EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/177A/01

Obavijest o otvorenom natječaju — EPSO/AD/373/19 – Administratori (AD 5)

OJ C 177A , 23.5.2019, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

CA 177/1


OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU

EPSO/AD/373/19 – ADMINISTRATORI (AD 5)

(2019/C 177 A/01)

Rok za prijavu: 25. lipnja 2019. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira otvoreni natječaj temeljen na testovima te sastavlja popis uspješnih kandidata s kojeg institucije Europske unije mogu zapošljavati nove javne službenike na radna mjesta administratora (funkcijska skupina AD).

Ova obavijest o natječaju i njezini prilozi čine pravno obvezujući okvir za ovaj postupak odabira.

Za opća pravila otvorenih natječaja vidjeti PRILOG II.

Traženi broj uspješnih kandidata: 147

POSLOVI RADNOG MJESTA

Administratori pomažu donositeljima odluka u ostvarivanju misije njihove institucije ili tijela.

AD 5 je razred u kojem većina osoba s visokoškolskom diplomom započinje karijeru administratora u institucijama EU-a.

Kandidati koji se na temelju ovog natječaja zaposle u tom razredu obavljat će, kao dio tima, jednu od tri glavne vrste poslova u institucijama EU-a:

1.

oblikovanje politika,

2.

operativna provedba,

3.

upravljanje resursima.

Za više informacija o tipičnim poslovima vidjeti PRILOG I.

UVJETI ZA PRIJAVU

Obrazac za prijavu podijeljen je na dva dijela od kojih se svaki mora ispuniti u određenom roku kako je opisano u nastavku. Na dan isteka roka za prvi dio elektroničke prijave kandidati moraju ispunjavati SVE sljedeće opće i posebne uvjete: Tijekom natječaja EPSO će provjeriti ispunjavaju li kandidati opće uvjete za sudjelovanje u natječaju, a povjerenstvo za odabir provjerit će ispunjavaju li posebne uvjete navedene u nastavku.

1.    Opći uvjeti:

uživati sva građanska prava državljanina države članice EU-a,

ispunjavati sve obveze u okviru nacionalnog zakonodavstva u pogledu vojne službe,

posjedovati moralne kvalitete potrebne za obavljanje poslova iz natječaja.

2.    Posebni uvjeti – jezici:

Kandidati moraju znati barem dva službena jezika EU-a , jedan najmanje na razini C1 (temeljito znanje), a drugi najmanje na razini B2 (zadovoljavajuće znanje).

Napominjemo da se najniže zahtijevane razine znanja odnose na sve jezične sposobnosti (govorenje, pisanje, čitanje i slušanje) navedene u obrascu za prijavu. Te su sposobnosti definirane u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/european-language-levels-cefr.

U ovoj obavijesti o natječaju pod tim jezicima mislimo na sljedeće:

jezik 1: jezik koji se upotrebljava za testove verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja,

jezik 2: jezik koji se upotrebljava za test situacijskog prosuđivanja, simulaciju e-sandučića (e-tray), testiranje u centru za procjenu i komunikaciju između EPSO-a i kandidata koji su podnijeli valjanu prijavu; mora biti različit od jezika 1.

Za potrebe ovog natječaja, EPSO namjerava kao jezik 2 ponuditi onih pet jezika za koje kandidati u prvom dijelu obrasca za prijavu najčešće prijave znanje na razini B2 ili višoj razini, pri čemu će uzeti u obzir i potrebe službi kako je opisano u nastavku .

Ograničen izbor jezika 2

Zbog praktičnih i organizacijskih razloga testiranje na 24 jezika u svim fazama natječaja nije izvedivo. Konkretno, metodologija centra za procjenu zahtijeva da kandidati rade u skupinama i da ih ocjenjuje jedno povjerenstvo za odabir koje se sastoji od ograničenog broja članova kako bi se svima osigurali ravnopravni uvjeti.

Osim toga, radi ujednačenog uspoređivanja kandidata EPSO i povjerenstvo za odabir radit će na ograničenom broju jezika sporazumijevanja.

Konačno, trud i resursi koje je potrebno uložiti za svaki dodatni jezik trebali bi biti razmjerni broju dodatnih kandidata koji bi se mogli prijaviti na natječaj ako bi se ponudio dodatni jezik.

Zbog tih razloga EPSO i institucije EU-a dogovorili su se da se kao jezik 2 može ponuditi najviše pet jezika.

Iz istih razloga razumno je ograničiti broj jezika na kojima kandidati koji su podnijeli valjanu prijavu komuniciraju s tim institucijama.

Utvrđivanje jezika koji se mogu odabrati kao jezik 2

Važno je da novi zaposlenici institucija EU-a budu odmah sposobni u svakodnevnom radu učinkovito komunicirati sa širokim opsegom suradnika i dionika. U suprotnom bi učinkovito djelovanje institucija bilo ozbiljno ugroženo.

