EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:136:FULL

Službeni list Europske unije, L 136, 21. travnja 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 136

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
21. travnja 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/637 оd 15. ožujka 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za institucije o javnoj objavi informacija iz dijela osmog glava II. i III. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1423/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1555, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/200 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2295  ( 1 )

1

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 оd 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 ( SL L 97, 19.3.2021. )

328

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

21.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 136/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/637

оd 15. ožujka 2021.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za institucije o javnoj objavi informacija iz dijela osmog glava II. i III. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1423/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1555, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/200 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2295

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 434.a,

budući da:

(1)

Bazelski odbor za nadzor banaka objavio je u prosincu 2019. konsolidirani bazelski okvir uključujući ažurirane zahtjeve za objavu iz stupa 3. (2), većina kojih je Uredbom (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvrštena u Uredbu (EU) 575/2013. Za provedbu tih izmjena trebalo bi utvrditi dosljedan i potpun okvir za zahtjeve za objavu iz stupa 3.

(2)

U Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1423/2013 (4), Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/1555 (5), Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/200 (6) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2295 (7) utvrđeni su jedinstveni formati, obrasci i tablice za regulatorni kapital, protucikličke zaštitne slojeve kapitala, omjer financijske poluge odnosno opterećenost imovine. Jedinstvene formate, obrasce i tablice trebalo bi stoga proširiti kako bi se obuhvatile objave drugih bonitetnih aspekata koji se objavljuju u skladu s Uredbom (EU) 2019/876. Konkretnije, trebalo bi uvesti obrazac za objavu ključnih pokazatelja kojim bi se sudionicima na tržištu olakšao pristup najvažnijim informacijama o regulatornom kapitalu i likvidnosti institucija.

(3)

Obrasci i tablice koji se koriste za objavu trebali bi pružati dovoljno sveobuhvatne i usporedive informacije kako bi se korisnicima tih informacija omogućila procjena profila rizičnosti institucija i mjere u kojoj one ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 575/2013. Međutim, vodeći računa o načelu proporcionalnosti, u formatima, obrascima i tablicama za objavu trebalo bi, uvođenjem dodatnih pragova za proširene objave, uzeti u obzir razlike među institucijama u veličini i složenosti koje uzrokuju različite razine i vrste rizika.

(4)

Uredbom (EU) 2019/876 u Uredbu (EU) br. 575/2013 uveden je novi kalibrirani omjer financijske poluge i zaštitni sloj omjera financijske poluge GSV institucija. Za provedbu te izmjene i potrebnih prilagodbi u izračunu izloženosti potrebno je utvrditi obrasce i tablice.

(5)

Uredbom (EU) 2019/876 u Uredbu (EU) br. 575/2013 uvedeni su novi zahtjevi za objavu omjera neto stabilnih izvora financiranja. Za provedbu te izmjene potrebno je utvrditi obrazac za te nove zahtjeve za objavu.

(6)

Uredbom (EU) 2019/876 standardizirani pristupi za kreditni rizik druge ugovorne strane iz Uredbe (EU) br. 575/2013 zamijenjeni su standardiziranim pristupom za kreditni rizik druge ugovorne strane koji je osjetljiviji na rizik (SA-CCR) i pojednostavnjenim SA-CCR-om za institucije koje ispunjavaju unaprijed utvrđene kriterije prihvatljivosti. Osim toga, Uredbom (EU) 2019/876 izmijenjena je metoda originalne izloženosti. Za provedbu tih izmjena potrebno je uvesti sveobuhvatan skup tablica i obrazaca za objavu.

(7)

Uredbom (EU) 2019/876 u Uredbu (EU) br. 575/2013 uveden je novi zahtjev za objavu prihodonosnih, neprihodonosnih i restrukturiranih izloženosti, uključujući objavu informacija o primljenim kolateralima i financijskim jamstvima. Za provedbu te izmjene i tih novih zahtjeva za objavu potrebno je uvesti sveobuhvatan skup tablica i obrazaca. Radi jednostavnosti i dosljednosti ti bi se obrasci i tablice trebali temeljiti na obrascima i tablicama za objavu koje je EBA već izradila u svojim smjernicama o objavljivanju neprihodonosnih i restrukturiranih izloženosti (8).

(8)

Uredbom (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća (9) izmijenjena je Uredba (EU) br. 575/2013 kako bi kapitalni zahtjevi utvrđeni u toj uredbi odražavali specifične značajke STS sekuritizacija utvrđenih u Uredbi (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća (10). Kako bi se u obzir uzela ta izmjena potrebno je uvesti nove obrasce i tablice za objavu kvantitativnih i kvalitativnih informacija o sekuritizaciji.

(9)

Uredbom (EU) 2019/876 izmijenjeni su neki zahtjevi za objavu primitaka utvrđeni u Uredbi (EU) br. 575/2013 kako bi se osiguralo da politike primitaka i prakse za kategorije zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije budu usklađene s učinkovitim upravljanjem rizicima. Trebalo bi utvrditi skup obrazaca i tablica za provedbu tih zahtjeva za objavu.

(10)

Kako bi se institucijama omogućio sveobuhvatan integrirani skup jedinstvenih formata, obrazaca i tablica za objavu i osigurale visokokvalitetne objave, potrebno je uvesti jedinstveni skup tehničkih standarda o objavama. Stoga je potrebno izvan snage staviti Provedbenu uredbu (EU) br. 1423/2013, Delegiranu uredbu (EU) 2015/1555, Provedbenu uredbu (EU) 2016/200 i Delegiranu uredbu (EU) 2017/2295.

(11)

Radi osiguranja pravovremenih i kvalitetnih objava, institucijama bi trebalo dati dovoljno vremena da svoje interne sustave prilagode za objave.

(12)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

(13)

EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila savjet Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (11),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Objava ključnih pokazatelja i pregleda iznosa izloženosti ponderiranih rizikom

1.   Institucije objavljuju informacije iz članka 447. točaka od (a) do (g) i članka 438. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU KM1 iz Priloga I. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga II. ovoj Uredbi.

2.   Institucije objavljuju informacije iz članka 438. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU OV1 iz Priloga I. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga II. ovoj Uredbi.

3.   Institucije objavljuju informacije iz članka 438. točaka od (a) do (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU OVC iz Priloga I. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga II. ovoj Uredbi.

4.   Institucije objavljuju informacije iz članka 438. točaka (f) i (g) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU INS1 i EU INS2 iz Priloga I. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Objava ciljeva i politika upravljanja rizicima

Institucije objavljuju informacije iz članka 435. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablice EU OVA i EU OVB iz Priloga III. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Objava opsega primjene

1.   Institucije objavljuju informacije iz članka 436. točaka (b) i (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU LI1 i EU LI3 iz Priloga V. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

2.   Institucije objavljuju informacije iz članka 436. točaka (b) i (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU LI2 i tablicu EU LIA iz Priloga V. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

3.   Institucije objavljuju informacije iz članka 436. točke (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU PV1 iz Priloga V. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

4.   Institucije objavljuju informacije iz članka 436. točaka (f), (g) i (h) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU LIB iz Priloga V. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Objava regulatornog kapitala

Institucije objavljuju informacije iz članka 437. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 437. točaka (a), (d), (e) i (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU CC1 i EU CC2 iz Priloga VII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga VIII. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 437. točaka (b) i (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU CCA iz Priloga VII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga VIII. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Objava protucikličkih zaštitnih slojeva kapitala

Institucije objavljuju informacije iz članka 440. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 440. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CCYB1 iz Priloga IX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga X. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 440. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CCYB2 iz Priloga IX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga X. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Objava omjera financijske poluge

Institucije objavljuju informacije iz članka 451. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 451. stavka 1. točaka (a), (b), i (c) i članka 451. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU LR1, EU LR2 i EU LR3 iz Priloga XI. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XII. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 451. stavka 1. točaka (d) i (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU LRA iz Priloga XI. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XII. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Objava likvidnosnih zahtjeva

Institucije objavljuju informacije iz članka 435. stavka 1. i članka 451.a Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 435. stavka 1. i članka 451.a stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU LIQA iz Priloga XIII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XIV. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 451.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU LIQ1 i tablicu EU LIQB iz Priloga XIII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XIV. ovoj Uredbi;

(c)

informacije iz članka 451.a stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU LIQ2 iz Priloga XIII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XIV. ovoj Uredbi.

Članak 8.

Objava izloženosti kreditnom riziku, razrjeđivačkom riziku i kreditne kvalitete

1.   Institucije objavljuju informacije iz članaka 435. i 442. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 435. stavka 1. točaka (a), (b), (d) i (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU CRA iz Priloga XV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XVI. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 442. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU CRB iz Priloga XV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XVI. ovoj Uredbi;

(c)

informacije iz članka 442. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CQ3 iz Priloga XV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XVI. ovoj Uredbi;

(d)

informacije iz članka 442. točke (g) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CR1-A iz Priloga XV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XVI. ovoj Uredbi;

(e)

informacije iz članka 442. točke (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CR2 iz Priloga XV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XVI. ovoj Uredbi.

2.   Institucije objavljuju informacije iz članka 442. točaka (c), (e) i (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU CR1, EU CQ1 i EU CQ7, stupce a, c, e, f i g obrasca EU CQ4 i stupce a, c, e i f obrasca EU CQ5 iz Priloga XV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XVI. ovoj Uredbi.

3.   Velike institucije kojima je omjer između bruto knjigovodstvene vrijednosti kredita i predujmova iz članka 47.a stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i ukupne knjigovodstvene vrijednosti kredita i predujmova iz članka 47.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 jednak ili veći od 5 %, osim obrazaca i stupaca iz stavka 2. objavljuju informacije iz članka 442. točaka (c) i (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 i EU CQ8, i stupce b i d obrazaca EU CQ4 i EU CQ5 iz Priloga XV. ovoj Uredbi prema uputama u Prilogu XVI. Te informacije objavljuju na godišnjoj osnovi.

4.   Za potrebe stavka 3. krediti i predujmovi klasificirani kao namijenjeni za prodaju, sredstva u središnjim bankama i drugi depoziti po viđenju isključuju se iz nazivnika i brojnika omjera.

5.   Institucije počinju objavljivati informacije u skladu sa stavkom 3. ako dosegnu ili premaše prag od 5 % iz tog stavka u dva uzastopna tromjesečja tijekom četiri tromjesečja prije referentnog datuma objave. Na referentni datum prve objave institucije te informacije objavljuju koristeći obrasce iz tog stavka ako su na taj referentni datum objave premašile prag od 5 %.

6.   Institucije više nisu dužne objavljivati informacije u skladu sa stavkom 3. ako tri uzastopna tromjesečja tijekom četiri tromjesečja prije referentnog datuma objave ne dosegnu prag od 5 %.

Članak 9.

Objava primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika

Institucije objavljuju informacije iz članka 453. točaka od (a) do (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 453. točaka od (a) do (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU CRC iz Priloga XVII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XVIII. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 453. točke (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CR3 iz Priloga XVII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XVIII. ovoj Uredbi.

Članak 10.

Objava primjene standardiziranog pristupa

Institucije koje izračunavaju iznose izloženosti ponderirane rizikom u skladu sa standardiziranim pristupom objavljuju informacije iz članka 444. i članka 453. točaka (g), (h) i (i) Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 444. točaka od (a) do (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU CRD iz Priloga XIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XX. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 453. točaka (g), (h) i (i) i članka 444. točke (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CR4 iz Priloga XIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XX. ovoj Uredbi;

(c)

informacije iz članka 444. točke (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CR5 iz Priloga XIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XX. ovoj Uredbi i, za informacije o vrijednostima izloženosti oduzetima od regulatornog kapitala iz tog istog članka, koristeći obrazac EU CC1 iz Priloga VII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga VIII. ovoj Uredbi.

Članak 11.

Objava primjene IRB pristupa na kreditni rizik

Institucije koje izračunavaju iznose izloženosti ponderirane rizikom u skladu s IRB pristupom objavljuju informacije iz članka 438., članka 452. i članka 453. točaka (g) i (j) Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 452. točaka od (a) do (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU CRE i obrazac EU CR6-A iz Priloga XXI. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXII. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 452. točke (g) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CR6 iz Priloga XXI. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXII. ovoj Uredbi;

(c)

informacije iz članka 453. točaka (g) i (j) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU CR7-A i EU CR7 iz Priloga XXI. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXII. ovoj Uredbi;

(d)

informacije iz članka 438. točke (h) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CR8 iz Priloga XXI. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXII. ovoj Uredbi;

(e)

informacije iz članka 452. točke (h) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU CR9 i EU CR9.1 iz Priloga XXI. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXII. ovoj Uredbi.

Članak 12.

Objava izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja i izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja na temelju jednostavnog ponderiranog pristupa

Institucije objavljuju informacije iz članka 438. točke (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CR10 iz Priloga XXIII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXIV. ovoj Uredbi.

Članak 13.

Objava izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane

Institucije objavljuju informacije iz članaka 438. točke (h) i članka 439. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 439. točaka (a), (b), (c) i (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU CCRA iz Priloga XXV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVI. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 439. točaka (f), (g), (k) i (m) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CCR1 iz Priloga XXV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVI. ovoj Uredbi;

(c)

informacije iz članka 439. točke (h) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CCR2 iz Priloga XXV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVI. ovoj Uredbi;

(d)

informacije iz članka 439. točke (l) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU CCR3 i EU CCR4 iz Priloga XXV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVI. ovoj Uredbi;

(e)

informacije iz članka 439. točke (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CCR5 iz Priloga XXV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVI. ovoj Uredbi;

(f)

informacije iz članka 439. točke (j) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CCR6 iz Priloga XXV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVI. ovoj Uredbi;

(g)

informacije iz članka 438. točke (h) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CCR7 iz Priloga XXV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVI. ovoj Uredbi;

(h)

informacije iz članka 439. točke (i) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU CCR8 iz Priloga XXV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVI. ovoj Uredbi.

Članak 14.

Objava izloženosti sekuritizacijskim pozicijama

Institucije objavljuju informacije iz članka 449. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 449. točaka od (a) do (i) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU SECA iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVIII. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 449. točke (j) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU SEC1 i EU SEC2 iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVIII. ovoj Uredbi;

(c)

informacije iz članka 449. točke (k) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU SEC3 i EU SEC4 iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVIII. ovoj Uredbi;

(d)

informacije iz članka 449. točke (l) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU SEC5 iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXVIII. ovoj Uredbi.

Članak 15.

Objava primjene standardiziranog pristupa i internih modela za tržišni rizik

1.   Institucije objavljuju informacije iz članka 445. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU MR1 iz Priloga XXIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXX. ovoj Uredbi.

2.   Institucije objavljuju informacije iz članaka 435., 438. i 455. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije o tržišnom riziku iz članka 435. stavka 1. točaka od (a) do (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU MRA iz Priloga XXIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXX. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 455. točaka (a), (b), (c) i (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU MRB iz Priloga XXIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXX. ovoj Uredbi;

(c)

informacije iz članka 455. točke (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU MR2-A iz Priloga XXIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXX. ovoj Uredbi;

(d)

informacije o internim modelima za tržišni rizik iz članka 438. točke (h) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU MR2-B iz Priloga XXIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXX. ovoj Uredbi;

(e)

informacije iz članka 455. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU MR3 iz Priloga XXIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXX. ovoj Uredbi;

(f)

informacije iz članka 455. točke (g) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU MR4 iz Priloga XXIX. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXX. ovoj Uredbi.

Članak 16.

Objava operativnog rizika

Institucije objavljuju informacije iz članka 435., članka 438. točke (d) i članaka 446. i 454. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći tablicu EU ORA i obrazac EU OR1 iz Priloga XXXI. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXXII. ovoj Uredbi.

Članak 17.

Objava politike primitaka

Institucije objavljuju informacije iz članka 450. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

(a)

informacije iz članka 450. stavka 1. točaka od (a) do (f) i točaka od (j) do (k) i informacije iz članka 450. stavka 2. te Uredbe koristeći tablicu EU REMA iz Priloga XXXIII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXXIV. ovoj Uredbi;

(b)

informacije iz članka 450. stavka 1. točke (h) podtočke i. i točke (h) podtočke ii. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU REM1 iz Priloga XXXIII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXXIV. ovoj Uredbi;

(c)

informacije iz članka 450. stavka 1. točke (h) podtočke v., točke (h) podtočke vi. i točke (h) podtočke vii. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU REM2 iz Priloga XXXIII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXXIV. ovoj Uredbi;

(d)

informacije iz članka 450. stavka 1. točke (h) podtočke iii. i točke (h) podtočke iv. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrazac EU REM3 iz Priloga XXXIII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXXIV. ovoj Uredbi;

(e)

informacije iz članka 450. stavka 1. točaka (g) i (i) Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU REM4 i EU REM5 iz Priloga XXXIII. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXXIV. ovoj Uredbi.

Članak 18.

Objava opterećene i neopterećene imovine

Institucije objavljuju informacije iz članka 443. Uredbe (EU) br. 575/2013 koristeći obrasce EU AE1, EU AE2 i EU AE3 i tablicu EU AE4 iz Priloga XXXV. ovoj Uredbi prema uputama iz Priloga XXXVI. ovoj Uredbi.

Članak 19.

Opće odredbe

1.   Označivanje redaka ili stupaca ne mijenja se ako institucija izostavi objavu jedne ili više informacija u skladu s člankom 432. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Institucije u opisu priloženom konkretnom obrascu ili tablici jasno navode koji redci ili stupci nisu popunjeni i razlog izostavljanja objave.

3.   Informacije propisane člankom 431. Uredbe (EU) br. 575/2013 moraju biti jasne i sveobuhvatne kako bi njihovi korisnici razumjeli kvantitativne objave i prilažu se uz obrasce na koje se odnose.

4.   Numeričke vrijednosti iskazuju se kako slijedi:

(a)

kvantitativni monetarni podaci objavljuju se minimalno na razini milijuna jedinica;

(b)

kvantitativni podaci koji se objavljuju kao „postotak” iskazuju se po jedinici minimalno s četiri decimalna mjesta.

5.   Osim informacija koje se objavljuju u skladu s ovom Uredbom, institucije dostavljaju i sljedeće informacije:

(a)

referentni datum i referentno razdoblje objave;

(b)

valutu izvješćivanja;

(c)

ime i, prema potrebi, identifikacijsku oznaku pravnog subjekta (LEI) institucije koja objavljuje podatke;

(d)

prema potrebi, primijenjeni računovodstveni standard;

(e)

prema potrebi, opseg konsolidacije.

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Provedbena uredba (EU) br. 1423/2013, Delegirana uredba (EU) 2015/1555, Provedbena uredba (EU) 2016/200 i Delegirana uredba (EU) 2017/2295 stavljaju se izvan snage.

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 28. lipnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Bazelski odbor za nadzor banaka Banke za međunarodne namire, DIS Disclosure requirements (Zahtjevi za objavu), prosinac 2019.

(3)  Uredba (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 150, 7.6.2019., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1423/2013 оd 20. prosinca 2013. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na zahtjeve za objavljivanje regulatornog kapitala institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 355, 31.12.2013., str. 60.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1555 od 28. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavu informacija u vezi s usklađenosti institucija sa zahtjevom za protuciklički zaštitni sloj kapitala u skladu s člankom 440. (SL L 244, 19.9.2015., str. 1.)

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/200 оd 15. veljače 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na objavu omjera financijske poluge institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 39, 16.2.2016., str. 5.)

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 оd 4. rujna 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje opterećene i neopterećene imovine (SL L 329, 13.12.2017., str. 6.).

(8)  Smjernice EBA/GL/2018/10 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo od 17. prosinca 2018. o objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih izloženosti.

(9)  Uredba (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (SL L 347, 28.12.2017., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28.12.2017., str. 35.).

