EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0411

Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu Gibraltara

COM/2021/411 final

Bruxelles, 20.7.2021.

COM(2021) 411 final

Preporuka za

ODLUKU VIJEĆA

o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu Gibraltara


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Ovom preporukom Komisija preporučuje da Vijeće odobri otvaranje pregovorâ o sporazumu između Unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u odnosu na britansko prekomorsko područje Gibraltara, da Komisiju imenuje pregovaračem Unije i da uputi smjernice pregovaraču [i odredi poseban odbor u savjetovanju s kojim se moraju voditi pregovori].

2.POZADINA

Dana 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom).

Pojedinosti o načinu povlačenja utvrđene su u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) 1 , uključujući Protokol o posebnim aranžmanima u odnosu na britansko prekomorsko područje Gibraltara (dalje u tekstu „Gibraltar”). Sporazum o povlačenju stupio je na snagu 1. veljače 2020. i njime je bilo predviđeno prijelazno razdoblje tijekom kojeg se pravo Unije 2 primjenjivalo na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s tim sporazumom. To je razdoblje završilo 31. prosinca 2020. Sporazum i Protokol primjenjivali su se na Gibraltar u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Sporazuma o povlačenju. Provedbu Protokola o Gibraltaru nadgledao je Specijalizirani odbor za Protokol o Gibraltaru, u kojem je Španjolska imala aktivnu ulogu. Uz iznimku članka 1. Protokol se prestao primjenjivati u Gibraltaru nakon isteka prijelaznog razdoblja.

Tijekom tog prijelaznog razdoblja Europska unija, Euratom i Ujedinjena Kraljevina sklopili su Sporazum o trgovini i suradnji koji je Unija sklopila na temelju Odluke Vijeća (EU) 2021/689 3 i koji se privremeno primjenjivao od 1. siječnja 2021 4 . Stupio je na snagu 1. svibnja 2021. Taj se sporazum ne primjenjuje i ne proizvodi učinke u Gibraltaru, koji je isključen iz njegova teritorijalnog područja primjene.

Nadalje, Euratom i Ujedinjena Kraljevina sklopili su Sporazum o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, koji se privremeno primjenjivao od 1. siječnja 2021. 5 i koji je stupio na snagu 1. svibnja 2021 6 . Taj se sporazum ne primjenjuje na Gibraltar.

3. SPORAZUM IZMEĐU EU-a I UJEDINJENE KRALJEVINE O GIBRALTARU

U izjave za zapisnik sa sastanka Europskog vijeća 25. studenoga 2018. uključena je sljedeća izjava Europskog vijeća i Komisije: „Nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti Uniju, Gibraltar više neće biti obuhvaćen teritorijalnim područjem primjene sporazuma koje će sklopiti Unija i Ujedinjena Kraljevina. Međutim, time se ne isključuje mogućnost sklapanja zasebnih sporazuma između Unije i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara. Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Unije te uz potpuno poštovanje teritorijalne cjelovitosti njezinih država članica, kako je zajamčeno člankom 4. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji, tim zasebnim ugovorima zahtijevat će se prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske.”

Osim toga, sljedeća izjava Komisije priložena je odluci Vijeća o potpisivanju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije, Euratoma i Ujedinjene Kraljevine: „Na temelju Zajedničke izjave Europskog vijeća i Europske komisije o teritorijalnom području primjene sporazuma koje treba sklopiti između Unije i Ujedinjene Kraljevine od 25. studenoga 2018., sporazum koji Unija i Ujedinjena Kraljevina trebaju potpisati 30. prosinca 2020. ne uključuje Gibraltar. To ne isključuje mogućnost postojanja zasebnih sporazuma između Unije i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara. Komisija je spremna razmotriti svaki zahtjev Španjolske, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, za pokretanje postupka za pregovore o takvim zasebnim sporazumima ako su oni u skladu s pravom Unije i interesima Unije.”

Kraljevina Španjolska i Ujedinjena Kraljevina postigle su dogovor o mogućem okviru za sporazum o Gibraltaru, a 31. prosinca 2020. Kraljevina Španjolska pozvala je Komisiju da na temelju tog dogovora pokrene postupak za pregovore o takvom sporazumu na razini Unije.

U skladu s izjavom za zapisnik sa sastanka Europskog vijeća od 25. studenoga 2018. o teritorijalnom području primjene sporazuma koje treba sklopiti između Unije i Ujedinjene Kraljevine, predviđenim sporazumom „zahtijevat će se prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske”. Budući da će sporazum posebno utjecati na Španjolsku kao susjednu državu članicu i kao državu članicu kojoj će biti povjerena primjena i provedba određenih odredaba budućeg sporazuma, Komisija će tijekom pregovora održavati bliske kontakte sa španjolskim tijelima i uzimati u obzir njihova stajališta.

Predviđenim sporazumom trebale bi se uzeti u obzir posebne političke, pravne i zemljopisne okolnosti Gibraltara u skladu s međunarodnim pravom.

Sklapanje takvog sporazuma bilo bi korisno s obzirom na zemljopisnu blizinu Gibraltara i gospodarsku međuovisnost s Unijom.

Cilj je predviđenog sporazuma uspostaviti novi odnos između Unije i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara, kojim se uklanjaju fizičke prepreke kretanju osoba i robe kako bi se pridonijelo zajedničkom blagostanju unutar regije.

Kad je riječ o kretanju osoba, cilj je sporazuma ukloniti postojeće fizičke strukture, pri čemu se ipak ističe da Gibraltar ne bi postao dio schengenskog prostora bez kontrole na unutarnjim granicama, ali ni carinske unije.

Kako bi se osigurala potpuna zaštita schengenskog prostora, kontrolu i nadzor nad vanjskim granicama provodila bi u gibraltarskoj luci, zračnoj luci i vodama Španjolska, primjenjujući relevantna pravila EU-a. Uspostavom graničnih prijelaza u luci i zračnoj luci omogućila bi se primjena relevantnog zakonodavstva EU-a, uključujući uspostavu i upotrebu baza podataka potrebnih za granične kontrole 7 . Španjolski službenici graničnog nadzora imali bi sve nužne ovlasti za provedbu graničnih kontrola i nadzora te s time povezane obveze, među ostalim u pogledu postupanja u vezi s upozorenjima u bazama podataka (na primjer za zabranu ulaska). U slučaju upozorenjâ, uključujući zabranu ulaska i uhićenje, Španjolska bi poduzimala daljnje mjere, a tijela Ujedinjene Kraljevine bi prema potrebi u pogledu Gibraltara pomagala i olakšavala provedbu u vezi s upozorenjem, primjerice transfer predmetne osobe ili predmeta španjolskim tijelima.

Izvršavanje tih funkcija od strane Španjolske podlijegalo bi redovnim provjerama u obliku schengenskih evaluacija.

Vrijeme provedeno u Gibraltaru računalo bi se kao vrijeme provedeno u schengenskom prostoru za potrebe izračuna dopuštenog boravka. Za potrebe ulaska u Gibraltar i boravka u Gibraltaru državljani Ujedinjene Kraljevine koji nemaju boravište u Gibraltaru u trenutku potpisivanja sporazuma smatrali bi se državljanima trećih zemalja. Osobe s boravištem u Gibraltaru i dalje bi se smatrale državljanima trećih zemalja za potrebe prava Unije, ali bi imale pravo na pristup schengenskom prostoru bez vize na najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana u skladu s relevantnim odredbama primjenjivog prava Unije. Na njih se ne bi primjenjivali otiskivanje pečata u putovnicu 8 , sustav ulaska i izlaska 9 i ETIAS 10 . Nadalje, osobama koje zakonito borave u Gibraltaru ne bi se zabranio ulazak na područje Gibraltara.

Budući da će se velika većina prelazaka granice i dalje odvijati preko vanjske kopnene granice, provedba graničnih kontrola i nadzora od strane Španjolske dopunila bi se dodatnim posebnim dogovorima o suradnji („zaštitne mjere”) osmišljenima kako bi se na jednak način osigurala sigurnost schengenskog prostora bez kontrole na unutarnjim granicama. Njima bi se omogućilo ublažavanje rizika od nezakonitih migracija i sigurnosnih rizika, uključujući sve rizike koji proizlaze iz olakšavanja protoka robe ili ublažavanja carinskih postupaka te bi se osigurala jednaka zaštita te vanjske kopnene granice i schengenskog prostora u cjelini. Zaštitne mjere odnosile bi se, među ostalim na policijsku i pravosudnu suradnju, zaštitu podataka, vraćanje nezakonitih migranata i sprečavanje nezakonitih migracija, dogovore o odgovornosti za podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, usklađivanje vizne politike i politike boravišnih dozvola.

