti određuje referentne upravljačke postavke, tako da:

— 
je izvor svjetlosti obuhvaćen područjem primjene ove Uredbe u skladu s člankom 1. i ne primjenjuje se nijedan od uvjeta za izuzeće,
— 
su dijelovi za upravljanje rasvjetom i nerasvjetni dijelovi odspojeni ili isključeni ili, ako to nije moguće, potrošnja energije tih dijelova je najmanja moguća,
— 
je ostvareno stanje punog opterećenja,
— 
se postavke podese na referentne upravljačke postavke izvora svjetlosti ako se krajnji korisnik odluči za vraćanje u tvorničko stanje.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti u proizvodima koji ih sadržavaju i čiji proizvođač ima mogućnost odluka o primjeni koje utječu na karakteristike izvora svjetlosti (npr. određivanje radne jakosti struje, toplinski dizajn), a koje krajnji korisnik ne može kontrolirati, referentne upravljačke postavke nisu potrebne. U tom slučaju primjenjuju se nominalni ispitni uvjeti koje je odredio proizvođač izvora svjetlosti;

(28) 

„visokotlačni živin izvor svjetlosti” znači visokotlačni izvor svjetlosti na izboj u kojem se veći dio svjetlosti izravno ili neizravno uglavnom dobiva zračenjem iz para žive s djelomičnim tlakom većim od 100 kPa;

(29) 

„metalhalogeni izvor svjetlosti” (MH) znači visokotlačni izvor svjetlosti na izboj u kojem svjetlost nastaje zračenjem iz mješavine metalnih para, metalnih halida i produkta disocijacije metalnih halida. Izvori svjetlosti MH mogu imati jedan („jednostruki”) konektor ili dva („dvostruka”) konektora za napajanje električnom energijom. Materijal od kojih se izrađuje izbojna cijev izvora svjetlosti MH može biti kvarc (QMH) ili keramika (CMH);

(30) 

„kompaktni fluorescentni izvor svjetlosti” (CFL) znači fluorescentni izvor svjetlosti s jednim podnoškom čija je konstrukcija sa svijenom cijevi projektirana za smještanje u male prostore. CFL-ovi mogu prvenstveno biti oblikovani u obliku zavojnice (primjerice u obliku spirale) ili kao spojene paralelne cijevi s drugom ovojnicom u obliku žarulje, ili bez takve ovojnice. Raspoloživi su CFL-ovi s fizički integriranim predspojnim napravama (CFLi) ili bez takve naprave (CFLni);

(31) 

„T2”, „T5”, „T8”, „T9” i „T12” znači cjevasti izvor svjetlosti promjera otprilike 7, 16, 26, 29, odnosno 38 mm, kako je određeno u normama. Cijev može biti ravna (linearna) ili savijena (npr. u obliku slova „U”, kružna);

(32) 

„LFL T5-HE” znači visokoučinkoviti linearni fluorescentni izvor svjetlosti T5 s radnom jakošću struje nižom od 0,2 A;

(33) 

„LFL T5-HO” znači linearni fluorescentni izvor svjetlosti T5 visoke izlazne vrijednosti s radnom jakosti struje jednakom ili većom od 0,2 A;

(34) 

„HL R7 s” znači linearni halogeni izvor svjetlosti na napajanje iz električne mreže s dvostrukim podnoškom promjera 7 mm;

(35) 

„proizvod na baterijsko napajanje” znači proizvod koji radi samo na istosmjernu struju iz izvora koji se nalazi u istom proizvodu i nije izravno ni neizravno priključen na napajanje iz električne mreže;

(36) 

„druga ovojnica” znači druga vanjska ovojnica na izvoru svjetlosti HID koja nije potrebna za proizvodnju svjetla, kao što je vanjska oplata za sprečavanje ispuštanja žive i stakla u okoliš u slučaju loma svjetiljke. Pri utvrđivanju postojanja druge ovojnice izbojne cijevi HID se ne smatraju ovojnicama;

(37) 

„neprozirna ovojnica” za izvor svjetlosti HID znači neprozirna vanjska ovojnica ili vanjska cijev u kojoj izbojna cijev koja proizvodi svjetlost nije vidljiva;

(38) 

„zaštita od blještanja” znači mehanička ili optička reflektirajuća ili nereflektirajuća svjetlosno neprobojna naprava projektirana za blokiranje izravno vidljivog zračenja iz odašiljača svjetlosti u usmjerenom izvoru svjetlosti, čime se izbjegava privremena djelomična sljepoća (zaslijepljenost) pri izravnom promatranju. Ne uključuje površinski premaz odašiljača svjetlosti u usmjerenom izvoru svjetlosti;

(39) 

„treperenje” znači percepcija vizualne nepravilnosti u statičnog promatrača u statičnom okruženju, izazvana svjetlosnim podražajem čija se luminancija ili spektralna distribucija mijenja s vremenom. Promjene mogu biti u pravilnim i nepravilnim razmacima i može ih izazvati sam izvor svjetlosti, izvor napajanja ili drugi čimbenici.