(11)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

Obrazac EU OV1 – Pregled ukupnih iznosa izloženosti ponderiranih rizikom

 

Ukupni iznosi izloženosti riziku (TREA)

Ukupni kapitalni zahtjevi

a

b

c

T

T-1

T

1

Kreditni rizik (isključujući kreditni rizik druge ugovorne strane)

 

 

 

2

od čega standardizirani pristup

 

 

 

3

od čega temeljni IRB (F-IRB) pristup

 

 

 

4

od čega pristup raspoređivanja

 

 

 

EU 4a

od čega vlasnička ulaganja u skladu s jednostavnim pristupom ponderiranja

 

 

 

5

od čega napredni IRB (A-IRB) pristup

 

 

 

6

Kreditni rizik druge ugovorne strane (CCR)

 

 

 

7

od čega standardizirani pristup

 

 

 

8

od čega metoda internog modela (IMM)

 

 

 

EU 8a

od čega izloženosti prema središnjoj drugoj ugovornoj strani

 

 

 

EU 8b

od čega prilagodba kreditnom vrednovanju (CVA)

 

 

 

9

od čega kreditni rizik druge ugovorne strane (CCR)

 

 

 

10

Nije primjenjivo

 

 

 

11

Nije primjenjivo

 

 

 

12

Nije primjenjivo

 

 

 

13

Nije primjenjivo

 

 

 

14

Nije primjenjivo

 

 

 

15

Rizik namire

 

 

 

16

Sekuritizacijske izloženosti u knjizi pozicija kojima se ne trguje (nakon primjene gornje granice)

 

 

 

17

od čega pristup SEC-IRBA

 

 

 

18

od čega SEC-ERBA (uključujući IAA)

 

 

 

19

od čega pristup SEC-SA

 

 

 

EU 19a

od čega odbitak 1 250  %

 

 

 

20

Rizik pozicija, valutni rizik i robni rizik (tržišni rizik)

 

 

 

21

od čega standardizirani pristup

 

 

 

22

od čega pristup internih modela

 

 

 

EU 22a

Velike izloženosti

 

 

 

23

Operativni rizik

 

 

 

EU 23a

od čega jednostavni pristup

 

 

 

EU 23b

od čega standardizirani pristup

 

 

 

EU 23c

od čega napredni pristup

 

 

 

24

Iznosi ispod praga za odbitak (na koje se primjenjuje ponder rizika od 250 %)

 

 

 

25

Nije primjenjivo

 

 

 

26

Nije primjenjivo

 

 

 

27

Nije primjenjivo

 

 

 

28

Nije primjenjivo

 

 

 

29

Ukupno

 

 

 


Obrazac EU KM1 – Obrazac za ključne pokazatelje

 

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

 

Dostupni regulatorni kapital (iznosi)

1

Redovni osnovni kapital (CET1)

 

 

 

 

 

2

Osnovni kapital

 

 

 

 

 

3

Ukupni kapital

 

 

 

 

 

 

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom

4

Ukupni iznos izloženosti riziku

 

 

 

 

 

 

Stope kapitala (izražene u postotku iznosa izloženosti ponderiranog rizikom)

5

Stopa redovnog osnovnog kapitala (%)

 

 

 

 

 

6

Stopa osnovnog kapitala (%)

 

 

 

 

 

7

Stopa ukupnog kapitala (%)

 

 

 

 

 

 

Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge (u postotku iznosa izloženosti ponderiranog rizikom)

EU 7a

Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge (%)

 

 

 

 

 

EU 7b

od čega: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala (postotni bodovi)

 

 

 

 

 

EU 7c

od čega: koji se sastoji od osnovnog kapitala (postotni bodovi)

 

 

 

 

 

EU 7d

Ukupni kapitalni zahtjevi u okviru SREP-a (%)

 

 

 

 

 

 

Zahtjev za kombinirani zaštitni sloj i sveukupni kapitalni zahtjev (u postotku iznosa izloženosti ponderiranog rizikom)

8

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala (%)

 

 

 

 

 

EU 8a

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika utvrđenog na razini države članice (%)

 

 

 

 

 

9

Protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju (%)

 

 

 

 

 

EU 9a

Zaštitni sloj za sistemski rizik (%)

 

 

 

 

 

10

Zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu instituciju (%)

 

 

 

 

 

EU 10a

Zaštitni sloj za ostale sistemski važne institucije (%)

 

 

 

 

 

11

Zahtjev za kombinirani zaštitni sloj (%)

 

 

 

 

 

EU 11a

Sveukupni kapitalni zahtjevi (%)

 

 

 

 

 

12

Dostupni redovni osnovni kapital nakon ukupnih kapitalnih zahtjeva u okviru SREP-a (%)

 

 

 

 

 

 

Omjer financijske poluge

13

Mjera ukupne izloženosti

 

 

 

 

 

14

Omjer financijske poluge (%)

 

 

 

 

 

 

Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge (u postotku mjere ukupne izloženosti)

EU 14a

Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge (%)

 

 

 

 

 

EU 14b

od čega: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala (postotni bodovi)

 

 

 

 

 

EU 14c

Ukupni zahtjevi za omjer financijske poluge u okviru SREP-a (%)

 

 

 

 

 

 

Zahtjev za zaštitni sloj omjera financijske poluge i sveukupni zahtjev za omjer financijske poluge (u postotku mjere ukupne izloženosti)

EU 14d

Zahtjev za zaštitni sloj omjera financijske poluge (%)

 

 

 

 

 

EU 14e

Sveukupni zahtjev za omjer financijske poluge (%)

 

 

 

 

 

 

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti

15

Ukupna likvidna imovina visoke kvalitete (HQLA) (ponderiran vrijednost – prosjek)

 

 

 

 

 

EU 16a

Novčani odljev – Ukupna ponderirana vrijednost

 

 

 

 

 

EU 16b

Novčani priljev – Ukupna ponderirana vrijednost

 

 

 

 

 

16

Ukupni neto novčani odljev (usklađena vrijednost)

 

 

 

 

 

17

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (%)

 

 

 

 

 

 

Omjer neto stabilnih izvora financiranja

18

Ukupni dostupni stabilni izvori financiranja

 

 

 

 

 

19

Ukupni zahtijevani stabilni izvori financiranja

 

 

 

 

 

20

Omjer neto stabilnih izvora financiranja (%)

 

 

 

 

 


Obrazac EU INS1 – Ulaganja u društva za osiguranje

 

a

b

Vrijednost izloženosti

Iznos izloženosti rizicima

1

Instrumenti regulatornog kapitala koji se drže u društvima za osiguranje ili reosiguranje ili osigurateljnom holdingu koji nisu odbijeni od regulatornog kapitala

 

 


Obrazac EU INS2 – Informacije financijskih konglomerata o regulatornom kapitalu i stopi adekvatnosti kapitala

 

a

T

1

Dodatni kapitalni zahtjevi financijskog konglomerata (iznos)

 

2

Stopa adekvatnosti kapitala financijskog konglomerata (%)

 


Tablica EU OVC – Informacije o postupku procjene adekvatnosti internog kapitala

Postupak procjene adekvatnosti internog kapitala + tekuća procjena rizika banke, kako banka namjerava smanjiti te rizike i koliko je tekućeg i budućeg kapitala potrebno nakon razmatranja drugih faktora smanjenja rizika

Polja za slobodan unos teksta za objavu podataka o kvalitativnim stavkama

Pravna osnova

Broj retka

Slobodan format

Članak 438. točka (a) CRR-a

(a)

Pristup procjeni adekvatnosti internog kapitala

Članak 438. točka (c) CRR-a

(b)

Na zahtjev relevantnog nadležnog tijela, rezultat postupka procjene adekvatnosti internoga kapitala institucije


PRILOG II.

Upute za obrasce s pregledom informacija za objavu

Obrazac EU OV1 – Pregled ukupnih iznosa izloženosti rizicima. Fiksan format

1.

Institucije ispunjavaju obrazac EU OV1 iz Priloga I. ovoj Provedbenoj uredbi prateći upute u nastavku, u skladu s člankom 438. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 (1) („CRR”).

2.

Institucije u opisu koji prilažu obrascu objašnjavaju, ako je relevantno, učinak primjene gornjih granica i neodbijanja stavki od regulatornog kapitala na izračun regulatornog kapitala i iznosa izloženosti riziku.

Pravna osnova i upute

Broj stupca

Objašnjenje

a

Ukupni iznosi izloženosti riziku (TREA)

Ukupni iznos izloženosti rizicima koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. i člancima 95., 96. i 98. CRR-a

b

TREA (T-1)

TREA kako je objavljena u prethodnom razdoblju objave

c

Ukupni kapitalni zahtjevi

Kapitalni zahtjevi koji odgovaraju iznosima RWEA za različite kategorije rizika

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

1

Kreditni rizik (isključujući kreditni rizik druge ugovorne strane)

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljima od 1. do 4. CRR-a i s člankom 379. CRR-a. Iznosi RWEA za sekuritizacijske izloženosti u knjizi pozicija kojima se ne trguje i za kreditni rizik druge ugovorne strane isključeni su i iskazuju se u redcima 6. i 16. ovog obrasca. Institucije u iznos iskazan u ovom retku uključuju iznose RWEA i kapitalne zahtjeve za rizik slobodnih isporuka koji se izračunavaju u skladu s člankom 379. CRR-a.

2

Kreditni rizik (isključujući kreditni rizik druge ugovorne strane) – od čega standardizirani pristup

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu sa standardiziranim pristupom kreditnom riziku (dio treći glava II. poglavlje 2. CRR-a i članak 379. CRR-a).

3

Kreditni rizik (isključujući kreditni rizik druge ugovorne strane) – od čega temeljni IRB (F-IRB) pristup

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s temeljnim pristupom zasnovanim na internim rejting-sustavima za kreditni rizik (dio treći glava II. poglavlje 3. CRR-a), isključujući iznose RWEA iskazane u retku 4 za izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja na koje se primjenjuje pristup raspoređivanja, i u retku 4a za vlasnička ulaganja u skladu s jednostavnim pristupom ponderiranja rizika, a uključujući iznose RWEA i kapitalne zahtjeve koji se izračunavaju u skladu s člankom 379. CRR-a.

4

Kreditni rizik (isključujući kreditni rizik druge ugovorne strane) – od čega: pristup raspoređivanja

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi za izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja na koje se primjenjuje pristup raspoređivanja koji se izračunavaju u skladu s člankom 153. stavkom 5. CRR-a.

EU 4a

Kreditni rizik (isključujući kreditni rizik druge ugovorne strane) – od čega: vlasnička ulaganja u skladu s jednostavnim pristupom ponderiranja rizika

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi za vlasnička ulaganja u skladu s jednostavnim pristupom ponderiranja rizika koji se izračunavaju u skladu s člankom 155. stavkom 2. CRR-a.

5

Kreditni rizik (isključujući kreditni rizik druge ugovorne strane) – od čega napredni IRB (A-IRB) pristup

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s naprednim pristupom zasnovanim na internim rejting-sustavima za kreditni rizik (dio treći glava II. poglavlje 3. CRR-a), isključujući iznose RWEA iskazane u retku 4 za izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja na koje se primjenjuje pristup raspoređivanja, i u retku EU 4a za vlasnička ulaganja u skladu s jednostavnim pristupom ponderiranja rizika, a uključujući iznose RWEA i kapitalne zahtjeve koji se izračunavaju u skladu s člankom 379. CRR-a.

6

Kreditni rizik druge ugovorne strane – CCR

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6. CRR-a za kreditni rizik druge ugovorne strane.

7

CCR – od čega standardizirani pristup

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6. odjeljkom 3. CRR-a.

8

CCR – od čega metoda internog modela (IMM)

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s člankom 283. CRR-a.

EU 8a

CCR – od čega izloženosti prema središnjoj drugoj ugovornoj strani

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6. odjeljkom 9. CRR-a.

EU 8b

CCR – od čega prilagodba kreditnom vrednovanju – CVA

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom VI. CRR-a.

9

CCR – od čega ostali kreditni rizici druge ugovorne strane

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi za kreditni rizik druge ugovorne strane koji nisu iskazani u redcima 7, 8, EU 8a i EU 8b.

10

Nije primjenjivo

11

Nije primjenjivo

12

Nije primjenjivo

13

Nije primjenjivo

14

Nije primjenjivo

15

Rizik namire

Iznos izloženosti riziku (REA) i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju za rizik namire/isporuke u skladu s člankom 378. CRR-a.

16

Sekuritizacijske izloženosti u knjizi pozicija kojima se ne trguje (nakon primjene gornje granice)

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. CRR-a.

17

Sekuritizacija – od čega pristup SEC-IRBA

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s regulatornim pristupom SEC-IRBA, koji se primjenjuje u skladu s hijerarhijom pristupa iz članka 254. CRR-a.

18

Sekuritizacija – od čega pristup SEC-ERBA (uključujući IAA)

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s regulatornim pristupom SEC-ERBA (uključujući IAA), koji se primjenjuje u skladu s hijerarhijom pristupa iz članka 254. CRR-a.

19

Sekuritizacija – od čega pristup SEC-SA

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s regulatornim pristupom SEC-SA, koji se primjenjuje u skladu s hijerarhijom pristupa iz članka 254. CRR-a.

EU 19a

Sekuritizacija – od čega 1 250  %/odbitak

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi za sekuritizacijske izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje s ponderom rizika 1 250  % ili odbijene od regulatornog kapitala u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. CRR-a.

20

Rizik pozicija, valutni rizik i robni rizik (tržišni rizik)

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom IV. CRR-a.

21

Tržišni rizik – od čega standardizirani pristup

Iznosi RWEA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljima od 2. do 4. CRR-a.

22

Tržišni rizik – od čega pristup internih modela

Iznos REA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 5. CRR-a.

EU 22a

Velike izloženosti

Iznos REA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (b) podtočkom ii. CRR-a.

23

Operativni rizik

Iznosi REA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom III. CRR-a.

EU 23a

Operativni rizik – od čega jednostavni pristup

Iznos REA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom III. poglavljem 2. CRR-a.

EU 23b

Operativni rizik – od čega standardizirani pristup

Iznos REA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom III. poglavljem 3. CRR-a.

EU 23c

Operativni rizik – od čega napredni pristup

Iznos REA i kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom III. poglavljem 4. CRR-a

24

Iznos ispod pragova za odbitak (na koji se primjenjuje ponder rizika 250 %)

Iznos odgovara zbroju iznosâ stavki na koje se primjenjuje ponder rizika 250 % iz članka 48. stavka 4. CRR-a nakon primjene pondera rizika 250 %. Ti iznosi uključuju:

odgođenu poreznu imovinu koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika, a ukupno je jednaka ili manja od 10 % stavki redovnog osnovnog kapitala institucije koje se izračunavaju u skladu s člankom 48. stavkom 1. točkom (a) CRR-a,

značajna ulaganja u subjekt financijskog sektora, izravna, neizravna i sintetska ulaganja te institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala tih subjekata koja su ukupno jednaka ili manja od 10 % stavki redovnog osnovnog kapitala institucije koje se izračunavaju u skladu s člankom 48. stavkom 1. točkom (b) CRR-a.

Informacije u ovom retku iskazuju se samo u informativne svrhe jer je iznos iz ovog retka iskazan i u retku 1, u kojem institucije objavljuju informacije o kreditnom riziku.

25

Nije primjenjivo

26

Nije primjenjivo

27

Nije primjenjivo

28

Nije primjenjivo

29

Ukupno

Ukupni iznos izloženosti rizicima koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. i člancima 95., 96. i 98. CRR-a

Obrazac EU KM1 – Obrazac za ključne pokazatelje. Fiksan format

3.

Prateći upute u nastavku ovog Priloga institucije ispunjavaju obrazac EU KM1 iz Priloga I. ovoj Provedbenoj uredbi, u skladu s člankom 447. točkama od (a) do (g) i člankom 438. točko (b) CRR-a.

Pravna osnova i upute

Broj stupca

Objašnjenje

a – e

Razdoblja objave T, T-1, T-2, T-3 i T-4 definirana su kao tromjesečna razdoblja i popunjavaju se ovisno o učestalosti utvrđenoj u člancima 433.a, 433.b i 433.c CRR-a.

Institucije koje informacije sadržane u ovom obrascu objavljuju na tromjesečnoj osnovi iskazuju podatke za razdoblja T, T-1, T-2, T-3 i T-4; institucije koje te informacije objavljuju na polugodišnjoj osnovi iskazuju podatke za razdoblja T, T-2 i T-4, a institucije koje ih objavljuju na godišnjoj osnovi iskazuju podatke za razdoblja T i T-4.

Institucije objavljuju datume koji odgovaraju razdobljima objave.

Podaci za prethodna razdoblja ne objavljuju se pri prvoj objavi podataka.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

1

Redovni osnovni kapital (CET1)

Iznos redovnog osnovnog kapitala iznos je koji institucije objavljuju u Prilogu VII. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 29 obrasca EU CC1 Sastav regulatornog kapitala)

2

Osnovni kapital

Iznos osnovnog kapitala iznos je koji institucije objavljuju u Prilogu VII. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 45 obrasca EU CC1 Sastav regulatornog kapitala)

3

Ukupni kapital

Iznos ukupnog kapitala iznos je koji institucije objavljuju u Prilogu VII. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 59 obrasca EU CC1 Sastav regulatornog kapitala)

4

Ukupni iznos izloženosti riziku

Iznos ukupne izloženosti riziku (TREA) iznos je koji institucije objavljuju u Prilogu VII. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 60 obrasca EU CC1 Sastav regulatornog kapitala)

5

Stopa redovnog osnovnog kapitala (%)

Stopa redovnog osnovnog kapitala vrijednost je koju institucije objavljuju u Prilogu VII. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 61 obrasca EU CC1 Sastav regulatornog kapitala)

6

Stopa osnovnog kapitala (%)

Stopa osnovnog kapitala vrijednost je koju institucije objavljuju u Prilogu VII. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 62 obrasca EU CC1 Sastav regulatornog kapitala)

7

Stopa ukupnog kapitala (%)

Stopa ukupnog kapitala vrijednost je koju institucije objavljuju u Prilogu VII. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 63 obrasca EU CC1 Sastav regulatornog kapitala)

EU 7a

Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge (%)

Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge koje je nadležno tijelo odredilo u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) CRD-a, izraženi kao postotak ukupnog iznosa izloženosti riziku.

EU 7b

Od čega: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala (postotni bodovi)

Dio dodatnih kapitalnih zahtjeva za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge koje je nadležno tijelo odredilo u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) CRD-a, koji mora biti ispunjen redovnim osnovnim kapitalom u skladu s člankom 104.a stavkom 4. prvim i trećim podstavkom.

EU 7c

Od čega: koji se sastoji od osnovnog kapitala (postotni bodovi)

Dio dodatnih kapitalnih zahtjeva za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge koje je nadležno tijelo odredilo u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) CRD-a, koji mora biti ispunjen osnovnim kapitalom u skladu s člankom 104.a stavkom 4. prvim i trećim podstavkom.

EU 7d

Ukupni kapitalni zahtjevi u okviru SREP-a (stopa ukupnog kapitalnog zahtjeva – TSCR) (%)

Zbroj vrijednosti u točkama i. i ii. određuje se kako slijedi:

(i)

stopa ukupnog kapitala (8 %) kako je određena u članku 92. stavku 1. točki (c) CRR-a;

(ii)

dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge (zahtjevi iz stupa 2. – P2R) koje je nadležno tijelo odredilo u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) CRD-a, a određuju se u skladu s kriterijima iz Smjernica EBA-e o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene i nadzorno testiranje otpornosti na stres  (2) („EBA SREP GL”), izraženi kao postotak od ukupnih iznosa RWEA.

U ovoj se stavci navodi stopa ukupnog kapitalnog zahtjeva (TSCR) u okviru SREP-a o kojoj je nadležno tijelo izvijestilo instituciju. TSCR u okviru SREP-a definiran je u odjeljku 1.2. EBA-inih smjernica EBA SREP GL.

Ako nadležno tijelo nije izvijestilo instituciju o dodatnim kapitalnim zahtjevima za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge, objavljuje se samo točka i.

8

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala (%)

Iznos regulatornog kapitala koji su institucije dužne održavati u skladu s člankom 128. stavkom 1. i člankom 129. CRD-a, izraženo kao postotak od ukupnih iznosa RWEA.

EU 8a

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika utvrđenog na razini države članice (%)

Iznos zaštitnog sloja za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika utvrđenog na razini države članice koji se može zatražiti u skladu s člankom 458. CRR-a uz zaštitni sloj za očuvanje kapitala, izraženo kao postotak od ukupnih iznosa RWEA.

9

Protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju (%)

Iznos regulatornog kapitala koji su institucije dužne održavati u skladu s člankom 128. stavkom 2., člankom 130. i člancima od 135. do 140. CRD-a, izraženo kao postotak od ukupnih iznosa RWEA.

Taj postotak odražava iznos regulatornog kapitala koji je potreban za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva za zaštitni sloj kapitala na datum objave.

EU 9a

Zaštitni sloj za sistemski rizik (%)

Iznos regulatornog kapitala koji su institucije dužne održavati u skladu s člankom 128. stavkom 5., člancima 133. i 134. CRD-a, izraženo kao postotak od ukupnih iznosa RWEA.

Taj postotak odražava iznos regulatornog kapitala koji je potreban za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva za zaštitni sloj kapitala na datum objave.

10

Zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu instituciju (%)

Iznos regulatornog kapitala koji su institucije dužne održavati u skladu s člankom 128. stavkom 3. i člankom 131. CRD-a, izraženo kao postotak od ukupnih iznosa RWEA.

Taj postotak odražava iznos regulatornog kapitala koji je potreban za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva za zaštitni sloj kapitala na datum objave.

EU 10a

Zaštitni sloj za ostale sistemski važne institucije (%)

Iznos regulatornog kapitala koji su institucije dužne održavati u skladu s člankom 128. stavkom 4. i člankom 131. CRD-a, izraženo kao postotak od ukupnih iznosa RWEA.

Taj postotak odražava iznos regulatornog kapitala koji je potreban za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva za zaštitni sloj kapitala na datum objave.

11

Zahtjev za kombinirani zaštitni sloj (%)

U skladu s člankom 128. točkom (6) CRD-a, izraženo kao postotak od ukupnih iznosa RWEA.

EU 11a

Sveukupni kapitalni zahtjevi (OCR) (%)

Zbroj i. i ii. određuje se kako slijedi:

(i)

stopa ukupnog kapitalnog zahtjeva u okviru SREP-a iz retka EU 7d;

(ii)

u mjeri u kojoj je to pravno primjenjivo, stopa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj iz članka 128. točke 6. CRD-a.

U ovoj se stavci navodi stopa sveukupnog kapitalnog zahtjeva kako je definirana u odjeljku 1.2. EBA-inih smjernica SREP GL.

Ako se ne primjenjuje zahtjev za zaštitni sloj, objavljuje se samo točka i.

12

Dostupni redovni osnovni kapital nakon ukupnih kapitalnih zahtjeva u okviru SREP-a (%)

13

Mjera ukupne izloženosti

Mjera ukupne izloženosti u skladu s iznosom koji institucije objavljuju u Prilogu XI. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 24 obrasca EU LR2 - LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge)

14

Omjer financijske poluge (%)

Omjer financijske poluge u skladu s vrijednošću koju institucije objavljuju u Prilogu XI. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 25 obrasca EU LR2 - LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge)

EU 14a

Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge (%)

Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge koje je nadležno tijelo odredilo u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) CRD-a, izraženi kao postotak mjere ukupne izloženosti.

Dodatni kapitalni zahtjevi u skladu s vrijednošću koju institucije objavljuju u Prilogu XI. ovoj Provedbenoj uredbi (redak EU-26a obrasca EU LR2 - LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge).

EU 14b

Od čega: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala (postotni bodovi)

Dio dodatnih kapitalnih zahtjeva za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge koje je nadležno tijelo odredilo u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) CRD-a, koji mora biti ispunjen osnovnim kapitalom u skladu s člankom 104.a stavkom 4. trećim podstavkom.

Dodatni kapitalni zahtjevi u skladu s vrijednošću koju institucije objavljuju u Prilogu XI. ovoj Provedbenoj uredbi (redak EU-26b obrasca EU LR2 - LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge).

EU 14c

Ukupni zahtjevi za omjer financijske poluge u okviru SREP-a (%)

Zbroj i. i ii. određuje se kako slijedi:

(i)

zahtjev za minimalni omjer financijske poluge kako je utvrđen u članku 92. stavku 1. točki (d) CRR-a ili zahtjev za prilagođeni omjer financijske poluge koji se izračunava u skladu s člankom 429.a stavkom 7. CRR-a, ovisno o slučaju;

(ii)

dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge (zahtjevi iz stupa 2. – P2R) koje je nadležno tijelo odredilo u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) CRD-a, izraženi kao postotak mjere ukupne izloženosti.

