EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0138

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1301/2013 u pogledu posebnih mjera za osiguravanje iznimne fleksibilnosti pri upotrebi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19

COM/2020/138 final

Bruxelles, 2.4.2020.

COM(2020) 138 final

2020/0054(COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1301/2013 u pogledu posebnih mjera za osiguravanje iznimne fleksibilnosti pri upotrebi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Izravni i neizravni učinci pandemije bolesti COVID-19 nastavljaju se povećavati u svim državama članicama. Trenutačna je situacija bez presedana i zahtijeva da se u tim okolnostima primijene izvanredne mjere prilagođene situaciji.

U prvom paketu mjera koji je Komisija predložila 13. ožujka 2020. uveden je niz važnih promjena koje omogućuju djelotvorniji odgovor u trenutačnoj situaciji. U međuvremenu posljedice za naša gospodarstva i društva postaju sve ozbiljnije. Stoga je, u okviru drugog skupa mjera, potrebno ići dalje od onoga što je već moguće i pružiti iznimnu dodatnu fleksibilnost kao odgovor na aktualnu, dosad nezabilježenu situaciju zbog koje je u okviru Pakta o stabilnosti i rastu aktivirana opća klauzula o odstupanju.

Kako bi se omogućila mobilizacija sve potpore iz fondova radi svladavanja posljedica pandemije bolesti COVID-19 na naša gospodarstva i društva, potrebne su privremene i izvanredne mjere, ne dovodeći u pitanje pravila koja bi se trebala primjenjivati u redovitim okolnostima, što uključuje pružanje privremene mogućnosti 100 %-nog sufinanciranja iz proračuna EU-a za provedbu programa kohezijske politike, kao i dodatnih mogućnosti prijenosa između Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda te prijenosa iz jedne kategorije regija u drugu. Usto, predlaže se da se države članice izuzmu od ispunjavanja zahtjeva u pogledu tematske koncentracije kako bi se omogućilo preusmjeravanje sredstava prema područjima koja su najpogođenija trenutačnom krizom. Tim će se odstupanjem omogućiti upotreba svih raspoloživih sredstava EFRR-a, Kohezijskog fonda i ESF-a za prevladavanje problema s kojima se države članice suočavaju zbog pandemije bolesti COVID-19. Države članice i regije moći će mobilizirati više resursa za veću primjenu i proširenje programa skraćenog radnog vremena, za potporu MSP-ovima u obliku radnog kapitala i za neposredne rashode u zdravstvenom sektoru.

Nadalje, kako bi se u trenutačnim okolnostima uklonilo administrativno opterećenje za nacionalne i europske javne uprave koje bi proizašlo iz izmjena programa, potrebno je suzdržati se od izmjene sporazuma o partnerstvu te odgoditi rok za podnošenje godišnjih izvješća o provedbi u 2020. kao i rok za podnošenje izvješća Komisije na temelju tih izvješća. Nadalje, pojednostavnit će se određeni postupovni zahtjevi povezani s revizijama i financijskim instrumentima. S obzirom na postojeća ograničenja za obavljanje potrebnih revizija, u slučaju EFRR-a, ESF-a, EFPR-a i Kohezijskog fonda trebalo bi izričito predvidjeti proširenje mogućnosti primjene nestatističke metode uzorkovanja. Kako bi se omogućilo brzo prilagođavanje financijskih instrumenata radi djelotvornog odgovora na pandemiju bolesti COVID-19, trebalo bi ukinuti zahtjev za reviziju i ažuriranje ex-ante procjena te popratnih dokumenata kojima se dokazuje da je pružena potpora korištena u predviđene svrhe. Osim toga, mogućnosti potpore za radni kapital s pomoću financijskih instrumenata trebalo bi proširiti na EPFRR.

Naposljetku, predlaže se da se omogući da se potpora iz EFRR-a pruža poduzetnicima u teškoćama zbog tih specifičnih okolnosti, čime se osigurava usklađenost s pristupom koji se primjenjuje prema Privremenom okviru za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu tijekom aktualne pandemije bolesti COVID-19 te pravilima za dodjelu de minimis potpora.

Pandemija bolesti COVID-19 vjerojatno će imati ozbiljne učinke na provedbu tekućih operacija. Nacionalna tijela stoga mogu razmotriti mogućnost prilagodbe operacija (npr. rezultata, roka izvršenja itd.) u skladu sa svojim nacionalnim pravilima gdje je to potrebno i opravdano, na način da se utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na programe svede na najmanju moguću mjeru. Nacionalna tijela mogu razmotriti i mogućnost odabira novih operacija ili pokretanja novih ili dodatnih poziva na podnošenje prijedloga ako je to potrebno.

