EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CJ0772

Presuda Suda (deveto vijeće) od 25. veljače 2021.
Bartosch Airport Supply Services GmbH protiv Zollamt Wien.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof.
Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifno razvrstavanje – Tarifni brojevi 8701 i 8705 – Tumačenje – Vučno vozilo za zrakoplove.
Predmet C-772/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:141

 PRESUDA SUDA (deveto vijeće)

25. veljače 2021. ( *1 )

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifno razvrstavanje – Tarifni brojevi 8701 i 8705 – Tumačenje – Vučno vozilo za zrakoplove”

U predmetu C‑772/19,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU‑a, koji je uputio Verwaltungsgerichtshof (Upravni sud, Austrija), odlukom od 9. listopada 2019., koju je Sud zaprimio 22. listopada 2019., u postupku

Bartosch Airport Supply Services GmbH

protiv

Zollamt Wien,

SUD (deveto vijeće),

u sastavu: N. Piçarra (izvjestitelj), predsjednik vijeća, S. Rodin i K. Jürimäe, suci,

nezavisni odvjetnik: E. Tanchev,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

za Bartosch Airport Supply Services GmbH, U. Schrömbges i J. Gesinn, Rechtsanwälte,

za Europsku komisiju, R. Pethke i M. Salyková, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1

Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje tarifnog broja 8705 kombinirane nomenklature koja se nalazi u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 1987., L 256, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.), u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada 2016. (SL 2016., L 294, str. 1.) (u daljnjem tekstu: KN).

2

Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Bartosch Airport Supply Services (u daljnjem tekstu: Bartosch) i Zollamta Wien (Carinska uprava u Beču, Austrija; u daljnjem tekstu: carinska uprava) u vezi s tarifnim razvrstavanjem „bezosovinsko[g] vozil[a] na električni pogon za prijevoz neispravnih ili oštećenih zrakoplova”, osmišljenog za vuču i guranje zrakoplova (u daljnjem tekstu: vučno vozilo za zrakoplove).

Pravni okvir

HS

3

Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe (u daljnjem tekstu: HS) uspostavljen je Međunarodnom konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe sklopljenom u Bruxellesu 14. lipnja 1983. i prihvaćenom zajedno s Protokolom o njezinim izmjenama od 24. lipnja 1986. u ime Europske ekonomske zajednice Odlukom Vijeća 87/369/EEZ od 7. travnja 1987. (SL 1987., L 198, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 6., str. 3.).

4

Nomenklatura HS‑a sadržava odsjek XVII., naslovljen „Vozila, zrakoplovi, plovila i pridružena prijevozna oprema”, koji sadržava poglavlje 87., naslovljeno „Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihovi dijelovi i pribor”. U tom poglavlju nalaze se, među ostalim, tarifni brojevi 8701 „Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709)” i 8705 „Motorna vozila za posebne namjene, osim onih konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer, vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice)”.

5

Napomena s objašnjenjem HS‑a o tom poglavlju 87. glasi:

„Općenito

Osim određenih pokretnih strojeva iz odjeljka XVI. (vidjeti u tom pogledu napomene s objašnjenjem tarifnih brojeva 8701, 8705 i 8716), ovo poglavlje obuhvaća sva kopnena vozila. U njemu se stoga razvrstavaju:

1.

Vučna vozila (tarifni broj 8701);

2.

Motorna vozila za prijevoz osoba (tarifni broj 8702 i 8703), robe (tarifni broj 8704) ili za posebne namjene (tarifni broj 8705).

3.

Radna kolica, samokretna, neopremljena uređajem za dizanje ili rukovanje, koje se rabi u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima i vučna vozila vrsta koje se rabi na peronima željezničkih kolodvora (tarifni broj 8709).

[…]”

6

Napomene s objašnjenjem HS‑a koje se odnose na broj 8701 i njegove podbrojeve glase:

„Za potrebe ovog tarifnog broja, pod pojmom vučna vozila podrazumijeva se vozila namijenjena vuči ili guranju drugih vozila, oruđa ili tereta. Ona, međutim, mogu imati pomoćnu opremu, vezanu uz osnovnu namjenu vučnog vozila, za prijevoz oruđa, sjemena, gnojiva ili druge robe, ili pak pomoćnu opremu za primanje radnih oruđa.

