EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0555

Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10149/2021; ST 10149/2021 ADD 1) od 6. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Portugala

COM/2023/555 final

Bruxelles, 22.9.2023.

COM(2023) 555 final

2023/0335(NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10149/2021; ST 10149/2021 ADD 1) od 6. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Portugala

{SWD(2023) 318 final}


2023/0335 (NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10149/2021; ST 10149/2021 ADD 1) od 6. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Portugala

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost 1 , a posebno njezin članak 20. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Nakon što je Portugal 22. travnja 2021. dostavio nacionalni plan za oporavak i otpornost, Komisija je Vijeću predložila pozitivnu ocjenu. Vijeće je Provedbenom odlukom Vijeća od 6. srpnja 2021. odobrilo pozitivnu ocjenu 2 .

(2)U skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241 maksimalni financijski doprinos za bespovratnu financijsku potporu za svaku državu članicu trebalo bi ažurirati do 30. lipnja 2022. u skladu s metodom predviđenom u tom stavku. Komisija je 30. lipnja 2022. Europskom parlamentu i Vijeću predstavila rezultate tog ažuriranja.

(3)Portugal je 26. svibnja 2023. Komisiji dostavio izmijenjeni nacionalni plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU u skladu s člankom 21.c Uredbe (EU) 2021/241.

(4)U izmijenjenom planu za oporavak i otpornost uzima se u obzir i ažurirani maksimalni financijski doprinos u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, uvrštava zahtjev za potporu u obliku zajma radi podupiranja dodatnih reformi i ulaganja u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241 te se Komisiji podnosi obrazloženi zahtjev za prijedlog izmjene Provedbene odluke Vijeća u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/241 s obzirom na to da se zbog objektivnih okolnosti plan za oporavak i otpornost djelomično više ne može provesti. Izmjene plana za oporavak i otpornost koje je dostavio Portugal odnose se na 75 mjera na temelju članka 18. stavka 2. i članka 21. 

(5)Vijeće je 14. srpnja 2023. Portugalu uputilo preporuke u kontekstu europskog semestra. Vijeće je Portugalu osobito preporučilo da poboljša djelotvornost poreznog sustava i sustava socijalne zaštite, poboljša prelazak na kružno gospodarstvo, smanji ukupnu ovisnost o fosilnim gorivima, ubrza uvođenje obnovljivih izvora energije unapređenjem elektroenergetskih mreža i pojednostavnjenjem izdavanja dozvola, poveća elektroenergetske interkonekcije, skladištenje i digitalizaciju te ojača inicijative za energetsku učinkovitost zgrada.

(6)Izmijenjeni plan za oporavak i otpornost dostavljen je nakon postupka savjetovanja provedenog u skladu s nacionalnim pravnim okvirom s lokalnim i regionalnim vlastima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i drugim relevantnim dionicima. Sažetak savjetovanja dostavljen je zajedno s izmijenjenim nacionalnim planom za oporavak i otpornost. Na temelju članka 19. Uredbe (EU) 2021/241 Komisija je ocijenila relevantnost, djelotvornost, učinkovitost i koherentnost izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, u skladu sa smjernicama za ocjenjivanje utvrđenima u Prilogu V. toj uredbi.

Ažuriranja na temelju članka 18. stavka 2. Uredbe 2021/241

(7)Izmijenjenim planom za oporavak i otpornost koji je dostavio Portugal ažurirano je 35 mjera kako bi se u obzir uzeo ažurirani maksimalni financijski doprinos. Portugal je objasnio da je zbog toga što se maksimalni financijski doprinos povećao s 13 907 294 284 3 EUR na 15 540 390 877 4 EUR, mogao predložiti 21 novu mjeru i povećati ambicioznost postojećih ulaganja.

(8)Izmijenjeni plan za oporavak i otpornost sadržava 21 novu mjeru u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba, komponente 2.: Stanovanje; komponente 3.: Socijalni odgovori; komponente 5.: Ulaganja i inovacije; komponente 6.: Kvalifikacije i vještine; komponente 10.: More; komponente 12.: Biogospodarstvo; komponente 15.: Održiva mobilnost; komponente 16.: Poduzeća 4.0; komponente 17.: Kvaliteta i održivost javnih financija; i komponente 19.: Digitalna javna uprava.

(9)Te mjere uključuju tri nove reforme: reformu RE-C03-r38: Pojednostavnjenje i djelotvornost sustava socijalne sigurnosti, kojom se uvodi jedinstvena socijalna naknada u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori; reformu TC-C12-r39: Promicanje kružnog gospodarstva i učinkovitijeg gospodarenja otpadom, kojom se utvrđuju razne mjere za poticanje recikliranja i oporabe kako bi se otpad preusmjerio s odlagališta i spalionica u okviru komponente 12.: Biogospodarstvo; reformu TD-C17-r40: Pojednostavnjenje poreznog sustava, kojom se uvodi sustav praćenja i evaluacije novih i postojećih poreznih olakšica osnivanjem nove tehničke jedinice za evaluaciju i praćenje fiskalnih politika te smanjenje broja poreznih olakšica, u okviru komponente 17.: Kvaliteta i održivost javnih financija.

(10)Te mjere uključuju i 18 novih ulaganja: ulaganje RE-C01-i10 – Program tehnološke modernizacije Nacionalne zdravstvene službe, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba, koje se sastoji od nabave teške medicinske opreme za bolnice; ulaganje RE-C02-i07: Infrastruktura za zemljišne čestice za stambene nekretnine, u okviru komponente 2.: Stanovanje, za izgradnju ili poboljšanje postojeće infrastrukture za građevinske zemljišne čestice koje će se dodijeliti odabranim kandidatima; ulaganje RE-C02-i08-RAA: Povećanje fonda socijalnih stanova, u okviru komponente 2.: Stanovanje, za isporuku dodatnih 3 640 stambenih objekata za kućanstva; ulaganje RE-C03-i07-RAA: Unapređenje i proširenje mreže domova za starije osobe (ERPI), u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori, čime se proširuju i obnavljaju postojeći objekti za pružanje specijalizirane i kontinuirane skrbi starijim osobama na Azorima; ulaganje RE-C05-i07-RAM: Instrumenti kapitalizacije za poduzeća na Madeiri, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije, za pružanje jamstava za zajmove radi potpore poduzećima na Madeiri; ulaganje RE-C05-i08: Više digitalne znanosti, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije, za ubrzanje digitalne tranzicije nacionalnog sustava znanosti i tehnologije; ulaganje RE-C05-i09: Pojačanje: Mobilizacija programa/saveza za poslovne inovacije, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije, za povećanje broja procesa, proizvoda i usluga koji su posljedica inovacijskih programa; ulaganje RE-C05-i10: Pojačanje: Zeleni programi/savezi za poslovne inovacije, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije, za povećanje broja procesa, proizvoda i usluga koji su posljedica zelenih programa; ulaganje RE-C06-i06: Kapaciteti u znanosti, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine; za poticanje inovacija i poduzetništva u ustanovama visokog obrazovanja, među ostalim potporom temeljnih istraživanja i prijenosa znanja; ulaganje RE-C06-i07: Veći digitalni poticaj, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine, za potporu obrazovanju u području agronomije i medicine u uvođenju digitalnog i tehnološkog napretka i povećanja kapaciteta za osposobljavanje u digitalnim vještinama; ulaganje RE-C06-i08-RAM: Proširenje zgrade CITMA, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine, koje se sastoji od izgradnje tri dodatna kata i proširenja prizemlja zgrade u kojoj je smješten Znanstveni i tehnološki centar Madeire; ulaganje TC-C10-i05-RAA: Energetska tranzicija, digitalizacija i smanjenje učinka na okoliš u sektoru ribarstva i akvakulture, u okviru komponente 10.: More, za potporu projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjenja proizvodnje otpada i ekološkog otiska poduzeća te promicanje kružnog gospodarstva u sektoru ribarstva i akvakulture na Azorima; ulaganje TC-C10-i06-RAM: Oceanske tehnologije, u okviru komponente 10.: More, koje se sastoji od izgradnje energetski učinkovitog istraživačkog plovila s više namjena i kupnje bespilotnih vozila za istraživanje mora; ulaganje TC-C15-i06: Digitalizacija željezničkog prometa, u okviru komponente 15.: Održiva mobilnost, radi zamjene signalnog sustava Sjeverne linije nacionalne željeznice tako da postane interoperabilan s novom željezničkom prugom velike brzine: ulaganje TD-C16-i04: Industrija 4.0, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0, za potporu projekata za poticanje digitalne transformacije poduzeća i poboljšanje njihove okolišne održivosti; ulaganje TD-C16-i05-RAA: Digitalni kapacitet i transformacija poduzeća na Azorima, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0, za potporu digitalizacije poduzeća na Azorima i potporu proširenja znanstvenih i tehnoloških parkova na Azorima; ulaganje TD-C16-i06-RAM: Poduzeća 4.0, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0, za poboljšanje poslovnih modela MSP-ova na Madeiri, kako bi postali digitalniji, konkurentniji i otporniji; ulaganje TD-C19-i08: Inteligentni teritoriji, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava, za potporu planiranja i upravljanja gradovima na temelju alata i politika koji se temelje na podacima.

(11)Osim toga, izmijenjenim planom za oporavak i otpornost koji je dostavio Portugal mijenjaju se mjere u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba, komponente 2.: Stanovanje, komponente 3.: Socijalni odgovori, komponente 4.: Kultura, komponente 10.: More, komponente 11.: Dekarbonizacija industrije, komponente 16.: Poduzeća 4.0, komponente 19.: Digitalna javna uprava i komponente 20.: Digitalna škola, kako bi se u obzir uzeo ažurirani maksimalni financijski doprinos. Konkretno, ciljna vrijednost 1.15. i ciljna vrijednost 1.18. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C01-i01: Primarna zdravstvena zaštita s više odgovora, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba; ciljna vrijednost 3.4. i ciljna vrijednost 3.5. ulaganja RE-C03-i01: Nova generacija opreme i socijalni odgovori, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori; ciljna vrijednost 3.15. ulaganja RE-C03-i04-RAA: Provedba Regionalne strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori; ključna etapa 4.3. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C04-i01: Kulturne mreže i digitalna tranzicija, u okviru komponente 4.: Kultura; ciljna vrijednost 4.8. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C04-i02: Kulturna baština, u okviru komponente 4.: Kultura; opis ulaganja TC-C10-i04-RAA: Razvoj klastera „Cluster do Mar dos Açores”, u okviru komponente 10.: More; ciljna vrijednost 11.3. i opis odgovarajućeg ulaganja TC-C11-i01: Dekarbonizacija industrije, u okviru komponente 11.: Dekarbonizacija industrije; opis komponente 12.: Biogospodarstvo; ciljna vrijednost 16.9. ulaganja TD-C16-i02: Digitalna tranzicija poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0; opis ulaganja TD-C19-i05: Digitalna tranzicija javne uprave Madeire, u okviru komponente 19. – Digitalna javna uprava; ključna etapa 19.18. ulaganja TD-C19-i06: Digitalna tranzicija javne uprave na Azorima, u okviru komponente 19. – Digitalna javna uprava; ciljna vrijednost 20.11., ciljna vrijednost 20.12. i opis odgovarajućeg ulaganja TD-C20-i02-RAA: Digitalno obrazovanje (Azori), u okviru komponente 20.: Digitalna škola; ciljna vrijednost 20.15., ciljna vrijednost 20.16., ključna etapa 20.18. i opis ulaganja TD-C20-i03-RAM: Ubrzavanje digitalizacije obrazovanja u Autonomnoj regiji Madeiri, u okviru komponente 20.: Digitalna škola, izmijenjeni su kako bi se povećala razina potrebne provedbe u odnosu na izvorni plan i odrazila povećana dodjela sredstava. Osim toga, ciljna vrijednost 4.12. ulaganja RE-C04-i02: Kulturna baština, u okviru komponente 4.: Kultura; ključna etapa 10.11. ulaganja TC-C10-i04-RAA: Razvoj klastera „Cluster do Mar dos Açores”, u okviru komponente 10.: More; ključna etapa 19.25., ključna etapa 19.26. i ključna etapa 19.27. ulaganja TD-C19-i01: Preoblikovanje javnih i konzularnih usluga, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava; ključna etapa 19.28., ključna etapa 19.29. ulaganja TD-C19-i05: Digitalna tranzicija javne uprave Madeire, dodane su kako bi se povećala razina potrebne provedbe u odnosu na izvorni plan i odrazila povećana dodjela sredstava.

(12)Portugal je objasnio da je s obzirom na novu reformu TD-C19-r42: Novi sustav evaluacije za osnaživanje i pomlađivanje radne snage u javnoj upravi, kojom se uspostavlja nova platforma SIADAP (Integrirani sustav za upravljanje i evaluaciju rezultata u javnoj upravi) bilo moguće uvrstiti osposobljavanja na novoj platformi SIADAP u ulaganje TD-C19-i07: Javna uprava osnažena za stvaranje javne vrijednosti, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava. To se odnosi na ključnu etapu 19.21. Na temelju toga Portugal je zatražio da se osposobljavanje na platformi SIADAP uvrsti u plan, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

Zahtjev za zajam na temelju članka 14. stavka 2. Uredbe 2021/241

(13)Izmijenjeni plan za oporavak i otpornost koji je dostavio Portugal uključuje zahtjev za potporu u obliku zajma, za potporu sedam dodatnih mjera koje sadržavaju pet ulaganja i dvije reforme, i za povećanje ambicioznosti jednog postojećeg ulaganja koje je prethodno primilo potporu u obliku zajma te za potporu pet ulaganja koja su prethodno primila bespovratnu financijsku potporu.

(14)Portugal je zatražio potporu u obliku zajma za financiranje pet novih ulaganja. Prvo, ulaganje RE-C02-i09 Pojačana mjera: Program potpore za pristupačnost stanovanja (zajam) dodano je komponenti 2.: Stanovanje, za izgradnju 126 stambenih objekata na Azorima. Drugo, ulaganje RE-C05-i11: Pojačanje: Mobilizacija programâ/savezâ za poslovne inovacije (zajmovi) dodano je u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije, za povećanje broja procesa, proizvoda i usluga koji su posljedica inovacijskih programa. Treće, ulaganje RP-C05-i12: Pojačanje: Zeleni programi/savezi za poslovne inovacije (zajmovi) dodano je u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije, za povećanje broja procesa, proizvoda i usluga koji su posljedica zelenih inovacijskih programa. Četvrto, ulaganje RE-C06-i09: Nove ili obnovljene škole dodano je u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine, a sastoji od izgradnje novih ili obnove osnovnih i srednjih javnih škola na Madeiri. Peto, ulaganje TC-C10-i07: Zeleno pomorstvo dodano je u okviru komponente 10.: More, za potporu intervencija u području energetske učinkovitosti u plovilima za prijevoz tereta i putnika.

(15)Portugal je predložio i dvije nove reforme u području javne uprave. Prvo, reformu TD-C19-r41: Pristup javnim uslugama: usklađivanje i konsolidiranje fizičkog i internetskog pristupa za poboljšanje koordinacije između fizičkog i internetskog pristupa javnim uslugama, u okviru komponente 19: Digitalna javna uprava; i reformu TD-C19-r42: Novi sustav evaluacije za osnaživanje i pomlađivanje radne snage u javnoj upravi, kojom se uvodi novi sustav evaluacije za javne službenike, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava.

(16)S obzirom na nepredviđene događaje kao što su inflacija i poremećaji u lancu opskrbe, Portugal je revidirao procijenjene troškove svojeg plana za oporavak i otpornost, što je za posljedicu imalo povećane ukupne troškove mjera koje se podupiru i bespovratnom financijskom potporom i zajmovima. Uzimajući u obzir raspoloživost dodatne potpore u obliku zajma, Portugal je zatražio da se te veće financijske potrebe ispune prijenosom potpore za određene mjere s bespovratne potpore na potporu u obliku zajma.

(17)To se odnosi na: ulaganje C07-i03: Prekogranične veze, u okviru komponente 7.: Infrastruktura; ulaganje C07-i04: Područja poslovnih zona – pristupačnost cesta, u okviru komponente 7.: Infrastruktura; ulaganje RE-C09-i04: Hidrauličko višenamjensko poduzeće u Cratou, faza izgradnje u okviru komponente 9.: Gospodarenje vodama; ulaganje C10-i03 – Atlantski centar za obrambene operacije i pomorska platforma, u okviru komponente 10.: More; i ulaganje C15-i03 – Laki željeznički prijevoz Odivelas – Loures, u okviru komponente 15.: Održiva mobilnost.

(18)Osim toga, Portugal je zatražio dodatnu potporu u obliku zajma radi povećanja ambicioznosti ulaganja koje već prima potporu u obliku zajma. To se odnosi na ulaganje RE-C02-i06: Studentski smještaj po pristupačnim cijenama i odgovarajuću ciljnu mjeru 2.26., ciljnu mjeru 2.27. i ciljnu mjeru 2.28., u okviru komponente 2.: Stanovanje, za koje je Portugal predložio pružanje 3 000 dodatnih studentskih kreveta.

(19)Komisija je u skladu s člankom 19. Uredbe 2021/241. ocijenila izmijenjeni plan za oporavak i otpornost koji uključuje zahtjev za potporu u obliku zajma.

Izmjene na temelju članka 21. Uredbe 2021/241

(20)Izmjene plana za oporavak i otpornost koje je Portugal dostavio zbog objektivnih okolnosti odnose se na 45 mjera.

(21)Portugal je objasnio da se 21 mjera više ne može u cijelosti provesti u roku iz izvornog plana za oporavak i otpornost zbog inflacije i/ili poremećaja u lancu opskrbe koji su za posljedicu imali neuspješne postupke nabave i/ili uzrokovali kašnjenja u kupnji materijala i/ili usluga. To se odnosi na ciljnu vrijednost 1.14. ulaganja RE-C01-i01: Usluge primarne zdravstvene zaštite s više odgovora, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba; ciljnu vrijednost 1.22. ulaganja RE-C01-i02: Nacionalna mreža integrirane kontinuirane skrbi i nacionalna mreža palijativne skrbi, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba; i ciljnu vrijednost 1.34. ulaganja RE-C01-i06: Prelazak na digitalno zdravstvo, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba. Odnosi se i na ciljne mjere 2.26., 2.27. i 2.28. ulaganja RE-C02-i06: Studentski smještaj po pristupačnim cijenama, u okviru komponente 2.: Stanovanje. Odnosi se i na ciljnu vrijednost 3.13. ulaganja RE-C03-i04-RAA: Provedba Regionalne strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti: Mreže socijalne potpore, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori. Odnosi se i na: ciljnu vrijednost 5.19. ulaganja RE-C05-i05-RAA: Gospodarski oporavak azorske poljoprivrede, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije. Odnosi se i na ciljnu vrijednost 6.5. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C06-i02: Obveza održivog zapošljavanja, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine. Odnosi se i na ciljnu vrijednost 7.14., ciljnu vrijednost 7.15. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C07-i05-RAA: Logistički krugovi – Regionalna mreža Azora, u okviru komponente 7.: Infrastruktura. Odnosi se i na ciljnu vrijednost 8.12. ulaganja RE-C08-i04: Sredstva za sprečavanje i suzbijanje ruralnih požara, u okviru komponente 8.: Šume. Odnosi se i na ključne etape 9.10. i 9.11. ulaganja RE-C09-i02: Hidrauličko višenamjensko poduzeće u Cratou, u okviru komponente 9.: Gospodarenje vodama; ciljnu vrijednost 9.12. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C09-i03-RAM: Plan za vodnu učinkovitost i jačanje sustava opskrbe i navodnjavanja na Madeiri, u okviru komponente 9.: Gospodarenje vodama. Odnosi se i na ključne etape 10.5. i 10.7. ulaganja TC-C10-i03: Atlantski centar za obrambene operacije i pomorska platforma, u okviru komponente 10.: More; i ulaganje TC-C10-i04-RAA: Razvoj klastera „Cluster do Mar dos Açores”, u okviru komponente 10. – More. Odnosi se i na ciljnu vrijednost 14.3. i opis odgovarajućeg ulaganja TC-C14-i01: Vodik i plinovi iz obnovljivih izvora u okviru komponente 14.: Vodik i obnovljivi izvori energije; ključnu etapu 14.4. i ključnu etapu 14.5. ulaganja TC-C14-i02-RAM: Dobivanje električne energije iz obnovljivih izvora na otočju Madeira, u okviru komponente 14.: Vodik i obnovljivi izvori energije; ciljnu vrijednost 14.11., 14.12., 14.13. i opis odgovarajućeg ulaganja TC-C14-i03-RAA: Energetska tranzicija na Azorima, u okviru komponente 14.: Vodik i obnovljivi izvori energije. Odnosi se i na ključne etape 15.1., 15.2. i ciljnu vrijednost 15.3. i opis odgovarajućeg ulaganja TC-C15-i01: Proširenje mreže podzemne željeznice u Lisabonu – crvena linija do Alcântare, u okviru komponente 15.: Održiva mobilnost; ključne etape 15.4., 15.5. i ciljnu vrijednost 15.6. i opis odgovarajućeg ulaganja C15-i02: Proširenje mreže podzemne željeznice u Portu – Casa da Música-Santo Ovídio, u okviru komponente 15.: Održiva mobilnost; ključne etape 15.7., 15.8. i ciljnu vrijednost 15.9. ulaganja TC-C15-i03: Laka željeznica Odivelas – Loures, u okviru komponente 15.: Održiva mobilnost; ciljnu vrijednost 15.11. i opis odgovarajućeg ulaganja TC-C15-i04: Brzi autobusni prijevoz Boavista – Império, u okviru komponente 15. Održiva mobilnost. Odnosi se i na ciljnu vrijednost 16.5. i ciljnu vrijednost 16.6. ulaganja TD-C16-i02: Digitalna tranzicija poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0. Odnosi se i na ključnu etapu 17.9. ulaganja TD-C17-i01: Informacijski sustavi upravljanja javnim financijama, u okviru komponente 17.: Kvaliteta i održivost javnih financija. Odnosi se i na ciljne mjere 20.4., 20.5. i 20.6. ulaganja TD-C20-i01: Digitalna tranzicija u obrazovanju, u okviru komponente 20. – Digitalna škola. Na temelju toga Portugal je zatražio da se unesu izmjene i produlji rok za provedbu tih ciljnih vrijednosti i ključnih etapa, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(22)Portugal je objasnio i da se ulaganje RE-C03-i02: Dostupnost 360°, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori, više ne može provesti u roku iz izvornog plana za oporavak i otpornost jer Portugal smatra da je nužno da to ulaganje koordiniraju općine, a trebalo im je dosta vremena za preuzimanje pripadajućih odgovornosti. To se odnosi na odgodu ciljne vrijednosti 3.6. ulaganja RE-C03-i02: Dostupnost 360°, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori. Na temelju toga Portugal je zatražio da se produlji rok za provedbu i izvrši prethodno navedena izmjena, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(23)Portugal je objasnio da se ulaganje RE-C05-i06: Kapitalizacija društava i financijska otpornost/Banco Português de Fomento, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije, više ne može provesti u roku iz izvornog plana za oporavak i otpornost s obzirom na kašnjenja uzrokovana makroekonomskim uvjetima i povećanom nesigurnosti. To se odnosi na odgodu ciljne vrijednosti 5.29. i uvođenje nove prijelazne ciljne vrijednosti 5.43. ulaganja RE-C05-i06: Kapitalizacija društava i financijska otpornost/Banco Português de Fomento, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije. Na temelju toga Portugal je zatražio da se produlji rok za provedbu i izvrši prethodno navedena izmjena, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(24)Portugal je objasnio i da se ulaganje RE-C06-i02: Obveza održivog zapošljavanja, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine, više ne može provesti u roku iz izvornog plana za oporavak i otpornost. Zbog oporavka tržišta rada koji je bio brži od očekivanog manji broj radnika ostvario je koristi od ovog ulaganja. Kako bi se doprlo do većeg broja ljudi i ostvario veći učinak, Portugal je zatražio dulje razdoblje provedbe za ovo ulaganje. To se odnosi na odgodu ciljne vrijednosti 6.5. i izmjenu opisa odgovarajućeg ulaganja RE-C06-i02: Obveza održivog zapošljavanja, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine. Na temelju toga Portugal je zatražio da se produlji rok za provedbu i izvrši prethodno navedena izmjena, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(25)Portugal je objasnio da se ulaganje RE-C09-i01: Regionalni plan za učinkovitost potrošnje vode u Algarveu, u okviru komponente 9.: Gospodarenje vodama, više ne može provesti u roku iz izvornog plana za oporavak i otpornost zbog kašnjenja uzrokovanih kasnom isporukom piezometara i potrebom da ih se ugradi dublje zbog velikih suša. To se odnosi na odgodu ciljne vrijednosti 9.1., ključne etape 9.5., ključne etape 9.6., ključne etape 9.7. i izmjenu opisa odgovarajućeg ulaganja RE-C09-i01: Regionalni plan za učinkovitost potrošnje vode u Algarveu, u okviru komponente 9.: Gospodarenje vodama. Na temelju toga Portugal je zatražio da se produlji rok za provedbu i izvrši prethodno navedena izmjena, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(26)Portugal je objasnio da se ulaganje RE-C02-i05: Pristupačni javni stanovi, komponenta 2.: Stanovanje, više ne može u cijelosti provesti u obliku iz izvornog plana za oporavak i otpornost. Poremećaji u lancu opskrbe i visoka inflacija uzrokovali su kašnjenja u provedbi bez izmjena ambicioznosti tog ulaganja i njegova krajnjeg roka. To se odnosi na smanjenje prijelaznih ciljnih vrijednosti 2.21., 2.22., 2.23. i 2.24. ulaganja RE-C02-i05: Pristupačni javni stanovi, komponenta 2.: Stanovanje. Na temelju toga Portugal je zatražio da se smanje prethodno navedene ciljne vrijednosti i izvrše prethodno navedene izmjene, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(27)Portugal je objasnio da se ulaganje TD-C16-i03: Katalizator za digitalnu tranziciju poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0., više ne može u cijelosti provesti prema rasporedu izvornog plana za oporavak i otpornost zbog tehničkih i pravnih poteškoća, ali bez izmjena njegova konačnog roka. To se odnosi na odgodu ključne etape 16.14. ulaganja TD-C16-i03: Katalizator za digitalnu tranziciju poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0. Na temelju toga Portugal je zatražio da se produlji rok za provedbu prethodno navedene ključne etape, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(28)Portugal je objasnio da se ulaganje TD-C19-i04: Učinkovita, sigurna i zajednička ključna digitalna infrastruktura, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava više ne može u cijelosti provesti prema rasporedu izvornog plana za oporavak i otpornost zbog poremećaja u lancu opskrbe, ali bez izmjena njegova konačnog roka. To se odnosi na odgodu ključne etape 19.12. ulaganja TD-C19-i04: Učinkovita, sigurna i zajednička ključna digitalna infrastruktura, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava. Na temelju toga Portugal je zatražio da se produlji rok za provedbu prethodno navedene ključne etape, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(29)Portugal je objasnio da se šest mjera više ne može u cijelosti provesti u skladu s ambicioznosti izvornog plana za oporavak i otpornost zbog poremećaja u lancu opskrbe i visoke inflacije. To se odnosi na smanjenje ciljne vrijednosti 2.6. ulaganja RE-C02-i02: Bespovratna sredstva za nacionalni hitni i privremeni smještaj, u okviru komponente 2.: Stanovanje; uklanjanje ciljne vrijednosti 2.9., izmjena osnove ciljne vrijednosti 2.10., smanjenje ciljne vrijednosti 2.11. i izmjena opisa odgovarajućeg ulaganja RE-C02-i03-RAM: Povećanje ponude socijalnog stanovanja u Autonomnoj regiji Madeira, u okviru komponente 2.: Stanovanje; uklanjanje ciljne vrijednosti 2.15., smanjenje ciljnih vrijednosti 2.16., 2.17., 2.18 i izmjena opisa odgovarajućeg ulaganja RE-C02-i04-RAA: Poboljšanje uvjeta stanovanja u stambenom fondu Autonomne regije Azora, u okviru komponente 2.: Stanovanje. Odnosi se i na smanjenje ciljne vrijednosti 5.21. ulaganja RE-C05-i05-RAA: Gospodarski oporavak azorske poljoprivrede, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije. Odnosi se i na smanjenje ciljne vrijednosti 14.3. ulaganja TC-C14-i01: Vodik i plinovi iz obnovljivih izvora, u okviru komponente 14. Vodik i obnovljivi izvori energije. Odnosi se i na smanjenje ciljne vrijednosti 16.8., 16.10. i izmjenu opisa odgovarajućeg ulaganja TD-C16-i02: Digitalna tranzicija poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0. Na temelju toga Portugal je zatražio da se smanje prethodno navedene ciljne vrijednosti i izvrše prethodno navedene izmjene, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(30)Portugal je objasnio i da se ulaganje RE-C03-i04-RAA: Provedba Regionalne strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori, više ne može u cijelosti provesti u skladu s ambicioznosti izvornog plana za oporavak i otpornost. Broj osoba obuhvaćenih dohotkom za socijalnu uključenost, a to su osobe prihvatljive za ovo ulaganje, smanjio se više nego što se očekivalo. Odnosi se i na smanjenje ciljne vrijednosti 3.12. ulaganja RE-C03-i04-RAA: Provedba Regionalne strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori. Na temelju toga Portugal je zatražio da se smanji prethodno navedena ciljna vrijednost i izvrši prethodno navedena izmjena, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(31)Portugal je objasnio i da se ulaganje TD-C16-i01: Digitalno osnaživanje poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0, više ne može u cijelosti provesti u skladu s ambicioznosti izvornog plana za oporavak i otpornost zbog nepredviđenih problema s tehničkom interoperabilnosti i slabijeg sudjelovanja u osposobljavanju od očekivanog. To se odnosi na smanjenje ciljne vrijednosti 16.4. i izmjenu opisa odgovarajućeg ulaganja TD-C16-i01: Digitalno osnaživanje poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0. Na temelju toga Portugal je zatražio da se smanji prethodno navedena ciljna vrijednost i izvrši prethodno navedena izmjena, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(32)Portugal je objasnio i da se ulaganje TD-C19-i07: Javna uprava osnažena za stvaranje javne vrijednosti, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava, više ne može u cijelosti provesti u skladu s ambicioznosti izvornog plana za oporavak i otpornost. Umirovljeno je više ljudi nego što se očekivalo i došlo je do kašnjenja u izgradnji centara za osposobljavanje što je dovelo do manjeg broja sudionika u osposobljavanju. To se odnosi na smanjenje ciljne vrijednosti 19.21. ulaganja TD-C19-i07: Javna uprava osnažena za stvaranje javne vrijednosti, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava.

(33)Portugal je objasnio i da se ulaganje RE-C01-i04: Oprema za nove bolnice u Seixalu, Sintri i istočnom Lisabonu, u okviru komponente 1.: Stanovanje, više ne može u cijelosti provesti u obliku predviđenom u izvornom planu za oporavak i otpornost. Zbog inflacije i poremećaja u lancu opskrbe te sudskih postupaka u vezi s dodjelom građevinskih projekata došlo je do znatnih kašnjenja u izgradnji bolnica u Sintri i istočnom Lisabonu. Portugal je zatražio da se tim ulaganjem podupre dio izgradnje bolnice u istočnom Lisabonu (umjesto samo financiranja određene opreme) i također financira oprema drugih bolnica u regiji Lisboa e Vale do Tejo. To se odnosi na izmjenu ključne etape 1.26., uvođenje nove ključne etape 1.40., izmjenu opisa odgovarajućeg ulaganja RE-C01-i04: Oprema za nove bolnice u Seixalu, Sintri i istočnom Lisabonu i izmjeni njegova naziva u „RE-C01-i04: Izgradnja bolnice u istočnom Lisabonu i oprema za nove bolnice u Seixalu, Sintri, Istočnom Lisabonu i Vale do Tejo”. Na temelju toga Portugal je zatražio da se izvrši prethodno navedena izmjena, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(34)Portugal je objasnio da se dvije mjere više ne mogu u cijelosti provesti u izvornom obliku bez učinka na njihovu ambicioznost zbog ograničenja u lancu opskrbe i viših cijena, što je za posljedicu imalo postupke nabave bez sudionika. To se odnosi na izmjenu ciljne vrijednosti 3.13. ulaganja RE-C03-i04-RAA: Provedba Regionalne strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori tako da se isti broj mjesta za rehabilitaciju nudi u dvije umjesto u tri zgrade. Odnosi se i na izmjenu ključne etape 10.5. ulaganja TC-C10-i03: Atlantski centar za obrambene operacije i pomorska platforma, u okviru komponente 10. jer za njihov rad nije potrebna kupnja vozila. Na temelju toga Portugal je zatražio da se izmijene prethodno navedena ključna etapa i ciljna vrijednost i izvrše prethodno navedene izmjene, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(35)Portugal je objasnio da se zbog inflacije tri mjere više ne mogu u cijelosti provesti kako je izvorno opisano. To se odnosi na izmjenu ključne etape 1.18. ulaganja RE-C01-i01: Usluge primarne zdravstvene zaštite s više odgovora, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba, kako bi se revidirali iznosi potpore dodijeljeni podmjerama koje su spomenute u njezinu opisu. To se odnosi na izmjenu ciljne vrijednosti 1.21. ulaganja RE-C01-i02: Nacionalna mreža integrirane kontinuirane skrbi i nacionalna mreža palijativne skrbi, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba, kako bi se revidirali iznosi potpore dodijeljeni podmjerama koje su spomenute u njezinu opisu. To se odnosi na uklanjanje iznosa potpore dodijeljenih podmjerama koje su navedene u ciljnoj vrijednosti 1.30. ulaganja RE-C01-i05-RAM: Jačanje regionalne zdravstvene službe Madeire, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba. To se odnosi na izmjenu ciljne vrijednosti 8.13. ulaganja RE C08-i05: Program za više šuma, u okviru komponente 8.: Šume, kako bi se revidirali iznosi spomenuti u njezinu opisu. Na temelju toga Portugal je zatražio da se izmijene prethodno navedena ključna etapa i ciljne vrijednosti i revidiraju iznosi koji se odnose na potporu dodijeljenu određenim podmjerama, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(36)Portugal je objasnio da se 15 mjera više ne mogu u cijelosti provesti u izvornom obliku jer su neočekivane pravne ili tehničke poteškoće van nadzora javnih tijela dovele do potrebe za izmjenom ili napuštanjem određenih aspekata mjera kako bi se provela primjerenija ili učinkovitija rješenja. To se odnosi na sljedeće: izmjena opisa ulaganja RE-C01-i02: Nacionalna mreža integrirane kontinuirane skrbi i nacionalna mreža palijativne skrbi u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba. To se odnosi na izmjenu ciljnih vrijednosti 2.2. i 2.3. i dodavanje nove ciljne vrijednosti 2.29. ulaganju RE-C02-i01: Program potpore za pristup stanovanju u okviru komponente 2.: Stanovanje. To se odnosi na izmjenu ciljne vrijednosti 3.4. ulaganja RE-C03-i01: Nova generacija opreme i socijalni odgovori, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori. To se odnosi na izmjenu opisa ulaganja RE-C06-i02: Obveza u pogledu održive nezaposlenosti, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine. To se odnosi na izmjenu ciljne vrijednosti 6.11. i opisa odgovarajućeg ulaganja RE-C06-i05-RAA: Kvalifikacije odraslih i cjeloživotno učenje, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine. To se odnosi na izmjenu opisa ulaganja RE-C09-i02: Hidraulično višenamjensko poduzeće Crato, u okviru komponente 9.: Gospodarenje vodama. To se odnosi na izmjenu ciljne vrijednosti 10.3. ulaganja TC-C10-i01: Blue Hub, Mreža infrastrukture za plavo gospodarstvo, u okviru komponente 10.: More. To se odnosi na izmjenu ključne etape 10.10. i opisa odgovarajućeg ulaganja TC-C10-i04-RAA: Razvoj klastera „Cluster do Mar dos Açores”, u okviru komponente 10. To se odnosi na izmjenu opisa ulaganja TC-C14-i01: Vodik i plinovi iz obnovljivih izvora, u okviru komponente 14.: Vodik i obnovljivi izvori energije. To se odnosi na izmjenu ključne etape 14.12. i opisa odgovarajućeg ulaganja TC-C14-i03-RAA: Energetska tranzicija na Azorima, u okviru komponente 14.: Vodik i obnovljivi izvori energije. To se odnosi na izmjenu ključne etape 15.9. i opisa odgovarajućeg ulaganja TC-C15-i03: Laki željeznički prijevoz Odivelas – Loures, u okviru komponente 15.: Održiva mobilnost. To se odnosi na izmjenu opisa ulaganja TC-C15-i04: Brzi autobusni prijevoz Boavista-Império, u okviru komponente 15.: Održiva mobilnost. To se odnosi na izmjenu ciljne vrijednosti 16.2., ciljne vrijednosti 16.3. i opisa odgovarajućeg ulaganja TD-C16-i01: Digitalno osnaživanje poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0. To se odnosi na izmjenu ciljnih vrijednosti 16.6., ciljne vrijednosti 16.8. i opisa odgovarajućeg ulaganja TD-C16-i02: Digitalna tranzicija poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0. To se odnosi na izmjenu ključne etape 19.17. ulaganja TD-C19-i05: Digitalna tranzicija javne uprave Madeire, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava. Na temelju toga Portugal je zatražio da se izmijene prethodno navedene ključne etape, ciljne vrijednosti i opisi ulaganja i izvrše prethodno navedene izmjene, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(37)Portugal je objasnio i da se ulaganje RE-C06-i01: Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i pripadajućih ustanova, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine, više ne može u cijelosti provesti u izvornom obliku bez utjecaja na ambicioznost ulaganja. Zbog pandemije bolesti COVID-19 došlo je do odljeva visokokvalificiranih turističkih radnika i potrebe za osposobljavanjem novih radnika. Zbog toga je ulaganjima dodana mogućnost pružanja potpore strukovnom osposobljavanju u turističkom sektoru. To se odnosi na izmjenu ciljnih vrijednosti 6.3. i 6.4. i opisa odgovarajućeg ulaganja RE-C06-i01: Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i pripadajućih ustanova, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine. Na temelju toga Portugal je zatražio da se izmijene prethodno navedene ciljne vrijednosti i opisi ulaganja i izvrše prethodno navedene izmjene, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(38)Portugal je objasnio da je pet mjera izmijenjeno zbog postojanja očito boljih alternativa za provedbu mjere kako bi se ostvarila prvotna ambicioznost mjere. To se odnosi na izmjenu ciljnih vrijednosti 2.25., 2.26., 2.27. i 2.28. i opisa ulaganja: RE-C02-i06: Studentski smještaj po pristupačnim cijenama, u okviru komponente 2.: Stanovanje, tako da postoji mogućnost iznajmljivanja smještaja istraživačima, nastavnicima i nenastavnom osoblju ustanova visokog obrazovanja nakon što se zadovolje smještajne potrebe studenata. To se odnosi na izmjenu ciljne vrijednosti 8.11. ulaganja RE-C08-i04: Sredstva za sprečavanje i suzbijanje požara u ruralnim područjima, u okviru komponente 8., Šume, kako bi se omogućila kupnja tri srednja umjesto četiri laka vatrogasna helikoptera, čime se povećava ukupni kapacitet za gašenje požara. To se odnosi na izmjenu opisa ulaganja TC-C11-i01: Dekarbonizacija industrije, u okviru komponente 11.: Dekarbonizacija industrije, kako bi se omogućilo da se natječaji provode kad god je to potrebno, a ne samo jednom godišnje. To se odnosi na izmjenu ciljne vrijednosti 20.11., ciljne vrijednosti 20.12. i opisa odgovarajućeg ulaganja TD-C20-i02-RAA: Digitalno obrazovanje (Azori), u okviru komponente 20.: Digitalna škola, kako bi se omogućila kupnja interaktivnih zaslona umjesto projektora i uklonila nepotrebna obveza nadogradnje RAM memorije i softvera. Na temelju toga Portugal je zatražio da se izmijene prethodno navedene ključne etape, ciljne vrijednosti i opisi ulaganja i izvrše prethodno navedene izmjene, te bi Provedbenu odluku Vijeća trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(39)Komisija smatra da razlozi koje je Portugal naveo opravdavaju ažuriranje na temelju članka 18. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/241 i izmjenu na temelju članka 21. stavka 2. te uredbe.

