EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0561

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere osnovanog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XI.B tom sporazumu

COM/2022/561 final

Bruxelles, 28.10.2022.

COM(2022) 561 final

2022/0349(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere osnovanog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XI.B tom sporazumu


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

·Razlozi i ciljevi prijedloga

Prijedlog se odnosi na odluku kojom se utvrđuje stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere osnovanog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane 1 („Sporazum”), u pogledu izmjene Priloga XI.B tom sporazumu.

Sporazum je stupio je na snagu 1. srpnja 2016. Njegovim člankom 55. stavkom 1. utvrđuje se da Gruzija postupno približava svoje sanitarne i fitosanitarne mjere, mjere za dobrobit životinja te ostale zakonodavne mjere zakonodavstvu Unije. U Prilogu XI.B Sporazumu navodi se relevantno zakonodavstvo Unije s kojim se Gruzija treba uskladiti. Prilog XI.B koji se trenutačno primjenjuje donesen je 7. ožujka 2017. Odlukom br. 1/2017 Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere 2 .

Otada je Unija niz akata koji se nalaze na popisu stavila izvan snage i zamijenila novim aktima, dok su drugi akti prestali proizvoditi pravne učinke. Osim toga, stranke Sporazuma smatraju da ograničeni broj akata nije primjenjiv na Gruziju i da ih uopće nije trebalo dodati. Svrha je predložene izmjene Priloga XI.B dodavanje niza akata kojima se zamjenjuju u njemu navedeni akti koji su stavljeni izvan snage i brisanje niza akata koji su prestali proizvoditi pravne učinke ili koji se više ne smatraju relevantnima za Gruziju.

·Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području

Ovim se prijedlogom provodi zajednička trgovinska politika Unije prema Gruziji, partnerskoj zemlji istočnog susjedstva, na temelju odredaba Sporazuma, a posebno njegova cilja da se stvori područje slobodne trgovine. Njime se provode odredbe Sporazuma čiji je cilj poticanje trgovine poljoprivrednim proizvodima, a posebno poboljšanje kapaciteta Gruzije za izvoz poljoprivrednih proizvoda, na temelju pravne stečevine Unije.

·Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Ovaj je prijedlog u skladu s drugim vanjskim politikama Unije te pridonosi njihovoj provedbi, a to posebno vrijedi za europsku politiku susjedstva i politiku razvojne suradnje u pogledu Gruzije.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

2.1.Postupovna pravna osnova

2.1.1.Načela

Člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđeno je da Vijeće, na prijedlog Komisije, donese odluke kojima se utvrđuju „stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma”.

Članak 218. stavak 9. UFEU-a primjenjuje se neovisno o tome je li Unija članica tog tijela ili stranka tog sporazuma 3 .

Pojam „akti koji proizvode pravne učinke” obuhvaća akte koji proizvode pravne učinke na temelju pravila međunarodnog prava kojima se uređuje predmetno tijelo. Obuhvaća i instrumente koji nemaju obvezujući učinak na temelju međunarodnog prava, ali postoji mogućnost da „presudno utječu na sadržaj propisa koje donese zakonodavac Unije” 4 .

2.1.2.Primjena na ovaj predmet

Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere tijelo je osnovano na temelju sporazuma, odnosno Sporazuma, koji je potpisan 16. lipnja 2014. i stupio na snagu 1. srpnja 2016.

Unija, njezine države članice i Europska zajednica za atomsku energiju stranke su Sporazuma.

Predviđeni akt koji pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere treba donijeti akt je koji proizvodi pravne učinke. Predviđeni akt bit će obvezujući za stranke na temelju međunarodnog prava u skladu s člancima 408. i 409. Sporazuma.

Predviđenim aktom ne dopunjuje se niti mijenja institucionalni okvir sporazuma.

Stoga je postupovna pravna osnova za predloženu odluku članak 218. stavak 9. UFEU-a.

2.2.Materijalna pravna osnova

2.2.1.Načela

Materijalna pravna osnova za odluku na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a prije svega ovisi o cilju i sadržaju predviđenog akta o kojemu se zauzima stajalište u ime Unije. Ako predviđeni akt ima dva cilja ili elementa te ako se može utvrditi da je jedan od ta dva cilja ili elementa glavni, a drugi samo sporedan, odluka na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a mora se temeljiti na samo jednoj materijalnoj pravnoj osnovi, naime onoj koju zahtijeva glavni ili prevladavajući cilj ili element.

U pogledu predviđenog akta kojim se istovremeno želi postići više ciljeva ili koji ima više elemenata, koji su neodvojivo povezani, a nijedan nije sporedan u odnosu na druge, materijalna pravna osnova odluke na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a iznimno se mora temeljiti na različitim odgovarajućim pravnim osnovama.

2.2.2.Primjena na ovaj predmet

Predviđeni akt uključuje dodavanje niza akata kojima se zamjenjuju akti navedeni u Prilogu XI.B koji su stavljeni izvan snage i brisanje niza akata koji su prestali proizvoditi pravne učinke ili koji se više ne smatraju relevantnima za Gruziju. On sadržava dijelove obuhvaćene područjima zajedničke trgovinske politike.

Stoga je materijalna pravna osnova predložene odluke članak 207. stavak 4. UFEU-a.

2.3.Zaključak

Pravna osnova predložene odluke trebao bi biti članak 207. stavak 4. UFEU-a u vezi s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a.

·Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

U skladu s člankom 3. UFEU-a zajednička trgovinska politika definira se kao isključiva nadležnost Unije. Stoga se načelo supsidijarnosti ne primjenjuje.

·Proporcionalnost

Ovaj je prijedlog potreban radi provedbe međunarodnih obveza Unije utvrđenih Sporazumom s Gruzijom.

·Odabir instrumenta

Ovaj je prijedlog u skladu s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a, kojim se predviđa da Vijeće na prijedlog Komisije donese odluku kojom se utvrđuje stajalište koje u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

·Ex post evaluacije/provjere primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Nije primjenjivo.

·Savjetovanja s dionicima

Gruzija je pripremila popis pravne stečevine Unije kojoj treba približiti svoje nacionalno zakonodavstvo, u skladu s odgovarajućim nacionalnim postupcima. Savjetovanja s dionicima EU-a ne primjenjuju se na ovaj prijedlog.

·Prikupljanje i primjena stručnog znanja

Unija je gruzijskim vlastima stavila na raspolaganje svoje stručno znanje u području sanitarnih i fitosanitarnih pitanja te pitanja dobrobiti životinja za potrebe pripreme popisa pravne stečevine Unije kojoj se ta partnerska zemlja namjerava približiti.

·Procjena učinka

Nije primjenjivo.

·Primjerenost i pojednostavnjenje propisa

Nije primjenjivo.

·Temeljna prava

Prijedlogom se ne utječe na zaštitu temeljnih prava u Uniji.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Nije primjenjivo.

5.DRUGI ELEMENTI

·Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Vijeće za pridruživanje EU-a i Gruzije i njegova podređena tijela osnovana Sporazumom redovito preispituju provedbu Sporazuma. Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere nadzire provedbu poglavlja 4. o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama Sporazuma i njegova Priloga XI.B.

·Dokumenti s objašnjenjima (za direktive)

Nije primjenjivo.

·Detaljno obrazloženje posebnih odredaba prijedloga

Cilj je prijedloga donijeti stajalište Unije u vezi s izmjenom Priloga XI.B Sporazumu. U skladu s člankom 55. stavkom 1. Sporazuma, u Prilogu XI.B navedena je pravna stečevina Unije kojoj Gruzija treba približiti svoje zakonodavstvo u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera te mjera za dobrobit životinja radi postizanja jednakovrijednosti proizvoda ili skupine proizvoda, kako je predviđeno u članku 57. Sporazuma.

Gruzija je takav popis pravne stečevine Unije pripremila u skladu sa svojim domaćim postupcima, podnijela je prijedlog Komisiji u veljači 2015. te ga je, uz savjetovanje s Komisijom, dovršila u prosincu 2015. Pododbor je Odlukom br. 1/2017 5 izmijenio Prilog XI.B. Otada je Unija niz akata koji se nalaze u Prilogu XI.B stavila izvan snage i zamijenila novim aktima, dok su drugi akti prestali proizvoditi pravne učinke. Osim toga, stranke smatraju da postoji ograničen broj akata koji se ne primjenjuju na Gruziju.

