Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0818

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

COM/2016/0818 final - 2016/0411 (COD)

Bruxelles, 21.12.2016.

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Cilj je ovog prijedloga osigurati pravnu usklađenost Uredbe (EZ) br. 1008/2008 1 s međunarodnim sporazumom.

Člankom 13. Uredbe 1008/2008 utvrđuju se uvjeti pod kojima se dopuštaju dogovori o zakupu zrakoplova registriranih u trećim zemljama, posebno u slučaju zakupa zrakoplova s posadom. Te su mogućnosti izvanredne okolnosti kao što je nedostatak primjerenih zrakoplova na tržištu Zajednice te bi ih trebalo strogo vremenski ograničiti i trebali bi biti ispunjeni sigurnosni standardi jednaki sigurnosnim propisima iz zakonodavstva Zajednice i nacionalnog zakonodavstva.

Sporazum o zračnom prijevozu (SZP) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), s druge strane, („Sporazum o zračnom prijevozu između EU-a i SAD-a”) potpisan je 25. i 30. travnja 2007. 2 i izmijenjen Protokolom od 24. lipnja 2010 3 . SZP se privremeno primjenjuje od 30. ožujka 2008. Protokol o izmjeni privremeno se primjenjuje od 24. lipnja 2010.

SZP-om se predviđa otvoren režim zakupa zrakoplova s posadom među strankama. Kako bi se zračnim prijevoznicima osigurale veća jasnoća i sigurnost, Komisija je Vijeću preporučila da joj odobri da sa SAD-om pregovara o posebnom sporazumu o zakupu zrakoplova s posadom u cilju ukidanja vremenskih ograničenja.

Cilj je ovog prijedloga prilagoditi uredbu EU-a u skladu s tim. Područje primjene te izmjene stoga je vrlo ograničeno te će se odnositi samo na članak 13. stavak 3. točku (b) Uredbe (EZ) br. 1008/2008. Ostale odredbe članka 13. (npr. o sigurnosnim standardima i pravima nadležnog tijela) neće se mijenjati.

Odstupanje od primjene ograničenja kratkoročno bi se odobrilo SAD-u, koji bi bio prva treća zemlja s kojom EU ima sporazum o zakupu zrakoplova s posadom. Ostale treće zemlje mogu u budućnosti zatražiti slična odstupanja, ali svaki bi se takav zahtjev rješavao pojedinačno, a iznimke bi se odobravale samo ako su opravdane.

Svaki izravan ili neizravan učinak proizlazit će iz samih sporazuma o zakupu zrakoplova s posadom, a ne iz izmjene Uredbe.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Ova se inicijativa temelji na postojećim odredbama Unije u pogledu usluga zračnog prijevoza kako su trenutačno sadržane u Uredbi (EZ) br. 1008/2008. Bit će u skladu i s predviđenim sporazumom EU-a i SAD-a o zakupu zrakoplova s posadom i SZP-om između EU-a i SAD-a.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Ova je inicijativa u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima Komisije za razdoblje 2014. – 2019. s obzirom na promicanje „EU-a kao globalnog dionika” te „rasta i radnih mjesta”.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Prijedlog se temelji na članku 100. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji je pravna osnova za donošenje mjera Unije povezanih sa zračnim prometom.

     Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Izmjena Uredbe jedini je postojeći instrument dostupan za rješavanje ovog pitanja.

Proporcionalnost

Prijedlog je tehnička prilagodba zakonodavstva EU-a međunarodnom sporazumu. Izmjena je strogo ograničena na vremenska ograničenja povezana s odredbama o zakupu zrakoplova s posadom u predviđenom sporazumu o zakupu zrakoplova s posadom između EU-a i SAD-a.

Odabir instrumenta

Ovim se prijedlogom ne mijenja vrsta instrumenta upotrijebljena u prvotnoj uredbi.

3.REZULTATI EX-POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Ex-post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Nije primjenjivo

Savjetovanja s dionicima

Sve države članice i industrija (uključujući socijalne partnere) te Norveška i Island (koji su stranke SZP-a) aktivno su sudjelovali u analizi i procjeni predmeta. .

Tijekom tih savjetovanja bilo je jasno da će sporazum o zakupu zrakoplova s posadom pokrenuti izmjenu Uredbe 1008/2008.

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Ova je izmjena tehničke i horizontalne prirode te proizlazi iz međunarodnih sporazuma. Prikupljanje podataka radi ocjenjivanja njezina učinka provodi se u okviru zahtjeva za odobrenje pregovora s obzirom na sporazum između EU-a i treće zemlje.

Zasad je to prikupljanje pokrenuto samo predviđenim sporazumom EU-a i SAD-a o zakupu zrakoplova s posadom. Sažetak o prikupljanju i analizi podataka za taj sporazum uvršten je u povezani plan djelovanja i preporuku za odluku Vijeća.