[…]

Osim vučnih vozila iz tarifnog broja 8709 (vrste koja se rabi na peronima željezničkih kolodvora), ovaj tarifni broj obuhvaća traktore svih vrsta i za sve namjene (poljoprivredni traktori, traktori za šumarstvo, cestovni traktori, traktori za javne radove, traktori‑vitla itd.), neovisno o vrsti pogona (klipni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica ili uz pomoć kompresije, elektromotor itd.). […]

Vozila koja su ovdje navedena uglavnom su opremljena karoserijom ili mogu imati vozačku kabinu ili sjedala za radnike. S druge strane, mogu biti opremljena kutijom za alat, uređajem za podizanje ili spuštanje radnog alata, uređajem za vuču za prikolice ili poluprikolice (posebno na traktorima i sličnim strojevima) ili priključnim vratilom koje omogućuje prijenos napajanja s motora na razne strojeve (vršalice, kružne pile itd.).

[…]

Taj tarifni broj obuhvaća i traktore opremljene vitlima (nazvani traktori‑vitla) koji omogućavaju, na primjer, vuču zaglavljenog vozila ili sječu ili tegljenje oborenih stabala, ili pak vuču poljoprivrednih strojeva na veće udaljenosti.

Nadalje, iz tog tarifnog broja isključena su vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila opremljena dizalicama, polugama, vitlom itd. (tarifni broj 8705).

[…] 8701.91/95

Ti podbrojevi obuhvaćaju vozila namijenjena vuči poluprikolica na kratkim udaljenostima. Te vrste vozila poznate su pod različitim nazivima (npr. ‚terminalska vučna vozila’, ‚lučka vučna vozila’ itd.) i namijenjena su postavljanju ili premještanju poluprikolica unutar određenog područja. Ona nisu prikladna za prijevoz na dugim udaljenostima za koje su predviđeni cestovni tegljači iz tarifnog broja 8701.20. Razlikuju se od cestovnih tegljača po tome što su uobičajeno opremljeni dizelskim motorima, njihova najveća brzina općenito ne prelazi 50 km/h i obično imaju malu zatvorenu kabinu sa samo jednim sjedalom za vozača”.

7

Napomene s objašnjenjem HS‑a koje se odnose na broj 8705 i njegove podbrojeve glase:

„Ovaj tarifni broj obuhvaća niz motornih vozila, posebno izrađenih ili prerađenih, opremljenih uređajima ili napravama kako bi se ispunile određene funkcije koje se ne odnose na prijevoz. Dakle, riječ je o vozilima koja nisu konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba ili robe.

Tim su tarifnim brojem obuhvaćena:

1.

Motorna vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila koja se sastoje od šasija kamiona ili kombija, sa ili bez platoa, opremljena napravama za dizanje poput krana za samoistovar, dizalice, kolotura, vitla osmišljenih za podizanje i vuču vozila u kvaru.

[…]”

Oznaka KN

8

Carinsko razvrstavanje robe uvezene u Europsku uniju uređeno je KN‑om. U skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe br. 2658/87, njime se prvih šest znamenki tarifnih brojeva i podbrojeva preuzima iz HS‑a, a samo su sedma i osma znamenka dio njezina vlastitog razvrstavanja.

9

Prvi dio KN‑a sadržava odsjek I. s općim pravilima, čiji odjeljak A, naslovljen „Opća pravila za tumačenje [KN‑a]”, predviđa:

„Razvrstavanje robe u [KN] uređuju sljedeća načela.

1.

Naslovi odsjeka, poglavlja i potpoglavlja služe samo za lakše snalaženje; za zakonske potrebe, razvrstavanje se vrši na temelju naziva tarifnih brojeva i svih odgovarajućih napomena uz odsjeke i poglavlja, te na temelju sljedećih pravila pod uvjetom da iz naziva tarifnih brojeva ili napomena ne proizlazi drukčije.

