EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019IR3729

Mišljenje Europskog odbora regija – Doprinos regija i gradova razvoju Afrike

OJ C 141, 29.4.2020, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 141/25


Mišljenje Europskog odbora regija – Doprinos regija i gradova razvoju Afrike

(2020/C 141/06)

Izvjestitelj:

Robert ZEMAN (CZ/EPP), član Vijeća Grada Prachatica

PREPORUKE O POLITIKAMA

EUROPSKI ODBOR REGIJA

Kontekst

1.

podsjeća na činjenicu da održivi razvoj i uspješna razvojna politika ne samo da ovise o mnogim drugim pitanjima i politikama (kao što su opća potpora za uspostavu osobnih odnosa i okvira za suradnju između lokalnih i regionalnih vlasti, socijalna i zdravstvena politika, upravljanje migracijama, sigurnost, potpora održivom gospodarskom razvoju, i to posebice malim i srednjim poduzećima, te promicanje razmjene znanja, dobrog upravljanja itd.) već i na njih utječu; lokalne i regionalne vlasti ključni su sudionici u rješavanju mnogih tih pitanja, kako unutar tako i izvan EU-a, te je stoga od ključne važnosti razvijati nove načine doprinošenja održivom razvoju, i to pogotovo u Africi;

2.

poziva EU da primjenjuje sveobuhvatan pristup i naglašava da je za uspješnost predloženih mjera nužno potrebna bliska suradnja s relevantnim partnerima u afričkim zemljama i međunarodnim institucijama, kao što su UNHCR (1) i IOM (2);

3.

napominje da je sveobuhvatna razvojna i gospodarska suradnja jedan od načina uklanjanja temeljnih uzroka nezakonitih gospodarskih migracija u EU; naglašava da rješavanje složenog pitanja migracija s njegovim višestrukim implikacijama iziskuje izdvajanje znatne količine javnih sredstava u EU-u te da će tako biti i ubuduće. Takav bi pristup također mogao doprinijeti smanjenju negativnih socijalnih i sigurnosnih percepcija o migracijama u EU-u i smirivanju određenih napetosti u europskim društvima koja potiču politički ekstremizam;

Dosadašnji rad i mišljenja Odbora regija

4.

podsjeća na dosadašnji izrazito važan rad Odbora regija, a osobito na mišljenja izvjestitelja Hansa Janssena, Petera Bossmana i Jesúsa Gamalla Allera (3), te predlaže sljedeće ideje za promišljanje i neke konkretnije mjere za poboljšanje života i promicanje održivog razvoja u Africi kako bi se smanjio pritisak na pojedince da migriraju (4);

5.

ponavlja svoju potporu predloženom Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) kao ključnom izvoru financiranja ciljane potpore održivom razvoju; ponovno poziva na to da se, u cilju potpore radu gradova i regija EU-a u području razvoja, uključujući razne projekte u Africi, uvedu posebni programi s vlastitim proračunom, i to ne samo u okviru NDICI-ja (5). Takvim bi programima u idealnom slučaju mogle izravno upravljati regije iz cijelog EU-a, a gradovi, općine, poduzeća i neprofitne organizacije iz tih regija mogli bi se uključiti u projekte koji su, u skladu s UN-ovim ciljevima održivog razvoja (6), usmjereni na poboljšanje uvjeta života u određenim geografskim područjima;

6.

naglašava da bi ti programi trebali biti dugoročni kako bi i sudjelovanje sudionika bilo dugoročno;

7.

kako bi se regije, a posebno one koje još nemaju iskustvo u razvojnoj suradnji, potaknule na sudjelovanje u tim programima, u okviru tih programa treba predvidjeti poticaje i tehničku potporu;

8.

uvjeren je da bi uvođenje tih posebnih programa moglo europskim regijama, gradovima, poduzećima, nevladinim organizacijama i građanima omogućiti da aktivnije promiču održivi razvoj izvan EU-a, prodube znanje o životu u drugim dijelovima svijeta, posebno u Africi, i tako razviju poslovne prilike;

9.

predlaže da se ti programi temelje na pozivima na sudjelovanje upućenima regijama, s posebnim naglaskom na prekograničnoj suradnji, s ciljem udruživanja iskustava, ljudskih resursa i praktičnog znanja;

10.

traži da ti programi u administrativnom pogledu budu što jednostavniji;

Uspostavljanje osobnih odnosa i jačanje kapaciteta kao temeljni instrumenti djelotvorne razvojne suradnje

11.

podsjeća na to da pojedine najudaljenije regije EU-a održavaju bliske povijesne veze s Afrikom i da su stekle iskustvo u područjima od interesa za njihove susjede te poziva na maksimalno povećanje mogućnosti prekogranične suradnje, kao i na najveću moguću fleksibilnost pri iskorištavanju prilika dostupnih za sljedeće razdoblje u okviru europske teritorijalne suradnje i Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI);