Konkretnije, zaštitne mjere sastojale bi se barem od sljedećeg:

pravila kojima se utvrđuje da bi Španjolska, u suradnji s Ujedinjenom Kraljevinom, bila odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu podnesenih u Gibraltaru u skladu s primjenjivim pravom Unije, što uključuje upotrebu sustava Eurodac za uzimanje otisaka prstiju podnositeljima zahtjeva za azil i osobama uhićenima pri pokušaju nezakonitog prelaska granice. Tijela Ujedinjene Kraljevine trebala bi u pogledu Gibraltara prema potrebi pomagati španjolskim tijelima i olakšavati im izvršavanje njihovih zadaća; Kao posljedica tog ustroja, kretanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu između državnog područja država članica i zemalja pridruženih Dublinskom sustavu, s jedne strane, i Gibraltara, s druge strane, ne bi trebalo dovesti do prestanka odgovornosti na temelju Dublinske uredbe 11 ;

pravila kojima se osigurava obveza Španjolske da u suradnji s Ujedinjenom Kraljevinom vrati državljane trećih zemalja s nezakonitim boravkom s državnog područja Gibraltara, među ostalim na granici te da poduzme sve potrebne mjere za provedbu takvih vraćanja u skladu s primjenjivim pravom Unije. Tijela Ujedinjene Kraljevine trebala bi u pogledu Gibraltara prema potrebi pomagati španjolskim tijelima i olakšavati im izvršavanje njihovih zadaća;

pravila kojima se osigurava da prema gibraltarskom pravu krijumčarenje migranata bude kažnjivo kao kazneno djelo;

pravila kojima se u zračnoj luci Gibraltar osigurava primjena prava Unije o odgovornosti prijevoznika 12 ;

pravila kojima se u luci i zračnoj luci Gibraltar osigurava primjena Direktive o unaprijed dostavljenim informacijama o putnicima (API) 13 ;

pravila kojima se predviđa isključiva nadležnost Španjolske za izdavanje viza za kratkotrajni boravak u Gibraltaru u skladu s primjenjivim pravilima EU-a;

pravila kojima se predviđa isključiva nadležnost Španjolske za izdavanje viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola za Gibraltar državljanima trećih zemalja. Iako bi uvjeti za odobravanje viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola bili uspostavljeni na temelju gibraltarskog prava, Španjolska bi takve dokumente izdavala u odgovarajućem formatu primjenjujući relevantne odredbe i postupke na temelju prava EU-a. Na boravišnim dozvolama bilo bi jasno naznačeno da su valjane za Gibraltar 14 . Španjolska bi provodila potrebne provjere u IT bazama podataka te bi mogla odbiti izdavanje vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole na temelju upozorenja u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS). Španjolska bi se savjetovala s drugim državama članicama ili zemljama pridruženima Schengenu koje su unijele upozorenja u SIS i koje bi imale pravo usprotiviti se izdavanju vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole. U slučaju izdavanja vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole države članice ili zemlje pridružene Schengenu ne bi bile obvezne ukloniti iz SIS-a upozorenja o zabrani ulaska;

pravila o razmjeni relevantnih operativnih informacija u pogledu Gibraltara između tijelâ Ujedinjene Kraljevine i tijelâ država članica, uključujući informacije o kaznenoj evidenciji i informacije o traženim i nestalim osobama i predmetima, na zahtjev ili na vlastitu inicijativu;

pravila o suradnji u pogledu Gibraltara između tijelâ Ujedinjene Kraljevine te Europola i Eurojusta u skladu s dogovorima o suradnji s trećim zemljama utvrđenima u relevantnom zakonodavstvu Unije;

pravila kojima se predviđa mogućnost prekogranične operativne policijske suradnje;

pravila kojima se Ujedinjena Kraljevina obvezuje da u pogledu Gibraltara zahtijeva da se podaci iz evidencije podataka o putnicima (PNR) za sve dolazne letove u zračnu luku Gibraltar stave na raspolaganje španjolskim tijelima u skladu s Direktivom o evidenciji podataka o putnicima (PNR) 15 ;

pravila kojima se zahtijeva provođenje pojačanih policijskih kontrola na područjima blizu vanjske kopnene granice između Španjolske i Gibraltara, kako za potrebe provedbe zakona tako i za potrebe migracije;

pravila o vatrenom oružju, prekursorima eksploziva i drogama;

obveze Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara da osigura da se osobama kojima bi se inače zabranio ulazak u schengenski prostor, među ostalim zbog toga što ih se smatra prijetnjom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, spriječi i zabrani napuštanje državnog područja Gibraltara i ulazak u schengenski prostor. Sporazumom bi se uspostavio sustav prethodnog obavješćivanja ili prethodnog odobrenja za osobe s boravištem u Gibraltaru kako bi se omogućilo putovanje izvan Gibraltara u schengenski prostor;

pravnog okvira kojim se omogućuje učinkovita pravosudna suradnja u kaznenim stvarima u ključnim područjima, a koji bi trebao uključivati barem odredbe kojima se u pogledu Gibraltara osigurava primjena relevantnih konvencija Vijeća Europe o izručenju, uzajamnoj pravnoj pomoći i zamrzavanju i oduzimanju imovine te njihovih dodatnih protokola.

Sporazum bi sadržavao i posebna pravila kojima se zahtijeva da stjecanje i zadržavanje prava boravka u Gibraltaru bude uvjetovano postojanjem stvarne veze s Gibraltarom.

Prema predviđenom sporazumu stranke bi bile obvezne osigurati da se njihovim zakonima omogući prelazak između Unije i Gibraltara bez kontrola na graničnom prijelazu. U kasnijoj fazi će se procijeniti treba li Unija i u kojem opsegu izmijeniti relevantne propise Unije da bi poštovala tu obvezu ili osigurala djelovanje navedenih zaštitnih mjera.

Sporazumom bi se predvidio mehanizam kojim bi se budući relevantni razvoj prava Unije u području kretanja osoba prema potrebi mogao odraziti u prilagodbama sporazuma. Sporazum bi trebao sadržavati i odredbu prema kojoj Unija može raskinuti sporazum u slučaju da se prilagodba ne izvrši. Njime bi se predvidio i mehanizam za ocjenu provedbe dijela sporazuma koji se odnosi na kretanje osoba. Pri primjeni tog mehanizma Komisija će od država članica, a posebno Španjolske kao susjedne države članice i kao države članice odgovorne za provedbu schengenskih kontrola, zatražiti mišljenje o izvedivosti nastavka primjene sporazuma. Ta mišljenja uzet će se u obzir na odgovarajući način. Naposljetku, sporazumom bi trebalo predvidjeti mehanizam za evaluaciju provedbe ovog dijela sporazuma i mogućnost da nakon početne četiri godine provedbe, ne dovodeći u pitanje opće odredbe o raskidu, svaka stranka može odlučiti hoće li nastaviti ili otkazati sporazum.

Kad je riječ o kretanju robe, cilj je predviđenog sporazuma ukloniti fizičke prepreke, uključujući fizičku infrastrukturu ili kontrolne točke te povezane provjere i kontrole robe između Gibraltara i Unije kako bi se omogućilo slobodno kretanje robe. Zaštita cjelovitosti jedinstvenog tržišta Unije i njezine carinske unije i financijskih interesa mogla bi se postići ako se između Unije i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara uspostavi carinska unija u skladu s člankom XXIV. GATT-a iz 1994. i osigura potpuna primjena pravne stečevine Unije na jedinstvenom tržištu na robu za Gibraltar i u Gibraltaru, zajedno s poreznom i carinskom suradnjom, usklađivanjem gibraltarskog sustava oporezivanja robe sa španjolskim, odgovarajućim provjerama i kontrolama u Gibraltaru, praćenjem povezanih aktivnosti nadležnih tijela u pogledu Gibraltara koje provode Unija i španjolska tijela, mogućnošću Unije da jednostrano poduzme odgovarajuće mjere, odgovarajućim pripisivanjem carina proračunu Unije te mehanizmima za borbu protiv prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije i za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Predviđeni sporazum obuhvaćao bi i područja prometa, okoliša i klime, koordinacije sustava socijalne sigurnosti i prava građana u mjeri u kojoj je to potrebno za doprinos cilju zajedničkog blagostanja u regiji.

