Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR2389

Mišljenje Europskog odbora regija – Paket višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

COR 2018/02389

OJ C 461, 21.12.2018, p. 70–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 461/70


Mišljenje Europskog odbora regija – Paket višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

(2018/C 461/10)

Glavni izvjestitelj:

Nikola DOBROSLAVIĆ (HR/EPP), župan Dubrovačko-neretvanske županije

Referentni dokument/i:

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.

COM(2018) 321 final

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

COM(2018) 322 final

Prijedlog međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima te o dobrom financijskom upravljanju

COM(2018) 323 final

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

COM(2018) 324 final

Prijedlog odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

COM(2018) 325 final

Prijedlog uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava koja se temelje na zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit, na sustavu Europske unije za trgovanje emisijama i na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

COM(2018) 326 final

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije

COM(2018) 327 final

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost

COM(2018) 328 final

I.   PREPORUKE ZA IZMJENE

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

COM(2018) 324 final

Amandman 1.

Članak 2. točka (c)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

(c)

„tijelo javne vlasti” znači sva javna tijela na svim razinama državne uprave , uključujući središnja, regionalna i lokalna tijela, te organizacije država članica u smislu [članka 2. točke 42.] Uredbe (EU, Euratom) xx/xx („Financijska uredba”).

(c)

„tijelo javne vlasti” znači sva tijela središnje državne uprave te organizacije država članica u smislu [članka 2. točke 42.] Uredbe (EU, Euratom) xx/xx („Financijska uredba”).

Obrazloženje

Iz područja primjene Uredbe treba isključiti sva administrativna tijela i subjekte izravno izabranih lokalnih ili regionalnih vlasti .

Amandman 2.

Članak 3. stavak 1. točka (f)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

(f)

učinkovita i pravodobna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara i Uredom europskog javnog tužitelja u njihovim istragama ili kaznenim progonima u skladu s odgovarajućim pravnim aktima i načelom lojalne suradnje.

(f)

učinkovita i pravodobna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara i , prema potrebi, Uredom europskog javnog tužitelja u njihovim istragama ili kaznenim progonima u skladu s odgovarajućim pravnim aktima i načelom lojalne suradnje.

Obrazloženje

Odredbe koje se odnose na Ured europskog javnog tužitelja mogu se, nakon njegova osnivanja, primjenjivati samo na države članice sudionice.

Amandman 3.

Članak 4. stavak 1. točka (b) podstavak (1)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

(1)

suspenzija odobrenja jednog ili više programa ili njihove izmjene;

 

Obrazloženje

Suspenzija odobrenja jednog ili više programa ili njihove izmjene ne bi imala izravan učinak na financijsko kažnjavanje dotičnih država članica. Naprotiv, suspenzija obveza i/ili plaćanjâ, uz zadržavanje odredbe iz članka 4. stavka 2. predložene uredbe prema kojoj tijela vlasti moraju provoditi programe i vršiti plaćanja krajnjim primateljima ili korisnicima, imala bi neposredan učinak na nacionalne proračune. Pored toga, ukidanje suspenzije odobrenja jednog ili više programa ili njihove izmjene znatno bi usporilo provedbu predmetnih programa jer bi i svi naknadni postupci bili na čekanju.

Amandman 4.

Članak 5. stavak 6.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

6.   Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog provedbenog akta o odgovarajućim mjerama.

6.   Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog provedbenog akta o odgovarajućim mjerama. Komisija tom prijedlogu prilaže okvirni financijski plan proračuna EU-a na koji se odnosi predložena mjera, za predstojeće godine, ustrojen prema kategorijama rashoda, područjima politike i proračunskim linijama. Takav okvirni financijski plan služi kao temelj za procjenu učinka na nacionalne i podnacionalne proračune predmetne države članice.

Obrazloženje

Europska komisija trebala bi procijeniti utjecaj koji bi smanjenje financijskih sredstava EU-a moglo imati na nacionalne i podnacionalne proračune predmetne države članice, uz poštovanje načela proporcionalnosti i nediskriminacije.

Amandman 5.

Članak 6. stavak 2.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

2.   Komisija procjenjuje situaciju u predmetnoj državi članici. Nakon što opći nedostaci u pogledu vladavine prava na temelju kojih su donesene odgovarajuće mjere budu u cijelosti ili djelomično uklonjeni, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog odluke o djelomičnom ili potpunom ukidanju tih mjera. Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 5. stavcima 2., 4., 5., 6. i 7.

