EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0458

Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Republici Austriji odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

COM/2021/458 final

Bruxelles, 6.8.2021.

COM(2021) 458 final

2021/0258(NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Republici Austriji odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost


OBRAZLOŽENJE

U skladu s člankom 395. stavkom 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost („Direktiva o PDV-u” 1 ) Vijeće, djelujući jednoglasno na prijedlog Komisije, može odobriti bilo kojoj državi članici uvođenje posebnih mjera za odstupanje od odredaba te Direktive kako bi se pojednostavnio postupak naplate PDV-a ili spriječili određeni oblici utaje ili izbjegavanja poreza.

Dopisom evidentiranim u Komisiji 19. ožujka 2021. Republika Austrija (dalje u tekstu „Austrija”) zatražila je odobrenje za nastavak primjene mjere kojom se odstupa od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ kako bi se roba i usluge koje porezni obveznik više od 90 % upotrebljava u vlastite privatne svrhe ili one svojih zaposlenika, ili općenito u neposlovne svrhe ili za negospodarske aktivnosti, izuzeli od prava na odbitak poreza na dodanu vrijednost. Uz zahtjev je priloženo izvješće o primjeni te mjere koje uključuje preispitivanje omjera koji se primjenjuje na pravo na odbitak PDV-a u skladu s člankom 2. Provedbene odluke Vijeća 2009/1013/EU 2 kako je izmijenjena Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2018/1487 3 .

U skladu s člankom 395. stavkom 2. Direktive o PDV-u Komisija je dopisima od 7. travnja 2021. obavijestila druge države članice o zahtjevu Austrije. Komisija je dopisom od 8. travnja 2021. obavijestila Austriju da ima sve informacije potrebne za razmatranje zahtjeva.

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Člankom 168. Direktive o PDV-u predviđeno je da porezni obveznik ima pravo na odbitak PDV-a obračunanog pri kupnji robe i usluga koje se upotrebljavaju u svrhu njegovih oporezovanih transakcija. Člankom 168.a stavkom 1. Direktive o PDV-u predviđa se da se PDV povezan s troškovima nepokretne imovine koja je dio poslovne imovine poreznog obveznika i koja se upotrebljava i za poslovne i za neposlovne svrhe može odbiti samo u onoj mjeri u kojoj se ta imovina upotrebljava za poslovanje tog poreznog obveznika. U skladu s člankom 168.a stavkom 2. Direktive o PDV-u države članice mogu taj propis primijeniti i kad je riječ o troškovima koji su povezani s drugom robom koja je dio poslovne imovine kako one odrede. Članak 168.a umetnut je u Direktivu o PDV-u Direktivom Vijeća 2009/162/EU od 22. prosinca 2009. 4 kako bi se odbitak ograničio na udio stvarnog korištenja u poslovne svrhe i na taj način učinkovitije primijenilo načelo prema kojem odbitak nastaje samo u mjeri u kojoj se predmetna roba i usluge koriste za potrebe poslovanja poreznog obveznika.

U skladu s člankom 395. Direktive o PDV-u države članice mogu primjenjivati mjere odstupanja od odredaba te direktive kako bi se pojednostavnili postupci naplate PDV-a ili spriječili određeni oblici utaje ili izbjegavanja poreza ako im je Vijeće to odobrilo.

Austrija je zatražila odobrenje za nastavak primjene mjere kojom se odstupa od članaka 168. i 168.a Direktive od PDV-u kako bi se roba i usluge koje porezni obveznik više od 90 % upotrebljava u vlastite privatne svrhe ili one svojih zaposlenika, ili općenito u neposlovne svrhe ili za negospodarske aktivnosti, izuzeli od prava na odbitak poreza na dodanu vrijednost.

Mjera odstupanja za Austriju prvotno je bila odobrena Odlukom Vijeća 2004/866/EZ od 13. prosinca 2004. 5 za razdoblje do 31. prosinca 2009. te je ponovno bila odobrena Provedbenom odlukom Vijeća 2009/1013/EU od 22. prosinca 2009. 6 do 31. prosinca 2012. Potonje je odobrenje zatim produljeno do 31. prosinca 2015. Provedbenom odlukom Vijeća 2012/705/EU od 13. studenoga 2012. 7 , do 31. prosinca 2018. Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2015/2428 od 10. prosinca 2015. 8 te do 31. prosinca 2021. Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2018/1487 9 .

