EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 511e7856-b487-11ee-b164-01aa75ed71a1

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 оd 6. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem sadržaja i prikaza informacija o okolišno održivim ekonomskim djelatnostima koje objavljuju poduzeća na koja se primjenjuje članak 19.a ili članak 29.a Direktive 2013/34/EU i utvrđivanjem metodologije obveznog objavljivanja informacija (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

02021R2178 — HR — 01.01.2024 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2178

оd 6. srpnja 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem sadržaja i prikaza informacija o okolišno održivim ekonomskim djelatnostima koje objavljuju poduzeća na koja se primjenjuje članak 19.a ili članak 29.a Direktive 2013/34/EU i utvrđivanjem metodologije obveznog objavljivanja informacija

(Tekst značajan za EGP)

( L 443 10.12.2021, 9)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1214 оd 9. ožujka 2022.

  L 188

1

15.7.2022

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2486 оd 27. lipnja 2023.

  L 

1

21.11.2023
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2178

оd 6. srpnja 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem sadržaja i prikaza informacija o okolišno održivim ekonomskim djelatnostima koje objavljuju poduzeća na koja se primjenjuje članak 19.a ili članak 29.a Direktive 2013/34/EU i utvrđivanjem metodologije obveznog objavljivanja informacija

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 

„okolišni cilj” znači jedan od okolišnih ciljeva iz članka 9. Uredbe (EU) 2020/852;

(2) 

„ekonomska djelatnost usklađena s taksonomijom” znači ekonomska djelatnost koja ispunjava zahtjeve iz članka 3. Uredbe (EU) 2020/852;

(3) 

„prijelazna ekonomska djelatnost” znači ekonomska djelatnost koja ispunjava zahtjeve iz članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/852;

(4) 

„omogućujuća ekonomska djelatnost” znači ekonomska djelatnost koja ispunjava zahtjeve iz članka 16. Uredbe (EU) 2020/852;

(5) 

„taksonomski prihvatljiva ekonomska djelatnost” znači ekonomska djelatnost opisana u delegiranim aktima donesenima na temelju članka 10. stavka 3., članka 11. stavka 3., članka 12. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/852, neovisno o tome ispunjava li ta ekonomska djelatnost jedan ili sve kriterije tehničke provjere utvrđene u tim delegiranim aktima;

(6) 

„taksonomski neprihvatljiva ekonomska djelatnost” znači svaka ekonomska djelatnost koja nije opisana u delegiranim aktima donesenima na temelju članka 10. stavka 3., članka 11. stavka 3., članka 12. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/852;

(7) 

„upravitelj imovine” znači poduzeće koje podliježe obvezama objavljivanja informacija iz članaka 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU i jedno je od sljedećeg:

(a) 

upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

(b) 

društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 );

(c) 

društvo za investicije kojem je odobrenje za rad izdano u skladu s člancima 27., 28. i 29. Direktive 2009/65/EZ i koje za svoje upravljanje nije odabralo društvo za upravljanje kojem je odobrenje za rad izdano u skladu s člancima 6., 7. i 8. te direktive;

(8) 

„financijsko poduzeće” znači poduzeće koje podliježe obvezama objavljivanja informacija iz članaka 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU i upravitelj je imovine, kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ), investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki 1. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ) ili društvo za reosiguranje kako je definirano u članku 13. točki 4. Direktive 2009/138/EZ;

(9) 

„nefinancijsko poduzeće” znači poduzeće koje podliježe obvezama objavljivanja informacija iz članaka 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU i nije financijsko poduzeće kako je definirano u točki 8.;

(10) 

„djelatnost osiguranja ili reosiguranja usklađena s taksonomijom” znači djelatnost osiguranja ili reosiguranja koja je usklađena s kriterijima iz odjeljaka 10.1. i 10.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139.

Članak 2.

Objave nefinancijskih poduzeća

1.  
Nefinancijska poduzeća dužna su objavljivati informacije iz članka 8. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2020/852 kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.
2.  
Informacije iz stavka 1. prikazuju se u tabličnom obliku koristeći obrasce iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Objave upravitelja imovine

1.  
Upravitelji imovine dužni su objavljivati informacije iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/852 kako je navedeno u prilozima III. i XI. ovoj Uredbi.
2.  
Informacije iz stavka 1. prikazuju se u tabličnom obliku koristeći obrazac iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Objave kreditnih institucija

1.  
Kreditne institucije dužne su objavljivati informacije iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/852 kako je navedeno u prilozima V. i XI. ovoj Uredbi.
2.  
Informacije iz stavka 1. prikazuju se u tabličnom obliku koristeći obrazac iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Objave investicijskih društava

1.  
Investicijska društva dužna su objavljivati informacije iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/852 kako je navedeno u prilozima VII. i XI. ovoj Uredbi.
2.  
Informacije iz stavka 1. prikazuju se u tabličnom obliku koristeći obrazac iz Priloga VIII. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Objave društava za osiguranje i reosiguranje

1.  
Društva za osiguranje i reosiguranje dužna su objavljivati informacije iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/852 kako je navedeno u prilozima IX. i XI. ovoj Uredbi.
2.  
Informacije iz stavka 1. prikazuju se u tabličnom obliku koristeći obrasce iz Priloga X. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Pravila za objavljivanje zajednička svim financijskim poduzećima

1.  
Izloženosti prema središnjim državama, središnjim bankama i nadnacionalnim izdavateljima isključuju se iz izračuna brojnika i nazivnika ključnih pokazatelja uspješnosti financijskih poduzeća.
2.  
Izvedenice se isključuju iz brojnika ključnih pokazatelja uspješnosti financijskih poduzeća.
3.  
Izloženosti prema poduzećima koja ne podliježu obvezi objavljivanja nefinancijskih informacija iz članka 19.a ili članka 29.a Direktive 2013/34/EU isključuju se iz brojnika ključnih pokazatelja uspješnosti financijskih poduzeća.
4.  
Ne dovodeći u pitanje stavak 1., okolišno održive obveznice i dužnički vrijednosni papiri za financiranje specifičnih utvrđenih aktivnosti koje je izdalo poduzeće u koje se ulaže uključuju se u brojnik ključnih pokazatelja uspješnosti do pune vrijednosti ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom koja se financira prihodima od tih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira, na temelju informacija koje dostavi poduzeće u koje se ulaže.

Izloženosti čija svrha nije financiranje specifičnih utvrđenih aktivnosti uključuju se u brojnik ponderiran ključnim pokazateljima uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda izdavatelja u skladu s metodologijom iz priloga III., V., VII. i IX.

Ako je poduzeće u koje se ulaže izdalo okolišno održive obveznice ili dužničke vrijednosne papire za financiranje specifičnih utvrđenih aktivnosti, financijska poduzeća primijenit će odgovarajući odbitak na ključni pokazatelj uspješnosti poduzeća u koje se ulaže kako bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje.

5.  
Ako se izmijene kriteriji tehničke provjere iz delegiranih akata donesenih u skladu s člankom 10. stavkom 3., člankom 11. stavkom 3., člankom 12. stavkom 2., člankom 13. stavkom 2., člankom 14. stavkom 2. ili člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/852, posebni namjenski krediti i instrumenti iz stavka 4. koje drže financijska poduzeća za financiranje ekonomskih djelatnosti ili imovine usklađene s taksonomijom u slučaju neusklađenosti financiranih ekonomskih djelatnosti ili imovine s izmijenjenim kriterijima tehničke provjere prijavljuju se kao takvi na temelju ove Uredbe do pet godina od datuma početka primjene delegiranih akata kojima se izmijenjaju ti kriteriji tehničke provjere.
6.  

Financijska poduzeća dužna su raščlaniti brojnik, ovisno o slučaju, i nazivnik ključnih pokazatelja uspješnosti za:

(a) 

izloženosti prema nefinancijskim poduzećima i ulaganja u ta poduzeća;

(b) 

izloženosti prema financijskim poduzećima i ulaganja u ta poduzeća;

(c) 

izloženosti prema nefinancijskim poduzećima i ulaganja u ta poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji koja ne podliježu obvezi objavljivanja nefinancijskih izvještaja u skladu s člancima 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU;

(d) 

izloženosti prema financijskim poduzećima i ulaganja u ta poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji koja ne podliježu obvezi objavljivanja nefinancijskih izvještaja u skladu s člancima 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU iz stavka 2.;

(e) 

izloženosti prema nefinancijskim poduzećima i ulaganja u ta poduzeća s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja ne podliježu obvezi objavljivanja nefinancijskih izvještaja u skladu s člancima 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU;

(f) 

izloženosti prema financijskim poduzećima s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja ne podliježu obvezi objavljivanja nefinancijskih izvještaja u skladu s člancima 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU;

(g) 

izloženosti prema izvedenicama i ulaganja u izvedenice;

(h) 

druge izloženosti i ulaganja.

7.  
Financijska poduzeća mogu na temelju procjena ocijeniti u kojoj su mjeri njihove izloženosti prema poduzećima iz stavka 6. točaka (e) i (f) usklađene s taksonomijom ako mogu dokazati da su ispunjeni svi kriteriji iz članka 3. Uredbe (EU) 2020/852, osim kriterija iz članka 3. točke (b) te uredbe.

Financijska poduzeća formaliziraju, dokumentiraju i objavljuju metodologiju na kojoj se temelje takve procjene, uključujući primijenjeni pristup i metodologiju istraživanja, glavne pretpostavke i načela predostrožnosti.

Financijska poduzeća objavljuju:

(a) 

udio izloženosti usklađenih s taksonomijom temeljen na procjenama, zasebno od njihovih ključnih pokazatelja uspješnosti, objavljenih u skladu s ovom Uredbom;

(b) 

poduzete mjere i vrijeme potrebno za dokazivanje da je ispunjen kriterij iz članka 3. točke (b) Uredbe (EU) 2020/852.

Članak 8.

Pravila za objavljivanje zajednička svim financijskim i nefinancijskim poduzećima

1.  
Financijska i nefinancijska poduzeća dužna su sve dodatne informacije o ključnim pokazateljima uspješnosti iz priloga I., III., VII i XI. uvrstiti u iste dijelove nefinancijskog izvještaja koji sadržava te pokazatelje ili navesti upućivanja na dijelove nefinancijskog izvještaja koji sadržavaju te pokazatelje.
2.  
Informacije koje se u objavljuju u skladu s ovom Uredbom odnose se na godišnje izvještajno razdoblje od kalendarske godine koja prethodi datumu objave.
3.  
Financijska i nefinancijska poduzeća dužna su u nefinancijskom izvještaju navesti ključne pokazatelje uspješnosti za prethodno godišnje izvještajno razdoblje.

Za potrebe ovog stavka prvo godišnje izvještajno razdoblje obuhvaća 2023.

4.  
Financijska i nefinancijska poduzeća u svojim objavama primjenjuju istu valutu kao u svojim financijskim izvještajima.

Financijska poduzeća koriste najnovije dostupne podatke i ključne pokazatelje uspješnosti svojih drugih ugovornih strana za izračun vlastitih ključnih pokazatelja uspješnosti.

▼M2 —————

▼M1

6.  

Nefinancijska i financijska poduzeća dužna su objaviti iznos i udio:

(a) 

ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom iz odjeljaka 4.26., 4.27. i 4.28. priloga I. i II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139, u nazivniku i brojniku svojih ključnih pokazatelja uspješnosti;

(b) 

ekonomskih djelatnosti koje su taksonomski prihvatljive, ali nisu usklađene s taksonomijom iz odjeljaka 4.26., 4.27. i 4.28. priloga I. i II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139, u nazivniku svojih ključnih pokazatelja uspješnosti;

(c) 

taksonomski neprihvatljivih djelatnosti u sektoru nuklearne energije, u nazivniku svojih ključnih pokazatelja uspješnosti.

7.  

Nefinancijska i financijska poduzeća dužna su objaviti iznos i udio:

(a) 

ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom iz odjeljaka 4.29., 4.30. i 4.31. priloga I. i II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139, u nazivniku i brojniku svojih ključnih pokazatelja uspješnosti;

(b) 

ekonomskih djelatnosti koje su taksonomski prihvatljive, ali nisu usklađene s taksonomijom iz odjeljaka 4.29., 4.30. i 4.31. priloga I. i II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139, u nazivniku svojih ključnih pokazatelja uspješnosti;

(c) 

taksonomski neprihvatljivih djelatnosti u sektoru prirodnog plina, u nazivniku svojih ključnih pokazatelja uspješnosti.

8.  
Informacije iz stavaka 6. i 7. iskazuju se u tabličnom obliku koristeći obrasce iz Priloga XII. ovoj Uredbi.

▼B

Članak 9.

Preispitivanje

1.  

Komisija je dužna do 30. lipnja 2024. preispitati primjenu ove Uredbe. Komisija je osobito dužna utvrditi jesu li potrebne dodatne izmjene u smislu uključivanja:

(a) 

izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama u brojnik i nazivnik ključnih pokazatelja uspješnosti financijskih poduzeća;

(b) 

izloženosti prema poduzećima koja ne objavljuju nefinancijske izvještaje iz članka 19.a ili članka 29.a Direktive 2013/34/EU u brojnik ključnih pokazatelja uspješnosti financijskih poduzeća.

2.  
Preispitivanje izloženosti prema MSP-ovima bit će popraćeno procjenom učinka o administrativnom opterećenju, pristupu financiranju i potencijalnim učincima koje bi na MSP-ove moglo imati potencijalno proširenje na izloženosti MSP-ova koje nisu obuhvaćene ovom Delegiranom uredbom ili dostava takvih informacija na dobrovoljnoj osnovi.
3.  
Izloženosti prema poduzećima i ulaganja u poduzeća koja ne objavljuju nefinancijske informacije iz članaka 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU i članka 8. Uredbe (EU) 2020/852, ali takve jednakovrijedne informacije dostavljaju na dobrovoljnoj osnovi mogu se od 1. siječnja 2025. uključiti u brojnike ključnih pokazatelja uspješnosti financijskih poduzeća, podložno pozitivnoj procjeni iz stavka 2.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

1.  
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
2.  
Od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. nefinancijska poduzeća objavljuju samo udio taksonomski prihvatljivih i taksonomski neprihvatljivih ekonomskih djelatnosti u svojim ukupnim prihodima te kapitalnim i operativnim rashodima i kvalitativne informacije iz odjeljka 1.2. Priloga I. koje su relevantne za tu objavu.
3.  

Od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. financijska poduzeća objavljuju samo:

(a) 

udio izloženosti prema taksonomski neprihvatljivim i taksonomski prihvatljivim ekonomskim djelatnostima u svojoj ukupnoj imovini;

(b) 

udio izloženosti iz članka 7. stavaka 1. i 2. u svojoj ukupnoj imovini;

(c) 

udio izloženosti iz članka 7. stavka 3. u svojoj ukupnoj imovini;

(d) 

kvalitativne informacije iz Priloga XI.

Kreditne institucije objavljuju i udio svojeg portfelja za trgovanje i udio međubankovnih zajmova na zahtjev u njihovoj ukupnoj imovini.

Poduzeća za osiguranje i reosiguranje objavljuju i udio taksonomski prihvatljivih i taksonomski neprihvatljivih ekonomskih djelatnosti neživotnog osiguranja.

4.  
Ključni pokazatelji uspješnosti nefinancijskih poduzeća, uključujući sve popratne informacije koje treba objaviti u skladu s prilozima I. i II. ovoj Uredbi, objavljuju se od 1. siječnja 2023.
5.  
Ključni pokazatelji uspješnosti financijskih poduzeća, uključujući sve popratne informacije koje treba objaviti u skladu s prilozima III., V., VII., IX. i XI. ovoj Uredbi, objavljuju se od 1. siječnja 2024.

Odjeljci 1.2.3. i 1.2.4. Priloga V. primjenjuju se od 1. siječnja 2026.

▼M2

6.  
Od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. nefinancijska poduzeća objavljuju samo udio taksonomski prihvatljivih i taksonomski neprihvatljivih ekonomskih djelatnosti u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2023/…, odjeljcima od 3.18. do 3.21. i odjeljcima od 6.18. do 6.20. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139 te odjeljcima 5.13., 7.8., 8.4., 9.3., 14.1. i 14.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139 u svojim ukupnim prihodima te kapitalnim i operativnim rashodima i kvalitativne informacije iz odjeljka 1.2. Priloga I. koje su relevantne za tu objavu.

Ključni pokazatelji uspješnosti nefinancijskih poduzeća obuhvaćaju, od 1. siječnja 2025., ekonomske djelatnosti navedene u Delegiranoj uredbi (EU) 2023/…, odjeljcima od 3.18. do 3.21. i odjeljcima od 6.18. do 6.20. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139 te odjeljcima 5.13., 7.8., 8.4., 9.3., 14.1. i 14.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139.

7.  

Od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2025. financijska poduzeća objavljuju samo:

(a) 

udio izloženosti prema taksonomski neprihvatljivim i taksonomski prihvatljivim ekonomskim djelatnostima u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2023/…, odjeljcima od 3.18. do 3.21. i odjeljcima od 6.18. do 6.20. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139 te odjeljcima 5.13., 7.8., 8.4., 9.3., 14.1. i 14.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139 u svojoj obuhvaćenoj imovini;

(b) 

kvalitativne informacije iz Priloga XI. koje se odnose na ekonomske djelatnosti iz točke (a).

Ključni pokazatelji uspješnosti financijskih poduzeća obuhvaćaju, od 1. siječnja 2026., ekonomske djelatnosti navedene u Delegiranoj uredbi (EU) 2023/…, odjeljcima od 3.18. do 3.21. i odjeljcima od 6.18. do 6.20. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139 te odjeljcima 5.13., 7.8., 8.4., 9.3., 14.1. i 14.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NEFINANCIJSKIH PODUZEĆA

1.    Sadržaj ključnih pokazatelja uspješnosti u objavama nefinancijskih poduzeća

1.1.    Specifikacija ključnih pokazatelja uspješnosti

1.1.1.    Ključni pokazatelj uspješnosti koji se odnosi na prihode

Udio prihoda iz članka 8. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2020/852 izračunava se kao dio neto prihoda ostvarenih od proizvoda ili usluga, uključujući nematerijalnu imovinu, povezanih s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom (brojnik) podijeljeno s neto prihodima (nazivnik), kako je definirano u članku 2. točki 5. Direktive 2013/34/EU. Prihodi obuhvaćaju prihode koji se priznaju u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 1, točka 82. podtočka (a), kako je donesen Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 ( 5 ).

Iz brojnika ključnih pokazatelja uspješnosti iz prvog podstavka isključuje se dio neto prihoda ostvaren od proizvoda i usluga povezanih s ekonomskim djelatnostima koje su prilagođene klimatskim promjenama u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2020/852 i u skladu s Prilogom II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139, osim ako:

(a) 

se te djelatnosti smatraju omogućujućim djelatnostima u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2020/852; ili

(b) 

su same usklađene s taksonomijom.

1.1.2.    Ključni pokazatelj uspješnosti koji se odnosi na kapitalne rashode (KPU za CapEx)

Udio kapitalnih rashoda iz članka 8. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2020/852 izračunava se tako što se brojnik podijeli s nazivnikom, kako je utvrđeno u točkama 1.1.2.1. i 1.1.2.2. ovog Priloga.

1.1.2.1.   Nazivnik

Nazivnik obuhvaća povećanja materijalne i nematerijalne imovine u financijskoj godini, prije njezine amortizacije i ponovnih mjerenja, uključujući povećanja koja su rezultat revalorizacije i umanjenja vrijednosti, za relevantnu financijsku godinu i isključujući promjene fer vrijednosti. Nazivnik obuhvaća i povećanja materijalne i nematerijalne imovine koja su rezultat poslovnih spajanja.

Kapitalni rashodi nefinancijskih poduzeća koja primjenjuju međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) kako su doneseni Uredbom (EZ) 1126/2008 obuhvaćaju troškove koji se obračunavaju na temelju:

(a) 

MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, točka 73. podtočka (e) podpodtočke i. i iii.;

(b) 

MRS 38 Nematerijalna imovina, točka 118. podtočka (e) podpodtočka i.;

(c) 

MRS 40 Ulaganja u nekretnine, točka 76. podtočke (a) i (b) (za model fer vrijednosti);

(d) 

MRS 40 Ulaganja u nekretnine, točka 79. podtočka (d) podpodtočke i. i iii. (za model fer vrijednosti);

(e) 

MRS 41 Poljoprivreda, točka 50. podtočke (b) i (e);

(f) 

MSFI 16 Najmovi, točka 53. podtočka (h).

Kapitalni rashodi nefinancijskih poduzeća koja primjenjuju nacionalna općeprihvaćena računovodstvena načela (GAAP) uključuju troškove koji se obračunavaju u skladu s primjenjivim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, a koji odgovaraju troškovima uključenima u kapitalne rashode nefinancijskih poduzeća koja primjenjuju MSFI-jeve.

Najmovi koji ne dovode do priznavanja imovine s pravom korištenja ne obračunavaju se kao kapitalni rashodi.

1.1.2.2.   Brojnik

Brojnik je jednak dijelu kapitalnih rashoda uključenih u nazivnik, koji je jedno od sljedećeg:

(a) 

odnosi se na imovinu ili procese povezane s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom;

(b) 

dio je plana za proširenje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom ili za usklađenje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti s taksonomijom („plan za kapitalne rashode”) u uvjetima utvrđenima u točki 1.1.2.2. drugoj podtočki;

(c) 

odnosi se na nabavu outputa iz ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom i individualnih mjera kojima se omogućuje da ciljne djelatnosti postanu niskougljične ili da omogućuju smanjenje stakleničkih plinova, osobito djelatnosti iz točaka od 7.3. do 7.6. Priloga I. Delegiranoj uredbi o okolišno prihvatljivim ekonomskim djelatnostima, kao i drugih ekonomskih djelatnosti iz delegiranih akata donesenih u skladu s člankom 10. stavkom 3., člankom 11. stavkom 3., člankom 12. stavkom 2., člankom 13. stavkom 2., člankom 14. stavkom 2. i člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/852, pod uvjetom da se te mjere uvedu i počnu provoditi u roku od 18 mjeseci.

Plan za kapitalne rashode iz točke 1.1.2.2. prve podtočke ispunjava sljedeće uvjete:

(a) 

cilj plana je proširenje ekonomskih djelatnosti poduzeća usklađenih s taksonomijom ili modernizacija taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti tako da postanu usklađene s taksonomijom u razdoblju od pet godina;

(b) 

plan se objavljuje na agregiranoj razini ekonomske djelatnosti te ga upravljačko tijelo nefinancijskih poduzeća odobrava izravno ili delegiranjem.

Ako se relevantni kriteriji tehničke provjere izmijene prije dovršetka plana za kapitalne rashode, nefinancijska poduzeća dužna su ažurirati plan u roku od dvije godine kako bi se ekonomske djelatnosti iz točke (a) uskladile s kriterijima tehničke provjere nakon dovršetka plana ili prepraviti brojnik ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju kapitalnih rashoda. Ažuriranjem plana ponovno započinje razdoblje iz točke (a). Razdoblje iz točke 1.1.2.2. druge podtočke podpodtočke (a) može trajati dulje od pet godina samo ako je dulje razdoblje objektivno opravdano specifičnim obilježjima ekonomske djelatnosti i predmetne modernizacije, ali ne dulje od 10 godina. To se opravdanje navodi u samom planu za kapitalne rashode i u kontekstualnim informacijama u točki 1.2.3. ovog Priloga.

Ako plan za kapitalne rashode ne ispunjava uvjete iz točke 1.1.2.2. druge podtočke, treba se prepraviti prethodno objavljen ključni pokazatelj uspješnosti koji se odnosi na kapitalne rashode.

▼M2

Brojnik sadržava dio kapitalnih rashoda iz prvog odlomka ove točke koji znatno doprinosi svakom od okolišnih ciljeva. Brojnik omogućuje raščlambu dijela kapitalnih rashoda namijenjenog za znatan doprinos svakom okolišnom cilju.

▼B

1.1.3.    Ključni pokazatelj uspješnosti koji se odnosi na operativne rashode (KPU za OpEx)

Udio operativnih rashoda iz članka 8. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2020/852 izračunava se tako što se brojnik podijeli s nazivnikom, kako je utvrđeno u točkama 1.1.3.1. i 1.1.3.2. ovog Priloga.

1.1.3.1.   Nazivnik

Nazivnik obuhvaća izravne nekapitalizirane troškove koji se odnose na istraživanje i razvoj, mjere obnove zgrada, kratkoročni najam, održavanje i popravak te sve druge izravne rashode za svakodnevno servisiranje nekretnina, postrojenja i opreme koje obavlja poduzeće ili treća strana kojoj su ti poslovi povjereni, a koji su potrebni za dobro funkcioniranje te imovine.

Nefinancijska poduzeća koja primjenjuju nacionalna općeprihvaćena računovodstvena načela i ne kapitaliziraju imovinu s pravom korištenja troškove najma uključuju u operativne rashode, uz troškove navedene u prvoj podtočki točke 1.1.3.1. ovog Priloga.

1.1.3.2.   Brojnik

Brojnik je jednak dijelu operativnih rashoda uključenih u nazivnik, koji je jedno od sljedećeg:

(a) 

odnosi se na imovinu ili procese povezane s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom, uključujući usavršavanje i druge potrebe ljudskih resursa za prilagodbu, i izravne nekapitalizirane troškove istraživanja i razvoja;

(b) 

dio je plana za kapitalne rashode za proširenje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom ili za usklađenje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti s taksonomijom u unaprijed utvrđenim rokovima, kako je utvrđeno u točki 1.1.3.2. drugoj podtočki;

(c) 

odnosi se na nabavu outputa iz ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom i na individualne mjere kojima se omogućuje da ciljne djelatnosti postanu niskougljične ili da omogućuju smanjenje stakleničkih plinova, kao i na pojedinačne mjere obnove zgrada kako su utvrđene u delegiranim aktima donesenim u skladu s člankom 10. stavkom 3., člankom 11. stavkom 3., člankom 12. stavkom 2., člankom 13. stavkom 2., člankom 14. stavkom 2. ili člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/852, pod uvjetom da se te mjere uvedu i počnu provoditi u roku od 18 mjeseci.

Plan za kapitalne rashode iz točke 1.1.3.2. prve podtočke ispunjava uvjete iz točke 1.1.2.2. ovog Priloga.

Troškovi istraživanja i razvoja koji su već obračunati u ključni pokazatelji uspješnosti na temelju kapitalnih rashoda ne računaju se kao operativni rashodi.

▼M2

Brojnik uključuje dio kapitalnih rashoda iz prvog odlomka ove točke koji znatno doprinosi svakom od okolišnih ciljeva. Brojnik omogućuje raščlambu dijela kapitalnih rashoda namijenjenog za znatan doprinos svakom okolišnom cilju.

▼B

Ako operativni rashodi nisu relevantni za poslovni model nefinancijskih poduzeća, ta poduzeća:

(a) 

izuzimaju se od izračuna brojnika ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju operativnih rashoda u skladu s točkom 1.1.3.2. i taj brojnik objavljuju kao jednak nuli;

(b) 

objavljuju ukupnu vrijednost nazivnika operativnih rashoda izračunatu u skladu s točkom 1.1.3.1.;

(c) 

objašnjavaju relevantnost operativnih rashoda za njihov poslovni model.

1.2.    Specifikacija objava uz ključne pokazatelje uspješnosti nefinancijskih poduzeća

Nefinancijska poduzeća objavljuju sljedeće informacije o relevantnim ključnim pokazateljima uspješnosti.

1.2.1.    Računovodstvena politika

Nefinancijska poduzeća dužna su objasniti:

(a) 

kako su prihodi, kapitalni i operativni rashodi utvrđeni i alocirani brojniku;

(b) 

osnovicu za obračun prihoda, kapitalnih i operativnih rashoda, uključujući sve procjene pri alokaciji prihoda ili rashoda različitim ekonomskim djelatnostima.

▼M2

Nefinancijska poduzeća za prihode i kapitalne rashode navode upućivanja na odgovarajuće stavke u nefinancijskim izvještajima.

▼B

Ako su se od prethodnog izvještajnog razdoblja promijenili bilo kakvi izračuni, nefinancijska poduzeća dužna su objasniti zašto te promjene rezultiraju pouzdanijim i relevantnijim informacijama te dostaviti prepravljene usporedne podatke.

Nefinancijska poduzeća objavljuju informacije o svim materijalnim promjenama tijekom izvještajnog razdoblja u vezi s provedbom planova za kapitalne rashode kako su objavljeni u skladu s točkom 1.1.2. ovog Priloga. Nefinancijska poduzeća objavljuju sve od sljedećeg:

(a) 

materijalne promjene plana za kapitalne rashode i obrazloženje tih promjena;

(b) 

utjecaj takvih promjena na potencijal za usklađenje poduzetnikovih ekonomskih djelatnosti s taksonomijom te na očekivano vrijeme nastanka te promjene;

(c) 

prepravljene podatke o ključnim pokazateljima uspješnosti na temelju kapitalnih i operativnih rashoda za svaku prethodnu izvještajnu godinu obuhvaćenu planom kad god su promjene plana utjecale na te ključne pokazatelje uspješnosti.

1.2.2.    Procjena usklađenosti s Uredbom (EU) 2020/852

1.2.2.1.   Informacije o procjeni usklađenosti s Uredbom (EU) 2020/852

Nefinancijska poduzeća dužna su:

(a) 

opisati prirodu svojih taksonomski prihvatljivih i s taksonomijom usklađenih ekonomskih djelatnosti upućivanjima na delegirane akte donesene u skladu s člankom 10. stavkom 3., člankom 11. stavkom 3., člankom 12. stavkom 2., člankom 13. stavkom 2., člankom 14. stavkom 2. i člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/852;

(b) 

objasniti svoj način procjene usklađenosti s kriterijima iz članka 3. Uredbe (EU) 2020/852 i povezanim kriterijima tehničke provjere iz delegiranih akata navedenima u točki (a);

(c) 

objasniti kako su izbjegla dvostruko uračunavanje pri alokaciji brojniku ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda, kapitalnih i operativnih rashoda u ekonomskim djelatnostima.

1.2.2.2.   Doprinos višestrukim ciljevima

Ako ekonomska djelatnost pridonosi ostvarenju nekoliko okolišnih ciljeva, nefinancijska poduzeća dužna su:

(a) 

dokazati usklađenost s kriterijima iz članka 3. Uredbe (EU) 2020/852, osobito s kriterijima tehničke provjere koji se odnose na nekoliko okolišnih ciljeva;

(b) 

objaviti prihode, kapitalne i operativne rashode od te djelatnosti koji pridonose ostvarenju nekoliko okolišnih ciljeva;

(c) 

samo jednom uračunati prihode ostvarene obavljanjem te djelatnosti u brojnik ključnih pokazatelja uspješnosti iz točke 1.1. ovog Priloga da bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje.

1.2.2.3.   Disagregacija ključnih pokazatelja uspješnosti

Ako se ključni pokazatelji uspješnosti za ekonomsku djelatnost disagregiraju, osobito ako se postrojenja za proizvodnju integrirano koriste, nefinancijska poduzeća dužna su osigurati:

(a) 

da se disagregacija temelji na kriterijima koji su primjereni za primijenjeni proizvodni proces i da odražava tehničke specifičnosti tog procesa;

(b) 

odgovarajuće informacije priložene ključnim pokazateljima uspješnosti o osnovi za takvu disagregaciju.

1.2.3.    Kontekstualne informacije

Nefinancijska poduzeća dužna su objasniti podatke za svaki ključni pokazatelj uspješnosti i obrazložiti promjene tih podataka u izvještajnom razdoblju.

Nefinancijska poduzeća mogu objaviti dodatne ključne pokazatelje uspješnosti na temelju prihoda, kapitalnih rashoda i operativnih rashoda koji uključuju ulaganja u kapital zajedničkih pothvata, u skladu s MSFI-jem 11 ili MRS-om 28, razmjerno njihovu udjelu u kapitalu zajedničkog pothvata.

1.2.3.1.   Kontekstualne informacije o ključnom pokazatelju uspješnosti na temelju prihoda

Nefinancijska poduzeća dostavljaju sve od sljedećeg:

(a) 

kvantitativnu raščlambu brojnika kako bi se prikazali najvažniji pokretači promjene ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda u izvještajnom razdoblju, kao što su prihodi od ugovora s potrošačima, prihodi od najmova ili drugi izvori prihoda;

(b) 

informacije o iznosima koji se odnose na djelatnosti usklađene s taksonomijom koje se obavljaju za internu potrošnju nefinancijskih poduzeća;

(c) 

kvalitativno objašnjenje najvažnijih elemenata promjene ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda u izvještajnom razdoblju.

Nefinancijska poduzeća koja su izdala okolišno održive obveznice ili dužničke vrijednosne papire radi financiranja specifičnih utvrđenih djelatnosti usklađenih s taksonomijom objavljuju i ključni pokazatelj uspješnosti na temelju prihoda koji je prilagođen kako bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje.

1.2.3.2.   Kontekstualne informacije o ključnom pokazatelju uspješnosti na temelju kapitalnih rashoda

Nefinancijska poduzeća dostavljaju kvantitativnu raščlambu na agregiranoj razini ekonomske djelatnosti iznosa uključenih u brojnik i kvalitativno objašnjenje najvažnijih elemenata promjene ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju kapitalnih rashoda u izvještajnom razdoblju. Takva raščlamba pokazuje sve od sljedećeg:

(a) 

agregaciju povećanja nekretnina, postrojenja i opreme, interno stvorene nematerijalne imovine, među ostalim u poslovnim spajanjima ili stečene, investicijskih nekretnina stečenih ili priznatih u knjigovodstvenom iznosu te, ovisno o slučaju, kapitalizirane imovine s pravom korištenja;

(b) 

agregaciju povećanja koja se odnose na stjecanja u poslovnim spajanjima;

(c) 

agregaciju rashoda nastalih u vezi s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom i rashoda nastalih u okviru plana za kapitalne rashode iz točke 1.1.2. ovog Priloga.

Nefinancijska poduzeća objavljuju najvažnije informacije o svim svojim planovima za kapitalne rashode iz točke 1.1.2. ovog Priloga, uključujući sve od sljedećeg:

(a) 

okolišne ciljeve koji se nastoje ostvariti;

(b) 

predmetne ekonomske djelatnosti;

(c) 

predmetne djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija, ovisno o slučaju;

(d) 

vremensko razdoblje u kojem se očekuje proširenje svake ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom ili usklađenje svake ekonomske djelatnosti s taksonomijom, uključujući, ako se očekuje da će usklađenje ekonomske djelatnosti s taksonomijom trajati dulje od pet godina, objektivno opravdanje takvog dugog razdoblja na temelju specifičnih obilježja ekonomske djelatnosti i predmetne modernizacije;

(e) 

ukupne očekivane kapitalne rashode u izvještajnom razdoblju i u razdoblju planova za kapitalne rashode.

Nefinancijska poduzeća koja su izdala okolišno održive obveznice ili dužničke vrijednosne papire radi financiranja specifičnih utvrđenih djelatnosti usklađenih s taksonomijom objavljuju i ključni pokazatelj uspješnosti na temelju kapitalnih rashoda prilagođen za kapitalne rashode usklađene s taksonomijom koji se financiraju takvim obveznicama ili dužničkim vrijednosnim papirima.

1.2.3.3.   Kontekstualne informacije o ključnom pokazatelju uspješnosti na temelju operativnih rashoda

Nefinancijska poduzeća dostavljaju sve od sljedećeg:

(a) 

kvantitativnu raščlambu brojnika (operativni rashodi utvrđeni u skladu s točkom 1.1.3.2. ovog Priloga) kako bi se prikazali najvažniji elementi promjene ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju operativnih rashoda u izvještajnom razdoblju;

(b) 

kvalitativno objašnjenje najvažnijih elemenata promjene ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju operativnih rashoda u izvještajnom razdoblju;

(c) 

objašnjenje drugih rashoda za svakodnevno servisiranje nekretnina, postrojenja i opreme koji su uključeni u izračun operativnih rashoda za brojnik i nazivnik.

Ako su operativni rashodi dio plana za kapitalne rashode iz točaka 1.1.2.2. i 1.1.3.2. ovog Priloga, nefinancijska poduzeća objavljuju najvažnije informacije o svim svojim planovima za kapitalne rashode u skladu sa zahtjevima iz točke 1.2.3.2. ovog Priloga.

2.    Metodologija izvještavanja o ključnim pokazateljima uspješnosti u objavama nefinancijskih poduzeća

Na objave iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/852 primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(a) 

nefinancijska poduzeća identificiraju svaku ekonomsku djelatnost, uključujući podskup prijelaznih i omogućujućih ekonomskih djelatnosti;

(b) 

nefinancijska poduzeća objavljuju ključne pokazatelje uspješnosti za svaku ekonomsku djelatnost i ukupne ključne pokazatelje uspješnosti za sve ekonomske djelatnosti na razini relevantnog poduzeća ili grupe;

(c) 

nefinancijska poduzeća objavljuju ključne pokazatelje uspješnosti iz točaka 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3. ovog Priloga za svaki okolišni cilj i ukupne ključne pokazatelje uspješnosti za sve okolišne ciljeve na razini poduzeća ili grupe i pritom izbjegavaju dvostruko uračunavanje;

(d) 

nefinancijska poduzeća identificiraju udio ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom i udio taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti koje ne ispunjavaju kriterije tehničke provjere. Za taksonomski prihvatljivu ekonomsku djelatnost nefinancijska poduzeća utvrđuju udio te djelatnosti koji je usklađen s taksonomijom;

▼M2

(e) 

nefinancijska poduzeća identificiraju taksonomski neprihvatljive ekonomske djelatnosti i objavljuju udio tih ekonomskih djelatnosti u nazivniku ključnih pokazatelja uspješnosti koji se odnose prihode, kapitalne i operativne rashode na razini poduzeća ili grupe;

▼B

(f) 

ključni pokazatelji uspješnosti dostavljaju se na razini pojedinačnog poduzeća ako to poduzeće sastavlja samo pojedinačne nefinancijske izvještaje ili na razini grupe ako poduzeće sastavlja konsolidirane nefinancijske izvještaje.

▼M2
PRILOG II.

OBRASCI ZA KLJUČNE POKAZATELJE USPJEŠNOSTI NEFINANCIJSKIH PODUZEĆA

Obrazac: Udio prihoda od proizvoda ili usluga povezanih s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom – objava za godinu NFinancijska godina N

Godina

Kriteriji znatnog doprinosa

Kriteriji nenanošenja bitne štete ()

 

 

 

 

Ekonomske djelatnosti (1)

Oznaka () (2)

Prihodi (3)

Udio prihoda, godina N (4)

Ublažavanje klimatskih promjena (5)

Prilagodba klimatskim promjenama (6)

Voda (7)

Onečišćenje (8)

Kružno gospodarstvo (9)

Bioraznolikost (10)

Ublažavanje klimatskih promjena (11)

Prilagodba klimatskim promjenama (12)

Voda (13)

Onečišćenje (14)

Kružno gospodarstvo (15)

Bioraznolikost (16)

Minimalne zaštitne mjere (17)

Udio prihoda od taksonomski usklađenih (A.1) ili prihvatljivih (A.2) djelatnosti, godina N-1 (18)

Kategorija omogućujuća djelatnost (19)

Kategorija prijelazna djelatnost (20)

Tekst

 

Valuta

%

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D/N

D/N

D/N

D/N

D/N

D/N

D/N

%

O

P

A.  TAKSONOMSKI PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI

A.1  Okolišno održive djelatnosti (usklađene s taksonomijom)

Djelatnost 1

 

 

%

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

 

 

Djelatnost 1 ()

 

 

%

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

O

 

Djelatnost 2

 

 

%

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

 

P

Prihodi od okolišno održivih djelatnosti (usklađenih s taksonomijom) (A.1)

 

%

%

%

%

%

%

%

D

D

D

D

D

D

D

%

 

 

Od čega omogućujuće

 

%

%

%

%

%

%

%

D

D

D

D

D

D

D

%

O

 

Od čega prijelazne

 

%

%

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

 

P

A.2  Taksonomski prihvatljive, ali okolišno neodržive djelatnosti (neusklađene s taksonomijom) ()

 

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelatnost 1 ()

 

 

%

EL

EL

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

Prihodi od taksonomski prihvatljivih, ali okolišno neodrživih djelatnosti (neusklađene s taksonomijom) (A.2)

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A.  Prihodi od taksonomski prihvatljivih djelatnosti (A.1 + A.2)

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  TAKSONOMSKI NEPRIHVATLJIVE DJELATNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od taksonomski neprihvatljivih djelatnosti

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Oznaku sačinjavaju pokrata relevantnog cilja kojem ekonomska djelatnost može znatno doprinijeti i broj odjeljka o određenoj djelatnosti u relevantnom prilogu koji se odnosi na taj cilj, tj.:

— Ublažavanje klimatskih promjena: CCM

— Prilagodba klimatskim promjenama: CCA

— Vodni i morski resursi: WTR

— Kružno gospodarstvo: CE

— Sprečavanje i kontrola onečišćenja: PPC

— Bioraznolikost i ekosustavi: BIO


Na primjer, oznaka za djelatnost „Pošumljavanje” bila bi: CCM 1.1.


Ako djelatnosti mogu znatno doprinijeti ostvarenju više ciljeva, trebalo bi navesti oznake za sve ciljeve.


Na primjer, ako poslovni subjekt navede da djelatnost „Izgradnja novih zgrada” znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i kružnom gospodarstvu, oznaka bi bila: CCM 7.1./CE 3.1.


U odjeljcima A.1 i A.2 trebalo bi koristiti iste oznake.

(2)   

D – Da, taksonomski prihvatljiva i taksonomski usklađena djelatnost s relevantnim okolišnim ciljem

N – Ne, taksonomski prihvatljiva, ali taksonomski neusklađena djelatnost s relevantnim okolišnim ciljem

N/EL – nije prihvatljiva, taksonomski neprihvatljiva djelatnost za relevantni okolišni cilj

(3)   

Ako ekonomska djelatnost znatno doprinosi nekoliko okolišnih ciljeva, nefinancijska poduzeća podebljanim slovima navode najrelevantniji okolišni cilj u svrhu izračuna svojih ključnih pokazatelja uspješnosti i pritom izbjegavaju dvostruko uračunavanje. Ako namjena sredstava financiranja nije poznata, financijska poduzeća u svojim odgovarajućim ključnim pokazateljima uspješnosti izračunavaju financijska sredstva ekonomske djelatnosti koja znatno doprinose više okolišnih ciljeva pod najrelevantnijim okolišnim ciljem koji su nefinancijski subjekti u ovom obrascu naveli podebljanim slovima. Okolišni cilj može se podebljanim slovima navesti samo jedanput u jednom retku da bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje za ekonomske djelatnosti u ključnim financijskim pokazateljima financijskih poduzeća. To se ne odnosi na obračun usklađenosti ekonomskih djelatnosti s taksonomijom za financijske proizvode definirane u Uredbi (EU) 2019/2088 članku 2. točki 12. U obrascu u nastavku nefinancijska poduzeća iskazuju i razmjer prihvatljivosti i usklađenosti po okolišnom cilju, što uključuje usklađenost sa svakim od okolišnih ciljeva za djelatnosti koje znatno doprinose nekoliko ciljeva


image

(4)   

Ista djelatnost može biti usklađena s jednim ili više ciljeva za koje je taksonomski prihvatljiva.

(5)   

Ista djelatnost može biti prihvatljiva i neusklađena s relevantnim okolišnim ciljevima.

(6)   

EL – Taksonomski prihvatljiva djelatnost za relevantni cilj


N/EL – Taksonomski neprihvatljiva djelatnost za relevantni cilj

(7)   

Djelatnosti se navode u odjeljku A.2 ovog obrasca samo ako nisu usklađene ni s jednim okolišnim ciljem za koji su prihvatljive. Djelatnosti koje su usklađene s barem jednim okolišnim ciljem navode se u odjeljku A.1 ovog obrasca.

(8)   

Djelatnost koja se navodi u odjeljku A.1 mora ispunjavati sve kriterije nenanošenja bitne štete i obavljati se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama. Nefinancijska poduzeća mogu za djelatnosti navedene pod A.2 dobrovoljno unijeti podatke u stupcima od (5) do (17). Nefinancijska poduzeća mogu u odjeljku A.2 naznačiti kriterije znatnog doprinosa i nenanošenja bitne štete koje ispunjavaju odnosno ne ispunjavaju. (a) za znatan doprinos – oznake D/N i N/EL umjesto oznaka EL i N/EL i (b) za DNSH – oznake D/N.

Obrazac: Udio kapitalnih rashoda od proizvoda ili usluga povezanih s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom – objava za godinu NFinancijska godina N

Godina

Kriteriji znatnog doprinosa

Kriteriji nenanošenja bitne štete ()

 

 

 

 

Ekonomske djelatnosti (1)

Oznaka () (2)

Kapitalni rashodi (3)

Udio kapitalnih rashoda, godina N (4)

Ublažavanje klimatskih promjena (5)

Prilagodba klimatskim promjenama (6)

Voda (7)

Onečišćenje (8)

Kružno gospodarstvo(9)

Bioraznolikost (10)

Ublažavanje klimatskih promjena (11)

Prilagodba klimatskim promjenama (12)

Voda (13)

Onečišćenje (14)

Kružno gospodarstvo (15)

Bioraznolikost (16)

Minimalne zaštitne mjere (17)

Udio taksonomski usklađenih (A.1) ili prihvatljivih (A.2) Kapitalni rashodi, godina N-1 (18)

Kategorija omogućujuća djelatnost (19)

Kategorija prijelazna djelatnost (20)

Tekst

 

Valuta

%

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D/N

D/N

D/N

D/N

D/N

D/N

D/N

%

O

P

A.  TAKSONOMSKI PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI

A.1  Okolišno održive djelatnosti (usklađene s taksonomijom)

Djelatnost 1

 

 

%

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

 

 

Djelatnost 1 ()

 

 

%

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

O

 

Djelatnost 2

 

 

%

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

 

P

Kapitalni rashodi okolišno održivih djelatnosti (usklađenih s taksonomijom) (A.1.)

 

%

%

%

%

%

%

%

D

D

D

D

D

D

D

%

 

 

Od čega omogućujuće

 

%

%

%

%

%

%

%

D

D

D

D

D

D

D

%

O

 

Od čega prijelazne

 

%

%

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

 

P

A.2  Taksonomski prihvatljive, ali okolišno neodržive djelatnosti (neusklađene s taksonomijom) ()

 

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelatnost 1 ()

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

Kapitalni rashodi taksonomski prihvatljivih, ali okolišno neodrživih djelatnosti (neusklađene s taksonomijom) (A.2)

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A.  Kapitalni rashodi od taksonomski prihvatljivih djelatnosti (A.1 + A.2)

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  TAKSONOMSKI NEPRIHVATLJIVE DJELATNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalni rashodi taksonomski neprihvatljivih djelatnosti

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Oznaku sačinjavaju pokrata relevantnog cilja kojem ekonomska djelatnost može znatno doprinijeti i broj odjeljka o određenoj djelatnosti u relevantnom prilogu koji se odnosi na taj cilj, tj.:

— Ublažavanje klimatskih promjena: CCM

— Prilagodba klimatskim promjenama: CCA

— Vodni i morski resursi: WTR

— Kružno gospodarstvo: CE

— Sprečavanje i kontrola onečišćenja: PPC

— Bioraznolikost i ekosustavi: BIO


Na primjer, oznaka za djelatnost „Pošumljavanje” bila bi: CCM 1.1.


Ako djelatnosti mogu znatno doprinijeti ostvarenju više ciljeva, trebalo bi navesti oznake za sve ciljeve.


Na primjer, ako poslovni subjekt navede da djelatnost „Izgradnja novih zgrada” znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i kružnom gospodarstvu, oznaka bi bila: CCM 7.1./CE 3.1.


U odjeljcima A.1 i A.2 trebalo bi koristiti iste oznake.

(2)   

D – Da, taksonomski prihvatljiva i taksonomski usklađena djelatnost s relevantnim okolišnim ciljem


N – Ne, taksonomski prihvatljiva, ali taksonomski neusklađena djelatnost s relevantnim okolišnim ciljem


N/EL – nije prihvatljiva, taksonomski neprihvatljiva djelatnost za relevantni okolišni cilj

(3)   

Ako ekonomska djelatnost znatno doprinosi nekoliko okolišnih ciljeva, nefinancijska poduzeća podebljanim slovima navode najrelevantniji okolišni cilj u svrhu izračuna svojih ključnih pokazatelja uspješnosti i pritom izbjegavaju dvostruko uračunavanje. Ako namjena sredstava financiranja nije poznata, financijska poduzeća u svojim odgovarajućim ključnim pokazateljima uspješnosti izračunavaju financijska sredstva ekonomske djelatnosti koja znatno doprinose više okolišnih ciljeva pod najrelevantnijim okolišnim ciljem koji su nefinancijski subjekti u ovom obrascu naveli podebljanim slovima. Okolišni cilj može se podebljanim slovima navesti samo jedanput u jednom retku da bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje za ekonomske djelatnosti u ključnim financijskim pokazateljima financijskih poduzeća. To se ne odnosi na obračun usklađenosti ekonomskih djelatnosti s taksonomijom za financijske proizvode definirane u Uredbi (EU) 2019/2088 članku 2. točki 12. U obrascu u nastavku nefinancijska poduzeća iskazuju i razmjer prihvatljivosti i usklađenosti po okolišnom cilju, što uključuje usklađenost sa svakim od okolišnih ciljeva za djelatnosti koje znatno doprinose nekoliko ciljeva


image

(4)   

Ista djelatnost može biti usklađena s jednim ili više ciljeva za koje je taksonomski prihvatljiva.

(5)   

Ista djelatnost može biti prihvatljiva i neusklađena s relevantnim okolišnim ciljevima.

(6)   

EL – Taksonomski prihvatljiva djelatnost za relevantni cilj


N/EL – Taksonomski neprihvatljiva djelatnost za relevantni cilj

(7)   

Djelatnosti se navode u odjeljku A.2 ovog obrasca samo ako nisu usklađene ni s jednim okolišnim ciljem za koji su prihvatljive. Djelatnosti koje su usklađene s barem jednim okolišnim ciljem navode se u odjeljku A.1 ovog obrasca.

(8)   

Djelatnost koja se navodi u odjeljku A.1 mora ispunjavati sve kriterije nenanošenja bitne štete i obavljati se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama. Nefinancijska poduzeća mogu za djelatnosti navedene pod A.2 dobrovoljno unijeti podatke u stupcima od (5) do (17). Nefinancijska poduzeća mogu u odjeljku A.2 naznačiti kriterije znatnog doprinosa i nenanošenja bitne štete koje ispunjavaju odnosno ne ispunjavaju. (a) za znatan doprinos – oznake D/N i N/EL umjesto oznaka EL i N/EL i (b) za DNSH – oznake D/N.

Obrazac: Udio operativnih rashoda od proizvoda ili usluga povezanih s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom – objava za godinu NFinancijska godina N

Godina

Kriteriji znatnog doprinosa

Kriteriji nenanošenja bitne štete ()

 

 

 

 

Ekonomske djelatnosti (1)

Oznaka () (2)

Operativni rashodi (3)

Udio operativnih rashoda, godina N (4)

Ublažavanje klimatskih promjena (5)

Prilagodba klimatskim promjenama (6)

Voda (7)

Onečišćenje (8)

Kružno gospodarstvo (9)

Bioraznolikost (10)

Ublažavanje klimatskih promjena (11)

Prilagodba klimatskim promjenama (12)

Voda (13)

Onečišćenje (14)

Kružno gospodarstvo (15)

Bioraznolikost (16)

Minimalne zaštitne mjere (17)

Udio taksonomski usklađenih (A.1) ili prihvatljivih (A.2) Operativni rashodi, godina N-1 (18)

Kategorija omogućujuća djelatnost (19)

Kategorija prijelazna djelatnost (20)

Tekst

 

Valuta

%

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D; Ne; N/EL () ()

D/N

D/N

D/N

D/N

D/N

D/N

D/N

%

O

P

A.  TAKSONOMSKI PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI

A.1  Okolišno održive djelatnosti (usklađene s taksonomijom)

Djelatnost 1

 

 

%

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

 

 

Djelatnost 1 (*1)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

O

 

Djelatnost 2

 

 

%

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

 

P

Operativni rashodi okolišno održivih ekonomskih djelatnosti (usklađenih s taksonomijom) (A.1)

 

%

%

%

%

%

%

%

D

D

D

D

D

D

D

%

 

 

Od čega omogućujuće

 

%

%

%

%

%

%

%

D

D

D

D

D

D

D

%

O

 

Od čega prijelazne

 

%

%

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

%

 

P

A.2  Taksonomski prihvatljive, ali okolišno neodržive djelatnosti (neusklađene s taksonomijom) ()

 

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

EL; N/EL ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelatnost 1 ()

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

Operativni rashodi taksonomski prihvatljivih, ali okolišno neodrživih djelatnosti (neusklađene s taksonomijom) (A.2.)

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A.  Operativni rashodi taksonomski prihvatljivih djelatnosti (A.1 + A.2)

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  TAKSONOMSKI NEPRIHVATLJIVE DJELATNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativni rashodi taksonomski neprihvatljivih djelatnosti

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Oznaku sačinjavaju pokrata relevantnog cilja kojem ekonomska djelatnost može znatno doprinijeti i broj odjeljka o određenoj djelatnosti u relevantnom prilogu koji se odnosi na taj cilj, tj.:

— Ublažavanje klimatskih promjena: CCM

— Prilagodba klimatskim promjenama: CCA

— Vodni i morski resursi: WTR

— Kružno gospodarstvo: CE

— Sprečavanje i kontrola onečišćenja: PPC

— Bioraznolikost i ekosustavi: BIO


Na primjer, oznaka za djelatnost „Pošumljavanje” bila bi: CCM 1.1.


Ako djelatnosti mogu znatno doprinijeti ostvarenju više ciljeva, trebalo bi navesti oznake za sve ciljeve.


Na primjer, ako poslovni subjekt navede da djelatnost „Izgradnja novih zgrada” znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i kružnom gospodarstvu, oznaka bi bila: CCM 7.1./CE 3.1.


U odjeljcima A.1 i A.2 trebalo bi koristiti iste oznake.

(2)   

D – Da, taksonomski prihvatljiva i taksonomski usklađena djelatnost s relevantnim okolišnim ciljem


N – Ne, taksonomski prihvatljiva, ali taksonomski neusklađena djelatnost s relevantnim okolišnim ciljem


N/EL – nije prihvatljiva, taksonomski neprihvatljiva djelatnost za relevantni okolišni cilj

(3)   

Ako ekonomska djelatnost znatno doprinosi nekoliko okolišnih ciljeva, nefinancijska poduzeća podebljanim slovima navode najrelevantniji okolišni cilj u svrhu izračuna svojih ključnih pokazatelja uspješnosti i pritom izbjegavaju dvostruko uračunavanje. Ako namjena sredstava financiranja nije poznata, financijska poduzeća u svojim odgovarajućim ključnim pokazateljima uspješnosti izračunavaju financijska sredstva ekonomske djelatnosti koja znatno doprinose više okolišnih ciljeva pod najrelevantnijim okolišnim ciljem koji su nefinancijski subjekti u ovom obrascu naveli podebljanim slovima. Okolišni cilj može se podebljanim slovima navesti samo jedanput u jednom retku da bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje za ekonomske djelatnosti u ključnim financijskim pokazateljima financijskih poduzeća. To se ne odnosi na obračun usklađenosti ekonomskih djelatnosti s taksonomijom za financijske proizvode definirane u Uredbi (EU) 2019/2088 članku 2. točki 12. U obrascu u nastavku nefinancijska poduzeća iskazuju i razmjer prihvatljivosti i usklađenosti po okolišnom cilju, što uključuje usklađenost sa svakim od okolišnih ciljeva za djelatnosti koje znatno doprinose nekoliko ciljeva


image

(*1)   

Ista djelatnost može biti usklađena s jednim ili više ciljeva za koje je taksonomski prihvatljiva.

(4)   

Ista djelatnost može biti prihvatljiva i neusklađena s relevantnim okolišnim ciljevima.

(5)   

EL – Taksonomski prihvatljiva djelatnost za relevantni cilj


N/EL – Taksonomski neprihvatljiva djelatnost za relevantni cilj

(6)   

Djelatnosti se navode u odjeljku A.2 ovog obrasca samo ako nisu usklađene ni s jednim okolišnim ciljem za koji su prihvatljive. Djelatnosti koje su usklađene s barem jednim okolišnim ciljem navode se u odjeljku A.1 ovog obrasca.

(7)   

Djelatnost koja se navodi u odjeljku A.1 mora ispunjavati sve kriterije nenanošenja bitne štete i obavljati se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama. Nefinancijska poduzeća mogu za djelatnosti navedene pod A.2 dobrovoljno unijeti podatke u stupcima od (5) do (17). Nefinancijska poduzeća mogu u odjeljku A.2 naznačiti kriterije znatnog doprinosa i nenanošenja bitne štete koje ispunjavaju odnosno ne ispunjavaju. (a) za znatan doprinos – oznake D/N i N/EL umjesto oznaka EL i N/EL i (b) za DNSH – oznake D/N.

▼B
PRILOG III.

KLJUČNI POKAZATELJ USPJEŠNOSTI UPRAVITELJA IMOVINE

1.    Sadržaj ključnog pokazatelja uspješnosti u objavama upravitelja imovine

Ključni pokazatelj uspješnosti izračunava se tako što se brojnik podijeli s nazivnikom, kako je utvrđeno u točkama 1.1. i 1.2. ovog Priloga.

1.1.    Brojnik

Brojnik se sastoji od ponderirane prosječne vrijednosti ulaganja u ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom koje obavljaju poduzeća u koja se ulaže. Ponderirana prosječna vrijednost ulaganja temelji se na udjelu ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom koje obavljaju poduzeća u koja se ulaže, mjereno na sljedeći način:

(a) 

za nefinancijska poduzeća u koja se ulaže, ključni pokazatelji uspješnosti za prihode i kapitalne rashode koji su rezultat izračuna ključnih pokazatelja uspješnosti poduzeća u koje se ulaže u skladu s prilozima I. i II.;

(b) 

za upravitelje imovine u koje se ulaže, ključni pokazatelji uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda koji su rezultat izračuna ključnih pokazatelja uspješnosti poduzeća u koje se ulaže u skladu s prilozima III. i IV.;

(c) 

za kreditne institucije u koje se ulaže, omjer zelene imovine na temelju prihoda i kapitalnih rashoda koji su rezultat izračuna omjera zelene imovine poduzeća u koje se ulaže u skladu s prilozima V. i VI.;

(d) 

za investicijska društva u koja se ulaže, ulaganja i prihodi koji su rezultat izračuna ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda poduzeća u koje se ulaže u skladu s prilozima VII. i VIII. i u skladu s udjelom usluga i aktivnosti koje se odnose i koje se ne odnose na trgovanje za vlastiti račun u prihodima investicijskog društva;

(e) 

za društva za osiguranje ili reosiguranje u koja se ulaže, ulaganja, zaračunate bruto premije ili, ovisno o slučaju, ukupni prihodi od osiguranja, koji su rezultat izračuna ključnih pokazatelja uspješnosti ulaganja na temelju prihoda i kapitalnih rashoda, ovisno o slučaju, zajedno s ključnim pokazateljima uspješnosti osiguranja društava za neživotno osiguranje ili reosiguranje u koja se ulaže u skladu s prilozima IX. i X.

Izračun omogućuje netiranje za potrebe iskazivanja udjela ulaganja u ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom primjenom metodologije korištene za izračun neto kratkih pozicija iz članka 3. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ).

Odstupajući od točke 1.1. prve podtočke, dužničke vrijednosne papire koje je poduzeće u koje se ulaže izdalo radi financiranja specifičnih utvrđenih aktivnosti ili projekata, ili okolišno održive obveznice koje je izdalo poduzeće u koje se ulaže, uključuju se u brojnik do vrijednosti ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom koja se financira prihodima od tih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira, na temelju informacija koje dostavi poduzeće u koje se ulaže.

▼M2

Odstupajući od prvog podstavka ovog odjeljka, ulaganja u nekretnine uključuju se u brojnik u mjeri i udjelu u kojima se njima financiraju ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom.

▼B

1.2.    Nazivnik

Nazivnik se sastoji od vrijednosti ukupne imovine pod upravljanjem, bez izloženosti iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe, koja je rezultat djelatnosti upravljanja zajedničkim i pojedinačnim portfeljima koje obavljaju upravitelji imovine.

Upravitelji imovine objavljuju ključni pokazatelj uspješnosti na osnovi ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda poduzeća u koja se ulaže i ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju kapitalnih rashoda poduzeća u koja se ulaže.

2.    Metodologija pripreme i iskazivanja ključnog pokazatelja uspješnosti u objavama upravitelja imovine

U svrhu objava iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/852 upravitelji imovine:

(a) 

objavljuju ključne pokazatelje uspješnosti za svaki okolišni cilj i agregirane ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom na razini relevantnog poduzeća ili grupe;

(b) 

identificiraju podskup prijelaznih i omogućujućih ekonomskih djelatnosti i objavljuju ključne pokazatelje uspješnosti za agregirane ekonomske djelatnosti na razini relevantnog poduzeća ili grupe;

(c) 

raščlanjuju brojnik i nazivnik po vrsti ulaganja;

(d) 

objavljuju ključne pokazatelje uspješnosti za agregirane taksonomski prihvatljive ekonomske djelatnosti;

(e) 

objavljuju udio taksonomski neprihvatljivih ekonomskih djelatnosti u imovini kojom se upravlja;

(f) 

objavljuju udio ulaganja u izloženosti iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe u ukupnim ulaganjima;

(g) 

iskazuju ključne pokazatelje uspješnosti na razini pojedinačnog upravitelja imovine ako to poduzeće sastavlja samo pojedinačne nefinancijske izvještaje ili na razini grupe ako poduzeće sastavlja konsolidirane nefinancijske izvještaje.
PRILOG IV.

OBRAZAC ZA KLJUČNE POKAZATELJE USPJEŠNOSTI UPRAVITELJA IMOVINE

Standardni obrazac za objavu propisanu člankom 8. Uredbe (EU) 2020/852 (upravitelji imovine)Ponderirana prosječna vrijednost svih ulaganja koja su namijenjena za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom, ili su s njima povezana, u odnosu na vrijednost ukupne imovine obuhvaćene ključnim pokazateljem uspješnosti, sa sljedećim ponderima za ulaganja u poduzeća:

Na temelju prihoda: %

Na temelju kapitalnih rashoda: %

Ponderirana prosječna vrijednost svih ulaganja koja su namijenjena za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom, ili su s njima povezana, sa sljedećim ponderima za ulaganja u poduzeća:

Na temelju prihoda: [novčani iznos]

Na temelju kapitalnih rashoda: [novčani iznos]

Postotak imovine obuhvaćene ključnim pokazateljem uspješnosti u odnosu na ukupna ulaganja (ukupna imovina pod upravljanjem). Isključena su ulaganja u državne subjekte. Omjer pokrivenosti: %

Novčana vrijednost imovine obuhvaćene ključnim pokazateljem uspješnosti. Isključena su ulaganja u državne subjekte.

Pokrivenost: [novčani iznos]

Dodatne, dopunske objave: raščlamba nazivnika ključnog pokazatelja uspješnosti

Postotak izvedenica u odnosu na ukupnu imovinu obuhvaćenu ključnim pokazateljem uspješnosti.

X %

Vrijednost izvedenica u novčanim iznosima:

[novčani iznos]

Udio izloženosti prema financijskim i nefinancijskim poduzećima iz EU-a na koja se ne primjenjuju članci 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU u ukupnoj imovini obuhvaćenoj ključnim pokazateljem uspješnosti:

Za nefinancijska poduzeća:

Za financijska poduzeća:

Vrijednost izloženosti prema financijskim i nefinancijskim poduzećima iz EU-a na koja se ne primjenjuju članci 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU:

Za nefinancijska poduzeća: [novčani iznos]

Za financijska poduzeća: [novčani iznos]

Udio izloženosti prema financijskim i nefinancijskim poduzećima iz trećih zemalja na koja se ne primjenjuju članci 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU u ukupnoj imovini obuhvaćenoj ključnim pokazateljem uspješnosti:

Za nefinancijska poduzeća:

Za financijska poduzeća:

Vrijednost izloženosti prema financijskim i nefinancijskim poduzećima iz trećih zemalja na koja se ne primjenjuju članci 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU:

Za nefinancijska poduzeća: [novčani iznos]

Za financijska poduzeća: [novčani iznos]

Udio izloženosti prema financijskim i nefinancijskim poduzećima na koja se primjenjuju članci 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU u ukupnoj imovini obuhvaćenoj ključnim pokazateljem uspješnosti:

Za nefinancijska poduzeća:

Za financijska poduzeća:

Vrijednost izloženosti prema financijskim i nefinancijskim poduzećima na koja se primjenjuju članci 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU:

Za nefinancijska poduzeća: [novčani iznos]

Za financijska poduzeća: [novčani iznos]

▼M2

Udio izloženosti prema drugim ugovornim stranama i imovine u odnosu na ukupnu imovinu obuhvaćenu ključnim pokazateljima uspješnosti:

X %

Vrijednost izloženosti prema drugim ugovornim stranama i imovine:

[novčani iznos]

▼B

Vrijednost svih ulaganja kojima se financiraju ekonomske djelatnosti koje nisu taksonomski prihvatljive u odnosu na vrijednost ukupne imovine obuhvaćene ključnim pokazateljem uspješnosti:

X %

Vrijednost svih ulaganja kojima se financiraju ekonomske djelatnosti koje nisu taksonomski prihvatljive:

[novčani iznos]

Vrijednost svih ulaganja kojima se financiraju ekonomske djelatnosti koje su taksonomski prihvatljive, ali nisu usklađene s taksonomijom u odnosu na vrijednost ukupne imovine obuhvaćene ključnim pokazateljem uspješnosti:

X %

Vrijednost svih ulaganja kojima se financiraju ekonomske djelatnosti koje su taksonomski prihvatljive, ali nisu usklađene s taksonomijom:

[novčani iznos]

Dodatne, dopunske objave: raščlamba brojnika ključnog pokazatelja uspješnosti

Udio s taksonomijom usklađenih izloženosti prema financijskim i nefinancijskim poduzećima na koja se primjenjuju članci 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU u ukupnoj imovini obuhvaćenoj ključnim pokazateljem uspješnosti:

Za nefinancijska poduzeća:

Na temelju prihoda: %

Na temelju kapitalnih rashoda: %

Za financijska poduzeća:

Na temelju prihoda: %

Na temelju kapitalnih rashoda: %

Vrijednost s taksonomijom usklađenih izloženosti prema financijskim i nefinancijskim poduzećima na koja se primjenjuju članci 19.a i 29.a Direktive 2013/34/EU:

Za nefinancijska poduzeća:

Na temelju prihoda: [novčani iznos]

Na temelju kapitalnih rashoda: [novčani iznos]

Za financijska poduzeća:

Na temelju prihoda: [novčani iznos]

Na temelju kapitalnih rashoda: [novčani iznos]

▼M2

Udio s taksonomijom usklađenih izloženosti prema drugim ugovornim stranama i imovine u odnosu na ukupnu imovinu obuhvaćenu ključnim pokazateljima uspješnosti:

Na temelju prihoda: %

Na temelju kapitalnih rashoda: %

Vrijednost s taksonomijom usklađenih izloženosti prema drugim ugovornim stranama i imovine:

Na temelju prihoda: [novčani iznos]

Na temelju kapitalnih rashoda: [novčani iznos]

▼B

Raščlamba brojnika ključnog pokazatelja uspješnosti po okolišnom cilju

Djelatnosti usklađene s taksonomijom:

(1)  Ublažavanje klimatskih promjena

Prihodi: %

Kapitalni rashodi: %

Prijelazne djelatnosti: A % (prihodi, kapitalni rashodi)

Omogućujuće djelatnosti: B % (prihodi, kapitalni rashodi)

(2)  Prilagodba klimatskim promjenama

Prihodi: %

Kapitalni rashodi: %

►M2   ◄
Omogućujuće djelatnosti: B % (prihodi, kapitalni rashodi)

(3)  Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa

Prihodi: %

Kapitalni rashodi: %

►M2   ◄
Omogućujuće djelatnosti: B % (prihodi, kapitalni rashodi)

(4)  Prelazak na kružno gospodarstvo

Prihodi: %

Kapitalni rashodi: %

►M2   ◄
Omogućujuće djelatnosti: B % (prihodi, kapitalni rashodi)

(5)  Sprečavanje i kontrola onečišćenja

Prihodi: %

Kapitalni rashodi: %

►M2   ◄
Omogućujuće djelatnosti: B % (prihodi, kapitalni rashodi)

(6)  Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Prihodi: %

Kapitalni rashodi: %

►M2   ◄
Omogućujuće djelatnosti: B % (prihodi, kapitalni rashodi)
PRILOG V.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KREDITNIH INSTITUCIJA

1.    Sadržaj ključnih pokazatelja uspješnosti u objavama kreditnih institucija

1.1.    Opseg ključnih pokazatelja uspješnosti

1.1.1.    Konsolidacija

Kreditne institucije objavljuju relevantne ključne pokazatelje uspješnosti na temelju svoje bonitetne konsolidacije određene u skladu s glavom II. poglavljem 2. odjeljkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

1.1.2.    Ukupna obuhvaćena imovina

Izračun omjera zelene imovine (GAR) za bilančne izloženosti obuhvaća sljedeće računovodstvene kategorije financijske imovine, uključujući kredite i predujmove, dužničke vrijednosne papire, ►M2  vlasnički instrumenti ◄ i preuzete kolaterale:

(a) 

financijska imovina po amortiziranom trošku;

(b) 

financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit;

(c) 

ulaganja u društva kćeri;

(d) 

zajednički pothvati i pridružena društva;

(e) 

financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak i financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak;

(f) 

kolaterali u obliku nekretnina koje je kreditna institucija stekla preuzimanjem u zamjenu za otpust dugova.

Izloženosti iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe isključuju se iz obuhvata omjera zelene imovine.

▼M2

Sljedeća se imovina isključuje iz brojnika omjera zelene imovine:

(a) 

financijska imovina koja se drži radi trgovanja;

(b) 

međubankovni zajmovi na zahtjev;

(c) 

izloženosti prema poduzećima koja ne podliježu obvezi objavljivanja nefinancijskih informacija u skladu s člankom 19.a ili člankom 29.a Direktive 2013/34/EU;

(d) 

izvedenice;

(e) 

novac i imovina povezana s novcem;

(f) 

druge kategorije imovine (kao što su goodwill, roba itd.).

▼B

Pri izračunu ključnih pokazatelja uspješnosti za izvanbilančne izloženosti u obzir se uzimaju financijska jamstva kreditnih institucija i imovina pod upravljanjem za nefinancijska poduzeća kojima su jamstva odobrena i u koja se ulaže. Iz tog se obračuna isključuju druge izvanbilančne izloženosti, kao što su preuzete obveze.

1.2.    Sadržaj ključnih pokazatelja uspješnosti i metodologija

1.2.1.    Omjer zelene imovine (GAR)

Omjer zelene imovine pokazuje udio imovine kreditnih institucija kojom se financiraju i koja se ulaže u ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom kao udio ukupne obuhvaćene imovine u skladu s točkom 1.1.2. ovog Priloga.

Omjer zelene imovine temelji se na izloženostima i bilanci u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije na temelju glave II. poglavlja 2. odjeljka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 za vrste imovine i računovodstvene portfelje iz točke 1.1.2. ovog Priloga, uključujući informacije o stanju i toku, prijelaznim i omogućujućim djelatnostima te o specijaliziranom i općenamjenskom kreditiranju.

Kreditne institucije objavljuju sve od sljedećeg:

(a) 

agregirani omjer zelene imovine za obuhvaćenu bilančnu imovinu;

(b) 

raščlambu po okolišnom cilju i vrsti druge ugovorne strane.

Definicija ključnih pokazatelja uspješnosti temelji se na sljedećim komponentama:

(a) 

brojniku, koji obuhvaća kredite i predujmove, dužničke vrijednosne papire, vlasničke instrumente i preuzete kolaterale, financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom na osnovi ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda za odnosnu imovinu;

(b) 

nazivniku, koji obuhvaća ukupne kredite i predujmove, ukupne dužničke vrijednosne papire, ukupne vlasničke instrumente i ukupne preuzete kolaterale te svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu.

▼M2

Osim omjera zelene imovine, kreditne institucije objavljuju postotak svoje ukupne imovine isključene iz brojnika omjera zelene imovine u skladu s člankom 7. stavcima 2. i 3. ove Uredbe i točkom 1.1.2. ovog Priloga.

▼B

1.2.1.1.   Omjer zelene imovine koji se primjenjuje na izloženosti prema nefinancijskim poduzećima

Kreditne institucije objavljuju omjer zelene imovine za stanje kredita, dužničkih vrijednosnih papira i ►M2  vlasnički instrumenti ◄ , te tok novog kreditiranja. Kreditne institucije pri izračunu omjera zelene imovine za svaki okolišni cilj prate sljedeće korake.

▼M2Okolišni ciljevi

Prvi korak

Drugi korak

Omjer zelene imovine (GAR)

Ublažavanje klimatskih promjena

(CCM)

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti za cilj ublažavanja klimatskih promjena u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj ublažavanja klimatskih promjena u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente za financiranje ekonomskih djelatnosti u sektorima obuhvaćenima taksonomijom za cilj ublažavanja klimatskih promjena

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Od čega: prijelazne djelatnosti

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj ublažavanja klimatskih promjena u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Od čega: prijelazne djelatnosti

Stanje i tok

 

 

 

Prilagodba klimatskim promjenama

(CCA)

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti za cilj prilagodbe klimatskim promjenama u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj prilagodbe klimatskim promjenama u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente za financiranje ekonomskih djelatnosti u sektorima obuhvaćenima taksonomijom za cilj ublažavanja klimatskih promjena

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj prilagodbe klimatskim promjenama u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Stanje i tok

 

 

 

Vodni i morski resursi

(WTR)

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti za cilj održivog korištenja i zaštite vodnih i morskih resursa u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj održivog korištenja i zaštite vodnih i morskih resursa u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente za financiranje ekonomskih djelatnosti u sektorima obuhvaćenima taksonomijom za cilj održivog korištenja i zaštite vodnih i morskih resursa

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj održivog korištenja i zaštite vodnih i morskih resursa u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Stanje i tok

 

 

 

Kružno gospodarstvo

(CE)

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti za cilj prelaska na kružno gospodarstvo u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj prelaska na kružno gospodarstvo u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente za financiranje ekonomskih djelatnosti u sektorima obuhvaćenima taksonomijom za cilj prelaska na kružno gospodarstvo

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj prelaska na kružno gospodarstvo u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Stanje i tok

 

 

 

Onečišćenje

(PPC)

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti za cilj sprečavanja i kontrole onečišćenja u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj sprečavanja i kontrole onečišćenja u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente za financiranje ekonomskih djelatnosti u sektorima obuhvaćenima taksonomijom za cilj sprečavanja i kontrole onečišćenja

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj sprečavanja i kontrole onečišćenja u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Stanje i tok

 

 

 

Bioraznolikost i ekosustavi

(BIO)

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti za cilj zaštite i obnove bioraznolikosti i ekosustava u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj zaštite i obnove bioraznolikosti i ekosustava u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente za financiranje ekonomskih djelatnosti u sektorima obuhvaćenima taksonomijom za cilj zaštite i obnove bioraznolikosti i ekosustava

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Udio kredita i predujmova/dužničkih vrijednosnih papira/vlasničkih instrumenata za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za cilj zaštite i obnove bioraznolikosti i ekosustava u odnosu na ukupne kredite/dužničke vrijednosne papire/vlasničke instrumente nefinancijskih poduzeća i svu ostalu obuhvaćenu bilančnu imovinu

Od čega: korištenje sredstava

Od čega: omogućujuće djelatnosti

Stanje i tok

i.   Omjer zelene imovine za kreditiranje nefinancijskih poduzeća (krediti i predujmovi – GAR L&A)

▼B

Kreditne institucije koriste i objavljuju sljedeće stavke za izračun omjera zelene imovine za tu vrstu izloženosti:

(1)(a) 

ukupne kredite i predujmove nefinancijskim poduzećima, uključujući kredite i predujmove koji se priznaju u skladu s računovodstvenim kategorijama iz točke 1.2. ovog Priloga, a to je bruto knjigovodstvena vrijednost:

i. 

kredita i predujmova po amortiziranom trošku i fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit;

ii. 

kredita i predujmova koji se ne drže radi trgovanja po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak.

(1)(b) 

kredite i predujmove nefinancijskim poduzećima za financiranje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti za svaki okolišni cilj, uključujući bruto knjigovodstvenu vrijednost kredita i predujmova u relevantnim računovodstvenim kategorijama poduzećima koja obavljaju taksonomski prihvatljive ekonomske djelatnosti (ako je dostupno, 4. razina oznaka iz klasifikacije ekonomskih djelatnosti (NACE)) relevantne za svaki okolišni cilj.

(1)(c) 

kredite i predujmove nefinancijskim poduzećima financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za svaki okolišni cilj, uključujući sve kredite i predujmove za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom, kao i podskupove prijelaznih i omogućujućih ekonomskih djelatnosti.

▼M2

Iznos za potrebe (1)(c) izračunava se primjenom formule 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), pri čemu:

(1)(c)(1) predstavlja kredite i predujmove za koje je poznata namjena sredstava, uključujući specijalizirano kreditiranje iz članka 147. stavka 8. Uredbe (EU) br. 575/2013;
(1)(c)(2) predstavlja kredite i predujmove za koje nije poznata namjena sredstava (nenamjenski krediti).

Za potrebe točke (1)(c)(1) kreditne institucije uzimaju u obzir bruto knjigovodstvenu vrijednost izloženosti za koje je poznata namjena sredstava, što uključuje izloženosti specijaliziranog kreditiranja, prema nefinancijskim poduzećima u mjeri u kojoj se njima financira ekonomska djelatnost usklađena s taksonomijom. Ispunjenost tog zahtjeva procjenjuje se na temelju informacija koje druga ugovorna strana dostavi o projektu ili djelatnostima na koje će se sredstva primijeniti. Kreditne institucije dostavljaju informacije o vrsti ekonomske djelatnosti koja se financira. Dvostruko uračunavanje nije dopušteno. Ako je ista izloženost specijaliziranom kreditiranju relevantna za dva okolišna cilja, kreditne institucije je dodjeljuju najrelevantnijem cilju.

▼B

Za potrebe točke (1)(c)(2) kreditne institucije oslanjaju se na ključni pokazatelj uspješnosti na temelju prihoda koji ta druga ugovorna strana objavljuje za svaki okolišni cilj u skladu s ovom Uredbom. Iznos kredita i predujmova nefinancijskim poduzećima zbroj je bruto knjigovodstvene vrijednosti ukupnih kredita i predujmova nefinancijskim poduzećima, kod kojih je namjena sredstava nepoznata, ponderirane udjelom ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom, uz raščlambu za prijelazne i omogućujuće djelatnosti za svaku drugu ugovornu stranu.

Ključne pokazatelje uspješnosti za te vrste izloženosti kreditne institucije izračunavaju kako slijedi:

Prvi korak = (1)(b)/(1)(a).
Drugi korak = (1)(c)/(1)(b). Kreditne institucije zasebno objavljuju dio ključnog pokazatelja uspješnosti koji se odnosi na omogućujuće djelatnosti, ako je relevantno.

▼M2

Omjer zelene imovine za kredite i predujmove (za svaki okolišni cilj) = (1)(c)/(1)(a). Kreditne institucije objavljuju omjer zelene imovine na osnovi ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju kapitalnih rashoda i prihoda i zasebno dio ključnog pokazatelja uspješnosti koji se odnosi na omogućujuće i prijelazne djelatnosti, ako je relevantno.

▼B

Objavljuju se sljedeći aspekti ključnih pokazatelja uspješnosti:

(a) 

u smislu stanja, na temelju ukupne bruto knjigovodstvene vrijednosti kredita i predujmova na referentni datum objave;

(b) 

u smislu toka, na temelju bruto knjigovodstvene vrijednosti novih kredita i predujmova u godini prije referentnog datuma objave;

(c) 

uz zasebnu raščlambu za omogućujuće i prijelazne djelatnosti i djelatnosti prilagodbe te za specijalizirano kreditiranje.

ii.   Omjer zelene imovine za dužničke vrijednosne papire nefinancijskim poduzećima

Kreditne institucije izračunavaju i objavljuju sljedeće stavke za izračun omjera zelene imovine za tu vrstu izloženosti:

(2)(a) 

ukupne dužničke vrijednosne papire nefinancijskih poduzeća, uključujući bruto knjigovodstvenu vrijednost dužničkih vrijednosnih papira po amortiziranom trošku i fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, te dužničke vrijednosne papire koji se ne drže radi trgovanja po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak;

(2)(b) 

dužničke vrijednosne papire nefinancijskih poduzeća za financiranje taksonomski prihvatljivih ekonomskih djelatnosti za svaki okolišni cilj, uključujući bruto knjigovodstvenu vrijednost dužničkih vrijednosnih papira u relevantnim računovodstvenim kategorijama poduzećima koja obavljaju taksonomski prihvatljive ekonomske djelatnosti (ako je dostupno, 4. razina oznaka NACE);

(2)(c) 

dužničke vrijednosne papire relevantnim subjektima za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom, uključujući sve dužničke vrijednosne papire za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom, kao i prijelazne i omogućujuće djelatnosti.

Iznos za potrebe točke (2)(c) izračunava se primjenom sljedeće formule:

2(c) = (2)(c)(1) + (2)(c)(2), pri čemu:
(2)(c)(1) 

predstavlja dužničke vrijednosne papire za koje je poznata namjena sredstava, a

(2)(c)(2) 

predstavlja dužničke vrijednosne papire za koje nije poznata namjena sredstava.

▼M2

Za potrebe točke (2)(c)(1) kreditne institucije uzimaju u obzir sljedeće:

(2)(c)(1)(a) ukupnu bruto knjigovodstvenu vrijednost izloženosti prema okolišno održivim obveznicama izdanima u skladu s propisima Unije. Aktualna izdanja obveznica koje se smatraju zelenim obveznicama, čija se sredstva moraju uložiti u taksonomski prihvatljive ekonomske djelatnosti, procjenjuju se ovisno o razini usklađenosti ekonomskih djelatnosti s taksonomijom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 ili financiranih projekata, na temelju specifičnih informacija o izdanju koje dostavi izdavatelj. Kreditne institucije transparentno navode vrstu ekonomske djelatnosti koja se financira. Dvostruko uračunavanje nije dopušteno. Ako ista zelena obveznica može biti relevantna za dva okolišna cilja, kreditne institucije dodjeljuju je relevantnijem cilju.
(2)(c)(1)(b) bruto knjigovodstvenu vrijednost dužničkih vrijednosnih papira uloženih u izloženosti za koje je poznata namjena sredstava, što uključuje izloženosti specijaliziranog kreditiranja, u mjeri u kojoj su financirane djelatnosti ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom. Procjena se temelji na specifičnim informacijama o tom izdanju koje dostavi izdavatelj. Dvostruko uračunavanje nije dopušteno. Ako ista izloženost specijaliziranom kreditiranju može biti relevantna za dva okolišna cilja, kreditne institucije dodjeljuju je relevantnijem cilju. Kreditne institucije transparentno navode vrstu ekonomske djelatnosti koja se financira.

▼B

Kreditne institucije se za potrebe točke (2)(c)(2) oslanjaju na ključne pokazatelje uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda koje ta druga ugovorna strana objavljuje u skladu s člankom 2. ove Uredbe. Iznos dužničkih vrijednosnih papira nefinancijskim poduzećima zbroj je bruto knjigovodstvene vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira nefinancijskim poduzećima, kod kojih je namjena sredstava nepoznata, ponderiran udjelom ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom, uz raščlambu za prijelazne i omogućujuće djelatnosti za svaku drugu ugovornu stranu.

Kreditne institucije izračunavaju predložene ključne pokazatelje uspješnosti u skladu sa sljedećom formulom za tu vrstu izloženosti:

Prvi korak = (2)(b)/(2)(a).
Drugi korak = (2)(c)/(2)(b). Kreditne institucije zasebno objavljuju dio ključnog pokazatelja uspješnosti koji se odnosi na omogućujuće i prijelazne djelatnosti, ako je relevantno.

Omjer zelene imovine dužničkih vrijednosnih papira = (2)(c)/(2)(a) na osnovi ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda; (2)(c)/(2)(a) na osnovi ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju kapitalnih rashoda.

Objavljuju se sljedeći aspekti ključnih pokazatelja uspješnosti:

(a) 

u smislu stanja, na temelju ukupne bruto knjigovodstvene vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira na referentni datum objave;

(b) 

u smislu toka, na temelju bruto knjigovodstvene vrijednosti novih dužničkih vrijednosnih papira u godini prije referentnog datuma objave;

(c) 

uz zasebnu raščlambu za omogućujuće i prijelazne djelatnosti te za specijalizirano kreditiranje.

iii.   Omjer zelene imovine za ►M2  vlasnički instrumenti ◄ kreditnih institucija u nefinancijska poduzeća

Kreditne institucije izračunavaju i objavljuju:

(a) 

Udio ►M2  vlasnički instrumenti ◄ nefinancijskih poduzeća koja obavljaju taksonomski prihvatljive ekonomske djelatnosti u ukupnim ►M2  vlasnički instrumenti ◄ nefinancijskih poduzeća.

Brojnik obuhvaća bruto knjigovodstvenu vrijednost ►M2  vlasnički instrumenti ◄ koja se ne drže radi trgovanja, a sastoje se od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, financijske imovine koja se ne drži radi trgovanja po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak i ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva, nefinancijskih poduzeća koja obavljaju taksonomski prihvatljive ekonomske djelatnosti.

Nazivnik obuhvaća ukupnu bruto knjigovodstvenu vrijednost ►M2  vlasnički instrumenti ◄ koja se ne drže radi trgovanja, a sastoje se od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, financijske imovine koja se ne drži radi trgovanja po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak i ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva, nefinancijskih poduzeća.

(b) 

Udio ►M2  vlasnički instrumenti ◄ nefinancijskih poduzeća koja obavljaju ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom u ukupnim ►M2  vlasnički instrumenti ◄ tih nefinancijskih poduzeća koja obavljaju taksonomski prihvatljive ekonomske djelatnosti.

