EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG1230(02)

Dvadeset prvo godišnje izvješće u skladu s člankom 8. stavkom 2. Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme

ST/14167/2019/INIT

SL C 437, 30.12.2019, p. 1–554 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 437/1


DVADESET PRVO GODIŠNJE IZVJEŠĆE U SKLADU S ČLANKOM 8. STAVKOM 2. ZAJEDNIČKOG STAJALIŠTA VIJEĆA 2008/944/ZVSP O DEFINIRANJU ZAJEDNIČKIH PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJE KONTROLA IZVOZA VOJNE TEHNOLOGIJE I OPREME

(2019/C 437/01)

UVOD

Ovim se izvješćem obuhvaćaju statistički podaci o dozvolama i izvozu konvencionalnog oružja iz država članica EU-a tijekom kalendarske godine 2018. Njime su obuhvaćene i aktivnosti koje su uz aktivnosti navedene u dvadesetom godišnjem izvješću EU i njegove države članice poduzeli tijekom 2018. i 2019. u okviru provedbe Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (1) (2).

Izvješće sastavlja Europska služba za vanjsko djelovanje na temelju podataka koje su dostavila nacionalna tijela država članica. Radna skupina Vijeća za izvoz konvencionalnog oružja (COARM) podupire trajni dijalog među državama članicama o dosljednoj primjeni zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza oružja. Rad COARM-a usmjeren je i na daljnje usklađivanje te politike (Zajedničko stajalište 2008/944/ZVSP o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme, kojim je 2008. zamijenjen Kodeks ponašanja EU-a pri izvozu oružja na snazi od lipnja 1998.).

Osim toga, izvješće sadrži nepotpune informacije o prijenosima obrambenih proizvoda unutar EU-a koji se uređuju Direktivom 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

Sljedeće treće zemlje službeno su se uskladile s mjerilima i načelima Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Island, Kanada, Norveška i Sjeverna Makedonija. Sustav razmjene informacija između EU-a i Norveške na snazi je od 2012.

Promicanje učinkovitih nacionalnih kontrola izvoza oružja te načela i mjerila Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP u odabranim trećim zemljama nastavljeno je u razdoblju obuhvaćenome ovim izvješćem donošenjem Odluke Vijeća (ZVSP) 2018/101 (4), kojom je osigurano daljnje postupanje u vezi s Odlukom Vijeća (ZVSP) 2015/2309 (5). Brojnim aktivnostima provedenima tijekom istog razdoblja na temelju Odluke Vijeća (ZVSP) 2017/915 (6) znatno su povećani i napori informiranja EU-a u pogledu univerzalizacije i provedbe Ugovora o trgovini oružjem.

I.   PROVEDBA ZAJEDNIČKOG STAJALIŠTA 2008/944/ZVSP

1.   Provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP

Zajedničko stajalište uključuje, između ostalog, mjerila za ocjenu zahtjeva za izvozne dozvole, proširenje kontrola na posredovanje, provozne transakcije i nematerijalne prijenose tehnologije te ojačane postupke za promicanje usklađivanja izvoznih politika država članica razmjenom informacija o odbijenom izvozu, kao i smjernice u vezi s dokumentacijom o krajnjem korisniku, transparentnošću i izvješćivanjem.

Cilj je Zajedničkog stajališta osigurati to da države članice odgovorno izvoze oružje, odnosno da ne doprinose unutarnjoj represiji, regionalnoj nestabilnosti ili međunarodnoj agresiji, teškom kršenju ljudskih prava ili međunarodnog humanitarnog prava. Odgovornom politikom trgovine oružjem doprinosi se održavanju međunarodnog mira i sigurnosti. Nadalje, stroga primjena Zajedničkog stajališta osmišljena je kako bi se spriječilo preusmjeravanje oružja nenamjernim krajnjim korisnicima.

Obavijesti o odbijanju i savjetovanja

Zajedničkim stajalištem predviđa se obavijest o odbijanju dozvola. Zajedničkim stajalištem predviđa se postupak savjetovanja ako država članica preispituje zahtjev za dozvolu za transakciju koja je u biti jednaka onoj koju je druga država članica prethodno odbila. To se provodi putem internetskog informacijskog sustava COARM. Već se pokazalo da se sustavom dodatno podupire transparentnost među državama članicama u odnosu na određene zemlje krajnjeg odredišta i krajnje korisnike. U 2018. dodatno se pokazala vrijednost internetskog sustava u pojednostavnjivanju protoka informacija među državama članicama.

Broj obavijesti o odbijanju iz 2018. naveden je u retku (d) tablica u tablici A.I (u prilogu ovom izvješću) prema odredištu i prema kategoriji popisa robe vojne namjene, broj savjetovanja koje je dala i primila svaka država članica nalazi se u tablici B.I, a broj savjetovanja prema odredištu u tablici B.II.

2.   Upute za korisnike

Upute za korisnike ključan su instrument sa sažetim dogovorenim smjernicama za provedbu operativnih odredaba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP i tumačenje njegovih mjerila. Na njih se upućuje u članku 13. Zajedničkog stajališta.

Sastavila ih je Radna skupina COARM i periodički ih se ažurira: posljednji put su ažurirane u okviru preispitivanja Zajedničkog stajališta koje je provedeno u 2018. i prvoj polovini 2019. Upute za korisnike namijenjene su prvenstveno službenicima koji izdaju izvozne dozvole, čime se znatno i na pragmatičan način doprinosi usklađivanju politika i postupaka za kontrolu izvoza oružja država članica.

S ciljem podupiranja operacionalizacije mjerila iz Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP u uputama su navedene dobre prakse koje je izradila Radna skupina COARM nadovezujući se na nacionalne najbolje prakse i uzimajući u obzir doprinos drugih relevantnih dionika, među ostalim civilnog društva. Njihova je svrha postići veću dosljednost među državama članicama u primjeni mjerila iz Zajedničkog stajališta. To se postiže, između ostalog, utvrđivanjem čimbenika o kojima treba voditi računa pri ocjeni zahtjeva za izvozne dozvole. Najbolje prakse namijenjene su službenicima koji izdaju dozvole i drugim dužnosnicima u relevantnim državnim upravama i agencijama. Postupak donošenja odluka temelji se na stručnom znanju tih dužnosnika o regionalnim, pravnim, pravosudnim, tehničkim, razvojnim te sigurnosnim i vojnim pitanjima.