Austrija je u svojem sadašnjem zahtjevu obavijestila Komisiju da se primjena mjere odstupanja pokazala vrlo uspješnom i djelotvornom u pogledu pojednostavnjenja naplate PDV-a i sprečavanja utaje i izbjegavanja plaćanja poreza te povećanja pravednosti sprečavanjem narušavanja tržišnog natjecanja zbog neopravdanih prednosti u pogledu novčanog toka i poticanja porezne discipline zbog pojednostavnjene naplate PDV-a. Prema navodima Austrije ukidanje mjere odstupanja dovelo bi do neopravdane prednosti u pogledu novčanog toka za poreznog obveznika koji robu ili uslugu samo neznatno upotrebljava u poslovne svrhe i koji smije odbiti PDV za tu neznatnu poslovnu uporabu u usporedbi s poreznim obveznikom koji robu ili uslugu upotrebljava samo u poslovne svrhe. Nadalje, naknadna minimalna promjena omjera privatne i poslovne uporabe robe ili usluge koja se tek neznatno upotrebljava u poslovne svrhe dovela bi do ispravaka odbijenog PDV-a. Taj minimalni ispravak bio bi nerazmjeran iz perspektive poreznog obveznika, ali i iz perspektive porezne uprave.

Razina upotrebe robe od barem 10 % u poslovne svrhe koja je uvjet za omogućivanje odbitka ulaznog PDV-a relativno je niska. Austrija navodi da produljenje posebne mjere stoga neće negativno utjecati na ukupni prihod od PDV-a koji se naplaćuje u fazi konačne potrošnje pa stoga ne utječe negativno ni na vlastita sredstva Unije koja proizlaze iz PDV-a.

Odstupanja se obično odobravaju na ograničeno razdoblje kako bi se moglo ocijeniti je li posebna mjera prikladna i učinkovita. U tom pogledu, na temelju informacija koje je dostavila Austrija, Komisija razumije da je omjer 90 % / 10 % između upotrebe za poslovne i neposlovne svrhe i dalje solidna osnova za izdvajanje transakcija za koje se poslovna upotreba može smatrati zanemarivom.

Stoga se navedenom posebnom mjerom olakšava posao poreznim upravama i poduzećima jer nema potrebe za praćenjem kasnije upotrebe robe i usluga na koje se u vrijeme njihove nabave primjenjivalo izuzeće od odbitaka, posebno u pogledu mogućeg oporezivanja upotrebe u privatne svrhe u skladu s člankom 16. ili 26. Direktive o PDV-u ili ispravaka odbitaka kako je propisano člancima od 184. do 192. te direktive. Mjeru odstupanja je stoga primjereno produljiti.

Međutim, svako produljenje trebalo bi biti vremenski ograničeno kako bi se ocijenilo vrijede li još uvijek uvjeti na kojima se temelji odstupanje. Stoga se predlaže produljenje odstupanja do kraja 2024. uz to da Austrija najkasnije do 31. ožujka 2024. dostavi, zajedno sa zahtjevom za produljenje, izvješće koje uključuje preispitivanje primijenjenog omjera između poslovne i neposlovne upotrebe na kojem se temelji izuzeće od odbitaka, za slučaj da se predviđa daljnje produljenje nakon 2024.

Odluka Vijeća 2009/1013/EU od 22. prosinca 2009. donesena je istodobno s Direktivom Vijeća 2009/162/EU od 22. prosinca 2009., kojom je u Direktivu o PDV-u umetnut članak 168.a. Međutim, u naslovu Odluke Vijeća 2009/1013/EU ne upućuje se na članak 168.a. Kako bi se uklonila ta nedosljednost između naslova i sadržaja Odluke Vijeća 2009/1013/EU, naslov Odluke Vijeća 2009/1013/EU trebalo bi stoga izmijeniti uključivanjem upućivanja na članak 168.a Direktive o PDV-u.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području

Slična odstupanja u pogledu isključivanja PDV-a koji se mora platiti na robu i usluge od prava na odbitak PDV-a ako se predmetna roba i usluge upotrebljavaju više od 90 % u privatne svrhe poreznog obveznika ili njegovih zaposlenika ili, općenito, u neposlovne svrhe ili za negospodarske aktivnosti, odobrena su drugim državama članicama (Njemačkoj 10 , Nizozemskoj 11 ).

Člankom 176. Direktive o PDV-u propisuje se da Vijeće utvrđuje za koje se troškove ne daje pravo na odbitak PDV-a. Do te je odluke državama članicama dopušteno zadržati izuzeća koja su bila na snazi 1. siječnja 1979. Stoga postoji određeni broj odredbi „u mirovanju” kojima se ograničava pravo na odbitak za porezne obveznike.

