EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Kodeks ponašanja za visoke dužnosnike Europske središnje banke

SL C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 89/2


Kodeks ponašanja za visoke dužnosnike Europske središnje banke

(2019/C 89/03)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

budući da:

(1)

Kao institucija Europske unije (EU), Europska središnja banka (ESB) dužna je služiti javnom interesu i osigurati najviše standarde integriteta. ESB stoga stavlja odgovornost, transparentnost i najviše etičke standarde u središte svog pristupa korporativnom upravljanju. Pridržavanje ovih načela ključni je element vjerodostojnosti ESB-a i od vitalnog je značaja za osiguranje povjerenja europskih građana.

(2)

Profesionalna etika i visoki standardi ponašanja koje treće strane imaju pravo očekivati od ESB-a i njezinih visokih dužnosnika priznati su od njezina osnivanja kao ključni preduvjeti za očuvanje ugleda ESB-a.

(3)

Nakon donošenja izvornog Kodeksa ponašanja ESB-a u 2001. (1), donesen je poseban Kodeks ponašanja za članove Upravnog vijeća u 2002. (2) koji je revidiran u 2006. (3); nakon toga uslijedili su Dopunski kodeks etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora, koji je donesen 2006. (4) te revidiran 2010. (5).

(4)

U svjetlu uspostavljanja jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM), u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (6), kojim su ESB-u bili povjerene posebne zadaće u vezi s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija, donesen je 2014. također i Kodeks ponašanja članova Nadzornog odbora (7).

(5)

Osim toga, s učinkom od siječnja 2015., ESB je uveo poboljšani Etički okvir koji se primjenjuje na članove osoblja (8) te je osnovao Službu za usklađenost s propisima i upravljanje i Odbor za etiku na visokoj razini (9) koji ima zadatak savjetovati članove tijela ESB-a na visokoj razini o različitim Kodeksima ponašanja koji se na njih primjenjuju na dosljedan način.

(6)

U odnosu na Eurosustav i SSM, zajednički minimalni etički standardi utvrđeni su u Smjernici (EU) 2015/855 Europske središnje banke (ESB/2015/11) (10) i Smjernici (EU) 2015/856 Europske središnje banke (ESB/2015/12) (11).

(7)

ESB ima istinski interes za primjenu načela da se, u mjeri u kojoj je to moguće i kada je to opravdano razlozima razmjernosti, članovi svakog njezinog tijela na visokoj razini pridržavaju istih pravila profesionalnog ponašanja, i da se na njih primjenjuju ista pravila profesionalnog ponašanja. U tu svrhu, Upravno vijeće je ovlastilo Odbor za etiku da razmisli o izvedivosti uspostavljanja jedinstvenog kodeksa ponašanja, nakon čega je Odbor za etiku izradio kodeks ponašanja za visoke dužnosnike ESB-a koji Upravno vijeće sada namjerava odobriti (ovaj Kodeks).

(8)

Pored toga što je nadahnut odredbama i razlozima na kojima se temelji poboljšani etički okvir koji se primjenjuje na članove osoblja ESB-a, ovaj Kodeks odražava najbolje prakse unutar središnjih bankovnih i nadzornih zajednica i drugih EU institucija, dok istodobno priznaje posebne institucionalne karakteristike ESB-a i njegovu neovisnost.

(9)

Odobravanjem ovog Kodeksa, Upravno vijeće ima za cilj provesti najviše standarde profesionalne etike, osiguravajući time da članovi njezinih tijela na visokoj razini predvode svojim primjerom i potaknu zaposlenike diljem Eurosustava, ESSB-a i SSM-a da također podržavaju takve standarde prilikom obavljanja svojih dužnosti,

ODOBRILO JE OVAJ JEDINSTVENI KODEKS PONAŠANJA ZA VISOKE DUŽNOSNIKE ESB-a:

DIO I.

OPSEG

Članak 1.

Opseg primjene

1.1.

Ovaj Kodeks se primjenjuje na članove Upravnog vijeća i članove Nadzornog odbora kada obavljaju svoje zadaće kao članovi tijela ESB-a na visokoj razini, kao i na članove Izvršnog odbora. Također obuhvaća članove Upravnog vijeća i članove Nadzornog odbora kada djeluju kao članovi Upravljačkog odbora i prema potrebi, Odbora za posredovanje, kao i predstavnike nacionalnih središnjih banaka kada nacionalno nadležno tijelo nije nacionalna središnja banka, kada sudjeluju na sastancima Nadzornog odbora (dalje u tekstu: „članovi”).

