EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0314

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za trgovinu osnovanom Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama u pogledu donošenja poslovnika Odbora za trgovinu

COM/2021/314 final

Bruxelles, 21.6.2021.

COM(2021) 314 final

2021/0147(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za trgovinu osnovanom Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama u pogledu donošenja poslovnika Odbora za trgovinu


OBRAZLOŽENJE

1.Predmet prijedloga

Ovaj se prijedlog odnosi na odluku kojom se utvrđuje stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama („Sporazum”) u vezi s predviđenim donošenjem poslovnika Odbora za trgovinu.

2.Kontekst prijedloga

2.1.Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

Sporazumom se uspostavlja područje slobodne trgovine između Unije i Vijetnama, a njegovi ciljevi su liberalizirati i olakšati trgovinu i ulaganja između stranaka. Ti ciljevi proizlaze iz šire namjere stranaka da ojačaju svoje gospodarske, trgovinske i ulagačke odnose u skladu s ciljem održivog razvoja te da promiču trgovinu i ulaganja u skladu sa Sporazumom vodeći računa o visokom stupnju zaštite okoliša i rada te relevantnim međunarodno priznatim normama i sporazumima. Sporazum je stupio na snagu 1. kolovoza 2020.

2.2.Odbor za trgovinu

Člankom 17.1. Sporazuma osniva se Odbor za trgovinu. Člankom 17.2. Sporazuma osniva se pet specijaliziranih odbora, odnosno Odbor za trgovinu robom, Odbor za carine, Odbor za sanitarne i fitosanitarne mjere, Odbor za ulaganja, trgovinu uslugama, elektroničku trgovinu i javnu nabavu te Odbor za trgovinu i održivi razvoj. Člankom 17.3. osnivaju se i dvije radne skupine, odnosno Radna skupina za prava intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla i Radna skupina za motorna vozila i njihove dijelove.

Odbor za trgovinu sastoji se od predstavnika stranaka i, osim ako odluči drukčije, sastaje se jednom godišnje ili u hitnim slučajevima na zahtjev stranke. Odborom za trgovinu supredsjedaju ministar industrije i trgovine Vijetnama i član Europske komisije nadležan za trgovinu.

Odbor za trgovinu, specijalizirani odbori i radne skupine odgovorni su za provedbu i primjenu Sporazuma u svojim područjima.

2.3.Predviđeni akt Odbora za trgovinu

Odbor za trgovinu može donijeti svoj poslovnik („predviđeni akt”) u skladu s člankom 17.1. stavkom 4. točkom (f) Sporazuma.

3.Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije trebalo bi imati za cilj donošenje poslovnika Odbora za trgovinu, kako je predviđeno Sporazumom.

4.Pravna osnova

4.1.Postupovna pravna osnova

4.1.1.Načela

Člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđeno je donošenje odluka kojima se utvrđuju „stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma”.

Pojam „akti koji proizvode pravne učinke” obuhvaća akte koji proizvode pravne učinke na temelju pravila međunarodnog prava kojima se uređuje predmetno tijelo. Obuhvaća i instrumente koji nemaju obvezujući učinak na temelju međunarodnog prava, ali postoji mogućnost da „presudno utječu na sadržaj propisa koje donese zakonodavac Unije” 1 .

4.1.2.Primjena na ovaj predmet

Odbor za trgovinu tijelo je osnovano na temelju sporazuma, odnosno Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama.

Akt koji Odbor za trgovinu treba donijeti akt je koji proizvodi pravne učinke.

Predviđeni akt obvezujući je i njime se ne dopunjuje se niti mijenja institucionalni okvir sporazuma.

Stoga je postupovna pravna osnova za predloženu odluku članak 218. stavak 9. UFEU-a.

4.2.Materijalna pravna osnova

4.2.1.Načela

Materijalna pravna osnova za odluku na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a prije svega ovisi o cilju i sadržaju predviđenog akta o kojemu se zauzima stajalište u ime Unije. Ako predviđeni akt ima dva cilja ili elementa te ako se može utvrditi da je jedan od ta dva cilja ili elementa glavni, a drugi samo sporedan, odluka na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a mora se temeljiti na samo jednoj materijalnoj pravnoj osnovi, naime onoj koju zahtijeva glavni ili prevladavajući cilj ili element.

4.2.2.Primjena na ovaj predmet

Glavni cilj i sadržaj predviđenog akta odnose se na zajedničku trgovinsku politiku i međunarodni prijevoz.