Ne dovodeći u pitanje prethodne inicijative za uspostavu pravila o tome koje kategorije troškova mogu podlijegati ograničenju prava na odbitak 12 to je odstupanje primjereno primjenjivati do usklađenja tih pravila na razini EU-a.

Predložena mjera stoga je u skladu s važećim odredbama Direktive o PDV-u.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Članak 395. Direktive o PDV-u.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

S obzirom na odredbu Direktive o PDV-u na kojoj se prijedlog temelji ne primjenjuje se načelo supsidijarnosti.

Proporcionalnost

Odluka se odnosi na odobrenje dano državi članici na njezin zahtjev i ne predstavlja nikakvu obvezu.

S obzirom na ograničeno područje primjene odstupanja, posebna mjera proporcionalna je cilju koji se želi postići, a to je pojednostavniti postupak naplate poreza i spriječiti određene oblike utaje ili izbjegavanja poreza. Prijedlogom se ne premašuje ono što je potrebno da bi se ispunio taj cilj.

Odabir instrumenta

Predloženi instrument: Provedbena odluka Vijeća.

Na temelju članka 395. Direktive o PDV-u odstupanje od zajedničkih pravila o PDV-u moguće je samo uz odobrenje Vijeća, koje djeluje jednoglasno na prijedlog Komisije. Provedbena odluka Vijeća najprikladniji je instrument jer može biti upućena pojedinoj državi članici.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

Savjetovanja s dionicima

Ovaj prijedlog temelji se na zahtjevu koji je podnijela Austrija i odnosi se samo na tu državu članicu.

Prikupljanje i primjena stručnog znanja

Nije bilo potrebno obratiti se vanjskim stručnjacima.

Procjena učinka

Prijedlog Provedbene odluke Vijeća osmišljen je za pojednostavnjivanje naplate PDV-a tako da Austriji dopušta nastavak primjene mjere odstupanja kojom se omogućuje potpuno isključenje od prava na odbitak PDV-a na robu i usluge koje porezni obveznik više od 90 % upotrebljava u privatne ili neposlovne svrhe, uključujući negospodarske djelatnosti.

Mjerom se smanjuje administrativno opterećenje za poduzeća i za porezne uprave jer nema potrebe za praćenjem kasnije upotrebe roba i usluga na koje se u trenutku stjecanja primjenjivalo izuzeće od odbitka, posebice s obzirom na moguće oporezivanje uporabe u privatne svrhe ili ispravaka odbitaka.

Razina upotrebe robe od barem 10 % u poslovne svrhe koja je uvjet za omogućivanje odbitka ulaznog PDV-a relativno je niska. Austrija navodi da produljenje posebne mjere stoga neće negativno utjecati na ukupni prihod od PDV-a koji se naplaćuje u fazi konačne potrošnje pa stoga ne utječe negativno ni na vlastita sredstva Unije koja proizlaze iz PDV-a.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlog neće nepovoljno utjecati na vlastita sredstva Unije koja proizlaze iz PDV-a.

5.DRUGI ELEMENTI

Prijedlog je vremenski ograničenog trajanja i uključuje klauzulu o vremenskom ograničenju važenja do 31. prosinca 2024.

2021/0258 (NLE)

Prijedlog

PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Republici Austriji odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 13 , a posebno njezin članak 395. stavak 1. prvi podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Provedbenom odlukom Vijeća 2009/1013/EU 14 Austriji je odobrena primjena posebne mjere odstupanja od Direktive 2006/112/EZ („posebna mjera”). Nakon uzastopnih produljenja to odobrenje istječe 31. prosinca 2021.

(2)Direktivom Vijeća 2009/162/EU 15 od 22. prosinca 2009. u Direktivu 2006/112/EZ umetnut je članak 168.a kako bi se odbitak ograničio na udio stvarnog korištenja u poslovne svrhe i na taj način učinkovitije primijenilo načelo prema kojem odbitak nastaje samo u mjeri u kojoj se predmetna roba i usluge koriste za potrebe poslovanja poreznog obveznika. Naslov Odluke 2009/1013/EU stoga treba upućivati i na članak 168.a Direktive 2006/112/EZ.

(3)Posebnom mjerom odstupa se od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ kojima se uređuje pravo poreznih obveznika na odbitak poreza na dodanu vrijednost (PDV) koji je obračunat za robu i usluge koji su im isporučeni u svrhu njihovih oporezovanih transakcija. Svrha posebne mjere je izuzimanje od prava na odbitak PDV-a robe i usluga koje porezni obveznik upotrebljava više od 90 % za privatne svrhe poreznog obveznika ili njegovih zaposlenika, ili općenito za neposlovne svrhe ili negospodarske aktivnosti.