U ovoj se stavci navodi stopa ukupnog zahtjeva za omjer financijske poluge u okviru SREP-a o kojoj je nadležno tijelo izvijestilo instituciju.

Ako nadležno tijelo nije odredilo dodatne kapitalne zahtjeve za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge, objavljuje se samo točka i.

EU 14d

Zahtjev za zaštitni sloj omjera financijske poluge (%)

Članak 92. stavak 1.a CRR-a

Primjenjivi zaštitni sloj omjera financijske poluge u skladu s vrijednošću koju institucije objavljuju u Prilogu XI. ovoj Provedbenoj uredbi (redak 27 obrasca EU LR2 - LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge)

EU 14e

Sveukupni zahtjev za omjer financijske poluge (%)

Zbroj redaka EU 14c i EU 14d

15

Ukupna likvidna imovina visoke kvalitete (HQLA) (ponderirana vrijednost – prosjek)

Institucije kao ponderiranu vrijednost objavljuju vrijednost likvidne imovine u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (3) prije prilagodbe iz članka 17. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

EU 16a

Novčani odljev – Ukupna ponderirana vrijednost

Institucije objavljuju zbroj ponderiranih vrijednosti svojih novčanih odljeva, kako je objavljen u Prilogu XIII. (redak 16 obrasca EU LIQ1 – Kvantitativne informacije o LCR-u).

EU 16b

Novčani priljev – Ukupna ponderirana vrijednost

Institucije objavljuju zbroj ponderiranih vrijednosti svojih novčanih priljeva, kako je objavljen u Prilogu XIII. (redak 20 obrasca EU LIQ1 – Kvantitativne informacije o LCR-u).

16

Ukupni neto novčani odljevi (usklađena vrijednost)

Institucije objavljuju usklađenu vrijednost neto likvidnosnog odljeva koja je jednaka ukupnim odljevima umanjenima za smanjenje za priljeve izuzete u cijelosti, smanjenje za priljeve na koje se primjenjuje gornja granica od 90 % i smanjenje za priljeve na koje se primjenjuje gornja granica od 75 %.

17

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (%)

Institucije kao usklađenu vrijednost objavljuju postotak stavke „Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (%)” kako je definirana u članku 4. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti jednak je omjeru zaštitnog sloja likvidnosti kreditne institucije i njezinih neto likvidnosnih odljeva tijekom razdoblja stresa u trajanju od 30 kalendarskih dana i iskazuje se kao postotak.

18

Ukupni dostupni stabilni izvori financiranja

Institucije objavljuju iznos dostupnih stabilnih izvora financiranja koji se izračunava u skladu s dijelom šestim glavom IV. poglavljem 3. CRR-a, kako je objavljen u Prilogu XIII. (redak 14 obrasca EU LIQ2 – Omjer neto stabilnih izvora financiranja).

19

Ukupni zahtijevani stabilni izvori financiranja

Institucije objavljuju iznos zahtijevanih stabilnih izvora financiranja koji se izračunava u skladu s dijelom šestim glavom IV. poglavljem 4. CRR-a, kako je objavljen u Prilogu XIII. (redak 33 obrasca EU LIQ2 – Omjer neto stabilnih izvora financiranja).

20

Omjer neto stabilnih izvora financiranja (%)

Omjer neto stabilnih izvora financiranja izračunava se u skladu s člankom 428.b CRR-a.

Obrazac EU INS1 – Ulaganja u društva za osiguranje. Fiksan format

4.

Prateći upute u nastavku ovog Priloga institucije ispunjavaju obrazac EU INS1 iz Priloga I., u skladu s člankom 438. točkom (f) CRR-a

Pravna osnova i upute

Broj stupca

Objašnjenje

a

Vrijednost izloženosti

Vrijednost izloženosti instrumenata regulatornog kapitala koji se drže u društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje ili osigurateljnom holdingu koje institucije ne odbijaju od svojeg regulatornog kapitala pri izračunu kapitalnih zahtjeva na pojedinačnoj, potkonsolidiranoj i konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 49. CRR-a.

b

Iznos izloženosti rizicima

Iznos izloženosti rizicima instrumenata regulatornog kapitala koji se drže u društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje ili osigurateljnom holdingu koje institucije ne odbijaju od svojeg regulatornog kapitala pri izračunu kapitalnih zahtjeva na pojedinačnoj, potkonsolidiranoj i konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 49. CRR-a.

Obrazac EU INS2 – Financijski konglomerati – Informacije o regulatornom kapitalu i stopi adekvatnosti kapitala. Fiksan format

5.

Prateći upute u nastavku ovog Priloga institucije ispunjavaju obrazac EU INS2 iz Priloga I. ovoj Provedbenoj uredbi, u skladu s člankom 438. točkom (g) CRR-a.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

1

Dodatni kapitalni zahtjevi financijskog konglomerata (iznos)

Iznos dodatnih kapitalnih zahtjeva financijskog konglomerata koji se izračunava u skladu s člankom 6. Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Priloga I. toj direktivi ako se primjenjuje metoda 1 ili 2 iz Priloga I.

2

Stopa adekvatnosti kapitala financijskog konglomerata (%)

Stopa adekvatnosti kapitala financijskog konglomerata izračunava se u skladu s člankom 6. Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga I. toj direktivi ako se primjenjuje metoda 1 ili 2 iz Priloga I.

Tablica EU OVC – Informacije o postupku procjene adekvatnosti internog kapitala. Fleksibilan format

6.

Prateći upute u nastavku ovog Priloga institucije ispunjavaju obrazac EU OVC iz Priloga I., u skladu s člankom 438. točkama (a) i (c) CRR-a.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

(a)

Pristup procjeni adekvatnosti internog kapitala

Institucije objavljuju sažetak svojeg pristupa procjeni adekvatnosti svojeg internog kapitala za potporu tekućim i budućim aktivnostima.

(b)

Na zahtjev relevantnog nadležnog tijela, rezultat postupka procjene adekvatnosti internoga kapitala institucije

Institucije ove informacije objavljuju samo na zahtjev relevantnog nadležnog tijela.


(1)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.)

(2)  Revidirane smjernice EBA/GL/2018/03 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo od 19. srpnja 2018. o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP) i nadzorno testiranje otpornosti na stres.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 оd 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).

(4)  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.).


PRILOG III.

Tablica EU OVA – Pristup institucije upravljanju rizicima

Polja za slobodan unos teksta za objavu kvalitativnih informacija

Pravna osnova

Broj retka

Kvalitativne informacije – slobodan unos

Članak 435. stavak 1. točka (f) CRR-a

(a)

Objava kratke izjave o rizicima koju je odobrilo upravljačko tijelo

Članak 435. stavak 1. točka (b) CRR-a

(b)

Informacije o strukturi upravljanja rizikom za svaku vrstu rizika

Članak 435. stavak 1. točka (e) CRR-a

(c)

Izjava koju je odobrilo upravljačko tijelo o primjerenosti mehanizama za upravljanje rizicima.

Članak 435. stavak 1. točka (c) CRR-a

(d)

Objava opsega i vrste sustava za objavljivanje i/ili mjerenje rizika.

Članak 435. stavak 1. točka (c) CRR-a

(e)

Objava informacija o glavnim značajkama sustava za objavljivanje i mjerenje rizika.

Članak 435. stavak 1. točka (a) CRR-a

(f)

Strategije i postupci upravljanja rizicima za svaku zasebnu kategoriju rizika.

Članak 435. stavak 1. točke (a) i (d) CRR-a

(g)

Informacije o strategijama i postupcima za upravljanje rizicima, zaštitu od rizika i smanjenje rizika te o praćenju učinkovitosti zaštite od rizika i smanjenja rizika.


Tablica EU OVB – Objava upravljačkih mehanizama

Polja za slobodan unos teksta za objavu kvalitativnih informacija

Pravna osnova

Broj retka

Slobodan format

Članak 435. stavak 2. točka (a) CRR-a

(a)

Broj direktorskih mjesta na kojima se nalaze članovi upravljačkoga tijela.

Članak 435. stavak 2. točka (b) CRR-a

(b)

Informacije o politici zapošljavanja za odabir članova upravljačkog tijela i njihovom stvarnom znanju, sposobnostima i stručnosti.

Članak 435. stavak 2. točka (c) CRR-a

(c)

Informacije o politici raznovrsnosti s obzirom na članove upravljačkog tijela.

Članak 435. stavak 2. točka (d) CRR-a

(d)

Informacije o tome je li institucija osnovala zaseban odbor za rizike i broj održanih sastanaka tog odbora.

Članak 435. stavak 2. točka (e) CRR-a

(e)

Opis protoka informacija o rizicima do upravljačkog tijela.


PRILOG IV.

Upute za objavu ciljeva i politika upravljanja rizicima

Tablica EU OVA – Pristup institucije upravljanju rizicima. Polja za slobodan unos teksta za objavu kvalitativnih informacija

1.

Institucije objavljuju informacije iz članka 435. stavka 1. Uredbe (EU) 575/2013 (1) („CRR”) prateći upute u nastavku ovog Priloga za popunjavanje tablice EU OVA iz Priloga III. ovoj Provedbenoj uredbi.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

(a)

Kratka izjava o rizicima koju je odobrilo upravljačko tijelo u skladu s člankom 435. stavkom 1. točkom (f) CRR-a u kojoj se opisuje odnos poslovnog modela i ukupnog profila rizičnosti: na primjer, ključni rizici koji se odnose na poslovni model te kako je svaki od tih rizika opisan u objavama o rizicima ili kako je profil rizičnosti institucije povezan s tolerancijom rizika koju je odobrilo upravljačko tijelo.

U izjavi o rizicima u skladu s člankom 435. stavkom 1. točkom (f) CRR-a institucije objavljuju i informacije o prirodi, opsegu, svrsi i ekonomskoj biti najznačajnijih transakcija unutar grupe, ovisnih i povezanih društava. Objava je ograničena na transakcije koje značajno utječu na profil rizičnosti institucije (uključujući reputacijski rizik) ili na distribuciju rizika unutar grupe. Institucije iskazuju i najvažnije omjere i brojčane podatke koji pokazuju kako je profil rizičnosti institucije povezan s tolerancijom rizika koju odredi upravljačko tijelo.

(b)

Informacije koje se objavljuju u skladu s člankom 435. stavkom 1. točkom (b) CRR-a uključuju strukturu upravljanja rizicima za svaku vrstu rizika: odgovornosti dodijeljene u instituciji (uključujući, ako je relevantno, nadzor i delegiranje nadležnosti te raščlambu odgovornosti između upravljačkog tijela, poslovnih linija i funkcije upravljanja rizicima po vrsti rizika, poslovnoj jedinici, te druge relevantne informacije); odnos između tijela i funkcija koji sudjeluju u procesima upravljanja rizicima (uključujući, ovisno o slučaju, upravljačko tijelo, odbor za rizike, funkciju upravljanja rizicima, funkciju ispunjenja zahtjeva i funkciju unutarnje revizije); te organizacijske postupke i postupke unutarnje kontrole.

Pri objavi informacija o strukturi i organizaciji relevantne funkcije upravljanja rizicima institucije tu objavu dopunjuju sljedećim informacijama:

informacijama o ukupnom okviru unutarnje kontrole i organizaciji njezinih kontrolnih funkcija (nadležnost, resursi, statut, neovisnost), najvažnijim poslovima koje obavljaju te o svim stvarnim i planiranim značajnim promjenama tih funkcija,

odobrenim ograničenjima rizika kojima je institucija izložena,

promjenama voditelja unutarnje kontrole, upravljanja rizicima, ispunjenja zahtjeva i unutarnje revizije,

kanalima za komunikaciju o kulturi rizika, njezinom padu i jačanju, unutar institucije (na primjer, postoje li etički kodeksi, priručnici koji sadržavaju operativna ograničenja ili postupke u slučaju kršenja ili povreda pragova rizika ili postupke za postavljanje i razmjenu pitanja o rizicima između poslovnih linija i funkcija upravljanja rizicima).

(c)

Izjavu koju institucija objavljuje u skladu s člankom 435. stavkom 1. točkom (e) CRR-a o adekvatnosti aranžmana upravljanja rizicima treba odobriti upravljačko tijelo i njome se jamči da je postojeći sustav upravljanja rizicima adekvatan s obzirom na profil rizičnosti institucije i njezinu strategiju.

(d)

U okviru objava iz članka 435. stavka 1. točke (c) CRR-a institucije objavljuju i informacije o opsegu i prirodi objave o rizicima i/ili sustave mjerenja te opis toka informacija o rizicima do upravljačkog tijela i višeg rukovodstva.

(e)

Pri navođenju informacija o glavnim značajkama objave o rizicima i sustava mjerenja rizika u skladu s člankom 435. stavkom 1. točkom (c) CRR-a institucije objavljuju informacije o svojim politikama sustavnih i redovitih revizija strategija upravljanja rizicima te periodičnu procjenu njihove učinkovitosti.

(f)

Objave o strategijama i procesima upravljanja rizika u skladu s člankom 435. stavkom 1. točkom (a) CRR-a uključuju kvalitativne informacije o testiranju otpornosti na stres, npr. o portfeljima na koje se pri upravljanju rizicima primjenjuje testiranje otpornosti na stres.

(g)

Institucije dostavljaju informacije o strategijama i procesima upravljanja rizicima, zaštite od rizika i smanjenja rizika, te o praćenju učinkovitosti zaštite od rizika i smanjenja rizika u skladu s člankom 435. stavkom 1. točkama (a) i (d) CRR-a za rizike koji proizlaze iz poslovnog modela institucije.

Tablica EU OVB – Objava informacija o mehanizmima upravljanja. Polja za slobodan unos teksta za objavu kvalitativnih informacija.

2.

Institucije objavljuju informacije iz članka 435. stavka 2. CRR-a prateći upute u nastavku ovog Priloga za popunjavanje tablice EU OVB iz Priloga III. ovoj Provedbenoj uredbi.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

(a)

Institucije objavljuju broj direktorskih mjesta na kojima se nalaze članovi upravljačkoga tijela u skladu s člankom 435. stavkom 2. CRR-a. Pri objavi informacija primjenjuju se sljedeće specifikacije:

institucije u skladu s člankom 91. stavcima 3. i 4. Direktive 2013/36/EU (2) („CRD”) objavljuju broj direktorskih mjesta nabrojanih u tom članku,

institucije objavljuju broj direktorskih mjesta na kojima se zaista nalazi svaki član upravljačkoga tijela (društvo grupe, kvalificirani udjel ili institucija iz istog institucionalnog sustava zaštite i direktorsko mjesto jest/nije izvršno) neovisno o tome je li direktorsko mjesto u subjektu koji ima komercijalne ciljeve,

ako nadležno tijelo odobri dodatno direktorsko mjesto, sve institucije u kojima taj član ima direktorsko mjesto objavljuju tu činjenicu zajedno s nazivom nadležnog tijela koje je odobrilo dodatno direktorsko mjesto.

(b)

Pri objavi informacija o politici zapošljavanja za odabir članova upravljačkog tijela u skladu s člankom 435. stavkom 2. točkom (b) CRR-a) institucije navode informacije o njihovom stvarnom znanju, sposobnostima i stručnosti. Institucije uključuju informacije o politici koja bi mogla proizaći iz planiranja sukcesije te o svim predviđenim promjenama ukupnog sastava upravljačkog tijela.

(c)

Pri objavi informacija o politici raznovrsnosti u skladu s člankom 435. stavkom 2. točkom (c) CRR-a institucije objavljuju informacije o svrsi i svim relevantnim ciljevima te politike te opsegu njihova ostvarenja.

Institucije osobito objavljuju informacije o politici rodne raznolikosti, uključujući:

ako je utvrđen cilj za manje zastupljeni spol i za politike raznolikosti u smislu dobi, obrazovanja, profesionalnog iskustva i geografskog podrijetla, utvrđeni cilj i opseg ostvarenja ciljeva,

ako cilj nije ostvaren, institucije objavljuju razloge i, ako je relevantno, mjere koje su poduzete za ostvarenje određenog cilja u određenom roku.

(d)

Institucije objavljuju jesu li osnovale zaseban odbor za rizike i broj održanih sastanaka odbora za rizike u skladu s člankom 435. stavkom 2. točkom (d) CRR-a.

(e)

U okviru podataka o protoku informacija o rizicima do upravljačkog tijela u skladu s člankom 435. stavkom 2. točkom (e) CRR-a institucije opisuju proces dostave informacija o rizicima upravljačkom tijelu, osobito učestalost, opseg i najvažniji sadržaj izloženosti rizicima te način sudjelovanja upravljačkog tijela u definiranju sadržaja za objavu.


(1)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(2)  DIREKTIVA 2013/36/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).


PRILOG V.

Obrazac EU LI1 – Razlike između opsega računovodstvene i bonitetne konsolidacije i raspoređivanje kategorija financijskih izvješća s regulatornim kategorijama rizika

 

a

b

c

d

e

f

g

Knjigovodstvene vrijednosti iskazane u objavljenim financijskim izvješćima

Knjigovodstvene vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije

Knjigovodstvene vrijednosti stavki

na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik

na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik druge ugovorne strane

na koje se primjenjuje sekuritizacijski okvir

na koje se primjenjuje okvir za tržišni rizik

ne podliježu kapitalnim zahtjevima ili podliježu odbicima od regulatornog kapitala

 

Raščlamba prema kategorijama imovine u skladu s bilancom u objavljenim financijskim izvješćima

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Ukupna imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raščlamba prema kategorijama obveza u skladu s bilancom u objavljenim financijskim izvješćima

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Ukupne obveze

 

 

 

 

 

 

 


Obrazac EU LI2 – Glavni izvori razlika između iznosâ regulatorne izloženosti i knjigovodstvenih vrijednosti u financijskim izvješćima

 

a

b

c

d

e

Ukupno

Stavke na koje se primjenjuje

okvir za kreditni rizik

sekuritizacijski okvir

okvir za kreditni rizik druge ugovorne strane

okvir za tržišni rizik

1

Iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije (obrazac LI1)

 

 

 

 

 

2

Iznos knjigovodstvene vrijednosti obveza u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije (obrazac LI1)

 

 

 

 

 

3

Ukupni neto iznos u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije

 

 

 

 

 

4

Izvanbilančni iznosi

 

 

 

 

 

5

Razlike u vrednovanju

 

 

 

 

 

6

Razlike zbog različitih pravila netiranja, osim onih koje su već navedene u retku 2

 

 

 

 

 

7

Razlike zbog uračunavanja rezervacija

 

 

 

 

 

8

Razlike zbog primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika

 

 

 

 

 

9

Razlike zbog kreditnih konverzijskih faktora

 

 

 

 

 

10

Razlike zbog sekuritizacije s prijenosom rizika

 

 

 

 

 

11

Ostale razlike

 

 

 

 

 

12

Iznosi izloženosti koji se uzimaju u obzir za regulatorne potrebe

 

 

 

 

 


Obrazac EU LI3 – Kratki opis razlika u opsegu konsolidacije (subjekt po subjekt)

a

b

c

d

e

f

g

h

Naziv subjekta

Metoda računovodstvene konsolidacije

Metoda bonitetne konsolidacije

Opis subjekta

Puna konsolidacija

Proporcionalna konsolidacija

Metoda udjela

Ni konsolidirano ni odbijeno

Odbijeno

 

Subjekt A

Puna konsolidacija

X

 

 

 

 

Kreditna institucija

Subjekt N

Puna konsolidacija

 

X

 

 

 

Kreditna institucija

Subjekt Z

Puna konsolidacija

 

 

 

X

 

Subjekt za osiguranje

Subjekt AA

Puna konsolidacija

 

 

X

 

 

Društvo za leasing manjeg značaja


Tablica EU LIA – Objašnjenja razlika između iznosa računovodstvene i regulatorne izloženosti

Polja za slobodan unos teksta za objavu kvalitativnih informacija

Pravna osnova

Broj retka

Kvalitativne informacije – slobodan unos

Članak 436. točka (b) CRR-a

(a)

Razlike između stupaca (a) i (b) u obrascu EU LI1

Članak 436. točka (d) CRR-a

(b)

Kvalitativne informacije o glavnim izvorima razlika između opsega računovodstvene i regulatorne konsolidacije iskazanima u obrascu EU LI2


Tablica EU LIB – Druge kvalitativne informacije o području primjene

Polja za slobodan unos teksta za objavu kvalitativnih informacija

Pravna osnova

Broj retka

Kvalitativne informacije – slobodan unos

Članak 436. točka (f) CRR-a

(a)

Prepreke promptnom prijenosu regulatornog kapitala ili otplati obveza unutar grupe

Članak 436. točka (g) CRR-a

(b)

Društva kćeri koja nisu uključena u konsolidaciju s regulatornim kapitalom nižim od zahtijevanog

Članak 436. točka (h) CRR-a

(c)

Primjena odstupanja iz članka 7. CRR-a ili metoda pojedinačne konsolidacije iz članka 9. CRR-a

Članak 436. točka (g) CRR-a

(d)

Ukupni iznos za koji je stvarni regulatorni kapital niži od zahtijevanog u svim društvima kćerima koja nisu uključena u konsolidaciju


Obrazac EU PV1 – Bonitetna vrijednosna usklađenja (PVA)

Fiksan format

 

a

b

c

d

e

EU e1

EU e2

f

g

h

Kategorija rizika

Dodatna vrijednosna usklađenja na razini kategorije – Nesigurnost vrednovanja

Ukupna dodatna vrijednosna usklađenja na razini kategorije nakon primjene diversifikacije

 

 

Dodatna vrijednosna usklađenja na razini kategorije

Rizik vlasničkih instrumenata

Kamatni rizik

Tečajni rizik

Kreditni rizik

Robni rizik

Dodatna vrijednosna usklađenja za nerealizirane kreditne raspone

Dodatna vrijednosna usklađenja za troškove ulaganja i financiranja

Od čega: ukupna dodatna vrijednosna usklađenja u skladu s osnovnim pristupom u knjizi pozicija kojima se trguje

Od čega: ukupna dodatna vrijednosna usklađenja u skladu s osnovnim pristupom u knjizi pozicija kojima se ne trguje

1

Neizvjesnost tržišnih cijena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nije primjenjivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Troškovi zatvaranja pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Koncentracija pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ranije zatvaranje pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Rizik modela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Operativni rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nije primjenjivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nije primjenjivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Budući administrativni troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nije primjenjivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ukupna dodatna vrijednosna usklađenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG VI.