[…]

3.

Proizvode koje bi se, primjenom općeg pravila 2(b) ili zbog bilo kojeg drugog razloga, na prvi pogled moglo razvrstati u dva ili više tarifnih brojeva, razvrstava se na sljedeći način:

(a)

tarifni broj koji sadržava najodređeniji opis ima prednost u odnosu na tarifne brojeve s općenitijim opisom. Međutim, ako se u nazivu svakog od tih tarifnih brojeva navodi samo dio materijala ili tvari sadržanih u mješavini ili složenoj robi ili samo dio proizvoda pripremljenih u setu za pojedinačnu prodaju, te se tarifne brojeve smatra podjednako određenima u odnosu na predmetnu robu, čak i kada jedan od njih sadrži potpuniji ili određeniji opis robe;

[…]

(c)

ako se robu ne može razvrstati pozivanjem na opće pravilo 3(a) ili 3(b) razvrstava je se u tarifni broj koji dolazi posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koji podjednako dolaze u obzir.

[…]

6.

Za zakonske potrebe razvrstavanje robe u podbrojeve tarifnog broja izvršava se sukladno nazivu tih podbrojeva i svih odgovarajućih napomena za podbrojeve te, mutatis mutandis, u skladu s gore navedenim pravilima, podrazumijevajući da se može uspoređivati samo podbrojeve na istoj razini. U smislu ovog pravila, primjenjuju se i odgovarajuće napomene uz odsjeke i poglavlja, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije.”

10

Drugi dio KN‑a, naslovljen „Popis carinskih stopa”, sadržava, među ostalim, odsjek XVII., naslovljen „Vozila, zrakoplovi, plovila i pridružena prijevozna oprema”, koji sadržava poglavlje 87., koje se odnosi na vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihove dijelove i pribor. Napomena 2. poglavlja 87., koja se odnosi na tarifni broj 8701, glasi:

„U smislu ovog poglavlja, pod pojmom ‚vučna vozila’ podrazumijeva se vozila namijenjena vuči ili guranju drugih vozila, oruđa ili tereta, neovisno ima li pomoćnu opremu, vezanu uz osnovnu namjenu vučnog vozila, za prijevoz oruđa, sjemena, gnojiva ili druge robe.

[…]”

11

Tarifni brojevi 8701 i 8705, koji se nalaze u tom poglavlju 87., navode:

„8701

Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):

8701 10 00

– traktori, jednoosovinski (monokultivatori)

8701 20

– cestovni tegljači za poluprikolice

8701 20 10

– – novi

8701 20 90

– – rabljeni

8701 30 00

– vučna vozila, gusjeničari

 

– ostalo:

8701 91

– – ne veće od 18 kW

8701 91 10

– – – traktori za šumarstvo, na kotačima

8701 91 90

– – – ostalo

8701 92

– – veće od 18 kW, ali ne veće od 37 kW

8701 92 10

– – – traktori za šumarstvo, na kotačima

8701 92 90

– – – ostalo

[…]

8705

Motorna vozila za posebne namjene, osim onih konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer, vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice):

8705 10 00

– dizalična vozila

8705 20 00

– pokretni bušači tornjevi

8705 30 00

– vatrogasna vozila

8705 40 00

– vozila s ugrađenom miješalicom za beton

8705 90

– ostalo:

8705 90 30

– – vozila sa sisaljkom za beton

8705 90 80

– – ostalo”

Glavni postupak i prethodno pitanje

12

Društvo Bartosch zatražilo je 23. veljače 2017. od carinske uprave izdavanje obvezujuće tarifne informacije o vučnom vozilu za zrakoplove. Ono je u zahtjevu za prethodnu odluku opisano kao uređaj sposoban za vuču zrakoplova težine do 54432 kg koji se sastoji od metalne platforme s četiri kotača, električnog motora snage 33,8 kW, pogonskih, kočnih i upravljačkih uređaja, dvaju vozačkih sjedala smještenih jedno nasuprot drugomu i opremljenih, sa svake strane, upravljačkim ručicama. S pomoću vitla, prednji kotač uređaja navlači se na hidraulični uređaj za podizanje, a zatim podiže s pomoću tog uređaja. Jednom kada je u tom položaju, zrakoplov se može vući ili gurati.

