Help Print this page 

Document 52017PC0038

Title and reference
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

COM/2017/038 final - 2017/013 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2017
Multilingual display
Text

Bruxelles, 26.1.2017.

COM(2017) 38 final

2017/0013(COD)

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

(Tekst značajan za EGP)

{SWD(2017) 22 final}
{SWD(2017) 23 final}


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Direktivom 2011/65/EU (Direktiva RoHS 2) utvrđena su pravila o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO). Odredbe Direktive RoHS 2 primjenjuju se na sav EEO stavljen na tržište EU-a, neovisno o tome je li proizveden u EU-u ili u trećim zemljama. Direktivom RoHS 2 uglavnom su obuhvaćeni industrijski proizvođači, uvoznici i distributeri EEO-a, kao i kupci EEO-a.

Njome se uređuje najvažnije pitanje u zbrinjavanju otpada: prevencija nastanka otpada. Prevencija uključuje mjere za smanjivanje količina štetnih tvari u materijalima i proizvodima. Smanjivanjem količina opasnih tvari u otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi olakšava se zbrinjavanje takvog otpada. Direktivom se potiču ponovna uporaba proizvoda i recikliranje korištenih materijala, što pogoduje kružnom gospodarstvu.

Direktiva RoHS 2 nužna je radi sprječavanja prepreka za trgovinu i narušavanja tržišnog natjecanja u EU-u koji bi mogli nastati zbog razlika među zakonima i administrativnim mjerama država članica o ograničavanju uporabe opasnih tvari u EEO-u. Uz to, Direktivom se doprinosi zaštiti zdravlja ljudi te okolišno prihvatljivoj oporabi i odlaganju otpadne električne i elektroničke opreme.

Direktiva RoHS 2 preinaka je prethodne Direktive RoHS 2002/95/EZ (Direktiva RoHS 1). Objema direktivama o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi ostvareno je smanjenje opasnih materijala diljem svijeta: niz država uključujući Kinu, Koreju i SAD razvilo je slično zakonodavstvo.

Direktivom RoHS 2 uvedene su nove definicije i prošireno je područje primjene na medicinske proizvode i instrumente za praćenje i kontrolu. Učinak tih odredaba procijenjen je zajedno s prijedlogom Komisije iz 2008. No Direktivom RoHS 2 uvedene su daljnje promjene: „otvoreno područje primjene” uvođenjem nove kategorije 11.: „Ostali EEO koji nije obuhvaćen nijednom od gore navedenih kategorija”. Zbog tih je promjena Direktiva postala primjenjiva na sav EEO (osim opreme koja je izričito isključena) i ostvareno je šire tumačenje EEO-a na temelju nove definicije ovisnosti o napajanju električnom energijom. Te odredbe „otvorenog područja primjene” nisu posebno procijenjene pri uvođenju u Direktivu RoHS 2.

Komisija je ovlaštena razmotriti potrebu za izmjenama područja primjene Direktive u pogledu definicije EEO-a i dodatnih isključivanja skupina proizvoda obuhvaćenih Direktivom RoHS 2 na temelju otvorenog područja primjene uvedenog preinakom iz 2011. Komisija je provela tu procjenu i utvrdila niz pitanja koja se odnose na područje primjene Direktive RoHS 2 koje je potrebno riješiti radi izbjegavanja neželjenih učinaka tog zakonodavstva.

U nedostatku prijedloga Komisije nakon 22. srpnja 2019. nastali bi sljedeći problemi:

zabrana aktivnosti na sekundarnom tržištu (primjerice preprodaja, tržište rabljene opreme) za novoobuhvaćeni EEO. To je poznato i kao „potpuni prekid”;

prestanak mogućnosti popravljanja rezervnim dijelovima podskupa novoobuhvaćenog EEO-a nakon što je legalno stavljen na tržište prije tog datuma;

različit (narušen) tretman necestovnih pokretnih strojeva koji se napajaju putem kabla u usporedbi s inače jednakim strojevima pokretanima energijom baterije ili motora (trenutačno nisu obuhvaćeni područjem primjene Direktive RoHS);

de facto zabrana stavljanja orgulja na tržište EU-a (neusklađenost s Direktivom RoHS zbog olova koji se upotrebljava za postizanje željenog zvuka).

Ta bi četiri problema mogli utjecati na tržište EU-a, proizvođače i građane te štetno utjecati na gospodarstvo, okoliš, društvo i kulturu.

Stoga je prijedlog Komisije usmjeren na probleme u vezi s područjem primjene koji ne mogu biti riješeni zamjenom tvari ili izuzećima i smjernicama, primjerice za posebne skupine proizvoda s trajnim problemom u usklađivanju, ili za situacije kad odredbe o području primjene uzrokuju narušavanje tržišta, konkretno:

aktivnosti na sekundarnom tržištu za EEO obuhvaćen Direktivom RoHS 2, a koji nije obuhvaćen područjem primjene Direktivom RoHS 1;

rezervni dijelovi za EEO obuhvaćen Direktivom RoHS 2, a koji nije obuhvaćen područjem primjene Direktivom RoHS 1;

necestovni pokretni strojevi s vučnim pogonom i kablom za napajanje;

orgulje.

Ovim se prijedlogom u obzir uzimaju pouke iz provedbe Direktive RoHS 2, u skladu s njezinim općim ciljevima i zahtjevima pravne jasnoće.

Ova inicijativa nije dio programa REFIT.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Budući da se njime uređuju aktivnosti na sekundarnom tržištu, ovim se prijedlogom nastoji ponovno uspostaviti potpuna usklađenost Direktive RoHS 2 s općim načelima zakonodavstva EU-a o proizvodima. Konkretno, kako je navedeno u „Plavom vodiču” kojim se pružaju horizontalne smjernice o ulozi stavljanja na tržište u zakonodavstvu EU-a o proizvodima 1 : Proizvodi koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu moraju biti u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima Unije za usklađivanje u trenutku stavljanja na tržište. U skladu s time, novi proizvodi proizvedeni u Uniji i svi proizvodi uvezeni iz trećih zemalja – novi ili rabljeni – moraju zadovoljavati odredbe mjerodavnih zakonskih propisa Unije za usklađivanje kada se stavljaju na tržište, odnosno kada se prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu Unije. Sukladni proizvodi mogu nakon stavljanja na tržište naknadno biti stavljeni na raspolaganje duž lanca isporuke bez dodatnih razmatranja, čak i u slučaju revizije mjerodavnih zakonskih propisa ili relevantnih usklađenih norma, osim ako je zakonskim propisima utvrđeno drukčije. „Omogućavanje dostupnosti na tržištu” i „stavljanje na tržište” definirani su u Direktivi RoHS 2. Aktivnosti na sekundarnom tržištu, poput preprodaje EEO-a, koje mogu uključivati popravak, zamjenu rezervnih dijelova, obnovu i ponovnu uporabu već su dopuštene za većinu EEO-a (ali ne za sve).

(1)Direktivom RoHS 2 do 22. srpnja 2019. dopušteno je omogućavanje dostupnosti na tržištu za EEO koji nije obuhvaćen područjem primjene Direktive RoHS 1, ali koji ne ispunjuje zahtjeve Direktive RoHS 2. No nakon tog datuma bit će zabranjeno prvo stavljanje na tržište i aktivnosti na sekundarnom tržištu (poput preprodaje) za EEO koji nije u skladu s tom Direktivom. Oprema obuhvaćena tim „potpunim prekidom” aktivnosti na sekundarnom tržištu su medicinski proizvodi, instrumenti za praćenje i kontrolu te ostali novoobuhvaćeni EEO. Ta prepreka aktivnostima na sekundarnom tržištu nije dosljedna općem usklađivanju zakonodavstva EU-a o proizvodima. Komisija stoga predlaže uklanjanje „potpunog prekida” aktivnosti na sekundarnom tržištu.