Ispravak administrativnih pogrešaka

(40)U tekstu Provedbene odluke Vijeća uočeno je 138 administrativnih pogrešaka koje se odnose na 79 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti i 46 mjera. Provedbenu odluku Vijeća trebalo bi izmijeniti kako bi se ispravile te administrativne pogreške, koje ne odražavaju sadržaj plana za oporavak i otpornost podnesenog Komisiji 22. travnja 2021., kako su ga dogovorile Komisija i Portugal. Te administrativne pogreške odnose se na sljedeće mjere te njihove ključne etape i ciljne vrijednosti. Ciljna vrijednost 1.3. i opis odgovarajuće reforme RE-r01: Reforma primarne zdravstvene zaštite u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba; ključna etapa 1.12. reforme RE-r03: Završetak reforme modela upravljanja javnim bolnicama, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba; ciljna vrijednost 1.14., ciljna vrijednost 1.15., ključna etapa 1.17. i ključna etapa 1.18. ulaganja RE-C01-i01: Usluge primarne zdravstvene zaštite s više odgovora, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba; ciljna vrijednost 1. 27., ciljna vrijednost 1.30. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C01-i05-RAM: Jačanje regionalne zdravstvene službe Madeire, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba; opis ulaganja RE-C01-i07-RAM: Digitalizacija regionalne zdravstvene službe Madeire, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba; ciljna vrijednost 1.38. ulaganja RE-C01-i09: Univerzalni sustav aktivne potpore životu, u okviru komponente 1.: Nacionalna zdravstvena služba. Te administrativne pogreške odnose se i na ciljnu vrijednost 2.2. i ciljnu vrijednost 2.3. ulaganja RE-C02-i01: Program potpore za pristup stanovanju u okviru komponente 2.: Stanovanje; ciljne vrijednosti 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C02-i02: Nacionalna bespovratna sredstva za hitni i privremeni smještaj, u okviru komponente 2.: Stanovanje; ciljna vrijednost 2.10. i ciljna vrijednost 2.11. ulaganja RE-C02-i03-RAM: Jačanje ponude socijalnog stanovanja u Autonomnoj regiji Madeiri, u okviru komponente 2.: Stanovanje; ciljne vrijednosti 2.16. i 2.18. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C02-i04-RAA: Poboljšanje uvjeta stanovanja u stambenom fondu Autonomne regije Azora, u okviru komponente 2.: Stanovanje; ciljne vrijednosti 2.25., 2.26., 2.27. i 2.28. ulaganja RE-C02-i06: Studentski smještaj po pristupačnim cijenama, u okviru komponente 2.: Stanovanje. Te administrativne pogreške odnose se i na ciljne vrijednost 3.4. i 3.5. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C03-i01: Nova generacija opreme i socijalni odgovori, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori; opis ulaganja RE-C03-i02: Dostupnost 360, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori; ciljne vrijednosti 3.10., 3.11. i 3.27. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C03-i03-RAM: Jačanje socijalnih odgovora u Autonomnoj regiji Madeiri, u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori; ciljne vrijednosti 3.12. i 3.13. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C03-i04-RAA: Provedba Regionalne strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti u okviru komponente 3.: Socijalni odgovori; ključna etapa 3.19. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C03-i05: Platforma + Pristup, u okviru komponente 3: Socijalni odgovori. Te administrativne pogreške odnose se i na ključnu etapu 4.4., ciljnu vrijednost 4.5., ciljnu vrijednost 4.9., ciljnu vrijednost 4.10. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C04-i01: Kulturne mreže i digitalna tranzicija, u okviru komponente 4.: Kultura; ključna etapa 4.11. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C04-i02: Kulturna baština, u okviru komponente 4.: Kultura. Te administrativne pogreške odnose se na sljedeće: ciljnu vrijednost 5.5. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C05-i01.01: Mobilizacija programa/saveza za poslovne inovacije, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije; ciljna vrijednost 5.7. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C05-i01.02: Zeleni programi/savezi za poslovne inovacije, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije; ciljnu vrijednost 5.9. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C05-i02: Misija sučelja – obnova mreže znanstvene i tehnološke potpore i smjernice za proizvodnu strukturu, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije; ciljnu vrijednost 5.13. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C05-i03: Program istraživanja i inovacija za održivu poljoprivredu i poljoprivredno-prehrambenu industriju, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije; ciljna vrijednost 5.17. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C05-i04-RAA: Dokapitalizacija poslovnog sustava Azora, u okviru komponente 5.: Ulaganja i inovacije; ciljna vrijednost 5.29. ulaganja RE-C05-i06: Kapitalizacija društava i financijska otpornost/Banco Português de Fomento, u okviru komponente 5. Ulaganja i inovacije. Te administrativne pogreške odnose se i na sljedeće: opis reforme RE-r14: Reforma strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine; ciljna vrijednost 6.15. i opis odgovarajuće reforme RE-r16: Smanjenje ograničenja u strogo reguliranim profesijama, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine; opis reforme RE-C06-r17: Program za promicanje dostojanstvenog rada, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine; opis ulaganja RE-C06-i01: Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i pripadajućih ustanova, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine; ciljna vrijednost 6.6. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C06-i03: Poticaj za odrasle, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine; ciljne vrijednosti 6.8. i 6.9. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C06-i04: Poticaj za mlade – STEAM, u okviru komponente 6: Kvalifikacije i vještine; opis ulaganja RE-C06-i05-RAA: Kvalifikacije odraslih i cjeloživotno učenje, u okviru komponente 6.: Kvalifikacije i vještine. Te administrativne pogreške odnose se i na ciljne vrijednosti 7.1., 7.2. i 7.3. ulaganja RE-C07-i00: Proširenje mreže za punjenje električnih vozila, u okviru komponente 7.: Infrastruktura; opis ulaganja RE-C07-i02: Nedostatak veza i povećanje kapaciteta mreže, u okviru komponente 7.: Infrastruktura; opis ulaganja RE-C07-i03: Prekogranične veze, u okviru komponente 7.: Infrastruktura; opis ulaganja RE-C07-i04: Područja poslovnih zona – pristupačnost cesta, u okviru komponente 7.: Infrastruktura. Te administrativne pogreške odnose se i na sljedeće: ciljnu vrijednost 8.18. i opis odgovarajuće reforme RE-r20: Reorganizacija sustava zemljišnih knjiga i sustava praćenja pokrova zemljišta, u okviru komponente 8.: Šume; ciljne vrijednosti 8.1. i 8.20. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C08-i01: Preobrazba krajolika u ranjivim šumskim područjima, u okviru komponente 8.: Šume; ciljne vrijednosti 8.5. i 8.6. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C08-i02: Registar ruralnog vlasništva i sustav praćenja pokrova zemljišta, u okviru komponente 8.: Šume; ciljne vrijednosti 8.8. i 8.9. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C08-i03: Održavanje niske vegetacije radi sprečavanja požara – primarna mreža, u okviru komponente 8.: Šume; ciljna vrijednost 8.11. ulaganja RE-C08-i04: Sredstva za sprečavanje i suzbijanje ruralnih požara, u okviru komponente 8.: Šume; ciljne vrijednosti 8.13., 8.16. i 8.21. i opis odgovarajućeg ulaganja RE-C08-i05: Program za više šuma, u okviru komponente 8.: Šume. Te administrativne pogreške odnose se i na ciljnu vrijednost 9.5. ulaganja RE-C09-i01: Regionalni plan za učinkovitost potrošnje vode u Algarveu, u okviru komponente 9.: Gospodarenje vodama; opis ulaganja RE-C09-i02: Hidraulično višenamjensko poduzeće Crato, u okviru komponente 9.: Gospodarenje vodama; opis ulaganja RE-C09-i03-RAM: Plan za vodnu učinkovitost i jačanje sustava opskrbe i navodnjavanja na Madeiri, u okviru komponente 9.: Gospodarenje vodama. Te administrativne pogreške odnose se i na ključnu etapu 10.9. i ključnu etapu 10.10. ulaganja TC-C10-i04-RAA: Razvoj klastera „Cluster do Mar dos Açores”, u okviru komponente 10.: More. Te administrativne pogreške odnose se i na sljedeće: opis ulaganja TC-C14-i03-RAA: Energetska tranzicija na Azorima, u okviru komponente 14.: Vodik i obnovljivi izvori energije. Te administrativne pogreške odnose se i na opis ulaganja TC-C15-i04: Brzi autobusni prijevoz Boavista-Império, u okviru komponente 15.: Održiva mobilnost; ključna etapa 15.12. i opis odgovarajućeg ulaganja TC-C15-i05: Dekarbonizacija javnog prijevoza, u okviru komponente 15.: Održiva mobilnost. Te administrativne pogreške odnose se i na sljedeće: opis komponente 16.: Poduzeća 4.0; ciljna vrijednost 16.4. i opis odgovarajućeg ulaganja TD-C16-i01: Digitalno osnaživanje poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0; ciljne vrijednosti 16.6., 16.8. i 16.11. i opis odgovarajućeg ulaganja TD-C16-i02: Digitalna tranzicija poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0; ciljne vrijednosti 16.14. i 16.15. i opis odgovarajućeg ulaganja TD-C16-i03: Katalizator za digitalnu tranziciju poduzeća, u okviru komponente 16.: Poduzeća 4.0. Te administrativne pogreške odnose se i na sljedeće: opis reforme TD-r32: Modernizacija i pojednostavnjenje upravljanja javnim financijama, u okviru komponente 17.: Kvaliteta i održivost javnih financija; ključna etapa 17.13. ulaganja TD-C17-i01: Informacijski sustavi upravljanja javnim financijama, u okviru komponente 17.: Kvaliteta i održivost javnih financija; ključna etapa 17.21. ulaganja TD-C17-i02: Modernizacija informacijskih sustava Porezne i carinske uprave za oporezivanje ruralne imovine, sve u okviru komponente 17.: Kvaliteta i održivost javnih financija. Te administrativne pogreške odnose se i na opis reforme TD-r33: Ekonomska pravda i poslovno okruženje, u okviru komponente 18.: Ekonomska pravda i poslovno okruženje. Te administrativne pogreške odnose se i na ključnu etapu 19.26. ulaganja TD-C19-i01: Preoblikovanje javnih i konzularnih usluga, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava; opis ulaganja TD-C19-i03: Jačanje općeg okvira za kibernetičku sigurnost, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava; opis ulaganja TD-C19-i05: Digitalna tranzicija javne uprave Madeire, u okviru komponente 19.: Digitalna javna uprava. Te administrativne pogreške odnose se i na sljedeće: ciljnu vrijednost 20.4. ulaganja TD-C20-i01: Digitalna tranzicija u obrazovanju, u okviru komponente 20.: Digitalna škola; ciljnu vrijednost 20.10., ciljnu vrijednost 20.13. i opis odgovarajućeg ulaganja TD-C20-i02-RAA: Digitalno obrazovanje (Azori), u okviru komponente 20.: Digitalna škola; ciljnu vrijednost 20.17., ključnu etapu 20.18. i opis odgovarajućeg ulaganja TD-C20-i03-RAM: Ubrzavanje digitalizacije obrazovanja u Autonomnoj regiji Madeiri, u okviru komponente 20.: Digitalna škola. Ispravak svih navedenih administrativnih pogrešaka ne utječe na provedbu predmetnih mjera.

Poglavlje o planu REPowerEU na temelju članka 21.c Uredbe 2021/241

(41)Poglavlje o planu REPowerEU uključuje šest novih reformi i 11 novih ulaganja. Portugal uvodi dvije reforme usmjerene na borbu protiv energetskog siromaštva i povećanje ulaganja u energetsku učinkovitost. Prva se sastoji od osnivanja tijela za praćenje energetskog siromaštva te za analizu i razvoj javnih politika za njegovo iskorjenjivanje (RP-C21-r43: Nacionalni opservatorij za energetsko siromaštvo). Druga se odnosi na stvaranje „energetskih info kutaka za građane” u kojima građani mogu dobiti informacije i savjete o tome kako provesti i iskoristiti razne mjere i rješenja kojima se poboljšava energetska učinkovitost i usvaja održivije ponašanje u kontekstu reforme koja se odnosi na uporabu energije – RP-C21-r44: Razvoj jedinstvenih kontaktnih točaka o energetskoj učinkovitosti za građane (energetski info kutak za građane).

(42)Drugim reformama u poglavlju o planu REPowerEU nastoji se povećati potencijal Portugala za iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora. To se odnosi na reviziju regulatornog okvira nacionalnih mreža za transport i distribuciju plina radi promicanja uporabe plinova iz obnovljivih izvora (RP-C21-r46: Regulatorni okvir za vodik iz obnovljivih izvora); pokretanje prve dražbe za centraliziranu kupnju biometana od strane veleprodajnog opskrbljivača u krajnjoj nuždi i donošenje akcijskog plana za razvoj tržišta biometana (RP-C21-r47: Prva dražba za održivi biometan i akcijski plan za biometan); pojednostavnjenje postupaka licenciranja i izdavanja dozvola za projekte u području energije iz obnovljivih izvora te osposobljavanje u području digitalnih alata za provođenje tih postupaka (RP-C21-r48: Pojednostavnjenje pravnog i regulatornog okvira koji se primjenjuje na projekte u području energije iz obnovljivih izvora) i uspostava ponude dugoročnog strukovnog osposobljavanja za razvoj, priznavanje, vrednovanje i certificiranje zelenih vještina za radnike u području energetske tranzicije i klimatskih aktivnosti te za nezaposlene (RP-C21-r45: Zelene vještine)

(43)Nova ulaganja pridonose i razvoju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i zelenoj tranziciji portugalskog gospodarstva. To se odnosi na: razvoj tehnologija za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (RP-C21-i05: Potpora razvoju zelene industrije); potpora tehničkim studijama za istraživanje kapaciteta odobalnih vjetroelektrana za proizvodnju energije (RP-C21-i07: Tehničke studije za odobalni energetski potencijal); uspostava programa poticaja za ugradnju sustava proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju te za ugradnju opreme za proizvodnju tople vode i proizvodnju topline iz obnovljivih izvora energije od strane kućanstava, mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća i neprofitnih ustanova u Autonomnoj regiji Madeiri (RP-C21-i11-RAM – Sustav poticaja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Madeiri i Portu Santu); uspostava programa poticaja za kupnju i ugradnju sustava za skladištenje energije iz obnovljivih izvora na Azorima (RP-C21-i10-RAA – Sustav poticaja za kupnju i ugradnju sustava za skladištenje energije iz obnovljivih izvora); povećanje fleksibilnosti u javnoj elektroenergetskoj mreži, čime se omogućuje optimizacija elektroenergetskog sustava i fleksibilno upravljanje njime, među ostalim s obzirom na očekivano povećanje proizvodnje i potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora. (RP-C21-i08: Fleksibilnost mreže i skladištenje) i uspostava jedinstvene kontaktne točke za licenciranje i praćenje projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (RP-C21-i09: Jedinstvena kontaktna točka za licenciranje i praćenje projekata u području energije iz obnovljivih izvora).

(44)Druga ulaganja usmjerena su na dekarbonizaciju prometa. To se odnosi na: kupnja autobusa s nultim emisijama (električni pogon ili pogon na vodik) i postavljanje postaja za punjenje/opskrbu u Madeiri (RP-C21-i13-RAM: Dekarbonizacija javnog prijevoza) i u Bragi (RP-C21-i14: Brzi autobusni prijevoz – Braga); kupnja dvaju električnih trajekata na Azorima (RP-C21-i15-RAA – Nabava dvaju električnih trajekata); i uvođenje uspinjače u Nazaréu (RP-C21-i16 – Uspinjača u Nazaréu).

(45)Još jedno novo ulaganje u poglavlje RePowerEU pridonosi povećanju energetske učinkovitosti zgrada podupiranjem radova obnove, uključujući izgradnju kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju, u javnim zgradama na Madeiri (RP-C21-i04-RAM – Energetska učinkovitost javnih zgrada i objekata).

(46)Poglavlje o planu REPowerEU uključuje i proširene mjere koje utječu na pet mjera u okviru komponente 11.: Dekarbonizacija industrije; komponenta 13.: Energetska učinkovitost zgrada; komponenta 14.: Vodik i obnovljivi izvori energije; i komponenta 15. Održiva mobilnost. Proširenim mjerama iz poglavlja o planu REPowerEU znatno se povećava razina ambicioznosti mjera koje su već uvrštene u nacionalni plan za oporavak i otpornost.

(47)Komisija je ocijenila izmijenjeni plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, na temelju kriterija za ocjenjivanje iz članka 19. stavka 3. Uredbe 2021/241.

Uravnotežen odgovor kojim se doprinosi šest stupova

(48)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.1. iz Priloga V. toj uredbi izmijenjeni plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, u velikoj je mjeri (ocjena A) sveobuhvatan i primjereno uravnotežen odgovor na ekonomsku i socijalnu situaciju i time primjereno doprinosi svih šest stupova iz članka 3. te uredbe, uzimajući u obzir specifične izazove s kojima se dotična država članica suočava i financijska sredstva koja su joj dodijeljena.

(49)Izvorni plan za oporavak i otpornost bio je sveobuhvatan i primjereno uravnotežen odgovor (ocjena A) na tadašnju gospodarsku i socijalnu situaciju te je na odgovarajući način pridonio svih šest stupova iz članka 3. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost, kako je opisano u uvodnim izjavama od 8. do 12. Provedbene odluke Vijeća od 6. srpnja 2021.

(50)Izmijenjeni plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, i dalje detaljno pokriva šest stupova, pri čemu nijedna mjera nije uklonjena, a znatan broj komponenata podupire više stupova. Raspon mjera iz izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, uključujući poglavlje o planu REPowerEU, odgovara ciljevima Mehanizma s odgovarajućom ukupnom ravnotežom među stupovima. Konkretno, mjere uključene u poglavlje o planu REPowerEU pridonose sljedećim stupovima: zelena tranzicija, pametan, održiv i uključiv rast te socijalna i teritorijalna kohezija.

Svladavanje svih ili znatnog dijela izazova utvrđenih u preporukama za Portugal

(51)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.2. iz Priloga V. toj uredbi očekuje se da će se izmijenjenim planom za oporavak i otpornost koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU doprinijeti djelotvornom (ocjena A) svladavanju svih ili znatnog dijela izazova utvrđenih u relevantnim preporukama za pojedinu zemlju upućenima Portugalu, uključujući njihove fiskalne aspekte, i preporukama danima u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1176/2011 ili izazova utvrđenih u drugim relevantnim dokumentima koje je Komisija službeno donijela u kontekstu europskog semestra.

(52)Konkretno, u izmijenjenom planu za oporavak i otpornost uzimaju se u obzir preporuke za Portugal koje je Vijeće službeno donijelo prije nego što je Komisija ocijenila izmijenjeni plan. Budući da su maksimalna dodijeljena financijska sredstva za Portugal prilagođena naviše i da se veličina plana povećala nakon dodatnog zahtjeva za zajam koji se ne namjerava upotrijebiti isključivo za ciljeve plana REPowerEU, u ukupnoj ocjeni uzimaju se u obzir sve strukturne preporuke za 2022. i 2023.

(53)Nakon što je ocijenila napredak u provedbi svih relevantnih preporuka za Portugal u trenutku dostave izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, Komisija je zaključila da nijedna preporuka nije u potpunosti provedena. Ostvaren je znatan napredak u pogledu preporuke o poboljšanju pristupa poduzeća likvidnosti, posebno malih i srednjih poduzeća (Preporuka upućena Portugalu 3.1. 2020.).

(54)Izmijenjeni plan za oporavak i otpornost uključuje opsežan skup reformi i ulaganja koji se međusobno dopunjuju i doprinose djelotvornom svladavanju svih ili znatnog dijela ekonomskih i socijalnih izazova navedenih u preporukama koje je Vijeće uputilo Portugalu u kontekstu europskog semestra, posebno u sljedećim područjima: poboljšanje učinkovitosti poreznog sustava i sustava socijalne zaštite i promicanje dugoročne održivosti javnih financija (Preporuka upućena Portugalu 1.5. 2023.); Preporuka upućena Portugalu 1.4. 2022.; Preporuka upućena Portugalu 2.2. 2020.; Preporuka upućena Portugalu 2.4. 2019.); poboljšanje uvjeta za prelazak na kružno gospodarstvo, posebno boljim sprečavanjem nastanka otpada, povećanjem recikliranja i ponovne uporabe otpada (Preporuka upućena Portugalu 3. 2022. i 2023.); smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima (Preporuka upućena Portugalu 4.1. 2022. i 2023.), među ostalim u sektoru prometa (Preporuka upućena Portugalu 4.2. 2022.); ubrzanje uvođenja obnovljivih izvora energije nadogradnjom mreža za prijenos i distribuciju električne energije te omogućivanjem ulaganja u skladištenje električne energije (Preporuka upućena Portugalu 4.3. 2022.); Pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola kako bi se omogućio daljnji razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (Preporuka upućena Portugalu 4.2. 2023.; Preporuka upućena Portugalu 4.4. 2022.); jačanje poticajnog okvira za energetsku učinkovitost zgrada (Preporuka upućena Portugalu 4.6. 2023.; Preporuka upućena Portugalu 4.5. 2022.); povećanje otpornosti zdravstvenog sustava (Preporuka upućena Portugalu 1.2. 2020.; Preporuka upućena Portugalu 1.2. 2019.); potpora zapošljavanju i rješavanje problema segmentacije tržišta rada (Preporuka upućena Portugalu 2.1. 2020.; Preporuka upućena Portugalu 2.1. 2019.); poboljšanje vještina stanovništva, posebno digitalnih vještina i vještina potrebnih na tržištima rada (Preporuka upućena Portugalu 2.3. 2020.; Preporuka upućena Portugalu 2.2. 2019.) te vještina i kompetencija potrebnih za zelenu tranziciju (Preporuka upućena Portugalu 4.7. 2023.); poboljšanje adekvatnosti i djelotvornosti socijalne sigurnosne mreže (Preporuka upućena Portugalu 2.4. 2019.); poticanje konkurentnosti poduzeća (Preporuka upućena Portugalu 2.4. 2020.); poboljšanje pristupa likvidnosti za poduzeća, posebno MSP-ove (Preporuka upućena Portugalu 3.1. 2020.); poticanje ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju (Preporuka upućena Portugalu 1.2. 2022.; Preporuka upućena Portugalu 3.4. 2020.; Preporuka upućena Portugalu 3.3. 2019.); poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije (Preporuka upućena Portugalu 3.1. 2019.); te smanjenje administrativnog i regulatornog opterećenja za poduzeća (Preporuka upućena Portugalu 4.2. 2019.).

(55)Izmijenjenim planom za oporavak i otpornost uvodi se fiskalna reforma kojom se revidira sustav poreznih olakšica i uspostavlja nova tehnička jedinica za evaluaciju i praćenje fiskalnih politika, uključujući porezne olakšice (TD-C17-r40 – Pojednostavnjenje poreznog sustava) i reforma socijalnih naknada kojom se uvodi jedinstvena socijalna naknada (RE-C03-r38: Pojednostavnjenje i djelotvornost sustava socijalne sigurnosti). Obje se reforme temelje na preporuci upućenoj Portugalu 1. 2022. i 2023. o fiskalnoj politici i politici socijalne zaštite te dugoročnoj održivosti javnih financija Portugala. Izmijenjenim planom za oporavak i otpornost uvodi se i reforma gospodarenja otpadom kojom se uspostavlja pravni okvir za sustav pologa i povratnih naknada za ambalažu i metale (TC-C12-r39: Promicanje kružnog gospodarstva i učinkovitijeg gospodarenja otpadom) koje se odnosi na preporuke upućene Portugalu 3 2022. i 2023. o prelasku na kružno gospodarstvo.

(56)U poglavlju o planu REPowerEU razmatra se znatan dio izazova utvrđenih u preporukama upućenima Portugalu povezanima s energetskom politikom i zelenom tranzicijom. Većina mjera plana REPowerEU pridonosi ispunjavanju preporuka upućenih Portugalu 4.1. 2022. i 2023. u pogledu potrebe za smanjenjem ovisnosti o fosilnim gorivima razvojem obnovljivih izvora energije i smanjenjem potražnje za energijom.

(57)U poglavlju o planu REPowerEU uvode se mjere koje se izravno odnose na preporuku upućenu Portugalu 4.2. 2022. o potrebi za dekarbonizacijom prometa, kao što je dekarbonizacija javnog prijevoza (RP-C21-i13-RAM: Dekarbonizacija javnog prijevoza); uvođenjem sustava brzog autobusnog prijevoza s nultim emisijama u Bragi (RP-C21-i14: Brzi autobusni prijevoz Braga); kupnja dvaju električnih trajekata na Azorima (RP-C21-i15-RAA: Nabava dvaju električnih trajekata); i uvođenje uspinjače u Nazaréu (RP-C21-i16: Uspinjača u Nazaréu).

(58)U poglavlju o planu REPowerEU uvode se i mjere koje se odnose na preporuke upućene Portugalu 4.2. 2023. i 4.3. 2022. o potrebi za ubrzanjem uvođenja obnovljivih izvora energije, kao što su: revizija regulatornog okvira nacionalnih mreža za transport i distribuciju plina radi promicanja uporabe plina iz obnovljivih izvora (RP-C21-r46: Regulatorni okvir za vodik iz obnovljivih izvora); donošenje akcijskog plana za razvoj tržišta biometana i pokretanje prve dražbe za centraliziranu kupnju biometana (RP-C21-r47: Prva dražba za održivi biometan i akcijski plan za biometan); razvoj tehnologija za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (RP-C21-i05: Potpora razvoju zelene industrije); potpora tehničkim studijama za istraživanje kapaciteta odobalnih vjetroelektrana za proizvodnju energije (RP-C21-i07: Tehničke studije za odobalni energetski potencijal); uspostava programa poticaja za kupnju i ugradnju sustava za skladištenje energije iz obnovljivih izvora na Azorima (RP-C21-i10-RAA: Sustav poticaja za kupnju i ugradnju sustava za skladištenje energije iz obnovljivih izvora); uspostava programa poticaja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora na Madeiri (RP-C21-i11-RAM – Sustav poticaja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora).

(59)U poglavlju o planu REPowerEU razmatraju se i preporuke upućene Portugalu 4.2. 2023. i 4.4. 2022. o potrebi za pojednostavnjenjem postupaka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije sljedećim mjerama: pojednostavnjenje pravnih i regulatornih okvira primjenjivih na projekte u području energije iz obnovljivih izvora (RP-C14-r48: Pojednostavnjenje pravnog i regulatornog okvira koji se primjenjuje na projekte u području energije iz obnovljivih izvora); i stvaranje jedinstvene kontaktne točke za licenciranje i praćenje projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (RP-C21-i09: Jedinstvena kontaktna točka za licenciranje i praćenje projekata u području energije iz obnovljivih izvora).

(60)To poglavlje uključuje i mjere koje se odnose na preporuke upućene Portugalu 4.6. 2023. i 4.5. 2022. o potrebi za promicanjem energetske učinkovitosti zgrada, kao što su: poboljšanje energetske učinkovitosti javnih objekata na Madeiri (RP-C21-i04-RAM: Energetska učinkovitost javnih zgrada na Madeiri); povećanje ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti u stambenim zgradama (RP-C21-i02: Proširena mjera: Energetska učinkovitost u stambenim zgradama) i uslužnim zgradama (RP-C21-i03: Proširena mjera: Energetska učinkovitost zgrada koje se koriste u uslužnom sektoru); i stvaranje „energetskih info kutaka za građane” na lokalnoj razini u kojima građani mogu dobiti informacije i savjete o tome kako provesti i iskoristiti razne mjere energetske učinkovitosti, među ostalim za zgrade (RP-C21-r44: Razvoj jedinstvenih kontaktnih točaka o energetskoj učinkovitosti za građane (energetski info kutak za građane).

(61)Nakon svladavanja navedenih izazova očekuje se da će izmijenjeni plan za oporavak i otpornost pridonijeti i ispravljanju neravnoteža, kako su utvrđene u preporukama na temelju članka 6. Uredbe (EU) br. 1176/2011 u razdoblju 2019.–2023., s kojima se Portugal suočava, posebno u pogledu neravnoteža povezanih s državnim, privatnim i vanjskim dugom.

Doprinos potencijalu rasta, otvaranju radnih mjesta i ekonomskoj, socijalnoj i institucionalnoj otpornosti

(62)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.3. iz Priloga V. toj uredbi očekuje se da će izmijenjeni plan za oporavak i otpornost koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU snažno utjecati (ocjena A) na jačanje potencijala rasta, otvaranje radnih mjesta i gospodarsku, socijalnu i institucionalnu otpornost Portugala, čime se doprinosi provedbi europskog stupa socijalnih prava, među ostalim i promicanjem politika za djecu i mlade, te ublažavanju ekonomskih i socijalnih posljedica krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, zbog čega jačaju gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija i konvergencija unutar Unije.

(63)Ocjenom izvornog plana za oporavak i otpornost u skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.3. iz Priloga V. toj uredbi utvrđeno je da se očekivalo da će izvorni plan za oporavak i otpornost imati velik učinak na jačanje potencijala rasta, otvaranje radnih mjesta te gospodarsku, socijalnu i institucionalnu otpornost (ocjena A).

(64)Izmijenjeni plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, i dalje doprinosi gospodarskoj koheziji i uklanjanju slabosti gospodarstva. Očekuje se da će rastu i zapošljavanju najviše doprinijeti ulaganja i reforme u području inovacija, obrazovanja, uključujući digitalne vještine i strukovno osposobljavanje, dekarbonizacije industrije, digitalizacije i kapitalizacije poduzeća te stanovanja, koji su sada pojačani. Očekuje se da će mjere iz poglavlja o planu REPowerEU pridonijeti i održivom rastu. To je primjerice slučaj s potporom zelenom gospodarstvu, zelenim vještinama i razvoju obnovljivih izvora energije.

(65)Izmijenjeni plan za oporavak i otpornost, uključujući poglavlje o planu REPowerEU, i dalje doprinosi socijalnoj koheziji. Revidirani plan za oporavak i otpornost uključuje znatne pojačane mjere za rješavanje dugotrajnih socijalnih izazova. One obuhvaćaju prilagodljivost i dostupnost usluga zdravstvene skrbi i dugotrajne skrbi te pristup cjenovno pristupačnom i socijalnom stanovanju. Socijalne osjetljivosti trebalo bi pokušati otkloniti i različitim socijalnim uslugama za starije osobe, osobe s invaliditetom, etničke manjine i migrante te integriranim programima za potporu zajednicama u nepovoljnom položaju u zapostavljenim metropolskim područjima. Novom reformom pojednostavnit će se sustav socijalnih naknada kako bi se omogućila bolja pokrivenost. U poglavlju o planu REPowerEU novi nacionalni opservatorij pridonijet će i rješavanju problema energetskog siromaštva. Dodatna ulaganja u održive mreže javnog prijevoza posebno su važna za radnike u nepovoljnom položaju koji putuju na posao te jačanje prava radnika, posebno za nestandardne ugovore o radu povezane s digitalnim gospodarstvom. Te će mjere doprinijeti ostvarenju Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava, koji je potvrđen na sastanku na vrhu u Portu 7. svibnja 2021. i očekuje se da će doprinijeti rastu pokazatelja iz pregleda socijalnih pokazatelja.

(66)Jačaju se i mjere usmjerene na djecu i mlade, kao što su mjere za povećanje kapaciteta vrtića i usluge skrbi o djeci. Očekuje se da će se revidiranim planom za oporavak i otpornost podržati ustanove visokog obrazovanja i upis u programe tercijarnog obrazovanja. Stvara se i dodatni smještaj za studente. Mjerama se nastoji i dodatno poduprijeti integracija digitalnih tehnologija u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja upotrebom digitalnih resursa u učionicama i digitalizacijom obrazovnih sadržaja. 

Načelo „ne nanosi bitnu štetu”

(67)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (d) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.4. iz Priloga V. toj uredbi očekuje se da će se izmijenjenim planom za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, osigurati da se nijednom mjerom za provedbu reformi i projekata ulaganja uključenom u taj plan za oporavak i otpornost ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima (ocjena A) u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća 5 (načelo „ne nanosi bitnu štetu”).

(68)Portugal je dostavio ocjenu primjene načela „ne nanosi bitnu štetu” za svaku novu i revidiranu mjeru iz izmijenjenog plana, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU. Iz dostavljenih informacija vidljivo je da se očekuje da će se planom osigurati usklađenost s tim načelom. Osim toga, za mjere za koje će se projekti birati u budućnosti u povezane ključne etape i ciljne vrijednosti uvedene su posebne relevantne zaštitne mjere u tu svrhu.

Doprinos ciljevima plana REPowerEU

(69)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (da) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.12. iz Priloga V. toj uredbi očekuje se da će se poglavljem o planu REPowerEU u velikoj mjeri (ocjena A) doprinijeti energetskoj sigurnosti, diversifikaciji opskrbe energijom u Uniji, povećanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora i energetskoj učinkovitosti, povećanju kapaciteta za skladištenje energije ili potrebnom smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima prije 2030.

(70)Poglavljem o planu REPowerEU pridonosi se cilju utvrđenom u članku 21.c stavku 3. točki (b) Uredbe (EU) 2021/241 putem reforme za pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola, koja uključuje osposobljavanje javnih službenika zaduženih za izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije; stvaranje jedinstvene kontaktne točke za licenciranje projekata u području obnovljivih izvora energije; provedbu akcijskog plana za razvoj biometana te skupa zakonodavnih mjera za promicanje i omogućivanje korištenja biometana i vodika iz obnovljivih izvora; uvođenje programa financiranja za promicanje proizvodnje tehnologija s nultom neto stopom emisija; povećanje tekućih ulaganja u plinove iz obnovljivih izvora; ulaganja u kapacitete za skladištenje energije iz obnovljivih izvora. Razvoj zelenih vještina; ulaganja u energetsku učinkovitost stambenih, uslužnih i javnih zgrada; osnivanje nacionalnog opservatorija za energetsko siromaštvo koji bi ciljanim politikama pratio i podupirao kućanstva kojima je potrebna pomoć te uspostava, na lokalnoj razini, jedinstvenih kontaktnih točaka, odnosno modela energetskih info kutaka za građane, kako bi se olakšala provedba intervencija u području energetske učinkovitosti.

(71)Poglavljem o planu REPowerEU pridonosi se i cilju utvrđenom u članku 21.c stavku 3. točki (c) Uredbe (EU) 2021/241. Osim prethodno navedenih reformi koje se odnose na uspostavu nacionalnog opservatorija za energetsko siromaštvo i modela energetskih info kutaka za građane, Portugal uvodi nova ulaganja za poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada te povećava ulaganja u stambene i uslužne zgrade.

(72)Poglavljem o planu REPowerEU pridonosi se i cilju utvrđenom u članku 21.c stavku 3. točki (d) Uredbe (EU) 2021/241 uvođenjem sljedećih mjera: povećanje sredstava za ulaganje u mjeru „Dekarbonizacija industrije” radi pružanja financijske potpore industrijskim MSP-ovima za dekarbonizaciju radnih procesa, poboljšanje energetske učinkovitosti i uvođenje energije iz obnovljivih izvora; prethodno navedeno ulaganje u financiranje proizvodnje tehnologija s nultom neto stopom emisija i povezane infrastrukture kojima se doprinosi smanjenju potražnje za energijom, kao što su električno ožičenje, specijalizirana oprema za rad i održavanje te dizalice topline.

(73)Poglavljem o planu REPowerEU pridonosi se i cilju utvrđenom u članku 21.c stavku 3. točki (e) Uredbe (EU) 2021/241 ulaganjima u skladištenje električne energije i u dekarbonizaciju prometa. Ulaganjem u kapacitete za skladištenje omogućuje se fleksibilno upravljanje elektroenergetskim sustavom, posebno s obzirom na elektrifikaciju industrije i prometa te povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Poglavljem o planu REPowerEU podupire se kupnja autobusa za javni prijevoz s nultom stopom emisija, postavljanje postaja za punjenje/opskrbu gorivom te izgradnja nove infrastrukture za prijevoz s nultom stopom emisija.

(74)Poglavljem o planu REPowerEU pridonosi se i cilju utvrđenom u članku 21.c stavku 3. točki (f) Uredbe (EU) 2021/241 stvaranjem ponude strukovnog osposobljavanja za razvoj zelenih vještina. Uspostava jedinstvene kontaktne točke za licenciranje projekata u području energije iz obnovljivih izvora uključivat će i osposobljavanje javnih službenika, čime se isto tako doprinosi tom cilju. Stjecanju zelenih vještina radnika neizravno će pridonijeti i ulaganja u potporu zelenoj industriji te povećanje ulaganja u plinove iz obnovljivih izvora.

Mjere s prekograničnom ili višedržavnom dimenzijom ili učinkom

(75)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (db) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.13. iz Priloga V. toj uredbi poglavlje o planu REPowerEU sadržava mjere za koje se očekuje da će u velikoj mjeri (ocjena A) imati prekograničnu ili višedržavnu dimenziju ili učinak.

(76)Mjerama iz poglavlja o planu REPowerEU doprinosi se smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima i smanjuje potražnja za energijom poticanjem proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora; podupiranjem dekarbonizacije industrije i povećanjem energetske učinkovitosti zgrada.

(77)Ukupni procijenjeni troškovi tih mjera iznose 6,9 milijardi EUR, odnosno 71 % procijenjenih troškova poglavlja o planu REPowerEU, što je iznad indikativnog cilja od 30 %.

(78)Mjerama iz poglavlja o planu REPowerEU za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora doprinosi se i izvozu čiste energije u druge dijelove Europe. Slično tome, očekuje se da će mjere za dekarbonizaciju industrije doprinijeti i dekarbonizaciji Europe.

Doprinos zelenoj tranziciji, uključujući bioraznolikost

(79)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.5. iz Priloga V. toj uredbi izmijenjeni plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, sadržava mjere koje u velikoj mjeri (ocjena A) doprinose zelenoj tranziciji, uključujući bioraznolikost, ili rješavanju izazova koji iz toga proizlaze. Na mjere potpore klimatskim cijevima otpada 41,2 % ukupnih sredstava dodijeljenih u okviru plana za oporavak i otpornost i 91,1 % ukupnih procijenjenih troškova mjera iz poglavlja o planu REPowerEU, izračunano u skladu s metodom iz Priloga VI. toj uredbi. U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2021/241 izmijenjeni plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, usklađen je s informacijama koje su uključene u Nacionalni energetski i klimatski plan 2021.–2030.

(80)Smanjenje mjera zbog povećanja troškova ne utječe na sveukupnu ambicioznost plana u pogledu zelene tranzicije, a u poglavlju o planu REPowerEU ulažu se znatni napori za potporu daljnjoj zelenoj tranziciji Portugala. Reforme i ulaganja iz tog poglavlja doprinose smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima, smanjenju potražnje za energijom i povećanju energetske učinkovitosti. Nadalje, očekuje se da će te mjere ostvariti trajan učinak: i. jačanjem portugalske elektroenergetske mreže kako bi se odgovorilo na povećanu proizvodnju i distribuciju energije, među ostalim iz obnovljivih izvora; ii. povećanjem skladištenja energije; iii. uvođenjem strukturnih promjena u energetsku politiku i povezanim smanjenjem postojećih uskih grla u postupcima izdavanja dozvola za projekte u području energije iz obnovljivih izvora.

Doprinos digitalnoj tranziciji

(81)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (f) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.6. iz Priloga V. toj uredbi izmijenjeni plan za oporavak i otpornost sadržava mjere kojima se u velikoj mjeri doprinosi digitalnoj tranziciji ili svladavanju izazova koji iz toga proizlaze. Na mjere potpore digitalnim cijevima otpada iznos koji čini 21,1 % ukupnih sredstava dodijeljenih u okviru izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, izračunan u skladu s metodom utvrđenom u Prilogu VII. toj uredbi.

(82)Pozitivna ocjena doprinosa digitalnoj tranziciji iz Provedbene odluke Vijeća od 6. srpnja 2021. ostaje nepromijenjena. Nakon izmjene još jedna komponenta doprinosi digitalnoj tranziciji: komponenta 15.: „Održiva mobilnost”, s pomoću mjere digitalizacije željezničkog sustava.

(83)Očekuje se da će se poglavljem o planu REPowerEU pridonijeti digitalnoj tranziciji i svladavanju izazova koji iz nje proizlaze stvaranjem digitalne jedinstvene kontaktne točke za izdavanje dozvola i praćenje projekata u području energije iz obnovljivih izvora. U skladu s člankom 21.c stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/241 reforme i ulaganja iz poglavlja o planu REPowerEU ne uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnih sredstava dodijeljenih u okviru plana za potrebe primjene zahtjeva za digitalni cilj iz te uredbe.

Trajan učinak

(84)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (g) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.7. iz Priloga V. toj uredbi očekuje se da će izmijenjeni plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, u velikoj mjeri (ocjena A) imati trajan učinak na Portugal.

(85)Ocjenom izvornog plana za oporavak i otpornost u skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (g) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.7. iz Priloga V. toj uredbi utvrđeno je da se očekivalo da će izvorni plan za oporavak i otpornost u velikoj mjeri (ocjena A) imati trajan učinak na Portugal.

(86)Novim i revidiranim mjerama dopunjuju se postojeće mjere i uzimaju u obzir kriza uzrokovana bolešću COVID-19, inflacija te poremećaji u lancu opskrbe. Inflacija je utjecala na ambicioznost za šest mjera, ali nije utjecala na dugotrajne učinke izmijenjenog plana. Osim toga, novim i izmijenjenim mjerama odgovara se na preporuke za Portugal i može se očekivati da će imati trajan učinak.

(87)Nove reforme trebale bi pojednostavniti sustave socijalnih i poreznih naknada, poboljšati rezultate javnih službenika i unaprijediti kružno gospodarstvo učinkovitijim gospodarenjem otpadom. Očekuje se da će se novim ulaganjima ubrzati digitalizacija javne uprave, poduprijeti tehničke inovacije u nacionalnom sustavu zdravstvene skrbi te na taj način povećati kvaliteta dijagnoza i liječenja. Novim ulaganjima trebala bi se povećati i domaća ponuda cjenovno pristupačnog studentskog smještaja, što će olakšati pristup visokom obrazovanju.

Praćenje i provedba

(88)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (h) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.8. iz Priloga V. toj uredbi aranžmani predloženi u izmijenjenom planu za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, prikladni su (ocjena A) za osiguranje djelotvornog praćenja i provedbe plana za oporavak i otpornost, uključujući predviđeni vremenski raspored, ključne etape i ciljne vrijednosti te povezane pokazatelje.

(89)Ocjenom izvornog plana za oporavak i otpornost u skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (h) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.8. iz Priloga V. toj uredbi utvrđeno je da je izvorni plan za oporavak i otpornost prikladan (ocjena A) za osiguranje djelotvornog praćenja i provedbe plana za oporavak i otpornost, uključujući predviđeni vremenski raspored, ključne etape i ciljne vrijednosti te povezane pokazatelje.

(90)Vrsta i opseg predloženih izmjena plana za oporavak i otpornost Portugala ne utječu na prethodnu ocjenu djelotvornog praćenja i provedbe plana za oporavak i otpornost. Konkretno, radna skupina Recuperar Portugal i dalje je zaduženo tijelo za praćenje i provedbu plana i njegovu organizaciju. Stupanjem na snagu Rezolucije Vijeća ministarstava br. 93/2022 od 18. listopada povećala se autonomija radne skupine u donošenju odluka. Nadalje, ključne etape i ciljne vrijednosti za izmijenjene mjere, uključujući mjere iz poglavlja o planu REPowerEU, jasne su i realistične, a predloženi pokazatelji za te ključne etape i ciljne vrijednosti relevantni, prihvatljivi i pouzdani.

Troškovi

(91)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (i) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.9. iz Priloga V. toj uredbi obrazloženje iznosa procijenjenih ukupnih troškova izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, navedeno u planu za oporavak i otpornost donekle je (ocjena B) razumno i uvjerljivo, u skladu je s načelom troškovne učinkovitosti te je razmjerno očekivanom nacionalnom ekonomskom i socijalnom učinku.

(92)Ocjenom izvornog plana za oporavak i otpornost u skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (i) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.9. iz Priloga V. toj uredbi utvrđeno je da je obrazloženje iznosa procijenjenih ukupnih troškova plana za oporavak i otpornost koje je navedeno u izvornom planu za oporavak i otpornost donekle (ocjena B) razumno i uvjerljivo, u skladu s načelom troškovne učinkovitosti te razmjerno očekivanom nacionalnom ekonomskom i socijalnom učinku.

(93)Procjene troškova koje je Portugal dostavio u pogledu povećanja svojih procjena troškova ne utječu na taj zaključak. Portugal je prijavio povećanje troškova za 69 mjera i podmjera. Za 67 mjera i podmjera Portugal je iznio zajedničku metodologiju izračuna povećanja troškova na temelju službenih podataka Eurostata o inflaciji (tri različita pokazatelja, podaci za 2021. i 2022.) i prognoze inflacije Europske komisije. Metodologija koju je predložio Portugal smatra se razumnom jer se temelji na službenoj statistici i prognozama za inflaciju i ispravno je primijenjena. Za dvije od 69 mjera i podmjera povećanja troškova izračunavaju se na temelju ad hoc podataka. Te se dvije mjere odnose na izgradnju linije podzemne željeznice između Odivelasa i Louresa te uvođenje pomorske platforme. Procjene povećanja troškova koje je predložio Portugal smatraju se razumnima i jer se temelje na posebnim neovisnim studijama.

(94)Konačno, procijenjeni ukupni trošak plana za oporavak i otpornost u skladu je s načelom troškovne učinkovitosti te je razmjeran očekivanom nacionalnom ekonomskom i socijalnom učinku.

Zaštita financijskih interesa Unije

(95)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (j) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.10. iz Priloga V. toj uredbi aranžmani predloženi u izmijenjenom planu za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, i dodatne mjere sadržane u ovoj Odluci primjereni su (ocjena A) za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje korupcije, prijevara i sukoba interesa pri korištenju sredstava stavljenih na raspolaganje na temelju te uredbe i očekuje se da će se aranžmanima djelotvorno izbjeći dvostruko financiranje sredstvima na temelju te uredbe i drugih programa Unije. Time se ne dovodi u pitanje primjena drugih instrumenata i alata za promicanje i osiguranje usklađenosti s pravom Unije, među ostalim za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje korupcije, prijevara i sukoba interesa te za zaštitu proračuna Unije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća 6 .

(96)U ocjeni izvornog plana za oporavak i otpornost, u skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (j) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.10. iz Priloga V. toj uredbi, utvrđeno je da su predloženi aranžmani primjereni (ocjena A) za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje korupcije, prijevara i sukoba interesa.

(97)Model upravljanja portugalskim planom za oporavak i otpornost, uspostavljen Uredbom sa zakonskom snagom 29-B/2021 od 4. svibnja, sastoji se od četiri razine koordinacije plana za oporavak i otpornost: 1. strateška razina političke koordinacije, za koju je zaduženo Međuministarsko povjerenstvo za plan za oporavak i otpornost; 2. razina praćenja, za koju je zaduženo Nacionalno povjerenstvo za praćenje; 3. razina tehničke koordinacije i praćenja, koju provodi radna skupina Recuperar Portugal, Agencija za razvoj i koheziju, javno poduzeće I. P. (Infraestruturas de Portugal) te Ured za planiranje, strategiju, evaluaciju i međunarodne odnose Ministarstva financija; 4. razina revizije i kontrole, za koju je zadužen Odbor za reviziju i kontrolu. Osim toga, portugalska tijela objavila su Uredbu sa zakonskom snagom 61/2023 od 24. srpnja kako bi se pojasnile razine intervencije prethodno navedenih tijela i osiguralo učinkovito ispunjavanje njihovih nadležnosti te proširile ovlasti Nacionalnog odbora za praćenje i Odbora za reviziju i kontrolu. Planom se centralizirano upravlja na nacionalnoj razini u okviru radne skupine Recuperar Portugal, koja ima ulogu koordinacijskog tijela, a provedba je povjerena nizu javnih subjekata koji su odgovorni za upravljanje ulaganjima i njihovu provedbu na decentraliziranoj razini.

(98)Nakon izvorne procjene koja je utvrđena na temelju predloženog sustava revizije i kontrole, Komisija je imala pristup informacijama o njegovoj stvarnoj provedbi. To uključuje preliminarne zaključke revizije zaštite financijskih interesa Unije te zaključke revizije sustava ključnih etapa i ciljnih vrijednosti i revizije ključnih etapa i ciljnih vrijednosti koju je Komisija provela u Portugalu. S obzirom na te informacije Komisija smatra da je sustav unutarnje kontrole portugalskog plana za oporavak i otpornost općenito primjeren, ali da ima određene nedostatke koji se moraju ukloniti utvrđivanjem posebnih ključnih etapa za reviziju i kontrolu. To se konkretno odnosi na nepostojanje procjene rizika od prijevara i naknadnog akcijskog plana na razini svih portugalskih provedbenih tijela te na nedostatne aranžmane za unakrsnu provjeru informacija povezanih s primitkom sredstava kako bi se izbjeglo i otkrilo dvostruko financiranje. Stoga bi trebalo uvesti dvije nove ključne etape za reviziju i kontrolu. Prvom ključnom etapom zahtijeva se izmjena ugovora o financiranju između koordinacijskog tijela i provedbenih tijela kako bi se dodala pravna obveza provedbe procjene rizika od prijevara i, ako se procjenom rizika od prijevara utvrde rizici koji nisu obuhvaćeni postojećim kontrolama, obveza izrade naknadnog akcijskog plana. Drugom ključnom etapom zahtijeva se uvođenje djelotvornih sustavnih unakrsnih provjera zahtjevâ za potencijalno financiranje unutar Mehanizma za oporavak i otpornost te između Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa Unije.

Koherentnost plana za oporavak i otpornost

(99)U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (k) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.11. iz Priloga V. toj uredbi izmijenjeni plan za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, u velikoj mjeri (ocjena A) sadržava mjere za provedbu reformi i projekata javnih ulaganja koje čine koherentna djelovanja.

(100)U ocjeni izvornog plana za oporavak i otpornost u skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (k) Uredbe (EU) 2021/241 i kriterijem 2.11. iz Priloga V. toj uredbi utvrđeno je da izvorni plan za oporavak i otpornost u velikoj mjeri (ocjena A) sadržava mjere za provedbu reformi i projekata javnih ulaganja koje čine koherentna djelovanja.

(101)Reforme i ulaganja u svakoj komponenti izmijenjenog plana i dalje su dosljedni i uzajamno se nadopunjuju, a među komponentama postoji sinergija i komplementarnost. Osim toga, poglavlje o planu REPowerEU u potpunosti je u skladu s mjerama potpore zelenoj tranziciji uvedenima u početnom planu za oporavak i otpornost te je dodatno pojačana ambicioznost za neke od njih, primjerice za dekarbonizaciju javnog prijevoza, energetsku obnovu javnih zgrada i proizvodnju plinova iz obnovljivih izvora. Poglavlje o planu REPowerEU temelji se na dosljednom paketu reformi i ulaganja koji se međusobno nadopunjuju.