Stoga je cilj prijedloga ažurirati Prilog XI.B dodavanjem niza akata koji zamjenjuju u njemu navedene mjere koje su stavljene izvan snage i brisanjem niza akata koji su prestali proizvoditi pravne učinke ili se smatra da više nisu primjenjivi na Gruziju od donošenja Priloga XI.B Odlukom br. 1/2017 Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere.

Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere ovlašten je donijeti odluku o izmjeni Priloga XI.B u skladu s člankom 65. Sporazuma. U skladu s odredbama tog članka Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere prati provedbu glave IV. (Trgovina i pitanja povezana s trgovinom) poglavlja 4. (Sanitarne i fitosanitarne mjere) Sporazuma i prema potrebi donosi odluke o izmjeni priloga IV.–XII. Sporazumu.

U sljedećim odjeljcima navedene su izmjene Priloga XI.B.

1.Akti koje treba zamijeniti

Akt o stavljanju izvan snage

Akti stavljeni izvan snage

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”).

Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ.

Direktiva Vijeća 2003/85/EZ od 29. rujna 2003. o mjerama Zajednice za suzbijanje slinavke i šapa, o stavljanju izvan snage Direktive 85/511/EEZ i odluka 89/531/EEZ i 91/665/EEZ te o izmjeni Direktive 92/46/EEZ.

Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu.

Direktiva Vijeća 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti.

Direktiva Vijeća 2008/71/EZ od 15. srpnja 2008. o identifikaciji i registraciji svinja.

Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ.

Direktiva Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja.

Direktiva Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravlje kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ.

Direktiva Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice.

Direktiva Vijeća 2000/75/EZ od 20. studenoga 2000. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika.

Direktiva Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

Direktiva Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. o utvrđivanju pravila zdravlja životinja za uvoz u i provoz kroz Zajednicu određenih živih papkara i o izmjeni direktiva 90/426/EEZ i 92/65/EEZ i stavljanju izvan snage Direktive 72/462/EEZ.

Direktiva Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. o uvođenju općih mjera Zajednice za suzbijanje određenih bolesti životinja i posebnih mjera koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja.

Direktiva Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

Direktiva Vijeća 2009/156/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

Direktiva Vijeća 92/35/EEZ od 29. travnja 1992. o utvrđivanju pravila kontrole i mjera suzbijanja konjske kuge.

Direktiva Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti.

Odluka Komisije 2010/367/EU od 25. lipnja 2010. o provedbi programa nadziranja influence ptica kod peradi i divljih ptica.

Odluka Komisije 2002/106/EZ od 1. veljače 2002. o odobravanju Dijagnostičkog priručnika u kojem se utvrđuju dijagnostički postupci, metode uzorkovanja i mjerila za ocjenjivanje laboratorijskih testova za potvrdu prisutnosti klasične svinjske kuge.

Odluka Komisije 2003/422/EZ od 26. svibnja 2003. o odobrenju dijagnostičkog priručnika za afričku svinjsku kugu.

Odluka Komisije 2006/437/EZ od 4. kolovoza 2006. o odobravanju Dijagnostičkog priručnika za influencu ptica u skladu s Direktivom Vijeća 2005/94/EZ.

Odluka Komisije 2001/183/EZ od 22. veljače 2001. o utvrđivanju planova uzorkovanja i dijagnostičkih metoda za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba i stavljanju izvan snage Odluke 92/532/EEZ.

Uredba Komisije (EZ) br. 1266/2007 od 26. listopada 2007. o provedbi pravila za Direktivu Vijeća 2000/75/EZ s obzirom na kontrolu, praćenje, nadziranje i ograničenje premještanja određenih životinja prijemljivih vrsta u odnosu na bolest plavog jezika.

Odluka Komisije 2000/428/EZ od 4. srpnja 2000. o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za procjenu rezultata laboratorijskih ispitivanja za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne enterovirusne bolesti svinja.

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ.

Direktiva Vijeća 98/57/EZ od 20. srpnja 1998. o suzbijanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Direktiva Vijeća 2006/91/EZ od 7. studenoga 2006. o suzbijanju kalifornijske štitaste uši.

Direktiva Vijeća 74/647/EEZ od 9. prosinca 1974. o kontroli karanfilovih savijača.

Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice.

Direktiva Vijeća 2007/33/EZ od 11. lipnja 2007. o suzbijanju krumpirovih cistolikih nematoda i stavljanju izvan snage Direktive 69/465/EEZ.

Direktiva Vijeća 93/85/EZ od 4. listopada 1993. o suzbijanju prstenaste truleži gomolja krumpira.

Uredba (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”).

Direktiva Vijeća 90/427/EEZ od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i genealoškim uvjetima koji uređuju trgovinu kopitarima unutar Zajednice.

Direktiva Vijeća 2009/157/EZ od 30. studenoga 2009. uzgojno valjanim govedima čistih pasmina.

Direktiva Vijeća 87/328/EEZ od 18. lipnja 1987. o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih goveda čistih pasmina.

Direktiva Vijeća 94/28/EZ od 23. lipnja 1994. o utvrđivanju načela koja se odnose na zootehničke i genealoške uvjete primjenjive na uvoz iz trećih zemalja životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka, te o izmjeni Direktive 77/504/EEZ o čistokrvnim rasplodnim govedima.

Direktiva Vijeća 88/661/EEZ od 19. prosinca 1988. o zootehničkim standardima koji se primjenjuju na uzgojno valjane svinje.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa.

Direktiva Vijeća 2003/85/EZ od 29. rujna 2003. o mjerama Zajednice za suzbijanje slinavke i šapa, o stavljanju izvan snage Direktive 85/511/EEZ i odluka 89/531/EEZ i 91/665/EEZ te o izmjeni Direktive 92/46/EEZ.

Direktiva Vijeća 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti.

Direktiva Vijeća 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. o mjerama Zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge.

Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 od 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013 od 7. siječnja 2013. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Uniju i o uvjetima njihove karantene.

Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju.

Uredba Komisije (EU) br. 28/2012 od 11. siječnja 2012. o utvrđivanju zahtjeva za certificiranje uvoza i provoza kroz Uniju za određene mješovite proizvode i o izmjeni Odluke 2007/275/EZ i Uredbe (EZ) br. 1162/2009.

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama).

Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.

Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

Direktiva Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage direktiva 85/358/EEZ i 86/469/EEZ i odluka 89/187/EEZ i 91/664/EEZ.

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (Uredba o IMSOC-u).

Uredba Komisije (EU) br. 16/2011 od 10. siječnja 2011. o provedbenim mjerama za Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.

Direktiva Komisije 94/3/EZ od 21. siječnja 1994. o utvrđivanju postupka obavješćivanja o zadržavanju pošiljke ili štetnih organizama iz trećih zemalja i predstavljanju prijeteće fitosanitarne opasnosti.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/160 оd 4. veljače 2022. o utvrđivanju ujednačene minimalne učestalosti određenih službenih kontrola za verifikaciju usklađenosti sa zahtjevima Unije u pogledu zdravlja životinja u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 1082/2003 i (EZ) br. 1505/2006.

Uredba Komisije (EZ) br. 1505/2006 od 11. listopada 2006. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 o najmanjoj razini pregleda koje je potrebno provesti u vezi s označivanjem i registracijom ovaca i koza.

Uredba Komisije (EZ) br. 1082/2003 od 23. lipnja 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o najnižoj razini kontrola koje treba provesti u okviru sustava za označivanje i registraciju goveda.

Uredba (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ.

Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Direktiva 2004/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o izmjeni Direktive 2001/82/EZ o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Provedbena direktiva Komisije 2014/98/EU оd 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledima.

Direktiva Komisije 93/48/EEZ od 23. lipnja 1993. o utvrđivanju plana o uvjetima koje moraju ispuniti reprodukcijski materijal i sadnice namijenjeni proizvodnji voća, sukladno Direktivi Vijeća 92/34/EEZ.

Direktiva Komisije 93/64/EEZ od 5. srpnja 1993. kojom se utvrđuju provedbene mjere u pogledu nadzora i praćenja dobavljača i poduzeća prema Direktivi Vijeća 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reprodukcijskog materijala i voćnih sadnica namijenjenih za proizvodnju voća.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1201 оd 14. kolovoza 2020. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) i njegova širenja unutar Unije.

