Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/388A/01

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) – Objava slobodnog radnog mjesta izvršnog direktora (Privremeno osoblje – razred AD 14) – COM/2018/20032

OJ C 388A , 26.10.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

CA 388/1


Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

Objava slobodnog radnog mjesta izvršnog direktora

(Privremeno osoblje – razred AD 14)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

O nama

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) osnovana je 2004. kako bi pridonijela visokoj razini mrežne i informacijske sigurnosti u Uniji.

Agencija je otada prerasla u suvremeni centar za stručnost u području kibersigurnosti te pomaže državama članicama, institucijama, agencijama i tijelima EU-a i privatnom sektoru kako bi Unija postala otpornija, a jedinstveno tržište bolje funkcioniralo. Konkretno, ENISA pruža podršku u područjima razvoja i provedbe politika, izgradnje kapaciteta, suradnje i podizanja svijesti.

ENISA ima važnu ulogu u provedbi Direktive o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava („Direktiva NIS”), koja je prvi zakonodavni akt na razini EU-a o kibersigurnosti. Konkretno, ENISA mreži timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT) osigurava tajništvo, što je temelj operativne suradnje, a skupini za suradnju pomaže u izvršavanju njezinih zadaća.

Europska komisija predstavila je u rujnu 2017. prijedlog „Akta o kibersigurnosti”, kojim se predviđa novi mandat za ENISA-u i uspostava okvira EU-a za kibersigurnosnu certifikaciju IKT proizvoda i usluga. Taj prijedlog, o kojem trenutačno pregovaraju Vijeće i Europski parlament, ambiciozna je reforma za jačanje agencije za kibersigurnost (ENISA), među ostalim tako da joj mandat postane trajan, da joj se poveća doprinos prevenciji i odgovoru na velike prekogranične kiberincidente te da podupre razvoj i provedbu politike EU-a o kibersigurnosnoj certifikaciji.

ENISA je smještena u Grčkoj te ima urede u Heraklionu na Kreti i u Ateni. Trenutačno ima 83 zaposlenika i godišnji proračun od oko 11 milijuna EUR. O tome se još pregovara, ali očekuje se da će se resursi Agencije znatno povećati u trenutku stupanja na snagu novog mandata.

Opis radnog mjesta

Nudimo radno mjesto višeg rukovoditelja koji će voditi multidisciplinarni tim stručnjaka okupljenih radi rada u ključnom području za budućnost Europske unije.

Izvršni direktor ENISA-e pravni je zastupnik Agencije i osoba koja je predstavlja u javnosti te je odgovoran svojem upravnom odboru u kojem su predstavnici država članica EU-a i Europske komisije.

Izvršni direktor zadužen je za vođenje Agencije i upravljanje njome te je općenito odgovoran za njezino poslovanje i brine se za ostvarenje njezinih ciljeva. Konkretnije, izvršni direktor zadužen je za sljedeće:

razvoj i izvršavanje aktivnosti Agencije u skladu s njezinom misijom i općim smjernicama koje je utvrdio upravni odbor;

zapošljavanje i nadzor osoblja Agencije te njegovanje timskog duha i dobre radne sredine;

sudjelovanje bez prava glasa na sastancima upravnog odbora, izvješćivanje upravnog odbora i pružanje usluga tajništva;

donošenje odluka u okviru nadležnosti Agencije;

pripremanje i izvršenje proračuna Agencije te osiguravanje učinkovitog upravljanja u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja;

izrada i provedba jedinstvenog programskog dokumenta, uključujući godišnji program rada te osiguravanje najučinkovitije upotrebe njegovih resursa;

upravljanje resursima Agencije s naglaskom na operativni dio misije Agencije;

olakšavanje suradnje između Agencije, Komisije, država članica i dionika Agencije radi promicanja razvoja zajedničkog pristupa kao odgovora na pitanja kibersigurnosti;

uspostavljanje učinkovite suradnje Agencije i nadležnih tijela država članica u području njezinih aktivnosti;

izravnu i neizravnu komunikaciju s javnošću o svim pitanjima obuhvaćenima misijom Agencije.