Postupak savjetovanja

(102)U pripremi izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, portugalska tijela organizirala su službeno javno savjetovanje koje je održano od 6. do 21. travnja 2023. sa sljedećim dionicima: Stalni odbor za socijalni dijalog (Comissão Permanente de Concertação Social); Gospodarsko i socijalno vijeće (Conselho Economico e Social); Odbori za koordinaciju i regionalni razvoj (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional); i Nacionalno udruženje općina (Associação Nacional de Municípios). Prijedlog izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, predstavljen je 19. travnja 2023. i u portugalskom parlamentu. Osim toga, portugalska tijela organizirala su seminare u području energetike, istraživanja, inovacija i visokog obrazovanja te su se savjetovala s Nacionalnim povjerenstvom za praćenje plana za oporavak i otpornost.

(103)Na temelju tog postupka savjetovanja Portugal je predložio ili povećao financijsku potporu za sljedeća ulaganja iz poglavlja o planu REPowerEU: energetska učinkovitost u javnim zgradama i objektima; sustav poticaja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora; dekarbonizacija javnog prijevoza; uspinjača u Nazaréu i dekarbonizacija javnog prijevoza u Autonomnoj regiji Madeira.

(104)Kako bi se osiguralo da relevantni akteri preuzmu odgovornost ključno je da se u provedbu ulaganja i reformi iz izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, koji sadržava poglavlje o planu REPowerEU, uključe sva relevantna lokalna tijela i dionici, uključujući socijalne partnere.

Pozitivna ocjena

(105)Nakon Komisijine pozitivne ocjene izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, i zaključka da je plan u zadovoljavajućoj mjeri usklađen s kriterijima za ocjenjivanje utvrđenima u Uredbi (EU) 2021/241, u skladu s člankom 20. stavkom 2. te uredbe i Prilogom V. toj uredbi, trebalo bi utvrditi reforme i projekte ulaganja koji su potrebni za provedbu izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, relevantne ključne etape, ciljne vrijednosti i pokazatelje, i iznos koji Unija stavlja na raspolaganje za provedbu izmijenjenog plana za oporavak i otpornost, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, u obliku bespovratne financijske potpore i potpore u obliku zajma.

Financijski doprinos

(106)Procijenjeni ukupni troškovi izmijenjenog plana za oporavak i otpornost Portugala, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, iznose 22 215 870 313 EUR. Budući da je iznos procijenjenih ukupnih troškova izmijenjenog plana za oporavak i otpornost veći od ažuriranog maksimalnog financijskog doprinosa raspoloživog za Portugal, financijski doprinos izračunan u skladu s člankom 11. dodijeljen za izmijenjeni plan za oporavak i otpornost Portugala, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, trebao bi biti jednak ukupnom iznosu financijskog doprinosa raspoloživog za izmijenjeni plan za oporavak i otpornost Portugala, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU. Taj je iznos 15 540 390 877 EUR, od čega je 70 676 917 EUR namijenjeno za potporu reformama i ulaganjima iz poglavlja o planu REPowerEU, a 15 469 713 960 EUR za potporu drugim reformama i ulaganjima iz plana za oporavak i otpornost. 

(107)U skladu s člankom 21.a stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/241 Portugal je 26. svibnja 2023. podnio zahtjev za udio u prihodu iz članka 21.a stavka 1. te uredbe, koji se raspodjeljuje među državama članicama na temelju pokazatelja utvrđenih u metodi iz Priloga IV.a Uredbi (EU) 2021/241. Procijenjeni ukupni troškovi mjera iz članka 21.c stavka 3. točaka od (b) do (f) uključenih u poglavlje o planu REPowerEU iznose 855 400 000 EUR. Budući da je taj iznos veći od udjela koji je na raspolaganju za dodjelu Portugalu, dodatna bespovratna financijska potpora raspoloživa za Portugal trebala bi biti jednaka udjelu koji je na raspolaganju za dodjelu. Taj je iznos 703 364 724 EUR.

(108)Osim toga, u skladu s člankom 4.a Uredbe (EU) 2021/1755 7 Portugal je 28. veljače 2022. podnio obrazloženi zahtjev za prijenos svih svojih preostalih privremeno dodijeljenih sredstava, u iznosu od 81 358 359 EUR, iz pričuve za prilagodbu Brexitu u Mehanizam. Taj bi iznos trebalo staviti na raspolaganje za potporu reformama i ulaganjima iz poglavlja o planu REPowerEU kao dodatnu bespovratnu financijsku potporu.

(109)Ukupan financijski doprinos dostupan Portugalu trebao bi iznositi 16 325 113 960 EUR.

Zajam

(110)Osim toga, Portugal je radi potpore dodatnim reformama i ulaganjima zatražio potporu u obliku zajma u ukupnom iznosu od 5 890 756 353 EUR. Za reforme i ulaganja iz poglavlja o planu REPowerEU nije zatražena potpora u obliku zajma. Maksimalni opseg zajma koji je zatražio Portugal iznosi manje od 6,8 % njegova bruto nacionalnog dohotka u 2019. u tekućim cijenama. Iznos procijenjenih ukupnih troškova plana za oporavak i otpornost veći je od ukupnog iznosa financijskog doprinosa koji je na raspolaganju Portugalu, uključujući poglavlje o planu REPowerEU i ažurirani maksimalni financijski doprinos za bespovratnu financijsku potporu, prihode od sustava trgovanja emisijama na temelju Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 8 te sredstava iz pričuve za prilagodbu Brexitu.

Pretfinanciranje plana REPowerEU

(111)Portugal je za provedbu svojeg poglavlja o planu REPowerEU zatražio sljedeća financijska sredstva: 70 676 917 EUR u obliku financijskog doprinosa izračunanog u skladu s člankom 11., prijenos 81 358 359 EUR iz privremeno dodijeljenih sredstava iz pričuve za prilagodbu Brexitu i 703 364 724 EUR iz prihoda od sustava trgovanja emisijama u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

(112)Za te je iznose, na temelju članka 21.d Uredbe (EU) 2021/241, Portugal 3. srpnja 2023. zatražio pretfinanciranje u iznosu od 20 % zatraženih sredstava. Ovisno o raspoloživim sredstvima, taj iznos pretfinanciranja Portugalu bi trebalo staviti na raspolaganje podložno stupanju na snagu sporazuma koji će Komisija i Portugal sklopiti na temelju članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/241 i u skladu s tim sporazumom („sporazum o financiranju”).

(113)Provedbenu odluku Vijeća ST ST 10149/2021; ST 10149/2021 ADD 1 od 6. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Portugala trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti. Radi jasnoće Prilog toj provedbenoj odluci trebalo bi u potpunosti zamijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) od 6. srpnja 2021. mijenja se kako slijedi:

1. Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Odobrenje ocjene plana za oporavak i otpornost

Odobrava se ocjena izmijenjenog plana za oporavak i otpornost Portugala na temelju kriterija predviđenih u članku 19. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/241. Reforme i projekti ulaganja u okviru plana za oporavak i otpornost, aranžmani i vremenski raspored za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost, uključujući relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti i dodatne ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s isplatom zajma, relevantni pokazatelji ostvarenja predviđenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te aranžmani za pružanje potpunog pristupa osnovnim relevantnim podacima Komisiji utvrđeni su u Prilogu ovoj Odluci.

2. U članku 2. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Unija Portugalu stavlja na raspolaganje financijski doprinos u obliku bespovratne potpore u iznosu od 16 325 113 960 EUR. 9 Tim je doprinosom obuhvaćeno sljedeće:

(a)iznos od 9 758 504 454 EUR, koji je na raspolaganju za preuzimanje pravnih obveza do 31. prosinca 2022.;

(b)iznos od 5 781 886 423 EUR, koji je na raspolaganju za preuzimanje pravnih obveza od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.;

(c)iznos od 703 364 724 EUR 10 , u skladu s člankom 21.a stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/241, isključivo za mjere iz članka 21.c te uredbe, uz iznimku mjera iz članka 21.c stavka 3. točke (a); 

(d)iznos od 81 358 359 EUR, prenesen u Mehanizam iz pričuve za prilagodbu Brexitu.

2. Komisija Portugalu stavlja na raspolaganje financijski doprinos Unije u obrocima u skladu s Prilogom ovoj Odluci. Iznos od 1 807 948 257 EUR stavlja se na raspolaganje kao pretfinanciranje u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2021/241.

Iznos od 171 080 000 EUR stavlja se na raspolaganje kao pretfinanciranje u skladu s člankom 21.d Uredbe (EU) 2021/241. Komisija to pretfinanciranje može isplatiti u najviše dva obroka.

Komisija pretfinanciranje i obroke može isplatiti u jednoj ili više tranši. Veličina tranši ovisi o raspoloživosti sredstava.”;

3. U članku 3. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

Članak 3.
Potpora u obliku zajma

1.Unija Portugalu stavlja na raspolaganje zajam u maksimalnom iznosu od 5 890 756 353 EUR.

2.Potporu u obliku zajma iz stavka 1. Komisija Portugalu stavlja na raspolaganje u obrocima u skladu s Prilogom ovoj Odluci. Iznos od 350 870 000 EUR stavlja se na raspolaganje kao pretfinanciranje u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2021/241.

3.Komisija pretfinanciranje i obroke može isplatiti u jednoj ili više tranši. Veličina tranši ovisi o raspoloživosti sredstava.”;

4. Prilog se zamjenjuje tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 4.
Adresat

Ova je Odluka upućena Portugalskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL L 57, 18.2.2021., str. 17.
(2)    ST ST 10149/2021; ST 10149/2021 ADD1;
(3)    Taj iznos odgovara iznosu financijskih sredstava dodijeljenih nakon odbitka proporcionalnog udjela Portugala u troškovima iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/241, izračunanog u skladu s metodom utvrđenom u članku 11. te uredbe.
(4)    Taj iznos odgovara iznosu financijskih sredstava dodijeljenih nakon odbitka proporcionalnog udjela Portugala u troškovima iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/241, izračunanog u skladu s metodom utvrđenom u članku 11. te uredbe.
(5)    Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22.6.2020., str. 13.).
(6)    Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (SL L 433 I, 22.12.2020., str. 1.).
(7)    Uredba (EU) 2021/1755 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu (SL L 357, 8.10.2021., str. 1.).
(8)    Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).
(9)    Taj iznos odgovara iznosu financijskih sredstava dodijeljenih nakon odbitka proporcionalnog udjela Portugala u troškovima iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/241, izračunanog u skladu s metodom utvrđenom u članku 11. te uredbe.
(10)    Taj iznos odgovara iznosu financijskih sredstava dodijeljenih nakon odbitka proporcionalnog udjela Portugala u troškovima iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/241, izračunanog u skladu s metodom utvrđenom u članku 11. te uredbe.
Top

Bruxelles, 22.9.2023.

COM(2023) 555 final

PRILOG

Prijedlogu PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10149/2021; ST 10149/2021 ADD 1) od 6. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Portugala

{SWD(2023) 318 final}


PRILOG

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. Opis reformi i ulaganja

A. SASTAVNI DIO 1.: National Health Service (nacionalna zdravstvena služba)

Ta komponenta portugalskog plana za oporavak i otpornost usmjerena je na nekoliko izazova s kojima se portugalski zdravstveni sustav trenutačno suočava u pogledu trenutačnih i promjenjivih potreba za zdravstvenom skrbi i povezanih troškova. Prvo, nepovoljni demografski trendovi u Portugalu – obilježeni ubrzanim starenjem i naknadnim potrebama za dugotrajnom skrbi – podudaraju se s promjenjivim obrascima bolesti, sve većim opterećenjem kroničnih i degenerativnih bolesti, kao i s postupnim povećanjem multimorbiditeta. Drugo, u Portugalu je i dalje prisutna znatna smrtnost koja se može izbjeći i relativno mali broj godina zdravog života u dobi od 65 godina. Treće, postoji prostor za stavljanje većeg naglaska na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, u kombinaciji s rješavanjem problema rascjepkanosti zdravstvenih usluga i nedostataka u pristupu zdravstvenoj skrbi. Četvrto, izravna plaćanja za zdravstvenu skrb među najvišima su u EU-u, a prijavljeni financijski teret zdravstvene skrbi relativno je visok. Naposljetku, portugalska nacionalna zdravstvena služba već se nekoliko godina suočava s zahtjevnom financijskom situacijom. Konkretno, Portugal ima rezultate opetovanih spašavanja javnih bolnica od strane vlade, koja nije uspjela izbjeći sustavan ciklus zaduženosti bolnica, što je imalo popratne učinke na odnose lanca opskrbe.

Glavni je cilj komponente ojačati kapacitet za odgovor portugalske nacionalne zdravstvene službe kako bi se odgovorilo na demografske i epidemiološke promjene u zemlji, na terapijske i tehnološke inovacije te na trend povećanja potražnje za zdravstvenom skrbi i povezanih troškova. U tu se svrhu komponentom nastoji ojačati ključna uloga usluga primarne zdravstvene zaštite u okviru cjelokupne strukture nacionalne zdravstvene službe, unaprijediti usluge dugoročne zdravstvene skrbi i skrbi za mentalno zdravlje te povećati učinkovitost dovršenjem reforme modela upravljanja javnim bolnicama i promicanjem digitalizacije usluga zdravstvene skrbi.

Komponentom se podupire odgovor na preporuku za pojedinu zemlju o jačanju kontrole ukupnih rashoda, troškovne učinkovitosti i odgovarajućeg proračuna, s naglaskom na trajnom smanjenju zaostataka u bolnicama (preporuka za pojedinu zemlju br. 1 2019.), kao i na Preporuku za pojedinu zemlju o jačanju otpornosti zdravstvenog sustava i osiguravanju jednakog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj i dugotrajnoj skrbi (preporuka za pojedinu zemlju br. 1 2020). Komponenta pridonosi i provedbi preporuke za pojedinu zemlju da se ulaganja usmjere na zelenu i digitalnu tranziciju (preporuka za Finsku br. 3 2020).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma RE-r01: Reforma primarne zdravstvene zaštite

Glavni je cilj reforme ojačati ključnu ulogu usluga primarne zdravstvene zaštite u odgovoru na zdravstvene potrebe stanovništva u okviru cjelokupne strukture nacionalne zdravstvene službe. U tu je svrhu reformom obuhvaćeno šest prioriteta: i) jačanje kapaciteta za probir i ranu dijagnozu, posebno najčešćih patologija; jačanje kapaciteta primarne zdravstvene zaštite za odgovor stvaranjem proaktivnijih zdravstvenih centara s proširenim portfeljem usluga i područjima intervencije, kao i boljom integracijom s drugim razinama skrbi, te prilagodbom postupaka individualnim karakteristikama svakog korisnika i povezanim životnim putom, smanjenjem velike varijabilnosti kliničkih praksi (među ostalim u pogledu propisivanja ambulantnih lijekova), poboljšanjem kliničkog upućivanja među različitim razinama zdravstvene skrbi i nastojanjem da se poveća učinkovitost ograničavanjem udvostručavanja usluga ili pružanja neučinkovite, neodgovarajuće ili male vrijednosti skrbi; ispravljanje regionalnih i lokalnih asimetrija u pogledu objekata i opreme dostupnih u uslugama primarne zdravstvene zaštite; podupiranje odgovora u zajednici i stvaranje programa potpore za korisnike i njihove obitelji, uz bolje uključivanje građana i zajednica, među ostalim dovršetkom prijenosa odgovornosti u području zdravlja sa središnje na lokalne vlasti; v. poboljšanje vještina radne snage u zdravstvu, jačanje multidisciplinarnog timskog rada i povećanje broja stručnjaka, uključujući stručnjake; i vi. ostvarivanje digitalne tranzicije nacionalne zdravstvene službe i iskorištavanje njezina potencijala za modernizaciju i pojednostavnjenje upotrebe zdravstvenih usluga. Pritom se tom reformom osiguravaju poboljšani okvirni uvjeti za povezana ulaganja u usluge primarne zdravstvene zaštite.

Reforma se sastoji od provedbe nekoliko zakonodavnih i regulatornih mjera s ciljem: i) proširenje odgovornosti i opsega intervencije skupina zdravstvenih centara, kao i tipologije funkcionalnih jedinica koje ih čine; preispitivanje pravnog režima za organizaciju i funkcioniranje funkcionalnih jedinica, kao i sustava poticaja koji se dodjeljuju elementima koji ih čine; razvoj instrumenta za stratifikaciju rizika kako bi se podržalo kliničko upravljanje u funkcionalnim jedinicama skupina zdravstvenih centara; i iv. dovršetak prijenosa odgovornosti u području zdravstva sa središnje uprave na općine.

Ključna etapa i ciljevi povezani s provedbom reforme moraju biti dovršeni do 31. prosinca 2023.

Reforma RE-r02: Reforma mentalnog zdravlja

Glavni je cilj te reforme poboljšati mentalno zdravlje u Portugalu. U tu je svrhu reforma strukturirana u pet intervencijskih osi: i. deinstitucionalizacija pacijenata koji borave u psihijatrijskim bolnicama ili institucijama socijalnog sektora; i. dovršenje nacionalne pokrivenosti lokalnim uslugama mentalnog zdravlja u području bolničke skrbi, izvanbolničke skrbi i skrbi u zajednici; III) proširenje nacionalne mreže integrirane kontinuirane skrbi, s naglaskom na mentalnom zdravlju; i. reorganizaciju forenzičkih psihijatrijskih usluga; i v. provedbu regionalnih zdravstvenih planova za demenciju.

Konkretno, reforma se sastoji od revizije postojećeg Zakona o mentalnom zdravlju, kojim se utvrđuju opća načela politike mentalnog zdravlja u Portugalu i uređuje obvezno pritvaranje osoba s psihičkim poremećajima, i Uredbe sa zakonskom snagom o mentalnom zdravlju, kojom se utvrđuju vodeća načela za organizaciju, upravljanje i ocjenjivanje usluga mentalnog zdravlja. Među ostalim, u te pravne odredbe uvode se sljedeće promjene: i) u zakonodavstvo uključiti načela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom; i ii. povećanje autonomije i dobrog upravljanja lokalnim uslugama u području mentalnog zdravlja osnivanjem integriranih centara za odgovornost. Na taj će se način tom reformom osigurati bolji okvirni uvjeti za povezana ulaganja u usluge skrbi za mentalno zdravlje.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. ožujka 2023.

Reforma RE-r03: Završetak reforme modela upravljanja javnim bolnicama

Glavni je cilj reforme povećati učinkovitost u bolnicama nacionalne zdravstvene službe. U tu je svrhu njezin cilj: i) reforma organizacije i unutarnjeg upravljanja javnim bolnicama; i. rekonfiguriranje bolničke mreže u skladu s planiranjem kapaciteta u smislu potražnje za uslugama i ponude ljudskih resursa i infrastrukture; poboljšanje povezanosti s drugim elementima nacionalne zdravstvene službe, posebno s uslugama primarne zdravstvene skrbi i skrbi za mentalno zdravlje, kao i s palijativnim i integriranim mrežama kontinuirane skrbi; uključivanje zdravstvenih djelatnika i posredničkih struktura u upravljanje javnim bolnicama; i v. usmjeravanjem odgovora na stvarne potrebe građana u pogledu zdravlja i dobrobiti.

Objektivni parametri za procjenu uspješnosti upravitelja bolnica uključuju se u ugovore o upravljanju, procjenjujući kvalitetu usluge i financijsku situaciju javnih bolnica. Time se doprinosi osiguravanju dosljednosti s prioritetima vladine zdravstvene politike i predvidljivijem upravljanju bolničkim resursima, pri čemu se autonomija kombinira s pojačanim praćenjem i odgovornošću. Provedba izmijenjenih ugovora o upravljanju postupna je i daje se prednost u skladu s razinom učinkovitosti, dimenzijom i geografskom raspodjelom javnih bolnica. Nadalje, ojačat će se nadzorna uloga ministarstava zdravstva i financija kako bi se osigurao integriran i dosljedan pristup procjeni uspješnosti bolnica i pravodobnom ispravljanju odstupanja od odobrenih proračuna.

Osim toga, jača se centralizirana nabava kako bi se ostvarile daljnje uštede u pogledu učinkovitosti, posebno uzimanjem u obzir preporuka iz nedavne neovisne evaluacije. Konkretno, centraliziranu nabavu treba proširiti na medicinsku opremu i proizvode. Nadalje, planira se poboljšanje unutarnjeg upravljanja javnim bolnicama, posebno osnivanjem integriranih centara za odgovornost i provedbom sustava naknada koji se temelje na uspješnosti i koji se primjenjuju na jedinice povezane s takvim centrima. S tim u vezi stupa na snagu sustav potpune predanosti Državnoj zdravstvenoj službi za zdravstvene djelatnike.

Nadalje, mjera uključuje inicijative za preoblikovanje bolničke mreže kako bi se osigurala bolja povezanost usluga. Posebno se dodatno razvijaju odgovori na hospitalizaciju kod kuće kako bi se pružila bolnička skrb u domu pacijenta, u bliskoj vezi s uslugama primarne zdravstvene zaštite, nacionalnom mrežom integriranih usluga kontinuirane skrbi, socijalnim sektorom i lokalnim zajednicama. Nadalje, ojačat će se laboratorijski kapaciteti Nacionalne zdravstvene službe za dijagnosticiranje zaraznih bolesti i povećati njezin kapacitet za intenzivnu medicinsku skrb.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C01-i01: Usluge primarne zdravstvene zaštite s više odgovora

Cilj je tog ulaganja proširiti usluge primarne zdravstvene zaštite i ojačati ključnu ulogu usluga primarne zdravstvene zaštite u odgovaranju na zdravstvene potrebe stanovništva u okviru cjelokupne strukture nacionalne zdravstvene službe. Ulaganje se temelji na reformi usluga primarne zdravstvene zaštite.

Ulaganje uključuje sljedeće inicijative:

-Prvo, nekoliko podulaganja poboljšavaju pristup, kvalitetu i učinkovitost usluga primarne zdravstvene zaštite, čime se doprinosi dovršetku nacionalne pokrivenosti programima probira i jačaju kapaciteti za ranu dijagnozu. Te mjere uključuju: i. proširenje probira raka na sve zdravstvene centre, uključujući rak debelog crijeva i raka vrata maternice; i. proširenje probira za dijabetičnu retinopatiju na sve zdravstvene centre; iii. osiguravanje kapaciteta svih zdravstvenih centara za mjerenje C-reaktivnih bjelančevina; i. opremanje skupina zdravstvenih centara spirometrima za ranu dijagnozu, praćenje i liječenje astme, kronične opstruktivne plućne bolesti i pušenje; v. pružanje opreme za zdravstvenu skrb i ambulantnog praćenja krvnog tlaka u jedinicama zdravstvene skrbi; i. proširenje dijabetičarskih pregleda na sve skupine zdravstvenih centara; donošenje individualnih planova skrbi za složene i multimorbidirane pacijente; utvrđivanje protokola upućivanja u najtraženijim područjima skrbi, a to su oftalmologija, otorinolaryngologija, ortopedija i urologija; ix. dovršavanje integriranog informacijskog sustava koji olakšava upućivanje pacijenata između razina zdravstvene skrbi.

-Drugo, druga podulaganja usmjerena su na proširenje područja intervencije skupina zdravstvenih centara, čime se povećava kapacitet za odgovor te razine zdravstvene skrbi i jača ponuda medicinskih specijaliteta jačanjem specijaliziranog i timskog rada u zdravstvenim jedinicama. To uključuje: i) postavljanje stomatoloških ureda u zdravstvenim centrima; stvaranje integriranih dijagnostičkih centara (uključujući barem rendgenske i kliničke analize) u skupinama zdravstvenih centara; stvaranje usluga rehabilitacije u zdravstvenim centrima (odgovarajući fizički prostori i rehabilitacija, multidisciplinarni i interdisciplinarni timovi); i. osiguravanje opreme za sve zdravstvene centre (vreća za hitne slučajeve, defibrilator i nadzor vitalnih znakova) za kvalificirani odgovor na hitne situacije (osnovna potpora životu); i v. jačanje zamaha za program kako bi se smanjila neodgovarajuća i/ili preventivna upotreba hitnih zdravstvenih usluga.

-Treće, daljnjim podulaganjem osigurava se nadogradnja objekata i opreme zdravstvenih centara, povećanje energetske učinkovitosti, osiguravanje uvjeta pristupačnosti, kvalitete, udobnosti i sigurnosti za pacijente i stručnjake te njihova prilagodba novim modelima pružanja zdravstvene skrbi. Oni, među ostalim, uključuju: i. izgradnju 124 nova zdravstvena centra; i. preuređenje ili prilagodba 347 zdravstvenih objekata kako bi se povećala energetska učinkovitost, poštovali krizni planovi i osigurala pristupačnost, sanitarna sigurnost i udobnost; i iii. nadogradnju zdravstvene opreme.

-Četvrto, dodatna podulaganja usmjerena su na poboljšanje odgovora u blizini, s naglaskom na kućnu skrb i skrb u zajednici, interveniranje u najrizičnije stanovništvo i promicanje deinstitucionalizacije i izvanbolničke skrbi. To uključuje: i. osiguravanje zdravstvenih centara s električnim vozilima za potporu pružanju skrbi kod kuće; i. proširenje broja mobilnih jedinica kako bi se obuhvatile regije s niskom gustoćom; pružanje tehničkih uvjeta zdravstvenim centrima za savjetovanje na daljinu i praćenje kroničnih bolesti na daljinu, primjerice u slučaju zatajenja srca; i. jačanje jedinica za skrb u zajednici i timova integrirane kontinuirane skrbi; v. osnivanje zajedničkih timova za potporu palijativnoj skrbi u skupinama zdravstvenih centara; i vi. stvaranje psihosocijalnih interventnih programa u području uobičajenih mentalnih bolesti (depresije i tjeskobe) u skupinama zdravstvenih centara.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje RE-C01-i02: Nacionalna mreža integrirane kontinuirane skrbi i nacionalna mreža palativne skrbi

Cilj je ulaganja unaprijediti nacionalne mreže palijativne i integrirane kontinuirane skrbi u pogledu bolničkog i izvanbolničkog liječenja te kućne njege. Ulaganje se temelji na reformi nacionalne strategije za uključivanje osoba s invaliditetom predstavljenoj u 3. sastavnici o socijalnim odgovorima i dio je portugalske strategije deinstitucionalizacije i sveukupnog nastojanja da se riješe nepovoljni demografski trendovi s kojima se zemlja suočava.

Ulaganje se sastoji od strukturiranog i postupnog programa za pružanje financijske potpore promotorima iz javnog, socijalnog ili privatnog sektora kako bi se: i) proširiti nacionalnu mrežu integrirane kontinuirane skrbi za 5500 kreveta (u postojećim ili novim jedinicama); i. osnovati 20-dnevne jedinice za promicanje autonomije, s ciljem praćenja 500 ambulantnih pacijenata; uspostaviti 50 kućnih timova integrirane kontinuirane skrbi kako bi se odgovorilo na 1000 pacijenata kod kuće (uključujući opremu i električna vozila); i. proširiti integrirane odgovore u području mentalnog zdravlja na 1000 mjesta, u 50 rezidencija i socio-profesionalnih jedinica (potpora izgradnji novih odgovora ili proširenju postojećih odgovora); v. otvaranje do 100 mjesta u 10 timova za potporu mentalnom zdravlju kod kuće (potpora za nabavu potrebnih materijalnih resursa i električnih vozila za aktivnosti timova); i. proširiti nacionalnu mrežu za palijativnu skrb za 20 jedinica za palijativnu skrb s niskom razinom složenosti kako bi se odgovorilo na 400 pacijenata; i vii. osnovati do 100 mjesta u 10 zajedničkih timova za palijativnu skrb (potpora nabavi potrebnih materijalnih resursa i električnih vozila za aktivnosti timova).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C01-i03: Završetak reforme mentalnog zdravlja i provedba strategije demencije

Cilj je ulaganja poduprijeti provedbu reforme usluga skrbi za mentalno zdravlje, čime se doprinosi proširenju i jačanju kapaciteta nacionalne zdravstvene službe za odgovor u području mentalnog zdravlja.

Ulaganje se sastoji od komplementarnih podulaganja u objekte, strukture i ljudske resurse, i to: i. stvaranje usluga smještaja u zajednici koje omogućuju deinstitucionalizaciju pacijenata koji borave u psihijatrijskim bolnicama ili u socijalnom sektoru, koji nemaju koristi od ponude nacionalne mreže integrirane kontinuirane skrbi, uključujući povećanje za 500 mjesta za skrb o mentalnom zdravlju u nacionalnoj mreži integrirane kontinuirane skrbi u području skrbi za mentalno zdravlje; i. izgradnja četiriju bolničkih jedinica u općim bolnicama, čime se ukida akutni smještaj u psihijatrijskim bolnicama; osnivanje 15 integriranih centara za odgovornost kako bi se prevladale prepreke pružanju nebolničke skrbi, uz veći stupanj autonomije i odgovornosti; i. obnove 20 postojećih objekata lokalnih službi za mentalno zdravlje; v. osnivanje 40 timova zajednice za mentalno zdravlje; i. redizajniranje, širenje i preuređenje forenzičkih psihijatrijskih usluga; i vii. razvoj mjera za podizanje svijesti i osposobljavanje za „izgradnju putova pacijenata” u kontekstu demencija.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Investicijski RE-C01-i04: Izgradnja bolnice u Istočnom Lisabonu i opreme za bolnice u Lisabonu i Vale do Tejo

Cilj je ulaganja dovršiti izgradnju dijela planirane bolnice u Istočnom Lisabonu i opremiti bolnice u Lisabonu i Vale do Tejo, čime bi se ojačala bolnička mreža i ponuda bolničke skrbi u vrlo naseljenoj regiji u kojoj je potražnja za zdravstvenim uslugama znatna. Time se nastoji osigurati bolji pristup zdravstvenoj skrbi za znatan dio stanovništva i doprinijeti smanjenju nejednakosti i socijalnoj koheziji u regiji.

Ulaganje se sastoji od:

· izgradnja dijela bolnice u Istočnom Lisabonu, odnosno i. Poente Tower, jednog od pet stupova glavne bolnice, ii. izgradnje zemljišne čestice B, koja je namijenjena, među ostalim, administrativnim područjima, mentalnom zdravlju, fizikalnoj medicini i rehabilitaciji te iii. izgradnji parcele C, koja je namijenjena, među ostalim, istraživanju i obrazovanju,

·kupnju opreme koja će se ugraditi u bolnicu u Istočnom Lisabonu i novu bolnicu u Sintri i

·kupnja teške medicinske opreme koja će se ugraditi u bolnice u Lisabonu i regiji Vale do Tejo.

Oprema koja se ugrađuje u bolnici u Istočnom Lisabonu i novoj bolnici u Sintri uključuje: i. klinička, medicinska i visokotehnološka oprema; i. opću opremu, uključujući specijalizirani namještaj; i iii. računalnu opremu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Investicijski RE-C01-i05-RAM: Jačanje regionalne zdravstvene službe Madeire

Cilj je ovog ulaganja provedba Strateškog plana za regionalni zdravstveni sustav autonomne regije Madeire i Regionalne strategije za promicanje mentalnog zdravlja.

Ulaganje se sastoji od dva podulaganja. Prvo, uključuje podulaganje za širenje, razvoj i poboljšanje regionalne mreže integrirane kontinuirane skrbi, među ostalim obnovom i proširenjem broja mjesta u svim tipologijama u skladu s načelom deinstitucionalizacije, u suradnji s privatnim i socijalnim sektorom te u područjima koja karakteriziraju akutnije starenje stanovništva i/ili manje instalirani kapaciteti. Drugo, obuhvaća i podulaganje za jačanje kapaciteta za odgovor u području mentalnog zdravlja i demencije povezane sa starenjem, uključujući nadogradnju infrastrukture i opreme u ustanovama za bolničku i primarnu skrb, osiguravanje novih mjesta za hospitalizaciju kod kuće i dnevne bolničke usluge te osnivanje timova za mentalno zdravlje u zajednici.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje RE-C01-i06: Digitalna tranzicija u području zdravstva

Cilj je ulaganja ukloniti uska grla koja ometaju digitalnu tranziciju u nacionalnoj zdravstvenoj službi, uključujući nedostatak odgovarajućeg hardvera i softvera na raspolaganju zdravstvenim djelatnicima, ojačati standardizaciju informacijskih sustava u nacionalnoj zdravstvenoj službi te poboljšati korisničko iskustvo i pristup podacima.

Ulaganje se sastoji od četiri podulaganja. Prvo, mreža zdravstvenih podataka poboljšava se s ciljem poboljšanja kvalitete usluge i otpornosti računalnih sustava dostupnih u nacionalnoj zdravstvenoj službi, olakšavanja uporabe podataka u sustavima za potporu odlučivanju, osiguravanja interoperabilnosti među različitim informacijskim sustavima i usklađenosti s odgovarajućim sigurnosnim načelima. Drugo, komunikacija između građana i zdravstvenih jedinica pojednostavnjuje se, standardizira i digitalizira elektroničkim alatima, kao što su platforma usmjerena na građane i alati za telezdravstvo kako bi se povećao pristup zdravstvenoj skrbi. Treće, nadograđeni i interoperabilni alati dostupni zdravstvenim djelatnicima (npr. platforme za praćenje i rehabilitaciju na daljinu te sustavi kojima se poboljšava prenosivost podataka između primarne zdravstvene zaštite, bolnica i integriranih ustanova za kontinuiranu skrb) te relevantno osposobljavanje u području digitalnih vještina. Četvrto, promiče se digitalizacija kliničkih evidencija s ciljem provedbe aktivnosti praćenja rada nacionalne zdravstvene službe.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje RE-C01-i07-RAM: Digitalizacija Regionalne zdravstvene službe Madeire

Cilj je tog ulaganja potaknuti digitalizaciju regionalne zdravstvene službe Madeire uvođenjem digitalnih tehnologija za potporu kvaliteti i učinkovitosti usluga zdravstvene skrbi te osnaživanjem zdravstvenih djelatnika i građana.

Ulaganje se sastoji od nekoliko projekata, uključujući: i) uvođenje digitalnih tehnologija za potporu praćenju pacijenata, intenziviranje termina u području telezdravstva i praćenje zdravstvene situacije građana na daljinu; jačanje digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije za epidemiološki nadzor; povećanje digitalizacije zdravlja i poboljšanje interoperabilnosti informacijskih sustava; poboljšanje pristupa građana zdravstvenim informacijama i uslugama digitalnim sredstvima; i v. osposobljavanje građana i dionika za upotrebu digitalnih zdravstvenih resursa u području zdravstva.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje RE-C01-i08-RAA: Digitalna bolnica na Azorima

Cilj je ulaganja povećati ponudu zdravstvene zaštite i osigurati bolji pristup zdravstvenoj skrbi na Azorima digitalizacijom svojih regionalnih zdravstvenih usluga.

Ulaganje se sastoji od stvaranja elektroničke zdravstvene evidencije za svakog građanina, povećanja interoperabilnosti informacijskih sustava kako bi se omogućila razmjena kliničkih informacija među zdravstvenim djelatnicima, poboljšanja dostupnosti zdravstvene skrbi na najudaljenijim otocima bez bolnice provođenjem savjetovanja putem telemedicine te osiguravanja potrebnog hardvera, softvera i informacijskih sustava.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Ulaganje RE-C01-i09: Univerzalni sustav aktivne potpore životu

Cilj je ulaganja promicanje fizičke i emocionalne dobrobiti u Portugalu povećanjem niske razine tjelesne aktivnosti u zemlji i doprinosom boljem sprečavanju bolesti i upravljanju teretom nezaraznih bolesti.

Ulaganje se sastoji od: i. nacionalnu kampanju i tehnološku platformu za promicanje tjelesne aktivnosti, povećanje znanja građana o koristima redovite tjelesne aktivnosti za sve dobne skupine, propisivanje vježbi u skladu s njihovim sposobnostima i poticanje usvajanja zdravijeg načina života; i. širenje školskog sporta na zajednicu promicanjem aktivne mobilnosti, od mlađe dobi i tijekom cijelog života, te sporta u obiteljskom kontekstu kao sredstva za promicanje uspjeha učenika i zdravijeg načina života; i iii. poticanje bavljenja tjelesnom aktivnošću na radnom mjestu, promicanje provedbe mjera i programa te osiguravanje prostora i opreme za tjelesnu aktivnost.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Ulaganje RE-C01-i10: Program modernizacije tehnologije NHS

Cilj je tog ulaganja poboljšati tehnološki park nacionalne zdravstvene službe (NHS) kojim se doprinosi poboljšanju zdravstvenih usluga.

Tim se ulaganjem osigurava kupnja teške medicinske opreme za bolnice NHS-a, na temelju izvješća koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva u kojem se utvrđuju potrebe za opremom tih bolnica, u okviru sljedećih kategorija: angiografski sustavi, skeneri za računalnu toografiju s jednom fotonskom emisijom, skeneri za emisiju positrona, sustavi za snimanje magnetske rezonancije, skeneri računalne tomografije, linearni akceleratori i kirurški roboti.

Bolnice NHS-a i jedinica primarne zdravstvene zaštite NHS-a koje primaju financijska sredstva u okviru ulaganja RE-C01-i04 odnosno RE-C01-i01 isključuju se iz tog ulaganja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

1.1

Re-C01-r01

M

Stupanje na snagu pravnih akata u području primarne zdravstvene zaštite

Stupanje na snagu revidiranih pravnih akata

 

 

 

TROMJESEČJE

2023

Revizija pravnih akata u području primarne zdravstvene zaštite, i to: i. zakonodavstvo na kojem se temelje funkcionalne jedinice centara primarne zdravstvene zaštite (uključujući Uredbu sa zakonskom snagom br. 73/2017 za obiteljske zdravstvene jedinice modela B, Vladinu uredbu br. 1368/2007, pravila i model naknada obiteljskih zdravstvenih jedinica modela B i povezani pravni akt te pravne akte na kojima se temelji funkcioniranje drugih vrsta jedinica primarne zdravstvene zaštite); i ii. zakonodavstvo na kojem se temelje skupine zdravstvenih centara (uključujući pravne akte na kojima se temelje skupine zdravstvenih centara, odnosno Uredbu sa zakonskom snagom br. 28/2008).

1.2

Re-C01-r01

T

Omogućavanje pristupa instrumentu za stratifikaciju rizika za potporu kliničkom upravljanju u funkcionalnim jedinicama skupina zdravstvenih centara

 

Broj

0

1 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2023

Broj funkcionalnih jedinica zdravstvenih centara koje dobivaju pristup informacijama iz instrumenta za stratifikaciju rizika koji obuhvaća registrirane korisnike. Instrumentom za stratifikaciju rizika omogućuje se proaktivna intervencija u populacijama s većim kliničkim rizikom i društvenom osjetljivošću, osiguravajući programe probira i rane dijagnoze koji se temelje na stanovništvu diljem zemlje, kao i pravodobno liječenje i odgovarajuće praćenje korisnika koji boluju od najčešćih bolesti (kardiovaskularne bolesti, dijabetes, rak, dišni, mentalni i osteoartikularni).

1.3

Re-C01-r01

T

Završetak procesa decentralizacije odgovornosti u području zdravstva u općinama

 

Broj

0

201

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Broj novih općina u kojima je proces decentralizacije odgovornosti u području zdravstva dovršen, u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 23/2019 od 30. siječnja, potpisivanjem obavijesti o prijenosu od strane Ministarstva zdravstva, regionalnih zdravstvenih uprava i općina. Prijenos odgovornosti obuhvaća: i. sudjelovanje općina u odlukama o planiranju, upravljanju i ulaganju jedinica primarne zdravstvene zaštite te odjelima intervencija u vezi s ovisnim ponašanjem i ovisnostima, posebno u njihovoj izgradnji, opremi i održavanju; upravljanje, održavanje i očuvanje druge opreme povezane s primarnom zdravstvenom zaštitom; III) upravljanje zdravstvenim djelatnicima u kategoriji operativnog pomoćnika funkcionalnih jedinica zdravstvenih centara i odjeli intervencija u vezi s ovisnim ponašanjem i ovisnostima u kojima je integrirana nacionalna zdravstvena služba; upravljanje uslugama logističke podrške skupinama zdravstvenih centara.

1.4

Re-C01-r02

M

Stupanje na snagu nove Uredbe sa zakonskom snagom o mentalnom zdravlju, kojom se utvrđuju načela organizacije usluga zaštite mentalnog zdravlja

Stupanje na snagu nove Uredbe sa zakonskom snagom o mentalnom zdravlju

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Nova Uredba sa zakonskom snagom odražava prijedloge izmjena radne skupine osnovane Odlukom Vlade br. 6324/2020 od 15. lipnja, kako je izmijenjena Odlukom Vlade br. 11485/2020 od 20. studenoga, s ciljem utvrđivanja načela organizacije usluga skrbi za mentalno zdravlje.

1.5

Re-C01-r02

M

Stupanje na snagu novog Zakona o mentalnom zdravlju, kojim se utvrđuju načela povezana s pravima osoba s duševnim bolestima i uređuje obvezna hospitalizacija ili liječenje

Stupanje na snagu novog Zakona o mentalnom zdravlju

 

 

 

TROMJESEČJE

2023

Novi Zakon o mentalnom zdravlju odražava prijedloge izmjena radne skupine osnovane Odlukom Vlade br. 6324/2020 od 15. lipnja, kako je izmijenjena Odlukom Vlade br. 11485/2020 od 20. studenoga, kako bi se utvrdila načela koja se odnose na prava osoba s mentalnim bolestima i regulirala obvezna hospitalizacija ili liječenje.

1.6

Re-C01-r03

M

Stupanje na snagu novog predloška ugovora o upravljanju

Stupanje na snagu novog predloška ugovora o upravljanju

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Stupanje na snagu novog predloška ugovora o upravljanju zajedničkim odobrenjem ministarstava zdravstva i financija. Novi predložak mora se poštovati u svim budućim ugovorima o upravljanju koje potpisuju svi javni upravitelji poduzeća u državnom vlasništvu u zdravstvenom sustavu kako bi se povećala odgovornost i potaknule prakse upravljanja koje se temelje na uspješnosti.

1.7

Re-C01-r03

M

Stupanje na snagu novog računovodstvenog plana upravljanja Nacionalne zdravstvene službe

Stupanje na snagu novog računovodstvenog plana upravljanja

 

 

 

TROMJESEČJE

2024

Izrada računovodstvenog plana upravljanja za nacionalnu zdravstvenu službu kako bi se na nacionalnoj razini prikupile informacije o troškovima, prihodima i rezultatima bolničkih usluga, čime bi se poboljšala raspodjela resursa u Nacionalnoj zdravstvenoj službi, utvrđivanje referentnih vrijednosti i utvrđivanje područja u kojima je potrebno poboljšati operativnu učinkovitost zdravstvenih subjekata. Središnja uprava zdravstvenog sustava objavljuje novi računovodstveni plan upravljanja normativnom okružnicom.

1.8

Re-C01-r03

T

Uspostava novih integriranih centara za odgovornost u bolnicama nacionalne zdravstvene službe

 

Broj

0

10

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Osnivanje novih integriranih centara za odgovornost u bolnicama nacionalne zdravstvene službe kako bi se: i. poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene skrbi te njihove kvalitete i učinkovitosti; jačanje kliničkog upravljanja, autonomije i odgovornosti zdravstvenih usluga; poticati zdravstvene djelatnike da nastave raditi u javnim bolnicama; i. dijeliti rizike i koristi između zdravstvenih službi i bolnica; v. vrijednost misije svake zdravstvene službe i bolnice u regionalnom i nacionalnom kontekstu nacionalne zdravstvene službe.

1.9

Re-C01-r03

T

Uspostava novih integriranih centara za odgovornost u bolnicama nacionalne zdravstvene službe

 

Broj

10

25

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Osnivanje novih integriranih centara za odgovornost u bolnicama nacionalne zdravstvene službe kako bi se: i. poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene skrbi te njihove kvalitete i učinkovitosti; jačanje kliničkog upravljanja, autonomije i odgovornosti zdravstvenih usluga; poticati zdravstvene djelatnike da nastave raditi u javnim bolnicama; i. dijeliti rizike i koristi između zdravstvenih službi i bolnica; v. vrijednost misije svake zdravstvene službe i bolnice u regionalnom i nacionalnom kontekstu nacionalne zdravstvene službe.

1.10

Re-C01-r03

T

Jačanje odgovora na hospitalizaciju u domovima u bolnicama Nacionalne zdravstvene službe

 

Broj

0

5 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Povećati kapacitete za odgovor u kućnoj hospitalizaciji omogućavanjem pružanja zdravstvenih usluga kod kuće s diferencijacijom, složenošću i intenzitetom na razini bolnice tijekom ograničenog razdoblja, uz blisku povezanost s uslugama primarne zdravstvene zaštite, nacionalnom mrežom integrirane kontinuirane skrbi, socijalnim sektorom i širom zajednicom, što se mjeri brojem novih slučajeva hospitalizacije kod kuće (definiran kao skup skrbi koja se pruža tijekom razdoblja u kojem je pacijent pod odgovornošću kućne hospitalizacije, koja se neprekidno provodi od datuma prihvata do datuma otpuštanja, osim dana otpuštanja).

1.11

Re-C01-r03

M

Stupanje na snagu akcijskog plana za jačanje centraliziranih mehanizama nabave lijekova

Stupanje na snagu akcijskog plana za jačanje centraliziranih mehanizama nabave lijekova

 

 

 

TROMJESEČJE

2024

Stupanje na snagu akcijskog plana za jačanje centraliziranih mehanizama nabave lijekova, za provedbu preporuka neovisne procjene centralizirane nabave lijekova u Portugalu koju je proveo austrijski Nacionalni institut za javno zdravstvo u okviru Programa potpore strukturnim reformama.

1.12

Re-C01-r03

M

Stupanje na snagu novog režima rada za potpunu predanost u Nacionalnoj zdravstvenoj službi

Stupanje na snagu novog režima rada s punom predanošću

 

 

 

TROMJESEČJE

2023

Novi režim rada s punom predanošću za zdravstvene djelatnike u nacionalnoj zdravstvenoj službi, koji uključuje odgovarajuće mehanizme za organizaciju radnog vremena i tablica naknada.

