Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(13)

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016. s odgovorom Nadzornog tijela

OJ C 417, 6.12.2017, p. 87–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 417/87


IZVJEŠĆE

o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016. s odgovorom Nadzornog tijela

(2017/C 417/13)

UVOD

1.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA, u daljnjem tekstu: Nadzorno tijelo), sa sjedištem u Londonu, osnovano je Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Zadaća je Nadzornog tijela pridonijeti uspostavi visokokvalitetnih zajedničkih regulatornih i nadzornih standarda i prakse, doprinijeti dosljednoj primjeni pravno obvezujućih akata Unije, poticati i olakšavati delegiranje zadaća i odgovornosti među nadležnim tijelima, pratiti i procjenjivati tržišna kretanja u području svoje nadležnosti te poticati zaštitu deponenata i ulagača.

2.

U tablici prikazani su ključni podatci o Nadzornom tijelu (2).

Tablica

Ključni podatci o Nadzornom tijelu

 

2015.

2016.

Proračun (u milijunima eura)

33,4

36,5

Ukupan broj članova osoblja na dan 31. prosinca (3)

156

161

INFORMACIJE NA KOJIMA SE TEMELJI IZJAVA O JAMSTVU

3.

Revizijski pristup Suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, izravno ispitivanje transakcija i procjenu ključnih kontrola nadzornih i kontrolnih sustava Nadzornog tijela. Tome se pridodaju dokazi prikupljeni radom drugih revizora i analizom jamstava uprave.

MIŠLJENJE

4.

Sud je obavio reviziju:

(a)

računovodstvene dokumentacije Nadzornog tijela, koja se sastoji od financijskih izvještaja (4) i izvješća o izvršenju proračuna (5) za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2016., te

(b)

zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s tom računovodstvenom dokumentacijom,

u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Pouzdanost računovodstvene dokumentacije

Mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

5.

Prema mišljenju Suda računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Nadzornog tijela na dan 31. prosinca 2016. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Nadzornog tijela i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije. Ta se pravila temelje na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor.

Zakonitost i pravilnost transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom

Prihodi

Mišljenje o zakonitosti i pravilnosti prihoda povezanih s računovodstvenom dokumentacijom

6.

Prema mišljenju Suda prihodi povezani s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. u svim su značajnim aspektima zakoniti i pravilni.

Plaćanja

Mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja povezanih s računovodstvenom dokumentacijom

7.

Prema mišljenju Suda plaćanja povezana s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. u svim su značajnim aspektima zakonita i pravilna.

Odgovornosti uprave i osoba zaduženih za upravljanje

8.

U skladu s člancima 310. – 325. UFEU-a i Financijskom uredbom Nadzornog tijela uprava je odgovorna za pripremu i prikazivanje računovodstvene dokumentacije na temelju međunarodno prihvaćenih računovodstvenih standarda za javni sektor te za zakonitost i pravilnost povezanih transakcija. Ta odgovornost uključuje oblikovanje, uspostavu i provedbu unutarnjih kontrola koje su važne za pripremu i prikazivanje financijskih izvještaja u kojima nema značajnog pogrešnog prikazivanja zbog prijevare ili pogreške. Odgovornost je uprave ujedno zajamčiti da su aktivnosti, financijske transakcije i informacije prikazane u financijskim izvještajima u skladu s propisima tijela koja njima upravljaju. Uprava Nadzornog tijela snosi krajnju odgovornost za zakonitost i pravilnost transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom.

9.

U pripremi računovodstvene dokumentacije odgovornost je uprave procijeniti mogućnost Nadzornog tijela da nastavi s trajnim poslovanjem te po potrebi objavljivati informacije o pitanjima u vezi s trajnošću poslovanja i služiti se računovodstvenim načelom trajnosti poslovanja.

10.

Osobe zadužene za upravljanje odgovorne su za nadgledanje procesa financijskog izvještavanja predmetnog subjekta.

Odgovornosti revizora u pogledu revizije računovodstvene dokumentacije i povezanih transakcija

11.

Ciljevi su Suda dobiti razumno jamstvo o tome ima li u računovodstvenoj dokumentaciji Nadzornog tijela značajnog pogrešnog prikazivanja i jesu li povezane transakcije zakonite i pravilne te, na temelju provedene revizije, podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću ili drugim odgovarajućim tijelima zaduženima za davanje razrješnice izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Razumno jamstvo visoka je razina jamstva, ali nije garancija da će se revizijom otkriti značajno pogrešno prikazivanje ili neusklađenost u svim slučajevima u kojima oni postoje. Njihov uzrok mogu biti prijevara ili pogreška te se smatraju značajnima ako bi, pojedinačno ili skupno, bilo razumno očekivati da bi mogli utjecati na ekonomske odluke koje korisnici računovodstvene dokumentacije donose na temelju njezina sadržaja.

12.

Revizija uključuje postupke kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i objavljenim informacijama u računovodstvenoj dokumentaciji te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Odabir postupaka ovisi o prosudbi revizora, uključujući procjenu rizika od značajnog pogrešnog prikazivanja u računovodstvenoj dokumentaciji i značajne neusklađenosti povezanih transakcija s uvjetima iz pravnog okvira Europske unije do kojih je došlo zbog prijevare ili pogreške. Pri procjeni tih rizika u obzir se uzimaju unutarnje kontrole koje su važne za pripremu i vjerno prikazivanje računovodstvene dokumentacije te zakonitost i pravilnost povezanih transakcija kako bi se pripremili primjereni revizijski postupci u danim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti unutarnjih kontrola. Revizija uključuje i evaluaciju primjerenosti primijenjenih računovodstvenih politika te razumnosti računovodstvenih procjena uprave, kao i evaluaciju sveukupnog prikaza računovodstvene dokumentacije.