(2)Direktivom RoHS 2 uvodi se izuzeće (od općeg ograničenja za tvari) za kablove i rezervne dijelove za popravak, ponovnu uporabu, obnavljanje funkcija ili povećanje kapaciteta skupina EEO-a koji postupno ulazi u područje primjene te Direktive. No to se izuzeće ne odnosi na novoobuhvaćeni EEO koji ne uključuje medicinske proizvode ili instrumente za praćenje i kontrolu. Stoga nakon 22. srpnja 2019. nije moguće upotrebljavati rezervne dijelove i nastaje neopravdana razlika u pravnom tretmanu. Komisija stoga predlaže uvođenje posebne odredbe kojom se iz ograničenja za tvari isključuju rezervni dijelovi kako bi se za sav EEO obuhvaćen Direktivom RoHS 2 i stavljen na tržište EU-a omogućio popravak u bilo kojem trenutku.

(3)U Direktivi RoHS 2 navodi se deset posebnih vrsta opreme koje su isključene od primjene odredaba „otvorenog područja primjene”. Jedna vrsta opreme koja je na taj način isključena („necestovni pokretni strojevi koji su dostupni isključivo za profesionalnu uporabu”) obuhvaća samo strojeve s ugrađenim izvorom energije. Zbog te odredbe inače jednake vrste strojeva podliježu dvama različitim regulatornim režimima samo zato što imaju različite izvore napajanja (ugrađeni ili vanjski). Komisija predlaže izmjenu definicije „necestovnih pokretnih strojeva koji su dostupni isključivo za profesionalnu uporabu” radi uključivanja strojeva s vučnim pogonom.

(4)Uz to, Komisija predlaže uvrštavanje orgulja na popis izuzete opreme zbog nepostojanja alternativa za zamjenu.

Na temelju Direktive RoHS 2 izuzeća od ograničenja za tvari trebala bi biti ograničenog trajanja i stoga su datumi početka i kraja izuzeća navedeni izričito u prilozima III. i IV. ili implicitno na temelju njihova najduljeg dopuštenog razdoblja valjanosti iz članka 5. stavka 2. Međutim, u skladu s važećim člankom 5. stavkom 2. nije propisano razdoblje valjanosti za kategoriju 11.

Iako člankom 5. stavkom 5. nije propisan poseban rok za odluku Komisije o zahtjevima za obnavljanje postojećih izuzeća, propisano je da Komisija odlučuje o zahtjevu za obnavljanje izuzeća najkasnije u roku od šest mjeseci prije isteka izuzeća, a to se u praksi pokazalo neizvedivo. U kombinaciji s uvjetom da se zahtjev za obnavljanje izuzeća mora podnijeti najkasnije 18 mjeseci prije isteka izuzeća, taj rok znači da Komisija mora donijeti odluku o zahtjevima za obnavljanje postojećih izuzeća u roku od dvanaest mjeseci nakon podnošenja zahtjeva, osim ako je zbog posebnih okolnosti opravdan drukčiji rok. Ispunjavanje tog roka de facto je neizvedivo zbog niza obveznih postupovnih koraka nužnih za evaluaciju zahtjeva za obnavljanje. Tim se rokom ne ostvaruje nikakva dodatna vrijednost povrh postojećeg transparentnog postupka za procjenu zahtjeva za obnavljanje, a zadržavanje roka koji je dokazano neizvediv u praksi ne doprinosi predvidivosti za poduzeća i dionike. Kontinuitet poslovanja u svakom je slučaju osiguran jer se tržišni subjekti mogu osloniti na valjanost postojećih izuzeća do donošenja odluke o zahtjevu za obnavljanje. Stoga bi trebalo izbrisati odredbu kojom se propisuje rok unutar kojeg Komisija mora donijeti odluku o zahtjevima za obnavljanje izuzeća.

Dosljednost u odnosu na druge politike EU-a

Promjenama koje su predmet ovog prijedloga ne mijenja se temeljni pristup Direktive RoHS 2 ni njezina dosljednost s ostalim zakonodavstvom. Direktiva RoHS 2 i Uredba REACH podudaraju se kad je riječ o međudjelovanju politika. Konkretno, u tu je svrhu uvedena odredba o koherentnosti s Uredbom REACH u pogledu ograničenja za nove tvari i u pogledu odobravanja izuzeća od ograničenja.