Upute su javni dokument dostupan na internetskim stranicama Europske službe za vanjsko djelovanje (7).

3.   Aktivnosti informiranja

Člankom 11. Zajedničkog stajališta pozivaju se države članice da „ulažu najbolje napore da i druge države koje izvoze vojnu tehnologiju ili opremu potaknu na primjenu mjerila iz Zajedničkog stajališta”. Intenzivne aktivnosti informiranja koje provode i EU i pojedinačne države članice nastavljene su 2018. i 2019., kako je navedeno u tablici D priloženoj ovom izvješću.

Na temelju Odluke (ZVSP) 2018/101, koju je proveo njemački Savezni ured za gospodarstvo i kontrolu izvoza (BAFA), održan je niz regionalnih radionica, studijskih posjeta i događaja za pojedinačnu pomoć. Osim toga, na temelju Odluke (ZVSP) 2017/915 provedene su daljnje regionalne aktivnosti informiranja, prilagođeni nacionalni programi pomoći i ad hoc radionice za pružanje pojedinačne pomoći, u svrhu potpore učinkovitoj provedbi i univerzalizaciji Ugovora o trgovini oružjem (više informacija o potonjim aktivnostima nalazi se u odjeljku II.2).

4.   Sastanci u okviru političkog dijaloga

Sastanci u okviru političkog dijaloga o pitanjima kontrole izvoza oružja održavali su se 2018. i 2019. s Norveškom, Kanadom, Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom. S pomoću tih političkih dijaloga osiguran je forum za uspješne rasprave o pitanjima od zajedničkog interesa, poput izvoznih politika u odnosu na određena odredišta, pitanja usklađenosti i kontrole te procesa povezanoga s Ugovorom o trgovini oružjem.

5.   Ažuriranje Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije

Zajednički popis robe vojne namjene EU-a obuhvaća vojne predmete za koje države članice omogućuju kontrolu izvoza u skladu s člankom 12. Zajedničkog stajališta. Istovjetan je popisu obrambenih proizvoda priloženom Direktivi 2009/43/EZ.

Budući da se tim izvješćem obuhvaćaju statistički podaci o izvozu konvencionalnog oružja iz država članica EU-a tijekom kalendarske godine 2018., u njega je uključen Zajednički popis robe vojne namjene za 2018. koji je Vijeće usvojilo 26. veljače 2018. i kojim se uzimaju u obzir promjene u popisu streljiva iz Wassenaarskog aranžmana, dogovorene na plenarnom zasjedanju Aranžmana 2017. Ta ažurirana verzija Zajedničkog popisa robe vojne namjene objavljena je u Službenom listu Europske unije15. ožujka 2018. (8). Zajednički popis robe vojne namjene valjan 2019. objavljen je u Službenom listu 12. ožujka 2019. s referencom 2019/C 95/01 (9).

6.   Posredovanje u trgovini oružjem

U skladu s člankom 5. Zajedničkog stajališta Vijeća 2003/468/ZVSP (10), države članice uvele su zasebne aranžmane za razmjenu informacija o odobrenim i odbijenim dozvolama za posredovanje. Nadalje, one države članice koje zahtijevaju da posrednici imaju pisano odobrenje kako bi mogli djelovati kao posrednici i/ili koje su uspostavile registar posrednika u trgovini oružjem, uvele su zasebne aranžmane za razmjenu relevantnih informacija o registriranim posrednicima. Informacije o dozvolama za posredovanje koje su države članice EU-a odobrile i odbile nalaze se u priloženoj tablici A.III.

Detaljne informacije o nacionalnoj provedbi Zajedničkog stajališta 2003/468/ZVSP nalaze se u priloženoj tablici C.

7.   Dijalog s dionicima: Europskim parlamentom, civilnim društvom i industrijom

Dijalog s Europskim parlamentom o pitanjima kontrole izvoza oružja obično se održava jednom godišnje uz saslušavanje visokog dužnosnika Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD). Tijekom 2018. i 2019. i ESVD je održavao kontakte s izvjestiteljem Europskog parlamenta za kontrolu izvoza oružja te je odgovorio na znatan broj parlamentarnih pitanja o izvozu oružja.

U skladu s prethodnom praksom, sastanci COARM-a s nevladinim organizacijama u razdoblju 2018. – 2019. održavali su se svakih šest mjeseci. COARM je i jednom godišnje na svoje sastanke pozivao predstavnike industrije.

II.   UGOVOR O TRGOVINI ORUŽJEM (UTO)

1.   Sudjelovanje u UTO-u: konferencije država stranaka

Kao što je to bio slučaj na prethodnim konferencijama država stranaka (o čemu je izvješteno u prethodnim godišnjim izvješćima), EU i njegove države članice imali su aktivnu ulogu na četvrtoj konferenciji država stranaka, održanoj u Tokiju od 20. do 24. kolovoza 2018. (o čemu je izvješteno u 20. godišnjem izvješću), i petoj konferenciji država stranaka, održanoj u Ženevi od 26. do 30. kolovoza 2019. Predsjednici četvrte i pete konferencije država stranaka sudjelovali su na sastanku COARM-a tijekom svojih predsjedanja.

Na petoj konferenciji država stranaka, kojom predsjeda latvijski veleposlanik Jānis Kārkliņš, pokušala se postupno preusmjeriti pozornost s izgradnje institucija na rasprave o bitnim pitanjima u vezi s provedbom Ugovora, među ostalim podupiranjem rada triju radnih skupina (za učinkovitu provedbu Ugovora, univerzalizaciju te transparentnost i izvješćivanje) te aktivnosti provedenih u okviru dobrovoljnog skrbničkog fonda i programa pokroviteljstva. Na konferenciji su se postavili ciljevi za sljedeću godinu, s naglaskom na provedbi odluka usmjerenih na aktivnosti u pogledu roda i rodno uvjetovanog nasilja, rizika od preusmjeravanja, novog toka rada u vezi s provozom i pretovarom, potrebe za povećanjem broja i pravovremenosti nacionalnih izvješća te, s obzirom na velik broj neplaćenih procijenjenih doprinosa, mjera za rješavanje teške financijske situacije. U pogledu dobrovoljnog skrbničkog fonda izražena je zahvalnost državama koje su dale dobrovoljne financijske doprinose te su sve druge države koje to mogu učiniti potaknute na doprinošenje fondu. Donesena je odluka o njezinu proračunu za 2019./2020. i, u pogledu neplaćenih doprinosa država, pozvane su države koje to nisu učinile da bez odgađanja i pravodobno ispune svoje financijske obveze. Na konferenciji je za predsjednika šeste konferencije država stranaka 2020. izabran argentinski veleposlanik Carlos Foradori. Na sastanku su aktivno sudjelovali države stranke i promatrači, kao i predstavnici civilnog društva, akademske zajednice i predstavnici industrije. Države stranke suglasne su da bi se pozornost i dalje trebala posvećivati učinkovitoj provedbi i univerzalizaciji Ugovora.