Upute za objavu informacija o opsegu primjene regulatornog okvira

Obrazac EU LI1 – Razlike između opsega računovodstvene i bonitetne konsolidacije i raspoređivanje kategorija financijskih izvješća s regulatornim kategorijama rizika. Fleksibilan format.

1.

Institucije objavljuju informacije iz članka 436. točke (c) Uredbe (EU) 575/2013 (1) („CRR”) ispunjavanjem obrasca EU LI1 iz Priloga V. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama u nastavku ovog Priloga.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

1 do XXX

Ukupna imovina

Struktura retka ista je kao struktura retka u bilanci u zadnjim dostupnim financijskim izvješćima institucije.

„Financijska izvješća” odnosi se na godišnja pojedinačna ili konsolidirana financijska izvješća definirana u člancima 4. i 24. Direktive 2013/34/EU (2), kao i (ovisno o slučaju) na financijska izvješća u smislu međunarodnih računovodstvenih standarda kako su odobreni u EU-u u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002 (3).

1 do XXX

Ukupne obveze

Struktura retka ista je kao struktura retka u bilanci u zadnjim dostupnim financijskim izvješćima institucije.

„Financijska izvješća” odnosi se na godišnja pojedinačna ili konsolidirana financijska izvješća definirana u člancima 4. i 24. Direktive 2013/34/EU, kao i (ovisno o slučaju) na financijska izvješća u smislu međunarodnih računovodstvenih standarda kako su odobreni u EU-u u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002.

Pravna osnova i upute

Referenca stupca

Objašnjenje

a

Knjigovodstvene vrijednosti iskazane u objavljenim financijskim izvješćima

Iznosi iskazani na strani imovine i na strani obveza u bilanci utvrđeni u skladu sa zahtjevima o konsolidaciji iz primjenjivog računovodstvenog okvira, uključujući okvire na temelju Direktive 2013/34/EU i Direktive 86/635/EEZ (4), ili međunarodnih računovodstvenih standarda kako su odobreni u EU-u

b

Knjigovodstvene vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije

Iznosi iskazani na strani imovine i na strani obveza u bilanci utvrđeni u skladu sa zahtjevima o regulatornoj konsolidaciji iz dijela prvog glave II. odjeljaka 2. i 3. CRR-a

Ako su opseg računovodstvene i opseg bonitetne konsolidacije potpuno jednaki, spajaju se stupci (a) i (b) ovog obrasca.

c

Knjigovodstvene vrijednosti stavki na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik

Knjigovodstvene vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije stavki (osim izvanbilančnih stavki) na koje se primjenjuje dio treći glava II. poglavlja 2. i 3. CRR-a

d

Knjigovodstvene vrijednosti stavki na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik druge ugovorne strane

Knjigovodstvene vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije stavki (osim izvanbilančnih stavki) na koje se primjenjuje dio treći glava II. poglavlje 6. CRR-a

e

Knjigovodstvene vrijednosti stavki na koje se primjenjuje sekuritizacijski okvir

Knjigovodstvene vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije stavki (osim izvanbilančnih stavki) iz knjige pozicija kojima se ne trguje na koje se primjenjuje dio treći glava II. poglavlje 5. CRR-a

f

Knjigovodstvene vrijednosti stavki na koje se primjenjuje okvir za tržišni rizik

Knjigovodstvene vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije stavki (osim izvanbilančnih stavki) na koje se primjenjuje dio treći glava IV. CRR-a U ovom se stupcu iskazuju stavke koje odgovaraju sekuritizacijskim pozicijama u knjizi pozicija kojima se trguje na koje se primjenjuju zahtjevi iz dijela trećeg glave IV. CRR-a.

g

Knjigovodstvene vrijednosti stavki koje ne podliježu kapitalnim zahtjevima ili podliježu odbicima od regulatornog kapitala

Knjigovodstvene vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije stavki (osim izvanbilančnih stavki) koje ne podliježu kapitalnim zahtjevima u skladu s CRR-om; knjigovodstvene vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije stavki (osim izvanbilančnih stavki) koje podliježu odbicima od regulatornog kapitala u skladu s dijelom drugim CRR-a

Odbijene stavke mogu uključivati, na primjer, stavke navedene u člancima 37., 38., 39. i 41. CRR-a.

Iznosi imovine stvarno su odbijeni iznosi od regulatornog kapitala, uzimajući u obzir svako netiranje s obvezama koje je dopušteno odbitkom (i svaki prag za odbitak) koji se može primijeniti u skladu s relevantnim člancima iz dijela drugog CRR-a.

Ako je na stavke iz članka 36. stavka 1. točke (k) i članka 48. CRR-a primijenjen ponder rizika 1 250  % umjesto da su odbijene, te stavke se ne iskazuju u stupcu (g) ovog obrasca nego u drugim odgovarajućim stupcima obrasca EU LI1. To vrijedi i za svaku drugu stavku na koju je primijenjen ponder rizika 1 250  % u skladu sa zahtjevima iz CRR-a.

Iznosi obveza iznosi su koji se moraju uzeti u obzir pri određivanju iznosa imovine za odbitak od regulatornog kapitala u skladu s relevantnim člancima iz dijela drugog CRR-a. Osim toga, u ovom se stupcu objavljuju sve obveze osim onih koje su i. relevantne za primjenu zahtjeva iz dijela trećeg glave II. poglavlja 4. CRR-a ili onih koje su ii. relevantne za primjenu zahtjeva iz dijela trećeg glave II. poglavlja 6. i dijela trećeg glave IV. CRR-a.

sve

Ako se na jednu stavku primjenjuju kapitalni zahtjevi iz nekoliko okvira, u svim se stupcima objavljuju vrijednosti koje odgovaraju kapitalnim zahtjevima na koje se odnose. Zato zbroj iznosa u stupcima od (c) do (g) ovog obrasca može biti veći od iznosa u stupcu (b) ovog obrasca. Institucije navode kvalitativna objašnjenja imovine i obveza na koje se primjenjuju kapitalni zahtjevi iz nekoliko okvira za rizik navedenih u dijelu trećem CRR-a.

Obrazac EU LI2 – Glavni izvori razlika između iznosâ regulatorne izloženosti i knjigovodstvenih vrijednosti u financijskim izvješćima. Fiksan format.

2.

Institucije objavljuju informacije iz članka 436. točke (d) CRR-a ispunjavanjem obrasca EU LI2 iz Priloga V. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama u nastavku ovog Priloga.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

1

Iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije

Iznosi u stupcima od (b) do (e) ovog obrasca isti su kao iznosi u stupcima od (c) do (f) obrasca EU LI1.

2

Iznos knjigovodstvene vrijednosti obveza u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije

Iznosi u stupcima od (b) do (e) ovog obrasca isti su kao iznosi u stupcima od (c) do (f) obrasca EU LI1.

3

Ukupni neto iznos u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije

Iznos nakon bilančnog netiranja imovine i obveza u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije, neovisno o prihvatljivosti te imovine i obveza za primjenu posebnih pravila netiranja u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljima 4. i 5. CRR-a i dijelom trećim glavom IV. CRR-a.

Iznos u ovom retku jednak je vrijednosti u retku 1 umanjenoj za vrijednost u retku 2 ovog obrasca.

4

Izvanbilančni iznosi

U stupcima od (a) do (d) ovog obrasca navode se izvanbilančne originalne izloženosti, prije primjene konverzijskog faktora, ovisno o slučaju, iz izvanbilančne evidencije, u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije.

5

Razlike u vrednovanju

Učinak knjigovodstvene vrijednosti vrijednosnih usklađenja u skladu s dijelom drugim glavom I. poglavljem 2 člankom 34. CRR-a i dijelom trećim glavom I. poglavljem 3. člankom 105. CRR-a za izloženosti iz knjige trgovanja i knjige pozicija kojima se ne trguje koje se mjere po fer vrijednosti u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.

Taj je iznos usklađen s iznosom u retku 7 obrasca EU CC1 i iznosom u retku 12 stupca (f) obrasca EU PV1.

6

Razlike zbog različitih pravila netiranja, osim onih koje su već navedene u retku 2 ovog obrasca

Ova se stavka odnosi na neto iznose bilančnih i izvanbilančnih izloženosti nakon primjene posebnih pravila netiranja iz dijela trećeg glave II. poglavlja 4. i 5. CRR-a i dijela trećeg glave IV. CRR-a. Učinak primjene pravila netiranja može biti negativan (ako se netira više izloženosti nego pri primjeni bilančnog netiranja u retku 2 ovog obrasca) ili pozitivan (ako se primjenjuju pravila netiranja iz CRR-a zbog čega se dobije niži iznos netiranja nego za bilančno netiranje u retku 2 ovog obrasca).

7

Razlike zbog uračunavanja rezervacija

Ponovno uvrštenje vrijednosti izloženosti specifičnih i općih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik (kako je definirano u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 183/2014 (5)) koje su u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za potrebe ponderiranja rizika bile odbijene od knjigovodstvene vrijednosti izloženosti u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 3. CRR-a. Što se tiče izloženosti koje su ponderirane rizikom u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 2. CRR-a, ako je knjigovodstvena vrijednost u financijskim izvješćima u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije umanjena za elemente koji u skladu s navedenom delegiranom uredbom ispunjavaju uvjete za opće ispravke vrijednosti, ti se elementi ponovno uvrštavaju u vrijednost izloženosti.

8

Razlike zbog primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika

Učinak primjene tehnika smanjenja rizika kako su definirane u CRR-u na vrijednost izloženosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije.

9

Razlike zbog kreditnih konverzijskih faktora

Učinak primjene relevantnih konverzijskih faktora u skladu s CRR-om na vrijednost izvanbilančnih izloženosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije.

Konverzijski faktor za izvanbilančne stavke koje treba ponderirati rizikom u skladu s dijelom trećim glavom II. CRR-a utvrđuje se u skladu s člancima 111., 166., 167. i 182. (kako se primjenjuju za kreditni rizik) i člankom 246. CRR-a (kako se primjenjuje za sekuritizacijski rizik).

10

Razlike zbog sekuritizacije s prijenosom rizika

Učinak primjene sekuritiziranih transakcija za prijenos kreditnog rizika na treće strane u skladu s CRR-om na vrijednost sekuritiziranih izloženosti.

11

Ostale razlike (ako je relevantno)

Drugi prihvatljivi razlozi za razlike između knjigovodstvenih vrijednosti u financijskim izvješćima u skladu s regulatornim opsegom primjene i iznosa izloženosti koji se uzimaju u obzir za regulatorne potrebe.

Institucije kvantitativne objave u ovom retku dopunjuju kvalitativnim objašnjenjima glavnih razloga za te razlike u tablici EU LIA.

12

Iznosi izloženosti koji se uzimaju u obzir za regulatorne potrebe

Ukupni iznos koji je primijenjen kao ishodište za izračun iznosa RWEA nakon primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika osim netiranja iz dijela trećeg glave II. poglavlja 4. CRR-a i nakon primjene zahtjeva za netiranje iz dijela trećeg glave II. poglavlja 4. i 5. CRR-a te dijela trećeg glave IV. CRR-a za svaku kategoriju rizika

Ako se primjenjuje standardizirani pristup, to je vrijednost nakon specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik, dodatna vrijednosna usklađenja u skladu s člancima 34. i 110. CRR-a i druga smanjenja regulatornog kapitala koja se odnose na stavku imovine. Za izvanbilančne stavke iz Priloga I. ovoj Provedbenoj uredbi, vrijednost izloženosti je nominalna vrijednost nakon umanjenja za specifične ispravke vrijednosti za kreditni rizik pomnožena s primjenjivim postotkom iz članka 111. stavka 1. točaka (a) i (d) CRR-a.

Ako se primjenjuje IRB pristup, objavljuje se vrijednost izloženosti u smislu članaka 166., 167. i 168. CRR-a.

Zato se u odgovarajućim redcima od 1 do 3 ovog obrasca objavljuju knjigovodstvene vrijednosti iskazane u financijskim izvješćima u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije, dok se u retku 4 ovog obrasca objavljuju izvanbilančne originalne izloženosti. Svako specifično regulatorno povećanje ili smanjenje povezano s tim iznosima uključuje se u retke od 5 do 11 ovog obrasca kako bi se objasnilo kako se ti iznosi usklađuju s iznosom izloženosti za regulatorne potrebe kao ishodište za izračun iznosa RWEA u skladu sa svakim od okvira iz stupaca od (b) do (e) ovog obrasca. To znači da će osobito za kreditni rizik vrijednosti izloženosti koje se uzimaju u obzir za regulatorne potrebe i objavljuju u retku 12 ovog obrasca biti različite od knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u financijskim izvješćima u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije, zbog posebnog regulatornog tretmana računovodstvenih odredaba za izračun iznosa RWEA.

Pravna osnova i upute

Referenca stupca

Objašnjenje

a

Ukupno

Ukupni iznos u stupcu (a) obrasca EU LI2 = iznosi u stupcu (b) obrasca EU LI1 – iznosi u stupcu (g) obrasca EU LI1.

 

Raščlamba stupaca u regulatornim kategorijama rizika od (b) do (e) odgovara raščlambi iz dijela trećeg CRR-a.

b

Okvir za kreditni rizik

Izloženosti iz dijela trećeg glave II. CRR-a

Izloženosti u skladu s okvirom za kreditni rizik odgovaraju iznosu izloženosti koji se primjenjuje u standardiziranom pristupu za kreditni rizik (vidjeti dio treći glavu II poglavlje 2. članak 111. CRR-a) ili izloženostima u statusu neispunjavanja obveza u IRB pristupu za kreditni rizik (vidjeti dio treći glavu II. poglavlje 3. članke 166., 167. i 168. CRR-a).

c

Sekuritizacijski okvir

Izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje navedene u dijelu trećem glavi II. poglavlju 5. CRR-a

Sekuritizacijske izloženosti određuju se u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. člankom 246. CRR-a.

d

Okvir za kreditni rizik druge ugovorne strane (CCR)

Izloženosti iz dijela trećeg glave II. poglavlja 6. CRR-a

e

Okvir za tržišni rizik

Izloženosti tržišnom riziku koje odgovaraju pozicijama na koje se primjenjuje okvir za tržišni rizik iz dijela trećeg glave IV. CRR-a

U ovom se stupcu objavljuju samo informacije u redcima od 1 do 3 i retku 12 ovog obrasca.

sve

Ako se na jednu stavku primjenjuju kapitalni zahtjevi u skladu s nekoliko okvira za rizik, to se objavljuje u svim relevantnim stupcima koji odgovaraju kapitalnim zahtjevima. Zato zbroj iznosa u stupcima od (b) do (e) ovog obrasca može biti veći od iznosa u stupcu (a) ovog obrasca. Institucije navode kvalitativna objašnjenja imovine i obveza na koje se primjenjuju kapitalni zahtjevi iz nekoliko okvira za rizik navedenih u dijelu trećem CRR-a.

Obrazac EU LI3 – Kratki opis razlika u opsegu konsolidacije (subjekt po subjekt)

3.

Institucije objavljuju informacije iz članka 436. točke (b) CRR-a ispunjavanjem obrasca EU LI3 iz Priloga V. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama u nastavku ovog Priloga.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

 

Redci su fleksibilni. Objavljuju se informacije o subjektima koji su obuhvaćeni opsegom računovodstvene i bonitetne konsolidacije kako je definirano u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom i dijelom prvim glavom II. odjeljcima 2. i 3. CRR-a, za koje se metoda računovodstvene konsolidacije razlikuje od metode bonitetne konsolidacije. Jedan redak po subjektu.

Pravna osnova i upute

Referenca stupca

Objašnjenje

a

Naziv subjekta

Naziv svih subjekata koji su obuhvaćeni opsegom regulatorne i računovodstvene konsolidacije institucije ili su iz njih izuzeti.

b

Metoda računovodstvene konsolidacije

Metoda konsolidacije primijenjena u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom

od c do g

Metoda bonitetne konsolidacije

Metoda konsolidacije primijenjena za potrebe dijela prvog glave II poglavlja 2. CRR-a

Minimalno se objavljuju metode iz članka 436. točke (b) CRR-a.

Institucije označavaju primjenjive stupce i tako navode metodu konsolidacije za svaki subjekt u skladu s računovodstvenim okvirom te je li, u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije, svaki subjekt i. potpuno konsolidiran; ii. proporcionalno konsolidiran; iii. priznat u skladu s metodom udjela; iv. ni konsolidiran ni izuzet ili je v. izuzet.

h

Opis subjekta

Kratak opis subjekta, navodeći (najmanje) sektor u kojem posluje

Tablica EU LIA – Objašnjenja razlika između iznosa računovodstvene i regulatorne izloženosti. Polja za slobodan unos teksta za objavu kvalitativnih informacija

4.

Institucije objavljuju informacije iz članka 436. točaka (b) i (d) CRR-a ispunjavanjem obrasca EU LIA iz Priloga V. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama u nastavku ovog Priloga.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

(a)

Institucije su dužne objasniti i kvantificirati uzroke svih značajnih razlika između iznosa u stupcima (a) i (b) obrasca EU LI1, neovisno o tome proizlaze li razlike iz različitih pravila konsolidacije ili primjene različitih računovodstvenih standarda za računovodstvenu i bonitetnu konsolidaciju.

(b)

Institucije su dužne objasniti uzroke razlika između knjigovodstvenih vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije i iznosa za regulatorne potrebe iskazanih u obrascu EU LI2.

Tablica EU LIB – Druge kvalitativne informacije o području primjene. Polja za slobodan unos teksta za objavu kvalitativnih informacija

5.

Institucije objavljuju informacije iz članka 436. točaka (f), (g) i (h) ispunjavanjem obrasca EU LIB iz Priloga V. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama u nastavku ovog Priloga.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

(a)

Institucije objavljuju sve postojeće ili predviđene značajne praktične ili pravne prepreke u vezi s promptnim prijenosom regulatornog kapitala ili otplatom obveza između matičnog društva i njegovih društava kćeri.

(b)

Institucije objavljuju, ako je primjenjivo, naziv ili nazive društava kćeri koja nisu uključena u konsolidaciju.

(c)

Institucije objavljuju, ako je primjenjivo, okolnosti u kojima se primjenjuje odstupanje iz članka 7. CRR-a ili metoda pojedinačne konsolidacije iz članka 9. CRR-a.

(d)

Institucije objavljuju, ako je primjenjivo, ukupan iznos za koji je stvarni regulatorni kapital niži od zahtijevanog u svim društvima kćerima koja nisu uključena u konsolidaciju te naziv ili nazive tih društava kćeri.

Obrazac EU-PV1 – Bonitetna vrijednosna usklađenja (PVA). Fiksan format.

6.

Institucije koje za određivanje dodatnih vrijednosnih usklađenja za bonitetno vrijednosno usklađenje primjenjuju osnovni pristup u skladu s poglavljem III. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 (6) objavljuju informacije iz članka 436. točke (e) CRR-a ispunjavanjem obrasca EU PV1 iz Priloga V. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama u nastavku ovog Priloga.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

Redci od 1 do 10

Dodatna vrijednosna usklađenja na razini kategorije

Dodatne prilagodbe vrednovanja na razini kategorije za neizvjesnost tržišnih cijena, troškove zatvaranja pozicija, rizik modela, koncentrirane pozicije, buduće administrativne troškove, ranije zatvaranje pozicija i operativni rizik određuju se u skladu s člancima od 9. do 11. odnosno člancima od 14. do 17. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

Kad je riječ o kategorijama za neizvjesnost tržišnih cijena, troškove zatvaranja pozicija i rizik modela, koje podliježu koristi diversifikacije kako je određeno u članku 9. stavku 6., članku 10. stavku 7. odnosno članku 11. stavku 7. Delegirane uredbe (EU) 2016/101, dodatne prilagodbe vrednovanja na razini kategorije objavljuju u stupcima od a do EU-e2 ovog obrasca kao čisti zbroj pojedinačnih dodatnih prilagodbi vrednovanja prije primjene koristi diversifikacije. Koristi diversifikacije u skladu s člankom 9. stavkom 6., člankom 10. stavkom 7. i člankom 11. stavkom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 iskazuju se u stupcu (f) ovog obrasca.

1

Neizvjesnost tržišnih cijena

Članak 105. stavak 10. CRR-a

Dodatne prilagodbe vrednovanja za neizvjesnost tržišnih cijena izračunavaju se u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

2

Nije primjenjivo

3

Troškovi zatvaranja pozicija

Članak 105. stavak 10. CRR-a

Dodatne prilagodbe vrednovanja za troškove zatvaranja pozicija izračunavaju se u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

4

Koncentracija pozicija

Članak 105. stavak 11. CRR-a

Dodatne prilagodbe vrednovanja za koncentrirane pozicije izračunavaju se u skladu s člankom 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

5

Ranije zatvaranje pozicija

Članak 105. stavak 10. CRR-a

Dodatne prilagodbe vrednovanja za ranije zatvaranje pozicija izračunavaju se u skladu s člankom 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

6

Rizik modela

Članak 105. stavak 10. CRR-a

Dodatne prilagodbe vrednovanja za rizik modela izračunavaju se u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

7

Operativni rizik

Članak 105. stavak 10. CRR-a

Dodatne prilagodbe vrednovanja za operativni rizik izračunavaju se u skladu s člankom 17. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

8

Nije primjenjivo

9

Nije primjenjivo

10

Budući administrativni troškovi

Članak 105. stavak 10. CRR-a

Dodatne prilagodbe vrednovanja za buduće administrativne troškove izračunavaju se u skladu s člankom 15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

11

Nije primjenjivo

12

Ukupna dodatna vrijednosna usklađenja

Ukupna dodatna vrijednosna usklađenja koja se odbijaju od regulatornog kapitala u skladu s člancima 34. i 105. CRR-a objavljuju se u retku 12 stupcu (f) ovog obrasca. Taj je iznos usklađen s iznosom u retku 7 obrasca EU CC1 i iznosom u retku 5 stupca (a) obrasca EU LI2.

