EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0670R(01)

PISMO IZMJENE br. 1 ZA NACRT OPĆEG PRORAČUNA ZA 2023. Dodatne mjere za ublažavanje posljedica ruskog rata u Ukrajini Jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu Ažurirane procijenjene potrebe za poljoprivredne rashode Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja

COM/2022/670 final/2

Bruxelles, 5.10.2022.

COM(2022) 670 final

2022/0212(BUD)

PISMO IZMJENE br. 1 ZA NACRT OPĆEG PRORAČUNA ZA 2023.

Dodatne mjere za ublažavanje posljedica ruskog rata u Ukrajini
Jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu

Ažurirane procijenjene potrebe za poljoprivredne rashode

Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja
Uzimajući u obzir:

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,

Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije 1 , koja je stupila na snagu 1. lipnja 2021.,

Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (…) 2 , a posebno njezin članak 42.,

nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2023., koji je Komisija donijela 1. srpnja 2022. 3 ,

Europska komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću Pismo izmjene br. 1 za nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2023. iz razloga navedenih u obrazloženju.

IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA

Izmjene općeg računa prihoda i rashoda te računa prihoda i rashoda po dijelovima dostupne su na EUR-Lexu ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hr.htm ). Verzija izmjena tog računa na engleskom jeziku priložena je proračunu u informativne svrhe.

SADRŽAJ

1.    Uvod    

2.    Dodatne mjere u vezi s Ukrajinom    

2.1. Humanitarna pomoć

2.2. Erasmus+

3.    Troškovi financiranja instrumenta NextGenerationEU    

4.    Jačanje kapaciteta EU-a za odgovor na krize radi borbe protiv šumskih požara    

5.    Akt o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave (EDIRPA)    

6.    Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP)    

7.    Ažuriranje sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu    

8.    Dodatne potrebe u odobrenim sredstvima za plaćanje za koheziju    

9.    Rashodi za administrativnu potporu programima    

10.    Decentralizirane agencije i Ured europskog javnog tužitelja    

10.1. Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

10.2. Europska agencija za okoliš (EEA)

10.3. Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

10.4. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

10.5. Prijenosi iz pričuva u operativne linije decentraliziranih agencija zbog donošenja pravnih akata.

11.    Prilagodbe naslova 7. „Europska javna uprava”    

11.1. Ažuriranje plaća za sve institucije i mirovine

11.2. CERT-EU

12.    Dodatna izmjena proračunske nomenklature i proračunske napomene    

13.    Financiranje    

14.    Sažeta tablica prema naslovima VFO-a    

1.Uvod

Pismo izmjene br. 1 (Pismo izmjene 1/2023) za nacrt proračuna za 2023. (NP za 2023.) obuhvaća sljedeće elemente:

¾jačanje humanitarne pomoći kao hitan odgovor na posljedice ruskog rata protiv Ukrajine, među ostalim za krizu u opskrbi hranom. Zbog nepostojanja razlike do gornje granice u naslovu 6. (Susjedstvo i svijet), potrebno je mobilizirati instrument fleksibilnosti;

¾pojačano financiranje programa Erasmus+ na početku razdoblja za potporu učenicima, studentima i nastavnicima koji bježe iz Ukrajine, kombiniranje upotrebe pune preostale razlike do gornje granice iz podnaslova 2.b (Otpornost i vrijednosti) i instrumenta fleksibilnosti;

¾jačanje kamatne linije za instrument NextGenerationEU u kontekstu rastućih kamatnih stopa na tržištima, mobiliziranje dijela jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice;

¾financiranje akta o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave (EDIRPA), kombiniranje upotrebe ukupne preostale razlike do gornje granice iz naslova 5. (Sigurnost i obrana) i instrumenta fleksibilnosti;

¾pojačano financiranje na početku razdoblja i jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (UCPM) kako bi se pokrio najam helikoptera i lakih letjelica za ljeto 2024. i ubrzala nabava stalne zračne flote mehanizma rescEU, što zahtijeva mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti;

¾ažuriranje procijenjenih potreba, namjenskih prihoda i odobrenih sredstava za poljoprivredne rashode. Uz promjenjive tržišne čimbenike, Pismo izmjene 1/2023 sadržava i učinak odluka donesenih u poljoprivrednom sektoru od donošenja NP-a za 2023. u srpnju 2022. te druge prijedloge koji bi mogli imati znatan utjecaj tijekom financijske godine;

¾ažuriranje procijenjenih potreba za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA), uzimajući u obzir stupanje na snagu novog protokola s Mauricijusom;

¾povećanje razine odobrenih sredstava za plaćanje kako bi se uračunao učinak prijedloga FAST-CARE na potrebe za plaćanjima za koheziju u 2023.;

¾prilagodbe razine odobrenih sredstava i/ili osoblja Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA), Europske agencije za okoliš (EEA), Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), uzimajući u obzir najnovija zakonodavna ili politička kretanja u pogledu njihova djelovanja za 2023.;

¾prilagodbe u vezi s financiranjem vanjskog osoblja iz linija za administrativnu potporu programa, posebno kako bi se uzelo u obzir sve veće radno opterećenje;

¾prilagodbe naslova 7. „Europska javna uprava”, posebno u vezi s učinkom niže prilagodbe plaća za 2022. na administrativne rashode i mirovine nakon ažuriranih procjena inflacije i kupovne moći u usporedbi s parametrima upotrijebljenima pri izradi nacrta proračuna za 2023. Osim toga, predlaže se jačanje CERT-EU-a prijenosom sredstava iz drugih institucija;

¾prilagodbe proračunske nomenklature i proračunskih napomena, posebno u skladu sa zakonodavnim postupkom za prijedloge o planu REPowerEU.

Ukupni neto učinak Pisma izmjene 1/2023 na rashode u NP-u za 2023. jest povećanje iznosa odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 758,3 milijuna EUR i povećanje iznosa odobrenih sredstava za plaćanje za 2 394,9 milijuna EUR, što se može raščlaniti u sljedeće komponente:

(u milijunima EUR)

Program

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Humanitarna pomoć

150,0

120,0

Erasmus+

100,0

80,0

Kratkoročni instrument za obranu

157,0

72,0

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

41,4

70,0

Kamatna linija EURI-ja

450,0

450,0

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP)

0

0

sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA-e)

0

0

Procjena potreba za plaćanjima za koheziju

0

1 743,0

Ažuriranja za decentralizirane agencije

0

0

Prilagodbe u okviru naslova 7.

–140,1

–140,1

Ukupno

758,3

2 394,9

Više informacija o svakoj komponenti navedeno je u sljedećim odjeljcima.

Relevantne proračunske linije detaljno su navedene u prilogu proračunu, zajedno s ažuriranim prihodima koji su, među ostalima, posljedica izmjena rashoda uključenih u ovo pismo izmjene.

2.Dodatne mjere u vezi s Ukrajinom

Tim Europa dosad je, uz vojnu potporu, mobilizirao više od 19 milijardi eura financijske, proračunske i humanitarne pomoći za Ukrajinu. Komisija je u nacrtu proračuna za 2023. najavila da bi se u pismo izmjene mogle uključiti dodatne mjere povezane s posljedicama invazije Ruske Federacije na Ukrajinu kako bi se uzelo u obzir razvoj situacije na terenu. Odgovor EU-a i dalje će biti usmjeren na najhitnije potrebe, uključujući manjak financijskih sredstava u Ukrajini, osnovne i ključne usluge, humanitarne potrebe i sanaciju najosnovnije infrastrukture. Međutim, u ovoj je fazi i dalje prerano davati prijedloge o dodatnim potrebama povezanima s oporavkom i dugoročnom obnovom Ukrajine. Razvoj situacije utjecat će i na iznos i na vremenski okvir za mobilizaciju financijskih sredstava u tom pogledu.

2.1.    Humanitarna pomoć

Ruski rat protiv Ukrajine stvorio je golemu potrebu za humanitarnom pomoći u samoj zemlji i na globalnoj razini, posebno u pogledu opskrbe hranom. U tom kontekstu Komisija procjenjuje da je, kao prvi korak, potrebno povećanje od 150 milijuna EUR za 2023. kako bi se pružila dodatna humanitarna pomoć Ukrajini i riješila globalna kriza opskrbe hranom. Daljnja povećanja tijekom 2023. vjerojatno će biti potrebna ako EU želi održati razine humanitarne pomoći iz 2022. i podržati bitno veći broj ljudi kojima je potrebna pomoć. Mobilizacija sredstava ovisit će o raspoloživim mogućnostima.