2.   Program EU-a za potporu provedbi u okviru Odluke (ZVSP) 2017/915

Od njegova stupanja na snagu u prosincu 2014. i s trenutačno 105 država stranaka (na dan 28. listopada 2019.) UTO se i dalje suočava s izazovima povezanima s njegovom univerzalizacijom i učinkovitom provedbom u državama strankama.

Kako bi doprinio rješavanju tih izazova, EU je donio ambiciozan program za potporu provedbi u trećim zemljama (Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/915). Taj program provode i njemački Savezni ured za gospodarstvo i kontrolu izvoza (BAFA) i Expertise France. Trenutačno se tim programom u ukupno 18 trećih zemalja kao dugoročnih partnera (partneri plana) i u 14 trećih zemalja kao ad hoc partnera na njihov zahtjev pruža pomoć za jačanje njihovih sustavâ za prijenos oružja u skladu sa zahtjevima iz Ugovora. Pojedinosti o provedenim aktivnostima u okviru programa EU-a tijekom 2018. i 2019. (do kraja kolovoza 2019.) mogu se pronaći u priloženoj tablici D.

III.   PRIORITETNE SMJERNICE ZA COARM ZA BLIŽU BUDUĆNOST

COARM je tijekom 2018. i prve polovine 2019. proveo temeljito preispitivanje provedbe Zajedničkog stajališta i ispunjenja njegovih ciljeva deset godina nakon njegova donošenja, u skladu sa zaključcima Vijeća 10900/15 iz srpnja 2015. EU i njegove države članice složili su se da su donošenjem Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP uvedeni ključni elementi zajedničkog pristupa država članica u pogledu kontrole izvoza konvencionalnog oružja. Unatoč napretku koji je ostvaren donošenjem Zajedničkog stajališta, potrebno je i dalje ulagati napore, osobito u pogledu provedbe Zajedničkog stajališta.

Prioritetne su smjernice za blisku budućnost sljedeće:

1.

nastaviti s osnaživanjem suradnje i promicanjem usklađivanja u području izvoza vojne tehnologije i opreme u skladu sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP s ciljem jačanja uspostave, pridržavanja i provedbe visokih zajedničkih standarda za upravljanje prijenosima vojne tehnologije i opreme od strane Europske unije u svim državama članicama, među ostalim razmjenom među državama članicama EU-a relevantnih informacija o obavijestima o odbijanju dozvola i politikama izvoza oružja;

2.

nastaviti raspravu o dodatnim funkcijama internetskog sustava COARM;

3.

osigurati da one države članice koje to još nisu učinile donesu odgovarajuće nacionalne propise ili administrativna pravila kako bi u potpunosti provele Zajedničko stajalište 2003/468/ZVSP o kontroli posredovanja u trgovini oružjem;

4.

dodatno podupirati učinkovitu provedbu i univerzalizaciju Ugovora o trgovini oružjem, osobito nastavljanjem programa EU-a za potporu provedbi pokrenutog Odlukom (ZVSP) 2017/915;

5.

dodatno razvijati razmjene informacija i najboljih praksi s trećim zemljama koje su se uskladile sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP;

6.

nastaviti poticati druge države izvoznice oružja da primjene mjerila iz Zajedničkog stajališta;

7.

nastaviti dijalog s Europskim parlamentom i dodatno razvijati kontakte s civilnim društvom i industrijom;

8.

osigurati da jačanje europske obrambene tehnološke i industrijske baze, pri čemu se posebno doprinosi provedbi zajedničke europske sigurnosne i obrambene politike, bude popraćeno užom suradnjom i usklađivanjem u području kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme;

9.

razmotriti donošenje odluke o potvrdama o krajnjem korisniku za izvoz malog i lakog oružja te pripadajućeg streljiva;

10.

nastojati dovršiti i objaviti 22. godišnje izvješće EU-a o izvozu oružja što je prije moguće u 2020.

KRATKI OPIS KATEGORIJA ZAJEDNIČKOG POPISA ROBE VOJNE NAMJENE EU-A (11)

ML1.

Oružje s glatkom cijevi kalibra manjeg od 20 mm, ostalo naoružanje i automatsko oružje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 inča) ili manje i pribor, kako slijedi, te za njih posebno konstruirane komponente

ML2.

Oružje s glatkom cijevi kalibra 20 mm ili većeg, ostalo oružje ili naoružanje kalibra većeg od 12,7 mm (kalibra 0,50 inča), bacači i pribor, kako slijedi, te za njih posebno konstruirane komponente

ML3.

Streljivo i naprave za podešavanje upaljača te za njih posebno konstruirane komponente

ML4.

Bombe, torpeda, rakete, projektili, ostale eksplozivne naprave i punjenja, kao i pripadajuća oprema i pribor te za njih posebno konstruirane komponente

ML5.

Kontrola paljbe i pripadajuća oprema za uzbunjivanje i upozoravanje, kao i srodni sustavi, oprema za testiranje, uciljavanje i protumjere, posebno konstruirana za vojnu uporabu te za njih posebno konstruirane komponente i pribor

ML6.

Kopnena vozila i komponente

ML7.

Kemijski agensi, „biološki agensi”, „agensi za suzbijanje nereda”, radioaktivni materijali, pripadajuća oprema, komponente i materijali

ML8.

„Energetski materijali” i odgovarajuće tvari

ML9.

Ratna plovila (površinska ili podvodna), specijalna mornarička oprema, pribor, komponente i ostala površinska plovila

ML10.