Provedbena odluka Komisije 2014/87/EU od 13. veljače 2014. o mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju).

Provedbena odluka Komisije 2014/497/EU оd 23. srpnja 2014. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju) i njegova širenja unutar Unije.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1375 od 10. kolovoza 2015. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu.

Uredba Komisije (EZ) br. 2075/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu.

Uredba (EU) 2019/4 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ.

Direktiva Vijeća 90/167/EEZ od 26. ožujka 1990. o utvrđivanju uvjeta kojima se uređuje priprema, stavljanje na tržište i korištenje ljekovite hrane za životinje u Zajednici.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje.

Uredba Komisije (EZ) br. 911/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ušnih markica, putnih listova i registara gospodarstava.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja statusa „slobodno od bolesti” i statusa područja na kojemu se ne provodi cijepljenje za određene države članice ili njihove zone ili kompartmente s obzirom na određene bolesti s popisa te u pogledu odobravanja programa iskorjenjivanja tih bolesti s popisa.

Uredba Komisije (EZ) br. 616/2009 od 13. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2005/94/EZ u pogledu odobrenja peradarskih kompartmenta i kompartmenta za druge ptice koje se drže u zatočeništvu u vezi s influencom ptica i dodatnim preventivnim biosigurnosnim mjerama u takvim kompartmentima.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2236 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka akvatičnih životinja i određenih proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1251/2008.

Uredba Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. o provedbi Direktive Vijeća 2006/88/EZ u pogledu uvjeta i kriterija certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz u Zajednicu životinja i proizvoda akvakulture te utvrđivanju popisa vektorskih vrsta.

Uredba Komisije (EU) 2020/354 оd 4. ožujka 2020. o utvrđivanju popisa predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i stavljanju izvan snage Direktive 2008/38/EZ.

Direktiva Komisije 2008/38/EZ od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju popisa predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 od 17. veljače 2015. o utvrđivanju pravila u skladu s direktivama Vijeća 90/427/EEZ i 2009/156/EZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara.

Uredba Komisije (EZ) br. 504/2008 od 6. lipnja 2008. o provedbi Direktive Vijeća 90/426/EEZ i 90/427/EEZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/300 оd 19. veljače 2019. o uspostavi općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Odluka Komisije 2004/478/EZ od 29. travnja 2004. o donošenju općega plana za upravljanje krizom u području hrane/hrane za životinje.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 od 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka službenih certifikata i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka određenih kategorija životinja i robe i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 599/2004, provedbenih uredbi (EU) br. 636/2014 i (EU) 2019/628, Direktive 98/68/EZ i odluka 2000/572/EZ, 2003/779/EZ i 2007/240/EZ.

Uredba Komisije (EU) br. 211/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima u pogledu certificiranja za uvoz u Uniju klica i sjemena namijenjenih za proizvodnju klica.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća.

Provedbena odluka Komisije 2012/137/EU od 1. ožujka 2012. o uvozu sjemena domaćih životinja vrste svinja u Uniju.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/808 оd 22. ožujka 2021. o provođenju analitičkih metoda za rezidue farmakološki djelatnih tvari koje se upotrebljavaju na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane i o tumačenju rezultata kao i o metodama koje treba primjenjivati za uzorkovanje te o stavljanju izvan snage odluka 2002/657/EZ i 98/179/EZ.

Odluka Komisije 2002/657/EZ od 12. kolovoza 2002. o primjeni Direktive Vijeća 96/23/EZ o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1793 оd 22. listopada 2019. o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 669/2009, (EU) br. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 i (EU) 2018/1660.

Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ.

Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001.

Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane.

Uredba Komisije (EU) 2019/1871 оd 7. studenoga 2019. o referentnim vrijednostima za poduzimanje mjera za neodobrene farmakološki djelatne tvari prisutne u hrani životinjskog podrijetla i stavljanju izvan snage Odluke 2005/34/EZ.

Odluka Komisije 2005/34/EZ od 11. siječnja 2005. o utvrđivanju usklađene norme za ispitivanje određenih rezidua u proizvodima životinjskoga podrijetla uvezenih iz trećih zemalja.

Preporuka Komisije 2013/711/EU od 3. prosinca 2013. o smanjenju prisutnosti dioksina, furana i PCB-ova u hrani za životinje i hrani.

Preporuka Komisije 2011/516/EU od 23. kolovoza 2011. o smanjenju prisutnosti dioksina, furana i PCB-ova u hrani za životinje i hrani.

Uredba Komisije (EU) 2017/644 od 5. travnja 2017. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-ova i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u određenoj hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 589/2014.

Uredba Komisije (EU) br. 589/2014 od 2. lipnja 2014. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinu u određenoj hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 252/2012.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2123 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za utvrđivanje u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima se provjere identiteta i fizičke provjere određene robe mogu obavljati na kontrolnim točkama, a provjere dokumentacije na udaljenosti od graničnih kontrolnih postaja.

Direktiva Komisije 2004/103/EZ od 7. listopada 2004. o provjerama identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ, koji se mogu obavljati na mjestu koje nije točka ulaza u Zajednicu ili na mjestu u blizini te o navođenju uvjeta koji se odnose na te preglede.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 od 12. lipnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o minimalnim zahtjevima za granične kontrolne postaje, uključujući inspekcijske centre, i za format, kategorije i pokrate koje se upotrebljavaju za popisivanje graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka.

Direktiva Komisije 98/22/EZ od 15. travnja 1998. o utvrđivanju minimalnih uvjeta u Zajednici za provjere zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta koji dolaze iz trećih zemalja, na mjestima pregleda različitima od onih na mjestu odredišta.

Uredba Komisije (EU) br. 283/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o aktivnim tvarima, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja.

Uredba Komisije (EU) br. 544/2011 od 10. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za podacima za aktivne tvari.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1740 оd 20. studenoga 2020. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka produljenja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja.

Provedbena direktiva Komisije 2014/97/EU оd 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti.

Direktiva Komisije 93/79/EEZ od 21. rujna 1993. o utvrđivanju dodatnih provedbenih odredaba za popise sorata voćnog reprodukcijskog materijala i sadnica kako ih vode dobavljači na temelju Direktive Vijeća 92/34/EEZ.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/829 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom se države članice ovlašćuju za odobravanje privremenih odstupanja u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje.

Direktiva Komisije 2008/61/EZ od 17. lipnja 2008. o utvrđivanju uvjeta pod kojima se određeni štetni organizmi, bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti iz priloga I. do V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ smiju unositi u Zajednicu ili premještati unutar Zajednice ili određenih njezinih zaštićenih područja, namijenjeni za pokuse ili u znanstvene svrhe i za potrebe sortne selekcije.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/671 оd 4. veljače 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih pravila o službenim kontrolama životinja, proizvodâ životinjskog podrijetla i zametnih proizvoda koje provode nadležna tijela, o naknadnim mjerama koje nadležna tijela trebaju poduzeti u slučajevima neusklađenosti s pravilima o označivanju i registraciji goveda, ovaca i koza ili u slučaju neusklađenosti tijekom provoza određenih goveda kroz Uniju te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 494/98.

Uredba Komisije (EZ) br. 494/98 od 27. veljače 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 s obzirom na primjenu minimalnih administrativnih kazni u okviru sustava za označivanje i registraciju goveda.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2285 оd 14. prosinca 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu uvrštavanja na popis štetnih organizama, zabrana i zahtjeva za unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u Uniju i njihovo premještanje unutar Unije te o stavljanju izvan snage odluka 98/109/EZ i 2002/757/EZ i provedbenih uredbi (EU) 2020/885 i (EU) 2020/1292.

Odluka Komisije 2002/757/EZ od 19. rujna 2002. o privremenim hitnim fitosanitarnim mjerama radi sprečavanja unošenja Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veldsp. nov. u Zajednicu i njegovog širenja unutar Zajednice.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/384 оd 3. ožujka 2021. o prihvatljivosti naziva sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i povrtnih vrsta i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 637/2009.

