Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0900

Drugi NACRT općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. OPĆI UVOD

COM/2018/900 final

Bruxelles, 30.11.2018.

COM(2018) 900 final

Drugi NACRT općeg proračuna
Europske unije
za financijsku godinu 2019.


OPĆI UVOD


DOKUMENTI

       

Drugi NACRT općeg proračuna
Europske unije
za financijsku godinu 2019.

OPĆI UVOD

NACRT OPĆEG PRORAČUNA za 2019.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA

Uzimajući u obzir:

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, posebno s njegovim člankom 106.a,

Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. 1 („Uredba o VFO-u”), a posebno njezin članak 13.,

Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju 2 ,

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije 3 ,

Uredbu (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2013, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 4 ,

izvorni nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. koji je Komisija podnijela 21. lipnja 2018. 5 ,

stajalište Vijeća o izvornom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. koje je Vijeće donijelo 4. rujna 2018. 6 ,

Pismo izmjene 1/2019 izvornog nacrta općeg proračuna za 2019., koje je Komisija predstavila 16. listopada 2018. 7 ,

Izmjene Europskog parlamenta u odnosu na stajalište Vijeća o izvornom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. koje je Europski parlament donio 25. listopada 2018. 8 ,

Europska komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi opći uvod u drugi nacrt općeg proračuna za 2019.

Istodobno s općim uvodom sve pojedinosti po dijelovima drugog nacrta proračuna za 2019. dostupne su na EUR-Lexu ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ) u svim jezičnim verzijama.

SADRŽAJ

1.    Uvod    

2.    Višegodišnji financijski okvir i drugi nacrt proračuna za 2019.    

2.1.    Gornje granice u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za proračun za 2019.    

2.2.    Pregled drugog nacrta proračuna za2019.    

3.    Ključni elementi drugog prijedloga nacrta proračuna    

3.1.    Horizontalna pitanja    

3.1.1.    Decentralizirane agencije    

3.1.2.    Izvršne agencije    

3.1.3.    Pilot-projekti i pripremna djelovanja    

3.2.    Opći pristup za odobrena sredstva za preuzimanje obveza    

3.2.1.    Naslov 1.a — Konkurentnost za rast i zapošljavanje    

3.2.2.    Naslov 1.b — Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija    

3.2.3.    Naslov 2 — Održivi rast: Prirodni resursi    

3.2.4.    Naslov 3 — Sigurnost i građanstvo    

3.2.5.    Naslov 4 — Globalna Europa    

3.2.6.    Naslov 5 — Administracija    

3.2.7.    Posebni instrumenti: Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), Pričuva za pomoć u nuždi i Fond solidarnosti Europske unije    

3.3.    Opći pristup za odobrena sredstva za plaćanje    

3.4.    Pričuve    

3.5.    Promjene u nomenklaturi i napomene uz proračun    

3.5.1.    Napomene uz proračun    

3.5.2.    Nomenklatura    

4.    Zaključne napomene    

5.    Drugi nacrt proračuna za 2019. po naslovima financijskog okvira i glavnim programima    

1.Uvod

Komisija je 21. lipnja 2018. objavila nacrt proračuna za 2019. na svim službenim jezicima 9 . Vijeće je 4. rujna 2018. dovršilo svoje čitanje nacrta proračuna, a 25. listopada 2018. Europski parlament donio je svoje stajalište o nacrtu proračuna. Komisija je 16. listopada poslala pismo izmjene 1/2019 s ažuriranim procjenama za 2019. Budući da je Europski parlament donio izmjene nacrta proračuna koje Vijeće nije moglo prihvatiti, sazvan je Odbor za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Odbor za mirenje radio je 21 dan, od 30. listopada 2018. do 19. studenoga 2018. Iako je tijekom rasprava ostvaren znatan napredak, u tom razdoblju nije bilo moguće uskladiti stajališta Europskog parlamenta i Vijeća, posebno u pogledu primjene novog članka 15. stavka 3. Financijske uredbe o ponovnom stavljanju na raspolaganje odobrenih sredstava za istraživačke projekte. U svakom slučaju, nacrt izmjene proračuna br. 6/2018 10 prihvatili su i Europski parlament i Vijeće 11 .

Budući da u okviru Odbora za mirenje nije postignut dogovor, Komisija sada dostavlja drugi nacrt proračuna za 2019. u skladu s člankom 314. stavkom 8. UFEU-a. Tim prijedlogom Komisija nastoji uskladiti stajališta Europskog parlamenta i Vijeća bez dodatnog razdoblja mirenja zbog vremenskih ograničenja. Ako se dogovor o proračunu ne postigne prije kraja 2018., od 1. siječnja 2019. na snagu bi stupile privremene mjere dvanaestina. Riječ je o postupku iz članka 315. stavka 1. UFEU-a, koji bi doveo do kašnjenja u provedbi ključnih politika i programa, posebno u području poljoprivrede, te bi sprečavao početak novih aktivnosti.

S obzirom na nužnost pravodobnog donošenja proračuna za 2019., prijedlog Komisije za drugi nacrt proračuna za 2019. temelji se na napretku postignutom u Odboru za mirenje, kojim je u velikoj mjeri vraćen izvorni nacrt proračuna Komisije kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2019 12 , uz određena znatna povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za ključne programe koji pridonose rastu i otvaranju radnih mjesta (kao što su Erasmus + i Inicijativa za zapošljavanje mladih) te uz određena smanjenja i preraspodjelu sredstava, posebno u naslovu 4. nakon što su Vijeće i Europski parlament dovršili čitanje izvornog nacrta proračuna. Ciljano povećanje programa Obzor 2020. predloženo je u skladu s primjenom članka 15. stavka 3. Financijske uredbe. Ukupna razina plaćanja nakon promjena preuzetih obveza i uravnoteženja određenih plaćanja na početku proračunskog razdoblja u 2018. niža je u odnosu na pismo izmjene 1/2019.

2.Višegodišnji financijski okvir i drugi nacrt proračuna za 2019.

2.1.Gornje granice u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za proračun za 2019.