„Zrakoplov”, „vozila lakša od zraka”, „bespilotne letjelice”, zrakoplovni motori i „zrakoplovna” oprema, pripadajuća oprema i komponente, posebno izrađene ili izmijenjene za vojnu uporabu

ML11.

Elektronička oprema, „svemirska letjelica” i komponente koje nisu navedene drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a

ML12.

Sustavi oružja s velikom kinetičkom energijom te pripadajuća oprema, kao i za njih posebno konstruirane komponente

ML13.

Oklopna ili zaštitna oprema, konstrukcije i komponente

ML14.

„Specijalizirana oprema za vojno osposobljavanje” ili za simuliranje vojnih scenarija, simulatori posebno osmišljeni za osposobljavanje o uporabi svih vrsta vatrenog oružja ili naoružanja navedenih u ML1. ili ML2. te za to posebno konstruirane komponente i pribor

ML15.

Oprema za prikaz slike ili za protumjere, posebno konstruirana za vojnu uporabu i za nju posebno konstruirane komponente te pribor

ML16.

Otkivci, odljevci i ostali nedovršeni proizvodi posebno konstruirani za stavke navedene u od ML1. do ML4., ML6., ML9., ML10., ML12. ili ML19.

ML17.

Raznovrsna oprema, materijali i „knjižnice” te za njih posebno konstruirane komponente

ML18.

Oprema za izradu „proizvoda” i komponente

ML19.

Sustavi naoružanja usmjerene energije (DEW), s time povezana oprema ili oprema za protumjere i pokusni modeli te za njih posebno konstruirane komponente

ML20.

Kriogenska i „supervodljiva” oprema te komponente i za nju posebno konstruiran pribor

ML21.

„Softver”

ML22.

„Tehnologija”


(1)  Pravno obvezujuće za države članice EU-a.

(2)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

(3)  Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 146, 10.6.2009., str. 1.).

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/101 od 22. siječnja 2018. o promicanju učinkovitih kontrola izvoza oružja (SL L 17, 23.1.2018., str. 40.).

(5)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2309 od 10. prosinca 2015. o promicanju učinkovitih kontrola izvoza oružja (SL L 326, 11.12.2015., str. 56.).

(6)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/915 od 29. svibnja 2017. o aktivnostima Unije za širenje suradnje u cilju potpore provedbi Ugovora o trgovini oružjem (SL L 139, 30.5.2017., str. 38.).

(7)  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8465/arms-export-control_en

(8)  SL C 98, 15.3.2018., str. 1.

(9)  SL C 95, 12.3.2019., str. 1.

(10)  Zajedničko stajalište Vijeća 2003/468/ZVSP do 23. lipnja 2003. o kontroli posredovanja u trgovini oružjem (SL L 156, 25.6.2003., str. 79.).

(11)  Potpuni opis kategorija kako ih je Vijeće usvojilo 26. veljače 2018. (SL C 98, 15.3.2018., str. 1.) nalazi se na internetskoj stranici https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from = HR.


PRILOG

The attached tables contain the following information:

A.I

EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

A.II

EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS

A.III

INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED

B.I

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND RECEIVED BY EACH MEMBER STATE

B.II

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS PER DESTINATION COUNTRY

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

INFORMATION ON EU OUTREACH ACTIVITIES

E.

INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1); (d) = number of denials (discrepancies may appear between breakdowns and totals due to denials concerning more than one ML category or denials for items other than those appearing in the ML (2)); and (e) = the number of the criterion of Common Position 2008/944 invoked to support the refusal (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated between brackets).

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures regarding arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3)

The EU User’s Guide stipulates that the value of actual exports only needs to be provided where it is available. With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c), it is important to note that Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Latvia, Malta and the United Kingdom do not provide these data. No aggregation is therefore reported at the EU level.

With regard to the use of global and general licences notably applied to intra-EU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States’ ability to report on actual values (row c) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote 5.

Data are reported in Euros and accordingly converted from national currencies for Member States not having the Euro as national currency. Please bear in mind the possible exchange rate fluctuations between the data collection at national level, the date of reporting to the EU level and the date of consultation of the data.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes are available at https://www.sanctionsmap.eu.

Exports to UN mandated or other international missions are further reported on in Table A.II.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION 10

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia) 422

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 426

North America

(Canada, United States) 433

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire/Saint Eustatius and Saba, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago) 440

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela) 444

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 450

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan) 453

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam) 458

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 465

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Denmark (Greenland), Denmark (Faeroe Islands), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), France (Saint Martin), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turks and Caicos Islands) 471

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Holy See, Iceland, Kosovo (under UNSCR 1244/99), Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Russian Federation, Serbia, San Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine) 479

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen) 486

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) 493
EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE 500

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2018

Key: (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in Euros; (c) = value of arms exports in Euros (if available); (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

Afghanistan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML10

Bulgaria

a

 

2

1

6

 

 

 

1

b

 

2 188 160

1 319

10 124 127

 

 

 

4 016 612

c

 

2 076 006

1 972 506

47 946 890

 

 

 

14 006 458

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

2 730

 

 

 

 

 

 

 

c

1 666

 

 

 

 

 

 

30 873 132

France

a

 

 

 

 

 

 

1

2

b

 

 

 

 

 

 

150 000

41 997

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

4

7

 

 

b

 

 

 

 

364 200

6 765 385

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

23 268

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

34 975

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

157 416

 

135 775

 

223 114

 

424 630

4 347 950

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

5 534 576

 

 

 

 

 

 

 

c

2 895 617

 

1 782 684

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

4

 

 

 

5

b

42 227

 

1 461 282

21 101 348

 

 

 

41 945

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

3

2

3

10

4

7

1

12

b

5 579 533

2 188 160

1 462 601

31 225 475

364 200

6 765 385

150 000

4 128 022

d

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

1(1)


Afghanistan

 

 

ML11

ML13

ML15

ML16

ML21

Total

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

16 330 218

c

 

 

 

 

 

66 001 860

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

2 730

c

 

 

 

 

 

30 874 798

France

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

191 997

c

 

 

 

 

 

1 500 000

Germany

a

6

 

 

 

5

22

b

4 294 824

 

 

 

203 742

11 628 151

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

1

 

3

b

 

 

 

1 012 500

 

1 035 768

c

 

 

 

 

 

135 211

Lithuania

a

1

 

 

 

 

1

b

132 570

 

 

 

 