Mogu postojati slučajevi u kojima se okolnosti koje proizlaze iz pandemije bolesti COVID-19 smatraju višom silom u skladu s nacionalnim pravom te stoga predstavljaju valjano opravdanje za nemogućnost ispunjenja obveze. Komisija smatra da treba primijeniti svu potrebnu fleksibilnost u slučajevima kada korisnici zbog razloga povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 (npr. nedostupnost osoblja) ne mogu na vrijeme ispuniti svoje obveze. Komisija će iskazati jednaku fleksibilnost kad bude procjenjivala jesu li države članice ispunile svoje obveze. Kako bi se osiguralo da države članice i regije mogu u potpunosti iskoristiti potporu iz fondova, pri utvrđivanju iznosa konačne isplate za operativne programe trebalo bi dopustiti ograničene prilagodbe najvišeg iznosa doprinosa iz fondova za svaki prioritet i kategoriju regija.

Te su dodatne mjere nadopuna zakonodavnim izmjenama predloženima 13. ožujka 2020. Rezultat su bliske suradnje s državama članicama putem radne skupine za CRII (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus), kojoj je već upućeno više od 200 pitanja.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Prijedlog je u skladu s općim pravnim okvirom utvrđenim za europske strukturne i investicijske fondove te je ograničen na ciljanu izmjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1301/2013. Prijedlogom se dopunjuje prijedlog Komisije COM(2020) 113 od 13. ožujka 2020. s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje covida-19 [Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus] kao i sve druge mjere usmjerene na rješavanje aktualne dosad nezabilježene situacije.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Prijedlog je ograničen na ciljane izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1301/2013 i usklađen je s drugim politikama Unije.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Prijedlog se temelji na člancima 177., 178. i 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Njime se predviđa mogućnost stope sufinanciranja od 100 % i financijska fleksibilnost prijenosa sredstava između EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” te iz jedne kategorije regija u drugu. Osigurava se jasnoća u pogledu prihvatljivosti izdataka na koje utječu mjere uvedene kao odgovor na javnozdravstvenu krizu. Konačno, prijedlogom se ublažavaju određeni zahtjevi za države članice ako stvaraju administrativno opterećenje koje bi moglo odgoditi provedbu mjera odgovora na pandemiju bolesti COVID-19. Tim izvanrednim promjenama ne dovode se u pitanje pravila koja bi se trebala primjenjivati u redovitim okolnostima.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Cilj je prijedloga omogućiti odstupanja od određenih ograničenja u skladu s trenutačno primjenjivim odredbama Unije kako bi se omogućila najveća moguća fleksibilnost za mobilizaciju postojećih sredstava za ulaganja radi rješavanja izravnih i neizravnih posljedica nezapamćene javnozdravstvene krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Proporcionalnost

Prijedlog je ograničena i ciljana promjena koja ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje cilja osiguravanja dodatne fleksibilnosti i pravne sigurnosti za pokretanje ulaganja u odgovoru na sveobuhvatnu javnozdravstvenu krizu koja utječe na potencijal rasta regija i poduzeća te na dobrobit stanovništva.

Odabir instrumenta

Uredba je primjeren instrument za uvođenje dodatnih fleksibilnosti potrebnih za prevladavanje izazova uzrokovanih dosad nezabilježenim okolnostima.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Nije primjenjivo.

Savjetovanja s dionicima

Nije bilo savjetovanja s vanjskim dionicima. Međutim, prijedlog se temelji na intenzivnom savjetovanju s državama članicama i Europskim parlamentom, a Komisija je uzela u obzir više od 200 pojašnjenja i savjeta koje su joj putem radne skupine za CRII (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) uputila nacionalna tijela u vezi s mjerama koje su poduzela za svladavanje krize.

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Nije primjenjivo.

Procjena učinka

Provedena je procjena učinka kako bi se pripremili prijedlozi za Uredbu (EU) br. 1303/2013 i Uredbu (EU) br. 1301/2013. Za te trenutačne ograničene i ciljane promjene nije potrebna zasebna procjena učinka.

Primjerenost i pojednostavnjenje propisa

Nije primjenjivo.

Temeljna prava

Nije primjenjivo.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Predložena izmjena ne uključuje nikakve promjene godišnjih gornjih granica za preuzimanje obveza i plaćanja u višegodišnjem financijskom okviru prema Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1311/2013. Ukupna godišnja raščlamba odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 ostaje nepromijenjena.

Prijedlogom će se olakšati ubrzavanje provedbe programa, što će rezultirati pojačanim financiranjem odobrenim sredstvima za plaćanja na početku razdoblja.

Komisija će pažljivo pratiti utjecaj predložene izmjene na odobrena sredstva za plaćanje u 2020. uzimajući u obzir i izvršenje proračuna i revidirane prognoze država članica.

5.OSTALI DIJELOVI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Provedba mjera pratit će se i o njoj će se izvješćivati u okviru općih mehanizama izvješćivanja utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1303/2013.

Dokumenti s obrazloženjima (za direktive)

Nije primjenjivo.

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Predlaže se izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 (Uredba o zajedničkim odredbama) kako bi se osiguralo da države članice mogu zatražiti izmjene operativnih programa kako bi se omogućila primjena stope sufinanciranja sredstvima EU-a od 100 % za obračunsku godinu 2020.–2021. (članak 25.a stavak 1.). Komisija će ocijeniti primjenu mjere i na temelju toga može predložiti njezino produljenje.

Osim toga, važno je osigurati da za izmjene operativnih programa nakon stupanja na snagu ove Uredbe nema ograničenja u pogledu mogućnosti prijenosa dodijeljenih sredstava za 2020. između EFRR-a i ESF-a te Kohezijskog fonda u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” (članak 25.a stavak 2.). Ti prijenosi ne bi trebali utjecati na sredstva u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”, dodatno dodijeljena sredstva za najudaljenije regije, potporu Inicijativi za zapošljavanje mladih i Fond europske pomoći za najpotrebitije.

Kako bi se zadovoljile potrebe za rješavanjem trenutačnih specifičnih problema, države članice trebale bi moći zatražiti prijenos svojih dodijeljenih sredstava za 2020. iz jedne kategorije regija u drugu. Kako bi se osiguralo da slabije razvijene regije ostanu u središtu pažnje, države članice trebale bi ispitati druge mogućnosti za prijenos sredstava prije nego što razmotre prijenos sredstava iz proračuna za slabije razvijene regije s obzirom na moguće negativne posljedice takvih prijenosa za ključna ulaganja u regiji podrijetla ili za završetak operacija odabranih prije zahtjeva za prijenos (članak 25.a stavci 3. i 4.). Za izmjene operativnih programa koje su podnesene nakon stupanja na snagu ove Uredbe ne bi se trebali primjenjivati zahtjevi za tematsku koncentraciju (članak 25.a stavak 5.).

Usto, kako bi se državama članicama omogućilo da se usredotoče na odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 i smanje administrativno opterećenje, trebali bi se pojednostavniti određeni postupovni zahtjevi povezani s provedbom programa i revizijama. Posebno, sporazume o partnerstvu više ne bi trebalo mijenjati (članak 25.a stavak 6.), rok za podnošenje godišnjeg izvješća o provedbi trebalo bi odgoditi (članak 25.a stavak 8.), a za fondove i EFPR trebalo bi izričito predvidjeti i proširenje mogućnosti primjene nestatističke metode uzorkovanja (članak 25.a stavak 12.). Osim toga, predviđeni su posebni postupci pozivanja na višu silu u okviru opoziva odobrenih sredstava (članak 25.a stavak 8.).

Iznimno je dopuštena i prihvatljivost izdataka za završene ili potpuno provedene operacije kojima se jačaju kapaciteti za odgovor na krizu u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (članak 25.a stavak 7.). Te se operacije mogu odabrati čak i prije nego što Komisija odobri potrebnu izmjenu programa.

Usto, kad su potrebne prilagodbe financijskih instrumenata radi djelotvornog odgovora na javnozdravstvenu krizu, trebalo bi ukinuti zahtjev za reviziju i ažuriranje ex-ante procjena te popratnih dokumenata kojima se dokazuje da je pružena potpora korištena u predviđene svrhe. Nadalje, trebalo bi proširiti mogućnosti potpore za radni kapital u okviru EPFRR-a (članak 25.a stavci 10. i 11.).

Predlaže se i da se omogući dodatna fleksibilnost pri zaključivanju programa kako bi se osiguralo da se dostupna sredstva upotrebljavaju u najvećoj mjeri (članak 1. stavak 3.).

Naposljetku, predlaže se izmjena Uredbe (EU) br. 1301/2013 kako bi se omogućilo da se potpora iz EFRR-a pruža poduzetnicima u teškoćama u tim specifičnim okolnostima, čime se osigurava usklađenost s pristupom koji se primjenjuje prema Privremenom okviru za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu tijekom aktualne pandemije bolesti COVID-19 te s pravilima za dodjelu de minimis potpora (članak 2.).

2020/0054 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1301/2013 u pogledu posebnih mjera za osiguravanje iznimne fleksibilnosti pri upotrebi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 177., članak 178. i članak 322. stavak 1. točku (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora 1 ,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija 2 ,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog revizorskog suda,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)Posljedice krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 pogodile su države članice na dosad nezabilježen način. Kriza otežava rast u državama članicama, zbog čega je sve ozbiljniji manjak likvidnosti koji je posljedica iznenadnog i znatnog povećanja javnih ulaganja neophodnih za njihove sustave zdravstvene skrbi i druge gospodarske sektore. To je dovelo do izvanrednog stanja koje zahtijeva uvođenje posebnih mjera.

(2)Kako bi se odgovorilo na posljedice krize, uredbe (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1301/2013 već su izmijenjene te je omogućena veća fleksibilnost u provedbi programa koji se podupiru iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (dalje u tekstu „fondovi”) te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Kako bi se pridonijelo djelotvornom odgovoru na trenutačnu krizu, opseg potpore iz EFRR-a znatno je proširen.

(3)Međutim, pogoršavaju se ozbiljni negativni učinci na gospodarstva i društva EU-a. Stoga je potrebno državama članicama pružiti iznimnu dodatnu fleksibilnost te povećati mogućnost da mobiliziraju sva neiskorištena sredstva iz fondova kako bi mogle odgovoriti na dosad nezabilježenu krizu.