Naposljetku, predviđeni sporazum sadržavao bi čvrstu upravljačku strukturu kojom se osiguravaju pravilna provedba sporazuma i autonomija Europske unije, uključujući klauzule o raskidu i suspenziji. Predviđenim sporazumom trebalo bi osnovati upravljačko tijelo nadležno za upravljanje i nadzor nad provedbom i primjenom predviđenog sporazuma, čime bi se olakšalo rješavanje sporova. Upravljačko tijelo trebalo bi donositi odluke i davati preporuke o njegovu razvoju. Države članice, a posebno Španjolska, trebale bi biti dio delegacije koja u upravljačkom tijelu predstavlja Uniju.

Pri provedbi odredaba sporazuma, među ostalim o suspenziji i raskidu, Komisija će uzeti u obzir poseban položaj Španjolske kao susjedne države članice i države članice odgovorne za provedbu određenih dijelova sporazuma u pogledu njegove primjene, provedbe i raskida. U tom kontekstu Španjolska i bilo koja druga država članica mogu zatražiti od Komisije da aktivira primjenu klauzula sporazuma o suspenziji i raskidu.

Komisija će voditi pregovore u skladu s pregovaračkim smjernicama navedenima u prilogu Odluci i uz savjetovanje s posebnim odborom koji imenuje Vijeće te u stalnom i izravnom kontaktu sa španjolskim vlastima.

Komisija će pravodobno i potpuno obavješćivati Europski parlament o pregovorima.

4.PRAVNA OSNOVA

Postupovna pravna osnova za odluku o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Unije i treće zemlje i upućivanju smjernica pregovaraču jest članak 218. stavci 3. i 4. UFEU-a. Osim toga, u mjeri u kojoj bi se o sporazumu pregovaralo i u ime Euratoma jer prilog odluci sadržava pregovaračke smjernice u pogledu pitanja obuhvaćenih Ugovorom o Euratomu, pravna osnova odluke trebala bi uključivati članak 101. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju („EZAE”).

Stoga bi pravnu osnovu predložene odluke trebali činiti članak 218. stavci 3. i 4. UFEU-a i članak 101. EZAE-a. Materijalna pravna osnova za potpisivanje i sklapanje novog sporazuma može se utvrditi tek na kraju pregovora s obzirom na njegov sadržaj.

Preporuka za

ODLUKU VIJEĆA

o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu Gibraltara

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 218. stavke 3. i 4.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 101.,

uzimajući u obzir preporuku Europske komisije,

budući da:

(1)Dana 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) povukla se iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Euratom”).

(2)Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju predviđeni su aranžmani za uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine, uključujući Protokol o specifičnim rješenjima za Gibraltar. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Sporazuma pravo Unije primjenjivalo se na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini tijekom prijelaznog razdoblja koje je završilo 31. prosinca 2020. Protokol se, uz iznimku njegova članka 1., prestao primjenjivati u Gibraltaru nakon isteka prijelaznog razdoblja.

(3)Europska unija i Euroatom, sjedne strane, i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, sklopile su Sporazum o trgovini i suradnji koji je Unija sklopila na temelju Odluke Vijeća (EU) 2021/689 i koji se privremeno primjenjivao od 1. siječnja 2021. Stupio je na snagu 1. svibnja 2021. Sporazum se ne primjenjuje i ne proizvodi učinke u Gibraltaru, koji je isključen iz njegova teritorijalnog područja primjene.

(4)Na sastanku Europskog vijeća od 25. studenoga 2018. u zapisnik je unesena izjava u kojoj se utvrđuje mogućnost sklapanja zasebnih sporazuma između Unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u pogledu Gibraltara te navodi da će se, ne dovodeći u pitanje nadležnosti Unije i uz potpuno poštovanje teritorijalne cjelovitosti njezinih država članica, kako je zajamčena člankom 4. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji, tim zasebnim sporazumima zahtijevati prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske.

(5)Kraljevina Španjolska izrazila je 31. prosinca 2020. želju da Unija uspostavi opsežan i uravnotežen aranžman u pogledu Gibraltara na temelju dogovora postignutog s Ujedinjenom Kraljevinom o mogućem okviru za sporazum o Gibraltaru,

(6)Čini se korisnim sklopiti takav sporazum s obzirom na zemljopisnu blizinu Gibraltara i gospodarsku međuovisnost s Unijom.

(7) Stoga bi trebalo otvoriti pregovore u cilju sklapanja sporazuma između Unije i Euratoma, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu Gibraltara. Komisiju bi trebalo imenovati pregovaračem Unije.

(8)Sporazumom ne bi trebalo dovoditi u pitanje suverenitet i nadležnosti niti utjecati na pravni položaj Kraljevine Španjolske u pogledu suvereniteta i nadležnosti u pogledu Gibraltara.

(9)Sporazumom bi se trebala poštovati teritorijalna cjelovitost njezinih država članica kako je zajamčena člankom 4. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Komisiju se ovlašćuje da u pregovorima dogovori sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o britanskom prekomorskom području Gibraltara.

Pregovori se vode na temelju pregovaračkih smjernica Vijeća koje su navedene u Prilogu ovoj Odluci.

Pregovori se vode uz savjetovanje s Radnom skupinom za Ujedinjenu Kraljevinu.

Članak 2.

Komisija se imenuje pregovaračem Unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL L 29, 31.1.2020., str. 7.
(2)    Kako je definirano u članku 2. Sporazuma o povlačenju.
(3)    Odluka Vijeća (EU) 2021/689 od 29. travnja 2021. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka (SL L 149, 30.4.2021., str. 2.).
(4)    Odluka Vijeća (EU) 2020/2252 od 29. prosinca 2020. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka (SL L 444, 31.12.2020., str 2.).
(5)    Vidjeti bilješku 4.
(6)    SL L 150, 30.4.2021., str. 1. Ispravak SL L 178, 20.5.2021.
(7)    Kao što su Schengenski informacijski sustav (SIS) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1986/2006, Uredbom (EZ) br. 1987/2006, Odlukom Vijeća 2007/533/PUP, vizni informacijski sustav (VIS) u skladu s Uredbom (EZ) br. 767/2008, sustav ulaska/izlaska (EES) u skladu s Uredbom (EU) 2017/2226, Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) u skladu s Uredbom (EU) 2018/1240. Relevantne su i uredbe o interoperabilnosti (odnosno Uredba (EU) 2019/817 i Uredba (EU) 2019/818).
(8)    Članak 11. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).
(9)    Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20).
(10)    Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).
(11)    Uredba (EU) 604/2013.
(12)    Članak 26. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i Direktive 2001/51/EZ.
(13)    Članak 26. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i Direktive 2004/82/EZ.
(14)    Takve boravišne dozvole ne bi bile obuhvaćene područjem primjene Direktive 2003/109/EZ o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem ili drugih direktiva EU-a o zakonitim migracijama.
(15)    Direktiva (EU) 2016/681.
Top

Bruxelles, 20.7.2021.

COM(2021) 411 final

PRILOG

Preporuci za odluku Vijeća

o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu Gibraltara
PRILOG

SMJERNICE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU S UJEDINJENOM KRALJEVINOM VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE 
U POGLEDU GIBRALTARA

I. OPĆI KONTEKST

1.    Dana 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom).

2.    Aranžmani za povlačenje utvrđeni su u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) 1 , uključujući Protokol o posebnim aranžmanima u odnosu na britansko prekomorsko područje Gibraltara (dalje u tekstu „Gibraltar”). Sporazum o povlačenju stupio je na snagu 1. veljače 2020. i njime je predviđeno prijelazno razdoblje tijekom kojeg se pravo Unije 2 primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s tim sporazumom. To je razdoblje završilo 31. prosinca 2020. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Sporazuma o povlačenju na Gibraltar su se primjenjivali prijelazni aranžmani.

3.    Tijekom prijelaznog razdoblja Europska unija i Euratom, s jedne strane i Ujedinjena Kraljevina, s druge strane, pregovarali su o Sporazumu o trgovini i suradnji, koji se privremeno primjenjivao od 1. siječnja 2021. 3 i koji je Unija sklopila na temelju Odluke Vijeća (EU) 2021/689 4 . Stupio je na snagu 1. svibnja 2021. U skladu s izjavom za zapisnik sa sastanka Europskog vijeća od 25. studenoga 2018. o teritorijalnom području primjene sporazuma koje treba sklopiti između Unije i Ujedinjene Kraljevine 5 , člankom 774. stavkom 3. Sporazuma o trgovini i suradnji predviđa se da se Sporazum o trgovini i suradnji ne primjenjuje na Gibraltar i ne proizvodi učinke na tom području. Nadalje, u skladu s navedenom izjavom predviđenim sporazumom „zahtijevat će se prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske”.