Osim toga, Direktiva RoHS 2 dosljedna je s drugim zakonodavnim aktima o proizvodima poput Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima. Ostalo zakonodavstvo EU-a, primjerice o medicinskim proizvodima ili o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, može sadržavati neovisne obveze u pogledu dopuštenog trajanja uporabe EEO-a, no ne postoje preklapanja sa zahtjevima iz Direktive RoHS 2.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST, PROPORCIONALNOST I PRAVNI ELEMENTI PRIJEDLOGA

Pravna je osnova Direktive RoHS 2 i ove inicijative članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), čija je svrha osiguravanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta usklađivanjem odredaba propisanih zakonima, uredbama ili administrativnim mjerama država članica u području funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

Probleme koji se uređuju ovim prijedlogom nije moguće riješiti bez izmjene područja primjene Direktive RoHS 2 jer ti problemi proizlaze iz postojeće pravne formulacije područja primjene Direktive RoHS 2 i s njome povezanih odredaba. Ti se problemi mogu riješiti samo na razini EU-a jer se odredbama o ograničenju uporabe opasnih tvari u EEO-u koji se stavlja na tržište EU-a izravno utječe na jedinstveno tržište EU-a i nije ih moguće donositi na razini država članica, a da se time ne prouzroči narušavanje.

Ovi su prijedlozi jedina opcija politike kojima se mogu potpuno riješiti uočeni problemi koji utječu na jedinstveno tržište EU-a u cjelosti. Svim drugim opcijama politike ne bi se trajno ni u potpunosti riješili uočeni problemi niti osigurala pravna jasnoća.

Izvješće o procjeni učinka sadržava dodatne pokazatelje proporcionalnosti prijedloga.Predmet je ove inicijative preispitivanje koje je propisano Direktivom. Preispitivanje Direktive provodi se direktivom o izmjeni čiji je sadržaj objašnjen u nastavku:

Člankom 1. stavkom 1. točkom (a) i člankom 1. stavkom 3. točkom (a), prijelazni rok utvrđen u članku 2. stavku 2. važeće Direktive RoHS u vezi sa stavljanjem novoobuhvaćenog EEO-a na tržište EU-a, promijenjen je u rok usklađivanja za stavljanje na tržište EU-a istog EEO-a navedenog u članku 4. stavku 3. Direktive RoHS. Na taj se način primjenjuje pristup jednak pristupu za ostale skupine proizvoda koje su već obuhvaćene tom odredbom. Izmjenom se osigurava pravna jasnoća i dosljednost te uklanja „potpuni prekid” aktivnosti na sekundarnom tržištu, na temelju kojeg takve aktivnosti za predmetne proizvode ne bi bile moguće nakon 22. srpnja 2019.

Člankom 1. stavkom 1. točkom (b) iz područja primjene Direktive RoHS 2 isključene su orgulje.

Člankom 1. stavkom 2. proširena je definicija necestovnih pokretnih strojeva kako bi se obuhvatili strojevi s vučnim pogonom i kablom za napajanje zajedno sa sličnim strojevima koji imaju ugrađen izvor napajanja. Na taj će se način iz područja primjene Direktive RoHS 2 isključiti necestovni pokretni strojevi s vučnim pogonom.

U članku 1. stavku 3. točki (b) navedeno je da su kablovi ili rezervni dijelovi za popravak, ponovnu uporabu, obnavljanje funkcija ili povećanje kapaciteta izuzeti od ograničenja za sav novoobuhvaćeni EEO. Tako je primijenjen jednak pristup kao i za ostale skupine proizvoda.

Člankom 1. stavkom 4. točkom (a) utvrđuje se najdulje dopušteno razdoblje valjanosti izuzeća primjenjivih na kategoriju 11. „otvorenog područja primjene” (to jest EEO koji nije obuhvaćen ni jednom drugom kategorijom). Razdoblje valjanosti izuzeća za ostale kategorije već je određeno.

Člankom 1. stavkom 4. točkom (b) briše se rok za odluku Komisije o zahtjevima za obnavljanje postojećih izuzeća, što je posljedica iskustva stečenog u praksi i toga što podnositeljima zahtjeva taj rok ne povećava predvidivost.