Mjerna vrijednost za treperenje koja se upotrebljava u ovoj Uredbi jest parametar „Pst LM”, gdje „st” znači kratkoročno i „LM” znači metoda mjerača treperenja svjetlosti (flikermetar), kako je definirano u normama. Vrijednost Pst LM = 1 znači da prosječni promatrač ima 50 % vjerojatnosti otkrivanja treperenja;

(40) 

„stroboskopski učinak” znači promjena percepcije gibanja u statičnog promatrača u okruženju koje nije statično, izazvana svjetlosnim podražajem čija se luminancija ili spektralna distribucija mijenja s vremenom. Promjene mogu biti u pravilnim i nepravilnim razmacima i može ih izazvati sam izvor svjetlosti, izvor napajanja ili drugi čimbenici.

Mjerna vrijednost stroboskopskog učinka koja se upotrebljava u ovoj Uredbi jest „SVM” (mjera stroboskopske vidljivosti), kako je definirano u normama. SVM = 1 jest prag vidljivosti za prosječnog promatrača;

(41) 

„R9” znači indeks uzvrata boje za predmet crvene boje, kako je određeno u normama;

▼M1

(42) 

„deklarirane vrijednosti” znači vrijednosti koje je dostavio dobavljač za navedene, izračunane ili izmjerene tehničke parametre, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) i Prilogom VI. ove Uredbe, za provjeru sukladnosti koju provode nadležna tijela države članice;

▼B

(43) 

„jakost svjetlosti” (kandeli ili cd) znači količnik svjetlosnog toka koji izlazi iz izvora i prenosi se u element prostornog kuta koji obuhvaća zadani smjer, s pomoću elementa prostornog kuta;

(44) 

„korelirana temperatura boje” (CCT [K]) znači temperatura Planckovog radijatora (crnog tijela) čija opažena boja najviše sliči boji danog podražaja pri istoj svjetlini u određenim uvjetima gledanja;

(45) 

„postojanost boje” znači maksimalno odstupanje od početnih (nakon kratkog razdoblja) prostorno uprosječenih koordinata kromatičnosti (x i y) jednog izvora svjetlosti od središnje točke kromatičnosti (cx i cy) koje je naveo proizvođač ili uvoznik, izraženo kao veličina (u koracima) MacAdam elipse koja se oblikuje oko središnje točke kromatičnosti (cx i cy);

(46) 

„faktor faznog pomaka (cos φ1)” znači kosinus faznog kuta φ1 između osnovnog harmonika napona električne mreže i osnovnog harmonika jakosti struje električne mreže. Upotrebljava se za izvore svjetlosti napajane iz mreže koji upotrebljavaju tehnologiju LED ili OLED. Faktor faznog pomaka mjeri se pri punom opterećenju, ako je primjenjivo mjeri se za referentne upravljačke postavke, te su pritom svi dijelovi za upravljanje rasvjetom u upravljačkom načinu rada i nerasvjetni dijelovi odspojeni, isključeni ili postavljeni na najmanju moguću potrošnju energije prema uputama proizvođača;

(47) 

„faktor održavanja svjetlosnog toka” (XLMF) znači omjer svjetlosnog toka koji izvor svjetlosti emitira u određenom trenutku svog radnog vijeka i početnog svjetlosnog toka;

(48) 

„faktor preživljavanja” (LSF) znači utvrđeni dio ukupnog broja izvora svjetlosti koji i dalje rade u određenom trenutku u određenim uvjetima i pri određenoj učestalosti njihova paljenja;

(49) 

„radni vijek” za LED i OLED izvore svjetlosti znači vrijeme u satima od početka njihove uporabe do trenutka kada se za 50 % populacije izvora svjetlosti izlazna vrijednost svjetlosti postupno smanji ispod 70 % početnog svjetlosnog toka. To se naziva i radni vijek L70B50;

(50) 

„sredstvo prikaza” znači svaki zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija koja se koristi za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(51) 

„zaslon na dodir” znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(52) 

„ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje na kojem se skupu slika ili podataka pristupa klikom mišem na druge skupove slika ili podataka, pomicanjem miša preko tih skupova ili širenjem tih skupova na zaslonu na dodir;

(53) 

„alternativni tekst” znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu iscrtati grafičke elemente ili služi za pristupačnost, npr. kao ulazni podatak u aplikacijama za sintezu glasa;

(54) 

„projicirana površina izvora svjetlosti” (A) je površina izražena u mm2 (kvadratni milimetri) prikaza ortografske projekcije površine emitiranja svjetlosti iz smjera s najvećim intenzitetom svjetlosti, pri čemu je površina emitiranja svjetlosti ona površina izvora svjetlosti koja emitira svjetlost u skladu s deklariranim optičkim karakteristikama, kao što je približna zakrivljena površina luka (a), cilindrična površina žarne niti (b) ili žarulje na plinski izboj (c, d), ravne ili polukuglaste ovojnice LED žarulje (e).