2.   Komisija procjenjuje situaciju u predmetnoj državi članici. Nakon što opći nedostaci u pogledu vladavine prava na temelju kojih su donesene odgovarajuće mjere budu u cijelosti ili djelomično uklonjeni, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog odluke o djelomičnom ili potpunom ukidanju tih mjera. Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 5. stavcima 2., 4., 5., 6. i 7. Kako bi se prikupili čvrsti dokazi za ukidanje mjera, Revizorski sud mora, po ubrzanom postupku, objaviti posebno izvješće o dotičnom pitanju u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.

Obrazloženje

Ukidanje mjera mora biti potkrijepljeno čvrstim, nepristranim i aktualnim dokazima kako bi se bez nepotrebne odgode nastavilo s provedbom dotičnih programa.

Amandman 6.

Članak 6. stavak 3.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

3.   U slučaju ukidanja mjera u vezi sa suspenzijom odobrenja jednog ili više programa ili izmjena programa iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke i. ili suspenzijom obveza iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke ii., iznosi koji odgovaraju suspendiranim obvezama unose se u proračun podložno članku 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. xx/xx (Uredba o VFO-u). Suspendirane obveze za godinu n ne mogu se unositi u proračun nakon godine n +  2 .

3.   U slučaju ukidanja mjera u vezi sa suspenzijom odobrenja jednog ili više programa ili izmjena programa iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke i. ili suspenzijom obveza iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke ii., iznosi koji odgovaraju suspendiranim obvezama unose se u proračun podložno članku 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. xx/xx (Uredba o VFO-u). Suspendirane obveze za godinu n ne mogu se unositi u proračun nakon godine n +  3 .

Obrazloženje

Takvo bi rješenje povećalo mogućnost primjene najprije suspendiranih, a potom deblokiranih sredstava i spriječilo njihov gubitak.

II.   PREPORUKE O POLITIKAMA

EUROPSKI ODBOR REGIJA

Opće napomene

1.

pozdravlja Komisijin prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020. godine koji, uzimajući u obzir izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a i druge unutarnje i vanjske izazove, predstavlja solidnu osnovu za pregovore. Pozitivno vrednuje odrađeni posao, međutim smatra da prijedlog treba prije usvajanja doraditi i poboljšati kako bi mogao ispuniti očekivanja građana Europske unije kao i potrebe lokalne i regionalne samouprave;

2.

primjećuje nedostatak jasnog nasljednika strategije Europa 2020., što ima za posljedicu nedovoljno jasno isticanje strateških ciljeva u pojedinačnim programima kao i nedovoljne poveznice cijelog VFO-a sa ciljevima održivog razvoja. Stoga poziva EK da u sklopu rasprave o prijedlogu VFO-a definira strateške ciljeve pojedinih politika EU-a i njihove očekivane učinke. Za to je potreban strukturiran način rada na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se lokalne i regionalne snage i napori jasno povezali sa zajedničkim europskim ciljevima;

3.

sa žaljenjem ističe da prijedlog Komisije nije dovoljno ambiciozan, s obzirom na nesrazmjer između obveza koje proizlaze iz ciljeva postavljenih u Ugovoru te sadašnjih i budućih pitanja i same veličine budućeg VFO-a. Još jednom podsjeća na prethodni stav Odbora o tome da budući VFO bude utvrđen na razini od najmanje 1,3 % BND-a, što je i stajalište Europskog parlamenta. Sa zabrinutošću podsjeća kako je u prethodnim slučajevima konačna veličina VFO-a bila manja od one koju je predložila EK te ako bi se takav ishod ponovio to bi značilo dodatno umanjenje krajnjih efekata pojedinih javnih politika Unije;

4.

smatra neprihvatljivim da financiranje dodatnih prioriteta ide na štetu postojećih politika EU-a s dokazanom europskom vrijednosti kao što su kohezijska i zajednička poljoprivredna politika, a naročito politika ruralnog razvoja. Predložena smanjenja predstavljaju pogrešan put za rješavanje financiranja dodatnih prioriteta i izazova;

5.

pozdravlja Prijedlog Komisije da se pravila usklade i da se drastično smanji administrativno opterećenje korisnika i upravnih vlasti kako bi se olakšalo sudjelovanje u programima EU-a i ubrzala njihova provedba;