Uredba Komisije (EZ) br. 637/2009 od 22. srpnja 2009. o utvrđivanju provedbenih pravila o primjerenosti naziva sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i povrtnih vrsta.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1770 оd 26. studenoga 2020. o tipovima i vrstama bilja za sadnju koji nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu koda sljedivosti za biljne putovnice na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 92/105/EEZ.

Direktiva Komisije 92/105/EEZ od 3. prosinca 1992. o utvrđivanju stupanja standardizacije biljnih putovnica koje se koriste pri premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta unutar Zajednice i o utvrđivanju detaljnih postupaka u vezi s izdavanjem takvih biljnih putovnica te uvjeti i detaljni postupci njihove zamjene.

2.Akti koji više nisu na snazi i koje treba ukloniti

Uredba (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/EEZ.

Odluka Komisije 2006/677/EZ od 29. rujna 2006. o određivanju smjernica kojima se propisuju kriteriji za provođenje revizije u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 750/2014 оd 10. srpnja 2014. o mjerama zaštite od epidemijske dijareje u svinja u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za unos svinja u Uniju.

Preporuka Komisije 2004/704/EZ od 11. listopada 2004. o praćenju pozadinskih razina dioksina i dioksinima sličnih PCB-ova u hrani za životinje.

Odluka Komisije 84/247/EEZ od 27. travnja 1984. o načelima za priznavanje uzgojnih organizacija i udruženja koja vode ili uspostavljaju matične knjige uzgojno valjanih goveda čistih pasmina.

Odluka Komisije 94/360/EZ od 20. svibnja 1994. o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koji se unose iz trećih zemalja na temelju Direktive Vijeća 90/675/EEZ.

Odluka Komisije 2007/363/EZ od 21. svibnja 2007. o smjernicama za pomoć državama članicama u pripremi jedinstvenog integriranog višegodišnjeg nacionalnog plana kontrola predviđenog Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

Provedbena odluka Komisije 2012/756/EU od 5. prosinca 2012. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto i njegovog širenja unutar Unije.

Odluka Komisije 2007/365/EZ od 25. svibnja 2007. o hitnim mjerama za sprečavanje unošenja Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (crvene palmine pipe) u Zajednicu i njegovog širenja unutar Zajednice.

Provedbena odluka Komisije 2012/340/EU od 25. lipnja 2012. o organizaciji privremenog pokusa na temelju direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ i 2002/57/EZ u vezi s pregledima u polju pod službenim nadzorom za osnovno sjeme i oplemenjivačevo sjeme uzgojeno od generacija koje prethode osnovnom sjemenu.

Odluka Komisije 2009/109/EZ od 9. veljače 2009. o organizaciji privremenog pokusa kojim se predviđaju određena odstupanja od stavljanja na tržište mješavina sjemena namijenjenih za upotrebu kao krmno bilje prema Direktivi Vijeća 66/401/EEZ za utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za uvrštenje u točku A. stavka 1. članka 2. Direktive 66/401/EEZ određenih vrsta koje nisu navedene u direktivama Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/55/EZ ili 2002/57/EZ.

Odluka Komisije 2007/433/EZ od 18. lipnja 2007. o privremenim hitnim mjerama za sprečavanje unošenja u Zajednicu gljive Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell i njezina širenja unutar Zajednice.

Odluka Komisije 90/639/EEZ od 12. studenoga 1990. o utvrđivanju imena koja se daju sortama koje potječu od sorti povrtnih vrsta navedenih u Odluci 89/7/EEZ.

Odluka Komisije 2004/200/EZ od 27. veljače 2004. o mjerama kojima se sprečava unošenje Pepino mozaik virusa u Zajednicu i njegovo širenje unutar Zajednice.

Odluka Komisije 2006/464/EZ od 27. lipnja 2006. o privremenim žurnim mjerama za sprečavanje unosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu u Zajednicu i njenog širenja unutar Zajednice.

Odluka Komisije 2007/410/EZ od 12. lipnja 2007. o mjerama za sprečavanje unošenja u Zajednicu viroida vretenastoga gomolja krumpira i njegova širenja unutar Zajednice.

3.Akti koji se ne primjenjuju na Gruziju i koje treba ukloniti

Nije primjenjiv akt

Obrazloženje

Uredba Komisije (EZ) br. 1662/95 od 7. srpnja 1995. o utvrđivanju određenih detaljnih aranžmana za provedbu postupaka odlučivanja Zajednice u pogledu odobrenja za stavljanje u promet proizvoda za humanu ili veterinarsku uporabu.

Relevantno samo za države članice EU-a.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/772 оd 21. studenoga 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih mjera za kontrolu infekcije Echinococcus multilocularis kod pasa i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) br. 1152/2011 od 14. srpnja 2011. o dopuni Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih mjera za kontrolu infekcije Echinococcus multilocularis kod pasa.

Relevantno samo za određene države članice EU-a kako je navedeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/772.

Odluka Komisije 2007/843/EZ od 11. prosinca 2007. o odobrenju programa kontrole za salmonelu u rasplodnim jatima Gallus gallus u određenim trećim zemljama u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Odluke 2006/696/EZ s obzirom na određene zahtjeve za javno zdravlje pri uvozu peradi i jaja za nasad.

Odlukom se uspostavljaju programi kontrole salmonele u rasplodnim jatima vrste Gallus gallus u određenim trećim zemljama. Nije relevantno za Gruziju.

Uredba Komisije (EZ) br. 378/2005 od 4. ožujka 2005. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na dužnosti i zadaće Referentnog laboratorija Zajednice u odnosu na zahtjeve za odobrenjem dodataka hrani za životinje.

Uređuje pitanja povezana s referentnim laboratorijem Zajednice, stoga nije relevantna za Gruziju.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/723 оd 2. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnog predloška obrasca koji će se upotrebljavati u godišnjim izvješćima država članica kojom se stavlja izvan snage Odluka Komisije 2006/778/EZ od 14. studenoga 2006. o minimalnim zahtjevima za prikupljanje podataka tijekom inspekcija mjesta proizvodnje na kojima su određene životinje držane u svrhu proizvodnje.

Relevantno samo za države članice EU-a.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 489/2012 od 8. lipnja 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu članka 16. Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani.

Relevantno samo za države članice EU-a.

Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma.

Gruzija se 2021. približila Uredbi 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i ne predviđa se gruzijsko odobravanje drugih prehrambenih aditiva koji nisu uvršteni na popise. Gruzijska vlada smatrala je da nije potrebno uspostaviti interni ad hoc postupak odobravanja jer će u svjetlu dinamičnog približavanja automatski uključiti aditive koje je EU dodao na popise.

Uredba Komisije (EU) br. 234/2011 od 10. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma.

Uredba Komisije (EU) br. 257/2010 od 25. ožujka 2010. o uspostavi programa za ponovnu procjenu odobrenih prehrambenih aditiva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima.

Odluka Komisije 2005/463/EZ od 21. lipnja 2005. o uspostavi mrežne skupine za razmjenu i koordinaciju informacija u vezi s koegzistencijom genetski modificiranih, konvencionalnih i ekoloških usjeva.

Gruzijskim zakonodavstvom zabranjuje se unošenje na gruzijsko područje i stavljanje na tržište živih genetski modificiranih organizama (GMO-i) za daljnji uzgoj te stoga to nije relevantno za Gruziju.

Odluka Komisije 2009/770/EZ od 13. listopada 2009. o utvrđivanju standardnih obrazaca za izvješćivanje o rezultatima praćenja namjernog uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš, kao proizvoda ili u sastavu proizvoda, za potrebe stavljanja na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Preporuka Komisije 2010/C 200/01 od 13. srpnja 2010. o smjernicama za razvoj nacionalnih mjera koegzistencije kako bi se izbjegla nenamjerna prisutnost GMO-a u konvencionalnim i organskim usjevima.

Odluka Vijeća 2002/812/EZ od 3. listopada 2002. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca sažetka informacija u vezi sa stavljanjem na tržište genetski modificiranih organizama kao proizvoda ili u sastavu proizvoda.

Odluka Vijeća 2003/17/EZ od 16. prosinca 2002. o jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u trećim zemljama na sjemenskim usjevima i o jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama.

Odluka se odnosi na jednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u navedenim trećim zemljama na sjemenskim usjevima i o jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u navedenim trećim zemljama. Nije relevantno za Gruziju.

