EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0268

Presuda Suda (deseto vijeće) od 2. svibnja 2019.
SC Onlineshop SRL protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) i Direcţia Generală a Vămilor.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Curtea de Apel Bacău.
Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička carinska tarifa – Tarifno razvrstavanje – Kombinirana nomenklatura – Podbrojevi 8526 91 20 i 8528 59 00 – Sustav GPS navigacije s više funkcija.
Predmet C-268/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:353

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

2. svibnja 2019. ( *1 )

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička carinska tarifa – Tarifno razvrstavanje – Kombinirana nomenklatura – Podbrojevi 85269120 i 85285900 – Sustav GPS navigacije s više funkcija”

U predmetu C‑268/18,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU‑a, koji je uputio Curtea de Apel Bacău (Žalbeni sud u Bacăuu, Rumunjska), odlukom od 5. travnja 2018., koju je Sud zaprimio 18. travnja 2018., u postupku

SC Onlineshop SRL

protiv

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor,

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: C. Lycourgos (izvjestitelj), predsjednik vijeća, M. Ilešič i I. Jarukaitis, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Hogan,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

za SC Onlineshop SRL, S. Ionaşcu‑Strungariu,

za rumunjsku vladu, C. Canţăr, O.–C. Ichim i A. Wellman, u svojstvu agenata,

za Europsku komisiju, A. Caeiros i A. Armenia, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1

Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje tarifnih podbrojeva 85269120 i 85285900 kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: KN) koja se nalazi u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 1987., L 256, str. 1.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku: poglavlje 2., svezak 12., str. 3.), u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2016/1821 od 6. listopada 2016., (SL 2016., L 294, str. 1.), i na valjanost Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 698/2012 od 25. srpnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL 2012., L 203, str. 34.), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 459/2014 оd 29. travnja 2014. (SL 2014., L 133, str. 43.; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba br. 698/2012).

2

Zahtjev je podnesen u okviru spora između SC Onlineshop SRL (u daljnjem tekstu: Onlineshop) i Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (nacionalno tijelo porezne uprave – Glavna carinska uprava, Rumunjska) (u daljnjem tekstu: ANAF‑DGV) povodom tarifnog razvrstavanja višefunkcionalnog uređaja koji se koristi u motornim vozilima i služi za radionavigaciju, reprodukciju zvuka i videozapisa, radiodifuzijsko emitiranje i prikazivanje.

Pravni okvir

KN

3

U skladu s člankom 9. stavkom 1. i člankom 10. Uredbe br. 2658/87, Europska komisija, uz pomoć Odbora za Carinski zakonik, donosi mjere koje se odnose na primjenu KN‑a, koja čini Prilog I. Uredbi br. 2658/87, glede razvrstavanja robe.

4

Kao što proizlazi iz članka 12. Uredbe br. 2658/87 Europska komisija svake godine uredbom donosi cjelokupnu verziju KN‑a zajedno s odgovarajućim carinskim stopama Zajedničke carinske tarife, kako proizlazi iz mjera koje su usvojili Vijeće Europske unije ili Komisija. Navedena uredba objavljuje se najkasnije do 31. listopada u Službenom listu Europske unije i primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće godine.

5

Na temelju tih odredbi donesene su Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754 оd 6. listopada 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi 2658/87 (SL 2015., L 285, str. 1.) i Provedbena uredba 2016/1821. Obje su uredbe izmijenile KN od 1. siječnja 2016., odnosno 1. siječnja 2017.

6

Odjeljak I. prvog dijela KN‑a obuhvaća odsjek A pod naslovom „Opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature” kojim je propisano:

„Razvrstavanje robe u kombiniranu nomenklaturu uređuju sljedeća načela:

1.

Naslovi odsjeka, poglavlja i potpoglavlja služe samo za lakše snalaženje; za zakonske potrebe, razvrstavanje se vrši na temelju naziva tarifnih brojeva i svih odgovarajućih napomena uz odsjeke i poglavlja, te na temelju sljedećih pravila pod uvjetom da iz naziva tarifnih brojeva ili napomena ne proizlazi drukčije.

[…]

3.