Kad je riječ o izvorima svjetlosti s neprozirnom ovojnicom ili zaštitom od blještanja, površina izvora svjetlosti je cijela površina kroz koju svjetlo izlazi iz izvora svjetlosti.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti koji sadržavaju više od jednog odašiljača svjetlosti, površinom izvora svjetlosti smatra se projekcija najmanjeg bruto volumena koji obuhvaća sve svjetlosne izvore.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti HID primjenjuje se definicija iz točke (a), osim ako se dimenzije definirane u točki (d) primjenjuju s L > D, pri čemu je L razmak od vrhova elektroda, a D unutarnji promjer izbojne cijevi.

image

(55) 

„QR kod” znači matrični crtični kod na oznaci energetske učinkovitosti modela proizvoda koji služi kao poveznica za informacije o tom modelu u javno dostupnom dijelu baze podataka o proizvodima.
PRILOG II.

Razredi i metoda izračuna energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti određuje se kako je navedeno u tablici 1., na temelju ukupne učinkovitosti napajanja iz električne mreže ηTM, koja se izračunava dijeljenjem deklariranog korisnog svjetlosnog toka Φuse (izraženo u lm) s deklariranom potrošnjom energije u uključenom stanju Pon (izraženo u W) te zatim množenjem s primjenjivim faktorom FTM iz tablice 2., kako je navedeno u nastavku:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti izvora svjetlosti

Razred energetske učinkovitosti

Ukupna učinkovitost napajanja iz električne mreže TM (lm/W)

A

210 ≤ TM

B

185 ≤ TM < 210

C

160 ≤ TM < 185

D

135 ≤ TM < 160

E

110 ≤ TM < 135

F

85 ≤ TM < 110

G

TM < 85Tablica 2.

Faktori FTM po vrsti izvora svjetlosti

Vrsta izvora svjetlosti

Faktor FTM

Neusmjereni (NDLS) izvor napajan iz mreže (MLS)

1,000

Neusmjereni (NDLS) izvor koji ne radi na mrežnom napajanju (NMLS)

0,926

Usmjereni (DLS) izvor napajan iz mreže (MLS)

1,176

Usmjereni (DLS) izvor koji ne radi na mrežnom napajanju (NMLS)

1,089
PRILOG III.

Oznaka za izvore svijetla

1.   OZNAKA

Ako je izvor svjetlosti namijenjen stavljanju na tržište putem prodajnog mjesta, na vanjsku stranu pojedinačne ambalaže ispisuje se oznaka koja je izrađena u formatu i sadržava informacije navedene u ovom Prilogu.

Dobavljači odabiru format oznake naveden u točkama od 1.1. do 1.2. ovog Priloga.

▼M1

Oznaka ima sljedeća obilježja:

— 
oznaka standardne veličine je barem širine 36 mm i visine 72 mm,
— 
oznaka male veličine (širine manje od 36 mm) je barem širine 20 mm i visine 54 mm.

▼B

Ambalaža ne smije biti manja od 20 mm širine i 54 mm visine.

Ako se oznaka tiska u većem formatu, njezin sadržaj svejedno mora ostati proporcionalan gornjim specifikacijama. Oznaka male veličine ne smije se upotrebljavati na ambalaži širine 36 mm ili veće.

Oznaka i strelica koja pokazuje razred energetske učinkovitosti smiju se tiskati monokromatski, kako je navedeno u točkama 1.1. i 1.2., no samo ako su sve druge informacije, uključujući grafike, na ambalaži tiskane monokromatski.

Ako oznaka nije tiskana na dijelu ambalaže vidljivom potencijalnim kupcima, strelica koja sadržava slovo razreda energetske učinkovitosti prikazuje se kako je opisano u nastavku, u boji strelice koja odgovara slovu i boji energetskog razreda. Oznaka mora biti dovoljno velika da se može jasno vidjeti i pročitati. Slovo strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti u podebljanom fontu Calibri, smješteno u središtu pravokutnog dijela strelice, s obrubom debljine 0,5 pt u 100 % crnoj boji oko strelice i slova razreda učinkovitosti.

Slika 1.

Lijeva/desna monokromatska strelica/strelica u boji, na dijelu ambalaže vidljivom potencijalnim kupcima

image

U slučaju iz članka 4. točke (e), oznaka s promijenjenom vrijednošću mora imati oblik i veličinu kojima se omogućuje prekrivanje stare oznake i pričvršćivanje na nju.

1.1.   Oznaka standardne veličine:

Oznaka je:

image

1.2.   Oznaka male veličine:

Oznaka je: