EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:275:FULL

Službeni list Europske unije, L 275, 6 studenoga 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 275

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
6. studenoga 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1648 оd 29. listopada 2018. o odobravanju stavljanja na tržište ksilo-oligosaharida kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1649 оd 5. studenoga 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije ( 1 )

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1650 оd 5. studenoga 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Kanadu, Rusiju i Sjedinjene Američke Države na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi u vezi s visokopatogenom influencom ptica ( 1 )

10

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1651 od 31. listopada 2018. o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2018.

14

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

6.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 275/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1648

оd 29. listopada 2018.

o odobravanju stavljanja na tržište ksilo-oligosaharida kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije može stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2) kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija odlučuje o odobravanju i stavljanju nove hrane na tržište Unije te ažuriranju popisa Unije.

(4)

Društvo Longlive Europe Food Division Ltd. („podnositelj zahtjeva”) podnijelo je 4. svibnja 2016. nadležnom tijelu Mađarske zahtjev za stavljanje na tržište Unije ksilo-oligosaharida kao novog sastojka hrane u smislu članka 1. stavka 2. točke (e) Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (3). U zahtjevu se traži da se odobri upotreba ksilo-oligosaharida u više kategorija hrane, i to u pekarskim i mliječnim proizvodima, voćnim namazima, čokoladnim slasticama i napicima od soje za opću populaciju.

(5)

U skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 svi zahtjevi za stavljanje nove hrane na tržište u Uniji koji su podneseni državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97 i za koje nije donesena konačna odluka prije 1. siječnja 2018. tretiraju se kao zahtjevi u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283.

(6)

Zahtjev za stavljanje na tržište u Uniji ksilo-oligosaharida kao nove hrane podnesen je državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97 te ispunjava i zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2015/2283.

(7)

Nadležno tijelo Mađarske izdalo je 18. srpnja 2016. izvješće o početnoj ocjeni. U tom je izvješću zaključilo da ksilo-oligosaharidi ispunjavaju kriterije za novi sastojak hrane utvrđene u članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(8)

Komisija je 12. lipnja 2017. izvješće o početnoj ocjeni proslijedila ostalim državama članicama. Ostale države članice uložile su obrazložene prigovore u roku od 60 dana propisanom u članku 6. stavku 4. prvom podstavku Uredbe (EZ) br. 258/97 u pogledu specifikacija, stabilnosti, očekivanog dnevnog unosa i toksikoloških studija.

(9)

S obzirom na prigovore koje su uložile ostale države članice, Komisija je 6. rujna 2017. zatražila od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) da provede dodatnu ocjenu ksilo-oligosaharida kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97.

(10)

Agencija je 27. lipnja 2018. donijela „Znanstveno mišljenje o sigurnosti ksilo-oligosaharida kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) br. 2015/2283” (4). To je mišljenje u skladu sa zahtjevima članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

U mišljenju se iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da su ksilo-oligosaharidi u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 ako se upotrebljavaju kao sastojak pekarskih i mliječnih proizvoda, voćnih namaza, čokolada i napitaka od soje u predloženim upotrebama i količinama.

(12)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđeni su zahtjevi za mlijeko i mliječne proizvode koji se primjenjuju na ksilo-oligosaharide kada se upotrebljavaju kao sastojak u mliječnim proizvodima. U skladu s dijelom III. točkom 2. Priloga VII. toj uredbi ksilo-oligosaharidi ne mogu se upotrebljavati u mliječnim proizvodima kako bi se u cijelosti ili djelomično nadomjestio bilo koji sastojak mlijeka. Stoga bi upotrebu ksilo-oligosaharida kao nove hrane u mliječnim proizvodima trebalo na odgovarajući način ograničiti.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ksilo-oligosaharidi, kako su navedeni u Prilogu ovoj Uredbi, uvrštavaju se na Unijin popis odobrene nove hrane utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470.

2.   Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

3.   Odobrenjem iz ovog članka ne dovode se u pitanje odredbe Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 2.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(4)  EFSA Journal 2018.;16(7): 5361

(5)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

(1)

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

„Ksilo-oligosaharidi

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine (**)

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se ‚Ksilo-oligosaharidi’.”

 

Bijeli kruh

14 g/kg

Integralni kruh

14 g/kg

Žitarice za doručak

14 g/kg

Keksi

14 g/kg

Napitak od soje

3,5 g/kg

Jogurt (*)

3,5 g/kg

Voćni namazi

30 g/kg

Čokoladne slastice

30 g/kg

(*)

Kada se ksilo-oligosaharidi upotrebljavaju u mliječnim proizvodima, oni ne nadomještaju u cijelosti ni djelomično bilo koji sastojak mlijeka.

(**)

Najveće dopuštene količine izračunane na temelju specifikacija za prah 1

(2)

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 2. (Specifikacije):

Odobrena nova hrana

Specifikacija

„Ksilo-oligosaharidi

Opis:

Nova hrana je smjesa ksilo-oligosaharida (XOS) dobivenih od kukuruznih klipova (Zea mays subsp. mays) hidrolizom ksilanaze iz Trichoderma reesei i naknadnim postupkom pročišćavanja.

Svojstva/sastav

Parametar

Prah 1

Prah 2

Sirup

Vlaga (%)

≤ 5,0

≤ 5,0

70–75

Bjelančevine (g/100 g)

< 0,2

Pepeo (%)

≤ 0,3

pH

3,5–5,0

Ukupan sadržaj ugljikohidrata (g/100 g)

≥ 97

≥ 95

≥ 70

Sadržaj XOS (suha tvar) (g/100 g)

≥ 95

≥ 70

≥ 70

Ostali ugljikohidrati (g/100 g) (a)

2,5–7,5

2–16

1,5–31,5

Monosaharidi ukupno (g/100 g)

0–4,5

0–13

0–29

Glukoza (g/100 g)

0–2

0–5

0–4

Arabinoza (g/100 g)

0–1,5

0–3

0–10

Ksiloza (g/100 g)

0–1,0

0–5

0–15

Disaharidi ukupno (g/100 g)

27,5–48

25–43

26,5–42,5

Ksilobioza (XOS DP2) (g/100 g)

25–45

23–40

25–40

Celobioza (g/100 g)

2,5–3

2–3

1,5–2,5

Oligosaharidi ukupno (g/100 g)

41–77

36–72

32–71

Ksilotrioza (XOS DP3) (g/100 g)

27–35

18–30

18–30

Ksilotetraoza (XOS DP4) (g/100 g)

10–20

10–20

8–20

Ksilopentaoza (XOS DP5) (g/100 g)

3–10

5–10

3–10

Ksiloheksaoza (XOS DP6) (g/100 g)

1–5

1–5

1–5

Ksiloheptaoza (XOS DP7) (g/100 g)

0–7

2–7

2–6

Maltodekstrin (g/100 g) (b)

0

20–25

0

Bakar (mg/kg)

< 5,0

Olovo (mg/kg)

< 0,5

Arsen (mg/kg)

< 0,3

Salmonella (CFU (c)/25 g)

Negative

E. coli (MPN (d)/100 g)

Negative

Kvasac (CFU/g)

< 10

Plijesan (CFU/g)

< 10

DP: stupanj polimerizacije

(a)

Ostali ugljikohidrati uključuju monosaharide (glukoza, ksiloza i arabinoza) i celobiozu.

(b)

Sadržaj maltodekstrina izračunava se prema količini dodanoj u postupku.

(c)

CFU: jedinice koje tvore kolonije

(d)

MPN: najvjerojatniji broj”


6.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 275/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1649

оd 5. studenoga 2018.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3. i članak 25. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 4.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 utvrđen je Unijin popis aroma i sirovina odobrenih za upotrebu u i na hrani te uvjeti njihove upotrebe.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 872/2012 (3) donesen je popis aromatičnih tvari te je taj popis unesen u dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008.

(3)

Taj se popis može ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva koji je podnijela država članica ili zainteresirana strana.

(4)

Unijin popis aroma i izvornih sirovina sadržava niz tvari za koje je Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) zatražila da se dostave dodatni znanstveni podaci radi dovršetka ocjenjivanja prije određenih rokova utvrđenih u dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008.

(5)

Za sljedeće tri tvari: p-menta-1,4(8)-dien-3-on (FL br. 07.127), 2-aminoacetofenon (FL br. 11.008) i 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on (br. FL 13.175), osobe koje su odgovorne za njihovo stavljanje na tržište povukle su zahtjev.

(6)

Stoga bi tvari p-menta-1,4(8)-dien-3-on (FL br. 07.127), 2-aminoacetofenon (FL br. 11.008) i 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on (br. FL 13.175) trebalo ukloniti s popisa Unije.

(7)

Dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Iz tehničkih razloga trebalo bi utvrditi prijelazna razdoblja za hranu kojoj je dodana neka od navedenih triju aromatičnih tvari, a koja je stavljena na tržište ili poslana iz trećih zemalja u Uniju prije stupanja na snagu ove Uredbe.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Prehrambeni proizvodi kojima je dodana bilo koja od aromatičnih tvari iz Priloga ovoj Uredbi i koji su zakonito stavljeni na tržište prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe smiju se stavljati na tržište do isteka najkraćeg roka trajanja ili roka uporabe.

2.   Prehrambeni proizvodi uvezeni u Uniju kojima je dodana bilo koja od aromatičnih tvari iz Priloga ovoj Uredbi smiju se stavljati na tržište do isteka najkraćeg roka trajanja ili roka uporabe ako uvoznik takve hrane može dokazati da je ona poslana iz predmetne treće zemlje i da je bila na putu za Uniju prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3.   Prijelazna razdoblja iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na mješavine aroma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o donošenju popisa aromatičnih tvari utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća, o njegovom unošenju u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1565/2000 i Odluke Komisije 1999/217/EZ (SL L 267, 2.10.2012., str. 1.).


PRILOG

U dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 brišu se sljedeći unosi:

„07.127

p-menta-1,4(8)-dien-3-on

491-09-8

757

11189

 

 

2

EFSA

11.008

2-aminoacetofenon

551-93-9

 

2041

 

 

4

EFSA

13.175

4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on

 

 

 

 

 

1

EFSA”


6.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 275/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1650

оd 5. studenoga 2018.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Kanadu, Rusiju i Sjedinjene Američke Države na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi u vezi s visokopatogenom influencom ptica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 8. uvodnu rečenicu, članak 8. točku 1. prvi podstavak, članak 8. točku 4. i članak 9. stavak 4. točku (c),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 23. stavak 1., članak 24. stavak 2. i članak 25.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 (3) utvrđuju se zahtjevi za veterinarsku certifikaciju za uvoz u Uniju i provoz kroz nju, uključujući skladištenje tijekom provoza, peradi i proizvoda od peradi („proizvodi”). Njome je predviđeno da se ti proizvodi u Uniju mogu uvoziti i kroz nju provoziti samo ako dolaze iz trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta navedenih u stupcima 1. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga I. toj uredbi.

(2)

Uredbom (EZ) br. 798/2008 propisano je da se pošiljke proizvoda mogu uvoziti u Uniju i provoziti kroz nju samo ako su u skladu s određenim uvjetima, uključujući posebne uvjete iz stupca 6. tablice iz dijela 1. Priloga I. toj uredbi, te, prema potrebi, „zaključni datum” i „početni datum” navedene u stupcima 6.A i 6.B te tablice. Zaključni datum označava datum od kojeg više nije odobren uvoz u Uniju ili provoz kroz nju pošiljaka proizvoda proizvedenih u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu, a početni datum označava datum od kojeg je ponovno odobren uvoz u Uniju i provoz kroz nju pošiljaka proizvoda proizvedenih u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu.

(3)

Unosi u stupcima 6.A i 6.B nalaze se u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 kako bi se spriječio uvoz u Uniju i provoz kroz nju pošiljaka proizvoda proizvedenih na ograničenim područjima izvan Unije tijekom razdoblja u kojem uvoz takvih pošiljaka u Uniju i provoz kroz nju nije bio odobren u skladu s pravilima utvrđenima u toj uredbi.

(4)

Unos za Kanadu u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 uključuje zone te treće zemlje koje su nakon potvrde prisutnosti visokopatogene influence ptica provele mjere usmrćivanja, čišćenja i dezinfekcije te im je ponovno odobren uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi s početnim datumom prije više od dvije godine. Unos za Kanadu trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Unos za Sjedinjene Američke Države u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 uključuje zone te treće zemlje koje su nakon potvrde prisutnosti visokopatogene influence ptica provele mjere usmrćivanja, čišćenja i dezinfekcije te im je ponovno odobren uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi s početnim datumom prije više od dvije godine. Unos za Sjedinjene Američke Države trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Uredbom (EZ) br. 798/2008 utvrđuju se i uvjeti koje treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment trebaju ispunjavati kako bi se smatrali slobodnima od visokopatogene influence ptica („HPAI”).

(7)

Rusija je u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 navedena kao treća zemlja iz koje je odobren uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi za njezino cjelokupno državno područje.

(8)

Rusija je 17. studenoga 2016. potvrdila prisutnost visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvu za uzgoj peradi na svojem državnom području. Od studenoga 2016. Rusija je potvrdila nekoliko slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica na gospodarstvima za uzgoj peradi na svojem državnom području. S obzirom na potvrđene slučajeve izbijanja bolesti od studenoga 2016. Rusija se ne može smatrati slobodnom od te bolesti te nadležna veterinarska tijela Rusije ne mogu izdavati certifikate za pošiljke mesa peradi namijenjenog prehrani ljudi i uvozu u Uniju ili provozu kroz nju.

(9)

Nadležna veterinarska tijela Rusije Komisiji su dostavila informacije o izbijanju visokopatogene influence ptica i potvrdila suspenziju izdavanja veterinarskih certifikata od 17. studenoga 2016. za pošiljke mesa peradi namijenjenog prehrani ljudi i uvozu u Uniju ili provozu kroz nju.

(10)

Stoga od tog datuma u Uniju nisu unesene pošiljke takvih proizvoda podrijetlom iz Rusije. Radi jasnoće i pravne sigurnosti primjereno je dokumentirati to stanje te u tablicu u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 unijeti odgovarajući zaključni datum. Time se osigurava i da, ako Rusija ponovno dobije status područja slobodnog od visokopatogene influence ptica i utvrdi se početni datum, pošiljke tih proizvoda proizvedene nakon zaključnog datuma i prije tog početnog datuma neće biti prihvatljive za unos u Uniju.

(11)

Unos za Rusiju u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se uzela u obzir epidemiološka situacija u toj trećoj zemlji od studenoga 2016. i naveo zaključni datum od kojeg se ta treća zemlja ne može smatrati slobodnom od visokopatogene influence ptica.

(12)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 343, 22.12.2009., str. 74.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).


PRILOG

Dio 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

unos za Kanadu zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.A

6.B

7.

8.

9.

„CA – Kanada

CA-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

Cijelo državno područje Kanade osim područja CA-2

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

S1, ST1”

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Državno područje Kanade koje odgovara sljedećem:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

unos za Rusiju zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.A

6.B

7.

8.

9.

„RU – Rusija

RU-0

Cijela zemlja

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

P2

17.11.2016.

 

 

 

3.

unos za Sjedinjene Američke Države zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.A

6.B

7.

8.

9.

„US – Sjedinjene Američke Države

US-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Cijelo državno područje Sjedinjenih Američkih Država osim područja US-2

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Državno područje Sjedinjenih Američkih Država koje odgovara sljedećem:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Država Tennessee:

 

okrug Lincoln

 

okrug Franklin

 

okrug Moore

WGM

VIII.

P2

4.3.2017.

11.8.2017.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

Država Alabama:

 

okrug Madison

 

okrug Jackson

WGM

VIII.

P2

4.3.2017.

11.8.2017.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1”


ODLUKE

6.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 275/14


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1651

od 31. listopada 2018.

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2018.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (1), a posebno njegov članak 7. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond („Financijska uredba o 11. ERF-u”) (2), a posebno njezin članak 21. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. stavku 5. Financijske uredbe o 11. ERF-u Komisija do 10. listopada 2018. treba predstaviti prijedlog kojim se utvrđuje: (a) iznos trećeg obroka doprinosa za 2018. i (b) revidirani godišnji iznos doprinosa za 2018. ako godišnji iznos odstupa od stvarnih potreba.

(2)

U skladu s člankom 52. Financijske uredbe o 11. ERF-u Europska investicijska banka (EIB) poslala je Komisiji svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

(3)

U članku 22. stavku 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u propisano je da se u okviru pozivâ za doprinose prvo iskorištavaju iznosi osigurani u prethodnim europskim razvojnim fondovima (ERF-ovi). Stoga bi trebalo uputiti poziv za sredstva u okviru 11. ERF-a za sredstva koja je zatražila Komisija.

(4)

Vijeće je 9. srpnja 2018. donijelo Odluku (EU) 2018/965 (3). o utvrđivanju godišnjeg iznosa doprinosa država članica ERF-u za 2018. od 4 250 000 000 EUR za Komisiju, odnosno 250 000 000 EUR za EIB,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pojedinačni doprinosi za ERF koje države članice trebaju platiti Komisiji i EIB-u kao treći obrok za 2018. navedeni su u tablici u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. listopada 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

(2)  SL L 58, 3.3.2015., str. 17.

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2018/965 od 6. srpnja 2018. o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok te revidirani godišnji iznos za 2018. (SL L 172, 9.7.2018., str. 4.).


PRILOG

DRŽAVE ČLANICE

Ključni postotak za 10. ERF

Ključni postotak za 11. ERF

3. obrok za 2018. (EUR)

Ukupno

Komisija

EIB

11. ERF

10. ERF

BELGIJA

3,53

3,24927

29 243 430,00

0,00

29 243 430,00

BUGARSKA

0,14

0,21853

1 966 770,00

0,00

1 966 770,00

ČEŠKA

0,51

0,79745

7 177 050,00

0,00

7 177 050,00

DANSKA

2,00

1,98045

17 824 050,00

0,00

17 824 050,00

NJEMAČKA

20,50

20,57980

185 218 200,00

0,00

185 218 200,00

ESTONIJA

0,05

0,08635

777 150,00

0,00

777 150,00

IRSKA

0,91

0,94006

8 460 540,00

0,00

8 460 540,00

GRČKA

1,47

1,50735

13 566 150,00

0,00

13 566 150,00

ŠPANJOLSKA

7,85

7,93248

71 392 320,00

0,00

71 392 320,00

FRANCUSKA

19,55

17,81269

160 314 210,00

0,00

160 314 210,00

HRVATSKA

0,00

0,22518

2 026 620,00

0,00

2 026 620,00

ITALIJA

12,86

12,53009

112 770 810,00

0,00

112 770 810,00

CIPAR

0,09

0,11162

1 004 580,00

0,00

1 004 580,00

LATVIJA

0,07

0,11612

1 045 080,00

0,00

1 045 080,00

LITVA

0,12

0,18077

1 626 930,00

0,00

1 626 930,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

2 295 810,00

0,00

2 295 810,00

MAĐARSKA

0,55

0,61456

5 531 040,00

0,00

5 531 040,00

MALTA

0,03

0,03801

342 090,00

0,00

342 090,00

NIZOZEMSKA

4,85

4,77678

42 991 020,00

0,00

42 991 020,00

AUSTRIJA

2,41

2,39757

21 578 130,00

0,00

21 578 130,00

POLJSKA

1,30

2,00734

18 066 060,00

0,00

18 066 060,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

10 771 110,00

0,00

10 771 110,00

RUMUNJSKA

0,37

0,71815

6 463 350,00

0,00

6 463 350,00

SLOVENIJA

0,18

0,22452

2 020 680,00

0,00

2 020 680,00

SLOVAČKA

0,21

0,37616

3 385 440,00

0,00

3 385 440,00

FINSKA

1,47

1,50909

13 581 810,00

0,00

13 581 810,00

ŠVEDSKA

2,74

2,93911

26 451 990,00

0,00

26 451 990,00

UJEDINJENA KRALJEVINA

14,82

14,67862

132 107 580,00

0,00

132 107 580,00

UKUPNO EU-28

100,00

100,00

900 000 000,00

0,00

900 000 000,00


Top