Ovim se prijedlogom dopunjuju znatna sredstva iz proračuna EU-a i Europskog razvojnog fonda, uključujući dodatnu potporu u iznosu od oko 750 milijuna EUR za jačanje humanitarne pomoći Ukrajini i s njom povezane globalne krize u opskrbi hranom u 2022. Taj iznos uključuje predloženi prijenos 395 milijuna EUR iz pričuve za solidarnost i pomoć u nuždi (DEC 18/2022) prenesen 5. listopada.

Osim toga, proračunom EU-a pokrit će se troškovi kamata i administrativne naknade za zajmove povezani s prvim dvjema tranšama zajmova izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini u iznosu od jedne milijarde EUR (isplaćenih početkom kolovoza) odnosno pet milijardi EUR 4 .

Zbog nepostojanja razlika do gornje granice ili dodatnih izvora za preraspodjelu u naslovu 6. (Susjedstvo i svijet), Komisija predlaže mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u skladu s člankom 12. Uredbe o VFO-u 5 u iznosu od 150 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. Uzimajući u obzir očekivanu brzu isporuku potpore, u 2023. potreban je i iznos od 120 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje kako bi se pokrila dodatna djelovanja u području humanitarne pomoći predložena u ovom pismu izmjene.

EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio III. – Komisija

14 03 01

Humanitarna pomoć

150 000 000

120 000 000

Ukupno    

150 000 000

120 000 000

2.2.    Erasmus+

Gotovo polovina od trenutačno više od četiri milijuna ukrajinskih izbjeglica u zemljama EU-a djeca su školske dobi. Njihova brza integracija i povratak u školu, rani i predškolski odgoj i obrazovanje pomoći će ublažiti psihološki stres te im pružiti osjećaj stabilnosti i prilike u budućnosti. Isto vrijedi i za odrasle ukrajinske studente, a ukrajinsko obrazovno osoblje raseljeno u zemljama EU-a može aktivno doprinijeti postizanju tog cilja.

Komisija je 2022. preusmjerila najzahvaćenije ključne aktivnosti u okviru programa Erasmus+ kako bi dočekala i podržala više učenika, studenata, nastavnika i kvalificiranog osoblja koji su izbjegli iz Ukrajine.

Kako bi se taj rad nastavio u 2023., trenutačno planirana sredstva nisu dovoljna i potrebno ih je povećati, što je Komisija već istaknula u nacrtu proračuna. Komisija stoga predlaže povećanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 100 milijuna EUR pojačanim financiranjem na početku razdoblja od 2027., uzimajući u obzir izraženi profil plaćanja na kraju razdoblja tog programa. To će se odraziti u sljedećem ažuriranju financijskog programiranja.

Kako bi se financiralo pojačano financiranje na početku razdoblja u 2023., Komisija predlaže mobilizaciju 34,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iz preostale nedodijeljene razlike do gornje granice rashoda iz podnaslova 2.b i 65,7 milijuna EUR iz instrumenta fleksibilnosti, u skladu s člankom 12. Uredbe o VFO-u. U 2023. potreban je i iznos od 80 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje kako bi se pokrila dodatna potpora predložena u ovom pismu izmjene.

EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio III. – Komisija

07 03 01 01

Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja — Neizravno upravljanje

100 000 000

80 000 000

Ukupno    

100 000 000

80 000 000

3.Troškovi financiranja instrumenta NextGenerationEU

Zbog brzog i znatnog povećanja kamatnih stopa na financijskim tržištima posljednjih mjeseci povećali su se troškovi financiranja Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) u odnosu na iznos zatražen u nacrtu proračuna za 2023. Na temelju trenutačnih prognoziranih kamatnih stopa, obujma operacija i povećane volatilnosti kamatnih stopa Komisija procjenjuje da je potrebno povećanje kamatne linije EURI-ja za 450 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

Komisija predlaže da se jedan milijun EUR tih dodatnih sredstava dodijeli liniji za administrativnu potporu EURI-ja. Time će se osigurati bolje praćenje, upravljanje likvidnošću tržišta i dodatnim kapacitetima, među ostalim i s obzirom na povećanu potražnju za izvješćivanjem u narednim godinama. Ta će se poboljšanja poduprijeti zapošljavanjem do osam dodatnih ugovornih djelatnika kako bi se pomoglo u ostvarivanju različitih prethodno navedenih ciljeva. Rashodi će se razmjerno raspodijeliti između proračuna EU-a i država članica koje su iskoristile povratnu potporu iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

U svojoj jednostranoj izjavi priloženoj proračunu za 2022. Komisija je podsjetila da povećanje inflacije zahtijeva veću proračunsku razboritost u pogledu upravljanja kamatnom linijom EURI-ja s obzirom na mogućnost da će nominalne kamatne stope biti više nego što se pretpostavljalo pri programiranju te linije, što je potvrđeno promjenama na tržištu ove godine.

U tom kontekstu, s obzirom na to da u podnaslovu 2.b ne postoji razlika do gornje granice, predlaže se mobilizacija jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice u ukupnom iznosu od 450 milijuna EUR, na temelju članka 11. stavka 1. točke (a) Uredbe o VFO-u, koristeći razlike koje preostaju do gornjih granica VFO-a za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iz prethodnih godina. S obzirom na to da će iznos potreban u 2023. ovisiti o kamatnim stopama uzetih zajmova do kraja 2022. i obujmu operacija, Komisija namjerava pravodobno ažurirati potrebe za 2023. tijekom razdoblja mirenja na temelju najnovijih dostupnih informacija o izdanjima u 2022.

EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio III. – Komisija

06 01 03

Rashodi za potporu Instrumentu Europske unije za oporavak (EURI)

1 000 000

1 000 000

06 04 01

Instrument Europske unije za oporavak (EURI) — periodične isplate kupona i isplata po dospijeću

449 000 000

449 000 000

Ukupno    

450 000 000

450 000 000

 

4.    Jačanje kapaciteta EU-a za odgovor na krize radi borbe protiv šumskih požara 

Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu financiraju se ključne mjere civilne zaštite kao što je borba protiv šumskih požara. U ljeto 2022. šumski požari započeli su ranije nego prethodnih godina i bili su intenzivniji. Rizik od šumskih požara proširio se na područja koja prethodno nisu bila izložena riziku, uzrokujući stradanja među vatrogascima, kao i velika uništenja imovine i gubitak prirodnih zaštićenih područja velikih razmjera. Ovisno o prirodnom okolišu, šumski požari imaju različite karakteristike i razmjere; uz velike zrakoplove, učinkoviti kapaciteti za gašenje požara zahtijevaju fleksibilnu opremu kao što su lake letjelice, helikopteri i terenska sredstva kako bi se mogli nositi s različitim okolnostima. Ograničena dostupnost tih specijaliziranih kapaciteta i dalje je velika slabost u odgovoru EU-a na krizu.

Uz prijedloge iz nacrta izmjene proračuna br. 5/2022 Komisija predlaže dodatno povećanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u 2023. dodatnim iznosom od 41,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. Prema trenutačnom planiranju, stalna zračna flota sustava rescEU postupno će postati dostupna tek u razdoblju od 2026. do 2030. Cilj je tog povećanja, s jedne strane, ubrzati nabavu i, s druge strane, osigurati najam helikoptera i lakih letjelica za ljeto 2024. Zatražen je iznos od 14,4 milijuna EUR kako bi se ubrzao razvoj stalne flote sustava rescEU nabavom helikoptera preko Mehanizma Unije za civilnu zaštitu od strane država članica, koja će postati dostupna 2024. Iznos od 14,4 milijuna EUR zatim će se nadoknaditi odgovarajućim smanjenjem 2026. i 2027. To će se odraziti u sljedećem ažuriranju financijskog programiranja. Preostalih 27 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u okviru tog povećanja namijenjeno je zakupu helikoptera i lakih letjelica kako bi bili u potpunosti operativni tijekom sezone šumskih požara u ljeto 2024.