1.2.

Također se primjenjuje na osobe koje zamjenjuju članove na sastancima Upravnog vijeća ili Nadzornog odbora (dalje u tekstu: „zamjenici”) kada obavljaju zadaće i odgovornosti koje se odnose na ta tijela na visokoj razini, kada je to izričito previđeno ovim Kodeksom. Za potrebe ovog Kodeksa, „tijela ESB-a na visokoj razini” znače Upravno vijeće ESB-a, Izvršni odbor ESB-a i Nadzorni odbor ESB-a.

1.3.

Ovaj Kodeks se ne primjenjuje na osobe u pratnji koje prisustvuju sastancima Upravnog vijeća ili Nadzornog odbora. Međutim, osobe u pratnji moraju, prije svog prvog sudjelovanja na bilo kojem sastanku, potpisati izjavu o etičkom ponašanju koja obuhvaća opće načelo izbjegavanja sukoba interesa, zabranu upotrebe povjerljivih informacija i pravila o poslovnoj tajni (dalje u tekstu: „Izjava o etičkom ponašanju”) (12).

1.4.

Članove Općeg vijeća pozivaju se da potpišu Izjavu o etičkom ponašanju. Posebno, članovi Odbora za reviziju, Odbora za etiku i Administrativnog odbora za preispitivanja (AboR) i prema potrebi, njihovi zamjenici, obavezni su potpisati Izjavu o etičkom ponašanju.

1.5.

Članovi osoblja ESB-a koji prisustvuju sastancima tijela ESB-a na visokoj razini, na odgovarajući su način obuhvaćeni Etičkim okvirom, te se od njih ne zahtijeva potpisivanje Izjave o etičkom ponašanju.

1.6.

U slučaju bio kakve sumnje u vezi odredbi ovog Kodeksa ili njihove praktične primjene, zatražit će se mišljenje Odbora za etiku osnovanog Odlukom (EU) 2015/433 Europske središnje banke (ESB/2014/59) (13).

Članak 2.

Suprotne nacionalne odredbe i primjenjivost različitih etičkih okvira

2.1.

Članovi i zamjenici dužni su bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Odbor za etiku o svakoj prepreci u postupanju u skladu s ovim Kodeksom, uključujući svaku prepreku koja proizlazi iz suprotnih odredbi nacionalnog prava.

2.2.

Ovaj Kodeks ne dovodi u pitanje stroža etička pravila koja se primjenjuju na članove i zamjenike temeljem nacionalnog prava.

DIO II.

STANDARDI ETIČKOG PONAŠANJA

Članak 3.

Osnovna načela

3.1.

Članovi i zamjenici obavljaju svoje zadaće strogo u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”), Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013, Poslovnikom Europske središnje banke (14) i Poslovnikom Nadzornog odbora Europske središnje banke (15), ovisno o slučaju.

3.2.

U obavljanju svojih zadaća i odgovornosti, članovi i zamjenici moraju se pridržavati najviših standarda etičkog ponašanja i integriteta. Od njih se očekuje da postupaju pošteno, neovisno, nepristrano, obazrivo i neovisno o vlastitim interesima. Oni moraju biti svjesni važnosti svojih zadaća i odgovornosti, moraju voditi računa o javnoj prirodi svojih funkcija i trebaju se ponašati na način koji potiče etičko ponašanje unutar Eurosustava, Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i SSM-a, i koji održava i promiče povjerenje javnosti u ESB.

Članak 4.

Poslovna tajna

4.1.

Imajući u vidu zahtjeve poslovne tajne koji proizlaze iz članka 37. Statuta ESSB-a i članka 27. stavka 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, članovi i zamjenici ne smiju otkriti informacije obuhvaćene obvezom čuvanja poslovne tajne, dobivene u obavljanju svojih zadaća i odgovornosti, koje nisu objavljene i nisu dostupne javnosti (u daljnjem tekstu „povjerljive informacije”), osim s namjerom kao dio dogovorene komunikacijske strategije ESB-a. Osobito ne smiju otkrivati povjerljive informacije u javnim obraćanjima ili izjavama medijima, te se obvezuju postupati s takvim informacijama u skladu s dogovorenim internim pravilima o postupanju s osjetljivim informacijama ESSB-a i SSM-a. Članovi i zamjenici i dalje podliježu zahtjevima o čuvanju poslovne tajne u skladu s pravom Unije, čak i nakon što prestanu njihove zadaće i odgovornosti koje su obavljali za ESB.

