EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0023

Izmijenjeni prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

COM/2020/23 final

Bruxelles, 14.1.2020.

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Izmijenjeni prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize


OBRAZLOŽENJE

1.    KONTEKST PRIJEDLOGA

Komisija je 28. studenoga 2018. predstavila svoju stratešku dugoročnu viziju za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. 1 U toj je strategiji opisano kako Europa može biti predvodnik u ostvarenju klimatske neutralnosti ulaganjem u izvediva tehnološka rješenja, osnaživanjem položaja građana i usklađivanjem mjera u ključnim područjima kao što su industrijska politika, financije ili istraživanje, uz istodobno osiguravanje socijalno pravedne tranzicije.

Kako je utvrđeno u Komunikaciji o europskom zelenom planu 2 , Komisija predlaže mehanizam za pravednu tranziciju kojim bi se nadopunili proračunski i zakonodavni prijedlozi podneseni za razdoblje 2021.–2027. Mehanizam za pravednu tranziciju uključuje Fond za pravednu tranziciju koji se provodi u okviru kohezijske politike. Fond za pravednu tranziciju uspostavlja se posebnom uredbom, u kojoj se utvrđuju njegov posebni cilj, geografski opseg, metodologija dodjele financijskih sredstava i sadržaj teritorijalnih planova za pravednu tranziciju kojima se podupire programiranje.

Fond za pravednu tranziciju bit će dodatni fond uz predložene fondove kohezijske politike, koji uključuju Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond plus (ESF+) i Kohezijski fond, te će se stoga provoditi u okviru kohezijske politike. Upravljanje njime stoga će biti uređeno odredbama Prijedloga Uredbe o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize („Uredba o zajedničkim odredbama”). Taj Prijedlog stoga treba izmijeniti kako bi Fond za pravednu tranziciju postao novi fond u okviru kohezijske politike.

2.    PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

   Pravna osnova

Djelovanje EU-a opravdano je člankom 174. stavkom 1. UFEU-a: „Unija razvija i provodi aktivnosti koje vode jačanju njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Unija osobito nastoji smanjiti razlike u stupnju razvijenosti među različitim regijama i zaostalost regija u najnepovoljnijem položaju.”

   Supsidijarnost i proporcionalnost

U skladu s člankom 4. stavkom 2. UFEU-a, Unija dijeli nadležnost s državama članicama u području ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije te u nekim aspektima socijalne politike. Nadležna je i za poduzimanje djelovanja kojima se podupiru, koordiniraju ili dopunjuju djelovanja država članica u području obrazovanja i strukovnog obrazovanja te industrije (članak 6. UFEU-a).

Cilj je podijeljenog upravljanja osigurati da se odluke donose što je moguće bliže građanima i da je djelovanje na razini EU-a opravdano s obzirom na mogućnosti i posebnosti na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Podijeljeno upravljanje približava Europu građanima i povezuje lokalne potrebe s europskim ciljevima. Štoviše, njime se povećava odgovornost za ciljeve EU-a jer države članice i Komisija dijele ovlasti i odgovornost za donošenje odluka te zajednički financiraju programe.

   Odabir instrumenta

Ovom se Uredbom izmjenjuje Prijedlog Uredbe o zajedničkim odredbama 3 .

3.    REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

   Savjetovanja s dionicima

U obrazloženju početnog Prijedloga Uredbe o zajedničkim odredbama navode se pojedinosti o javnim savjetovanjima i savjetovanjima s dionicima te načinu na koji se odražavaju odgovarajući rezultati. Za ovu izmjenu nisu potrebna dodatna savjetovanja.

   Evaluacije i procjene učinka

U obrazloženju početnog Prijedloga Uredbe o zajedničkim odredbama navode se rezultati ex post evaluacija i evaluacija na sredini programskog razdoblja provedenih radi podupiranja prijedloga.

U njemu se potvrđuje i da ta uredba nije predmet procjene učinka jer se njome utvrđuju zajednička pravila i provedbeni mehanizam za različite politike i fondove u okviru podijeljenog upravljanja. Uredbe koje se odnose na pojedinačne fondove iz kojih se pruža potpora, međutim, popraćene su vlastitim procjenama učinka.

4.    UTJECAJ NA PRORAČUN

Komisija nastoji ostvariti svoje prioritete utvrđene u političkim smjernicama kao dio širih ambicija za proračun EU-a. Ambiciozan Fond za pravednu tranziciju prioritet je u tom kontekstu. Stoga je Komisija u okviru svojeg mandata vrlo rano predstavila taj zakonodavni prijedlog koji je komplementaran i nadovezuje se na postojeće prijedloge za sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO). Prijedlog, kao i ova izmjena Komisijina Prijedloga Uredbe o zajedničkim odredbama, uključit će se u pregovore o sljedećem VFO-u, a očekuje se da će se uključiti i u okvir sveobuhvatnog sporazuma o sljedećem VFO-u.

5.    OSTALI DIJELOVI

   Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Pravni okvir sastoji se od posebnog prijedloga uredbe o Fondu za pravednu tranziciju i ciljanih izmjena Komisijina Prijedloga Uredbe o zajedničkim odredbama.

Uspostavljanje i provedba Fonda za pravednu tranziciju bit će uređeni Uredbom o zajedničkim odredbama, koja se mora izmijeniti.