6.

zamjera manjak transparentnosti Komisije glede usporedbe iznosa unutar postojećeg i budućeg VFO-a. U tom pogledu pozdravlja napore istraživačke službe EP-a u izradi usporedne financijske analize dva VFO-a;

7.

prima na znanje pristup novopredložene strukture VFO-a usmjeren na rezultate, kojim se nastoje pronaći odgovori na terenu i osigurati veća europska dodana vrijednost. Protivi se brisanju jedinstvenog proračunskog naslova za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju koja predstavlja daljnje slabljenje pozicije kohezijske politike unutar VFO-a te otvara prostor prema mogućem izdvajanju fonda ESF+ iz kohezijske politike, čime bi se dodatno umanjila sinergija i povezanost različitih izvora financiranja od posebnog značaja za regionalne i lokalne vlasti;

8.

sa zabrinutošću naglašava da prijedlog Komisije ide u smjeru daljnjeg osnaženja pozicije programa pod izravnim ili neizravnim upravljanjem, a na štetu programa koji se provode kroz podijeljeno upravljanje Komisije i zemalja članica, što će dugoročno umanjiti vidljivost provedbe politika Unije na lokalnoj i regionalnoj razini. Naglašava kako se načela partnerstva i višerazinskog upravljanja moraju u potpunosti poštivati i provoditi kako bi se osigurala uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u sve relevantne faze, od oblikovanja do provedbe politika EU-a;

9.

izražava žaljenje zbog neusklađenosti u pogledu usvajanja Osmog programa djelovanja za okoliš (EAP) i VFO-a nakon 2020. Postupak donošenja odluka u okviru budućih EAP-ova i trajanje tih programa trebali bi se uskladiti s vremenskim okvirima VFO-a kako bi dodijeljena sredstva adekvatno odrazila prioritete i ciljeve u području održivosti;

10.

izražava zabrinutost zbog nesigurnosti za planiranje VFO-a koja bi se mogla pojaviti ako se ne postigne pravovremen, jasan i čvrst dogovor oko izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije;

11.

podržava prijedlog Komisije da se bolje povežu regionalni fondovi i europski semestar, pod uvjetom da se europskom semestru doda regionalna perspektiva, jer je to jedini mogući način uspostave jasnih i znakovitih veza među njima;

Reforma vlastitih sredstava

12.

pozdravlja prijedlog Komisije za uvođenje tri nova izvora vlastitih sredstava; međutim, primjećuje sa žaljenjem kako je Komisija uvrstila samo dva dodatna izvora iz prijedloga Visoke radne skupine za vlastita sredstva te smatra da je prijedlog Komisije u tom pogledu trebao biti ambiciozniji te u najmanju ruku sadržavati uvođenje poreza na financijske transakcije kao novog izvora vlastitih sredstava;

13.

pozdravlja nastojanja Komisije za pojednostavljenjem prihodovne strane Proračuna, a posebno prijedlog o postupnom ukidanju svih rabata povezanih s državama članicama kao i pojednostavljenjem obračuna prihoda temeljenih na PDV-u;

14.

sa žaljenjem ističe da EK u svojem prijedlogu za uvođenje novih izvora vlastitih sredstava nije provela u dovoljnoj mjeri testiranje načela supsidijarnosti kao i da potencijalni učinak prijedloga na financijski položaj regionalnih i lokalnih jedinica nije procijenjen;

15.

ističe kako prijedlog zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit predstavlja značajan potencijal za povećanje udjela vlastitih sredstava pod uvjetom da bude obvezan za veliki broj poduzeća, što u ovom trenutku još uvijek nije utvrđeno, kao što nije poznato kada se može očekivati stupanje na snagu ovog izvora prihoda. Izražava zabrinutost u vezi s vlastitim prihodima koji se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, budući da je jedan od glavnih ciljeva EU-a u potpunosti ukloniti sav takav otpad, što bi imalo za posljedicu gubitak prihoda od takvog izvora odnosno povećanje nestabilnosti proračunskih prihoda;

16.

podržava predloženo smanjenje naknade za troškove naplate tradicionalnih vlastitih sredstava od strane zemalja članica, ali poziva Komisiju da ode korak dalje i umjesto predloženih 10 %, naknadu za troškove naplate utvrdi u skladu sa stvarnim troškovima;