Procjena učinka

Inicijativa ima vrlo konkretan cilj (tehničku prilagodbu koja proizlazi iz međunarodnog sporazuma) i ograničeno područje primjene (odstupanje od primjene vremenskih ograničenja za zakup zrakoplova s posadom). Kako je navedeno u planu djelovanja objavljenom 7. ožujka 2016., nije predložena provedba procjene učinka.

Svi učinci bit će rezultat samog sporazuma o zakupu zrakoplova s posadom, a ne izmjene uredbe.

Primjerenost propisa i pojednostavljivanje

Prijedlog je tehnička prilagodba uredbe EU-a kako bi se uskladila s odredbama uključenima u međunarodni sporazum.

Sveobuhvatna ocjena postojeće politike nije provedena jer se inicijativom ne predviđa opće smanjenje ograničenja za sve treće zemlje. Cilj bi ove inicijative bio stvoriti iznimku koja bi bila primjenjiva samo na SAD te bi se inicijativom izbjegla nedosljednost Uredbe s međunarodnim obvezama EU-a.

Temeljna prava

Nije primjenjivo

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlog nema utjecaj na proračun EU-a.

5.OSTALI DIJELOVI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Za predloženu uredbu nisu potrebne dodatne mjere provedbe.

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Cilj je prijedloga uvesti mogućnost odstupanja od uvjeta zakupa zrakoplova s posadom navedenih u članku 13. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1008/2008 sklapanjem međunarodnih sporazuma. Tako bi se omogućila veća fleksibilnost, utoliko što sklapanje takvih sporazuma donosi gospodarske i socijalne prednosti EU-u.

Predloženim se izmjenama u članak 13. stavak 3. točku (b) Uredbe, gdje su navedeni uvjeti za dopuštanje zakupa zrakoplova s posadom (izvanredne okolnosti, sezonske potrebe, operativne poteškoće), dodaje upućivanje na međunarodne sporazume.

Ostale odredbe članka 13. (npr. o sigurnosnim standardima i pravima nadležnog tijela) neće se mijenjati.

2016/0411 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora 4 ,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija 5 ,

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)Uredba (EZ) br. 1008/2008 u svojem članku 13. sadržava odredbe na temelju kojih se dopuštaju dogovori o zakupu zrakoplova registriranih u trećim zemljama, posebno u slučaju zakupa zrakoplova s posadom.

(2)Ti se dogovori dopuštaju u izvanrednim okolnostima, kao što je nedostatak primjerenih zrakoplova na tržištu Unije, te bi ih trebalo strogo vremenski ograničiti i njima bi se trebali zadovoljiti sigurnosni standardi jednaki sigurnosnim propisima iz zakonodavstva Unije i nacionalnih zakonodavstava.

(3)Sporazum o zračnom prijevozu (SZP) između EU-a i Sjedinjenih Država potpisan je 2007. i izmijenjen Protokolom od 24. lipnja 2010. SZP odražava predanost obiju stranaka zajedničkom cilju daljnjeg uklanjanja prepreka pristupu na tržište kako bi se maksimalno povećale koristi za potrošače, zračne prijevoznike, radnike i zajednice s obje strane Atlantika.

(4)U skladu s tim, SZP-om se predviđa otvoren režim zakupa zrakoplova s posadom između stranaka. Relevantne odredbe iz članka 10. SZP-a omogućuju dogovore o zakupu zrakoplova s posadom za međunarodni zračni promet pod uvjetom da svi sudionici u takvim dogovorima imaju odgovarajuću nadležnost i ispunjavaju uvjete propisane zakonima i odredbama koje stranke inače primjenjuju.

(5)Relevantne promjene i dosadašnje rasprave u Zajedničkom odboru uspostavljenom na temelju SZP-a pokazale su da bi stranke imale koristi od posebnog sporazuma o zakupu zrakoplova s posadom kojim bi se dodatno precizirale relevantne odredbe SZP-a.

(6)Budući da taj sporazum uključuje ublažavanje postojećih vremenskih ograničenja, on će utjecati na članak 13. stavak 3. točku (b) Uredbe 1008/2008, gdje su vremenska ograničenja propisana za slučajeve kad prijevoznici iz Unije zakupljuju zrakoplov s posadom od prijevoznika iz trećih zemalja.

(7)Članak 13. stavak 3. točku (b) stoga treba izmijeniti kako bi se omogućilo ublažavanje vremenskih ograničenja za zakup zrakoplova s posadom koji se ugovara međunarodnim sporazumima koje Unija sklapa s trećim zemljama.

(8)Uredbu (EZ) br. 1008/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 13. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1008/2008 uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta i ako nije drugačije određeno međunarodnim sporazumom koji je sklopila Unija:”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu […] dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1)

   SL L 293, 31.10.2008., str. 3.

(2) Odluka Vijeća od 25. travnja 2007. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prometu između EU-a i SAD-a (2007/339/EZ), SL L 134, 25.5.2007., str. 4.
(3) SL L 223, 25.8.2010., str. 3.
(4) SL C , , str. .
(5) SL C , , str. .
Top