Glavne uvedene izmjene odnose se na sljedeće:

·izmjene zahtjeva o sadržaju partnerskog sporazuma i programa koji primaju potporu iz Fonda za pravednu tranziciju. U njima se posebno utvrđuje obveza dostavljanja teritorijalnih planova za pravednu tranziciju, kako je definirano u prijedlogu uredbe o Fondu za pravednu tranziciju, u obliku priloga programima koji uključuju potporu iz Fonda za pravednu tranziciju,

·opis mehanizma i pravila kojima se uređuje obvezan prijenos sredstava iz EFRR-a i ESF-a plus u Fond za pravednu tranziciju, na temelju vrste intervencija kojima se treba pružati potpora,

·primjenu odredaba utvrđenih u Uredbi o zajedničkim odredbama i prijedlogu uredbe o Fondu za pravednu tranziciju na dodatna sredstva iz EFRR-a/ESF-a plus kako bi se osiguralo da se na sva sredstva Fonda za pravednu tranziciju primjenjuje isti skup pravila (jedinstven skup sredstava i jedinstven skup pravila),

·objašnjenje da osnove za izračun zahtjeva za tematsku koncentraciju za EFRR i ESF+ ne uključuju iznose koji su preneseni iz EFRR-a i ESF+-a kao dodatna sredstva u Fond za pravednu tranziciju.

2018/0196 (COD)

Izmijenjeni prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

Prijedlog Komisije COM(2018) 375 mijenja se kako slijedi:

(1)    naslov Prijedloga zamjenjuje se sljedećim:

„Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize”;

(2)    uvodna izjava (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2) U svrhu daljnjeg razvoja koordinirane i usklađene provedbe fondova Unije koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Kohezijskog fonda, Fonda za pravednu tranziciju (FPT), mjera koje se financiraju u okviru podijeljenog upravljanja u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Fondu za azil i migracije (FAMI), Fondu za unutarnju sigurnost (FUS) i Fondu za integrirano upravljanje granicama (BMVI), potrebno je utvrditi financijska pravila na temelju članka 322. UFEU-a za sve te fondove („fondovi”), u kojima se jasno navodi područje primjene relevantnih odredbi. Uz to, treba utvrditi zajedničke odredbe koje se temelje na članku 177. UFEU-a kako bi se obuhvatila pravila specifična za politiku za EFRR, ESF+, Kohezijski fond, FPT i EFPR.”;

(3)    uvodna izjava (8) zamjenjuje se sljedećim:

„(8) Kako bi pridonijeli prioritetima Unije, potpora fondova treba se usmjeriti na ograničen broj ciljeva politike u skladu sa zadaćama specifičnima za fondove na temelju ciljeva koji se temelje na Ugovoru. Ciljevi politika za FAMI, FUS i BMVI trebaju biti utvrđeni u odgovarajućim uredbama za pojedine fondove. FPT i sredstva EFRR-a i ESF-a plus koja se prenose kao dodatna potpora FPT-u trebali bi doprinositi jedinstvenom posebnom cilju.”;

(4)    u uvodnoj izjavi (19) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

Država članica trebala bi provesti preispitivanje u sredini programskog razdoblja za svaki program koji prima potporu iz EFRR-a, ESF-a plus, FPT-a i Kohezijskog fonda.”;

(5)    umeće se sljedeća uvodna izjava (22a):

„(22a) Kako bi se povećala učinkovitost FPT-a, trebaju mu se staviti na raspolaganje dodatna sredstva iz EFRR-a i ESF-a plus. Ta dodatna sredstva trebala bi se pružati putem posebnog obveznog prijenosa iz tih fondova u FPT, uzimajući u obzir izazove povezane s tranzicijom navedene u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju koje treba riješiti. Iznosi koje treba prenijeti trebali bi potjecati iz sredstava kategorija regija u kojima se nalaze teritoriji utvrđeni u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju. S obzirom na posebne aranžmane za upotrebu sredstava FPT-a, za uspostavu sredstava FPT-a trebao bi se upotrebljavati samo poseban mehanizam prijenosa. Nadalje, treba pojasniti da bi se na FPT i sredstva EFRR-a i ESF-a plus prenesena u FPT, koja postaju i potpora FPT-a, trebale primjenjivati samo odredbe ove Uredbe i Uredbe (EU) [Uredba o FPT-u]. Na dodatnu potporu ne bi se trebale primjenjivati Uredba (EU) [Uredba o EFRR-u/KF-u] i Uredba (EU) [Uredba o ESF-u plus]. Stoga bi se sredstva iz EFRR-a prenesena kao dodatna potpora FPT-u trebala isključiti iz osnove za izračun zahtjeva u pogledu tematske koncentracije iz članka 3. Uredbe (EU) [Uredba o EFRR-u/KF-u] i iz osnove za izračun minimalnih sredstava dodijeljenih za održivi urbani razvoj kako je utvrđeno u članku 9. Uredbe (EU) [Uredba o EFRR-u/KF-u]. To vrijedi i za sredstva ESF+-a koja se prenose kao dodatna potpora FPT-u povezana sa zahtjevima u pogledu tematske koncentracije iz članka 7. Uredbe (EU) [Uredba o ESF-u plus].”;

(6)    uvodna izjava (27) zamjenjuje se sljedećim:

„(27) Kako bi se ispitala uspješnost programa, država članica trebala bi osnovati odbore za praćenje. Za EFRR, ESF+ i Kohezijski fond godišnja izvješća o provedbi trebala bi biti zamijenjena godišnjim strukturiranim dijalogom o politici koji se temelji na posljednjim informacijama i podacima o provedbi programa koje je objavila država članica. Godišnji pregledni sastanak trebao bi se organizirati i za programe koji obuhvaćaju FPT.”;

(7)    uvodna izjava (39) zamjenjuje se sljedećim:

„(39) Radi jačanja komplementarnosti i pojednostavnjivanja provedbe trebalo bi biti moguće kombinirati potporu iz Kohezijskog fonda, FPT-a i EFRR-a s potporom iz ESF-a plus u zajedničkim programima u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”.”;

(8)    članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Ovom Uredbom utvrđuju se:

(a)financijska pravila za Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Fond za pravednu tranziciju („FPT”), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) („fondovi”);

(b)zajedničke odredbe koje se primjenjuju na EFRR, ESF+, Kohezijski fond, FPT i EFPR.”;

(b)u stavku 6. umeće se sljedeća točka (h):

„(h) Uredba (EU) [Uredba o FPT-u] („Uredba o FPT-u”)(*).

