EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0686

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU COVID-19 Smjernice o osobama izuzetima od privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU u vezi s provedbom Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 od 30. lipnja 2020.

COM/2020/686 final

Bruxelles, 28.10.2020.

COM(2020) 686 final

KOMUNIKACIJA KOMISIJE

COVID-19
Smjernice o osobama izuzetima od privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU u vezi s provedbom Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 od 30. lipnja 2020.


KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU,
EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU

COVID-19
Smjernice o osobama izuzetima od privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU u vezi s provedbom Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 od 30. lipnja 2020.

I.Uvod

Vijeće je 30. lipnja 2020. donijelo Preporuku (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja 1 .

U Preporuci se navodi da bi, ako se na određenu treću zemlju i dalje primjenjuju privremena ograničenja putovanja, sljedeće kategorije osoba trebalo izuzeti od ograničenja putovanja, neovisno o svrsi putovanja:

(a) građane Unije u smislu članka 20. stavka 1. UFEU-a i državljane trećih zemalja koji, na temelju sporazumâ između Unije i njezinih država članica, s jedne strane, i tih trećih zemalja, s druge strane, imaju jednaka prava na slobodno kretanje kao i građani Unije, te članove njihovih obitelji i

(b) državljane trećih zemalja s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive o dugotrajnom boravištu i osobe koje imaju pravo boravka na temelju drugih direktiva EU-a ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne vize za dugotrajan boravak te članove njihovih obitelji.

Osim toga, trebalo bi dopustiti obvezna putovanja posebnih kategorija putnika iz Priloga II. Preporuci koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe.

Sudionici radnog sastanka Vijeća o integriranom političkom odgovoru na krize (IPCR) održanom 14. rujna 2020. istaknuli su da postoji potreba za dodatnim objašnjenjima u obliku smjernica za tumačenje. Ove su smjernice sastavljene na temelju podataka i povratnih informacija od država članica i predsjedništva Vijeća.

Ovaj dokument sadržava smjernice za provedbu Preporuke Vijeća u dijelu koji se odnosi na osobe izuzete od privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU. Osobito sadržava smjernice za tumačenje pojma „član obitelji” u kontekstu izuzetih članova obitelji građana Unije ili osoba s dugotrajnim boravištem u EU-u (dio II.).

Sadržava i smjernice o posebnim kategorijama putnika iz Priloga II. Preporuci Vijeća (dio III.) koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, i to o sljedećem:

·opsegu tih kategorija putnika, vodeći računa o relevantnoj pravnoj stečevini EU-a i

·dokumentaciji ili drugim dokazima koje se može zatražiti od državljana trećih zemalja kao dokaz pripadnosti nekoj od tih kategorija.

Smjernice ne isključuju mogućnost da države članice kao dovoljne dopuste i dokaze koji u smjernicama nisu izrijekom navedeni.

U Smjernicama o „minimalnoj razini usluge” obrade zahtjeva za vizu određenih kategorija podnositelja zahtjeva za vrijeme izvanrednog stanja prouzročenog COVID-om 19 2 Komisija je preporučila da države članice nastave prihvaćati zahtjeve za vizu putnika koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, uključujući članove obitelji obuhvaćene Direktivom 2004/38/EZ o slobodnom kretanju 3 (u nastavku: Direktiva o slobodnom kretanju).

II.Ulazak članova obitelji (točka 5. Preporuke)

1.Ulazak članova obitelji građana Unije (točka 5. podtočka (a) Preporuke)

Opseg: 

U Preporuci Vijeća se za definiciju pojma „članovi obitelji” građana EU-a upućuje na članke 2. i 3. Direktive o slobodnom kretnju. Kategorije članova obitelji (državljana trećih zemalja) iz tih odredbi treba široko tumačiti bez ograničenja definicijama i pojmovima iz nacionalnog prava 4 . Isto vrijedi i za kategoriju partnera u „trajnoj vezi, uz odgovarajuću potvrdu”. Stoga bi, prema Preporuci, države članice trebale osobito olakšati spajanje partnera koji imaju odgovarajuću potvrdu o trajnoj vezi, neovisno o tome gdje državljanin zemlje izvan EU-a ima boravište.