3.SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Savjetovanja s dionicima

Tijekom provedbe triju pripremnih studija Komisije 2 savjetovanja s dionicima provodila su se na posebnim web-mjestima; u razdoblju od 2012. do 2015. održana su tri savjetovanja u trajanju od 12 tjedana te četiri sastanka s dionicima.

Ostvareni su kontakti s otprilike tristo stručnjaka, predstavnika iz država članica, sektorskih udruženja, proizvođača EEO-a, nevladinih udruga za zaštitu okoliša, konzultantskih poduzeća i instituta te drugih vrsta organizacija (primjerice sveučilišta). Primljeni su i objavljeni odgovori četrdesetak sudionika. Odgovore su dali uglavnom poduzeća i javna tijela.

Na pitanje o najpoželjnijim opcijama za rješavanje navedenih problema većina se opredijelila za:

kad je riječ o problemu sa sekundarnim tržištem, uklanjanje „potpunog prekida” aktivnosti na sekundarnom tržištu za sav novoobuhvaćeni EEO i preoblikovanje prijelaznog razdoblja u zahtjev za usklađivanje do istog datuma;

kad je riječ o problemu s rezervnim dijelovima, uvođenje odredbe o „popravljanju kao kad je bilo proizvedeno”;

kad je riječ o problemu s necestovnim pokretnim strojevima, isključivanje identičnih strojeva s kablom za napajanje iz područja primjene Direktive RoHS;

kad je riječ o problemu s orguljama, odredbu o isključivanju orgulja iz područja primjene.

Budući da se te opcije smatraju djelotvornim, učinkovitim i sigurnim rješenjima, uključene su u prijedlog Komisije.

Procjena učinka

Komisija je od 2012. do 2015. provela tri studije. Povezane studije država članica također su uzete u obzir. Odbor za nadzor regulative dao je pozitivno mišljenje o izvješću o procjeni učinka koje je izneseno u sažetku procjene učinka.

Predloženim mjerama Komisije riješila bi se četiri uočena problema i ostvarile koristi navedene u nastavku, a bilo kakav negativni učinak bio bi ograničene prirode ili zanemariv.

Obnavljanje sekundarnog tržišta i sve veća raspoloživost rezervnih dijelova za određene EEO-e imat će sljedeće pozitivne učinke:

smanjenje troškova i administrativnog opterećenja za poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, kao i za javna tijela;

pozitivan gospodarski učinak zbog dodatnih tržišnih prilika za industriju održavanja i popravaka te sekundarno trgovanje;

pozitivan društveni učinak, što obuhvaća i bolnice u EU-u, koje bi do 2019. uštedjele otprilike 170 milijuna EUR zbog zadržavanja mogućnosti preprodaje i kupnje rabljenih medicinskih proizvoda;

koristi za okoliš zbog smanjenja ukupnog stvaranja otpada: zbog mogućnosti dulje uporabe EEO-a odgodit će mu se kraj vijeka trajanja i odlaganje, a time i stvaranje opasnog otpada (otpadne električne i elektroničke opreme). U većini slučajeva utjecaj na okoliš zbog proizvodnje dodatnih rezervnih dijelova zanemariv je u usporedbi s koristima zadržavanja cjelokupne opreme u uporabi. Tom će se mjerom na godišnjoj razini spriječiti stvaranje više od 3000 tona opasnog otpada u EU-u, čime se podržava inicijativa kružnog gospodarstva. Povrh toga, zbog duljeg vijeka trajanja EEO-a nastat će dodatne uštede energije i sirovina.

Isključivanjem orgulja iz područja primjene Direktive pomoći će se sprječavanju gubitka do 90 % radnih mjesta u tom sektoru i godišnjeg gubitka do 65 milijuna EUR u razdoblju do 2025. Imajući u vidu moguće zapuštanje njihove proizvodnje, održavanja i uporabe, na taj se način izbjegava i značajan gubitak u području kulture.

