Help Print this page 

Document 52017DC0172

Title and reference
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

COM/2017/0172 final
Multilingual display
Text

Bruxelles, 18.4.2017.

COM(2017) 172 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)


IZVJEŠĆE KOMISIJE

EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

1. UVOD

Direktivom 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća (preinačena) od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi ( 1 ) (Direktiva OEEO) utvrđuju se pravila za upravljanje OEEO-om u svrhu doprinosa održivoj proizvodnji i potrošnji, prvenstveno kroz sprečavanje nastajanja OEEO-a i dodatno kroz ponovnu uporabu, recikliranje i ostale oblike oporabe tog otpada, radi smanjenja zbrinjavanja otpada te doprinosa učinkovitom iskorištavanju resursa i dobivanju vrijednih sekundarnih sirovina.

Direktivom OEEO Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata, kako je navedeno u članku 20., u svrhu:

utvrđivanja bilo kakvih prijelaznih prilagodbi s ciljem rješavanja poteškoća s kojima se države članice susreću pri postizanju stopa prikupljanja utvrđenih u Direktivi, kako je predviđeno člankom 7. stavkom 4.;

moguće izmjene Priloga VII. o zahtjevima za selektivnu obradu zbog uvođenja drugih tehnologija obrade, kako je predviđeno člankom 8. stavkom 4.;

utvrđivanja kriterija za ocjenjivanje jednakih uvjeta za obradu OEEO-a koja se odvija izvan EU-a, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 3.;

prilagođavanja članka 16. stavka 5. te priloga IV., VII., VII. i IX. znanstvenom i tehničkom napretku, kako je predviđeno člankom 19.

2. PRAVNA OSNOVA

Ovo izvješće predviđeno je člankom 20. stavkom 2. Direktive OEEO. U tom članku Komisiji se dodjeljuju ovlasti za donošenje delegiranih akata za razdoblje od pet godina, počevši od 13. kolovoza 2012. Komisija je također obvezna sastaviti izvješće o delegiranim ovlastima najkasnije devet mjeseci prije završetka petogodišnjeg razdoblja. U skladu s člankom 20. stavkom 2. delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.3. IZVRŠAVANJE DELEGIRANIH OVLASTI

Tijekom razdoblja koje je obuhvaćeno ovim izvješćem Komisija nije iskoristila delegirane ovlasti zbog razloga navedenih u nastavku.

3.1. Prijelazne prilagodbe s ciljem rješavanja poteškoća s kojima se države članice susreću pri postizanju stopa prikupljanja utvrđenih u članku 7. stavku 4. Direktive

Člankom 7. stavkom 1. Direktive OEEO od 2016. uvodi se minimalna stopa prikupljanja od 45 % prosječne mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište u svakoj državi članici u prethodne tri godine. Kao drugi korak, od 2019. primjenjuje se stopa prikupljanja od 65 % prosječne mase EEO-a stavljenog na tržište u svakoj državi članici u prethodne tri godine, ili alternativno, 85 % od količine generiranog OEEO-a izražene masom u državi članici svake godine. Člankom 7. stavkom 3. predviđena je mogućnost odstupanja od ovog zahtjeva za neke države članice ( 2 ). Češka, Latvija, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija iskoristile su to odstupanje.

Nadalje, člankom 7. stavkom 4. Direktive OEEO stvara se mogućnost za prijelazne odredbe s ciljem rješavanja poteškoća s kojima se države članice susreću pri postizanju tih stopa prikupljanja. Kako bi procijenila probleme s kojima bi se države članice mogle susresti pri ostvarivanju ciljeva u pogledu prikupljanja, Komisija je zatražila usluge nezavisnih savjetnika koji su pregledali relevantne statističke podatke, literaturu i tehničke informacije te održali savjetovanja, uključujući radionicu s glavnim dionicima (države članice, industrijska udruženja, sustavi sukladnosti s proširenom odgovornošću proizvođača, nevladine organizacije i neovisni stručnjaci)( 3 ).

Istraživanja su pokazala da je ključni problem s kojim se države članice suočavaju visoka stopa prikupljanja koja nije zabilježena statistikama prikupljanja OEEO-a, posebno ako se prikupljanje provodi izvan okvira sustava sukladnosti s proširenom odgovornošću proizvođača ili ako s OEEO-om ne postupa ovlašteni subjekt za recikliranje OEEO-a. To je dodatno naglašeno zbog ograničenih sposobnosti provedbe i praćenja u državama članicama. Utvrđeno je da su druge prepreke za postizanje ciljeva velika raznolika skupina dionika koji se bave različitim aktivnostima gospodarenja OEEO-om, još uvijek ograničena osviještenost javnosti i neprikladna infrastruktura za prikupljanje.

Analizom se došlo do zaključka da je ambiciozni cilj prikupljanja za 2019. ostvariv ako države članice ulože dodatne napore za postupno rješavanje uočenih poteškoća. O tome svjedoči i napredak nekih država članica koje su već postigle visoke stope prikupljanja.

Na temelju toga Komisija zaključuje da ne postoje posebne okolnosti zbog kojih bi bilo opravdano donošenje delegiranog akta s prijelaznim prilagodbama za rješavanje poteškoća s kojima se države članice suočavaju pri postizanju stopa prikupljanja utvrđenih u Direktivi OEEO.

Komisija će ciljanom inicijativom za promicanje sukladnosti pružiti potporu i smjernice državama članicama kako bi im se pomoglo u rješavanju mogućih poteškoća u postizanju njihovih ciljeva. To se pokreće istodobno s ovim izvješćem s naglaskom na ključne zahtjeve Direktive OEEO.