1.13

Re-C01-i01

M

Stupanje na snagu uvjeta za upućivanje na hitne epizode pregledane u bijeloj, plavoj ili zelenoj u bolničkim hitnim službama za druge vrste usluga zdravstvene zaštite, uključujući usluge primarne zdravstvene zaštite

Stupanje na snagu uvjeta za upućivanje na hitne slučajeve

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Stupanje na snagu postupaka i administrativnih pravila postupka upućivanja za korisnike s izvanrednim epizodama pregledanima u bijeloj, plavoj ili zelenoj u bolničkim hitnim službama za druge vrste zdravstvene zaštite, odnosno za usluge primarne zdravstvene zaštite, s izravnim rasporedom termina.

1.14

Re-C01-i01

T

Izgradnja novih zdravstvenih jedinica

 

Broj

0

20

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Broj izgrađenih novih zdravstvenih jedinica kojima se osigurava pristupačnost, kvaliteta, udobnost i sigurnost za korisnike i zdravstvene djelatnike te ih se prilagođava novim modelima zdravstvene skrbi. Nove jedinice grade se kako bi se zamijenile neprimjerene zgrade, a potražnja za primarnom energijom u novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

1.15

Re-C01-i01

T

Izgradnja novih zdravstvenih jedinica

 

Broj

20

124

TROMJESEČJE

2026

Broj izgrađenih novih zdravstvenih jedinica kojima se osigurava pristupačnost, kvaliteta, udobnost i sigurnost za korisnike i zdravstvene djelatnike te ih se prilagođava novim modelima zdravstvene skrbi. Nove jedinice grade se kako bi se zamijenile neprimjerene zgrade, a potražnja za primarnom energijom u novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

1.16

Re-C01-i01

M

Dovršiti nacionalnu pokrivenost programa probira i ranog dijagnosticiranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Izvješće o dovršetku obuhvata programa probira i rane dijagnoze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

 

 

TROMJESEČJE

2026

Ostvarenje te ključne etape uključuje: i) uvođenje probira vrata maternice u zdravstvenim centrima; uvođenje probira kolona i rektuma u zdravstvenim centrima; uvođenje probira dijabetičke retinopatije u 300 zdravstvenih centara; uvođenje hoterskih ispita i ambulatornog praćenja krvnog tlaka u funkcionalnim jedinicama; v. uvođenje alata za dijagnostiku i liječenje astme, kronične opstruktivne plućne bolesti i pušenja (spirometre) u zdravstvene centre; i vi. uvođenje C-reaktivnog doziranja bjelančevina u zdravstvene centre.

1.17

Re-C01-i01

M

Povećati kapacitet za odgovor centara primarne zdravstvene zaštite i proširiti njihova područja djelovanja

Izvješće o povećanju kapaciteta za odgovor centara primarne zdravstvene zaštite i proširenju njihovih područja djelovanja

 

 

 

TROMJESEČJE

2026

Ostvarenje te ključne etape uključuje: i) proširiti dijabetičke konzultacije stopala na skupine zdravstvenih centara; i. osnivanje stomatoloških ureda u zdravstvenim centrima; stvaranje integriranih dijagnostičkih centara (s niskom složenošću komplementarnih sredstava za dijagnostiku i terapiju, rendgensku i kliničku analizu) u skupinama zdravstvenih centara; i. stvaranje ureda za pokrete i rehabilitaciju u skupinama zdravstvenih centara; v. oprema (vreća za hitne slučajeve, defibrilator i nadzor vitalnih znakova) za kvalificirani odgovor u izvanrednim situacijama (osnovna potpora životu) zdravstvenim centrima; VI) protokole upućivanja u najtraženijim područjima skrbi, a to su oftalmologija, otorinolaryngologija, ortopedija i urologija.

1.18

Re-C01-i01

M

Obnova zdravstvenih ustanova i opreme kako bi se osigurali pristupačnost, kvaliteta i sigurnosni uvjeti u centrima primarne zdravstvene zaštite

Izvješće o obnovi zdravstvenih ustanova i opreme

 

 

 

TROMJESEČJE

2026

Ostvarenje te ključne etape uključuje: i. obnovu ili prilagodbu 347 zdravstvenih objekata radi povećanja energetske učinkovitosti, usklađivanja s kriznim planovima i/ili osiguravanja pristupačnosti, sigurnosti i udobnosti za korisnike i zdravstvene djelatnike, od čega se potpora u iznosu od najmanje 170 838 136 EUR odnosi na obnovu energetske učinkovitosti, a bespovratna sredstva u iznosu od najmanje 13 046 589 EUR odnose se na obnovu energetske učinkovitosti kako bi se u prosjeku postigla barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada (zahtjevi za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada uključuju se u postupke javne nabave i osiguravaju se u natječajnim specifikacijama); i ii. modernizaciju opreme (uključujući, među ostalim, osnovnu kliničku opremu, opremu informacijske i komunikacijske tehnologije, opremu za energetsku učinkovitost i sigurnosnu opremu).

1.19

Re-C01-i01

M

Jačanje intervencija u zajednici u području skrbi, doma i u zajednici

Izvješće o jačanju mjera skrbi u zajednici, kućanskih i društvenih intervencija

 

 

 

TROMJESEČJE

2026

Ostvarenje te ključne etape uključuje: i. osiguravanje najmanje 770 električnih vozila za potporu pružanju kućne njege u zdravstvenim centrima; i ii. povećanje broja novih mobilnih jedinica za najmanje dodatnih 34 kako bi se obuhvatile regije s niskom gustoćom.

1.20

Re-C01-i02

M

Stupanje na snagu uredbe o dodjeli financijske potpore od strane regionalnih zdravstvenih tijela

Stupanje na snagu uredbe o dodjeli financijske potpore

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Stupanje na snagu uredbe o dodjeli financijske potpore od strane regionalnih zdravstvenih tijela, u kojoj će se definirati model upravljanja programom i odgovarajući zahtjevi podnositelja zahtjeva.

1.21

Re-C01-i02

T

Jačanje kapaciteta za odgovor nacionalnih mreža integriranih usluga kontinuirane skrbi i palijativne skrbi u bolničkoj i izvanbolničkoj skrbi

 

Broj

 0

7 400

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Jačanje kapaciteta za odgovor nacionalnih mreža integrirane kontinuirane skrbi i palijativne skrbi u bolničkoj i izvanbolničkoj skrbi stvaranjem sljedećih novih mjesta: i) novih 5500 bolničkih kreveta u nacionalnoj mreži integriranih usluga kontinuirane skrbi u okviru opće mreže; i. novih 500 mjesta u dnevnim jedinicama za promicanje autonomije u okviru nacionalne mreže integriranih usluga kontinuirane skrbi; III) novih 1000 mjesta u integriranim uslugama kontinuirane skrbi u području mentalnog zdravlja; i iv. novih 400 kreveta za bolničko liječenje s niskom razinom složenosti u nacionalnoj mreži usluga palijativne skrbi. Uključuje upotrebu bespovratnih sredstava u iznosu od najmanje 226 730 193 EUR za izgradnju nove zdravstvene infrastrukture. Potražnja za primarnom energijom za te nove zgrade mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

1.22

Re-C01-i02

T

Jačanje kapaciteta za odgovor nacionalnih mreža integriranih usluga kontinuirane skrbi i palijativne skrbi u kućnoj njezi

 

Broj

0

1 200

TROMJESEČJE

2024

Jačanje kapaciteta za odgovor nacionalnih mreža integriranih usluga kontinuirane skrbi i palijativne skrbi u kućnoj njezi stvaranjem sljedećih novih mjesta: i) 1000 novih mjesta u integriranim timovima za kontinuiranu kućnu njegu; i. 100 novih mjesta u timovima za potporu mentalnom zdravlju u okviru nacionalne mreže integriranih usluga kontinuirane skrbi; i iii. 100 novih mjesta u timovima za potporu palijativnoj skrbi u zajednici.

1.23

Re-C01-i03

T

Obnova forenzičkih psihijatrijskih jedinica i opreme

 

Broj

0

3

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Izgradnja nove forenzičke psihijatrijske jedinice (Sobral Cid) i obnova drugih dviju jedinica (lisabonski bolnički centar u Lisabonu i bolnica u Magalhãesu Lemosu) kako bi se osigurali uvjeti koji su u skladu s poštovanjem ljudskih prava, osobito privatnosti, udobnosti i humanizacije prostora, a da se pritom ne zanemaruju sigurnosni uvjeti svojstveni izvršenju sudskih naloga i sprječavaju daljnje osude Portugalske Republike od strane međunarodnih organizacija (Europski odbor za sprečavanje mučenja).

1.24

Re-C01-i03

M

Razvoj mjera za podizanje svijesti i osposobljavanje za „izgradnju putova pacijenata” u kontekstu demencija

Izvješće o uvođenju novih mjera za podizanje svijesti i osposobljavanje i njihovu razvoju

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Aktivnosti podizanja svijesti i osposobljavanja u području demencije s ciljem podupiranja reformi u području socijalnih i zdravstvenih usluga usmjerenih na osoblje socijalnih i zdravstvenih službi ili drugih subjekata koji rade sa širom javnošću u području socijalne i zdravstvene politike, kao i korisnike socijalnih i zdravstvenih usluga.

1.25

Re-C01-i03

M

Završetak jačanja mreže za zaštitu mentalnog zdravlja

Izvješće o dovršetku svih opisanih inicijativa za jačanje mreže za zaštitu mentalnog zdravlja

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dovršetak svih definiranih intervencija za jačanje mreže za skrb o mentalnom zdravlju, uključujući: i) osnivanje četiriju novih bolničkih jedinica za hospitalizaciju u općim bolnicama; i. osnivanje 15 integriranih centara za odgovornost u području usluga mentalnog zdravlja; obnova 20 postojećih lokalnih usluga u području mentalnog zdravlja; i. stvaranje 500 odgovora na potrebe institucionaliziranih osoba s kroničnim mentalnim bolestima; v. nadogradnju triju objekata i opreme za forenzičku psihijatriju; i. izgradnja triju rezidencijalnih forenzičkih prijelaznih jedinica; i vii. razvoj mjera osposobljavanja za „stvaranje putova pacijenata” u kontekstu demencija. Uključuje upotrebu bespovratnih sredstava u iznosu od 58 507 675 EUR za energetsku obnovu kako bi se u prosjeku postigla barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije o obnovi zgrada (EU) 2019/786. Zahtjevi za poboljšanje energetskih svojstava zgrada ugrađuju se u postupke javne nabave i osiguravaju u natječajnim specifikacijama.

1.40

Re-C01-i04

M

Potpisivanje ugovora o upravljanju za izgradnju bolnice u Istočnom Lisabonu

Potpisivanje ugovora o upravljanju za izgradnju bolnice u Istočnom Lisabonu koji su potpisala javna tijela i subjekt posebne namjene

TROMJESEČJE

2023

Ugovor o upravljanju potpisali su ACSS i subjekt posebne namjene (SPV) za izgradnju bolnice u Istočnom Lisabonu. Ugovor odražava uvjete koji se odnose na opseg usluga (projektiranje, izgradnja, financije, održavanje infrastrukture, opskrba i održavanje opće opreme zgrada) i trajanje.

Ugovor sadržava i odredbu u kojoj se navodi da je potražnja za primarnom energijom za nove zgrade najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

1.26

Re-C01-i04

M

Izgradnja bolnice u Istočnom Lisabonu i kupnja opreme za bolnice u Lisabonu i Vale do Tejo

Izgradnja bolnice u Istočnom Lisabonu i kupnja opreme za bolnice u Lisabonu i Vale do Tejo

 

 

 

TROMJESEČJE

2026

Kupnja opreme koja se ugrađuje u bolnicama u Lisabonu i Vale do Tejo, koja uključuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 78 740 000 EUR, i to klinička/medicinska i visokotehnološka oprema; opća oprema, koja se sastoji od namještaja prilagođenog zadacima koji se obavljaju u različitim prostorima i koji je lako čistiti i ergonomski dizajniran; i računalnu opremu. Izgradnja bolnice u Istočnom Lisabonu, odnosno i. Poente Tower, ii. izgradnje zemljišne čestice B i iii. izgradnje zemljišne čestice C, koja uključuje ukupno 100 000 000 EUR bespovratnih sredstava. Potražnja za primarnom energijom za te nove zgrade mora biti najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.

1.27

Re-C01-i05-RAM

T

Povećanje broja dostupnih mjesta u kućnom bolničkom sustavu regionalne zdravstvene službe Madeire

 

Broj

0

1 500

TROMJESEČJE

2026

Jačanje kapaciteta za odgovor regionalne zdravstvene službe Madeire povećanjem broja dostupnih mjesta u kućnom bolničkom sustavu, čime se omogućuje pružanje zdravstvenih usluga kod kuće s diferencijacijom, složenošću i intenzitetom na razini bolnica, uz blisku povezanost s primarnom zdravstvenom zaštitom i drugim uslugama.

1.28

Re-C01-i05-RAM

T

Osnivanje lokalnih timova za mentalno zdravlje u regionalnoj zdravstvenoj službi Madeire

 

Broj

0

11

TROMJESEČJE

2026

Jačanje kapaciteta za odgovor regionalne zdravstvene službe Madeire u području mentalnog zdravlja i demencije povezanog sa starenjem stvaranjem zajedničkih timova za mentalno zdravlje.

1.29

Re-C01-i05-RAM

M

Uvođenje klasifikacijskog sustava, funkcionalnog profila i sustava upućivanja korisnika za regionalni model integriranih usluga kontinuirane skrbi Madeire

Izvješće o uvođenju klasifikacijskog sustava, funkcionalnog profila i sustava prijave korisnika

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Uvođenje klasifikacijskog sustava, funkcionalnog profila i sustava upućivanja korisnika s ciljem jačanja regionalnog modela integriranih usluga kontinuirane skrbi Madeire, kao i njezine koordinacije i tehničkog upravljanja.

1.30

Re-C01-i05-RAM

T

Povećanje broja mjesta u integriranim uslugama kontinuirane skrbi u regionalnoj zdravstvenoj službi Madeire

 

Broj

0

1 080

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj novih i obnovljenih mjesta stvorenih u okviru integriranih usluga kontinuirane skrbi u regionalnoj zdravstvenoj službi Madeire, mjereno u smislu novih i obnovljenih kreveta, općenito (uključujući oporavak, srednjoročnu i rehabilitacijsku jedinicu te jedinicu za dugoročnu skrb i održavanje), mentalno zdravlje i pedijatrijske usluge. Uključuje korištenje bespovratnih sredstava i. za izgradnju nove zdravstvene infrastrukture čija je potražnja za primarnom energijom najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije; i ii. provesti obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti.

1.31

Re-C01-i05-RAM

T

Obnova usluga primarne zdravstvene zaštite u regionalnoj zdravstvenoj službi Madeire

 

Broj

0

15

TROMJESEČJE

2026

Broj obnovljenih ustanova primarne zdravstvene zaštite u regionalnoj zdravstvenoj službi Madeire.

1.32

Re-C01-i06

T

Nadogradnja lokalnih mreža informacijske tehnologije

 

%

0

90

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Postotak nadograđenih lokalnih mreža informacijske tehnologije u Nacionalnoj zdravstvenoj službi, koje organizira i provodi tijelo za zajedničke službe Ministarstva zdravstva, koje će tako moći djelovati u okviru novog modela jedinstvene komunikacije (Voice over Internet Protocol).

1.33

Re-C01-i06

T

Uvođenje funkcija za telezdravstvo i praćenje na daljinu

 

%

0

15

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Postotak korisnika s pristupom novim funkcijama telezdravstva i praćenja na daljinu, čime se omogućuje pružanje zdravstvenih usluga na daljinu, čime se povećavaju razine pristupa zdravstvenoj skrbi i sudjelovanje građana u postupku prikupljanja informacija na daljinu i liječenja.

1.34

Re-C01-i06

T

Provedba administrativnih modula informacijske tehnologije, osnovnih kliničkih modula i kliničkih modula za hitne slučajeve

 

%

0

15

TROMJESEČJE

2025

Postotak zdravstvenih djelatnika s pristupom integriranim modulima informacijske tehnologije, osnovnim kliničkim modulima i kliničkim modulima za hitne slučajeve za: i. bilježenje i pregledavanje kliničkih informacija u okviru primarne, bolničke i kontinuirane zdravstvene skrbi kako bi se osigurala dostupnost i integracija zdravstvenih informacija te pružila veća sigurnost korisnicima i zdravstvenim djelatnicima; i ii. usluge zdravstvene skrbi u hitnim slučajevima, registar medicinskih sestara i telenadzor zdravstvenih usluga.

1.35

Re-C01-i07-RAM

T

Nova računalna oprema za regionalnu zdravstvenu službu Madeire

 

Broj

0

3 600

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Broj nove računalne opreme za regionalnu zdravstvenu službu Madeire za praćenje i osiguravanje veće blizine korisnicima regionalne zdravstvene službe Madeire, promicanje smanjenja rizika od pogrešaka te poticanje učinkovitosti i brzog pristupa korisničkim podacima.

1.36

Re-C01-i08-RAA

T

Bolji pristup korisničkom portalu regionalne zdravstvene službe Azora

 

Broj

0

25 000

TROMJESEČJE

2025

Broj dodatnih pojedinačnih korisnika godišnje koji pristupaju korisničkom portalu regionalne zdravstvene službe Azora zahvaljujući proširenju digitalnih zdravstvenih usluga i medicinskih informacija koje su u njima dostupne.

1.37

Re-C01-i08-RAA

T

Uvođenje termina za telemedicinu u regionalnoj zdravstvenoj službi Azora

 

Broj

0

1 000

TROMJESEČJE

2024

Broj godišnjih termina telemedicine u službama primarne zdravstvene zaštite i liječničkim specijalistima u regionalnoj zdravstvenoj službi Azora.

1.38

Re-C01-i09

T

Završetak provedbe programa „Školska sportska zajednica” i „Školski sport na parkovima” u školama

Broj

0

1980

TROMJESEČJE

2025

Broj kompleta za bicikle koji se sastoje od bicikala različitih veličina isporučenih u školama drugog ciklusa radi podučavanja vožnje biciklom učenicima, kao i kompleta za bicikle za odrasle koji se isporučuju javnim školama u okviru programa „Zajednica škola za sport”

1.39

Re-C01-i09

M

Pokretanje nacionalne kampanje za univerzalni sustav aktivne potpore životu i povezane tehnološke platforme

Novi komunikacijski kanali i platforma koja je u funkciji za nacionalnu kampanju za univerzalni sustav aktivne potpore životu

 

 

 

TROMJESEČJE

2025

Pokretanje nacionalne kampanje za univerzalni sustav aktivne potpore životu i povezane tehnološke platforme kako bi se povećalo znanje građana o prednostima redovite tjelesne aktivnosti, u svim dobnim skupinama i u skladu s njihovim mogućnostima, s ciljem poticanja usvajanja zdravijeg načina života.

1.41

Re-C01-i10

M

Odobrenje izvješća u kojem se utvrđuju potrebe NHS-a za teškom medicinskom opremom

Odobrenje izvješća

TROMJESEČJE

2023

Odobrenje izvješća Ministarstva zdravstva u kojem se utvrđuju potrebe bolnica nacionalne zdravstvene službe za tešku medicinsku opremu. U tom se izvješću utvrđuje potreba za prvom kupnjom te vrste opreme i potreba za zamjenom postojeće teške medicinske opreme.

1.42

Re-C01-i10

T

Kupnja teške medicinske opreme

Broj

0

19

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Broj teške medicinske opreme kupljene za bolnice NHS-a u skladu s potrebama utvrđenima u izvješću, kako je navedeno u dokumentu 1.41.

1.43

Re-C01-i10

T

Kupnja teške medicinske opreme

Broj

19

68

TROMJESEČJE

2026

Broj teške medicinske opreme kupljene za bolnice NHS-a u skladu s potrebama utvrđenima u izvješću, kako je navedeno u dokumentu 1.41.

B. SASTAVNI DIO 2: Stanovanje

Ovom komponentom portugalskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi povezani sa strukturnim nedostatkom trajnih i privremenih stambenih rješenja za ranjivije skupine, kako u kontinentalnom Portugalu tako i u autonomnim regijama Azorima i Madeiri, a istodobno se neizravno doprinosi jačanju sustava socijalne zaštite. Javni stambeni objekti čine samo 2 % ukupnog fonda u Portugalu i smatraju se nedostatnima za zadovoljavanje potreba najpotrebitijih i izloženih riziku od socijalne isključenosti.

Glavni su ciljevi komponente sljedeći: i. povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja (uključujući rješavanje drugih povezanih potreba, kao što su nedostatak osnovne infrastrukture i opreme, nezdrava i nesigurna mjesta stanovanja, nesigurnost ili nedostatak ugovornih veza, prenapučenost ili neprikladnost stanovanja za posebne potrebe stanovnika s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću); ii. stvaranje nacionalnog javnog odgovora na hitne i privremene potrebe za smještajem koje proizlaze iz neočekivanih ili nepredvidivih događaja kao što su prirodne katastrofe, požari, pandemije, migracijska kretanja, zahtjevi za azil ili situacije neposredne opasnosti kao što su nasilje u obitelji, trgovina ljudima, rizik od deložacija i drugo; i iii. povećati ponudu studentskog smještaja po pristupačnim cijenama. Ulaganja u komponentu podrazumijevaju izgradnju novih stambenih objekata i obnovu postojećih.

Ovom komponentom pridonosi se rješavanju preporuka za Portugal izdanih Portugalu u okviru europskog semestra 2019. i 2020., a posebno: Poboljšati učinkovitost i primjerenost socijalne sigurnosne mreže (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 2019); Zajamčiti dostatnu i učinkovitu socijalnu zaštitu i potporu dohotku (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 2020); i povećati broj osoba s diplomom u visokom obrazovanju, posebno u području znanosti i informacijske tehnologije (putem ulaganja u studentski smještaj) (preporuka za zemlju br. 2 2019). Komponentom se pridonosi i rješavanju preporuke za pojedinu zemlju koja se odnosi na klimatsku tranziciju (preporuka za pojedinu zemlju br. 3 2020). Komponenta pridonosi i provedbi nekoliko načela europskog stupa socijalnih prava, kao što su: „Omogućuje se pristup socijalnim stanovima ili kvalitetnoj pomoći za stanovanje za one kojima je potrebna” (EPSR 19.a); „Ranjivi ljudi imaju pravo na odgovarajuću pomoć i zaštitu od prisilne deložacije” (EPSR 19.b); „Beskućnicima se pružaju odgovarajuća skloništa i usluge kako bi se promicala njihova socijalna uključenost” (EPSR 19.c); „Socijalna zaštita” (EPSR 12); „Uključivanje osoba s invaliditetom” (EPSR 17); „Pristup osnovnim uslugama” (EPSR 20); „Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje: Svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u potpunosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada (EPSR 1). Uključuju se i ekološke dimenzije, posebno promicanjem nove gradnje s visokim standardima energetske učinkovitosti.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma RE-r04: Nacionalni plan hitnog i privremenog stanovanja 

Cilj je reforme stvoriti nacionalnu javnu mrežu kako bi se odgovorilo na hitne i privremene stambene potrebe u okviru obnove stambenih politika u Portugalu, s ciljem zaštite i osnaživanja utvrđenih ciljnih skupina te poticanja socijalne uključenosti i borbe protiv nejednakosti.

Reforma se sastoji od stvaranja strukturiranog i međusektorskog odgovora za osobe kojima su potrebna rješenja za hitni ili privremeni smještaj te razvoja potrebnog pravnog i regulatornog okvira za uspostavu modela upravljanja ulaganjima RE-C02-i02 (Nacionalna bespovratna sredstva za hitne i privremene smještaje) te se njome utvrđuju metodologije za određivanje i upućivanje na smještaj i socijalnu potporu za osobe koje primaju potporu.

Provedba reforme trebala je biti dovršena do 31. lipnja 2021.

Ulaganje RE-C02-i01: Program potpore za pristup stanovanju

Cilj je ulaganja zaštititi pristojno i primjereno stanovanje za obitelji s najvećim potrebama i za najugroženije skupine. 

Ulaganje se sastoji od pružanja uglavnom socijalnog stambenog smještaja, ali i od pružanja financijske potpore za obnovu ili izgradnju utvrđenim ciljnim skupinama koje nemaju financijski kapacitet za jamčenje primjerenosti vlastitog stambenog prostora za najmanje 26000 kućanstava do 2026. Ulaganja se sastoje od izgradnje novih zgrada ili obnove postojećih stambenih objekata, kao i, kad god je to potrebno, kupnje novih zgrada ili najma zgrada za podnajam.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje RE-C02-i02: Državna bespovratna sredstva za hitne i privremene smještaje

Cilj je tog ulaganja osigurati privremeni ili hitni smještaj ranjivim skupinama stanovništva u kontinentalnom Portugalu. To ulaganje služi za provedbu reforme nacionalnog hitnog i privremenog stambenog plana uključenog u komponentu. Sljedeće rizike ili socijalne hitne situacije čine okvir za planirane intervencije: nepredvidivi ili izvanredni događaji, potreba za hitnim smještajem i osnaživanjem osoba koje su privremeno lišene stanovanja, uključujući žrtve nasilja u obitelji, žrtve trgovine ljudima, osobe pod međunarodnom zaštitom, beskućnike; izvanredne i propisno obrazložene potrebe za hitnim i privremenim smještajem za osobe kod kojih postoji neposredna i stvarna opasnost da će ostati bez smještaja ili u postupku deinstitucionalizacije; potrebe za smještajem, privremene i neophodne za javni interes, državnih dužnosnika i službenika.

Ulaganje se sastoji od stvaranja 2000 hitnih smještaja, kao i 473 smještajnih jedinica, tri bloka za sigurnosne snage (u slučajevima opravdanima javnim interesom) i pet centara za privremeni smještaj iz humanitarnih ili sigurnosnih razloga.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje RE-C02-i03-RAM: Jačanje ponude socijalnih stanova u Autonomnoj regiji Madeiri

Cilj je tog ulaganja odgovoriti na stambene potrebe obitelji koje žive u teškim uvjetima i koje nemaju financijske kapacitete za pokrivanje troškova pristupa odgovarajućem stanovanju u Autonomnoj regiji Madeiri.

Ulaganje se sastoji od izgradnje i/ili kupnje socijalnih stambenih objekata za 805 kućanstava (ulaganje uključuje i studije, projekte, stjecanje zemljišta i izgradnju), potporu obnovi 325 privatnih stambenih objekata (uključujući poboljšanu energetsku učinkovitost). Ulaganjem se predviđa i nabava usluga za razvoj informacijskih sustava i rješenja e-uprave u stambenom sektoru.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje RE-02-i04-RAA: Povećanje uvjeta stanovanja u stambenom fondu Autonomne regije Azora

Cilj je ulaganja ojačati stambene ponude na različitim razinama nakon znatnog pogoršanja degradacije zgrada u Autonomnoj regiji Azorima i smanjenja ponude na tržištu nekretnina.

Ulaganje se na različitim otocima sastoji od:

-izgradnja 100 zgrada

-dovršetak 75 stanova; and

-sanacija zgrada (dubinska obnova 63 zgrade, srednja obnova 329 zgrada i male intervencije u 135 zgrada) za ukupno 527 intervencija.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C02-i07-RAA: Infrastruktura za zemljišne parcele za stambene objekte

Cilj je ulaganja stvoriti ili poboljšati infrastrukturu za zemljišne parcele u Autonomnoj regiji Azorima i dodijeliti ih odabranim kandidatima. Cilj je odabranim kandidatima omogućiti izgradnju vlastitih kuća na tim zemljišnim parcelama uz kontrolirane troškove. Taj je program uspostavljen Regionalnim zakonodavnim dekretom br. 21/2005/A od 3. kolovoza 2005. Ulaganjem se dodjeljuje 145 zemljišnih parcela.

Pri odabiru kandidata za izgradnju vlastitih kuća u tim grupama prednost imaju mladi (mlađi od 35 godina ako su sami ili imaju ukupnu dob mlađu od 70 godina ako su u braku ili žive u paru).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Investment RE-C02-i08-RAA: Jačanje fonda socijalnih stanova

Cilj je ulaganja ojačati fond socijalnih stanova Autonomne regije Azora. Ulaganje se sastoji od izgradnje 126 stambenih objekata.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

B.2. Ključne etape, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore.

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

2.1

Re-C02-i01

T

Program potpore za pristup stanovanju – potpisani sporazumi o suradnji ili financiranju

 

Broj

0

75

TROMJESEČJE

2022

Potpisivanje sporazuma o suradnji ili financiranju.

Lokalne strategije smještaja predstavile su općine. U tim se strategijama utvrđuju 1) sve potrebe prihvatljive u okviru tog programa (kako je navedeno u Uredbi sa zakonskom snagom br. 37/2018 od 4. lipnja) i 2) subjekti koji promiču stambena rješenja. Nakon što IHRU (Institut za stanovanje i rehabilitaciju gradova) potvrdi usklađenost lokalnih strategija smještaja s programom, potpisuju se sporazumi o suradnji s općinama ili sporazumi o financiranju s drugim korisnicima kojima se utvrđuju konkretna ulaganja koja treba promicati te se utvrđuje rok za njihovu provedbu.

2.2

Re-C02-i01

T

Program potpore za pristup stanovanju – kupljeni, izgrađeni (visoka energetska učinkovitost) ili obnovljeni (s poboljšanim energetskim svojstvima) stambeni objekti koji se pružaju kućanstvima

 

Broj

0

1 500

TROMJESEČJE

2023

Broj stambenih objekata isporučenih prihvatljivim kućanstvima u okviru programa. Potražnja za primarnom energijom u novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije (osim za projekte koji su u tijeku i predviđeni proračunom za 2021. i 2022., što predstavlja do 188 250 000 EUR ukupnih sredstava dodijeljenih za tu mjeru).

2.29

Re-C02-i01

T

Program potpore za pristup stanovanju – kupljeni, izgrađeni (visoka energetska učinkovitost) ili obnovljeni (s poboljšanim energetskim svojstvima) stambeni objekti koji se pružaju kućanstvima

Broj

1 500

10 000

TROMJESEČJE

2025

Broj stambenih objekata isporučenih prihvatljivim kućanstvima u okviru programa. Potražnja za primarnom energijom u novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije (osim za projekte koji su u tijeku i predviđeni proračunom za 2021. i 2022., što predstavlja do 188 250 000 EUR ukupnih sredstava dodijeljenih za tu mjeru).

2.3

Re-C02-i01

T

Program potpore za pristup stanovanju – kupljeni, izgrađeni (visoka energetska učinkovitost) ili obnovljeni (s poboljšanim energetskim svojstvima) stambeni objekti koji se pružaju kućanstvima

 

Broj

10 000

22 360

TROMJESEČJE

2026

Broj stambenih objekata isporučenih prihvatljivim kućanstvima u okviru programa. Potražnja za primarnom energijom u novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije (osim za projekte koji su u tijeku i predviđeni proračunom za 2021. i 2022., što predstavlja do 188 250 000 EUR ukupnih sredstava dodijeljenih za tu mjeru). Za sanaciju referentna jedinica po stambenom objektu iznosi 73 kvadratna metra, a za nove građevine 95 kvadratnih metara za 22360 stanova.

2.4

Re-C02-i02

 T

Nacionalna bespovratna sredstva za hitne slučajeve i privremeni smještaj – potpisivanje sporazuma o financiranju hitnog i prijelaznog smještaja

 

Broj

0

500

TROMJESEČJE

2022

Broj smještaja za koje su potpisani sporazumi o financiranju.

Subjekti podnose zahtjeve za financiranje u okviru poziva na podnošenje ponuda koji je otvorio IHRU (Institut za stanovanje i urbanu rehabilitaciju) koji, nakon što je procijenio i zatražio mišljenje ISS-a (Institut za socijalnu sigurnost) o valjanosti i izvedivosti podnesenih prijava, ugovara financiranje i određuje rok za njegovu provedbu. Smještaj znači dio ili cijela zgrada s neovisnim pristupom koja se sastoji od jednog ili više odjeljaka za smještaj i dodatnih privatnih prostora ili stambenih jedinica za više od jednog kućanstva.

2.5

Re-C02-i02

T

Nacionalna bespovratna sredstva za hitne slučajeve i privremeni smještaj – potpisivanje sporazuma o financiranju hitnog i prijelaznog smještaja

 

Broj

500

1 000

TROMJESEČJE

2024

Broj smještaja za koje su potpisani sporazumi o financiranju.

Subjekti podnose zahtjeve za financiranje u okviru poziva na podnošenje ponuda koji je otvorio IHRU (Institut za stanovanje i urbanu rehabilitaciju) koji, nakon što je procijenio i zatražio mišljenje ISS-a (Institut za socijalnu sigurnost) o valjanosti i izvedivosti podnesenih prijava, ugovara financiranje i određuje rok za njegovu provedbu. Smještaj znači dio ili cijela zgrada s neovisnim pristupom koja se sastoji od jednog ili više odjeljaka za smještaj i dodatnih privatnih prostora ili stambenih jedinica za više od jednog kućanstva.

2.6

Re-C02-i02

T

Nacionalna bespovratna sredstva za hitne slučajeve i privremeni smještaj – smještaj s građevinskim radovima koji su započeli ili kupljeni za smještaj u hitnim i prijelaznim situacijama (koji će se izgraditi ili kupiti u skladu sa standardom energetske učinkovitosti ili sanirati poboljšanim energetskim svojstvima) u izgradnji

 

Broj

0

350

TROMJESEČJE

2023

Smještaj za koji su započeli građevinski radovi ili kupljeni smještaj. Nakon što je financiranje ugovoreno, iznos se vraća subjektima ovisno o izvršenju ugovora. Potražnja za primarnom energijom u novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije (osim za projekte koji su u tijeku i predviđeni proračunom za 2021. i 2022., što predstavlja 14 800 000 EUR ukupnih sredstava dodijeljenih za tu mjeru).

2.7

Re-C02-i02

T

Nacionalna bespovratna sredstva za hitne slučajeve i privremeni smještaj – stvoreni smještaj za hitne i prijelazne objekte (izgrađene ili kupljene u skladu sa standardom energetske učinkovitosti ili rehabilitirane, uključujući i kupljene, s poboljšanim energetskim svojstvima) i isporučene nositeljima projekata

 

Broj

0

2 000

TROMJESEČJE

2026

Dostava smještaja sponzorskim tijelima. Smještaj znači dio ili cijela zgrada s neovisnim pristupom koja se sastoji od jednog ili više odjeljaka za smještaj i dodatnih privatnih prostora ili stambenih jedinica za više od jednog kućanstva. Potražnja za primarnom energijom u novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije (osim za projekte koji su u tijeku i predviđeni proračunom za 2021. i 2022., što predstavlja 14 800 000 EUR ukupnih sredstava dodijeljenih za tu mjeru). Referentna jedinica u prosjeku iznosi 73 četvorna metra za 2000 nastambi.

2.8

Re-C02-i02

T

Smještaj isporučen sigurnosnim snagama i privremeni smještaj isporučen iz humanitarnih ili sigurnosnih razloga

 

Broj

0

473

TROMJESEČJE

2026

Broj stambenih objekata isporučenih snagama sigurnosti (SSGNR – socijalne službe za nacionalnu republičku gardu; SSPSP – Socijalne službe za policiju javne sigurnosti) za potrebe privremenog smještaja, uključujući tri bloka za snage sigurnosti (u slučajevima opravdanima javnim interesom). Ulaganje uključuje i pet centara za privremeni smještaj iz humanitarnih ili sigurnosnih razloga. Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

2.10

Re-C02-i03-RAM

T

Stanovanje s primljenom potporom u Autonomnoj regiji Madeiri

 

Broj

0

590

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Broj stambenih objekata dodijeljenih prihvatljivim kućanstvima u vezi s izgradnjom socijalnih stanova ili kupnjom stambenog prostora za socijalne stanove koji primaju potporu. Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

2.11

Re-C02-i03-RAM

T

Stanovanje s primljenom potporom u Autonomnoj regiji Madeiri

 

Broj

590

805

TROMJESEČJE

2026

Broj stambenih objekata dodijeljenih prihvatljivim kućanstvima u vezi s izgradnjom socijalnih stanova ili kupnjom stambenog prostora za socijalne stanove koji primaju potporu. Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije. Referentna jedinica po stambenom objektu u prosjeku je 90 kvadratnih metara za 805 stambenih objekata.

Nadalje, ulaganje uključuje i nabavu usluga za razvoj informacijskih sustava i rješenja e-uprave u stambenom sektoru.

2.12

Re-C02-i03-RAM

T

Broj obnovljenih stambenih objekata u privatnom vlasništvu, uključujući poboljšanu energetsku učinkovitost

 

Broj

0

325

TROMJESEČJE

2026

Broj privatnih stambenih objekata u vlasništvu stanara obnovljenih za ciljne skupine koje nemaju financijskih sredstava za izvođenje radova sanacije.

2.13

Re-C02-i04-RAA

T

Intervencije u fond javnih stambenih objekata u Autonomnoj regiji Azorima

 

Broj

0

24

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Broj intervencija, uključujući prema potrebi urbanizaciju zemljišta, s dovršenim radovima kako bi se povećao fond socijalnih stanova.

Ako uključuje novu gradnju, potražnja za primarnom energijom za nove zgrade mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

Prosječna veličina stambenih objekata iznosi oko 120 kvadratnih metara.

2.14

Re-C02-i04-RAA

T

Intervencije u fondu javnih stanova Autonomne regije Azori – obnova

 

Broj

0

40

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Ulaganje uključuje obnovu ili dovršetak zgrada i stanova, što se mjeri brojem intervencija.

Intervencije uključuju:

—pretvorbu nestambenih javnih zgrada u stambene objekte,

—Financijska potpora za prenamjenu degradiranih socijalnih zgrada (Bairros Sociais)

—obnova javnih stambenih prostora radi usklađivanja s postojećim zakonodavstvom o stanovanju, uglavnom sa zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti.

Obnovama energetske učinkovitosti u prosjeku se postiže barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije o obnovi zgrada (EU) 2019/786.

Prosječna veličina predmetnog stambenog objekta iznosi oko 100 kvadratnih metara.

2.16

Re-C02-i04-RAA

T

Intervencije u fondu javnih stanova Autonomne regije Azori – obnova

 

Broj

40

101

ČETVRTO TROMJESEČJE

2023

Ulaganje uključuje obnovu ili dovršetak zgrada i stanova, mjereno brojem intervencija, s dovršenim radovima.

Intervencije mogu uključivati:

—pretvorbu nestambenih javnih zgrada u stambene objekte,

—Financijska potpora za prenamjenu degradiranih socijalnih zgrada (Bairros Sociais)

—Obnova javnih stambenih prostora radi usklađivanja s postojećim zakonodavstvom o stanovanju, uglavnom sa zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti.

Obnovama energetske učinkovitosti u prosjeku se postiže barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada.

Prosječna veličina predmetnog stambenog objekta iznosi oko 100 kvadratnih metara.

2.17

Re-C02-i04-RAA

T

Intervencije u fondu javnih stanova Autonomne regije Azori – izgradnja zgrada

 

Broj

24

100

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj intervencija, uključujući prema potrebi urbanizaciju zemljišta, s dovršenim radovima kako bi se povećao fond socijalnih stanova.

Ako uključuje novu gradnju, potražnja za primarnom energijom za nove zgrade mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

Prosječna veličina stambenih objekata iznosi oko 120 kvadratnih metara.

2.18

Re-C02-i04-RAA

T

Intervencije u fondu javnih stanova Autonomne regije Azori – obnova

 

Broj

101

602

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Ulaganje uključuje obnovu ili dovršetak zgrada i stanova, što se mjeri brojem intervencija.

Intervencije mogu uključivati:

—pretvorbu nestambenih javnih zgrada u stambene objekte,

— operacionalizacija plana za promicanje najma mladih (npr. pretvorba lokalnog smještaja (Alojamento Local) u dugoročni najam, rehabilitacija gradskih središta).

—Financijska potpora za prenamjenu degradiranih socijalnih zgrada (Bairros Sociais)

—obnova javnih stambenih prostora radi usklađivanja s postojećim zakonodavstvom o stanovanju, uglavnom sa zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti.

Obnovama energetske učinkovitosti u prosjeku se postiže barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada.

Dotični stambeni objekti imaju prosječnu veličinu od oko 100 kvadratnih metara.

2.19

Re-C02-r04

M

Stupanje na snagu Uredbe sa zakonskom snagom kojom se odobrava pravni okvir za nacionalni planhitnog i privremenog stanovanja

Stupanje na snagu zakonodavne uredbe

TROMJESEČJE

2021

Uredbom sa zakonskom snagom definira se struktura plana i stambenog fonda, posebno u pogledu prihvatljivih korisnika, stambenih rješenja i modela financiranja. Uz pravni okvir vladi se predstavlja i odobrava nacionalni plan stanovanja, koji uključuje strateško planiranje stambenih rješenja koja treba promicati i potrebnu potporu u tu svrhu, ovisno o lokalnim potrebama i posebnostima te društveno-teritorijalnoj koheziji.

2.30

Re-C02-i07-RAA

T

Infrastruktura zemljišnih parcela

Broj

0

145

TROMJESEČJE

2026

Broj zemljišnih parcela s infrastrukturom koja je stvorena ili poboljšana i dodijeljena odabranim kandidatima nakon postupka odabira u kojem su utvrđeni uvjeti i zahtjevi za odabir. Mladima se daje prednost, kako je navedeno u opisu ulaganja.

2.31

Re-C02-i08-RAA

T

Jačanje fonda socijalnih stanova Autonomne regije Azora – izgrađeni stanovi

Broj

0

126

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj dovršenih izgrađenih stambenih objekata. Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije. Prosječna veličina stanova iznosi približno 101 četvorna metra.

B.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje RE-C02-i05: Cjenovno pristupačni javni stambeni fond

Cilj je ulaganja odgovoriti na trenutačnu dinamiku cijena stambenih nekretnina u odnosu na razine dohotka portugalskih kućanstava, posebno u velikim urbanim sredinama, osiguravanjem javnog fonda kuća koje se mogu iznajmljivati po pristupačnim cijenama za određene ciljne skupine.

Ulaganje se sastoji od izgradnje, uključujući kupnju, novih zgrada i rehabilitacije javnih stambenih objekata kako bi se osiguralo 6800 stambenih objekata i naknadnog iznajmljivanja po pristupačnim cijenama za utvrđene ciljne skupine.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje RE-C02-i06: Studentski smještaj po pristupačnim cijenama

Cilj je tog ulaganja povećati nacionalnu ponudu cjenovno pristupačnog smještaja za studente jer je to i dalje jedna od najvećih prepreka pristupu tercijarnom obrazovanju. Tim se smještajem doprinosi smanjenju izravnih troškova studenata i njihovih obitelji, s posebnim naglaskom na socijalno i ekonomski najranjivijim studentima. Postojećom ponudom podupire se samo mali udio (oko 10 %) studenata kojima je potreban smještaj, u kontekstu znatnog povećanja troškova stanovanja, posebno u najvećim gradskim središtima u kojima su visoka učilišta koncentrirana.