Kako bi se uključio maksimalan broj kandidata sa znanjem jednog od pet prethodno navedenih jezika sporazumijevanja, kandidati se pozivaju da navedu sve službene jezike EU-a kojima vladaju, uključujući i svoj glavni jezik. EPSO će potom skupiti sve prijave potvrđene do prvog roka kako bi jezike za koje kandidati prijave znanje na razini B2 ili višoj razini razvrstao silaznim redoslijedom. Zatim će EPSO tu informaciju proslijediti svojem upravnom odboru i službama za ljudske resurse (HR) svake institucije koja traži uspješne kandidate iz ovog natječaja, radi usporedbe tekućih operativnih i lingvističkih potreba svih njihovih službi za zapošljavanje novog osoblja s jezicima koje su kandidati naveli. Na temelju te usporedbe, a u skladu s potrebama službe, institucije i EPSO odlučit će kojih pet jezika ponuditi kao jezik 2 ovog natječaja. Kao tijelo za imenovanje, EPSO će na temelju toga utvrditi 5 jezika na kojima će se održati test situacijskog prosuđivanja, simulacija e-sandučića (e-tray) i testiranje u centru za procjenu (jezik 2), a kandidati će o tome biti obaviješteni ubrzo nakon isteka roka za prijavu .

3.    Posebni uvjeti – kvalifikacije i radno iskustvo:

Razina obrazovanja koja odgovara završenom sveučilišnom studiju od najmanje 3 godine potvrđena diplomom (koja mora biti stečena najkasnije do 31. srpnja 2019.)

Za primjere minimalnih kvalifikacija vidjeti Prilog III.

Radno iskustvo nije obvezno.

POSTUPAK ODABIRA

1.    Postupak prijave

Obrazac za prijavu podijeljen je u dva dijela koji se mogu ispuniti na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

i.

Prvi dio kandidati moraju ispuniti do roka za prijavu utvrđenog u ovoj obavijesti o natječaju.

U tom dijelu kandidati moraju potvrditi da ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju te navesti razinu znanja svih službenih jezika EU-a kojima vladaju (pismeno i usmeno) . Da bi prijava bila prihvatljiva, kandidati moraju navesti barem dva jezika; jedan najmanje na razini C1, a drugi najmanje na razini B2.

Ubrzo nakon isteka roka za prijavu kandidati će dobiti informaciju o tome kojih će 5 jezika biti ponuđeno kao jezik 2.

Kandidati koji u prvom dijelu ne navedu nijedan od pet ponuđenih jezika najmanje na razini B2 bit će isključeni iz natječaja.

Potvrđivanjem prvog dijela prijave kandidati izjavljuju da ispunjavaju sve uvjete iz točke „Uvjeti za prijavu”.

ii.

Poziv da ispune drugi dio prijave dobit će samo oni kandidati koji su u prvom dijelu naveli barem jedan od pet ponuđenih jezika na razini B2 ili višoj. U pozivu će biti utvrđen rok za ispunjavanje drugog dijela prijave, u kojemu će kandidati navesti dodatne informacije relevantne za ovaj natječaj (npr. diplome i radno iskustvo) i među jezicima iz prvog dijela prijave odabrati jezik 1 i jezik 2. Jezik 1 može biti bilo koji od 24 službena jezika EU-a, a jezik 2 jedan od pet ponuđenih jezika. Jezik 1 može biti bilo koji od 24 službena jezika EU-a, a jezik 2 jedan od 5 ponuđenih jezika.

Nakon što potvrde sve dijelove prijave, kandidati je više neće moći mijenjati.

Kandidati su dužni oba dijela prijave ispuniti i potvrditi u roku .

Napominjemo da cijelu prijavu ocjenjuje povjerenstvo za odabir (tijekom natječaja) i službe za ljudske resurse institucija EU-a (pri zapošljavanju uspješnih kandidata), koji se, kako je prethodno navedeno, služe ograničenim brojem jezika sporazumijevanja.

Kandidati koji budu uspješni u natječaju i čije ime bude uvršteno na popis uspješnih kandidata, a koji su prijavu ispunili na nekom drugom jeziku (od pet ponuđenih), morat će službama koje zapošljavaju novo osoblje dostaviti prijevod prijave na jezik 2.

2.    Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora

Kandidati koji u zadanom roku potvrde drugi dio prijave bit će pozvani u neki od ovlaštenih centara EPSO-a na računalne testove s višestrukim izborom odgovora.

Ako nije drukčije navedeno, kandidati moraju rezervirati termin za polaganje testova s višestrukim izborom odgovora prema uputama koje su dobili od EPSO-a. U pravilu će se za polaganje testova kandidatima ponuditi više termina na više lokacija. Razdoblja za rezervaciju termina i polaganje testova ograničena su .

Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organizirat će se na sljedeći način:

Testovi

Jezik

Pitanja

Trajanje

Bodovni prag

Verbalno zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

18 minuta

5/10

Numeričko zaključivanje

Jezik 1

10 pitanja

20 minuta

5/10

Apstraktno zaključivanje

Jezik 1

20 pitanja

20 minuta

10/20

Situacijsko prosuđivanje

Jezik 2

20 pitanja

30 minuta

24/40

Rezultati testova verbalnog i numeričkog zaključivanja neće se uzeti u obzir pri izračunu ukupnog broja bodova na testovima s višestrukim izborom odgovora. Međutim, da bi prošli u sljedeću fazu natječaja, kandidati moraju prijeći bodovni prag na svim testovima i biti među najboljima po ukupnom broju kombiniranih bodova na testovima apstraktnog zaključivanja i situacijskog prosuđivanja.

