EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Mišljenje Europske središnje banke od 11. svibnja 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i povezanih pravnih akata te o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 251/2


MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 11. svibnja 2018.

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i povezanih pravnih akata te o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Uvod i pravna osnova

Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 23. studenoga 2017. zahtjev Vijeća Europske unije, a 4. prosinca 2017. zahtjev Europskog parlamenta za davanje mišljenja o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu (1) (dalje u tekstu „Prijedlog uredbe“).

ESB je 20. studenoga 2017. zaprimio zahtjev Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta za davanje mišljenja o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65 o tržištima financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (2) (dalje u tekstu „Prijedlog direktive“).

Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja temelji se na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije budući da Prijedlog uredbe i direktive sadrži odredbe koje utječu na osnovne zadaće Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) da utvrđuje i provodi monetarnu politiku te promiče nesmetano funkcioniranje platnih sustava u skladu s prvom i četvrtom alinejom članka 127. stavka 2. Ugovora i posebne zadaće dodijeljene ESB-u koje se odnose na bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama u skladu s člankom 127. stavkom 6. Ugovora. Upravno vijeće donijelo je ovo Mišljenje u skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke.

Prijedlog uredbe i direktive čini dio sveobuhvatnog paketa prijedloga sa svrhom poboljšanja Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS), koji se sastoji od tri europska nadzorna tijela i Europskog odbora za sistemske rizike (3). Budući da se paket odnosi na različite zadaće koje obavljaju ESSB i ESB, ESB treba donijeti tri zasebna mišljenja. Stoga se ovo mišljenje mora čitati u vezi s Mišljenjem CON/2018/12 od 2. ožujka 2018. o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (4) i Mišljenjem CON/2018/19 od 11. travnja 2018. o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (5).

Opće napomene

ESB će ograničiti svoje komentare na one dijelove Prijedloga Komisije koji su relevantni za provedbu monetarne politike u skladu s prvom alinejom članka 127. stavka 2. Ugovora, promicanje nesmetanog funkcioniranja platnih sustava u skladu s četvrtom alinejom članka 127. stavka 2. Ugovora i na posebne zadaće dodijeljene ESB-u u vezi s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija, kako je navedeno u članku 127. stavku 6. Ugovora.

ESB bi želio podsjetiti da su sigurne i učinkovite infrastrukture financijskog tržišta, a posebno sustavi poravnanja za financijske instrumente, ključni za ispunjavanje osnovnih zadaća ESSB-a prema članku 127. stavku 2. Ugovora i ostvarivanje njegovog glavnog cilja održavanja stabilnosti cijena prema članku 127. stavku 1. Ugovora (6).

Također bi se moglo razmisliti o ulozi ESB-a kao nadzornog tijela za kreditne institucije u skladu s člankom 127. stavkom 6. UFEU-a u vezi s Uredbom (EU) br. 1024/2013 (7). U tom smislu podsjeća se da je ESB snažno pozdravio činjenicu da prijedlog EMIR II dodjeljuje ESB-u dva odvojena glasa u kolegiju nadzornih tijela za njegove funkcije središnje banke izdanja odnosno bonitetnog nadzornog tijela kreditnih institucija koje su značajni članovi sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane (8).

ESB općenito podržava doprinošenje daljnjem razvoju i produbljivanju unije tržišta kapitala kao cilja Prijedloga uredbe (9). ESB smatra da, radi postizanja dugoročnog cilja produbljivanja i integracije tržišta kapitala EU, treba biti predviđen jedinstveni nadzor, barem, pojedinih segmenata tržišta. To je posebno važno za paneuropske subjekte i aktivnosti radi osiguranja dosljednosti i jednake provedbe diljem EU, na taj način osiguravajući da nema curenja prenošenjem aktivnosti preko granice (10). Kao što je predložila Komisija, jedinstveni nadzor mogao bi također biti opravdan za pružatelje usluge dostave podataka te za upravitelje ključnih referentnih vrijednosti na temelju potpuno ravnopravne unije tržišta kapitala (11).

Posebne napomene

1.   Uloga središnje banke izdanja u pitanjima u vezi sa središnjom drugom ugovornom stranom

1.1.

ESB podržava potrebu revidiranja upravljačke strukture ESMA-e. On također smatra važnim uključiti jednog predstavnika ESB-a temeljem nadležnosti za monetarnu politiku, kao stalnog člana Odbora nadzornih tijela bez prava glasa. To bi osiguralo djelotvornu suradnju, koordinaciju i razmjenu informacija između nadležnih tijela i ESB-a kao središnje banke izdanja odgovorne za euro, što je od ključne važnosti u pogledu predloženih poboljšanja uloge središnje banke izdanja na temelju prijedloga EMIR II (12). ESB pozdravlja predložene izmjene navedene u prijedlogu EMIR II, koje pojašnjavaju zadaće dodijeljene Izvršnom odboru za središnje druge ugovorne strane, čiji je stalni član bez prava glasa relevantna središnja banka izdanja (13).

1.2.

Ove promjene potrebne su da bi se jasnije odredile isključive ovlasti donošenja odluka Izvršnog odbora za središnje druge ugovorne strane u pitanjima u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama od ovlasti dodijeljenih Izvršnom odboru ESMA-e o pitanjima koja nisu pitanja u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama. S obzirom na predstavljanje ESB-a u Izvršnom odboru za središnje druge ugovorne strane kao središnje banke izdanja, ESB smatra da će ovo pojašnjenje omogućiti članovima ESSB-a značajno i djelotvorno uključivanje u donošenje odluka i razmjenu informacija o pitanjima koje su od izravnog značaja za ispunjavanje osnovnih zadaća ESSB-a i postizanje njegovog primarnog cilja održavanja stabilnosti cijena (14).

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 11. svibnja 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 konačno.

(2)  COM(2017) 537 konačno.

(3)  COM(2017) 542 konačno.

(4)  Mišljenje CON/2018/12 Europske središnje banke od 2. ožujka 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL C 120, 6.4.2018., str. 2.). Sva mišljenja ESB-a dostupna su na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu.

(5)  Mišljenje CON/2018/19 Europske središnje banke od 11. travnja 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata, još nije objavljeno u Službenom listu.

(6)  Vidi stavak 4.1 Mišljenja CON/2017/39 Europske središnje banke od 4. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (SL C 385, 15.11.2017., str. 3.).

(7)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(8)  Vidi stavak 1.1 Mišljenja CON/2017/39.

(9)  Vidi stranice 1. i 18. doprinosa Eurosustava Zelenoj knjizi Komisije „Stvaranje unije tržišta kapitala“, veljača 2015. (dalje u tekstu „doprinos Eurosustava Zelenoj knjizi o uniji tržišta kapitala“), dostupno na mrežnim stranicama ESB-a.

(10)  Vidi stranicu 18. doprinosa Eurosustava Zelenoj knjizi o uniji tržišta kapitala.

(11)  Vidi stranicu 18. doprinosa Eurosustava Zelenoj knjizi o uniji tržišta kapitala.

(12)  Vidi stavak 7. Mišljenja CON/2017/39. Vidi također Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije, COM(2017) 208 konačno.

(13)  Vidi izmjene sadašnjeg Prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (prijedlog Komisije EMIR II), COM(2017) 539/F1 dostupno na mrežnim stranicama Komisije www.ec.europa.eu.

(14)  Vidi stavak 2.1 Mišljenja CON/2017/39.


Top