U tablici u nastavku navode se gornje granice za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za odobrena sredstva za plaćanje u okviru višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) 13 za donošenje drugog nacrta proračuna za 2019.:

Naslov

Gornje granice u okviru VFO-a za 2019.

u milijunima EUR, u sadašnjim cijenama

Odobrena sredstva za preuzete obveze

1.

Pametan i uključivi rast

79 924,0

1.a

Konkurentnost za rast i zapošljavanje

23 082,0

1.b

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

56 842,0

2.

Održivi rast: prirodni resursi

60 344,0

od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

43 881,0

3.

Sigurnost i građanstvo

2 801,0

4.

Globalna Europa

10 268,0

5.

Administracija

10 786,0

od čega: Administrativni rashodi institucija

8 700,0

6.

Naknade

0,0

UKUPNO OBVEZE

164 123,0

UKUPNO PLAĆANJA

166 709,0

U VFO-u ukupna gornja granica za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosi 164 123 milijuna EUR, što čini 1,00 % bruto nacionalnog dohotka (BND) EU-a. Gornja granica za odobrena sredstva za plaćanje iznosi 166 709 milijun EUR ili 1,01 % BND-a.

2.2.Pregled drugog nacrta proračuna za2019.

(Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama)

Naslov

Proračun za

Drugi nacrt proračuna za

Razlika

Razlika

2018.(1)

2019.

2019.–2018.

2019.–2018.

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1.

Pametan i uključivi rast

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Gornja granica

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a

Konkurentnost za rast i zapošljavanje

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Gornja granica

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Gornja granica

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Održivi rast: prirodni resursi

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Gornja granica

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

Od toga: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2%

Posebna gornja granica

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Sigurnost i građanstvo

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Gornja granica

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Globalna Europa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Gornja granica

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Administracija

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Gornja granica

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

– 318,0

 

– 253,9

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Od toga: Administrativni rashodi institucija

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Posebna gornja granica

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

– 318,0

 

– 253,9

 

 

 

 

 

Razlika do posebne gornje granice

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Odobrena sredstva za naslove 1 do 6

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Od čega u okviru pričuve za nepredviđene izdatke

 

 

 

 

 

 

 

 

Gornja granica

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

– 318,0

 

– 253,9

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Odobrena sredstva kao % BND-a (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Ostali posebni instrumenti(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

–121,3

–139,7

–17,4 %

–25,3 %

Ukupna odobrena sredstva

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Odobrena sredstva kao % BND-a (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

Proračun za 2018. uključuje izmjene proračuna br. 1 do 5 i nacrt izmjene proračuna br. 6.

(2)

Drugi nacrt proračuna za 2019. temelji se na prognozi BND-a kako je navedena u tehničkoj prilagodbi VFO-a koja je donesena 23. svibnja 2018. (COM(2018)282).

(3)

„Ostali posebni instrumenti” uključuje Pričuvu za pomoć u nuždi (EAR), Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) i Fond solidarnosti Europske unije (EUSF)”.

U pogledu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (uključujući posebne instrumente), ukupni rashodi predloženi u drugom nacrtu proračuna (NP) za 2019. iznose 165 605,6 milijuna EUR, odnosno 1,00 % BND-a, tj. 4 909,2 milijuna EUR više u odnosu na 2018. (+ 3,1 %), ako se u obzir uzmu i izmjene proračuna od br. 1 do 5/2018 i nacrt izmjene proračuna br. 6/2018. Ukupno gledajući, kombinirana razlika do gornje granice u okviru različitih gornjih granica VFO-a iznosi 1 291,1 milijun EUR uzimajući u obzir upotrebu ukupne razlike za obveze (1 464,7 milijuna EUR), mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti (985,6 milijuna EUR) i poravnanje za upotrebu pričuve za nepredviđene izdatke za rashode povezane s migracijama mobilizirane u 2017. (253,9 milijuna EUR).

Zatraženi ukupni rashodi za odobrena sredstva za plaćanje (uključujući posebne instrumente) iznose 148 198,9 milijuna EUR, odnosno 0,90 % BND-a. Riječ je o povećanju od 3 431,0 milijuna EUR u usporedbi s 2018. (+ 2,4 %) ako se u obzir uzmu i izmjene proračuna od br. 1 do 5/2018 i nacrt izmjene proračuna br. 6/2018. Razlika koja ostaje do gornje granice VFO-a iznosi 19 831,4 milijuna EUR, uzimajući u obzir učinak mobilizacije instrumenta fleksibilnosti u 2016., 2017., 2018. i 2019. (909,8 milijuna EUR) na odobrena sredstva za plaćanje u 2019.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za Konkurentnost za rast i zapošljavanje (naslov 1.a) utvrđena su u iznosu od 23 145,4 milijuna EUR. Riječ je o povećanju od 5,2 % u usporedbi s 2018., koje se uglavnom odnosi na Instrument za povezivanje Europe (CEF), Obzor 2020., Erasmus i Europski program industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP), pri čemu ne preostaje razlika u ovom naslovu i potrebno je upotrijebiti ukupne razlike za obveze (63,4 milijuna EUR). Odobrena sredstva za plaćanje povećavaju se za 2,1 % na 20 521,5 milijuna EUR.

Za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju (naslov 1.b) odobrena sredstva za preuzimanje obveza povećavaju se za 3,0 % na 57 192,0 milijuna EUR, pri čemu u ovom naslovu ne preostaje razlika nakon korištenja ukupne razlike za obveze za financiranje Inicijative za zapošljavanje mladih (350,0 milijuna EUR). Odobrena sredstva za plaćanje povećavaju se za 1,1 % na 47 035,4 milijuna EUR.

Predlažu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 59 642,1 milijuna EUR za Održivi rast: prirodni resursi (naslov 2). Ta je razina rashoda povećanje od 0,7 % u usporedbi s 2018., pri čemu nastaje znatna razlika do gornje granice od 701,9 milijuna EUR. Odobrena sredstva za plaćanje iznose 57 399,9 milijuna EUR, što je povećanje za 2,4 % u odnosu na 2018. Uzimajući u obzir najnovije ažuriranje namjenskih prihoda, financijska sredstva za rashode povezane s tržištem i izravne potpore iznose 43 191,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 43 116,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za naslov Sigurnost i građanstvo (naslov 3) povećavaju se za 8,4 % na 3 786,6 milijuna EUR, pri čemu nakon mobilizacije instrumenta fleksibilnosti (985,6 milijuna EUR) u okviru tog naslova ne preostaje razlika. Odobrena sredstva za plaćanje povećavaju se za 18,3 % na 3 527,4 milijuna EUR.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za naslov Globalna Europa (naslov 4) povećavaju se za 12,4 % na 11 319,3 milijuna EUR (uključujući učinak proširenja Instrumenta za izbjeglice u Turskoj), pri čemu u tom naslovu ne preostaje razlika i potrebno je upotrijebiti ukupne razlike za obveze (1 051,3 milijuna EUR). Odobrena sredstva za plaćanje povećavaju se za 5,1 % na 9 358,3 milijuna EUR.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanje za naslov Administracija (naslov 5) za sve institucije zajedno, uključujući mirovine i europske škole, povećavaju se za 2,9 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza (9 943,0 milijuna EUR) i za odobrena sredstva za plaćanje (9 944,9 milijuna EUR). Dobivena nedodijeljena razlika iznosi 589,1 milijuna EUR nakon poravnanja za upotrebu pričuve za nepredviđene izdatke za rashode povezane s migracijama koji su mobilizirani u 2017. (253,9 milijuna EUR).

3.Ključni elementi drugog prijedloga nacrta proračuna

Općenito, drugi nacrt proračuna temelji se na napretku postignutom u okviru Odbora za mirenje. U nastavku su navedene pojedinosti o predloženim izmjenama izvornog nacrta proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2019.

3.1.Horizontalna pitanja

3.1.1.Decentralizirane agencije

Za decentralizirane agencije predlaže se da se doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje) i broj radnih mjesta utvrde na razini iz izvornog nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019. uz sljedeće izmjene:

·Pod naslovom 1.a:

oAgencija za europski GNSS (GSA, proračunski članak 02 05 11): predlaže se dodjela 5 dodatnih radnih mjesta i povećanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 357 500 EUR.

oEuropsko nadzorno tijelo za rad (ELA, proračunski članak 04 03 15): predlaže se smanjenje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 8 947 000 EUR.

oAgencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA, proračunski članak 09 02 03): predlaže se povećanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 400 000 EUR.

oTijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC, proračunski članak 09 02 04): predlaže se dodjela 2 dodatna radna mjesta i povećanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 143 000 EUR.

oEuropsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA, proračunski članak 12 02 04): predlaže se smanjenje plana radnih mjesta za 2 radna mjesta.

oEuropsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA, proračunski članak 12 02 05): predlaže se smanjenje plana radnih mjesta za 4 radna mjesta i smanjenje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 1 100 000 EUR.

oEuropsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA, proračunski članak 12 02 06): predlaže se smanjenje plana radnih mjesta za 23 radna mjesta i smanjenje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 11 000 000 EUR.

·Pod naslovom 3.:

oAgencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL, proračunski članak 18 02 04): predlaže se dodjela 10 dodatnih radnih mjesta i povećanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 8 357 500 EUR.

oEuropska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA, proračunski članak 18 02 07): predlaže se povećanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 4 000 000 EUR.

oEuropski potporni ured za azil (EASO, proračunski članak 18 03 02): predlaže se utvrđivanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje na razini koju je Komisija predložila u izvornom nacrtu proračuna. Nakon donošenja zakonodavnog prijedloga od 12. rujna 2018. o jačanju kapaciteta operativne potpore Agencije, Europska komisija preispitat će zahtjeve za financiranje Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2019. Komisija će prema potrebi iznijeti odgovarajuće proračunske prijedloge.

oEuropsko tijelo za jačanje pravosudne suradnje (EUROJUST, proračunski članak 33 03 04): predlaže se dodjela 5 dodatnih radnih mjesta i povećanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 357 500 EUR.

3.1.2.Izvršne agencije

Za izvršne agencije predlaže se da se doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje) i broj radnih mjesta utvrde na razini iz izvornog nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019.

3.1.3.Pilot-projekti i pripremna djelovanja

Drugi nacrt proračuna obuhvaća 75 pilot-projekata i pripremnih djelovanja u ukupnom iznosu od 114,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, u skladu sa stajalištem Europskog parlamenta o izvornom nacrtu proračuna.3.2.Opći pristup za odobrena sredstva za preuzimanje obveza

3.2.1. Naslov 1.a — Konkurentnost za rast i zapošljavanje

Za naslov 1.a predlaže se utvrđivanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza na razini iz izvornog nacrta proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019, s izmjenama iz tablice u nastavku:

U EUR

Proračunska linija/Program

Naziv

Povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

NP za 2019. (uključujući AL1)

Drugi nacrt proračuna za 2019.

Razlika

1.1.12.

Međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER)

–3 500 000

32 05 01 02

Izgradnja, rad i iskorištavanje objekata ITER-a — Europsko zajedničko poduzeće za ITER — Fuzija za energiju (F4E)

354 658 200

351 158 200

–3 500 000

1.1.13.

Europski program za promatranje Zemlje (Copernicus)

–17 500 000

02 06 01

Pružanje operativnih usluga koje se oslanjaju na svemirska promatranja i podatke in situ (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

–1 500 000

02 06 02

Izgradnja samostalne sposobnosti Unije za promatranje Zemlje (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

–16 000 000

1.1.4.

Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME)

5 000 000

02 02 01

Promicanje poduzetništva i poboljšanje konkurentnosti poduzeća iz Unije te njihova pristupa tržištima

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5.

Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6.

Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Rashodi za potporu programu Zapošljavanje i socijalne inovacije

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress — Potpora razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji politike zapošljavanja i socijalne politike Unije te zakonodavstva o uvjetima rada

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES – Promicanje dobrovoljne geografske mobilnosti radnika i povećanje mogućnosti zapošljavanja

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Decentralizirane agencije

–20 146 500

02 05 11

Agencija za europski GNSS

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) — Ured

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

13 474 234

12 374 234

–1 100 000

12 02 06

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

38 235 160

27 235 160

–11 000 000

04 03 15

Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA)

11 071 650

2 124 650

–8 947 000

1.1.OTH

Ostala djelovanja i programi

227 000

04 03 01 03

Slobodno kretanje radnika, usklađivanje sustavâ socijalne sigurnosti i mjera za migrante, uključujući migrante iz trećih zemalja

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Davanje kvalitetnih statističkih informacija, provedba novih metoda izrade europskih statistika i jačanje partnerstva s Europskim statističkim sustavom

73 245 000

72 185 000

–1 060 000

1.1.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

72 258 000

1.1.SPEC

Djelovanja koja se financiraju na temelju ovlasti Komisije i posebnih nadležnosti dodijeljenih Komisiji

–1 210 000

01 02 01

Koordinacija i nadzor ekonomske i monetarne unije, uključujući euro, te informiranje o njoj

12 000 000

11 730 000

–270 000

04 03 01 06

Informiranje, savjetovanje i sudjelovanje predstavnika poduzeća

7 903 000

7 103 000

–800 000

04 03 01 08

Industrijski odnosi i socijalni dijalog

16 000 000

15 000 000

–1 000 000

06 02 05

Aktivnosti za potporu europskoj prometnoj politici i pravima putnika uključujući komunikacijske aktivnosti

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Definiranje i provedba politike Unije u području elektroničkih komunikacija

3 765 000

3 265 000

–500 000

Ukupno

241 428 500

Stoga se predlaže da se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrdi na 23 145,4 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda iz naslova 1.a, a ukupna razlika do gornje granice za obveze rabi se u iznosu od 63,4 milijuna EUR.

Nakon opoziva sredstava iz 2017. (412,8 milijuna EUR) zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja istraživačkih projekata te u skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe 14 koji se isključivo odnosi na istraživanje, Komisija predlaže da se odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 100 milijuna EUR ponovno stave na raspolaganje Europskom vijeću za inovacije u okviru instrumenta za MSP-ove 15 u proračunskoj liniji 08 02 08:

U EUR

Proračunska linija/Program

Naziv

Odobrena sredstva koja će se ponovno staviti na raspolaganje

1.1.31.

Obzor 2020.

100 000 000

08 02 08

Instrument za MSP-ove

100 000 000

Ukupno

100 000 000

Predlaže se odgovarajuće usklađivanje napomene uz proračun.

3.2.2.Naslov 1.b — Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

Za naslov 1.b predlaže se utvrđivanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza na razini iz izvornog nacrta proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019, uz izmjene iz tablice u nastavku:

U EUR

Proračunska linija/Program

Naziv

Povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

NP za 2019. (uključujući AL1)

Drugi nacrt proračuna za 2019.

Razlika

1.2.31.

Tehnička pomoć

–1 744 903

04 02 63 01

Europski socijalni fond — Operativna tehnička pomoć

25 078 000

23 333 097

–1 744 903

1.2.5.

Inicijativa za zapošljavanje mladih (posebna dodatna dodjela sredstva)

116 666 667

04 02 64

Inicijativa za zapošljavanje mladih

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

3 675 000

Ukupno

118 596 764

Stoga se predlaže da se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrdi na 57 192,0 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda iz naslova 1.b, a ukupna razlika do gornje granice za obveze rabi se u iznosu od 350,0 milijuna EUR.

3.2.3.Naslov 2 — Održivi rast: Prirodni resursi

Za naslov 2 predlaže se utvrđivanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza na razini iz izvornog nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019, s izmjenama iz tablice u nastavku:

U EUR

Proračunska linija/Program

Naziv

Povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

NP za 2019. (uključujući AL1)

Drugi nacrt proračuna za 2019.

Razlika

2.0.10.

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

–237 500 000

05 02 06 99

Ostale mjere za maslinovo ulje

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Ostale mjere za svinjsko meso, perad, jaja, pčelarstvo, ostale proizvode životinjskog podrijetla

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Program osnovnih plaćanja (BPS)

16 464 000 000

16 211 000 000

–253 000 000

2.0.4.

Zaštita okoliša i klimatska politika (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Doprinos zelenijem i resursno učinkovitijem gospodarstvu te razvoju i provedbi politike i zakonodavstva Unije u području zaštite okoliša

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Potpora boljem upravljanju okolišem i informiranju na svim razinama

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

13 500 000

Ukupno

–220 000 000

Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u potpunosti je pokriveno višim namjenskim prihodima iz viška EFJP-a od 31. listopada 2018. kojim će se u cijelosti pokriti potrebe sektora kako su ažurirane u pismu izmjene 1/2019.

Stoga je predložena razina obveza od 59 642,1 milijun EUR, zbog čega razlika do gornje granice rashoda za naslov 2. iznosi 701,9 milijuna EUR.

3.2.4.Naslov 3 — Sigurnost i građanstvo

Za naslov 3 predlaže se utvrđivanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza na razini iz izvornog nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019, s izmjenama iz tablice u nastavku:

U EUR

Proračunska linija/Program

Naziv

Povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

NP za 2019. (uključujući AL1)

Drugi nacrt proračuna za 2019.

Razlika

3.0.11.

Kreativna Europa

3 000 000

09 05 01

Potprogram MEDIA — transnacionalno i internacionalno djelovanje te promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2.

Fond za unutarnju sigurnost

5 000 000

18 02 01 01

Potpora za upravljanje granicama i zajedničku viznu politiku u cilju olakšavanja zakonitog putovanja

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8.

Hrana i hrana za životinje

–8 000 000

17 04 01

Osiguranje boljeg zdravstvenog stanja životinja i veće razine zaštite životinja u Uniji

163 500 000

155 500 000

–8 000 000

3.0.DAG

Decentralizirane agencije

–42 285 000

18 02 04

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Europski potporni ured za azil (EASO)

149 032 843

94 032 843

–55 000 000

33 03 04

Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

15 075 000

3.0.SPEC

Djelovanja koja se financiraju na temelju ovlasti Komisije i posebnih nadležnosti dodijeljenih Komisiji

3 000 000

09 05 05

Multimedijska djelovanja

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Informacijski releji

15 800 000

15 600 000

–200 000

Ukupno

–24 210 000

Stoga se predlaže da se razina obveza utvrdi na 3 786,6 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda iz naslova 3, a instrument fleksibilnosti mobilizira se u iznosu od 985,6 milijuna EUR.