Za portfelje na koje se primjenjuje osnovni pristup iz poglavlja III. Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o bonitetnom vrednovanju, ukupno dodatno vrijednosno usklađenje je zbroj iznosa iz redaka od 1 do 10 ovog obrasca, a za portfelje na koje se primjenjuje pristup, ako ih ima, zbroj iznosa koji se izračunavaju u skladu s člankom 7. stavkom 2. točke (b) podtočaka od i. do iii. Delegirane uredbe (EU) 2016/101.

Za portfelje na koje se primjenjuje pojednostavnjeni pristup iz poglavlja II. Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o bonitetnom vrednovanju, ukupno dodatno vrijednosno usklađenje u stupcu (f) ovog obrasca je iznos koji se izračunava u skladu s člankom 5. tog poglavlja.

Slovna oznaka stupca

Objašnjenje

a-e

Raščlamba prema KATEGORIJI RIZIKA

Institucije svoju imovinu i obveze po fer vrijednosti uključene u izračun praga u skladu s člankom 4. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 (knjiga trgovanja i knjiga pozicija kojima se ne trguje) raspoređuju prema sljedećim kategorijama rizika: kamatni, tečajni i valutni rizik, rizik vlasničkih instrumenata te robni rizik.

Iz raščlambe u ovim stupcima isključena su dodatna vrijednosna usklađenja koja se izračunavaju u skladu s člancima 12. i 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 koja se objavljuju u stupcima EU-e1 i EU-e2 ovog obrasca.

EU e1

Dodatna vrijednosna usklađenja na razini kategorije – Nesigurnost vrednovanja: Dodatna vrijednosna usklađenja za nerealizirane kreditne raspone

Članak 105. stavak 10. CRR-a, članak 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

Ukupna dodatna vrijednosna usklađenja izračunana za nerealizirane kreditne raspone („dodatna vrijednosna usklađenja za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju”) i njezino raspoređivanje u dodatna vrijednosna usklađenja za neizvjesnost tržišnih cijena, za troškove zatvaranja pozicija ili za rizik modela u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

EU e2

Dodatna vrijednosna usklađenja na razini kategorije – Dodatna vrijednosna usklađenja troškova ulaganja i financiranja

Članak 105. stavak 10. CRR-a, članak 13. Delegirane uredbe (EU) 2016/101.

Ukupna dodatna vrijednosna usklađenja za troškove investiranja i financiranja i njezino raspoređivanje u vrijednosna usklađenja za neizvjesnost tržišnih cijena, za troškove zatvaranja pozicija ili za rizik modela određuje se u skladu s člankom 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

f

Ukupna dodatna vrijednosna usklađenja na razini kategorije nakon primjene diversifikacije

Za portfelje na koje se primjenjuje osnovni pristup iz poglavlja III. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101, ukupna dodatna vrijednosna usklađenja na razini kategorije nakon primjene diversifikacije uključuju ukupna dodatna vrijednosna usklađenja koja se izračunavaju u skladu s osnovnim pristupom za imovinu i obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti uključene u prag za izračun u skladu s člankom 4. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101. To uključuje koristi diversifikacije definirane u skladu s člankom 9. stavkom 6., člankom 10. stavkom 7. i člankom 11. stavkom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

Ukupno dodatno vrijednosno usklađenje u retku 12 stupcu (f) ovog obrasca uključuje iznose koji se izračunavaju u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (b) podtočkama od i. do iii. Delegirane uredbe (EU) 2016/101, za portfelje na koje se primjenjuje zamjenski pristup, ako ih ima.

Za portfelje na koje se primjenjuje pojednostavnjeni pristup iz poglavlja II. Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o bonitetnom vrednovanju, ukupno dodatno vrijednosno usklađenje uključeno u redak 12 ovog obrasca iznos je koji se izračunava u skladu s člankom 5. tog poglavlja.

g

Od čega: ukupna dodatna vrijednosna usklađenja u skladu s osnovnim pristupom u knjizi pozicija kojima se trguje

Za svaku relevantnu kategoriju dodatnih vrijednosnih usklađenja, za portfelje na koje se primjenjuje osnovni pristup iz poglavlja III. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101, udio dodatnih vrijednosnih usklađenja koja proizlaze iz pozicija koje se drže u knjizi trgovanja: sve pozicije u financijskim instrumentima i robi koje institucija drži s namjerom trgovanja ili da bi zaštitila pozicije koje drži s namjerom trgovanja u skladu s člankom 104. CRR-a.

Objavljena vrijednost uključuje koristi diversifikacije definirane u skladu s člankom 9. stavkom 6., člankom 10. stavkom 7. i člankom 11. stavkom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.

h

Od čega: ukupna dodatna vrijednosna usklađenja u skladu s osnovnim pristupom u knjizi pozicija kojima se ne trguje

Za svaku relevantnu kategoriju dodatnih vrijednosnih usklađenja, za portfelje na koje se primjenjuje osnovni pristup iz poglavlja III. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101, udio dodatnih vrijednosnih usklađenja koja proizlaze iz pozicija koje se vrednuju po fer vrijednosti u financijskim instrumentima i robi koje se ne drže u knjizi trgovanja

Objavljena vrijednost uključuje koristi diversifikacije određene u skladu s člankom 9. stavkom 6., člankom 10. stavkom 7. i člankom 11. stavkom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101.


(1)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(2)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (SL L 372, 31.12.1986., str. 1.).

(5)  DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 183/2014 оd 20. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se pobliže određuje način izračuna specifičnih i općih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik (SL L 57, 27.2.2014., str. 3.).

(6)  DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/101 оd 26. listopada 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14. (SL L 21, 28.1.2016., str. 54.).


PRILOG VII.

Obrazac EU CC1 – Sastav regulatornog kapitala

 

(a)

(b)

Iznosi

Izvor na temelju referentnih brojeva/slova u bilanci u skladu s opsegom regulatorne konsolidacije

Redovni osnovni kapital (CET1): instrumenti i rezerve

1

Instrumenti kapitala i računi premija na dionice

 

(h)

 

od čega: instrument vrste 1

 

 

 

od čega: instrument vrste 2

 

 

 

od čega: instrument vrste 3

 

 

2

Zadržana dobit

 

 

3

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (i druge rezerve)

 

 

EU-3a

Rezerve za opće bankovne rizike

 

 

4

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 484. stavka 3. CRR-a i povezani računi premija na dionice koji se postupno isključuju iz redovnog osnovnog kapitala

 

 

5

Manjinski udjeli (iznosi dopušteni u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu)

 

 

EU-5a

Neovisno provjerena dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine umanjena za predvidive troškove ili dividende

 

 

6

Redovni osnovni kapital (CET1) prije regulatornih usklađenja

 

 

Redovni osnovni kapital (CET1): regulatorna usklađenja

7

Dodatna vrijednosna usklađenja (negativan iznos)

 

 

8

Nematerijalna imovina (umanjena za povezanu poreznu obvezu) (negativan iznos)

 

(a) minus (d)

9

Nije primjenjivo

 

 

10

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (umanjena za povezanu poreznu obvezu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3. CRR-a) (negativan iznos)

 

 

11

Rezerve iz fer vrednovanja koje se odnose na dobitke ili gubitke na osnovi zaštite novčanog toka financijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti

 

 

12

Negativni iznosi koji proizlaze iz izračuna iznosa očekivanih gubitaka

 

 

13

Svako povećanje kapitala nastalo kao rezultat sekuritizirane imovine (negativan iznos)

 

 

14

Dobici ili gubici po obvezama vrednovanima po fer vrijednosti nastali kao rezultat promjena kreditne sposobnosti same institucije

 

 

15

Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca (negativan iznos)

 

 

16

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativan iznos)

 

 

17

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako ti subjekti imaju s institucijom recipročno međusobno ulaganje čiji je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije (negativan iznos)

 

 

18

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

 

 

19

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

 

 

20

Nije primjenjivo

 

 

EU-20a

Iznos izloženosti sljedećih stavki kojima se dodjeljuje ponder rizika od 1 250  %, ako se institucija odluči za alternativu odbicima

 

 

EU-20b

od čega: kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora (negativan iznos)

 

 

EU-20c

od čega: sekuritizacijske pozicije (negativan iznos)

 

 

EU-20d

od čega: slobodne isporuke (negativan iznos)

 

 

21

Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10 %, umanjeno za povezanu poreznu obvezu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3. CRR-a) (negativan iznos)

 

 

22

Iznos koji premašuje prag od 17,65 % (negativan iznos)

 

 

23

od čega: izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija u tim subjektima ima značajno ulaganje

 

 

24

Nije primjenjivo

 

 

25

od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika

 

 

EU-25a

Gubici tekuće financijske godine (negativan iznos)

 

 

EU-25b

Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama dodatnog osnovnog kapitala ako institucija na odgovarajući način uskladi iznos stavki dodatnog osnovnog kapitala u onoj mjeri u kojoj takvi porezni troškovi umanjuju iznos do kojeg se te stavke mogu koristiti za pokrivanje rizika ili gubitaka (negativan iznos)

 

 

26

Nije primjenjivo

 

 

27

Kvalificirani odbici od dodatnog osnovnog kapitala koji premašuju stavke dodatnog osnovnog kapitala institucije (negativan iznos)

 

 

27a

Ostala regulatorna usklađenja

 

 

28

Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala

 

 

29

Redovni osnovni kapital

 

 

Dodatni osnovni kapital: instrumenti

30

Instrumenti kapitala i računi premija na dionice

 

(i)

31

od čega: klasificirani kao kapital u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardom

 

 

32

od čega: klasificirani kao obveze u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardom

 

 

33

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 484. stavka 4. CRR-a i povezani računi premija na dionice koji se postupno isključuju iz redovnog osnovnog kapitala

 

 

EU-33a

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 494.a stavka 1. CRR-a koje se postupno isključuju iz redovnog osnovnog kapitala

 

 

EU-33b

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 494.b stavka 1. CRR-a koje se postupno isključuju iz redovnog osnovnog kapitala

 

 

34

Kvalificirani osnovni kapital uključen u konsolidirani dodatni osnovni kapital (uključujući manjinske udjele koji nisu navedeni u retku 5) u izdanju društava kćeri koji drže treće strane

 

 

35

od čega: instrumenti u izdanju društava kćeri koji se postupno isključuju

 

 

36

Redovni osnovni kapital (AT1) prije regulatornih usklađenja

 

 

Dodatni osnovni kapital: regulatorna usklađenja

37

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativan iznos)

 

 

38

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako ti subjekti imaju s institucijom recipročno međusobno ulaganje čiji je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije (negativan iznos)

 

 

39

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

 

 

40

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

 

 

41

Nije primjenjivo

 

 

42

Kvalificirani odbici od dopunskog kapitala koji premašuju stavke dopunskog kapitala institucije (negativan iznos)

 

 

42a

Ostala regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

 

 

43

Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (AT1)

 

 

44

Dodatni osnovni kapital (AT1)

 

 

45

Osnovni kapital (T1 = CET1 + AT1)

 

 

Dopunski kapital (T2): instrumenti

46

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice

 

 

47

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 484. stavka 5. CRR-a i povezani računi premija na dionice koji se postupno isključuju iz dopunskog kapitala kako je opisano u članku 484. stavku 5. CRR-a

 

 

EU-47a

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 494.a stavka 2. CRR-a koje se postupno isključuju iz dopunskog kapitala

 

 

EU-47b

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 494.b stavka 2. CRR-a koje se postupno isključuju iz dopunskog kapitala

 

 

48

Kvalificirani instrumenti regulatornog kapitala uključeni u konsolidirani dopunski kapital (uključujući manjinske udjele i instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji nisu navedeni u retku 5 ili retku 34) u izdanju društava kćeri koje drže treće strane

 

 

49

od čega: instrumenti u izdanju društava kćeri koji se postupno ukidaju

 

 

50

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik

 

 

51

Dopunski kapital (T2) prije regulatornih usklađenja

 

 

Dopunski kapital (T2): regulatorna usklađenja

52

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos)

 

 

53

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora ako ti subjekti imaju s institucijom recipročno međusobno ulaganje čiji je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije (negativan iznos)

 

 

54

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

 

 

54a

Nije primjenjivo

 

 

55

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

 

 

56

Nije primjenjivo

 

 

EU-56a

Odbici kvalificiranih prihvatljivih obveza koji premašuju stavke prihvatljivih obveza institucije (negativan iznos)

 

 

EU-56b

Ostala regulatorna usklađenja dopunskog kapitala

 

 

57

Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala

 

 

58

Dopunski kapital (T2)

 

 

59

Ukupni kapital (TC = T1 + T2)

 

 

60

Ukupni iznos izloženosti riziku

 

 

Stope kapitala i zahtjevi uključujući zaštitne slojeve

61

Redovni osnovni kapital

 

 

62

Osnovni kapital

 

 

63

Ukupni kapital

 

 

64

Sveukupni kapitalni zahtjevi institucije za redovni osnovni kapital

 

 

65

od čega: zaštitni sloj za očuvanje kapitala

 

 

66

od čega: zahtjev za protuciklički zaštitni sloj kapitala

 

 

67

od čega: zahtjev za zaštitni sloj za sistemski rizik

 

 

EU-67a

od čega: zahtjev za zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu instituciju (GSV) ili drugu sistemski važnu instituciju (OSV institucija)

 

 

EU-67b

od čega: dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge

 

 

68

Redovni osnovni kapital (kao postotak iznosa izloženosti rizicima) dostupan nakon ispunjenja minimalnih kapitalnih zahtjeva

 

 

Nacionalni minimumi (ako se razlikuju od onih iz okvira Basel III)

69

Nije primjenjivo

 

 

70

Nije primjenjivo

 

 

71

Nije primjenjivo

 

 

Iznosi ispod praga za odbitak (prije ponderiranja rizika)

72

Izravna i neizravna ulaganja u regulatorni kapital i prihvatljive obveze subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos ispod praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije)

 

 

73

Izravna i neizravna ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (iznos ispod praga od 17,65 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije)

 

 

74

Nije primjenjivo

 

 

75

Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos ispod praga od 17,65 %, umanjeno za povezanu poreznu obvezu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3. CRR-a)

 

 

Primjenjive gornje granice za uključenje rezervacija u dopunski kapital

76

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik uključeni u dopunski kapital za izloženosti na koje se primjenjuje standardizirani pristup (prije primjene gornje granice)

 

 

77

Gornja granica za uključenje ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u dopunski kapital u skladu sa standardiziranim pristupom

 

 

78

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik uključeni u dopunski kapital za izloženosti na koje se primjenjuje pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (prije primjene gornje granice)

 

 

79

Gornja granica za uključenje ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u dopunski kapital u skladu s pristupom zasnovanim na internim rejting-sustavima

 

 

Instrumenti kapitala koji se postupno isključuju (primjenjivo samo od 1. siječnja 2014. do 1. siječnja 2022.)

80

Aktualna gornja granica za instrumente redovnog osnovnog kapitala koji se postupno isključuju

 

 

81

Iznos isključen iz redovnog osnovnog kapitala zbog gornje granice (višak iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća)

 

g

82

Aktualna gornja granica za instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji se postupno isključuju

 

 

83

Iznos isključen iz dodatnog osnovnog kapitala zbog gornje granice (višak iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća)

 

 

84

Aktualna gornja granica za instrumente dopunskog kapitala koji se postupno isključuju

 

 

85

Iznos isključen iz dopunskog kapitala zbog gornje granice (višak iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća)

 

 

Obrazac EU CC2 – Usklađenje regulatornog kapitala i bilance u revidiranim financijskim izvješćima

Fleksibilan obrazac. Podaci u recima objavljuju se u skladu s bilancom iz revidiranih financijskih izvješća institucije. Stupci ostaju fiksni, osim ako institucija ima isti opseg računovodstvene i regulatorne konsolidacije pa se u tom slučaju stupci (a) i (b) spajaju

 

a

b

c

Bilanca objavljena u financijskim izvješćima

U skladu s opsegom regulatorne konsolidacije

Referentni dokument

Stanje na kraju razdoblja

Stanje na kraju razdoblja

 

ImovinaRaščlamba prema kategorijama imovine u skladu s bilancom u objavljenim financijskim izvješćima

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Ukupna imovina

 

 

 

ObvezeRaščlamba prema kategorijama obveza u skladu s bilancom u objavljenim financijskim izvješćima

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Ukupne obveze

 

 

 

Dionički kapital

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Ukupni dionički kapital

 

 

 

Obrazac EU CCA: Glavne značajke instrumenata regulatornog kapitala i instrumenata prihvatljivih obveza

 

a

Kvalitativne ili kvantitativne informacije – slobodan unos

1

Izdavatelj

 

2

Jedinstvena oznaka (npr. CUSIP, ISIN ili oznaka Bloomberg za privatni plasman)

 

2a

Javni ili privatni plasman

 

3

Propisi kojima se uređuju instrumenti

 

3a

Ugovorno priznavanje ovlasti otpisa i konverzije sanacijskih tijela

 

 

Regulatorni tretman

 

4

Aktualni tretman s obzirom na, ovisno o slučaju, prijelazna pravila CRR-a

 

5

Pravila CRR-a nakon prijelaznog razdoblja

 

6

Priznat na pojedinačnoj / (pot)konsolidiranoj / pojedinačnoj i (pot)konsolidiranoj osnovi

 

7

Vrsta instrumenta (vrste utvrđuje svaka država)

 

8

Iznos priznat u regulatornom kapitalu ili prihvatljivim obvezama (valuta u milijunima, na zadnji datum izvještavanja)

 

9

Nominalni iznos instrumenta

 

EU-9a

Cijena izdanja

 

EU-9b

Otkupna cijena

 

10

Računovodstvena klasifikacija

 

11

Izvorni datum izdavanja

 

12

Bez dospijeća ili s dospijećem

 

13

Izvorni rok dospijeća

 

14

Opcija kupnje izdavatelja uz prethodno odobrenje nadzornog tijela

 

15

Neobvezni datum izvršenja opcije kupnje, uvjetni datumi izvršenja opcije kupnje i otkupna vrijednost

 

16

Naknadni datumi izvršenja opcije kupnje, prema potrebi

 

 

Kuponi/dividende

 

17

Fiksna ili promjenjiva dividenda/kupon

 

18

Kuponska stopa i povezani indeksi

 

19

Postojanje mehanizama obveznog otkazivanja dividende

 

EU-20a

Puno diskrecijsko pravo, djelomično diskrecijsko pravo ili obvezno (u vremenskom pogledu)

 

EU-20b

Puno diskrecijsko pravo, djelomično diskrecijsko pravo ili obvezno (u pogledu iznosa)

 

21

Postojanje ugovorne odredbe o povećanju prinosa ili drugih poticaja za otkup

 

22

Nekumulativni ili kumulativni

 

23

Konvertibilni ili nekonvertibilni

 

24

Ako su konvertibilni, pokretač(i) konverzije

 

25

Ako su konvertibilni, potpuno ili djelomično

 

26

Ako su konvertibilni, stopa konverzije

 

27

Ako su konvertibilni, je li konverzija obvezna i li neobvezna

 

28

Ako su konvertibilni, navesti vrstu instrumenta u koji se mogu konvertirati

 

29

Ako su konvertibilni, navesti vrstu instrumenta u koji se mogu konvertirati

 

30

Značajke smanjenja vrijednosti

 

31

U slučaju smanjenja vrijednosti, pokretač(i) smanjenja vrijednosti

 

32

U slučaju smanjenja vrijednosti, potpuno ili djelomično

 

33

U slučaju smanjenja vrijednosti, trajno ili privremeno

 

34

U slučaju privremenog smanjenja vrijednosti, opis mehanizama povećanja vrijednosti

 

34a

Vrsta podređenosti (samo za prihvatljive obveze)

 

EU-34b

Položaj instrumenta u redovnom postupku u slučaju insolventnosti

 

35

Mjesto u hijerarhiji u slučaju likvidacije (navesti vrstu instrumenta koja mu je neposredno nadređena)

 

36

Nesukladne značajke konvertiranih instrumenata

 

37

Ako postoje, navesti nesukladne značajke

 

37a

Poveznica na sve uvjete instrumenta (označivanje)

 

(1) Upisati „NP” ako pitanje nije primjenjivo


PRILOG VIII.

Upute za obrasce o objavi regulatornog kapitala

Obrazac EU CC1 – Sastav regulatornog kapitala

1.

Institucije objavljuju informacije iz članka 437. točaka (a), (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 575/2013 (1) („CRR”) ispunjavanjem obrasca EU CC1 iz Priloga VII. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama iz ovog Priloga.

2.

Za potrebe obrasca EU CC1, regulatorna usklađenja podrazumijevaju odbitke od regulatornog kapitala i bonitetne filtre.

3.

Institucije su dužne ispuniti stupac (b) ovog obrasca i iskazati izvor svakog značajnog podatka, na koji će se upućivati u odgovarajućim redcima u obrascu EU CC2.

4.

Institucije uz obrazac prilažu opis svih ograničenja primijenjenih pri izračunu regulatornog kapitala u skladu s CRR-om i instrumente, bonitetne filtre i odbitke na koje se ta ograničenja odnose. Navode i detaljno objašnjenje osnove za izračun stopa kapitala ako se izračunavaju primjenom elemenata regulatornog kapitala koji se određuju na nekoj drugoj osnovi, a ne na onoj propisanoj u CRR-u.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

1

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice u skladu s člankom 26. stavkom 1. točkama (a) i (b) i člancima 27., 28. i 29. CRR-a te EBA-inim popisom iz članka 26. stavka 3. CRR-a, te njihova raščlamba po vrsti instrumenta.

2

Zadržana dobit

Zadržana dobit prije svih regulatornih usklađenja u skladu s člankom 26. stavkom 1. točkom (c) CRR-a (prije uvrštenja prijelazne neto dobiti ili gubitaka).

