EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0627

Prijedlog međuinstitucijskog sporazuma o obveznom registru transparentnosti

COM/2016/0627 final

Bruxelles, 28.9.2016.

COM(2016) 627 final

Prijedlog

međuinstitucijskog sporazuma

o obveznom registru transparentnosti


EUROPSKI PARLAMENT, VIJEĆE EUROPSKE UNIJE I EUROPSKA KOMISIJA

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegov članak 295., i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM), a posebno njegov članak 106.a,

budući da:

(1) Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija („tri institucije”) održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegovim člankom 11. stavcima 1. i 2.

(2) Tom se otvorenošću omogućuje svim dionicima da iznesu svoja stajališta o odlukama koje mogu utjecati na njih i time učinkovito pridonesu bazi dokaza na kojima se temelje politički prijedlozi. Suradnjom s dionicima poboljšava se kvaliteta donošenja odluka otvaranjem kanala za dobivanje stajalištâ i stručnih mišljenja izvana.

(3) Tri institucije potvrđuju da su transparentnost i odgovornost ključne za održavanje povjerenja europskih građana u legitimnost političkih, zakonodavnih i administrativnih procesa u Uniji.

(4) Posebno je važna transparentnost zastupanja interesâ kako bi se građanima omogućilo praćenje aktivnosti i potencijalnog utjecaja zastupnikâ interesâ. Tri institucije smatraju da se takva transparentnost najbolje može zajamčiti kodeksom ponašanja koji sadržava pravila i načela koja se primjenjuju na zastupnike interesâ koji se upišu u registar transparentnosti, a time i prihvate kodeks.

(5) S obzirom na pozitivna iskustva koje su organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politika Europske unije imale s registrom transparentnosti utemeljenim sporazumom Europskog parlamenta i Europske komisije od 16. travnja 2014. 1 , tri institucije smatraju da taj sporazum treba proširiti na odgovarajući način.

(6) Tri institucije prepoznaju potrebu uspostave obaveznog registra transparentnosti („registar”) tako što će neke vrste interakcija s njima uvjetovati prethodnim upisom u registar, čime će upis u registar postati de facto preduvjet za zastupanje interesâ, i time osigurati da se takvo predstavljanje odvija u skladu s pravilima i načelima kodeksa ponašanja.

(7) Tri institucije na ovaj način odgovaraju na potrebu da se što prije donese međuinstitucijski sporazum kojim će se utemeljiti obvezni registar u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o javnom pristupu dokumentima 2 .

(8) Radom registra neće se ugrožavati ovlasti bilo koje od triju institucija ili utjecati na njihove interne organizacijske ovlasti, ne dovodeći u pitanje sporazum koji će one sklopiti u pogledu načinâ svojeg doprinosa administrativnim i financijskim resursima tajništva registra.

(9) Tri institucije međusobno će iskreno surađivati u provedbi ovog sporazuma.

(10) Bilo koja od triju institucija može se baviti drugim politikama dobrog upravljanja i transparentnosti izvan okvira ovog sporazuma sve dok te politike nemaju utjecaj na provedbu i ciljeve ovog sporazuma.

(11) Sporazumom se neće dovoditi u pitanje ostvarivanje prava iz članka 11. stavka 4. UEU-a (Europska građanska inicijativa ) i članka 227. UFEU-a (pravo na predstavku Europskom parlamentu),

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Svrha i područje primjene međuinstitucijskog sporazuma

Ovim se međuinstitucijskim sporazumom uspostavlja okvir za transparentnu i etičku interakciju između zastupnikâ interesâ koji sudjeluju u aktivnostima obuhvaćenima ovim sporazumom i bilo koje od triju institucija.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog međuinstitucijskog sporazuma primjenjuju se sljedeće definicije:

a) „zastupnici interesâ” znači fizičke ili pravne osobe ili njihove službene/neslužbene skupine, udruženja ili mreže, koje sudjeluju u aktivnostima obuhvaćenima ovim sporazumom;

b) „podnositelj zahtjeva” odnosi se na zastupnika interesâ koji podnosi zahtjev za upis u registar;

c) „registrirani subjekt” odnosi se na zastupnika interesâ koji je već upisan u registar;

d) „klijent” znači zastupnik interesâ koji je zadužio posrednika da zastupa klijentove interese kod bilo koje od triju institucija;

e) „posrednik” znači zastupnik interesâ koji zastupa klijentove interese kod bilo koje od triju institucija;

f) „odnos između klijenta i posrednika” znači svaki ugovorni odnos između klijenta i jednog ili više (pod)davatelja usluga u pogledu pružanja predmetne aktivnosti;

g) „dužnosnici” se odnosi na sve kategorije osoblja bilo koje od triju institucija.

Članak 3.

Aktivnosti koje jesu i koje nisu obuhvaćene međuinstitucijskim sporazumom

1. Ovaj se sporazum primjenjuje na aktivnosti koje promiču određene interese interakcijom s bilo kojom od triju institucija potpisnica, njihovim članovima ili dužnosnicima, u cilju utjecanja na oblikovanje ili provedbu politika ili zakonodavstva ili procesa donošenja odluka u tim institucijama, osim ako se primjenjuje iznimka iz članka 4. stavka 2.