Ulaganje se sastoji od osiguravanja 18000 novih i obnovljenih kreveta izgradnjom novih zgrada, obnovom postojećih zgrada te modernizacijom i proširenjem postojećih studentskih smještajnih jedinica za prioritetno korištenje od strane studenata. Osim toga, tek nakon što se zadovolje studentske potrebe, kreveti se mogu staviti na raspolaganje i istraživačima, nastavnicima i nenastavnom osoblju visokih učilišta, posebno u području nacionalne ili međunarodne mobilnosti, među ostalim u okviru programa ERASMUS+, mreža „europskih sveučilišta” i drugih međunarodnih sporazuma o mobilnosti s portugalskom državom.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje RE-C02-i09: Proširena mjera: Program potpore za pristup stanovanju (zajmovi)

Cilj je ulaganja povećati ulaganja RE-C02-i01: Program potpore za pristup stanovanju u okviru sastavnice 2. Proširenim dijelom mjere povećava se broj stambenih objekata namijenjenih kućanstvima.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

B.4.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/

Ciljna

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

2.20

Re-C02-i05

T

Cjenovno pristupačni fond javnog stanovanja – Stambeni objekti s početnim radovima (izgrađeni s visokom energetskom učinkovitošću ili rehabilitirani s poboljšanim energetskim svojstvima)

 

Broj

0

520

TROMJESEČJE

2022

Broj stambenih objekata za koje radovi započinju nakon natječajnog postupka i potpisivanja ugovora. Ako uključuje novu gradnju, potražnja za primarnom energijom za nove zgrade mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

2.21

Re-C02-i05

T

Cjenovno pristupačni fond javnog stanovanja – Stambeni objekti s početnim radovima (izgrađeni s visokom energetskom učinkovitošću ili rehabilitirani s poboljšanim energetskim svojstvima)

 

Broj

520

1400

TROMJESEČJE

2024

Broj stambenih objekata za koje radovi započinju nakon natječajnog postupka i potpisivanja ugovora. Ako uključuje novu gradnju, potražnja za primarnom energijom za nove zgrade mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

2.22

Re-C02-i05

T

Cjenovno pristupačni javni stambeni objekti – dodijeljeni stambeni objekti (izgrađeni s visokom energetskom učinkovitošću ili obnovljeni poboljšanim energetskim svojstvima)

 

Broj

0

520

TROMJESEČJE

2024

Broj stambenih objekata isporučenih prihvatljivim kućanstvima putem zamjene za stanovanje po pristupačnim cijenama (DL 82/2020 od 2. listopada) ili putem općinskog programa. Cjenovno pristupačno stanovanje definirano je kao ono koje je stavljeno na raspolaganje u skladu s programom pristupa zakupom, uspostavljenim Uredbom sa zakonskom snagom br. 68/2019 od 22. svibnja, sustavom zakupa koji se podupire, uspostavljenim Zakonom br. 81/2014 od 19. prosinca, kako je izmijenjen, sustava uvjetnih najamnina, uspostavljenog Zakonom br. 80/2014 od 19. prosinca, sustava kontroliranih troškova, koji je uređen Provedbenom odlukom ministra br. 65/2019 od 19. veljače, ili posebnih općinskih programa. Ako uključuje novu gradnju, potražnja za primarnom energijom za nove zgrade mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

2.23

Re-C02-i05

T

Cjenovno pristupačni javni stambeni objekti – dodijeljeni stambeni objekti (izgrađeni s visokom energetskom učinkovitošću ili obnovljeni poboljšanim energetskim svojstvima)

 

Broj

520

1400

TROMJESEČJE

2025

Broj stambenih objekata isporučenih prihvatljivim kućanstvima putem zamjene za stanovanje po pristupačnim cijenama (DL 82/2020 od 2. listopada) ili putem općinskog programa. Cjenovno pristupačno stanovanje definirano je kao ono koje je stavljeno na raspolaganje u skladu s programom pristupa zakupom, uspostavljenim Uredbom sa zakonskom snagom br. 68/2019 od 22. svibnja, sustavom zakupa koji se podupire, uspostavljenim Zakonom br. 81/2014 od 19. prosinca, kako je izmijenjen, sustava uvjetnih najamnina, uspostavljenog Zakonom br. 80/2014 od 19. prosinca, sustava kontroliranih troškova, koji je uređen Provedbenom odlukom ministra br. 65/2019 od 19. veljače, ili posebnih općinskih programa. Ako uključuje novu gradnju, potražnja za primarnom energijom za nove zgrade mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

2.24

Re-C02-i05

T

Cjenovno pristupačni javni stambeni objekti – dodijeljeni stambeni objekti (izgrađeni s visokom energetskom učinkovitošću ili obnovljeni poboljšanim energetskim svojstvima)

 

Broj

1400

6 800

TROMJESEČJE

2026

Broj stambenih objekata isporučenih prihvatljivim kućanstvima putem zamjene za stanovanje po pristupačnim cijenama (DL 82/2020 od 2. listopada) ili putem općinskog programa. Cjenovno pristupačno stanovanje definirano je kao ono koje je stavljeno na raspolaganje u skladu s programom pristupa zakupom, uspostavljenim Uredbom sa zakonskom snagom br. 68/2019 od 22. svibnja, sustavom zakupa koji se podupire, uspostavljenim Zakonom br. 81/2014 od 19. prosinca, kako je izmijenjen, sustava uvjetnih najamnina, uspostavljenog Zakonom br. 80/2014 od 19. prosinca, sustava kontroliranih troškova, koji je uređen Provedbenom odlukom ministra br. 65/2019 od 19. veljače, ili posebnih općinskih programa. Ako uključuje novu gradnju, potražnja za primarnom energijom za nove zgrade mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

2.25

Re-C02-i06

T

Smještaj studenata po pristupačnim cijenama – broj studentskih mjesta za smještaj s objavljenim natječajima

 

Broj

0

7000

TROMJESEČJE

2022

Broj novih i obnovljenih smještajnih mjesta prvenstveno za studente višeg obrazovanja za koje su objavljeni javni natječaji.

Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije. Obnovama energetske učinkovitosti u prosjeku se postiže barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije o obnovi zgrada (EU) 2019/786.

2.26

Re-C02-i06

T

Smještaj studenata po pristupačnim cijenama

 

Broj

0

7 200

TROMJESEČJE

2024

Broj novih i obnovljenih mjesta koja su prvenstveno studentima visokog obrazovanja stavljena na raspolaganje u gradskim ili mješovitim zgradama namijenjenih, u cijelosti ili djelomično, za privremeni smještaj studenata koji studiraju u mjestu koje nije njihovo prebivalište i kojima je potreban smještaj u svrhu visokog obrazovanja, uključujući studentske rezidbe visokog obrazovanja, koje nužno obuhvaćaju spavaće sobe, kupaonice, kuhinje i prostore za obroke, a mogu uključivati mjesta studiranja i smještaja, parkiranja i opreme;

Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije. Obnovama energetske učinkovitosti u prosjeku se postiže barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada.

2.27

Re-C02-i06

T

Smještaj studenata po pristupačnim cijenama

 

Broj

7 200

13 300

TROMJESEČJE

2025

Broj novih i obnovljenih mjesta stavljenih na raspolaganje prvenstveno studentima visokog obrazovanja u gradskim ili mješovitim zgradama namijenjenih, u cijelosti ili djelomično, za privremeni smještaj studenata koji studiraju u mjestu koje nije njihovo prebivalište i kojima je potreban smještaj u svrhu visokog obrazovanja, uključujući studentske rezidbe visokog obrazovanja, koja nužno obuhvaćaju spavaće sobe, kupaonice, kuhinje i prostore za obroke, a mogu uključivati mjesta studiranja i smještaja, parkiranja i opreme;

Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije. Obnovama energetske učinkovitosti u prosjeku se postiže barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada.

2.28

Re-C02-i06

T

Smještaj studenata po pristupačnim cijenama

 

Broj

13 300

18 000

TROMJESEČJE

2026

Broj novih i obnovljenih mjesta stavljenih na raspolaganje prvenstveno studentima visokog obrazovanja u gradskim ili mješovitim zgradama namijenjenih, u cijelosti ili djelomično, za privremeni smještaj studenata koji studiraju u mjestu koje nije njihovo prebivalište i kojima je potreban smještaj u svrhu visokog obrazovanja, uključujući studentske rezidbe visokog obrazovanja, koja nužno obuhvaćaju spavaće sobe, kupaonice, kuhinje i prostore za obroke, a mogu uključivati mjesta studiranja i smještaja, parkiranja i opreme;

Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije. Obnovama energetske učinkovitosti u prosjeku se postiže barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada.

2.32

Re-C02-i09

T

Program potpore za pristup stanovanju (zajmovi) – kupljeni, izgrađeni (visoka energetska učinkovitost) ili obnovljeni (s poboljšanom energetskom učinkovitošću) stambeni objekti koji se pružaju kućanstvima

Broj

22 360

26 000

TROMJESEČJE

2026

Broj stambenih objekata isporučenih prihvatljivim kućanstvima u okviru programa. Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije. Za sanaciju referentna jedinica po stambenom objektu iznosi 73 kvadratna metra, a za nove građevine 95 kvadratnih metara za 3640 stambenih objekata.

C. SASTAVNI DIO 3: Socijalni odgovori

Portugal se već dugi niz godina suočava s važnim demografskim i socioekonomskim izazovima koji su se pojačali zbog pandemije bolesti COVID-19. Ovom komponentom portugalskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se sljedeći izazovi: starenje stanovništva, prava osoba s invaliditetom i drugih ovisnih osoba te siromaštvo i socijalna isključenost među zajednicama i skupinama u nepovoljnom položaju.

U tom se kontekstu ovom komponentom rješavaju strukturni izazovi povezani sa socijalnom politikom i nedostaci u pokrivenosti socijalnim uslugama za stanovništvo/regije kojima je potrebna pomoć, kako u kontinentalnom Portugalu tako i u autonomnim regijama Azorima i Madeiri.

Glavni su ciljevi komponente sljedeći: i. poboljšanje ustanova socijalne skrbi i osiguravanje bolje teritorijalne pokrivenosti; jačanje i širenje mreže socijalnih odgovora s pomoću inovativnih rješenja te pilot-projekata i intervencija; razvoj novih mjera potpore u zajednici kojima se doprinosi promicanju neovisnog života, sprečavanju ovisnosti i razvoju odgovora za neinstitucionalizaciju u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom; osiguravanje pristupa uključivom životu i sudjelovanju u društvu i gospodarstvu za osobe s invaliditetom; i v. promicanje iskorjenjivanja siromaštva razvojem sveobuhvatne nacionalne strategije usmjerene na najranjivije zajednice i zajednice u nepovoljnom položaju.

Komponentom se podupire provedba preporuke za pojedinu zemlju o jačanju otpornosti zdravstvenog sustava i osiguravanju jednakog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj i dugotrajnoj skrbi (preporuka za pojedinu zemlju br. 1 iz 2020.). Osim toga, njime se pridonosi rješavanju preporuke za pojedinu zemlju o poboljšanju učinkovitosti i primjerenosti socijalne sigurnosne mreže i poboljšanju razine vještina stanovništva (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 iz 2019.), jamčenju dostatne socijalne zaštite i potpore dohotku te osiguravanju jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 2020.) i poboljšanju učinkovitosti portugalskog sustava socijalne zaštite, posebno pojednostavnjenjem njegova okvira (preporuke za pojedinu zemlju br. 1 2022. i 2023.). Komponentom se neizravno podupire i odgovor na preporuku za pojedinu zemlju o usmjeravanju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju (preporuka za pojedinu zemlju br. 3 2020).

Očekuje se da će ta komponenta pridonijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji. Projekti povezani s izgradnjom, proširenjem i obnovom objekata za socijalne odgovore usmjereni su na energetsku učinkovitost, uporabu energije iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju i smanjenje troškova energije i goriva. Ekološke dimenzije uključuju se promicanjem nove gradnje s visokim standardima energetske učinkovitosti. Osim toga, uključeni subjekti moraju biti opremljeni lakim vozilima s nultim emisijama. Naposljetku, ta komponenta uključuje mjere kojima se poboljšava upotreba digitalnih alata, posebno putem socijalnih usluga koje pružaju potporu starijim osobama i vlade stvaranjem alata IKT-a i e-usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za bespovratnu financijsku potporu

Reforma RE-r05: Infrastruktura i socijalni odgovor – Reforma opskrbe

Cilj je ove mjere proširiti, nadograditi i rehabilitirati mrežu i infrastrukturu socijalnih usluga koje pružaju javne i privatne socijalne ustanove. Mjera je usmjerena na posebno ranjive skupine u gospodarskom, socijalnom i zdravstvenom smislu, kao što su siromašne osobe i obitelji s niskim prihodima, starije osobe i osobe u stanju ovisnosti, osobe s invaliditetom te djeca i mladi. Nadalje, integriranim intervencijama zdravstvene i socijalne potpore predviđenima ovom mjerom promiče se autonomija uzdržavanih osoba njihovom rehabilitacijom i društvenom reintegracijom u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom 1 i Europskom strategijom o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. 2 i Zelenom knjigom o starenju – Poticanje međugeneracijske solidarnosti i odgovornosti 3 .

Ta se reforma sastoji od pokretanja programa nove generacije opreme i socijalnih odgovora stupanjem na snagu pojednostavnjenja sustava ugradnje socijalne opreme. Program je usmjeren na mjere kao što su:

-Poboljšanje socijalne skrbi i usluga prilagođenih potrebama koje se pružaju u domovima za starije i nemoćne osobe (ERPI), nakon procjene potreba;

-Promicanje licenciranja i/ili regularizacije ERPI-ja izvan službenog sustava;

-Preispitivanje zakonodavnog okvira za licenciranje socijalnih ustanova,

-Promicanje inovativnih socijalnih odgovora kao što je zajedničko stanovanje manjeg opsega;

-Razvoj inovativnog modela kućne podrške;

-Jačanje socijalne potpore za osobe u situaciji društvene izolacije stvaranjem multidisciplinarnih timova i mehanizma za mapiranje i praćenje socijalno osjetljivih situacija (Radarski socijalni projekti);

-Povećanje razine radne snage i kvalitete pružanja socijalnih odgovora, uglavnom na područjima s niskom razinom pokrivenosti;

-Jačanje socijalnih usluga i potpore namijenjene osobama s invaliditetom ili uzdržavanim osobama te promicanje njihove autonomije i neovisnog života.

Ulaganje RE-C03-i01 – Nova generacija opreme i socijalni odgovori doprinose provedbi reforme.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma RE-r06: Nacionalna strategija za uključivanje osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. 2025.

Cilj je ove mjere olakšati i produbiti uključivanje osoba s invaliditetom u sva područja života, promicati njihovu autonomiju, neovisnost i samoodređenje te osigurati jednake mogućnosti za sve građane, bez obzira na njihove sposobnosti.

Ta se reforma sastoji od donošenja Nacionalne strategije za uključivanje osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. 2025. Strategija odražava obveze iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom 4 i omogućuje pokretanje niza mjera, kao što su:

-Preoblikovanje postojećeg regulatornog okvira kad god je to potrebno;

-Preoblikovanje sustava procjene i izdavanja potvrda o invaliditetu;

-Sveobuhvatna dijagnoza osoba s invaliditetom razvojem sustava za prikupljanje podataka i pokazatelja za praćenje kako bi se poduprlo donošenje odluka;

-Intervencije u javnim prostorima kako bi se osobama s invaliditetom olakšao pristup;

-Prilagodbu sustava osposobljavanja, zapošljavanja i kvalifikacija za osobe s invaliditetom;

-Razvoj inovativnih socijalnih usluga i pristupa koji se temelje na zajednici;

-Sudjelovanje osoba s invaliditetom u sportu, kulturi i slobodnim aktivnostima.

-Proširenje modela potpore neovisnom životu kojim se pruža osobna pomoć osobama s invaliditetom;

Ulaganja RE-C03-i02: Pristupačnost 360° i RE-C03-i05: Platforma i pristup te ulaganja RE-C01-i02: Nacionalna mreža integrirane kontinuirane skrbi i nacionalna mreža palijativne skrbi doprinose provedbi reforme.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma RE-r07: Ugovaranje integriranih programa potpore za zajednice u nepovoljnom položaju u metropolskim područjima

Cilj je te mjere borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti u općinama u najnepovoljnijem položaju u metropolskim područjima Lisabona i Porta.

Ta se reforma sastoji od skupa integriranih pilot-mjera koje treba razviti nakon procjene i utvrđivanja posebnih potreba zajednice. Nakon te faze dijagnoze integrirane intervencije osmišljavaju se i usmjeravaju na dva područja:

-Intervencije u javni prostor i socijalnu infrastrukturu kao što su jaslice i osnovne škole, zdravstvene ustanove i ustanove za društvena i kulturna događanja, radionice i/ili tečajevi osposobljavanja; and

-Intervencije nematerijalne prirode za promicanje socijalne kohezije, kao što su aktivno uključivanje zajednica u njihovo osmišljavanje i provedbu, promicanje poduzetništva malih lokalnih poduzeća, osmišljavanje projekata za borbu protiv neuspjeha u školi i napuštanja školovanja, pružanje strukovnog osposobljavanja i promicanje sporta.

Ta će se reforma temeljiti i strukturirati u skladu s prvom portugalskom nacionalnom strategijom za suzbijanje siromaštva (ENCP) i tematskim intervencijama za posebne skupine koje su u njoj utvrđene.

Reforma se provodi ulaganjem RE-C03-i06 – Integrirane operacije u zajednicama u nepovoljnom položaju u metropolitanskim područjima Lisabona i Porta.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma RE-r08: Nacionalna strategija za suzbijanje siromaštva

Cilj je ove mjere suzbijanje siromaštva razvojem višedimenzionalnog, integriranog, srednjoročnog i dugoročnog pristupa.

Reforma se sastoji od donošenja Nacionalne strategije za suzbijanje siromaštva (ENCP). Strategijom se osigurava okvir za tematske intervencije usmjerene na određene skupine, od djece do starijih osoba, uključujući najranjivije skupine. U njemu se utvrđuju uvjeti za razvoj i provedbu integriranih politika usmjerenih na posebnosti socijalne isključenosti i siromaštva na lokalnoj razini. Osim toga, propisuje se i stvaranje jedinstvenog okvira za praćenje pokazatelja povezanih sa siromaštvom.

InvestmentRE-C03-i06 – Integrirane operacije u zajednicama u nepovoljnom položaju u metropolitanskim područjima Lisabona i Porta doprinose provedbi reforme.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2021.

Ulaganje RE-C03-i01: Nova generacija opreme i društveni odgovori

Cilj je ove mjere nadograditi i proširiti mrežu usluga socijalne skrbi kako bi se razvile učinkovitije metode pružanja usluga, postigla šira nacionalna teritorijalna pokrivenost i poboljšali radni uvjeti stručnjaka u tim strukturama i kvaliteta skrbi koja se pruža korisnicima.

To se ulaganje sastoji od:

-obnovu i proširenje postojećih socijalnih usluga i izgradnju novih, kao što su jaslice, domovi za starije osobe (ERPI-ji) i centri za aktivnosti i osnaživanje uključenosti (CACI);

-širenje mreža društvenih odgovora Residences for Autonomy and Inclusion and Home Support Services (Residences for Autonomy and Inclusion and Home Support Services) povećanjem broja korisnika koji bi mogli biti obuhvaćeni;

-širenje mreže društvenih odgovora novim tipologijama kao što je zajedničko stanovanje;

-kupnju tehničke i digitalne opreme, uključujući kupnju električnih vozila; and

-pokretanje pilot-projekta pod nazivom „Radar Social” čiji je cilj na nacionalnoj razini ispitati gotovo proaktivan i inovativan model integrirane socijalne potpore. Taj je model već ispitan u općini Lisabon i obuhvaća samo jednu ciljnu skupinu (stariji), a sada je namijenjen obuhvaćanju cijelog kopna sa širim područjem primjene u pogledu ciljne skupine (svaka osoba kojoj prijeti socijalna isključenost, uz nedovoljnu socijalnu i/ili obiteljsku potporu). Projekt uključuje utvrđivanje i mapiranje potreba te druge mjere kao što su promicanje građanskog sudjelovanja, promicanje upotrebe digitalnih i informatičkih alata za pristup osnovnim uslugama zajednice i promicanje sporta. U tu se svrhu osniva 278 timova za socijalne intervencije u općinama kontinentalnog Portugala. Timovi su odgovorni za identificiranje starijih i drugih ranjivih osoba kojima prijeti rizik od socijalne isključenosti te pružanje potpore na temelju njihovih pojedinačnih potreba.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje RE-C03-i02: Pristupačnost 360°

Cilj je ove mjere poboljšati uvjete pristupačnosti za osobe s invaliditetom u javnim prostorima, javnim zgradama i stambenim objektima na cijelom državnom području.

To je ulaganje u potpunosti u skladu s Europskom strategijom o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. 5 i sastoji se od tri potprograma:

-program intervencija u javnom prometu za razdoblje 2021. – 2025. (PIVP), koji uključuje operacije i građevinske radove na najmanje 200 000 m² javnog prostora, kao što su pločnici i trupovi;

-program intervencija u javnim zgradama 2021. – 2025. (PiEP), koji uključuje rad i građevinske radove u najmanje 1500 zgrada javnih usluga; and

-program stambene intervencije za razdoblje 2021. – 2025. (PIH), koji uključuje radove na obnovi i izgradnji najmanje 1000 postojećih stambenih objekata osoba s invaliditetom.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C03-i03-RAM: Jačanje socijalnih odgovora u Autonomnoj regiji Madeiri (ARM)

Cilj je ove mjere ojačati mrežu socijalnih usluga u Autonomnoj regiji Madeiri.

To ulaganje sastoji se od intervencija u domovima za starije i nemoćne osobe (ERPI) i širenja struktura socijalne potpore za beskućnike. Te intervencije uključuju izgradnju novih te obnovu i nadogradnju postojećih objekata te kupnju potrebne tehničke, digitalne i informatičke opreme, uključujući kupnju električnih vozila kako bi se olakšao i poboljšao doseg stručnjaka za socijalne usluge u udaljenim područjima.

Intervencije uključuju rehabilitaciju i širenje stambenih i nestambenih struktura za starije osobe, koje su namijenjene osobama u dobi od 65 i više godina koje ne mogu ostati u svojem boravištu. U opravdanim iznimnim situacijama mogu smjestiti i odrasle osobe mlađe od 65 godina.

Intervencije usmjerene na beskućnike uključuju stvaranje noćnog prijema kako bi se odgovorilo na hitne situacije i osigurao smještaj, stvaranje kupaonica i praonice za promicanje osobne higijene, obnovu prostora za obroke i aktivnosti na radionici za razvoj socijalnih vještina i kompetencija među korisnicima.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C03-i04-RAA: Provedba regionalne strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti – mreže socijalne potpore (ARA)

Cilj je ove mjere provesti prioritete Regionalne strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2018. – 2028. (ERCPES) Autonomne regije Azora. U strategiji su definirana četiri strateška prioriteta koja se međusobno nadopunjuju:

-P1 – Osiguravanje potpunog i uključivog razvojnog procesa za svu djecu i mlade od početka života;

-P2 – Jačanje socijalne kohezije u regiji;

-P3 – Promicanje teritorijalne intervencije; and

-P4 – Osiguravanje odgovarajućeg znanja o fenomenu siromaštva u regiji.

To ulaganje sastoji se od niza intervencija kojima se povećava pristup djece i mladih socijalnim i obrazovnim uslugama te jača socijalna kohezija pružanjem potpore obiteljima kojima je potrebna pomoć i osobama s invaliditetom kako bi ih se integriralo u društvo i tržište rada. One uključuju barem stvaranje mjesta za potporu obrazovanju za borbu protiv ranog napuštanja školovanja, subvencije kućanstvima s niskim prihodima kao poticaj za sudjelovanje u dječjim vrtićima, stvaranje dodatnih (fizičkih) mjesta u dječjim vrtićima i centrima za dnevnu skrb, stvaranje novih mjesta za osobe s invaliditetom u centrima za potporu osobama s invaliditetom, kupnju automobila za obnovu voznog parka socijalnih automobila Instituições de Solidariedade i osposobljavanje za pojedince iz obitelji obuhvaćenih dohotkom za socijalnu uključenost kako bi im se pružile dodatne osnovne vještine kako bi im se omogućilo da uđu na tržište rada.

Naposljetku, to ulaganje uključuje i pokretanje pilot-programa pod nazivom „Uvedeno starenje” čiji je cilj promicanje izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje RE-C03-i05: Platforma + pristup

Cilj je ove mjere poticati uključivanje osoba s invaliditetom pružanjem skupa digitalnih informacijskih alata i usluga kako bi se olakšalo ispunjavanje njihovih potreba i olakšalo njihovo sudjelovanje u društvu.

Ulaganje se sastoji od pet programa:

-Georeferenciranje lokacije i uvjeta pristupačnosti javnih zgrada;

-Globalni sustavi informiranja i pozicioniranja (GPS) za velike javne zgrade i omogućavanje uključivanja privatnih zgrada;

-Georeferenciranje parkirnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti;

-Digitalne informacijske platforme;

-Stvaranje pozivnog centra za usmeno prevođenje portugalskog znakovnog jezika.

Ti su programi osmišljeni kako bi se osobama sa smanjenom pokretljivošću pružila georeferentna rješenja za uvjete pristupačnosti na javnim cestama, javnim i privatnim zgradama i parkirnim mjestima, stvorila digitalna informacijska platforma koja objedinjuje i pojednostavnjuje informacije o relevantnom zakonodavstvu i podupire resurse za osobe s invaliditetom te kako bi se gluhim građanima osigurao centar za poziv kojim se jamči usmeno prevođenje na portugalski znakovni jezik u stvarnom vremenu dostupnoj cijeloj javnoj upravi.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C03-i06: Integrirane aktivnosti u zajednicama u nepovoljnom položaju u metropolitanskim područjima Lisabona i Porta

Cilj je ove opsežne i inovativne pilot-mjere borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti u općinama u najnepovoljnijem položaju u metropolitanskim područjima Lisabona i Porta. Pod uvjetom da su intervencije uspješne, mogu se povećati.

To ulaganje sastoji se od niza mjera povezanih s posebnim potrebama tih općina. Te mjere uključuju osnaživanje zajednica, razvoj novih i inovativnih pristupa socijalnoj koheziji i intervencija u javnom prostoru, socijalnoj i sportskoj infrastrukturi i stambenim objektima. Glavni su ciljevi mjera sljedeći:

-Promicanje zdravlja i kvalitete života zajednica podupiranjem projekata koje podnose udruge lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, građanskih pokreta i organizacija stanovnika, zdravstvenih tijela ili drugih javnih tijela;

-Fizičku nadogradnju javnog prostora i socijalne, zdravstvene, stambene ili sportske infrastrukture;

-Obnova socijalno ugroženih područja, promicanje socijalne kohezije u velegradskim područjima;

-Poticanje poduzetništva malih lokalnih poduzeća;

-Poboljšanje pristupa zdravlju i borba protiv ovisnosti;

-Razvoj programa aktivnog i zdravog starenja;

-Osmišljavanje projekata za borbu protiv neuspjeha u školi i napuštanja školovanja;

-Poboljšanje kvalifikacija odraslih osoba i certificiranje njihovih vještina;

-Dijagnozu potreba stanovništva i razvoj pismenosti odraslih, učenje portugalskog jezika i programe digitalne uključenosti;

-Strukovno osposobljavanje i politike za promicanje zapošljivosti prilagođene lokalnim okolnostima i dinamici;

-Pristup kulturi i kreativnosti te vrednovanje međukulturalnosti;

-Poticanje sudjelovanja zajednice u upravljanju samim programom;

-Osnaživanje lokalnih aktera u partnerskim mrežama;

-Rješenja za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti;

-Promicanje sporta kao jednog od socijalnih instrumenata koji okupljaju članove zajednice, promiču vrijednosti i suzbijaju društvene nejednakosti;

-Građanstvo i pristup pravima i građansko sudjelovanje.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca 6 ; aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 7 ; aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama 8 i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu 9 ; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C03-i07-RAA: Nadogradnja i širenje mreže domova za starije osobe (ERPI)

Cilj je ove mjere pružiti potporu starijim osobama u Autonomnoj regiji Azorima.

To ulaganje sastoji se od intervencija u domovima za starije osobe (ERPI-ji). Te intervencije uključuju proširenje i obnovu postojećih objekata koji obuhvaćaju 91 mjesto u domovima za starije i nemoćne osobe.

Ulaganjem se doprinosi pružanju specijalizirane i trajne skrbi onima koji imaju razinu ovisnosti ili žive u nesigurnim situacijama koje im ne omogućuju primanje usluga podrške u kućanstvu. Infrastrukturom se izbjegavaju prepreke fizičkoj pristupačnosti, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i nacionalnim zakonodavstvom, odnosno Nacionalnom strategijom za uključivanje osoba s invaliditetom.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Reforma RE-C03-r38: Pojednostavnjenje i učinkovitost sustava socijalne sigurnosti

Cilj je te reforme pojednostavniti portugalski sustav socijalne sigurnosti („Sistema de Segurança Social”) kako bi se poboljšala njegova učinkovitost u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti poboljšanjem primjerenosti, pokrivenosti i korištenja socijalnih naknada. Reformom se nastoji doprinijeti nacionalnim ciljevima Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava, odnosno cilju smanjenja siromaštva za 765000 osoba do 2030. i provedbi načela iz Preporuke Vijeća o primjerenom minimalnom dohotku kojim se osigurava aktivno uključivanje.

Portugalski sustav socijalne sigurnosti obuhvaća tri podsustava: i. sustav socijalne zaštite građanstva („Proteção Social de Cidadania”) ili nedoprinosni režim; ii. sustav osiguranja koji se temelji na doprinosima zaposlenika i poslodavaca („Sistema Previdencial”) ili sustav doprinosa; i iii. dopunski sustav („Sistema Complementar”), koji je dobrovoljan i uključuje javne i privatne dopunske sustave.

Reformom se uzima u obzir izvješće koje sastavlja stručna radna skupina i odgovarajuća relevantna savjetovanja s dionicima te se utvrđuju sljedeći elementi:

·Jedinstvena socijalna naknada. Time će se konsolidirati najmanje osam nedoprinosnih socijalnih naknada u okviru sustava socijalne zaštite državljanstva, uključujući program minimalnog dohotka („Rendimento Social de Inserção”). U usporedbi sa socijalnim naknadama koje treba konsolidirati, jedinstvenom socijalnom naknadom osigurava se barem jednaka pokrivenost osobama koje se nalaze u situaciji velike gospodarske i socijalne ranjivosti. Jedinstvenom socijalnom naknadom pridonosi se uklanjanju preklapanja između postojećih programa, a dizajnom se promiče jednostavniji i izravniji pristup socijalnim naknadama. Tijekom postupka osmišljavanja i provedbe osigurava se sudjelovanje i savjetovanje s relevantnim socijalnim partnerima.

·Zakon o socijalnim davanjima. Time se pojednostavnjuje, usklađuje i konsolidira zakonodavstvo kojim se uređuju socijalne naknade kako bi se osigurala veća transparentnost i bolje razumijevanje dostupnih socijalnih naknada. Kodeks o socijalnim davanjima slijedi model Kodeksa sustava doprinosa („Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social”) koji trenutačno obuhvaća samo jedan od tri prethodno navedena podsustava socijalne sigurnosti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

3.1

Re-C03-i01

T

Isporuka električnih vozila

 

Broj

0

2 500

TROMJESEČJE

2026

Dostava novih električnih vozila prilagođenih za kućnu pomoć i pomoć u kući Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ili sličnim subjektima socijalne skrbi koji ispunjavaju uvjete, novih električnih vozila prilagođenih za kućnu pomoć i/ili za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti.

3.2

Re-C03-i01

T

Osnivanje timova za socijalnu intervenciju (Radar Social)

 

Broj

0

278

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Osnivanje 278 timova za socijalne intervencije u općinama kontinentalnog Portugala.

3.3

Re-C03-i01

M

Dodjela ugovora o potpori za promicanje tijela za stvaranje i širenje mreže socijalnih ustanova/socijalnih odgovora.

Dodjela ugovora o potpori tijelima za promicanje mreže društvenih infrastruktura/odgovora

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Dodjela ugovora o potpori za tijela koja su se prijavila na natječaj za stvaranje i širenje mreže socijalnih ustanova/socijalnih odgovora (koja obuhvaća djecu, starije osobe, osobe s invaliditetom i druge) i za koja je utvrđeno da su u skladu s definiranom Uredbom, u okviru dostupne omotnice. U slučaju nove izgradnje zgrada natječajnim postupkom osigurava se da je potražnja za primarnom energijom u novim zgradama najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

3.4

Re-C03-i01

T

Stvaranje novih mjesta i obnova postojećih mjesta u socijalnim ustanovama

 

Broj

0

39 405

TROMJESEČJE

2026

Otvaranje najmanje 15000 novih mjesta i obnova preostalih mjesta za djecu, starije osobe, osobe s invaliditetom i druge ranjive osobe u dječjim vrtićima, domovima za smještaj starijih osoba (ERPI), centrima za dnevnu skrb, službama za pomoć u domu (DAS), centrima za aktivnosti i osnaživanje za uključivanje (CACI), rezidenciji za samostalnost i uključivanje te inovativnim tipologijama.

U slučaju izgradnje novih zgrada, potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

3.5

Re-C03-i01

T

Korisnici usluga kućne podrške i osoblje koji primaju pristup tabletima i drugoj informatičkoj i komunikacijskoj opremi, tehničkoj opremi ili osposobljavanju.

 

Broj

0

63 825

TROMJESEČJE

2026

Broj korisnika ili osoblja službi za kućnu podršku koji dobivaju pristup barem tabletima i drugoj informatičkoj i komunikacijskoj opremi ili opremi za tehničku pomoć ili osposobljavanju.

3.6

Re-C03-i02

 T

Stambeni objekti s boljom pristupačnošću za osobe smanjene pokretljivosti

 

Broj

0

190

TROMJESEČJE

2024

Broj stambenih objekata (s prosječnom površinom od 40 m²) koji imaju koristi od intervencija za poboljšanje uvjeta pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti.

3.7

Re-C03-i02

T

Stambeni objekti s boljom pristupačnošću za osobe smanjene pokretljivosti

 

Broj

190

1 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj stambenih objekata (s prosječnom površinom od 40 m²) koji imaju koristi od intervencija za poboljšanje uvjeta pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti.

3.8

Re-C03-i02

T

Javni prostor s poboljšanom pristupačnošću za osobe smanjene pokretljivosti

 

Broj

0

200 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Površina javnog prostora (kvari, pločnici itd.) u kvadratnim metrima s pomoću intervencija (uglavnom izravnavanje pješačkih staza, prolazak kroz tračnice, reguliranje prometa, premještanje infrastrukture i ulične opreme, poboljšanje pristupa zgradama) kako bi se poboljšali uvjeti pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti.

3.9

Re-C03-i02

T

Javne usluge s poboljšanom pristupačnošću za osobe s ograničenom pokretljivošću

 

Broj

0

1 500

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj javnih uslužnih objekata koji imaju koristi od intervencija (uglavnom rampe i pristupna vrata zgradama, šalterima i sanitarnim čvorovima koji su usvojeni za osobe s invaliditetom) kako bi se poboljšali uvjeti pristupačnosti za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

3.10

Re-C03-i03-RAM

T

Nova i rehabilitirana mjesta u stambenim i nestambenim domovima za njegu

 

Broj

0

910

TROMJESEČJE

2025

Broj novih i obnovljenih mjesta dostupnih u domovima za smještaj i nestambenu skrb (uključujući dnevne centre i noćne centre) u Autonomnoj regiji Madeiri. Potražnja za primarnom energijom u novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije, a obnovljene zgrade moraju imati poboljšanu energetsku učinkovitost.

3.11

Re-C03-i03-RAM

T

Planovi života za integraciju beskućnika.

 

Broj

 0

20

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Broj potpisanih planova života za integraciju beskućnika.

3.27

Re-C03-i03-RAM

T

Broj mjesta u domovima za starije i nemoćne beskućnike

Broj

0

90

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj mjesta otvorenih u domovima za starije i nemoćne beskućnike.

U slučaju novih zgrada potražnja za primarnom energijom za novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od potreba za zgradama gotovo nulte energije.

3.12

Re-C03-i04-RAA

T

Osposobljavanje pojedinaca iz obitelji obuhvaćenih dohotkom za socijalnu uključenost

 

Broj

0

4 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj pojedinaca iz obitelji obuhvaćenih dohotkom za socijalnu uključenost koji su prošli 650 osposobljavanja kako bi mogli ući na tržište rada.

3.13

Re-C03-i04-RAA

T

Nova mjesta za osobe s invaliditetom u centrima za skrb o osobama s invaliditetom

 

Broj

0

207

TROMJESEČJE

2026

Broj novih mjesta za osobe s invaliditetom u centrima za skrb o osobama s invaliditetom To uključuje izgradnju četiriju zgrada i prilagodbu drugih dviju zgrada. U slučaju novih zgrada potražnja za primarnom energijom za novim zgradama mora biti najmanje 20 % niža od potreba za zgradama gotovo nulte energije.

3.14

Re-C03-i04-RAA

T

Vozila kupljena za Instituições Particulares de Solidariedade Social

 

Broj

0

100

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj novih električnih vozila isporučenih u vozni park Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

3.15

Re-C03-i04-RAA

T

Starenje na snazi u projektu

 

Broj

0

425

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj starijih osoba ili osoba s invaliditetom obuhvaćenih projektom Aging u Autonomnoj regiji Azorima.

3.16

Re-C03-i04-RAA

T

Mjere za borbu protiv ranog napuštanja školovanja djece i mladih.

 

Broj

0

11 561

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Djeca i mladi obuhvaćeni mjerama za borbu protiv napuštanja školovanja i promicanje sudjelovanja u visokom obrazovanju:

i) subvencije kućanstvima s niskim dohotkom kao poticaj za promicanje prisutnosti jaslica; i. uspostavu točaka za potporu studijama; plaćanje naknada za visoko obrazovanje studentima za obitelji s niskim primanjima; i. stvaranje novih mjesta za djecu u jaslicama i vrtićima.

3.17

Re-C03-i05

M

Objava ponude za „Izgradnja digitalne infrastrukture za pristupačnost 360°”

Objava obavijesti o nadmetanju za nabavu digitalne infrastrukture za pristupačnost 360° u Službenom listu – Diario da Republica

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

I. objava poziva na podnošenje ponuda za izgradnju digitalne infrastrukture koji obuhvaća i. georeferencirane informacije o javnim i privatnim zgradama, ii. globalne informacijske sustave i sustave za određivanje položaja (GPS), iii. georeferenciranje parkirnih mjesta.

3.18

Re-C03-i05

M

Digitalna informacijska platforma za osobe s invaliditetom

Početak rada platforme

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Početak rada digitalne informacijske platforme koja objedinjuje i pojednostavnjuje informacije o relevantnom zakonodavstvu i podupire resurse za osobe s invaliditetom.

3.19

Re-C03-i05

M

Pozivno središte za portugalski znakovni jezik

Početak rada službe pozivnog centra za portugalski znakovni jezik

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Početak rada pozivnog centra koji gluhim građanima pruža zajamčeno usmeno prevođenje na portugalski znakovni jezik (LGP) u stvarnom vremenu koje je dostupno svim javnim upravama.

3.20

Re-C03-r08

M

Donošenje nacionalne strategije za suzbijanje siromaštva

Donošenje nacionalne strategije za suzbijanje siromaštva

 

 

 

TROMJESEČJE

2021

Nacionalna strategija za suzbijanje siromaštva (ENCP) pruža okvir za tematske intervencije za posebne skupine, od djetinjstva do starosti, uključujući najranjivije skupine. U njemu se utvrđuju uvjeti za razvoj i provedbu integriranih politika usmjerenih na posebnosti socijalne isključenosti i siromaštva na lokalnoj razini. Osim toga, njime se nalaže i stvaranje jedinstvenog okvira za praćenje pokazatelja povezanih sa siromaštvom.

3.21

Re-C03-r06

M

Donošenje Nacionalne strategije za uključivanje osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. 2025.

Donošenje Nacionalne strategije za uključivanje osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. 2025.

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Nacionalnom strategijom za uključivanje osoba s invaliditetom stvaraju se uvjeti za:

 novi sustav procjene i izdavanja potvrda o invaliditetu;

 novi sustav prikupljanja podataka, liječenja i organizacije informacija o invaliditetu kako bi se poduprlo donošenje odluka;

 kvalificiranje intervencija u javnim prostorima;

 uključivanje osoba s invaliditetom u odluke, mjere, programe i projekte;

 proširenje modela potpore neovisnom životu kojim se pruža osobna pomoć osobama s invaliditetom;

 prilagodba sustava osposobljavanja, zapošljavanja i kvalifikacija za osobe s invaliditetom.

3.22

Re-C03-r05

M

Stupanje na snagu pojednostavnjenog režima ugradnje socijalne opreme

Stupanje na snagu pojednostavnjenog režima ugradnje socijalne opreme

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Stupanje na snagu pojednostavnjenog režima ugradnje socijalne opreme sa sljedećim značajkama:
 Utvrđivanje zahtjeva za izdavanje dozvola i regularizaciju stambene strukture za starije osobe koje djeluju nezakonito;
 Uvođenje kriterija kvalitete u usluge i socijalne ustanove za skrb;

Stvaranje okvira za uvođenje novih vrsta socijalnih odgovora kao što su suradničko stanovanje i novi modeli kućne podrške kako bi se zadovoljile različite potrebe starijih osoba.

3.23

Re-C03-r07

M

Odobrenje akcijskih planova za zajednice u nepovoljnom položaju u metropolitanskim područjima Lisabona i Porta

Odobrenje akcijskih planova za zajednice u nepovoljnom položaju u metropolitanskim područjima Lisabona i Porta za dotična područja.

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Odobravanje akcijskih planova za zajednice u nepovoljnom položaju u metropolskim područjima Lisabona i Porta. Akcijski planovi usmjereni su na dva glavna područja: i. intervencije u javnom prostoru i socijalnoj infrastrukturi kao što su jaslice i osnovne škole, zdravstvene ustanove i ustanove za kulturna događanja, radionice i/ili tečajevi osposobljavanja; intervencije nematerijalne prirode za promicanje socijalne kohezije, kao što su aktivno uključivanje zajednica u njihovo osmišljavanje i provedbu, promicanje poduzetništva malih lokalnih poduzeća, osmišljavanje projekata za borbu protiv neuspjeha u školi i napuštanja školovanja, pružanje strukovnog osposobljavanja i promicanje sporta. Uspostavlja se model upravljanja koji se temelji na načelima višerazinskog upravljanja i uključuje različite aktere od središnje vlasti do lokalnih područja/susjedstava. Istodobno moraju postojati lokalne tehničke jedinice kao operativni predvodnici ovog modela kako bi se promicalo vlasništvo i blizina u upravljanju ugovorima i njihovoj provedbi.

3.24

Re-C03-i06 

M 

Potpisivanje sporazuma između općina Lisabon/Porto i lokalnih tehničkih jedinica kojima se utvrđuje područje primjene mjera koje treba podržati. 

Potpisivanje sporazuma o planovima za 12 područja intervencije 

 

 

 

TROMJESEČJE 

2022 

Potpisivanje sporazuma između metropolskih područja Porta i Lisabona i lokalnih tehničkih jedinica zaduženih za svako od 12 područja intervencije (tj. četvrti) kojima se utvrđuje opseg mjera koje će se podupirati, vremenski okvir njihova izvršenja, dodijeljena proračunska potpora u iznosu od 225 milijuna EUR i odabrani pokazatelji uspješnosti. Mjere koje se podupiru pripadaju sljedećim kategorijama:

• Promicanje zdravlja i kvalitete života zajednica

• Fizičku nadogradnju javnog prostora ili jačanje socijalne, zdravstvene, stambene ili sportske infrastrukture

• Gospodarska obnova socijalno ugroženih područja

•Poduzetništvo malih i lokalnih poduzeća

• Pristup zdravlju, razvoj zdravlja zajednice i borba protiv ovisnosti

• Programi aktivnog i zdravog starenja

• Projekti za borbu protiv neuspjeha u školi i napuštanja školovanja

•Kvalifikacija odraslih osoba i certificiranje vještina

• Dijagnoza potreba stanovništva i razvoj pismenosti odraslih, učenje portugalskog jezika i programi digitalne uključenosti

• Strukovno osposobljavanje i politike

• Pristup kulturi i kreativnosti

• Sudjelovanje Zajednice u upravljanju programom

• Osnaživanje lokalnih aktera u partnerskim mrežama

• Rješenja za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti

• Promicanje sporta

•Građanstvo i pristup pravima i građansko sudjelovanje

Opis poslova za predstojeće pozive na podnošenje projekata uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

3.25

Re-C03-i06

M

Objava izvješća o praćenju metropolskih područja Porta i Lisabona u vezi s mjerama poduzetima u svakom od 12 područja intervencije.

Objava izvješća o praćenju na metropolitanskim područjima Porta i Lisabona

 

 

 

TROMJESEČJE

2024

Objava izvješća o praćenju metropolskih područja Porta i Lisabona u kojem se opisuje napredak postignut u provedbi mjera koje se financiraju iz programa u svakom području intervencije, uključujući izvršenje proračuna i uspješnost u odnosu na odabrane pokazatelje za svaku mjeru.

3.26

Re-C03-i06

T

Potpuna provedba najmanje 90 % mjera

 

%

0

90

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Potpuna provedba najmanje 90 % mjera dogovorenih u sporazumima potpisanima za 12 područja intervencije, za izvršeni proračun od najmanje 225 000 000 EUR.

3.28

Re-03-i07-RAA

T

Proširena ili obnovljena mjesta u domovima za starije i nemoćne osobe

Broj

0

91

TROMJESEČJE

2026

Broj mjesta u domovima za starije osobe (ERPI) proširenih ili obnovljenih u autonomnoj regiji Azorima.
U slučaju izgradnje novih zgrada, potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

3.29

Re-C03-r38

M

Izvješće radne skupine za jedinstvenu socijalnu naknadu

Objava izvješća radne skupine za jedinstvenu socijalnu naknadu

TROMJESEČJE

2025

Objava izvješća radne skupine za jedinstvenu socijalnu naknadu, koje sadržava glavne elemente njegove strukture i formalne provedbe. Izvješće uključuje procjenu njegova učinka na pokrivenost, razinu primjerenosti i djelotvornosti, uključujući aspekte kao što su sprečavanje preklapanja, uklanjanje nedostataka u socijalnoj zaštiti i poboljšanje razine iskorištenosti.

3.30

Re-C03-r38

M

Stupanje na snagu jedinstvene socijalne naknade (u okviru sustava socijalne zaštite građanstva) i Zakonika o socijalnim davanjima

Odredba u zakonodavstvu u kojoj se navodi stupanje zakonodavstva na snagu

TROMJESEČJE

2026

Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se uspostavlja jedinstvena socijalna naknada (u okviru sustava socijalne zaštite građanstva), nakon objave izvješća radne skupine za jedinstvenu socijalnu naknadu i savjetovanja s relevantnim dionicima.

Stupanje na snagu zakonodavstva o Zakoniku o socijalnim davanjima kojim se pojednostavnjuje, usklađuje i učvršćuje zakonodavstvo kojim se uređuju socijalna davanja.

D. SASTAVNI DIO 4: Kultura

Komponenta se odnosi na izazove povezane s posljedicama pandemije bolesti COVID-19 i naslijeđene probleme koji proizlaze iz kroničnog nedostatka resursa za održavanje, obnovu i modernizaciju kulturnih instalacija i opreme.

Glavni su ciljevi komponente Kultura obnova zgrada i nacionalnih spomenika; zaštita obrtničkih tehnika i zanimanja; modernizacija tehnološke infrastrukture i kulturnih instalacija; digitalizacija umjetničkih djela i kulturne baštine; i internacionalizaciju, modernizaciju i digitalnu tranziciju knjižara i izdavaštva knjiga.

Komponenta pridonosi ispunjavanju preporuka po državama članicama da poduzmu sve potrebne mjere za djelotvoran odgovor na pandemiju, održavanje gospodarstva i potporu njegovu oporavku (preporuka za pojedinu zemlju br. 1 2020); i poduprijeti upotrebu digitalnih tehnologija za povećanje konkurentnosti poduzeća (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 2020).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje RE-C04-i01: Kulturne mreže i digitalna tranzicija

Cilj je mjere nadogradnja tehnološke infrastrukture javnih kulturnih instalacija kojom se potiče njihova digitalna tranzicija. Konkretnije, to uključuje buduće očuvanje umjetničkih djela i kulturne baštine; poboljšanje kulturnog iskustva; povećanje potražnje za kulturnim aktivnostima i dopiranje do nove publike, posebno novih generacija. Očekuje se da će se otpornost sektora povećati promicanjem novih poslovnih modela kao što su pretplata i internetski prijenos; te potpora kulturnim područjima sa snažnom tehnološkom komponentom kao što je produkcija 3D filmova.