2022/0349 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere osnovanog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XI.B tom sporazumu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s njegovim člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Odlukom Vijeća 2014/494/EU 6 sklopljen je Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane („Sporazum”), i stupio je na snagu 1. srpnja 2016.

(2)U skladu s člankom 65. Sporazuma Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere može donijeti odluke o svim pitanjima povezanima s glavom IV. (Trgovina i pitanja povezana s trgovinom) poglavljem 4. (Sanitarne i fitosanitarne mjere), uključujući njegovu provedbu, te je ovlašten preispitivati i mijenjati Prilog XI.B Sporazumu.

(3)Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere na svojem [...] sastanku [...] treba donijeti odluku o izmjeni Priloga XI.B Sporazumu, koji sadržava popis za usklađivanje s aktima Unije o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama te u području dobrobiti životinja kojima Gruzija treba postupno približiti svoje zakonodavstvo na temelju članka 55. stavka 1. Sporazuma.

(4)Odlukom br. 1/2017 7 Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere EU-a i Gruzije od 7. ožujka 2017. finaliziran je popis za usklađivanje iz Priloga XI.B Sporazumu.

(5)Gruzija je na sedam godišnjih sastanaka Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere obavijestila Komisiju o napretku postignutom u pogledu približavanja zakonodavstvu Unije. Slično tome, Gruzija je obavijestila Komisiju o tome koje bi akte trebalo ukloniti iz Priloga XI.B s obzirom na to da ti akti nisu relevantni za Gruziju jer se primjenjuju samo na države članice EU-a.

(6)EU je stavio izvan snage više akata Unije navedenih u Prilogu XI.B Sporazumu, a dio tih akata zamijenjen je novim aktima od donošenja Odluke br. 1/2017 Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere od 7. ožujka 2017. U međuvremenu su drugi akti prestali proizvoditi pravni učinak.

(7)Stoga je potrebno izmijeniti Prilog XI.B Sporazumu kako bi se uzeo u obzir razvoj pravne stečevine Unije navedene u tom prilogu i kako bi se ona zamijenila.

(8)Stoga je primjereno utvrditi stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u okviru Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere o izmjeni Priloga XI.B Sporazumu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na [...] sastanku Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere osnovanog člankom 65. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XI.B Sporazumu bit će u skladu s nacrtom odluke Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere priloženim ovoj Odluci.

Predstavnici Unije u Pododboru za sanitarne i fitosanitarne mjere mogu bez daljnje odluke Vijeća dogovoriti manje tehničke izmjene teksta nacrta odluke priloženog ovoj Odluci koje ne ugrožavaju postizanje cilja navedenih izmjena.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL L 261, 30.8.2014., str. 4.
(2)    SL L 98, 11.4.2017., str. 22.
(3)    Presuda Suda od 7. listopada 2014., Njemačka protiv Vijeća, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, t. 64.
(4)    Ibid točke od 61. do 64.
(5)    SL L 98, 11.4.2017., str. 22.
(6)    SL L 261, 30.8.2014., str. 1.
(7)    SL L 98, 11.4.2017., str. 22.
Top

Bruxelles, 28.10.2022.

COM(2022) 561 final

PRILOG

Prijedlogu
ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere osnovanog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XI.B tom sporazumu


ODLUKA br. 1/2022 PODODBORA ZA SANITARNE I FITOSANITARNE MJERE EU – GRUZIJA

od […] 2022.

o izmjeni Priloga XI.B Sporazumu o pridruživanju

PODODBOR ZA SANITARNE I FITOSANITARNE MJERE,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, a posebno njegove članke 55. i 65.,

budući da:

(1)Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane ( 1 ) („Sporazum”) stupio je na snagu 1. srpnja 2016.

(2)Na temelju članka 55. stavka 1. Sporazuma Gruzija treba postupno približavati svoje zakonodavne mjere u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera i dobrobiti životinja te druge zakonodavne mjere zakonodavnim mjerama Unije kako je određeno u Prilogu XI.B Sporazumu.

(3)Člankom 65. Sporazuma osnovan je Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere koji treba razmatrati sva pitanja povezana s glavom IV. (Trgovina i pitanja povezana s trgovinom) poglavljem 4. (Sanitarne i fitosanitarne mjere), uključujući njegovu provedbu, te je ovlašten preispitati i izmijeniti Prilog XI.B Sporazumu.

(4)Unija je od 2016. niz akata koji se nalaze na popisu u Prilogu XI.B stavila izvan snage i zamijenila novim aktima, dok su drugi akti prestali proizvoditi pravne učinke. Osim toga, stranke smatraju da ograničen broj akata nije relevantan za Gruziju jer se primjenjuju samo na države članice EU-a.

(5)Stoga je potrebno izmijeniti Prilog XI.B Sporazumu kako bi se uzeo u obzir razvoj pravne stečevine Unije navedene u tom prilogu i kako bi se ona zamijenila. Usto je primjereno utvrditi razdoblje za Gruziju da počne primjenjivati nove akte Unije u svojem nacionalnom zakonodavstvu. U skladu s tim, trebalo bi navesti nove rokove za približavanje gruzijskih zakonodavnih akata aktima Unije navedenima u Prilogu XI.B Sporazumu.

(6)Primjereno je da Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere donese odluku o odobrenju izmjene Priloga XI.B Sporazumu,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog XI.B Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci i zamjenjuje njime.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u […]

Za Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere

Predsjedatelj    TajniciPRILOG

Izmjena Priloga XI.B Sporazumu o pridruživanju

Prilog XI.B

Popis zakonodavstva Unije u pogledu kojega Gruzija treba provesti približavanje

U skladu s člankom 55. stavkom 1. ovog Sporazuma Gruzija provodi približavanje svojeg zakonodavstva sljedećem zakonodavstvu Unije unutar rokova navedenih u nastavku.

Zakonodavstvo Unije

Rok za približavanje

Odjeljak 1. – Veterinarstvo

1.

Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97.

2015.

2.

Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija.

2016.

3.

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002.

2017.

4.

Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive.

2017.

5.

Direktiva 2003/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza, o izmjeni Odluke Vijeća 90/424/EEZ i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/117/EEZ.

2017.

6.

Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

2018.

7.

Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom.

2019.

8.

Uredba Komisije (EZ) br. 1177/2006 od 1. kolovoza 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća glede zahtjeva za korištenje posebnih metoda kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi.

2019.

9.

Direktiva Komisije 2006/130/EZ
od 11. prosinca 2006.

o provedbi Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s

određivanjem uvjeta za izuzimanje određenih veterinarsko-medicinskih proizvoda namijenjenih životinjama

od kojih se proizvodi hrana od obveze izdavanja na veterinarski recept.

2019.

10.

Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje.

2019.

11.

Uredba Komisije (EZ) br. 141/2007 od 14. veljače 2007. o uvjetima za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća objekata u poslovanju s hranom za životinje koji proizvode ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije „kokcidiostatici i histomonostatici”.

2019.

12.

Direktiva Komisije 82/475/EEZ od 23. lipnja 1982. o utvrđivanju kategorija krmiva koji se smiju koristiti u svrhu označavanja krmnih smjesa za kućne ljubimce.

2020.

13.

Uredba (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ.

2020.

14.

Preporuka Komisije 2011/25/EU od 14. siječnja 2011. o utvrđivanju smjernica za razlikovanje između krmiva, dodataka hrani za životinje, biocidnih proizvoda i veterinarsko-medicinskih proizvoda.

2020.

15.

Uredba Komisije (EU) br. 68/2013 od 16. siječnja 2013. o Katalogu krmiva.

2020.

16.

Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje.

2021.

17.

Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje.

2021.

18.

Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje.

2021.

19.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1375 od 10. kolovoza 2015. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu.

2021.

20.

Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje.

2022.

21.

Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi.

2022.

22.

Direktiva Vijeća 2008/120/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu svinja.

2022.

23.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja.

2022.

24.

Direktiva Komisije 2002/4/EZ od 30. siječnja 2002. o registraciji gospodarstava u kojima se drže kokoši nesilice, obuhvaćenih Direktivom Vijeća 1999/74/EZ.

2022.

25.

Direktiva Vijeća 2007/43/EZ od 28. lipnja 2007. o utvrđivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa.

2022.

26.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za kontrolne točke te izmjeni plana puta koji se navodi u Prilogu Direktivi 91/628/EEZ.

