EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC1014(01)

Obavijest Komisije Smjernice o zaključenju operativnih programa donesenih u svrhu pružanja pomoći iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (2014.–2020.) 2021/C 417/01

C/2021/7303

OJ C 417, 14.10.2021, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.10.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 417/1


OBAVIJEST KOMISIJE

Smjernice o zaključenju operativnih programa donesenih u svrhu pružanja pomoći iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (2014.–2020.)

(2021/C 417/01)

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI:

Ovo je radni dokument koji su pripremile službe Komisije. U njemu se na temelju primjenjivog prava EU-a pružaju tehničke smjernice namijenjene kolegama i tijelima koji sudjeluju u zaključenju Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Ovim se smjernicama ne dovode u pitanje tumačenja Suda Europske unije ni Općeg suda.

Sadržaj

1.

OPĆA NAČELA

2.

MOGUĆNOST PRIJEVREMENOG ZAKLJUČENJA

3.

PRIPREMA ZA ZAKLJUČENJE

3.1.

Izmjena programa

3.2.

Dostavljanje/obavješćivanje o velikim projektima i njihova izmjena

4.

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

4.1.

Opoziv

4.2.

Poravnanje početnog i godišnjeg pretfinanciranja

4.3.

Izračun konačne isplate

4.4.

Ugovaranje većih izdataka od dodijeljenih sredstava

5.

POKAZATELJI I OKVIR USPJEŠNOSTI PRI ZAKLJUČENJU

5.1.

Izvješćivanje o postignutim vrijednostima pokazatelja ostvarenja

5.2.

Posljedice okvira uspješnosti za zaključenje

6.

PROVEDBA ODREĐENIH OPERACIJA U FAZAMA TIJEKOM DVAJU PROGRAMSKIH RAZDOBLJA

7.

OPERACIJE KOJE NE FUNKCIONIRAJU

8.

OPERACIJE NA KOJE UTJEČU NACIONALNE ISTRAGE U TIJEKU ILI KOJE SU SUSPENDIRANE SUDSKIM POSTUPKOM ILI UPRAVNOM ŽALBOM SA SUSPENZIVNIM UČINKOM

9.

IZDACI NA KOJE UTJEČU ISTRAGE OLAF-A U TIJEKU, IZVJEŠĆA OLAF-A ILI REVIZIJE KOMISIJE ILI EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA

10.

NEPRAVILNOSTI

10.1.

Postupanje u slučaju nepravilnosti u konačnoj obračunskoj godini

10.2.

Iznosi za povrat i nepovrativi iznosi

10.3.

Rizik od nepravilnosti zbog kojeg programska tijela dodatno provjeravaju izdatke koji su već prijavljeni Komisiji

10.4.

Iznosi vraćeni nakon zaključenja

11.

DOSTAVLJANJE DOKUMENATA O ZAKLJUČENJU

11.1.

Rok za dostavljanje dokumenata o zaključenju

11.2.

Izmjena dokumenata o zaključenju nakon isteka roka za njihovo dostavljanje

11.3.

Raspoloživost dokumenata

12.

SADRŽAJ DOKUMENATA O ZAKLJUČENJU

12.1.

Završno izvješće o provedbi

12.1.1.

Izvješćivanje o velikim projektima

12.1.2.

Prihvaćanje i rokovi

12.2.

Računovodstvena dokumentacija

12.2.1.

Pregled i prihvaćanje

12.3.

Izjava o upravljanju i godišnji sažetak

12.4.

Revizorsko mišljenje i izvješće o kontroli

12.4.1.

Financijski instrumenti

12.4.2.

Pouzdanost podataka

12.4.3.

Javni rashodi plaćeni korisnicima

13.

KONAČNA ISPLATA

14.

PITANJA ZAKONITOSTI I PRAVILNOSTI

PRILOG I.

PRILOG II.

PRILOG III.

PRILOG IV.

Uzimajući u obzir da je važno pravodobno i učinkovito zaključiti operativne programe odobrene u svrhu pružanja pomoći iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020., uključujući one koji se financiraju sredstvima u okviru Pomoći za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU), u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) i pravnim aktima opće primjene donesenima na temelju te uredbe potrebno je pružiti odgovarajuće smjernice o zaključenju tih operativnih programa.

Imajući u vidu iskustvo zaključenja programskih razdoblja 2000.–2006. i 2007.–2013., u smjernicama se predlažu pojednostavnjeni postupci čiji je cilj pratiti najbolje primjere iz prakse utvrđene pri zaključenju tih prijašnjih razdoblja.

U smjernicama se uzima u obzir dosad nezabilježena kriza uzrokovana bolešću COVID-19 u 2020. i 2021. te njezin učinak na provedbu programa.

Svrha je smjernica olakšati postupak zaključenja tako da se pruži metodološki okvir na temelju kojeg bi trebalo zaključiti financijsko podmirenje nepodmirenih proračunskih obveza Unije konačnom isplatom državi članici za određeni program i/ili opozivom ili povratom iznosa koje je Komisija pogrešno isplatila državi članici.

U okviru sustava godišnjeg pregleda i prihvaćanja računovodstvene dokumentacije postupak zaključenja znatno je pojednostavnjen. Stoga bi se konačno zaključenje programa trebalo temeljiti isključivo na dokumentima koji se odnose na konačnu obračunsku godinu te na završnom izvješću o provedbi ili posljednjem godišnjem izvješću o provedbi.

1.   OPĆA NAČELA

Operativni programi u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj („EFRR”), Europskog socijalnog fonda („ESF”), Kohezijskog fonda (dalje u tekstu „fondovi”) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”) koji se provode u skladu s Uredbom o zajedničkim odredbama (2) („UZO”) za programsko razdoblje 2014.–2020. (3) moraju se zaključiti u skladu s ovim Smjernicama.

Zaključenje takvih programa podrazumijeva financijsko podmirenje nepodmirenih proračunskih obveza Unije konačnom isplatom državi članici (4) za program i/ili opozivom ili povratom iznosa koje je Komisija pogrešno isplatila državi članici. Zaključenjem programa ne dovodi se u pitanje ovlast Komisije da u skladu s relevantnim odredbama UZO-a odredi financijske ispravke.

2.   MOGUĆNOST PRIJEVREMENOG ZAKLJUČENJA

Države članice mogu zatražiti prijevremeno zaključenje ako su obavile sve aktivnosti povezane s provedbom programa. U tu bi se svrhu konačnom obračunskom godinom programa trebala smatrati obračunska godina koja prethodi onoj koja traje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. Ako Komisija prihvati takav zahtjev, država članica do 15. veljače godine koja slijedi nakon predmetne obračunske godine mora dostaviti dokumente o zaključenju utvrđene u članku 141. UZO-a („dokumenti o zaključenju”). Prijevremeno zaključenje trebalo bi biti u skladu sa svim pravilima o zaključenju.

3.   PRIPREMA ZA ZAKLJUČENJE

3.1.   Izmjena programa

Kako bi se programi pravilno proveli i zaključenje pravodobno pripremilo, države članice trebale bi do 30. rujna 2023. podnijeti zahtjeve za izmjene programa (5), među ostalim izmjene financijskih planova radi prenošenja sredstava među prioritetnim osima istog programa u istoj kategoriji regije i istog fonda. Time će se omogućiti da se odluke donesu do konačnog roka prihvatljivosti, odnosno 31. prosinca 2023. U skladu s člankom 30. stavkom 5. UZO-a (6) države članice trebale bi do konačnog roka prihvatljivosti, odnosno 31. prosinca 2023., obavijestiti Komisiju o revidiranim financijskim tablicama za prijenose koji nisu znatni.

U skladu s člankom 92.b stavkom 5. desetim podstavkom UZO-a (7) prijenosi sredstava REACT-EU iz članka 92.a UZO-a (8) između EFRR-a i ESF-a mogu se odnositi samo na tekuću godinu ili na buduće godine navedene u financijskom planu. Sve zahtjeve za izmjene financijskih planova koje utječu na raspoloživa sredstva za programiranje za 2021. i 2022. i koje uključuju prijenos između EFRR-a i ESF-a trebalo bi podnijeti do 15. studenoga odgovarajuće godine kako bi do 31. prosinca ostalo dovoljno vremena za donošenje odluka. Godišnje proračunske obveze za određenu godinu ne mogu se mijenjati nakon 31. prosinca te godine.