4.2.

Članovi i zamjenici moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali da članovi osoblja njihovih nacionalnih središnjih banaka i/ili nacionalnih nadležnih tijela dobiju pristup povjerljivim informacijama samo za obavljanje dužnosti članova osoblja i u skladu s primjenjivim politikama povjerljivosti, i da su upoznati sa zahtjevima o čuvanju poslovne tajne iz članka 4.1. te da se strogo pridržavaju tih zahtjeva.

Članak 5.

Odvajanje nadzorne funkcije od funkcije monetarne politike

5.1.

Članovi i zamjenici moraju poštovati razdvajanje specifičnih zadaća ESB-a u vezi s politikama koje se odnose na bonitetni nadzor od njegovih zadaća vezanih uz monetarnu politiku, kao i od drugih zadataka. Prema potrebi, oni moraju postupati u skladu s Odlukom ESB/2014/39 Europske središnje banke (16) i svim pravilima koje je donio ESB u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013.

5.2.

U obavljanju svojih zadaća i odgovornosti, članovi Nadzornog odbora i njihovi zamjenici moraju uzeti u obzir ciljeve Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 te ne smiju zadirati u zadaće ESB-a koje nisu povezane s nadzorom, uz uredno poštovanje određenih zadaća i odgovornosti potpredsjednika Nadzornog odbora.

Neovisnost

Članak 6.

Načelo neovisnosti

Imajući u vidu članak 130. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, članak 7. Statuta ESSB-a i članak 19. stavak 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013, članovi i zamjenici, prilikom izvršavanja ovlasti i obavljanja zadaća i odgovornosti koje su im dodijeljene, djeluju neovisno i objektivno u interesu Unije kao cjeline, neovisno o nacionalnom i osobnom interesu, te ne traže niti primaju upute od institucija, tijela, ureda ili agencija EU, od vlada država članica ili od bilo kojeg drugog tijela.

Članak 7.

Privatne djelatnosti i službeni mandati

7.1.

Članovi i zamjenici moraju osigurati da sve privatne djelatnosti, neovisno o tome jesu li uz naknadu ili bez naknade, nemaju negativan učinak na njihove obveze i neće štetiti ugledu ESB-a. Za potrebe ovog Kodeksa, „privatne djelatnosti” znače svaku djelatnost koju član ili zamjenik poduzme izvan službene dužnosti.

7.2.

Članovi i zamjenici mogu poduzimati privatne djelatnosti u javnim ili međunarodnim organizacijama ili neprofitnim organizacijama, kao i nastavne i znanstvene djelatnosti, pod uvjetom da se ne radi o djelatnostima koje izazivaju sukob interesa, na primjer, aktivnosti koje se odnose na nadzirane subjekte ili partnere Eurosustava u monetarnoj politici ili deviznom poslovanju. U slučaju privatnih djelatnosti iz članka 11.1. Statuta ESSB-a, članovima Izvršnog odbora potrebno je izričito odobrenje Upravnog vijeća.

7.3.

Članovi i zamjenici mogu prihvatiti naknadu i naknadu troškova za privatne djelatnosti, pod uvjetom da su takva naknada i troškovi primjereni obavljenom poslu i da su u uobičajenim granicama.

7.4.

Članovi i zamjenici se moraju suzdržati od službenih mandata koji bi mogli ugroziti njihovu neovisnost te će podnijeti ostavku na sve takve službene mandate koje bi mogli imati. Za potrebe ovog Kodeksa, „službeni mandati” znače sve vanjske djelatnosti koje obavlja član ili zamjenik u službenom svojstvu, tj. kao dio svojih dužnosti i odgovornosti.

7.5.

Članovi i zamjenici obavještavaju Odbor za etiku u pisanom obliku o svim privatnim djelatnostima koje namjeravaju poduzeti. Također mu dostavljaju godišnju ažuriranu obavijest o svojim privatnim djelatnostima i službenim mandatima.

Članak 8.