Preporuka je instrument neobvezujućeg prava, a Direktiva o slobodnom kretanju primjenjuje se na građane EU-a i članove njihovih obitelji koji su ostvarivali svoje pravo na slobodno kretanje u EU-u, osobito ako borave na području druge države članice. Na toj osnovi ti članovi obitelji imaju pravo biti u pratnji ili se pridružiti svojim srodnicima u predmetnoj državi članici.

Postoje dva relevantna scenarija za državljane trećih zemalja koji se nalaze izvan EU-a, a članovi su obitelji građanina EU-a:

a) Građanin EU-a ostvarivao je svoje pravo na slobodno kretanje (osobito ako boravi u drugoj državi članici koja nije njegova država članica podrijetla):

Kako je već navedeno, obveze u pogledu ulaska i boravišta članova obitelji mobilnih građana EU-a, uključujući partnere u trajnoj vezi, već postoje na temelju Direktive o slobodnom kretanju. Stoga države članice ne mogu ograničavati odgovarajuća prava pri odlučivanju o ulasku tih članova obitelji provodeći Preporuku Vijeća.

U Direktivi o slobodnom kretanju člancima 2. i 3., na koje se upućuje u točki 5. Preporuke Vijeća, navedene su sljedeće kategorije članova obitelji:

Članovi uže obitelji

U članku 2. Direktive o slobodnom kretanju pojam „član obitelji” definiran je kao:

a)bračni drug;

b)partner s kojim je građanin Unije sklopio registrirano partnerstvo na temelju zakonodavstva države članice, ako je po zakonodavstvu države članice domaćina registrirano partnerstvo izjednačeno s brakom, i u skladu s uvjetima utvrđenima u relevantnim zakonima države članice domaćina;

c)izravni potomci koji nisu navršili 21. godinu ili su uzdržavanici, kao i oni bračnog druga ili partnera kako je definiran u točki (b);

d)izravni srodnici u uzlaznoj liniji koji su uzdržavanici, kao i oni bračnoga druga ili partnera kako je definiran u točki (b).

Države članice dužne su dopustiti ulazak tim članovima obitelji, uključujući, pod uvjetima iz točke b), partnera s kojim građanin Unije ima registrirano partnerstvo.

Uzdržavani članovi obitelji

Nadalje, u članku 3. Direktive o slobodnom kretanju propisano je da države članice u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom olakšavaju ulazak i boravak svim ostalim članovima obitelji koji gore nisu navedeni kao „članovi uže obitelji”, bez obzira na njihovo državljanstvo, koji su u zemlji iz koje dolaze uzdržavanici ili članovi kućanstva građanina Unije koji je nositelj primarnog prava na boravak, ili kada je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga nužno da građanin Unije osobno njeguje dotičnog člana obitelji.

Trajna veza

Članak 3. Direktive o slobodnom kretanju sadržava i zahtjev da države članice u skladu s nacionalnim zakonodavstvom olakšavaju ulazak „partneru s kojim je građanin Unije u trajnoj vezi, uz odgovarajuću potvrdu”.

Kako je objašnjeno u Smjernicama iz 2009. za bolji prijenos i primjenu Direktive 2004/38/EZ 5 , od takvih nevjenčanih partnera može se zahtijevati da dostave dokumente kojima dokazuju da su partneri građanina EU-a i da je veza trajna. Dokaz se može dostaviti na bilo koji prikladan način. Mogući su dokazi, primjerice, zajednička izjava partnera, dokaz o ranijim susretima i zajednička ulaganja. Zahtjev trajnosti veze ocjenjuje se s obzirom na cilj Direktive – sačuvati jedinstvo obitelji u širem smislu. U nacionalnim pravilima o trajnosti veze minimalno razdoblje može biti kriterij za utvrđivanje trajnosti veze. No, u tom bi slučaju u nacionalnim pravilima trebalo predvidjeti da se pri ukupnoj ocjeni u obzir uzimaju i drugi relevantni aspekti (kao što je, primjerice, zajednički najam stana ili hipoteka za kupnju stambene nekretnine) 6 .

b) Građanin EU-a nije ostvarivao pravo na slobodno kretanje (osobito ako boravi u državi članici čiji je državljanin)

U tom se scenariju na ulazak državljana trećih zemalja koji su članovi obitelji građana EU-a, uključujući nevjenčane partnere, umjesto prava EU-a primjenjuje nacionalno pravo jer ti građani nisu obuhvaćeni područjem primjene Direktive o slobodnom kretanju.