3.2.   Dostavljanje/obavješćivanje o velikim projektima i njihova izmjena

S obzirom na to da veliki projekti uključuju velike iznose iz fondova i stoga su važni za cjelokupnu uspješnost programa, države članice trebale bi do 30. rujna 2023. podnijeti zahtjev ili obavijest u pogledu odobrenja ili izmjene velikog projekta. Time će se omogućiti da se odluke donesu do konačnog roka prihvatljivosti, odnosno 31. prosinca 2023. (9)

Dostavljanje velikih projekata i obavješćivanje o njima mora biti u skladu s postupcima utvrđenima u člancima 102. i 103. UZO-a te zahtjevima u pogledu informacija iz članka 101. UZO-a, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/207 (10) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1011/2014 (11).

Zahtjevi za izmjenu velikih projekata moraju biti u skladu s postupkom jednakim onom koji se primjenjuje za početno obavješćivanje ili dostavljanje Komisiji (članak 102. stavak 1. odnosno članak 102. stavak 2. UZO-a). Izmjene velikih projekata uključuju zahtjeve za provedbu u fazama, izmjene velikih projekata koje treba dovršiti u programskom razdoblju 2014.–2020. i obustavu velikih projekata.

4.   FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

4.1.   Opoziv

Neiskorištene obveze koje se odnose na posljednju godinu programskog razdoblja opozvat će se tijekom zaključenja (12). Dio obveza koje 31. prosinca 2023. ostanu otvorene opozvat će se ako se bilo koji dokument o zaključenju ne dostavi Komisiji do 15. veljače 2025., ili, ako Komisija produlji rok, do 1. ožujka 2025. (13)

Na temelju članka 92.b stavka 8. drugog podstavka UZO-a (14) programi kojima države članice dodjeljuju sredstva REACT-EU obuhvatit će razdoblje do 31. prosinca 2022. u skladu sa stavkom 4. tog članka. Tijekom zaključenja programa opozvat će se i neiskorištene obveze povezane sa sredstvima REACT-EU (15).

4.2.   Poravnanje početnog i godišnjeg pretfinanciranja

Komisija će najkasnije do zaključenja programa poravnati početno pretfinanciranje isplaćeno državama članicama (16). To se odnosi i na dodatno pretfinanciranje isplaćeno iz sredstava REACT-EU (17).

Iznosi isplaćeni kao početno pretfinanciranje mogu se poravnati samo u odnosu na prijavljene prihvatljive izdatke. Međutim, poravnanje početnog pretfinanciranja može započeti čim uplate u okviru programa dosegnu najviši doprinos iz fondova utvrđen u odluci Komisije o odobrenju programa. U tom će slučaju Komisija nakon izračuna iznosa koji se naplaćuje fondovima i EFPR-u prihvatljivim izdacima unesenima u računovodstvenu dokumentaciju prvo poravnati godišnje pretfinanciranje, a zatim početno pretfinanciranje. Poravnanje će se provoditi nakon prihvaćanja računovodstvene dokumentacije prema programu, fondu i kategoriji regije.

Iznosi koje Komisija nije vratila 2020. povezani s računovodstvenom dokumentacijom dostavljenom 2020. poravnat će se ili vratiti pri zaključenju (18). Ti će se iznosi uzeti u obzir pri izračunu konačne isplate za program.

4.3.   Izračun konačne isplate

Komisija će za konačnu obračunsku godinu, kao i za bilo koju drugu obračunsku godinu, nadoknaditi 90 % iznosa koji zatraži država članica tako što će na prihvatljive izdatke za prioritet unesene u zahtjeve za međuplaćanje primijeniti stopu sufinanciranja za svaki prioritet pod uvjetom da u okviru programa postoje raspoložive obveze i ovisno o raspoloživim sredstvima.

Komisija će u skladu s člankom 139. UZO-a odrediti iznos koji će se naplatiti fondovima i EFPR-u za konačnu obračunsku godinu. U članku 139. stavku 6. UZO-a utvrđeno je da Komisija na temelju prihvaćene računovodstvene dokumentacije izračunava iznos koji će se naplatiti fondovima i EFPR-u za obračunsku godinu, pri čemu uzima u obzir iznose navedene u računovodstvenoj dokumentaciji i ukupan iznos isplata koje je Komisija izvršila u obračunskoj godini.

Nakon što izračuna iznos koji će se naplatiti fondovima i EFPR-u, Komisija će poravnati godišnje i/ili početno pretfinanciranje. U skladu s člankom 139. stavkom 7. drugim podstavkom UZO-a (19) iznosi u pogledu računovodstvene dokumentacije dostavljene 2020. koje Komisija treba vratiti, ali to nije učinila, poravnat će se ili vratiti pri zaključenju.

U skladu s člankom 130. stavkom 3. UZO-a (20) doprinos iz fondova ili EFPR-a u okviru konačne isplate ne smije premašiti:

na razini prioriteta prema fondu i prema kategoriji regije:

doprinos iz fondova ili EFPR-a za svaki prioritet prema fondu i prema kategoriji regije, kako je utvrđen u odluci Komisije o odobrenju programa, za više od 10 %,

na razini programa:

prijavljene prihvatljive javne rashode, ili

doprinos iz svakog fonda i kategorije regije za svaki program, kako je utvrđen u odluci Komisije o odobrenju programa, ovisno o tome koji je iznos niži.

Resursi REACT-EU odgovaraju vanjskim namjenskim prihodima kojima se, u skladu s člankom 21. stavkom 1. Financijske uredbe (21), financiraju određene stavke izdataka. Sredstva REACT-EU navedena su na posebnim proračunskim linijama, odvojeno od proračunskih linija EFRR-a i ESF-a koje se ne odnose na REACT-EU. Stoga između njih nije moguće primijeniti fleksibilnost od 10 % jer bi to podrazumijevalo izmjenu proračunske obveze nakon godine u kojoj je preuzeta. Posljedično će se u slučaju sredstava REACT-EU fleksibilnost od 10 % primjenjivati samo među prioritetima REACT-EU-a za isti fond u okviru istog programa, na primjer između dvaju prioriteta REACT-EU-a za EFRR.

Dospjeli iznos za plaćanje/povrat izračunan u skladu s objašnjenim pravilima odgovarat će konačnoj isplati za program.

Primjer izračuna konačne isplate za određeni program naveden je u Prilogu IV. ovim Smjernicama.

4.4.   Ugovaranje većih izdataka od dodijeljenih sredstava

Ugovaranje većih izdataka od dodijeljenih sredstava (engl. overbooking) praksa je država članica da Komisiji prijave prihvatljive izdatke koji premašuju najviši doprinos iz fondova utvrđen u odluci Komisije o odobrenju programa.

S obzirom na to da su zahtjevi za plaćanje kumulativni samo u određenoj obračunskoj godini, ako prioritet dosegne maksimalni doprinos iz fondova utvrđen u odluci Komisije o odobrenju programa prije konačne obračunske godine, izdaci prijavljeni Komisiji koji premašuju taj maksimalni doprinos iz fondova za prioritet neće se prenijeti u sljedeću obračunsku godinu.

Stoga tijela za ovjeravanje mogu odlučiti da će se iznosi koji su određene obračunske godine uneseni u njihov računovodstveni sustav prijaviti Komisiji sljedeće obračunske godine ili u konačnoj obračunskoj godini u svrhu zaključenja.

Uzimajući to u obzir i budu li države članice željele da im ugovoreni veći izdaci od dodijeljenih sredstava budu raspoloživi u konačnoj obračunskoj godini, umjesto da te izdatke prijave Komisiji bilo koje obračunske godine koja prethodi konačnoj, mogle bi iskorištavati te izdatke ovisno o potrebama programa. Države članice mogu razmotriti mogućnost da prijave ugovorene veće izdatke od dodijeljenih sredstava isključivo u konačnoj obračunskoj godini, osim u sljedećim slučajevima:

ako ih moraju prijaviti u ranijoj obračunskoj godini kako bi zamijenile utvrđene netočne iznose (u granicama doprinosa iz fondova ili EFPR-a za prioritet), ili

ako izmijene financijski plan programa kako bi povećale doprinos iz fondova ili EFPR-a za ugovoreni veći prioritet od dodijeljenih sredstava u skladu s pravilima koja se primjenjuju na izmjene programa.