To ulaganje sastoji se od sljedećih intervencija:

-modernizacija tehnološke infrastrukture kulturnih ustanova

okupnja informatičke opreme, stvaranje mobilnih internetskih knjižnica, informacijskih sustava i integriranih kataloga za 239 javnih knjižnica;

opostavljanje pokrivenosti bežičnim internetom u 50 muzeja, palača i spomenika;

okupnja digitalne opreme i opreme za videoprojekciju za 155 kina i javnih centara za suvremenu umjetnost;

otehnološku modernizaciju i održavanje javnih laboratorija;

otehnološka modernizacija nacionalnog arhiva pokretnih slika (ANIM);

ougradnja nacionalnog arhiva zvuka.

-digitalizacija i virtualizacija zbirki Glavne uprave za knjige, arhive i knjižnice (DGLAB), portugalske nacionalne knjižnice, javne knjižnice Évora, Cinematheque, zbirki kojima upravljaju Glavna uprava za kulturnu baštinu (DGPC) i regionalnih uprava za kulturu i digitalizaciju audiovizualnog materijala iz povijesnih arhiva te zemlje:

odigitalizacija i virtualizacija zbirki javnih knjižnica (20000000 slika);

odigitalizacija i virtualizacija zbirki nacionalnih arhiva (19 5 00 000 dokumenata);

odigitalizacija 59500 zapisa javnih muzeja;

ovirtualni posjeti muzejima;

odigitalizacija 1000 filmova (Cinematheque); and

odigitalizacija i stavljanje na raspolaganje javnosti 45000 sati audiovizualnog materijala iz povijesnih medija i pružatelja usluga televizijskog emitiranja u zemlji

-Internacionalizacija, modernizacija i digitalna tranzicija knjiga i autora:

opotpora u prevođenju i objavljivanju knjiga na strane jezike.

opotpora za prevođenje i izdavanje književnih djela, uključujući audioknjige i e-knjige;

opotpora modernizaciji i digitalnoj tranziciji knjižara za kupnju opreme i tehnologije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje RE-C04-i02: Kulturne baštine

Cilj je ove mjere obnova kulturnih objekata koji su klasificirani kao kulturna baština. Jedan je od glavnih ciljeva prilagodba tih postrojenja novim ekološkim standardima. To podrazumijeva mjere kao što je smanjenje potrošnje primarne energije u zgradama, zajedno s intervencijom u povijesnim zelenim parkovima s jedinstvenom florom i faunom radi promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i njihova ublažavanja učinkovitom ponovnom uporabom vode za navodnjavanje.

To ulaganje sastoji se od sljedećih intervencija:

-stvaranje repozitorija informacija i dokumentacije o domaćoj obrtničkoj proizvodnji, identifikaciji i mapiranju sirovina;

-postavljanje laboratorija i pravaca inicijative za tehnološki centarSaber Fazer(zaštita obrtničkih tehnika i zanimanja), uključujući stavljanje proizvoda na tržište;

-stvaranje aktivnosti (pedagoških i informativnih o tradicionalnim tehnikama);

-dovršetak radova u muzejima, spomenicima, državnim palačama i nacionalnim kazalištima, uključujući obnovu i/ili prekvalifikaciju;

-izgradnja zgrade nacionalnog arhiva Sound.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

   

D.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje) 

Ključna etapa / ciljna vrijednost

Ime 

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape) 

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti) 

Okvirni vremenski okvir za dovršetak 

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti 

Jedinica mjere 

Osnovna vrijednost 

Cilj 

Q 

Godina 

4.1

Re-C04-i01 

Tehnološke specifikacije za mrežu kulturnih objekata

Izvješće o tehnološkim specifikacijama za mrežu kulturnih ustanova

 

  

 

TROMJESEČJE 

2022 

Detaljna definicija tehnoloških specifikacija za mrežu kulturnih objekata 

4.2

Re-C04-i01 

Financijska potpora digitalnoj tranziciji knjižara

 

Broj

200 

ČETVRTO TROMJESEČJE 

2025 

Broj knjižara primio je financijsku potporu za digitalnu tranziciju knjižara, subvencionirajući 60 % troškova košarice tehnološke opreme i usluga po knjižari (npr. skener za knjige, Wi-fi i VPN mreže, internetske stranice za knjižare, integrirani računovodstveni sustav itd.)

4.3

Re-C04-i01 

Digitalizacija i virtualizacija javnih zbirki

Digitalizacija i virtualizacija javnih zbirki

  

  

  

ČETVRTO TROMJESEČJE 

2025 

Digitalizacija i virtualizacija zbirki: glavna uprava za knjige, arhive i knjižnice;

portugalska nacionalna knjižnica,

javna knjižnica Évora, 

Cinemateca i muzeji (koji upravljaju DGPC i regionalne uprave za kulturu)

Javne knjižnice (20000000 slika)

Nacionalni arhivi (19500000 dokumenata)

Javni muzeji (59500 zapisa)

Virtualni posjeti muzejima (65 muzeja)

Cinematheque (1000 filmova)

Arhivi pružatelja povijesnih medija i usluga televizijskog emitiranja (digitalizirani i stavljeni na raspolaganje javnosti, 45000 sati sadržaja videokaseta)

4.4

Re-C04-i01 

M

Isporuka modernizirane tehnološke infrastrukture za mrežu kulturnih ustanova 

Isporuka modernizirane tehnološke infrastrukture za kulturne objekte

 

  

 

TROMJESEČJE 

2026

Isporuka računalne opreme i integriranih informacijskih i katalogskih sustava za 239 javnih knjižnica; pokrivenost bežičnim internetom 50 muzeja, palača i spomenika; kupnja opreme za projekciju videozapisa i kina za 155 kina i javnih centara za suvremenu umjetnost.

4.5

Re-C04-i01 

Financijska potpora za prevođenje i izdavanje književnih djela

  

Broj

  

5 200 

ČETVRTO TROMJESEČJE 

2025 

Broj književnih djela kojima je pružena financijska potpora za prevođenje i objavljivanje književnih djela te izdavanje audioknjiga i e-knjiga financiranjem 60 – 70 % troškova prevođenja i izdavaštva.

4.9

Re-C04-i01

M

Tehnološka modernizacija ANIM-a – nacionalnog arhiva pokretnih slika

Isporuka opreme

TROMJESEČJE

2023

Isporuka opreme za tehnološku modernizaciju Nacionalnog arhiva pokretnih slika.

4.10

Re-C04-i01

T

Isporuka opreme za ugradnju nacionalnog arhiva Sounda i za tehnološku modernizaciju javnih laboratorija

Broj

0

5

TROMJESEČJE

2026

Broj zgrada i laboratorija za koje je isporučena oprema (Nacionalni arhiv Sound i javni laboratoriji: José Figueiredo Laboratory, CNANS, LARQ i Forte de Sacavém).

4.6

Re-C04-i02 

Uspostava mreže „Saber Fazer” 

Stvaranje repozitorija informacija i dokumentacije o domaćoj obrtničkoj proizvodnji, identifikaciji i mapiranju sirovina

  

  

  

ČETVRTO TROMJESEČJE 

2022 

Uspostava mreže „Saber Fazer”: stvaranje repozitorija informacija i dokumentacije o domaćoj artizanalnoj proizvodnji; te utvrđivanje i mapiranje sirovina koje se upotrebljavaju u obrtničkoj proizvodnji.

4.7

Re-C04-i02 

T

Potpisani ugovori za obnovu i očuvanje zgrada kulturne baštine i nacionalnih kazališta

Broj potpisanih ugovora

Broj

0

49

TROMJESEČJE

2023

Broj kulturnih lokaliteta za koje su potpisani ugovori za obnovu i očuvanje muzeja, spomenika, državnih palača i nacionalnih kazališta.

4.8

Re-C04-i02 

Dovršeni radovi na obnovi i očuvanju zgrada kulturne baštine i nacionalnih kazališta

Završetak radova

Broj

0

75

TROMJESEČJE 

2026

Broj kulturnih lokaliteta na kojima su završeni radovi na obnovi i očuvanju muzeja, spomenika, državnih palača i nacionalnih kazališta.

4.11

Re-C04-i02 

M

Ugradnja laboratorija i putova inicijative za tehnološki centar „Saber Fazer” te stvaranje pedagoških i informativnih aktivnosti o tradicionalnim tehnikama.

Ugradnja laboratorija i putova te stvaranje informativnih aktivnosti

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Postavljaju se laboratoriji i putovi inicijative za tehnološki centar „Saber Fazer”.

Stvaraju se pedagoške i informativne aktivnosti o tradicionalnim tehnikama

4.12

Re-C04-i02

M

Završetak izgradnje Nacionalnog arhiva zvuka

Završetak građevinskih radova

TROMJESEČJE

2026

Završetak izgradnje zgrade za nacionalni arhiv Sound. Zgrada mora imati iskoristivu površinu od najmanje 1 100 m² i biti opremljena za, među ostalim, čuvanje zvučnih dokumenata. Potrošnjaprimarne energije zgrade n ew mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

E. SASTAVNICA 5: Ulaganja i inovacije

Ovom komponentom portugalskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi povezani s relativno skromnom razinom istraživanja i inovacija, posebno poticanjem veza između poduzeća i znanosti, s posebnim naglaskom na inovacijama u području zelene tranzicije, te izazovima povezanima s kroničnom nedovoljnom kapitalizacijom portugalskog poslovnog sektora koja se dodatno pogoršala zbog pandemije bolesti COVID-19.

Cilj je komponente povećati konkurentnost i otpornost portugalskog gospodarstva mjerama osmišljenima za jačanje istraživanja poticanjem prijenosa njegovih rezultata u poslovni sektor, čime se promiču inovacije i ulaganja. Dio komponente koji se odnosi na istraživanja i inovacije usmjeren je na poboljšanje suradnje između akademske zajednice i poduzeća, jačanje znanstvenog i tehnološkog potencijala Portugala te potporu provedbi ambicioznih i sveobuhvatnih programa istraživanja i inovacija kojima se rješavaju glavni socioekonomski i okolišni izazovi. Očekuje se da će se to postići povećanim i učinkovitijim ulaganjima u istraživanje i razvoj te inovacije, ciljanom potporom za bolje pretvaranje rezultata istraživanja u ulaganja, diversifikaciju i specijalizaciju proizvodne strukture, iskorištavanjem stvarnog potencijala za konkurentnu potvrdu postojećih industrijskih sektora i područja u nastajanju te doprinosom dvostrukoj tranziciji. Konkretno, cilj je te komponente povećati izvoz robe i usluga visoke dodane vrijednosti, povećati ulaganja u istraživanje i razvoj (putem novih visokokvalificiranih radnih mjesta i povećanjem rashoda poduzeća za istraživanje i razvoj) te doprinijeti smanjenju emisija CO2.

U skladu s potrebom za podupiranjem solventnosti proizvodnog sustava i rješavanjem tržišnih nedostataka u pristupu financiranju, ta komponenta uključuje reformu i ulaganja kojima se doprinosi poboljšanju portugalskog tržišta financiranja poduzeća osnivanjem i jačanjem kapitala Nacionalne razvojne banke, Banco Português de Fomento i razvojem novih financijskih instrumenata. Komponentom se uvode i reforme tržišta kapitala kako bi se dugoročno ojačala tržišta kapitala u Portugalu revizijom postojećeg pravnog okvira i donošenjem novih zakona, s posebnim naglaskom na društvima za ulaganje u vrijednosne papire radi razvoja gospodarstva (SIMFE), subjektima za zajednička ulaganja i revizijom Zakonika o vrijednosnim papirima.

Komponentom se podupire provedba preporuke za pojedinu zemlju o ulaganjima u klimatsku tranziciju (preporuka za pojedinu zemlju br. 3 2020.), preporuke za pojedinu zemlju o usmjeravanju ekonomske politike povezane s ulaganjima u inovacije (preporuka za pojedinu zemlju br. 3 2019.) i preporuke za pojedinu zemlju br. 3 2020. (usmjeravanje ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju). Komponenta pridonosi provedbi preporuke za pojedinu zemlju o provedbi privremenih mjera usmjerenih na osiguravanje pristupa likvidnosti za poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća, i promicanje privatnih ulaganja radi poticanja gospodarskog oporavka (preporuka za pojedinu zemlju br. 3 2020).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma RE-r09: Promicanje istraživanja, inovacija i razvoja te inovativnih ulaganja u poduzeća

Cilj je reforme potaknuti ulaganja u istraživanje i razvoj, posebno osiguravanjem povoljnih okvirnih uvjeta za povećanje učinkovitosti i djelotvornosti javnih i privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj. Reforma je dio ažuriranja Strategije za tehnološke i poduzetničke inovacije za razdoblje 2018. – 2030. Cilj je ovog ažuriranja olakšati financiranje i operacionalizaciju javno-privatnih partnerstava kao potpore ambicioznim istraživačkim i inovacijskim programima. Cilj je reforme pojednostavniti pristup instrumentima financiranja za aktivnosti istraživanja i razvoja te pridonijeti povećanju predvidljivosti i stabilnosti financiranja uspostavom višegodišnjeg programskog okvira za javna ulaganja u istraživanje i razvoj, uz potporu neovisnog sustava praćenja ulaganja u istraživanje i razvoj. U vezi s tom reformom treba provesti ulaganja RE-C05-i01.01 i RE-C05-i01.02.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma RE-r11: Proširenje i konsolidacija mreže institucija sučelja.

Cilj je reforme poboljšati veze između akademske zajednice i poduzeća kako bi se poboljšali protok znanja i prijenos tehnologije.

Reforma se sastoji od revizije i standardizacije zakonodavnog i regulatornog okvira sustava tehnološkog sučelja, posebno tehnoloških centara i centara INTERFACE osnovanih u okviru programa INTERFACE. Tehnološki centri i centri INTERFACE povezuju istraživačke organizacije (uključujući visoka učilišta) i poduzeća kako bi poduprli prijenos znanja i tehnologije. Reformom se utvrđuje postupak osnivanja tih subjekata te njihov model upravljanja i financiranja.

Radna skupina za razvojnu tehnološku infrastrukturu koju je osnovala vlada zadužena je za pripremu zakonodavnog prijedloga.

U vezi s tom reformom treba provesti ulaganja RE-C05-i01.01 i RE-C05-i01.02.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma RE-r12: Program istraživanja i inovacija za održivu poljoprivredu, hranu i poljoprivrednu industriju.

Cilj je reforme ojačati poljoprivredni sektor u Portugalu i osigurati sigurnost opskrbe hranom i ishrane, doprinijeti zdravlju i dobrobiti, poboljšati upravljanje ruralnim područjima, unaprijediti očuvanje biološke raznolikosti, boriti se protiv učinaka klimatskih promjena, uz potrebne prilagodbe i doprinose ublažavanju njihovih učinaka te poticati druge gospodarske aktivnosti, kao što su, među ostalim, poljoprivredne usluge, pa čak i ugostiteljstvo i turizam.

Reformom se podupire provedba inovacijskog programa za poljoprivredu 20|30. Sastoji se od osiguravanja potrebnih sredstava za ažuriranje i pripremu postojeće infrastrukture te promicanja funkcionalnih saveza duž poljoprivredno-prehrambenog lanca, poduzeća i istraživanja kako bi se promicao razvoj i integracija istraživanja i inovacija usmjerenih na potrebe poljoprivrednog sektora u cilju zelene i digitalne tranzicije.

Provedba reforme trebala je biti dovršena do 31. prosinca 2020.

Ulaganje RE-C05-i01.01: Mobiliziranje programa/Saveza za poslovne inovacije.

Cilj je tog ulaganja mobilizirati i ojačati znanstvene i tehnološke kapacitete Portugala uvođenjem ambicioznih programa istraživanja i inovacija koji se temelje na konzorcijima poslovnog i akademskog svijeta.

Ulaganje se prvenstveno sastoji od bespovratnih sredstava za provedbu programa mobilizacije/Saveza za poslovne inovacije s pomoću dvaju komplementarnih instrumenata: i. paktove za inovacije kojima se promiče suradnja i koji vode razvoju inovacijskih projekata te ii. pokretanje projekata usmjerenih na istraživanje i razvoj te njihovu pretvorbu u novu robu i usluge ulaganjem. Programi mobilizacije odabiru se putem otvorenih konkurentnih poziva na podnošenje strateških planova koje predlažu konzorciji između poduzeća i akademskih, znanstvenih i/ili tehnoloških institucija. Ta se ulaganja temelje na strateškom okviru koji će se provesti u okviru RE-r09 i jačaju ulogu institucija sučelja i konsolidaciju te mreže.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca 10 ; aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 11 ; aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama 12 i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu 13 ; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C05-i01.02: Zeleni programi/Savezi za poslovne inovacije

Cilj je tog ulaganja provesti iste instrumente kao u dokumentu RE-C05-i01.01, no specijalizirani su za ograničeni skup zelenih programa putem konzorcija između poduzeća i akademskih, znanstvenih i/ili tehnoloških institucija za potporu inovacijama (s naglaskom na zelenoj tranziciji, područje 022 Priloga Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost).

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca 14 ; aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 15 ; aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama 16 i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu 17 ; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C05-i02: Misija sučelja – obnova mreže znanstvene i tehnološke potpore i smjernice za proizvodnu strukturu

Cilj je ulaganja ojačati i osnažiti nacionalni znanstveni i tehnološki sustav te poboljšati veze poslovne akademske zajednice kako bi se osigurao učinkovit prijenos tehnologije i pretvaranje rezultata istraživanja u inovacije. Ulaganje se sastoji od konsolidacije novog modela financiranja centara za sustav tehnološkog sučelja i suradničkih laboratorija CoLAB privatnih neprofitnih udruženja ili poduzeća čiji je cilj izravno ili neizravno stvaranje kvalificiranih radnih mjesta provedbom istraživačkih i inovacijskih programa koji se temelje na strukturi jedne trećine osnovnog financiranja, 1/3 konkurentnog financiranja i jedne trećine tržišnog financiranja, osiguravanjem 186 milijuna EUR osnovnih sredstava za misiju sučelja. Ulaganje se sastoji od 500 društava koja imaju koristi od ovog programa i usluga koje pružaju subjekti INTERFACE. Očekuje se da će se kombiniranim djelovanjem u okviru reforme RE-r11 i Investicija RE-C05-i02 ostvariti prethodno navedeni ciljevi.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca 18 ; aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 19 ; aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama 20 i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu 21 ; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C05-i03: Program istraživanja i inovacija za održivu poljoprivredu, hranu i poljoprivrednu industriju [Inovacijski program za poljoprivredu 20 30].

Cilj je tog ulaganja potaknuti istraživanje i inovacije kako bi se postigla održivija poljoprivreda.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za javne i privatne subjekte za potporu inovacijskom programu za poljoprivredu 20|30. Program je strukturiran u 15 vodećih inicijativa kojima se podupiru projekti istraživanja i razvoja i inovacija te pet projekata za strukturiranje inovacija usmjerenih na digitalizaciju. Ti istraživački i inovacijski projekti odgovaraju potrebama utvrđenima u portugalskom strateškom planu za zajedničku poljoprivrednu politiku. Različite inicijative uključuju mjere za kružno biogospodarstvo i preciznu poljoprivredu. Pri odabiru projekata u obzir se uzimaju različiti proizvodni sustavi i sektori. Očekuje se da će se poduprijeti 100 istraživačkih i inovacijskih projekata. Osim toga, ulaganje uključuje oporavak i nadogradnju znanstvenih objekata i opreme 24 eksperimentalna gospodarstva i laboratorija (inovacijski centri).

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca 22 ; aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 23 ; aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama 24 i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu 25 ; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Investment RE-C05-i04-RAA: Dokapitalizacija poslovnog sustava Azora

Cilj je mjere riješiti strukturni problem nedovoljne kapitalizacije poduzeća u Autonomnoj regiji Azorima.

To ulaganje sastoji se od osnivanja subjekta posebne namjene koji zatim ulaže 125 000 000 EUR u održiva azorska poduzeća uglavnom u obliku vlasničkog kapitala. Ulaganjem se dopunjuju nacionalna ulaganja usmjerena na kapitalizaciju poduzeća regionalnom omotnicom i namjenskim instrumentima koji odgovaraju posebnostima poslovne strukture Autonomne regije.

Svi projekti provode se u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Osim toga, Portugal se obvezao da će se u dokumentu o politici ulaganja koji se odnosi na instrument od 125 000 000 EUR, koji će donijeti Banco Português de Fomento kao upravljačko tijelo subjekta posebne namjene, detaljno navode kriteriji za odabir/prihvatljivost za poduzeća kojima se pruža potpora, pri čemu se osigurava poštovanje klimatskih i okolišnih zahtjeva Mehanizma za oporavak i otpornost, uključujući usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za podržanu imovinu/aktivnosti i/ili društva te utvrđivanje ciljeva ulaganja i ciljanih povrata. Radi usklađenosti s tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) poduzeća koja primaju potporu, politikom ulaganja zahtijeva se sljedeće:

-primjena provjere održivosti,

-popis za isključenje koji se sastoji od sljedećih elemenata:

-Djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca 26 ;

-Aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 27 ;

-Aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama 28 i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu 29 ;

-Djelatnosti kod kojih dugoročno odlaganje otpada može uzrokovati dugoročnu štetu okolišu, kao što je nuklearni otpad; and

-Istraživanje, razvoj i inovacije posvećeni prethodno navedenoj imovini i aktivnostima.

-obvezne provjere usklađenosti sa zakonodavstvom koje provode Banco Português de Fomento i/ili njezini odabrani financijski posrednici za transakcije izuzete od provjere održivosti i

-korisnici potpore u obliku vlasničkog kapitala koji najmanje 50 % svojih prihoda ostvaruju od aktivnosti navedenih na popisu za isključenje kako bi donijeli i objavili planove zelene tranzicije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Investment RE-C05-i05-RAA: Gospodarski oporavak azorske poljoprivrede

Cilj je ulaganja potaknuti poljoprivredu na Azorima, sa snažnim naglaskom na održivosti i promicanju lokalne proizvodnje. Poljoprivreda na Azorima ima veliku gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu važnost za regionalnu koheziju s obzirom na rascjepkanost regionalnog područja koje karakteriziraju otoci s posebnim obilježjima. Cilj je tih ulaganja i. pridonijeti otpornosti i održivom rastu regionalnog proizvodnog potencijala, ii. ublažiti gospodarske i socijalne posljedice krize na poljoprivredni i poljoprivredno-prehrambeni sektor na Azorima i iii. doprinijeti dvostrukoj klimatskoj i digitalnoj tranziciji u poljoprivrednom i poljoprivredno-prehrambenom sektoru na Azorima.

Ulaganje se sastoji od i. potpore projektima ulaganja u inovacije proizvoda i proizvodnih procesa za regionalna poljoprivredna poduzeća, ii. javnih ulaganja u inovacije i dvostruku tranziciju (uključujući program za poboljšanje vještina poljoprivrednika za dvostruku tranziciju i održivu potrošnju, uključujući certificiranje) i iii. javnih ulaganja u restrukturiranje, uključujući ulaganja u inovacije proizvodnih procesa i zelenu tranziciju regionalne mreže za klanje i certificiranje kvalitete mlijeka.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C05-i07-RAM: Instrumenti kapitalizacije za trgovačka društva u Madeiri

Cilj je ove mjere poduprijeti ulaganja u Autonomnu regiju Madeiru s ciljem rješavanja strukturnih problema s likvidnošću lokalnih poduzeća te jačanja konkurentnosti regionalnog gospodarstva.

To ulaganje sastoji se od jačanja financijske potpore odobrene kreditnom linijom (investeRAM 2020). Instrumentom se poduzećima osiguravaju kreditna jamstva kojima se jamči ukupan iznos zajmova u iznosu od 15 900 000 EUR. Instrumentom se subvencioniraju i kamatni rashodi za zajmove (za 100 % nerizične (Euribor) stope uvećane za najmanje 60 % raspona rizika do 3,4 %). Ulaganje se provodi protokolom između Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial i financijskih posrednika koje oni odaberu.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu” u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), pravni sporazumi između Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial i financijskih posrednika koje su oni odabrali, kao i naknadni provedbeni sporazum (protokol) financijskog instrumenta:

-Isključiti sljedeći popis djelatnosti i imovine iz prihvatljivosti: (i) djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca 30 ; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 31 ; iii. aktivnosti i sredstva povezana s odlagalištima otpada, spalionicama 32 i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu 33 ; and

-Zahtijevati usklađenost primatelja s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C05-i08: Više digitalnih znanosti

Cilj je ove mjere ubrzati proces digitalne transformacije i digitalizacije znanosti te usluga kojima se podupire nacionalni znanstveni i tehnološki sustav.

U tu svrhu ulaganje:

·Dovršetak kampusa „Znanost XXI” i „Znanstvena služba” (fizička i internetska), gdje će usluge i mehanizmi financiranja za istraživače, subjekte za istraživanje i razvoj te ustanove visokog obrazovanja biti dostupni na jednom mjestu;

·Uspostaviti Nacionalni centar za napredno računalstvo (CNCA), koji će pokrivati portugalski nacionalni doprinos novom superračunalu „Deukalizacija” i dovršiti podatkovnu infrastrukturu/potpornu infrastrukturu za rad dvaju superračunala „Deucalion” i „Mare Nostrum 5”;

·Podupiranje pokretanja projektnog programa istraživanja i razvoja usmjerenog na razvoj i provedbu naprednih sustava kibersigurnosti, umjetne inteligencije i znanosti o podacima u javnoj upravi, kao i programa znanstvenog osnaživanja;

·Povećati broj tečajeva koji se nude putem Nacionalne platforme za masovne internetske tečajeve (NAU);

·Provedba Nacionalnog programa za otvorenu znanost i istraživačke podatke (PNCADAI).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje RE-C05-i09 – rast: Mobilizacija programa/Saveza za poslovne inovacije

Cilj je ovog ulaganja povećati ulaganja RE-C05-i01, u okviru sastavnice 5. Proširenim dijelom mjere povećava se broj proizvoda, procesa ili usluga dovršenih iz programa mobilizacije/Saveza za poslovne inovacije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C05-i10 – rast: Zeleni programi/Savezi za poslovne inovacije

Cilj je ovog ulaganja povećati ulaganja RE-C05-i01.02 u okviru sastavnice 5. Proširenim dijelom mjere povećava se broj proizvoda, procesa ili usluga iz dodatnih zelenih programa.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

5.1

Re-C05-r09

M

Ažuriranje smjernica za strategiju za tehnološke i poslovne inovacije za Portugal 2030.

Objava ažuriranih smjernica za strategiju za tehnološke i poslovne inovacije za Portugal 2030.

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Ažuriranje Odluke Vijeća ministara o odobravanju smjernica za strategiju tehnoloških i poslovnih inovacija za Portugal, 2018. – 2030., uzimajući u obzir nedavno donesenu strategiju za Portugal do 2030. i nove izazove gospodarskog oporavka.

5.2

Re-C05-r11

T

Proširenje mreže priznatih laboratorija za suradnju

 

Broj

26

35

TROMJESEČJE

2021

Priznavanje i dodjela kvalifikacija za nove suradničke laboratorije – Proširenje mreže suradničkih laboratorija priznavanjem i dodjelom titule novim subjektima, što proizlazi iz postupka prijave i evaluacije koji provodi neovisno ocjenjivačko povjerenstvo stručnjaka s priznatim međunarodnim zaslugama koje je imenovao Upravni odbor FCT-a, I.P (Zaklada za znanost i tehnologiju)

5.3

Re-C05-r11

M

Stupanje na snagu novog pravnog režima za tehnološke i inovacijske centre

Stupanje na snagu novog pravnog režima za tehnološke i inovacijske centre

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Zakonodavstvo preispituje i standardizira zakonodavni i regulatorni okvir subjekata koji čine dio znanstvenog i tehnološkog sustava, određujući njegov model financiranja i evaluacije.

5.4

Re-C05-r12

M

Odobrenje inovacijskog programa za poljoprivredu

Odobrenje inovacijskog programa za poljoprivredu

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2020

Objava Odluke Vijeća ministara o potvrđivanju inovacijskog programa za poljoprivredu. Odluka Vijeća ministara objavljena 15.10.2020.

5.5

Re-C05-i01.01

T

Sklapanje ugovora za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga u relevantnim strateškim područjima (planovi inovacija).

 

Broj

0

6

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Sklapanje šest ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) s konzorcijima, koji uključuju: Identifikaciju sastavnih subjekata konzorcija;

Poslovni plan/ulaganje;

iznos financiranja;

Ciljeve kojima je korisnik vezan;

Oblik praćenja.

Ugovorima se podupire ukupno najmanje 60 proizvoda, procesa ili usluga. Opis poslova uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) primjenom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

5.6

Re-C05-i01.01

T

Završetak provedbe šest ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata)

 

Broj

0

6

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dovršetak proizvoda, procesa ili usluga u relevantnim strateškim područjima, koji proizlaze iz provedbe šest ugovora (sporazuma o inovacijama ili mobiliziranja projekata) sklopljenih s konzorcijima.

5.7 

Re-C05-i01.02

T

Sklapanje ugovora za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga u strateškim područjima relevantnima za niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama.

 

Broj

0

4

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Sklapanje četiriju ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) s konzorcijima, koji uključuju: Identifikaciju sastavnih subjekata konzorcija;

Poslovni plan/ulaganje;

iznos financiranja;

Ciljeve kojima je korisnik vezan;

Oblik praćenja.

Ugovorima se podupire ukupno najmanje 40 proizvoda, procesa ili usluga i odražava usklađenost s područjem intervencije 022 (Istraživački i inovacijski procesi, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima s naglaskom na niskougljičnom gospodarstvu te otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama). Opis poslova uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) primjenom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

5.8

Re-C05-i01.02

T

Dovršeni proizvodi, procesi ili usluge (PPS) relevantni za niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama

 

Broj

0

4

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dovršetak proizvoda, procesa ili usluga koji proizlaze iz provedbe četiriju ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) sklopljenih s konzorcijima, što odražava usklađenost s područjem intervencije 022 (Postupci istraživanja i inovacija, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima s naglaskom na niskougljičnom gospodarstvu te otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama).

5.9

Re-C05-i02

T

Ugovori sa subjektima za sučelje, uključujući suradničke laboratorije – kolabovi, sklopljeni

 

Broj

0

20

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Nakon poziva na podnošenje ponuda, odabir subjekata kojima će se pružiti potpora. Ovaj je poziv ograničen na predlagatelje koji su priznati kao „sučelje” ili kao suradnički laboratoriji.

Ugovori odražavaju usklađivanje s područjima intervencije 021 (prijenos tehnologije i suradnja između poduzeća, istraživačkih centara i obrazovnog sektora) i/ili 022 (Procesi istraživanja i inovacija, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima, s naglaskom na niskougljičnom gospodarstvu i otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama). Opis poslova uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) primjenom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

5.10

Re-C05-i02

T

Poduzeća koja imaju koristi od usluga koje pružaju subjekti sučelja, uključujući suradničke laboratorije – Colabs

 

Broj

0

500

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Izvješća o provedbi koja subjekti sučelja podnose svake godine omogućuju mjerenje kvantitativnog napretka u odnosu na posebne ciljeve koji su se primjenjivali u trenutku dodjele osnovnih sredstava, posebno broja poduzeća koja imaju koristi od pruženih usluga.

5.11

Re-C05-i03

M

Natječajni postupak za istraživačke i inovacijske projekte

Objava obavijesti o otvaranju natječajnog postupka za istraživačke i inovacijske projekte

 

 

 

TROMJESEČJE

2021

Pokretanje natječaja za istraživačke i inovacijske programe/projekte koji će se financirati u okviru inicijativa inovacijskog programa za poljoprivredu 2030.

Opis poslova uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. Kriterijima odabira osigurava se da su projekti usmjereni na:

o niskougljičnom gospodarstvu, otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama smanjenjem emisija, povećanjem sekvestracije ugljika ili jačanjem otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama u skladu sa zahtjevima iz područja intervencije 022 kako je navedeno u Prilogu VI. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost

ili projektima istraživanja i razvoja u području digitalizacije kao što su jedinstveni portal za poljoprivredu, prelazak na digitalnu tehnologiju te projekti istraživanja i inovacija povezani s lancima vrijednosti, u skladu sa zahtjevima područja intervencije 009.

5.12

Re-C05-i03

T

Završetak inovacijskih i istraživačkih projekata usmjerenih na zelene aspekte inovacijskog programa za poljoprivredu do 2030.

 

Broj

0

100

TROMJESEČJE

2025

Ukupno 100 financiranih i dovršenih projekata u području istraživanja i inovacija. Potpora istraživačkim i inovacijskim projektima i programima kojima se doprinosi najmanje jednoj od 15 inicijativa inovacijskog programa i koji su usmjereni na niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama.

5.13

Re-C05-i03

T

Završetak pet strukturiranih projekata usmjerenih na digitalne aspekte inovacijskog programa za poljoprivredu do 2030.

 

Broj

0

5

TROMJESEČJE

2025

Ukupno pet financiranih i dovršenih projekata za strukturiranje inovacija. Potpora inovacijskim projektima kojima se doprinosi barem jednoj od 15 inicijativa inovacijskog programa i koji su usmjereni na digitalizaciju.

5.14

Re-C05-i03

T

Obnova/modernizacija inovacijskih centara u poljoprivredi

 

Broj

0

24

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Stvaranje nacionalne inovacijske mreže za poljoprivredu, hranu i ruralni razvoj unapređenjem 24 inovacijska centra.

To ulaganje uglavnom obuhvaća obnovu infrastrukture i kupnju laboratorijske znanstvene opreme.

5.15

Re-C05-i04-RAA

M

Donošenje Uredbe o instrumentu za dokapitalizaciju poduzeća na Azorima

Regionalna vlada Azora donijela je uredbu o uspostavi mjere kapitalizacije i kojom se nalaže da Banco Portugues de Fomento donese investicijsku politiku

 

 

 

TROMJESEČJE

2021

Regionalna vlada Azora donijela je uredbu kojom se utvrđuje mjera kapitalizacije i kojom se nalaže da Banco Portugues de Fomento donese investicijsku politiku kojom se, među ostalim, utvrđuju kriteriji prihvatljivosti i odabira društava korisnika za svaku vrstu financijskih instrumenata. Uredbom se zahtijeva da politika ulaganja sadržava kriterije za odabir/prihvatljivost za usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) poduzeća koja primaju potporu, pri čemu se zahtijeva:

—upotrebu provjere održivosti,

—popis za isključenje koji se sastoji od sljedećih elemenata:

 Ulaganja povezana s fosilnim gorivima (uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca), osim za toplinu/energiju na bazi prirodnog plina koja je u skladu s uvjetima iz Priloga III. Smjernicama o načelu nenanošenja bitne štete

 Aktivnosti u okviru ETS-a s predviđenim emisijama ekvivalenta CO2 koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica.

Ulaganja u postrojenja za zbrinjavanje otpada na odlagalištima, postrojenja za mehaničku biološku obradu (MBT) i spalionice za obradu otpada. Popis izuzeća ne primjenjuje se na postrojenja namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati; postojećim postrojenjima u kojima je svrha ulaganja povećanje energetske učinkovitosti, hvatanje ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporaba materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva ulaganja ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja.

Djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može dugoročno naštetiti okolišu (npr. nuklearni otpad).

 Istraživanje, razvoj i inovacije posvećeni prethodno navedenoj imovini i aktivnostima.

—obvezne provjere usklađenosti s propisima koje provode BPF i/ili njegovi odabrani financijski posrednici za transakcije izuzete od provjere održivosti

—korisnici potpore u obliku vlasničkog kapitala koji najmanje 50 % svojih prihoda ostvaruju od aktivnosti navedenih na popisu za isključenje za donošenje i objavu planova za zelenu tranziciju.

5.16

Re-C05-i04-RAA

M

Donošenje politike ulaganja za instrument dokapitalizacije poduzeća na Azorima

BPF donosi investicijsku politiku koja obuhvaća sve financijske instrumente predviđene mjerom.

 

 

 

TROMJESEČJE

2021

BPF donosi investicijsku politiku koja obuhvaća sve financijske instrumente predviđene mjerom. Investicijsku politiku razvija i donosi BPF kao upravljačko tijelo subjekta koji drži udjele koji proizlaze iz financijskih instrumenata provedenih kako bi se pružila potpora poduzećima odabranima kao korisnici. Politika ulaganja odražava kriterije odabira/prihvatljivosti i primjenjive obveze/ciljeve utvrđene u Uredbi za instrument za dokapitalizaciju poduzeća na Azorima.

5.17

Re-C05-i04-RAA

T

Isporuka ukupnog iznosa od 125 000 000 EUR nefinancijskim društvima regije u obliku potpore vlasničkom i kvazivlasničkom kapitalu, u skladu s politikom ulaganja instrumenta. Indikativno, procjenjuje se da će najmanje 300 poduzeća dobiti potporu provedbom plana.

 

EUR

0

125 000 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Isplata potpore nefinancijskim društvima regije u obliku vlasničkog i kvazivlasničkog kapitala u ukupnom iznosu od 125 000 000 EUR, u skladu s politikom ulaganja donesenom za instrument dokapitalizacije poduzeća na Azorima. Banco Portugues de Fomento odgovorna je za izvješćivanje o provedenim operacijama. U tom se izvješću, osim financijskih kretanja, objavljuje i popis trgovačkih društava korisnika, njihov PIB i CAE, datum ugovora, dodijeljena financijska sredstva, vrsta korištenog financijskog instrumenta i, prema potrebi, uključeni financijski subjekt.

5.18

Re-C05-i05-RAA

M

Objava programa Azora za poljoprivredu, inovacije i digitalizaciju

Objava programa Azora za poljoprivredu, inovacije i digitalizaciju

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Objava Programa za inovacije i digitalizaciju u poljoprivredi na Azorima, uključujući plan za razvoj mreže za praćenje i obavijesti o poljoprivredi na otočnoj razini, kao i plan za prelazak na digitalnu stvarnost i preciznu poljoprivredu.

5.19

Re-C05-i05-RAA

T

Nove (zamijeniti zastarjele strukture) ili prekvalificirane strukture odgovorne za klanje životinja te certificiranje kvalitete mlijeka i sigurnosti hrane

 

Broj

0

3

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dovršetak radova na novim (zamijeniti zastarjele strukture) ili prekvalificiranim strukturama odgovornima za klanje životinja, certificiranje kvalitete mlijeka i sigurnosti hrane kako bi se odgovorilo na razvoj i sve veću potražnju tržišta, uključivanjem ulaganja u inovacije proizvodnih i organizacijskih procesa, u zelenu tranziciju, digitalnu tranziciju i dobrobit životinja.

5.20

Re-C05-i05-RAA

T

Projekti koji se podupiru u okviru programa potpore za restrukturiranje poduzeća u sektoru prerade i stavljanja na tržište

 

Broj

0

9

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Projekti odobreni i ugovoreni u okviru programa potpore za inovacije u proizvodima i procesima proizvodnje i organizacije, zelenu tranziciju i digitalnu tranziciju usmjerene na restrukturiranje poduzeća u poljoprivrednom sektoru prerade i stavljanja na tržište.

5.21

Re-C05-i05-RAA

T

Projekti koji primaju potporu u okviru programa potpore za restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava

 

Broj

0

178

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Projekti odobreni i ugovoreni u okviru programa potpore za inovacije u proizvodima i procesima proizvodnje i organizacije, zelenu tranziciju i digitalnu tranziciju usmjerene na restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava.

5.22

Re-C05-i05-RAA

T

Poljoprivredna gospodarstva koja primaju specijaliziranu tehničku potporu u okviru Programa za osnaživanje poljoprivrednika

 

Broj

0

2 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Poljoprivredna gospodarstva koja imaju koristi od specijalizirane tehničke potpore u okviru mjera koje se provode u okviru Programa za osnaživanje poljoprivrednika.

5.33

Re-C05-i07-RAM

M

Potpisivanje provedbenog sporazuma (protokol) između Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial i odabranih financijskih posrednika

Potpisivanje provedbenog sporazuma (protokol) između Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial i odabranih financijskih posrednika, koji obuhvaća sve financijske instrumente predviđene mjerom

TROMJESEČJE

2024

Potpisivanje provedbenog sporazuma (protokol) između Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial i odabranih financijskih posrednika koji obuhvaća sve financijske instrumente predviđene tom mjerom.

Provedbeni sporazum i naknadni pravni dokumenti financijskog instrumenta zahtijevaju primjenu popisa za isključenje (kako je utvrđeno u opisu mjere) i provjeru usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

5.34

Re-C05-i07-RAM

T

Kreditna jamstva za potporu projektima regionalnih poduzeća.

EUR

0

15 900 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Davanje jamstava u iznosu od 15 900 000 EUR zajmova, zajedno s potporom za kamatne rashode za zajmove u okviru nacionalnog sustava uzajamnih jamstava, kojima se podupire najmanje 10 regionalnih projekata.

5.35

Re-C05-i08

T

Završetak kampusa „Znanost XXI” i „Znanstvene službe” te pružanje usluga u okviru Nacionalnog programa za otvorenu znanost i otvorene podatke o istraživanju (PNCADAI)

Broj

0

9

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025 

Dovršetak dviju usluga u području digitalne i fizičke znanosti i tehnologije: „Campus Science XXI” i „Znanstvena služba”.

Pružanje sedam internetskih elektroničkih usluga u okviru Nacionalnog programa za otvorenu znanost i otvorene podatke o istraživanju (PNCADAI). Program uključuje infrastrukturu podatkovnih centara i uslugu upravljanja podacima.

5.36

Re-C05-i08

T

Završetak projekata u okviru programa istraživanja i razvoja u javnoj upravi i novih tečajeva o Nacionalnoj platformi za masovne internetske tečajeve (NAU)

 

Broj

0

144

TROMJESEČJE

2026

Završetak 94 projekta koji se financiraju u okviru programa istraživanja i razvoja u javnoj upravi (među ostalim u područjima umjetne inteligencije, kibersigurnosti i znanosti o podacima).

50 novih tečajeva koji se nude putem Nacionalne platforme za masovne internetske tečajeve (NAU), uz korištenje novorazvijene tehnološke infrastrukture.

5.37

Re-C05-i08

M

Osnivanje Nacionalnog centra za napredno računalstvo (CNCA).

Osnivanje Nacionalnog centra za napredno računalstvo

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024 

Osnivanje nacionalnog centra za napredno računalstvo koji će reorganizirati postojeće portugalske računalne mreže i centre u jednom subjektu; potpora radu dvaju superračunala (Deucalion i Mare Nostrum 5).

5.38

Re-C05-i08

M

Završetak popratne infrastrukture i podatkovnog centra za Nacionalni centar za napredno računalstvo

Završetak popratne infrastrukture i podatkovnog centra za Nacionalni centar za napredno računalstvo

TROMJESEČJE

2026

Završetak popratne infrastrukture i podatkovnog centra za Nacionalni centar za napredno računalstvo 

5.39

Re-C05-i09

T

Sklapanje ugovora za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga u relevantnim strateškim područjima (inovacijski programi).

Broj

6

12

TROMJESEČJE

2023

Sklapanje šest dodatnih ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) s konzorcijima, koji uključuju:

• Utvrđivanje sastavnih subjekata konzorcija;

• Poslovni plan/ulaganje;

• Iznos financiranja;

• Ciljeve koji se odnose na korisnika;

• Oblik praćenja.

Ugovorima se podupire ukupno najmanje 168 proizvoda, procesa ili usluga. Opis poslova uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) primjenom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Ugovori se dodaju ugovorima koji se provode u RE-C05-i01.01.

5.40

Re-C05-i09

T

Dovršetak 168 proizvoda, procesa ili usluga.

 

Broj

60

228

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dovršetak 168 proizvoda, procesa ili usluga u relevantnim strateškim područjima koji proizlaze iz provedbe ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) sklopljenih s konzorcijima.

PPS se dodaje PPS-u koji se primjenjuje u RE-C05-i01.01.

5.41

Re-C05-i10

T

Sklapanje ugovora za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga u strateškim područjima relevantnima za niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama.

 

Broj

4

10

TROMJESEČJE

2023

Sklapanje šest dodatnih ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) s konzorcijima, koji uključuju:

• Utvrđivanje sastavnih subjekata konzorcija;

• Poslovni plan/ulaganje;

• Iznos financiranja;

• Ciljeve koji se odnose na korisnika;

• Oblik praćenja.

Ugovorima se podupire ukupno najmanje 98 proizvoda, procesa ili usluga te su usklađeni s područjem intervencije 022 (Procesi istraživanja i inovacija, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima s naglaskom na niskougljičnom gospodarstvu te otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama). Opis poslova uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Ugovori se dodaju ugovorima koji se provode u RE-C05-i01.02.

5.42

Re-C05-i10

T

Dovršetak proizvoda, procesa ili usluga relevantnih za niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama.

 

Broj

40

138

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dovršetak 98 proizvoda, procesa ili usluga (PPS) koji proizlaze iz provedbe ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) sklopljenih s konzorcijima, što se usklađuje s područjem intervencije 022 (Procesi istraživanja i inovacija, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima s naglaskom na niskougljično gospodarstvo te otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama).

PPS je dodatni PPS primijenjen u RE-C05-i01.02.

E.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma RE-r10: Osnivanje i razvoj banke Banco Português de Fomento.

Cilj je mjere olakšati pristup financiranju portugalskim poduzećima smanjenjem složenosti javno podupiranih korporativnih financijskih proizvoda i omogućivanjem projekata od nacionalnog strateškog interesa. U tu je svrhu Banco Português de Fomento osnovana 7. rujna 2020. i počela je s radom u studenome 2020. kao nacionalna razvojna banka u državnom vlasništvu. Osim svoje osnovne i trajne misije, banka je ključni subjekt u procesu nastavka gospodarske aktivnosti nakon pandemije bolesti COVID-19, posebno omogućujući portugalskim poduzećima da iskoriste nacionalne i europske strateške mjere za oporavak.