No, države članice bi u skladu s Preporukom prema takvim članovima obitelji trebale postupati kao prema članovima obitelji mobilnih građana EU-a, što bi državama članicama omogućilo i da izbjegnu dodatno administrativno opterećenje zbog primjene različitih postupaka.

Mogući dokazi za nevjenčane partnere:

-zajednička izjava partnera o njihovoj vezi,

-dokaz ranijih fizičkih susreta (npr. otisak pečata u putovnici, putne isprave),

-minimalno trajanje veze ako o tome postoje nacionalni kriteriji (u obzir bi trebalo uzeti činjenicu da su ograničenja putovanja uvedena prije više od šest mjeseci i da će se vjerojatno nastaviti primjenjivati) ili

-zajednički ugovor o najmu, zajednički račun u banci.

2.Ulazak državljana trećih zemalja i članova njihovih obitelji (točka 5. podtočka (b) Preporuke)

Točku 5. podtočku (b) Preporuke trebalo bi tumačiti tako da se odnosi i na državljane trećih zemalja koji:

-imaju vizu ili boravišnu dozvolu izdanu u državi članici na temelju pravne stečevine EU-a o zakonitoj migraciji, tj. Direktive 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji, Direktive 2003/109/EZ o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem, Direktive 2009/50/EZ o plavoj karti EU-a, Direktive 2014/36/EU o sezonskim radnicima, Direktive 2014/66/EU o premještajima unutar društva i Direktive (EU) 2016/801 o ulasku i boravku radi istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika i obavljanja poslova au pair.

To implicira i da bi državljani trećih zemalja i, ako je primjenjivo, članovi njihovih obitelji koji ispunjavaju uvjete za prihvat utvrđene tim direktivama trebali moći podnijeti zahtjev za dodjelu takve vize ili boravišne dozvole te stoga biti izuzeti od ograničenja putovanja

ili

-imaju boravišnu dozvolu ili vizu za dugotrajan boravak izdanu u državi članici u skladu s njezinim nacionalnim pravom.

Tim državljanima trećih zemalja trebalo bi dopustiti i tranzit kroz druge države članice na putu do države članice u kojoj im je izdana viza ili boravišna dozvola.

III.Posebne kategorije putnika koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe – Prilog II. Preporuci Vijeća (EU) 2020/912

Popis u Prilogu II. posebnih kategorija putnika koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe odraz je razmatranja mogućih ekonomskih i socijalnih razloga zbog kojih državljani trećih zemalja putuju u EU, kao i mogućih ekonomskih i socijalnih interesa EU-a da im dopusti ulazak u EU. Za razliku od popisa trećih zemalja u Prilogu I. za koje se može ukinuti ograničenje neobveznih putovanja u EU, popis kategorija iz Priloga II. države članice bi trebale primjenjivati u cijelosti. Države članice bi trebale dopustiti putovanje svim, a ne samo nekim, ovdje navedenim kategorijama.

Smjernice o kategorijama navedenima u nastavku te o dokazima koje je potrebno dostaviti nisu konačne. Države članice se potiče da primjenjuju široko tumačenje opsega i mogućih dokaza, vodeći računa o tome da bi dostavljeni dokazi tijelima trebali omogućiti da utvrde izravnu vezu s aktivnostima za koje se ulazak odobrava

1.Zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe

Opseg: U ovoj bi kategoriji trebale biti osobe s nužnom funkcijom ili potrebom, uključujući zdravstvene djelatnike, istraživače u zdravstvu i djelatnike u skrbi za starije osobe, uključujući sljedeće:

-zdravstvene djelatnike uključujući pomoćno zdravstveno osoblje,

-njegovatelje u zdravstvu, uključujući odgajatelje i njegovatelje osoba s invaliditetom i starijih osoba,

-znanstvenike u sektorima povezanima sa zdravstvom,

-radnike u industriji farmaceutskih i medicinskih proizvoda i

-radnike uključene u opskrbu robom, posebno u opskrbni lanac lijekova, medicinske opreme, medicinskih proizvoda i osobne zaštitne opreme, te u njihovu ugradnju i održavanje.