13

Društvo Bartosch tvrdilo je da takvo vozilo treba razvrstati u tarifni podbroj 87059080 KN‑a, koji odgovara motornim vozilima za posebne namjene, osim onih konstruiranih za prijevoz osoba ili robe, na koja se primjenjuje carinska stopa od 3,7 %.

14

Odlukom od 8. svibnja 2017. carinska uprava izdala je obvezujuću tarifnu informaciju razvrstavajući navedeno vozilo u podbroj 87019290 KN‑a kao „ostala” vučna vozila. Na robu obuhvaćenu tim podbrojem primjenjuje se stopa od 7 %.

15

Nakon što je njegov prigovor protiv te odluke odbijen, društvo Bartosch podnijelo je tužbu pred Bundesfinanzgerichtom (Savezni financijski sud, Austrija). Taj je sud odbio tužbu smatrajući da se samo vozila čije je bitno obilježje dizanje i vuča vozila u kvaru mogu kvalificirati kao „vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila” u smislu tarifnog broja 8705 KN‑a. Prema mišljenju tog suda, vučno vozilo za zrakoplove potpada pod tarifni broj 8701 KN‑a jer on široko i nedvosmisleno obuhvaća „vučna vozila”.

16

Društvo Bartosch podnijelo je protiv te presude reviziju pred sudom koji je uputio zahtjev, Verwaltungsgerichtshofom (Upravni sud, Austrija).

17

Taj sud prije svega navodi da, prema napomenama s objašnjenjem HS‑a, tarifni broj 8701 KN‑a obuhvaća vučna vozila svih vrsta i za sve vrste uporabe, neovisno o vrsti pogona. Taj tarifni broj ne obuhvaća vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila opremljena dizalicama, polugama i vitlima, koja su obuhvaćena tarifnim brojem 8705 KN‑a. Tarifni broj 8705 KN‑a obuhvaća niz motornih vozila, posebno izrađenih ili prerađenih, opremljenih uređajima ili napravama kako bi se ispunile određene funkcije koje se ne odnose na prijevoz osoba ili robe. Riječ je, među ostalim, o vozilima konstruiranima za podizanje i vuču automobila u kvaru. Sud koji je uputio zahtjev iz toga zaključuje da tarifni broj 8705 KN‑a obuhvaća specifičniju kategoriju vozila od tarifnog broja 8701 te nomenklature.

18

Taj sud zatim dodaje da vučno vozilo za zrakoplove, s obzirom na to da je namijenjeno za vuču ili guranje zrakoplova u zračnim lukama, dakle, nije ponajprije namijenjeno za prijevoz osoba ili robe. Međutim, to vozilo nema nijednu od svrha uporabe koje se kao primjer nabrajaju u tarifnom broju 8705.

19

Naposljetku ističe da su u engleskoj i francuskoj jezičnoj verziji KN‑a vozila navedena u tarifnom broju 8705 i nazvana „break down lorries” i „dépanneuses” [(vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila)] namijenjena isključivo vuči vozila u kvaru, što ne ide u prilog razvrstavanju vučnog vozila za zrakoplove u taj tarifni broj.

20

U tim je okolnostima Verwaltungsgerichtshof (Visoki upravni sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li tarifni broj 8705 [KN‑a] tumačiti na način da obuhvaća bezosovinska motorna vozila s vitlom s uređajem za zatezanje remena za vuču i elektrohidrauličnim uređajem za podizanje za guranje zrakoplova?”

O prethodnom pitanju

21

Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li KN tumačiti na način da tarifni broj 8705 te nomenklature obuhvaća vozila konstruirana za vuču i guranje zrakoplova, nazvana „vučno vozilo za zrakoplove”.