Proizvode koje bi se […] na prvi pogled moglo razvrstati u dva ili više tarifnih brojeva, razvrstava se na sljedeći način:

[…]

(c)

ako se robu ne može razvrstati pozivanjem na opće pravilo 3(a) ili 3(b) razvrstava je se u tarifni broj koji dolazi posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koji podjednako dolaze u obzir.

[…]

6.

Za zakonske potrebe, razvrstavanje robe u podbrojeve tarifnog broja vrši se sukladno nazivu tih podbrojeva i svih odgovarajućih napomena za podbrojeve te, mutatis mutandis, u skladu s gore navedenim pravilima, podrazumijevajući da se može uspoređivati samo podbrojeve na istoj razini. U smislu ovog pravila, primjenjuju se i odgovarajuće napomene uz odsjeke i poglavlja, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije.”

7

Drugi dio KN‑a pod nazivom „Popis carinskih stopa” sadržava odsjek XVI. pod naslovom „Strojevi i mehanički uređaji, električna oprema; njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka; aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor”. Napomena 3. navedenog odjeljka glasi:

„Ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, […] strojeve konstruirane za obavljanje dviju ili više funkcija koje se nadopunjuju ili izmjenjuju, razvrstava se kao da se sastoje samo od one komponente ili kao da predstavljaju samo onaj stroj koji obavlja glavnu funkciju.”

8

U istom odjeljku, poglavlje 85 pod naslovom „Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor” obuhvaćalo je u verziji koja proizlazi iz Uredbe 2015/1754 primjenjive na 2016. godinu sljedeće brojeve i podbrojeve:

Oznaka KN

Naziv

[…]

[…]

8526

Radari, uređaji za radionavigaciju i radiouređaji za daljinsko upravljanje:

8526 10 00

– Radari

 

– ostalo:

8526 91

– – radionavigacijski uređaji:

8526 91 20

– – – radionavigacijski prijamnici

[…]

[…]

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

 

– monitori s katodnom cijevi:

[…]

[…]

 

– ostali monitori:

8528 51 00

– – vrsta koje se rabi isključivo ili uglavnom u sustavima za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471

8528 59

– – ostalo:

 

– – Ravni pokaznici koji mogu prikazivati signale strojeva za automatsku obradu podataka s prihvatljivom razinom funkcionalnosti:

[…]

[…]

8528 59 70

– – – ostalo

[…]

[…]

9

Provedbena uredba 2016/1821, primjenjiva na 2017. godinu, ostavila je nepromijenjen broj 8526 KN‑a, kako je predviđen Provedbenom uredbom 2015/1754, ali je izmijenila broj 8528 kako slijedi:

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

[…]

[…]

 

– ostali monitori:

8528 52

– – koji se mogu izravno povezati ili su konstruirani za uporabu sa strojem za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471

[…]

[…]

8528 59 00

– – ostalo

[…]

[…]

Provedbena uredba br. 698/2012

10

Člankom 1. Provedbene uredbe br. 698/2012 određuje se:

„Roba iz stupca 1 tablice iz Priloga razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u skladu s odgovarajućom oznakom KN iz stupca 2 te tablice.”

11

Prilog toj uredbi glasi kako slijedi:

Naziv robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Razlozi

(1)

(2)

(3)

[…]

[…]

[…]

3. Višefunkcionalni aparat (takozvani „multimedijalni centar za motorna vozila”) vrste koja se upotrebljava za motorna vozila.

U istom kućištu kombinira prijamnik radiofuzije, aparat za reprodukciju zvuka i videa, radio‑navigacijski prijamnik i zaslon u boji s tekućim kristalima (LCD) s približnim dijagonalnim mjerama zaslona 18 cm (7 inča) i omjerom širine i visine slike 16:9.

Aparat je opremljen konektorima koji omogućuju prijem video signala iz vanjskih izvora, kao što je kamera na retrovizoru ili prijamnik DVB‑T.

Također aparat može reproducirati zvuk i slike s memorijske kartice.

Aparat se predočava zajedno s dva daljinska upravljača.

Na aparat se može spojiti dodatni zaslon.

8528 59 70

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima (GIR) 1., 3.(c) i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature i tekstom oznaka KN 8528, 8528 59 i 8528 59 70.