2. Aktivnosti koje se ne smatraju aktivnostima u smislu stavka 1. jesu sljedeće:

a) Pružanje pravnih i ostalih profesionalnih savjeta u kontekstu odnosa između klijenta i posrednika ako:

   se sastoji od zastupanja u okviru postupka mirenja ili posredovanja kojim se želi izbjeći spor pred sudskim ili upravnim tijelom;

   se sastoji od savjeta koji se daju klijentima kako bi im se pomoglo da osiguraju usklađenost svojih aktivnosti s postojećim pravnim okvirom; ili

   se odnosi na zastupanje klijenata i osiguravanje njihovih temeljnih ili postupovnih prava poput prava na saslušanje, temeljnog prava klijenta na pošteno suđenje, uključujući pravo na obranu u upravnom postupku, kao što su aktivnosti koje provode odvjetnici ili drugi stručnjaci koji u tome sudjeluju.

b) Podnesci uloženi u svojstvu stranke ili treće strane u okviru pravnog ili upravnog postupka uspostavljenog zakonodavstvom EU-a ili međunarodnim zakonodavstvom primjenjivim na Uniju te podnesci na temelju ugovornog odnosa s institucijom ili na temelju sporazuma o potporama koje se financiraju iz fondova EU-a.

c) Aktivnosti socijalnih partnera u svojstvu sudionikâ u socijalnom dijalogu na temelju članka 152. UFEU-a.

d) Podnesci uloženi kao odgovor na izravne i posebne zahtjeve bilo koje od triju institucija, njihovih članova ili dužnosnika, kao što su zahtjevi za činjenice, podatke ili stručno mišljenje.

e) Obraćanje građana, isključivo u svojstvu privatnih osoba, bilo kojoj od triju institucija.

Članak 4.

Tijela koja nisu obuhvaćena međuinstitucijskim sporazumom

1. Od upisa u registar izuzimaju se političke stranke. No, nijedna organizacija koju su one osnovale ili koja uživa njihovu potporu, a sudjeluje u aktivnostima obuhvaćenima sporazumom, ne izuzima se od upisa u registar.

2. Od upisa u registar izuzimaju se crkve i vjerske udruge ili zajednice te filozofske i nekonfesionalne organizacije predviđene člankom 17. UFEU-a. No, predstavništva, pravni subjekti, uredi i mreže koji su osnovani da bi u odnosima s institucijama EU-a zastupali crkve, vjerske zajednice ili filozofske i nekonfesionalne organizacije te njihove udruge ne izuzimaju se od upisa u registar.

3. Od upisa u registar izuzimaju se javna tijela država članica (uključujući stalna predstavništva i veleposlanstva) na nacionalnoj i podnacionalnoj razini te sva udruženja javnih tijela na europskoj, nacionalnoj ili podnacionalnoj razini pod uvjetom da djeluju isključivo u korist odgovarajućih javnih tijela.

4. Od upisa u registar izuzimaju se javna tijela trećih zemalja (uključujući diplomatske misije i veleposlanstva).

5. Od upisa u registar izuzimaju se međuvladine organizacije, uključujući agencije i tijela koji iz njih proizlaze.

Članak 5.

Interakcije koje se uvjetuju upisom u registar

1. Tri su institucije suglasne oko toga da prethodnim upisom zastupnikâ interesâ u registar uvjetuju sljedeće vrste interakcija:

U Europskom parlamentu

Pristup zgradama Parlamenta: prihvatljivost osoba koje predstavljaju zastupnike interesâ ili rade za njih u pogledu podnošenja zahtjevâ za dugoročne propusnice za prostore Europskog parlamenta;

Javna saslušanja pred odborima: mogućnost da zastupnici interesâ budu pozvani da u svojstvu gosta govore na saslušanju pred odborom, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. stavka 2. točke (b);

Pokroviteljstvo: odobravanje pokroviteljstva nad događanjima u organizaciji zastupnikâ interesâ;

Sastanci: sastanci između zastupnikâ interesâ i zastupnikâ Europskog parlamenta („zastupnici”), glavnog tajnika, glavnih direktora te glavnih tajnika klubova zastupnikâ;

Događanja: odobravanje domaćinstva događanjima u prostorima Europskog parlamenta koje organiziraju zastupnici interesâ;

Obavijesti: automatsko slanje poruka o aktivnostima Europskog parlamenta zastupnicima interesâ.

U Vijeću Europske unije

Sastanci: sastanci između zastupnikâ interesâ i veleposlanika države članice koja predsjeda ili treba preuzeti predsjedanje Vijećem EU-a te njihovih zamjenika u Odboru stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije, glavnog tajnika Vijeća i glavnih direktora;

Obavijesti: automatsko slanje poruka o aktivnostima Vijeća zastupnicima interesâ.

U Europskoj komisiji

Sastanci: sastanci između zastupnikâ interesâ i članova Komisije, članova njihovih kabineta i glavnih direktora;

Stručne skupine: imenovanje određenih tipova članova stručnih skupina 3 ;

Javne rasprave: automatsko slanje upozorenjâ o javnim raspravama Komisije zastupnicima interesâ; Komisija će razlikovati prijavljene od neprijavljenih subjekata tako što će njihove priloge objavljivati odvojeno;

Pokroviteljstvo: odobravanje pokroviteljstva nad događanjima u organizaciji zastupnikâ interesâ;

Popisi za slanje poruka e-pošte: slanje upozorenjâ o određenim aktivnostima Komisije zastupnicima interesâ s pomoću popisa za slanje poruka e-pošte.

2. Svaka od triju institucija poduzima potrebne interne mjere u cilju provedbe vrsta uvjetovanosti iz stavka 1.

3. Svaka institucija može odlučiti uvjetovati druge vrste interakcije prethodnim upisom u registar ako se tim dodatnim vrstama uvjetovanosti želi dodatno ojačati postojeći okvir.

4. Vrste uvjetovanosti iz stavaka 1. i 3. objavljuju se na za to predviđenoj internetskoj stranici registra.

Članak 6.

Prihvatljivost podnositeljâ zahtjeva i njihov upis u registar

1. Pri podnošenju zahtjeva za upis u registar podnositelji moraju dokazati svoju prihvatljivost u pogledu obavljanja aktivnosti obuhvaćenih ovim sporazumom.

2. U tom smislu podnositelji moraju dostaviti informacije navedene u Prilogu II. i složiti se s time da te informacije budu javno dostupne.

3. Od podnositelja se može zatražiti da prilože popratne dokumente kojima će potkrijepiti svoju prihvatljivost i točnost dostavljenih podataka.

4. Podnositelji zahtjeva upisuju se u registar kao registrirani subjekti nakon što se utvrdi njihova prihvatljivost i ocijeni da su pri upisu u registar zadovoljene odredbe Priloga II. u pogledu podataka koji se moraju dostaviti.

Članak 7.

Kodeks ponašanja koji se primjenjuje na registrirane subjekte i njegova provedba

1. Pravila i načela koje registrirani subjekti moraju poštovati utvrđena su kodeksom ponašanja priloženom ovom sporazumu (Prilog III.). Upisom u registar registrirani subjekti daju suglasnost da će poštovati ta pravila i načela.

2. Kako je predviđeno kodeksom ponašanja, nepridržavanje njegovih odredaba može podlijegati istragama i mjerama utvrđenima postupcima iz Priloga IV. ovom sporazumu.

Istrage se mogu provoditi na temelju dobivenih pritužbi ili na inicijativu samog tajništva.

Tri institucije poduzimaju potrebne interne mjere kako bi primijenile bilo koju mjeru uvedenu u skladu s Prilogom IV.

3. Kako je predviđeno kodeksom ponašanja, registrirani subjekti posebno:

na zahtjev daju na uvid dokumente ili bilo koje druge popratne materijale kojima se dokazuje da su dostavljeni podaci točni;

pristaju na iskrenu i konstruktivnu suradnju u pogledu zahtjevâ za pojašnjenje ili ažuriranje;

prihvaćaju da mogu podlijegati istražnim postupcima i, prema potrebi, mjerama iz Priloga IV.

Članak 8.

Upravni odbor registra

1. Upravni odbor registra čine glavni tajnici triju institucija.

2. Upravni odbor:

   nadgleda ukupnu provedbu ovog sporazuma od strane tajništva i izdaje opće upute u tom smislu;

   odobrava poslovnik tajništva;

   odobrava izdavanje smjernica iz članka 9. stavka 4.;

   ispituje i odlučuje o obrazloženim zahtjevima za reviziju odluka tajništva koje su dostavili registrirani subjekti, kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovom sporazumu;

       prihvaća obavijesti o dobrovoljnom sudjelovanju na temelju članaka 12. i 13. sporazuma.

3. Upravni odbor odlučuje konsenzusom.

4. Upravni odbor može donijeti poslovnik o načinima izvršavanja svojih nadležnosti.

Članak 9.

Tajništvo registra

1. Tajništvo je zajednička operativna struktura koja se sastoji od koordinatora i članova tajništva, a odgovara izravno upravnom odboru.

2. Aktivnosti tajništva koordinira dužnosnik u glavnom tajništvu Europske komisije („koordinator”). Članovi tajništva članovi su osoblja Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije koje su u tajništvo uputile njihove institucije.

Koordinator preuzima cjelokupnu odgovornost za rad tajništva i nadgleda svakodnevno poslovanje.

3. Glavne zadaće tajništva jesu:

   izrada nacrta poslovnika tajništva, koji odobrava upravni odbor;

   izvješćivanje upravnog odbora o ukupnoj provedbi ovog sporazuma;

   praćenje sadržaja registra, pri čemu, u cilju postizanja optimalne razine kvalitete podataka u registru, osigurava da u registar budu upisani samo prihvatljivi podnositelji zahtjeva, uz pretpostavku da su za točnost podataka u konačnici odgovorni registrirani subjekti koji su ih dostavili;

   pružanje korisničke podrške registriranim subjektima, trima institucijama i svim subjektima koji sudjeluju na dobrovoljnoj osnovi na temelju članaka 12. i 13.;

   vođenje istraga, uklanjanje upisâ u registar i donošenje mjera u skladu s Prilogom IV. ovom sporazumu;

   organizacija aktivnosti za podizanje svijesti;

   izrada godišnjeg izvješća za prethodnu kalendarsku godinu;

   osiguravanje razvoja i održavanja internetskih stranica registra i elektroničkog obrasca za upis u registar te drugih povezanih informatičkih resursa;

       razmjena primjerâ dobre prakse i iskustava u području transparentnosti zastupanja interesâ sa sličnim tijelima;

   izvođenje svih ostalih aktivnosti potrebnih za provedbu ovog sporazuma.

4. Tajništvo može upravnom odboru na odobrenje predložiti smjernice za registrirane subjekte kako bi se osigurala dosljedna primjena članaka 2. do 6. (definicije, aktivnosti, tijela koja nisu obuhvaćena, interakcije uvjetovane upisom u registar, prihvatljivost i upis u registar podnositeljâ zahtjevâ) i prilogâ ovom sporazumu.

Članak 10.

Odluka

Tri institucije uspostavljaju tajništvo i upravni odbor zasebnom odlukom, koju tri institucije zajednički donose prije stupanja na snagu ovog sporazuma.

Članak 11.

Resursi

1. Tri institucije osiguravaju da tajništvo ima na raspolaganju ljudske, administrativne i financijske resurse potrebne za pravilnu provedbu njegovih zadaća.

2. Tri institucije osiguravaju tajništvu potrebne ljudske resurse, pri čemu Europski parlament i Vijeće Europske unije ustupaju osoblje Komisiji u skladu s člancima 37.a i 38. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica.

3. Tri institucije podjednako pridonose funkcioniranju tajništva i registra. Sklapaju zasebni sporazum s pojedinostima dogovora o tome kako će pridonositi administrativnim i financijskim resursima tajništva.

Članak 12.

Dobrovoljno sudjelovanje drugih institucija, tijela, ureda i agencija EU-a

1. Druge institucije, tijela, uredi i agencije EU-a potiču se da se i sami koriste okvirom uspostavljenim ovim sporazumom kao referentnim instrumentom za vlastite interakcije sa zastupnicima interesâ.

2. Druge institucije, tijela, uredi i agencije EU-a mogu dobrovoljno obavijestiti tajništvo da žele uvjetovati određene interakcije upisom u registar transparentnosti. U obavijesti su sadržane pojedinosti o predloženim vrstama interakcija i njihovim uvjetima.

3. Ako upravni odbor ocijeni da su predložene vrste interakcija u skladu s ciljevima registra, predmetne institucije, tijela, uredi i agencije EU-a mogu uvjetovati te vrste interakcija upisom u registar, pri čemu od tajništva dobivaju pomoć i korisničku podršku u zamjenu za proporcionalni doprinos za troškove rada tajništva i registra.

4. Prihvaćanjem obavijesti iz prethodnog stavka institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a koje su uputile obavijest ne dodjeljuje se status stranke u ovom međuinstitucijskom sporazumu.

5. Vrste uvjetovanosti prihvaćene u stavku 3. objavljuju se na internetskim stranicama registra.

Članak 13.

Dobrovoljno sudjelovanje stalnih predstavništava država članica pri EU-u

1. Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. ovog sporazuma, države članice mogu dobrovoljno obavijestiti tajništvo o tome da žele određene interakcije zastupnikâ interesâ sa svojim stalnim predstavništvima pri EU-u uvjetovati upisom u registar transparentnosti. U obavijesti su sadržane pojedinosti o predloženim vrstama interakcija i njihovim uvjetima.

2. Ako upravni odbor ocijeni da su predložene vrste interakcije u skladu s ciljevima registra, predmetno stalno predstavništvo smije uvjetovati te vrste interakcije prethodnim upisom u registar, pri čemu od tajništva dobiva pomoć i korisničku podršku u zamjenu za proporcionalni doprinos za troškove rada tajništva i registra.

3. Prihvaćanjem obavijesti iz prethodnog stavka državi članici koja je uputila obavijest ne dodjeljuje se status stranke u ovom međuinstitucijskom sporazumu.

4. Vrste uvjetovanosti prihvaćene u stavku 2. objavljuju se na internetskim stranicama registra.

Članak 14.

Završne i prijelazne odredbe

1. Ovaj međuinstitucijski sporazum obvezujuć je za institucije potpisnice.

2. Ovim se sporazumom zamjenjuje sporazum između Europskog parlamenta i Europske komisije od 16. travnja 2014., čiji učinci prestaju na dan početka primjene ovog sporazuma.

3. Ovaj sporazum stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [xx xx xxxx].

4. Zastupnici interesâ koji su već upisani na dan početka primjene ovog sporazuma u roku od šest mjeseci nakon toga datuma mijenjaju svoj upis u registar kako bi on zadovoljavao nove zahtjeve koji proizlaze iz ovog sporazuma.

5. Bilo kakva istraga nakon upozorenjâ i pritužaba pokrenuta u okviru sporazuma između Europskog parlamenta i Europske komisije od 16. travnja 2014. provodi se prema postupku iz tog sporazuma.

6. Ovaj sporazum podliježe preispitivanju četiri godine nakon stupanja na snagu.

Sastavljeno u [mjesto] [datum].

(1)

Sporazum Europskog parlamenta i Europske komisije o registru transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike EU-a (SL L 277, 19.9.2014., str. 11.)

(2)

 Rezolucija od 11. ožujka 2014. o javnom pristupu dokumentima (Pravilo 104 stavak 7. za godine 2011. – 2013.), tekst donesen P8_TA(2016)0202.

(3)

to se odnosi na osobe imenovane za zastupanje zajedničkog interesa dionika u određenom političkom

području, koji ne predstavljaju pojedinačnog dionika nego političko usmjerenje koje je zajedničko različitim dioničkim organizacijama („članovi tipa B”) i organizacijama u širem smislu, uključujući poduzeća, udruženja, nevladine organizacije, sindikate, sveučilišta, znanstvene institute, odvjetnička društva i pružatelje usluga savjetovanja („članovi tipa C”), kako je utvrđeno Odlukom Komisije C(2016) 3301 od 30. svibnja 2016.

Top

Bruxelles, 28.9.2016.

COM(2016) 627 final

PRILOZI

prijedlogu međuinstitucijskog sporazuma

o obveznom registru transparentnosti


PRILOG I.

KLASIFIKACIJA REGISTRIRANIH SUBJEKATA

Tajništvo primjenjuje i može izmijeniti klasifikaciju registriranih subjekata navedenu u nastavku.

Klasifikacija registriranih subjekata

I.

Pružatelji usluga savjetovanja, odvjetnička društva, samozaposleni savjetnici

a

Potkategorija

Pružatelji usluga savjetovanja

b

Potkategorija

Odvjetnička društva

c

Potkategorija

Samozaposleni savjetnici

II.

Poduzeća, trgovinska i strukovna udruženja, sindikati, stručna udruženja

a

Potkategorija

Poduzeća

b

Potkategorija

Trgovinska i strukovna udruženja

c

Potkategorija

Sindikati i stručna udruženja

d

Potkategorija

Subjekti koji organiziraju događaje

III.

Nevladine organizacije

a

Potkategorija

Nevladine organizacije, platforme, mreže, ad hoc koalicije, privremene strukture i druge slične organizacije.

IV.

Trustovi mozgova, istraživačke i akademske ustanove

a

Potkategorija

Trustovi mozgova i istraživačke ustanove

b

Potkategorija

Akademske ustanove

V.

Zastupnici interesâ koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim kategorijama

a

Potkategorija

Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice

b

Potkategorija

Ostali subjekti koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim kategorijamaPRILOG II.

PODACI KOJE DOSTAVLJAJU REGISTRIRANI SUBJEKTI

I. OPĆI PODACI

(a) naziv subjekta; adresa sjedišta i ureda u EU-u, ako se razlikuje od sjedišta; telefonski broj; adresa e-pošte 1 ; internetske stranice;

(b) ime i prezime osobe koja je pravno odgovorna za organizaciju i osobe zadužene za odnose s EU-om; ime i prezime osoba kojima je odobren pristup prostorima Europskog parlamenta 2 ;

(c) procjena ekvivalenta punog radnog vremena za sve osobe koje sudjeluju u aktivnostima obuhvaćenima registrom u skladu sa sljedećim postocima stalne aktivnosti: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % ili 100 %;

(d) ciljevi/ovlasti – područja interesa – aktivnosti obuhvaćene registrom – razina djelovanja (globalna, europska, nacionalna, regionalna);

(e) organizacije članice registriranog subjekta uključujući geografsko područje na kojem djeluju te članstvo registriranog subjekta u relevantnim mrežama i udruženjima obuhvaćenima registrom ili njegova povezanost s tim mrežama i udruženjima.

II. POSEBNI PODACI

A. Aktivnosti obuhvaćene registrom

Podaci o zakonodavnim prijedlozima, politikama ili inicijativama EU-a na koje se interakcije odnose.

B. Veze s institucijama EU-a

(a) članstvo u stručnim skupinama i drugim forumima i platformama koje podupire EU;

(b) članstvo u Europskom parlamentu ili sudjelovanje u njegovim međuklubovima ili forumima o gospodarskim djelatnostima.C. Financijski podaci o aktivnostima obuhvaćenima registrom

Svi su iznosi navedeni u EUR.

Troškovi

Svi registrirani subjekti koji promiču vlastite interese u odnosu na bilo koju od tri institucije navode procijenjeni iznos godišnjih troškova aktivnosti obuhvaćenih registrom, u skladu s tablicom u nastavku. Procijenjeni iznos godišnjih troškova odnosi se na godišnje poslovanje i zadnju zaključenu financijsku godinu od dana upisa u registar ili godišnjeg ažuriranja podataka upisanih u registar.

Godišnji troškovi aktivnosti obuhvaćenih registrom:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 000

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 000

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

> 10 000 000

Klijenti prijavljuju sve posrednike koji u njihovo ime obavljaju aktivnosti obuhvaćene registrom te trošak svakog pojedinačnog posrednika u skladu s tablicom u nastavku. Procijenjeni iznos godišnjih troškova odnosi se na godišnje poslovanje i zadnju zaključenu financijsku godinu od dana upisa u registar ili godišnjeg ažuriranja podataka upisanih u registar.

Godišnji troškovi zastupanja po posredniku:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

Svi postojeći posrednici koji nisu obuhvaćeni zadnjom zaključenom financijskom godinom prijavljuju se zasebno i poimence.

Prihodi

Posrednici prijavljuju godišnje prihode ostvarene od aktivnosti obuhvaćenih registrom u skladu s tablicom u nastavku. Ostvareni godišnji prihodi odnose se na godišnje poslovanje i zadnju zaključenu financijsku godinu od dana upisa u registar ili godišnjeg ažuriranja podataka upisanih u registar.