Stoga je materijalna pravna osnova predložene odluke Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1., članak 100. stavak 2. i članak 207. stavak 4. prvi podstavak.

4.3.Zaključak

Pravna osnova predložene odluke trebali bi biti članak 91. stavak 1., članak 100. stavak 2. i članak 207. stavak 4. UFEU-a, u vezi s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a.

5.Objava predviđenog akta

Predviđeno je da se Odluka za trgovinu objavi nakon njezina donošenja.

2021/0147 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za trgovinu osnovanom Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama u pogledu donošenja poslovnika Odbora za trgovinu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1., članak 100. stavak 2. i članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama („Sporazum”) Unija je sklopila Odlukom Vijeća (EU) 2020/753 2 i stupio je na snagu 1. kolovoza 2020. 

(2)U skladu s člankom 17.1. stavkom 4. točkom (f) Sporazuma Odbor za trgovinu može donijeti svoj poslovnik.

(3)Kako je utvrđeno Sporazumom, Odbor za trgovinu treba na svojem prvom sastanku donijeti svoj poslovnik. 

(4)Stoga je kako bi se osigurala djelotvorna provedba Sporazuma primjereno utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora za trgovinu na temelju priloženog nacrta odluke Odbora za trgovinu o njegovu poslovniku,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na prvom sastanku Odbora za trgovinu osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama u pogledu donošenja poslovnika Odbora za trgovinu temelji se na nacrtu odluke Odbora za trgovinu priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Odluka Odbora za trgovinu nakon donošenja objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Presuda Suda od 7. listopada 2014., Njemačka protiv Vijeća, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, t. 61.–64.
(2)    SL L 186, 12.6.2020., str. 1.
Top

Bruxelles, 21.6.2021.

COM(2021) 314 final

PRILOG

Prijedlogu odluke Vijeća

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za trgovinu osnovanom Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama u pogledu donošenja poslovnika Odbora za trgovinuDODATAK

ODLUKA br. […/2021] 
ODBORA ZA TRGOVINU

od...

o donošenju Poslovnika

ODBOR ZA TRGOVINU,

Uzimajući u obzir Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama, a posebno njegov članak 17.1. stavak 4. podtočku (f),

budući da:

(1)U skladu s člankom 17.1. stavkom 4. točkom (f) Sporazuma Odbor za trgovinu može donijeti svoj poslovnik.

ODLUČIO JE:

1.Donosi se Poslovnik Odbora za trgovinu kako je utvrđen u Prilogu.

2.Ova Odluka stupa na snagu [datum treba utvrditi].

Sastavljeno u ..., ....

Za Odbor za trgovinu

SupredsjedateljiPRILOG

POSLOVNIK ODBORA ZA TRGOVINU

utvrđen člankom 17.1. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

ČLANAK 1.

Uloga i naziv Odbora za trgovinu

1.    Odbor osnovan na temelju članka 17.1. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, (dalje u tekstu „Sporazum”) odgovoran je za sva pitanja iz članka 17.1. Sporazuma.

2.    Taj se Odbor u dokumentima Odbora, uključujući odluke i preporuke, naziva Odbor za trgovinu.

ČLANAK 2.

Sastav i predsjednik

1.    U skladu s člankom 17.1. stavkom 1. Sporazuma Odbor za trgovinu sastoji se od predstavnika Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama.

2.    Odborom za trgovinu supredsjedaju član Europske komisije nadležan za trgovinu i ministar industrije i trgovine Vijetnama ili njihovi zamjenici.

3.    Ako Odborom za trgovinu predsjedaju njihovi zamjenici, svaka stranka obavješćuje drugu stranku o imenu, položaju i podacima za kontakt delegiranog dužnosnika koji je za tu stranku zadužen za supredsjedanje Odborom za trgovinu. Smatra se da je taj delegirani dužnosnik ovlašten predstavljati odgovarajuću stranku do datuma kada ta stranka obavijesti drugu stranku o novom supredsjedniku.

ČLANAK 3.

Tajništvo

1.    Službenici iz službi nadležnih za trgovinu svake stranke zajednički djeluju kao tajništvo Odbora za trgovinu.

2.    Tajništvo će djelovati kao kontaktna točka i pridonijet će organizaciji Odbora za trgovinu, kako je utvrđeno u ovom Poslovniku.