(*) SL L , , str. .”;

(9)    članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)u stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

„FPT-om će se podupirati posebni cilj „Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu”.

Prvi podstavak stavka 1. ne primjenjuje se na sredstva EFRR-a i ESF-a plus koja se prenose FPT-u u skladu s člankom 21.a.”;

(b)stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. EFRR, ESF+, Kohezijski fond i FPT pridonose djelovanjima Unije koja dovode do jačanja njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u skladu s člankom 174. UFEU-a ostvarivanjem ciljeva:

(a)„Ulaganje za radna mjesta i rast” u državama članicama i regijama, koji treba primati potporu iz EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda i FPT-a; i

(b)„Europska teritorijalna suradnja” (Interreg), koji treba primati potporu iz EFRR-a.”;

(c)u stavku 3. zadnja se rečenica zamjenjuje sljedećim:

„Za EFRR, ESF+, Kohezijski fond i FPT ponderirane vrijednosti dodaju se dimenzijama i oznakama za vrste intervencija koje su utvrđene u Prilogu I.”;

(10)    članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) odabrane ciljeve politike i posebni cilj FPT-a, uz upućivanje na fondove i programe kojima će se postizati i obrazloženje za to te, prema potrebi, obrazloženje za upotrebu načina provedbe fonda InvestEU, uzimajući u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju;”;

(b)u točki (b) uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„(b) za svaki od odabranih ciljeva politike iz točke (a) i posebni cilj FPT-a:”;

(c)točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) preliminarnu financijsku dodjelu sredstava iz svakog od fondova po cilju politike na nacionalnoj razini, uz poštovanje pravila za pojedine fondove o tematskoj koncentraciji, i preliminarnu financijsku dodjelu sredstava za posebni cilj FPT-a, uključujući sva sredstva EFRR-a i ESF-a plus koja se trebaju prenijeti FPT-u u skladu s člankom 21.a;”;

(11)    članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)naslov članka zamjenjuje se sljedećim:

Članak 10.    
Upotreba EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda, FPT-a i EFPR-a ostvarena putem fonda InvestEU”;

(b)u stavku 1. prva se rečenica zamjenjuje sljedećom:

„1. Države članice mogu dodijeliti, u sporazumu o partnerstvu ili u zahtjevu za izmjenu programa, iznos iz EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda, FPT-a i EFPR-a kojim će se doprinijeti fondu InvestEU i koji će se isporučiti putem proračunskih jamstava.”;

(12)    u članku 11. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7. Prilog IV. ne primjenjuje se na programe koji primaju potporu iz EFPR-a.

Prilog IV. ne primjenjuje se ni na prioritete koji primaju potporu iz FPT-a ni na sredstva EFRR-a i ESF-a plus koja se prenose FPT-u u skladu s člankom 21.a. ”;

(13)    u članku 14. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1. Za programe koji primaju potporu iz fondova EFRR, ESF+, Kohezijskog fonda i FPT-a, država članica preispituje svaki program, uzimajući u obzir sljedeće elemente:”;

(b)dodaje se sljedeća točka (e):

„(e) nadalje, za programe koji primaju potporu iz FPT-a, ocjenjivanje koje provodi Komisija, u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/1999(*).

(*) Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.”;

(14)    članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. U svakom programu utvrđuje se strategija za doprinos programa ciljevima politike ili posebnom cilju FPT-a i komunikaciju o rezultatima.”;

(b)u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2. Program se sastoji od prioriteta. Svaki prioritet odnosi se na jedan cilj politike ili posebni cilj FPT-a ili na tehničku pomoć. Prioritet koji se odnosi na jedan cilj politike sadržava jedan posebni cilj ili više njih. Više se prioriteta može odnositi na isti cilj politike ili na posebni cilj FPT-a.”;

(c)stavak 3. mijenja se kako slijedi:

i.u točki (a) dodaje se sljedeća podtočka viii.:

„viii.nadalje, za programe koji primaju potporu iz FPT-a, izazovi povezani s tranzicijom utvrđeni u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju iz članka [7.] Uredbe (EU) [Uredba o FPT-u];”;

ii.točka (d) mijenja se kako slijedi:

-podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.povezane vrste aktivnosti, uključujući popis planiranih operacija od strateške važnosti, te njihov očekivani doprinos tim posebnim ciljevima, makroregionalnim strategijama i strategijama morskih bazena, kao i teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju iz članka [7.] Uredbe (EU) [Uredba o FPT-u] koji primaju potporu iz FPT-a, prema potrebi;”;

-dodaje se točka viii.:

„viii. nadalje, za posebni cilj FPT-a, obrazloženje iznosa prenesenih iz sredstava EFRR-a i sredstava ESF-a plus u skladu s člankom 21.a te njihova raščlamba po kategorijama regija, pri čemu se odražavaju vrste planiranih intervencija u skladu s teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju iz članka [7.] Uredbe (EU) [Uredba o FPT-u]; ”;

iii.u točki (f) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i. tablicu u kojoj su utvrđena ukupna dodijeljena financijska sredstva za svaki od fondova i svaku kategoriju regije za cijelo programsko razdoblje i po godinama, uključujući sve iznose koji su preneseni na temelju članka 21. ili članka 21.a; ”;

(d)stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Za programe u okviru EFRR-a, fonda ESF+, Kohezijskog fonda i FPT-a podnesene u skladu s člankom 16. tablica iz stavka 3. točke (f) podtočke ii. sadržava samo iznose za razdoblje od 2021. do 2025.”;

(e)dodaje se sljedeći stavak 8.:

„8. Za programe koji primaju potporu iz FPT-a, države članice Komisiji podnose teritorijalne planove za pravednu tranziciju, kako je utvrđeno u članku [7.] Uredbe (EU) [Uredba o FPT-u], kao dio programa ili zahtjeva za njegovu izmjenu.”;

(15)    u članku 19. stavku 5. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„5. Država članica može tijekom programskog razdoblja prenijeti iznos od najviše 5 % početne dodjele sredstava prioritetu i ne više od 3 % proračuna programa drugom prioritetu istog fonda istog programa. Za programe koji primaju potporu iz fondova EFRR, ESF+ i FPT, prijenos se odnosi samo na dodijeljena sredstva za istu kategoriju regije.”;

(16)    Članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 20.
Zajednička potpora iz fondova EFRR, ESF+, FPT i Kohezijskog fonda

1.    Fondovi EFRR, ESF+, FPT i Kohezijski fond mogu zajednički pružati potporu za programe u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”.

2.    Iz fondova EFRR i ESF+ može se financirati, kao dopuna i do granice od 10 % potpore iz tih fondova za svaki prioritet programa, cijela operacija ili njezin dio čiji troškovi ispunjavaju uvjete za potporu iz drugog fonda na temelju pravila o prihvatljivosti koja se primjenjuju na taj fond, pod uvjetom da su takvi troškovi nužni za provedbu. Navedeno se ne primjenjuje na sredstva EFRR-a i ESF-a plus koja se prenose FPT-u u skladu s člankom 21.a.”;

(17)    u članku 21. dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6. Sredstva FPT-a, uključujući sredstva prenesena iz EFRR-a i ESF-a plus u skladu s člankom 21.a, nisu prenosiva u druge fondove ili instrumente u skladu sa stavcima od 1. do 5.

FPT ne može primati prijenose u skladu sa stavcima od 1. do 5.

Prijenos sredstava iz EFRR-a i ESF-a plus u FPT u skladu s člankom 21.a isključuje se iz osnove za izračun radi utvrđivanja najvišeg iznosa od 5 % iz stavka 1. ”;

(18)    umeće se sljedeći članak 21.a:

Članak 21.a    
Prijenos sredstava iz EFRR-a i ESF-a plus u FPT

1.Iznos sredstava dostupnih za FPT u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” u skladu s člankom [3.] Uredbe (EU) [Uredba o FPT-u] može se dopuniti sredstvima iz EFRR-a, ESF-a plus ili njihovom kombinacijom za kategoriju regije u kojoj se nalazi predmetno područje. Ukupna sredstva iz EFRR-a i ESF-a plus koja se prenose FPT-u moraju biti najmanje 1,5 puta veća od iznosa potpore FPT-a, ali ne veća od trostrukog iznosa te potpore. Sredstva prenesena iz EFRR-a ni u kojem slučaju ne smiju prelaziti 20 % dodijeljenih sredstava iz EFRR-a predmetnoj državi članici i sredstva prenesena iz ESF-a plus ni u kojem slučaju ne smiju prelaziti 20 % dodijeljenih sredstava iz ESF-a plus predmetnoj državi članici.

Ti prijenosi sredstava iz EFRR-a i ESF-a plus za prioritete koji primaju potporu iz FPT-a moraju odražavati vrste intervencija u skladu s informacijama navedenima u programu u skladu s člankom 17. stavkom 3. točkom (d) podtočkom viii. Ti prijenosi smatraju se konačnima.

2.Sredstva FPT-a, uključujući sredstva prenesena iz EFRR-a i ESF-a plus, primjenjuju se u skladu s pravilima navedenima u ovoj Uredbi i Uredbi (EU) [Uredba o FPT-u]. Pravila utvrđena u Uredbi (EU) [Uredba o EFRR-u/KF-u] i u Uredbi (EU) [Uredba o ESF-u plus] ne primjenjuju se na sredstva iz EFRR-a i ESF-a plus prenesena u skladu sa stavkom 1.”;

(19)    u članku 25. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Fondovi EFRR, ESF+, FPT i EFPR mogu poduprijeti lokalni razvoj pod vodstvom zajednice.”;

(20)    u članku 31. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (e):

„(e) za potporu FPT-a: 3,25 %.”;

(21)    u članku 35. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) godišnja izvješća o uspješnosti za programe koji primaju potporu iz EFPR-a, FAMI-ja, FUS-a i BMVI-ja te završno izvješće o uspješnosti za programe koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a plus, Kohezijskog fonda i FPT-a;”;

(22)    u članku 36. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3. Za programe koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a plus, Kohezijskog fonda i FPT-a država članica najkasnije mjesec dana prije godišnjeg preglednog sastanka Komisiji stavlja na raspolaganje informacije o elementima navedenima u članku 35. stavku 1.”;

(23)    u članku 38. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Za programe koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a plus, Kohezijskog fonda i FPT-a, svako upravljačko tijelo Komisiji dostavlja završno izvješće o uspješnosti programa do 15. veljače 2031.”;

(24)    u članku 45. stavku 1. točki (c) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii. operacija kojima pružaju potporu ESF+, FPT, EFPR, FUS, FAMI i BMVI i čiji troškovi premašuju 100 000 EUR;”;

(25)    u članku 48. stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako ukupni trošak operacije ne premašuje 200 000 EUR, doprinos koji korisniku pružaju EFRR, ESF+, FPT, FAMI, FUS i BMVI ima oblik jediničnih troškova, jednokratnih iznosa ili paušalnih stopa, osim za operacije za koje potpora čini državnu potporu. Ako se upotrebljava financiranje uz primjenu paušalne stope, mogu se nadoknaditi samo kategorije troškova na koje se primjenjuje paušalna stopa u skladu s točkom (a) prvog podstavka.”;

(26)    u članku 51. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Za operacije koje primaju potporu iz FAMI-ja, FUS-a, BMVI-ja, ESF-a plus, FPT-a i EFRR-a plaće i naknade isplaćene sudionicima smatraju se dodatnim prihvatljivim troškovima koji nisu obuhvaćeni tom paušalnom stopom.”;

(27)    članak 57. mijenja se kako slijedi:

(a)u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Za FPT, rashodi povezani s operacijama pridonose provedbi relevantnog teritorijalnog plana za pravednu tranziciju utvrđenog u skladu s člankom [7.] Uredbe (EU) [Uredba o FPT-u].”;

(b)u stavku 7., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„To vrijedi za EFRR, Kohezijski fond i FPT ako je nova vrsta intervencije iz tablice 1. Priloga I. dodana u program ili, za FAMI, FUS i BMVI, u uredbe za pojedine fondove.”;

(28)    u članku 59. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Operacije koje primaju potporu iz ESF-a plus ili FPT-a u skladu s [točkama (h), (i) i (j) članka [4.] stavka [2.]] Uredbe (EU) [Uredba o FPT-u] vraćaju potporu ako podliježu obvezi održavanja ulaganja u skladu s pravilima o državnim potporama.”;

(29)    u članku 73. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Statistički uzorak može obuhvatiti jedan program koji prima potporu iz EFRR-a, Kohezijskog fonda, FPT-a i ESF+ ili više takvih programa te, podložno stratifikaciji prema potrebi, jedno programsko razdoblje ili više njih u skladu sa stručnom procjenom tijela za reviziju.”;

(30)    u članku 74. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3. Operacije u kojima ukupni prihvatljivi rashodi ne premašuju 400 000 EUR za EFRR i Kohezijski fond, 300 000 EUR za ESF+ i FPT, 200 000 EUR za EFPR, FAMI, FUS i BMVI podliježu samo jednoj reviziji koju provodi tijelo za reviziju ili Komisija prije predaje računa za obračunsku godinu u kojoj je operacija završena.”;

(31)    u članku 96. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. U pogledu konačne obračunske godine Komisija plaća ili provodi povrat godišnjeg salda računa za programe koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a plus, FPT-a i Kohezijskog fonda najkasnije dva mjeseca nakon datuma prihvaćanja konačnog izvješća o uspješnosti iz članka 38.”;

(32)    u članku 98. dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6. Posebnim pravilima za FPT mogu se utvrditi konkretne osnove za financijske ispravke Komisije zbog nepostizanja ciljnih vrijednosti utvrđenih za FPT.”;

(33)    u članku 99. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Dio obveza koje ostanu otvorene 31. prosinca 2029. opoziva se ako jamstveni paket i konačno izvješće o uspješnosti za programe koji primaju potporu iz ESF-a plus, EFRR-a, Kohezijskog fonda i FPT-a nisu dostavljeni Komisiji do roka utvrđenog u članku 38. stavku 1.”;

(34)    u članku 106. stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Stopa sufinanciranja za prioritet koji prima potporu iz FPT-a ne smije biti veća od stopa sufinanciranja iz prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) koje se primjenjuju na regiju u kojoj se nalaze područja utvrđena u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju u skladu s člankom [7.] Uredbe (EU) [Uredba o FPT-u].”;

(35) Prilozi I., II., V. i VII. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1)    Čist planet za sve, Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo”, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci – COM(2018) 773 final.
(2)    Vidjeti COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.
Top

Bruxelles, 14.1.2020.

COM(2020) 23 final

PRILOG

Izmijenjenom prijedlogu
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize


PRILOG

Prilozi I., II., V. i VII. Prijedlogu Komisije COM(2018) 375 mijenjaju se kako slijedi:

PRILOG I.

(1) Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Dimenzije i kodovi za vrste intervencija za ERRF, ESF+, Kohezijski fond i FPT – članak 17. stavak 5.”

(2) U tablicu 1. dodaje se sljedeća bilješka:

* Za posebni cilj „Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na okoliš koje ima tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu” koji prima potporu iz FPT-a, mogu se upotrebljavati područja intervencije u okviru bilo kojih ciljeva politike, pod uvjetom da su u skladu s člancima [4.] i [5.] Uredbe (EU) [nova Uredba o FPT-u] i u skladu s relevantnim teritorijalnim planom za pravednu tranziciju. Za taj posebni cilj koeficijent za izračun potpore za ciljeve u području klimatskih promjena iznosi 100 % za sva upotrijebljena područja intervencije.”

PRILOG II.