Odnosi s interesnim skupinama

Uz održavanje otvorenog, transparentnog i redovitog dijaloga s predstavničkim udruženjima i civilnim društvom kako to zahtjeva Ugovor o Europskoj uniji, članovi i zamjenici moraju u svakom trenutku, a posebno u svojim interakcijama s interesnim skupinama, paziti na svoju neovisnost, obvezu čuvanja poslovne tajne i temeljna načela određena u ovom Kodeksu. Članovi i zamjenici također moraju paziti na Opća načela za vanjsku komunikaciju za visoke dužnosnike ESB-a (17), kao i na sva druga primjenjiva pravila i smjernice, te moraju postupati s posebnim oprezom i primjenjivati prikladne mjere zaštite prilikom sudjelovanja u zatvorenim događanjima ili prilikom prihvata individualnih poziva.

Članak 9.

Javni nastupi i izjave za javnost

9.1.

Članovi i zamjenici izvršavaju svoje zadaće i odgovornosti kao predstavnici tijela ESB-a na visokoj razini, te se prilikom javnih nastupa smatraju predstavnici tih tijela.

9.2.

Pri davanju izjava za javnost o pitanjima koja se odnose na Eurosustav, ESSB ili SSM, članovi i zamjenici moraju uzeti u obzir svoju ulogu predstavnika tijela ESB-a na visokoj razini.

9.3.

U slučaju znanstvenih ili akademskih doprinosa, članovi i zamjenici moraju jasno dati do znanja da su ti doprinosi dani u osobno ime i da ne predstavljaju stajališta ESB-a.

Članak 10.

Izjava o interesima

10.1.

Svaki član mora na godišnjoj osnovi dostaviti Odboru za etiku, radi ocjene i daljnjeg podnošenja Predsjedniku, potpisanu Izjavu o interesima koja uključuje informacije o prethodnoj profesionalnoj djelatnosti člana, njegovim privatnim djelatnostima, službenim mandatima i financijskim interesima, kao i o plaćenoj profesionalnoj djelatnosti bračnog druga ili partnera, a koji mogu izazvati sukob interesa (dalje u tekstu „Izjava o interesima”). Izjava o interesima (18) koju dostavi svaki član, objavljuje se na mrežnim stranicama ESB-a i ne dovodi u pitanje niti jedan zahtjev za podnošenje izjave o bogatstvu temeljem primjenjivih nacionalnih pravila ili ugovornih obveza.

10.2.

ESB obrađuje i drži sve osobne podatke prikupljene u Izjavi o interesima u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka koje se primjenjuje na ESB.

Sukob interesa

Članak 11.

Opće načelo sukoba interesa

11.1.

Članovi i zamjenici moraju izbjegavati svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa. Sukob interesa nastaje kada član ili zamjenik imaju osobni interes koji može utjecati, ili bi se moglo smatrati da utječe, na nepristrano i objektivno izvršavanje njihovih zadaća i odgovornosti te se također proteže na, no nije ograničen na članove njihove uže obitelji roditelje, djecu, braću ili sestre), bračne drugove ili partnere člana ili zamjenika. Posebno, članovi i zamjenici ne smiju upotrebljavati svoje sudjelovanje u postupku donošenja odluka, niti profesionalne informacije koje posjeduju, kako bi stekli osobnu korist bilo koje vrste. Sukob interesa ne postoji kada se član ili zamjenik smatra samo dijelom šire javnosti ili široke skupine ljudi.

11.2.

Članovi i zamjenici moraju otkriti u pisanom obliku, bez nepotrebnog odgađanja, Predsjedniku ili predsjedavajućem odnosnog tijela ESB-a na visokoj razini i Odboru za etiku, svaku situaciju koja može dovesti do sukoba interesa. Posebno, moraju se izuzeti od sudjelovanja u svim raspravama, odlučivanju ili glasovanju koji se odnose na svaku takvu situaciju te im se ne dostavlja nikakva dokumentacija s tim u vezi.

Članak 12.

Plaćena profesionalna djelatnost bračnog druga ili partnera

Članovi i zamjenici dužni su bez odgode obavijestiti Predsjednika ili predsjedavajućeg odnosnog tijela ESB-a na visokoj razini i Odbor za etiku, o svakoj plaćenoj profesionalnoj ili drugoj plaćenoj djelatnosti svojih bračnih drugova ili partnera koje mogu dovesti do sukoba interesa.

