EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0174

Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020.

COM/2020/174 final

Bruxelles, 2.4.2020.

COM(2020) 174 final

2020/0055(APP)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020.


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Pandemija bolesti COVID-19 drastično je utjecala na društvo i gospodarstvo u Europskoj uniji, zbog čega su države članice morale donijeti izvanredne mjere. Pandemija je uzrokovala ozbiljnu javnozdravstvenu krizu koja pogađa građane, društva i gospodarstva. Došlo je do poremećaja gospodarskih aktivnosti koji uzrokuju ograničenu likvidnost i ozbiljno pogoršanje financijskog položaja gospodarskih subjekata (poduzeća, a posebno MSP-ova). Države članice suočavaju se i s povećanom potrebom za državnim sredstvima radi financiranja sustava javnog zdravstva i održavanja javnih usluga.

Kako bi pomogla državama članicama da se suoče sa svim tim izazovima i odgovore na posljedice pandemije, Komisija je predložila velik broj mjera u okviru investicijske inicijative kao odgovora na COVID-19 1 , uključujući upotrebu europskih strukturnih i investicijskih fondova 2 . Predloženo je povećanje sredstava Mehanizma Unije za civilnu zaštitu/rescEU u cilju koordinacije zajedničke nabave i povećanja zaliha lijekova, osobne zaštitne opreme i medicinskih proizvoda te radi repatrijacije europskih građana blokiranih izvan EU-a 3 . Predloženo je i povećanje sredstava Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).  

Kako bi se primjereno odgovorilo na potrebe koje su nastale kao posljedica pandemije bolesti COVID-19, Komisija predlaže da se aktivira Instrument za hitnu potporu uspostavljen na vrhuncu izbjegličke krize 2016., i to s 2,7 milijardi EUR za pomoć državama članicama zbog pandemije bolesti COVID-19 4 . S obzirom na brzi razvoj krize Komisija predlaže i da se Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU pojača dodatnim proračunom u iznosu od 300 milijuna EUR radi lakšeg stvaranja zalihe i koordinacije distribucije osnovnih resursa u cijeloj Europi 5 . 

Za to je potrebno mobilizirati posebne instrumente jer u naslovu 3. višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) nisu dostupne razlike do gornje granice ni mogućnosti preraspodjele. Dostupnost posebnih instrumenata za 2020. prikazana je u tehničkoj prilagodbi VFO-a za 2020 6 .Na temelju postojeće definicije i područja primjene posebnih instrumenata u Uredbi o VFO-u, u tu se svrhu mogu upotrebljavati samo instrument fleksibilnosti i pričuva za nepredviđene izdatke jer je upotreba ukupne razlike do gornje granice za obveze ograničena na mlade i zapošljavanje te migracije i sigurnost. Trenutačna kombinirana raspoloživa sredstva u okviru instrumenta fleksibilnosti i pričuve za nepredviđene izdatke nisu dostatna za financiranje potreba Instrumenta za hitnu potporu i znatnog povećanja sredstava Mehanizma Unije za civilnu zaštitu/rescEU.

S obzirom na to da je ovo posljednja godina VFO-a za razdoblje 2014.–2020. i da se Europska unija suočava s dosad nezabilježenom zdravstvenom i gospodarskom krizom, Komisija predlaže da se Uredba o višegodišnjem financijskom okviru izmijeni kako bi se uklonila ograničenja u području primjene ukupne razlike do gornje granice za obveze (članak 14.) i time omogućilo potpuno financiranje iznosa od 3 milijarde EUR za odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 predloženo u nacrtu izmjene proračuna br. 2/2020 koji je posebno podnesen.

Komisija predlaže da se iz teksta odgovarajućih članaka izbrišu upućivanja na „mlade i zapošljavanje” i „za migracije i sigurnosne mjere”.

Člankom 135. stavkom 2. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 7 propisuje se da se izmjene Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 koje se donesu na datum stupanja na snagu tog sporazuma ili nakon tog datuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu ako te izmjene utječu na financijske obveze Ujedinjene Kraljevine. Izmjene navedene u ovoj Uredbi ograničene su na izmjenu svrhe upotrebe ukupne razlike do gornje granice za obveze i njima se ne povećavaju financijske obveze. Stoga se članak 135. stavak 2. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju ne primjenjuje na ovu izmjenu.