Prihodi od pojedinačnih klijenata za aktivnosti obuhvaćene registrom navode se u skladu sa sljedećom tablicom:

Godišnji ostvareni prihod po klijentu:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

> 1 000 000

Sustav registra automatski izračunava ukupni godišnji prihod ostvaren od aktivnosti obuhvaćenih registrom na temelju ukupnog iznosa procijenjenih prihoda ostvarenih po klijentu.

Posrednici prijavljuju sve klijente u čije se ime provode aktivnosti obuhvaćene registrom.

Svi postojeći klijenti koji nisu obuhvaćeni zadnjom zaključenom financijskom godinom prijavljuju se zasebno i poimence.

Posrednici koji djeluju u vlastitom interesu (a ne u ime svojih klijenata) prijavljuju to u obrascu za upis u registar i zasebno navode troškove tih aktivnosti u skladu s prethodnim odjeljkom o troškovima.

Svi registrirani subjekti, uključujući posrednike koji obavljaju aktivnosti obuhvaćene područjem primjene ovog sporazuma, prijavljuju iznos i izvor bespovratnih sredstava EU-a kojima pokrivaju troškove poslovanja.

Obveze u pogledu posebnih podataka

Subjekti zakonito registrirani kao „neprofitni” dostavljaju:

a)    ukupni proračun registriranog subjekta za zadnju zaključenu financijsku godinu;

b)    glavne izvore financiranja po kategorijama (na primjer, javno financiranje, doprinosi članova, bespovratna sredstva, donacije, itd.);

c)    iznos svakog doprinosa većeg od 10 % ukupnog proračuna, ako su iznosi doprinosa veći od 10 000 EUR te ime uplatitelja doprinosa.

Provedba

Tajništvo osigurava elektronički obrazac za upis u registar i smjernice za registrirane subjekte o financijskim podacima koji se moraju prijaviti u skladu s ovim Prilogom.

PRILOG III.

KODEKS PONAŠANJA

Tri institucije smatraju da bi se svi registrirani zastupnici interesâ koji s njima komuniciraju jednokratno ili češće trebali ponašati u skladu s ovim kodeksom ponašanja.

Registrirani subjekti prihvaćaju i poštuju pravila i načela navedena u nastavku. Registrirani subjekti posebno:

(a) u kontaktu s bilo kojom od tri institucije uvijek se identificiraju navodeći svoje ime, registarski broj, subjekta ili subjekte za koje rade ili koje zastupaju; prijavljuju interese i ciljeve koje promiču, navode klijente ili članove koje zastupaju i, prema potrebi, njihov registracijski broj;

(b) ne dobivaju niti pokušavaju dobiti informacije ili odluke na nepošten način, vršeći neprimjeren pritisak ili pribjegavajući neprimjerenom ponašanju;

(c) značenje upisa u registar ne predstavljaju lažno na način koji bi mogao dovesti u zabludu ili negativno utjecati na ugled registra niti koriste logotipove Unije ili bilo koje od tri institucije bez izričitog odobrenja;

(d) osiguravaju da su, prema njihovim saznanjima, podaci koje navode pri upisu u registar te oni koje kasnije dostavljaju u okviru svojih aktivnosti obuhvaćenih registrom potpuni, ažurirani i da ne dovode u zabludu; pristaju da ti podaci budu javni;

(e) ne prodaju primjerke dokumenata dobivenih od institucija trećim stranama;

(f) poštuju provedbu i primjenu svih pravila, kodeksâ i praksi dobrog upravljanja i transparentnosti koje su uspostavile tri institucije i koji su dostupni na internetskim stranicama registra te izbjegavaju bilo kakvo njihovo ometanje;

(g) zastupnike u Europskom parlamentu, članove Komisije ili članove osoblja bilo koje od tri institucije ne potiču na kršenje pravila i standarda ponašanja koji se na njih primjenjuju;

(h) u slučaju zapošljavanja bivših zastupnika u Europskom parlamentu, članova Komisije ili članova osoblja bilo koje od tri institucije poštuju njihovu obvezu poštovanja zahtjeva koji se odnose na povjerljivost i pravila koja se na njih primjenjuju nakon odlaska iz dotične institucije;

(i) ako su u odnosu klijenta i posrednika: i. osiguravaju upis u registar svih strana u tom odnosu te ii. kao klijenti ili posrednici omogućuju odgovarajuću objavu podataka o određenom odnosu u registru u skladu s Prilogom II. ovog međuinstitucijskog sporazuma;

(j) pristaju: i. na zahtjev tajništva dostaviti dokumente i sve druge popratne materijale kojima se potvrđuje njihova prihvatljivost i točnost dostavljenih podataka te ii. iskreno i konstruktivno surađivati s tajništvom;

(k) pristaju na pokretanje mogućih istražnih postupaka protiv njih i primjenu, ako je primjenjivo, mjera iz Priloga IV.;

(l) poduzimaju odgovarajuće korake kako bi osigurali da su njihovi zaposlenici koji sudjeluju u aktivnostima obuhvaćenima registrom obaviješteni o obvezama registriranih subjekata u skladu s ovim kodeksom ponašanja;

(m) obavješćuju sve osobe koje zastupaju u okviru aktivnosti obuhvaćenih međuinstitucijskim sporazumom o njihovim obvezama prema institucijama EU-a koje proizlaze iz kodeksa ponašanja;

(n) pristaju na to da će poštovati posebna pravila i režime pristupa i sigurnosti koje uspostave institucije potpisnice te da će izbjegavati bilo kakvo njihovo ometanje.PRILOG IV.