3.2.5.Naslov 4 — Globalna Europa

Za naslov 4 predlaže se utvrđivanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza na razini iz izvornog nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019, s izmjenama iz tablice u nastavku:

U EUR

Proračunska linija/Program

Naziv

Povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

NP za 2019. (uključujući AL1)

Drugi nacrt proračuna za 2019.

Razlika

4.0.1.

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II)

–138 700 000

05 05 04 02

Turska – Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

56 800 000

40 000 000

–16 800 000

22 02 01 01

Zapadni Balkan – Potpora političkim reformama i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Zapadni Balkan – Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Turska – Potpora političkim reformama i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

244 100 000

160 000 000

–84 100 000

22 02 03 02

Turska – Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

944 500 000

898 700 000

–45 800 000

4.0.10.

Makrofinancijska pomoć (MFP)

–15 000 000

01 03 02

Makrofinancijska pomoć

42 000 000

27 000 000

–15 000 000

4.0.11.

Jamstveni fond za vanjska djelovanja

–48 222 935

01 03 06

Izdvajanje rezervacija Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

48 222 935

0

–48 222 935

4.0.2.

Europski instrument za susjedstvo (ENI)

97 119 000

22 04 01 01

Sredozemne zemlje — Ljudska prava, dobro upravljanje i mobilnost

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Sredozemne zemlje — Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Sredozemne zemlje — Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Potpora mirovnom procesu i financijska pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Istočno partnerstvo — Ljudska prava, dobro upravljanje i mobilnost

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Istočno partnerstvo — Smanjivanje siromaštva i održivi razvoj

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Istočno partnerstvo — Izgradnja povjerenja, sigurnost te sprječavanje i rješavanje sukoba

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ — Doprinosi iz Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3.

Instrument za razvojnu suradnju (DCI)

31 556 000

21 02 02

Suradnja s Azijom

810 388 665

794 388 665

–16 000 000

21 02 04

Suradnja s Bliskim istokom

194 531 328

178 531 328

–16 000 000

21 02 07 01

Okoliš i klimatske promjene

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Održiva energija

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Ljudski razvoj

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migracije i azil

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Razvoj civilnog društva

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ — Doprinos iz instrumenta za razvojnu suradnju (DCI)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Ostala djelovanja i programi

2 000 000

13 07 01

Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

6 325 000

Ukupno

–64 922 935

Stoga se predlaže da se razina obveza utvrdi na 11 319,3 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda iz naslova 4, a ukupna razlika do gornje granice za obveze rabi se u iznosu od 1 051,3 milijuna EUR.

3.2.6.Naslov 5 — Administracija

Za naslov 5 broj radnih mjesta u planu radnih mjesta institucija i odobrena sredstva utvrđeni su na razini iz izvornog nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019, uz sljedeće iznimke:

·Dio koji se odnosi na Parlament, za koji je njegovo čitanje izvornog nacrta proračuna odobreno uzimajući u obzir prilagodbe iz pisma izmjene 1/2019 o Tijelu za europske političke stranke i europske političke zaklade;

·Dio koji se odnosi na Vijeće, za koji je odobreno njegovo čitanje izvornog nacrta proračuna;

·Dio koji se odnosi na Europskog nadzornika za zaštitu podataka, za koji je odobreno čitanje izvornog nacrta proračuna od strane Vijeća.

Nadalje, predlažu se sljedeće izmjene broja radnih mjesta u planovima radnih mjesta i odobrenih sredstava uvrštenih u izvorni nacrt proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019 za sljedeće institucije:

·Dio koji se odnosi na Sud Europske unije, za koji je predložena dodjela 5 dodatnih radnih mjesta 16 te povećanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 415 016 EUR (246 875 EUR u proračunskoj liniji 1 2 0 0 Primici i naknade i 168 141 EUR u proračunskoj liniji 2 1 0 0 Kupnja, servisiranje i održavanje opreme i softvera);

·Dio koji se odnosi na Europsku službu za vanjsko djelovanje, za koju je predloženo smanjenje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 3 050 000 EUR, što je zbroj predloženog povećanja od 1 200 000 EUR u proračunskoj liniji 2 2 1 4 Sposobnost strateške komunikacije i predloženog smanjenja od –4 250 000 EUR u sljedećim proračunskim linijama: 1 1 0 0 Osnovne plaće (–3 280 000 EUR), 1 1 0 1 Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom (–10 000 EUR ), 1 1 0 2 Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja (–840 000 EUR) i 1 1 0 3 Socijalno osiguranje (–120 000 EUR).

Predlaže se da se učinak ažuriranja automatskog usklađivanja plaća u proračunu za 2019. koje se primjenjuje od 1. srpnja 2018. (1,7 % umjesto 2,0 %) uključi u sve dijelove nacrta proračuna kako slijedi:

u EUR

Europski parlament

–2 851 238

Europsko vijeće i Vijeće

–965 489

Europska komisija (uključujući mirovine)

–13 781 615

Sud Europske unije

–891 000

Europski revizorski sud

–359 000

Europski gospodarski i socijalni odbor

–220 825

Europski odbor regija

–160 594

Europski ombudsman

–26 880

Europski nadzornik za zaštitu podataka

–14 568

Europska služba za vanjsko djelovanje

–911 839

Ukupno

–20 183 048Konačno, utvrđena su i predložena dodatna smanjenja u iznosu od 0,8 milijuna EUR u svim institucijama, uz iznimku Europskog parlamenta, za rashode povezane sa zgradama kako slijedi:

u EUR

Europsko vijeće i Vijeće

–20 052

Europska komisija

–557 239

Sud Europske unije

–77 689

Europski revizorski sud

–482

Europski gospodarski i socijalni odbor

–27 215

Europski odbor regija

–20 008

Europski ombudsman

–2 287

Europski nadzornik za zaštitu podataka

–4 026

Europska služba za vanjsko djelovanje

–41 002

Ukupno

–750 000

Stoga se predlaže, nakon što su u obzir uzeti pilot-projekti i pripremna djelovanja (4,1 milijuna EUR) predloženi u dijelu 3.1.3., da se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrdi na 9 943,0 milijuna EUR, zbog čega razlika do gornje granice rashoda za naslov 5 iznosi 589,1 milijun EUR, nakon upotrebe 253,9 milijuna EUR iz razlike za prebijanje mobilizacije pričuve za nepredviđene izdatke za 2017.