Članak 13.

Koristi (darovi i gostoprimstvo)

13.1.

Članovi i zamjenici ne smiju tražiti nikakve koristi, koja je povezana na bilo koji način sa zadaćama i odgovornostima koje su im dodijeljene, te moraju biti oprezni kada im se nude takve koristi Za potrebe ove odredbe, „koristi” znače svaki dar, gostoprimstvo ili drugu korist, bilo financijsku ili u stvarima, a koja ne predstavlja dogovorenu naknadu za pružene usluge i na koju primatelj na neki drugi način ostvaruje pravo.

13.2.

Korist koja se nudi ili daje članu ili zamjeniku ili bilo kojem članu uže obitelji, bračnom drugu ili partneru, koja je na bilo koji način povezana s obavljanjem dužnosti i odgovornosti tog člana ili zamjenika, oni mogu prihvatiti pod sljedećim okolnostima:

(a)

korist nudi organizacija javnog sektora, uključujući drugu središnju banku, nacionalno javno tijelo, međunarodnu organizaciju ili akademsku zajednicu, te ima vrijednost koja se smatra uobičajenom i odgovarajućom;

(b)

korist nudi jedan ili više privatnih subjekata ili pojedinaca i ima vrijednost koja nije veća od 100 eura, ili ako je veća, i. predaje se odnosnoj instituciji čiji je predstavnik član ili zamjenik; ili ii. višak preko 100 eura toj instituciji plaća član ili zamjenik;

(c)

korist ima oblik gostoprimstva i razmjerna je zadaćama i odgovornostima člana ili zamjenika te je u skladu s uobičajenim ograničenjima;

(d)

korist ne nudi nadzirani subjekt;

(e)

prihvaćanje koristi inače ne dovodi do sumnje u sukob interesa.

13.3.

Prihvat koristi ne smije niti u kojem slučaju narušiti ili utjecati na objektivnost i slobodu djelovanja člana ili zamjenika te ne smije stvoriti neprikladnu obvezu primatelja ili pružatelja usluge.

13.4.

Članovi Izvršnog odbora, predsjednik Nadzornog odbora i predstavnici ESB-a u Nadzornom odboru dužni su bez odlaganja evidentirati kod tajnika Odbora za etiku svaki poklon ili nuđenje poklona ili primljeni poklon, bez obzira na njegovu vrijednost. Drugi članovi ili zamjenici podliježu primjenjivim nacionalnim postupovnim pravilima o evidentiranju poklona.

Članak 14.

Nagrade, priznanja i odlikovanja

14.1.

Članovi i zamjenici moraju biti sigurni da je svaka nagrada, priznanje ili odlikovanje u skladu s njihovim javnim statusom i da ne ugrožava njihovu neovisnost niti dovodi do sukoba interesa.

14.2.

Članovi i zamjenici moraju predati odnosnoj instituciji čiji su predstavnici ili donirati u dobrotvorne svrhe, svaki novčani iznos ili dragocjenost koja dolazi uz nagradu koju su primili u vezi sa svojim zadaćama i odgovornostima kao članovi ili zamjenici tijela ESB-a na visokoj razini.

Članak 15.

Pozivi na događaje

15.1.

Članovi i zamjenici, imajući na umu svoju obvezu poštovanja načela neovisnosti i izbjegavanja sukoba interesa, mogu prihvatiti pozive na široko posjećene događaje, kao što su konferencije, primanja ili kulturni događaji, ako njihovo sudjelovanje nije u suprotnosti s interesom ESB-a, te moraju pokazati poseban oprez u odnosu na pojedinačne pozive. Članovi i zamjenici ne smiju prihvatiti nikakve pozive ili plaćanja koja nisu u skladu s ovim pravilima te moraju o tome obavijestiti svoje druge ugovorne strane.

15.2.

Članovi i zamjenici ne smiju prihvatiti plaćanje putnih troškova i/ili troškova smještaja od strane organizatora bilo kojeg događaja iz članka 15.1. Sve iznose koje članovi i zamjenici mogu prihvatiti za predavanja i govore koje su poduzeli u službenom svojstvu, koristit će ESB ili nadležna nacionalna središnja banka ili nacionalno nadležno tijelo u dobrotvorne svrhe.