Mogući dokazi: ugovor o radu, potvrda poslodavca, poziv domaćina za njegovatelje, odobrenje za rad ili radna dozvola.

2.Pogranični radnici

Opseg: U ovoj bi kategoriji trebali biti radnici zaposleni u pograničnim područjima države članice EU-a koji se svaki dan ili najmanje jednom tjedno vraćaju u treću zemlju u kojoj borave i čiji su državljani.

Mogući dokazi: ugovor o radu, potvrda poslodavca, odobrenje za rad ili radna dozvola.

3.Sezonski radnici u poljoprivredi

Opseg: U ovoj bi kategoriji trebali biti državljani trećih zemalja koji zadržavaju svoje glavno mjesto boravka u trećoj zemlji te zakonski i privremeno borave na državnom području države članice EU-a da bi radili u poljoprivredi ili akvakulturi, s ugovorom o radu koji su neposredno sklopili državljanin treće zemlje i poslodavac u toj državi članici EU-a.

Mogući dokazi: ugovor o radu, potvrda poslodavca, odobrenje za rad ili radna dozvola.

4.Osoblje u prometnom sektoru

Opseg: Privremena ograničenja ne bi se trebala primjenjivati na osoblje u prometnom sektoru i na putu do ili od svojeg vozila, zrakoplova ili plovila (radi obavljanja ili nakon obavljena prometnog posla). Tu bi kategoriju trebalo široko tumačiti. Konkretno, trebala bi obuhvaćati:

-vozače automobila, kombija i motocikala, vozače teretnih kamiona i autobusa (uključujući vozače autobusa i tramvaja) i vozače vozila hitne pomoći, uključujući vozače koji pružaju pomoć u prijevozu u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i one koji prevoze repatrirane građane EU-a iz druge države članice u njihovo mjesto boravišta,

-pilote zrakoplova, kabinsku posadu i osoblje za održavanje,

-vlakovođe i drugo osoblje vlaka, inspektore vagona, osoblje radionica za održavanje te osoblje upravitelja infrastrukture koje sudjeluje u upravljanju prometom i dodjeli kapaciteta i

-pomorske radnike i radnike unutarnje plovidbe, uključujući kapetane, posadu i osoblje za održavanje, u mjeri u kojoj nisu obuhvaćeni kategorijom viii. (pomorci).

Mogući dokazi: ugovor o radu, potvrda od poslodavca, identifikacijski dokument (bedž) koji je izdao poslodavac, pilotska dozvola, iskaznica člana posade, putni nalog (u slučaju samozaposlenih vozača), odobrenje za rad ili radna dozvola.

5.Diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti

Opseg: U ovoj bi kategoriji trebali biti nositelji diplomatskih i službenih putovnica/osobnih iskaznica koje su izdale treće zemlje ili njihove vlade i koje države članice priznaju, kao i nositelji dokumenata koje su izdale međunarodne organizacije, kad putuju radi obavljanja svojih dužnosti.

Mogući dokazi: diplomatske i službene putovnice/osobne iskaznice koje su izdale treće zemlje ili njihove vlade i koje države članice priznaju te dokumenti koje su izdale međunarodne organizacije, osobito sljedeće:

-propusnica (laissez-passer) Ujedinjenih naroda koja se izdaje osoblju Ujedinjenih naroda i podređenim agencijama na temelju Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih agencija, koju je Glavna skupština Ujedinjenih naroda usvojila 21. studenoga 1947. u New Yorku,

-legitimacijska potvrda koju izdaje glavni tajnik Vijeća Europe,

-isprave izdane u skladu s člankom III. stavkom 2. Sporazuma između država ugovornica Sjevernoatlantskog ugovora o statusu njihovih snaga (vojne osobne iskaznice popraćene putnim nalogom, putnim jamstvom ili pojedinačnim ili skupnim putnim nalogom) te isprave izdane u okviru Partnerstva za mir ili

-ugovor o radu, potvrda od poslodavca, mandatno pismo.