3.2.7.Posebni instrumenti: Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), Pričuva za pomoć u nuždi i Fond solidarnosti Europske unije

Predlaže se utvrđivanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), za Pričuvu za pomoć u nuždi (EAR) i za Fond solidarnosti Europske unije (EUSF) na razini iz izvornog nacrta proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019.

3.3.Opći pristup za odobrena sredstva za plaćanje

Predlaže se utvrđivanje ukupne razine odobrenih sredstava za plaćanje na razini iz izvornog nacrta proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019 uz sljedeće izmjene:

1.Prvo, u obzir se uzima predložena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za nediferencirane rashode, za koje je predložena razina odobrenih sredstava za plaćanje jednaka razini odobrenih sredstava za preuzimanje obveza. To uključuje dodatno smanjenje rashoda za poljoprivredu za 253,0 milijuna EUR. Taj se pristup analogijom primjenjuje na doprinos EU-a za decentralizirane agencije i Jamstveni fond za vanjska djelovanja. Kombinirani učinak jest predloženo smanjenje od 375,0 milijuna EUR;

2.Predlaže se da se odobrena sredstva za plaćanje za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja iz drugog nacrta proračuna utvrde na razini od 50 % odgovarajućih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza ili na razini koju Parlament predlaže u svojem čitanju izvornog nacrta proračuna, ako je ona niža. U slučaju proširenja postojećih pilot-projekata i pripremnih djelovanja, predlaže se da se odobrena sredstva za plaćanje utvrde na razini definiranoj u izvornom nacrtu proračuna uvećanoj za 50 % odgovarajućih novih predloženih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza ili na razini koju je Parlament predložio u svojem čitanju izvornog nacrta proračuna, ako je ona niža. Kombinirani učinak jest predloženo povećanje od 57,5 milijuna EUR;3.Predložene izmjene sljedećih proračunskih linija proizlaze iz razvoja u području odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za diferencirane rashode:

U EUR

Proračunska linija/Program

Naziv

Povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

NP za 2019. (uključujući AL1)

Drugi nacrt proračuna za 2019.

Razlika

1.1.2012.

Međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER)

–3 500 000

32 05 01 02

Izgradnja, rad i iskorištavanje objekata ITER-a — Europsko zajedničko poduzeće za ITER — Fuzija za energiju (F4E)

366 696 185

363 196 185

–3 500 000

1.1.13.

Europski program za promatranje Zemlje (Copernicus)

–12 500 000

02 06 01

Pružanje operativnih usluga koje se oslanjaju na svemirska promatranja i podatke in situ (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

–1 000 000

02 06 02

Izgradnja samostalne sposobnosti Unije za promatranje Zemlje (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

–11 500 000

1.1.31.

Obzor 2020.

30 000 000

08 02 08

Instrument za MSP-ove

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5.

Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8.

Hrana i hrana za životinje

–6 500 000

17 04 01

Osiguranje boljeg zdravstvenog stanja životinja i veće razine zaštite životinja u Uniji

134 040 000

127 540 000

–6 500 000

4.0.1.

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II)

–90 000 000

05 05 04 02

Turska – Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

50 000 000

35 000 000

–15 000 000

22 02 03 01

Turska – Potpora političkim reformama i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

150 719 568

105 719 568

–45 000 000

22 02 03 02

Turska – Potpora gospodarskom, društvenom i teritorijalnom razvoju i povezani napredak u usklađivanju s pravnom stečevinom Unije

708 080 653

678 080 653

–30 000 000

4.0.10.

Makrofinancijska pomoć (MFP)

–15 000 000

01 03 02

Makrofinancijska pomoć

42 000 000

27 000 000

–15 000 000

Ukupno

72 500 000

4.Predlaže se dodatno smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje u proračunskoj liniji 01 04 05 u kojoj se predlaže smanjenje izdvajanja rezervacija jamstvenog fonda EFSU-a za iznos koji je unaprijed izdvojen u okviru prijenosa proračunskog tijela (DEC) br. 22/2018 kako slijedi:

U EUR

Proračunska linija/Program

Naziv

NP za 2019. (uključujući AL1)

Proračun za 2019.

Razlika

1.1.10.

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

–150 000 000

01 04 05

Izdvajanje rezervacija jamstvenog fonda EFSU-a

1 150 000 000

1 000 000 000

–150 000 000

Ukupno

–150 000 000

3.4.Pričuve

Predlaže se da se pričuve odrede u skladu s čitanjem izvornog nacrta proračuna u Vijeću, uzimajući u obzir promjene predložene u pismu izmjene 1/2019, uz sljedeće izmjene:

·Predlažu se sljedeći načini za oslobađanje sredstava iz pričuve u proračunskoj liniji 18 03 01 01:

„Iznos od 460 milijuna EUR predviđen u zakonodavnom financijskom izvještaju koji je priložen Komisijinu prijedlogu preinake Uredbe Dublin III (COM (2016)270 final od 4. svibnja 2016.) stavlja se u pričuvu do donošenja tog zakonodavnog prijedloga. Ta se pričuva može osloboditi prijenosom u skladu s člankom 30. stavkom 2. točkom (a) Financijske uredbe nakon donošenja temeljnog akta.

Ako se akt ne donese do 1. veljače 2019., Komisija može podnijeti jedan ili više prijedloga za prijenose u skladu s člankom 31. Financijske uredbe kako bi se ta sredstva na drukčiji način iskoristila u proračunskoj liniji 18 03 01 01.”