15.3.

Ako je to u skladu s međunarodno prihvaćenim običajima, članci 15.1. i 15.2. se jednako primjenjuju na bračne drugove ili partnere u pratnji članova i zamjenika u vezi s pozivima koji su im upućeni.

Članak 16.

Pravila o privatnim financijskim transakcijama

16.1.

Članovi i zamjenici ne smiju upotrebljavati povjerljive informacije u vlastitu korist ili u korist treće strane, uključujući i kada obavljaju privatne financijske transakcije i neovisno o tome obavljaju li se takve transakcije izravno ili putem treće strane, na vlastiti rizik i za vlastiti račun ili na rizik i za račun treće osobe.

16.2.

Preporuča se da članovi i zamjenici svoja ulaganja plasiraju pod kontrolom jednog ili više priznatih upravitelja portfelja, koji imaju punu diskreciju za imovinu koja nadilazi imovinu potrebnu za redovitu, osobnu i obiteljsku uporabu.

16.3.

Članovi i zamjenici moraju postupati u skladu s materijalnim pravilima o privatnim financijskim transakcijama utvrđenim u Etičkom okviru ESB-a (19), povremeno i prema potrebi.

16.4.

Članovi Izvršnog odbora, predsjednik Nadzornog odbora i predstavnici ESB-a u Nadzornom odboru također podliježu postupcima izvješćivanja i praćenja usklađenosti u odnosu na njihove privatne financijske transakcije kako je to utvrđeno Etičkim okvirom ESB-a.

16.5.

Članovi i zamjenici na koje se članak 16.4. ne primjenjuje, podliježu izvješćivanju i praćenju usklađenosti u odnosu na njihove privatne financijske transakcije kako je utvrđeno u važećim nacionalnim postupovnim pravilima i podnose Odboru za etiku na godišnjoj osnovi potpisanu potvrdu da su postupali u skladu s primjenjivim nacionalnim postupovnim pravilima o privatnim financijskim transakcijama te da je izvješćivanje i praćenje usklađenosti u odnosu na njihove privatne financijske transakcije provedeno u skladu s primjenjivim nacionalnim postupovnim pravilima (20).

Članak 17.

Pravila nakon prestanka zaposlenja

17.1.

Članovi moraju obavijestiti Predsjednika ili predsjedavajućeg odnosnog tijela ESB-a na visokoj razini u pisanom obliku o svojoj namjeri da se upuste u bilo kakvu plaćenu profesionalnu djelatnost u razdoblju od dvije godine od prestanka njihovog mandata ili od dana prestanka njihove funkcije kao člana tijela ESB-a na visokoj razini.

Osim toga, mogu se upustiti u plaćenu profesionalnu djelatnost samo sa:

(a)

značajnom ili manje značajnom kreditnom institucijom nakon isteka razdoblja od jedne godine od prestanka njihovog mandata ili od datuma prestanka njihove funkcije kao člana tijela ESB-a na visokoj razini;

(b)

svakom drugom financijskom institucijom koja nije utvrđena u stavku (a) gore, nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od prestanka njihovog mandata ili od datuma prestanka njihove funkcije kao člana tijela ESB-a na visokoj razini;

(c)

svakim subjektom koji se bavi lobiranjem u odnosu na ESB ili savjetovanjem i/ili zagovaranjem za ESB ili za bilo koju instituciju utvrđenu u stavcima (a) ili (b) gore, nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od prestanka njihovog mandata ili od datuma prestanka njihove funkcije kao člana tijela ESB-a na visokoj razini.

Osim toga, članovi Izvršnog odbora i Upravnog vijeća mogu se upustiti u plaćenu profesionalnu djelatnost samo sa:

(d)

drugom ugovornom stranom Eurosustava u poslovima monetarne politike ili deviznim poslovima nakon isteka razdoblja od jedne godine od prestanka njihovog mandata ili od datuma prestanka njihovog članstva u Izvršnom odboru ili Upravnom vijeću, ovisno o slučaju;

(e)

upraviteljem sustava plaćanja ili namire, središnjom drugom ugovornom stranom ili pružateljem instrumenata plaćanja koji podliježu nadzoru ESB-a, nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od prestanka njihovog mandata ili od datuma prestanka njihovog članstva u Izvršnom odboru ili Upravnom vijeću, ovisno o slučaju.