6.Putnici u tranzitu

Opseg: Državljanima trećih zemalja, bez obzira na njihovu nacionalnost, koji imaju važeću dozvolu za ulazak u zemlju odredišta (npr. jedinstvena viza) a u tranzitu moraju proći kroz EU trebalo bi omogućiti daljnji tranzit kad putuju u svoju zemlju podrijetla ili državu članicu u kojoj žive, i dopustiti razumno/realistično trajanje tranzita (moguće je noćenje). S obzirom na smanjenu dostupnost izravnih komercijalnih letova, „daljnji tranzit” trebao bi podrazumijevati sva prijevozna sredstva.

Mogući dokazi: dokaz daljnjeg tranzita kao što je prijevozna karta, ukrcajna propusnica.

7.Osobe koje putuju zbog nužnih obiteljskih razloga

Opseg: Budući da se ne može sastaviti popis koji bi obuhvaćao sve moguće imperativne obiteljske razloge, tu bi kategoriju trebalo široko tumačiti i pojedinačno procjenjivati. Mogla bi, među ostalim, uključivati putovanje radi ostvarivanja prava skrbništva nad djetetom ili prava posjećivanja djeteta, djetetovo pohađanje škole, pomoć članu obitelji u izvanrednoj situaciji, vjenčanje osobe koja putuje ili bliskog člana obitelji, rođenje ili sprovod člana obitelji.

Mogući dokazi: razni dokumenti, primjerice kopije relevantnih dokumenata, kao što su dokaz skrbništva nad djetetom, dokaz o boravištu roditelja koji posjećuje dijete i djeteta koje posjećuje, objava vjenčanja i pozivnica na vjenčanje, potvrda o očekivanom porodu, izvadak iz matice rođenih ili umrlih.

8.Pomorci

Opseg: U ovoj bi kategoriji trebali biti državljani trećih zemalja koji su nositelji identifikacijske isprave pomorca izdane u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada br. 108 (1958.) ili br. 185 (2003.), ili Konvencijom o olakšavanju međunarodnog pomorskog prometa te relevantnim nacionalnim propisima, ugovora o radu pomorca u skladu s Konvencijom o radu pomoraca Međunarodne organizacije rada, potvrde od poslodavca ili potvrde za radnike u međunarodnom prometu iz Priloga Komunikaciji o uvođenju zelenih traka (C/2020/1897). Trebala bi obuhvaćati i pomoćno osoblje te osoblje za održavanje u brodskom prijevozu u onoj mjeri u kojoj nije već obuhvaćeno kategorijom iv. (osoblje u prometnom sektoru).

Mogući dokazi: identifikacijska isprava pomorca, ugovor o radu pomorca, potvrda od poslodavca, potvrda za radnike u međunarodnom prometu, dokumentaciju iz koje je vidljiva svrha putovanja, kao što je ugovor o radu ili njegova kopija.

9.Osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita ili putuju zbog drugih humanitarnih razloga

Opseg: Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati na osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita ili koje putuju zbog drugih humanitarnih razloga.

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati ni na osobe koje putuju radi bitne medicinske skrbi.

Budući da bi državljani trećih zemalja po dolasku u EU trebali moći zatražiti međunarodnu zaštitu, za tu kategoriju ne bi trebalo zahtijevati dokaze.

Za bitnu medicinsku skrb: izjava ovlaštenog liječnika registriranog u jednoj od država članica EU-a kojom se potvrđuje da je osobi potrebna bitna medicinska skrb liječnika registriranog u državi članici, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Švicarskoj.

10.Državljani trećih zemalja koji putuju radi studiranja

Opseg: To je izuzeće općenito formulirano, pa zato ne obuhvaća samo studente nego sve osobe koje putuju u svrhu studija ili obuke bilo koje vrste, uz uvjet da je to propisno opravdano.