Traženi profil (kriteriji odabira)

Odabrani kandidat bit će vrhunski i dinamičan stručnjak koji bi morao ispunjavati sljedeće kriterije:

rukovoditeljske kompetencije, a posebno:

dokazani rezultati u uspješnom upravljanju velikim radnim timovima i projektima, uključujući sposobnost vođenja, motiviranja i razvoja potencijala multinacionalnog i multidisciplinarnog tima; prednost imaju kandidati s iskustvom stečenim u multikulturnom okružju;

iskustvo u upravljanju znatnim financijskim resursima u regionalnom, nacionalnom, europskom i/ili međunarodnom kontekstu, proračunsko planiranje i unutarnja kontrola (1);

profesionalnost i sposobnost rada pod velikim pritiskom;

suradnja u izvedbi i provedbi strateške vizije za Agenciju koju je definirao upravni odbor te uspješno osiguravanje potpore dionika;

sposobnost održavanja plodonosnih odnosa s institucijama EU-a i nadležnim tijelima država članica te svijest o povezanosti funkcije s odnosima s javnošću;

tehničke kompetencije, a posebno:

temeljito razumijevanje ključnih pitanja kibersigurnosti, uključujući strateška, regulatorna, politička i industrijska pitanja na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini;

dobro poznavanje institucija, agencija i tijela Europske unije te njihova rada i međudjelovanja;

poželjno je iskustvo u području kibersigurnosti stečeno u nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj javnoj upravi ili u subjektu koji nije javan s jakom vezom s javnim sektorom;

poželjno je iskustvo vođenja timova u području kibersigurnosti;

komunikacijske i druge vještine, a posebno:

dokazanu sposobnost i iskustvo u djelotvornom i učinkovitom komuniciranju s javnošću te u suradnji sa svim relevantnim dionicima; poželjno je iskustvo u kontekstu komunikacije u kriznim situacijama;

izvrsne međuljudske vještine i vještine donošenja odluka, organizacijske i pregovaračke vještine te sposobnost izgradnje odnosa povjerenja s institucijama Europske unije i drugim dionicima;

poželjno je vrlo dobro znanje engleskog jezika, radnog jezika Agencije.

Uvjeti za sudjelovanje

Kako bi bili uključeni u postupak odabira, na dan isteka roka za prijavu kandidati moraju ispunjavati sljedeće formalne uvjete:

državljanstvo: kandidati moraju imati državljanstvo države članice Europske unije

sveučilišna diploma: kandidati moraju imati:

stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju, potvrđen diplomom, ako je redovito trajanje studija najmanje četiri godine;

stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju, potvrđen diplomom, uz odgovarajuće profesionalno iskustvo od najmanje jedne godine ako je redovito trajanje studija najmanje tri godine (to jednogodišnje profesionalno iskustvo ne ubraja se u profesionalno iskustvo stečeno nakon završetka studija koje se traži u nastavku);

radno iskustvo (2): kandidati moraju imati najmanje 15 godina radnog iskustva stečenog nakon završetka studija na razini za koju su osposobljeni tijekom prethodno spomenutog obrazovanja; najmanje pet godina od navedenog radnog iskustva mora biti u području rada Agencije;

rukovoditeljsko iskustvo: najmanje pet godina radnog iskustva stečenog nakon završetka studija mora biti stečeno na radnome mjestu rukovoditelja visoke razine (3);

jezici: kandidati moraju imati temeljito znanje jednog službenog jezika Europske unije (4) i zadovoljavajuće znanje još jednoga; komisija za odabir provjerit će tijekom intervjua imaju li kandidati zadovoljavajuće znanje drugog službenog jezika EU-a; ta provjera može uključivati odvijanje (dijela) intervjua na tom drugom jeziku;

dobna granica: na dan isteka roka prijave kandidati moraju biti u mogućnosti odslužiti pun petogodišnji mandat (vidjeti i prvu bilješku u odjeljku o uvjetima zaposlenja) prije nego što navrše dob za umirovljenje; za privremeno osoblje Europske unije dob za umirovljenje nastupa zadnjeg dana u mjesecu u kojem ta osoba navršava 66 godina (vidjeti članak 47. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (5)).

Osim toga, kandidati moraju prethodno ispuniti sve zakonske obveze u pogledu vojne službe, moraju predočiti odgovarajuće pisane preporuke o prikladnosti za obavljanje traženih poslova i biti fizički sposobni obavljati ih.

Odabir i imenovanje

Izvršnog direktora imenuje upravni odbor ENISA-e među kandidatima iz užeg izbora na prijedlog Europske komisije.

Za izradu popisa kandidata za uži izbor Europska komisija organizira odabir u skladu sa svojim postupkom odabira i zapošljavanja (vidjeti: Dokument o politici zapošljavanja viših dužnosnika (6)).