4.    Euratom i Ujedinjena Kraljevina sklopili su Sporazum o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, koji se privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2021. i koji je stupio na snagu 1. svibnja 2021 6 . Ovaj se sporazum ne primjenjuje na Gibraltar.

5.    U svojoj izjavi priloženoj odluci o potpisivanju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije, Euratoma i Ujedinjene Kraljevine Komisija je navela da će u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom biti spremna razmotriti svaki zahtjev Španjolske za pokretanje postupka pregovora o posebnom sporazumu o Gibraltaru, pod uvjetom da je on u skladu s pravom Unije i interesima Unije.

6.    Kraljevina Španjolska i Ujedinjena Kraljevina postigle su dogovor o mogućem okviru za sporazum o Gibraltaru, a 31. prosinca 2020. Kraljevina Španjolska pozvala je Komisiju da na temelju tog dogovora započne pregovore o tom sporazumu na razini Unije.

II. SVRHA I PODRUČJE PRIMJENE PREDVIĐENOG SPORAZUMA

7.    Cilj je pregovora uspostaviti širok i uravnotežen sporazum između Unije i Euratoma, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara, s druge strane, s obzirom na poseban zemljopisni položaj Gibraltara, uzimajući u obzir njegov status u skladu s međunarodnim pravom te s obzirom na posebnosti Gibraltara i njegov poseban odnos sa Španjolskom.

8.    Cilj predviđenog sporazuma trebao bi biti postizanje uravnoteženog gospodarskog i socijalnog razvoja Gibraltara i okolnog područja, osobito područja općina koje čine Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar u Kraljevini Španjolskoj.

9.    Predviđenim sporazumom trebala bi se osigurati ravnoteža prava i obveza te postojani ravnopravni uvjeti. Tom se ravnotežom moraju osigurati autonomija pravnog poretka Unije i odlučivanja te zaštita financijskih interesa Unije u skladu s temeljnim načelima Unije.

III. SADRŽAJ PREDVIĐENOG SPORAZUMA

OPĆA NAČELA

10.    Predviđenim sporazumom između Unije i Ujedinjene Kraljevine ne bi se trebali dovoditi u pitanje suverenitet i nadležnosti. On ne bi trebao utjecati na pravni položaj Kraljevine Španjolske u pogledu suvereniteta i nadležnosti u pogledu Gibraltara.

11.    O predviđenom sporazumu između Unije i Ujedinjene Kraljevine trebalo bi pregovarati uz potpuno poštovanje teritorijalne cjelovitosti njezinih država članica, koja je zajamčena člankom 4. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji.

12.    Predviđeni sporazum ne bi trebao spriječiti sklapanje administrativnih aranžmana između Španjolske i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara o pitanjima obuhvaćenima ovim sporazumom u mjeri u kojoj su odredbe tih aranžmana u skladu s odredbama sporazuma i s pravom Unije.

TEMELJ SURADNJE

13.    Poštovanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, demokratskih načela i vladavine prava, uključujući trajnu predanost Ujedinjene Kraljevine poštovanju Europske konvencije o ljudskim pravima te potpora neširenju oružja trebali bi biti ključni elementi predviđenog odnosa. Ključan element odnosa trebala bi biti i borba protiv klimatskih promjena kako je pobliže definirana u postupku UNFCCC-a, a posebno u Pariškom sporazumu. Isto vrijedi i za Program dostojanstvenog rada MOR-a, uključujući otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, radna prava, sigurne radne uvjete, socijalnu zaštitu i socijalni dijalog, pri čemu bi rodna ravnopravnost trebala biti međusektorski cilj. Tim bi se odnosom trebala ponovno potvrditi predanost stranaka promicanju djelotvornog multilateralizma koji se temelji na pravilima.    

14.    S obzirom na važnost protoka podataka predviđenim sporazumom trebala bi se potvrditi predanost stranaka osiguranju visoke razine zaštite osobnih podataka i potpuno poštovati pravila Unije o zaštiti osobnih podataka na temelju potpunog dinamičnog usklađivanja, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Direktivu (EU) 2016/680 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te njihovo tumačenje i nadzor koje vrše Europski odbor za zaštitu podataka te Sud Europske unije.

KRETANJE OSOBA

15.    Cilj predviđenog sporazuma trebao bi biti uklanjanje svih postojećih fizičkih prepreka kretanju osoba između Gibraltara i schengenskog prostora. Sporazumom se ne bi trebalo predvidjeti sudjelovanje Gibraltara u schengenskoj pravnoj stečevini ili njegovo pridruživanje njezinoj provedbi, primjeni i razvoju. Kad je riječ o Gibraltaru, tijela Ujedinjene Kraljevine ne bi trebala imati pristup bazama podataka koje su u skladu s pravom Unije rezervirane za države članice ili zemlje pridružene schengenskoj ili dublinskoj pravnoj stečevini.

16.    Predviđenim sporazumom trebalo bi predvidjeti da Španjolska u Gibraltaru provodi nadzor granica u potpunosti u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom; takve granične kontrole trebale bi obuhvaćati granične kontrole pri ulasku i izlasku na novouspostavljenim graničnim prijelazima u zračnoj luci i luci Gibraltar te nadzor granica u susjednim vodama koje provodi Španjolska.

17.    Predviđenim sporazumom trebalo bi se utvrditi da španjolski službenici graničnog nadzora imaju sve potrebne ovlasti i obveze za provođenje granične kontrole i nadzora, uključujući zabranu ulaska, zaprimanje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uhićenje osoba i oduzimanje imovine te primjenu i uporabu IT sustava, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije. U slučaju da je potrebno poduzeti daljnje mjere, sporazumom bi se trebala predvidjeti obveza tijela Ujedinjene Kraljevine da u pogledu Gibraltara pomažu pri premještaju predmetne osobe ili predmeta nadležnim tijelima Španjolske i olakšavaju ga.

18.    Sporazumom bi se trebalo predvidjeti da se vrijeme provedeno u Gibraltaru računa kao vrijeme provedeno u schengenskom prostoru za potrebe izračuna dopuštenog boravka.

19.    Za uklanjanje fizičkih prepreka, uključujući fizičku infrastrukturu i povezane provjere i kontrole osoba između područja Gibraltara i schengenskog područja potrebne su, kao uvjet, sveobuhvatne zaštitne mjere kako bi se zaštitile sigurnost i cjelovitost schengenskog prostora.

20.    Te bi zaštitne mjere trebale uključivati barem sljedeće:

[Posebna pravila za osobe s boravištem u Gibraltaru]

a)sporazumom bi trebalo predvidjeti da osobe koje zakonito borave u Gibraltaru imaju pristup schengenskom prostoru bez vize u trajanju do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana u skladu s relevantnim odredbama prava Unije. U njihove putovnice neće biti otisnut pečat pri ulasku u schengenski prostor ili izlasku iz njega te će biti izuzete od zahtjeva iz Uredbe o EES-u 7 i Uredbe o ETIAS-u 8 ;

b)sporazumom bi trebalo predvidjeti da se osobama koje zakonito borave u Gibraltaru ne može zabraniti ulazak na područje Gibraltara;

c)sporazumom bi trebalo predvidjeti da stjecanje i zadržavanje prava na boravak u Gibraltaru ovisi o postojanju stvarne veze s Gibraltarom koja se uspostavlja na temelju stvarne i redovite fizičke prisutnosti tijekom odgovarajućeg razdoblja i drugih objektivnih i provjerljivih kriterija, isključujući ulaganja u gospodarstvo i nekretnine Gibraltara ili unaprijed određena financijska plaćanja nadležnim tijelima Gibraltara; sporazumom bi se trebalo predvidjeti da se državljane Ujedinjene Kraljevine, osim onih koji zakonito borave u Gibraltaru u trenutku potpisivanja sporazuma, smatra državljanima trećih zemalja za potrebe podnošenja zahtjeva za boravištem u Gibraltaru i stjecanja boravišta u Gibraltaru nakon potpisivanja sporazuma;

d)prema državljanima Ujedinjene Kraljevine, osim državljana Ujedinjene Kraljevine koji zakonito borave u Gibraltaru u vrijeme potpisivanja sporazuma, treba u svrhu ulaska u Gibraltar i boravka u Gibraltaru postupati kao prema svim ostalim državljanima trećih zemalja;