22

Najprije valja podsjetiti na to da, u interesu pravne sigurnosti i jednostavnijeg nadzora, odlučujući kriterij za razvrstavanje robe u carinsku tarifu načelno treba tražiti na temelju njezinih osobina i objektivnih svojstava, kako su određeni tekstom tarifnog broja KN‑a i napomenama uz njegov odsjek ili poglavlje, prije nego što se u obzir uzmu druge odredbe općih pravila (vidjeti u tom smislu, među ostalim, presude od 11. prosinca 2008., Kip Europe i dr., C‑362/07 i C‑363/07, EU:C:2008:710, t. 39.; od 12. srpnja 2012., TNT Freight Management (Amsterdam), C‑291/11, EU:C:2012:459, t. 31.; od 19. prosinca 2019., Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, t. 39. i 40. i od 26. ožujka 2020., Pfizer Consumer Healthcare, C‑182/19, EU:C:2020:243, t. 37.).

23

Kao drugo, unatoč tomu što nemaju obvezujuću snagu, napomene s objašnjenjem koje je, kad je riječ o KN‑u, sastavila Europska komisija i, kad je riječ o HS‑u, Svjetska carinska organizacija značajno doprinose tumačenju opsega različitih tarifnih brojeva (vidjeti u tom smislu presude od 15. svibnja 2014., Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, t. 33. i od 15. svibnja 2019., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, t. 35.).

24

Kao treće, kada se razvrstavanje ne može provesti samo na temelju isključivo objektivnih obilježja i svojstava proizvoda o kojem je riječ, njegova namjena može predstavljati objektivan kriterij razvrstavanja, pod uvjetom da je svojstvena tom proizvodu. Svojstvenost se mora moći ocijeniti na temelju njegovih objektivnih obilježja i svojstava (vidjeti u tom smislu presude od 5. rujna 2019., TDK‑Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, t. 27. i od 26. ožujka 2020., Pfizer Consumer Healthcare, C‑182/19, EU:C:2020:243, t. 38. i navedenu sudsku praksu).

25

Kad je riječ o dvojbi suda koji je uputio zahtjev glede tarifnog razvrstavanja vučnog vozila za zrakoplove, valja istaknuti da je ta dvojba usko povezana s upotrebom izraza „Aschleppwagen” u verziji tarifnog broja 8705 KN‑a na njemačkom jeziku. Naime, taj pojam označava vozila namijenjena za vuču drugih vozila, neovisno o tome jesu li u kvaru ili ne, dok pojmovi „dépanneuses” i „break down lorries” u verzijama te nomenklature na francuskom i engleskom jeziku označavaju samo vozila koja služe za vuču vozila u kvaru.

26

Prema ustaljenoj praksi Suda, formulacija korištena u jednoj od jezičnih verzija neke odredbe prava Unije ne može služiti kao jedini temelj za tumačenje te odredbe ili imati prednost u odnosu na ostale jezične verzije. Naime, potreba da se svaka odredba prava Unije tumači i primjenjuje ujednačeno isključuje to da se ona razmatra izdvojeno u jednoj od svojih jezičnih verzija, nego zahtijeva njezino tumačenje s obzirom na opću strukturu i svrhu propisa kojeg je dio (vidjeti u tom smislu, među ostalim, presude od 27. listopada 1977., Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, t. 14. i od 8. lipnja 2017., Sharda Europe, C‑293/16, EU:C:2017:430, t. 21.).

27

Međutim, iz svrhe i strukture tarifnog broja 8705 KN‑a, tumačenog s obzirom na napomene s objašnjenjem HS‑a, proizlazi da se taj tarifni broj odnosi samo na vozila koja služe za vuču vozila u kvaru, dok su ona koja služe za vuču vozila koja nisu u kvaru obuhvaćena tarifnim brojem 8701 te nomenklature.