U okviru postupka odabira Europska komisija osniva komisiju za predodabir. Odbor za predodabir pregledava sve prijave, obavlja prvu provjeru prihvatljivosti te izdvaja kandidate čiji profili najbolje odgovaraju prethodno navedenim kriterijima odabira i koje će se moći pozvati na intervju s odborom za predodabir, u kojem će kao promatrač sudjelovati predstavnik upravnog odbora ENISA-e.

Nakon tog intervjua komisija za predodabir donosi zaključke i predlaže popis kandidata za dodatni intervju s Komisijinim savjetodavnim odborom za imenovanja (CCA). Uzimajući u obzir zaključke odbora za predodabir, CCA odabire kandidate koje će pozvati na intervju.

Kandidati koje CCA pozove na intervju podvrgavaju se cjelodnevnoj provjeri rukovoditeljskih sposobnosti koju u centru za procjenu provode vanjski savjetnici za zapošljavanje. Na temelju rezultata intervjua i izvješća centra za procjenu CCA priprema popis kandidata koji su ušli u uži izbor, a smatra ih prikladnima za radno mjesto izvršnog direktora ENISA-e.

Kandidati koji su ušli u uži izbor CCA-a pozivaju se na razgovor s odgovarajućim povjerenikom/povjerenicima (7).

Nakon tih razgovora Europska komisija sastavit će popis kandidata koji su ušli u uži izbor i proslijedit će ga upravnom odboru ENISA-e. On može odlučiti razgovarati s kandidatima prije nego što među kandidatima iz užeg izbora Komisije imenuje direktora. Uključivanjem u uži izbor ne jamči se imenovanje.

Kandidati mogu biti pozvani i na dodatne razgovore i/ili testiranja. Možda će morati dati i izjavu pred relevantnim odborom/odborima Europskog parlamenta.

Postupak odabira, iz funkcionalnih razloga te radi njegova što bržeg završetka u interesu kandidata i institucije, provodi se isključivo na engleskom i/ili francuskom jeziku (8)

Jednake mogućnosti

Europska komisija i ENISA primjenjuju politiku jednakih mogućnosti i nediskriminacije u skladu s člankom 1.d Pravilnika o osoblju (9).

Uvjeti zaposlenja (10)

Plaća i uvjeti zaposlenja utvrđeni su u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika (11).

Uspješnoga će kandidata upravni odbor ENISA-e zaposliti kao člana privremenog osoblja u razredu AD 14 (12). Odabrani kandidati bit će na temelju duljine radnog iskustva svrstani u stupanj 1 ili 2 u tom razredu.

U skladu s Uredbom (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (13) kandidat će biti imenovan na početni mandat od pet godina s mogućnošću produljenja za najviše pet godina. Ta je uredba trenutačno u postupku revizije u okviru predloženog Akta o kibersigurnosti (COM(2017) 477).

Kandidatima napominjemo da je, u skladu s Uvjetima zaposlenja ostalih službenika, svaki novi član osoblja obvezan uspješno odraditi probni rad u trajanju od devet mjeseci.

Radno mjesto nalazi se u Grčkoj, što je u skladu s Odlukom 2004/97/EZ, Euratom (14), koja je donesena na sastanku Europskog vijeća 13. prosinca 2003., te s uvjetima dogovora o sjedištu Agencije između grčke vlade i ENISA-e.

Radno mjesto dostupno je od 16. listopada 2019.

Neovisnost i izjava o sukobu interesa

Prije preuzimanja dužnosti direktor potpisuje izjavu o preuzimanju obveze neovisnog djelovanja u javnom interesu i izjavu o svakom interesu za koji bi se moglo smatrati da je u sukobu s njegovom neovisnošću.

Postupak prijave

Prije podnošenja prijave kandidati moraju provjeriti ispunjavaju li sve prethodno navedene uvjete („Uvjeti za sudjelovanje”), a posebno one koji se odnose na tražene akademske kvalifikacije i radno iskustvo te jezične sposobnosti. Kandidati koji ne ispunjavaju neki od tih uvjeta automatski se isključuju iz postupka odabira.

Kandidati se moraju prijaviti putem interneta na web-mjestu navedenom u nastavku teksta te slijediti upute koje se odnose na različite faze postupka:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandidati moraju imati valjanu adresu e-pošte. Ta će se adresa upotrijebiti za potvrdu njihove registracije i korespondenciju tijekom raznih faza postupka. Kandidati su dužni obavijestiti Europsku komisiju o svakoj promjeni adrese e-pošte.

