EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0017

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o zajedničkoj evaluaciji Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije

COM/2021/17 final

Bruxelles, 12.1.2021.

COM(2021) 17 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

o zajedničkoj evaluaciji Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije

{SWD(2021) 3 final}


IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

o zajedničkoj evaluaciji Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije

Uvod

Sporazum između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj službi Australije stupio je na snagu 1. lipnja 2012 1 . U Sporazumu se, u skladu s člankom 24. stavkom 4., navodi da obje stranke ocjenjuju Sporazum, posebno njegovu operativnu učinkovitost, najkasnije četiri godine nakon njegova stupanja na snagu.

Zajednička evaluacija sastoji se od detaljnijeg ispitivanja Sporazuma proučavanjem šireg funkcioniranja i operativno dodane vrijednosti te procjenom njegovih rezultata, učinaka, učinkovitosti, nužnosti i proporcionalnosti. U okviru evaluacije nudi se mogućnost sagledavanja svih učinaka nastalih razvojem relevantnog pravnog okvira i sudske prakse obiju stranaka. Stoga se zauzima širi pristup nego kod zajedničkih revizija, pri čemu obje stranke ocjenjuju provodi li se Sporazum ispravno.

Postupak pripreme za zajedničku evaluaciju i izvješće

·Komisija je 28. lipnja 2019. prije zajedničke evaluacije poslala upitnik Ministarstvu unutarnjih poslova Australije (dalje u tekstu „Ministarstvo”). Ministarstvo je dostavilo pisane nacrte odgovora na upitnik prije zajedničke evaluacije i nakon toga konačnu pročišćenu verziju.

·EU-ov tim bio je u posjetu u vezi sa zajedničkom evaluacijom 15. kolovoza 2019.

·Na zahtjev Ministarstva svi članovi EU-ova tima potpisali su primjerak sporazuma o povjerljivosti podataka kao uvjet za njihovo sudjelovanje u ovom postupku revizije.

·O odgovorima iz upitnika detaljno se raspravljalo s Ministarstvom. EU-ov tim imao je priliku i vremena da postavi dodatna pitanja dužnosnicima iz Ministarstva i razmotri sve različite aspekte Sporazuma.

·Nalazi EU-ova tima utvrđeni su u popratnom radnom dokumentu službi koji je dostavljen Ministarstvu, čime se Australiji omogućilo da komentira netočnosti i odredi koji se podaci ne smiju otkriti javnosti.

U priloženom radnom dokumentu službi avedene su detaljnije informacije i potpuna analiza analiza metodologije zajedničke evaluacije i svih pitanja obuhvaćenih ovim izvješćem.

Nalazi zajedničke evaluacije

Glavni nalazi zajedničke evaluacije mogu se sažeti kako slijedi:

Evaluacijski timovi razmotrili su različite načine na koje se podaci iz evidencije o putnicima koriste za sprječavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon terorizma i povezanih kaznenih djela te transnacionalnih kriminalnih aktivnosti drugih vrsta. U zajedničkoj evaluaciji potvrđeno je da podaci iz evidencije o putnicima sadržavaju detalje koje se ne može dobiti na druge načine, a posebno da se te informacije ne može pronaći ni u kojoj drugoj bazi podataka.

Potreba da se prikupljaju podaci iz evidencije o putnicima proizlazi i iz toga da ti podaci pomažu relevantnim tijelima da identificiraju putnike koji predstavljaju velik rizik, a nisu poznati tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Nadalje, korisnost sačuvanih – tzv. povijesnih – podataka iz evidencije o putnicima dokazana je u nizu primjera u kojima su ti podaci bili od ključne važnosti za istrage u vrlo opasnim slučajevima terorizma u Australiji i u EU-u.

Uz to, u zajedničkoj evaluaciji osvrće se na sve veći interes za korištenje podataka iz evidencije o putnicima širom svijeta za protuterorističke svrhe i provedbu zakona te za poštovanje novih međunarodnih obveza. U tom kontekstu posebno se upućuje na donošenje Direktive EU-a o evidenciji podataka o putnicima 2 , a globalno na nove standarde i preporučene prakse (SARPs) za prikupljanje, upotrebu, obradu i zaštitu podataka iz PNR-a Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) u skladu s obvezom iz Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2396 (2017) 3 .

Evaluacijski timovi uzeli su u obzir i mišljenje Suda 1/15 o predviđenom sporazumu između EU-a i Kanade o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika 4 . 

Zaključci

Zajednička evaluacija jasno je pokazala dodanu vrijednost i operativnu učinkovitost Sporazuma u borbi protiv terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela. Primjeri pruženi tijekom evaluacije pokazali su da je PNR, uključujući arhivske podatke PNR-a, kao jedinstveni skup podataka, bio ključan za sprječavanje povratka stranih terorističkih boraca i posebno za borbu protiv kaznenih djela povezanih s drogom i iskorištavanjem djece. Uz to, ciljevi Sporazuma su u skladu s međunarodnim obvezama prikupljanja, obrade i analiziranja podataka iz PNR-a za djelotvorne granične kontrole kojima se sprječava kretanje terorista i za pomoć u utvrđivanju veza među osobama povezanima s organiziranim kriminalom te kazneni progon terorizma i organiziranog kriminala.

Istodobno je EU-ov tim napomenuo da, unatoč brojnim zaštitnim mjerama koje on sadržava, nekoliko aspekata Sporazuma nije u potpunosti u skladu s Mišljenjem 1/15 Suda o predviđenom sporazumu o PNR-u s Kanadom, jer je Sporazum s Australijom sklopljen prije nego što je Sud dao svoje mišljenje. To se odnosi na obavješćivanje putnika, zadržavanje podataka iz PNR-a, daljnje prijenose i potrebu za prethodnom neovisnom kontrolom uporabe podataka iz PNR-a.

Komisija prepoznaje trud koji je Australija uložila u ispunjavanje zahtjeva Sporazuma, što dokazuje zajednička revizija 55, i prima na znanje da Australija smatra jako važnim čuvanje povijesnih podataka iz PNR-a.

U tom kontekstu stranke se obvezuju da će nastaviti konstruktivni dijalog u pitanjima provedbe Sporazuma i raditi na preporukama iz zajedničke revizije i ove evaluacije u svjetlu mišljenja Suda o predviđenom sporazumu o PNR-u između EU-a i Kanade. U tom kontekstu Komisija će ocijeniti potrebu za daljnjim mjerama uzimajući u obzir povratne informacije koje su Europski parlament i Vijeće primili o ovoj evaluaciji.

Komisija će sljedeće godine preispitati EU-ovu vanjsku strategiju u pitanjima prijenosa PNR podataka trećim zemljama.

(1)

   Sporazum između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika australskoj carinskoj i graničnoj službi, SL L 186, 14.7.2012., str. 4.

(2)

   Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, SL L 119, 4.5.2016., str. 132.

(3)

Rezolucija 2396 (2017.) koju je Vijeće sigurnosti donijelo na svojem 8148. sastanku održanom 21. prosinca 2017.

(4)

Mišljenje 1/15 Suda (veliko vijeće), ECLI:EU:C:2017:592.

(5)

5      Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije, COM(2020) 701 final.

Top