Vladavina prava, fleksibilnost i stabilnost

17.

smatra kako je poštivanje vladavine prava conditio sine qua non financijskog dobrog upravljanja i djelotvornog korištenja proračuna Unije. U tom pogledu, pozdravlja nastojanja Komisije da primijeni učinkovitije mehanizme kojima će se osigurati poštivanje vladavine prava, pravna sigurnost u svim zemljama članicama te učinkovitija borba protiv prevara i korupcije;

18.

slaže se s mišljenjem Europskog revizorskog suda da predloženi mehanizam za osiguranje poštivanja vladavine prava ide dalje od članka 7. UEU-a i da se isti može brže primijeniti;

19.

pozdravlja nastojanja EK-a da se osigura nesmetano financiranje krajnjih korisnika Unije kroz obvezivanje zemalja članica da poštuju svoje financijske obveze prema krajnjim korisnicima u situaciji kada dođe do aktiviranja zaštitnih mehanizama za očuvanje financijskih interesa; očekuje od Komisije da dodatno razradi načine na koje će se zaštititi interesi krajnjih korisnika;

20.

preporučuje Komisiji da razmotri uvođenje dodatnih mehanizama za osiguranje financijskih interesa Unije koji bi imali ravnomjerniji utjecaj na sve zemlje članice, poput jednokratnih kazni;

21.

uzimajući u obzir mišljenje ERS-a smatra da postojeće zakonodavno rješenje ostavlja previše diskrecijskog prostora Komisiji za pokretanje procedure te poziva Komisiju da razradi jasne kriterije na temelju kojih se može definirati što se smatra općim nedostacima u pogledu vladavine prava koji ugrožavaju dobro financijsko upravljanje;

22.

predlaže da se ojača uloga ERS-a u provedbi predloženog mehanizma, u skladu s člankom 287. UEU-a;

23.

pozdravlja prijedloge Komisije za povećanje fleksibilnosti VFO-a, što će zasigurno biti od pomoći u pravovremenom odgovaranju na nove i nepredviđene izazove. Ipak, naglašava kako rastuća fleksibilnost u korištenju sredstava ne smije ići na teret dugoročne predvidljivosti i strateške orijentacije Programa, a posebno onih koji se provode kroz podijeljeno upravljanje. Poziva stoga da se ispita znači li povećana fleksibilnost u dijelu koji se odnosi na povećane ovlasti EK-a u pogledu preraspodjele sredstava narušavanje načela supsidijarnosti i višerazinskog upravljanja;

Pojedini naslovi proračuna

24.

pozdravlja prijedloge za povećanje sredstava za područja politika koja se odnose na nove, važne izazove kao što su migracije i upravljanje granicama, kao i utvrđivanje posebnog naslova za sigurnost i obranu;

25.

podržava povećanje alokacije za istraživanje i inovacije, nastavak provedbe te nadogradnju sadašnjeg EFSI-ja u novi fond InvestEU, povećanje sredstava za program Erasmus+ te daljnje osnaživanje ulaganja u borbu protiv klimatskih promjena kroz sve politike EU-a. Međutim, još jednom naglašava da predložena povećanja ne smiju biti na račun proračuna za kohezijsku politiku i politiku ruralnog razvoja;

26.

snažno se protivi prijedlogu za 10 %-no smanjenje proračuna za kohezijsku politiku, a posebno u dijelu koji se odnosi na Kohezijski fond, gdje se planira smanjenje sredstava za čak 45 %. Jednako tako, smatra neprihvatljivim prijedlog za smanjenje proračuna za zajedničku poljoprivrednu politiku koje se kreće od 28 % za EPFRR do 13 % za EFPR. Ovako značajna smanjenja u područjima koja kontinuirano dokazuju svoju europsku dodanu vrijednost i koja predstavljaju najvidljivije europske politike kod europskih građana imala bi dugoročno vrlo negativne posljedice na rast i razvoj europskih regija;

27.

nastavno na deklaraciju o ruralnom razvoju usvojenu u Corku u rujnu 2016., traži da se umjesto toga pojača opća financijska potpora EU-a za ruralni razvoj iznad 5 % proračuna EU-a u korist ruralnih i prijelaznih područja koja čine više od 90 % teritorija Unije i u kojima živi 58 % njezina stanovništva te koja osiguravaju 56 % radnih mjesta u Uniji;