Ako ugovoreni veći izdaci od dodijeljenih sredstava nisu potrebni do konačne obračunske godine, države članice takve će izdatke, među ostalim izdatke koje su korisnici stvorili i platili tijekom prethodnih obračunskih godina, prijaviti Komisiji samo u konačnoj obračunskoj godini (ili u ranijoj fazi ako se država članica odluči za prijevremeno zaključenje). Ugovoreni veći izdaci od dodijeljenih sredstava koji se prijave Komisiji u konačnoj obračunskoj godini uzet će se u obzir pri zaključenju i nakon njega kako bi se zamijenili netočni iznosi (prijavljeni bilo koje obračunske godine, uključujući konačnu obračunsku godinu) te u pogledu fleksibilnosti od 10 % u skladu s člankom 130. stavkom 3. UZO-a (22). Ne dovodeći u pitanje članak 145. stavak 7. UZO-a, države članice će netočne iznose utvrđene nakon dostavljanja računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu/nakon zaključenja možda moći zamijeniti ugovorenim većim izdacima od dodijeljenih sredstava.

5.   POKAZATELJI I OKVIR USPJEŠNOSTI PRI ZAKLJUČENJU

Pri zaključenju EFPR-a podaci o pokazateljima moraju se dostaviti u posljednjem godišnjem izvješću o provedbi programa u skladu s predlošcima tablica 1., 2. i 3. iz Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1362/2014 (23).

Pri zaključenju EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda podaci o pokazateljima ostvarenja i pokazateljima rezultata moraju se dostaviti u završnom izvješću o provedbi programa u skladu s predlošcima tablica 1., 2., 3. i 4. iz Priloga V. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/207. U stupcu „Opažanja” države članice trebale bi objasniti (prema potrebi) ostvarene vrijednosti za 2023., posebno u slučajevima kad se one znatno razlikuju od postavljenih ciljnih vrijednosti (odnosno odstupanje je veće od 20 %). Podaci za odabrane pokazatelje za okvir uspješnosti moraju se iskazati u tablici 5. Priloga V. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/207.

Države članice dužne su u završno izvješće o provedbi unijeti sljedeće informacije o pokazateljima:

kumulativno (godišnje za ESF): vrijednosti za pokazatelje ostvarenja i pokazatelje rezultata do 2023., uključujući tu godinu. Vrijednosti za pokazatelje ostvarenja EFRR-a i Kohezijskog fonda te za pokazatelje ostvarenja i pokazatelje rezultata ESF-a odnosit će se na operacije koje se sufinanciraju iz programa;

sva pitanja koja utječu na uspješnost programa, među ostalim ostvarenje ciljnih vrijednosti;

(za EFRR i Kohezijski fond) vrijednosti pokazatelja rezultata programa za 2023. preuzete iz statističkih podataka ili dobivene iz specifičnih izvora informacija za prioritet (kao što su istraživanja) u određenim trenucima. Te vrijednosti moraju obuhvaćati doprinos programa i doprinos drugih čimbenika. Odnose se na sve moguće korisnike (ista jedinica analize kao za definiciju osnovne vrijednosti).

Državama članicama preporučuje se da ne revidiraju ciljne vrijednosti za godine nakon 2022., osim ako je revizija potrebna zbog promjena u dodjeli sredstava za određeni prioritet ili provedbu određenih operacija u fazama. Komisija će ocijeniti ostvarenje ciljnih vrijednosti uzimajući u obzir informacije navedene u završnom izvješću o provedbi programa, među ostalim elemente i čimbenike koji su mogli ozbiljno utjecati na ostvarenje utvrđenih ciljnih vrijednosti.

5.1.   Izvješćivanje o postignutim vrijednostima pokazatelja ostvarenja

Postignute vrijednosti pokazatelja ostvarenja navedene u završnom izvješću o provedbi ili, za EFPR, posljednjem godišnjem izvješću o provedbi određenog programa, trebale bi se odnositi na ono što je ostvareno u okviru operacija koje se financiraju na temelju programa. Iako bi postignute vrijednosti pokazatelja trebale odgovarati stanju na dan 31. prosinca 2023., u praksi se u tim dokumentima može izvijestiti o ostvarenjima u okviru sufinanciranih operacija do datuma podnošenja završnog izvješća o provedbi ili, za EFPR, posljednjeg godišnjeg izvješća o provedbi programa. U godišnjem izvješću o kontroli za konačnu obračunsku godinu tijela za reviziju programa trebala bi donijeti zaključak o pouzdanosti podataka o uspješnosti.

Kad je riječ o operacijama koje se provode u fazama (vidjeti odjeljak 6. ovih Smjernica) u završnom izvješću o provedbi programa može se izvijestiti isključivo o stvarnim ostvarenjima do faze uključene u programsko razdoblje 2014.–2020. O ostalim ostvarenjima (zajedno s povezanim izdacima) mora se izvijestiti u okviru programskog razdoblja 2021.–2027.

Kad je riječ o operacijama koje ne funkcioniraju (vidjeti odjeljak 7. ovih Smjernica) u završnom izvješću o provedbi programa trebalo bi izvijestiti samo o stvarnim ostvarenjima na temelju izdataka prijavljenih u okviru programa. To znači da se u određenim slučajevima neće izvijestiti ni o kojim ostvarenjima. Ostvarenja u okviru operacija koje ne funkcioniraju ocijenit će se nakon 15. veljače 2026., odnosno roka u kojem države članice moraju fizički dovršiti ili potpuno provesti takve operacije i osigurati da one pridonose ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta.

5.2.   Posljedice okvira uspješnosti za zaključenje

Komisija će ocijeniti ostvarenje ciljnih vrijednosti za pokazatelje u okviru uspješnosti na temelju vrijednosti navedenih u završnom izvješću o provedbi ili, za EFPR, posljednjem godišnjem izvješću o provedbi programa.

U opravdanim slučajevima, kao što su velike promjene gospodarskih i okolišnih uvjeta te uvjeta na tržištu rada, te ako je ta revizija posljedica promjena u dodjeli sredstava za određeni prioritet, države članice mogu predložiti reviziju ciljnih vrijednosti putem izmjene programa (24). Države članice mogu predložiti reviziju ciljnih vrijednosti putem izmjene programa ako se određene operacije provode u fazama u skladu s odjeljkom 6. ovih Smjernica.

Ako se pri ostvarivanju ciljnih vrijednosti koje se odnose samo na financijske pokazatelje, pokazatelje ostvarenja i ključne provedbene korake dogodi ozbiljan neuspjeh, može doći do primjene financijskih ispravaka ako se ispune uvjeti iz članka 22. stavka 7. UZO-a (25). Ozbiljan neuspjeh procjenjuje se u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 6. stavcima 3. i 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 215/2014 (26).

Ako programsko tijelo odluči da će u program uključiti operacije koje ne funkcioniraju, manjak ostvarenja može negativno utjecati na ostvarivanje ciljnih vrijednosti odabranih za okvir uspješnosti. Ako zbog operacija koje ne funkcioniraju, a koje su uključene u program, dođe do ozbiljnog neuspjeha u ostvarivanju ciljnih vrijednosti odabranih za okvir uspješnosti, preuzeta obveza države članice da do 15. veljače 2026. fizički dovrši ili potpuno provede te operacije i da osigura njihov doprinos ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta smatrat će se korektivnom mjerom za ostvarivanje ciljnih vrijednosti iz članka 22. stavka 7. UZO-a. To podliježe uvjetu da predmetne operacije dovedu do potrebnih ostvarenja u dodatnoj godini odobrenoj u skladu s odjeljkom 7. ovih Smjernica. Ako se ostvarenja ne postignu do 15. veljače 2026., može se primijeniti financijski ispravak.