Kako bi se to povećanje financiralo 2023., zbog nepostojanja razlika do gornje granice u podnaslovu 2.b, Komisija predlaže mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u skladu s člankom 12. Uredbe o VFO-u u iznosu od 41,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

Budući da će povećanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u nacrtima izmjene proračuna 5/2022 i pismu izmjene 1/2023 kumulativno iznositi 180 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, potrebno je 70 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje u 2023.

EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio III. – Komisija

06 05 01

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (rescEU)

41 430 541

70 000 000

Ukupno    

41 430 541

70 000 000

5.    Akt o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave (EDIRPA)

Odgovor na ruski rat protiv Ukrajine naglasio je potrebu za većom suradnjom među državama članicama u području nabave za potrebe obrane. Kako bi se uklonili postojeći nedostaci u ulaganjima u obranu, Komisija je predložila uspostavu namjenskog kratkoročnog instrumenta, akta o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave (EDIRPA), s financijskom omotnicom od 500 milijuna EUR u razdoblju od 2022. do 2024 6 . Financijskom potporom EU-a koja će se staviti na raspolaganje u okviru novog instrumenta trebala bi se poticati zajednička nabava za potrebe obrane koja uključuje više država članica i pogodovati europskoj obrambenoj tehnološkoj i industrijskoj bazi te istodobno osigurati da oružane snage država članica mogu djelovati, sa zajamčenom opskrbom i većom interoperabilnosti.

U skladu sa zakonodavnim financijskim izvještajem priloženim prijedlogu Komisije, Komisija u ovom pismu izmjene 1/2023 predlaže stvaranje dviju namjenskih proračunskih linija za administrativnu potporu i operativne rashode, uz iznos od 157 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u pričuvi 2023., kako bi se ukupni iznos koji treba staviti na raspolaganje za 2022. i 2023. povećao na 240 milijuna EUR. Kako bi se financirao taj iznos za 2023., predlaže se kombiniranje potpune nedodijeljene razlike do gornje granice u okviru naslova 5. (Sigurnost i obrana) u 2023. u iznosu od 44,9 milijuna EUR i mobilizacije instrumenta fleksibilnosti za preostali iznos od 112,1 milijun EUR. Uzimajući u obzir vrijeme potrebno za početak djelovanja, potrebe za plaćanjima u 2023. procjenjuju se na 72 milijuna EUR. Financiranje u okviru instrumenta uglavnom će biti u obliku bespovratnih sredstava, a predviđena plaćanja uglavnom se odnose na pretfinanciranje. Načini plaćanja slični su onima Europskog fonda za obranu (tj. tri plaćanja za svako bespovratno sredstvo, uključujući najmanje jedno pretfinanciranje).

EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio III. – Komisija

13 06 01

Kratkoročni instrument za zajedničku nabavu u području obrane

p.m.

p.m.

30 02 02

Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunski članak 13 06 01)

157 027 699

72 000 000

13 01 04

Rashodi za potporu kratkoročnom instrumentu za zajedničku nabavu u području obrane

p.m.

p.m.

Ukupno    

157 027 699

72 000 000

6.Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP)

U Pismu izmjene 1/2023 ažuriraju se procjene poljoprivrednih rashoda na temelju najnovijih gospodarskih podataka i zakonodavnog okvira. Komisija je u rujnu 2022. imala na raspolaganju prve pokazatelje razine proizvodnje za 2022. i izglede za poljoprivredna tržišta te stvarne iznose izvršenja većine proračuna za 2022. u okviru podijeljenog upravljanja EFJP-om, koji su osnova za ažurirane procjene proračunskih potreba za 2023.

U Pismu izmjene 1/2023 uz tržišne čimbenike uzima se u obzir i učinak zakonodavnih odluka u poljoprivrednom sektoru donesenih od srpnja 2022., kad je donesen nacrt proračuna za 2023., te najnovije informacije o strateškim planovima u okviru ZPP-a.

Potrebe EFJP-a za 2023., uključujući pričuvu za poljoprivredu (koja se u potpunosti financira iz raspoloživih sredstava EFJP-a), sada se procjenjuju na 41 324,2 milijuna EUR 7 . To je povećanje od 175 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna za 2023., uglavnom zbog dodatnih potreba u iznosu od 178 milijuna EUR za stavku 08 02 06 01 „Financijski ispravci država članica i odluke o potvrdi
usklađenosti”, povezanih sa sudskim predmetima. Osim toga, postoji ograničeno smanjenje (12,0 milijuna EUR) u potrebama za članak 08 02 05 „Izravna plaćanja izvan strateških planova u okviru ZPP-a”. Kad je riječ o tržišnim mjerama, glavna promjena sastoji se od prebacivanja rashoda između povezanih članaka 08 02 02 „Vrste intervencija u određenim sektorima na temelju strateških planova u okviru ZPP-a” i 08 02 03 „Rashodi povezani s tržištem izvan strateških planova u okviru ZPP-a”, ovisno o odlukama država članica u pogledu provedbe. To je rezultat analize naprednih strateških planova u okviru ZPP-a, koji nisu bili dostupni u vrijeme pripreme nacrta proračuna za 2023. Ukupni je učinak ograničeno povećanje od osam milijuna EUR.

Očekivani raspoloživi iznos namjenskih prihoda za 2023. povećan je sa 457,0 milijuna EUR u nacrtu proračuna za 2023. na 632,0 milijuna EUR (+175,0 milijuna EUR), čime se potpuno pokrivaju dodatne potrebe. Ažuriranje se odnosi na iznose koji proizlaze iz odluka o poravnanju računa.

Financijska disciplina primijenjena u proračunu za 2022. za utvrđivanje pričuve za krize iznosila je 497,3 milijuna EUR. Pričuva za krize za 2022. aktivirana je u iznosu od 350 milijuna EUR kako bi se djelomično pokrila izvanredna potpora za prilagodbu donesena u ožujku 2022. kao odgovor na krizu uzrokovanu ruskom invazijom na Ukrajinu, a preostali iznos od 147,3 milijuna EUR neće se aktivirati. S obzirom na to da se nacrtom proračuna za 2023. predviđa da će se pričuva za poljoprivredu za 2023. u potpunosti financirati iz raspoloživih sredstava EFJP-a te u skladu s člankom 16. Horizontalne uredbe 8 , neiskorišteni dio pričuve za krize za 2022. nadoknadit će se poljoprivrednicima.

Nadalje, u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Financijske uredbe, svaki višak u 2022. do iznosa stvarno primijenjene financijske discipline prenijet će se u 2023. za nadoknadu poljoprivrednicima kako bi im se nadoknadio preostali iznos smanjenja financijske discipline u 2022. U ovoj fazi analiza izvršenja proračuna EFJP-a za 2022. ne upućuje na višak koji premašuje iznos stvarno primijenjene financijske discipline.

Kao rezultat tih ažuriranja, iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza ostaje nepromijenjen i iznosi 40 692,2 milijuna EUR, što uključuje 450 milijuna EUR za pričuvu za poljoprivredu. Taj ukupni iznos odgovara neto iznosu raspoloživom za EFJP, uključujući učinak obavijesti država članica o prijenosima između izravnih plaćanja i ruralnog razvoja, te ne ostavlja razliku do gornje granice.

7. Ažuriranje sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu

Komisija je ispitala najnovije dostupne informacije o sporazumima o partnerstvu u održivom ribarstvu i očekivane potrebe za 2023. na temelju kretanja pregovora s uključenim trećim zemljama, kako je predviđeno u dijelu II. točki C Međuinstitucijskog sporazuma 9 . Na temelju tog preispitivanja Komisija predlaže da se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 725 000 EUR iz pričuve (proračunski članak 30 02 02) prenesu u operativni članak (08 05 01 Uspostava okvira upravljanja ribolovnim aktivnostima koje provode ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja). Taj proračunski neutralan prijenos odnosi se na Sporazum o ribarstvu s Mauricijusom, za koji će se sporazum početi privremeno primjenjivati do 31. prosinca 2022.