[Odgovornost za podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (Dublin i Eurodac)]

e)pravila kojima se utvrđuje da bi Španjolska, u suradnji s Ujedinjenom Kraljevinom, bila odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil podnesenih u Gibraltaru u skladu s primjenjivim pravom Unije. Tijela Ujedinjene Kraljevine trebala bi prema potrebi u pogledu Gibraltara pomagati španjolskim tijelima i olakšati im obavljanje njihovih zadaća, među ostalim u pogledu uzimanja otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i onih koji su uhićeni tijekom pokušaja nezakonitog prelaska granice za potrebe sustava Eurodac. Kao posljedica tog ustroja kretanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu između državnog područja država članica i zemalja pridruženih Dublinskom sustavu, s jedne strane, i Gibraltara, s druge strane, ne bi trebalo dovesti do prestanka odgovornosti na temelju Dublinske uredbe;

[Vraćanje/nezakonite migracije]

f)pravila kojima se uspostavlja obveza Španjolske da u suradnji s Ujedinjenom Kraljevinom s državnog područja Gibraltara vrati državljane trećih zemalja s nezakonitim boravkom, među ostalim na granici te da poduzme sve potrebne mjere za provedbu takvih vraćanja u skladu s primjenjivim pravom Unije. Tijela Ujedinjene Kraljevine trebala bi u pogledu Gibraltara prema potrebi pomagati španjolskim tijelima i olakšavati im izvršavanje njihovih zadaća;

g)pravila kojima se osigurava da prema gibraltarskom pravu krijumčarenje migranata bude kažnjivo kao kazneno djelo;

[Odgovornost prijevoznika]

h)pravila kojima se na graničnim prijelazima u luci i zračnoj luci Gibraltar osigurava primjena prava Unije o odgovornosti prijevoznika [članak 26. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i Direktiva 2001/51/EZ] za prijevoz u Gibraltar državljana trećih zemalja koji nemaju potrebne putne isprave za ulazak u schengenski prostor, a koji putuju morem ili zrakom iz treće zemlje te o obvezi takvih prijevoznika da te državljane trećih zemalja vrate u njihovu zemlju odlaska; u sporazumu bi trebalo navesti i da se za države članice Unije Gibraltar ne bi smatrao područjem treće zemlje za potrebe primjene prethodno navedenih pravila o odgovornosti prijevoznika;

[Unaprijed dostavljene informacije o putnicima (Advance Passenger Information)]

i)pravila kojima se osigurava primjena Direktive o unaprijed dostavljenim informacijama o putnicima (API) u Gibraltaru [članak 26. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i Direktive 2004/82/EZ]; Ujedinjena Kraljevina trebala bi u pogledu Gibraltara predvidjeti da se za letove koji dolaze izvan schengenskog prostora i slijeću u zračnu luku Gibraltar, unaprijed dostavljene informacije o putnicima (API) prenose španjolskim tijelima koja provode granične kontrole.

[Vize i boravišne dozvole]

j)predviđenim sporazumom trebala bi se utvrditi isključiva nadležnost Španjolske za izdavanje viza za kratkotrajni boravak u Gibraltaru na temelju prava Unije;

k)pravila kojima se predviđa da bi Španjolska bila jedina nadležna za izdavanje ili produljenje viza za dugotrajni boravak koje vrijede za Gibraltar. Takve vize za dugotrajni boravak mogu se izdati ili produljiti samo ako su ispunjeni relevantni uvjeti u skladu s pravom primjenjivim na području Gibraltara, što trebaju utvrditi tijela Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara; Španjolska može odbiti izdati ili produljiti vizu na temelju upozorenja u Schengenskom informacijskom sustavu; sporazumom bi se predvidjelo da izdavanje vize za dugotrajni boravak koja vrijedi za Gibraltar ne obvezuje državu članicu da iz Schengenskog informacijskog sustava povuče upozorenje u svrhu odbijanja ulaska;

l)pravila kojima se predviđa da Španjolska bude nadležna za izdavanje ili produljenje boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja koje vrijede za Gibraltar na temelju zahtjeva nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara za osobe koje ispunjavaju relevantne uvjete u skladu s pravom primjenjivim na području Gibraltara i pod uvjetom da su ispunjena pravila koja se temelje na točki 20. podtočki (c). Španjolska može odbiti izdati boravišnu dozvolu na temelju upozorenja u Schengenskom informacijskom sustavu; sporazumom bi se predvidjelo da izdavanje ili produljenje boravišne dozvole koja vrijedi za Gibraltar ne obvezuje državu članicu da iz Schengenskog informacijskog sustava povuče upozorenje u svrhu odbijanja ulaska. U sporazumu bi trebalo navesti da su boravišne dozvole jasno označene kao valjane za Gibraltar. Kad je riječ o Gibraltaru, tijela Ujedinjene Kraljevine mogu biti ovlaštena za izdavanje tih boravišnih dozvola pod određenim uvjetima;

m)pravila kojima se zahtijeva da se boravišne dozvole i vize za dugotrajni boravak koje je Gibraltar već izdao državljanima trećih zemalja koji zakonito borave u Gibraltaru u trenutku stupanja na snagu sporazuma zamijene boravišnim dozvolama izdanima u skladu sa Sporazumom u roku od dvije godine od njegova stupanja na snagu. Sporazumom bi trebalo predvidjeti da se postojeće boravišne dozvole prijavljuju Španjolskoj, koja može obavljati provjere u relevantnim bazama podataka i zatražiti od nadležnih tijela Gibraltara da te dozvole povuku zbog razloga javnog poretka ili unutarnje sigurnosti;

[Sigurnost]

n)pravila o razmjeni operativnih informacija u pogledu Gibraltara između tijela Ujedinjene Kraljevine i tijela država članica, uključujući informacije o kaznenoj evidenciji i informacije o traženim i nestalim osobama i predmetima, na zahtjev ili na vlastitu inicijativu; ako je to relevantno za sprečavanje, otkrivanje ili istragu teških kaznenih djela u Gibraltaru ili u državama članicama, izvršenje kazne ili naloga za oduzimanje slobode, zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje; tijela Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara nemaju pristup bazama podataka uspostavljenima na temelju prava Unije;

o)pravila o suradnji u pogledu Gibraltara između tijela Ujedinjene Kraljevine te Europola i Eurojusta u skladu s aranžmanima za suradnju s trećim zemljama utvrđenima u relevantnom zakonodavstvu Unije, uključujući pravila o razmjeni osobnih podataka između tih agencija i nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara.

p)pravila kojima se predviđa mogućnost prekogranične operativne suradnje, kao što su mogućnost prekograničnog nadzora, prekogranične potjere za osumnjičenicima za kaznena djela te organiziranja zajedničkih ophodnji i drugih zajedničkih operacija;

q)pravila prema kojima je Ujedinjena Kraljevina u pogledu Gibraltara dužna zahtijevati da se podaci iz PNR-a za sve dolazne letove u zračnu luku Gibraltar stave na raspolaganje španjolskim tijelima u skladu s Direktivom o PNR-u [Direktiva (EU) 2016/681]; U tu bi svrhu sporazumom trebalo predvidjeti da se za potrebe primjene Direktive o PNR-u Gibraltar ne smatra područjem treće zemlje.

r)pravila kojima se propisuje provođenje pojačanih policijskih kontrola u područjima u blizini kopnene granice između Španjolske i područja Gibraltara, kako za potrebe izvršavanja zakonodavstva tako i za potrebe migracija;

s)pravila kojima se u Gibraltaru predviđa primjena pravila Unije o vatrenom oružju [Direktiva o vatrenom oružju (EU) 2021/555]; sporazumom bi se trebalo predvidjeti da tijela Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara uspostave odobrenja za izvoz te mjere za uvoz i provoz kojima se provodi članak 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta;

t)pravila kojima se u Gibraltaru predviđa primjena pravila Unije o prekursorima eksploziva [Uredba (EU) 2019/1148];

u)pravila kojima se osigurava da je trgovina nedopuštenim drogama kažnjivo u skladu s pravom Unije kažnjivo kao kazneno djelo i u skladu s pravom Gibraltara te pravila koja se odnose na opojne droge i psihotropne tvari;

v)pravilo kojim se od Ujedinjene Kraljevine zahtijeva da u pogledu Gibraltara osigura da se osobama kojima bi inače bio zabranjen ulazak u schengenski prostor, među ostalim zbog toga što ih se smatra prijetnjom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, spriječi i zabrani napuštanje područja Gibraltara i ulazak u schengenski prostor; s obzirom na to, sporazumom bi se uspostavio sustav prethodne prijave ili prethodnog odobrenja za osobe s boravištem u Gibraltaru kako bi se omogućilo putovanje u schengenski prostor.