13.

Kad je riječ o prihodima, Sud provjerava sredstva koja je Komisija stavila Nadzornom tijelu na raspolaganje te procjenjuje postupke kojima se Nadzorno tijelo služi za ubiranje naknada i ostalih prihoda, ako postoje.

14.

Kad je riječ o rashodima, Sud ispituje platne transakcije u trenutku nastanka, evidentiranja i prihvaćanja rashoda. Isplate predujmova ispituju se u trenutku u kojem primatelj sredstava dostavi potvrdu o njihovoj pravilnoj uporabi te u kojem Nadzorno tijelo prihvati tu potvrdu i obračuna predujam, iste godine ili kasnije.

15.

U pripremi ovog izvješća i izjave o jamstvu Sud je uzeo u obzir reviziju koju je nad računovodstvenom dokumentacijom Nadzornog tijela obavio neovisni vanjski revizor u skladu s člankom 208. stavkom 4. Financijske uredbe EU-a (6).

Posebna napomena

16.

Ne dovodeći u pitanje svoje mišljenje, Sud skreće pozornost na činjenicu da je 29. ožujka 2017. Ujedinjena Kraljevina obavijestila Europsko vijeće o svojoj odluci o povlačenju iz Europske unije. Na temelju pregovara sklopit će se sporazum kojim se utvrđuju uvjeti njezina povlačenja. Privremena računovodstvena dokumentacija i povezane bilješke Nadzornog tijela, čije je sjedište u Londonu, pripremljene su na temelju ograničenih informacija koje su bile dostupne na dan potpisivanja te dokumentacije (28. veljače 2017.)

17.

Uzimajući u obzir predstojeće odluke o budućoj lokaciji Nadzornog tijela, preostale troškove od 14 milijuna eura povezane s ugovorom o najmu uredskih prostora to je tijelo u svojim financijskim izvještajima prikazalo kao potencijalne obveze (ako se ugovor raskine do kraja 2020. godine). Iz istog se razloga ne mogu procijeniti ni ostali eventualni troškovi povezani s promjenom lokacije, kao što je primjerice preseljenje osoblja i njihovih obitelji. Osim toga, 40 % proračuna Nadzornog tijela financira se sredstvima Europske unije, a 60 % izravnim doprinosima država članica EU-a. Moguće je da će se prihodi Nadzornog tijela u budućnosti smanjiti zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o napuštanju EU-a.

PRAĆENJE MJERA PODUZETIH U POGLEDU PRIMJEDBI IZ PRIJAŠNJIH GODINA

18.

Pregled korektivnih mjera poduzetih kao odgovor na primjedbe Suda iz prijašnjih godina nalazi se u prilogu.

Ovo je izvješće usvojilo IV. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda Baudilio TOMÉ MUGURUZA, na sastanku održanom u Luxembourgu 12. rujna 2017.

Za Revizorski sud

Klaus-Heiner LEHNE

predsjednik


(1)  SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

(2)  Više informacija o nadležnostima i aktivnostima Nadzornog tijela dostupno je na njegovim internetskim stranicama: www.eba.europa.eu.

(3)  Osoblje uključuje dužnosnike, privremeno i ugovorno osoblje te upućene nacionalne stručnjake.

Izvor: podatci koje je dostavilo Nadzorno tijelo.

(4)  Financijski izvještaji sastoje se od bilance, izvještaja o financijskom rezultatu, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o promjenama u neto imovini te kratkog prikaza važnih računovodstvenih politika, kao i drugih bilješki s pojašnjenjima.

(5)  Izvješća o izvršenju proračuna sastoje se od izvješća koja objedinjuju sve proračunske operacije i bilješki s pojašnjenjima.

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).


PRILOG

Praćenje mjera poduzetih u pogledu primjedbi iz prijašnjih godina

Godina

Primjedba Suda

Faza korektivne mjere

(Dovršeno/U tijeku/Predstoji/—)

2012.

Za pokrivanje viših školarina Nadzorno tijelo svojim zaposlenicima čija djeca pohađaju osnovnu ili srednju školu isplaćuje doprinos za obrazovanje povrh naknada za obrazovanje koji su propisani Pravilnikom o osoblju. Ukupni doprinosi za obrazovanje u 2012. godini iznosili su oko 76 000  eura. Takvi doprinosi nisu predviđeni Pravilnikom o osoblju te su stoga nepravilni.

U tijeku (1)

2015.

Prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava bili su visoki za glavu II. (administrativni rashodi) i iznosili su 1 487 794  eura, tj. 28 % ukupnih rezerviranih odobrenih sredstava u okviru te glave (2014.: 3 431 070  eura, tj. 48 %). Ta sredstva obuhvaćaju neriješeno pitanje u vezi s nepodmirenim PDV-om na razliku između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti nove zgrade Nadzornog tijela i račun za porez na poslovne nekretnine koji je izdala agencija za procjenu vrijednosti nekretnina u Ujedinjenoj Kraljevini (zajedno dosežu vrijednost od 538 938  eura).

2015.

Utvrđeni su nedostatci u procjeni potreba u području IT-a, posebno u vezi s uslugama za čije su pružanje angažirani vanjski pružatelji, što utječe na proračunsko upravljanje Nadzornog tijela povezanim rashodima.


(1)  Do kraja 2016. godine Nadzorno tijelo potpisalo je ugovore s 23 škole koje pohađaju djeca članova osoblja.


ODGOVOR NADZORNOG TIJELA

Nadzorno tijelo je primilo na znanje sadržaj izvješća Suda.


Top