(4)Kako bi se smanjilo opterećenje državnih proračuna zbog odgovora na kriznu situaciju, državama članicama trebalo bi iznimno omogućiti da za programe kohezijske politike zatraže stopu sufinanciranja od 100 % za obračunsku godinu 2020.–2021. u skladu s proračunskim odobrenim sredstvima i ovisno o raspoloživom financiranju. Na temelju procjene primjene navedene iznimne stope sufinanciranja Komisija može predložiti produljenje te mjere.

(5)Kako bi se državama članicama osigurala veća fleksibilnost pri preraspodjeli sredstava te omogućili prilagođeni odgovori na javnozdravstvenu krizu, trebalo bi uvesti ili poboljšati mogućnosti prijenosa financijskih sredstava između EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”. Osim toga, zbog sveobuhvatnih posljedica javnozdravstvene krize državama članicama trebalo bi iznimno osigurati i veće mogućnosti prijenosa iz jedne kategorije regija u drugu, poštujući ciljeve iz Ugovora u pogledu kohezijske politike. Ti prijenosi ne bi trebali utjecati na sredstva u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”, dodatno dodijeljena sredstva za najudaljenije regije, potporu Inicijativi za zapošljavanje mladih i Fond europske pomoći za najpotrebitije. 

(6)Kako bi se državama članicama omogućilo da brzo iskoriste raspoloživa sredstva kako bi odgovorile na pandemiju bolesti COVID-19 i s obzirom na to da je zbog uznapredovale faze provedbe programskog razdoblja 2014.–2020. preraspodjela sredstava moguća samo za sredstva raspoloživa u okviru programiranja za 2020., opravdano je iznimno izuzeti države članice od potrebe za ispunjavanjem zahtjeva za tematsku koncentraciju do kraja programskog razdoblja.

(7)Kako bi se državama članicama omogućilo da se usredotoče na odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 i smanje administrativno opterećenje, trebali bi se pojednostavniti određeni postupovni zahtjevi povezani s provedbom programa i revizijama. Sporazumi o partnerstvu ne bi se trebali mijenjati do kraja programskog razdoblja ni radi evidentiranja prethodnih izmjena operativnih programa ni radi uvođenja bilo kakvih drugih promjena. Trebalo bi produljiti rok za podnošenje godišnjih izvješća o provedbi za 2019. te odgoditi slanje sažetog izvješća Komisije na temelju tih godišnjih izvješća o provedbi. Uz to, u pogledu fondova i EFPR-a, trebalo bi za tijela za reviziju izričito predvidjeti proširenje mogućnosti primjene nestatističke metode uzorkovanja za obračunsku godinu 2019.–2020.

(8)Primjereno je odrediti i da je prihvatljivost izdataka iznimno dopuštena za završene ili potpuno provedene operacije kojima se jačaju kapaciteti za odgovor na krizu u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. Te se operacije mogu odabrati čak i prije nego što Komisija odobri potrebnu izmjenu programa. Osim toga, trebali bi se predvidjeti posebni postupci pozivanja na višu silu u okviru opoziva odobrenih sredstava.

(9)Zbog smanjenja administrativnog opterećenja i kašnjenja u provedbi kada su potrebne izmjene financijskih instrumenata kako bi se pružio djelotvoran odgovor na javnozdravstvenu krizu, do kraja programskog razdoblja ne bi se više trebali zahtijevati revizija i ažuriranje ex-ante procjena te ažurirani poslovni planovi ili istovjetni dokumenti kao popratni dokumenti kojima se dokazuje da je pružena potpora korištena u predviđene svrhe. Osim toga, trebalo bi proširiti mogućnosti potpore radnom kapitalu s pomoću financijskih instrumenata u okviru EPFRR-a.

(10)Kako bi se osiguralo da države članice mogu u potpunosti iskoristiti potporu iz fondova ili EFPR-a, trebalo bi predvidjeti dodatnu fleksibilnost za izračun plaćanja konačne isplate na kraju programskog razdoblja.

(11)Kako bi se olakšali prijenosi odobreni ovom Uredbom, uvjet iz članka 30. stavka 1. točke (f) Financijske uredbe u pogledu upotrebe odobrenih sredstava za isti cilj ne bi se trebao primjenjivati na prijenose predložene u ovoj Uredbi.

(12)Kako bi se osigurala usklađenost pristupa koji se primjenjuje prema Privremenom okviru za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu tijekom aktualne pandemije bolesti COVID-19 te de minimis potpore, s jedne strane, s uvjetima za pružanje potpore poduzetnicima u teškoćama u okviru EFRR-a, s druge strane, Uredbu (EU) br. 1301/2013 trebalo bi izmijeniti radi pružanja potpore tim poduzetnicima u navedenim posebnim okolnostima.

(13)Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno odgovor na posljedice javnozdravstvene krize uvođenjem mjera fleksibilnosti pri pružanju potpore iz ESI fondova, ne mogu dostatno ostvariti države članice, već se zbog opsega i učinaka predloženih mjera ti ciljevi mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(14)Uredbu (EU) br. 1303/2013 i Uredbu (EU) br. 1301/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)S obzirom na hitnu situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, primjereno je da ova Uredba stupi na snagu na dan objave u Službenom listu Europske Unije.

(16)Zbog pandemije bolesti COVID-19 i hitne potrebe za rješavanjem povezane javnozdravstvene krize, primjereno je predvidjeti iznimku od isteka osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.
Izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013

Uredba (EU) br. 1303/2013 mijenja se kako slijedi:

1.u glavi II. dijela drugog dodaje se sljedeće novo poglavlje: 

„POGLAVLJE V.

Izvanredne mjere za upotrebu ESI fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19

Članak [25.a]
Izvanredne mjere za upotrebu ESI fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19

1.Odstupajući od članka 60. stavka 1. i članka 120. stavka 3. prvog i četvrtog podstavka, stopa sufinanciranja od 100 % može se, na zahtjev države članice, primijeniti na izdatke prijavljene u zahtjevima za plaćanje tijekom obračunske godine koja počinje 1. srpnja 2020. i završava 30. lipnja 2021. za jednu ili više prioritetnih osi u programu koji se financira iz EFRR-a, ESF-a ili Kohezijskog fonda.

Zahtjevi za izmjenu stope sufinanciranja podnose se u skladu s postupkom za izmjenu programa iz članka 30. te se uz njih prilaže revidirani program ili programi. Stopa sufinanciranja od 100 % primjenjuje se samo ako je Komisija odobrila odgovarajuću izmjenu programa najkasnije prije predaje konačnog zahtjeva za međuplaćanje u skladu s člankom 135. stavkom 2. Uredbe o zajedničkim odredbama.

Prije predaje prvog zahtjeva za plaćanje za obračunsku godinu koja počinje 1. srpnja 2021. države članice dostavljaju tablicu iz članka 96. stavka 2. točke (d) podtočke ii., u kojoj se potvrđuje stopa sufinanciranja koja se u obračunskoj godini koja završava 30. lipnja 2020. primjenjivala za prioritete obuhvaćene privremenim povećanjem na 100 %.

2.Kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, sredstva raspoloživa u okviru programiranja za 2020. za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” mogu se, na zahtjev država članica, prenijeti između EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda, bez obzira na postotke navedene u članku 92. stavku 1. točkama od (a) do (d).

Za potrebe tih prijenosa ne primjenjuju se zahtjevi iz članka 92. stavka 4.

Prijenosi ne utječu na sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih u skladu s člankom 92. stavkom 5. niti na pomoć najugroženijim osobama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” u skladu s člankom 92. stavkom 7.

Sredstva koja se u skladu s ovim stavkom prenose između EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda koriste se u skladu s pravilima fonda u koji se prenose.

3.Odstupajući od članka 93. stavka 1. i povrh mogućnosti predviđene u članku 93. stavku 2., sredstva raspoloživa u okviru programiranja za 2020. mogu se, na zahtjev država članica, prenijeti iz jedne kategorije regija u drugu u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19.

4.Zahtjevi za prijenose sredstava iz stavaka 2. i 3. podnose se u skladu s postupkom za izmjenu programa iz članka 30., valjano su opravdani te se uz njih prilaže revidirani program ili programi u kojima su preneseni iznosi navedeni po fondovima i, prema potrebi, po kategorijama regija.

5.Odstupajući od članka 18. i uredaba za pojedine fondove, dodijeljena financijska sredstva utvrđena u podnesenim zahtjevima za izmjene programa ili koja proizlaze iz prijenosa prijavljenih u skladu s člankom 30. stavkom 5. na [datum stupanja na snagu ove Uredbe] ili nakon tog datuma ne podliježu zahtjevima za tematsku koncentraciju iz ove Uredbe ili iz uredaba za pojedine fondove.

6.Odstupajući od članka 16., od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] sporazumi o partnerstvu ne mijenjaju se, a izmjene programa ne podrazumijevaju izmjenu sporazuma o partnerstvu.

Odstupajući od članka 26. stavka 1., članka 27. stavka 1. i članka 30. stavaka 1 i 2. od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] ne provjerava se usklađenost programa i njihove provedbe sa sporazumom o partnerstvu.

7.Za operacije kojima se jačaju kapaciteti za odgovor na krizu u kontekstu pandemije bolesti COVID-19, kako je navedeno u članku 65. stavku 10. drugom podstavku, ne primjenjuje se članak 65. stavak 6.

Odstupajući od članka 125. stavka 3. točke (b), takve se operacije mogu odabrati za potporu iz EFRR-a ili ESF-a prije odobrenja izmijenjenog programa.

8.Za potrebe članka 87. stavka 1. točke (b), ako se pandemija bolesti COVID-19 navodi kao razlog više sile, podaci o iznosima za koje nije bilo moguće podnijeti zahtjev za plaćanje pružaju se na ukupnoj razini po prioritetima za operacije za koje ukupni prihvatljivi troškovi iznose manje od 1 000 000 EUR.

9.Godišnje izvješće o provedbi programa iz članka 50. stavka 1. za 2019. podnosi se do 30. rujna 2020. za sve ESI fondove, odstupajući od rokova propisanih u uredbama za pojedine fondove. Slanje sažetog izvješća, u skladu s člankom 53. stavkom 1., koje Komisija priprema 2020. može se u skladu s tim odgoditi.