28.

naglašava kako bi predloženo smanjenje sredstva za kohezijsku politiku dovelo u pitanje dostizanje jednog od najvažnijih ciljeva Ugovora koji se odnosi na ostvarenje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Posljedica takvog pristupa bila bi porast nejednakosti između europskih regija, a što bi posebno pogodilo slabije razvijenije regije te one koje su suočene s značajnim strukturnim i demografskim poteškoćama. Ovakav pristup ujedno zanemaruje značajan doprinos koji kohezijska politika već ostvaruje u područjima kao što su inovacije, digitalizacija i klimatske promjene. Upozorava da smanjenje alokacije za programe teritorijalne suradnje predstavlja prijetnju boljoj teritorijalnoj koheziji i njenim važnim mehanizmima kao što su to EGTS-ovi i makroregionalne strategije;

29.

izražava žaljenje zbog toga što je predviđeno, iako više od trećine građana EU-a živi u pograničnim regijama koje se suočavaju s brojnim teritorijalnim izazovima, da će se dodjela proračunskih sredstava za prekograničnu suradnju smanjiti u realnim iznosima usprkos njezinoj dokazanoj dodanoj europskoj vrijednosti;

30.

naglašava izrazito negativne učinke ovakvog prijedloga VFO-a na europske poljoprivrednike i građane u ruralnim područjima. U slučaju prihvaćanja predloženog smanjenja sredstava za drugi stup, politika ruralnog razvoja više ne bi bila u mogućnosti ispuniti svoje zadaće, prije svega vezano za smanjenja razlika u pogledu uvjeta življenja između ruralnih i urbanih područja. Pored toga, traži da Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ostane u sustavu upravljanja u sklopu Uredbe o zajedničkim odredbama kako bi se i dalje osiguravala usklađenost različitih izvora financiranja te kako bi ojačala teritorijalna dimenzija ZPP-a;

31.

posebno se protivi predloženom smanjenju sredstava za program POSEI, namijenjen najudaljenijim regijama, čime se ugrožava cilj tog programa koji se odnosi na suočavanje sa specifičnim izazovima poljoprivrede u svakoj regiji zahvaljujući njegovoj ulozi financijskog instrumenta za izravnu potporu poljoprivrednicima;

32.

žali što nije došlo do realnog povećanja izdvajanja za Europski socijalni fond plus, usprkos dodatnim zadaćama koje će ESF+ pokrivati, uključujući integraciju građana iz trećih zemalja; podsjeća na to da se Europski socijalni fond (vidjeti mišljenje OR-a o fondu ESF+) (1) mora i dalje temeljiti na kohezijskoj politici, glavnom instrumentu EU-a za ulaganja u ljude i ljudski kapital, promicanje rodne ravnopravnosti i poboljšavanje života milijuna europskih građana;

33.

napominje da Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), usprkos postojećim ustupcima i preklapanjima s fondom ESF+, nije u njega uključen; smatra da dodana vrijednost reformiranog EGF-a ovisi o tome hoće li te mjere biti popraćene procesima konverzije i restrukturiranja u okviru dugoročnih programa regionalnog razvoja te naročito mjerama predostrožnosti kao što su one koje postoje u okviru fonda ESF+;

34.

ne podržava uvođenje pravila n+2 umjesto pravila n+3 kao vremenskog okvira za iskorištenje dodijeljenih godišnjih iznosa budući da postoji značajan rizik kasnog usvajanja regulative, što bi moglo dovesti u pitanje iskorištenost dodijeljenih alokacija zbog primjene pravila n+2;

35.

snažno se protivi predloženim rješenjima kojima se dodatno pogoršava položaj jedinica lokalne i regionalne samouprave u odnosu na dosadašnji u pogledu roka korištenja godišnjih alokacija sredstava iz programa EU, te razina predfinanciranja i posebno sufinanciranja projekata, budući da brojne lokalne i regionalne jedinice nemaju financijskih kapaciteta za osiguravanje potrebnih vlastitih sredstava;

36.

poziva Komisiju da se izračun alokacija sredstava za zemlje članice u okviru kohezijske politike temelji na najnovijoj podjeli na regije NUTS 2 za koje Eurostat može osigurati potrebne podatke kako bi se na taj način osigurala što bolja poveznica između socio-ekonomskih prilika u regijama NUTS 2 i izračuna nacionalnih alokacija;