132 570

c

132 570

 

 

 

 

167 545

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

480 315

230 055

50 895

 

20 768

6 070 918

Romania

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

5 534 576

c

 

 

 

 

 

4 678 301

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

6

 

 

 

20

b

223 359

51 818

 

 

 

22 921 979

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

9

6

 

1

5

63

b

4 650 753

51 818

 

1 012 500

203 742

57 782 189

d

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

1(1)


Albania

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML10

ML11

ML13

Total

Austria

a

6

 

 

 

 

 

 

6

b

888 721

 

 

 

 

 

 

888 721

c

795 788

 

 

 

 

 

 

795 788

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

38 600

 

 

 

 

 

 

38 600

c

26 600

 

 

 

 

 

 

26 600

Czech Republic

a

3

 

1

 

 

 

1

5

b

382 171

 

 

 

 

 

 

382 171

c

223 367

 

 

 

 

 

 

223 367

France

a

 

1

1

 

 

 

 

2

b

 

34 300 000

600 000

 

 

 

 

34 900 000

c

 

 

 

 

 

 

 

2 700 000

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

2

b

23 240

 

 

 

 

252 377

 

275 617

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

12 000

 

 

12 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

11

1

2

1

1

1

1

18

b

1 332 732

34 300 000

600 000

 

12 000

252 377

 

36 497 109

d

1

 

 

 

 

 

 

1

e

4(1),7(1)

 

 

 

 

 

 

4(1),7(1)


Algeria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML9

Austria

a

 

 

 

 

 

4

 

 

b

 

 

 

 

 

123 121 375

 

 

c

 

 

 

 

 

4 367 918

 

 

Bulgaria

a

4

4

 

3

2

2

 

 

b

3 377 852

12 218 321

 

1 993 722

2 225 248

126 230

 

 

c

2 819 138

11 403 141

24 918 483

11 164 060

2 447 050

802 507

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

5

 

 

b

 

 

 

 

 

2 078 549

 

 

c

 

 

10 542

 

 

2 751 794

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

6 654 588

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

3

 

1

3

b

 

 

1 080 000

27 219

398 524 700

 

168 978 500

2 586 778 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

1

2

2

1

10

 

3

b

440

55 400

146 400

13 547

275 000

718 890 882

 

7 127 906

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

1 039 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

58 360

 

 

 

Poland

a

 

 

1

2

6

11

 

 

b

 

 

360 000

7 096

7 663 761

20 029 831

 

 

c

 

 

 

3 548

445 774

10 687 353

 

 

Spain

a

 

1

 

 

3

 

 

 

b

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

c

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

5

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

148 109

900 748

 

 

 

Total per ML category

a

6

6

5

13

16

33

1

6

b

4 417 292

12 580 141

1 586 400

2 041 584

421 299 837

870 901 455

168 978 500

2 593 906 406

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

ML18

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

1 207 656

 

 

 

 

c

 

 

 

 

3 200

 

777 851

457 000

Czech Republic

a

8

 

 

 

 

 

 

2

b

482 933

 

 

 

 

 

 

 

c

3 132 969

 

 

 

 

 

 

138 253

France

a

 

4

1

 

4

 

 

 

b

 

36 940 000

1 500 000

 

297 626 885

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

3

 

 

1

1

 

4

b

28 470

14 571 546

 

 

45 480 547

847

 

9 430 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

8

1

 

 

 

 

 

3

b

14 732 118

6 126 960

 

 

 

 

 

22 417 122

c

3 759 976

 

 

404 368

 

 

 

64 979

Slovakia

a

 

 

 

4

 

 

 

 

b

 

 

 

4 370 526

 

 

 

 

c

 

 

 

1 617 124

 

 

 

 

Spain

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

3 049

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

3

1

2

 

 

 

 

b

160 241

192 373

1 039

218 717

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

22

11

2

7

5

1

 

10

b

15 403 762

57 830 879

1 501 039

5 796 899

343 107 432

847

 

31 847 122

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

4

b

 

 

123 121 375

c

 

 

4 367 918

Bulgaria

a

 

1

17

b

 

25 658

21 174 687

c

 

 

54 792 430

Czech Republic

a

 

 

16

b

 

 

2 561 482

c

 

 

6 033 558

Denmark

a

 

 

1

b

 

 

6 654 588

c

 

 

 

France

a

 

 

18

b

 

 

3 491 455 804

c

 

 

36 600 000

Germany

a

1

5

38

b

513 035

21 646 903

818 180 923

c

 

 

 

Italy

a

 

 

1

b

 

 

1 039 000

c

 

 

1 972 586

Netherlands

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

58 360

Poland

a

1

2

35

b

1 353 030

185 654

72 875 572

c

 

 

15 365 998

Slovakia

a

 

 

4

b

 

 

4 370 526

c

 

 

1 617 124

Spain

a

 

 

6

b

 

 

12 917 548

c

 

 

12 920 597

Sweden

a

1

1

9

b

 

 

 

c

 

61 336

1 110 193

United Kingdom

a

3

 

10

b

111

 

572 481

c

 

 

 

Total per ML category

a

6

9

159

b

1 866 176

21 858 215

4 554 923 986

d

 

 

 

e

 

 

 


Andorra

 

 

ML1

ML2

ML3

ML15

Total

Austria

a

 

 

 

1

1

b

 

 

 

15 000

15 000

c

 

 

 

15 000

15 000

Belgium

a

1

 

 

 

1

b

28 970

 

 

 

28 970

c

 

 

 

 

 

France

a

 

1

1

 

2

b

 

6 970

18 610

 

25 580

c

 

 

 

 

 

Germany

a

23

 

1

 

24

b

206 741

 

108 260

 

315 001

c

 

 

 

 

 

Spain

a

12

 

1

 

13

b

28 966

 

13 757

 

42 723

c

25 584

 

2 049

 

27 633

Sweden

a

 

 

1

 

1

b

 

 

3 411

 

3 411

c

 

 

39 731

 

39 731

United Kingdom

a

1

 

 

 

1

b

719

 

 

 

719

c

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

37

1

4

1

43

b

265 396

6 970

144 038

15 000

431 404

d

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 


Angola

 

 

ML1

ML4

ML5

ML6

ML11

Total

Bulgaria

a

 

 

1

 

 

1

b

 

 

407

 

 