Ako provedba određenih operacija u fazama dovede do ozbiljnog neuspjeha u ostvarivanju ciljnih vrijednosti odabranih za okvir uspješnosti, Komisija može odlučiti primijeniti financijski ispravak u skladu s člankom 22. stavkom 7. UZO-a.

U skladu s člankom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014 (27), financijski ispravci odredit će se na temelju fiksne stope, uzimajući u obzir koeficijent ostvarenja/apsorpcije, odnosno prosjek konačnih stopa ostvarenja za sve pokazatelje ostvarenja i ključne provedbene korake odabrane za okvir uspješnosti u okviru određenog prioriteta podijeljen s konačnom stopom ostvarenja za financijski pokazatelj odabran za okvir uspješnosti u okviru određenog prioriteta. U skladu s člankom 3. stavkom 2. te delegirane uredbe, ispravak fiksne stope treba primijeniti na doprinos iz fonda na temelju izdataka koje je država članica prijavila u okviru predmetnog prioriteta. U skladu s člankom 3. stavkom 4. te delegirane uredbe razina financijskog ispravka koja proizlazi iz primjene fiksne stope ne smije biti nerazmjerna.

U skladu s člankom 92.b stavkom 13. točkom (c) UZO-a (28) zahtjevi u pogledu pričuve za ostvarenje postignuća i primjene okvira uspješnosti ne primjenjuju se na sredstva REACT-EU.

6.   PROVEDBA ODREĐENIH OPERACIJA U FAZAMA TIJEKOM DVAJU PROGRAMSKIH RAZDOBLJA

Ovaj se odjeljak temelji na članku 118. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća (29) u kojem su propisani uvjeti za operacije koje podliježu provedbi u fazama.

U trenutku dostavljanja dokumenata o zaključenju operacije bi trebale biti fizički dovršene ili potpuno provedene te bi trebale pridonositi ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta. Međutim, s obzirom na to da je provedbu operacija katkad teško uskladiti s programskim razdobljem i kako bi se osiguralo da se operacije dovrše i da pridonesu ostvarivanju političkih ciljeva, faza operacije može se provesti u programskom razdoblju 2021.–2027. (osim financijskih instrumenata) ako se ispune sljedeći uvjeti:

operacija nije sufinancirana iz fondova ili EFPR-a u okviru programskog razdoblja 2007.–2013.,

ukupan trošak obiju faza operacije premašuje 5 milijuna EUR,

s financijskog stajališta operacija ima dvije odvojene faze,

postoji podroban i potpun revizijski trag za izdatke kako se Komisiji ne bi prijavili dvaput isti izdaci,

druga faza operacije prihvatljiva je za sufinanciranje iz EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda ili EFPRA-e (30) u okviru programskog razdoblja 2021.–2027. te je u skladu sa svim primjenjivim pravilima za to razdoblje,

u završnom izvješću o provedbi podnesenom u skladu s člankom 141. UZO-a ili u posljednjom godišnjem izvješću o provedbi u kontekstu EFPR-a država članica obvezuje se da će u programskom razdoblju 2021.–2027. dovršiti drugu i završnu fazu.

Države članice trebale bi zajedno sa završnim izvješćem o provedbi (ili, kad je riječ o EFPR-u, zajedno s posljednjim godišnjim izvješćem o provedbi) dostaviti popis svih operacija koje se provode u fazama u skladu s predloškom iz Priloga I. ovim Smjernicama.

Pritom se države članice obvezuju da će operacije navedene u Prilogu I. funkcionirati, odnosno da će se u roku za dostavljanje jamstvenog paketa za konačnu obračunsku godinu programskog razdoblja 2021.–2027. fizički dovršiti ili potpuno provesti te da će pridonijeti ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta. Operacija koja se tako provede u fazama promatra se kao cjelina te se smatra dovršenom tek nakon što se obje faze fizički dovrše ili potpuno provedu te pridonesu ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta. Ako se operacija koja se provodi u fazama ne dovrši kako je planirano, na obje faze operacije mogli bi se primijeniti financijski ispravci.

Kako bi službeno zatražile da se veliki projekt provede u fazama, države članice trebale bi dostaviti ili obavijestiti o velikom projektu kojim se predviđa provedba u fazama tijekom dvaju programskih razdoblja ili o zahtjevu za izmjenu velikog projekta koji je već odobren u razdoblju 2014.–2020. (vidjeti odjeljak 3.2. ovih Smjernica).

U skladu s odjeljkom 11.2. ovih Smjernica popis operacija koje se provode u fazama dostavljen zajedno sa završnim izvješćem o provedbi (ili, kad je riječ o EFPR-u, zajedno s posljednjim godišnjim izvješćem o provedbi) u skladu s predloškom iz Priloga I. ovim Smjernicama ne smije se mijenjati nakon što istekne rok za dostavljanje dokumenata o zaključenju, osim ako Komisija zatraži izmjenu ili u slučaju administrativnih pogrešaka.

7.   OPERACIJE KOJE NE FUNKCIONIRAJU

Kao što je navedeno, u trenutku dostavljanja dokumenata o zaključenju države članice moraju osigurati da sve operacije (uključujući one čija je faza prenesena iz programskog razdoblja 2007.–2013.) funkcioniraju, odnosno da su fizički dovršene ili potpuno provedene i da su pridonijele ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta (31).

Države članice pozivaju se da iz računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu isključe nastale i plaćene izdatke za operacije koje nisu fizički dovršene ili potpuno provedene i/ili koje ne pridonose ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta („operacije koje ne funkcioniraju”). Međutim, države članice mogu odlučiti unijeti takve izdatke u računovodstvenu dokumentaciju za konačnu obračunsku godinu uz sljedeće uvjete:

ukupni trošak svake operacije koja ne funkcionira premašuje 2 milijuna EUR, i

ukupni izdaci potvrđeni Komisiji za operacije koje ne funkcioniraju ne premašuju 10 % ukupnih prihvatljivih izdataka (na razini EU-a i na nacionalnoj razini) koji su utvrđeni za program.

Ako države članice u računovodstvenu dokumentaciju za konačnu obračunsku godinu unesu izdatke za operacije koje ne funkcioniraju, obvezuju se da će najkasnije do 15. veljače 2026. fizički dovršiti ili potpuno provesti sve takve operacije koje ne funkcioniraju i osigurati njihov doprinos ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta te da će predmetne iznose vratiti u proračun EU-a ako takve operacije ne budu funkcionirale do tog datuma.

Države članice trebale bi zajedno sa završnim izvješćem o provedbi (ili, kad je riječ o EFPR-u, zajedno s posljednjim godišnjim izvješćem o provedbi) dostaviti popis operacija koje ne funkcioniraju i koje su uključene u program, u skladu s predloškom iz Priloga II. ovim Smjernicama. Države članice trebale bi pratiti operacije koje ne funkcioniraju i do 15. veljače 2026. Komisiji dostaviti potrebne informacije o njihovu fizičkom dovršetku ili potpunoj provedbi te o njihovu doprinosu ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta.

Ne budu li te operacije funkcionirale do 15. veljače 2026., države članice Komisiji bi trebale dostaviti iznose koje treba ispraviti i obrazloženje o tome kako su iznosi izračunani, pritom uzimajući u obzir razinu dovršenosti i provedbe te ostvarenja općih ciljeva operacija. Nakon što primi te informacije, Komisija će izvršiti povrat predmetnih iznosa. Svi netočni iznosi mogu se zamijeniti ugovorenim većim izdacima od dodijeljenih sredstava (ako su raspoloživi).

Ako se Komisija ne slaže s izračunom iznosa koje treba ispraviti, može odlučiti pokrenuti postupak financijskog ispravka.

Osim toga, ako se operacije fizički ne dovrše ili potpuno ne provedu i/ili ne pridonose ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta do navedenog roka, možda će se primijeniti financijski ispravak zbog ozbiljnog neuspjeha u ostvarivanju ciljnih vrijednosti odabranih za okvir uspješnosti (32).