Kako bi dovršili postupak prijave, kandidati moraju učitati svoj životopis u PDF formatu te u elektronički obrazac prijave unijeti motivacijsko pismo (najviše 8 000 znakova).

Nakon podnošenja elektroničke prijave kandidati će primiti poruku e-pošte kojom se potvrđuje da je njihova prijava registrirana. Ako kandidati ne prime poruku e-pošte s potvrdom o prijavi, njihova prijava nije registrirana!

Kandidati ne mogu putem interneta pratiti postupak obrade svoje prijave. Europska komisija izravno će obavještavati kandidate o statusu njihove prijave.

Dodatne informacije i/ili pomoć u slučaju tehničkih problema kandidati mogu zatražiti slanjem poruke e-pošte na sljedeću adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Rok za prijavu

Rok za prijavu istječe 27. studenoga 2018. u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu. Nakon toga prijava više neće biti moguća.

Kandidati moraju na vrijeme ispuniti elektroničku prijavu. Kandidatima preporučujemo da prijavu ne odgađaju do zadnjih dana prije isteka roka jer zbog povećanog prometa na internetu ili mogućih problema s internetskom vezom može doći do nenadanog prekida postupka pa će ga morati ponoviti. Nakon isteka roka za podnošenje prijava unos podataka u elektronički obrazac više neće biti moguć. Zakašnjele prijave ne prihvaćaju se.

Važna obavijest za kandidate

Kandidate podsjećamo da je rad različitih komisija za odabir tajan. Izravan ili neizravan kontakt s njihovim članovima zabranjen je kandidatima i svakoj drugoj osobi koja to čini u njihovo ime. Sve upite treba nasloviti na tajništvo relevantne komisije.

Zaštita osobnih podataka

Komisija jamči da se osobni podaci kandidata obrađuju na način određen Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (15). To se osobito odnosi na povjerljivost i sigurnost tih podataka.


(1)  Osoblje i financijsko upravljanje Agencijom regulirani su Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije, Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (1962R0031) i Odlukom br. MB/2014/1 WP upravnog odbora Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na Agenciju Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost.

(2)  Radno iskustvo uzima se u obzir od dana kada osoba ispuni minimalne uvjete za sudjelovanje. Svako navedeno razdoblje može se uzeti u obzir samo jednom (da bi se godine studija ili radnog iskustva uzele u obzir, ne smiju se preklapati s drugim razdobljima studija ili radnog iskustva). Rad koji se obavljao s nepunim radnim vremenom izračunava se prema potvrđenom postotku odrađenog punog radnog vremena.

(3)  Za sve godine rukovoditeljskog iskustva kandidati u svojem životopisu moraju navesti sljedeće: 1. naziv rukovoditeljskog radnog mjesta i dužnosti koje su obavljali; 2. broj podređenih zaposlenika; 3. proračunska sredstva kojima su upravljali; 4. broj nadređenih i podređenih hijerarhijskih razina te 5. broj rukovoditelja iste razine.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EN

(5)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EN:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Ako član Komisije, u skladu s Odlukom Komisije od 5. prosinca 2007. (PV(2007) 1811), nije tu zadaću prenio na drugog člana Komisije.

(8)  Komisije za odabir pobrinut će se da izvorni govornici tih jezika nemaju neprimjerenu prednost.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=HR

(10)  Europski parlament i Vijeće EU-a trenutačno raspravljaju o Komisijinu Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i, „Agenciji EU-a za kibersigurnost”, stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”). U Prijedlogu Komisije zadržat će se dogovor o sjedištu Agencije u skladu s Odlukom 2004/97/EZ/Euratom o određivanju sjedišta određenih ureda i agencija Europske unije te trajanje mandata izvršnog direktora u skladu s Uredbom (EU) br. 526/2013 o ENISA-i, koja je trenutačno na snazi.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=HR

(12)  Od 1. srpnja 2017. na primitke od rada i mirovine dužnosnika i ostalih službenika Europske unije u Grčkoj primjenjuje se koeficijent ispravka od 79,9 %. Taj koeficijent podliježe godišnjoj reviziji.

(13)  SL L 165, 18.6.2013., str. 41.

(14)  SL L 29, 3.2.2004., str. 15.

(15)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.


Top