12.

smatra ključnim da se suradnja i savezi općina i regija Europske unije s njihovim afričkim partnerima iskoriste za usklađivanje politika i primjenjivanje relevantnog znanja u području razvoja, regionalne suradnje i inovacija (u skladu sa strategijom pametne specijalizacije);

13.

naglašava da je za dugoročnu održivost projekata od presudne važnosti što više ojačati kapacitete i izravne odnose među građanima kako bi se osiguralo da obje strane preuzmu odgovornost za projekte i tako povećaju svoj utjecaj na dotične građane;

14.

uvjeren je da su mobilnost, jačanje i širenje istinskih partnerskih odnosa – isprva posredstvom predstavnika a naknadno i izravno među građanima regija, gradova i općina zemalja EU-a i Afričke unije (AU) – ključni za osiguravanje široke podrške stanovništva za realizaciju takvih projekata. Lokalne vlasti i tijela spadaju u političke subjekte koji uživaju najviše poštovanja i najveći stupanj legitimnosti za djelotvornu provedbu projekata namijenjenih poboljšanju kvalitete života u Africi;

15.

na temelju iskustva svojih članova konstatira da dovoljno kvalitetni, aktivni i raznovrsni osobni odnosi između tvoraca politika, civilnog društva i građana čine ključnu osnovu za konkretne projekte, njihovu dugotrajnost i dobro funkcioniranje;

16.

uvjeren je da je dobro informiranje o stvarnom životu ljudi, običnih građana u EU-u i Africi, jedan od važnih instrumenata kojima se može smanjiti interes za nezakonite migracije u Europu. Informiranje se ne može prepustiti isključivo medijima, nego se ono mora u što većoj mjeri provoditi i u sklopu istorazinskih odnosa (npr. izravnih razmjena gledišta među lokalnim i regionalnim vlastima, čime se može promicati bolje uzajamno razumijevanje razlika u kulturnim i socioekonomskim okolnostima i unaprijediti provođenje razvojnih projekata), koje stoga treba izgrađivati i financijski podupirati;

17.

podržava najširu moguću uključenost gradova, regija i njihovih općina, pa i onih iz država članica EU-a koje iz povijesnih ili drugih razloga s afričkim zemljama trenutačno nemaju uspostavljene intenzivne veze na području razvojne suradnje; takva bi uključenost mogla dovesti do šire, raznovrsnije i djelotvornije provedbe projekata i aktivnosti usmjerenih na potporu održivom razvoju u afričkim zemljama, uz istodobno jačanje legitimnosti takve suradnje u očima građana tih država članica. Za prevladavanje kulturnih i jezičnih nedostataka preporučuju se i trilateralna regionalna i lokalna partnerstva;

Holistički pristup suradnji s afričkim regijama i općinama kao temelj dugotrajnog uspjeha

18.

naglašava da kombinacija prijenosa iskustava europskih lokalnih i regionalnih vlasti stečenih u obavljanju svakodnevnih zadaća povezanih s izravnim upravljanjem i međusobnom (posebice prekograničnom) suradnjom i holističkog pristupa koji nije ograničen isključivo na razvojnu suradnju predstavlja jedan od učinkovith instrumenata za poboljšanje životnog standarda u zemljama AU-a;

19.

stoga smatra da projekti za razmjenu dobrih praksi, poput OR-ove Inicijative iz Nikozije, predstavljaju koristan alat za izgradnju izravne i konkretne suradnje između partnera iz EU-a i trećih zemalja na lokalnoj i regionalnoj razini (7);

20.

predlaže da se u okviru projekata kojima upravljaju regije EU-a nastoje uspostaviti bliska partnerstva s poduzećima, nevladinim organizacijama ili stručnjacima iz tih regija, u suradnji s općinama, općinskim poduzećima, lokalnim afričkim poduzećima, organizacijama i radnicima. Ti projekti moraju biti usmjereni na ciljeve održivog razvoja (8) (urbanističko planiranje, opskrba vodom i pročišćavanje vode, zbrinjavanje otpada i njegovo korištenje u kružnom gospodarstvu itd.) te fleksibilno i dugotrajno odgovarati na potrebe zajednica;

21.

svjestan je činjenice da je provedba projekata za promicanje održivog razvoja u Africi vrlo složena, zahtjevna i često rizična, zbog čega smatra da bi trebalo osmisliti dodatne instrumente za pružanje podrške gradovima i regijama EU-a pri provedbi projekata suradnje, koji bi bili usmjereni na održivost i sigurnost projekata i promicanje zajedničkih aktivnosti i kojima bi se poticala i stabilizirala dugoročna provedba projekata;

22.

predlaže da projekti, razmjena primjera dobre prakse i druge aktivnosti budu posebno usmjereni na stabiliziranje stanja mladih i položaja žena u društvu (9) (i skupina i pojedinaca), među ostalim i putem istorazinskih odnosa, čime bi se olakšao njihov osobni razvoj i ojačala vjera u bolju budućnost, a samim time i njihove sposobnosti da doprinesu održivosti lokalnog okoliša;