8.   OPERACIJE NA KOJE UTJEČU NACIONALNE ISTRAGE U TIJEKU ILI KOJE SU SUSPENDIRANE SUDSKIM POSTUPKOM ILI UPRAVNOM ŽALBOM SA SUSPENZIVNIM UČINKOM

Prije nego što dostave dokumente o zaključenju, države članice trebale bi odlučiti hoće li iz računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu isključiti sve izdatke ili dio izdataka za svaku operaciju na koju utječu nacionalne istrage u tijeku ili koja je suspendirana sudskim postupkom ili upravnom žalbom sa suspenzivnim učinkom.

Primjeri nacionalnih istraga u tijeku uključuju istrage koje provode nacionalna tijela koja nisu programska (na primjer policijske, sudske ili kaznene istrage) i čiji ishod može utjecati na zakonitost i pravilnost izdataka.

Suspenzija operacije sudskim postupkom ili upravnom žalbom ne podrazumijeva produljenje konačnog roka za prihvatljive izdatke utvrđenog u članku 65. UZO-a.

Za operacije suspendirane sudskim postupkom ili upravnom žalbom sa suspenzivnim učinkom izdaci se ne smiju prijaviti nakon podnošenja konačnog zahtjeva za međuplaćanje za konačnu obračunsku godinu.

Ako se operacije na koje utječu nacionalne istrage u tijeku ili koje su suspendirane sudskim postupkom ili upravnom žalbom sa suspenzivnim učinkom ne isključe iz računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu, države članice trebale bi, zajedno sa završnim izvješćem o provedbi, dostaviti popis takvih operacija u skladu s predloškom iz Priloga III. ovim Smjernicama.

Države članice dužne su obavijestiti (33) Komisiju o ishodu nacionalnih istraga, sudskih postupaka i upravnih žalbi. Ako se utvrde nepravilnosti, Komisija će izvršiti povrat predmetnih iznosa. Svi netočni iznosi mogu se zamijeniti ugovorenim većim izdacima od dodijeljenih sredstava (ako su raspoloživi).

9.   IZDACI NA KOJE UTJEČU ISTRAGE OLAF-A U TIJEKU, IZVJEŠĆA OLAF-A ILI REVIZIJE KOMISIJE ILI EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA

Države članice pozivaju se da, prije nego što dostave dokumente o zaključenju, iz računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu isključe izdatke na koje utječu moguće nepravilnosti utvrđene istragama Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) koje su u tijeku (ako su države članice u toj fazi upoznate s takvim istragama i predmetnim zahvaćenim izdacima), izvješćima OLAF-a ili revizijama Komisije ili Europskog revizorskog suda. Ako država članica ospori takve nalaze ili iznose predmetnih zahvaćenih izdataka i zahvaćene izdatke unese u računovodstvenu dokumentaciju, Komisija će provesti kontradiktorni postupak iz kojeg može proizići financijski ispravak. Ne dovodeći u pitanje članak 145. stavak 7. UZO-a, svi netočni iznosi mogu se zamijeniti ugovorenim većim izdacima od dodijeljenih sredstava (ako su raspoloživi).

10.   NEPRAVILNOSTI

Računovodstvena dokumentacija za svaku obračunsku godinu, uključujući onu konačnu, na razini svakog prioriteta i, prema potrebi, na razini fonda i kategorije regije mora sadržavati:

povučene i vraćene iznose tijekom obračunske godine,

iznose za povrat na kraju obračunske godine,

povrate sredstava provedene u skladu s člankom 71. UZO-a, i

nepovrative iznose (34).

Format za izvješćivanje o povlačenju i povratima, iznosima za povrat, povratima provedenima u skladu s člankom 71. UZO-a i nepovrativim iznosima utvrđen je u modelu za računovodstvenu dokumentaciju utvrđenom u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1011/2014 (dodaci 2., 3., 4. i 5.).

10.1.   Postupanje u slučaju nepravilnosti u konačnoj obračunskoj godini

S obzirom na to da se nakon podnošenja konačnog zahtjeva za međuplaćanje koji treba dostaviti do 31. srpnja 2024. Komisiji neće moći podnijeti naknadni zahtjevi za plaćanje, svi potrebni odbici (bez obzira na to što se možda odnose na izdatke prijavljene prethodnih obračunskih godina) moraju se izvršiti u računovodstvenoj dokumentaciji za konačnu obračunsku godinu i o njima se mora izvijestiti u skladu s modelom za računovodstvenu dokumentaciju, posebno njegovim dodacima 1., 2. i 8.

To se ne odnosi na iznose za povrat, nepovrative iznose ni iznose iz odjeljaka 8. i 9. ovih Smjernica za koje je država članica odlučila zadržati zahvaćene izdatke u računovodstvenoj dokumentaciji.

Ako država članica u skladu s člankom 137. stavkom 2. UZO-a odluči isključiti izdatke iz računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu zbog tekuće procjene zakonitosti i pravilnosti tih izdataka te ako se naknadno utvrdi da su ti izdaci zakoniti i pravilni, neće ih moći ponovno prijaviti jer se naknadni zahtjevi za međuplaćanje u koje bi ih se moglo unijeti neće podnositi.

10.2.   Iznosi za povrat i nepovrativi iznosi

Države članice u računovodstvenoj dokumentaciji za konačnu obračunsku godinu mogu izvijestiti o iznosima za povrat i nepovrativim iznosima koji se odnose na izdatke prijavljene ne samo u prethodnim obračunskim godinama, nego i u konačnoj (35). Države članice u računovodstvenoj dokumentaciji za konačnu obračunsku godinu mogu izvijestiti i o iznosima koji su nakon završetka konačne obračunske godine, ali prije dostavljanja dokumenata o zaključenju, postali iznosi za povrat ili nepovrativi iznosi.

Komisija će iz izračuna konačne isplate isključiti iznose koji su navedeni kao iznosi za povrat i nepovrativi iznosi. (36)

Komisija će na temelju ishoda postupka povrata i/ili procjene Komisije u pogledu nepovrativih iznosa odlučiti hoće li navedene iznose nadoknaditi iz proračuna Unije u skladu s postupkom utvrđenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/568 (37). U Dodatak 1. računovodstvenoj dokumentaciji trebalo bi unijeti i iznose iz dodataka 3. i 5. računovodstvenoj dokumentaciji koji se odnose na izdatke prijavljene u konačnoj obračunskoj godini kako bi se oni u budućnosti potencijalno mogli nadoknaditi iz proračuna Unije ovisno o ishodu takvih postupaka ili procjena.

Države članice trebale bi što prije obavijestiti Komisiju o ishodu postupka povrata u tijeku.

Ako država članica zaključi da bi se za nepovrative iznose trebalo teretiti proračun Unije, Komisiji bi trebala podnijeti zahtjev za potvrdu takvog zaključka u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/568. Komisija će u skladu s pravilima utvrđenima u članku 3. iste uredbe utvrditi bi li za nepovrative iznose trebalo teretiti proračun Unije. To se odnosi na nepovrative iznose unesene u Dodatak 5. („nepovrativi iznosi”) programskoj računovodstvenoj dokumentaciji utvrđen u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1011/2014 te iznose unesene u Dodatak 3. („iznosi za povrat”) istom prilogu kao iznose za povrat koji nakon dostavljanja računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu mogu postati nepovrativi.

10.3.   Rizik od nepravilnosti zbog kojeg programska tijela dodatno provjeravaju izdatke koji su već prijavljeni Komisiji

Ako se otkrije rizik od nepravilnosti zbog kojeg programska tijela dodatno provjeravaju izdatke koji su već prijavljeni Komisiji, nacionalna tijela moraju poštovati sljedeće rokove:

kad je riječ o izdacima koji su odbijeni od računovodstvene dokumentacije za obračunsku godinu koja prethodi konačnoj obračunskoj godini u skladu s člankom 137. stavkom 2. UZO-a, dodatne provjere moraju se završiti na vrijeme kako bi se izdaci mogli prijaviti najkasnije u okviru konačnog zahtjeva za međuplaćanje za konačnu obračunsku godinu, koji se mora podnijeti do 31. srpnja 2024.,

ako zbog rizika od nepravilnosti programska tijela dodatno provjeravaju izdatke prijavljene u konačnoj obračunskoj godini, odluku o njihovoj zakonitosti i pravilnosti, a stoga i odluku o tome hoće li se ti izdaci zadržati ili odbiti od računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu, trebalo bi donijeti u trenutku dostavljanja računovodstvene dokumentacije, koja se mora dostaviti do 15. veljače 2025. ili 1. ožujka 2025. ako Komisija produlji rok.