Broj kandidata koji će biti pozvani u sljedeću fazu natječaja bit će oko 10 puta, a najviše 11 puta veći od traženog broja uspješnih kandidata. Točan broj odredit će direktor EPSO-a, u svojstvu tijela za imenovanje, i taj će broj biti objavljen na internetskim stranicama EPSO-a.

3.    Međutest: simulacija e-sandučića („e-tray”)

Kandidati koji na svakom od računalnih testova s višestrukim izborom odgovora prijeđu bodovni prag i budu među najboljima po ukupnom broju kombiniranih bodova na testovima apstraktnog zaključivanja i situacijskog prosuđivanja, bit će pozvani na polaganje testa simulacije e-sandučića na svojem jeziku 2 u jednom od ovlaštenih centara EPSO-a.

Test simulacije e-sandučića sastoji se od 15 do 25 pitanja i njime se testiraju 4 opće kompetencije, kako je opisano u tablici kompetencija u točki 4. Svaka se kompetencija boduje s najviše 10 bodova. U sljedeću fazu natječaja prolaze samo oni kandidati koji na tom testu budu među najboljima s obzirom na ukupni broj kombiniranih bodova .

Broj kandidata koji će biti pozvani na testiranje u centru za procjenu bit će otprilike 2 puta, a najviše 2,5 puta veći od traženog broja uspješnih kandidata.

4.    Centar za procjenu

Kandidati koji na testu simulacije e-sandučića budu među najboljima s obzirom na ukupni broj kombiniranih bodova bit će pozvani u centar za procjenu, najvjerojatnije u Bruxellesu , na testiranje na jeziku 2 u trajanju od 1 do 2 dana..

Ako nije drukčije navedeno, kandidati će na dan testiranja u centar za procjenu morati donijeti USB uređaj za pohranu podataka sa skeniranim primjercima popratnih dokumenata. Osoblje EPSO-a preuzet će te dokumente tijekom testiranja kandidata u centru za procjenu, a USB uređaj za pohranu podataka vratit će im istog dana.

U centru za procjenu testirat će se osam kompetencija i motivacija za rad u institucijama EU-a na temelju pet testova (studija slučaja, usmena prezentacija, intervju na temelju kompetencija, rad u skupini i intervju za procjenu motivacije). Bodovi postignuti na testovima kompetencija kombinirat će se s bodovima postignutima na testu simulacije e-sandučića u ukupnu ocjenu, pri čemu je moguće postići najviše 80 bodova, kako je opisano u nastavku:

Kompetencija

Testovi

1.

Analiziranje i rješavanje problema

Usmena prezentacija

Simulacija e-sandučića (e-tray)

2.

Komunikacija

Usmena prezentacija

Studija slučaja

3.

Usmjerenost na kvalitetu i rezultate

Studija slučaja

Simulacija e-sandučića (e-tray)

4.

Učenje i razvoj

Rad u skupini

Intervju na temelju kompetencija

5.

Određivanje prioriteta i organiziranje rada

Studija slučaja

Simulacija e-sandučića (e-tray)

6.

Otpornost

Usmena prezentacija

Intervju na temelju kompetencija

7.

Rad s drugima

Rad u skupini

Simulacija e-sandučića (e-tray)

8.

Sposobnost vođenja

Rad u skupini

Intervju na temelju kompetencija

Bodovni prag: 3/10 po kompetenciji i ukupno 50/80.

Ukupna konačna ocjena dobiva se zbrajanjem bodova postignutih na intervjuu za procjenu motivacije za rad u institucijama EU-a i bodova postignutih na ostalim testovima centra za procjenu.

Test

Bodovni prag

Intervju za procjenu motivacije

5/10

5.    Popis uspješnih kandidata

Nakon što na temelju popratne dokumentacije kandidata provjeri ispunjavaju li uvjete, povjerenstvo za odabir sastavit će popis uspješnih kandidata koji ispunjavaju uvjete te koji su na svim testovima prešli bodovni prag i bili među najboljima s obzirom na ukupni broj bodova, sve dok se ne dosegne traženi broj uspješnih kandidata. Imena se navode abecednim redom.

Popis uspješnih kandidata i indeksi kompetencija uspješnih kandidata s kvalitativnim povratnim informacijama povjerenstva za odabir stavit će se na raspolaganje institucijama EU-a za potrebe postupaka zapošljavanja i budućeg razvoja karijere. Činjenica da je kandidat uvršten na popis uspješnih kandidata ne podrazumijeva pravo na zapošljavanje niti je garancija zapošljavanja .

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I PRILAGOĐENI UVJETI

EPSO se trudi svim kandidatima osigurati jednake mogućnosti, tretman i pristup.

Kandidati koji bi zbog invaliditeta ili zdravstvenog problema mogli imati poteškoća pri polaganju testova to moraju navesti u obrascu za prijavu i objasniti kakvi su im prilagođeni uvjeti potrebni.