10.Odstupajući od članka 37. stavka 2. točke (g), ako su radi djelotvornog odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 potrebne izmjene financijskih instrumenata, ne zahtijeva se revizija ni ažuriranje ex-ante procjena.

11.Ako se financijskim instrumentima pruža potpora MSP-ovima u obliku radnog kapitala u skladu s člankom 37. stavkom 4. drugim podstavkom [umetnutim izmjenom CRII-ja], ne zahtijevaju se kao popratni dokumenti novi ili ažurirani poslovni planovi ili istovjetni dokumenti i dokazi kojima se omogućuje provjera da je potpora pružena kroz financijske instrumente korištena u predviđene svrhe.

Odstupajući od Uredbe (EU) br. 1305/2013, ta se potpora može pružiti i iz EPFRR-a u okviru mjera iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, koje su relevantne za provedbu financijskih instrumenata. Takvi prihvatljivi izdaci ne smiju prelaziti 200 000 EUR.

12.Za potrebe članka 127. stavka 1. drugog podstavka pandemija bolesti COVID-19 opravdana je okolnost, na koju se tijela za reviziju mogu na temelju svoje stručne prosudbe pozvati, za primjenu nestatističke metode uzorkovanja za obračunsku godinu koja počinje 1. srpnja 2019. i završava 30. lipnja 2020.

13.Za potrebe primjene članka 30. stavka 1. točke (f) Financijske uredbe, uvjet upotrebe odobrenih sredstava za isti cilj ne primjenjuje se na prijenose iz stavaka 2. i 3.”;

2.u članku 130. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.    Odstupajući od stavka 2., doprinos iz fondova ili EFPR-a putem plaćanja konačne isplate za svaki od prioriteta po fondu i po kategoriji regija u konačnoj obračunskoj godini ne smije prelaziti za više od 10 % doprinos iz fondova ili EFPR-a za svaki od prioriteta po fondu i po kategoriji regija kako je utvrđeno u odluci Komisije kojom se odobrava operativni program.

Doprinos iz fondova ili EFPR-a putem plaćanja konačne isplate u konačnoj obračunskoj godini ne smije prelaziti prijavljene prihvatljive javne rashode ni doprinos iz svakog fonda i kategorije regija za svaki od operativnih programa kako je utvrđeno u odluci Komisije kojom se odobrava operativni program.”.

Članak 2.
Izmjena Uredbe (EU) br. 1301/2013

Točka (d) članka 3. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1301/2013 zamjenjuje se sljedećim:

”poduzetnike u teškoćama kako su definirani pravilima Unije o državnim potporama; poduzetnici koji primaju potporu u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore 3 ili uredbama Komisije (EU) br. 1407/2013 4 , (EU) br. 1408/2013 5 i (EU) br. 717/2014 6 ne smatraju se poduzetnicima u teškoćama za potrebe ove točke.”.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.Naslov prijedloga/inicijative

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1301/2013 u pogledu posebnih mjera za osiguravanje iznimne fleksibilnosti pri upotrebi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19

1.2.Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB 7  

4 Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

13 Regionalna i urbana politika

1.3.Vrsta prijedloga/inicijative

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje 

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje nakon pilot-projekta / pripremnog djelovanja 8  

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na produženje postojećeg djelovanja 

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na djelovanje koje je preusmjereno na novo djelovanje 

1.4.Ciljevi

1.4.1.Višegodišnji strateški ciljevi Komisije na koje se odnosi prijedlog/inicijativa

Nije primjenjivo.

1.4.2.Posebni ciljevi i odgovarajuće aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Posebni cilj br.

Nije primjenjivo.

Odgovarajuće aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Nije primjenjivo.

1.4.3.Očekivani rezultati i učinak

Navesti učinke koje bi prijedlog/inicijativa trebali imati na ciljane korisnike/skupine.

Nije primjenjivo.

1.4.4.Pokazatelji rezultata i učinka

Navesti pokazatelje koji omogućuju praćenje provedbe prijedloga/inicijative.

Nije primjenjivo.

1.5.Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.Zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti

Nije primjenjivo.

1.5.2.Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a

Nije primjenjivo.

1.5.3.Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Nije primjenjivo.

1.5.4.Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima

Nije primjenjivo.

1.6.Trajanje i financijski učinak

 Prijedlog/inicijativa ograničenog trajanja

   prijedlog/inicijativa na snazi od 1.7.2020. do 30.6.2021.

   financijski učinak od 2020. do 2025.

 Prijedlog/inicijativa neograničenog trajanja

provedba s početnim razdobljem od GGGG do GGGG,

nakon čega slijedi redovna provedba.