(4)Cilj je posebne mjere pojednostavnjenje postupka obračuna i naplate PDV-a. U neznatnoj se mjeri utječe na iznos poreza koji treba platiti na razini konačne potrošnje.

(5)Dopisom evidentiranim u Komisiji 19. ožujka 2021. Austrija je zatražila odobrenje da i dalje primjenjuje posebnu mjeru („zahtjev”).

(6)U skladu s člankom 395. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2006/112/EZ Komisija je dopisima od 7. travnja 2021. obavijestila ostale države članice o zahtjevu Austrije. Komisija je dopisom od 8. travnja 2021. obavijestila Austriju da ima sve informacije potrebne za razmatranje zahtjeva.

(7)Austrija tvrdi da se posebna mjera pokazala vrlo djelotvornom u pojednostavnjenju naplate PDV-a te sprječavanju utaje i izbjegavanja poreza. Mjerom se smanjuje administrativno opterećenje za poduzeća i za porezne uprave jer nema potrebe za praćenjem kasnije upotrebe roba i usluga na koje se u trenutku stjecanja primjenjivalo izuzeće od odbitka. Austriji bi stoga trebalo odobriti nastavak primjene posebne mjere tijekom dodatnog ograničenog razdoblja do 31. prosinca 2024.

(8)Ako Austrija smatra da je potrebno produljenje mjere nakon 2024., trebala bi najkasnije do 31. ožujka 2024. Komisiji podnijeti zahtjev i izvješće o primjeni mjere koje bi trebalo sadržavati preispitivanje primijenjenog omjera.

(9)Mjera odstupanja neće negativno utjecati na vlastita sredstva Unije proizlaze iz PDV-a.

(10)Provedbenu odluku 2009/1013/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2009/1013/EU mijenja se kako slijedi:

1. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Provedbena odluka Vijeća od 22. prosinca 2009. kojom se Republici Austriji odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost”;

2. članci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

Članak 1.

Odstupajući od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ, Austriji se odobrava potpuno izuzimanje poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) na robu i usluge od prava na odbitak PDV-a kad se ta roba i usluge koriste više od 90 % u privatne svrhe poreznog obveznika ili njegovih zaposlenika ili općenito u neposlovne svrhe ili za negospodarske aktivnosti.

Članak 2.

Ova Odluka prestaje važiti 31. prosinca 2024.

Svaki zahtjev za produljenje mjere odstupanja predviđene ovom Odlukom dostavlja se Komisiji najkasnije do 31. ožujka 2024.

Uz takav zahtjev prilaže se izvješće o primjeni te mjere koje uključuje preispitivanje omjera koji se primjenjuje na pravo na odbitak PDV-a na temelju ove Odluke.”.

 

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Austriji.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL 347, 11.12.2006., str. 1.
(2)    SL L 348, 29.12.2009., str. 21.
(3)    SL L 251, 5.10.2018., str. 33.
(4)    Direktiva Vijeća 2009/162/EU od 22. prosinca 2009. o izmjeni pojedinih odredaba Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, SL L 10, 15.1.2010., str. 14.–18.
(5)    SL L 371, 18.12.2004., str. 47.
(6)    SL L 348, 29.12.2009., str. 21.
(7)    SL L 319, 16.11.2012., str. 8.
(8)    SL L 334, 22.12.2015., str. 12.
(9)    SL L 251, 5.10.2018., str. 33.
(10)    Provedbena odluka Vijeća (EU) 2018/2060 od 20. prosinca 2018. o izmjeni Odluke 2009/791/EZ kojom se Njemačkoj odobrava nastavak primjene mjere kojom se odstupa od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, SL L 329, 27.12.2018., str. 20.–21.
(11)    Provedbena odluka Vijeća (EU) 2020/2189 od 18. prosinca 2020. kojom se Nizozemskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, SL L 434, 23.12.2020., str. 1–2.
(12)    COM(2004) 728 final – Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 77/388/EEZ u cilju pojednostavnjenja obveza za porez na dodanu vrijednost (SL C 24, 29.1.2005., str. 10.), povučen 21. svibnja 2014. (SL C 153, 21. 05. 2014., str. 3.)
(13)    SL 347, 11.12.2006., str. 1.
(14)    Provedbena odluka Vijeća od 22. prosinca 2009. kojom se Republici Austriji odobrava nastavak primjene mjere kojom se odstupa od članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 348, 29.12.2009., str. 21.).
(15)    Direktiva Vijeća 2009/162/EU od 22. prosinca 2009. o izmjeni pojedinih odredaba Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, SL L 10, 15.1.2010., str. 14.–18.
Top