EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0437

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008

COM/2019/437 final

Bruxelles, 27.9.2019.

COM(2019) 437 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008


Uredba (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008

1.1.Uvod

Uredbom (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća 1 utvrđeni su uvjeti u skladu s kojima se mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima i određenim prehrambenim proizvodima dobivenima od poljoprivrednih proizvoda, koje se provode na unutarnjem tržištu ili u trećim zemljama, mogu u potpunosti ili djelomično financirati iz proračuna Unije.

Člankom 5. stavkom 2. Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata kojima se dopunjuje popis proizvoda u Prilogu I. tako da se na taj popis dodaju prehrambeni proizvodi kako bi se uzeo u obzir razvoj događaja na tržištu.

Člankom 7. stavkom 2. Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju posebni uvjeti pod kojima svaka od organizacija predlagateljica, skupina i tijela može predložiti program. Tim se uvjetima posebno jamči reprezentativnost tih organizacija, skupina i tijela i znatni razmjer programa.

Člankom 11. stavkom 1. Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju posebni uvjeti prihvatljivosti u pogledu jednostavnih programa.

Člankom 13. stavkom 1. Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju uvjeti kojima se uređuje natjecateljski postupak za odabir provedbenih tijela.

Člankom 15. stavkom 8. Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata o posebnim uvjetima pod kojima su troškovi mjera informiranja i promocije te, prema potrebi, administrativni troškovi i troškovi osoblja prihvatljivi za financiranje od strane Unije.

Člankom 29. stavkom 2. Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata radi osiguravanja nesmetanog prijelaza s primjene Uredbe (EZ) br. 3/2008 na primjenu Uredbe (EU) br. 1144/2014.

1.2.Pravna osnova

Izvješće je obvezno na temelju članka 22. stavka 2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 11. stavka 1., članka 13. stavka 1., članka 15. stavka 8. i članka 29. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 24. studenoga 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

1.3.Izvršavanje delegiranih ovlasti

Komisija je donijela jedan delegirani akt na temelju članka 7. stavka 2., članka 11. stavka 1., članka 13. stavka 1. i članka 15. stavka 8.: Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/1829 2 . Tim se delegiranim aktom propisuju uvjeti u skladu s kojima organizacije predlagateljice podnose prijedloge jednostavnih programa ili programa u kojima sudjeluje više korisnika, uključujući zahtjev da moraju biti reprezentativne za predmetni sektor ili proizvod. Jednostavni programi moraju biti znatnih razmjera da bi bili prihvatljivi i te je znatne razmjere potrebno dodatno utvrditi. U tom se aktu navode i kriteriji za odabir tijela zaduženih za provedbu jednostavnih programa i definiraju prihvatljivi troškovi.

U skladu sa zajedničkim dogovorom o delegiranim aktima 3 , sa stručnjacima država članica savjetovalo se u okviru Stručne skupine za horizontalna pitanja u području ZPP-a, podskupine za pojednostavnjenje. Komisija je Delegiranu uredbu (EU) 2015/1829 donijela 13. travnja 2015. i o njoj obavijestila Europski parlament i Vijeće. Ni Europski parlament ni Vijeće nisu uložili prigovor na Delegiranu uredbu. Nakon isteka dvomjesečnog razdoblja Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 objavljena je u Službenom listu Europske unije L 266 od 13. listopada 2015. i stupila je na snagu 20. listopada 2015.

Ovlasti iz članka 5. stavka 2. i članka 29. stavka 2. nisu upotrijebljene jer Komisija nije utvrdila potrebu za dodavanjem prehrambenih proizvoda na popis proizvoda iz Priloga I. ni za propisivanjem prijelaznih pravila između stare i nove uredbe.

Komisija ne namjerava upotrijebiti te ovlasti u bliskoj budućnosti, ali se ne može isključiti da može postati potrebno upotrijebiti ih.

1.4.Zaključci

Komisija je pravilno izvršila svoje delegirane ovlasti. Ne može se isključiti da će biti potrebno upotrijebiti ovlasti u budućnosti.

Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da prime ovo Izvješće na znanje.

(1)      Uredba (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008, SL L 317, 4.11.2014., str. 56.
(2)      Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 od 23. travnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama, SL L 266, 13.10.2015., str. 3.
(3)    Zajednički dogovor o delegiranim aktima iz 2011. (nije objavljen).
Top