EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/383/03

Odluka Općeg suda od 16. listopada 2019. o uspostavi internog mehanizma nadzora u području obrade osobnih podataka u okviru pravosudnih dužnosti Općeg suda

OJ C 383, 11.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 383/4


ODLUKA OPĆEG SUDA

od 16. listopada 2019.

o uspostavi internog mehanizma nadzora u području obrade osobnih podataka u okviru pravosudnih dužnosti Općeg suda

(2019/C 383/03)

OPĆI SUD,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 19.,

budući da, u skladu s člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja), „[s]vatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose”,

budući da, u skladu s člankom 8. stavkom 3. Povelje, „[p]oštovanje […] pravila [u području zaštite osobnih podataka] podliježe nadzoru neovisnog tijela”,

budući da, u skladu s člankom 57. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ, zadaće Europskog nadzornika za zaštitu podataka ne obuhvaćaju obradu osobnih podataka koju provodi Opći sud kad djeluje u okviru svojih pravosudnih dužnosti,

budući da je, što se tiče nadzora takve obrade, zakonodavac Unije, upućujući na članak 8. stavak 3. Povelje, u uvodnoj izjavi 74. Uredbe (EU) 2018/1725 predložio uspostavu neovisnog nadzora, primjerice, putem internog mehanizma,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Ako se fizička osoba obrati tajniku Općeg suda sa zahtjevom zbog kojeg on mora donijeti odluku u svojem svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru pravosudnih dužnosti Općeg suda, on svoju odluku dostavlja ispitaniku u roku od dva mjeseca od dana podnošenja tog zahtjeva. Po isteku tog roka, izostanak odgovora znači prešutno odbijanje zahtjeva.

2.   Protiv odluke tajnika Općeg suda u njegovu svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru pravosudnih dužnosti Općeg suda, u odgovoru na zahtjev u smislu stavka 1. ili na vlastitu inicijativu, može se podnijeti pritužba pred odborom iz članka 2. (u daljnjem tekstu: odbor), u skladu s uvjetima predviđenima u članku 3.

Članak 2.

1.   Odbor je sastavljen od predsjednika i dvaju članova, odabranih među sucima Općeg suda.

2.   Predsjednika i članove odbora određuje Opći sud na prijedlog predsjednika Općeg suda, za razdoblje trajanja njegove dužnosti.

3.   Na prijedlog predsjednika Općeg suda, Opći sud također određuje dodatne članove koji će biti pozvani odlučivati ako je jedan član odbora ili više njih spriječen odlučivati. Dodatni članovi zamjenjuju spriječene članove prema redoslijedu prvenstva.

4.   U slučaju spriječenosti predsjednika odbora, njime predsjeda jedan od njegovih stalnih ili dodatnih članova prema redoslijedu prvenstva.

5.   Odbor se sastaje na poziv svojeg predsjednika. On utvrđuje dnevni red sastanaka i sastavlja njihov zapisnik.

6.   Odboru u radu pomaže pravni savjetnik za upravne poslove Suda Europske unije.

Članak 3.

1.   Pritužbu podnosi fizička osoba na koju se odnosi odluka iz članka 1. stavka 2. ili njezin zastupnik, u roku od dva mjeseca od dostave te odluke ili, prema potrebi, od dana na koji je ta osoba za nju doznala.

2.   Pritužba se podnosi na nekom od službenih jezika Europske unije.

Članak 4.

1.   Kad pritužba ispunjava uvjete iz članka 3., odbor provodi novo ispitivanje činjeničnih i pravnih elemenata koji su doveli do donošenja odluke iz članka 1. stavka 2.

2.   Odbor može saslušati svaku osobu čije saslušanje smatra korisnim.

3.   Odbor može staviti izvan snage – i u tom slučaju također preinačiti – ili potvrditi odluku iz članka 1. stavka 2. Odluka odbora u odnosu na podnositelja pritužbe zamjenjuje odluku iz članka 1. stavka 2.

4.   Odbor podnositelju pritužbe dostavlja svoju odluku, koja se donosi u roku od četiri mjeseca od podnošenja te pritužbe. U nedostatku izričite odluke odbora u tom roku, smatra se da je on potvrdio odluku iz članka 1. stavka 2.

5.   Ako podnositelj pritužbe podnese sudski pravni lijek protiv odluke iz članka 1. stavka 2., prestaje nadležnost odbora za postupanje po pritužbi koja mu je podnesena.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 16. listopada 2019.

Tajnik

E. COULON

Predsjednik

M. VAN DER WOUDE


Top