3

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (i druge rezerve)

Iznos akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti i drugih rezervi u skladu s člankom 26. stavkom 1. točkama (d) i (e) CRR-a

EU-3a

Rezerve za opće bankovne rizike

Iznos rezervi za opće bankovne rizike u skladu s člankom 26. stavkom 1. točkom (f) CRR-a

4

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 484. stavka 3. CRR-a i povezani računi premija na dionice koji se postupno isključuju iz redovnog osnovnog kapitala

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 484. stavka 3. CRR-a i povezani računi premija na dionice koji se postupno isključuju iz dopunskog kapitala kako je opisano u članku 486. stavku 2. CRR-a

5

Manjinski udjeli (iznos dopušten u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu)

Manjinski udjeli (iznos dopušten u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu) u skladu s člankom 84. CRR-a

EU-5a

Neovisno provjerena dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine umanjena za predvidive troškove ili dividende

Neovisno provjerena dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine umanjena za predvidive troškove ili dividende u skladu s člankom 26. stavkom 2 CRR-a

6

Redovni osnovni kapital (CET1) prije regulatornih usklađenja

Zbroj iznosa iz redaka od 1 do EU-5a ovog obrasca

7

Dodatna vrijednosna usklađenja (negativan iznos)

Dodatna vrijednosna usklađenja u skladu s člancima 34. i 105. CRR-a (negativan iznos)

8

Nematerijalna imovina (umanjena za povezanu poreznu obvezu) (negativan iznos)

Nematerijalna imovina (umanjena za povezanu poreznu obvezu) u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (b) i člankom 37. CRR-a (negativan iznos)

9

Nije primjenjivo

10

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (umanjena za povezanu poreznu obvezu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3. CRR-a) (negativan iznos)

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (umanjena za povezanu poreznu obvezu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3. CRR-a) u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (c) i člankom 38. CRR-a (negativan iznos)

11

Rezerve iz fer vrednovanja koje se odnose na dobitke ili gubitke na osnovi zaštite novčanog toka financijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti

Rezerve iz fer vrednovanja koje se odnose na dobitke ili gubitke na osnovi zaštite novčanog toka financijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom (a) CRR-a

12

Negativni iznosi koji proizlaze iz izračuna iznosa očekivanih gubitaka

Negativni iznosi koji proizlaze iz izračuna iznosa očekivanih gubitaka u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (d) i člankom 40. CRR-a

13

Svako povećanje kapitala nastalo kao rezultat sekuritizirane imovine (negativan iznos)

Svako povećanje kapitala nastalo kao rezultat sekuritizirane imovine u skladu s člankom 32. stavkom 1. CRR-a (negativan iznos)

14

Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao rezultat promjena kreditne sposobnosti same institucije

Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao rezultat promjena kreditne sposobnosti same institucije u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom (b) CRR-a

15

Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca (negativan iznos)

Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (e) i člankom 41. CRR-a (negativan iznos)

16

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala kako je opisano u članku 36. stavku 1. točki (f) i članku 42. CRR-a (negativan iznos)

17

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako ti subjekti imaju s institucijom recipročno međusobno ulaganje čiji je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako ti subjekti imaju s institucijom recipročno međusobno ulaganje čiji je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije kako je opisano u članku 36. stavku 1. točki (g) i članku 44. CRR-a (negativan iznos)

18

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) kako je opisano u članku 36. stavku 1. točki (h), člancima 43., 45., 46., članku 49. stavcima 2. i 3. i članku 79. CRR-a (negativan iznos)

19

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) kako je opisano u članku 36. stavku 1. točki (i), člancima 43., 45., 47., članku 48. stavku 1. točki (b) i članku 49. stavcima od 1. do 3. CRR-a (negativan iznos)

20

Nije primjenjivo

EU-20a

Iznos izloženosti sljedećih stavki kojima se dodjeljuje ponder rizika od 1 250  %, ako se institucija odluči za alternativu odbicima

Iznos izloženosti kojima se dodjeljuje ponder rizika od 1 250  %, ako se institucija odluči za alternativu odbicima, kako je opisano u članku 36. stavku 1. točki (k) CRR-a

EU-20b

Od čega: kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora (negativan iznos)

Od iznosa u retku EU-20a, iznos koji se odnosi na kvalificirane udjele zvan financijskog sektora u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (i) i člancima od 89. do 91. CRR-a (negativan iznos)

EU-20c

Od čega: sekuritizacijske pozicije (negativan iznos)

Od iznosa u retku EU-20a ovog obrasca, iznos koji se odnosi na sekuritizacijske pozicije, u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (k) podtočkom ii., člankom 243. stavkom 1. točkom (b), člankom 244. stavkom 1. tokom (b) i člankom 258. CRR-a (negativan iznos)

EU-20d

Od čega: slobodne isporuke (negativan iznos)

Od iznosa u retku EU-20a ovog obrasca, iznos koji se odnosi na slobodne isporuke u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (k) podtočkom iii. i člankom 379. stavkom 3. CRR-a (negativan iznos)

21

Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10 %, umanjeno za povezanu poreznu obvezu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3. CRR-a) (negativan iznos)

Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10 %, umanjeno za povezanu poreznu obvezu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3. CRR-a), kako je opisano u članku 36. stavku 1. točki (c), članku 38. i članku 48. stavku 1. točki (a) CRR-a (negativan iznos)

22

Iznos koji premašuje prag od 17,65 % (negativan iznos)

Iznos koji premašuje prag od 17,65 % u skladu s člankom 48. stavkom 1. CRR-a (negativan iznos)

23

Od čega: izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija u tim subjektima ima značajno ulaganje

Od iznosa u retku 22 ovog obrasca, iznos izravnih, neizravnih i sintetskih ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija u tim subjektima ima značajno ulaganje, kako je opisano u članku 36. stavku 1. točki (i) i članku 48. stavku 1. točki (b) CRR-a

24

Nije primjenjivo

25

Od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika

Od iznosa u retku 22 ovog obrasca, iznos odgođene porezne imovine koja proizlazi iz privremenih razlika, kako je opisano u članku 36. stavku 1. točki (c), članku 38. i članku 48. stavku 1. točki (a) CRR-a

EU-25a

Gubici tekuće financijske godine (negativan iznos)

Gubici tekuće financijske godine u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (a) CRR-a (negativan iznos)

EU-25b

Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama dodatnog osnovnog kapitala ako institucija na odgovarajući način uskladi iznos stavki dodatnog osnovnog kapitala u onoj mjeri u kojoj takvi porezni troškovi umanjuju iznos do kojeg se te stavke mogu koristiti za pokrivanje rizika ili gubitaka (negativan iznos)

Iznos predvidivih poreznih troškova povezanih sa stavkama dodatnog osnovnog kapitala koji se može predvidjeti u trenutku njihova izračun, osim ako institucija na odgovarajući način uskladi iznos stavki dodatnog osnovnog kapitala u onoj mjeri u kojoj takvi porezni troškovi umanjuju iznos do kojeg se te stavke mogu koristiti za pokrivanje rizika ili gubitaka, u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (l) CRR-a (negativan iznos)

26

Nije primjenjivo

27

Kvalificirani odbici od dodatnog osnovnog kapitala koji premašuju stavke dodatnog osnovnog kapitala institucije (negativan iznos)

Kvalificirani odbici od dodatnog osnovnog kapitala koji premašuju stavke dodatnog osnovnog kapitala institucije, kako je opisano u članku 36. stavku 1. točki (j) CRR-a (negativan iznos)

EU-27a

Ostala regulatorna usklađenja

Institucije u ovom retku objavljuju svako primjenjivo regulatorno usklađenje, koje je iskazano za potrebe nadzornog izvješćivanja, ali nije uključeno ni u jedan drugi redak ovog obrasca, uključujući iznos usklađenja zbog prelaska na primjenu MSFI-ja 9, ako je relevantno i do isteka prijelaznog razdoblja

28

Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala

Izračunavaju se kao zbroj iznosa iz redaka od 7 do EU-20a, 21, 22 i od EU-25a do EU-27a ovog obrasca

29

Redovni osnovni kapital

Izračunava se tako da se od retka 6 oduzme redak 28 ovog obrasca

30

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice u skladu s člancima 51 i 52. CRR-a

31

Od čega: klasificirani kao kapital u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima

Iznos u retku 30 ovog obrasca klasificiran kao kapital u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima

32

Od čega: klasificirani kao obveze u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardom

Iznos u retku 30 ovog obrasca klasificiran kao obveze u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima

33

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 484. stavka 4. CRR-a i povezani računi premija na dionice koji se postupno isključuju iz redovnog osnovnog kapitala

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 484. stavka 4. CRR-a i povezani računi premija na dionice koji se postupno isključuju iz dopunskog kapitala u skladu s člankom 486. stavkom 3. CRR-a

EU-33a

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 494.a stavka 1. CRR-a koje se postupno isključuju iz redovnog osnovnog kapitala

EU-33b

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 494.b stavka 1. CRR-a koje se postupno isključuju iz redovnog osnovnog kapitala

34

Kvalificirani osnovni kapital uključen u konsolidirani dodatni osnovni kapital (uključujući manjinske udjele koji nisu navedeni u retku 5) u izdanju društava kćeri koji drže treće strane

Kvalificirani osnovni kapital uključen u konsolidirani dodatni osnovni kapital (uključujući manjinske udjele koji nisu navedeni u retku 5 ovog obrasca) u izdanju društava kćeri koji drže treće strane, kako je opisano u člancima 85. i 86. CRR-a

35

Od čega: instrumenti u izdanju društava kćeri koji se postupno ukidaju

Iznos u retku 34 ovog obrasca koji se odnosi na instrumente u izdanju društava kćeri koji se postupno ukidaju, kako je opisano u članku 486. stavku 3. CRR-a

36

Redovni osnovni kapital (AT1) prije regulatornih usklađenja

Zbroj iznosa iz redaka 30, 33, EU-33a, EU-33b i 34 ovog obrasca

37

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala, kako je opisano u članku 52. stavku 1. točki (b), članku 56. točki (a) i članku 57. CRR-a (negativan iznos)

38

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako ti subjekti imaju s institucijom recipročno međusobno ulaganje čiji je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako ti subjekti imaju s institucijom recipročno međusobno ulaganje čiji je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije kako je opisano u članku 56. točki (b) i članku 58. CRR-a (negativan iznos)

39

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije), kako je opisano u članku 56. točki (c) i člancima 59., 60. i 79. CRR-a (negativan iznos)

40

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (umanjeno za prihvatljive kratke pozicije), kako je opisano u članku 56. točki (d) i člancima 59. i 79. CRR-a (negativan iznos)

41

Nije primjenjivo

42

Kvalificirani odbici od dopunskog kapitala koji premašuju stavke dopunskog kapitala institucije (negativan iznos)

Kvalificirani odbici od dopunskog kapitala koji premašuju stavke dopunskog kapitala institucije, kako je opisano u članku 56. točki (e) CRR-a (negativan iznos)

EU-42a

Ostala regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

Institucije u ovom retku objavljuju svako primjenjivo regulatorno usklađenje, koje je iskazano za potrebe nadzornog izvješćivanja, ali nije uključeno ni u jedan drugi redak ovog obrasca

43

Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (AT1)

Zbroj iznosa iz redaka od 37 do EU-42a ovog obrasca

44

Dodatni osnovni kapital (AT1)

Dodatni osnovni kapital izračunava se tako da se retka 36 oduzme redak 43 ovog obrasca

45

Osnovni kapital (T1 = CET1 + AT1)

Osnovni kapital, izračunava se tako da se zbroje redak 29 i redak 44 ovog obrasca

46

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice, kako je opisano u člancima 62. i 63. CRR-a

47

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 484. stavka 5. CRR-a i povezani računi premija na dionice koji se postupno isključuju iz dopunskog kapitala kako je opisano u članku 486. stavku 4. CRR-a

EU-47a

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 494.a stavka 2. CRR-a koje se postupno isključuju iz dopunskog kapitala

EU-47b

Iznos stavki koje ispunjavaju uvjete iz članka 494.b stavka 2. CRR-a koje se postupno isključuju iz dopunskog kapitala

48

Kvalificirani instrumenti regulatornog kapitala uključeni u konsolidirani dopunski kapital (uključujući manjinske udjele i instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji nisu navedeni u retku 5 ili retku 34) u izdanju društava kćeri koje drže treće strane

Kvalificirani instrumenti regulatornog kapitala uključeni u konsolidirani dopunski kapital (uključujući manjinske udjele i instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji nisu navedeni u retku 5 ili retku 34 ovog obrasca) u izdanju društava kćeri koje drže treće strane, kako je opisano u člancima 87. i 88. CRR-a

49

Od čega: instrumenti u izdanju društava kćeri koji se postupno ukidaju

Od iznosa u retku 48 ovog obrasca, iznos koji se odnosi na instrumente u izdanju društava kćeri koji se postupno ukidaju, kako je opisano u članku 486. stavku 4. CRR-a

50

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik u skladu s člankom 62. točkama (c) i (d) CRR-a

51

Dopunski kapital (T2) prije regulatornih usklađenja

Zbroj iznosa iz redaka od 46 do 48 i retka 50 ovog obrasca

52

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite, kako je opisano u članku 63. točki (b) podtočki i., članku 66. točki (a) i članku 67. CRR-a (negativan iznos)

53

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora ako ti subjekti imaju s institucijom recipročno međusobno ulaganje čiji je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora ako ti subjekti imaju s institucijom recipročno međusobno ulaganje čiji je cilj umjetno povećati regulatorni kapital institucije, kako je opisano u članku 66. točki (b) i članku 68. CRR-a (negativan iznos)

54

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos iznad praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije), kako je opisano u članku 66. točki (c) i člancima 69., 70. i 79. CRR-a (negativan iznos)

54a

Nije primjenjivo

55

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) (negativan iznos)

Izravna, neizravna i sintetska ulaganja institucije u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) u skladu s člankom 66. točkom (d) i člancima 69. i 79. CRR-a (negativan iznos)

56

Nije primjenjivo

EU-56a

Odbici kvalificiranih prihvatljivih obveza koji premašuju stavke prihvatljivih obveza institucije (negativan iznos)

Kvalificirani prihvatljivi odbici obveza koji premašuju stavke prihvatljivih obveza institucije, u skladu s člankom 66. točkom (e) CRR-a (negativan iznos)

EU-56b

Ostala regulatorna usklađenja dopunskog kapitala

Institucije u ovom retku objavljuju svako primjenjivo regulatorno usklađenje, koje je iskazano za potrebe nadzornog izvješćivanja, ali nije uključeno ni u jedan drugi redak ovog obrasca

57

Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala

Zbroj iznosa iz redaka od 52 do EU-56b ovog obrasca

58

Dopunski kapital (T2)

Dopunski kapital izračunava se tako da se retka 51 oduzme redak 57 ovog obrasca

59

Ukupni kapital (TC = T1 + T2)

Ukupni kapital izračunava se tako da se zbroje redak 45 i redak 58 ovog obrasca

60

Ukupni iznos izloženosti riziku

Ukupni iznos izloženosti riziku na razini grupe

61

Redovni osnovni kapital

Redovni osnovni kapital (kao postotak ukupnog iznosa izloženosti rizicima) izračunava se tako da se redak 29 podijeli s retkom 60 (izraženo kao postotak) ovog obrasca u skladu s člankom 92. stavkom 2. točkom (a) CRR-a

62

Osnovni kapital

Osnovni kapital (kao postotak ukupnog iznosa izloženosti rizicima) izračunava se tako da se redak 45 podijeli s retkom 60 (izraženo kao postotak) ovog obrasca u skladu s člankom 92. stavkom 2. točkom (b) CRR-a

63

Ukupni kapital

Ukupni kapital (kao postotak ukupnog iznosa izloženosti rizicima) izračunava se tako da se redak 59 podijeli s retkom 60 (izraženo kao postotak) ovog obrasca u skladu s člankom 92. stavkom 2. točkom (c) CRR-a

64

Sveukupni kapitalni zahtjevi institucije za redovni osnovni kapital (CET1)

Sveukupni kapitalni zahtjevi institucije za redovni osnovni kapital izračunavaju se tako da se zbroje zahtjev za CET1 u skladu s člankom 92. stavkom 1. tokom (a) CRR-a, dodatni zahtjev za CET1 koji su institucije dužne držati u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU („CRD”) i zahtjev za kombinirani zaštitni sloj u skladu s člankom 128. stavkom 6. CRD-a, izraženo kao postotak iznosa izloženosti rizicima.

Izračunava se tako da se 4,5 % uveća za zahtjeve iz stupa 2. za dodatni regulatorni kapital koji su institucije dužne držati u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) CRD-a i zahtjev za kombinirani zaštitni sloj koji se izračunava u skladu s člancima 128., 129., 130., 131. i 133. CRD-a.

U ovom se retku iskazuje stopa redovnog osnovnog kapitala relevantna za procjenu ograničenja distribucija.

65

Od čega: zaštitni sloj za očuvanje kapitala

Iznos u retku 64 (izražen kao postotni udio ukupnog iznosa izloženosti rizicima) ovog obrasca koji se odnosi na zahtjev za zaštitni sloj za očuvanje kapitala u skladu s člankom 129. CRD-a

66

Od čega: zahtjev za protuciklički zaštitni sloj kapitala

Iznos u retku 64 (izražen kao postotni udio ukupnog iznosa izloženosti rizicima) ovog obrasca koji se odnosi na zahtjev za protuciklički zaštitni sloj kapitala u skladu s člankom 130. CRD-a

67

Od čega: zahtjev za zaštitni sloj za sistemski rizik

Iznos u retku 64 (izražen kao postotni udio ukupnog iznosa izloženosti rizicima) ovog obrasca koji se odnosi na zahtjev za zaštitni sloj za sistemski rizik u skladu s člankom 133. CRD-a

EU-67a

Od čega: zahtjev za zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu instituciju (GSV) ili drugu sistemski važnu instituciju (OSV institucija)

Iznos u retku 64 (izražen kao postotni udio ukupnog iznosa izloženosti rizicima) ovog obrasca koji se odnosi na zahtjev za zaštitni sloj za GSV ili OSV institucije u skladu s člankom 131. CRD-a

EU-67b

Od čega: Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizicima koji nisu rizik prekomjerne financijske poluge

Iznos u retku 64 (izražen kao postotni udio ukupnog iznosa izloženosti rizicima) ovog obrasca koji se odnosi na zahtjeve za dodatni regulatorni kapital koji proizlaze iz postupka nadzorne provjere, koji moraju biti ispunjeni redovnim osnovnim kapitalom, kako je navedeno u članku 104. stavku 1. točki (a) Direktive 2013/36/EU.

68

Redovni osnovni kapital (kao postotak iznosa izloženosti rizicima) dostupan nakon ispunjenja minimalnih kapitalnih zahtjeva

Izračunava se tako da se od retka 61 oduzme 4,5 (postotni bodovi), redak EU-67b i redovni osnovni kapital koji institucija koristi da ispuni zahtjeve za dodatni osnovni i dopunski kapital.

69

Nije primjenjivo

70

Nije primjenjivo

71

Nije primjenjivo

72

Izravna i neizravna ulaganja u regulatorni kapital i prihvatljive obveze subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos ispod praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije)

Izravna i neizravna ulaganja u regulatorni kapital i prihvatljive obveze subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje u te subjekte (iznos ispod praga od 10 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (h), člancima 45. i 46., člankom 56. točkom (c), člancima 59. i 60., člankom 66. točkom (c), člancima 69., 70. i 72.i CRR-a

73

Izravna i neizravna ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (iznos ispod praga od 17,65 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije)

Izravna i neizravna ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje u te subjekte (iznos ispod praga od 17,65 % i umanjeno za prihvatljive kratke pozicije) u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (i), člancima 43., 45. i 47., člankom 48. stavkom 1. točkom (b) te člankom 49. stavcima od 1. do 3. CRR-a (ukupni iznos takvih ulaganja koja nisu objavljena u redcima 19 i 23 ovog obrasca)

74

Nije primjenjivo

75

Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos ispod praga od 17,65 %, umanjeno za povezanu poreznu obvezu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3. CRR-a)

Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos ispod praga od 17,65 % u skladu s člankom 48. stavkom 2. točkom (b) CRR-a, umanjeno za povezanu poreznu obvezu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavka 3. CRR-a) u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (c) te člancima 38. i 48. CRR-a (ukupni iznos takve odgođene porezne imovine koja nije objavljena u redcima 21 i 25 ovog obrasca)

76

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik uključeni u dopunski kapital za izloženosti na koje se primjenjuje standardizirani pristup (prije primjene gornje granice)

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik uključeni u dopunski kapital za izloženosti na koje se primjenjuje standardizirani pristup u skladu s člankom 62. točkom (c) CRR-a

77

Gornja granica za uključenje ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u dopunski kapital u skladu sa standardiziranim pristupom

Gornja granica za uključenje ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u dopunski kapital u skladu sa standardiziranim pristupom u skladu s člankom 62. točkom (c) CRR-a

78

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik uključeni u dopunski kapital za izloženosti na koje se primjenjuje pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (prije primjene gornje granice)

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik uključeni u dopunski kapital za izloženosti na koje se primjenjuje pristup zasnovan na internim rejting-sustavima u skladu s člankom 62. točkom (d) CRR-a

79

Gornja granica za uključenje ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u dopunski kapital u skladu s pristupom zasnovanim na internim rejting-sustavima

Gornja granica za uključenje ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u dopunski kapital u skladu s pristupom zasnovanim na internim rejting-sustavima u skladu s člankom 62. točkom (d) CRR-a

80

Aktualna gornja granica za instrumente redovnog osnovnog kapitala koji se postupno isključuju

Aktualna gornja granica za instrumente redovnog osnovnog kapitala koji se postupno isključuju u skladu s člankom 484. stavkom 3. i člankom 486. stavcima 2. i 5. CRR-a

81

Iznos isključen iz redovnog osnovnog kapitala zbog gornje granice (višak iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća)

Iznos isključen iz redovnog osnovnog kapitala zbog gornje granice (višak iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća) u skladu s člankom 484. stavkom 3. i člankom 486. stavcima 2. i 5. CRR-a

82

Aktualna gornja granica za instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji se postupno isključuju

Aktualna gornja granica za instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji se postupno isključuju u skladu s člankom 484. stavkom 4., člankom 486. stavcima 3. i 5. CRR-a

83

Iznos isključen iz dodatnog osnovnog kapitala zbog gornje granice (višak iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća)

Iznos isključen iz dodatnog osnovnog kapitala zbog gornje granice (višak iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća) u skladu s člankom 484. stavkom 4. i člankom 486. stavcima 3. i 5. CRR-a

84

Aktualna gornja granica za instrumente dopunskog kapitala koji se postupno isključuju

Aktualna gornja granica za instrumente dopunskog kapitala koji se postupno isključuju u skladu s člankom 484. stavkom 5. i člankom 486. stavcima 4. i 5. CRR-a

85

Iznos isključen iz dopunskog kapitala zbog gornje granice (višak iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća)

Iznos isključen iz dopunskog kapitala zbog gornje granice (višak iznad gornje granice nakon otkupa i dospijeća) u skladu s člankom 484. stavkom 5. i člankom 486. stavcima 4. i 5. CRR-a

Obrazac EU CC2 – Usklađenje regulatornog kapitala i bilance u revidiranim financijskim izvješćima

5.