1.7.Predviđeni načini upravljanja 9

 Izravno upravljanje koje provodi Komisija

putem svojih službi, uključujući osoblje u delegacijama Unije;

   putem izvršnih agencija

 Podijeljeno upravljanje s državama članicama

 Neizravno upravljanje povjeravanjem zadaća izvršenja proračuna

trećim zemljama ili tijelima koja su one odredile;

međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);

EIB-u i Europskom investicijskom fondu;

tijelima iz članaka 208. i 209. Financijske uredbe;

tijelima javnog prava;

tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva;

tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva;

osobama kojima je povjerena provedba određenih djelovanja u području ZVSP-a u skladu s glavom V. UEU-a i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu.

Ako je označeno više načina upravljanja, pojedinosti navesti u odjeljku „Napomene”.

Napomene

Nije primjenjivo.

2.MJERE UPRAVLJANJA

2.1.Pravila nadzora i izvješćivanja

Navesti učestalost i uvjete.

Nije primjenjivo.

2.2.Sustav upravljanja i kontrole

2.2.1.Utvrđeni rizici

Nije primjenjivo.

2.2.2.Informacije o uspostavljenom sustavu unutarnje kontrole

Nije primjenjivo.

2.2.3.Procjena troškova i koristi kontrola i ocjena očekivane razine rizika od pogreške

Nije primjenjivo.

2.3.Mjere za sprečavanje prijevara i nepravilnosti

Navesti postojeće ili predviđene mjere za sprečavanje i zaštitu.

Nije primjenjivo.

3.PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunske linije rashoda na koje prijedlog/inicijativa ima učinak

·Postojeće proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta
rashoda

Doprinos

Broj
[Naslov………………………...……………]

Dif./nedif. 10

zemalja EFTA-e 11

zemalja kandidatkinja 12

trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

1b Pametan i uključiv rast:

Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond

4 Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

13 Regionalna i urbana politika

Dif.

NE

NE

NE

NE

·Zatražene nove proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta
rashoda

Doprinos

Broj
[Naslov………………………………………]

Dif./nedif.

zemalja EFTA-e

zemalja kandidatkinja

trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

[XX.YY.YY.YY]

NE

NE

NE

NE

3.2.Procijenjeni učinak na rashode

Predložena izmjena ne uključuje nikakve promjene godišnjih gornjih granica za preuzimanje obveza i plaćanja u višegodišnjem financijskom okviru prema Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1311/2013.

Ukupna godišnja raščlamba odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond ostaje nepromijenjena.

Prijedlog će rezultirati pojačanim financiranjem odobrenim sredstvima za plaćanja na početku obračunske godine koja počinje 1. srpnja 2020. i završava 30. lipnja 2021., prema procjenama u nastavku.

3.2.1.Sažetak procijenjenog učinka na rashodeu milijunima EUR u tekućim cijenama (do 3 decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

Broj

1b

Pametan i uključiv rast

GU: EMPL, REGIO

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

UKUPNO

• Odobrena sredstva za poslovanje

1b: Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond

Obveze

(1)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Plaćanja

 

(2)

8 500,000

6 100,000

0,000

–7 300,000

–7 300,000

0,000

0,000

Administrativna odobrena sredstva koja se financiraju iz omotnice za posebne programe 13  

Nije primjenjivo.

3.

UKUPNA odobrena sredstva
za glavne uprave EMPL, REGIO

Obveze

=1+1a+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Plaćanja

=2+2a

+3

8 500,000

6 100,000

0,000

–7 300,000

–7 300,000

0,000

0,000 UKUPNA odobrena sredstva za poslovanje

Obveze

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Plaćanja

(5)

8 500,000

6 100,000

0,000

–7 300,000

–7 300,000

0,000

0,000

 UKUPNA administrativna odobrena sredstva koja se financiraju iz omotnice za posebne programe

(6)

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 1b
višegodišnjeg financijskog okvira

Obveze

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Plaćanja

=5+6

8 500,000

6 100,000

0,000

–7 300,000

–7 300,000

0,000

0,000Ako prijedlog/inicijativa utječe na više naslova:

• UKUPNA odobrena sredstva za poslovanje

Obveze

(4)

Plaćanja

(5)

• UKUPNA administrativna odobrena sredstva koja se financiraju iz omotnice za posebne programe

(6)

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA od 1 do 4
višegodišnjeg financijskog okvira
(referentni iznos)

Obveze

=4+6

Plaćanja

=5+6Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

5

„Administrativni rashodi”

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

GU: <…….>

• Ljudski resursi

 Ostali administrativni rashodi

GLAVNA UPRAVA <…….> UKUPNO

Odobrena sredstva

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 5
višegodišnjeg financijskog okvira 

(ukupne obveze = ukupna plaćanja)

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
N 14

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 1 – 5
višegodišnjeg financijskog okvira 

Obveze

Plaćanja

3.2.2.Procijenjeni učinak na odobrena sredstva za poslovanje

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena sredstva za poslovanje.

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su postojeća odobrena sredstva za poslovanje (bez izmjena):

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Navesti ciljeve i rezultate

Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

REZULTATI

Vrsta 15

Prosječni trošak

Ne

Trošak

Ne

Trošak

Ne

Trošak

Ne

Trošak

Ne

Trošak

Ne

Trošak

Ne

Trošak

Ukupni broj

Ukupni trošak

POSEBNI CILJ br. 1 16 ...