Isključivanjem necestovnih pokretnih strojeva s vučnim pogonom iz područja primjene Direktive pomoći će se razvoju industrije u tom sektoru jer se uklanja nejednaki tretman strojeva. Primjerice, tim će se prijedlogom u sektoru strojeva za čišćenje u EU-u omogućiti da se svake godine na tržište stavi 14 000 jedinica s kablom za napajanje (s prometom od 300 milijuna EUR) i spriječiti opasnost od uklanjanja tih modela s tržišta EU-a. Osim toga, smanjit će se troškovi i administrativno opterećenje za poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, kao i za javna tijela.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN I OSTALI DIJELOVI

Zakonodavni prijedlog nema utjecaja na proračun.

2017/0013 (COD)

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora 3 ,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija 4 ,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)U članku 24. stavku 1. Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća 5 o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO) propisano je da Komisija ispituje je li potrebno izmijeniti područje primjene Direktive 2011/65/EU u pogledu obuhvaćenog EEO-a i, prema potrebi, daje zakonodavni prijedlog za dodatna izuzeća povezana s tim EEO-om.

(2)Aktivnosti na sekundarnom tržištu električne i elektroničke opreme (EEO) koje uključuju popravak, zamjenu rezervnih dijelova, obnovu i ponovnu uporabu trebalo bi olakšati radi poticanja kružnog gospodarstva u Uniji. Potrebno je osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša, među ostalim i s pomoću okolišno prihvatljive oporabe i odlaganja otpadne električne i elektroničke opreme. Trebalo bi izbjeći nepotrebno administrativno opterećenje za tržišne subjekte. Direktivom 2011/65/EU do 22. srpnja 2019. dopušteno je omogućavanje dostupnosti na tržištu za EEO koji nije obuhvaćen područjem primjene Direktive 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 6 , ali koji ne ispunjuje zahtjeve Direktive 2011/65/EU. No nakon tog datuma zabranjeni su prvo stavljanje na tržište i aktivnosti na sekundarnom tržištu za EEO koji nije u skladu s tom Direktivom. Takva je zabrana aktivnosti na sekundarnom tržištu nedosljedna općim načelima mjera Unije za usklađivanje zakona o proizvodima pa bi je trebalo ukloniti.

(3)Proizvode određenih tržišnih niša trebalo bi isključiti iz područja primjene Direktive 2011/65/EU jer bi se njihovim uključivanjem ostvarile zanemarive koristi za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi te uveli nerješivi problemi u usklađivanju ili narušavanje koje ne bi bilo moguće ukloniti primjenom mehanizma izuzeća utvrđenog tom Direktivom.

(4)Cijevi za orgulje izrađuju se od posebne slitine koja sadržava olovo i za koju zasad ne postoji alternativa. Većina orgulja stoljećima se čuva na istom mjestu i njihova je stopa zamjene zanemariva. Orgulje bi trebalo isključiti iz područja primjene Direktive 2011/65/EU jer bi se njihovim uključivanjem ostvarile zanemarive koristi kad je riječ o zamjeni olova.

(5)Direktiva 2011/65/EU ne primjenjuje se na necestovne pokretne strojeve s ugrađenim izvorom napajanja i koji su dostupni isključivo za profesionalnu uporabu. No za neke vrste necestovnih pokretnih strojeva na istoj se proizvodnoj traci proizvode dvije izvedbe koje se razlikuju samo po izvoru napajanja (ugrađeno ili vanjsko). Te bi izvedbe na temelju te Direktive trebale biti jednako tretirane. Stoga bi necestovne pokretne strojeve s vučnim pogonom i vanjskim izvorom napajanja također trebalo isključiti iz područja primjene Direktive 2011/65/EU.

(6)S obzirom na to da bi izuzeća od ograničenja uporabe određenih opasnih tvari trebala biti ograničenog trajanja, najdulje dopušteno razdoblje valjanosti postojećih izuzeća trebalo bi jasno definirati za sve relevantne kategorije EEO-a, uključujući za kategoriju 11. kako je utvrđena u Prilogu I. Direktive 2011/65/EU.