17.2.

Zamjenici moraju obavijestiti Predsjednika ili predsjedavajućeg tijela ESB-a na visokoj razini u pisanom obliku o svojoj namjeri da se upuste u bilo kakvu plaćenu djelatnost u razdoblju od jedne godine od datuma njihova prestanka djelovanja u tom svojstvu.

Osim toga, mogu se upustiti u plaćenu profesionalnu djelatnost samo sa:

(a)

značajnom ili manje značajnom kreditnom institucijom nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od datuma na koji je prestalo sudjelovanje u odnosnim zadaćama i odgovornostima;

(b)

bilo kojom drugom financijskom institucijom koja nije utvrđena u gore navedenom stavku (a) nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od datuma na koji je prestalo sudjelovanje u odnosnim zadaćama i odgovornostima;

(c)

svakim subjektom koji se bavi lobiranjem u odnosu na ESB ili savjetovanjem i/ili zagovaranjem za ESB ili za bilo koju instituciju utvrđenu u gore navedenim stavcima (a) ili (b), nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od datuma na koji je prestalo sudjelovanje u odnosnim zadaćama i odgovornostima.

Osim toga, zamjenici na sastancima Upravnog vijeća se mogu upustiti u plaćenu profesionalnu djelatnost sa:

(d)

drugom ugovornom stranom Eurosustava u poslovima monetarne politike ili deviznim poslovima nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od datuma na koji je prestalo sudjelovanje u odnosnim zadaćama i odgovornostima;

(e)

upraviteljem sustava plaćanja ili namire, središnjom drugom ugovornom stranom ili pružateljem instrumenata plaćanja koji podliježu nadzoru ESB-a, nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od datuma na koji je prestalo sudjelovanje u odnosnim zadaćama i odgovornostima.

17.3.

Članovi i zamjenici moraju zatražiti od Odbora za etiku izdavanje mišljenja o razdoblju hlađenja koje se primjenjuje na njih temeljem ovog članka prije preuzimanja određene moguće buduće plaćene profesionalne djelatnosti. Odbor za etiku u svom mišljenju može preporučiti:

(a)

odustajanje od prava na razdoblje hlađenja ili skraćivanje njegova trajanja utvrđenog ovim člankom u slučajevima kada se može isključiti mogućnost sukoba interesa koji proizlazi iz naknadne plaćene profesionalne djelatnosti; ili

(b)

produljenje razdoblja hlađenja iz članka 17.1. stavak (a) i članka 17.2. stavak (a) za naknadne plaćene profesionalne djelatnosti sa značajnim ili manje značajnim kreditnim institucijama u čijem nadzoru je član ili zamjenik izravno sudjelovao, do najviše dvije godine za članove i jedne godine za zamjenike gdje to zahtjeva mogućnost nastanka sukoba interesa koji proizlazi iz naknadne plaćene profesionalne djelatnosti.

17.4.

Bez dovođenja u pitanje primjenjivih nacionalnih pravila, za trajanja njihovog razdoblja hlađenja, članovi i zamjenici bi trebali primati prikladnu naknadu od svoje odnosne institucije koja im je poslodavac od kraja njihova mandata s njihovom institucijom do kraja primjenjivog razdoblja hlađenja. Ova naknada bi se trebala platiti neovisno od ponude za upuštanje u plaćenu profesionalnu djelatnost. Shodno tome, članovi i zamjenici mogu zatražiti od Odbora za etiku mišljenje o odgovarajućoj razini naknade za razdoblja hlađenja.

17.5.

Kada se za vrijeme razdoblja hlađenja član ili zamjenik upusti u plaćenu profesionalnu djelatnost koja nije obuhvaćena gore navedenim člancima 17.1. i 17.2., i iznos neto mjesečne naknade koju prima od plaćene profesionalne naknade zajedno s naknadom koju dobiva za vrijeme razdoblja hlađenja prelazi neto mjesečnu naknadu koju je član ili zamjenik primio tijekom posljednje godine mandata, višak se odbija od plaćene naknade. Ova se odredba neće primjenjivati na naknade za djelatnosti koje su se prethodno obavljale i koje je član ili zamjenik prethodno prijavio.

17.6.