37.

jednako tako, traži od Europske komisije da pri izmjeni kriterija sufinanciranja i dodjele sredstava u okviru kohezijske politike razmotri druge pokazatelje osim BDP-a po stanovniku budući da to nije dobro mjerilo sposobnosti društva da rješava probleme s kojima se suočava, poput demografskih promjena, te poziva na uspostavu referentnih vrijednosti na međunarodnoj, nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini za mjerenje napretka izvan okvira BDP-a. Kad je riječ o rješavanju demografskog izazova, predlaže da se u obzir uzmu sljedeći čimbenici: promjene u stanovništvu (veliko i stalno smanjenje broja), teritorijalna disperzija, starenje, izrazito staro stanovništvo, emigracija mladih i odraslih ljudi i posljedični pad nataliteta;

38.

protivi se smanjenju sredstava za Instrument za povezivanje Europe i za prometnu infrastrukturu, smatrajući da nema opravdanja za predloženo smanjenje s obzirom na ciljeve i potrebe u pogledu osiguravanja okolišno čistog, sigurnog i dobro povezanog prometnog sustava;

39.

smatra premalim predloženi proračun za novi instrument „Europska funkcija stabilizacije ulaganja” u obliku proračunske linije unutar proračuna EU-a kojom se omogućuje do 30 milijardi EUR zajmova za pružanje adekvatnog odgovora u slučaju da dođe do novih ekonomskih i financijskih šokova na tržištu te radi učinka na države članice koje su dio europodručja i na one koje sudjeluju u europskom tečajnom mehanizmu (ERM II.). Stoga predlaže značajno povećanje proračuna u tom dijelu s ciljem zaštite investicijskog potencijala Unije i kako bi ga se računalo izvan proračuna EU-a;

40.

izražava zabrinutost zbog prijedloga Programa potpore strukturnim reformama. Naime, s obzirom na to da se prijedlog temelji na članku 175. Ugovora, koji se odnosi na koheziju, program bi trebao biti ograničen na reforme za jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije s europskom dodanom vrijednošću. Program bi također trebao biti dio nove dugoročne strategije razvoja EU-a koja će zamijeniti strategiju Europa 2020. i koja će se temeljiti na ciljevima održivog razvoja. Osim toga, u pogledu partnerstva i uključenosti lokalnih i regionalnih vlasti u procesu planiranja i provedbe tih reformi trebali bi se primjenjivati isti zahtjevi kao i za strukturne i investicijske fondove; naposljetku, protivi se mogućnosti predviđenoj u Okvirnoj uredbi o strukturnim i investicijskim fondovima da se do 5 % sredstava prenese na fondove i financijske instrumente Unije koji nisu povezani s ciljevima kohezije i kojima se usto većinom izravno upravlja bez uključivanja lokalnih i regionalnih vlasti;

41.

naglašava kako će rezovi u kohezijskoj politici, politici ruralnog razvoja i ZPP-u imati značajne negativne učinke na ostvarenje ciljeva u području teritorijalne kohezije i zaštite okoliša. Usprkos povećanju iznosa sredstava za LIFE od gotovo 60 %, ukupno gledano proračun za klimatsku politiku i energetsku prilagodbu biti će u lošijem položaju nego u sadašnjoj perspektivi. Umjesto da se iskoristi snažan potencijal poljoprivredne, a posebno kohezijske politike u promicanju ulaganja koje ostvaruju pozitivan učinak na okoliš i borbu protiv klimatskih promjena, ovakav prijedlog VFO-a će kroz smanjenje sredstava za kohezijsku i poljoprivrednu politiku dovesti u pitanje ostvarenje okolišnih ciljeva Unije;

42.

prima na znanje prijedlog povećanja financijskih sredstava za program LIFE (vidjeti mišljenje OR-a o programu LIFE (2)), koji je od ključne važnosti za lokalne i regionalne vlasti kako bi im se pomoglo u borbi protiv gubitka bioraznolikosti, u razvoju rješenja zelene infrastrukture i u promicanju održivosti; međutim žali što se predloženo povećanje dijelom oslabljuje uključivanjem mjera koje su se prethodno financirale programom Obzor 2020. u odnosu na prelazak na čistu energiju; stoga poziva da se ukupno financiranje programa LIFE poveća za odgovarajući iznos; također poziva na to da mjere za izgradnju kapaciteta kojima se podržava prelazak na čistu energiju zadrže isti koeficijent sufinanciranja kao i u programu Obzor 2020;

