Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0031

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

COM/2016/031 final - 2016/014 (COD)

Bruxelles, 27.1.2016.

COM(2016) 31 final

2016/0014(COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

(Tekst značajan za EGP)

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

1.1.Razlozi i ciljevi prijedloga

Pravnim okvirom za homologaciju automobilskih proizvoda obuhvaćene su tri kategorije vozila: motorna vozila i njihove prikolice, motocikli i traktori. Cilj je prijedloga revidirati pravni okvir za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica. Pravni okvir za ostale dvije kategorije vozila već je znatno revidiran 2013. godine.

Zahtjevi za homologaciju koji se odnose na motorna vozila i njihove prikolice trenutačno su utvrđeni Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća („Okvirna direktiva”) 1 . Tim se okvirom želi olakšati slobodno kretanje motornih vozila i prikolica na unutarnjem tržištu utvrđivanjem usklađenih zahtjeva koji su osmišljeni u cilju ostvarenja zajedničkih ekoloških i sigurnosnih ciljeva. Direktivom 2007/46/EZ obuhvaćeni su motorna vozila za prijevoz putnika (kategorija M) i robe (kategorija N) i njihove prikolice (kategorija O) te njihovi sustavi i sastavni dijelovi. Njome se osigurava okvir zasebnih regulatornih akata kojima se utvrđuju sigurnosni i ekološki zahtjevi. Tim se regulatornim aktima uređuje mnoštvo detaljnih tehničkih zahtjeva koji se odnose na različite tipove vozila, sustava i sastavnih dijelova.

U 2013. provedena je sveobuhvatna provjera prikladnosti okvira EU-a za homologaciju motornih vozila, na što se Komisija među ostalim obvezala u svojem Akcijskom planu CARS2020 za snažnu, konkurentnu i održivu europsku automobilsku industriju 2 . Provjerom se potvrdilo da je pravni okvir EU-a za homologaciju primjeren za ostvarenje glavnih ciljeva usklađivanja, učinkovitog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i poštenog tržišnog natjecanja. Međutim, pokazalo se i da je učinkovitost okvira smanjena zbog razlika među državama članicama u tumačenju zahtjeva i strogosti njihove primjene. Stoga je u radnom dokumentu službi Komisije o toj provjeri prikladnosti potvrđeno da ima prostora za poboljšanje i prije svega izdvojeno preispitivanje Direktive 2007/46/EZ, s potrebom usredotočavanja na sljedeće aspekte:

uvođenje odredaba o nadzoru tržišta radi dopunjavanja zahtjeva za homologaciju,

pojašnjenje postupaka za opoziv i zaštitnih postupaka te uvjeta za dodjelu proširenja za homologacije postojećih tipova vozila,

bolje izvršavanje okvira za homologaciju usklađivanjem i poboljšanjem postupaka homologacije i provjere sukladnosti proizvodnje koje primjenjuju nadležna tijela i tehničke službe država članica,

pojašnjenje uloga i odgovornosti gospodarskih subjekata u dobavnom lancu i nadležnih tijela i stranaka koji sudjeluju u izvršenju okvira i

veća prikladnost programa alternativne homologacije (nacionalne male serije i pojedinačne homologacije) i postupka višestupanjske homologacije kako bi se osigurala primjerena fleksibilnost za tržišne niše i mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), pritom ne narušavajući ravnopravne uvjete za sudionike.

Iako je provjerom prikladnosti potvrđeno da postojeći regulatorni okvir pomaže u postizanju ciljeva politike, na meti je oštre kritike nakon što se otkrilo da je njemački proizvođač (VW) već nekoliko godina pomoću softvera manipulirao vrijednostima emisija svojih vozila. U roku od tjedan dana nakon izbijanja tog skandala Komisija je najavila da će poboljšati sustav za homologaciju, posebno tako da osigura postojanje odgovarajućih mehanizama nadzora kojima bi se jamčila ispravna i usklađena primjena postupaka za homologaciju. Na unutarnjem tržištu s 28 država članica, u sektoru u kojem je prisutan stalan tehnološki i znanstveni napredak, postojanje znatnih razlika u tumačenju i primjeni pravila ugrožava djelotvornost sustava, a time i glavnih ciljeva politike kojoj je svrha jamčenje sigurnosti i zaštite zdravlja građana te zaštite okoliša. Nakon tog skandala mnogi su dionici otvoreno zatražili takvu reviziju.