Brojnik je jednak bruto knjigovodstvenoj vrijednosti ►M2  vlasnički instrumenti ◄ koja se ne drže radi trgovanja na osnovi ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda koji se odnose na ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom koje obavljaju nefinancijska poduzeća kojima vlasnički instrumenti pripadaju.

Nazivnik uključuje bruto knjigovodstvenu vrijednost ►M2  vlasnički instrumenti ◄ koja se ne drže radi trgovanja na osnovi ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda nefinancijskih poduzeća koja obavljaju taksonomski prihvatljive ekonomske djelatnosti.

(c) 

Omjer zelene imovine za ►M2  vlasnički instrumenti ◄ = udio ►M2  vlasnički instrumenti ◄ nefinancijskih poduzeća za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom u ukupnim ►M2  vlasnički instrumenti ◄ nefinancijskih poduzeća.

Brojnik je jednak bruto knjigovodstvenoj vrijednosti ►M2  vlasnički instrumenti ◄ koja se ne drže radi trgovanja ponderiranoj ključnim pokazateljima uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda koji se odnose na ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom koje objavljuju nefinancijska poduzeća kojima vlasnički instrumenti pripadaju.

Nazivnik uključuje ukupnu bruto knjigovodstvenu vrijednost ►M2  vlasnički instrumenti ◄ nefinancijskih poduzeća koja se ne drže radi trgovanja.

Objavljuju se sljedeći aspekti omjera:

(a) 

u smislu stanja, na temelju ukupne bruto knjigovodstvene vrijednosti ►M2  vlasnički instrumenti ◄ na referentni datum objave;

(b) 

u smislu toka, na temelju bruto knjigovodstvene vrijednosti ►M2  vlasnički instrumenti ◄ u godini prije referentnog datuma objave;

(c) 

uz zasebnu raščlambu za omogućujuće i prijelazne djelatnosti.

iv.   Omjer zelene imovine u ukupnom financiranju nefinancijskih poduzeća (kreditiranje plus ►M2  vlasnički instrumenti ◄ )

Tri omjera za svaki okolišni cilj objavljuju se na osnovi ključnog pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda, a za dužničke vrijednosne papire i ►M2  vlasnički instrumenti ◄ , na osnovi ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda za odnosnu imovinu na agregiranoj razini za sve bilančne instrumente za financiranje, uključujući ►M2  vlasnički instrumenti ◄ , nefinancijskih poduzeća.

Brojnik i nazivnik u omjerima sadržavaju bruto knjigovodstvenu vrijednost kredita i predujmova, dužničkih vrijednosnih papira i ►M2  vlasnički instrumenti ◄ relevantnih u svakom slučaju.

1.2.1.2.   Omjer zelene imovine za kreditiranje i ►M2  vlasnički instrumenti ◄ financijskih poduzeća

Omjer zelene imovine za kreditiranje i ►M2  vlasnički instrumenti ◄ financijskih poduzeća izračunava se kao udio kredita i predujmova, dužničkih vrijednosnih papira i ►M2  vlasnički instrumenti ◄ iz relevantnih računovodstvenih portfelja za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom za svaki okolišni cilj, u ukupnim kreditima i predujmovima, dužničkim vrijednosnim papirima i ►M2  vlasnički instrumenti ◄ financijskih poduzeća.

▼M2

Taj omjer zelene imovine sadržava objavljene informacije o svim okolišnim ciljevima, s raščlambom za omogućujuće djelatnosti. Za ublažavanje klimatskih promjena, omjer zelene imovine sadržava i objavljene informacije o prijelaznim djelatnostima. Kreditne institucije objavljuju i informacije o stanju i toku.

Za izloženosti za koje je poznata namjena sredstava kreditne institucije u brojniku za omjer zelene imovine za financijska poduzeća uzimaju u obzir bruto knjigovodstvenu vrijednost kredita i predujmova te dužničkih vrijednosnih papira za financijska poduzeća iz relevantnih računovodstvenih portfelja u mjeri u kojoj se tim izloženostima financiraju ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom. Ispunjenost tog zahtjeva procjenjuje se na temelju informacija koje dostavi druga ugovorna strana. Dvostruko uračunavanje nije dopušteno. Ako je ista izloženost relevantna za dva okolišna cilja, kreditne institucije je dodjeljuju najrelevantnijem cilju.

Za izloženosti za koje namjena sredstava nije poznata omjer zelene imovine za financijska poduzeća izračunava se na osnovi ključnih pokazatelja uspješnosti drugih ugovornih strana koji se izračunavaju u skladu s ovom Uredbom. Iznos kredita i predujmova, dužničkih vrijednosnih papira i ulaganja u kapital financijskih poduzeća iz relevantnih računovodstvenih portfelja koji se uzima u obzir u brojniku omjera mora biti zbroj njihove bruto knjigovodstvene vrijednosti, ponderiran udjelom ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom, s raščlambom za sve okolišne ciljeve i omogućujuće djelatnosti za svaku drugu ugovornu stranu. Za cilj ublažavanja klimatskih promjena, raščlamba sadržava i objavljene informacije o prijelaznim djelatnostima za svaku drugu ugovornu stranu.

Ako je druga ugovorna strana neka druga kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i, samo za ovu svrhu, multilateralna razvojna banka iz članka 117. stavka 1. drugog podstavka ili članka 117. stavka 2. te uredbe, primijenjeni ključni pokazatelj uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda je bruto knjigovodstvena vrijednost dužničkih vrijednosnih papira, kredita i predujmova te vlasničkih instrumenata iz relevantnih računovodstvenih portfelja ponderirana „ukupnim omjerom zelene imovine druge ugovorne strane”, a to je bruto knjigovodstvena vrijednost pomnožena „ukupnim omjerom zelene imovine” druge ugovorne strane.

▼B

Ako je druga ugovorna strana investicijsko društvo, primjenjuje se sljedeći izračun ključnih pokazatelja uspješnosti na osnovi udjela usluga u prihodima investicijskog društva:

(a) 

za investicijska društva koja trguju za vlastiti račun u skladu s odjeljkom A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 ), bruto knjigovodstvena vrijednost vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira, kredita i predujmova te ►M2  vlasnički instrumenti ◄ ponderira se omjerom zelene imovine na temelju prihoda i kapitalnih rashoda koje objavljuju investicijska društva, a to je bruto knjigovodstvena vrijednost pomnožena vrijednošću uložene imovine (dužnički vrijednosni papiri, vlasnički instrumenti, novčani ekvivalenti i izvedenice) u ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom kao udio u vrijednosti ukupne uložene imovine;

(b) 

za investicijska društva osim onih koja trguju za vlastiti račun u skladu s odjeljkom A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, bruto knjigovodstvena vrijednost dužničkih vrijednosnih papira, kredita i predujmova te ►M2  vlasnički instrumenti ◄ ponderira se ključnim pokazateljima uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda na prihode, odnosno naknade, provizije i druge novčane koristi koje objavljuju investicijska društva, a to je bruto knjigovodstvena vrijednost pomnožena s „naknadama, provizijama i drugim novčanim koristima ostvarenima od usluga i aktivnosti iz ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom kao udjelom u ukupnim prihodima od naknada i provizija te drugim novčanim koristima ostvarenima od svih usluga i aktivnosti”.

Ako je druga ugovorna strana upravitelj imovine, ključni pokazatelji uspješnosti na temelju prihoda i kapitalnih rashoda su bruto knjigovodstvena vrijednost dužničkih vrijednosnih papira, kredita i predujmova te ►M2  vlasnički instrumenti ◄ ponderirana omjerom ulaganja druge ugovorne strane u ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom, kako je utvrđeno u prilozima III. i IV. ovoj Uredbi, a to je bruto knjigovodstvena vrijednost pomnožena omjerom ukupnih ulaganja upravitelja imovine.

Ako se ulaže u društva za osiguranje ili reosiguranje, referentna vrijednost su ulaganja, zaračunate bruto premije ili, ovisno o slučaju, ukupni prihodi od osiguranja, koji su rezultat izračuna ključnih pokazatelja uspješnosti ulaganja na temelju prihoda i kapitalnih rashoda ili ključnih pokazatelja uspješnosti društva u koje se ulaže u skladu s prilozima X. i XI. ovoj Uredbi.

Nazivnik je ukupna bruto knjigovodstvena vrijednost kredita i predujmova, dužničkih vrijednosnih papira i ►M2  vlasnički instrumenti ◄ financijskih poduzeća iz relevantnih računovodstvenih portfelja.

1.2.1.3.   Omjer zelene imovine za izloženosti prema stanovništvu

▼M2

Omjer zelene imovine za izloženosti prema stanovništvu za kredite za kupnju ili obnovu stambene nekretnine izračunava se kao udio kredita kućanstvima sa stambenom nekretninom kao kolateralom ili odobrenih za obnovu stambene nekretnine, što je na temelju relevantnih kriterija tehničke provjere za zgrade usklađeno s taksonomijom, osobito za obnovu, kupnju i vlasništvo u skladu s odjeljcima 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. i 7.7., redoslijedom navođenja, iz Priloga I. ili Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139 odnosno odjeljcima 3.1. i 3.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/XXX u ukupnim kreditima kućanstvima sa stambenom nekretninom kao kolateralom ili odobrenima za obnovu stambene nekretnine. Taj omjer zelene imovine sadržava objavljene informacije o prijelaznim djelatnostima te informacije stanju i toku.

▼B

Omjer zelene imovine za izloženosti prema stanovništvu za potrošačke kredite za kupnju automobila izračunava se kao udio kredita kojima se financira kupnja automobila koji ispunjavaju kriterije tehničke provjere iz odjeljka 6.5. Priloga I. Delegiranoj uredbi o okolišno prihvatljivim ekonomskim djelatnostima. To uključuje objavljene informacije o prijelaznim djelatnostima i o stanju kredita odobrenih nakon [datuma početka primjene ove Uredbe] i toku kredita. Taj se omjer zelene imovine primjenjuje samo na ulaganja relevantna za ublažavanje klimatskih promjena.

Ključni pokazatelji uspješnosti koji se temelje na izloženostima prema stanovništvu za financiranje ekonomskih djelatnosti usklađenih s taksonomijom primjenjuju se samo za cilj ublažavanja klimatskih promjena.

i.    Kreditiranje stambenih nekretnina

▼M2

Informacije koje kreditne institucije objavljuju o ključnim pokazateljima uspješnosti obuhvaćaju portfelj kreditiranja stanovništva, osobito portfelj hipotekarnog kreditiranja. U objavama ključnih pokazatelja uspješnosti uzima se u obzir usklađenost s kriterijima tehničke provjere za zgrade iz odjeljaka 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. i 7.7. Priloga I. ili Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2139 odnosno odjeljaka 3.1. i 3.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/XXX.

Kreditne institucije objavljuju ključne pokazatelje uspješnosti za svoj portfelj kreditiranja stambenih nekretnina kao udio kredita kućanstvima sa stambenom nekretninom kao kolateralom kojima se pridonosi ostvarenju relevantnih okolišnih ciljeva osobito iz odjeljaka 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. i 7.7. Priloga I. ili Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/2139 odnosno odjeljaka 3.1. i 3.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/XXX u ukupnim kreditima kućanstvima sa stambenom nekretninom kao kolateralom.

▼B

Kreditne institucije objavljuju informacije o stanju kredita na referentni datum objave, te informacije o toku novog kreditiranja u razdoblju objave.

Brojnik omjera uključuje bruto knjigovodstvenu vrijednost stambenih kredita koji ispunjavaju kriterije tehničke provjere iz odjeljka 7.7. Priloga I. Delegiranoj uredbi o okolišno prihvatljivim ekonomskim djelatnostima.

▼M2

U brojniku omjera kreditne institucije uzimaju u obzir i kredite odobrene za obnovu zgrade ili stambene nekretnine u skladu s relevantnim kriterijima tehničke provjere za zgrade, a osobito u skladu s odjeljcima 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. i 7.6. Priloga I. ili Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/2139 odnosno odjeljcima 3.1. i 3.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/XXX.

▼B

Nazivnik uključuje ukupnu bruto knjigovodstvenu vrijednost kredita kućanstvima sa stambenom nekretninom kao kolateralom i ukupnu bruto knjigovodstvenu vrijednost kredita kućanstvima za obnovu stambene nekretnine, pri čemu se izbjegava dvostruko uračunavanje ako su potonji krediti kolateralizirani.

ii.    Potrošački krediti stanovništvu za kupnju automobila

Kreditne institucije objavljuju ključni pokazatelj uspješnosti za kredite odobrene kućanstvima za kupnju motornih vozila (krediti za kupnju automobila). Ključni pokazatelj uspješnosti odnosi se na udio kredita za kupnju automobila koji ispunjavaju kriterije tehničke provjere u skladu s odjeljkom 6.5. Priloga I. Delegiranoj uredbi o okolišno prihvatljivim ekonomskim djelatnostima.

Kreditne institucije smatraju te kredite odobrenima od datuma početka primjene zahtjeva za objavu, za potrebe ključnih pokazatelja uspješnosti za stanje kredita i za nove kredite. Ne uzimaju se u obzir promjene stanje kredita prije početka primjene.

1.2.1.4.   Omjer zelene imovine za kredite i predujmove za financiranje društveno poticane stanogradnje i druge vrste specijaliziranog kreditiranja za javna tijela

▼M2

Kreditne institucije čiji se poslovni model u velikoj mjeri temelji na financiranju društveno poticane stanogradnje objavljuju ključni pokazatelj uspješnosti koji se odnosi na udio izloženosti prema djelatnostima financiranja javnih tijela u skladu s relevantnim kriterijima tehničke provjere, a osobito u skladu s odjeljcima 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. i 7.7. Priloga I. ili Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/2139 odnosno odjeljcima 3.1. i 3.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/XXX. Kreditne institucije taj omjer zelene imovine procjenjuju i objavljuju kao udio izloženosti za kredite ili dužničke vrijednosne papire općinama za financiranje društveno poticane stanogradnje u skladu s relevantnim kriterijima tehničke provjere, osobito u skladu s odjeljcima 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. i 7.7. Priloga I. ili Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/2139 odnosno odjeljcima 3.1. i 3.2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/XXX u ukupnim kreditima općinama za financiranje društveno poticane stanogradnje. Kreditne institucije uključuju i informacije o stanju i toku.

▼B

Za izračun brojnika i nazivnika primjenjuje se ista metodologija kao za kreditiranje stambenih nekretnina.