Mišljenja koja izda Odbor za etiku u skladu s gore navedenim člancima 17.3. i 17.4. upućuju se Upravnom vijeću. Upravno vijeće potom izdaje preporuku odnosnom nacionalnom nadležnom tijelu ili odnosnoj nacionalnoj središnjoj banci, a koja obavještava Upravno vijeće o svim preprekama za provođenje ove preporuke.

17.7.

Članovi i zamjenici podnose Odboru za etiku potpisanu Izjavu časti (21) na godišnjoj osnovi tijekom dvogodišnjeg ili jednogodišnjeg razdoblja obavještavanja od prestanka njihovog mandata, u kojoj potvrđuju svoje plaćene profesionalne djelatnosti i odnosnu naknadu, o čemu se izvješće dostavlja Predsjedniku.

Članak 18.

Nepostupanje u skladu s pravilima

Ne dovodeći u pitanje primjenjiva nacionalna pravila, u slučaju nepoštovanja odredbi ovog Kodeksa od strane člana ili zamjenika, Odbor za etiku se prvo obraća odnosnom pojedincu. Ako se pridržavanje ne može postići moralnim utjecajem, Odbor za etiku se s tim pitanjem obraća Upravnom vijeću. Nakon savjeta Odora za etiku i nakon saslušanja odnosnog pojedinca, Upravno vijeće može donijeti odluku o izricanju opomene i, prema potrebi, objaviti ju.

DIO III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Objava

Ovaj Kodeks objavit će se u Službenom listu Europske unije. Visoki dužnosnici ESB-a na koje se primjenjuje ovaj Kodeks potpisuju pojedinačne Izjave o sukladnosti ovisno o slučaju.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ovaj Kodeks stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 5. prosinca 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Kodeks ponašanja Europske središnje banke (SL C 76, 8.3.2001., str. 12.).

(2)  Kodeks ponašanja za članove Upravnog vijeća (SL C 123, 24.5.2002., str. 9.).

(3)  Memorandum o razumijevanju o izmjeni Memoranduma o razumijevanju o Kodeksu ponašanja za članove Upravnog vijeća (SL C 10, 16.1.2007., str. 6.).

(4)  Dopunski kodeks etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora Europske središnje banke (SL C 230, 23.9.2006., str. 46.).

(5)  Dopunski kodeks etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora Europske središnje banke (SL C 104, 23.4.2010., str. 8.).

(6)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(7)  Kodeks ponašanja članova Nadzornog odbora Europske središnje banke (SL C 93, 20.3.2015., str. 2.).

(8)  Etički okvir ESB-a (SL C 204, 20.6.2015., str. 3.).

(9)  Odluka (EU) 2015/433 Europske središnje banke od 17. prosinca 2014. o osnivanju Odbora za etiku i o njegovom poslovniku (ESB/2014/59) (SL L 70, 14.3.2015., str. 58.).

(10)  Smjernica (EU) 2015/855 Europske središnje banke od 12. ožujka 2015. o utvrđivanju načela etičkog okvira Eurosustava i o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2002/6 o minimalnim standardima za Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a (ESB/2015/11) (SL L 135, 2.6.2015., str. 23.).

(11)  Smjernica (EU) 2015/856 Europske središnje banke od 12. ožujka 2015. o utvrđivanju načela etičkog okvira jedinstvenog nadzornog mehanizma (ESB/2015/12) (SL L 135, 2.6.2015., str. 29.).

(12)  Vidjeti obrazac Izjave o etičkom ponašanju.

(13)  Vidjeti bilješku br. 9.

(14)  Vidjeti Odluku ESB/2004/2 Europske središnje banke od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (SL L 80, 18.3.2004., str. 33.).

(15)  Poslovnik Nadzornog odbora Europske središnje banke (SL L 182, 21.6.2014., str. 56.).

(16)  Odluka ESB/2014/39 Europske središnje banke od 17. rujna 2014. o provedbi odvajanja funkcija monetarne politike od nadzornih funkcija Europske središnje banke (SL L 300, 18.10.2014., str. 57).

(17)  Vidite Opća načela za vanjsku komunikaciju za visoke dužnosnike ESB-a.

(18)  Vidite obrazac Izjave o interesima.

(19)  Vidjeti Etički okvir ESB-a.

(20)  Vidjeti obrazac Izjave o sukladnosti za privatne financijske transakcije.

(21)  Vidjeti obrazac Izjave časti.


Top