Uređaj je osmišljen za obavljanje različitih funkcija (reprodukcija zvuka, reprodukcija videozapisa, radionavigacijska potpora, emitiranje radijskog programa, prikazivanje videozapisa), od kojih, s obzirom na njegov dizajn i koncept, niti jedna ne daje uređaju njegovo temeljno obilježje.

Primjenom općeg pravila za tumačenje (GIR) 3.(c) uređaj je potrebno razvrstati kao ostale zaslone u oznaku KN 8528 59 70.

Glavni postupak i prethodna pitanja

12

Onlineshop je 18. srpnja 2016. od ANAF‑DGV‑a tražio da donese obvezujuću tarifnu obavijest (u daljnjem tekstu: OTO) za proizvod pod nazivom „navigacijski sustav GPS PNI S 506” predlažući da ga se razvrsta u podbroj 85269120 KN‑a, koji odgovara radionavigacijskim prijamnicima.

13

Iz odluke kojom se upućuje zahtjev proizlazi da taj uređaj ispunjava u biti četiri funkcije, odnosno, radionavigaciju, reprodukciju zvuka i videozapisa, radiodifuzijsko emitiranje i prikazivanje. Može se također koristiti kao sustav GPS navigacije (modul i GPS antena su ugrađeni) i kao tablet računalo, te ima više dodataka (nosač za pričvršćivanje na vjetrobransko staklo, izvor napajanja za automobil, žicu za prijenos podataka). Uređaj teži 152 g i sljedećih je dimenzija: 132 × 184 × 12 mm.

14

Odlukom od 23. prosinca 2016. ANAF‑DGV je tužitelju izdao OTO koji navedeni uređaj razvrstava u podbroj 85285900 KN‑a, pozivajući se, kako bi obrazložio to razvrstavanje, na opća pravila 1., 3.(c) i 6. za tumačenje te nomenklature. Ta odluka je navodila osim toga Provedbenu uredbu br. 698/2012.

15

Nakon što je odbijen njegov prethodni prigovor protiv navedene odluke, podnesen 11. siječnja 2017., Onlineshop je 2. kolovoza 2017. podnio tužbu pred sudom koji je uputio zahtjev.

16

Taj sud iznosi da Onlineshop navodi, u prilog svojem zahtjevu za razvrstavanje uređaja koji je predmet glavnog postupka u podbroj 85269120 KN‑a, da je njegova glavna funkcija GPS navigacija putem dviju prethodno ugrađenih aplikacija, dok ANAF‑DGV navodi da nijedna od funkcija tog uređaja proizvodu ne daje temeljno obilježje i da on posljedično mora biti razvrstan pod broj koji dolazi posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koji mogu doći u obzir, to jest broj 8528 koji odgovara funkciji monitora za reprodukciju videozapisa.

17

U prilog razvrstavanju koje traži Onlineshop, sud koji je uputio zahtjev navodi činjenicu da su njemačka, francuska i nizozemska carinska tijela koristila to razvrstavanje za proizvode koji prema tom društvu imaju slične funkcije onima uređaja iz glavnog postupka, s obzirom na to da je glavna funkcija tih proizvoda GPS navigacija. S druge strane, taj sud navodi da je s obzirom na posebnosti svoje navigacijske funkcije, taj uređaj predviđen za korištenje u automobilu i da njegove smanjene dimenzije (5 inča, odnosno 12,7 cm) mogu, sa stajališta potrošača, ići u korist korištenja kao računala tableta samo kao sekundarne uporabe.

18

Sud koji je uputio zahtjev ističe da je – iako navodeći u OTO‑u od 23. prosinca 2016. odredbe Provedbene uredbe br. 698/2012 – ANAF‑DGV razvrstao uređaj iz glavnog postupka u podbroj 85285900 KN‑a u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe 2016/1821, iako je potonja stupila na snagu tek 1. siječnja 2017. Prema tom sudu, ako se ANAF‑DGV zaista temeljio na Provedbenoj uredbi br. 698/2012, taj je uređaj trebao biti razvrstan u podbroj 85285970.

19

Navedeni sud ističe u tom pogledu da je ANAF‑DGV opravdao navođenje Provedbene uredbe br. 698/2012 činjenicom da je treći opisani proizvod opisan u njezinu Prilogu „vrlo sličan proizvodu koji je predmet odluke OTO kada je riječ o funkcijama koje ispunjava i sastavnim dijelovima uređaja, zbog čega je bio naveden kao jedno od pravnih opravdanja razvrstavanja”.