3.2. Izmjena Priloga VII. i članka 8. stavka 4.

Prilog VII. odnosi se na selektivnu obradu za materijale i komponente OEEO-a.

Člankom 8. stavkom 4. Direktive OEEO Komisiju se ovlašćuje da izmjenjuje Prilog VII. zbog uvođenja drugih tehnologija obrade koje osiguravaju barem istu razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Tijekom razdoblja koje je obuhvaćeno ovim izvješćem Komisija nije primila nikakve podatke kojima bi se poduprle izmjene Priloga VII.

Rok za prenošenje Direktive bio je 14. veljače 2014.; međutim, većina država članica prenijela ju je s određenim kašnjenjem te je u praksi 2016. prva godina provedbe u svih 28 država članica. U tom kontekstu dosad se nije smatralo potrebnim izmijeniti Prilog VII. te nisu doneseni nikakvi povezani delegirani akti.

3.3. Kriteriji za ocjenjivanje jednakih uvjeta za obradu OEEO-a koja se odvija izvan EU-a, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 3.

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive OEEO, OEEO izvezen iz Unije smatrat će se doprinosom ispunjenju obveza i ciljeva navedenih u članku 11. Direktive samo ako, u skladu s uredbama (EZ) br. 1013/2006 i (EZ) br. 1418/2007 o pošiljkama otpada, izvoznik može dokazati da je obrada provedena u uvjetima koji odgovaraju zahtjevima ove Direktive. Člankom 10. stavkom 3. Direktive od Komisije se zahtijeva da najkasnije do 14. veljače 2014. donese delegirane akte o utvrđivanju detaljnih pravila koja dopunjuju pravila iz članka 10. stavka 2., posebno onih koja se odnose na kriterije za ocjenjivanje jednakih uvjeta za obradu OEEO-a izvan EU-a.

Komisija je kao pripremu za takve delegirane akte provela studiju ( 4 ) s ciljem određivanja i uspoređivanja potencijalnih mogućnosti za ocjenjivanje i dokumentiranje jednakih uvjeta obrade te davanja preporuka o najboljoj mogućoj opciji / najboljim mogućim opcijama politike. U studiju je uključeno i savjetovanje s dionicima.

Nadalje, u vezi sa zahtjevom iz članka 8. stavka 5. Direktive o propisnoj obradi, Komisija je od europskih organizacija za normizaciju zatražila da razviju europske norme za obradu OEEO-a, uključujući oporabu, recikliranje i pripremu za ponovnu uporabu, u kojima će se odražavati vrhunski standardi u tom području ( 5 ). Očekuje se da će se tim normama relevantnim subjektima u EU-u pomoći u ispunjavanju zahtjeva iz Direktive OEEO, a subjektima izvan EU-a u pružanju dokaza da se obrada OEEO-a odvija u uvjetima koji su istovjetni onima koji se primjenjuju u EU-u. Te norme trenutačno se razvijaju u Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju te se očekuje da će biti dovršene do kraja 2017.

Na temelju provedene analize te uzimajući u obzir rad na razvoju europskih normi za obradu OEEO-a koji je u tijeku, Komisija je provela savjetovanja sa stručnom skupinom za delegirane akte na temelju Direktive, o čemu su Vijeće i Parlament obaviješteni. Nakon savjetovanja smatralo se nužnim pričekati završetak izrade normi za obradu OEEO-a, s obzirom na vezu između normi i definicije kriterija za ocjenjivanje jednakih uvjeta za obradu OEEO-a izvezenih iz EU-a.

Stoga Komisija tijekom razdoblja koje je obuhvaćeno ovim izvješćem nije mogla donijeti delegirane akte iz članka 10. stavka 3., iako je u kontekstu politika EU-a u pogledu okoliša, sirovina i kružnog gospodarstva to i dalje prioritet.

3.4. Prilagođavanje članka 16. stavka 5. te priloga IV., VII., VIII. i IX. znanstvenom i tehničkom napretku, kako je predviđeno člankom 19.

Članak 16. stavak 5. Direktive OEEO odnosi se na obvezu država članica o izvješćivanju. Prilog IV. odnosi se na nepotpuni popis EEO-a koji potpada pod kategorije EEO-a; Prilog VII. odnosi se na selektivnu obradu za materijale i komponente OEEO-a; u Prilogu VIII. utvrđuju se tehnički zahtjevi za mjesta za skladištenje i obradu OEEO-a, a u Prilogu IX. predstavljen je znak za označivanje EEO-a.

Tijekom razdoblja koje je obuhvaćeno ovim izvješćem nije se pružila prilika za prilagođavanje članka 16. stavka 5. te prethodno spomenutih priloga znanstvenom i tehničkom napretku pa Komisija nije donijela nikakve relevantne delegirane akte, iako ta mogućnost i dalje postoji.

Komisija je kao dio Paketa o kružnom gospodarstvu predložila ( 6 ) izmjenu članka 16. stavka 5. kako bi se pojednostavnile obveze izvješćivanja za države članice te poboljšala kvaliteta podataka.

4. ZAKLJUČAK

U proteklih pet godina Komisija nije izvršavala delegirane ovlasti koje su joj dodijeljene na temelju Direktive 2012/19/EU zbog razloga opisanih u ovom izvješću. To bi iz navedenih razloga mogla učiniti u budućnosti.

Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da prime ovo izvješće na znanje.

(1)

 SL L 197, 24.7.2012., str. 38.

(2)

 Bugarska, Češka, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija.

(3)

 „Studija o stopama prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme”:  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

 Studija na temu „Jednaki uvjeti za postupke recikliranja otpadne električne i elektroničke opreme (OEOO) koji se odvijaju izvan Europske unije” http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf

(5)

Mandat M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf

(6)

 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (COM(2015) 593 final).

Top