Ovom se revizijom nastoji riješiti takve probleme i vratiti povjerenje građana u sposobnost regulatornog sustava da osigura odgovarajuću razinu zaštite zdravlja i okoliša.

1.2.Postojeće odredbe u području obuhvaćenom prijedlogom

Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila,

Uredba (EZ) br. 765/2008 o akreditaciji i nadzoru tržišta koja sadržava pravila za europsku politiku o akreditaciji 3 (provjera osposobljenosti laboratorija i tijela za potvrđivanje / inspekcijski nadzor koji izdaju certifikate u EU-u) i politiku u području nadzora tržišta i kontrole proizvoda iz trećih zemalja (za sigurne proizvode bez obzira na podrijetlo),

Odluka br. 768/2008/EZ o uspostavi zajedničkog okvira za stavljanje proizvoda na tržište 4 koja sadržava standardne odredbe koje se trebaju upotrebljavati u zakonodavstvu EU-a o unutarnjem tržištu koje se odnosi na proizvode (npr. definicije, obveze gospodarskih subjekata, zaštitna odredba itd.).

2.REZULTATI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM STRANAMA I PROCJENE UČINKA

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje 2010. 5 kako bi prikupila mišljenja zainteresiranih stranaka o svojoj namjeri revidiranja okvirne direktive. Cilj tog javnog savjetovanja bio je provjeriti hoće li se radom u područjima za koja su službe Komisije utvrdile da imaju potencijal za poboljšanje provedbe zakonodavstva EU-a o homologaciji motornih vozila osigurati odgovarajući okvir i fokus za predviđeno preispitivanje Okvirne direktive 2007/46/EZ.

Zaprimljeno je 40 relevantnih odgovora iz kojih se općenito mogla iščitati snažna potpora ciljevima inicijative. Iako je 74 % ispitanika bilo složno da je trenutačni okvir za homologaciju već prilično kvalitetan, 57,6 % smatralo je da bi se bez obzira na to moglo učiniti više kako bi se naglasilo i ispravno usmjerilo pravnu primjenu načela nadzora tržišta, 47 % ispitanika izjavilo je da postojeće odredbe o nadzoru tržišta nisu učinkovite, dok je samo njih 2,9 % smatralo da su odredbe učinkovite. Ti rezultati jasno pokazuju da dionici smatraju da je moguće i da bi trebalo učiniti više kako bi se ex-ante kontrole iz okvira za homologaciju dopunile ex-post odredbama o nadzoru tržišta.

Službe Komisije naručile su i više vanjskih studija radi njihova uključenja u postupak procjene učinka. Studija o ex-post evaluaciji 6 okvirne direktive provedena je u prvoj polovici 2011., a studija o procjeni učinka 7 u drugoj polovici 2011. Potonjom je studijom procijenjen učinak mogućnosti koje su osmišljene za svaku od potreba koje su utvrdile službe Komisije, a za koje se u javnom savjetovanju pokazalo da su bitne. Na temelju rezultata javnog savjetovanja i studije o procjeni učinka utvrđena je kombinacija opcija politike kojoj se daje prednost kad je riječ o ispunjavanju navedenih potreba.

U okviru pilot-projekta provjere prikladnosti dodatno se u razdoblju 2012. – 2013. radilo na pripremi procjene učinka i preispitivanju Okvirne direktive. U tu je svrhu ugovorena studija koja je dovršena u ožujku 2013. Radni dokument službi Komisije o rezultatima pilot-projekta provjere prikladnosti objavljen je u studenome 2013. 8 i u njemu su navedeni prioriteti za predviđenu reviziju Direktive 2007/46/EZ (vidjeti prethodno navedenu točku 1.1.).

Dionici su bili na visokoj razini uključeni u postupak u okviru skupine na visokoj razini CARS 21, čime su dobivene brojne preporuke koje se odnose na okvir za homologaciju koje je Komisija uključila u svoj Akcijski plan CARS 2020 koji je donesen u studenome 2012.

Naposljetku, a u skladu s obvezama koje je Europska komisija preuzela u svojem Akcijskom planu CARS 2020, u drugoj polovici 2013. provedena je studija o provjeri konkurentnosti kojom su dopunjene prethodno navedene aktivnosti. U okviru te studije razmotrena je potreba za mjerama ublažavanja za MSP-ove, iz čega se pokazalo da se zadržanom kombinacijom opcija politike ne bi utjecalo na MSP-ove koji posluju u predmetnom sektoru u toj mjeri da bi za njih bile potrebne mjere ublažavanja.

Osim toga, na sastancima Tehničkog odbora za motorna vozila (TCMV) i Stručne skupine homologacijskih tijela (TAAEG) održavale su se posebne razmjene s nadležnim tijelima država članica tijekom cijelog postupka procjene učinka. S industrijskim udruženjima i udrugama korisnika razmjenjivana su mišljenja u okviru Radne skupine za motorna vozila (MVWG). Sa svim zainteresiranim dionicima savjetovali su se i izvoditelji vanjske studije radi prikupljanja podataka i mišljenja.

Nakon otkrivanja skandala s emisijama VW-a, Europski parlament donio je 5. listopada 2015. Rezoluciju o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru kojom se poziva Komisija da znatno poboljša sadašnji EU-ov režim homologacije, posebno u odnosu na nadzor tržišta, koordinaciju i praćenje vozila koja se prodaju u Uniji.

3.PRAVNI ELEMENTI PRIJEDLOGA

3.1.Pravna osnova

Pravna je osnova prijedloga članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

3.2.Načelo supsidijarnosti

Okvirnim zakonodavstvom o homologaciji motornih vozila pridonosi se ostvarenju unutarnjeg tržišta robe. Ovim se prijedlogom predviđa povećanje učinkovitosti provedbe i izvršenja ovog zakonodavstva kao dio sveobuhvatnog cilja politike za produbljivanje strategije o unutarnjem tržištu.

Iako su za provedbu zakonodavstva na svojim državnim područjima nadležne države članice, osiguravanje usklađenog i koordiniranog pristupa temeljenog na opće primjenjivim kriterijima koji ujednačeno primjenjuju države članice ključno je za održavanje ravnopravnih uvjeta diljem EU-a time što se zahtjevi za homologaciju usklađeno tumače, provode i izvršavaju te što su popraćeni usklađenim odredbama o nadzoru tržišta kako bi se državama članicama osigurala odgovarajuća sredstva za provođenje kontrola nakon što se roba stavi na tržište i za poduzimanje učinkovitih i uobičajenih korektivnih mjera radi uklanjanja nesukladnih i nesigurnih proizvoda s tržišta.

Razlike među državama članicama s obzirom na to kako su na nacionalnoj razini organizirani homologacija i nadzor tržišta mogu uzrokovati njihovo neusklađeno provođenje u okviru unutarnjeg tržišta Unije čije su unutarnje granice ukinute i u kojem praktički više nema kontrola na nacionalnim granicama. Kako bi se izbjeglo da se nesukladni proizvodi stave na njihovo državno područje, države članice u velikoj se mjeri oslanjaju na učinkovitost politike provedbe predmetnih pitanja svojih susjeda. Slijedom toga, nedostaci u provedbi u jednoj državi članici mogu bitno naštetiti nastojanjima drugih država članica povezanima sa sprječavanjem ulaska nesukladnih proizvoda na njihova tržišta. Ta je ovisnost tim veća zbog toga što je nadležnost tijela koja su nadležna za provedbu predmetnih pitanja ograničena na državno područje. Ako su korektivne mjere potrebne izvan državnih granica, ta se nadležna tijela moraju osloniti na svoje kolege u drugim državama članicama.

To je posljedica toga što se okvir za homologaciju temelji na načelu prema kojem se sva nova vozila koja su proizvedena sukladno s tipom vozila koji je odobrila neka država članica mogu slobodno stavljati na tržište i registrirati u drugim državama članicama. To se pravo primjenjuje na sva takva vozila bez obzira na to gdje su proizvedena. To znači da se i vozila koja su proizvedena izvan EU-a mogu slobodno uvoziti u EU pod uvjetom da imaju certifikat proizvođača kojim se potvrđuje da su proizvedena u skladu s tipom vozila koji je odobren u nekoj državi članici EU-a. S obzirom na globalnu prirodu automobilskog sektora i znatan uvoz automobilskih proizvoda s podrijetlom izvan EU-a, zbog te je važne prekogranične dimenzije potrebno koordinirano djelovati na razini EU-a kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti.

Ako bi države članice pojedinačno poduzimale mjere na nacionalnoj razini radi rješavanja problema na tržištu, postoji opasnost od stvaranja prepreka slobodnom kretanju motornih vozila koje je osigurano okvirnim zakonodavstvom. Stoga je opravdano djelovati na razini EU-a.

3.3.Načelo proporcionalnosti

Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti jer se njime ne zahtijeva izlaženje iz okvira nužnog da bi se ostvarili ciljevi osiguranja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, a njime se pritom pruža i visoka razina javne sigurnosti i zaštite okoliša.

Mjere koje su predložene kako bi se učvrstila i dodatno uskladila provedba postupaka za homologaciju temelje se na usuglašenim načelima koja su utvrđena u zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište i na referentnim odredbama Unijina zakonodavstva o usklađivanju koje se odnosi na proizvode kako je utvrđeno u Prilogu I. Odluci br. 768/2008/EZ. Ako je to bilo potrebno i opravdano, te su odredbe prilagođene posebnostima automobilskog sektora, posebno kako bi se uzelo u obzir to što već postoji dobro uspostavljen okvir za homologaciju i osiguralo punu dosljednost s tim okvirom. To je konkretno slučaj kad je riječ o odredbama o razmjeni informacija i suradnji među tijelima za nadzor tržišta s jedne strane i homologacijskim tijelima i njihovim imenovanim tehničkim službama s druge.

3.4.Odabir instrumenata

Smatra se da je uredba primjeren oblik instrumenta jer se njome pruža odgovarajuća sigurnost za izravnu i usklađenu primjenu i izvršenje, a pritom je se ne mora prenijeti u zakonodavstvo država članica.

Prijedlogom se nadovezuje na „pristup podjele na razine” koji je već uveden u okvir EU-a za homologaciju motornih vozila. Tim se pristupom osigurava zakonodavstvo u tri koraka:    

temeljne odredbe i područje primjene utvrđuju Europski parlament i Vijeće u uredbi temeljenoj na članku 114. UFEU-a u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

detaljne tehničke specifikacije povezane s temeljnim odredbama utvrđuju se delegiranim aktima koje donosi Komisija u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

Komisija u skladu s člankom 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donosi provedbene akte kojima se utvrđuju administrativne odredbe, primjerice predložak opisnog dokumenta i certifikata o homologaciji, certifikata o sukladnosti itd.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Sljedeći elementi imaju utjecaja na proračun:

službe Komisije koje će organizirati „zajednička ocjenjivanja” tehničkih službi i sudjelovati u tim ocjenjivanjima,

troškovi nacionalnih stručnjaka koji će sudjelovati u „zajedničkim ocjenjivanjima” tehničkih službi u skladu s pravilima Komisije za naknadu troškova stručnjaka,

osoblje Komisije koje će osiguravati znanstvenu, tehničku i logističku potporu sustavu ravnopravnog stručnog ocjenjivanja (zajedničke kontrole tehničkih službi) i koordinaciju aktivnosti nadzora tržišta automobilskih proizvoda država članica,