Više o politici jednakih mogućnosti i postupku podnošenja zahtjeva za prilagođene uvjete na našim internetskim stranicama (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_hr) te u općim pravilima priloženima uz ovu obavijest (točka 1.3. Jednake mogućnosti i prilagođeni uvjeti).

PRIJAVA

Da bi se prijavili, kandidati prvo moraju stvoriti svoj EPSO račun. Svaki kandidat smije stvoriti samo jedan EPSO račun za sve prijave na EPSO-ove natječaje.

Prvi rok: prijava se mora podnijeti elektronički na internetskim stranicama EPSO-a http://jobs.eu-careers.eu do

25. lipnja 2019. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu

Kandidati koji budu pozvani da ispune drugi dio obrasca za prijavu bit će ubrzo nakon isteka prvog roka obaviješteni o roku za ispunjavanje tog drugog dijela.


PRILOG I.

OPIS RADNOG MJESTA

Glavni poslovi budućih administratora koji će se zaposliti na temelju popisa uspješnih kandidata ovog natječaja mogu se razlikovati od institucije do institucije, a uključuju sljedeće:

1.   Oblikovanje i razvoj politika

provedba analiza i oblikovanje politika u područjima djelovanja EU-a,

praćenje provedbe konkretnih sektorskih politika i aktivno sudjelovanje u toj provedbi, priprema izvješća o analizi politika i brifinga,

pravna analiza, istraživanje, savjetovanje i nadzor nad pravnim pitanjima (npr. međuinstitucijske, administrativne i financijske teme),

izrada, provedba i tumačenje administrativnih pravnih akata,

pomaganje donositeljima odluka u obliku pisanih ili usmenih doprinosa.

2.   Operativna provedba

oblikovanje, provedba, praćenje i provjeravanje programa, projekata i akcijskih planova

upravljanje odnosima s državama članicama i vanjskim interesnim skupinama,

praćenje koordinacije i savjetovanja među službama i među institucijama u području europskih politika,

koordiniranje radnih skupina koje uspostavljaju države članice, institucije i drugi vanjski dionici,

koordiniranje i savjetovanje s drugim službama o pravnim pitanjima,

priprema ugovora, poziva na podnošenje prijedloga i poziva na dostavu ponuda te sudjelovanje u praćenju prijedloga i projekata,

izrada, provedba i tumačenje pravnih dokumenata,

doprinos vanjskoj komunikaciji te unutarnjem izvješćivanju i komunikaciji.

3.   Upravljanje resursima

upravljanje, nadzor i optimiranje upotrebe resursa, što se odnosi na osoblje, financije i opremu, u skladu s radnim opterećenjem i razvojem projekata,

praćenje administrativnih, financijskih i proračunskih postupaka,

sudjelovanje u izradi proračunske procjene i sastavljanju godišnjih izvješća i financijskih izvještaja,

upravljanje operativnim, strateškim, socijalnim i proračunskim rizicima.

Kraj PRILOGA I., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG II.

OPĆA PRAVILA OTVORENIH NATJEČAJA

OPĆE INFORMACIJE

U okviru postupaka odabira koje organizira EPSO svako upućivanje na osobu određenog spola smatra se upućivanjem i na osobu drugog spola.

Ako se za posljednje mjesto u nekoj fazi natječaja natječe više kandidata s istim brojem bodova, svi će proći u sljedeću fazu natječaja. U sljedeću fazu natječaja pozivaju se i kandidati koji su nakon pozitivno riješene žalbe ponovno primljeni u natječaj.

Ako se za posljednje mjesto na popisu uspješnih kandidata natječe više kandidata s istim brojem bodova, svi će biti uvršteni na popis. Na popis uspješnih kandidata uvrštavaju se i kandidati koji su nakon pozitivno riješene žalbe u toj fazi postupka ponovno primljeni u natječaj.

1.   TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

1.1.    Opći i posebni uvjeti

Opći i posebni uvjeti (uključujući znanje jezikâ) za svako područje ili profil navedeni su u točki „Uvjeti za prijavu”.

Posebni uvjeti u pogledu kvalifikacija, radnog iskustva i znanja jezikâ razlikuju se ovisno o traženom profilu. U obrascu za prijavu kandidati trebaju navesti što više pojedinosti o svojim kvalifikacijama i radnom iskustvu (ako se traži), koji su relevantni s obzirom na poslove iz obavijesti o natječaju, kako je opisano u točki „Uvjeti za prijavu” ove obavijesti o natječaju.

(a)

Diplome i/ili potvrde: Diplome stečene u državama članicama EU-a ili u zemljama koje nisu članice EU-a mora priznati službeno tijelo države članice EU-a, npr. ministarstvo obrazovanja države članice EU-a. Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima.

Za poslijesrednjoškolsko obrazovanje i tehničko, stručno ili specijalističko osposobljavanje potrebno je navesti predmete koje je program obuhvaćao, njegovo trajanje i je li riječ o redovitom ili izvanrednom studiju ili večernjem tečaju.