3.    Svaka stranka obavješćuje drugu stranku o imenu, položaju i podacima za kontakt dužnosnika koji za tu stranku djeluje kao član tajništva Odbora za trgovinu. Smatra se da taj dužnosnik za odgovarajući stranku djeluje kao član tajništva do datuma kada ta stranka obavijesti drugu stranku o novom članu.

ČLANAK 4.

Sastanci

1.    Odbor za trgovinu sastaje se u skladu s člankom 17.1. stavkom 2. Sporazuma. Konkretno, osim ako odluči drukčije, Odbor za trgovinu sastaje se jednom godišnje ili u hitnim slučajevima na zahtjev stranke.

2.    Sastanke saziva supredsjedatelj stranke koja je domaćin sastanka.

3.    Sastanak se može održati uz osobnu nazočnost sudionika, putem videokonferencije ili na bilo koji drugi način.

ČLANAK 5.

Delegacije

Član tajništva Odbora za trgovinu za svaku stranku obavješćuje člana tajništva druge stranke o predviđenom sastavu delegacija Europske unije i Vijetnama najmanje 14 dana prije sastanka, ako je moguće. Na popisima se navodi ime i funkcija svakog člana delegacije.

ČLANAK 6.

Dnevni red sastanaka

1.    Tajnik Odbora za trgovinu sastavlja privremeni dnevni red za svaki sastanak na temelju prijedloga člana tajništva stranke koja je domaćin sastanka i utvrđuje rok u kojem druga stranka može dostaviti primjedbe. Privremeni dnevni red sastavlja se 30 dana prije sastanka ako je moguće, a najkasnije 14 dana prije sastanka.

2.    Odbor za trgovinu usvaja dnevni red na početku svakog sastanka. Točke koje se ne nalaze na privremenom dnevnom redu mogu se konsenzusom uvrstiti u dnevni red.

ČLANAK 7.

Zapisnik

1.    Nacrt zapisnika svakog sastanka sastavlja član tajništva stranke koja je domaćin sastanka u roku od 15 dana od završetka sastanka, osim ako supredsjedatelji odluče drukčije. Nacrt zapisnika šalje se na očitovanje članu tajništva druge stranke.

2.    U zapisniku se u pravilu sažima svaka točka dnevnog reda i, prema potrebi, navodi sljedeće:

(a)    svi dokumenti podneseni Odboru za trgovinu;

(b)    sve izjave za koje je jedan od supredsjedatelja Odbora za trgovinu zatražio da se unesu u zapisnik; i

(c)    donesene odluke i preporuke, dogovorene izjave i doneseni zaključci o određenim točkama.

3.    Zapisnik uključuje popis svih odluka Odbora za trgovinu koje su pisanim postupkom u skladu s člankom 8. stavkom 2. donesene od zadnjeg sastanka Odbora.

4.    Prilog zapisniku uključuje i popis imena, titula i funkcija svih osoba koje su prisustvovale sastanku Odbora za trgovinu.

5.    Član tajništva stranke koja je domaćin sastanak prilagođava nacrt zapisnika na temelju primljenih primjedbi, a stranke taj revidirani nacrt zapisnika odobravaju u roku od 30 dana od datuma sastanka ili do bilo kojeg drugog datuma koji dogovore supredsjednici. Nakon što se taj nacrt odobri tajništvo sastavlja dva izvornika zapisnika te svaka stranka dobiva jedan njegov izvornik.

6.    Ako se predmetni pravilnik upotrebljava za sastanke specijaliziranih pododbora, zapisnici sa sastanaka specijaliziranih pododbora stavljaju se na raspolaganje za sve sljedeće sastanke Odbora za trgovinu.

ČLANAK 8.

Odluke i preporuke

1.    Odbor za trgovinu može donositi odluke i preporuke u vezi sa svim pitanjima iz Sporazuma. Odbor za trgovinu odluke i preporuke donosi na temelju uzajamne suglasnosti, kako je predviđeno u članku 17.4. Sporazuma.

2.    U razdoblju između sastanaka Odbor za trgovinu odluke ili preporuke može donositi pisanim postupkom.

3.    Tekst nacrta odluke ili preporuke jedan supredsjednik predstavlja drugom supredsjedniku na radnom jeziku Odbora za trgovinu. Druga stranka može izraziti svoju suglasnost s nacrtom odluke ili preporuke u roku od mjesec dana ili duljem razdoblju koje odredi stranka predlagateljica. Ako druga stranka ne izrazi svoju suglasnost, o predloženoj odluci ili preporuci raspravlja se na sljedećem sastanku Odbora za trgovinu, na kojem se ona može i donijeti. Nacrti odluka ili preporuka smatraju se donesenima nakon što druga stranka izrazi svoju suglasnost te se njihovo donošenje unosi u zapisnik sastanka Odbora u skladu s člankom 7. stavkom 2.