28

Najprije, napomena 2. poglavlja 87. KN‑a, koja se odnosi na njegov tarifni broj 8701, poput napomene s objašnjenjem koja se odnosi na tarifni broj 8701 HS‑a, upućuje na to da pojam „vučna vozila” označava motorna vozila namijenjena vuči ili guranju drugih vozila, oruđa ili tereta, neovisno o tome imaju li pomoćnu opremu, vezanu uz osnovnu namjenu vučnog vozila, za prijevoz oruđa, sjemena, gnojiva ili druge robe. Napomena s objašnjenjem HS‑a također propisuje da broj 8701 obuhvaća vučna vozila svih vrsta i za sve uporabe, osobito traktore opremljene vitlima koji omogućavaju, primjerice, vuču zaglavljenog vozila ili sječu ili tegljenje oborenih stabala, ili pak vuču na daljinu poljoprivrednih strojeva. U skladu s tom napomenom s objašnjenjem, s druge strane, iz tarifnog broja 8701 isključena su vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila – koja služe za vuču vozila u kvaru – opremljena dizalicama, polugama i vitlima, koja su obuhvaćena tarifnim brojem 8705.

29

Osim toga, napomene s objašnjenjem HS‑a koje se odnose, konkretnije, na podbrojeve 870191 do 95 pojašnjavaju da potonji sadržavaju vozila namijenjena vuči poluprikolica na kratkim udaljenostima.

30

Nadalje, prema općem pravilu 3. točki (a) za tumačenje KN‑a, proizvode koje bi se na prvi pogled moglo razvrstati u dva ili više tarifnih brojeva razvrstava se na način da tarifni broj koji sadržava najodređeniji opis ima prednost u odnosu na tarifne brojeve s općenitijim opisom.

31

Međutim, iz točaka 26. do 28. ove presude proizlazi da je tarifni broj 8701 KN‑a, koji se odnosi na vučna vozila, određeniji od tarifnog broja 8705 te nomenklature, koji šire upućuje na vozila za posebne namjene, osim onih konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe.

32

Naposljetku, takvo tumačenje tarifnog broja 8701 KN‑a potvrđuje presuda od 27. travnja 2006., Kawasaki Motors Europe (C‑15/05, EU:C:2006:259), koja se odnosi na tarifno razvrstavanje terenskog vozila. Naime, iz točke 46. te presude proizlazi da je sposobnost vuče vozila objektivno svojstvo koje omogućuje utvrđivanje je li ono namijenjeno vuči ili guranju drugih vozila, oruđa ili tereta, ili, naprotiv, prijevozu osoba. Sud je iz toga u točki 55. navedene presude zaključio da objektivna obilježja i svojstva tih vozila odgovaraju pojmovima iz napomene 2. poglavlja 87. KN‑a jer su namijenjena vuči ili guranju drugih vozila. Primjena općeg pravila 1. za tumačenje KN‑a dovodi stoga do razvrstavanja navedenih vozila u tarifni broj 8701 te nomenklature.

33

S obzirom na prethodno navedeno, valja smatrati da vozilo s obilježjima vučnog vozila za zrakoplove o kojem je riječ u glavnom postupku potpada pod tarifni broj 8701 KN‑a, s obzirom na to da ono ne služi za vuču vozila u kvaru i nema posebnu funkciju različitu od vuče i guranja zrakoplova na kratkim udaljenostima.

34

Na postavljeno pitanje stoga valja odgovoriti tako da KN treba tumačiti na način da tarifni broj 8705 te nomenklature ne obuhvaća vozila konstruirana za vuču i guranje zrakoplova, nazvana „vučna vozila za zrakoplove”, pri čemu ona potpadaju pod tarifni broj 8701 navedene nomenklature.

Troškovi

35

Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

 

Slijedom navedenog, Sud (deveto vijeće) odlučuje:

 

Kombiniranu nomenklaturu, koja se nalazi u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada 2016., treba tumačiti na način da tarifni broj 8705 te nomenklature ne obuhvaća vozila konstruirana za vuču i guranje zrakoplova, nazvana „vučna vozila za zrakoplove”, pri čemu ona potpadaju pod tarifni broj 8701 navedene nomenklature.

 

Potpisi


( *1 ) Jezik postupka: njemački.

Top