Reforma se sastoji od zakonskog osnivanja banke Banco Português de Fomento.

Provedba reforme dovršena je do 31. prosinca 2020.

Reforma RE-r13: Razvoj tržišta kapitala i promicanje kapitalizacije nefinancijskih poduzeća

Ciljevi su mjere potaknuti portugalsko tržište kapitala i promicati kapitalizaciju poduzeća, s posebnim naglaskom na društva za ulaganje u vrijednosne papire radi razvoja gospodarstva (SIMFE), subjekte za zajednička ulaganja i reviziju Zakona o vrijednosnim papirima.

Ta se reforma sastoji od revizije postojećeg pravnog okvira i donošenja novih zakona koji će biti dio vladina pristupa holista kako bi se stvorilo povoljnije poslovno okruženje i pružili stvarni poticaji za ulaganja, kapitalizaciju poduzeća i sektorsku konsolidaciju. Provedba te reforme sastoji se od sljedećih mjera:

-razvoj tržišta kapitala;

-poticanje poduzeća za ulaganje u vrijednosne papire radi razvoja gospodarstva (SIMFE);

-regulatorno i administrativno pojednostavnjenje;

-preispitivanje pravnog okvira za subjekte za zajednička ulaganja; and

-poticaji za kapitalizaciju (odbitak za zadržanu i ponovno uloženu dobit).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje RE-C05-i06: Kapitalizacija poduzeća i financijska otpornost/Banco Português de Fomento

Cilj je mjere riješiti strukturni problem nedovoljne kapitalizacije poduzeća. Ulaganjem se banci Banco Português de Fomento, čiji je cilj postati partner u provedbi programa InvestEU, osigurava zaštitni kapital u iznosu od 250 000 000 EUR. Osim toga, osniva se subjekt posebne namjene koji zatim ulaže 1 300 000 000 EUR u održiva portugalska poduzeća u obliku vlasničkog i kvazivlasničkog kapitala.

Portugal se obvezao da će se u dokumentu o politici ulaganja koji se odnosi na instrument od 1 300 000 000 EUR, koji će donijeti Banco Português de Fomento kao upravljačko tijelo subjekta posebne namjene, detaljno navode kriteriji odabira/prihvatljivosti za društva koja primaju potporu, pri čemu se osigurava poštovanje klimatskih i okolišnih zahtjeva Mehanizma za oporavak i otpornost, uključujući usklađenost s tehničkim smjernicama o načelu nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) za podržanu imovinu/aktivnosti i/ili društva te utvrđivanje ciljeva ulaganja i ciljanih povrata. Radi usklađenosti s tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) poduzeća koja primaju potporu, politikom ulaganja zahtijeva se sljedeće:

-primjena provjere održivosti,

-popis za isključenje koji se sastoji od sljedećih elemenata:

-Djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca 34 ;

-Aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti 35 ;

-Aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama 36 i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu 37 ;

-Djelatnosti kod kojih dugoročno odlaganje otpada može uzrokovati dugoročnu štetu okolišu, kao što je nuklearni otpad; and

-Istraživanje, razvoj i inovacije posvećeni prethodno navedenoj imovini i aktivnostima.

-obvezne provjere usklađenosti sa zakonodavstvom koje provode Banco Português de Fomento i/ili njezini odabrani financijski posrednici za transakcije izuzete od provjere održivosti; and

-korisnici potpore u obliku vlasničkog kapitala koji najmanje 50 % svojih prihoda ostvaruju od aktivnosti navedenih na popisu za isključenje kako bi donijeli i objavili planove zelene tranzicije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C05-i11 – rast: Mobiliziranje programa/Saveza za poslovne inovacije (zajmovi)

Cilj je ovog ulaganja povećati ulaganja RE-C05-i01 u okviru komponente 5. Proširenim dijelom mjere povećava se broj proizvoda, procesa ili usluga iz programa mobilizacije/Saveza za poslovne inovacije.

Najmanje 366 proizvoda, procesa ili usluga provedenih u okviru tog ulaganja mora biti usklađeno s područjem intervencije 021 iz Priloga Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganja RP-C05-i12 – rast: Zeleni programi/Savez za poslovne inovacije (zajmovi)

Cilj je ovog ulaganja povećati ulaganja RE-C05-i01.02 u okviru sastavnice 5. Proširenjem mjere povećava se broj proizvoda, procesa ili usluga iz zelenih programa.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

E.4.    Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

 

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

5.23

Re-C05-r10

M

Stupanje na snagu uredbe kojom se utvrđuju djelatnosti i statuti središnje banke Banco Português de Fomento (BPF)

Stupanje na snagu Uredbe sa zakonskom snagom br. 63/2020 kojom se utvrđuju djelatnosti i statuti BPF-a

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2020

Objava Vlade Portugalske Republike i stupanje na snagu Uredbe sa zakonskom snagom br. 63/2020, kojom se uređuju djelatnost i djelovanje BPF-a i odobrava njegov statut.

5.24

Re-C05-r13

M

Stupanje na snagu revizije pravnog okvira za subjekte za zajednička ulaganja

Stupanje na snagu revizije pravnog okvira za subjekte za zajednička ulaganja

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Stupanje na snagu Zakona nakon što je Skupština Republike donijela Zakon. Preispituje pravni okvir za subjekte za zajednička ulaganja s ciljem regulatornog i administrativnog pojednostavnjenja.

5.25

Re-C05-r13

M

Stupanje na snagu revizije Zakona o vrijednosnim papirima

Stupanje na snagu revizije Zakona o vrijednosnim papirima

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Stupanje na snagu Zakona nakon što Skupština Republike donese Zakon. Cilj je revizije Zakonika o vrijednosnim papirima regulatorno i administrativno pojednostavnjenje kako bi se nacionalni okvir uskladio s pravom Unije u pogledu cilja povećanja konkurentnosti portugalskog tržišta kapitala.

5.26

Re-C05-r13

M

Razvoj tržišta kapitala – stupanje na snagu zakonodavstva

Stupanje na snagu zakonodavstva za razvoj tržišta kapitala

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2023

Nakon doprinosa sudionika na tržištu, stupanje na snagu zakonodavstva za razvoj tržišta kapitala. Uz očuvanje slobode rada radne skupine za jačanje tržišta kapitala (koju su uspostavili Ministarstvo gospodarstva i digitalne tranzicije i državni tajnik za financije), predviđa se da će se zakonodavstvo usredotočiti na stvaranje poticaja za, među ostalim, i) pristup kapitalu putem tržišta kapitala, ii. stvaranje okruženja pogodnog za rast poduzeća, iii. financiranje zaduživanjem na tržištu, iv. sudjelovanje ulagača.

5.27

Re-C05-i06

M

Stupanje na snagu zakonodavne uredbe kojom se uređuje mjera kapitalizacije BPF-a

Stupanje na snagu zakonodavne uredbe kojom se uređuje mjera kapitalizacije BPF-a

 

 

 

TROMJESEČJE

2021

Stupanje na snagu uredbe sa zakonskom snagom kojom se uređuje mjera kapitalizacije, kojom se utvrđuje potreba za uspostavom investicijske politike kojom se utvrđuju, među ostalim, kriteriji prihvatljivosti i odabira poduzetnika korisnika

5.28

Re-C05-i06

M

 

Razvoj investicijske politike (kapitalizacija) i donošenje od strane upravitelja vozila

Investicijska politika (kapitalizacija), koju je razvio BPF i donio subjekt osnovan za upravljanje udjelima koji proizlaze iz provedenih financijskih instrumenata

 

 

 

TROMJESEČJE

2021

Razvoj investicijske politike (kapitalizacija) i donošenje od strane upravitelja vozila. Investicijsku politiku izrađuje i donosi BPF kao upravljačko tijelo za upravljanje udjelima koji proizlaze iz financijskih instrumenata provedenih kako bi se pružila potpora poduzećima odabranima kao korisnici te se u njoj detaljno navode kriteriji za odabir/prihvatljivost za poduzeća koja primaju potporu, pri čemu se osigurava poštovanje klimatskih i okolišnih zahtjeva Mehanizma za oporavak i otpornost, uključujući usklađenost s tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) za podržanu imovinu/aktivnosti i/ili poduzeća te se određuju ciljevi ulaganja i ciljani povrati.

Radi usklađenosti s tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) poduzeća koja primaju potporu, politikom ulaganja zahtijeva se sljedeće:

—provjera održivosti

—popis za isključenje koji se sastoji od sljedećih elemenata:

Ulaganja povezana s fosilnim gorivima (uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca), osim za toplinu/energiju na bazi prirodnog plina koja je u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Smjernicama o načelu nenanošenja bitne štete

Aktivnosti u okviru ETS-a s predviđenim emisijama ekvivalenta CO2 koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica.

Ulaganja u postrojenja za zbrinjavanje otpada na odlagalištima, postrojenja za mehaničku biološku obradu (MBT) i spalionice za obradu otpada. Popis izuzeća ne primjenjuje se na postrojenja namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati; postojećim postrojenjima, u kojima je svrha ulaganja povećanje energetske učinkovitosti, hvatanje ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporaba materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva ulaganja ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja.

Djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može uzrokovati dugoročnu štetu okolišu (npr. nuklearni otpad).

Istraživanje, razvoj i inovacije posvećeni prethodno navedenoj imovini i aktivnostima.

—obvezne provjere usklađenosti s propisima koje provode BPF i/ili njegovi odabrani financijski posrednici za transakcije izuzete od provjere održivosti

korisnici potpore vlasničkim kapitalom koji najmanje 50 % svojih prihoda ostvaruju od aktivnosti navedenih na popisu za isključenje radi donošenja i objave planova za zelenu tranziciju

5.43

Re-C05-i06

T

D Dostava portugalskim nefinancijskim društvima putem instrumenta kapitalizacije u ukupnom iznosu od 650 000 000 EUR u obliku potpore vlasničkom i kvazivlasničkom kapitalu, u skladu sa svojom politikom ulaganja

 

EUR

0

650 000 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2023

Isporuka potpore portugalskim nefinancijskim društvima u obliku vlasničkog i kvazivlasničkog kapitala u ukupnom iznosu od 650 000 000 EUR, u skladu s prethodno definiranom politikom ulaganja koju je razvio BPF, uključujući iznose isplaćene nefinancijskim društvima kao izravna ulaganja i iznose dodijeljene financijskim posrednicima kao neizravna ulaganja.

5.29

Re-C05-i06

T

D Dostava portugalskim nefinancijskim društvima putem instrumenta kapitalizacije u ukupnom iznosu od 1 300 000 000 EUR u obliku potpore vlasničkom i kvazivlasničkom kapitalu, u skladu sa svojom politikom ulaganja

 

EUR

650 000 000

1 300 000 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Isporuka ukupnog iznosa od 1 300 000 000 EUR (uključujući 650 000 000 EUR ciljne vrijednosti 5.43) portugalskim nefinancijskim društvima u obliku potpore vlasničkom i kvazivlasničkom kapitalu, u skladu s ranije definiranom politikom ulaganja koju je izradio BPF i koju je donio subjekt osnovan radi upravljanja udjelima koji proizlaze iz provedenih financijskih instrumenata. Indikativno, procjenjuje se da se očekuje da će 1300 poduzeća dobiti potporu u obliku dovršetka plana.

5.30

Re-C05-i06

M

Obavijest Europskoj komisiji o uspješnom rezultatu ocjene na temelju stupova za BPF

Obavijest Europskoj komisiji o uspješnom rezultatu ocjene na temelju stupova za BPF

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Obavijest Europskoj komisiji o uspješnom rezultatu ocjene na temelju stupova za BPF

5.31

Re-C05-i06

M

 Kapitalni transfer od 250 000 000 EUR od portugalske vlade BPF-u i donošenje politike ulaganja za BPF

Povećanje kapitala i razvoj politike ulaganja za BPF radi provedbe fonda InvestEU, uz utvrđivanje skupa kriterija prihvatljivosti kako bi se osiguralo ispunjavanje ciljeva Mehanizma za oporavak i otpornost

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Kapitalni transfer od 250 000 000 EUR iz portugalske vlade BPF-u i donošenje politike ulaganja za BPF radi provedbe fonda InvestEU, čime se uspostavlja skup kriterija prihvatljivosti u skladu s ciljevima Mehanizma za oporavak i otpornost, uključujući načelo nenanošenja bitne štete, u kontekstu potpisivanja „sporazuma o jamstvu InvestEU”.

5.32

Re-C05-i06

T

Potpisano je 100 % jamstava stavljenih na raspolaganje povećanjem kapitala. 

 

%

0

100

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Potpisano je 100 % jamstava stavljenih na raspolaganje povećanjem kapitala.

5.44

Re-C05-i11

T

Sklapanje ugovora za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga u relevantnim strateškim područjima (inovacijski programi).

Broj

12

28

TROMJESEČJE

2023

Sklapanje 16 dodatnih ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) s konzorcijima, koji uključuju:

• Utvrđivanje sastavnih subjekata konzorcija;

• Poslovni plan/ulaganje;

• iznos financiranja;

• Ciljeve koji se odnose na korisnika;

• Oblik praćenja.

Ugovorima se podupire ukupno najmanje 446 proizvoda, procesa ili usluga (PPS). Opis poslova uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Ugovori se dodaju ugovorima koji se provode u RE-C05-i01.01 i RE-C05-i09.

Najmanje 366 SKM-a mora biti usklađeno s područjem intervencije 021 (prijenos tehnologije i suradnja između poduzeća, istraživačkih centara i obrazovnog sektora).

5.45

Re-C05-i11

T

Dovršetak 446 proizvoda, procesa ili usluga.

Broj

228

674

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dovršetak 446 proizvoda, procesa ili usluga (PPS) u relevantnim strateškim područjima, koji proizlaze iz provedbe ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) sklopljenih s konzorcijima.

PPS se dodaje PPS-u koji se primjenjuje u RE-C05-i01 i RE-C05-i09.

Najmanje 366 SKM-a mora biti usklađeno s područjem intervencije 021.

5.46

Re-C05-i12

T

Sklapanje ugovora za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga u strateškim područjima relevantnima za niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama.

 

Broj

10

20

TROMJESEČJE

2023

Sklapanje deset dodatnih ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) s konzorcijima, koji uključuju:

• Utvrđivanje sastavnih subjekata konzorcija;

• Poslovni plan/ulaganje;

• Iznos financiranja;

• Ciljeve koji se odnose na korisnika;

• Oblik praćenja.

Ugovorima se podupire ukupno najmanje 147 proizvoda, procesa ili usluga te su usklađeni s područjem intervencije 022 (Procesi istraživanja i inovacija, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima s naglaskom na niskougljičnom gospodarstvu te otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama).

Opis poslova uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Ugovori se dodaju ugovorima koji se provode u RE-C05-i01.02 i RE-C05-i10.

5.47

Re-C05-i12

T

Dovršeni proizvodi, procesi ili usluge relevantni za niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama.

 

Broj

138

285

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dovršetak 147 proizvoda, procesa ili usluga (PPS) koji proizlaze iz provedbe ugovora (sporazumi za inovacije ili mobiliziranje projekata) sklopljenih s konzorcijima, u skladu s područjem intervencije 022 (Postupci istraživanja i inovacija, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima s naglaskom na niskougljičnom gospodarstvu te otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama).

PPS se dodaje PPS-u koji se primjenjuje u RE-C05-i01.02 i RE-C05-i10.

F. SASTAVNI DIO 6: Kvalifikacije i vještine

U Portugalu je 44,5 % stanovništva u dobi od 25 do 64 godine 2020. imalo nisku razinu obrazovanja, što je znatno iznad prosjeka EU-a od 25,0 %. Osim toga, udio stanovništva koje posjeduje osnovne digitalne vještine ili se nikada nije koristilo internetom vrlo je visok. Jednako tako, segmentacija tržišta rada i rodna neravnoteža u plaćama i mogućnostima za razvoj karijere i dalje su visoke prema standardima EU-a.

Tom se komponentom rješavaju višestruki izazovi povezani s relativno niskim razinama obrazovanja i stjecanja kvalifikacija, sudjelovanjem u cjeloživotnom učenju, segmentacijom tržišta rada, uklanjanjem administrativnih prepreka u području visoko reguliranih profesija, pripremom za izazove povezane s budućnošću rada te rodnom ravnopravnošću i jednakim mogućnostima.

Ciljevi komponente su široki i obuhvaćaju stjecanje vještina i usavršavanje, neka uska grla u poslovnom okruženju, segmentaciju tržišta rada, rodnu ravnotežu i jednake mogućnosti. Kad je riječ o proizvodnom potencijalu, ova je komponenta usmjerena na mjere za podizanje niskih razina kvalifikacija i poboljšanje sudjelovanja u cjeloživotnom učenju reformom sustava obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO), poticanje prijenosa znanja između sveučilišta/javnih istraživačkih organizacija i poduzeća te smanjenje ograničenja u visoko reguliranim profesijama, uz istodobno povećanje konkurentnosti u pružanju poslovnih usluga. U komponenti su predstavljene i mjere za rješavanje različitih načela europskog stupa socijalnih prava, kao što su radni odnosi i prava na pristup radnika s netipičnim ugovorima o radu, financijska potpora za promicanje uključivanja nezaposlenih osoba na stalna kvalitetna radna mjesta i razvoj portugalske norme za sustav upravljanja jednakim plaćama.

Ta je komponenta usklađena s glavnim političkim inicijativama EU-a, kao što su Program vještina za Europu i Preporuka Vijeća „Oblici usavršavanja: Nove prilike za odrasle” (Preporuka Vijeća 2016/C 484/01), Preporuku Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost (Preporuka Vijeća 2020/C 417/01) i ojačana Garancija za mlade te inicijative za europski prostor obrazovanja i europski istraživački prostor.

Komponenta se odnosi na preporuke po državama članicama da poduzmu sve potrebne mjere za djelotvoran odgovor na pandemiju, održavanje gospodarstva i potporu oporavku koji će uslijediti (preporuka za pojedinu zemlju br. 1 2020); donijeti mjere za rješavanje problema segmentacije tržišta rada (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 2019.); poboljšanje razine vještina stanovništva, posebno njihove digitalne pismenosti, među ostalim tako da se obrazovanje odraslih učini relevantnijim za potrebe tržišta rada (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 2019.); povećati broj osoba sa završenim visokim obrazovanjem, posebno u području znanosti i informacijske tehnologije (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.); poduprijeti upotrebu digitalnih tehnologija kako bi se osigurao jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 iz 2020.), poticanje konkurentnosti poduzeća (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 iz 2020.), usredotočiti se na investicijsku politiku u području istraživanja i inovacija (preporuka za pojedinu zemlju br. 3 2019.); te izraditi plan za smanjenje ograničenja u visoko reguliranim profesijama (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma RE-r14: Reforma strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Cilj je te reforme modernizirati sustave obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se poboljšala niska razina obrazovanja i stjecanja kvalifikacija te velika učestalost radnika koji nemaju osnovne i digitalne vještine, prilagodila ponuda vještina trenutačnim i budućim potrebama tržišta rada te proširile mogućnosti obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja.

Reforma se sastoji od mjera za:

-jačanje opće koordinacije politika obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;

-modernizirati ponudu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koja je uređena Nacionalnim katalogom kvalifikacija (CNQ) na temelju sustava predviđanja potreba za kvalifikacijama, buduće dijagnoze za potporu ažuriranju CNQ-a i pojednostavnjenja Sektorskih vijeća za kvalifikacije;

-prihvaćanje potreba tržišta rada i pojava novih vještina/profesija;

-poboljšati izglede niskokvalificiranog stanovništva osmišljavanjem ponude osposobljavanja usmjerene na pismenost odraslih (koja će se provesti u okviru C06-i03: Poticanje odraslih osoba);

-poticati lokalni razvoj i teritorijalnu koheziju te smanjiti socioekonomske nejednakosti preraspodjelom mreže strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma RE-r15: Reforma suradnje između visokog obrazovanja i javne uprave i poduzeća

Cilj je te reforme potaknuti javno-privatnu suradnju u programima obrazovanja i osposobljavanja kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta rada i dvostruke tranzicije, uključujući razvoj poslijediplomskih studijskih programa (diplomski stručni studiji) isključivo za studente s prethodnim stručnim iskustvom i ponudu kratkih tercijarnih tečajeva u politehnici (poznati kao strukovni tehnički tečajevi višeg stupnja).

Reforma se sastoji od:

-zakonodavni akt kojim se uspostavljaju posebna natjecanja za upis u visoko obrazovanje za nositelje dvojnog srednjoškolskog obrazovanja i specijaliziranih umjetničkih tečajeva;

-preispitivanje pravnog i institucionalnog okvira kojim se uređuje suradnja visokih učilišta s javnom upravom i poduzećima, uključujući korake za:

opoticati međuinstitucijsku suradnju visokih učilišta i poduzeća, kao i privlačenje odraslih studenata i proširenje pokrivenosti na kopnena područja;

osuradnička partnerstva kojima se potiče široka ponuda visokoškolskih tečajeva, uključujući kratke tečajeve osposobljavanja, preddiplomske studije, diplomske studije i doktorske studije;

opovećati ponudu kratkoročnih stručnih tečajeva visoke razine kojima upravljaju politehničke visokoškolske ustanove, u bliskoj suradnji s javnim i privatnim subjektima;

ododatno povećati potpornu bazu tercijarnog obrazovanja olakšavanjem pristupa visokim učilištima za srednjoškolske studente iz profesionalnih i umjetničkih područja;

opovećati upis u programe visokog obrazovanja u digitalnim područjima, posebno u okviru programa Portugal Digital InCoDe2030, u bliskoj suradnji s javnim i privatnim subjektima;

opoticanje modularnog osposobljavanja, kojim se promiče kontinuirano učenje i stjecanje novih vještina s „mikrokvalifikacijama/mikrodiplomama”, u bliskoj suradnji s javnim i privatnim subjektima;

oproširiti suradnju između visokih učilišta i laboratorija te centara za tehnološka sučelja;

oizmjena pravnog statusa kako bi se pojasnili uvjeti pod kojima vanjski stručnjak može obavljati obrazovne ili upravljačke dužnosti na visokim učilištima radi promicanja mobilnosti između akademskog i poslovnog svijeta; and

oojačati pravni okvir konzorcija s podijeljenim upravljanjem među visokim učilištima i poduzećima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2021.

Reforma RE-r16: Smanjenje ograničenja u visoko reguliranim profesijama

Cilj je te reforme smanjiti ograničenja u visoko reguliranim profesijama, uglavnom kako bi se potaknulo tržišno natjecanje u pružanju poslovnih usluga.

OECD je 2018. u suradnji s portugalskim tijelom za tržišno natjecanje (AdC) proveo procjenu ograničenog broja samoreguliranih profesija kao što su odvjetnici, pravni savjetnici, inženjeri, arhitekti, revizori, računovođe, ekonomisti, farmaceuti i nutricionisti. Na temelju provedene evaluacije sastavljen je popis preporuka. Tom reformom Portugal uzima u obzir preporuke OECD-a i AdC-a.

Reformom se mora barem: i) razdvojiti funkcije reguliranja i zastupanja u strukovnim udruženjima; II) smanjiti popis rezerviranih djelatnosti (pristup rezerviranim djelatnostima može se ograničiti samo radi zaštite ustavnih interesa, u skladu s načelima nužnosti i proporcionalnosti); III) ukinuti ograničenja vlasništva i upravljanja poduzećima koja pružaju poslovne usluge, pod uvjetom da rukovoditelji poštuju pravni režim za sprečavanje „sukoba interesa”; i iv. omogućiti multidisciplinarnim poduzećima za poslovne usluge.

AdC će biti zadužen i za izradu izvješća o učinkovitosti novog zakona o reguliranim profesijama.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma RE-r17: Program za promicanje dostojanstvenog rada

Cilj je te reforme nadovezati se na mjere donesene posljednjih godina (kao što su mjere za rješavanje segmentacije tržišta rada i poticanje kolektivnog pregovaranja) kako bi se zaštitila radnička prava.

Nakon što vlada predstavi Zelenu knjigu o budućnosti rada, ta će se reforma sastojati od zakonodavnog akta kojim se uređuje rad putem platformi kako bi se odgovorilo na nove izazove nastale zbog netipičnih radnih odnosa, u skladu s načelima europskog stupa socijalnih prava. Jača kvalitetu radnih odnosa i poboljšava pristup pravima i socijalnoj zaštiti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma RE-r18: Borba protiv nejednakosti između žena i muškaraca

Cilj je te reforme promicanje ravnopravnosti spolova u plaćama, jednakih mogućnosti za razvoj karijere te borba protiv rodnih stereotipa i segregacije u odabiru profesionalnih karijera. Temelji se na postojećem zakonodavstvu, posebno o jednakoj plaći (Zakon br. 60/2018) i uravnoteženoj zastupljenosti u upravnim odborima (zakoni br. 62/2017 i br. 26/2019).

Zakonodavstvom o jednakim plaćama stvoreni su mehanizmi za provedbu načela jednake plaće za jednak rad ili rad jednake vrijednosti, čime se poduzeća prisiljava da imaju transparentne politike primitaka. Od 2021. odjel ministarstva zapošljavanja i socijalne sigurnosti izradio je izvješće o razlikama u plaćama između spolova za svako poduzeće s više od 50 radnika, koje obuhvaća razlike u plaći na temelju spola.

Od 2025. poduzeća s više od 50 radnika sa znatnim razlikama u platnim razredima na temelju spola za ista radna mjesta dužna su podnijeti akcijski plan Upravi inspektorata rada kako bi se te razlike uklonile provedbom akcijskog plana.

Reforma uključuje i dobrovoljni program koji se temelji na Islandskoj normi ÍST 85: 2012. kojom se osigurava javno priznanje poduzećima koja su učinkovito provodila politike jednakih plaća. Potvrda je osmišljena kako bi se potvrdilo da se pri donošenju odluka o plaći u potpunosti temelje na relevantnim razmatranjima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje RE-C06-i01: Modernizacija ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Ciljevi tog ulaganja uključuju postavljanje i modernizaciju specijaliziranih tehnoloških centara u javnim srednjim školama sa stručnim tečajevima i strukovnim školama, kao i u privatnim i zadružnim obrazovnim ustanovama koje nude strukovno obrazovanje. Osim toga, ciljevi uključuju proširenje i modernizaciju mreže centara za stručno osposobljavanje javne službe za zapošljavanje (IEFP), mreže škola Nacionalnog tijela za turizam (Turismo de Portugal) kako bi osposobljavanje postalo relevantnije za tržište i usklađeno s ekološkom, digitalnom, demografskom i industrijskom transformacijom.

To se ulaganje sastoji od:

-osnivanje i modernizacija 365 specijaliziranih tehnoloških centara u srednjim školama koji nude stručne tečajeve i strukovne škole, od čega 115 (industrijski centri), 30 (centri za obnovljivu energiju), 195 (Centri za računalne znanosti) i 25 (digitalni i multimedijski centri). Specijaliziranim tehnološkim centrima upravljaju principi javnih mrežnih škola ili privatni subjekti. To ulaganje uključuje modernizaciju i obnovu postojećih objekata i infrastrukture te stjecanje tehnoloških obrazovnih resursa (oprema), proširenje i modernizaciju mreže centara za strukovno osposobljavanje javne službe za zapošljavanje (IEFP), kojima se izravno upravlja ili putem koncesija, te mreže škola Nacionalnog tijela za turizam (Turismo de Portugal) u Portugalu. Plan modernizacije opreme mreže centara za strukovno osposobljavanje IEFP-a uključuje kupnju sljedećih vrsta opreme: i. energiju iz obnovljivih izvora; digitalizacija industrije; aeronautika; i. digitalizacija trgovine; i v. „kopneni” simulatori. Očekuje se da će se tim podulaganjem omogućiti nadogradnja 22000 mjesta za osposobljavanje.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C06-i02: Obveza održivog zapošljavanja

Ciljevi su tog ulaganja stvaranje trajnih i kvalitetnih ugovora o radu u okviru programa Obveze održivog zapošljavanja te smanjenje segmentacije tržišta rada među svim skupinama, uključujući mlade.

Kako bi se ubrzao povratak na posao, poslodavcima se dodjeljuju privremene subvencije u zamjenu za ponudu ugovora na neodređeno vrijeme kojima se isplaćuju primjerene plaće. Poslodavac prima najmanje 5 266 EUR (12 puta veći od indeksa socijalne pomoći, koji služi kao referentna vrijednost za izračun različitih davanja iz sustava socijalne sigurnosti) za svako radno mjesto. Taj se iznos može povećati ovisno o razvoju i potrebama tržišta rada, uključujući različitu ciljnu publiku, posebno mlade, kako je definirano u obvezi održivog zapošljavanja (Uredba Vlade br. 38/2022, kako je izmijenjena). Povećanja su kumulativna u skladu s prethodno navedenom vladinom uredbom. . Osim toga, financijska potpora mogla bi se povećati za zapošljavanje osobe podzastupljenog spola u toj profesiji. Dodatna su sredstva kumulativna. Osim toga, poslodavci primaju potporu u iznosu od 50 % doprinosa za socijalno osiguranje tijekom razdoblja od jedne godine (14 mjeseci). Očekuje se da će se tom mjerom poduprijeti otvaranje 30000 stalnih radnih mjesta. Očekuje se da će mjera trajati godinu dana, ali bi se mogla produljiti za još dvije godine. S obzirom na potrebu da se osigura sudjelovanje privatnog sektora u programu, njegova provedba započinje u trenutku gospodarskog oporavka.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje RE-C06-i03: Poticaj za odrasle

Cilj je ovog ulaganja primijeniti višestruki pristup kako bi se povećala kvalifikacija odraslog stanovništva u dobi od 18 ili više godina, koji uključuje: i) promicati obrazovanje odraslih unapređenjem Nacionalnog plana za pismenost odraslih kako bi se poboljšala osnovna pismenost, matematička pismenost i digitalne vještine; povećanje stope sudjelovanja odraslih osoba u postupcima priznavanja, potvrđivanja i certificiranja kompetencija (RVCC) i njihova završetka; i iii. razviti ponude tercijarnog obrazovanja za odrasle, kao što su kratkoročni tečajevi.

To se ulaganje sastoji od:

-u okviru programa Qualifica, nadogradnja Nacionalnog plana pismenosti odraslih provedbom 225 lokalnih projekata koji vode do razina B1/B2/B3. Ovom mjerom upravlja Nacionalna agencija za kvalifikacije i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ANQEP). Svaki projekt ima kapacitet za otvaranje 100 slobodnih radnih mjesta, što daje ukupan broj sudionika od oko 22500 ljudi. Osim kupnje pedagoške opreme i potrošnog materijala te plaćanja osoblja za osposobljavanje, tim se podulaganjem prema potrebi osiguravaju određene subvencije sudionicima, njihovim poslodavcima i posrednicima u zajednici;

-u okviru programa Qualifica acelerador qualifica nova je mjeraza pružanje financijske potpore odraslima tijekom njihovih procesa provjere valjanosti i provjere. Ovom mjerom upravlja Nacionalna agencija za kvalifikacije i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ANQEP). Svaka odrasla osoba koja sudjeluje prima financijsku potporu do 1,25 IAS-a. Ukupan broj sudionika u postupcima provjere na daljinu procjenjuje se na 100000 osoba;

-poticanje suradničkih mreža među visokim učilištima, poduzećima i drugim dionicima podupiranjem novih poslijediplomskih škola/programa/alata, u smislu zajedničkih programa suradnje koji uključuju aktivnosti obrazovanja, istraživanja i inovacija te inicijative za razvoj kratkih tečajeva visokog obrazovanja usmjerenih na poboljšanje cjeloživotnog učenja (prekvalificiranje i usavršavanje). Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za provedbu integriranih programa u koje je uključeno ukupno 23000 studenata u razdoblju 2021. – 2025., što obuhvaća troškove ugradnje i opreme, potporu studentima i rashode visokih učilišta povezane s održavanjem tečajeva. Konzorciji se odabiru putem otvorenog natječaja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C06-i04: Poticaj mladih – STEAM

Cilj je ovog ulaganja:

-povećati stope upisa u tečajeve u području znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (STEAM), uključujući tečajeve informacijske tehnologije; and

-osigurati odgovarajuće objekte za znanstveno obrazovanje u netercijarnim školama kako bi se povećao interes za predmete povezane sa znanošću.

Ova je mjera usmjerena na visoka učilišta (sveučilišta i politehniku). Dodjela sredstava rezultat je otvorenog natječaja. To ulaganje sastoji se od provedbe programa visokih učilišta u partnerstvu s javnim i/ili privatnim poslodavcima i drugim dionicima, uključujući srednje škole. Mogu biti u obliku škola/programa/svinja, u smislu zajedničkih programa suradnje koji uključuju aktivnosti i inicijative u području obrazovanja, istraživanja i inovacija, čiji je cilj poboljšanje početnog visokog obrazovanja i povećanje broja osoba s diplomom iz STEAM-a, nudeći preddiplomske i druge inicijalne programe visokog obrazovanja (npr. visoko tehničko strukovno obrazovanje u slučaju politehnike). Programi obuhvaćaju modernizaciju i proširenje objekata kako bi se odgovorilo na porast broja studenata, studentske poticaje i druge rashode visokih učilišta povezane s održavanjem tečajeva.

Ulaganjima će se poboljšati i vještine u područjima STEAM-a proširenjem mreže klubova „Ciência Viva”, klubova u školama (s osnovnih na srednje škole), s naglaskom na područjima STEAM-a, digitalnom sadržaju i materijalima; poticati partnerstva između škola i civilnog društva, sveučilišta i istraživačkih centara te organizirati seminare i radionice. Očekuje se da će se njime poduprijeti najmanje 650 projekata.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C06-i05-RAA: Kvalifikacije odraslih i cjeloživotno učenje (ARA)

Cilj je tog ulaganja riješiti ozbiljan problem niskih razina kvalifikacija u Autonomnoj regiji Azorima u usporedbi s Portugalom u cjelini i s Europskom unijom. Niske razine kvalifikacija veliko su usko grlo za nastanak i diversifikaciju novih poduzeća i održivi razvoj jer su povezani s niskom produktivnošću i plaćama te nedostatkom otpornosti tijekom gospodarske krize. Ulaganjima za rješavanje posebnih potreba u pogledu obrazovanja i osposobljavanja u autonomnoj regiji Azorima dopunjuju se mjere u okviru fonda ESF+ koje se odražavaju u relevantnom operativnom programu o kojem se pregovara za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.

Ulaganje se sastoji od:

-povećanje broja odraslih osoba upisanih u poslijesrednjoškolsko i tercijarno obrazovanje; and

-modernizacija 16 strukovnih škola i jednog javnog instituta za osposobljavanje sastrukturama i opremom u skladu s tehnološkim razvojem radi obnove radionica, laboratorija i računalnih soba, čime se omogućuje usklađivanje s potražnjom na tržištu rada i daljnje povećanje broja polaznika.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C06-i06: Kapaciteti u znanosti

Cilj je tog ulaganja potaknuti razvoj inovacijskog i poduzetničkog ekosustava visokih učilišta podupiranjem temeljnih istraživanja, promicanjem prijenosa znanja, internacionalizacije, smanjenjem nesigurnosti istraživača i jačanjem veze između poduzeća i društva.

Ulaganje se sastoji od sljedećih podmjera:

-Programi stjecanja i zadržavanja talenata ERC-Portugal i FCT-Tenure:

oFCT-Tenure: ovim se programom podupire zapošljavanje 230 doktorskih istraživača na stalna radna mjesta odabrana na natječajima.

oERC-Portugal: ovim se programom podupiru istraživači čiji se projekti preporučuju za financiranje na europskoj ili nacionalnoj razini. Programom se podupiru i istraživači čije su prijave ERC-a preporučene za financiranje ili premještene u drugu fazu evaluacije, ali u konačnici nisu financirani.

-Povećano financiranje međunarodnih partnerstava u području znanosti, tehnologije i inovacija:

oPromicanje sudjelovanja Portugala u Europskom okvirnom programu za istraživanje i inovacije podupiranjem financiranja projekata s nacionalnim sudjelovanjem odabranih na europskoj razini;

oOmogućivanje međunarodne mobilnosti 100 nacionalnih istraživača.

Aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija posvećene aspektima onečišćenja (ugljen, lignit, nafta/nafta, prirodni plin, vodik dobiven iz fosilnih goriva, spaljivanje, odlaganje na odlagališta, vozila/plovila s motorom s unutarnjim izgaranjem) ne podupiru se osim ako se njima ne razvije (ili ako se na njih primjenjuje) alternativa niskog učinka.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje RE-C06-i07: Više digitalnog impulsa

Cilj je mjere povećati privlačnost agrarnih znanosti budućim generacijama, poduprijeti medicinske znanosti u prihvaćanju digitalnog i tehnološkog napretka te proširiti kapacitete za osposobljavanje u području digitalnih vještina i na područja izvan STEAM-a (znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost, matematika); poticati pedagoške inovacije i modernizaciju te time potaknuti akademski uspjeh.

Ulaganje se sastoji od sljedećih podmjera:

-Tehnološka i digitalna modernizacija agrarnih znanosti; podmjera:

oReforma 20 diplomskih programa (preddiplomski, diplomski studij ili oboje) u agrarnim znanostima jačanjem digitalne i tehnološke komponente, internacionalizacije i međuinstitucijske suradnje;

oOtvaranje poljoprivrednih škola budućim učenicima u srednjoškolskom obrazovanju

oPodupirati prekvalifikaciju stručnjaka koji već rade u sektoru promicanjem mikrokvalifikacija kratkog visokog strukovnog osposobljavanja i stručnih magisterija.

-Modernizacija lijekova: podmjera podupire osposobljavanje u digitalnim okruženjima i medicinske simulacije usmjerene na studente i stručnjake koji rade u tom sektoru.

-Jačanje digitalnih vještina: podmjerom se podupire jačanje digitalnih vještina mladih i odraslih u područjima izvan STEAM-a.

-Inovacije i pedagoška modernizacija u visokom obrazovanju, podmjera:

o uspostaviti centre izvrsnosti za pedagoške inovacije sa snažnom digitalnom komponentom, s naglaskom na netehnološkim temama (društvene, humanističke i umjetničke znanosti);

oPoboljšati programe financiranja usmjerene na smanjenje stope napuštanja visokog obrazovanja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje RE-C06-i08-RAM: Proširenje zgrade CITMA

Cilj je mjere osigurati da zgrada Znanstvenog i tehnološkog centra Madeire (CITMA) bude dovoljno velika da zadovolji trenutačne i buduće potrebe Sveučilišta u Madeiri (Uma), optimizirati pedagoške i istraživačke aktivnosti Uma-e, s naglaskom na infrastrukturi za politehničko obrazovanje. Time se nastoji omogućiti uža povezanost akademske zajednice i poduzeća, čime bi se omogućila razmjena iskustava i resursa.

Ulaganje se sastoji od dodavanja triju katova trenutačnoj zgradi i proširenja prizemlja. Zgrada mora biti prilagođena potrebama osoba smanjene pokretljivosti. Neka područja u zgradi moraju biti prilagodljiva u veličini.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

6.1

Re-C06-i01

T

Obnovljeni ili izgrađeni specijalizirani tehnološki centri

 

Broj

0

310

TROMJESEČJE

2025

Broj specijaliziranih tehnoloških centara obnovljenih ili izgrađenih za stručne tečajeve u srednjoškolskom obrazovanju, uključujući financijsku opremu, tehnološku infrastrukturu i moguću prekvalifikaciju prostora i radionica radi prilagodbe novim tečajevima.

6.2

Re-C06-i01

T

Obnovljeni ili izgrađeni specijalizirani tehnološki centri

 

Broj

310

365

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj specijaliziranih tehnoloških centara obnovljenih ili izgrađenih za stručne tečajeve u srednjoškolskom obrazovanju, uključujući financijsku opremu, tehnološku infrastrukturu i moguću prekvalifikaciju prostora i radionica radi prilagodbe novim tečajevima

6.3

Re-C06-i01

T

Nadograđene postaje za osposobljavanje

 

Broj

0

11 500

ČETVRTO TROMJESEČJE

2023

Broj stanica za strukovno osposobljavanje u okviru mreže javnih službi za zapošljavanje (IEFP) i mreže škola Nacionalnog tijela za turizam (Turismo de Portugal) (kojima se izravno upravlja ili putem koncesije) koje su obnovljene ili izgrađene. Uključuje obnovu i izgradnju novih zgrada te kupnju različitih vrsta opreme za potrebe osposobljavanja. Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije. Obnovama energetske učinkovitosti u prosjeku se postiže barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije o obnovi zgrada (EU) 2019/786.

6.4

Re-C06-i01

T

Nadograđene postaje za osposobljavanje

 

Broj

11 500

22 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj stanica za strukovno osposobljavanje u okviru mreže javnih službi za zapošljavanje (IEFP) i mreže škola Nacionalnog tijela za turizam (Turismo de Portugal) (kojima se izravno upravlja ili se njima upravlja na temelju koncesije) koje su obnovljene ili izgrađene. Uključuje obnovu i izgradnju novih zgrada te kupnju različitih vrsta opreme za potrebe osposobljavanja. Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije. Obnovama energetske učinkovitosti u prosjeku se postiže barem srednja razina temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada.

6.5

Re-C06-i02

T

Financijska potpora za ugovore na neodređeno vrijeme

 

Broj

 

30 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Broj ugovora podržanih financijskom potporom dodijeljenom poslodavcima u zamjenu za ponudu ugovora na neodređeno vrijeme kojima se isplaćuju primjerene plaće na tržištu rada u okviru mjere Obveze održivog zapošljavanja.

6.6

Re-C06-i03

T

Dodatni sudionici u mjerama za potporu usavršavanju odraslih osoba

 

Broj

 0

145 500

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dodatni broj odraslih (18+) sudionika koji su sudjelovali u jednom od sljedećih tečajeva: i) osnovno obrazovanje i osposobljavanje odraslih na razinama B1/B2/B3 koje provode lokalni projekti koji imaju koristi od nadogradnje Nacionalnog plana za pismenost odraslih osoba; i. načine osposobljavanja za priznavanje, vrednovanje i certifikaciju kompetencija niskokvalificiranih odraslih osoba (RVCC); i iii. kratki tečajevi tercijarnog obrazovanja koje organiziraju konzorciji ustanova visokog obrazovanja i poslodavaca.

6.7

Re-C06-i04

T

Dodatni klubovi Ciência Viva

 

Broj

0

650

TROMJESEČJE

2025

Broj novih klubova dodanih mreži klubova Ciência Viva, s naglaskom na područjima STEAM-a, čiji je cilj širenje znanstvenih vrijednosti u srednjoškolskoj mreži, među ostalim, partnerstvima sa sveučilištima i istraživačkim centrima te organizacijom seminara i radionica.

6.8

Re-C06-i04

T

Dodatni broj studenata koji su završili programe tercijarnog obrazovanja u područjima STEAM-a

 

Broj

0

7500

TROMJESEČJE

2025

Dodatni broj osoba sa završenim visokim obrazovanjem u područjima STEAM-a (tj. znanosti, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika): osobe sa završenim visokim obrazovanjem koje sudjeluju u kratkoročnim i prvim programima visokog obrazovanja i kratkoročnim tečajevima. (do dvije godine) u usporedbi s 2020.

6.9

Re-C06-i04

T

Dodatni broj studenata koji su završili programe tercijarnog obrazovanja u STEAM-u

 

Broj

7 500

10 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dodatni broj osoba sa završenim visokim obrazovanjem u područjima STEAM-a (tj. znanosti, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika): osobe sa završenim visokim obrazovanjem koje sudjeluju u kratkoročnim i prvim programima visokog obrazovanja i kratkoročnim tečajevima. (do 2 godine) u odnosu na 2020.

6.10

Re-C06-i05-RAA

T

Dodatni broj odraslih osoba upisanih u poslijesrednjoškolsko i tercijarno obrazovanje u Autonomnoj regiji Azorima

 

Broj

0

1 145

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Dodatni broj odraslih osoba upisanih u poslijesrednjoškolsko i tercijarno obrazovanje u Autonomnoj regiji Azorima.

6.11

Re-C06-i05-RAA

T

Unaprijeđene stručne škole u Autonomnoj regiji Azorima

 

Broj

0

17

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj stručnih škola i javnih ustanova za osposobljavanje koje su imale koristi od obnove radionica, laboratorija i računalnih soba te kupnje nove opreme u skladu s tehnološkim razvojem. Ako modernizacija infrastrukture uključuje obnovu zgrada, obnova radi povećanja energetske učinkovitosti mora u prosjeku postići barem srednju razinu temeljite obnove kako je definirana u Preporuci Komisije o obnovi zgrada (EU) 2019/786.

6.12

Re-C06-r14

M

Otvaranje slobodnih radnih mjesta za osposobljavanje

 

Broj

0

20 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj novih slobodnih radnih mjesta na stručnim tečajevima nakon nadogradnje nacionalnog kataloga kvalifikacija (CNQ) u novim područjima na temelju dijagnoze predviđanja vještina (SANQ).

6.13

Re-C06-r15

M

Stupanje na snagu zakona kojim se uspostavljaju posebni natječaji za upis u visoko obrazovanje

Stupanje na snagu zakona kojim se uspostavljaju posebni natječaji za upis u visoko obrazovanje

 

 

 

TROMJESEČJE

2020

Stupanje na snagu zakona kojim se uspostavljaju posebni natječaji za upis u visoko obrazovanje za studente koji su završili srednjoškolsko obrazovanje putem profesionalnih kanala i specijaliziranih umjetničkih tečajeva.