[Pravni okvir za učinkovitu pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima u ključnim područjima]

w)Sporazumom bi se trebao osigurati pravni okvir kojim se omogućuje učinkovita pravosudna suradnja u kaznenim stvarima u ključnim područjima, koji bi trebao uključivati barem sljedeće:

-odredbe kojima se osigurava primjena Konvencije Vijeća Europe o izručenju i njezinih dodatnih protokola na Gibraltar,

-odredbe kojima se osigurava primjena relevantnih konvencija Vijeća Europe o uzajamnoj pravnoj pomoći i njihovih dodatnih protokola na Gibraltar, i

-odredbe kojima se osigurava primjena relevantnih konvencija Vijeća Europe o zamrzavanju i oduzimanju imovine na Gibraltar.

21.    Prema predviđenom sporazumu stranke bi se trebale pobrinuti da se njihovim zakonima omogući prelazak između Unije i Gibraltara bez kontrola na graničnom prijelazu.

22.    Predviđenim sporazumom trebalo bi predvidjeti mehanizam kojim će se budući relevantni razvoj prava Unije, prema potrebi, odražavati u prilagodbama sporazuma; sporazum bi trebao sadržavati i odredbu prema kojoj će Unija raskinuti dio sporazuma koji se odnosi na kretanje osoba u slučaju da se prilagodba ne izvrši.

23.    Predviđenim sporazumom trebala bi se utvrditi obveza prihvaćanja svih aktivnosti institucija Unije i država članica povezanih sa schengenskom evaluacijom na području Gibraltara.

24.    U slučaju nepoštovanja uspostavljenih zaštitnih mjera predviđenim sporazumom trebala bi se utvrditi mogućnost da Unija jednostrano suspendira sve odredbe povezane s kretanjem osoba između Unije i Gibraltara.

25.    Predviđenim sporazumom trebao bi se utvrditi mehanizam za ocjenu provedbe tog dijela sporazuma. Nakon prve četiri godine provedbe i ne dovodeći u pitanje točku 57., sporazumom bi trebalo predvidjeti da svaka stranka može odlučiti o tome hoće li nastaviti ili raskinuti sporazum.

GOSPODARSTVO I TRGOVINA

RAVNOPRAVNA TRŽIŠNA PRAVILA    

26.    S obzirom na geografsku blizinu i gospodarsku međuovisnost Unije i Gibraltara predviđenim sporazumom trebalo bi osigurati otvoreno i pošteno tržišno natjecanje, a sporazum bi trebao sadržavati čvrste obveze kojima će se osigurati ravnopravna tržišna pravila te pridonijeti održivom razvoju. Te obveze trebaju uzeti u obzir područje primjene i dubinu predviđenog sporazuma, cjelokupni odnos i gospodarsku povezanost. Predviđenim sporazumom trebali bi se tijekom vremena poštovati visoki standardi, pri čemu bi se standardi Unije i međunarodni standardi koji se primjenjuju u EU-u 9 trebali primjenjivati kao referentna točka, posebno u područjima državnih potpora, radnih i socijalnih standarda, okoliša i klime, poreznih pitanja, sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma te drugih regulatornih mjera i praksi u tim područjima. Predviđenim sporazumom trebalo bi osigurati pošteno natjecanje luke Gibraltar s drugim europskim lukama, osobito s lukom Algeciras, uključujući, među ostalim usluge opskrbe gorivom.

27.    Ne dovodeći u pitanje točke 62. i 65., njime bi trebalo obuhvatiti odgovarajuće mehanizme kojima se osiguravaju učinkovita primjena, provedba i rješavanje sporova, uključujući odgovarajuća pravna sredstva. Predviđenim sporazumom trebale bi se predvidjeti i samostalne mjere za brzo reagiranje na narušavanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja u relevantnim područjima s normama Unije kao referentnom točkom.

28.    Upravljačko tijelo trebalo bi biti ovlašteno raditi na razvoju razine zaštite te mijenjati obveze koje se odnose na ravnopravne uvjete tržišnog natjecanja kako bi se s vremenom uključila dodatna područja ili utvrdili viši standardi.

Državne potpore

29.    Kad je riječ o državnim potporama, predviđenim sporazumom trebala bi se osigurati primjena pravila o državnim potporama na Gibraltar i u Gibraltaru na temelju pravila Unije kao referentne točke te bi se trebali predvidjeti mehanizmi za rad na razvoju tih pravila tijekom vremena kako bi se izbjeglo narušavanje trgovine ili tržišnog natjecanja. Unija i Ujedinjena Kraljevina trebale bi se u pogledu Gibraltara obvezati i na učinkovitu provedbu, među ostalim upravnim i sudskim postupcima, te na učinkovite pravne lijekove.Radni i socijalni standardi

30.    Kad je riječ o radnim i socijalnim standardima, predviđenim sporazumom trebalo bi osigurati da Unija i Ujedinjena Kraljevina u pogledu Gibraltara tijekom vremena održavaju visoku razinu zaštite, pri čemu su referentni standardi Unije, barem u odnosu na sljedeća područja: temeljna radna prava standardi sigurnosti na radu pravedni radni uvjeti i standardi zapošljavanja prava na informiranje i savjetovanje na razini poduzeća i restrukturiranje poduzeća. Njime bi se trebala osigurati i učinkovita provedba na nacionalnoj razini.

Okoliš i klima

31.    Kad je riječ o okolišu i klimi, predviđenim sporazumom trebalo bi se osigurati da Unija i Ujedinjena Kraljevina u pogledu Gibraltara tijekom vremena održavaju visoku razinu zaštite, pri čemu su referentni standardi Unije, barem u odnosu na sljedeća područja koja su relevantna za zemljopisni kontekst Gibraltara:

pristup informacijama o okolišu javno sudjelovanje i pristup sudskoj zaštiti u pitanjima okoliša procjena utjecaja na okoliš i strateška procjena utjecaja na okoliš emisije u zrak i kvaliteta zraka očuvanje prirode i biološke raznolikosti gospodarenje otpadom, uključujući u luci Gibraltar emisije buke zaštita i očuvanje vodenog i morskog okoliša, uključujući u lučkim uređajima za prihvat u luci Gibraltar sprečavanje, smanjenje i uklanjanje rizika za zdravlje ljudi i životinja ili za okoliš, koji proizlaze iz proizvodnje, uporabe, otpuštanja i odlaganja kemijskih tvari te klimatske promjene, posebno emisije i uklanjanje stakleničkih plinova, uključujući učinkovite sustave određivanja cijena ugljika.

32.    Predviđenim sporazumom trebalo bi osigurati da Unija i Ujedinjena Kraljevina u pogledu Gibraltara poštuju načelo predostrožnosti i načelo preventivnog djelovanja, načelo da se šteta nanesena okolišu popravlja ponajprije na samom izvoru, načelo da se zaštita okoliša uključi u izradu politika te načelo da onečišćivač plaća. Njime bi se trebala osigurati i učinkovita provedba na nacionalnoj razini.

Izravno oporezivanje

33.    Kad je riječ o izravnom oporezivanju, predviđenim sporazumom trebala bi se priznati načela dobrog upravljanja u području oporezivanja, uključujući globalne standarde o transparentnosti i razmjeni informacija, pravednom oporezivanju i standardima OECD-a za suzbijanje smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS) te obvezati Uniju i Ujedinjenu Kraljevinu na njihovu primjenu u pogledu Gibraltara. Predviđenim sporazumom trebalo bi osigurati da Gibraltar tijekom vremena primjenjuje relevantne ključne standarde oporezivanja koji se primjenjuju unutar Unije u vezi s razmjenom informacija na zahtjev, na vlastitu inicijativu i automatski. Njime bi se isto tako trebalo osigurati da Gibraltar primjenjuje standarde koji se primjenjuju u Uniji na suzbijanje izbjegavanja poreza i na javno izvješćivanje kreditnih institucija i investicijskih društava po zemljama. Predviđenim sporazumom trebala bi se ponovno potvrditi obveza Unije i Ujedinjene Kraljevine da u pogledu Gibraltara suzbijaju štetne porezne mjere, uzimajući u obzir akcijski plan skupine G20 i OECD-a za suzbijanje smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS) te osigurati da se Ujedinjena Kraljevina u pogledu Gibraltara obveže na Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja.Drugi instrumenti za trgovinu i održivi razvoj

34.    Predviđenim sporazumom trebao bi se s pomoću trgovine i ulaganja promicati održivi razvoj, uzimajući u obzir najnoviji pristup EU-a, razmjerno odnosu s Ujedinjenom Kraljevinom u pogledu Gibraltara.

Suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma

35.    Predviđeni sporazum trebao bi sadržavati obveze za potporu međunarodnim nastojanjima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma i borbu protiv toga te osigurati da Ujedinjena Kraljevina u pogledu Gibraltara primjenjuje standarde o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se primjenjuju u Uniji.

TRGOVINA ROBOM    

36.    Cilj predviđenog sporazuma trebao bi biti uklanjanje fizičkih prepreka slobodnom kretanju robe između Gibraltara i Unije. Kao uvjet za uklanjanje fizičkih prepreka, uključujući fizičku infrastrukturu ili kontrolne točke te povezane provjere i kontrole robe između Gibraltara i Unije, potrebni su sveobuhvatni aranžmani radi zaštite cjelovitosti jedinstvenog tržišta i carinske unije te financijskih interesa Unije.

37.    Predviđeni sporazum stoga bi trebao biti usmjeren na osiguravanje carinske unije u skladu s člankom XXIV. GATT-a iz 1994. između Unije i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara i trebao bi sadržavati aranžmane kojima se osigurava da se relevantne odredbe prava Unije, posebno u području robe, primjenjuju na Gibraltar i u Gibraltaru, uključujući:

-carinsko zakonodavstvo kako je definirano u Carinskom zakoniku Unije, uključujući zabrane i ograničenja, sigurnosne mjere i kontrole fizičkog kretanja gotovine, uz iznimku Unijinih sporazuma o slobodnoj trgovini,

-zajedničku vanjsku tarifu, carine i mjere trgovinske politike Unije, uključujući instrumente trgovinske zaštite (TDI) i trgovinske statističke podatke,

-zakonodavstvo o trošarinama i porezu na dodanu vrijednost (PDV), uključujući zakonodavstvo o uslugama, kako bi se Gibraltar uključio u Unijino područje PDV-a i trošarina,

-zakonodavstvo o administrativnoj suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći među državama članicama Unije, među ostalim u poreznim i carinskim pitanjima te radi naplate potraživanja povezanih s porezima i carinama,

-sustave dozvola relevantne za uvozi i izvoz i

-zahtjeve i norme za proizvode koji se primjenjuju na jedinstvenom tržištu, među ostalim na duhan i srodne proizvode te sanitarne i fitosanitarne mjere.

38.    Aranžmani bi posebno trebali uključivati odredbe o carinskoj i poreznoj suradnji te o razmjeni informacija radi sprečavanja prijevara, krijumčarenja, posebno proizvoda koji podliježu trošarinama ili posebnim porezima kao što su duhanski proizvodi te trgovine drogom, trgovine vatrenim oružjem i prekursorima eksploziva, uključujući kretanja gotovine te s time povezanog pranja novca i financiranja terorizma i borbe protiv toga. Carinska suradnja trebala bi obuhvaćati i koordinaciju carinskih provjera, suradnju u zajedničkim operacijama te posebne oblike suradnje koji su na snazi u Uniji.

39.    Ako pravo Unije koje se primjenjuje u Gibraltaru državama članicama Unije osigurava određeno diskrecijsko pravo, Ujedinjena Kraljevina trebala bi se uskladiti s mjerama koje je Španjolska donijela pri primjeni tog diskrecijskog prava, uključujući u pogledu razine oporezivanja robe. Konkretno, predviđeni sporazum trebao bi sadržavati odredbe kojima se u Gibraltaru osigurava primjena sustava oporezivanja robe usklađenog sa španjolskim poreznim sustavom. Tim usklađivanjem smanjila bi se razlika u maloprodajnim cijenama u odnosu na Španjolsku za proizvode koji podliježu trošarinama ili posebnim porezima, posebno za alkohol, gorivo i duhanske proizvode, kako bi se spriječilo preusmjeravanje trgovine ili krijumčarenje.

40.    Predviđeni sporazum trebao bi sadržavati aranžmane kojima se osigurava da roba iz Gibraltara ne može ući na područje carinske unije, a da prethodno nije prijavljena i podvrgnuta potrebnim provjerama i kontrolama koje su obvezne na bilo kojoj drugoj ulaznoj točki carinske unije na temelju relevantnih odredaba prava Unije koje se primjenjuju na Gibraltar i u Gibraltaru. Potrebne provjere i kontrole mogu se provoditi u Gibraltaru ili na drugim točkama ulaska na područje carinske unije ako postoji odgovarajuća infrastruktura. Predviđeni sporazum trebao bi sadržavati odredbe kojima se osigurava da sve carinske, sanitarne i fitosanitarne mjere te sve druge kontrole i provjere na graničnim prijelazima ili u carinskim uredima u Gibraltaru provode ili španjolska tijela ili barem da ih zajednički provode nadležna španjolska tijela i nadležna tijela u Gibraltaru. U svrhu provjera i kontrola trebalo bi uspostaviti granične kontrolne postaje i carinske urede u luci i zračnoj luci Gibraltar, a posebno bi bila obvezna upotreba sustava TRACES. Španjolska tijela trebala bi imati stalan i neprekidan potpun elektronički pristup relevantnim informatičkim carinskim sustavima/sustavima sanitarnih i fitosanitarnih kontrola/sustavima neizravnih poreza nadležnih tijela u Gibraltaru za potrebe kontrola i provjera u stvarnom vremenu.

41.    Predviđeni sporazum trebao bi sadržavati i odredbe kojima se omogućuje praćenje svih drugih aktivnosti nadležnih tijela u Gibraltaru, posebno tijela za nadzor tržišta, povezanih s provedbom i primjenom odredaba prava Unije koje se primjenjuju na temelju predviđenog sporazuma, uključujući pravo predstavnika Unije da budu prisutni u Gibraltaru i da imaju pristup relevantnim informatičkim sustavima nadležnih tijela u Gibraltaru.

42.    Predviđeni sporazum trebao bi uključivati i mogućnost da Unija jednostrano poduzme odgovarajuće mjere, uključujući ponovno uvođenje uklonjene fizičke infrastrukture i povezanih provjera i kontrola robe te povlačenje svih trgovinskih povlastica koje su odobrene u slučaju nedovoljne ili nepravilne primjene odredaba predviđenog sporazuma, pogrešaka, nepravilnosti u postupanju ili zlouporaba koje su počinila tijela Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara, nedostatka suradnje, nepravilnosti ili prijevara ili ozbiljnih gospodarskih, društvenih ili ekoloških poteškoća ili preusmjeravanja trgovine.

43.    Predviđenim sporazumom trebalo bi utvrditi mehanizam kojim se budući relevantni razvoj prava Unije, kao što je primjerice u pogledu mehanizma za graničnu prilagodbu emisija ugljika, može prema potrebi odraziti u prilagodbama sporazuma i kojim će se osigurati odgovarajuće mjere u slučaju da se potrebna prilagodba ne ostvari.

44.    Predviđenim sporazumom trebalo bi utvrditi i odgovarajuće pripisivanje carina naplaćenih u Gibraltaru ili u ime tijela Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara proračunu Unije. Predviđeni sporazum trebao bi sadržavati i aranžmane za borbu protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima Unije ili financijskim interesima Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara.

PROMET

45.    Podložno prethodnom dogovoru između Španjolske i Ujedinjene Kraljevine o zračnoj luci Gibraltar, predviđenim sporazumom trebalo bi

(a) osigurati da usluge zračnog prometa između Gibraltara i točaka na području Unije pružaju samo zračni prijevoznici Unije; i

(b) obuhvatiti odgovarajuće odredbe o sigurnom, zaštićenom i okolišno prihvatljivom funkcioniranju zračne luke Gibraltar i o poštenom tržišnom natjecanju između zračne luke Gibraltar i zračnih luka Unije.

46.    Predviđenim sporazumom trebalo bi omogućiti cestovni prijevoz robe i putnika između stranaka pod uvjetom da su te djelatnosti prijevoza ograničene na susjedno pogranično područje.

POSEBNA PODRUČJA SURADNJE

OKOLIŠ

47.    Predviđenim sporazumom trebali bi se utvrditi aranžmani pojačane suradnje između nadležnih tijela u području okoliša, uključujući olakšavanje znanstvenog istraživanja morskog okoliša. Sporazumom bi se trebala predvidjeti razina zaštite okoliša jednaka standardima Unije. Može se operacionalizirati administrativnim aranžmanima između Španjolske i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara u svim relevantnim područjima, uključujući melioraciju zemljišta.