407

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

1

b

 

 

 

 

288 500 000

288 500 000

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

2

1

2

5

b

 

 

12 273 507

2 110 908

8 248 207

22 632 622

c

 

15 760 319

15 481 580

 

3 266 755

34 508 654

United Kingdom

a

1

 

 

1

 

2

b

51 256

 

 

2 674

 

53 930

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

 

3

2

3

9

b

51 256

 

12 273 914

2 113 582

296 748 207

311 186 959

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 


Antigua and Barbuda

 

 

ML1

Total

Austria

a

1

1

b

6 638

6 638

c

6 638

6 638

Italy

a

 

 

b

 

 

c

 

126 106

Total per ML category

a

1

1

b

6 638

6 638

d

 

 

e

 

 


Argentina

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML8

ML9

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

1

b

1 017 668

 

 

 

 

 

 

780

c

397 619

 

 

 

 

 

 

780

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

24 890

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

1 281 575

 

 

 

 

c

 

 

 

1 051 956

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

131 402

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

4

1

 

3

b

 

 

 

 

40 819 000

1 000 000

 

35 969 382

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

12

 

 

 

2

2

5

1

b

372 144

 

 

 

2 527 548

845 900

793

17 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

432 750

 

 

 

 

 

 

 

c

75 320

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

 

 

 

 

b

3 360

62 505

18 450

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

115 130

 

 

 

c

 

 

 

 

32 815

 

 

 

Spain

a

7

 

2

 

 

 

 

 

b

7 620

 

576

 

 

 

 

 

c

55 420

 

576

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 345 029

112 768

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

2

 

 

1

 

2

b

21 102

 

155 685

 

 

17 780

 

122 756

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

32

1

5

3

8

4

5

7

b

1 879 534

62 505

174 711

1 281 575

43 461 678

1 863 680

793

36 110 118

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML17

ML18

ML21

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

170 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

41 858

 

c

 

 

 

 

 

 

42 608

 

France

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

31 303 500

250 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

1

 

 

 

1

1

1

b

181 173

196 685

 

 

 

200

2 293

7 561

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

4

 

 

 

1

 

 

 

b

525 572

 

 

 

7 480

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

 

 

2

 

 

 

b

130 948

 

 

 

 

 

 

 

c

130 948

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

531

23 587

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

11 092

 

24 625

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

20

2

2

 

3

1

3

1

b

32 152 285

446 685

24 625

 

7 480

200

214 151

7 561

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML22

Total

Austria

a

 

5

b

 

1 018 448

c

 

398 399

Belgium

a

 

2

b

 

194 890

c

 

 

Bulgaria

a

 

3

b

 

1 281 575

c

 

1 051 956

Czech Republic

a

 

2

b

 

41 858

c

 

174 010

France

a

2

15

b

16 300 000

125 641 882

c

 

3 400 000

Germany

a

2

38

b

8 858

4 160 355

c

 

 

Hungary

a

 

3

b

 

432 750

c

 

75 320

Italy

a

 

8

b

 

617 367

c

 

706 805

Netherlands

a

 

2

b

 

115 130

c

 

32 815

Spain

a

 

12

b

 

139 144

c

 

186 944

Sweden

a

 

 

b

 

 

c

 

1 481 915

United Kingdom

a

1

12

b

7

353 047

c

 

 

Total per ML category

a

5

102

b

16 308 865

133 996 446

d

 

 

e

 

 


Armenia

 

 

ML1

ML3

ML4

ML7

ML13

ML22

Total

Bulgaria

a

1

2

2

 

 

 

5

b

360 675

11 658 800

15 267 530

 

 

 

27 287 005

c

 

9 205 446

780 000

 

 

 

9 985 446

Estonia

a

6

1

 

 

 

 

7

b

246 780

41 500

 

 

 

 

288 280

c

45 040

 

 

 

 

 

45 040

Lithuania

a

 

 

 

2

 

 

2

b

 

 

 

9 476

 

 

9 476

c

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

2

1

3

b

 

 

 

 

757 339

170 771

928 110

c

 

 

 

 

407 169

89 867

497 036

Total per ML category

a

7

3

2

2

2

1

17

b

607 455

11 700 300

15 267 530

9 476

757 339

170 771

28 512 871

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

19

2

 

2

1

2

 

 

b

5 576 073

2 893 650

 

525 776

82 500

1 000 000

 

 

c

1 068 849

477 953

 

525 776

82 500

 

 

 

Belgium

a

14

3

 

1

 

 

 

 

b

27 907 858

68 982

 

4 521 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

 

 

 

2

 

 

b

 

10 000

 

 

 

58 000

 

 

c

 

10 000

 

15 552

 

58 000

 

 

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

33 573

 

 

 

 

 

 

 

c

33 753

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

1

1

 

 

1

 

 

b

 

 

31 230

 

 

35 487

 

 

c

 

 

31 255

 

 

 

 

 

Denmark

a

1

1

 

3

1

1

 

 

b

1 232 156

865

 

46 272

4 200

12 880

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

3

 

2

 

 

 

1

 

b

402 943

 

821 236

 

 

 

425 700

 

c

140 941

 

 

 

 

 

425 700

 

France

a

3

 

 

3

5

 

 

 

b

60 600

 

 

1 424 001

438 769 333

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

140

 

15

6

15

25

 

9

b

3 481 183

 

20 581 961

3 573 777

1 950 487

130 292 413

 

4 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

4

 

 

 

2

 

 

 

b

126 885

 

 

 

246 223

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

6

1

4

 

 

b

 

 

 

3 407 338

3 093 746

269 190

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

10 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

700

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

 

 

1

 

 

 

b

400

 

 

 

366 786

 

 

 

c

 

 

 

 

 

36 705

187 660

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

21 330

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

220 289

 

 

 

 

 

c

 

 

128 813

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

1

 

1

1

 

 

b

650 000

 

696 800

 

40 000 000

35 000

 

 

c

265 750

 

 

4 748 000

2 636 420

 

 

 

Sweden

a

 

5

6

 

3

 

 

 

b

 

1 164 125

14 492 885

 

40 075 969

 

 

 

c

 

1 262 702

29 904

12 719

1 508 615

 

 