6.14

Re-C06-r15

M

Stupanje na snagu novog pravnog okvira kojim se uređuje suradnja visokih učilišta s javnom upravom i poduzećima

Stupanje na snagu novog pravnog okvira kojim se uređuje suradnja visokih učilišta s javnom upravom i poduzećima

 

 

 

TROMJESEČJE

2021

Stupanje na snagu novog pravnog okvira kojim se uređuje suradnja visokih učilišta s javnom upravom i poduzećima, uključujući: i) stvaranje mreža za suradnju visokih učilišta u partnerstvu s poslodavcima, među ostalim promicanje početnog visokog obrazovanja, inovacijskih projekata i usluga za poduzeća, ii. izmjena pravnog statusa kako bi se pojasnili uvjeti pod kojima vanjski stručnjak može obavljati obrazovne ili upravljačke poslove na visokim učilištima radi promicanja mobilnosti između akademskog i poslovnog svijeta; jačanje konzorcija s podijeljenim upravljanjem među visokim učilištima i poduzećima.

6.15

Re-C06-r16

M

Stupanje na snagu zakona o reguliranim profesijama

Stupanje na snagu zakona o reguliranim profesijama

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Stupanje na snagu zakona čiji je cilj, među ostalim: i) razdvojiti funkcije reguliranja i zastupanja u strukovnim udruženjima; II) smanjiti popis rezerviranih djelatnosti. Pristup aktivnostima može se ograničiti samo radi zaštite ustavnih interesa, u skladu s načelima nužnosti i proporcionalnosti; III) ukinuti ograničenja vlasništva i upravljanja poduzećima koja pružaju poslovne usluge, pod uvjetom da rukovoditelji poštuju pravni režim za sprečavanje „sukoba interesa”; i iv. omogućiti multidisciplinarne poslovne usluge.

6.16

Re-C06-r17

M

Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje rad putem platformi

Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje rad putem platformi

 

 

 

TROMJESEČJE

2023

Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje rad putem platformi kako bi se odgovorilo na nove izazove nastale zbog netipičnih radnih odnosa, u skladu s načelima europskog stupa socijalnih prava. Cilj mu je jačanje radnih odnosa i pristupa pravima.

6.17

Re-C06-r18

M

Uspostaviti portugalsku normu za sustav upravljanja jednakim plaćama.

Objava norme

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Norma je dobrovoljni program koji se temelji na Islandskoj normi ÍST 85: 2012. kojom se osigurava javno priznanje poduzećima koja su učinkovito provodila politike jednakih plaća. Potvrde se dodjeljuju kako bi se potvrdilo da se pri donošenju odluka o plaći u potpunosti temelje na relevantnim razmatranjima.

6.18

Re-C06-r18

M

Obavješćivanje poduzeća s više od 50 radnika u kojima postoje znatne razlike u plaćama na temelju spola

Obavješćivanje poduzeća s više od 50 radnika u kojima postoje znatne razlike u plaćama na temelju spola

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Obavješćivanje poduzeća s više od 50 radnika sa znatnim razlikama u platnim razredima na temelju spola za ista radna mjesta o obvezi podnošenja akcijskog plana Upravi inspektorata rada radi rješavanja razlika u plaćama između spolova provedbom akcijskog plana

6.19

Re-C06-i06

T

Potpora za ugovore na neodređeno vrijeme s istraživačima doktorskih studija u okviru FCT-Tenurea i potpora istraživačima u okviru ERC-a u Portugalu

Broj ugovora

255

TROMJESEČJE

2026

S doktorskim istraživačima odabranima na natječaje potpisuje se 230 ugovora na neodređeno vrijeme.

Potpisuje se 25 ugovora s istraživačima čiji se projekti preporučuju za financiranje na europskoj ili nacionalnoj razini i istraživačima čije su prijave ERC-a preporučene za financiranje ili čije su prijave preporučene za financiranje, ali u konačnici nisu financirani.

6.20

Re-C06-i06

M

Međunarodna partnerstva u području znanosti, tehnologije i inovacija: Međunarodna partnerstva kojima se pruža potpora; Podržani projekti u području istraživanja i inovacija; Međunarodna mobilnost kojoj se pruža potpora

Međunarodna partnerstva u području znanosti, tehnologije i inovacija: Međunarodna partnerstva kojima se pruža potpora; Podržani projekti u području istraživanja i inovacija; Međunarodna mobilnost kojoj se pruža potpora

TROMJESEČJE

2026

Potpisat će se šest ugovora za međunarodna partnerstva u području znanosti, tehnologije i inovacija s nacionalnim ustanovama domaćinima.

Podupire se 30 projekata, saveza i infrastruktura s nacionalnim sudjelovanjem odabranih na europskoj razini.

Podupire se međunarodna mobilnost 100 nacionalnih istraživača i nastavnika.

6.21

Re-C06-i07

T

Tehnološka i digitalna modernizacija agrarnih znanosti: Kurikularna reforma agrarnih znanosti, otvaranje poljoprivrednih škola učenicima srednjih škola i prekvalifikacija stručnjaka

Broj

0

7 020

TROMJESEČJE

2026

Provela reformu 20 diplomskih ili diplomskih studija u agrarnim znanostima na sljedeće načine:

—jačanje digitalne i tehnološke komponente kupnjom opreme za obrazovne ustanove

—internacionalizacija, uključujući održavanje pozvanih predsjednika

—međuinstitucijska suradnja provedbom strategije za internacionalizaciju obrazovanja u području poljoprivrede u konzorciju.

6000 učenika srednjih škola koristit će jednotjedni program u poljoprivrednim školama u cilju povećanja privlačnosti poljoprivrednih škola za potencijalne podnositelje zahtjeva.

1000 stručnjaka u poljoprivrednom sektoru mora završiti digitalno i tehnološko osposobljavanje s pomoću mikrokvalifikacija ili kratkotrajnog visokog strukovnog osposobljavanja ili stručnih magisterija.

6.22

Re-C06-i07

T

Modernizacija lijekova

Broj

0

12 500

TROMJESEČJE

2026

Najmanje 5000 studenata integriranog diplomskog studija sudjeluje u kurikulumima s pomoću digitalnih okruženja ili medicinskih simulacija. U tu se svrhu upotrebljava oprema kao što su lutke visoke vidljivosti ili simulatori virtualne stvarnosti.

Najmanje 7500 zdravstvenih djelatnika sudjeluje u medicinskom osposobljavanju usmjerenom na tehnološku i digitalnu modernizaciju zdravstvenog sektora. Nude se tri vrste osposobljavanja: kratki programi visokog obrazovanja, profesionalni magisterij i/ili mikrokvalifikacije.

6.23

Re-C06-i07

T

Jačanje digitalnih vještina

Broj

0

11 750

TROMJESEČJE

2026

U programima za jačanje digitalnih vještina sudjeluje 11750 mladih i odraslih osoba iz područja izvan STEAM-a.

6.24

Re-C06-i07

M

Inovacije i pedagoška modernizacija u visokom obrazovanju

Broj

0

5

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Uspostavlja se pet centara izvrsnosti pedagoških inovacija s naglaskom na netehnološka područja (društvene, humanističke i umjetničke znanosti). Osniva se Nacionalno vijeće za pedagoške inovacije u visokom obrazovanju.

6.25

Re-C06-i07

T

Inovacije i pedagoška modernizacija u visokom obrazovanju

Postotak

24

22

TROMJESEČJE

2026

Prosječna stopa napuštanja školovanja učenika u prvoj godini iučenika koji prvi put pohađaju početno osposobljavanje smanjuje se s 24 % na 22 % u odnosu na školsku godinu 2020./2021.

6.26

Re-C06-i08-RAM

M

Potpisan ugovor za proširenje zgrade CITMA

Ugovor potpisan s ugovarateljem za proširenje zgrade CITMA

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Potpisan ugovor za proširenje zgrade Znanstvenog i tehnološkog centra Madeire (CITMA). Proširenje se sastoji od dodavanja triju katova trenutačne zgrade i proširenja prizemnog dna. Zgrada mora biti prilagođena potrebama osoba smanjene pokretljivosti.

6.27

Re-C06-i08-RAM

T

Proširenje zgrade CITMA dovršeno

m² (bruto)

0

9.030

TROMJESEČJE

2026

Dovršetak svih ugovornih radova povezanih s proširenjem zgrade CITMA kako je navedeno u M6.26.

Potrošnja primarne energije zgrade mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

F.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje RE-C06-i09: Nove ili obnovljene škole

Cilj je mjere osigurati jednak pristup kvalitetnim javnim školama, čime se povećava njihova privlačnost i uključivost te smanjuju teritorijalne nejednakosti.

Ulaganje se sastoji od izgradnje novih škola ili obnove postojećih škola. Ulaganja su usmjerena na 75 osnovnih i srednjih škola za koje je utvrđeno da im je potrebna prioritetna intervencija.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

F.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

6.28

Re-C06-i09

T

Potpisivanje ugovora o izgradnji i obnovi javnih škola

Broj potpisanih ugovora

Broj

0

75

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Potpisuju se ugovori o izgradnji ili obnovi osnovnih i srednjih javnih škola. Odabir škola koje će obnoviti i gdje su potrebne nove škole temelji se na procjeni potreba.

6.29

Re-C06-i09

T

Izgrađene ili obnovljene škole

Broj izgrađenih ili obnovljenih škola

0

75

TROMJESEČJE

2026

Izgradit će se ili obnoviti 75 javnih škola koje moraju biti spremne za upotrebu. To uključuje kupnju opreme kao što su digitalni mediji koja je potrebna za rad novih/obnovljenih škola.

Potražnja za primarnom energijom novih zgrada mora biti najmanje 20 % niža od potreba zgrada gotovo nulte energije.

Obnovama se u prosjeku moraju postići barem srednje temeljite obnove definirane u Preporuci Komisije o obnovi zgrada (EU) 2019/786.

G. SASTAVNICA 7: Infrastruktura

Ta komponenta portugalskog plana za oporavak i otpornost bavi se izazovom niske teritorijalne kohezije i niske konkurentnosti poduzeća u unutrašnjim regijama uzrokovanim neodgovarajućim vezama s cestovnom mrežom. To dovodi do kontekstualnih troškova za poduzeća, kao što su troškovi prijevoza zbog niske cestovne povezanosti ili poteškoće u privlačenju kvalificiranog osoblja. Drugi je izazov potreba za smanjenjem emisija u prometnom sektoru i poslovnim parkovima.

Ciljevi komponente su povećanje teritorijalne kohezije i poboljšanje konkurentnosti kako bi se promicao gospodarski razvoj unutrašnjih regija. Uvođenjem postaja za punjenje nastoji se promicati dekarbonizacija cestovnog prometa.

U tu je svrhu cilj komponente učiniti poslovne parkove održivijima i digitalnijima te im omogućiti bolji pristup cestovnoj mreži. Njome se također nastoji poboljšati povezanost cestovnog prometa proširenjem cestovne mreže, npr. rješavanjem problema veza koje nedostaju, među ostalim na Azorima, i osiguravanjem četiriju prekograničnih veza. Očekuje se da će ubrzanje širenja mreže javno dostupnih postaja za punjenje električnih vozila pridonijeti smanjenju ugljičnog otiska sektora cestovnog prometa u Portugalu i učiniti ga održivijim. To je ulaganje popratna mjera za proširenje cestovne infrastrukture, u skladu s Tehničkim smjernicama Komisije o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

Komponentom se podupire odgovor na preporuku za pojedinu zemlju o usmjeravanju ulaganja na zelenu tranziciju, uzimajući u obzir regionalne razlike (preporuka za pojedinu zemlju br. 3 2019. i preporuka za pojedinu zemlju br. 3 2020.), te podupiranju upotrebe digitalnih tehnologija za povećanje konkurentnosti poduzeća (preporuka za pojedinu zemlju br. 2 2020).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

G.1.    Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje RE-C07-i00: Proširenje mreže za punjenje električnih vozila

Cilj je mjere unaprijediti dekarbonizaciju cestovnog prometa promicanjem električne mobilnosti.

Ulaganje se sastoji od osiguravanja da u Portugalu bude operativno 15000 javno dostupnih mjesta za punjenje. Riječ je o popratnoj mjeri za ulaganja u cestovnu infrastrukturu u predmetima C07-I02, I03, I04 i I05 kako bi se osigurala usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete u pogledu ciljeva ublažavanja klimatskih promjena te sprečavanja i kontrole onečišćenja. Privatni subjekti postali su glavni sudionici u širenju mreže. Portugalska država usmjerava svoja ulaganja na platformu za upravljanje mrežom Mobi.E i na pokrivanje tržišnih nedostataka podupiranjem ulaganja u regije u kojima privatni sektor ne osigurava potrebnu pokrivenost.

Provedba ulaganja mora biti dovršena 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C07-i01: Područja za prihvat poduzeća

Cilj je mjere modernizirati područja poslovnog prihvata, koja su područje zemljišta razvijeno kao lokacija za urede, tvornice i druga poduzeća. Modernizacija poslovnih parkova prepoznata je i kao potreba za ulaganjima u portugalskom nacionalnom infrastrukturnom planu za 2030. (PNI 2030.).

Ulaganje se sastoji od intervencija u odabranim poslovnim parkovima koje obuhvaćaju promicanje sustava proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora, pilot-intervencije za poboljšanje energetske stabilnosti, postavljanje stanica za punjenje električnih vozila i vodika, veću pokrivenost 5G mrežom i aktivne mjere za sprečavanje požara. Te intervencije usmjerene na okolišnu održivost i digitalizaciju provode se u 10 poslovnih prihvatnih područja, odabranih putem javnog natječaja.

Očekuje se da će provedba ulaganja biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C07-i02: Veze koje nedostaju i povećanje kapaciteta mreže

Cilj je mjere poboljšati teritorijalnu koheziju i konkurentnost rješavanjem „veza koje nedostaju” u cestovnoj mreži. Te veze koje nedostaju smanjuju učinkovitost cestovne mreže i dovode do gubitka konkurentnosti poduzeća. Cilj je ulaganja i rješavanje problema zagušenja, poboljšanje sigurnosti na cestama i kvalitete zraka te smanjenje buke na lokacijama u blizini cesta.

Ulaganje se sastoji od izgradnje i nadogradnje cesta. Intervencije uključuju ukidanje gradskih prijelaza i osiguravanje primjerenosti kapaciteta pruge, povećavajući pristup glavnim prometnim koridorima i multimodalnim sučeljima. Intervencije uključuju nadogradnju cesta koje su dio mreže TEN-T, kao što su istočna obilaznica IP2 Évora ili ulaganja u IP8.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete osigurava se ulaganjem C07-I0 (proširenje mreže za punjenje električnih vozila) kao popratnom mjerom. Svaki cestovni projekt koji bi mogao imati znatne negativne učinke na okoliš podliježe procjeni utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2011/92/EU kako bi se osiguralo da je usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete integrirana u projekt i strogo usklađena u fazama izgradnje, rada i stavljanja infrastrukture izvan pogona.

Od navedenih cesta 111 kilometara gradi se ili modernizira:

-EN14: sučelje cesta/željeznica u Trofa/Santana, uključujući novi most preko rijeke Ave;

-EN14: Maia (Via Diagonal)/cestovna/željeznička sučelja u Trofi;

-EN4: Obilaznica Atalaia;

-IC35: Penafiel (EN15)/Rans;

-IC35: Rans/Entre-os Rios;

-IP2: Istočna obilaznica Évora;

-Veza od Baiãoa do mosta Ermida;

-Cestovna os Aveiro – Águeda;

-EN344: od km 67 do km 75 – Pampilhosa da Serra;

-EN125: Istočna obilaznica Olhãoa;

-IC2 (EN1): Meirinhas (km 136)/Pombal (km 148);

-IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, uključujući obilaznicu Beringel;

-IP8 (EN259): STA. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, uključujući obilaznicu Figueira de Cavaleiros;

-IP8 (A26): Povećanje kapaciteta veze između Sinesa i A2;

-EN211 – obilaznica Quintã/Mesquinhata.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C07-i05-RAA: Logistički krugovi – regionalna mreža Azora

Cilj je mjere stvoriti uvjete za uravnoteženiji gospodarski razvoj promicanjem gospodarskih subjekata izvan glavnih urbanih središta. Intervencije su usmjerene i na smanjenje udaljenosti putovanja, trajanja putovanja i zagušenja.

Ulaganje se sastoji od proširenja i nadogradnje cestovne infrastrukture na Azorima. Cilj mu je poboljšati pristup centrima za stanovništvo i centrima gospodarske aktivnosti te glavnim ulaznim infrastrukturama na svakom otoku. Cilj mu je i intervenirati u izgradnji kružnih cesta prema glavnim gradskim središtima, uz smanjenje broja gradskih prijelaza.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete osigurava se ulaganjem C07-I0 (proširenje mreže za punjenje električnih vozila) kao popratnom mjerom. Svaki cestovni projekt koji bi mogao imati znatne negativne učinke na okoliš podliježe procjeni utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2011/92/EU kako bi se osiguralo da je usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete integrirana u projekt i strogo usklađena u fazama izgradnje, rada i stavljanja infrastrukture izvan pogona. Ukupno se gradi ili modernizira 34 kilometra cesta. Planiraju se sljedeće intervencije na cestama:

-Ilha de Santa Maria

oObilaznica Vila do Porto

-Ilha de São Miguel

oPoboljšanje pristupačnosti Furnas/Povoação – 1st.: Obilaznica Furnas

oObilaznica Capelas

oObilaznica São Roque

oPortal do Vento obilaznica

-Ilha Terceira

oPromicanje pristupačnosti, mobilnosti i uvjeta sigurnosti na cestama – veza između Via Vitorino Nemésio i Okružnice Angra

-Ilha Graciosa

oVeza između E.R. 3 – 2. i E.R. 4 – 2.

-Ilha de São Jorge

oPromicanje pristupačnosti, mobilnosti i uvjeta sigurnosti na cestama – veza prema sjeveru juga

-Ilha do Pico

oIzgradnja kružne ceste do Vile da Madalena

-Ilha do Faial

oIzgradnja drugefaze obilaznice Cidade da Horta

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

G.2.    Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

7.1

Re-C07-i00

T

Javno dostupne stanice za punjenje električnih vozila

 

Broj

3 520

5 250

ČETVRTO TROMJESEČJE

2022

Broj javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila (u usporedbi s polaznom vrijednošću za četvrto tromjesečje 2021.)

7.2

Re-C07-i00

T

Javno dostupne stanice za punjenje električnih vozila

 

Broj

5 250

10 450

ČETVRTO TROMJESEČJE

2024

Broj javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila (u usporedbi s polaznom vrijednošću za četvrto tromjesečje 2022.)

7.3

Re-C07-i00

T

Javno dostupne stanice za punjenje električnih vozila

 

Broj

10 450

15 000

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila (u usporedbi s polaznom vrijednošću za četvrto tromjesečje 2024.)

7.4

Re-C07-i01

M

Odabir područja za poslovni prihvat za intervencije za poboljšanje okolišne održivosti i digitalizacije

Potpisivanje javnog protokola kojim se potvrđuje odabir područja za poslovni prihvat

 

 

 

TROMJESEČJE

2021

Područja za prihvat poduzeća odabiru se u natječajnom postupku. Komisiji se dostavlja potpisani javni protokol kojim se potvrđuje da je sklopljen odabir područja za poslovni prihvat i utvrđuju odabrana područja za poslovni prihvat.

7.5

Re-C07-i01

T

Završetak intervencija u odabranim područjima poslovnog prihvata

 

Broj

0

10

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Broj poslovnih prihvatnih područja u kojima su dovršeni radovi na poboljšanju njihove okolišne održivosti i digitalizacije.

Područja poslovnog prihvata za intervenciju odabrana u natječajnom postupku.

7.6

Re-C07-i02

M

Potpisan ugovor za jedan cestovni projekt

Ugovor potpisan s izvođačem za cestovni projekt

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Potpis stranaka dokumenta kojim se uređuju njihove obveze u vezi s izvođenjem radova, nakon provedenog postupka javne nabave.

7.7

Re-C07-i02

M

Potpisan ugovor za dva cestovna projekta

Ugovor potpisan s izvođačem za cestovne projekte

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Potpis stranaka dokumenta kojim se uređuju njihove obveze u vezi s izvođenjem radova, nakon provedenog postupka javne nabave.

7.8

Re-C07-i02

T

Izgrađene ili obnovljene ceste

 

kilometara

0

111

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Km cesta izgrađenih ili obnovljenih u skladu s tehničkim specifikacijama natječaja i koje u potpunosti uključuju sve rezultate i uvjete iz procjene utjecaja na okoliš.

7.13

Re-C07-i05-RAA

M

Potpisan ugovor za dva cestovna projekta

Ugovor potpisan s izvođačem za cestovne projekte

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2021

Potpis stranaka dokumenta kojim se uređuju njihove obveze u vezi s izvođenjem radova, po cijeni, nakon javnog natječaja.

7.14

Re-C07-i05-RAA

M

Potpisan ugovor za osam cestovnih projekata

Ugovor potpisan s izvođačem cestovnih projekata

 

 

 

ČETVRTO TROMJESEČJE

2023

Potpis stranaka dokumenta kojim se uređuju njihove obveze u vezi s izvođenjem radova, po cijeni, nakon javnog natječaja.

7.15

Re-C07-i05-RAA

T

Izgrađene ili obnovljene ceste

 

kilometara

0

34.38

TROMJESEČJE

2026

Km cesta izgrađenih ili obnovljenih u skladu s tehničkim specifikacijama natječaja i koje u potpunosti uključuju sve rezultate i uvjete iz procjene utjecaja na okoliš.

G.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje RE-C07-i03: Prekogranične veze

Ciljevi su mjere iskoristiti razvoj prekogranične mobilnosti i poboljšati konkurentnost poduzeća, primjerice poticanjem mobilnosti radne snage. Jačanjem koridora visokog kapaciteta također se namjerava omogućiti zajedničko korištenje infrastrukture, kao što je željeznička pruga velikih brzina u Sanabriji ili aerodromu Bragança, te poboljšati sigurnost na cestama.

Ulaganje se sastoji od stvaranja i nadogradnje cestovne infrastrukture kako bi se ojačale prekogranične veze sa Španjolskom.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete osigurava se ulaganjem C07-I0 (proširenje mreže za punjenje električnih vozila) kao popratnom mjerom. Svaki cestovni projekt koji bi mogao imati znatne negativne učinke na okoliš podliježe procjeni utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2011/92/EU kako bi se osiguralo da je usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete integrirana u projekt i strogo usklađena u fazama izgradnje, rada i stavljanja infrastrukture izvan pogona.

Od navedenih cesta 30 kilometara gradi se ili modernizira:

-EN103: Vinhais/Bragança (popass);

-Poveznica od Bragançe do Pueble de Sanable (Španjolska);

-Međunarodni most preko rijeke Sever;

-Most Alcoutim – Saluncar de Guadiana (Španjolska).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C07-i04: Područja za prihvat poduzeća – pristupačnost na cestama

Cilj je mjera poboljšati konkurentnost poslovnih parkova poboljšanjem njihove povezanosti cestovne mreže, čime se doprinosi reindustrijalizaciji ruralnih područja.

Ulaganje se sastoji od ulaganja u proširenje i nadogradnju cestovne infrastrukture. Njime se dopunjuje ulaganje RE-CCT-C7-I1, čiji je cilj modernizacija poslovnih parkova.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete osigurava se ulaganjem C07-I0 (proširenje mreže za punjenje električnih vozila) kao popratnom mjerom. Svaki cestovni projekt koji bi mogao imati znatne negativne učinke na okoliš podliježe procjeni utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2011/92/EU kako bi se osiguralo da je usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete integrirana u projekt i strogo usklađena u fazama izgradnje, rada i stavljanja infrastrukture izvan pogona.

Od navedenih cesta 42 kilometra gradi se ili moderniziraju:

-Povezanost s industrijskim parkom Mundão: uklanjanje ograničenja u normi EN229 Viseu/Sátão;

-Povezanost s industrijskim parkom Mundão: EN229 – Industrijski park ex-IP5/Mundão;

-Dostupnost industrijske zone Riachos;

-Pristup IC8 (Ansião) poslovnom parku Camporês;

-EN10 – 4: Setúbal/Mitrena;

-Povezanost s industrijskim parkom Fontiscos i obnova čvora Ermida (Santo Tirso);

-Povezanost A8 s industrijskim parkom Palhagueiras u Torresu Vedrasu;

-Povezanost A11 s industrijskom zonom Cabeça de Porca (Felgueiras);

-Povezivanje norme EN114 s industrijskom zonom Rio Maior;

-Bolji pristup poslovnom području Lavagueiras (Castelo de Paiva);

-Poboljšanje dostupnosti industrijskog područja Campo Maior;

-Obilaznica EN248 (Arruda dos Vinhos);

-Obilaznica Aljustrel – Poboljšanje pristupa rudarskom području i poslovnom području;

-Preko do Tâmega obilaznice EN210 (Celorico de Basto);

-Povezanost IC2 s industrijskim parkom Casarão;

-Novi prijelaz Rio Lime između EN203 – Deocriste i EN202 – Nogueira;

-Kružni tok na EN246 za pristup industrijskoj zoni Portalegre;

-Pristup Aveparku – Znanstvenom i tehnološkom parku Taipasa (Guimarães);

-Pristup industrijskoj zoni Vale do Neiva na čvoru A28.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

G.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

7.9

Re-C07-i03

M

Dovršena prva procjena utjecaja na okoliš

Završetak procjene utjecaja na okoliš

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Dovršena je procjena utjecaja jednog cestovnog projekta na okoliš.

7.10

Re-C07-i03

T

Izgrađene ili obnovljene ceste

 

kilometara

0

30

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Km cesta izgrađenih ili obnovljenih u skladu s tehničkim specifikacijama natječaja i koje u potpunosti uključuju sve rezultate i uvjete iz procjene utjecaja na okoliš.

7.11

Re-C07-i04

M

Potpisan ugovor za 10 cestovnih projekata

Ugovor potpisan s izvođačem za cestovne projekte

 

 

 

TROMJESEČJE

2023

Potpis stranaka dokumenta kojim se uređuju njihove obveze u vezi s izvođenjem radova, po cijeni, nakon javnog natječaja.

7.12

Re-C07-i04

T

Izgrađene ili obnovljene ceste

 

kilometara

0

42

ČETVRTO TROMJESEČJE

2025

Km cesta izgrađenih ili obnovljenih u skladu s tehničkim specifikacijama natječaja i koje u potpunosti uključuju sve rezultate i uvjete iz procjene utjecaja na okoliš.

H. SASTAVNI DIO 8: Šume

Komponenta se bavi sljedećim izazovima: socioekonomski i demografski pad u ruralnim područjima, postojanje ekstenzivnih područja bez aktivnog upravljanja kako bi se spriječili požari ili zaštitila biološka raznolikost te vrlo fragmentirano privatno vlasništvo nad zemljištem. Iseljavanje stanovništva prema glavnim gradskim središtima i postupno starenje ruralnog stanovništva doveli su do napuštanja ruralnih područja i tradicionalnih primarnih gospodarskih sektora. To je dovelo do postupnog širenja šumskih područja, neplaniranih i neupravljanih, s visokom koncentracijom opterećenja gorivom. Ta su područja u velikoj mjeri izložena opasnosti od požara u ruralnim područjima, što može dovesti do gubitka ljudskih života, velike štete na zemljištu i imovini te uništavanja šuma te robe i usluga koje proizvode. Portugal je zemlja južne Europe s najvećim udjelom izgorjelih područja u ruralnim područjima i najvećim prosječnim brojem požara. Prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS) u razdoblju od 2015. do 2019. u prosjeku je izgorjelo oko 169000 hektara godišnje.

Ciljevi su ove komponente sljedeći:

-promicanje aktivnog planiranja i upravljanja osjetljivim poljoprivrednim i šumskim zemljištem visoke ekološke vrijednosti;

-zaštititi bioraznolikost podupiranjem obnove poljoprivrednih i šumskih ekosustava, posebno u izgorjelim područjima;

-pridonijeti teritorijalnoj koheziji i otvaranju radnih mjesta revitalizacijom gospodarskih aktivnosti ruralnih područja; and

-povećati otpornost tih područja smanjenjem rizika od požara djelotvornim i učinkovitim sprečavanjem požara te, u slučaju požara, smanjenjem štete djelotvornim i učinkovitim gašenjem požara.

Komponenta pridonosi provedbi preporuke za pojedinu zemlju o poboljšanju kvalitete javnih financija davanjem prednosti rashodima kojima se potiče rast (preporuka za pojedinu zemlju br. 1 2019). Javna potrošnja povezana s nadogradnjom registra ruralnih nekretnina promicala bi njihovo odgovarajuće upravljanje i potencijalno povećala dinamiku gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima. Osim toga, komponenta znatno doprinosi ispunjavanju preporuka za pojedinu zemlju o usmjeravanju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, uzimajući u obzir regionalne razlike (preporuka za pojedinu zemlju br. 3 2019. i preporuka za pojedinu zemlju 3 2020).

Očekuje se da će ta komponenta pridonijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji. Kad je riječ o zelenoj dimenziji, komponenta izravno doprinosi prilagodbi klimatskim promjenama jer joj je cilj povećati otpornost ruralnih područja na požare. Nadalje, aktivno održivo upravljanje tim područjima pridonosi sprečavanju erozije tla, kontroli invazivnih vrsta i štetočina te sekvestraciji ugljika u šumama. Naposljetku, kad je riječ o digitalnoj dimenziji, planirane mjere za sustav zemljišnih katastra, sustav praćenja pokrova zemljišta (SMOS), uključujući LiDAR (Light Detection and Ranging) i satelitske snimke visoke razlučivosti, istaknute su jer se njima promiču e-uprava i digitalne javne usluge.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma RE-r19: Preobrazba krajolika u osjetljivim šumskim područjima

Cilj je ove mjere preobraziti krajolik osjetljivih šumskih područja s ekstenzivnim područjima s monokulturama kojima se ne upravlja i visokim rizikom od požara kako bi se spriječili požari u ruralnim područjima i povećala otpornost na klimu i gospodarstvo.

Ta se reforma provodi s pomoću ulaganja RE-C08-i01 (transformacija krajolika u osjetljivim šumskim područjima). Reforma se sastoji od četiri mjere koje se međusobno nadopunjuju i koje su navedene u nastavku:

-programi planiranja i upravljanja (PRGP);

-integrirano područje upravljanja krajobrazom (AIGP);

-integrirani program potpore ruralnim selima koja se nalaze na šumskim područjima (zajednica stabla); and

-program Emparcelar para Ordenar.

Reforma se temelji na Programu preobrazbe krajobraza (Programde Transformação da paisagem – PTP) i podupire ga s potrebnim pravnim okvirom. Taj pravni okvir uključuje barem zakonodavstvo o prenamjeni krajobraza s pomoću programa prostornog planiranja i upravljanja te integriranih područja upravljanja krajobrazom, zakonodavstvo čiji je cilj odobravanje razgraničenja osjetljivih područja na koja se mogu primjenjivati programi prostornog planiranja i upravljanja te integrirana područja upravljanja krajobrazom te zakonodavstvo o obveznom posjedovanju ruralnog zemljišta u šumskim područjima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2021.

Reforma RE-r20: Reorganizacija sustava zemljišnih knjiga i sustava praćenja pokrova zemljišta

Cilj je ove mjere prevladati nepostojanje višenamjenskih zemljišnih knjiga uvođenjem i razvojem sustava za utvrđivanje i provjeru granica vlasništva nad zemljištem i naknadnim upisom vlasništva nad zemljištem. Time će se omogućiti koherentan, ažuriran i cjelovit pregled područja kojim će se povećati vrijednost zemljišta za njegove vlasnike i omogućiti državi da razvije konkretne, održive i višesektorske javne politike.

Reforma se sastoji od početka rada sustava za praćenje pokrova zemljišta (SMOS) i razvoja platforme BUPi (digitalni zemljišni registar), fizičkog i virtualnog šaltera s georeferenciranim informacijama o nekretninama, koji objedinjuje informacije potrebne za njihovu registraciju i olakšava interakciju građana s javnom upravom u okviru područja primjene zemljišnih knjiga. Reformom se uspostavlja i potreban pravni okvir za operacionalizaciju ulaganja RE-C08-i02: Zemljišne knjige i sustav praćenja pokrova zemljišta. Reforma uključuje:

-donošenje zakona o uspostavi strukture misije za proširenje pojednostavnjenog katastarskog informacijskog sustava, javnog tijela koje prati proširenje pojednostavnjenog nacionalnog katastarskog informacijskog sustava i razvoj platforme BUPi;

-donošenje akta kojim se uspostavlja sustav za rad i financiranje modela za organizaciju i razvoj pojednostavljenog katastarskog informacijskog sustava;

-donošenje zakona kojim se odobrava pravni režim zemljišnih knjiga, uspostavlja Nacionalni sustav katastarskog informacijskog sustava, koji je usklađen s pojednostavljenim katastarskim informacijskim sustavom i kojim se katastarska povelja utvrđuje kao nacionalna zemljovid zemljišta u zemljišnim knjigama;

-donošenje pravnog akta o izmjeni Regulatorne uredbe br. 9-A/2017 od 3. studenoga 38 kojim se pojašnjavaju postupci pojednostavnjenog katastarskog informacijskog sustava i platforme BUPi, kojim se donose mjere za neposredno utvrđivanje strukture zemljišta i vlasništva nad poljoprivrednim i mješovitim zemljištem; and

-sastavljanje prijedloga zakona o uspostavi izvanrednog sustava za upis ruralnog zemljišta i izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama (CRP).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma RE-r21: Sprečavanje i suzbijanje požara u ruralnim područjima

Ciljevi su ove mjere povećati prevenciju i poboljšati borbu protiv požara u ruralnim područjima stvaranjem primarne mreže prekida gospodarenja gorivom i jačanjem tijela odgovornih za upravljanje požarima u ruralnim područjima i zaštitu od njih.

Reforma se sastoji od sljedećeg:

-donošenje akta kojim se odobrava Nacionalni plan integriranog upravljanja ruralnim požarima (PNGIFR);

-donošenje zakona o uspostavi integriranog sustava upravljanja požarima u ruralnim područjima (SIGIFR); and

-donošenje akta kojim se odobrava Nacionalni akcijski program Nacionalnog plana integriranog upravljanja ruralnim požarima.

Integrirani sustav upravljanja požarima u ruralnim područjima (SIGIFR) pruža, na nacionalnoj razini, makropolitike i strateške smjernice koje doprinose smanjenju rizika od požara u ruralnim područjima i promjeni ponašanja vlasnika, korisnika te izravnih i neizravnih korisnika ruralnog područja. Sustavom se definiraju modeli koordinacije među ministarstvima, razgraničujući nadležnosti i opseg djelovanja svakog subjekta u okviru SIGIFR-a, uz veću odgovornost različitih sudionika u postupku donošenja odluka. U njemu se utvrđuje model upravljanja, praćenja i evaluacije koji doprinosi stalnom poboljšanju javnih politika i programa.

Uspostavlja se sustav informiranja o požaru u ruralnim područjima kako bi se objedinile i širile sve relevantne tehničke informacije iz SIGIFR-a. Nadalje, definira model koji se temelji na sprečavanju rizika i smanjenju rizika, bilo aktivnostima podizanja svijesti ili uspostavom regionalnih obrambenih mreža, u kojem upravljanje gorivom ima vodeću ulogu u sustavu sankcioniranja.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2021.

Ulaganje RE-C08-i01: Preobrazba krajolika u osjetljivim šumskim područjima

Ciljevi su ove mjere povećati otpornost osjetljivih područja na rizike povezane s klimatskim promjenama, posebno na požare u ruralnim područjima i gubitak bioraznolikosti, te promicati održivi rast i teritorijalnu koheziju. Ti se ciljevi postižu preobrazbom krajobraza, povećanjem prosječne veličine poljoprivredne imovine, prenamjenom zemljišta i planiranjem novih gospodarskih djelatnosti.

To se ulaganje sastoji od sljedećih programa:

-programi za planiranje krajobraza i upravljanje njima (PRGP-ovi) kojima se osmišljava poželjno okruženje i definira tranzicijska matrica u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju uz potporu modela financiranja kojim se osigurava njegova provedba;

-integrirana područja upravljanja krajobrazom (AIGP-ovi) kojima se povećava veličina šumskog područja kojim se upravlja, stvaraju prekidi u ekstenzivnim područjima morskih monokulera i eukaliptusa te osigurava zamjena područja eukaliptusa drugim vrstama, posebno autohtonim vrstama, kako bi se postigla razina kojom se promiče otpornost na požare i vrednovanje prirodnog kapitala te stvorili potrebni uvjeti za razvoj operacija integriranog upravljanja krajobrazom (OIGP) kojima se definira programiranje intervencija, operativni model, financijska sredstva koja će se dodijeliti te sustav upravljanja i praćenja;

-integrirani program potpore za ruralna sela smještena na šumskim područjima kojim se podupire niz mjera za osiguravanje prenamjene i zauzimanja zemljišta te upravljanja gorivom oko ruralnih sela; and

-program Emparcelar para Ordenar kojim se povećava prosječna veličina seoske imovine i time pridonosi održivosti i gospodarskoj održivosti poljoprivrednih gospodarstava koja su ondje ugrađena ili će biti postavljena.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Ulaganje RE-C08-i02: Zemljišne knjige i sustav praćenja pokrova zemljišta

Cilj je te mjere portugalskoj državi pružiti bazu znanja ocestovnom prometu na tom području, posebno u pogledu vrste i granica ruralnih nekretnina, čime se omogućuje utvrđivanje vlasnika zemljišta. To je ključno za planiranje, upravljanje i podupiranje odluka o okupaciji i uporabi tog područja.

To se ulaganje sastoji od razvoja platforme BUPi i izrade referentnog mapiranja za sustav za praćenje pokrova kopna (SMOS), uključujući digitalni 3-D prikaz zemljišta s pomoću pokrivenosti LiDAR-om (LiDAR), vegetacijskih karata, karata biomase i obujma drvne sirovine, karata pokrova i uporabe zemljišta te pokrivenosti satelitskim slikama. Te se mjere međusobno nadopunjuju i omogućuju potpunu operacionalizaciju platforme BUPi, osiguravajući pritom interoperabilnost svih različitih postojećih informacijskih sustava povezanih s katastarskom geometrijom, zemljišnim knjigama i poreznim matricama kojima trenutačno upravljaju različita tijela, uključujući Područno i carinsko tijelo, Institut za registraciju i javne poslove i Glavnu upravu za teritorij. Građani, poduzeća i sva javna tijela pribavljaju jedinstveni identifikacijski broj (NIP) za svoje nekretnine, uključujući informacije o njihovim granicama i značajkama. Kako bi se osigurala uspješna provedba navedenih mjera, ulaganje uključuje i aktivnosti osposobljavanja ovlaštenog tehničkog osoblja općina, registrara i agenata poreznih tijela.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

Ulaganje RE-C08-i03: Prekidi u upravljanju gorivom – primarna mreža

Cilj je ove mjere stvoriti horizontalne diskontinuitete u krajobrazu s pomoću primarne mreže prekida gospodarenja gorivom (RPFGC). Tom se mrežom izolira izbijanje požara, štite komunikacijski putovi, društvena infrastruktura i oprema, smanjuje prosječna površina uništena požarima segmentiranjem krajobraza, olakšavaju aktivnosti gašenja požara i osigurava sigurnost vatrogasaca stvaranjem putova bijega.

Ulaganje uključuje sljedeće mjere:

-mapiranje i procjena uporabe zemljišta uključenog u mrežu za strukturiranje gospodarenja primarnim gorivom;

-utvrđivanje vlasnika, procjena i izračun visine naknade i drugih elemenata koji dovode do prijavljivanja komunalnih usluga vlasnicima zemljišta, sklapanja ugovora i plaćanja povezanih naknada

-uključivanje georeferenciranog grafičkog prikaza ruralnog zemljišta uključenog u uspostavu služnog područja na platformi BUPi kako bi se omogućili naknadni posebni postupci registracije; and

-provedba primarne mreže za gospodarenje gorivom prekida se na nacionalnoj razini.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C08-i04: Sredstva za sprečavanje i suzbijanje požara u ruralnim područjima

Cilj je ove mjere ojačati državna tijela uključena u sprečavanje i suzbijanje požara u ruralnim područjima. Konkretnije, tom će se mjerom iskoristiti kapacitet, u smislu infrastrukture i opreme, portugalskih zračnih snaga i Instituta za očuvanje prirode i šuma (ICNF) kako bi se povećala njihova djelotvornost i učinkovitost u sprečavanju i suzbijanju požara u ruralnim područjima. Osim toga, ovom se mjerom poboljšava procjena rizika standardizacijom i ažuriranjem radarske mreže portugalskog instituta za more i radarske mreže Atmosfere (IPMA).

To ulaganje obuhvaća kupnju dvaju lakih i devet helikoptera srednjeg vatrogasca, izgradnju novih i obnovu postojećih zgrada (radni centar i hangari za održavanje), kupnju vozila, strojeva i opreme koji su potrebni za operativni odgovor za gašenje požara, kao što su osobna zaštitna oprema, vatrogasna vozila, buldožeri i traktori, te standardizaciju i nadogradnju meteorološke radarske mreže.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01), vozila, strojevi i oprema koji se kupuju moraju imati nultu stopu emisija. Ako ne postoje alternative s nultim emisijama, vozila, strojevi i oprema koji se kupuju moraju predstavljati najbolje dostupne razine okolišne učinkovitosti u sektoru.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje RE-C08-i05: Program za više šuma

Ciljevi su mjere unapređenje sustava za sprečavanje požara i gašenje požara, prijelaz s modela borbe protiv požara na model prevencije te jačanje djelovanja organizacija šumarskih proizvođača i centara za stručnost u sektoru šumarstva uključivanjem stručnjaka i jačanjem tehničkih kvalifikacija svih relevantnih dionika u tim subjektima.

To ulaganje sastoji se od sljedećih mjera:

-proširenje programa „Sigurno selo” i „sigurne osobe” čiji je cilj promicanje mjera za podizanje svijesti radi sprečavanja rizičnog ponašanja stanovništva, mjera samozaštite i simulacija planova evakuacije, u suradnji s lokalnim vlastima;

-jačanje operativnog kapaciteta za odgovor Nacionalnog tijela za hitne slučajeve i civilnu zaštitu (ANEPC) i Nacionalne žandarmerije (GNR) u borbi protiv požara u ruralnim područjima, posebno kupnjom vozila i osobne zaštitne opreme, obnovom postojeće infrastrukture i stvaranjem novih regionalnih i podregionalnih struktura ANEPC-a;

-pružanje osposobljavanja i kvalifikacija operativnom osoblju uključenom u gašenje požara i tehničarima OPF-a; and

-jačanje organizacija vlasnika šuma i centara stručnosti u područjima koja su ključna za održivost šumskih resursa.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

 

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj

Mjera (reforma ili ulaganje)

Ključna etapa/ciljna vrijednost

Ime

Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)

Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)

Okvirni vremenski okvir za dovršetak

Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti

Jedinica mjere

Osnovna vrijednost

Cilj

Q

Godina

8.1

Re-C08-i01

T

Razvoj programa prostornog planiranja i upravljanja (PRGP) na područjima koja su definirana kao ranjiva.

 

Broj

0

20

TROMJESEČJE

2025

Odobrenje Vlade za programe prostornog planiranja i upravljanja (PRGP-ovi) za 20 homogenih osjetljivih područja ili područja pogođenih velikim požarima, uzimajući u obzir Povelju krajobraznih jedinica Portugala i teritorijalni model Nacionalnog programa politike prostornog planiranja.

8.2

Re-C08-i01

T

Objava operacija integriranog upravljanja krajobrazom (OIGP) u Diário da Republica

 

Broj

0

60

TROMJESEČJE

2025

Odobrenje i objava 60 operacija integriranog upravljanja krajobrazom (OIGP) u Diário da Republica, kojima se definira programiranje intervencija, operativni model, financijska sredstva koja treba dodijeliti te sustav upravljanja i praćenja.

8.3

Re-C08-i01

T

Sela s projektima gospodarenja gorivom

Broj

0

800

TROMJESEČJE

2025

Sklapanje ugovora kojima se utvrđuju posebni uvjeti za financiranje projekata gospodarenja gorivom između Fonda za zaštitu okoliša i korisnika (općine, međuopćinske zajednice, udruženja za lokalni razvoj) u najmanje 800 ruralnih sela smještenih na šumskim područjima (zajednica koja se glodaju).

8.20

Re-C08-i01

T

Provedba mjera konsolidacije zemljišta Program „Emparcelar para Ordenar”

Broj

0

2 000

TROMJESEČJE

2025

U okviru programa „Emparcelar para Ordenar” arondira se 2 000 ha ruralnog zemljišta na osjetljivim područjima

8.4

Re-C08-i02

M

Prijelaz na platformu BUPi 2.0

Početak proizvodnje platforme BUPi 2.0

 

 

 

TROMJESEČJE

2022

Osiguravanje platforme BUPi 2.0 koja se temelji na oblaku i kojom će se nadograditi i proširiti funkcije koje već postoje u pilot-projektu BUPi. BUPi 2.0 osigurava pokrivenost na nacionalnoj razini i interoperabilnost različitih sustava kojima trenutačno upravljaju različita tijela, uključujući porezna i carinska tijela. BUPi 2.0 omogućuje postupnu primjenu jedinstvenih identifikacijskih brojeva nekretnine.

8.5

Re-C08-i02

T

Osposobljavanje o BUPi-ju

 

Broj

0

10

ČETVRTO TROMJESEČJE

2023

Broj tromjesečnih osposobljavanja u vezi s BUPi-jem za nacionalno kvalificirane tehničare koji provode postupke grafičkog prikaza (RGG), osoblje Instituta za upisnike i javne bilježnike (IRN), agente poreznih tijela, katastarske tehničare i tehničare iz Glavne uprave za

Državno područje i službenici registra.

8.6

Re-C08-i02

M

Izrada referentnog mapiranja za sustav za praćenje pokrova kopna (SMOS)

Izrada referentnog mapiranja za sustav za praćenje pokrova kopna (SMOS)

 

 

 

TROMJESEČJE

2025