10.4.   Iznosi vraćeni nakon zaključenja

Ako država članica nakon zaključenja otkrije nepravilnosti povezane s izdacima unesenima u računovodstvenu dokumentaciju, iznosi vraćeni nakon zaključenja moraju se vratiti u proračun Unije. Svi netočni iznosi mogu se zamijeniti ugovorenim većim izdacima od dodijeljenih sredstava (ako su raspoloživi).

11.   DOSTAVLJANJE DOKUMENATA O ZAKLJUČENJU

11.1.   Rok za dostavljanje dokumenata o zaključenju

Dokumenti o zaključenju moraju se dostaviti do 15. veljače 2025. (38) (osim posljednjeg godišnjeg izvješća o provedbi u pogledu EFPR-a, koje se mora dostaviti do 31. svibnja 2024. (39)). Komisija nakon obavijesti predmetne države članice u skladu s člankom 63. stavkom 7. Financijske uredbe može produljiti taj rok do 1. ožujka 2025.

Komisija će automatski opozvati dio obveza koje ostanu otvorene do 31. prosinca 2023. ako se do 15. veljače 2025. (ili do 1. ožujka 2025. ako Komisija produlji rok) Komisiji ne dostavi bilo koji dokument o zaključenju (40). U tom će se slučaju program zaključiti na temelju dostupnih informacija.

Ako se bilo koji dokument o zaključenju ne dostavi, to može upućivati na ozbiljan nedostatak u sustavu upravljanja i kontrole programa koji dovodi u pitanje doprinos Unije koji je već plaćen za program. U takvim slučajevima Komisija može odlučiti odrediti financijski ispravak.

11.2.   Izmjena dokumenata o zaključenju nakon isteka roka za njihovo dostavljanje

Države članice ne smiju mijenjati nijedan dokument o zaključenju nakon isteka roka za njegovo dostavljanje, osim ako Komisija zatraži izmjenu ili u slučaju administrativnih pogrešaka.

11.3.   Raspoloživost dokumenata

U skladu s člankom 140. stavkom 1. UZO-a razdoblje čuvanja dokumenata kako bi se osigurala njihova raspoloživost moglo bi se prekinuti u slučaju sudskog postupka ili na temelju obrazloženog zahtjeva Komisije.

Ako je država članica odlučila provesti određenu operaciju u fazama tijekom dvaju programskih razdoblja (u skladu s odjeljkom 6. ovih Smjernica), Komisija će zatražiti da se razdoblje čuvanja za prvu fazu takve operacije prekine sve dok ne započne razdoblje čuvanja za drugu fazu operacije u skladu s člankom 140. stavkom 1. četvrtim podstavkom UZO-a.

Ako je država članica odlučila iskoristiti dodatno vrijeme koje je Komisija odobrila kako bi fizički dovršila ili potpuno provela operaciju koja ne funkcionira i kako bi osigurala njezin doprinos ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta (u skladu s odjeljkom 7. ovih Smjernica), Komisija će u skladu s člankom 140. stavkom 1. četvrtim podstavkom zatražiti da se razdoblje čuvanja za takvu operaciju prekine sve dok ne dobije obavijest o njezinu funkcioniranju, odnosno o tome da je fizički dovršena ili potpuno provedena te da je pridonijela ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta.

Taj je prekid opravdan činjenicom da službe Komisije ili Europski revizorski sud mogu izvršiti provjeru ili reviziju ukupne prihvatljivosti i funkcioniranja cijele operacije (obiju faza) tek nakon njezina završetka.

12.   SADRŽAJ DOKUMENATA O ZAKLJUČENJU

12.1.   Završno izvješće o provedbi

Završno izvješće o provedbi programa koji se financiraju iz EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda mora sadržavati informacije opisane u članku 50. stavcima 2. i 5. (za ciljeve „Ulaganje za rast i radna mjesta” i „Europska teritorijalna suradnja”) te u članku 111. stavku 3. UZO-a (za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”).

Struktura završnog izvješća o provedbi utvrđena je u Prilogu V. (cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”) i Prilogu X. (cilj „Europska teritorijalna suradnja”) Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/207.

Osim toga, završno izvješće o provedbi trebalo bi sadržavati i sljedeće:

popis svih operacija koje se provode u fazama zajedno s iznosom prihvatljivih izdataka za prvu fazu koji su nastali u programskom razdoblju 2014.–2020. u skladu s odjeljkom 6. ovih Smjernica. Taj bi popis trebao biti u skladu s predloškom iz Priloga I. ovim Smjernicama;

popis svih operacija koje ne funkcioniraju u skladu s odjeljkom 7. ovih Smjernica. Taj bi popis trebao biti u skladu s predloškom iz Priloga II. ovim Smjernicama;

popis svih operacija na koje utječu nacionalne istrage u tijeku ili su suspendirane sudskim postupkom ili upravnom žalbom sa suspenzivnim učinkom u skladu s odjeljkom 8. ovih Smjernica. Taj bi popis trebao biti u skladu s predloškom iz Priloga III. ovim Smjernicama.

Za programe koji se financiraju iz EFPR-a nije potrebno završno izvješće o provedbi. Umjesto toga do 31. svibnja 2024. mora se dostaviti posljednje godišnje izvješće o provedbi (koje bi, prema potrebi, trebalo sadržavati tablice iz priloga I., II. i III. ovim Smjernicama) koje mora sadržavati informacije opisane u članku 50. stavku 2. UZO-a i u članku 114. Uredbe (EU) br. 508/2014. Struktura tog godišnjeg izvješća o provedbi utvrđena je u Prilogu Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1362/2014.

12.1.1.   Izvješćivanje o velikim projektima

Ako država članica u završno izvješće o provedbi (tablica 12. Priloga V. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/207) unese veliki projekt, potvrđuje da je taj veliki projekt fizički dovršen ili potpuno proveden te da pridonosi ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta. O velikim projektima koji ne funkcioniraju ili koji se provode u fazama trebalo bi izvješćivati u skladu s odjeljcima 6. i 7. ovih Smjernica (41).

U stupcu „Opažanja” u tablici 12. države članice trebale bi navesti je li veliki projekt proveden u skladu s dokumentacijom koja je dostavljena Komisiji ili o kojoj je Komisija obaviještena u skladu s člancima 102. i 103. UZO-a i na temelju koje je Komisija odlučila odobriti financijski doprinos projektu u obliku odluke ili prešutne suglasnosti. Države članice trebale bi opisati i objasniti svako odstupanje u provedbi velikog projekta u odnosu na ono što je navedeno u spomenutoj dokumentaciji.

Komisija će ocijeniti usklađenost provedenog velikog projekta s dokumentacijom koja je predana ili o kojoj je dostavljena obavijest (i, prema potrebi, s odlukom Komisije o odobrenju financijskog doprinosa). Pritom će Komisija uzeti u obzir razloge i posljedice svake neusklađenosti provedenog velikog projekta s dokumentacijom na kojoj se temelji odobrenje Komisije te može odrediti financijski ispravak.

12.1.2.   Prihvaćanje i rokovi

Komisija će pregledati završno izvješće o provedbi i obavijestiti državu članicu o svojim primjedbama u roku od pet mjeseci od datuma njegova primitka (42). Ako Komisija u tom roku ne dostavi primjedbe, izvješće će se smatrati prihvaćenim.

Države članice moći će odgovoriti na primjedbe Komisije o završnom izvješću o provedbi u roku od dva mjeseca. Komisija na zahtjev države članice može produljiti taj rok za dodatna dva mjeseca. Završno izvješće o provedbi bit će prihvaćeno ako Komisija nema primjedbi ili ako se na sve njezine primjedbe primjereno odgovori.