osoblje Komisije koje će upravljati regulatornim okvirom EU-a za homologaciju i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, dalje ga razvijati (funkcioniranje ove Uredbe i priprema delegiranih/provedbenih akata) te pružati potporu državama članicama koje osiguravaju njezinu stvarnu i učinkovitu provedbu te ih nadzirati u tom zadatku,

troškovi organiziranja sastanaka Foruma za provedbu iz članka 10., uključujući naknadu troškova država članica,

troškovi uspostavljanja i upravljanja nadzornim mehanizmom koji se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti za koje su zadužene tehničke službe,

troškovi provođenja ispitivanja sukladnosti i ujednačenosti motornih vozila koje provodi Komisija i

troškovi sudjelovanja u međunarodnoj regulatornoj suradnji, posebno u okviru UNECE-a.

Specifikacija troškova iznesena je u zakonodavnom financijskom izvještaju.

S obzirom na ograničenja višegodišnjeg financijskog okvira za 2014. – 2020., provedba zakonodavnog prijedloga morat će se temeljiti na postojećim sredstvima i biti osmišljena tako da ne budu potrebna dodatna financijska sredstva iz proračuna EU-a. Djelovanja predviđena ovim okvirnim prijedlogom Uredbe neće imati utjecaj na proračun EU-a na način da bi se zahtijevala dodatna odobrena sredstva povrh onih koja su već predviđena službenim financijskim programima Komisije te bi se stoga sve potrebe za financijskim sredstvima trebale podmirivati namjenskim prihodima i internom preraspodjelom.

U razdoblju nakon 31. prosinca 2020. iznos podliježe višegodišnjem financijskom okviru koji će biti na snazi u razdoblju koje počinje 2021., u skladu s člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

5.NEOBVEZNI ELEMENTI

5.1.Europski gospodarski prostor

Predloženim aktom obuhvaćena su pitanja koja se odnose na Europski gospodarski prostor (EGP) te bi ga stoga trebalo proširiti na EGP.

5.2.Stavljanje izvan snage postojećeg zakonodavstva

Donošenjem prijedloga stavit će se izvan snage postojeće zakonodavstvo.

2016/0014 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora 9 ,

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)Unutarnjim tržištem obuhvaćeno je područje bez unutarnjih granica u kojem mora biti osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Pravila koja se odnose na unutarnje tržište trebala bi biti transparentna, jednostavna i dosljedna te tako pružati pravnu sigurnost i jasnoću poduzećima i potrošačima.

(2)U tu je svrhu Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 10 uspostavljen sveobuhvatan okvir EU-a za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila.

(3)U 2013. ocijenjen je pravni okvir Unije za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila 11 te se pokazalo da je okvir uspostavljen Direktivom 2007/46/EZ primjeren za ostvarenje glavnih ciljeva usklađivanja, učinkovitog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i poštenog tržišnog natjecanja, pa bi ga stoga trebalo i dalje primjenjivati.

(4)Međutim, ocjenjivanjem je zaključeno da je potrebno uvesti odredbe o nadzoru tržišta kako bi se dopunili zahtjevi za homologaciju, pojasniti postupke za opoziv i zaštitne postupke te uvjete za dodjelu proširenja za homologacije postojećih tipova vozila, poboljšati provedbu okvira za homologaciju usklađivanjem i poboljšavanjem postupaka homologacije i provjere sukladnosti proizvodnje koje primjenjuju nadležna tijela i tehničke službe država članica, pojasniti uloge i odgovornosti gospodarskih subjekata u dobavnom lancu te nadležnih tijela i stranaka uključenih u provedbu okvira te povećati prikladnost programa alternativne homologacije (nacionalne male serije i homologacije pojedinačnih vozila) i postupka višestupanjske homologacije kako bi se osigurala primjerena fleksibilnost za tržišne niše i MSP-ove, pritom ne narušavajući ravnopravne uvjete za sudionike.