Ukupna raspoloživa odobrena sredstva za preuzimanje obveza u pričuvi (48,7 milijuna EUR) i glavnoj operativnoj liniji (107,6 milijuna EUR) ostaju nepromijenjena i iznose 156,3 milijuna EUR.

u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio III. – Komisija

08 05 01

Uspostava okvira upravljanja ribolovnim aktivnostima koje provode ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja

725 000

725 000

30 02 02

Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunski članak 08 05 01)

–725 000

–725 000

Ukupno    

0

0

8.Dodatne potrebe u odobrenim sredstvima za plaćanje za koheziju

Komisija je od donošenja NP-a za 2023. u lipnju predstavila prijedlog o „fleksibilnoj pomoći područjima” (FAST-CARE) 10 kako bi se državama članicama pomoglo u ublažavanju posljedica ruske agresije na Ukrajinu. Kako je navedeno u zakonodavnom financijskom izvještaju priloženom prijedlogu, to bi dovelo do povećanog pretfinanciranja programa EFRR-a, fonda ESF+ i Kohezijskog fonda u 2022. i 2023. Za 2023. bi u odnosu na nacrt proračuna za podnaslov 2.a (Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) bio potreban dodatni iznos od 1,74 milijarde EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

Komisijina ocjena ažuriranih predviđanja država članica za rashode za koheziju za 2023., koje je zaprimila krajem srpnja, potvrdila je Komisijine pretpostavke na kojima se temelji zahtjev za nacrt proračuna. S obzirom na to da su svi drugi elementi jednaki, Komisija sada predlaže da se za prijedlog FAST-CARE dodaju odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 1,74 milijarde EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje, kako je prikazano u tablici u nastavku.

EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio III. – Komisija

07 02 01

Tematsko područje fonda ESF+ pod podijeljenim upravljanjem — Rashodi poslovanja

0

476 247 927

05 02 01

EFRR — Rashodi poslovanja

0

1 088 741 009

05 03 01

Kohezijski fond — Rashodi poslovanja

0

178 011 064

Ukupno    

0

1 743 000 000

9.Rashodi za administrativnu potporu programima

U okviru većine višegodišnjih programa EU-a osiguravaju se rashodi za tehničku i administrativnu potporu koji su izravno povezani s provedbom operativnih programa i koji se financiraju iz financijske omotnice programa. Ti su rashodi za tehničku i administrativnu potporu jasno utvrđeni u proračunu EU-a, a povezana odobrena sredstva namijenjena su provedbi aktivnosti kao što su evaluacija poziva na podnošenje prijedloga, studije, informacijski sustavi, sastanci stručnjaka i revizije, koje su potrebne kako bi se osigurali isplativost i dobro financijsko upravljanje.

Kod nekih se programa rashodi za administrativnu potporu koriste i za financiranje vanjskog osoblja. U tim slučajevima u proračunskim napomenama navodi se upućivanje na moguće financiranje vanjskog osoblja. S obzirom na sve veće radno opterećenje pri upravljanju rastućim programima, Komisija predlaže proširenje mogućnosti zapošljavanja vanjskog osoblja u okviru linija za rashode za administrativnu potporu na Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI), Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI) i Fond za unutarnju sigurnost (FUS) za ukupno 20 vanjskih članova osoblja. To dodatno vanjsko osoblje može se financirati iz postojećih odobrenih sredstava za povezane linije rashoda za administrativnu potporu u nacrtu proračuna. Odgovarajuće izmjene proračunskih napomena navedene su u prilogu proračunu.

Slično tome, Komisija predlaže da se omogući zapošljavanje do osam vanjskih članova osoblja za pomoć pri upravljanju Inovacijskim fondom u Komisiji. Dodatno osoblje zaduženo za provedbu Inovacijskog fonda može se financirati iz postojećih vanjskih namjenskih prihoda, ali to zahtijeva stvaranje nove proračunske linije za rashode za administrativnu potporu u Komisiji.

U tablici u nastavku prikazano je predloženo stvaranje nove proračunske linije za rashode za potporu Inovacijskom fondu.

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

16 01 02 01

Rashodi za potporu Inovacijskom fondu

p.m.

p.m.

Komisija predlaže i zapošljavanje do 15 dodatnih vanjskih članova osoblja za provedbu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u vezi s dodatnim zadaćama koje proizlaze iz statusa Ukrajine i Republike Moldove kao zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u, postupka praćenja Gruzije i potrebnog pripremnog rada za buduću potporu obnovi Ukrajine. Komisija predlaže da se to dodatno osoblje financira iz linije za administrativnu potporu, i to sredstvima iz proračunske linije IPA-e „Temeljna prava, politike Unije i međuljudski kontakti” i proračunske linije IPA-e „Ulaganje za rast i zapošljavanje”.

U tablici u nastavku prikazane su predložene prilagodbe odobrenih sredstava za povećanje rashoda za potporu IPA-i.

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

15 01 01 01

Rashodi za potporu IPA-i

1 300 000

1 300 000

15 02 01 01

Temeljna prava, politike Unije i međuljudski kontakti – Priprema za pristupanje

–700 000

–700 000

15 02 02 01

Ulaganje u rast i zapošljavanje – Priprema za pristupanje

–600 000

–600 000

Ukupno

0

0

Naposljetku, s obzirom na ishod zakonodavnog postupka za Akt o digitalnim uslugama 11 , kojim se u usporedbi s početnim prijedlogom Komisije zahtijeva dodatno osoblje koje će provesti pripremne aktivnosti dok se ne počnu naplaćivati naknade, Komisija predlaže da se omogući zapošljavanje do 40 vanjskih članova osoblja, koje će se financirati prijenosom iz linije za administrativnu potporu programa Digitalna Europa u proračunsku liniju za rashode povezane s Aktom o digitalnim uslugama koja je uvedena u nacrtu proračuna za 2023.

U tablici u nastavku prikazane su predložene prilagodbe odobrenih sredstava za provedbu Akta o digitalnim uslugama.

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

02 01 30 01

Rashodi za potporu programu Digitalna Europa

–3 500 000

–3 500 000

02 20 03 05

Akt o digitalnim uslugama —

Nadzor vrlo velikih internetskih

platformi

3 500 000

3 500 000

Ukupno

0

0

10.Decentralizirane agencije i Ured europskog javnog tužitelja

10.1.    Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Cilj je prijedloga „ReFuelEU Aviation” 12 osigurati jednake uvjete za održivi zračni prijevoz, što uključuje dodatne zadaće za Agenciju Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA), posebno radi dostave podataka o punjenju zrakoplovnog goriva u zračnim lukama Unije nadležnim nacionalnim tijelima. Pod pretpostavkom donošenja zakonodavnog prijedloga u 2022., nacrt proračuna za 2023. u tu svrhu uključuje poseban iznos u pričuvnoj liniji u iznosu od 2,3 milijuna EUR. Međutim, s obzirom na stanje zakonodavnog postupka, predlaže se neznatno revidirati profil proračunskog učinka prijedloga na EASA-u i povećati iznos u pričuvi s iznosa od 2 280 000 EUR (kako je početno predviđeno za 2023.) na 2 520 000 EUR te nadoknaditi odgovarajuće povećanje u iznosu od 240 000 EUR iz proračunskog članka 02 03 01 Instrument za povezivanje Europe (CEF) — Promet, na isti način kao i početni iznos. To ne utječe na broj radnih mjesta u EASA-i. Zbog kašnjenja u donošenju temeljnog akta predlaže se da se iznos izvorno predviđen za 2022. vrati u proračunsku liniju za Instrument za povezivanje Europe – Promet u nacrtu izmjene proračuna br. 5/2022.

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

02 03 01

Instrument za povezivanje Europe (CEF) — Promet

–240 000

–240 000

30 02 02

Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunski članak 02 10 01)

240 000

240 000

Ukupno    

0

0

10.2.    Europska agencija za okoliš (EEA)

Komisijinim Prijedlogom uredbe o obnovi prirode 13 Europskoj agenciji za okoliš (EEA) dodjeljuju se dodatne zadaće u području praćenja, izvješćivanja i evaluacije napretka u obnovi prirode. Kako bi se obavile te dodatne zadaće, nakon što suzakonodavci donesu prijedlog, EEA bi se pojačala za sedam radnih mjesta u planu radnih mjesta i pet ugovornih djelatnika. Predlaže se da se povezano povećanje doprinosa EU-a EEA-i u iznosu od 2,3 milijuna EUR u 2023. za financiranje rashoda za osoblje i IT nadoknadi iz programa LIFE. Taj bi se iznos zadržao na pričuvnoj liniji do konačnog donošenja prijedloga.