12.2.   Računovodstvena dokumentacija

Računovodstvena dokumentacija za konačnu obračunsku godinu, kao i za bilo koju drugu obračunsku godinu, mora sadržavati informacije opisane u članku 137. stavku 1. UZO-a. Struktura računovodstvene dokumentacije utvrđena je u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1011/2014. Pri njezinoj izradi potrebno je uzeti u obzir posebne zahtjeve u pogledu konačne obračunske godine (vidjeti posebno odjeljak 10.).

12.2.1.   Pregled i prihvaćanje

Pregled i prihvaćanje računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu obavljaju se u skladu s istim pravilima koja su utvrđena za pregled i prihvaćanje računovodstvene dokumentacije za bilo koju drugu obračunsku godinu.

Komisija će primijeniti postupke za pregled i prihvaćanje računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu i do 31. svibnja 2025. obavijestiti državu članicu o tome smatra li da je računovodstvena dokumentacija potpuna, točna i istinita (43).

12.3.   Izjava o upravljanju i godišnji sažetak

Struktura izjave o upravljanju za konačnu obračunsku godinu, kao i za bilo koju drugu obračunsku godinu, utvrđena je u Prilogu VI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/207.

12.4.   Revizorsko mišljenje i izvješće o kontroli

Struktura revizorskog mišljenja za konačnu obračunsku godinu, kao i za bilo koju drugu obračunsku godinu, utvrđena je u Prilogu VIII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/207.

Struktura izvješća o kontroli za konačnu obračunsku godinu, kao i za bilo koju drugu obračunsku godinu, utvrđena je u Prilogu IX. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/207.

Ako se zajednički sustav upravljanja i kontrole primjenjuje na više programa, država članica može odlučiti dostaviti tražene informacije u jednom izvješću o kontroli kojim su obuhvaćeni svi predmetni programi.

Izvješće o kontroli za konačnu obračunsku godinu trebalo bi sadržavati i sljedeće:

informacije o otvorenim pitanjima proizišlima iz revizija koje su provele službe Komisije ili Europski revizorski sud, a koje bi trebalo navesti u odjeljku 8. „Ostali podaci” izvješća o kontroli,

jamstvo zakonitosti i pravilnosti izdataka u okviru financijskih instrumenata (članci 41. i 42. UZO-a),

jamstvo pouzdanosti podataka koji se odnose na pokazatelje,

jamstvo da je iznos javnih rashoda uplaćen korisnicima barem jednak doprinosu iz fondova i EFPR-a koji je Komisija uplatila državi članici (članak 129. UZO-a).

12.4.1.   Financijski instrumenti

Kad je riječ o financijskim instrumentima, tijela za reviziju programa trebala bi dobiti jamstvo da su konačni iznosi prijavljeni pri zaključenju prihvatljivi. Te bi informacije trebalo navesti u odjeljku 9. „Ukupna razina jamstva” izvješća o kontroli i, prema potrebi, u drugim odjeljcima izvješća (posebno u odjeljku 4. „Revizije sustava” i odjeljku 5. „Revizije operacija”).

Kad je riječ o financijskim instrumentima koji podliježu postupnim zahtjevima za međuplaćanje (tranše predujmova) (44), prihvatljivost izdataka povezanih s posljednjom tranšom, kao i do 15 % iznosa uključenih u prijašnje tranše, možda neće biti obuhvaćena prijašnjim revizijama operacija. Prije podnošenja računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu tijela za reviziju programa trebala bi dobiti jamstvo o zakonitosti i pravilnosti tih izdataka. Međutim, nije nužno da krajnji primatelj do trenutka dostavljanja dokumenata o zaključenju završi s provedbom ulaganja koje se financira financijskim instrumentom. U izvješću o kontroli za konačnu obračunsku godinu tijela za reviziju programa trebala bi izvijestiti o tome kako su dobila to jamstvo i Komisiji potvrditi prihvatljivost ukupnih izdataka financijskih instrumenata u skladu s člankom 42. UZO-a.

Za financijske instrumente pri zaključenju preporučuje se da tijelo za reviziju programa obuhvati preostali dio prihvatljivih izdataka koji prethodno nije bio obuhvaćen revizijama operacija. Pri zaključenju nije nužno revidirati sve financijske instrumente, ali nijedan financijski instrument ne bi trebalo isključiti iz nasumičnog odabira. Nadalje, tijela za reviziju programa mogu odlučiti grupirati odabrane financijske instrumente za potrebe svojih revizija s obzirom na to da će dobiveni rezultati biti primjenjivi na sve financijske instrumente unutar skupine.

Tijela za reviziju programa trebala bi provesti reviziju statističkog uzorka ulaganja i troškova i naknada za upravljanje te takve izdatke mogu smatrati dodatnim razdobljem uzorkovanja kako bi iskoristila rezultate prijašnjih revizija (45).

12.4.2.   Pouzdanost podataka

Tijela za reviziju programa trebala bi donijeti zaključke o pouzdanosti podataka koji se odnose na pokazatelje u izvješću o kontroli za konačnu obračunsku godinu, uključujući zaključak o procjeni ključnog 6. zahtjeva, „Pouzdan sustav za prikupljanje, bilježenje i pohranjivanje podataka za potrebe praćenja, evaluacije, financijskog upravljanja, provjere i revizije, uključujući veze s elektroničkim sustavom razmjene podataka s korisnicima” iz tablice 1. Priloga IV. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014. U okviru te procjene ključnog 6. zahtjeva trebalo bi potvrditi da su agregirani podaci dostavljeni Komisiji točni.

12.4.3.   Javni rashodi plaćeni korisnicima

Tijelo za ovjeravanje trebalo bi osigurati da su njegovi izračuni za potrebe završne računovodstvene dokumentacije u skladu s člankom 129. UZO-a. Nacionalno tijelo za reviziju trebalo bi uključiti taj aspekt u svoju reviziju računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu i izvijestiti o dobivenom jamstvu u 6. poglavlju završnog izvješća o kontroli.

13.   KONAČNA ISPLATA

Konačna isplata izvršit će se najkasnije u roku od tri mjeseca nakon datuma prihvaćanja računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu ili mjesec dana nakon datuma prihvaćanja završnog izvješća o provedbi, pri čemu će se u obzir uzimati kasniji datum (46).

Time se ne dovodi u pitanje ovlast Komisije da prekine rok za konačnu isplatu ili obustavi takvo plaćanje.

14.   PITANJA ZAKONITOSTI I PRAVILNOSTI

Nakon konačne isplate i zaključenja programa Komisija može postaviti pitanja o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s izdacima u prihvaćenoj računovodstvenoj dokumentaciji.

Zaključenjem programa ne dovodi se u pitanje pravo Komisije da odredi financijske ispravke u skladu s člancima 85., 144. i 145. UZO-a te, dodatno, u slučaju EFPR-a, u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) br. 508/2014.


(1)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(3)  U skladu s člankom 92.b stavkom 8. drugim podstavkom UZO-a, kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/2221 od 23. prosinca 2020., programi kojima države članice dodjeljuju sredstva REACT-EU obuhvatit će razdoblje do 31. prosinca 2022. u skladu sa stavkom 4. tog članka.

(4)  U skladu s člankom 138. stavkom 1. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL C 384I, 12.11.2019., str. 1.), („Sporazum o povlačenju”), kad je riječ o provedbi programa i aktivnosti Unije za koje su obveze preuzete u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) za razdoblje 2014.–2020. ili prethodnim financijskim perspektivama, nakon 31. prosinca 2020. do zaključenja tih programa i aktivnosti Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i dalje će se primjenjivati primjenjivo pravo Unije, uključujući pravila o financijskim ispravcima i poravnanju računovodstvene dokumentacije, osim ako Zajednički odbor donese tehničke mjere u skladu s člankom 138. stavkom 5. Sporazuma o povlačenju. Međutim, trebalo bi napomenuti da se u skladu s člankom 154. petim podstavkom UZO-a, kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/2221 od 23. prosinca 2020., odredbe ovih Smjernica koje se odnose na sredstva REACT-EU ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu.

(5)  Članak 30. stavak 1. UZO-a.

(6)  Kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/460 od 30. ožujka 2020.

(7)  Kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/2221 od 23. prosinca 2020.