Predlaže se izmjena napomene uz proračun o proračunskoj stavci 18 03 01 01.

·S obzirom na to da je 28. rujna 2018. donesena pravna osnova za Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi 17 , predlaže se oslobađanje sredstava iz pričuva na proračunskim linijama 09 03 05 31, 09 04 07 33 i 09 04 07 34.

3.5.Promjene u nomenklaturi i napomene uz proračun

3.5.1.Napomene uz proračun

Osim predložene izmjene teksta napomene uz proračun iz članka 08 02 08 u dijelu 3.2.1., predlaže se i uključivanje izmjena teksta napomena uz proračun koje je Europski parlament podnio u svojem čitanju izvornog nacrta proračuna u drugom nacrtu proračuna, uz iznimku onih na proračunskim linijama iz tablice u nastavku. Pri tome se podrazumijeva da se izmjenama koje je podnio Europski parlament ne može izmijeniti ni proširiti područje primjene postojeće pravne osnove ili utjecati na administrativnu autonomiju institucija te da se djelovanje može pokriti dostupnim resursima.

Proračunska linija

Naziv

02 02 77 40

Pilot-projekt – Satelitski širokopojasni pristup internetu radi dovođenja obrazovnih multimedijskih sadržaja u škole koje nemaju pristup internetu

04 06 01

Promicanje socijalne kohezije i uklanjanje najtežih oblika siromaštva u Uniji

15 04 02

Potprogram Kultura — Podupiranje prekograničnih aktivnosti te promicanje transnacionalnog kretanja i mobilnosti

18 02 01 02

Sprječavanje i suzbijanje prekograničnog organiziranog kriminala i bolje upravljanje rizicima i krizom povezanima sa sigurnosti

18 03 01 01

Jačanje i razvoj zajedničkog europskog sustava azila te unaprjeđenje solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama

18 03 01 02

Potpora zakonitim migracijama u Uniju i promicanje učinkovite integracije državljana trećih zemalja i unaprjeđenje pravednih i učinkovitih strategija povratka

18 04 01 01

Europa za građane — Očuvanje sjećanja i povećanje kapaciteta za građansko sudjelovanje na razini Unije

19 02 01

Odgovor na krizu i krizu u nastajanju

21 02 01

Suradnja s Latinskom Amerikom

21 02 07 03

Ljudski razvoj

21 02 08 01

Razvoj civilnog društva

33 02 01

Osiguranje zaštite prava građana i osnaživanje građana

3.5.2.Nomenklatura

Proračunska nomenklatura izvornog nacrta proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2019, predlaže se u drugom nacrtu proračuna s uključivanjem novih pilot-projekata i pripremnih djelovanja, uz sljedeće promjene naziva:

Proračunska linija

Naziv

02 04 77 07

Pripremno djelovanje — Priprema novog programa GOVSATCOM EU-a

05 08 77 18

Pilot-projekt – Uspostava operativnog programa za strukturiranje poljoprivredno-prehrambenog sektora radi očuvanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i održivosti lokalne poljoprivrede

4.Zaključne napomene

Prijedlogom drugog nacrta proračuna za 2019., koji se temelji na napretku postignutom u okviru Odbora za mirenje, Komisija nastoji stvoriti uvjete za brzo donošenje proračuna za 2019. u kratkom roku prije kraja godine 2018.

Pravovremenim donošenjem i stupanjem na snagu proračuna za 2019. osigurat će se pravilna provedba politika i programa Europske unije. Komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi postigla taj cilj.

5.Drugi nacrt proračuna za 2019. po naslovima financijskog okvira i glavnim programima

(Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama)

Naslov

Proračun za

Drugi nacrt proračuna za

Razlika

Razlika

2018.(1)

2019.

2019.–2018.

2019.–2018.

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1. Pametan i uključivi rast

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Gornja granica

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a

Konkurentnost za rast i zapošljavanje

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Gornja granica

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki infrastrukturni projekti

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Europski satelitski navigacijski sustavi (EGNOS i Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

–117,1

205,0

–14,5 %

28,6 %

 

Međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Europski program za promatranje Zemlje (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

–5,2

36,7 %

–0,9 %

Nuklearna sigurnost i razgradnja nuklearnih postrojenja

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

–1 851,4

–805,7

–90,8 %

–44,1 %

Zajednički strateški okvir (ZSO) za istraživanje i inovacije

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

Obzor 2020.

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Program Euratoma za istraživanja i osposobljavanje

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

–1,6

3,7 %

–0,6 %

Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

–0,1

3,3 %

–0,1 %

Carina, Fiscalis i borba protiv prijevara

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Instrument za povezivanje Europe (CEF)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Energija

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Promet

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Energetski projekti za pomoć gospodarskom oporavku (EERP)

 

210,0

 

61,0

 

–149,0

–71,0 %

Europske snage solidarnosti (ESC)

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Europski program industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP)

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Ostala djelovanja i programi

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Djelovanja koja se financiraju na temelju ovlasti Komisije i posebnih nadležnosti dodijeljenih Komisiji

128,9

116,9

128,4

115,0

–0,5

–2,0

–0,4 %

—1,7 %

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Decentralizirane agencije

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1.b

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Gornja granica

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulaganja za rast i zapošljavanje

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Regionalna konvergencija (manje razvijene regije)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Tranzicijske regije

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Konkurentnost (razvijenije regije)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Najudaljenije i slabo naseljene regije

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Kohezijski fond

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

–750,0

3,8 %

–8,9 %

Instrument za povezivanje Europe (CEF) — doprinos Kohezijskog fonda

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Europska teritorijalna suradnja

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

–44,1

2,0 %

–3,6 %

Inicijativa za zapošljavanje mladih (posebna dodatna dodjela sredstva)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Tehnička pomoć i inovativne aktivnosti

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Europska pomoć za najpotrebitije (FEAD)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

–0,2

2,0 %

0,0 %

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

7,7

18,5

3,7

11,2

–4,0

–7,3

–52,3 %

–39,5 %

2. Održivi rast: prirodni resursi

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Gornja granica

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

Od toga: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Posebna gornja granica