Osim toga, Provedbenom odlukom Komisije o utvrđivanju baza podataka za informacije koje dostavljaju države članice u skladu s Direktivom Seveso III 14 EEA-i se povjerava preoblikovanje, rad i održavanje tih baza podataka. Kako bi mogla obavljati te dodatne zadaće, Agenciji su potrebna tri radna mjesta u planu radnih mjesta, jedan ugovorni djelatnik i dodatni doprinos EU-a u iznosu od 0,5 milijuna EUR u 2023., što se također predlaže nadoknaditi iz programa LIFE.

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

09 02 01

Priroda i biološka raznolikost

–2 301 604

–2 301 604

09 02 02

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

–495 570

–495 570

09 10 02

Europska agencija za okoliš

495 570

495 570

30 02 02

Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunski članak 09 10 02)

2 301 604

2 301 604

Ukupno    

0

0

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u prilogu proračunu.

10.3.    Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

Nacrt proračuna za 2023. sadržava stabilan broj od 33 radna mjesta u planu radnih mjesta za CEPOL. Međutim, kako bi se agenciji omogućilo da privuče kvalificirano osoblje i uzimajući u obzir strukturu osoblja agencije, Komisija predlaže da se tri radna mjesta AST5 reklasificiraju u radna mjesta AD5. Osim toga, predlaže se revizija raščlambe postojećih radnih mjesta prema razredima u planu radnih mjesta kako bi se u obzir uzela prirodna stopa reklasifikacije za osoblje. To ne utječe na proračun.

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u prilogu proračunu.

10.4.    Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

Nacrt proračuna za 2023. sadržava stabilan broj od 171 radnog mjesta u planu radnih mjesta za EPPO. Međutim, zbog administrativne pogreške raščlamba tih radnih mjesta prema razredima u planu radnih mjesta u nacrtu proračuna ne omogućuje EPPO-u potreban manevarski prostor za zapošljavanje i prekvalifikaciju osoblja. Predlaže se da se u skladu s time ispravi raščlamba radnih mjesta, koja ne utječe na proračun.

Ažurirani plan radnih mjesta nalazi se u prilogu proračunu.

10.5.    Prijenosi iz pričuva u operativne linije decentraliziranih agencija zbog donošenja pravnih akata. 

Budući da su suzakonodavci donijeli sljedeće pravne akte, Komisija predlaže da se iznosi koji su trenutačno stavljeni u pričuve za provedbu tih pravnih akata prenesu u operativne linije dotičnih decentraliziranih agencija:

·ACER (02 10 06): Nakon donošenja Uredbe (EU) 2022/869 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu, izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2009, (EU) 2019/942 i (EU) 2019/943 i direktiva 2009/73/EZ i (EU) 2019/944 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 347/2013,iznos od 156 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje prenijet će se iz pričuvne linije u operativnu liniju.

·Eu-LISA (11 10 02): Nakon donošenja Uredbe (EU) 2022/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o računalnom sustavu za prekograničnu elektroničku razmjenu podataka u području pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima (sustav e-CODEX) i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726, iznos od 1 430 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje prenijet će se iz pričuvne linije u operativnu liniju.

·ESMA (03 10 04): Nakon donošenja Uredbe (EU) 2022/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU, iznos od 114 089 u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje prenijet će se iz pričuvne linije u operativnu liniju.

U tablici u nastavku prikazan je pregled iznosa koje se predlaže ukloniti iz pričuve nakon donošenja odgovarajućih temeljnih akata:

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

02 10 06

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER)

156 000

156 000

30 02 02

Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunski članak 02 10 06)

–156 000

–156 000

03 10 04

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

114 089

114 089

30 02 02

Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunski članak 03 10 04)

–114 089

–114 089

11 10 02

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („eu-LISA”)

1 430 000

1 430 000

30 02 02

Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunski članak 11 10 02)

–1 430 000

–1 430 000

Ukupno    

0

0

11.Prilagodbe naslova 7. „Europska javna uprava”

11.1.    Ažuriranje plaća za sve institucije i mirovine

Velika inflacija snažno utječe na administrativne rashode institucija kao i na mirovine i europske škole u 2022. i 2023. Učinak na proračun za 2022. naveden je u NIP-u 5/2022. U NP-u za 2023. predviđena stopa ažuriranja plaća za 2022. iznosila je 8,6 %. Međutim, na temelju procijenjenog razvoja kupovne moći i troškova života, sada se očekuje povećanje plaća od 6,9 % za 2022., što je smanjenje od 1,7 postotnih bodova u odnosu na nacrt proračuna. Komisija i druge institucije ponovno su izračunale svoje rashode za plaće na temelju povećanja od 6,9 % u 2022. Time se za 2023. smanjuju rashodi za plaće za 93,3 milijuna EUR u odnosu na procjene u nacrtu proračuna te ostaje razlika od 30,8 milijuna EUR ispod iznosa ispod gornje granice za administrativne rashode. To znači i da upotreba instrumenta fleksibilnosti u naslovu 7. više nije potrebna.

Osim toga, zahtjev za rashode za mirovine također će se smanjiti za 39,3 milijuna EUR, a zahtjev za europske škole za 7,5 milijuna EUR.

Ukupni je učinak na rashode sljedeći:

Iznosi u EUR

 

NP za 2023.

Pismo izmjene br. 1 za NP za 2023.

NP za 2023. s Pismom izmjene br. 1.

Mirovine i europske škole

2 614 329 580

–46 810 104

2 567 519 476

Mirovine

2 381 282 000

–39 287 000

2 341 995 000

Europske škole

233 047 580

–7 523 104

225 524 476

Administrativni rashodi institucija

8 834 472 587

–93 307 786

8 741 164 801

Komisija

4 106 045 644

–49 794 840

4 056 250 804

Ostale institucije

4 729 470 419

–44 556 422

4 684 913 997

Europski parlament

2 267 982 642

–20 643 092

2 247 339 550

Europsko vijeće i Vijeće

654 340 348

–6 181 591

648 158 757

Sud EU-a

491 240 000

–5 706 000

485 534 000

Revizorski sud

176 609 500

–2 435 000

174 174 500

Europski gospodarski i socijalni odbor

160 102 220

–1 379 580

158 722 640

Odbor regija

117 300 008

–1 122 583

116 177 425

Europski ombudsman

13 104 583

–161 200

12 943 383

Europski nadzornik za zaštitu podataka

22 172 500

–206 000

21 966 500

Europska služba za vanjsko djelovanje

825 575 142

–5 677 900

819 897 242

Ukupno

11 448 802 167

–140 117 890

11 308 684 277

Istodobno, smanjenja proračunskih linija povezanih s plaćama dovest će do odgovarajućeg smanjenja procijenjenog iznosa administrativnih prihoda od poreza na primitke od rada, posebnih pristojbi na primitke od rada i doprinosa osoblja mirovinskom sustavu.

Detaljni učinak po odjeljku je sljedeći:

Dio I. – Europski parlament

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1 0 0 0

Plaće

–1 373 805

–1 373 805

1 0 2 0

Prijelazne naknade

–20 565

–20 565

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

–3 317

–3 317

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

–30 486

–30 486

1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

–12 380 456

–12 380 456

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

–1 326

–1 326

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe

–53 272

–53 272

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

–1 249 440

–1 249 440

1 4 0 1

Ostali službenici — Sigurnost

–683 195

–683 195

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

–131 331

–131 331

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

–183 377

–183 377

1 4 0 5

Izdaci za usmeno prevođenje

–813 013

–813 013

4 2 2

Rashodi za parlamentarnu pomoć

–3 719 509

–3 719 509

Ukupno    

–20 643 092

–20 643 092

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–1 459 943

–1 459 943

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

–217 158

–217 158

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–1 259 545

–1 259 545

Ukupno    

–2 936 646

–2 936 646

Dio II. Europsko vijeće i Vijeće

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1 0 0 0

Osnovna plaća

–3 000

–3 000

1 1 0 0

Osnovne plaće

–4 593 591

–4 593 591

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

–14 000

–14 000

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja

–1 144 000

–1 144 000

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

–196 000

–196 000

1 1 0 4

Korektivni koeficijenti plaća

–1 000

–1 000

1 1 0 5

Prekovremeni rad

–20 000

–20 000

1 1 0 7

Godišnje usklađivanje primitaka

–78 000

–78 000

1 1 1 0

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

–17 000

–17 000

1 2 0 0

Drugo osoblje

–104 000

–104 000

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci

–10 000

–10 000

1 2 0 7

Godišnje usklađivanje primitaka

–1 000

–1 000

Ukupno    

–6 181 591

–6 181 591

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–600 000

–600,000

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

–7 000

–7,000

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–400 000

–400,000

Ukupno    

–1 007 000

–1 007 000

Dio III. Europska komisija

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

20 01 01 01

Plaće, naknade i plaćanja članovima institucije

–178 000

–178 000

20 01 02 01

Primici od rada i naknade — Sjedište i predstavništva

–39 570 000

–39 570 000

20 01 02 02

Troškovi i naknade povezani sa zapošljavanjem, premještajem i prestankom radnog odnosa — Sjedišta i