Institucije objavljuju informacije iz članka 437. točke (a) CRR-a ispunjavanjem obrasca EU CC2 iz Priloga VII. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama iz ovog Priloga.

6.

Institucije objavljuju bilancu iz svojih objavljenih financijskih izvješća. Financijska izvješća su revidirana financijska izvješća za objave na kraju godine.

7.

Redci u ovom obrascu su fleksibilni i institucije ih popunjavaju u skladu sa svojim financijskim izvješćima. Stavke regulatornog kapitala u revidiranim financijskim izvješćima uključuju sve stavke koje su komponente regulatornog kapitala ili sve stavke koje su odbijene od regulatornog kapitala, uključujući kapital, obveze kao što su dugovanja, ili druge stavke bilance koje utječu na regulatorni kapital, kao što su nematerijalna imovina, goodwill, odgođena porezna imovina. Institucije prema potrebi proširuju stavke regulatornog kapitala iz bilance kako bi osigurale da su sve komponente uključene u obrazac za objavu sastava regulatornog kapitala (obrazac EU CC1) iskazane zasebno. Institucije proširuju elemente bilance samo do razine detaljnosti potrebne za dobivanje komponenti koje se propisuju u obrascu EU CC1. Objave su proporcionalne složenosti bilance institucije.

8.

Stupci su fiksni i informacije se objavljuju kako slijedi:

a.

stupac a: institucije iskazuju brojčane vrijednosti iskazane u bilanci iz svojih objavljenih financijskih izvješća u skladu s opsegom računovodstvene konsolidacije;

b.

stupac b: institucije iskazuju brojčane vrijednosti u skladu s opsegom bonitetne konsolidacije;

c.

stupac c: institucije iskazuju uzajamno upućivanje između stavke regulatornog kapitala u obrascu EU CC2 i relevantnih stavki u obrascu za objavu regulatornog kapitala EU CC1. Upućivanje u stupcu c obrasca EU CC2 treba povezati s upućivanjem u stupcu b obrasca EU CC1.

9.

Opseg računovodstvene konsolidacije institucija i opseg bonitetne konsolidacije u sljedećim su slučajevima potpuno jednaki te se stupci (a) i (b) ovog obrasca spajaju i ta se činjenica jasno objavljuje:

d.

kada institucije ispunjavaju svoje obveze iz dijela osmog CRR-a na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi, ali su opseg i metoda konsolidacije u skladu s kojima je sastavljena bilanca u financijskim izvješćima jednaki opsegu i metodi konsolidacije koji su definirani u skladu s dijelom prvim glavom II. poglavljem 2. CRR-a, a institucije su jasno navele da nema razlika između tih opsega i metoda konsolidacije;

e.

kada institucije ispunjavaju svoje obveze iz dijela osmog CRR-a na pojedinačnoj osnovi.

Tablica EU CCA – Glavne značajke instrumenata regulatornog kapitala i instrumenata prihvatljivih obveza

10.

Institucije objavljuju informacije iz članka 437. točaka (b) i (c) CRR-a ispunjavanjem obrasca EU CCA iz Priloga VII. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama iz ovog Priloga.

11.

Institucije ispunjavaju tablicu EU CCA za sljedeće kategorije: instrumenti redovnog osnovnog kapitala, instrumenti dodatnog osnovnog kapitala te, u smislu članka 72.b CRR-a, instrumenti prihvatljivih obveza.

12.

Tablica sadržava zasebne stupce sa značajkama svakog instrumenta redovnog osnovnog kapitala i instrumenta prihvatljivih obveza. Ako različiti instrumenti iz iste kategorije imaju jednake značajke, institucije mogu ispuniti samo jedan stupac i u njemu objaviti te jednake značajke te navesti izdanja na koja se jednake značajke odnose. Pri objavi informacija o tim instrumentima u stupcima, institucije su ih dužne grupirati u tri odjeljka (horizontalno duž tablice) i tako naznačiti ispunjavaju li se njima i. samo zahtjevi za regulatorni kapital (ali ne i za prihvatljive obveze); ii. zahtjevi za regulatorni kapital i zahtjevi za prihvatljive obveze ili iii. samo zahtjevi za prihvatljive obveze (ali ne i za regulatorni kapital).

13.

Za instrumente prihvatljivih obveza koji nisu podređeni isključenim obvezama institucije objavljuju samo vrijednosne papire koji su zamjenjivi i prenosive financijske instrumente, pri čemu su isključeni krediti i depoziti.

Upute za ispunjavanje tablice o glavnim značajkama instrumenata regulatornog kapitala i instrumenata prihvatljivih obveza

Broj retka

Objašnjenje

1

Izdavatelj

Institucije iskazuju naziv pravne osobe izdavatelja.

Slobodan unos teksta

2

Jedinstvena oznaka (npr. CUSIP, ISIN ili oznaka Bloomberg za privatni plasman)

Slobodan unos teksta

EU-2 a

Javni ili privatni plasman

Institucije navode je li riječ o javnom ili privatnom plasmanu instrumenata.

Odabrati iz izbornika: [Javni] [Privatni]

3

Propisi kojima se uređuju instrumenti

Institucije navode pravo ili prava kojima su instrumenti uređeni.

Slobodan unos teksta

3a

Ugovorno priznavanje ovlasti sanacijskih tijela za otpis i konverziju

Institucije navode sadržava li instrument odredbu prema kojoj se, nakon odluke sanacijskog tijela ili relevantnog tijela treće zemlje, glavnica instrumenta trajno otpisuje ili se instrument konvertira u instrument redovnog osnovnog kapitala, u smislu, ako je primjenjivo, sljedećih odredaba:

u vezi s instrumentima dodatnog osnovnog kapitala članak 52. stavak 1. točka (p) CRR-a,

u vezi s instrumentima dopunskog kapitala članak 63. točka (n) ili točka (o) CRR-a,

u vezi s prihvatljivim obvezama članak 72.b stavak 2. točka (n) CRR-a,

u vezi sa svime navedenim i uređenim pravom treće zemlje članak 55. Direktive (EU) 2019/879 (2) („BRRD”).

Otpis i konverzija mogu biti u skladu s člankom 55. BRRD-a i bilo kojom od prve tri alineje.

Odabrati iz izbornika: [DA] [NE]

4

Aktualni tretman s obzirom na, ovisno o slučaju, prijelazna pravila CRR-a

Institucije navode prijelazni tretman regulatornog kapitala sadržan u CRR-u. Izvorna klasifikacija instrumenta je referentna točka neovisno o mogućoj reklasifikaciji u druge razine regulatornog kapitala.

Odabrati iz izbornika: [Redovni osnovni kapital] [Dodatni osnovni kapital] [Dopunski kapital] [Neprihvatljivo] [Nije primjenjivo]

Slobodan unos teksta – navesti je li dio izdanja reklasificiran u niže razine kapitala

5

Pravila CRR-a nakon prijelaznog razdoblja

Institucije navode tretman regulatornog kapitala u skladu s CRR-om neovisno o prijelaznom tretmanu.

Odabrati iz izbornika: [Redovni osnovni kapital] [Dodatni osnovni kapital] [Dopunski kapital] ] [Prihvatljive obveze] [Neprihvatljivo]

6

Priznat na pojedinačnoj / (pot)konsolidiranoj / pojedinačnoj i (pot)konsolidiranoj osnovi

Institucije navode razinu ili razine unutar grupe na kojima je instrument uvršten u regulatorni kapital ili prihvatljive obveze.

Odabrati iz izbornika: [Pojedinačno] [(Pot)konsolidirano] [Pojedinačno i (pot)konsolidirano]

7

Vrsta instrumenta (vrste utvrđuje svaka država)

Institucije navode vrstu instrumenta, ovisno o jurisdikciji.

Za instrumente redovnog osnovnog kapitala odabrati naziv instrumenta s popisa redovnog osnovnog kapitala koji EBA objavljuje u skladu s člankom 26. stavkom 3. CRR-a.

Za ostale instrumente odabrati iz: opcija izbornika koje institucije dobiju od svake jurisdikcije – treba umetnuti pravna upućivanja na članke CRR-a za svaku vrstu instrumenta

8

Iznos priznat u regulatornom kapitalu ili prihvatljivim obvezama (valuta u milijunima, na zadnji datum izvještavanja)

Institucije navode iznos koji je priznat u regulatornom kapitalu ili prihvatljivim obvezama.

Slobodan unos teksta – osobito naznačiti ako su neki dijelovi instrumenata u različitim razinama regulatornog kapitala i ako se iznos priznat u regulatornom kapitalu razlikuje od izdanog iznosa.

9

Nominalni iznos instrumenta

Nominalni iznos instrumenta u valuti izdanja i izvještajnoj valuti.

Slobodan unos teksta

EU-9a

Cijena izdanja

Cijena izdanja instrumenta

Slobodan unos teksta

EU-9b

Otkupna cijena

Otkupna cijena instrumenta

Slobodan unos teksta

10

Računovodstvena klasifikacija

Institucije navode računovodstvenu klasifikaciju.

Odabrati iz izbornika: [Dionički kapital] [Obveza – amortizirani trošak] [Obveza – opcija fer vrijednosti] [Nekontrolirajući udio u konsolidiranom društvu kćeri]

11

Izvorni datum izdavanja

Institucije navode datum izdavanja.

Slobodan unos teksta

12

Bez dospijeća ili s dospijećem

Institucije navode je li instrument s dospijećem ili bez dospijeća.

Odabrati iz izbornika: [Bez dospijeća] [S dospijećem]

13

Izvorni rok dospijeća

Za instrument s dospijećem institucije navode izvorni rok dospijeća (dan, mjesec i godina). Za instrumente bez dospijeća navodi se „Bez dospijeća”.

Slobodan unos teksta

14

Opcija kupnje izdavatelja uz prethodno odobrenje nadzornog tijela

Institucije navode postoji li opcija kupnje za izdavatelja (sve vrste opcija kupnje)

Odabrati iz izbornika: [Da] [Ne]

15

Neobvezni datum izvršenja opcije kupnje, uvjetni datumi izvršenja opcije kupnje i otkupna vrijednost

Za instrument s opcijom kupnje za izdavatelja institucije navode prvi datum izvršenja opcije kupnje ako instrument ima opciju kupnje na određeni datum (dan, mjesec i godina) te, dodatno, sadržava li instrument opciju kupnje u slučaju određenog poreznog i/ili regulatornog događaja. Institucije navode i otkupnu cijenu, što olakšava procjenu trajnosti.

Slobodan unos teksta

16

Naknadni datumi izvršenja opcije kupnje, prema potrebi

Institucije navode ima li naknadnih datuma izvršenja opcija kupnje i njihovu učestalost, ako je primjenjivo, što olakšava procjenu trajnosti.

Slobodan unos teksta

17

Fiksna ili promjenjiva dividenda/kupon

Institucije navode jesu li kupon/dividenda s fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom tijekom trajanja instrumenta ili su trenutačno s fiksnom, a u budućnosti će biti s promjenjivom kamatnom stopom, ili su trenutačno s promjenjivom, a u budućnosti će biti s fiksnom kamatnom stopom.

Odabrati iz izbornika: [Fiksna], [Promjenjiva] [Fiksna prema promjenjivoj], [Promjenjiva prema fiksnoj]

18

Kuponska stopa i povezani indeksi

Institucije navode kuponsku stopu instrumenta i sve povezane indekse koji su referentni za kupon/dividendu.

Slobodan unos teksta

19

Postojanje mehanizama obveznog otkazivanja dividende

Institucije navode sprečava li neisplata kupona ili dividende za instrument isplatu dividende na redovne dionice (tj. postoji li mehanizam obveznog otkazivanja dividende).

Odabrati iz izbornika: [da], [ne]

EU-20a

Puno diskrecijsko pravo, djelomično diskrecijsko pravo ili obvezno (u vremenskom pogledu)

Institucije navode ima li izdavatelj puno diskrecijsko pravo, djelomično diskrecijsko pravo ili ne može odlučivati o isplati kupona/dividende. Ako ima puno diskrecijsko pravo otkazati isplate kupona/dividendi u svim okolnostima, institucija je dužna odabrati „puno diskrecijsko pravo” (i ako postoji mehanizam obveznog otkazivanja dividende koji ne može spriječiti instituciju da otkaže isplate po instrumentu). Ako postoje uvjeti koji moraju biti ispunjeni prije otkazivanja isplate (npr. regulatorni kapital ispod određenog praga), institucija je dužna odabrati „djelomično diskrecijsko pravo”. Ako ne može otkazati plaćanje izvan okvira nesolventnosti, institucija mora odabrati „obvezno”.

Odabrati iz izbornika: [Puno diskrecijsko pravo] [Djelomično diskrecijsko pravo] [Obvezno]

Slobodan unos teksta (navesti razloge za diskrecijsko pravo, postoje li mehanizmi obvezne isplate dividende, mehanizmi obveznog otkazivanja dividende, alternativni mehanizam kuponske isplate (ACSM))

EU-20b

Puno diskrecijsko pravo, djelomično diskrecijsko pravo ili obvezno (u pogledu iznosa)

Institucije navode ima li izdavatelj puno diskrecijsko pravo, djelomično diskrecijsko pravo ili ne može odlučivati o iznosu kupona/dividende.

Odabrati iz izbornika: [Puno diskrecijsko pravo] [Djelomično diskrecijsko pravo] [Obvezno]

21

Postojanje ugovorne odredbe o povećanju prinosa ili drugih poticaja za otkup

Institucije navode postoje li ugovorne odredbe o povećanju prinosa ili drugi poticaji za otkup.

Odabrati iz izbornika: [Da] [Ne]

22

Nekumulativni ili kumulativni

Institucije navode jesu li dividende/kuponi kumulativni ili nekumulativni.

Odabrati iz izbornika: [Nekumulativni] [Kumulativni ] [ACSM]

23

Konvertibilni ili nekonvertibilni

Institucije navode je li instrument konvertibilan.

Odabrati iz izbornika: [Konvertibilan] [Nekonvertibilan]

24

Ako su konvertibilni, pokretač(i) konverzije

Institucije navode uvjete za konverziju instrumenta, uključujući trenutak neodrživosti redovnog poslovanja. Ako jedno ili više tijela mogu pokrenuti konverziju, navodi se popis tih tijela. Za svako se tijelo navodi jesu li uvjeti ugovora o instrumentu pravna osnova na temelju koje tijelo pokreće konverziju (ugovorni pristup) ili je pravna osnova utvrđena zakonskim sredstvima (zakonski pristup).

Slobodan unos teksta

25

Ako su konvertibilni, potpuno ili djelomično

Institucije navode hoće li se instrument uvijek konvertirati u cijelosti, može li se konvertirati u cijelosti ili djelomično ili će se uvijek konvertirati djelomično.

Odabrati iz izbornika: [Uvijek potpuno] [Potpuno i djelomično] [Uvijek djelomično]

26

Ako su konvertibilni, stopa konverzije

Institucije navode stopu konverzije u instrument većeg kapaciteta za apsorpciju gubitaka.

Slobodan unos teksta

27

Ako su konvertibilni, je li konverzija obvezna i li neobvezna

Za konvertibilne instrumente institucije navode je li konverzija obvezna ili neobvezna.

Odabrati iz izbornika: [Obvezna] [Neobvezna] [Nije primjenjivo] i [odabir imatelja] [odabir izdavatelja] [odabir imatelja i izdavatelja]

28

Ako su konvertibilni, navesti vrstu instrumenta u koji se mogu konvertirati

Za konvertibilne instrumente institucije navode instrument u koji se mogu konvertirati. To olakšava procjenu kapaciteta za apsorpciju gubitaka.

Odabrati iz izbornika: [Redovni osnovni kapital ] [Dodatni osnovni kapital ] [Dopunski kapital ] [Ostalo]

29

Ako su konvertibilni, navesti vrstu instrumenta u koji se mogu konvertirati

Slobodan unos teksta

30

Značajke smanjenja vrijednosti

Institucije navode postoji li značajka smanjenja vrijednosti.

Odabrati iz izbornika: [Da] [Ne]

31

U slučaju smanjenja vrijednosti, pokretač(i) smanjenja vrijednosti

Institucije navode pokretače smanjenja vrijednosti, uključujući trenutak neodrživosti redovnog poslovanja. Ako jedno ili više tijela mogu pokrenuti smanjenje vrijednosti, navodi se popis tih tijela. Za svako se tijelo navodi jesu li uvjeti ugovora o instrumentu pravna osnova na temelju koje tijelo pokreće smanjenje vrijednosti (ugovorni pristup) ili je pravna osnova utvrđena zakonskim sredstvima (zakonski pristup).

Slobodan unos teksta

32

U slučaju smanjenja vrijednosti, potpuno ili djelomično

Institucije navode može li instrumentu uvijek potpuno smanjiti vrijednost, može li mu se vrijednost smanjiti potpuno i djelomično ili uvijek djelomično. To olakšava procjenu kapaciteta za apsorpciju gubitaka pri smanjenju vrijednosti.

Odabrati iz izbornika: [Uvijek potpuno] [Potpuno i djelomično] [Uvijek djelomično]

33

U slučaju smanjenja vrijednosti, trajno ili privremeno

Za instrument smanjene vrijednosti institucije navode je li smanjenje vrijednosti trajno ili privremeno.

Odabrati iz izbornika: [Trajno] [Privremeno] [Nije primjenjivo]

34

U slučaju privremenog smanjenja vrijednosti, opis mehanizama povećanja vrijednosti

Institucije opisuju mehanizam povećanja vrijednosti.

Slobodan unos teksta

34a

Vrsta podređenosti (samo za prihvatljive obveze)

Institucije navode ispunjava li instrument zahtjeve neke od vrsta podređenosti opisanih u članku 72.b stavku 2. točki (d) podtočkama i., ii. i iii. CRR-a.

Odabrati iz izbornika:

[Ugovorna] ako instrument ispunjava zahtjeve iz članka 72.b stavka 2. točke (d) podtočke i. CRR-a;

[Zakonska] ako instrument ispunjava zahtjeve iz članka 72.b stavka 2. točke (d) podtočke ii. CRR-a;

[Strukturna] ako instrument ispunjava zahtjeve iz članka 72.b stavka 2. točke (d) podtočke iii. CRR-a;

[Izuzeće od podređenosti] ako instrument ne ispunjava zahtjeve ni za jedan od navedenih oblika podređenosti i ako je instituciji dopušteno da u skladu s člankom 72.b stavkom 4. CRR-a da u stavke prihvatljivih obveza uključi nepodređene obveze.

EU-34b

Položaj instrumenta u redovnom postupku u slučaju insolventnosti

Institucije navode položaj instrumenta u redovnom postupku u slučaju insolventnosti.

Kako je definirano u [provedbenim tehničkim standardima izvješćivanja o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL)].

35

Mjesto u hijerarhiji u slučaju likvidacije (navesti vrstu instrumenta koja mu je neposredno nadređena)

Institucije navode instrument kojem je neposredno podređen. Ako je primjenjivo, banke navode brojeve stupaca za instrumente u popunjenoj tablici s glavnim značajkama kojima je određeni instrument najneposrednije podređen.

Slobodan unos teksta

36

Nesukladne značajke konvertiranih instrumenata

Institucije navode postoje li nesukladne značajke.

Odabrati iz izbornika: [Da] [Ne]

37

Ako postoje, navesti nesukladne značajke

Ako nesukladne značajke postoje, institucije ih navode.

Slobodan unos teksta

EU-37a

Poveznica na sve uvjete instrumenta (označivanje)

Institucije navode poveznicu na prospekt izdanja, uključujući sve uvjete instrumenta.


(1)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(2)  DIREKTIVA (EU) 2019/879 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te Direktive 98/26/EZ (SL L 150, 7.6.2019., str. 296.).


PRILOG IX.

Obrazac EU CCyB1 – Geografska distribucija kreditnih izloženosti relevantnih za izračun protucikličkog zaštitnog sloja

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Opće kreditne izloženosti

Relevantne kreditne izloženosti – Tržišni rizik

Sekuritizacijske izloženosti – Vrijednosti izloženosti za knjigu pozicija kojima se ne trguje

Ukupna vrijednost izloženosti

Kapitalni zahtjevi

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom

Ponderi kapitalnih zahtjeva (%)

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja (%)

Vrijednost izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom

Vrijednost izloženosti u skladu s IRB pristupom

Zbroj dugih i kratkih pozicija u izloženostima iz knjige trgovanja za standardizirani pristup

Vrijednost izloženosti iz knjige trgovanja za interne modele

Relevantne kreditne izloženosti – Kreditni rizik

Relevantne kreditne izloženosti – Tržišni rizik

Relevantne kreditne izloženosti – Sekuritizacijske pozicije u knjizi pozicija kojima se ne trguje

Ukupno

010

Raščlamba prema zemlji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlja: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlja: 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlja: NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obrazac EU CCyB2 – Iznos protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičan za instituciju

 

a

1

Ukupni iznos izloženosti riziku

 

2

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za instituciju

 

3

Zahtjev za protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju

 


PRILOG X.

Upute za objavu informacija o protucikličkim zaštitnim slojevima kapitala

Obrazac EU CCyB1 – Geografska distribucija kreditnih izloženosti relevantnih za izračun protucikličkog zaštitnog sloja kapitala. Fiksan format za stupce, fleksibilan format za retke.

1.

Institucije objavljuju informacije iz članka 440. točke (a) Uredbe (EU) 575/2013 (1) („CRR”) ispunjavanjem obrasca EU CCyB1 iz Priloga IX. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama u nastavku ovog Priloga.

2.

Opseg obrasca EU CCyB1 ograničen je na kreditne izloženosti relevantne za izračun protucikličkog zaštitnog sloja kapitala (CCyB) u skladu s člankom 140. stavkom 4. Direktive 2013/36/EU (2) („CRD”).