▼M2

Kad je riječ o financiranju drugih djelatnosti i imovine osim društveno poticane stanogradnje ako je namjena sredstava poznata, kreditne institucije uzimaju u obzir bruto knjigovodstvenu vrijednost tih izloženosti, što uključuje izloženosti specijaliziranog kreditiranja, prema javnim tijelima u mjeri u kojoj se kreditiranjem financira ekonomska djelatnost usklađena s taksonomijom. Ispunjenost tog zahtjeva procjenjuje se na temelju informacija koje javno tijelo dostavi o projektu ili djelatnostima na koje će se sredstva primijeniti. Kreditne institucije dostavljaju informacije o vrsti ekonomske djelatnosti koja se financira. Dvostruko uračunavanje nije dopušteno. Ako je ista izloženost specijaliziranom kreditiranju relevantna za dva okolišna cilja, kreditne institucije je dodjeljuju najrelevantnijem cilju.

▼B

1.2.1.5.   Ostale bilančne izloženosti – preuzeti kolaterali za nekretnine

Kreditne institucije objavljuju ključni pokazatelj uspješnosti za udio usklađenosti s kriterijima tehničke provjere iz odjeljka 7.7. Priloga I. Delegiranoj uredbi o okolišno prihvatljivim ekonomskim djelatnostima svojih preuzetih kolaterala za poslovne i stambene nekretnine iz portfelja namijenjenog za prodaju s okolišnim ciljem ublažavanja klimatskih promjena kao udio preuzetih kolaterala za poslovne i stambene nekretnine koji ispunjavaju kriterije tehničke provjere iz odjeljka 7.7. Priloga I. Delegiranoj uredbi o okolišno prihvatljivim ekonomskim djelatnostima u ukupnim preuzetim kolateralima za poslovne i stambene nekretnine.

Kreditne institucije objavljuju informacije o stanju kredita na referentni datum objave, te informacije o tokovima nove imovine u razdoblju objave.

Brojnik omjera uključuje bruto knjigovodstvenu vrijednost preuzetih kolaterala za poslovne i stambene nekretnine koji ispunjavaju kriterije tehničke provjere za zgrade iz odjeljka 7.7. Priloga I. Delegiranoj uredbi o okolišno prihvatljivim ekonomskim djelatnostima.

Nazivnik uključuje iznos ukupne bruto knjigovodstvene vrijednosti kolaterala za poslovne i stambene nekretnine namijenjene na prodaju koje je preuzela kreditna institucija.

Kreditne institucije objavljuju informacije o stanju kredita na referentni datum objave, te informacije o toku novog kreditiranja u razdoblju objave.

▼M2

1.2.1.6.   Ukupni omjer zelene imovine

Kreditne institucije objavljuju informacije o ukupnom omjeru zelene imovine. Te informacije odražavaju kumulativnu vrijednost ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju izloženosti tako što se u nazivnik uključi ukupna bilančna imovina bez izloženosti iz članka 7. stavka 1., a u brojnik dodaju brojnici okolišno održivih izloženosti iz ključnih pokazatelja uspješnosti na temelju izloženosti:

(a) 

ukupni omjer zelene imovine za aktivnosti financiranja usmjerene na financijska poduzeća, za sve okolišne ciljeve;

(b) 

ukupni omjer zelene imovine za aktivnosti financiranja usmjerene na nefinancijska poduzeća, za sve okolišne ciljeve;

(c) 

omjer zelene imovine za izloženosti stambenih nekretnina, uključujući kredite za obnovu stambenih nekretnina, za ciljeve ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i kružnog gospodarstva;

(d) 

omjer zelene imovine za kredite stanovništvu za kupnju automobila, za cilj ublažavanja klimatskih promjena;

(e) 

omjer zelene imovine za sredstva za financiranje tijela lokalne uprave, za sve okolišne ciljeve;

(f) 

omjer zelene imovine za preuzete kolaterale za poslovne i stambene nekretnine koje su namijenjene za prodaju, za ciljeve ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

Kreditne institucije zajedno s ukupnim omjerom zelene imovine objavljuju postotak imovine isključene iz brojnika omjera zelene imovine u skladu s člankom 7. stavcima 2. i 3. ove Uredbe i odjeljkom 1.1.2. ovog Priloga.

▼B

1.2.2.    Ključni pokazatelji uspješnosti za izvanbilančne izloženosti

Kreditne institucije objavljuju dopunski omjer povezanosti s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom za izvanbilančne izloženosti kojima kreditne institucije upravljaju i usmjeravaju ili pridonose usmjeravanju toka kapitala u ekonomske djelatnosti čija se okolišna održivost može ocijeniti u skladu s Uredbom (EU) 2020/852:

(a) 

financijska jamstva za kredite i predujmove te druge dužničke instrumente poduzećima; i

(b) 

imovina pod upravljanjem.

1.2.2.1.   Zeleni omjer za financijska jamstva financijskim i nefinancijskim poduzećima (KPU za FinGuar)

▼M2

Zeleni omjer za financijska jamstva poduzećima definira se kao udio financijskih jamstava za kredite i predujmove te dužničke vrijednosne papire kojima se financiraju ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom u svim financijskim jamstvima poduzećima za kredite i predujmove te dužničke vrijednosne papire. To uključuje objavljene informacije o stanju i toku, za sve okolišne ciljeve. Za ublažavanje klimatskih promjena to uključuje i informacije o omogućujućim i prijelaznim djelatnostima. Za druge okolišne ciljeve to uključuje informacije o omogućujućim djelatnostima.

▼B

Za izračun ključnog pokazatelja uspješnosti za financijska jamstva primjenjuje se ista metodologija kao za ključne pokazatelje uspješnosti za kredite i predujmove i/ili dužničke vrijednosne papire poduzećima, ali se primjenjuje na odnosne kredite i predujmove/dužničke vrijednosne papire koje kreditna institucija podupire.

1.2.2.2.   Zeleni omjer za imovinu pod upravljanjem (KPU za AuM)

▼M2

Zeleni omjer za imovinu pod upravljanjem udio je imovine pod upravljanjem (vlasnički i dužnički instrumenti, nekretnine) od poduzeća kojom se financiraju ekonomske djelatnosti usklađene s taksonomijom u ukupnoj imovini pod upravljanjem (vlasnički i dužnički instrumenti te druga imovina). To uključuje objavljene informacije o stanju i toku, za sve okolišne ciljeve. Za ublažavanje klimatskih promjena to uključuje i informacije o omogućujućim i prijelaznim djelatnostima. Za druge okolišne ciljeve to uključuje informacije o omogućujućim djelatnostima.

▼B

Metodologija izračuna ključnog pokazatelja uspješnosti za imovinu pod upravljanjem jednaka je metodologiji za upravitelje imovine u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

1.2.3.    Ključni pokazatelji uspješnosti na temelju usluga osim kreditiranja – naknade i provizije (KPU za F&C)

Ključni pokazatelji uspješnosti za prihode od naknada i provizija za usluge povezane s ekonomskim djelatnostima poduzeća usklađenima s taksonomijom definiraju se kao udio prihoda koje kreditne institucije ostvare od naknada i provizija od poduzeća za proizvode ili usluge, osim kreditiranja, povezane s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom u ukupnim prihodima od naknada i provizija od poduzeća za proizvode ili usluge, osim kreditiranja.

Kreditne institucije objavljuju prihode od naknada i provizija za usluge, osim kreditiranja, i upravljanje imovinom, uključujući sljedeće usluge (kako ih institucije iskazuju u obrascu 22.1 „Prihodi i rashodi od naknada i provizija prema djelatnosti” utvrđenom u ►M2  Provedbenoj uredbi (EU) 2021/451 ◄ ):

(a) 

izdavanje ili druge usluge koje se odnose na vrijednosne papire trećih strana;

(b) 

primanje, prijenos i izvršavanje naloga za prodaju ili kupnju vrijednosnih papira u ime klijenata;

(c) 

korporativne savjetodavne usluge o spajanju i preuzimanju;

(d) 

usluge korporativnog financiranja koje se odnose na savjetovanje korporativnih i drugih klijenata o tržištu kapitala;

(e) 

naknade za osobno bankarstvo;

(f) 

usluge kliringa i namire;

(g) 

skrbništvo i druge povezane usluge;

(h) 

platne usluge;

(i) 

prihodi od naknada i provizija za distribuciju proizvoda koje subjekti izvan grupe u bonitetne svrhe izdaju svojim postojećim klijentima;

(j) 

aktivnosti servisiranja kredita;

(k) 

usluge deviznog poslovanja i međunarodne transakcije.

Brojnik ključnog pokazatelja uspješnosti uključuje prihode od naknada i provizija iz točke 284. Priloga V. ►M2  Provedbenoj uredbi (EU) 2021/451 ◄ za usluge poduzećima, osim kreditiranja, i upravljanje imovinom, povezane s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom. To se procjenjuje ponderiranjem prihoda od naknada i provizija od svake druge ugovorne strane i udjela prihoda i kapitalnih rashoda povezanih s ekonomskim djelatnostima poduzeća usklađenima s taksonomijom koje pridonose relevantnom okolišnom cilju, kako ga poduzeće objavi u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2020/852. Financijska poduzeća primjenjuju omjer za drugu ugovornu stranu koji je isti kao za ključne pokazatelje uspješnosti tih poduzeća.

Nazivnik je ukupni iznos prihoda od naknada i provizija ostvaren od poduzeća za proizvode ili usluge, osim kreditiranja, i upravljanje imovinom.

1.2.4.    Druge objave omjera zelene imovine: omjer zelene imovine portfelja za trgovanje

Portfelj za trgovanje isključuje se iz nazivnika i obuhvata ukupnog omjera zelene imovine.

Kreditne institucije dostavljaju objašnjenja politike ulaganja za svoj portfelj za trgovanje, ukupnog sastava i trendova u smislu najzastupljenijih sektora i njihove povezanosti s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom. Objašnjavaju i potencijalna ograničenja u smislu klimatskih i okolišnih rizika u smislu povezanosti s ekonomskim djelatnostima usklađenima s taksonomijom, kao i svoj način upravljanja okolišnim rizicima koji bi mogli utjecati na vrijednost portfelja.

Ako je portfelj za trgovanje važan za poslovni model kreditne institucije, osobito ako kreditna institucija ne ispunjava uvjete iz članka 94. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili uvjete iz članka 325.a stavka 1. te uredbe, kreditne institucije objavljuju kvantitativne informacije i ključne pokazatelje uspješnosti koji pokazuju u kojoj mjeri institucija trguje okolišno održivom imovinom i u kojoj mjeri pridonosi promicanju trgovanja tom vrstom imovine.

Kreditne institucije objavljuju sljedeće informacije:

(a) 

ukupno trgovanje u razdoblju objave instrumentima usklađenima s taksonomijom, uključujući apsolutne kupnje i apsolutne prodaje okolišno održivih vrijednosnih papira;

(b) 

ukupno trgovanje u razdoblju objave vrijednosnim papirima, uključujući ukupne apsolutne kupnje i apsolutne prodaje vrijednosnih papira.

Apsolutne kupnje i apsolutne prodaje okolišno održivih vrijednosnih papira uključuju se u brojnik specifičnog omjera zelene imovine portfelja za trgovanje kreditne institucije. Ukupne apsolutne kupnje i apsolutne prodaje vrijednosnih papira uključuju se u nazivnik omjera zelene imovine portfelja za trgovanje.

Dio brojnika omjera zelene imovine portfelja za trgovanje procjenjuje se ponderiranjem bruto knjigovodstvene vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira i vlasničkih instrumenata kupljenih od svake druge ugovorne strane ili prodanih svakoj drugoj ugovornoj strani s udjelom prihoda i kapitalnih rashoda povezanih s ekonomskim djelatnostima poduzeća usklađenima s taksonomijom koje pridonose relevantnom okolišnom cilju, kako ga to poduzeće objavi u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2020/852. Financijska poduzeća primjenjuju omjer za drugu ugovornu stranu koji je isti kao za ključne pokazatelje uspješnosti tih drugih ugovornih strana.

▼M2
PRILOG VI.

OBRAZAC ZA KLJUČNE POKAZATELJE USPJEŠNOSTI KREDITNIH INSTITUCIJABroj obrasca

Ime

0

Sažetak KPU

1

Imovina za izračun omjera zelene imovine (GAR)

2

GAR – Sektorske informacije

3

GAR KPU stanja

4

GAR KPU toka

5

KPU za izvanbilančne izloženosti

6

KPU za prihode od naknada i provizija, osim kreditiranja i upravljanja imovinom

7

KPU za portfelje iz knjige trgovanja

0.    Sažetak KPU koje kreditne institucije objavljuju na temelju članka 8. Uredbe o taksonomiji 

Ukupna okolišno održiva imovina

KPU (*4)

KPU (*5)

Postotak pokrivenosti (u odnosu na ukupnu imovinu) (*3)

Postotak imovine isključene iz brojnika GAR-a (članak 7. stavci 2. i 3. i odjeljak 1.1.2. Priloga V.)

Postotak imovine isključene iz nazivnika GAR-a (članak 7. stavak 1. i odjeljak 1.2.4. Priloga V.)

Glavni KPU

Stanje omjera zelene imovine (GAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupne okolišno održive djelatnosti

KPU

KPU

Postotak pokrivenosti (u odnosu na ukupnu imovinu)

Postotak imovine isključene iz brojnika GAR-a (članak 7. stavci 2. i 3. i odjeljak 1.1.2. Priloga V.)

Postotak imovine isključene iz nazivnika GAR-a (članak 7. stavak 1. i odjeljak 1.2.4. Priloga V.)

Dodatni KPU

GAR (tok)

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga trgovanja (*1)

 

 

 

 

 

 

 

Financijska jamstva

 

 

 

 

 

 

 

Imovina pod upravljanjem

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od naknada i provizija (*2)

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Za kreditne institucije koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 94. stavka 1. CRR-a ili uvjete iz članka 325.a stavka 1. CRR-a

(*2)   

Prihodi od naknada i provizija, osim kreditiranja i imovine pod upravljanjem


Institucije za ove KPU objavljuju informacije o budućim događajima, uključujući informacije o ciljevima, zajedno s relevantnim objašnjenjima o primijenjenoj metodologiji.

(*3)   

Postotak imovine obuhvaćene KPU-om u odnosu na ukupnu imovinu banaka

(*4)   

Na osnovi KPU-a na temelju prihoda druge ugovorne strane

(*5)   

Na osnovi KPU-a na temelju CapEx-a druge ugovorne strane, osim za kreditiranje kad se za općenamjensko kreditiranje koristi KPU na temelju prihoda

Napomena 1:  U svim obrascima za izvještavanje ćelije osjenčane crnom bojom ne ispunjavaju se.

Napomena 2:  Ključni pokazatelji uspješnosti za naknade i provizije (list 6) i knjigu trgovanja (list 7) primjenjuju se tek od 2026. U te ključne pokazatelje uspješnosti MSP-ovi se uključuju samo ako je rezultat procjene učinka bio pozitivan.

1.    Imovina za izračun GAR-a