Tim izuzećem moraju biti obuhvaćeni studenti prema definiciji iz članka 3. stavka 3. Direktive (EU) 2016/801 o studentima i istraživačima, koja glasi: „‚student’ znači državljanin treće zemlje koji je primljen na visoko učilište i kojemu je odobren prihvat na državnom području države članice kako bi, obavljajući to kao svoju glavnu djelatnost, redovito studirao te stekao visokoškolsku kvalifikaciju koju dotična država članica priznaje, što uključuje diplome, potvrde ili akademske stupnjeve doktora znanosti na visokim učilištima, što može podrazumijevati i pripremni program koji prethodi takvom obrazovanju, u skladu s nacionalnim pravom, ili obvezno osposobljavanje”.

Tim izuzećem mogu biti obuhvaćeni i državljani trećih zemalja koji dolaze u svrhu studija ili izobrazbe, ali nisu obuhvaćeni tom definicijom.

Nije utvrđeno minimalno trajanje studija. Osobito na temelju formulacije iz te točke Priloga II. nema razloga zahtijevati da studij traje cijelu akademsku godinu ili semestar.

Mogući dokazi: dokaz o upisu, poziv za upis, priznata studentska iskaznica ili potvrda o kolegijima koje će osoba pohađati, potvrda o upisu u obrazovnu ustanovu u svrhu pohađanja stručnih ili teoretskih kolegija u okviru osnovne ili daljnje izobrazbe.

11.Visokokvalificirani državljani trećih zemalja ako je njihovo zaposlenje nužno iz gospodarskih razloga, a posao se ne može odgoditi ili obavljati u inozemstvu

Opseg: To se izuzeće odnosi na radnike koji su državljani trećih zemalja i koji su, zbog visoke razine njihovih vještina i stručnosti, potrebni kako bi pridonijeli gospodarskom oporavku EU-a nakon pandemije COVID-a 19. To mogu biti osobe kojima je izdana dozvola u skladu s Direktivom 2009/50 o plavoj karti, Direktivom 2014/66 o premještanjima unutar društva ili kao istraživačima u skladu s Direktivom 2016/801, ili im je odobrena nacionalna dozvola za kvalificirane migrante, ali zbog zabrane ulaska dosad nisu mogli ući u EU.

Na temelju povratnih informacija od država članica, trebalo bi uključivati i:

·profesionalne sportaše i njihovo osoblje za natjecanja u državama članicama (čak i ako nisu zaposleni),

·profesionalne izvođače/umjetnike, uključujući i članove tehničkog osoblja koji prate profesionalne izvođače/umjetnike,

·međunarodne novinare koji moraju biti osobno, fizički prisutni radi izvještavanja o aktualnim vijestima,

·stručnjake, istraživače i znanstvenike i

·državljane trećih zemalja koji putuju u poslovne svrhe (uključujući sudjelovanje u sajmovima i izložbama, ispitivanja prihvatljivosti i interno osposobljavanje za ugovaranje novog ulaganja u EU-u iz gospodarskih razloga), ako se putovanje ne može odgoditi ili posao obaviti iz inozemstva.

Mogući dokazi: ugovor o radu, odobrenje za rad ili radna dozvola, potvrda od poslodavca o nužnosti putovanja, poziv od sportske organizacije, poziv od poduzeća ili javnog tijela na sastanak/konferenciju ili događanje povezano s trgovinom, gospodarskom granom ili uslugama, pozivnice, ulaznice, potvrde o upisu ili programi u kojima je, po mogućnosti, naveden naziv organizacije domaćina i duljina boravka, ili drugi odgovarajući dokument u kojem je naveden razlog posjeta, ugovor o izlaganju na sajmu ili ulaznica za sajam, novinarska iskaznica Međunarodnog udruženja novinara.

(1)

SL LI 208/1, 1.7.2020., str. 1.

(2)

Smjernice za provedbu privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU i olakšavanje tranzita radi repatrijacije građana EU-a te o učincima na viznu politiku, C(2020)2050.

(3)

Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ, SL L 158, 30.4.2004., str. 77.

(4)

 Vidjeti predmete C-673/16, Coman; C-129/18, SM.

(5)

 COM (2009) 313 final od 2.7.2009.

(6)

Smjernice iz 2009. za bolji prijenos i primjenu Direktive 2004/38/EZ, stranica 4.

Top