20

Zatim, sud koji je uputio zahtjev pita se o tome jesu li odredbe Provedbene uredbe br. 698/2012 doista primjenjive na glavni postupak i, po potrebi, koji bi, s obzirom na to da razvrstavanje predmetnog uređaja nije bilo provedeno u skladu s njihovom oznakom KN, bili učinci njihove primjene.

21

U tim je okolnostima Curtea de Apel Bacău (Žalbeni sud u Bacăuu, Rumunjska) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1.

Treba li [KN], koji se nalazi u prilogu I. [Uredbi br. 2658/87] kako je izmijenjena [Provedbenom uredbom br. 2016/1821] tumačiti na način da se uređaji poput navigacijskih sustava GPS PNI S 506, o kojima se raspravlja u ovom postupku, trebaju razvrstati pod tarifni podbroj 852691, podbroj 85269120, ili pod tarifni broj 8528, podbroj 85285900 te nomenklature?

2.

Jesu li verzije [KN‑a] koje proizlaze iz [Provedbene uredbe br. 698/2012] i iz [Provedbene uredbe br. 459/2014] mjerodavne za utvrđivanje pravilnog tarifnog razvrstavanja uređaja, poput navigacijskih sustava o kojima se raspravlja u ovom postupku, na način da se mogu analogno primijeniti na proizvode koji su slični predmetnom sustavu navigacije i potkrjepljuje li analogna primjena tih odredaba tumačenje kombinirane nomenklature koje je dala carinska uprava?”

O prethodnim pitanjima

22

Uvodno treba istaknuti da je prema sudskoj praksi Suda, primjenjiva verzija KN‑a ona koja je na snazi na dan donošenja nacionalne odluke kojom je uspostavljeno osporavano tarifno razvrstavanje (vidjeti u tom smislu presudu od 8. lipnja 2006., Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, t. 18.).

23

U ovom slučaju, iako je Provedbena uredba 2016/1821 na koju se odnosi prvo prethodno pitanje donesena 6. listopada 2016., ona je na snagu stupila tek 1. siječnja 2017. Stoga nije primjenjiva na glavni postupak proizišao iz OTO‑a od 23. prosinca 2016.

24

Stoga, kao što to navodi Komisija, verzija KN‑a koja je primjenjiva na ovaj spor je ona koja proizlazi iz Provedbene uredbe 2015/1754 donesene 6. listopada 2015. i primjenjive na 2016. godinu.

25

No, iako u odnosu na potonju provedbenu uredbu, Provedbena uredba 2016/1821 nije izmijenila podbroj 85269120 KN‑a, izmijenila je određene podbrojeve broja 8528 KN‑a, osobito posljednji podbroj („ostalo”) koji sada više ne nosi oznaku 85285970, nego 85285900.

26

Stoga valja smatrati da svojim pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li KN, u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe 2015/1754 tumačiti na način da uređaj poput onog iz glavnog postupka, koji ispunjava funkcije radionavigacije, reprodukcije zvuka i videozapisa, radiodifuzijskog emitiranja i prikazivanja, i koji ima dodatke koji omogućavaju njegovo korištenje u motornom vozilu, ulazi pod broj 85269120 ili 85285970 te nomenklature.

27

U tom pogledu valja podsjetiti da Opća pravila za tumačenje KN‑a predviđaju da je razvrstavanje roba određeno prema pojmovima brojeva i bilješki odsjeka ili poglavlja, sadržaju naslova odsjeka, poglavlja ili potpoglavlja, za koje se smatra da imaju samo indikativnu vrijednost (presuda od 15. studenog 2018., Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, t. 49. i navedena sudska praksa).

28

U interesu pravne sigurnosti i radi pojednostavljivanja nadzora, odlučujući uvjet za razvrstavanje robe u carinsku tarifu u načelu treba tražiti na temelju njezinih osobina i objektivnih svojstava, kako su određeni tekstom tarifnog broja KN‑a i napomenama odsjeka ili poglavlja (presuda od 13. rujna 2018., Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, t. 22. i navedena sudska praksa).

