Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1356

Rezolucija (EU) 2018/1356 Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.

OJ L 248, 3.10.2018, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1356/oj

3.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 248/190


REZOLUCIJA (EU) 2018/1356 EUROPSKOG PARLAMENTA

od 18. travnja 2018.

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.,

uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0066/2018),

A.

budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.

budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima (1) Europske agencije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2016. iznosio 193 398 000 EUR, što je povećanje od 4,30 % u odnosu na 2015. godinu; budući da od proračuna Agencije 36 370 000 EUR dolazi iz proračuna Unije, a 95 926 000 EUR su prihodi od naknada i pristojbi;

C.

budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

1.

napominje da, prema izvješću Revizorskog suda, iako su 2016. godine aktivnosti koje financira taj sektor dovele do deficita od 7 600 000 EUR, proračunski saldo fluktuira tijekom godina i Agencija je akumulirala višak od 52 000 000 EUR u toj kategoriji aktivnosti; podsjeća da se Uredbom o osnivanju Agencije utvrđuje da bi naknade koje se ubiru od tog sektora trebale biti dostatne za pokrivanje troškova Agencije u vezi s aktivnostima certificiranja te nije predviđeno akumuliranje viška;

Upravljanje proračunom i financijama

2.

napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99 %, što je povećanje od 1 % u odnosu na 2015.; nadalje, napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja ostala stabilna i iznosila 91 %;

3.

napominje da su odobrena sredstva za druge administrativne troškove povećana za 2 140 000 EUR u apsolutnom smislu na 24 060 000 EUR, što je 16,5 % ukupnoga postotka proračuna Agencije; napominje da je to povećanje uvelike prouzročeno troškovima preseljenja Agencije u nove prostorije 6. lipnja 2016.;

Obveze i prijenosi

4.

napominje da je stopa izvršenja proračuna kao odnos izvršenja plaćanja i iznosa prenesenih u 2016. iznosila više od 96 % (u usporedbi s 97 % 2015. godine), što je iznad cilja Komisije od 95 %;

5.

napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

6.

primjećuje da je 2016. Agencija popunila sva radna mjesta odobrena u planu radnih mjesta, tj. 676 radnih mjesta u kategorijama AST i AD;

7.

cijeni stalni prijenos radnih mjesta s administrativnih kategorija (administracija i potpora, koordinacija i neutralno), na operativne kategorije, tj. 81 %;

8.

ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Agencije; napominje da proračun potrošen za aktivnosti jačanja zajedništva tima te za društvene i sportske aktivnosti iznosi 176 207,54 EUR; napominje da je Agencija organizirala ukupno 14,5 dana aktivnosti za jačanje zajedništva tima; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja iznosi 8 dana po članu osoblja;

9.

podsjeća na to da je Agencija već uspostavila postupke povezane sa psihičkim i spolnim zlostavljanjem; predlaže organiziranje obuka i informativnih susreta kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja; napominje da 2016. nije bilo prijavljenih slučajeva;

10.

cijeni činjenicu da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu primjedbu ili tužbu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja, a nije bilo ni prijavljenih slučajeva u tom pogledu;

11.

primjećuje da je, kako bi se mogla nositi s izazovima zrakoplovnog sektora, Agencija odlučila upotrebljavati sustav dvojne karijere u cilju održavanja i poboljšanja kompetencija koje su potrebne u skladu s Europskom strategijom za sigurnost zračnog prometa; iščekuje provedbu tog novog sustava karijera tijekom idućih godina dok ne postane potpuno funkcionalan; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnica o rezultatima novog sustava karijera;

12.

sa zadovoljstvom primjećuje novu inicijativu koja je pokrenuta u cilju zapošljavanja mladih talenata izravno sa sveučilišta (program „Junior Qualification”); napominje da je cilj tog pilot-projekta iskoristiti stručnost osoba koje su nedavno diplomirale i imaju visoku razinu akademskih kvalifikacija kako bi se uspostavila rezerva talentiranih kandidata za radna mjesta u tehničkim područjima kojima se bavi Agencija;

13.

pozdravlja činjenicu da Agencija postupno mijenja svoj pristup zapošljavanju s reaktivnog (utvrđivanje potreba povezanih s popunjavanjem praznina, uz automatsku zamjenu onih koji odlaze) na proaktivni (planiranje unaprijed, određivanje prioriteta i preraspodjela te usklađivanje potreba za resursima s općim strateškim ciljevima);

14.