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

010-01X

Raščlamba prema zemlji

Popis zemalja u kojima institucija ima kreditne izloženosti relevantne za izračun protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 1152/2014 (3)

Broj redaka može varirati ovisno o broju zemalja u kojima institucija ima kreditne izloženosti relevantne za izračun protucikličkog zaštitnog sloja kapitala. Institucije numeriraju retke za svaku zemlju uzastopno, počevši s 010.

U skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 1152/2014, institucija može izloženosti iz knjige trgovanja ili inozemne kreditne izloženosti koje predstavljaju manje od 2 % njezinih ukupnih rizikom ponderiranih izloženosti rasporediti na mjesto institucije (tj. na matičnu državu članicu institucije). Ako izloženosti za mjesto institucije uključuju izloženosti iz drugih zemalja, te se jasno navode u bilješci u obrascu za objavu.

020

Ukupno

Vrijednost opisana u skladu s objašnjenjem za stupce od a do m ovog obrasca.

Pravna osnova i upute

Broj stupca

Objašnjenje

a

Vrijednost općih kreditnih izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom

Vrijednost relevantnih kreditnih izloženosti određena u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (a) CRD-a i člankom 111. CRR-a.

Vrijednost relevantnih kreditnih izloženosti određena u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (c) CRD-a, pri čemu se članak 248. stavak 1. točke (a) i (c) CRR-a ne uključuju ovdje nego u stupac e ovog obrasca.

Geografska raščlamba u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1152/2014.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih relevantnih kreditnih izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (a) CRD-a i člankom 111. CRR-a.

b

Vrijednost općih kreditnih izloženosti u skladu s IRB pristupom

Vrijednost relevantnih kreditnih izloženosti određena u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (a) CRD-a i člancima 166., 167. i 168. CRR-a.

Vrijednost relevantnih kreditnih izloženosti određena u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (c) CRD-a, pri čemu se članak 248. stavak 1. točke (a) i (c) CRR-a ne uključuju ovdje nego u stupac e ovog obrasca.

Geografska raščlamba u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1152/2014.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih relevantnih kreditnih izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (a) CRD-a i člancima 166., 167. i 168. CRR-a.

c

Zbroj dugih i kratkih pozicija u izloženostima iz knjige trgovanja za standardizirani pristup

Zbroj dugih i kratkih pozicija u relevantnim kreditnim izloženostima određenima u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a, izračunava se kao zbroj dugih i kratkih pozicija određenih u skladu s člankom 327. CRR-a

Geografska raščlamba u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1152/2014.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih dugih i kratkih pozicija u relevantnim kreditnim izloženostima određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a i izračunava kao zbroj dugih i kratkih pozicija određenih u skladu s člankom 327. CRR-a.

d

Vrijednost izloženosti iz knjige trgovanja za interne modele

Zbroj sljedećeg:

fer vrijednosti pozicija u gotovini koje predstavljaju relevantne kreditne izloženosti kako su određene u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a i člankom 104. CRR-a,

zamišljene vrijednosti izvedenica koje predstavljaju relevantne kreditne izloženosti kako su određene u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a.

Geografska raščlamba u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1152/2014.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj fer vrijednosti svih pozicija u gotovini koje predstavljaju relevantne kreditne izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a i člankom 104. CRR-a, a zbroj zamišljenih vrijednosti svih izvedenica koje predstavljaju relevantne kreditne izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a.

e

Sekuritizacijske izloženosti – Vrijednosti izloženosti za knjigu pozicija kojima se ne trguje

Vrijednost relevantnih kreditnih izloženosti određena u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (c) CRD-a i člankom 248. točkama (a) i (c) CRR-a.

Geografska raščlamba u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1152/2014.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih relevantnih kreditnih izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (c) CRD-a i člankom 248. točkama (a) i (c) CRR-a.

f

Ukupna vrijednost izloženosti

Zbroj iznosa u stupcima a, b, c, d i e ovog obrasca.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih relevantnih kreditnih izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. CRD-a.

g

Kapitalni zahtjevi – Relevantne kreditne izloženosti – Kreditni rizik

Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti u dotičnoj zemlji, utvrđeni u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (a) CRD-a, dijelom trećim glavom II. CRR-a i uzimajući u obzir sve kapitalne zahtjeve povezane s usklađenjima pondera rizika specifičnih za zemlju utvrđenih u skladu s člankom 458. CRR-a.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih kapitalnih zahtjeva za relevantne kreditne izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (a) CRD-a i dijelom trećim glavom II. CRR-a.

h

Kapitalni zahtjevi – Relevantne kreditne izloženosti – Tržišni rizik

Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti u dotičnoj zemlji, utvrđeni u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a i dijelom trećim glavom IV. poglavljem 2. CRR-a za specifični rizik ili u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 5. CRR-a za dodatni rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza i migracijski rizik.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih kapitalnih zahtjeva za relevantne kreditne izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a i dijelom trećim glavom IV. poglavljem 2. CRR-a za specifični rizik ili u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 5. CRR-a za dodatni rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza i migracijski rizik.

i

Kapitalni zahtjevi – Relevantne kreditne izloženosti – Sekuritizacijske pozicije u knjizi pozicija kojima se ne trguje

Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti u dotičnoj zemlji, utvrđeni u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (c) CRD-a i dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. CRR-a.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih kapitalnih zahtjeva za relevantne kreditne izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (c) CRD-a i dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. CRR-a.

j

Kapitalni zahtjevi – Ukupno

Zbroj iznosa u stupcima g, h i i ovog obrasca.

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih kapitalnih zahtjeva za relevantne kreditne izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. CRD-a.

k

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za relevantne kreditne izloženosti, određeni u skladu s člankom 140. stavkom 4. CRD-a, raščlanjeni po zemljama i uzimajući u obzir sva usklađenja pondera rizika specifičnih za zemlju utvrđenih u skladu s člankom 458. CRR-a

Redak 020 (Ukupno): Zbroj svih iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za relevantne kreditne izloženosti određuje se u skladu s člankom 140. stavkom 4. CRD-a.

l

Ponderi kapitalnih zahtjeva (%)

Ponder koji se primjenjuje na stopu protucikličkog zaštitnog sloja u svakoj zemlji, koji se izračunava tako da se ukupni kapitalni zahtjevi koji se odnose na relevantne kreditne izloženosti u dotičnoj zemlji (redak 01X, stupac j ovog obrasca) podijele s ukupnim kapitalnim zahtjevima koji se odnose na sve kreditne izloženosti relevantne za izračun protucikličkog zaštitnog sloja u skladu s člankom 140. stavkom 4. CRD-a (redak 020, stupac j ovog obrasca).

Ta se vrijednost objavljuje kao postotak s dva decimalna mjesta.

m

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala (%)

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koja se primjenjuje u dotičnoj zemlji, a utvrđuje u skladu s člancima 136., 137., 138. i 139. CRD-a.

U ovom se stupcu ne iskazuju stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koje su utvrđene, ali se još nisu primjenjivale u vrijeme izračuna protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju na koji se objava odnosi.

Ta se vrijednost objavljuje kao postotak s istim brojem decimalnih mjesta kako je utvrđeno u skladu s člancima 136., 137., 138. i 139. CRD-a.

Obrazac EU CCyB2 – Iznos protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičan za instituciju

3.

Institucije objavljuju informacije iz članka 440. točke (b) CRR-a ispunjavanjem obrasca EU CCyB2 iz Priloga IX. ovoj Provedbenoj uredbi prema uputama u nastavku ovog Priloga.

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

1

Ukupni iznos izloženosti riziku

Ukupni iznos izloženosti rizicima koji se izračunava u skladu s člankom 92. stavkom 3. CRR-a

2

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za instituciju

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za instituciju određena u skladu s člankom 140. stavkom 1. CRD-a.

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za instituciju izračunava se kao ponderirani prosjek stopa protucikličkog zaštitnog sloja koje se primjenjuju u zemljama u kojima se relevantne kreditne izloženosti institucije nalaze u redcima od 010.1 do 010.X stupca m obrasca EU CCyB1.

Ponder koji se primjenjuje na stopu protucikličkog zaštitnog sloja u svakoj zemlji jednak je udjelu kapitalnih zahtjeva u ukupnim kapitalnim zahtjevima i iskazuje se u stupcu 1 obrasca EU CCyB1.

Ta se vrijednost objavljuje kao postotak s dva decimalna mjesta.

3

Zahtjev za protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju

Zahtjev za protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju, izračunava se kao stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za instituciju, kako je objavljena u retku 2 ovog obrasca, primjenjuje se na ukupni iznos izloženosti riziku kako je objavljen u retku 1 ovog obrasca.

Pravna osnova i upute

Broj stupca

Objašnjenje

a

Vrijednost kako je opisana u skladu s objašnjenjem za retke od 1 do 3 ovog obrasca.


(1)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(2)  DIREKTIVA 2013/36/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(3)  DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1152/2014 оd 4. lipnja 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za utvrđivanje geografskog položaja relevantnih kreditnih izloženosti za izračun stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnih za instituciju (SL L 309, 30.10.2014., str. 5).


PRILOG XI.

Obrazac EU LR1 – LRSum: Sažetak usklađenosti izloženosti računovodstvene vrijednosti imovine i omjera financijske poluge

 

 

a

 

 

Primjenjivi iznos

1

Ukupna imovina u skladu s objavljenim financijskim izvješćima

 

2

Usklađenje za subjekte koji su konsolidirani za računovodstvene potrebe, ali su izvan opsega bonitetne konsolidacije

 

3

(Usklađenje za sekuritizirane izloženosti koje ispunjavaju operativne zahtjeve za priznavanje prenosivosti rizika)

 

4

(Usklađenje za privremeno izuzeće izloženosti prema središnjim bankama (ako je primjenjivo))

 

5

(Usklađenje za fiducijarnu imovinu koja je priznata u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, ali je isključena iz mjere ukupne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 1. točkom (i) CRR-a)

 

6

Usklađenje za redovne kupnje i prodaje financijske imovine koja se računovodstveno priznaje na datum trgovanja

 

7

Usklađenje za prihvatljive transakcije objedinjenog vođenja računa

 

8

Usklađenje za izvedene financijske instrumente

 

9

Usklađenje za transakcije financiranja vrijednosnim papirima

 

10

Usklađenje za izvanbilančne stavke (odnosno konverzija izvanbilančnih izloženosti u istovjetne iznose kredita)

 

11

(Usklađenje za bonitetna vrijednosna usklađenja i posebne i opće rezervacije kojima je umanjen redovni osnovni kapital)

 

EU-11a

(Usklađenje za izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 1. točkom (c) CRR-a)

 

EU-11b

(Usklađenje za izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 1. točkom (j) CRR-a)

 

12

Ostala usklađenja

 

13

Mjera ukupne izloženosti

 

Obrazac EU LR2 – LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge

 

Izloženosti omjera financijske poluge u skladu s CRR-om

 

a

b

T

T-1

Bilančne izloženosti (isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnim papirima)

1

Bilančne stavke (isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnim papirima, ali uključujući kolaterale)

 

 

2

Uvećanje za koletaral u ugovorima o izvedenicama ako je odbijen od imovine iskazane u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom

 

 

3

(Odbici imovine koja se potražuje za gotovinski varijacijski iznos nadoknade plaćen u transakcijama izvedenicama)

 

 

4

(Usklađenje za primljene vrijednosne papire u transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koji su priznati kao imovina)

 

 

5

(Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik bilančnih stavki)

 

 

6

(Iznosi imovine odbijeni pri utvrđivanju osnovnog kapitala)

 

 

7

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnim papirima)

 

 

Izloženosti po izvedenicama

8

Trošak zamjene povezan s transakcijama izvedenicama na koje se primjenjuje SA-CCR pristup (tj. ne uključujući prihvatljivi gotovinski iznos nadoknade)

 

 

EU-8a

Odstupanje za izvedenice: doprinos za trošak zamjene u skladu s pojednostavnjenim standardiziranim pristupom

 

 

9

Iznosi faktora uvećanja za potencijalnu buduću izloženost povezanu s transakcijama izvedenicama na koje se primjenjuje SA-CCR pristup

 

 

EU-9a

Odstupanje za izvedenice: doprinos za potencijalnu buduću izloženost u skladu s pojednostavnjenim standardiziranim pristupom

 

 

EU-9b

Izloženost koja se utvrđuje metodom originalne izloženosti

 

 

10

(Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani za transakcije koje su poravnane za klijenta) (SA-CCR pristup)

 

 

EU-10a

(Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani za transakcije koje su poravnane za klijenta) (pojednostavnjeni standardizirani pristup)

 

 

EU-10b

(Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani za transakcije koje su poravnane za klijenta) (metoda originalne izloženosti)

 

 

11

Prilagođena efektivna zamišljena vrijednost prodanih kreditnih izvedenica

 

 

12

(Prilagođeni efektivni zamišljeni prijeboji i odbici faktora uvećanja za prodane kreditne izvedenice)

 

 

13

Ukupne izloženosti po izvedenicama

 

 

Izloženosti transakcija financiranja vrijednosnim papirima

14

Bruto vrijednost imovine iz transakcije financiranja vrijednosnim papirima (bez priznavanja netiranja), nakon usklađenja za transakcije koje se obračunavaju kao prodaja

 

 

15

(Netirani iznosi gotovinskih obveza i potraživanja povezanih s bruto vrijednošću imovine uključene u transakciju financiranja vrijednosnim papirima)

 

 

16

Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane za imovinu uključenu u transakciju financiranja vrijednosnim papirima

 

 

EU-16a

Odstupanje za transakcije financiranja vrijednosnim papirima: izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane u skladu s člankom 429.e stavkom 5. i člankom 222. CRR-a

 

 

17

Izloženosti transakcija u kojima sudjeluje posrednik

 

 

EU-17a

(Izuzeti dio izloženosti prema središnjoj drugoj ugovornoj strani za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su poravnane za klijenta)

 

 

18

Ukupne izloženosti iz transakcija financiranja vrijednosnim papirima

 

 

Ostale izvanbilančne izloženosti

19

Izvanbilančne izloženosti u bruto zamišljenom iznosu

 

 

20

(Usklađenja za konverziju u iznose istovjetne kreditu)

 

 

21

(Opće rezervacije odbijene pri utvrđivanju osnovnog kapitala i specifične rezervacije povezane s izvanbilančnim izloženostima)

 

 

22

Izvanbilančne izloženosti

 

 

Isključene izloženosti

EU-22a

(Izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 1. točkom (c) CRR-a)

 

 

EU-22b

(Izloženosti isključene u skladu s člankom 429.a stavkom 1. točkom (j) CRR-a (bilančne i izvanbilančne))

 

 

EU-22c

(Isključene izloženosti javnih razvojnih banaka (ili jedinica) – Ulaganja javnog sektora)

 

 

EU-22d

(Isključene izloženosti javnih razvojnih banaka (ili jedinica) – Promotivni krediti)

 

 

EU-22e

(Isključene izloženosti iz prolaznih promotivnih kredita razvojnih banaka (ili jedinica) koje nisu javne)

 

 

EU-22f

(Isključeni zajamčeni dijelovi izloženosti koji proizlaze iz izvoznih kredita)

 

 

EU-22g

(Isključeni višak kolaterala deponiran kod agenta treće strane)

 

 

EU-22h

(Isključene usluge središnjih depozitorija vrijednosnih papira ili institucija povezane sa središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u skladu s člankom 429.a stavkom 1. točkom (o) CRR-a)

 

 

EU-22i

(Isključene usluge imenovanih institucija povezane sa središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u skladu s člankom 429.a stavkom 1. točkom (p) CRR-a)

 

 

EU-22j

(Umanjenje vrijednost izloženosti kredita za pretfinanciranje ili međukredita)

 

 

EU-22k

(Ukupne izuzete izloženosti)

 

 

Kapital i mjera ukupne izloženosti

23

Osnovni kapital

 

 

24

Mjera ukupne izloženosti

 

 

Omjer financijske poluge

25

Omjer financijske poluge (%)

 

 

EU-25

Omjer financijske poluge (isključujući učinak izuzeća ulaganja javnog sektora i promotivnih kredita) (%)

 

 

25a

Omjer financijske poluge (isključujući učinak svakog primjenjivog privremenog izuzeća rezervi središnje banke) (%)

 

 

26

Regulatorni zahtjev za minimalni omjer financijske poluge (%)

 

 

EU-26a

Dodatni kapitalni zahtjevi za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge (%)

 

 

EU-26b

od čega: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala

 

 

27

Zahtjev za zaštitni sloj omjera financijske poluge (%)

 

 

EU-27a

Sveukupni zahtjev za omjer financijske poluge (%)

 

 

Odabir prijelaznih aranžmana i relevantne izloženosti

EU-27b

Odabir prijelaznih aranžmana za definiciju mjere kapitala

 

 

Objava srednjih vrijednosti

28

Srednje dnevne vrijednosti bruto imovine iz transakcija financiranja vrijednosnim papirima za transakcije koje se obračunavaju kao prodaja i netirani iznosi povezanih gotovinskih obveza i potraživanja

 

 

29

Vrijednost bruto imovine iz transakcija financiranja vrijednosnim papirima na kraju tromjesečja, nakon usklađenja za transakcije koje se obračunavaju kao prodaja i netiranih iznosa povezanih gotovinskih obveza i potraživanja

 

 

30

Mjera ukupne izloženosti (uključujući učinak svakog primjenjivog privremenog izuzeća rezervi središnje banke) koja obuhvaća srednje vrijednosti iz retka 28 bruto imovine iz transakcija financiranja vrijednosnim papirima (nakon usklađenja za transakcije koje se obračunavaju kao prodaja i netiranih iznosa povezanih gotovinskih obveza i potraživanja)

 

 

30a

Mjera ukupne izloženosti (isključujući učinak svakog primjenjivog privremenog izuzeća rezervi središnje banke) koja obuhvaća srednje vrijednosti iz retka 28 bruto imovine iz transakcija financiranja vrijednosnim papirima (nakon usklađenja za transakcije koje se obračunavaju kao prodaja i netiranih iznosa povezanih gotovinskih obveza i potraživanja)

 

 

31

Omjer financijske poluge (uključujući učinak svakog primjenjivog privremenog izuzeća rezervi središnje banke) koja obuhvaća srednje vrijednosti iz retka 28 bruto imovine iz transakcija financiranja vrijednosnim papirima (nakon usklađenja za transakcije koje se obračunavaju kao prodaja i netiranih iznosa povezanih gotovinskih obveza i potraživanja)

 

 

31a

Omjer financijske poluge (isključujući učinak svakog primjenjivog privremenog izuzeća rezervi središnje banke) koja obuhvaća srednje vrijednosti iz retka 28 bruto imovine iz transakcija financiranja vrijednosnim papirima (nakon usklađenja za transakcije koje se obračunavaju kao prodaja i netiranih iznosa povezanih gotovinskih obveza i potraživanja)

 

 

Obrazac EU LR3 – LRSpl Podjela bilančnih izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnim papirima i izuzete izloženosti)

 

a

 

 

Izloženosti omjera financijske poluge u skladu s CRR-om

EU-1

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i izuzete izloženosti), od čega:

 

EU-2

Izloženosti iz knjige trgovanja

 

EU-3

Izloženosti knjige pozicija kojima se ne trguje, od čega:

 

EU-4

Pokrivene obveznice

 

EU-5

Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema državama

 

EU-6

Izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) samouprave, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i subjektima javnog sektora koji se ne tretiraju kao države

 

EU-7

Institucije

 

EU-8

Osigurane hipotekom na nekretninama

 

EU-9

Izloženosti prema stanovništvu

 

EU-10

Trgovačka društva

 

EU-11

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

EU-12

Ostale izloženosti (npr. prema vlasničkim ulaganjima, sekuritizacijske izloženosti i prema ostaloj imovini bez kreditnih obveza)

 

Tablica EU LRA: Objava kvalitativnih informacija o omjeru financijske poluge

 

 

a

Redak

Slobodan format

(a)

Opis postupaka koji se primjenjuju za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge

 

(b)

Opis čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge

 


PRILOG XII.

Upute za objave omjera financijske poluge

Obrazac EU LR1 – LRSum: Sažetak usklađenosti izloženosti računovodstvene vrijednosti imovine i omjera financijske poluge. Fiksan format obrasca.

1.

Prateći upute u ovom odjeljku institucije ispunjavaju obrazac EU LR1 - LRSum u skladu s člankom 451. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 (1) („CRR”).

Pravna osnova i upute

Broj retka

Objašnjenje

1

Ukupna imovina u skladu s objavljenim financijskim izvješćima

Institucije objavljuju ukupnu imovinu kako je objavljena u u financijskim izvješćima u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (77) CRR-a.

2

Usklađenje za subjekte koji su konsolidirani za računovodstvene potrebe, ali su izvan opsega bonitetne konsolidacije

Institucije objavljuju razliku između vrijednosti mjere ukupne izloženosti kako je objavljena u retku 13 obrasca EU LR1 - LRSum i ukupne računovodstvene imovine kako je objavljena u retku 1 obrasca EU LR1 - LRSum, koja je rezultat razlika između opsega računovodstvene i opsega bonitetne konsolidacije.

Ako to usklađenje dovodi do povećanja izloženosti, institucije to objavljuju kao pozitivan iznos. Ako ovo usklađenje dovodi do smanjenja izloženosti, institucije vrijednost u ovom retku stavljaju u zagrade (negativan iznos).

3

(Usklađenje za sekuritizirane izloženosti koje ispunjavaju operativne zahtjeve za priznavanje prenosivosti rizika)

Članak 429.a stavak 1. točka (m) CRR-a

Institucije objavljuju iznos sekuritiziranih izloženosti iz tradicionalne sekuritizacije koje ispunjavaju uvjete za prijenos značajnog rizika iz članka 244. stavka 2. CRR-a.

Budući da ovo usklađenje dovodi do smanjenja mjere ukupne izloženosti, institucije vrijednost u ovom retku stavljaju u zagrade (negativan iznos).

4

(Usklađenje za privremeno izuzeće izloženosti prema središnjim bankama (ako je primjenjivo))

Članak 429.a stavak 1. točka (n) CRR-a

Ako je primjenjivo, institucije objavljuju i