(b)

Radno iskustvo (ako se traži) uzima se u obzir samo ako je relevantno za poslove iz obavijesti o natječaju i

ako je riječ o iskustvu stečenom stvarnim radom,

za koje je osoba primala naknadu,

koje se sastojalo od rada u svojstvu zaposlenika ili od pružanja usluge, te

ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

volontiranje: ako je osoba za njega primala naknadu i ako je ono u smislu odrađenih sati tjedno i u smislu trajanja bilo usporedivo s redovitim zaposlenjem,

pripravništvo: ako je osoba za njega primala naknadu,

obvezna vojna služba: odslužena prije ili poslije stjecanja tražene diplome u trajanju koje nije dulje od propisanog vojnog roka u državi članici koje je kandidat državljanin,

rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust: ako je pokriven ugovorom o radu,

doktorski studij: u trajanju od najviše tri godine, uz uvjet da ga je kandidat uspješno završio, bez obzira na to je li za njega primao plaću ili nije, te

rad u nepunom radnom vremenu: računa se razmjerno broju odrađenih sati, npr. šest mjeseci rada na pola radnog vremena računa se kao radno iskustvo od tri mjeseca.

1.2.    Popratni dokumenti

U različitim fazama postupka odabira, kao dokaz državljanstva kandidati će morati predočiti službenu ispravu (npr. putovnicu ili osobnu iskaznicu), koja mora biti važeća na dan isteka roka za prijavu (na dan roka za prvi dio prijave u slučaju da je postupak prijave podijeljen u dva dijela).

Za sva razdoblja profesionalne aktivnosti kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

dokaze bivših poslodavaca i trenutačnog poslodavca koji sadržavaju opis poslova koje je kandidat obavljao i na kojoj razini te datum početka i završetka radnog odnosa, na papiru sa službenim zaglavljem i pečatom poduzeća te s imenom i potpisom nadležne osobe, ili

ugovore o radu te prvu i zadnju potvrdu o plaći uz detaljni opis poslova koje je kandidat obavljao,

(u slučaju samostalnog rada, npr. samozapošljavanje, slobodna zanimanja) izdane račune ili narudžbenice na kojima su navedeni detalji obavljenog posla ili drugi relevantni službeni dokazi,

(za konferencijske prevoditelje od kojih se traži radno iskustvo) dokumente kojima se potvrđuje broj dana konferencijskog prevođenja i jezici s kojih i na koje je kandidat prevodio.

U načelu nije potrebno priložiti popratne dokumente kojima se dokazuje znanje jezikâ, uz iznimku određenih natječaja za lingviste ili specijalizirane profile.

Od kandidata se u bilo kojoj fazi postupka mogu zatražiti dodatne informacije ili dokumenti. EPSO će kandidate obavijestiti o tome koje popratne dokumente treba dostaviti i kada.

1.3.    Jednake mogućnosti i prilagođeni uvjeti

Kandidati koji bi zbog invaliditeta ili zdravstvenog problema mogli imati poteškoća pri polaganju testova, moraju to navesti u obrascu za prijavu i objasniti kakvi su im prilagođeni uvjeti potrebni. Ako invaliditet ili zdravstveni problem nastane nakon što je kandidat potvrdio prijavu, kandidat o tome mora što prije obavijestiti EPSO slijedeći upute navedene u nastavku.

Kako bi se takav zahtjev uzeo u obzir, kandidati EPSO-u moraju dostaviti potvrdu koju je izdalo njihovo nacionalno nadležno tijelo ili liječničku potvrdu. Popratni dokumenti kandidata provjeravaju se kako bi se, prema potrebi, kandidatu osigurali razumni prilagođeni uvjeti.

Kandidati koji traže dodatne informacije ili naiđu na poteškoće u vezi s pristupom testiranju trebaju se obratiti odgovarajućem EPSO-ovu timu:

e-poštom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksom (+32 22998081), ili

poštom na adresu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË.

2.   POVJERENSTVO ZA ODABIR

Povjerenstvo za odabir ima zadatak međusobno usporediti kandidate i među njima odabrati najbolje na temelju njihovih kompetencija, sposobnosti i kvalifikacija, u skladu sa zahtjevima navedenima u ovoj obavijesti o natječaju. Članovi povjerenstva određuju i težinu testova natječaja te odobravaju njihov sadržaj na temelju EPSO-ovih prijedloga.

Kako bi se osigurala neovisnost povjerenstva za odabir, kandidatima i osobama koje nisu članovi povjerenstva strogo je zabranjen svaki pokušaj kontaktiranja s bilo kojim njegovim članom, osim u kontekstu testova koji zahtijevaju izravnu interakciju kandidata i članova povjerenstva.

Kandidati koji žele izložiti svoje stajalište ili ostvariti svoja prava moraju to učiniti pisanim putem, a svoje dopise namijenjene povjerenstvu za odabir moraju poslati na adresu EPSO-a, koji ih prosljeđuje povjerenstvu. Svaki izravan ili neizravan pokušaj kontaktiranja koji nije u skladu s navedenim postupcima zabranjen je i može dovesti do isključenja kandidata iz natječaja.

Sukob interesa konkretno čini obiteljska veza ili hijerarhijski odnos između kandidata i člana povjerenstva za odabir. Članovi povjerenstva za odabir dužni su EPSO-u prijaviti svaku takvu situaciju čim je postanu svjesni. EPSO će svaki takav slučaj ocijeniti zasebno i poduzeti odgovarajuće mjere. Nepoštovanje prethodno navedenih pravila može dovesti do poduzimanja disciplinskih mjera protiv člana povjerenstva za odabir te do isključenja kandidata iz natječaja (vidjeti točku 4.4.).