(5)Uz to, nedavni problemi u provedbi okvira za homologaciju ukazali su na konkretne slabosti i potrebu za temeljitom revizijom kako bi se osiguralo uspostavljanje djelotvornog, transparentnog, predvidljivog i održivog regulatornog okvira kojim bi se osigurala visoka razina sigurnosti te zaštite zdravlja i okoliša.

(6)Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila i načela za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, kao i za homologaciju pojedinačnih vozila, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta od čega bi koristi imali poduzeća i potrošači te kako bi se stvorili uvjeti za visoku razinu sigurnosti, zaštite zdravlja i okoliša.

(7)Uredbom se utvrđuju temeljni tehnički i administrativni zahtjevi za homologaciju motornih vozila kategorija M i N i njihovih prikolica (kategorija O) te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, u cilju osiguranja odgovarajuće razine sigurnosti i utjecaja na okoliš. Navedenim su kategorijama obuhvaćeni motorna vozila za prijevoz putnika (kategorija M), robe (kategorija N) i njihove prikolice (kategorija O).

(8)Ovom Uredbom trebao bi se učvrstiti trenutačni okvir za homologaciju, posebno uvođenjem odredaba o nadzoru tržišta. Nadzor tržišta automobilskog sektora trebalo bi uvesti utvrđivanjem obveza gospodarskih subjekata u dobavnom lancu, odgovornosti tijela koja su nadležna za provedbu u državama članicama i mjera koje je potrebno poduzeti ako se na tržištu otkriju automobilski proizvodi koji predstavljaju ozbiljnu opasnost za sigurnost ili okoliš ili nisu u skladu sa zahtjevima za homologaciju.

(9)Djelotvorna provedba zahtjeva za homologaciju trebala bi se osigurati učvršćivanjem odredaba o provjeri sukladnosti proizvodnje, među ostalim propisivanjem obveznih periodičnih kontrola metoda kontrole sukladnosti i kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda te pojačavanjem zahtjeva koji se odnose na osposobljenost, obveze i kvalitetu rada tehničkih službi koje provode ispitivanja radi homologacije tipa vozila kao cjeline. Pravilno funkcioniranje tehničkih službi ključno je za osiguravanje visoke razine sigurnosti, zaštite okoliša i povjerenja građana u sustav. Kriteriji za imenovanje tehničkih službi iz Direktive 2007/46/EZ trebali bi se detaljnije razraditi kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena. Metode ocjenjivanja tehničkih službi u državama članicama s vremenom se sve više razlikuju, a razlog je sve veća složenost posla koji obavljaju. Stoga je nužno propisati proceduralne obveze kako bi se osiguralo razmjenu informacija i nadzor praksi država članica u pogledu ocjenjivanja, imenovanja, prijavljivanja i nadzora njihovih tehničkih službi. Na taj bi se način omogućilo ujednačavanje metoda i interpretacije kriterija za imenovanje tehničkih službi.

(10)Potreba da tijela nadležna za imenovanje kontroliraju i nadziru tehničke službe sve je veća jer se s tehničkim napretkom povećao i rizik da tehničke službe ne raspolažu potrebnim sposobnostima za ispitivanje novih tehnologija ili proizvoda za koje su zadužene. Budući da se s tehnološkim napretkom skraćuju proizvodni ciklusi i budući da se razdoblja u kojima se provode nadzorna terenska ocjenjivanja razlikuju među različitim tijelima nadležnima za imenovanje, potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve u pogledu vremenskog razmaka između nadzornih aktivnosti nad tehničkim službama.

(11)Imenovanje i nadzor tehničkih službi koje obavljaju države članice u skladu s detaljnim i strogim kriterijima stoga treba biti podložno kontrolama na razini Unije, uključujući neovisne kontrole koje bi bile uvjet za obnavljanje njihova dopuštenja za rad nakon pet godina. Trebalo bi pojačati ovlasti tehničkih službi u odnosu na proizvođače, uključujući pravo i dužnost tehničkih službi da provode nenajavljene inspekcije u proizvodnim pogonima te provode fizička ili laboratorijska ispitivanja proizvoda koji su obuhvaćeni ovom Uredbom, u cilju osiguravanja da proizvođači stalno poštuju propise nakon što su dobili homologaciju za svoje proizvode.