29

Namjena proizvoda može biti objektivan kriterij razvrstavanja ako je svojstvena tom proizvodu te se ta svojstvenost procjenjuje na temelju njegovih osobina i objektivnih svojstava (presuda od 22. ožujka 2017., GROFA i dr., C‑435/15 i C‑666/15, EU:C:2017:232, t. 40. i navedena sudska praksa). Među relevantnim elementima u tom pogledu treba ocijeniti kako uporabu koju je proizvođač namijenio proizvodu tako i mjesto njegove uporabe (presuda od 4. ožujka 2015.Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, t. 52.).

30

Nadalje, sukladno napomeni 3. odsjeka XVI. drugog dijela KN‑a, strojeve konstruirane za obavljanje dviju ili više funkcija koje se nadopunjuju ili izmjenjuju, razvrstava se kao da se sastoje samo od one komponente ili kao da predstavljaju samo onaj stroj koji obavlja glavnu funkciju.

31

Sud je u tom pogledu precizirao da je potrebno uzeti u obzir što je glavna, a što dopunska funkcija u očima potrošača (presuda od 11. lipnja 2015., Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, t. 24. i navedena sudska praksa).

32

U ovom slučaju iz odluke kojom se upućuje zahtjev proizlazi da je suprotno onomu što navodi ANAF‑DGV, glavna funkcija od njih četiri koje ispunjava uređaj iz glavnog postupka, s obzirom na mjesto i načine uporabe kojima je namijenjen, radionavigacija.

33

K tomu, ta glavna funkcija svojstvena je tom uređaju jer proizlazi iz njegovih značajki i objektivnih svojstava. Naime, osim činjenice da je određen kao „sustav GPS navigacije” navedeni je uređaj namijenjen uporabi kao ekran za radionavigaciju za motorno vozilo zahvaljujući dvjema prethodno ugrađenim aplikacijama, iako jedna od njih zahtijeva internetsku vezu putem Wi‑Fi tehnologije, i putem dodataka koji su nosač za pričvršćivanje na vjetrobransko staklo i izvor napajanja za automobil.

34

Osim toga, iz činjeničnih navoda sadržanih u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da su ostale tri funkcije uređaja, navedene u točki 26. ove presude, tek dodana vrijednost navedenom uređaju a da nijedna sama po sebi ne može biti odlučujuća da bi ih potrošač kupio.

35

Naime, i kao što to navodi sud koji je uputio zahtjev, kao prvo, funkcija radiodifuzije je rudimentarnog karaktera jer nije ostvarena putem prijemnika za radiodifuziju nego FM odašiljača preko kojeg se pjesme pohranjene u unutarnju ili vanjsku memoriju uređaja mogu slušati preko radiokanala vozila.

36

Kao drugo, funkcija reprodukcije zvuka i videozapisa ograničena je jer uređaj iz glavnog postupka nije opremljen konektorima koji omogućavaju prijam videosignala iz vanjskih izvora.

37

Kao treće, funkcija prikazivanja također je ograničena, s obzirom na, s jedne strane, mali ekran (5 inča, odnosno 12,7 cm), koji ne omogućava ugodno gledanje, i s druge strane, zbog činjenice da iako ta funkcija omogućava reprodukciju ugrađenih aplikacija ili video datoteka, ne omogućava da se na uređaj spoji dodatni zaslon.

38

Stoga, s obzirom na glavnu funkciju koju ispunjava, uređaj poput ovog iz glavnog postupka namijenjen je razvrstavanju u podbroj 85269120 KN, koji odgovara radionavigacijskim prijamnicima.

39

Tu analizu ne mogu dovesti u pitanje navodi u pogledu trećeg proizvoda razvrstanog u podbroj 85285970 KN‑a u Prilogu Provedbenoj uredbi br. 698/2012, na koji se upućuje u odluci kojom se upućuje zahtjev.

40

U tom pogledu valja reći da, prema ustaljenoj sudskoj praksi, Uredba o razvrstavanju ima opći doseg time što se ne primjenjuje na zasebni subjekt nego općenito na proizvode koji su istovjetni onima koje je ispitao Odbor za Carinski zakonik. Za određivanje njegove primjene u okviru tumačenja Uredbe o razvrstavanju treba među ostalim voditi računa o njegovu obrazloženju (presuda od 22. ožujka 2017., GROFA i dr., C‑435/15 i C‑666/15, EU:C:2017:232, t. 35. kao i navedena sudska praksa).