Imena članova povjerenstva za odabir objavljuju se na internetskim stranicama EPSO-a (www.eu-careers.eu) prije početka testiranja u centru za procjenu / prije početka faze procjene.

3.   KOMUNIKACIJA

3.1.    Komunikacija s EPSO-om

Kandidati trebaju provjeravati svoj EPSO račun najmanje dvaput tjedno kako bi pratili svoj napredak u okviru natječaja. Ako to ne mogu činiti zbog tehničkog problema za koji je odgovoran EPSO, kandidati moraju bez odgode o tome obavijestiti EPSO, i to isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr).

EPSO zadržava pravo da ne daje informacije koje su već jasno navedene u ovoj obavijesti o natječaju, njezinim prilozima ili na internetskim stranicama EPSO-a, uključujući u rubrici „najčešća pitanja”.

U svoj korespondenciji povezanoj s prijavom kandidati trebaju navesti svoje ime i prezime, kako je navedeno u njihovu EPSO računu, broj prijave i referentni broj postupka odabira.

EPSO primjenjuje načela kodeksa dobrog ponašanja javnih službenika https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_hr (kako je objavljen u Službenom listu). U skladu s time, EPSO zadržava pravo prekinuti svaku nepriličnu (tj. repetitivnu, uvredljivu i/ili bespredmetnu) korespondenciju.

3.2.    Pristup informacijama

Kandidati imaju posebna prava pristupa određenim informacijama koje se odnose na njih osobno. Ta su im prava dodijeljena na temelju obveze navođenja razloga kako bi im se omogućilo da u slučaju odluke o odbijanju podnesu žalbu.

Uz poštovanje obveze navođenja razloga mora se poštovati i načelo tajnosti rada povjerenstva za odabir, kojim se osigurava neovisnost povjerenstva i objektivnost odabira. Zbog te tajnosti ne smiju se otkrivati stajališta članova povjerenstava za odabir u pogledu individualnih ili komparativnih ocjena kandidata.

Ta prava pristupa posebna su prava kandidata u otvorenim natječajima i na temelju zakonodavstva o javnom pristupu dokumentima kandidati ne mogu ostvarivati prava veća od onih koja su navedena u ovoj točki.

3.2.1.   Automatski pristup informacijama

Nakon svake faze postupka odabira organizirane u okviru određenog natječaja kandidat će na svoj EPSO račun automatski dobiti sljedeće informacije:

testovi s višestrukim izborom odgovora: svoje rezultate i tablicu s odgovorima koje je odabrao i točnim odgovorima po referentnom broju/slovu; pristup tekstu pitanja i odgovora izrijekom je isključen,

ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u natječaju: je li njegova prijava prihvatljiva; ako prijava nije prihvatljiva, uvjeti koje kandidat ne ispunjava,

Talent Screener (Probir talenata): svoje rezultate i tablicu s ponderima za svako pitanje, bodove koje je dobio za svoje odgovore i ukupni broj bodova,

preliminarni testovi: svoje rezultate,

međutestovi: svoje rezultate ako nije među kandidatima pozvanima u sljedeću fazu,

centar za procjenu / faza procjene: ako nije isključen iz natječaja, svoj indeks kompetencija koji sadržava ukupnu ocjenu za svaku kompetenciju i komentar povjerenstva za odabir s kvantitativnim i kvalitativnim povratnim informacijama o uspjehu kandidata u centru za procjenu / u fazi procjene.

U pravilu EPSO kandidatima ne šalje izvorne tekstove ili zadatke iz testova jer su namijenjeni ponovnoj uporabi u budućim natječajima. Međutim za određene testove EPSO može iznimno na svojim internetskim stranicama objaviti izvorne tekstove ili zadatke ako su:

testiranja završena,

rezultati utvrđeni i poslani kandidatima, te

izvorni tekstovi/zadaci nisu namijenjeni ponovnoj uporabi u budućim natječajima.

3.2.2.   Informacije na zahtjev

Kandidati mogu zatražiti uvid u neispravljeni primjerak svojih odgovora na pismenim testovima ako njihov sadržaj nije namijenjen ponovnoj uporabi u budućim natječajima. Iz toga su izrijekom isključeni odgovori na test simulacije e-sandučića (e-tray) i studije slučaja.

Tajnost rada povjerenstva za odabir posebno se odnosi na ispravljene primjerke testova kandidata i pojedinosti o bodovanju te se oni neće objavljivati.

EPSO nastoji kandidatima na raspolaganje staviti što više informacija u skladu s obvezom navođenja razloga, tajnosti rada povjerenstva za odabir i pravilima o zaštiti osobnih podataka. O svakom zahtjevu za pristup informacijama odlučit će se uzimajući u obzir navedene obveze.

Zahtjev za pristup informacijama mora se podnijeti putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr) u roku od 10 kalendarskih dana od dana objave rezultata kandidata na EPSO računu kandidata.