žali zbog rodne neravnoteže među članovima Upravnog odbora Agencije, čiji je omjer 78 % naspram 22 %; prima na znanje od Agencije da predstavnike izravno i neovisno imenuju države članice i subjekti iz tog sektora te stoga Agencija nema kontrolu nad time; sa zabrinutošću napominje da, gledajući broj svih popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., nije postignuta rodna ravnoteža jer su žene činile 34 % osoblja, a muškarci 66 %; nadalje, žali zbog toga što su na svih pet viših rukovodećih mjesta osobe istog spola; poziva Agenciju da hitno pristupi rješavanju te neravnoteže i da je ispravi;

Javna nabava

15.

napominje da je Agencija 2016. upravljala s više od 40 postupaka javne nabave, u vrijednosti od više od 60 000 EUR; nadalje, primjećuje da je sklopljeno oko 400 posebnih ugovora na temelju okvirnih ugovora i 150 ugovora male vrijednosti;

16.

pozdravlja korektivne mjere koje su poduzete kako bi se poboljšalo cjelokupno planiranje javne nabave u Agenciji, poput potpisivanja sporazuma o razini usluga s operativnim odjelima, obučavanja upravitelja ugovora i podizanja razine osviještenosti radi smanjenja zastoja te neplaniranih postupaka;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

17.

uviđa da je Agencija u studenome 2014. donijela strategiju za borbu protiv prijevara kako bi se unaprijedilo učinkovito sprečavanje i otkrivanje prijevara te izradili postupci za borbu protiv njih; napominje da su na kraju 2016. dovršene sve predviđene mjere, osobito pružanje obuke za barem 80 % osoblja;

18.

napominje da je Agencija uspostavila i primijenila interna pravila o zviždačima;

19.

ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

20.

napominje da je 2016. Agencija sastavila poseban kodeks ponašanja za vanjske stručnjake koji su potpora radu Agencije, uključujući politiku o sukobu interesa i izjavu o upoznatosti s kodeksom;

21.

prima na znanje od Agencije da je ona trenutno u postupku preispitivanja svoje „politike o nepristranosti i neovisnosti: sprečavanje i ublažavanje sukoba interesa” za osoblje kako bi dodatno poboljšala interni postupak za dovršetak, reviziju i ažuriranje izjava o financijskim interesima; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o postignutom napretku;

22.

pozdravlja činjenicu da je Agencija objavila izjave o nepostojanju sukoba interesa i životopise članova Upravnog odbora na svojim internetskim stranicama, uzimajući u obzir primjedbe Parlamenta;

Glavna postignuća

23.

pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

provedba akcijskog plana Germanwings: Agencija je predložila mjere u područjima zrakoplovnih operacija i zdravstvenog stanja članova posade zrakoplova, kao i radni dokument na temu pronalaska ravnoteže između povjerljivosti podataka o pacijentu i javne sigurnosti;

izdano je više od 3 000 certifikata, uključujući 18 novih certifikata tipa;

razvijen je sustav obavješćivanja za zone zahvaćene sukobima kako bi se odgovorilo na novo područje aktivnosti, u bliskoj suradnji s Komisijom (DG MOVE i DG HOME);

Unutarnje revizije

24.

napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) 2016. provela dvije revizije u kojima je procijenila strukturu te efektivnu i učinkovitu provedbu sustava za upravljanje i interne kontrole povezanih s aktivnostima za donošenje pravila i aktivnostima iz Europskog plana za sigurnost zračnog prometa; sa zadovoljstvom napominje da tijekom revizije u području donošenja pravila Služba za unutarnju reviziju nije imala primjedbi s oznakom „kritično” ili „vrlo važno”;

25.

napominje da je Odjel za unutarnju reviziju tijekom 2016. proveo tri postupka revizijskog jamstva u cijeloj Agenciji, uključujući računovodstvenu dokumentaciju Socijalnog odbora, Upravljanja zračnim prometom/usluga u zračnoj plovidbi (ATM/ANS) i aerodroma te upravljanja misijama; ističe da su se glavne preporuke koje su bile rezultat revizijskoga rada Odjela za unutarnju reviziju tijekom 2016. trebale provesti tijekom 2017. godine; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o njihovoj provedbi;

Unutarnja kontrola

26.

napominje da standardi unutarnje kontrole Agencije uključuju i 16 standarda unutarnje kontrole Europske komisije i međunarodne standarde kvalitete (ISO 9001), što su ukupno 24 standarda upravljanja EASA-om; napominje da su ti standardi revidirani i da ih je Upravni odbor usvojio 2016. kako bi ih uskladio s najnovijom inačicom standarda ISO 9001:2015;

27.

primjećuje da je 2016. Agencija provela godišnju procjenu standarda upravljanja EASA-om, koji objedinjuju standarde unutarnje kontrole i standarde međunarodne organizacije; uviđa da je zaključak te procjene da sustav upravljanja Agencije poštuje standarde upravljanja zahvaljujući čvrstom sustavu praćenja koji je uspostavljen i na razini upravljanja i na razini procesa; primjećuje da su utvrđena moguća poboljšanja u pogledu kontinuiteta poslovanja; prima na znanje od Agencije da je projekt upravljanja kontinuitetom poslovanja u drugoj godini razvoja, da su provedene gotovo sve procjene učinka na poslovanje i da je dovršena većina planova kontinuiteta poslovanja za utvrđene ključne procese;

28.

pozdravlja Europski plan za sigurnost zračnog prometa koji je Agencija izradila za razdoblje 2018. – 2022. i čija je svrha osigurati transparentan okvir za sigurnost zračnog prometa te utvrditi glavne rizike i mjere koje treba poduzeti; nadalje, poziva države članice da izrade i provedu programe povećane sigurnosti te da podijele najbolje prakse;