PRAVA RADNIKA (uključujući koordinaciju sustava socijalne sigurnosti)    

48.    Predviđenim sporazumom trebalo bi osigurati da građani Unije koji zakonito borave u Španjolskoj i državljani Ujedinjene Kraljevine koji zakonito borave u Gibraltaru, uz iznimku onih koji su pravo boravka stekli nakon potpisivanja predviđenog sporazuma u skladu s točkom 20. podtočkom (c) i točkom 20. podtočkom (m), u Gibraltaru, odnosno Španjolskoj uživaju pravo na obavljanje djelatnosti kao zaposlene osobe i na obavljanje takve djelatnosti u skladu s pravilima koja se primjenjuju na državljane Ujedinjene Kraljevine u Gibraltaru i na građane EU-a u Španjolskoj. Kako bi se to pravo u potpunosti ostvarilo, oni bi trebali uživati i sva prava koja proizlaze iz prava EU-a koja se dodjeljuju mobilnim radnicima, uključujući pravo na ulazak u Gibraltar i Španjolsku i napuštanje Gibraltara i Španjolske, boravak tijekom rada, stjecanje prava na stalni boravak i mogućnost korištenja zaštitnih mjera ako Ujedinjena Kraljevina, odnosno Španjolska želi ograničiti njihova prava u Gibraltaru, odnosno Španjolskoj.

49.    Predviđenim sporazumom trebalo bi zabraniti svaku diskriminaciju na temelju državljanstva u Gibraltaru i Španjolskoj u odnosu na korisnike Sporazuma, kako je utvrđeno u relevantnoj pravnoj stečevini Unije, osobito u pogledu uvjeta života, zapošljavanja i rada.

50.    Odgovarajuća prava trebala bi se dodijeliti i članovima obitelji korisnika Sporazuma, kako je utvrđeno u relevantnim pravilima Unije, bez obzira na njihovo državljanstvo.

51.    Budući da je zaštita prava socijalne sigurnosti ključna kako bi se zajamčio učinkovit prekogranični rad, odredbe o pravima radnika iz predviđenog sporazuma trebalo bi dopuniti odredbama o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Sporazumom bi se posebno trebalo osigurati da njegovi korisnici koji rade ili su radili u Gibraltaru uživaju visoku razinu zaštite socijalne sigurnosti te bi se njime trebalo poštovati temeljno načelo jednakog postupanja.

52.    Korisnici sporazuma koji su uključeni kao upućeni radnici u uslužnom sektoru na temelju 4. modaliteta uživaju prava iz točaka od 48. do 51., u mjeri u kojoj se ona na njih odnose, samo u pogledu usluga koje su i lokalno proizvedene i koriste se u susjednom pograničnom području.

PITANJA POVEZANA S EURATOMOM

53.    Predviđenim se sporazumom mogu obuhvatiti relevantna pitanja uređena Ugovorom o Euratomu i njegovim sekundarnim zakonodavstvom, osobito, ali ne ograničavajući se na odredbe koje se odnose na zdravlje i sigurnost, zajedničko nuklearno tržište i nuklearne zaštitne mjere.

FINANCIJSKI MEHANIZAM

54.    Trebalo bi uspostaviti financijski mehanizam za promicanje kohezije između Gibraltara i Campo de Gibraltara, primjerice u pogledu osposobljavanja i zapošljavanja. Obje stranke trebale bi osigurati financiranje tog mehanizma. Mehanizam bi trebao uključivati mjere za zaštitu financijskih interesa Unije od prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti i nepravilnosti.

INSTITUCIONALNE ODREDBE

STRUKTURA

55.    Predviđeni sporazum trebao bi biti ugrađen u opći okvir upravljanja koji obuhvaća sva područja suradnje te, prema potrebi, sporazume i aranžmane kojima se dopunjuje predviđeni sporazum.

56.    Predviđenim sporazumom trebalo bi omogućiti njegovo periodično preispitivanje.

57.    Predviđeni sporazum trebalo bi sklopiti na neodređeno razdoblje i mogao bi se raskinuti na zahtjev bilo koje stranke, uz prethodnu obavijest drugoj stranci tri mjeseca unaprijed.

UPRAVLJANJE

58.    Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje predviđenog sporazuma, njime bi se trebali uspostaviti djelotvorni i učinkoviti aranžmani za upravljanje sporazumom, nadzor nad njime te njegovu primjenu i preispitivanje te za rješavanje sporova i provedbu, uz potpuno poštovanje autonomije pravnih poredaka stranaka.

59.    Predviđenim sporazumom trebalo bi omogućiti uvođenje autonomnih mjera, uključujući suspenziju primjene sporazuma te svih dopunskih sporazuma u cijelosti ili djelomično, u slučaju povrede temeljnih elemenata.

60.    Predviđenim sporazumom trebalo bi osnovati upravljačko tijelo nadležno za upravljanje provedbom i primjenom predviđenog sporazuma i nadzor nad njima, čime bi se olakšalo rješavanje sporova. Trebalo bi donositi odluke i davati preporuke o razvoju sporazuma. Države članice, uključujući Španjolsku, trebale bi biti dio delegacije koja u upravljačkom tijelu predstavlja Uniju.

61.    Upravljačko tijelo trebalo bi se sastojati od predstavnikâ stranaka na odgovarajućoj razini, sporazumno donositi odluke i sastajati se onoliko često koliko je potrebno za izvršavanje njegovih zadaća. To bi tijelo prema potrebi moglo osnivati specijalizirane pododbore koji bi mu pomagali u izvršavanju zadaća.

62.    Kad je riječ o odredbama prava Unije koje se primjenjuju na Gibraltar, institucije, posebno Sud Europske unije te tijela, uredi i agencije Unije trebali bi, u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu (Gibraltar) te fizičke i pravne osobe s boravištem ili poslovnim nastanom na području Gibraltara, imati ovlasti koje su im dodijeljene pravom Unije. Sud Europske unije trebao bi imati nadležnost u skladu s Ugovorima.

63.    Predviđeni sporazum trebao bi sadržavati odgovarajuće aranžmane za rješavanje sporova koje provodi neovisno arbitražno vijeće čije su odluke obvezujuće za stranke i za provedbu, uključujući odredbe za svrsishodno rješavanje problema.

64.    Ako se u sporu postavi pitanje tumačenja prava Unije, što može učiniti i svaka stranka, arbitražno vijeće trebalo bi pitanje uputiti Sudu Europske unije kao jedinom arbitru prava Unije, koji će donijeti obvezujuću presudu. Arbitražno vijeće trebalo bi riješiti spor u skladu s presudom Suda Europske unije.

65.    Ako stranka u razumnom roku ne poduzme mjere kako bi postupila u skladu s obvezujućim rješenjem spora, druga stranka imat će pravo zatražiti financijsku naknadu ili poduzeti razmjerne i privremene mjere, uključujući suspenziju svojih obveza u okviru predviđenog sporazuma.

66.    U slučaju da jedna stranka navodno krši svoje obveze iz sporazuma, druga stranka imala bi pravo na privremene korektivne mjere, uključujući suspenziju dijela ili cijelog sporazuma, koje su razmjerne navodnom kršenju i njegovu gospodarskom i društvenom učinku te pod uvjetom da ta stranka pokrene postupak rješavanja sporova u pogledu navodnog kršenja.

IZNIMKE I ZAŠTITNE MJERE

67.    Predviđenim sporazumom trebale bi se utvrditi odgovarajuće iznimke. Te iznimke uključuju objavu informacija o sigurnosnim interesima stranaka.

VJERODOSTOJNI JEZICI

68.    Predviđeno partnerstvo trebalo bi biti jednako vjerodostojno na svim službenim jezicima Unije i u tu svrhu sadržavati jezičnu klauzulu.

(1)      SL L 29, 31.1.2020., str. 7.
(2)      Kako je definirano u članku 2. Sporazuma o povlačenju.
(3)

     Odluka Vijeća (EU) 2020/2252 od 29. prosinca 2020. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka (SL L 444, 31.12.2020., str. 2.).

(4)      Odluka Vijeća (EU) 2021/689 od 29. travnja 2021. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka (SL L 149, 30.4.2021., str. 2.).
(5)      „Nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti Uniju, Gibraltar više neće biti obuhvaćen teritorijalnim područjem primjene sporazuma koje će sklopiti Unija i Ujedinjena Kraljevina. Međutim, time se ne isključuje mogućnost sklapanja zasebnih sporazuma između Unije i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara. Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Unije te uz potpuno poštovanje teritorijalne cjelovitosti njezinih država članica, kako je zajamčeno člankom 4. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji, u tim zasebnim sporazumima zahtijevat će se prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske.”
(6)      Vidjeti bilješku 4.
(7)

     Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.)

(8)         Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1).
(9)      Uključujući sve temeljne konvencije MOR-a.
Top