41

Iako uredba o razvrstavanju nije izravno primjenjiva na proizvode koji nisu istovjetni, nego su samo slični proizvodu koji je predmet te uredbe, potonja je primjenjiva po analogiji na takve proizvode. Primjena uredbe o razvrstavanju po analogiji na proizvode koji su slični onima iz te uredbe potiče naime dosljedno tumačenje KN‑a kao i jednako postupanje prema subjektima (presuda od 22. ožujka 2017., GROFA i dr., C‑435/15 i C‑666/15, EU:C:2017:232, t. 37. i navedena sudska praksa).

42

Kako bi se uredba o razvrstavanju primijenila analogijom, još je potrebno da proizvodi za razvrstavanje budu dovoljno slični. U tom pogledu također treba uzeti u obzir obrazloženje navedene uredbe (presuda od 22. ožujka 2017., GROFA i dr., C‑435/15 i C‑666/15, EU:C:2017:232, t. 38. i navedena sudska praksa).

43

U ovom slučaju, iako sud koji je uputio zahtjev odbacuje izravnu primjenu Provedbene uredbe br. 698/2012 jer nijedna od stranaka u glavnom postupku ne navodi da je uređaj iz glavnog postupka istovjetan trećem proizvodu opisanom u Prilogu toj uredbi, pita se o primjeni te uredbe po analogiji.

44

No, s obzirom na činjenična utvrđenja koja je proveo taj sud o uređaju iz glavnog postupka, valja reći da taj uređaj i treći proizvod opisan u Prilogu Provedbenoj uredbi br. 698/2012 nisu toliko slični da bi to opravdalo primjenu te uredbe po analogiji.

45

Naime, osim što taj potonji proizvod ispunjava stvarnu funkciju radiodifuzije, on raspolaže, za svoju funkciju prikazivanja, ekranom čija je dijagonalna veličina otprilike 7 inča, odnosno 18 cm, a na njega se može spojiti i dodatni zaslon. Također je opremljen konektorima koji omogućuju prijam videosignala iz vanjskih izvora, kao što je kamera na retrovizoru ili prijamnik DVB‑T. Konačno, popraćen je s dvama daljinskim upravljačima.

46

Naprotiv, kao što je to istaknuto u točkama 35. do 37. ove presude, uređaj koji je predmet glavnog postupka ili ne nudi te funkcije ili je manje učinkovit.

47

Stoga Provedbena uredba br. 698/2012 nije primjenjiva ni izravno ni po analogiji na uređaj poput onog iz glavnog postupka.

48

S obzirom na razmatranja koja prethode, na prethodna pitanja valja odgovoriti da KN u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe 2015/1754, treba tumačiti na način da višefunkcionalni uređaj vrste koja se koristi u motornim vozilima, koji poput onog u glavnom postupku, kombinira u istom kućištu, kao glavnu funkciju ekran za radionavigaciju zahvaljujući prethodno ugrađenim aplikacijama za GPS navigaciju i, podredno, radiodifuzijski odašiljač, uređaj za reprodukciju zvuka i videozapisa te ekran čija je dijagonalna mjera otprilike 5 inča (12,7 cm), treba razvrstati u podbroj 85269120 te nomenklature.

Troškovi

49

Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

 

Slijedom navedenoga, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

 

Kombiniranu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1754 od 6. listopada 2015., treba tumačiti na način da višefunkcionalni uređaj vrste koja se koristi u motornim vozilima, koji poput onog u glavnom postupku kombinira u istom kućištu kao glavnu funkciju ekran za radionavigaciju zahvaljujući prethodno ugrađenim aplikacijama za GPS navigaciju i, podredno, radiodifuzijski odašiljač, uređaj za reprodukciju zvuka i videozapisa te ekran čija je dijagonalna veličina otprilike 5 inča (12,7 cm), treba razvrstati u podbroj 85269120 te nomenklature.

 

Potpisi


( *1 ) Jezik postupka: rumunjski

Top