ISTRAGE I MJERE

1.Općenito

1.1.Ako sazna za moguću povredu odredbi kodeksa ponašanja, tajništvo može pokrenuti istragu.

1.2.Istraga se može pokrenuti na temelju primljene pritužbe ili na inicijativu tajništva.

1.3.Istraga je administrativni postupak u kojem sudjeluju tajništvo i registrirani subjekt.

1.4.Odredbe o istragama primjenjuju se na istrage pokrenute na temelju primljenih pritužbi i istrage pokrenute na vlastitu inicijativu.

2.Pritužbe i pokretanje istrage

2.1.Svaka fizička ili pravna osoba može podnijeti pritužbu tajništvu. Pritužbe se podnose u pisanom obliku. Dopuštena je pritužba:

a)u kojoj su navedeni identifikacijski podaci registriranog subjekta i jasan sadržaj pritužbe;

b)u kojoj su navedeni ime i podaci za kontakt podnositelja pritužbe;

c)koja je podnesena u roku od godinu dana od navodne povrede;

d)kojoj su priloženi odgovarajući dokazi o razumnoj vjerojatnosti povrede odredbi kodeksa ponašanja.

2.2.Tajništvo obavješćuje podnositelja pritužbe o dopuštenosti pritužbe. U slučaju nedopuštenih pritužbi tajništvo, ako je moguće, obavješćuje podnositelja pritužbe o načinu podnošenja dopuštene pritužbe.

2.3.Ne dovodeći u pitanje prethodne stavke, tajništvo može pokrenuti istragu na vlastitu inicijativu ako smatra da se u nedopuštenoj pritužbi navodi mogućnost postojanja dovoljno ozbiljne povrede odredbi kodeksa ponašanja.3.Zahtjevi za pojašnjenje

3.1.Ako sazna za moguću povredu odredbi kodeksa ponašanja koja bi mogla dovesti do istrage, tajništvo može, ako to smatra primjerenim i učinkovitim, dotičnom registriranom subjektu dostaviti zahtjev za pojašnjenje i otklanjanje moguće povrede.

3.2.Tajništvo određuje registriranom subjektu razuman rok za odgovor na zahtjev u pogledu činjeničnih okolnosti moguće povrede.

3.3.Ako registrirani subjekt odgovori na zadovoljavajući način i ako tajništvo smatra pitanje riješenim, ono može zaključiti zahtjev te o tome, ako je primjenjivo, obavijestiti podnositelja pritužbe.

3.4.Ako registrirani subjekt ne odgovori na zadovoljavajući način, tajništvo pokreće istragu kako je navedeno u odjeljku 5. ovog Priloga.

4.Istražne ovlasti

4.1.Tijekom istrage registrirani subjekt u potpunosti surađuje i odgovara na svaki zahtjev za dostavljanje informacija i dokumenata.

4.2.Registrirani subjekt tajništvu, na zahtjev, stavlja na raspolaganje dokumente bitne za istragu. Tajništvo može pregledati i/ili izraditi preslike tih dokumenata koji pripadaju registriranom subjektu.

4.3.Ako tajništvo pregleda dokumente, ono izrađuje izvješće koje sadržava informacije o činjenicama bitnima za istragu. Primjerak izvješća dostavlja se registriranom subjektu.

4.4.Tajništvo može saslušati dotičnog registriranog subjekta i/ili podnositelja pritužbe.

4.5.Registrirani subjekt i podnositelj pritužbe mogu naznačiti koji je dokument (ili njegovi dijelovi) i/ili informacije koje su dostavili na temelju prethodno navedenih odjeljaka 4.2. do 4.4. potrebno smatrati povjerljivima u smislu iznimaka iz članka 4. Uredbe br. 1049/2001.

5.Istrage

5.1.Kada pokreće istragu, tajništvo obavješćuje registriranog subjekta o sumnji na povredu određenih odredbi kodeksa ponašanja, razlozima za tu sumnju te svim bitnim popratnim dokazima.

Tajništvo u iznimnim i propisno opravdanim slučajevima može, dok čeka odluku predviđenu odjeljkom 9., ukloniti registraciju s javnih internetskih stranica registra kako bi se spriječilo narušavanje ugleda institucija Europske unije, registra ili trećih osoba. Tajništvo u tim slučajevima istovremeno obavješćuje registriranog subjekta o razlozima uklanjanja registracije i svim bitnim popratnim dokazima.

5.2.Registrirani subjekt dostavlja odgovor u roku od 20 radnih dana.

5.3.Tajništvo može donijeti odluku o produljenju roka za dostavu odgovora, ako je to opravdano objektivnim značajkama određene istrage.

5.4.Ako registrirani subjekt ne dostavi odgovor u navedenom roku, tajništvo može, ako to još nije učinjeno, ukloniti odgovarajuću registraciju s javnih internetskih stranica registra. Tajništvo može ponovno unijeti registraciju nakon što registrirani subjekt dostavi svoj odgovor.

5.5.Ako su tajništvu potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja, ono ih može zatražiti od registriranog subjekta u skladu s prethodno navedenim odjeljcima 5.1. do 5.3.

5.6.Podnositelj pritužbe obavješćuje se o pokretanju istrage.