(12)Kako bi se povećala transparentnost i uzajamno povjerenje te dodatno uskladili i razvili kriteriji za ocjenjivanje, imenovanje i prijavljivanje tehničkih službi te postupke produljivanja i obnove dozvola za njihov rad, države članice moraju međusobno surađivati i surađivati s Komisijom. U pitanjima općenito povezanima s provedbom ove Uredbe države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom i međusobno te bi trebale obavješćivati Komisiju i jedna drugu o svojim obrascima kontrolnih lista za ocjenjivanje.

(13)Ako se imenovanje tehničke službe temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća 12 , akreditacijska tijela i tijela nadležna za imenovanje trebala bi razmjenjivati informacije koje su bitne za ocjenjivanje stručnosti tehničkih službi.

(14)Države članice trebale bi propisati naknade za imenovanje i nadzor tehničkih službi kako bi osigurale održivost načina za nadzor tih tehničkih službi i osigurale jednake uvjete za tehničke službe. Kako bi zajamčile transparentnost, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju i druge države članice prije nego što donesu odluku o visini i strukturi naknada.

(15)Ako je unatoč mjerama koje su poduzete kako bi se osigurala usklađena primjena i praćenje zahtjeva u državama članicama upitna sposobnost tehničke službe, Komisija bi trebala moći istraživati pojedinačne slučajeve.

(16)Kako bi se osiguralo da se na ispitivanja i izvješća za koja su zadužene tehničke službe ne utječe nepropisnim sredstvima, organizacija i rad tehničkih službi trebali bi biti takvi da je osigurana potpuna nepristranost. Kako bi mogle usklađeno i sustavno obavljati svoje zadaće tehničke bi službe trebale imati uspostavljen zadovoljavajući sustav upravljanja, uključujući odredbe koje se odnose na profesionalnu tajnu. Kako bi tehničke službe mogle pravilno obavljati svoje zadatke, nužno je da se u svakom trenutku može jamčiti da njihovo osoblje posjeduje potrebnu razinu znanja i sposobnosti te da je neovisno.

(17)Potrebno je osigurati neovisnost tehničkih službi u odnosu na proizvođače, među ostalim izbjegavanjem toga da proizvođači vrše izravna i neizravna plaćanja za preglede i ispitivanja za svrhe homologacije. Stoga bi države članice trebale uspostaviti sustav naknada za homologaciju kojima bi se pokrivalo troškove svih ispitivanja i pregleda za svrhe homologacije koje obavljaju tehničke službe koje je imenovalo homologacijsko tijelo te administrativne troškove izdavanja homologacije i troškove ex-post ispitivanja i pregleda u svrhu provjere sukladnosti.

(18)Kako bi se osiguralo da se zahtjevi iz ove Uredbe poštuju, neophodno je uspostaviti djelotvoran mehanizam za kontrolu provedbe. Osiguravanje sukladnosti s homologacijskim zahtjevima i zahtjevima u pogledu provjere sukladnosti proizvodnje u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na sektor automobilske industrije trebali bi i dalje biti ključni zadaci homologacijskih tijela, budući da je to obveza koja je blisko povezana s izdavanjem homologacija i zahtijeva detaljna znanja o njihovu sadržaju. Stoga je važno da se rad homologacijskih tijela redovito provjerava na način da se podvrgava ravnopravnom stručnom ocjenjivanju kako bi se osigurala ujednačena razina kvalitete i strogosti zahtjeva u radu svih homologacijskih tijela zaduženih za primjenu homologacijskih zahtjeva. Nadalje, važno je osigurati uvjete za provjeru ispravnosti same homologacije.