4.   PRITUŽBE I POTEŠKOĆE

4.1.    Tehnički i organizacijski problemi

Ako u nekoj fazi postupka odabira kandidati naiđu na ozbiljan tehnički ili organizacijski problem, o tome trebaju obavijestiti EPSO isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr) kako bi EPSO mogao istražiti problem i poduzeti korektivne mjere:

U svoj korespondenciji kandidati trebaju navesti ime i prezime (kako je navedeno u njihovu EPSO računu), broj prijave i referentni broj postupka odabira.

U slučaju problema u ispitnom centru kandidati trebaju:

o tome bez odgode obavijestiti osobu koja nadzire testiranje kako bi se problem pokušao otkloniti već u samom ispitnom centru; u svakom slučaju zatražiti da se njihova pritužba zabilježi u pisanom obliku, te se

najkasnije u roku od 3 kalendarska dana nakon testiranja trebaju obratiti EPSO-u putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr), uz kratak opis problema.

U slučaju problema izvan ispitnog centra (npr. u postupku rezervacije termina za testiranje) kandidati trebaju slijediti upute na svojem EPSO računu i na internetskim stranicama EPSO-a ili se odmah obratiti EPSO-u putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr).

Pitanja o prijavi kandidati trebaju odmah, a u svakom slučaju prije isteka roka za prijavu, poslati EPSO-u putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr). Ako pitanje pošalju manje od 5 radnih dana prije isteka roka za prijavu možda na njega neće dobiti odgovor do isteka tog roka.

4.2.    Interni postupci preispitivanja

4.2.1.   Pogreške u pitanjima računalnih testova s višestrukim izborom odgovora

EPSO i povjerenstva za odabir kontinuirano pomno provjeravaju kvalitetu baze testova s višestrukim izborom odgovora.

Kandidat koji smatra da je pogreška u jednom ili više pitanja iz računalnih testova s višestrukim izborom odgovora utjecala na njegovu sposobnost da odgovori točno ima pravo zatražiti da povjerenstvo za odabir to pitanje/pitanja revidira (u skladu s postupkom „neutralizacije”).

U okviru tog postupka povjerenstvo za odabir može odlučiti poništiti pitanje koje sadržava pogrešku, a bodove preraspodijeliti na preostala pitanja u testu. Takvo preračunavanje bodova primijenit će se samo na one kandidate koji su dobili to pitanje. Način ocjenjivanja testova, opisan u relevantnim točkama ove obavijesti o natječaju, ostaje nepromijenjen.

Podnošenje pritužbe u vezi s testovima s višestrukim izborom odgovora:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr),

jezik: jezik 2 koji su odabrali za predmetni natječaj,

rok: 3 kalendarska dana od dana polaganja računalnih testova,

dodatne informacije: kandidat mora opisati sadržaj pitanja kako bi se sporno pitanje moglo identificirati te mora što jasnije opisati što smatra pogrešnim.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka ili zahtjevi u kojima sporno pitanje/pitanja i navodna pogreška nisu dovoljno jasno opisani neće se uzeti u obzir.

Konkretno, pritužbe u kojima se samo upozorava na navodne probleme u prijevodu bez jasnog opisa problema neće biti prihvaćene.

Isti postupak preispitivanja primjenjuje se s obzirom na pogreške u testu simulacije e-sandučića (e-tray).

4.2.2.   Zahtjev za preispitivanje

Kandidat ima pravo zatražiti preispitivanje bilo koje odluke povjerenstva za odabir ili EPSO-a kojom se utvrđuju rezultati kandidata i/ili određuje može li kandidat proći u sljedeću fazu natječaja ili će biti isključen iz natječaja.

Kandidat može podnijeti zahtjev za preispitivanje na temelju sljedećih razloga:

natječajni postupak sadržava bitnu nepravilnost, i/ili

povjerenstvo za odabir ili EPSO nisu se pridržavali Pravilnika o osoblju, obavijesti o natječaju, njezinih priloga i/ili sudske prakse.

Kandidati ne mogu osporavati valjanost ocjene kojom je povjerenstvo za odabir ocijenilo kvalitetu njihovih rezultata na testu ili relevantnost njihovih kvalifikacija i radnog iskustva. Ocjena povjerenstva za odabir njegov je vrijednosni sud i neslaganje kandidata s ocjenom kojom je povjerenstvo ocijenilo njegove testove, iskustvo i/ili kvalifikacije nije dokaz da je povjerenstvo pogriješilo. Zahtjevi za preispitivanje podneseni na toj osnovi neće imati pozitivan ishod.

Podnošenje zahtjeva za preispitivanje:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr),

jezik: jezik 2 koji su odabrali za predmetni natječaj,

rok: 10 kalendarskih dana od dana objave osporavane odluke na EPSO računu kandidata,

dodatne informacije: kandidat mora jasno navesti odluku koju želi osporiti i na kojoj osnovi.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

Kandidatu se u roku od 15 radnih dana šalje potvrda o primitku zahtjeva. Tijelo koje je donijelo osporavanu odluku (povjerenstvo za odabir ili EPSO) ispitat će zahtjev kandidata i u vezi s njime donijeti odluku te će kandidatu što je prije moguće dostaviti obrazloženi odgovor.