6.Traženje rješenja

6.1.Tajništvo može, ako nakon provjere svih bitnih elemenata istrage stekne mišljenje da je registrirani subjekt povrijedio odredbe kodeksa ponašanja, potražiti rješenje koje smatra primjerenim za otklanjanje te povrede i/ili za ublažavanje njezinih budućih učinaka.

6.2.Ako dotični registrirani subjekt surađuje u smislu učinkovite primjene tog rješenja, istraga se zatvara. Tajništvo može odlučiti da na registriranog subjekta koji surađuje primijeni blažu mjeru ili zatvori istragu bez primjene ikakvih mjera.

6.3.Ako registrirani subjekt ne omogući učinkovitu provedbu rješenja, tajništvo može zatvoriti istragu i donijeti odluku na temelju podataka koji su mu na raspolaganju.

7.Odbijanje otvorene i konstruktivne suradnje s tajništvom

Ako tajništvo smatra da dotični registrirani subjekt ne surađuje otvoreno i konstruktivno u fazama istrage utvrđenima u prethodno navedenom odjeljku 5., tajništvo može, nakon što je registriranom subjektu pružilo mogućnost za očitovanje u pisanom obliku, zatvoriti istragu navođenjem zaključka o povredi točke (j) kodeksa ponašanja te primjenom mjera iz prethodno navedenog odjeljka 10. na temelju podataka koji su mu na raspolaganju.

8.Pravo na saslušanje

Registriranom subjektu omogućeno je očitovanje u pisanom obliku prije donošenja odluke o povredi kodeksa ponašanja.

9.Odluka

9.1.Tajništvo zatvara istragu obrazloženom odlukom. U odluci se navodi je li utvrđena povreda kodeksa ponašanja te, ako je primjenjivo, koja je mjera primijenjena.

9.2.Registrirani subjekti obavješćuju se o njihovu pravu na podnošenje zahtjeva za preispitivanje ili o pravnim sredstvima koji su im na raspolaganju.

9.3.Podnositelj pritužbe obavješćuje se o ishodu pritužbe.

10.Mjere

10.1.Utvrdi li povredu kodeksa ponašanja tajništvo može poduzeti sljedeće mjere:

(a)    formalno upozorenje registriranom subjektu uz navođenje povrijeđene odredbe kodeksa ponašanja;

(b) suspenzija jedne ili više vrsta interakcije koje su registriranom subjektu na raspolaganju na temelju članka 5. ovog međuinstitucijskog sporazuma u trajanju od 15 dana do jedne godine;

(c)    uklanjanje iz registra u trajanju od 15 dana do dvije godine.

10.2.Tajništvo pri odlučivanju o težini mjere uzima u obzir sve bitne okolnosti pojedinačnog slučaja u skladu s ciljevima koji se žele postići međuinstitucijskim sporazumom.

10.3.Registrirani subjekti kojima je suspendirana jedna ili više vrsta interakcije ne mogu se koristiti tim vrstama interakcije sve dok ne istekne razdoblje suspenzije i dok na zadovoljavajući način ne otklone razloge koji su doveli do suspenzije, koje god je razdoblje dulje.

10.4.Ponovna registracija moguća je tek nakon isteka razdoblja uklanjanja registracije i nakon što registrirani subjekt na zadovoljavajući način otkloni razloge koji su doveli do uklanjanja registracije.

10.5.Podnositelj pritužbe obavješćuje se o konačnom ishodu pritužbe te, ako je primjenjivo, o mjerama iz odjeljka 10.1. koje su poduzete protiv registriranog subjekta.

11.Preispitivanje

11.1.Registrirani subjekti protiv kojih su poduzete mjere iz odjeljka 10.1. mogu podnijeti obrazloženi zahtjev za preispitivanje odluke tajništva. Po završetku postupka preispitivanja registrirani subjekti stječu pravo na upotrebu pravnih sredstava predviđenih u odjeljku 12. ovog Priloga.

11.2.Zahtjev za preispitivanje dostavlja se upravnom odboru u roku od 15 radnih dana od primitka obavijesti o mjeri.

11.3.Upravni odbor ispituje zahtjeve za preispitivanje.

11.4.Zahtjev za preispitivanje ne odgađa provedbu mjere, osim ako upravni odbor ne odluči drukčije na temelju obrazloženog zahtjeva za preispitivanje.

11.5.Upravni odbor obavješćuje registriranog subjekta o ishodu postupka preispitivanja u roku od 20 radnih dana. Izostanak odgovora u tom roku smatra se prešutnim odbijanjem zahtjeva za preispitivanje.

11.6.Registrirani subjekti koji su nezadovoljni ishodom postupka preispitivanja mogu upotrijebiti pravna sredstva iz odjeljka 12.

12.Pravna sredstva

Registrirani subjekti koji su nezadovoljni odlukom upravnog odbora mogu pokrenuti postupak na Sudu Europske unije ili podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u skladu s člancima 263. i 228. UFEU-a.

(1)

Dostavljena adresa e-pošte neće biti objavljena.

(2)

Registrirani subjekti mogu zatražiti odobrenje pristupa prostorima Europskog parlamenta na kraju postupka upisivanja. Imena i prezimena osoba koje dobiju propusnice za pristup prostorima Europskog parlamenta unose se u registar. Upisom u registar ne stječe se automatski pravo na tu propusnicu.

Top