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Zaštita okoliša i klimatska politika (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

15,6

17,7

13,5

19,6

–2,1

1,9

–13,5 %

10,7 %

Decentralizirane agencije

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Sigurnost i građanstvo

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Gornja granica

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond za azil, migracije i integraciju

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Fond za unutarnju sigurnost

720,0

481,2

533,5

663,7

–186,5

182,5

–25,9 %

37,9 %

Informacijski sustavi

26,3

13,2

0,1

 

–26,2

–13,2

–99,6 %

–100,0 %

Pravosuđe

47,1

35,9

44,6

38,1

–2,5

2,3

–5,4 %

6,3 %

Prava, jednakost i građanstvo

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Europa za građane

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Hrana i hrana za životinje

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

–9,1

3,4 %

–3,7 %

Zdravlje

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Potrošači

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Kreativna Europa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Instrument za hitnu potporu unutar Unije (IHP)

200,0

220,6

0,3

69,5

–199,8

–151,0

–99,9 %

–68,5 %

Djelovanja koja se financiraju na temelju ovlasti Komisije i posebnih nadležnosti dodijeljenih Komisiji

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

Od čega „Aktivnosti komunikacije”

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Decentralizirane agencije

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Globalna Europa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Gornja granica

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Europski instrument za susjedstvo (ENI)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

–217,7

9,9 %

–9,6 %

Instrument za razvojnu suradnju (IRS)

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Instrument za partnerstvo za suradnju s trećim zemljama (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

–1,1

9,9 %

–1,1 %

Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

–10,0

2,0 %

–5,9 %

Instrument za doprinos stabilnosti i miru (IcSP)

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

–4,0

1,8 %

–1,2 %

Humanitarna pomoć (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Instrument za suradnju u području nuklearne sigurnosti (INSC)

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

–4,0

2,0 %

–8,8 %

Makrofinancijska pomoć (MFP)

42,1

42,1

27,0

27,0

–15,1

–15,1

–35,8 %

–35,8 %

Jamstveni fond za vanjska djelovanja

137,8

137,8

 

 

–137,8

–137,8

–100,0 %

–100,0 %

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a (EUAV)

20,3

16,9

19,5

16,1

–0,8

–0,8

–3,9 %

–4,9 %

Europski fond za održivi razvoj (EFSD)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Ostala djelovanja i programi

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

–1,9

0,2 %

–2,6 %

Djelovanja koja se financiraju na temelju ovlasti Komisije i posebnih nadležnosti dodijeljenih Komisiji

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

8,9

14,4

6,3

8,1

–2,6

–6,3

–28,9 %

–43,7 %

Decentralizirane agencije

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Administracija

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Gornja granica

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Od toga: Administrativni rashodi institucija

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Posebna gornja granica

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Mirovine i europske škole

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Mirovine

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Europske škole

192,8

192,8

192,1

192,1

–0,7

–0,7

–0,4 %

–0,4 %

Administrativni rashodi institucija

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Europski parlament

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Europsko vijeće i Vijeće

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Europska komisija

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Sud Europske unije

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Europski revizorski sud

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Europski odbor regija

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Europski ombudsman

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Europski nadzornik za zaštitu podataka

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Europska služba za vanjsko djelovanje

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Odobrena sredstva za naslove

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Gornja granica

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Razlika do gornje granice

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Odobrena sredstva kao % BND-a (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Ostali posebni instrumenti (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

–121,3

–139,7

–17,4 %

–25,3 %

 

Pričuva za pomoć u nuždi (EAR)

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

–15,0

2,0 %

–60,0 %

 

Fond solidarnosti Europske unije (EUSF)

181,6

181,6

50,0

50,0

–131,6

–131,6

–72,5 %

–72,5 %

Ukupna odobrena sredstva

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Odobrena sredstva kao % BND-a (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) Proračun za 2018. uključuje izmjene proračuna od br. 1 do 5 i nacrt izmjene proračuna br. 6.

(2) Drugi nacrt proračuna za 2019. temelji se na prognozi BND-a kako je navedena u tehničkoj prilagodbi VFO-a koja je donesena 23. svibnja 2018. (COM(2018)282).

(1)      SL L 347, 20.12.2013.
(2)      SL C 373; 20.12.2013.
(3)      SL L 160, 7.6.2014.
(4)      SL L 193, 30.7.2018.
(5)      COM(2018)600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018)709.
(8)      P8_TA(2018)404.
(9)      COM(2018)600.
(10)      COM(2018)704, 12.10.2018.
(11)      Nacrt izmjene proračuna br. 6/2018 bio je dio paketa o kojem je Odbor za mirenje među ostalim raspravljao, no njegovo donošenje planirano je za studeni kako bi se u obzir mogle uzeti potrebne prilagodbe vlastitih sredstava, posebno u vezi sa saldima PDV-a i BND-a koji utječu na iznose koje treba staviti na raspolaganje prvog radnog dana u prosincu 2018.
(12)      COM(2018)709, 16.10.2018.
(13)      Iznosi se temelje na tehničkoj prilagodbi financijskog okvira za 2019. u skladu s kretanjima BND-a, koju je Komisija donijela 23. svibnja 2018. (COM(2018) 282).
(14)      Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).
(15)      Europsko vijeće pozvalo je Komisiju u lipnju 2018. da pokrene novu pilot-inicijativu o revolucionarnim inovacijama u preostalom razdoblju programa Obzor 2020. U zaključcima Vijeća navodi se: „Potreban nam je jači, uključivi inovacijski ekosustav za poticanje revolucionarnih inovacija na temelju kojih nastaje tržište i za pružanje sveobuhvatne potpore poduzećima, među kojima malim i srednjim poduzećima, s disruptivnim potencijalom da uspješno uđu na globalna tržišta.”
(16)      1 radno mjesto u razredu AD za zaštitu podataka i 4 radna mjesta u razredu AD za IT.
(17)

     Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi koji je Komisija podnijela 11. siječnja 2018. (COM(2018)8).

Top