264 912

United Kingdom

a

39

2

7

9

1

1

43

2

b

6 629 327

53 562

199 101

2 902 222

656

4 906

7 698 878

200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

231

15

35

30

31

37

44

11

b

46 111 698

4 191 184

37 043 502

16 400 386

524 589 900

131 707 876

8 124 578

5 000

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Austria

a

 

 

1

 

 

2

1

 

b

 

 

400 004

 

 

453 614

8 119

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

4 983

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

15

11

6

4

 

 

1

1

b

137 487 451

68 552 252

83 660 944

9 008 000

 

 

1 500 000

18

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

54

47

77

 

1

5

7

5

b

4 076 306

227 879 897

17 079 805

 

8 800 000

38 053

210 920

2 480 383

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

78 104

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

19

19

13

 

 

 

 

 

b

359 706

48 022 975

191 005

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

1 008 544

 

 

Netherlands

a

2

1

1

 

 

 

 

 

b

368 979

366 786

366 786

 

 

 

 

 

c

1 216

 

 

 

10 000

 

2 899 412

 

Portugal

a

 

 

10

 

 

 

 

 

b

 

 

1 182 612

 

 

 

 

 

c

 

 

1 182 985

 

 

 

 

 

Spain

a

2

4

1

 

 

 

 

 

b

157 264

10 036 265

1 426 840

 

 

 

 

 

c

52 972

15 268 038

69 336

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

3

3

 

4

1

1

1

b

 

1 491 228

1 871 930

 

120 462

 

 

6 043

c

 

597 369

538 449

 

120 462

124 001

 

5 618

United Kingdom

a

6

12

17

1

8

2

 

1

b

299 933

675 855

854 748

2 111

730 399

262 319

 

5 667

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

98

97

130

5

13

16

10

8

b

142 749 639

357 025 258

107 039 657

9 010 111

9 650 861

832 090

1 719 039

2 492 111

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

1

 

3

34

b

94 846

 

287 250

11 321 832

c

94 846

 

 

2 249 924

Belgium

a

1

 

 

19

b

60 000

 

 

32 557 840

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

b

 

 

 

68 000

c

 

 

 

83 552

Croatia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

33 573

c

 

 

 

33 753

Czech Republic

a

 

 

 

6

b

 

 

 

71 700

c

 

 

 

31 255

Denmark

a

 

2

 

9

b

 

304 050

 

1 600 423

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

6

b

 

 

 

1 649 879

c

 

 

 

566 641

France

a

1

6

17

73

b

593 232

24 366 305

5 267 968

770 690 104

c

 

 

 

76 800 000

Germany

a

20

18

15

459

b

4 532 432

359 400

9 075 970

434 417 787

c

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

3

b

 

 

 

78 104

c

 

 

 

 

Ireland

a

 

1

1

8

b

 

100 000

50 000

523 108

c

 

 

 

 

Italy

a

 

2

5

69

b

 

829 570

1 991 806

58 165 336

c

 

 

 

18 791 560

Latvia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

10 000

c

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

 

5

b

 

 

 

 

c

 

 

 

1 008 544

Malta

a

 

 

 

1

b

 

 

 

700

c

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

2

8

b

 

 

32 600

1 502 337

c

 

 

2 904

3 137 897

Poland

a

 

 

1

1

b

 

 

85 385

85 385

c

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

10

b

 

 

 

1 182 612

c

 

 

 

1 182 985

Romania

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

21 330

Slovenia

a

 

 

 

3

b

 

 

 

220 289

c

 

 

 

128 813

Spain

a

 

 

1

12

b

 

 

275 000 000

328 002 169

c

 

 

 

23 040 516

Sweden

a

1

2

2

32

b

 

 

 

59 222 642

c

 

468

2 255 812

6 721 031

United Kingdom

a

 

1

7

159

b

 

2 778

133 792

20 456 454

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

24

33

54

922

b

5 280 510

25 962 103

291 924 771

1 721 860 274

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Austria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Belgium

a

9

 

1

 

 

2

 

3

b

83 755

 

14 300

 

 

1 520

 

56 910

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

2

 

 

 

2

 

 

 

b

861 700

 

 

 

36 700

 

 

 

c

121 150

 

 

 

36 700

 

 

 

Croatia

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

240 587

 

 

 

 

 

 

 

c

24 600

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

522 210

 

2 323 882

 

 

1 085 836

79 546

273 088

Denmark

a

 

 

 

5

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

 

 

 

 

Finland

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

500 591

 

 

 

 

 

 

 

c

17 820

 

11 202

 

 

1 723 840

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

 

1

b

 

 

 

21 755 000

9 920 450

 

 

20 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

9

46

12

4

213

 

 

b

15 199

195 214

7 355 122

311 480

31 385

63 759 477

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

7

 

1

7

 

14

 

1

b

5 339 700

 

30 252

5 260 613

 

793 596

 

1 000

c

1 637

 

 

1 566 798

 

104 636

 

 

Italy

a

 

1

1

 

2

3

 

 

b

 

 

 

 

26 535 524

26 257

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

2

 

5

 

 

 

 

 

b

5 588

 

147 607

 

 

 

 

 

c

 

 

142 344

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

2

 

 

b

11 300

 

 

 

 

400 000

 

 

c

 

 

 

 

 

133 999

 

 

Poland

a

4

 

1

 

 

 

 

 

b

1 644 375

 

100

 

 

 

 

 

c

87 593

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

269 478

 

 

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

147 103

 

 

 

 

 

 

 

c

36 759

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

1

5

4

 

 

 

 

 

b

7 822 640

16 564

294 420

 

 

 

 

 

c

195 879

30 023

127 837

 

 

38 000

719 666

 

Spain

a

3

 

1

 

 

3

 

 

b

118 125

 

1 917 000

 

 

 

 

 

c

63 900

 

1 252 000

 

 

 

 

 

Sweden

a

3

 

6

 

 

2

 

2

b

 

 

1 973 223

 

 

43 859 649

 

165 692

c

4 214

6 642

3 160 895

17 856

 

17 278 126

 

4 214

United Kingdom

a

9

1

1

4

1

2

1

 

b

2 691 547

 

10 201

8 645

155 574

13 954

528

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

60

16

67

30

10

242

1

9

b

19 482 210

211 778

11 742 225

27 335 738

36 679 633

108 854 453

528

243 602

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

85 265

 

26 344

 

 

155 727

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

42 988

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

2

2

2

 

2

 