– Rezultat

– Rezultat

– Rezultat

Međuzbroj za posebni cilj br. 1

POSEBNI CILJ br. 2 ...

– Rezultat

Međuzbroj za posebni cilj br. 2

UKUPNI TROŠAK

3.2.3.Procijenjeni učinak na administrativna odobrena sredstva

3.2.3.1.Sažetak

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna administrativna odobrena sredstva.

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća administrativna odobrena sredstva:

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
N 17

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

NASLOV 5
višegodišnjeg financijskog okvira

Ljudski resursi

Ostali administrativni rashodi

Međuzbroj za NASLOV 5
višegodišnjeg financijskog okvira

Izvan NASLOVA 5 18
višegodišnjeg financijskog okvira

Ljudski resursi

Ostali administrativni
rashodi

Međuzbroj
izvan NASLOVA 5
višegodišnjeg financijskog okvira

UKUPNO

Potrebna odobrena sredstva za ljudske resurse i ostale administrativne rashode pokrit će se odobrenim sredstvima glavne uprave koja su već dodijeljena za upravljanje djelovanjem i/ili su preraspodijeljena unutar glavne uprave te, prema potrebi, bilo kojim dodatnim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.    

3.2.3.2.Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.

   Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:

Procjenu navesti u ekvivalentima punog radnog vremena

Godina
N

Godina
N+1

Godina N+2

Godina N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

•Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje)

XX 01 01 01 (sjedište i predstavništva Komisije)

XX 01 01 02 (delegacije)

XX 01 05 01 (neizravno istraživanje)

10 01 05 01 (izravno istraživanje)

Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV) 19

XX 01 02 01 (UO, UNS, UsO iz „globalne omotnice”)

XX 01 02 02 (UO, LO, UNS, UsO i MSD u delegacijama)

XX 01 04 yy  20

– u sjedištima

– u delegacijama

XX 01 05 02 (UO, UNS, UsO – neizravno istraživanje)

10 01 05 02 (UO, UNS, UsO – izravno istraživanje)

Ostale proračunske linije (navesti)

UKUPNO

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.

Potrebe za ljudskim resursima pokrit će se osobljem glavne uprave kojemu je već povjereno upravljanje djelovanjem i/ili koje je preraspoređeno unutar glavne uprave te, prema potrebi, resursima koji se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje

Vanjsko osoblje

3.2.4.Usklađenost s aktualnim višegodišnjim financijskim okvirom

   Prijedlog/inicijativa u skladu je s aktualnim višegodišnjim financijskim okvirom.

   Prijedlog/inicijativa dovodi do reprogramiranja relevantnog naslova višegodišnjeg financijskog okvira.

Objasniti o kakvom je reprogramiranju riječ te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

   Za prijedlog/inicijativu potrebna je primjena instrumenta fleksibilnosti ili revizija višegodišnjeg financijskog okvira.

Objasniti što je potrebno te navesti odgovarajuće naslove i proračunske linije i iznose.

3.2.5.Doprinos trećih strana

Prijedlogom/inicijativom ne predviđa se sudjelovanje trećih strana u sufinanciranju.

Prijedlogom/inicijativom predviđa se sufinanciranje prema sljedećoj procjeni:

Odobrena sredstva u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

Ukupno

Navesti tijelo koje sudjeluje u financiranju 

UKUPNO sufinancirana odobrena sredstva

3.3.Procijenjeni učinak na prihode

   Prijedlog/inicijativa nema financijski učinak na prihode.

   Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski učinak:

na vlastita sredstva

na razne prihode

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Proračunska linija prihoda:

Odobrena sredstva dostupna za tekuću financijsku godinu

Učinak prijedloga/inicijative 21

Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

Članak ………….

Za razne namjenske prihode navesti odgovarajuće proračunske linije rashoda.

Navesti metodu izračuna učinka na prihode.

(1)    SL C , , str. .
(2)    SL C , , str. .
(3)    SL C 91, 20.3.2020., str. 1.
(4)    Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013., str. 1.).
(5)    Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013., str. 9.).
(6)    Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28.6.2014., str. 45).
(7)    ABM: Activity-Based Management (upravljanje na temelju aktivnosti); ABB: Activity-Based Budgeting (priprema proračuna na temelju aktivnosti).
(8)    Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.
(9)    Informacije o načinima upravljanja i upućivanja na Financijsku uredbu dostupni su na internetskim stranicama BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    Dif. = diferencirana odobrena sredstva; nedif. = nediferencirana odobrena sredstva
(11)    EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.
(12)    Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalni kandidati sa zapadnog Balkana.
(13)    Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravno istraživanje, izravno istraživanje.
(14)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(15)    Rezultati se odnose na proizvode i usluge koji se isporučuju (npr.: broj financiranih studentskih razmjena, kilometri izgrađenih prometnica itd.).
(16)    Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”.
(17)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(18)    Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravno istraživanje, izravno istraživanje.
(19)    UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.
(20)    U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).
(21)    Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine, pristojbe na šećer) navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi umanjeni za 25 % na ime troškova naplate.
Top