U slučaju pozitivnog ishoda kandidata se ponovno uključuje u postupak odabira i to u onu fazu u kojoj je bio isključen iz natječaja, bez obzira na fazu do koje je natječaj u međuvremenu uznapredovao.

4.3.    Drugi načini osporavanja odluka

4.3.1.   Upravna pritužba

Kandidati u otvorenom natječaju imaju pravo uputiti upravnu pritužbu direktoru EPSO-a u njegovu svojstvu tijela za imenovanje.

Mogu podnijeti pritužbu protiv odluke koja izravno i trenutačno utječe na njihov pravni status kandidata, ili nedonošenja takve odluke, samo u slučaju očitog kršenja pravila postupka odabira. Direktor EPSO-a ne može poništiti vrijednosni sud povjerenstva za odabir (vidjeti točku 4.2.2.).

Podnošenje upravne pritužbe:

postupak: kandidati kontaktiraju s EPSO-om isključivo putem internetskih stranica EPSO-a (https://epso.europa.eu/help_hr),

jezik: jezik 2 koji su odabrali za predmetni natječaj,

rok: tri mjeseca od datuma obavijesti o osporavanoj odluci ili od datuma do kojega je odluka trebala biti donesena,

dodatne informacije: kandidat mora jasno navesti odluku koju želi osporiti i na kojoj osnovi.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

4.3.2.   Sudska žalba

Na temelju članka 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 91. Pravilnika o osoblju kandidati u otvorenom natječaju imaju pravo podnijeti sudsku žalbu Općem sudu.

Napominjemo da Opći sud prihvaća žalbe koje se odnose na odluke EPSO-a, a ne na odluke povjerenstva za odabir, i to samo u slučaju da je prethodno podnesena upravna pritužba na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju (vidjeti točku 4.3.1.). To je primjerice slučaj s odlukama o ispunjavanju općih uvjeta za sudjelovanje u natječaju, koje donosi EPSO, a ne povjerenstvo za odabir.

Podnošenje sudske žalbe:

postupak: kako je opisan na internetskim stranicama Općeg suda (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Europski ombudsman

Svi građani EU-a i osobe s prebivalištem u EU-u mogu podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu.

Prije podnošenja pritužbe ombudsmanu potrebno je poduzeti odgovarajuće administrativne korake pred relevantnim institucijama i tijelima (vidjeti točke 4.1.–4.3.).

Podnošenjem pritužbe ombudsmanu ne produljuju se rokovi za podnošenje upravne pritužbe ili sudske žalbe.

Podnošenje pritužbe ombudsmanu:

postupak: kako je opisan na internetskim stranicama Europskog ombudsmana (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.    Isključivanje iz postupka odabira

Kandidat može biti isključen iz natječaja u bilo kojoj fazi postupka odabira ako EPSO utvrdi da je kandidat:

stvorio više od jednog EPSO računa,

podnio prijavu za nekompatibilna područja ili profile,

ne ispunjava sve uvjete za sudjelovanje u natječaju,

dao lažne izjave ili izjave koje nisu potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom,

propustio rezervirati termin za testiranje ili nije pristupio jednom testu ili više njih,

varao na testovima,

u prijavi nije naveo jezike koji se zahtijevaju u ovoj obavijesti o natječaju ili nije naveo znanje tih jezika na najnižoj zahtijevanoj razini,

pokušao kontaktirati s članom povjerenstva za odabir na nedopušten način,

propustio EPSO-u prijaviti mogući sukob interesa u odnosu na nekog člana povjerenstva za odabir,

podnio prijavu na jeziku koji je različit od onoga/onih koji su navedeni u ovoj obavijesti o natječaju (od ovog se pravila može odstupiti kada se drugi jezici koriste za vlastita imena, službene titule i nazive radnih mjesta kako su navedeni u popratnim dokumentima ili za nazive diploma), i/ili

na svoj primjerak pismenog ili praktičnog testa, koji se ocjenjuje anonimno, stavio potpis ili prepoznatljiv znak.

Od kandidata za zapošljavanje u institucijama EU-a očekuje se najviša razina moralnog integriteta. Svaka prijevara ili pokušaj prijevare kažnjivi su te mogu ugroziti sudjelovanje kandidata u budućim natječajima.

Kraj PRILOGA II., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


PRILOG III.

PRIMJERI MINIMALNIH KVALIFIKACIJA PO ZEMLJAMA I RAZREDIMA KOJE U NAČELU ODGOVARAJU ONIMA KOJE SE ZAHTIJEVAJU U OBAVIJESTIMA O NATJEČAJU

Kliknite ovdje za lako čitljivu verziju tih primjera.

ZEMLJA

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

Srednjoškolsko obrazovanje (koje omogućuje pristup poslijesrednjoškolskom obrazovanju)

Poslijesrednjoškolsko obrazovanje (obrazovni program koji se ne smatra studijskim programom ili kratki stručni studij u trajanju od najmanje dvije godine)

Visokoškolsko obrazovanje (u trajanju od najmanje tri godine)

Visokoškolsko obrazovanje (četiri godine ili više)

Belgique —

België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eler BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Kraj PRILOGA III., kliknite ovdje za povratak na glavni tekst.


Top