23.

smatra da su mala i srednja poduzeća temelj funkcionalnog, modernog i stabilnog civilnog društva; stoga pored projekata za promicanje malog i srednjeg poduzetništva u Africi predlaže i provedbu aktivnosti poput stažiranja u EU-u, razmjene osoblja, mogućeg osnivanja zajedničkih europskih i afričkih poduzeća te svih ostalih aktivnosti koje vode k povećanju zaposlenosti u malim poduzećima;

24.

svjestan je činjenice da je potrebno promicati lokalna rješenja u području zapošljavanja, poduzetništva, zdravlja, zaštite okoliša i drugih aktivnosti, ali ujedno i pružati pomoć u povećanju međusobne trgovine, poslovanja i suradnje na međunarodnoj razini;

25.

napominje da je cilj svih aktivnosti pridonijeti poboljšanju života pojedinaca, obitelji i lokalnih zajednica kako bi se potaknuo rast srednjeg sloja kao temelja stabilnog i zdravog društva;

26.

svjestan je da bi uspjeh projekata za podupiranje održivog razvoja trebao biti potpomognut informacijskim aktivnostima o iskustvima EU-a, država članica i njihovih lokalnih i regionalnih tijela koja bi mogla biti korisna lokalnim partnerima. Osim toga, važno je pronaći lokalne kontakte za suradnju na provedbi projekata, ili one koji mladima, školama i relevantnim ustanovama mogu pomoći u pronalaženju odgovarajućih partnera za razmjenu iskustava, stažiranje itd.;

27.

predlaže upotrebu dostupnih komunikacijskih tehnologija i društvenih mreža za što šire i osobnije pružanje najpouzdanijih mogućih informacija, i to na temelju službenih izvora iz EU-a i njegovih regija kako bi se smanjio utjecaj krivih informacija i dezinformacija u EU-u i u afričkim zemljama;

28.

smatra da ojačani odnosi i suradnja između regija EU-a i AU-a u budućnosti mogu dovesti do kvalitativno više razine odnosa, pored ostalog i na razini pojedinačnih zemalja EU-a i AU-a. Novi, tješnji i ravnopravni partnerski odnosi mogli bi omogućiti druge važne oblike suradnje i postupni gospodarski i društveni razvoj, čime bi se pak doprinijelo smanjenju pritiska na ljude da migriraju;

Pilot projekti kao preduvjet za praktičnu provjeru teorijskih polazišta Mišljenja

29.

uvjeren je da bi EU trebao razmišljati globalno i djelovati lokalno te smatra da bi se taj plan uvijek trebao provoditi postupkom odozdo prema gore. Stoga se u Mišljenju ističe da za osiguravanje nesmetane provedbe aktivnosti i projekata u suradnji s afričkim partnerima treba koristiti iskustva europskih regionalnih i lokalnih vlasti, poduzeća i stručnjaka;

30.

cilj Mišljenja jest u najvećoj mogućoj mjeri pridonijeti održivom razvoju društva u gradovima i općinama afričkih država; stoga poziva na što skorije pokretanje pilot-projekata i drugih s njima povezanih aktivnosti jer je to prijeko potrebno za uspješnu dugoročnu pomoć afričkim državama kako bi se, tamo gdje to moguće iz političkih i sigurnosnih razloga, smanjio interes za nezakonite migracije, i to ne samo u EU nego i unutar same Afrike.

Bruxelles, 12. veljače 2020.

Predsjednik Europskog odbora regija

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://www.unhcr.org/.

(2)  https://www.iom.int/.

(3)  „Susjedstvo i svijet”, Hans Janssen, 2018.; „Fond za azil i migracije”, Peter Bossman, 2018.; „Migracije na središnjoj sredozemnoj ruti”, Hans Janssen, 2017.; „Okvir za partnerstvo s trećim zemljama u području migracija”, Peter Bossman, 2017.; „Novi Europski konsenzus o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost”, Jesús Gamallo Aller, 2017.; „Zaštita izbjeglica u područjima njihova porijekla: nova perspektiva”, Hans Janssen, 2016.; „Dostojan život za sve: od vizije do zajedničkog djelovanja”, Hans Janssen, 2015.

(4)  Zaklada Mo Ibrahim: https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-01/2019_Forum_Report_2.pdf.

(5)  „Susjedstvo i svijet”, Hans Janssen, 2018.

(6)  UN-ovi ciljevi održivog razvoja: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html.

(7)  Inicijativa iz Nikozije: https://cor.europa.eu/hr/our-work/Pages/Libya.aspx.

(8)  UN-ovi ciljevi održivog razvoja: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html.

(9)  Zaklada Mo Ibrahim: https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-01/2019_Forum_Report_2.pdf.


Top