43.

primjećuje kako se planirani cilj korištenja 25 % rashoda proračuna EU-a za klimatske ciljeve ne čini adekvatnim za ostvarenje ciljeva Pariškog sporazuma. Prijedlog za iduću perspektivu trebao bi ciljati mogućnost povećanja rashoda u visini iznad 30 % koji bi doprinosili dekarbonizaciji energije, industrije i sustava prijevoza i prelasku na kružno gospodarstvo;

44.

pozdravlja povećanje sredstava za podnaslov Obzor Europa u odnosu na sadašnji iznos. Također poziva na utvrđivanje okvira za moguće prenošenje sredstava iz drugih instrumenata unutar VFO-a prema Obzoru Europa, osobito poštujući slobodu inicijative za dotično upravljačko tijelo, zajedničko oblikovanje mjera koje se na taj način sufinanciraju i vraćanje sredstava na područje upravljačkog tijela;

45.

pozdravlja stvaranje posebnog naslova za migracije i upravljanje granicama te značajno povećanje sredstava za provedbu aktivnosti. Izražava žaljenje zbog toga što je na pitanje sigurnosti granica stavljen mnogo veći naglasak nego na druga pitanjima povezana s migracijama kao što je osiguravanje zaštite i azila za migrante, podrška legalnoj migraciji i integracijskim naporima. OR stoga zahtijeva da se financijska sredstva namijenjena Fondu za azil i migracije (vidjeti mišljenje OR-a o Fondu za azil i migracije (3)) povećaju za isti postotak (240 %) kao i sredstva namijenjena zaštiti vanjskih granica, kako bi se osiguralo da budu dovoljna za adekvatne odgovore na izazove integracija;

46.

s obzirom na manjak ambicioznosti u pogledu ukupnog iznosa višegodišnjeg financijskog okvira, kojim se još strože ograničava djelovanje Unije u tom području koje je iznimno važno za političku, sigurnosnu i socijalnu stabilnost, naglašava da je to osobito važno za lokalne i regionalne vlasti koje su odgovorne za velik broj tih mjera; s tim u vezi naglašava i da financijska sredstva Europskog socijalnog fonda (ESF+), koja trebaju pokrivati dugoročne mjere za integraciju migranata, treba stoga povećati kako bi se pokrila nova zadaća;

47.

također upozorava na činjenicu da je novi program „Prava i vrijednosti”, koji bi trebao pokrivati zaštitu temeljnih prava i vrijednosti EU-a te poticati aktivno europsko građanstvo, od velike važnosti za lokalne i regionalne vlasti u tim područjima. Zbog toga predlaže povećanje ukupne osnove tog programa kako bi se odgovorilo na goleme izazove u tom pogledu;

48.

podržava pojednostavljenje instrumenata za vanjsko djelovanje kao i ukupnog proračuna što bi trebalo voditi učinkovitijoj i djelotvornijoj vanjskoj i razvojnoj politici EU-a. Pri tome naglašava važnu ulogu regionalnih i lokalnih vlasti u poboljšanju suradnje sa susjednim i trećim zemljama u nizu područja i u ostvarenju svih ciljeva Programa održivog razvoja do 2030.; poziva na to da se ta uloga izričitije uzme u obzir u VFO-u, po mogućnosti u obliku izravno dodijeljenih proračunskih sredstava;

49.

smatra da je snažna, učinkovita i visokokvalitetna europska javna uprava nužna za ostvarenje politika Unije i obnovu povjerenja u dodanu vrijednost EU-a te jačanje dijaloga s građanima na svim razinama; u tom pogledu ističe važnu ulogu institucija sastavljenih od demokratski izabranih članova;

50.

poziva sve institucije EU-a na postizanje brzog dogovora oko idućeg Višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se osiguralo pravovremeno usvajanje programa EU-a prije nego što započne iduća financijska perspektiva.

Bruxelles, 9. listopada 2018.

Predsjednik Europskog odbora regija

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Mišljenje OR-a 3597/2018 (još nije usvojeno).

(2)  Mišljenje OR-a 3653/2018.

(3)  Mišljenje OR-a 4007/2018.


Top