Uredi predstavništava

–204 000

–204 000

20 01 02 03

Primici od rada i naknade — Delegacije Unije

–2 248 000

–2 248 000

20 01 02 04

Troškovi i naknade povezani sa zapošljavanjem, premještajem i prestankom radnog odnosa — Delegacije Unije

–45 000

–45 000

20 01 04

Dužnosnici u statusu mirovanja, umirovljeni u interesu službe ili otpušteni

–140 000

–140 000

20 02 01 01

Ugovorno osoblje

–1 448 712

–1 448 712

20 02 01 02

Ustupljeno osoblje i tehnička i administrativna

podrška za potporu različitim aktivnostima

–131 781

–131 781

20 02 01 03

Nacionalni državni službenici privremeno angažirani u instituciji

–826 347

–826 347

20 02 02 01

Ugovorno osoblje

–284 000

–284 000

20 02 03 01

Ugovorno osoblje

–10 000

–10 000

20 02 04

Trošak organizacije pripravničkog staža u instituciji

–210 000

–210 000

20 02 05

Posebni savjetnici

–12 000

–12 000

21 01 01

Mirovine i naknade

–38 553 000

–38 553 000

21 01 02 01

Mirovine bivših zastupnika Europskog parlamenta

–223 000

–223 000

21 01 02 02

Mirovine bivših predsjednika Europskog vijeća i bivših glavnih tajnika Vijeća Europske unije

–17 000

–17 000

21 01 02 03

Mirovine bivših članova Komisije

–136 000

–136 000

21 01 02 04

Mirovine bivših članova Suda Europske unije

–248 000

–248 000

21 01 02 05

Mirovine bivših članova Revizorskog suda

–100 000

–100 000

21 01 02 06

Mirovine bivših europskih ombudsmana

–5 000

–5 000

21 01 02 07

Mirovine bivših europskih nadzornika za zaštitu podataka

–5 000

–5 000

21 02 01 01

Ured glavnog tajnika Europskih škola (Bruxelles)

–43 163

–43 163

21 02 01 02

Bruxelles I (Uccle)

–1 288 537

–1 288 537

21 02 01 03

Bruxelles II (Woluwe)

–1 093 739

–1 093 739

21 02 01 04

Bruxelles III (Ixelles)

–980 586

–980 586

21 02 01 05

Bruxelles IV (Laeken)

–918 131

–918 131

21 02 01 06

Luxembourg I

–721 383

–721 383

21 02 01 07

Luxembourg II

–617 873

–617 873

21 02 01 08

Mol (BE)

–315 736

–315 736

21 02 01 09

Frankfurt na Majni (DE)

–290 751

–290 751

21 02 01 10

Karlsruhe (DE)

–350 831

–350 831

21 02 01 11

München (DE)

–13 277

–13 277

21 02 01 12

Alicante (ES)

–56 214

–56 214

21 02 01 13

Varese (IT)

–509 790

–509 790

21 02 01 14

Bergen (NL)

–323 093

–323 093

O1 01 01 01

Primitci od rada i naknade

–1 067 000

–1 067 000

O1 01 01 02

Troškovi i naknade povezani sa zapošljavanjem, premještajem i prestankom radnog odnosa

–7 000

–7 000

O1 01 02

Vanjsko osoblje

–22 000

–22 000

O2 01 01 01

Primitci od rada i naknade

–209 000

–209 000

O2 01 01 02

Troškovi i naknade povezani sa zapošljavanjem, premještajem i prestankom radnog odnosa

–1 000

–1 000

O2 01 02

Vanjsko osoblje

–24 000

–24 000

O3 01 01 01

Primitci od rada i naknade

–333 000

–333 000

O3 01 01 02

Troškovi i naknade povezani sa zapošljavanjem, premještajem i prestankom radnog odnosa

–3 000

–3 000

O3 01 02

Vanjsko osoblje

–395 000

–395 000

O4 01 01 01

Primitci od rada i naknade

–591 000

–591 000

O4 01 01 02

Troškovi i naknade povezani sa zapošljavanjem, premještajem i prestankom radnog odnosa

–3 000

–3 000

O4 01 02 01

Vanjsko osoblje — OIB

–432 000

–432 000

O4 01 02 02

Vanjsko osoblje — Ustanove za čuvanje djece

–315 000

–315 000

O5 01 01 01

Primitci od rada i naknade

–203 000

–203 000

O5 01 01 02

Troškovi i naknade povezani sa zapošljavanjem, premještajem i prestankom radnog odnosa

–1 000

–1 000

O5 01 02 01

Vanjsko osoblje — Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)

–123 000

–123 000

O5 01 02 02

Vanjsko osoblje — Ustanove za čuvanje djece

–22 000

–22 000

O6 01 01 01

Primitci od rada i naknade

–724 000

–724 000

O6 01 01 02

Troškovi i naknade povezani sa zapošljavanjem, premještajem i prestankom radnog odnosa

–2 000

–2 000

O6 01 02

Vanjsko osoblje

–10 000

–10 000

Ukupno    

–96 604 944

–96 604 944

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–9 118 000

–9 118 000

 

1. Komisija

–8 834 000

–8 834 000

 

2. OP

–75 000

–75 000

 

3. OLAF

–62 000

–62 000

 

4. EPSO

–17 000

–17 000

 

5. PMO

–46 000

–46 000

 

6. OIB

–66 000

–66 000

 

7. OIL

–18 000

–18 000

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

–818 000

–818 000

 

1. Komisija

–761 000

–761 000

 

2. OP

–17 000

–17 000

 

3. OLAF

–13 000

–13 000

 

4. EPSO

–3 000

–3 000

 

5. PMO

–9 000

–9 000

 

6. OIB

–12 000

–12 000

 

7. OIL

–3 000

–3 000

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–4 205 000

–4 205 000

 

1. Komisija

–3 804 000

–3 804 000

 

2. OP

–87 000

–87 000

 

3. OLAF

–58 000

–58 000

 

4. EPSO

–19 000

–19 000

 

5. PMO

–81 000

–81 000

 

6. OIB

–126 000

–126 000

 

7. OIL

–30 000

–30 000

Ukupno    

–14 141 000

–14 141 000

Dio IV. – Sud Europske unije

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1 0 0 0

Primitci od rada i naknade

–568 000

–568 000

1 0 0 2

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

–8 000

–8 000

1 0 2

Privremene naknade

–50 000

–50 000

1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

–4 852 000

–4 852 000

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

–11 000

–11 000

1 2 0 4

Prava u vezi sa stupanjem u službu, premještajem i prestankom službe

–35 000

–35 000

1 4 0 0

Drugo osoblje

–165 000

–165 000

1 4 0 4

Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

–17 000

–17 000

Ukupno    

–5 706 000

–5 706 000

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–570 000

–570 000

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

–102 000

–102 000

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–379 000

–379 000

Ukupno    

–1 051 000

–1 051 000

Dio V. – Europski revizorski sud

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1 0 0 0

Plaće, naknade i mirovine

–158 000

–158 000

1 0 0 2

Prava pri stupanju u službu i odlasku iz službe

–3 000

–3 000

1 0 2 0

Privremene naknade

–18 000

–18 000

1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

–2 105 000

–2 105 000

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

–3 000

–3 000

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, odlasku iz službe i premještaju

–14 000

–14 000

1 2 2 0

Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju)