2.UTJECAJ NA PRORAČUN

Ovaj prijedlog nema neposredan utjecaj na proračun. Ukupna razlika do gornje granice za obveze mobilizira se, a odobrena sredstva unose u godišnji proračun u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi o VFO-u i Međuinstitucionalnom sporazumu o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

2020/0055 (APP)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 312.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta 8 ,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)Zbog pandemije bolesti COVID-19 i s njom povezane krize javnog zdravlja nužno je poduzeti izvanredne mjere, što je uzrokovalo veliki pritisak na dostupna financijska sredstva unutar i izvan gornjih granica VFO-a.

(2)Kako bi se Uniji omogućilo financiranje odgovarajućeg odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 i s njome povezanu javnozdravstvenu i gospodarsku krizu u okviru Instrumenta za hitnu potporu 9 , predlaže se da se izmijeni svrha za koju se mogu upotrijebiti raspoloživa odobrena sredstva u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze, odnosno dio koji se odnosi na rast i zapošljavanje, osobito zapošljavanje mladih, te migracije i sigurnosne mjere.

(3)Predlaže se da se ukupna razlika do gornje granice za obveze što prije mobilizira i time omogući njezina brza primjena u 2020., kako je predloženo u nacrtu izmjene proračuna br. 2/2020 10 . Ova izmjena Uredbe br. 1311/2013 trebala bi stupiti na snagu najkasnije na dan donošenja tog nacrta izmjene proračuna.

(4)Člankom 135. stavkom 2. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 11 propisuje se da se izmjene Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 koje se donesu na datum stupanja na snagu tog sporazuma ili nakon tog datuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu ako te izmjene utječu na financijske obveze Ujedinjene Kraljevine. Izmjene navedene u ovoj Uredbi ograničene su na izmjenu svrhe upotrebe ukupne razlike do gornje granice za obveze i njima se ne povećavaju financijske obveze. Stoga je primjereno pojasniti da se članak 135. stavak 2. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju ne primjenjuje na ovu izmjenu.

(5)Uredbu (EU, Euratom) br. 1311/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 mijenja se kako slijedi:

1.    u članku 3. stavku 2. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Odobrena sredstva za preuzimanje obveza mogu se unijeti u proračun iznad gornjih granica relevantnih naslova utvrđenih u VFO-u kada je potrebno upotrijebiti sredstva iz pričuve za hitnu financijsku pomoć, Fonda solidarnosti Europske unije, instrumenta fleksibilnosti, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, pričuve za nepredviđene izdatke, posebne fleksibilnosti za rješavanje nezaposlenosti mladih i jačanje istraživačkih aktivnosti i ukupne razlike do gornje granice za obveze, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 (*), Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (**) i Međuinstitucionalnim sporazumom o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (***).

_____________________________

(*)Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije ( SL L 311, 14.11.2002., str. 3. ).

(**)Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).

(***)Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 2. prosinca 2013. o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).”;

2.    članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)    naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Ukupna razlika do gornje granice za obveze”

(b)    stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.    Razlike koje preostaju do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za odobrena sredstva za preuzimanje obveza čine ukupnu razliku do gornje granice za obveze koju je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje od 2016. do 2020.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskoj investicijskoj banci i Euroskupini: Koordinirani gospodarski odgovor na pandemiju covida-19; COM(2020) 112 final, 13.3.2020.
(2)    Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje covida-19 [Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus], od 13. ožujka 2020., COM(2020) 113 final, 13.3.2020.
(3)    Nacrt izmjene proračuna br. 1/2020, COM(2020) 145, 27.3.2020.
(4)    Prijedlog Uredbe Vijeća o aktivaciji hitne potpore na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. i izmjeni njezinih odredaba s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, COM(2020) 175, 2.4.2020.
(5)    Nacrt izmjene proračuna br. 2/2020, COM(2020) 170, 2.4.2020.
(6)    Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o tehničkoj prilagodbi u vezi s posebnim instrumentima za 2020. (članak 6. stavak 1. točke (e) i (f) Uredbe Vijeća br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.). COM(2020) 173, 2.4.2020.
(7)    SL L 29, 31.1.2020, str. 7.
(8)    SL C , , str. .
(9)    COM(2020) 175, 2.4.2020.
(10)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(11)    SL L 29, 31.1.2020., str. 7.
Top