4.    Ako Odbor za trgovinu u skladu sa Sporazumom ima ovlasti donositi odluke ili preporuke, takvi se akti ovisno o slučaju nazivaju „odluka” ili „preporuka”. Tajništvo Odbora za trgovinu takve odluke ili preporuke označuje rastućim serijskim brojem, datumom donošenja i opisom njihova predmeta. U svakoj odluci i preporuci navodi se datum njezina stupanja na snagu.

5.    Odluke i preporuke koje donosi Odbor za trgovinu sastavljaju se u dva primjerka, koje potpisuju supredsjedatelji i koji se šalju svakoj stranci.

ČLANAK 9.

Transparentnost

1.    Stranke se mogu konsenzusom složiti da je sastanak otvoren za javnost.

2.    Svaka stranka može donijeti odluku o objavi odluka i preporuka Odbora za trgovinu u svojim službenim publikacijama ili na internetu.

3.    Svi dokumenti koje je dostavila stranka trebali bi se smatrati povjerljivima, osim ako ta stranka odluči drukčije.

4.    Privremeni dnevni red sastanka objavljuje se prije održavanja sastanka Odbora za trgovinu. Zapisnici sa sastanaka dogovoreni u skladu s člankom 7. objavljuju se.

5.    Dokumenti navedeni u stavcima od 2. do 4. objavljuju se i otkrivaju u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka svake stranke i u skladu s člankom 17.15. Sporazuma.

ČLANAK 10.

Jezici

1.    Radni jezik Odbora za trgovinu jest engleski jezik.

2.    Odbor za trgovinu donosi odluke o izmjeni ili tumačenju Sporazuma na jezicima vjerodostojnih tekstova Sporazuma. Sve ostale odluke Odbora za trgovinu, uključujući one kojima se donosi ovaj poslovnik, donose se na radnom jeziku iz stavka 1.

3.    Svaka stranka odgovorna je za prijevod odluka i drugih dokumenata na svoje službene jezike, ako se to zahtijeva u skladu s ovim člankom, te podmiruje troškove povezane s takvim prijevodima.

ČLANAK 11.

Troškovi

1.    Svaka stranka podmiruje troškove koji joj nastanu zbog sudjelovanja na sastancima Odbora za trgovinu, osobito troškove osoblja, putovanja i dnevnica te troškove video ili telekonferencija, poštanske i telekomunikacijske troškove.

2.    Troškove povezane s organizacijom sastanaka i umnožavanjem dokumenata snosi stranka koja je domaćin sastanka.

3.    Troškove povezane s pružanjem usluga usmenog prevođenja na sastancima na radni jezik Odbora za trgovinu i s tog jezika snosi stranka koja je domaćin sastanka.

ČLANAK 12.

Specijalizirani odbori i radne skupine

1.    Odbor za trgovinu obavještava se pisanim putem o kontaktnim točkama koje su odredili specijalizirani odbori ili radne skupine osnovane na temelju Sporazuma. Sva relevantna korespondencija, dokumenti i komunikacija o provedbi Sporazuma među kontaktnim točkama pojedinog specijaliziranog odbora i radne skupine istodobno se prosljeđuju tajništvu Odbora za trgovinu.

2.    U skladu s člankom 17.2. stavkom 6. Sporazuma specijalizirani odbor obavješćuje Odbor za trgovinu o rezultatima i zaključcima svakog sastanka.

ČLANAK 13.

Izmjene Poslovnika

Ovaj se poslovnik može izmijeniti u pisanom obliku odlukom Odbora za trgovinu u skladu s člankom 8.

ČLANAK 14.

Informacije za Zajednički odbor

U skladu s člankom 17.1. stavkom 5. Sporazuma Odbor za trgovinu obavješćuje Zajednički odbor osnovan u skladu sa Sporazumom o partnerstvu i suradnji kao dio zajedničkog institucijskog okvira o svojim aktivnostima i aktivnostima specijaliziranih odbora, prema potrebi, na redovitim sastancima Zajedničkog odbora.

Top