–2 000

–2 000

1 4 0 0

Drugo osoblje

–93 000

–93 000

1 4 0 4

Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

–36 000

–36 000

1 4 0 5

Druge vanjske usluge

–3 000

–3 000

Ukupno    

–2 435 000

–2 435 000

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–439 000

–439 000

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–324 000

–324 000

Ukupno    

-763 000

-763 000

Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

–1 315 425

–1 315 425

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

–372

–372

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

–6 323

–6 323

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe

–4 000

–4 000

1 4 0 0

Drugo osoblje

–39 082

–39 082

1 4 0 4

Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika

–13 345

–13 345

1 4 0 8

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

–1 033

–1 033

Ukupno    

-1 379 580

-1 379 580

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–105 328

–105 328

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

–21 082

–21 082

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–108 863

–108 863

Ukupno    

–235 273

–235 273

Dio VII. – Europski odbor regija

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

–1 017 150

–1 017 150

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

–473

–473

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

–3 233

–3 233

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe

–5 658

–5 658

1 4 0 0

Drugo osoblje

–80 226

–80 226

1 4 0 4

Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika

–15 843

–15 843

Ukupno    

–1 122 583

–1 122 583

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–86 800

–86 800

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

–17 258

–17 258

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–90 249

–90 249

Ukupno    

–194 307

–194 307

Odjeljak VIII. – Europski ombudsman

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1 0 0

Primanja, naknade i dodaci na primanja

–7 000

–7 000

1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

–141 200

–141 200

1 4 0 0

Drugo osoblje

–8 000

–8 000

1 4 0 4

Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika

–5 000

–5 000

Ukupno    

–161 200

–161 200

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–11 786

–11 786

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

–2 188

–2 188

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–11 396

–11 396

Ukupno    

–25 370

–25 370

Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1 0 0 0

Primitci od rada i naknade

–5 000

–5 000

1 1 0 0

Primitci od rada i naknade

–111 000

–111 000

1 1 1 0

Ugovorno osoblje

–32 000

–32 000

3 0 1 0

Primitci od rada i naknade

–39 000

–39 000

3 0 2 0

Ugovorno osoblje

–19 000

–19 000

Ukupno    

–206 000

–206 000

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–11 000

–11 000

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

–3 000

–3 000

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–13 000

–13 000

Ukupno    

–27 000

–27 000

Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

Rashodi

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1 1 0 0

Osnovne plaće

–1 920 000

–1 920 000

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

–8 000

–8 000

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja

–495 000

–495 000

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

–73 600

–73 600

1 2 0 0

Ugovorno osoblje

–321 300

–321 300

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci koji nisu iz redova vojske

–67 000

–67 000

1 2 0 5

Upućeni nacionalni vojni stručnjaci

–208 000

–208 000

3 0 0 0

Primanja i prava statutarnog osoblja

–2 079 000

–2 079 000

3 0 0 1

Vanjsko osoblje i vanjske usluge

–428 000

–428 000

3 0 0 2

Ostali rashodi koji se odnose na osoblje

–78 000

–78 000

Ukupno    

–5 677 900

–5 677 900

Prihod

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

–512 000

–512 000

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

–98 000

–98 000

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

–454 000

–454 000

Ukupno

–1 064 000

–1 064 000

11.2. CERT-EU

Zbog sve većih rizika od kibernapada i njihove raširenosti potrebno je uvesti mjere za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti u svim institucijama EU-a, čime bi se omogućila usklađenost s okvirom kojim se rješavaju prijetnje kibersigurnosti, te uspostaviti praćenje i izvješćivanje međuinstitucijskog odbora za kibersigurnost.

U tu je svrhu Komisija u ožujku 2022. podnijela Prijedlog uredbe o kibersigurnosti u institucijama, tijelima i agencijama EU-a 15 . Cilj je povećati razinu kibersigurnosti u institucijama, tijelima i agencijama EU-a te jačati mandat i financiranje CERT-EU-a.

Uredbom se predviđa prijenos ljudskih i proračunskih resursa na CERT-EU kako bi se ispunile potrebe za novim zadaćama navedenima u prijedlogu. U očekivanju njezina donošenja i kao prvi korak za osiguravanje strateških ciljeva CERT-EU-a predlaže se jačanje proračunske linije za CERT-EU koja je već uključena u NP za 2023. (članak 20 04 04) doprinosima drugih institucija EU-a, koji se nadoknađuju odgovarajućim smanjenjem proračuna za informacijske tehnologije svake institucije.

Zato se iznos od gotovo 2 milijuna EUR prenosi iz predmetnih institucija u Komisijin dio proračuna namijenjen za posebne potrebe CERT-EU-a. Raščlamba po institucijama je sljedeća:

Dio proračuna

Proračunska linija

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio I. – Europski parlament

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Ulaganja u infrastrukturu

-1 000 000

-1 000 000

Dio II. – Vijeće

2 1 0 2

Popravak i održavanje opreme i računalnih programa

-250 000

-250 000

Dio III. – Europska komisija

20 04 04

Međuinstitucijski tim za hitne računalne intervencije institucija, tijela i agencija Unije (CERT-EU)

+ 1 958 307

+ 1 958 307

Dio IV. – Sud EU-a

2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

-191 107

-191 107

Dio V. – Europski revizorski sud

2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

-120 000

-120 000

Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

2 1 0 2

Vanjska pomoć u vezi s primjenom, razvojem i održavanjem softverskih sustava

-70 167

-70 167

Dio VII. – Odbor regija

2 1 0 2

Vanjska pomoć u vezi s primjenom, razvojem i održavanjem softverskih sustava

-52 033

-52 033

Dio IX. Europski nadzornik za zaštitu podataka

2 0 1 2

Ostali rashodi poslovanja

-25 000

-25 000

Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

2 1 0 0

Informacijska i komunikacijska tehnologija

-250 000

-250 000

Ukupno    

0

0

12.Dodatna izmjena proračunske nomenklature i proračunske napomene

Prijedlogom o planu REPowerEU 16 uvodi se posebno poglavlje koje će biti sastavni dio planova država članica za oporavak i otpornost te u kojem će se navesti potrebne reforme i ulaganja za energetsku neovisnost od ruskih fosilnih resursa i diversifikaciju opskrbe energijom u Uniji. Osigurat će se i dodatni izvori financiranja za potporu novim ciljevima plana REPowerEU. To uključuje veću fleksibilnost država članica u prijenosu sredstava koja su im dodijeljena na temelju Uredbe o zajedničkim odredbama i Uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a.

U nacrtu proračuna Komisija je predložila prilagodbu proračunskih napomena i proračunske nomenklature na temelju zahtjeva određenih država članica za prijenos sredstava u skladu s člancima 14. i 26. Uredbe o zajedničkim odredbama 17 . Ovim pismom izmjene Komisija predlaže uvođenje sličnih izmjena za Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA).

Odgovarajuće proračunske napomene navedene su u prilogu proračunu.

13.    Financiranje

U okviru proračuna za 2023. ukupno su zatražena dodatna odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 758,3 milijuna EUR i dodatna odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 2 394,9 milijuna EUR.

Kako je prethodno navedeno, Komisija u ovom pismu izmjene, s obzirom na navedene posebne nepredviđene rashode i nepostojanje razlike do gornje granice i manevarskog prostora za preraspodjelu sredstava u okviru podnaslova 2.b (Otpornost i vrijednosti), naslova 5. (Sigurnost i obrana) i naslova 6. (Susjedstvo i svijet), predlaže mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u skladu s člankom 12. Uredbe o VFO-u u iznosu od 107,1 milijun EUR za podnaslov 2.b, 112,1 milijun EUR za naslov 5. i dodatnih 150 milijuna EUR za naslov 6.

U NP-u za 2023. Komisija je predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 515,4 milijuna EUR, od čega 452,9 milijuna EUR za naslov 6. i 62,5 milijuna EUR u okviru naslova 7. (Europska javna uprava). Međutim, na temelju novog usklađivanja plaća uključenog u ovo Pismo izmjene više nema potrebe za mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti za naslov 7. Stoga se predlaže da se instrument fleksibilnosti u 2023. mobilizira u ukupnom iznosu od 822,1 milijun EUR (za podnaslov 2.b, naslov 5. i naslov 6.).

Odobrena sredstva za plaćanje za 2023. koja se odnose na mobilizaciju Instrumenta fleksibilnosti od 2019. do 2023. iznose 692,7 milijuna EUR. Procijenjeni raspored plaćanja povezanih nepodmirenih iznosa za te godine naveden je u sljedećoj tablici:

Instrument fleksibilnosti – profil plaćanja

u milijunima EUR, tekuće cijene

Godina mobilizacije

2023.

2024.

2025.

2026.

Ukupno

2019.