(7)Nakon što je podnesen zahtjev za obnavljanje izuzeća Komisija mora donijeti odluku najkasnije u roku od šest mjeseci prije isteka postojećeg izuzeća, osim ako je drukčiji rok opravdan posebnim okolnostima. Nije određen rok za odluku Komisije o zahtjevima za nova izuzeća. Prema Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Direktive 2011/65/EU 7 , taj se rok u praksi pokazao neizvedivim zbog nekoliko obveznih postupovnih koraka nužnih za ocjenjivanje zahtjeva za obnavljanje. Rok nema nikakvu dodanu vrijednost za postojeći postupak razmatranja zahtjeva za izuzeća, ali je zbog nepraktičnosti izvor nesigurnosti poduzećima i ostalim dionicima. Kontinuitet poslovanja je osiguran jer se tržišni subjekti mogu osloniti na valjanost postojećih izuzeća do donošenja odluke o zahtjevu za obnavljanje. Stoga bi odredbu o roku trebalo ukloniti.

(8)Budući da ciljeve ove Direktive u pogledu veće zaštite ljudskog zdravlja te ostvarivanja okolišno prihvatljive oporabe i odlaganja otpadne električne i elektroničke opreme primjenom ograničenja uporabe opasnih tvari u EEO-u nije moguće u dostatnoj mjeri ostvariti pojedinačnim djelovanjem država članica, jer bi se razlikama među zakonima i administrativnim mjerama koje su one donijele mogle prouzročiti prepreke trgovini i narušavanje tržišnog natjecanja u Uniji te tako izravno utjecati na unutarnje tržište, nego ih je, zbog veličine problema i njegovih implikacija u pogledu ostalog zakonodavstva Unije o uporabi i odlaganju otpada te zbog područja od zajedničkog interesa poput zaštite zdravlja ljudi, moguće bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je nužno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2011/65/EU mijenja se kako slijedi:

1. Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 2. briše se;

(b) u stavku 4. dodaje se sljedeća točka (k):

   „(k) orgulje.”;

2. U članku 3. točka 28. zamjenjuje se sljedećim:

„28.    ‚necestovni pokretni strojevi koji su dostupni isključivo za profesionalnu uporabu‘ znači strojevi s ugrađenim izvorom energije ili s vučnim pogonom koji moraju biti pokretni da bi radili ili se u radu moraju kontinuirano ili polukontinuirano kretati između niza fiksnih radnih lokacija, a dostupni su isključivo za profesionalnu uporabu.”;

3. Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Stavak 1. primjenjuje se na medicinske proizvode i instrumente za praćenje i kontrolu koji su stavljeni na tržište od 22. srpnja 2014., in vitro dijagnostičke medicinske proizvode koji su stavljeni na tržište od 22. srpnja 2016., na instrumente za praćenje i kontrolu u industriji koji se stavljaju na tržište od 22. srpnja 2017. te na sav ostali EEO koji nije obuhvaćen područjem primjene Direktive 2002/95/EZ i stavlja se na tržište od 22. srpnja 2019.”;

(b) u stavak 4. umeće se sljedeća točka (e.a):

„(e.a) sav ostali EEO koji nije obuhvaćen područjem primjene Direktive 2002/95/EZ i stavljen je na tržište prije 22. srpnja 2019.;”;

4. Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Pod uvjetom da nije utvrđeno kraće razdoblje, najdulje razdoblje valjanosti za izuzeća navedena u Prilogu III. od 21. srpnja 2011., a koje se može produljiti:

(a) za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10. iz Priloga I. iznosi 5 godina od 21. srpnja 2011.;

(b) za kategorije 8. i 9. iz Priloga I. iznosi 7 godina od relevantnih datuma utvrđenih u članku 4. stavku 3.

(c) za kategoriju 11. iz Priloga I. iznosi 5 godina od 22. srpnja 2019.;

(b) u stavku 5. briše se prva rečenica drugog podstavka:

Članak 2.

1.Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do [umetnuti datum dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC  
(2) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_hr.htm
(3) SL C , , str. .
(4) SL C , , str. .
(5) Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 174, 1.7.2011., str. 88.).
(6) Direktiva 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 37, 13.2.2003., str. 19.).
(7) COM(2016) 215 final od 18. travnja 2016.
Top