2022.

27.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97.

2022.

28.

Direktiva Vijeća 1999/74/EZ od 19. srpnja 1999. o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica.

2023.

29.

Uredba Komisije (EU) br. 101/2013 od 4. veljače 2013. o primjeni mliječne kiseline za smanjivanje površinskog mikrobiološkog onečišćenja goveđih trupova.

2023.

30.

Uredba (EU) 2019/4 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ.

2023.

31.

Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje.

2023.

32.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/160 оd 4. veljače 2022. o utvrđivanju ujednačene minimalne učestalosti određenih službenih kontrola za verifikaciju usklađenosti sa zahtjevima Unije u pogledu zdravlja životinja u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 1082/2003 i (EZ) br. 1505/2006.

2023.

33.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 od 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska.

2024.

34.

Uredba (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ.

2024.

35.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/671 оd 4. veljače 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih pravila o službenim kontrolama životinja, proizvodâ životinjskog podrijetla i zametnih proizvoda koje provode nadležna tijela, o naknadnim mjerama koje nadležna tijela trebaju poduzeti u slučajevima neusklađenosti s pravilima o označivanju i registraciji goveda, ovaca i koza ili u slučaju neusklađenosti tijekom provoza određenih goveda kroz Uniju te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 494/98.

2024.

36.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa.

2025.

37.

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”).

2025.

38.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 od 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka službenih certifikata i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka određenih kategorija životinja i robe i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 599/2004, provedbenih uredbi (EU) br. 636/2014 i (EU) 2019/628, Direktive 98/68/EZ i odluka 2000/572/EZ, 2003/779/EZ i 2007/240/EZ.

2025.

39.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje.

2026.

40.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja statusa „slobodno od bolesti” i statusa područja na kojemu se ne provodi cijepljenje za određene države članice ili njihove zone ili kompartmente s obzirom na određene bolesti s popisa te u pogledu odobravanja programa iskorjenjivanja tih bolesti s popisa.

2026.

41.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti.

2026.

42.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća.

2027.

43.

Direktiva Vijeća 90/428/EEZ od 26. lipnja 1990. o trgovini kopitarima namijenjenih natjecanjima i određivanju uvjeta za sudjelovanje na natjecanjima.

2027.

44.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2236 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka akvatičnih životinja i određenih proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1251/2008.

2027.

45.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 od 17. veljače 2015. o utvrđivanju pravila u skladu s direktivama Vijeća 90/427/EEZ i 2009/156/EZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara.

2027.

46.

Uredba Komisije (EU) 2020/354 оd 4. ožujka 2020. o utvrđivanju popisa predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i stavljanju izvan snage Direktive 2008/38/EZ.

2028.

47.

Uredba (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”).

2028.

Odjeljak 2. – Sigurnost hrane

48.

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

2015.

49.

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane.

2015.

50.

Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla.

2015.

51.

Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

2015.

52.

Uredba Komisije (EZ) br. 2074/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i za organizaciju službenih kontrola na temelju Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog

parlamenta i Vijeća, odstupanju od Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004.

2015.

53.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. rujna 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenima Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla.

2015.

54.

Odluka Komisije 97/747/EZ od 27. listopada 1997. o utvrđivanju razina i učestalosti uzorkovanja propisanog Direktivom Vijeća 96/23/EZ za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla.

2015.

55.

Direktiva Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama i o stavljanju izvan snage direktiva 81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ.

2015.

56.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani.

2015.

57.

Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.

2015.

58.

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

2016.

59.

Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

2016.

60.

Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani.

2016.

61.

Uredba Komisije (EU) br. 1047/2012 od 8. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1924/2006 u pogledu popisa prehrambenih tvrdnji.

2016.

62.

Provedbena odluka Komisije 2013/63/EU od 24. siječnja 2013. o donošenju smjernica za provedbu određenih uvjeta za zdravstvene tvrdnje utvrđene u članku 10. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća.

2016.

63.

Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima.

2016.

64.

Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani.

2016.

65.

Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na popise vitamina i minerala i njihovih oblika koji se mogu dodavati hrani, uključujući dodatke prehrani.

2016.

66.

Uredba Komisije (EU) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla.

2016.

67.

Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani.

2016.

68.

Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu razina elemenata u tragovima i procesnih kontaminanata u hrani.

2016.

69.

Direktiva 2011/91/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o oznakama ili znakovima za određivanje serije u koju pripada hrana.

2017.

70.

Odluka Vijeća 92/608/EEZ od 14. studenoga 1992. o propisivanju metoda analize i ispitivanja toplinski obrađenog mlijeka za izravnu prehranu ljudi.

2017.

71.

Uredba Komisije (EZ) br. 645/2000 od 28. ožujka 2000. o utvrđivanju provedbe potrebne za pravilno djelovanje određenih odredbi članka 7. Direktive Vijeća 86/362/EEZ i članka 4. Direktive Vijeća 90/642/EEZ koje se odnose na rješenja vezana za sustavno praćenje maksimalnih razina ostataka pesticida u i na žitaricama i proizvodima biljnog podrijetla, uključujući voće i povrće.

2017.

72.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 307/2012 od 11. travnja 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu članka 8. Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani.

2017.

73.

Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009.

2017.

74.

Uredba 1935/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

2018.

75.

Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ.

2018.

76.

Preporuka Komisije 2004/787/EZ od 4. listopada 2004. o tehničkim smjernicama za uzorkovanje i detekciju genetički modificiranih organizama i materijala proizvedenih od genetički modificiranih organizama, u obliku proizvoda ili sadržanih u proizvodima u okviru Uredbe (EZ) br. 1830/2003.

2018.

77.

Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje.

2018.

78.

Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

2019.

79.

Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001.

2019.

80.

Preporuka Komisije 97/618/EZ od 29. srpnja 1997. o znanstvenim aspektima i prikazu informacija potrebnih za potporu zahtjeva za stavljanje na tržište nove hrane i sastojaka nove hrane i pripremi izvješća o početnoj procjeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća.

2019.

81.

Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom.

2019.

82.

Uredba Komisije (EZ) br. 641/2004 od 6. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za odobrenje nove genetski modificirane hrane i hrane za životinje, obavješćivanje o postojećim proizvodima te slučajnu ili tehnološki neizbježnu prisutnost genetski modificiranog materijala koji je pri procjeni rizika povoljno ocijenjen.

2019.

83.

Preporuka Komisije 2013/165/EU od 27. ožujka 2013. o prisutnosti toksina T-2 i HT-2 u žitnim pahuljicama i proizvodima od žitarica.

2019.

84.

Uredba (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i o izmjeni Direktive Vijeća 83/417/EEZ, Uredbe Vijeća (EZ) 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97.

2020.

85.

Uredba (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca  2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ.

2020.

86.

Uredba Komisije (EU) br. 873/2012 od 1. listopada 2012. o prijelaznim mjerama koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

2020.

87.

Direktiva Vijeća 78/142/EEZ od 30. siječnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na materijale i predmete koji sadrže vinil klorid monomer koji dolaze u dodir s hranom.

2020.

88.

Direktiva Komisije 92/2/EEZ od 13. siječnja 1992. o utvrđivanju postupka uzorkovanja i metode analize Zajednice za službenu kontrolu temperature brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi.

2020.

89.

Direktiva Vijeća 89/108/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na brzo smrznutu hranu namijenjenu prehrani ljudi.

2020.

90.

Uredba Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi.

2020.

91.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o donošenju popisa aromatičnih tvari utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća, o njegovom unošenju u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1565/2000 i Odluke Komisije 1999/217/EZ.

2021.

92.

Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani.

2021.

93.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1321/2013 оd 10. prosinca 2013. o utvrđivanju popisa odobrenih primarnih proizvoda aroma dima za uporabu kao takvih u ili na hrani i/ili za proizvodnju deriviranih aroma dima na razini Unije.

2021.

94.

Direktiva Komisije 93/11/EEZ od 15. ožujka 1993. o otpuštanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina iz duda za bočicu i duda varalica od elastomera ili gume.

2021.

95.

Uredba Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. o ograničenju uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

2021.

96.

Uredba Komisije (EZ) br. 1882/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine nitrata u pojedinoj hrani.

2021.

97.