82,2

0,0

0,0

0,0

223,2

2020.

39,9

0,0

0,0

0,0

106,1

2021.

10,3

7,6

0,0

0,0

58,9

2022.

62,7

49,8

36,7

0,0

368,4

2023.

497,5

172,3

89,2

63,1

822,1

Ukupno

692,7

229,7

126,0

63,1

1 578,8

Osim toga, u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o VFO-u, za financiranje povećanih troškova financiranja davanja zajmova NGEU-a/EURI-ja kako je prethodno navedeno u odjeljku 3., predlaže se mobilizacija 450 milijuna EUR iz jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice. U konačnom proračunu za 2021. preostala raspoloživa razlika do gornje granice za obveze iznosila je 629,0 milijuna EUR, odnosno 654,4 milijuna EUR u tekućim cijenama u 2023. uz primjenu godišnjeg deflatora od 2 %.

SMI u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) – iz 2021.

u milijunima EUR, tekuće cijene

Dio SMI-ja u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) za 2021. (u tekućim cijenama)

628,966

Od čega 1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija

102,440

2.a Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

0,484

2.b Otpornost i vrijednosti

0

3. Prirodni resursi i okoliš

49,946

4. Migracije i upravljanje granicama

188,170

5. Sigurnost i obrana

95,739

6. Susjedstvo i svijet

0

7. Europska javna uprava

192,187

Dio SMI-ja u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) dostupan 2022. (u tekućim cijenama)

641,545

Dio SMI-ja u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) dostupan 2023. (u tekućim cijenama)

654,376

Stoga će iz članka 11. stavka 1. točke (a) jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice ostati iznos od 204,4 milijuna EUR (u cijenama iz 2023.) iz 2021.

14.Sažeta tablica prema naslovima VFO-a

EUR, u tekućim cijenama

Naslovi VFO-a/klasteri/programi

Nacrt proračuna za 2023.

Pismo izmjene br. 1 za nacrt proračuna za 2023.

Nacrt proračuna za 2023. s Pismom izmjene br. 1

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1. – Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija

21 567 566 859

20 901 096 094

 

 

21 567 566 859

20 901 096 094

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

0

0

 

 

0

0

Gornja granica

21 727 000 000

0

 

 

21 727 000 000

0

Razlika do gornje granice

159 433 141

0

 

 

159 433 141

0

2. – Kohezija, otpornost i vrijednosti

70 086 683 022

55 840 488 774

591 430 541

2 343 000 000

70 678 113 563

58 183 488 774

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

0

0

107 129 573

0

107 129 573

0

Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a)

0

0

450 000 000

 

450 000 000

0

Gornja granica

70 137 000 000

0

 

 

70 137 000 000

0

Razlika do gornje granice

50 316 978

0

–34 300 968

 

16 016 010

0

2.a – Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

62 922 983 990

49 131 084 229

 

1 743 000 000

62 922 983 990

50 874 084 229

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

0

0

 

 

0

0

Iznos ispod gornje granice

62 939 000 000

0

 

 

62 939 000 000

0

Razlika do posebne gornje granice

16 016 010

0

 

 

16 016 010

0

2.b – Otpornost i vrijednosti

7 163 699 032

6 709 404 545

591 430 541

600 000 000

7 755 129 573

7 309 404 545

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

 

0

107 129 573

 

107 129 573

0

Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a)

 

 

450 000 000

 

450 000 000

0

Iznos ispod gornje granice

7 198 000 000

0

 

 

7 198 000 000

0

Razlika do posebne gornje granice

34 300 968

0

–34 300 968

 

0

0

3. – Prirodni resursi i okoliš

57 222 558 225

57 445 369 586

 

 

57 222 558 225

57 445 369 586

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

0

0

 

 

0

0

Gornja granica

57 295 000 000

0

 

 

57 295 000 000

0

Razlika do gornje granice

72 441 775

0

 

 

72 441 775

0

Od čega: Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

40 692 211 000

40 698 181 356

 

 

40 692 211 000

40 698 181 356

Iznos ispod gornje granice za EFJP

41 518 000 000

0

 

 

41 518 000 000

0

Razlika zbog zaokruživanja izuzeta iz izračuna razlike do posebne gornje granice

800 000

0

 

 

800 000

0

Neto prijenosi između EFJP-a i EPFRR-a

0

0

 

 

0

0

Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a

40 692 200 000

0

 

 

40 692 200 000

0

Razlika do posebne gornje granice za EFJP

789 000

0

 

 

789 000

0

4. – Migracije i upravljanje granicama

3 727 311 518

3 067 380 252

 

 

3 727 311 518

3 067 380 252

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

0

0

 

 

0

0

Gornja granica

3 814 000 000

0

 

 

3 814 000 000

0

Razlika do gornje granice

86 688 482

0

 

 

86 688 482

0

5. – Sigurnost i obrana

1 901 109 130

1 111 374 612

157 027 699

72 000 000

2 058 136 829

1 183 374 612

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

0

0

112 136 829

 

112 136 829

0

Gornja granica

1 946 000 000

0

 

 

1 946 000 000

0

Razlika do gornje granice

44 890 870

0

–44 890 870

 

0

0

6. – Susjedstvo i svijet

16 781 879 478

13 773 937 845

150 000 000

120 000 000

16 931 879 478

13 893 937 845

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

452 879 478

0

150 000 000

 

602 879 478

0

Gornja granica

16 329 000 000

0

 

 

16 329 000 000

0

Razlika do gornje granice

0

0

 

 

0

0

7. – Europska javna uprava

11 448 802 167

11 448 802 167

–140 117 890

–140 117 890

11 308 684 277

11 308 684 277

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

62 472 587

0

–62 472 587

 

0

0

Gornja granica

11 419 000 000

0

 

 

11 419 000 000

0

Razlika do gornje granice

32 670 420

0

140 117 890

 

110 315 723

0

Od čega: Administrativni rashodi institucija

8 834 472 587

8 834 472 587

–93 307 786

–93 307 786

8 741 164 801

8 741 164 801

Iznos ispod gornje granice

8 772 000 000

0

 

 

8 772 000 000

0

Razlika do posebne gornje granice

–62 472 587

0

93 307 786

 

30 835 199

0

UKUPNO U OKVIRU NASLOVA VFO-A

182 735 910 399

163 588 449 330

758 340 350

2 394 882 110

183 494 250 749

165 983 331 440

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

515 352 065

527 128 781

306 793 815

165 570 360

822 145 880

692 699 141

Gornja granica

182 667 000 000

168 575 000 000

 

 

182 667 000 000

168 575 000 000

Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a)

0

 

450 000 000

 

450 000 000

0

Razlika do gornje granice

446 441 666

5 513 679 451

60 926 052

–2 394 882 110

444 895 131

3 284 367 701

Tematski posebni instrumenti

2 855 153 029

2 679 794 000

0

0

2 855 153 029

2 679 794 000

UKUPNO

185 591 063 428

166 268 243 330

758 340 350

2 394 882 110

186 349 403 778

168 663 125 440

 

(1)      Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom, SL L 424, 15.12.2020.
(2)    SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(3)    COM(2022) 400 final, 1.7.2022.
(4)      COM(2022) 557, 7.9.2022.
(5)      Uredba Vijeća (EU) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. („Uredba o VFO-u”).
(6)      COM(2022) 349, 19.7.2022.
(7)      Iznos potreba odgovara novim odobrenim sredstvima u iznosu od 40 692,2 milijuna EUR zajedno s namjenskim prihodima u iznosu od 632,0 milijun EUR.
(8)      Uredba (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013
(9)      Međuinstitucijski sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava, SL L 433, 20.12.2020., str. 28.
(10)      COM(2022) 325, 29.6.2022.
(11)      COM(2020) 825, 15.12.2020.
(12)      COM(2021) 561, 14.7.2021.
(13)      Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća, koji je Komisija podnijela 22. lipnja 2022., o obnovi prirode (COM(2022) 304).
(14)      Provedbena odluka Komisije оd 31. kolovoza 2022. o utvrđivanju obrasca i baza podataka za priopćavanje informacija iz članka 18. stavka 1. i članka 21. stavka 3. Direktive 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2014/895/EU (C(2022) 6124 final).
(15)      COM(2022) 122 final, 22.3.2022.
(16)      COM(2022) 230, 18.5.2022.
(17)      SL L 231, 30.6.2021.
Top