(1)    Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Odabir ciljeva politike i posebnog cilja FPT-a, ako je primjenjivo

Referentni dokumenti: članak 8. točka (a) Uredbe o zajedničkim odredbama, članak 3. uredaba o FAMI-ju, FUS-u i BMVI-ju

Tablica 1.: Odabir cilja politike (i posebnog cilja FPT-a) uz obrazloženje

Odabrani cilj

Program

Fond

Obrazloženje za odabir cilja politike (ili posebnog cilja FPT-a)

[3 500 po cilju politike](2)    Točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Preliminarna dodjela sredstava po cilju politike i posebnom cilju FPT-a

Referentni dokumenti: članak 8. točka (c) Uredbe o zajedničkim odredbama

Tablica 4.: Preliminarna dodjela sredstava iz fondova EFRR, ESF+, FPT, KF i EFPR po cilju politike*

Cilj politike/posebni cilj FPT-a

EFRR

ESF+

FPT

Kohezijski fond

EFPR

Ukupno

Cilj politike br. 1

Cilj politike br. 2

Cilj politike br. 3

Cilj politike br. 4

Cilj politike br. 5

Posebni cilj FPT-a**

Tehnička pomoć

Dodijeljena sredstva za 2026.–2027.

Ukupno

*Ciljevi politike i posebni cilj FPT-a u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe o zajedničkim odredbama. Za EFRR, ESF+, KF i FPT za godine od 2021. do 2025.; za EFPR za 2021.–2027.

**U ovaj red uključiti predviđenu dodatnu potporu EFRR-a i ESF-a plus za prijenos u FPT.”(3)    U točki 6. tablica 6. zamjenjuje se sljedećim:

Tablica 6. Popis programa s preliminarnom dodjelom sredstava*

Naslov [255]

Fond

Kategorija regije

Doprinos EU-a

Nacionalni doprinos**

Ukupno

Program 1.

EFRR

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

Program 1.

KF

Program 1.

ESF+

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

Program 1.

FPT – dodijeljena sredstva***

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Program 1.

FPT – dodatna potpora ESF-a plus za prijenos u FPT

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Program 1.

FPT – dodatna potpora EFRR-a plus za prijenos u FPT

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Ukupno

EFRR, KF, ESF+, FPT

Program 2.

EFPR

Program 3.

FAMI

Program 4.

FUS

Program 5.

BMVI

Ukupno

Svi fondovi

*Ciljevi politike i posebni cilj FPT-a u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe o zajedničkim odredbama. Za EFRR, ESF+, KF i FPT za godine od 2021. do 2025.; za EFPR za 2021.–2027.

**U skladu s člankom 106. stavkom 2. o utvrđivanju stopa sufinanciranja.

*** Predviđena preliminarna dodjela sredstava FPT-a – prvotna dodjela sredstava FPT-a i dodatna potpora iz ESF-a plus i EFRR-a za dotičnu kategoriju regija, ako je poznata, navode se odvojeno.PRILOG V.

(1)    Naslov i prva tablica zamjenjuju se kako slijedi:

Predložak za programe koji dobivaju potporu EFRR-a (cilj „Ulaganje u radna mjesta i rast”), ESF-a plus, FPT-a, Kohezijskog fonda i EFPR-a – članak 16. stavak 3.

CCI

Naslov na engleskom

[255 znakova*]

Naslov na nacionalnom jeziku (jezicima)

[255]

Verzija

Prva godina

[4]

Posljednja godina

[4]

Prihvatljivo od

Prihvatljivo do

Broj odluke Komisije

Datum odluke Komisije

Broj odluke o izmjeni države članice

Datum stupanja na snagu odluke o izmjeni države članice

Prijenos koji nije znatan (čl. 19. stavak 5.)

Da/Ne

NUTS regije obuhvaćene programom (nije primjenjivo na EFPR)

Predmetni fond

EFRR

Kohezijski fond

ESF+

FPT

EFPR

* Brojevi u uglatim zagradama odnose se na broj znakova.(2)    U točki 2. tablica 1. T zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka

Naslov [300]

Tehnička pomoć

Osnovica za izračun

Fond

Kategorija regije koja prima potporu

Odabrani posebni cilj

1

Prioritet 1

Ne

EFRR

Razvijenije regije

p. c. 1

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

p. c. 2

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

Razvijenije regije

p. c. 3

2

Prioritet 2

Ne

ESF+

Razvijenije regije

p. c. 4

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

p. c. 5

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

3

Prioritet 3

Ne

KF

Nije primjenjivo

p. c. 6

4

Prioritet 4

Ne

FPT*

Razvijenije regije

p. c. FPT-a

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

5

Prioritet „tehnička pomoć”

Da

Nije primjenjivo

..

Posebni prioritet „zapošljavanje mladih”

Ne

ESF+

..

Posebni prioritet „preporuke za pojedinu zemlju”

Ne

ESF+

..

Posebni prioritet „inovativne mjere”

Ne

ESF+

p. c. 8

Posebni prioritet „materijalna deprivacija”

Ne

ESF+

p. c. 9

* To uključuje dodjelu sredstava FPT-a i dodatnu potporu prenesenu iz EFRR-a i ESF-a plus.(3)    U točki 3.A. tablica 15. zamjenjuje se sljedećim:

Kategorija regije

Programski dio 1

Programski dio 2

Programski dio 3

Programski dio 4

Programski dio 5

Iznos

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)

EFRR

Razvijenije regije

Slabije razvijene regije

Tranzicijske regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

ESF+

Razvijenije regije

Slabije razvijene regije

Tranzicijske regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

FPT*

Razvijenije regije

Slabije razvijene regije

Tranzicijske regije

KF

EFPR

Ukupno

* Početna dodjela sredstava FPT-a (bez prenesenih dodatnih sredstava) u okviru ograničenja iz članka 21.(4)    U točki 3.A. dodaje se nova tablica 18.:

„Tablica 18.: Početna dodjela sredstava FPT-a za program1

Referentni dokumenti: Članak 21.a

Početna dodjela sredstava FPT-a za program* po kategoriji regije

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Početna dodjela sredstava FPT-a za program*

* Program kojem se dodjeljuju sredstva iz FPT-a.