Odluka Komisije 86/474/EEZ od 11. rujna 1986. o primjeni pregleda na licu mjesta koji se trebaju provoditi radi uvoza goveda i svinja i svježeg mesa iz zemalja koje nisu članice.

2022.

98.

Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani.

2022.

99.

Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

2022.

100.

Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda.

2022.

101.

Direktiva Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda.

2022.

102.

Direktiva 2009/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikroorganizama.

2022.

103.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1337/2013 оd 13. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za svježe, rashlađeno i smrznuto svinjsko, ovčje i kozje meso te meso peradi.

2022.

104.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/300 оd 19. veljače 2019. o uspostavi općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

2022.

105.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1793 оd 22. listopada 2019. o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 669/2009, (EU) br. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 i (EU) 2018/1660.

2022.

106.

Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda.

2023.

107.

Odluka Komisije 2000/608/EZ od 27. rujna 2000. o smjernicama za procjenu rizika opisanu u Prilogu III. Direktivi 90/219/EEZ o ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikroorganizama.

2023.

108.

Uredba Komisije (EU) 2019/1871 оd 7. studenoga 2019. o referentnim vrijednostima za poduzimanje mjera za neodobrene farmakološki djelatne tvari prisutne u hrani životinjskog podrijetla i stavljanju izvan snage Odluke 2005/34/EZ.

2023.

109.

Direktiva Vijeća br. 82/711/EEZ od 18. listopada 1982. o utvrđivanju osnovnih pravila potrebnih za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom.

2023.

110.

Direktiva Vijeća 84/500/EEZ od 15. listopada 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na keramičke proizvode koji dolaze u dodir s hranom.

2023.

111.

Direktiva Komisije 96/8/EZ od 26. veljače 1996. o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase pri energetski ograničenim dijetama.

2023.

112.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/808 оd 22. ožujka 2021. o provođenju analitičkih metoda za rezidue farmakološki djelatnih tvari koje se upotrebljavaju na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane i o tumačenju rezultata kao i o metodama koje treba primjenjivati za uzorkovanje te o stavljanju izvan snage odluka 2002/657/EZ i 98/179/EZ.

2023.

113.

Uredba Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

2024.

114.

Uredba Komisije (EU) br. 579/2014 od 28. svibnja 2014. o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s prijevozom morem tekućih ulja i masti.

2024.

115.

Uredba Komisije (EU) br. 432/2012 od 16. svibnja 2012. o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece.

2024.

116.

Direktiva Vijeća 85/572/EEZ od 19. prosinca 1985. o utvrđivanju popisa modelnih otopina za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i proizvoda koji dolaze u dodir s hranom.

2024.

117.

Uredba Komisije (EZ) br. 124/2009 od 10. veljače 2009. o određivanju najviših dopuštenih količina kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani koji su posljedica neizbježnog prenošenja tih tvari u neciljnu hranu za životinje.

2024.

118.

Direktiva Komisije 2007/42/EZ od 29. lipnja 2007. o materijalima i predmetima izrađenim od regenerirane celulozne folije koji dolaze u dodir s hranom.

2024.

119.

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama).

2024.

120.

Preporuka Komisije 2013/711/EU od 3. prosinca 2013. o smanjenju prisutnosti dioksina, furana i PCB-ova u hrani za životinje i hrani.

2025.

121.

Preporuka Komisije 2006/794/EZ od 16. studenoga 2006. o praćenju pozadinskih razina dioksina, dioksinima sličnih PCB-ova i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u hrani.

2025.

122.

Uredba Komisije (EU) 2017/644 od 5. travnja 2017. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-ova i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u određenoj hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 589/2014.

2025.

123.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 503/2013 od 3. travnja 2013. o prijavama za odobrenje genetski modificirane hrane i hrane za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbi Komisije (EZ) br. 641/2004 i (EZ) br. 1981/2006.

2025.

124.

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (Uredba o IMSOC-u).

2025.

125.

Preporuka Komisije 2003/598/EZ od 11. kolovoza 2003. o sprečavanju i smanjenju kontaminacije patulinom u soku od jabuke i sastojcima soka od jabuke u drugim pićima.

2026.

126.

Direktiva 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutim ionizirajućem zračenju.

2026.

127.

Direktiva 1999/3/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o utvrđivanju popisa Zajednice hrane i sastojaka hrane podvrgnutih ionizirajućem zračenju.

2026.

128.

Uredba Komisije (EU) br. 907/2013 оd 20. rujna 2013. o utvrđivanju pravila za zahtjeve o uporabi generičkih deskriptora (naziva).

2026.

129.

Direktiva 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane.

2026.

130.

Uredba Komisije (EZ) br. 450/2009 od 29. svibnja 2009. o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

2026.

131.

Uredba Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Konga, Kina.

2026.

132.

Uredba Komisije (EZ) br. 282/2008 od 27. ožujka 2008. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2023/2006.

2026.

133.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 321/2011 od 1. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 u pogledu ograničenja uporabe bisfenola A u plastičnim bočicama za hranjenje dojenčadi.

2026.

Odjeljak 3. – Zaštita bilja 

134.

Preporuka Komisije 2014/63/EU оd 6. veljače 2014. o mjerama za suzbijanje organizma Diabrotica virgifera virgifera Le Conte u područjima Unije u kojima je njegova prisutnost potvrđena.

2015.

135.

Direktiva Komisije 2004/105/EZ od 15. listopada 2004. o utvrđivanju obrazaca službenih fitosanitarnih certifikata ili fitosanitarnih certifikata za ponovni izvoz koji prati bilje, biljne proizvode ili druge predmete iz trećih zemalja, navedenih u Direktivi Vijeća 2000/29/EZ.

2015.

136.

Direktiva Komisije 92/90/EEZ od 3. studenoga 1992. o utvrđivanju obveza proizvođača i uvoznika bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta i o pojedinostima njihove registracije.

2016.

137.

Uredba Komisije (EZ) br. 1756/2004 od 11. listopada 2004. o detaljnim uvjetima za potrebne dokaze i kriterijima za tip i razinu smanjivanja provjere zdravstvenog stanja određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ.

2018.

138.

Direktiva Komisije 92/70/EEZ od 30. srpnja 1992. kojom se propisuju detaljna pravila za istraživanja koja se provode u svrhu priznavanja zaštićenih područja u Zajednici.

2018.

139.

Direktiva Komisije 93/51/EEZ od 24. lipnja 1993. kojom se utvrđuju pravila o kretanju određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta kroz zaštićeno područje i o kretanju takvog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta koji potječu iz takvog zaštićenog područja i kreću se unutar njega.

2018.

140.

Direktiva Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze.

2018.

141.

Direktiva Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena.

2018.

142.

Uredba Komisije (EU) br. 283/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o aktivnim tvarima, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja.

2018.

143.

Direktiva Komisije 2002/63/EZ od 11. srpnja 2002. o utvrđivanju metoda Zajednice za uzimanje uzoraka za službenu kontrolu ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage Direktive 79/700/EEZ.

2018.

144.

Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja.

2019.

145.

Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica.

2019.

146.

Direktiva vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća.

2019.

147.

Direktiva Vijeća 98/56/EZ od 20. srpnja 1998. o stavljanju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na tržište.

2019.

148.

Direktiva Vijeća 2002/54/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena repe.

2019.

149.

Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća.

2019.

150.

Provedbena odluka Komisije 2012/138/EU od 1. ožujka 2012. u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora chinensis (Forster) i njegovog širenja unutar Unije.

2020.

151.

Provedbena odluka Komisije 2012/270/EU od 16. svibnja 2012. u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) i njihovog širenja unutar Unije.

2020.

152.

Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira.

2020.

153.

Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja.

2020.

154.

Odluka Komisije 81/675/EEZ od 28. srpnja 1981. kojom se utvrđuje da su određeni sustavi za plombiranje „sustavi koji se ne mogu ponovno upotrebljavati” u smislu direktiva Vijeća 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 69/208/EEZ i 70/458/EEZ.

2020.

155.

Uredba Komisije (EZ) br. 217/2006 od 8. veljače 2006. o utvrđivanju pravila za primjenu direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ i 2002/57/EZ u pogledu odobravanja državama članicama da privremeno dopuste stavljanje na tržište sjemena koje ne udovoljava zahtjevima u pogledu najmanje klijavosti.