1

b

 

366 500

4 185 000

1 770 000

 

105 816 100

 

53 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

5

3

5

1

 

2

45

32

b

12 759

163 410

1 796 543

310 792

 

18 420

10 412 873

516 922

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

30 190

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

3

 

 

 

 

 

b

 

97 038

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

2 348 363

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

436 704

 

 

 

c

 

26 650

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

1 750

 

 

 

 

 

 

c

 

1 750

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

2

 

 

 

 

b

 

 

 

65 100

 

 

 

 

c

 

 

 

65 100

 

 

 

 

Spain

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

6 664 970

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

1

1

 

 

 

1

b

 

824 171

 

 

 

 

 

73 099

c

 

679 475

 

 

2 506 828

 

 

92 532

United Kingdom

a

 

4

7

3

 

6

 

 

b

 

112 812

89 322

1 085 127

 

1 773 118

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

15

18

10

1

11

46

34

b

12 759

1 565 681

6 070 865

3 231 019

436 704

107 650 626

10 443 063

643 021

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Belgium

a

 

 

 

15

b

 

 

 

156 485

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

4

b

 

 

 

898 400

c

 

 

 

157 850

Croatia

a

 

 

 

4

b

 

 

 

240 587

c

 

 

 

24 600

Czech Republic

a

 

 

 

7

b

 

 

 

 

c

 

 

 

4 551 898

Denmark

a

 

1

 

6

b

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

Estonia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

42 988

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

500 591

c

 

 

 

1 752 862

France

a

 

 

7

20

b

 

 

24 300 800

168 186 850

c

 

 

 

700 000

Germany

a

64

11

21

477

b

502 827

131 916

1 307 905

86 842 244

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

31

b

 

 

 

11 455 351

c

 

 

 

1 673 071

Italy

a

 

 

 

12

b

 

 

 

26 658 819

c

 

 

 

40 094 759

Lithuania

a

 

 

 

7

b

 

 

 

153 195

c

 

 

 

2 490 707

Netherlands

a

 

 

 

6

b

 

 

 

411 300

c

 

 

 

133 999

Poland

a

 

1

2

8

b

 

166 180

207 451

2 018 106

c

 

166 180

107 451

361 224

Portugal

a

1

 

 

2

b

501 173

 

 

937 877

c

501 173

 

 

797 301

Romania

a

 

 

 

4

b

 

 

 

148 853

c

 

 

 

38 509

Slovakia

a

 

 

 

2

b

 

 

 

65 100

c

 

 

 

65 100

Slovenia

a

 

 

 

10

b

 

 

 

8 133 624

c

 

 

 

1 111 405

Spain

a

 

 

1

10

b

 

 

 

2 035 125

c

 

 

 

7 980 870

Sweden

a

 

1

1

19

b

 

 

 

46 895 834

c

 

 

 

23 750 782

United Kingdom

a

 

 

 

39

b

 

 

 

5 940 828

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

65

14

32

686

b

1 004 000

298 096

25 816 156

361 722 157

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML6

ML7

ML9

ML10

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

291 400

 

 

 

 

 

 

 

c

99 057

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

4

 

 

 

 

 

b

 

 

20 484 571

 

 

 

 

 

c

 

 

21 691 426

 

 

 

 

 

Croatia

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

73 349

 

123 776

 

 

 

 

 

c

73 349

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

357 601

 

983 787

c

 

 

 

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

1

 

 

1

 

b

 

 

16 580 000

205 320 000

 

 

609 420 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

1 800

 

 

44 036

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

5

 

 

 

 

b

 

13 218

 

44 572

 

 

 

 

c

19 752

13 218

 

44 234

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

23 928

 

 

 

c

 

 

 

 

23 928

 

 

 

Total per ML category

a

5

1

7

6

2

1

1

3

b

364 749

13 218

37 188 347

205 364 572

25 728

357 601

609 420 000

1 027 823

d

1

 

 

1

1

 

 

 

e

1(1)

 

 

1(1)

1(1)

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML11

ML13

ML14

ML22

Total

Austria

a

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

291 400

c

 

 

 

 

99 057

Bulgaria

a

 

1

 

 

5

b

 

6 420

 

 

20 490 991

c

 

6 420

 

 

21 697 846

Croatia

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

197 125

c

 

 

 

 

73 349

Czech Republic

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

1 341 388

c

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

 

4

b

 

 

90 000 000

 

921 320 000

c

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

45 836

c

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

57 790

c

 

 

 

84 420

161 624

Slovakia

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

23 928

c

 

 

 

 

23 928

Total per ML category

a

 

1

1

 

28

b

 

6 420

90 000 000

 

943 768 458

d

1

 

 

 

4

e

1(1)

 

 

 

1(4)


Bahrain

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Cyprus

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

53 460

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

4

 

 

 

 

1

 

 

b

265 960

 

 

 

 

 

 

 

c

708 920

 

118 917

 

 

80 713

 

 

France

a

 

1

 

1

 

 

 

 

b

 

1 200 000

 

21 074 200

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

 

b

500

 

 

 

 

192 375

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

314 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

2

 

 

 

b

567 220

2 012

2 742

 

2 900 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

18 900

 

 

 

c

 

 

 

 

9 000

 

 

 

Slovakia

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

282 843

 

 

 

 

 

 

 

c

1 299

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

812 181

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

16

 

7

1

8

 

2

1

b

1 486 860

 

42 658

1 718 227

435 495

 

5 386

72 275

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

26

2

8

4

11

2

2

1

b

2 656 843

1 202 012

45 400

23 918 608

3 354 395

192 375

5 386

72 275

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Bahrain

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML22

Total

Cyprus

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

53 460

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

265 960

c

 

 

 

 

 

 

 

908 550

France

a

 

 

1

 

 

1

 

4

b

 

 

6 350 000

 

 

9 392 000

 

38 016 200

c

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

Germany

a

1

1

1

1

 

1

1

8

b

15 450 000

30 704

380 000

500

 

25 700

120 000

16 199 779

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

314 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

3 471 974

c

 

 

 

 

 

 

 

18 388 365

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

18 900

c

 

 

 

 

 

 

 

9 000

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

341 336

 

 

 

 

341 336

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

282 843

c

 

 

 

 

 

 

 

1 299

Spain

a

 

1

 

 

 

 

 

2