1 Kad je FPT „predmetni fond” (osnovni podaci o programu, str. 1. predloška za program).”

(5)    u točki 3.A. dodaje se novi okvir s kućicama za označivanje nakon tablice 18.:

„Obvezni prijenos sredstava iz EFRR-a i ESF-a plus kao dodatne potpore Fondu za pravednu tranziciju2

Prijenos FPT-u

odnosi se na interne prijenose u okviru programa kojima se dodjeljuju sredstva iz FPT-a (tablica 18.A.)

odnosi se na prijenose iz drugih programa programima kojima se dodjeljuju sredstva iz FPT-a (tablica 18.B.)

nije primjenjivo (npr. program ne prima potporu iz FPT-a)

2 Ako program koji prima potporu iz FPT-a primi dodatnu potporu (vidjeti članak 21.a) u okviru programa i iz drugih programa, treba ispuniti i tablicu 18.A. i tablicu 18.B.(6)    U točki 3.A. dodaje se nova tablica 18.A.:

„Tablica 18.A.: Prijenos sredstava EFRR-a i ESF-a plus Fondu za pravednu tranziciju (FPT-u) u okviru programa

Dodjela sredstava FPT-a u programu* po kategoriji regije

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Prijenos unutar programa* (dodatna potpora) po kategoriji regije

EFRR

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

ESF+

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

Ukupno

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

* Program kojem se dodjeljuju sredstva iz FPT-a.”

 (7)    U točki 3.A. dodaje se nova tablica 18.B.:

„Tablica 18.B.: Prijenos sredstava EFRR-a i ESF-a plus iz drugih programa Fondu za pravednu tranziciju (FPT-u) u ovom programu

Dodatna potpora FPT-u u ovom programu (broj CCI)* po kategoriji regije

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Prijenosi iz drugih programa** po kategoriji regije

Program 1 (broj CCI)

EFRR

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

ESF+

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

Program 2 (broj CCI)

Program 3 (broj CCI)

Ukupno EFRR

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

Ukupno ESF+

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije regije

Ukupno

* program kojem se dodjeljuju sredstva iz FPT-a, koji prima dodatnu potporu iz EFRR-a i ESF-a plus.

** program koji pruža dodatnu potporu iz EFRR-a i ESF-a plus (izvor).”

Obrazloženje za obvezan prijenos iz EFRR-a i ESF-a plus na temelju planiranih vrsta intervencija – članak 17. stavak 3. točka (d) podtočka viii.

Polje za unos teksta [3 000]

(8)    U točki 3.1. tablica 10. zamjenjuje se sljedećim:

Tablica 10.: Odobrena financijska sredstva po godini

Fond

Kategorija regije

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

Ukupno

EFRR*

Slabije razvijene regije

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

Ukupno

ESF+*

Slabije razvijene regije

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

Ukupno

FPT**

Slabije razvijene regije

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Ukupno

Kohezijski fond

Nije primjenjivo

EFPR

Nije primjenjivo

Ukupno

* Iznosi nakon obveznog prijenosa, tj. ako je obvezan prijenos iz EFRR-a i ESF-a plus iz ovog programa, iznosi EFRR-a i ESF-a plus ne uključuju prenesene iznose.

** Navesti ukupna sredstva FPT-a na temelju tablice 18. (tj. dodjelu sredstava iz FPT-a i dodatnu potporu prenesenu iz EFRR-a i ESF-a plus).

(9)    Točka 3.2. zamjenjuje se sljedećim:

3.2. Ukupna odobrena financijska sredstva po fondovima i nacionalno sufinanciranje*

Referentni dokumenti: članak 17. stavak 3. točka (f) podtočka ii., članak 17. stavak 6.

Za cilj „Ulaganje u radna mjesta i rast”:

Tablica 11.: Ukupna odobrena financijska sredstva po fondovima i nacionalno sufinanciranje

Cilj politike/cilj FPT-a ili TP

Prioritet

Osnovica za izračun potpore EU-a (ukupna ili javna)

Fond

Kategorija regije**

Doprinos EU-a

Nacionalni doprinos

Okvirna raščlamba nacionalnog doprinosa

Ukupno

Stopa sufinanciranja

javno

privatno

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)***

(f)=(a)/(e)***

Prioritet 1

javna / ukupna

EFRR

Slabije razvijene regije

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Posebna sredstva dodijeljena najudaljenijim i sjevernim rijetko naseljenim regijama

Prioritet 2

ESF+

Slabije razvijene regije

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Najudaljenije i rijetko naseljene sjeverne regije

Prioritet 3

FPT****

Slabije razvijene regije

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Prioritet 4

KF

Tehnička pomoć

TP članak 29. Uredbe o zajedničkim odredbama

EFRR ili ESF+ ili KF ili FPT

TP članak 30. Uredbe o zajedničkim odredbama

EFRR ili ESF+ ili KF ili FPT

Ukupno EFRR

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Posebna sredstva dodijeljena najudaljenijim i sjevernim rijetko naseljenim regijama

Ukupno ESF+

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Najudaljenije i rijetko naseljene sjeverne regije

Ukupno FPT

Razvijenije regije

Tranzicijske regije

Slabije razvijene regije

Ukupno KF

Nije primjenjivo

Sveukupno

* Prije preispitivanja u sredini programskog razdoblja 2025. za EFRR, ESF+, KF i FPT odobrena financijska sredstva samo za godine od 2021. do 2025.