2020.

156.

Uredba Komisije (EU) br. 284/2013 od 1. ožujka 2013. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu podataka o sredstvima za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja.

2020.

157.

Uredba Komisije (EU) br. 547/2011 od 8. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za označivanje sredstava za zaštitu bilja.

2020.

158.

Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida.

2020.

159.

Uredba Komisije (EU) br. 546/2011 od 10. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jedinstvenih načela za ocjenjivanje i odobravanje sredstava za zaštitu bilja.

2021.

160.

Provedbena odluka Komisije 2012/535/EU od 26. rujna 2012. o hitnim mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (borove nematode).

2022.

161.

Odluka Komisije 80/755/EEZ od 17. srpnja 1980. o odobravanju neizbrisivog tiskanja predviđenih informacija na pakiranja sjemena žitarica.

2022.

162.

Direktiva Komisije 2004/29/EZ od 4. ožujka 2004. o utvrđivanju karakteristika i minimalnih uvjeta za inspekciju vinskih sorti.

2022.

163.

Direktiva Komisije 93/61/EEZ od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju plana s uvjetima koje mora ispunjavati reprodukcijski sadni materijal osim sjemena u skladu s odredbama Direktive Vijeća 92/33/EEZ.

2022.

164.

Direktiva Komisije 93/62/EEZ od 5. srpnja 1993. kojom se utvrđuju provedbene mjere u pogledu nadzora i praćenja dobavljača i poduzeća prema Direktivi Vijeća 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena.

2022.

165.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari.

2022.

166.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 541/2011 od 1. lipnja 2011. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom odobrenih aktivnih tvari.

2022.

167.

Odluka Komisije 2004/371/EZ od 20. travnja 2004. o utvrđivanju uvjeta za stavljanje na tržište mješavina sjemena namijenjenog uzgoju krmnog bilja.

2023.

168.

Direktiva Komisije 2008/124/EZ od 18. prosinca 2008. o ograničavanju stavljanja na tržište sjemena određenih vrsta krmnog bilja te uljarica i predivog bilja na sjeme koje je službeno certificirano kao „osnovno sjeme” ili „certificirano sjeme”.

2023.

169.

Direktiva Komisije 2010/60/EU od 30. kolovoza 2010. o utvrđivanju određenih odstupanja kod stavljanja na tržište mješavina sjemena krmnog bilja namijenjenih za uporabu u očuvanju prirodnog okoliša.

2023.

170.

Provedbena direktiva Komisije 2014/97/EU оd 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti.

2023.

171.

Direktiva Komisije 93/49/EEZ od 23. lipnja 1993. o utvrđivanju plana uvjeta koje moraju zadovoljavati reprodukcijski materijal ukrasnih biljaka i ukrasne biljke sukladno Direktivi Vijeća 91/682/EEZ.

2023.

172.

Direktiva Komisije 1999/66/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju zahtjeva za oznaku ili za drugi dokument koji sastavlja dobavljač sukladno Direktivi Vijeća 98/56/EZ.

2023.

173.

Direktiva Komisije 1999/68/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju dodatnih odredbi za popise sorti ukrasnog bilja koje drže dobavljači sukladno Direktivi Vijeća 98/56/EZ.

2023.

174.

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ.

2023.

175.

Uredba Komisije (EZ) br. 2301/2002 od 20. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu određivanja male količine sjemena.

2024.

176.

Direktiva Komisije 2003/90/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta.

2024.

177.

Odluka Komisije 2004/842/EZ od 1. prosinca 2004. o provedbenim pravilima kojima države članice mogu odobriti stavljanje na tržište sjemena koje pripada sortama za koje je podnesen zahtjev za unos u nacionalni katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta ili vrsta povrća.

2024.

178.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/384 оd 3. ožujka 2021. o prihvatljivosti naziva sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i povrtnih vrsta i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 637/2009.

2024.

179.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica.

2024.

180.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1740 оd 20. studenoga 2020. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka produljenja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012.

2025.

181.

Provedbena odluka Komisije 2012/697/EU od 8. studenoga 2012. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju roda Pomacea (Perry) i njegovog širenja unutar Unije.

2025.

182.

Direktiva Komisije 93/50/EEZ od 24. lipnja 1993. o određenom bilju koje nije navedeno u Prilogu V., dijelu A Direktivi Vijeća 77/93/EEZ čiji se proizvođači, skladišta ili otpremni centri na područjima proizvodnje takvih biljaka upisuju u službeni registar o upisu.

2025.

183.

Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća.

2025.

184.

Provedbena direktiva Komisije 2014/20/EU od 6. veljače 2014. o utvrđivanju klasa Unije za osnovni i certificirani sjemenski krumpir te uvjeta i oznaka koji se na te klase primjenjuju.

2025.

185.

Provedbena direktiva Komisije 2014/21/EU od 6. veljače 2014. utvrđivanju najmanjih uvjeta i klasa Unije za predosnovni sjemenski krumpir.

2025.

186.

Odluka Komisije 97/125/EZ od 24. siječnja 1997. o odobravanju neizbrisivog tiskanja propisanih podataka na pakiranja sjemena uljarica i predivog bilja i o izmjeni Odluke 87/309/EEZ o odobravanju neizbrisivog tiskanja propisanih podataka na pakiranja sjemena određenih vrsta krmnog bilja.

2025.

187.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1770 оd 26. studenoga 2020. o tipovima i vrstama bilja za sadnju koji nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu koda sljedivosti za biljne putovnice na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 92/105/EEZ.

2025.

188.

Odluka Komisije 2004/266/EZ od 17. ožujka 2004. kojom se odobrava tiskanje neizbrisivih propisanih podataka na pakiranja sjemena biljaka za stočnu hranu.

2026.

189.

Direktiva Komisije 2008/62/EZ od 20. lipnja 2008. o predviđanju određenih odstupanja za prihvaćanje poljoprivrednih lokalnih populacija i sorata koje su prirodno prilagođene lokalnim i regionalnim uvjetima i kojima prijeti genetska erozija te za stavljanje na tržište sjemena i sjemenskog krumpira tih lokalnih populacija i sorata.

2026.

190.

Direktiva Komisije 2009/145/EZ od 26. studenoga 2009. o nekim odstupanjima za priznavanje tradicijskih sorti povrća i sorti povrća koje se tradicionalno uzgajaju u određenim područjima i regijama i kojima prijeti genetska erozija i sorti povrća bez stvarne vrijednosti za komercijalnu proizvodnju, ali razvijenih za uzgoj pri određenim uvjetima i za stavljanje na tržište sjemena navedenih tradicijskih sorti i sorti povrća.

2026.

191.

Uredba Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice.

2026.

192.

Uredba Komisije (EZ) br. 1768/95 od 24. srpnja 1995. o provedbenim pravilima za poljoprivredno izuzeće predviđeno u članku 14. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice.

2026.

193.

Uredba Komisije (EZ) br. 874/2009 od 17. rujna 2009. o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 vezano uz postupke pred Uredom Zajednice za zaštitu biljnih sorti.

2026.

194.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1201 оd 14. kolovoza 2020. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) i njegova širenja unutar Unije.

2026.

195.

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ.

2027.

196.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2123 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za utvrđivanje u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima se provjere identiteta i fizičke provjere određene robe mogu obavljati na kontrolnim točkama, a provjere dokumentacije na udaljenosti od graničnih kontrolnih postaja.

2027.

197.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 od 12. lipnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o minimalnim zahtjevima za granične kontrolne postaje, uključujući inspekcijske centre, i za format, kategorije i pokrate koje se upotrebljavaju za popisivanje graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka.

2027.

198.

Provedbena direktiva Komisije 2014/98/EU оd 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledima.

2027.

199.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/829 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom se države članice ovlašćuju za odobravanje privremenih odstupanja u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje.

2027.

200.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2285 оd 14. prosinca 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu uvrštavanja na popis štetnih organizama, zabrana i zahtjeva za unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u Uniju i njihovo premještanje unutar Unije te o stavljanju izvan snage odluka 98/109/EZ i 2002/757/EZ i provedbenih uredbi (EU) 2020/885 i (EU) 2020/1292.

2027.

(1)

SL L 261, 30.8.2014., str. 4.

Top