(8)  Kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/2221 od 23. prosinca 2020.

(9)  Veliki projekti nisu relevantni za programe koji se financiraju iz EFPR-a.

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 оd 20. siječnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela za izvješće o napretku, dostavljanje informacija o velikom projektu, zajednički akcijski plan, izvješće o provedbi za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”, izjavu o upravljanju, revizijsku strategiju, revizorsko mišljenje i godišnje izvješće o kontroli, kao i metodologije za provođenje analize troškova i koristi te u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela za izvješća o provedbi za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 38, 13.2.2015., str. 1.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1011/2014 od 22. rujna 2014. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela za dostavljanje određenih informacija Komisiji i detaljnih pravila o razmjenama informacija između korisnika i upravljačkih tijela, tijela za ovjeravanje, tijela za reviziju i posredničkih tijela (SL L 286, 30.9.2014., str. 1.).

(12)  Članak 86. stavak 2. UZO-a.

(13)  Članak 86. stavak 4. i članak 136. stavak 2. UZO-a.

(14)  Kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/2221 od 23. prosinca 2020.

(15)  Članak 92.b stavak 5. peti podstavak UZO-a, kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/2221 od 23. prosinca 2020.

(16)  Članak 82. UZO-a.

(17)  Članak 92.b stavak 7. treći podstavak UZO-a, kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/2221 od 23. prosinca 2020.

(18)  Članak 139. stavak 7. UZO-a, kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/460 od 30. ožujka 2020.

(19)  Kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/460 od 30. ožujka 2020.

(20)  Kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/558 od 23. travnja 2020.

(21)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(22)  Kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/558 od 23. travnja 2020.

(23)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1362/2014 оd 18. prosinca 2014. o utvrđivanju pravila o pojednostavnjenom postupku za odobravanje određenih izmjena operativnih programa koji se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i pravila o formatu i prezentaciji godišnjih izvješća o provedbi tih programa (SL L 365, 19.12.2014., str. 124.).

(24)  Točka 5. Priloga II. UZO-u.

(25)  Članak 22. stavak 7. i članak 144. stavak 4. UZO-a.

(26)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (SL L 69, 8.3.2014., str. 65.).

(27)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 оd 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 138, 13.5.2014., str. 5.).

(28)  Kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/2221 od 23. prosinca 2020.

(29)  Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021., str. 159.).

(30)  U programskom razdoblju 2021.–2027. naziv Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) promijenjen je u Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA).

(31)  Operacija koja je ispunila zahtjev iz članka 71. UZO-a, ali u trenutku zaključenja programa više ne funkcionira, ne bi se trebala smatrati operacijom koja ne funkcionira.

(32)  Članak 22. stavak 7. UZO-a.

(33)  Ne dovodeći u pitanje obveze izvješćivanja o nepravilnostima u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1970 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom, Kohezijskim fondom i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo (SL L 293, 10.11.2015., str. 1.).

(34)  Članak 137. stavak 1. točka (b) UZO-a.

(35)  Kako bi države članice mogle iskoristiti mogućnost iz UZO-a da iznose za povrat pri zaključenju ili nakon zaključenja prijave kao nepovrative ako je riječ o iznosima za povrat koji se odnose na konačnu obračunsku godinu programskog razdoblja.

(36)  Zbog toga će u slučaju pozitivne konačne isplate iznos za plaćanje ili poravnanje biti niži ili će u slučajevima u kojima konačna isplata odgovara povratu iznos za povrat biti viši.

(37)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/568 оd 29. siječnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta i postupaka koji se odnose na Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, a kojima se određuje hoće li države članice nadoknaditi nepovrative iznose (SL L 97, 13.4.2016., str. 1.).

(38)  Članak 138. i članak 141. stavak 1. UZO-a te članak 63. stavak 5. Financijske uredbe.

(39)  Članak 114. stavak 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

(40)  Članak 136. stavak 2. UZO-a.

(41)  Veliki projekti nisu relevantni za programe koji se financiraju iz EFPR-a.

(42)  Članak 50. stavak 7. UZO-a.

(43)  Članak 139. UZO-a.

(44)  Članak 41. UZO-a.

(45)  Kad je riječ o financijskim instrumentima uspostavljenima u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkama (a) i (c) UZO-a i financijskim instrumentima uspostavljenima u skladu s točkom (b) istog članka koje provodi Europska investicijska banka (EIB) ili neka druga međunarodna financijska institucija, troškove i naknade za upravljanje koje naplaćuje EIB/Europski investicijski fond (EIF) ili neka druga međunarodna financijska institucija revidiraju vanjski revizori EIB-a/EIF-a. Nadalje, sve troškove i naknade za upravljanje koje naplaćuju financijski posrednici koje je EIF odabrao na nacionalnoj razini za zajmove i vlasničke instrumente provjeravaju vanjski revizori EIB-a/EIF-a.

(46)  Članak 141. stavak 2. UZO-a.


PRILOG I.

POPIS SVIH OPERACIJA ČIJA JE FAZA PRENESENA IZ RAZDBOLJA 2014.–2020. U RAZDOBLJE 2021.–2027.

(priložiti završnom izvješću o provedbi (1))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ CCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITET/FOND/KATEGORIJA REGIJE

REFERENTNA OZNAKA OPERACIJE

NAZIV OPERACIJE

DATUM [I BROJ] PREŠUTNE SUGLASNOSTI/ODOBRENJA KOMISIJE (AKO JE RIJEČ O VELIKOM PROJEKTU)

UKUPNI TROŠAK OPERACIJE(u EUR)

UKUPNI OVJERENI IZDACI ZA PRVU FAZU(u EUR)

JAVNI DOPRINOS ZA PRVU FAZU(u EUR)

PLANIRANI/KONAČNI DATUM ZAVRŠETKA DRUGE FAZE (GODINA, TROMJESEČJE)

PROGRAM ZA RAZDOBLJE 2021.–2027. U OKVIRU KOJEG ĆE SE OPERACIJA DOVRŠITI ILI JE DOVRŠENA (2)

Ukupno (za obje faze, završno ili procijenjeno)

Za drugu fazu (završno ili procijenjeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Za EFPR priložiti posljednjem godišnjem izvješću o provedbi.

(2)  Naziv programa iz programskog razdoblja 2021.–2027. u okviru kojeg će se druga faza operacije dovršiti ili je dovršena.


PRILOG II.

POPIS OPERACIJA KOJE NE FUNKCIONIRAJU

(priložiti završnom izvješću o provedbi (1))

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ CCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITET/FOND/KATEGORIJA REGIJE

REFERENTNA OZNAKA OPERACIJE

NAZIV OPERACIJE

IME KORISNIKA/PRIMATELJA

UKUPNI TROŠAK OPERACIJE

(u EUR)

UKUPNI OVJERENI IZDACI

(u EUR)

JAVNI DOPRINOS

(u EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Za EFPR priložiti posljednjem godišnjem izvješću o provedbi.


PRILOG III.

POPIS OPERACIJA NA KOJE UTJEČU NACIONALNE ISTRAGE U TIJEKU/KOJE SU SUSPENDIRANE SUDSKIM POSTUPKOM ILI UPRAVNOM ŽALBOM SA SUSPENZIVNIM UČINKOM

(priložiti završnom izvješću o provedbi (1))

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ CCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITET/FOND/KATEGORIJA REGIJE

REFERENTNA OZNAKA OPERACIJE

NAZIV OPERACIJE

IME KORISNIKA/PRIMATELJA

UKUPNI ZAHVAĆENI OVJERENI IZDACI

(u EUR)

ZAHVAĆENI JAVNI DOPRINOS

(u EUR)

OPERACIJE NA KOJE UTJEČU NACIONALNE ISTRAGE U TIJEKU (*1)

OPERACIJE SUSPENDIRANE SUDSKIM POSTUPKOM ILI UPRAVNOM ŽALBOM SA SUSPENZIVNIM UČINKOM (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Za EFPR priložiti posljednjem godišnjem izvješću o provedbi.

(*1)  Unijeti X u odgovarajući stupac.


PRILOG IV.

PRIMJER IZRAČUNA KONAČNE ISPLATE ZA PROGRAM

Image 1


Top