29.

napominje da je tijekom 2016. izvršeno 18 ex post kontrola koje su obuhvatile područja godišnjih ex post kontrola naknada za školovanje, naknada putnih troškova za vanjske stručnjake, dovršenih postupaka javne nabave te naknada za troškove službenih putovanja; pozdravlja činjenicu da su, ukupno, sve provjerene transakcije bile zakonite i pravilne;

Druge primjedbe

30.

sa zadovoljstvom napominje da je Agencija tijekom 2016. dovršila svoj premještaj u nove prostorije koje su namjenski dizajnirane i da pritom nije bilo prekida poslovanja;

31.

napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Agencija u razdoblju 2014. – 2016. potrošila 9 400 000 EUR (u usporedbi s 4 400 000 EUR 2016. godine) iz svojeg akumuliranog viška pri financiranju troškova preuređenja i preseljenja Agencije u novu zgradu, koji su iznosili 12 400 000 EUR; napominje da je u tu svrhu Komisija također doprinijela s 3 000 000 EUR iz proračuna Unije; nadalje, napominje da je to financiranje podijeljeno između doprinosa sektora i Unije bilo u skladu sa standardnom metodologijom za raspodjelu troškova koju primjenjuje Agencija i rezultiralo je time da su radovi velikim dijelom financirani iz naknada koje se ubiru od tog sektora;

32.

prima na znanje od Agencije da planira izmijeniti svoja pravila o financijama te o naknadama i pristojbama kako bi na bolji način formalizirala postupanje s akumuliranim viškom; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o toj reviziji;

33.

ističe, u pogledu sjedišta Agencije, da je sporazum o sjedištu između Agencije i države članice domaćina sklopljen te da je stupio na snagu 17. kolovoza 2017. godine;

34.

ističe da je, prema izvješću Revizorskog suda, 70 % proračuna Agencije za 2016. financirano naknadama koje se ubiru od zrakoplovnog sektora, a 30 % sredstvima Unije; naglašava da je moguće buduće smanjenje prihoda Agencije zbog odluke Ujedinjene Kraljevine da napusti Uniju, što bi moglo znatno utjecati na poslovni plan Agencije; pozdravlja osnivanje radne skupine koja se bavi tim pitanjem i koja je već provela prvu analizu o potencijalnim rizicima i utjecaju Brexita; poziva Agenciju da u pogledu pregovora o Brexitu tijesno surađuje s drugim europskim institucijama, a osobito s Komisijom, kako bi bila dostatno pripremljena i mogla umanjiti svaki negativan operativni ili financijski utjecaj do kojeg bi moglo doći; predlaže da Agencija pravodobno predstavi rezultate te radne skupine Europskom parlamentu;

35.

ponovno naglašava da se revizijom Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) namjerava proširiti djelokrug nadležnosti Agencije te da stoga pri dodjeljivanju novih nadležnosti treba u potpunosti uzeti u obzir ulogu koju imaju nove tehnologije, poput daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava; ističe važnost dodjele odgovarajućih sredstava Agenciji kako bi se zajamčilo uspješno preuzimanje tih novih odgovornosti kao i odgovarajući broj kvalificiranih zaposlenika kako bi se ispunile dodatne zadaće;

36.

nada se bržem stupanju na snagu europske uredbe o bespilotnim letjelicama; ističe ključnu ulogu Agencije u jamčenju najviše moguće razine sigurnosti zračnog prometa diljem Europe; u svjetlu brzog razvoja usluga civilnoga zrakoplovstva, o kojemu svjedoči sve raširenija uporaba bespilotnih letjelica, ističe da bi se Agenciji trebali dodijeliti potrebni financijski, materijalni i ljudski resursi kako bi mogla uspješno izvršavati svoje regulatorne i izvršne zadaće u području sigurnosti i zaštite okoliša, a da pritom ne budu ugrožene njezina neovisnost i nepristranost;

37.

pozdravlja politički dogovor u pogledu revizije zajedničkih pravila u području civilnog zrakoplovstva i osnivanja Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (3), koji su u studenome 2017. postigli Parlament, Vijeće i Komisija; potiče Komisiju i države članice da osiguraju potrebna sredstva za nove i povećane nadležnosti u vezi s, među ostalim, rizicima koje za civilno zrakoplovstvo predstavljaju zone sukoba, temama povezanim s okolišem i certifikacijom i registracijom bespilotnih zrakoplova;

38.

pozdravlja aktivnu ulogu Agencije u pozivu za podnošenje prijedloga u okviru programa Obzor 2020.; apelira na Agenciju da ostane aktivna u području istraživanja i razvoja;

39.

u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 18. travnja 2018. (4) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1)  SL C 333, 9.9.2016., str. 16.

(2)  Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (SL L 79, 19.3.2008., str. 1.).

(3)  Vidjeti COM(2015) 613: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

(4)  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0133 (vidjeti stranicu 393 ovoga Službenog lista).


Top