** Za EFRR: slabije razvijene, tranzicijske, razvijenije regije i, ako je primjenjivo, posebna sredstva dodijeljena najudaljenijim regijama i sjevernim rijetko naseljenim regijama. Za ESF+: slabije razvijene, tranzicijske, razvijenije regije i, ako je primjenjivo, dodatna sredstva dodijeljena najudaljenijim regijama i sjevernim rijetko naseljenim regijama. Za KF: nije primjenjivo. Kod tehničke pomoći primjena kategorije regije ovisi o odabiru fonda.

*** Ako je to relevantno, za sve kategorije regija.

**** Navesti ukupna sredstva FPT-a na temelju tablice 18. (tj. dodjelu sredstava iz FPT-a i dodatnu potporu prenesenu iz EFRR-a i ESF-a plus).(10)    u točki 8. tablica 14. zamjenjuje se sljedećim:

Naznaka primjene članaka 88. i 89. Uredbe o zajedničkim odredbama:*

Prioritet br.

Fond

Posebni cilj („Radna mjesta i rast”) ili područje potpore (EFPR)

Upotreba nadoknade prihvatljivih rashoda na temelju jediničnih troškova, jednokratnih iznosa i paušalnih stopa u okviru prioriteta u skladu s člankom 88. Uredbe o zajedničkim odredbama

Prioritet 1

EFRR

p. c. 1

p. c. 2

Prioritet 2

ESF+

p. c. 3

p. c. 4

Prioritet 3

KF

p. c. 5

p. c. 6

Prioritet 4

FPT

p. c. FPT-a

Upotreba financiranja koje nije povezano s troškovima u skladu s člankom 89. Uredbe o zajedničkim odredbama

Prioritet 1

EFRR

p. c. 7

p. c. 8

Prioritet 2

ESF+

p. c. 9

p. c. 10

Prioritet 3

KF

p. c. 11

p. c. 12

Prioritet 4

FPT

p. c. FPT-a

* Potpune informacije navode se u skladu s modelima priloženima Uredbi o zajedničkim odredbama.”PRILOG VII.

(1)    Tablica 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Odobrena financijska sredstva prioriteta na temelju programa

Kumulativni podaci o financijskom napretku programa

Prioritet

Posebni cilj

Fond

Kategorija regije

Osnovica za izračun doprinosa Unije*

(ukupni doprinos ili javni doprinos)

Ukupna odobrena financijska sredstva

(EUR)

Stopa sufinanciranja

(%)

Ukupni prihvatljivi trošak operacija odabranih za potporu (EUR)

Doprinos iz fondova za operacije odabrane za potporu (EUR)

Udio ukupnih dodijeljenih sredstava obuhvaćenih odabranim operacijama (%)

[stupac 7 / stupac 5x 100]

Ukupni iznos prihvatljivih rashoda nastalih korisnicima i plaćenih u provedbenim operacijama

Udio ukupnih dodijeljenih sredstava obuhvaćenih prihvatljivim rashodima nastalih korisnicima i plaćenih u provedbenim operacijama (%)

[stupac 10 / stupac 5 x 100]

Broj odabranih operacija

Izračun

Izračun

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Prioritet 1

p. c. 1

EFRR

Prioritet 2

p. c. 2

ESF+

Prioritet 3

p. c. 3

Kohezijski fond

Nije primjenjivo

Prioritet 4

p. c. FPT-a

FPT*

Ukupno

EFRR

Slabije razvijene regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

EFRR

Tranzicijske regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

EFRR

Razvijenije regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

EFRR

Posebna sredstva dodijeljena najudaljenijim regijama ili sjevernim rijetko naseljenim regijama

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

ESF+

Slabije razvijene regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

ESF+

Tranzicijske regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

ESF+

Razvijenije regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

ESF+

Posebna sredstva dodijeljena najudaljenijim regijama ili sjevernim rijetko naseljenim regijama

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

Kohezijski fond

Nije primjenjivo

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

FPT*

Slabije razvijene regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

FPT*

Tranzicijske regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ukupno

FPT*

Razvijenije regije

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

* Iznosi koji uključuju dodatnu potporu prenesenu iz EFRR-a i ESF-a plus.

(2)    Tablica 7. zamjenjuje se sljedećim:

Fond

Kategorija regije

Doprinos Unije

[tekuća kalendarska godina]

[sljedeća kalendarska godina]

siječanj – listopad

studeni – prosinac

siječanj – prosinac

EFRR

Slabije razvijene regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tranzicijske regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Razvijenije regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije *

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ETS

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESF+

Slabije razvijene regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tranzicijske regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Razvijenije regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FPT**

Slabije razvijene regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tranzicijske regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Razvijenije regije

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FUS

BMVI

       * Ovdje treba prikazati samo posebna sredstva dodijeljena najudaljenijim regijama/sjevernim rijetko naseljenim regijama.

** Iznosi koji uključuju dodatno financiranje preneseno iz EFRR-a i ESF-a plus, ovisno o slučaju.

Top