(19)Bolja koordinacija među nacionalnim tijelima ključna je za osiguravanje konstantno visoke razine sigurnosti, zaštite zdravlja i okoliša na unutarnjem tržištu, a temelji se na razmjeni informacija i koordiniranim ocjenjivanjima pod rukovodstvom koordinacijskog tijela. Na taj bi se način učinkovitije koristilo ograničene nacionalne resurse. U tu svrhu trebalo bi uspostaviti forum unutar kojeg bi države članice i Komisija razmjenjivali informacije i koordinirali aktivnosti povezane s provedbom zakonodavstva koje se odnosi na homologaciju. Formalnijim bi se okvirom poboljšala sadašnja neslužbena suradnja među državama članicama u vezi s tim.

(20)Pravila za nadzor tržišta Unije i kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije kako su iznesena u Uredbi (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na motorna vozila i njihove prikolice te sustave, komponente i zasebne tehničke sklopove namijenjene takvim vozilima, ali se njima ne ograničavaju države članice u odabiru kojim će tijelima dodijeliti nadležnost za izvršavanje tih zadataka. Kako bi se uzelo u obzir nacionalne sustave nadzora tržišta u državama članicama utvrđene Uredbom (EZ) br. 765/2008, za nadzor tržišta može biti zaduženo više nacionalnih tijela. Učinkovitom koordinacijom i praćenjem na razini Unije i nacionalnim razinama trebalo bi se jamčiti da će homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta provoditi novi okvir za homologaciju i nadzor tržišta.

(21)U ovu je Uredbu potrebno uključiti pravila o nadzoru tržišta kako bi se ojačalo prava i obveze nacionalnih nadležnih tijela, osigurala djelotvorna koordinacija njihovih aktivnosti nadzora tržišta i razjasnilo postupke koji se primjenjuju.

(22)U cilju povećanja transparentnosti homologacijskog procesa te olakšavanja razmjene informacija i neovisnih provjera koje obavljaju tijela za nadzor tržišta, homologacijska tijela i Komisija, homologacijska dokumentacija trebala bi se davati u elektroničkom obliku i biti javno dostupna, podložno iznimkama radi zaštite poslovnih interesa i osobnih podataka.

(23)Obveze nacionalnih tijela u pogledu nadzora tržišta određene ovom Uredbom konkretnije su od onih iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 765/2008 zbog potrebe da se uzmu u obzir specifičnosti okvira za homologaciju i potrebe da se taj okvir dopuni djelotvornim mehanizmom za praćenje tržišta kako bi se osigurala vjerodostojna ex post provjera sukladnosti proizvoda obuhvaćenih ovom Uredbom.

(24)Te konkretnije obveze nacionalnih tijela propisane ovom Uredbom trebale bi uključivati ex post ispitivanja i preglede dovoljnog broja vozila na tržištu radi provjere sukladnosti. Izbor vozila koja će biti podvrgnuta takvoj expost provjeri sukladnosti trebao bi se temeljiti na odgovarajućoj procjeni rizika u kojoj bi se u obzir uzelo ozbiljnost moguće nesukladnosti i vjerojatnost da do nesukladnosti dođe.

(25)Uz to, Komisija bi trebala organizirati i provesti ili zahtijevati provedbu ex post ispitivanja i pregleda radi provjere sukladnosti neovisnih od onih koje provode države članice u skladu sa svojim obvezama nadzora tržišta. Ako se tim ispitivanjima i pregledima utvrdi nesukladnost s propisima ili se otkrije da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka, Komisija bi trebala biti ovlaštena za poduzimanje korektivnih mjera na razini Unije kako bi ponovno uspostavila sukladnost predmetnih vozila i istražila razloge neispravnosti homologacije. U općem proračunu Unije trebalo bi osigurati odgovarajuća sredstva kako bi se omogućilo provođenje takvih ispitivanja i pregleda radi provjere sukladnosti. S obzirom na proračunska ograničenja višegodišnjeg financijskog okvira za 2014. – 2020., provedba zakonodavnog prijedloga morat će se temeljiti na postojećim sredstvima i biti osmišljena tako da ne stvara dodatne financijske resurse. Komisija bi trebala biti ovlaštena nametnuti administrativne kazne u slučajevima kada je utvrđena nesukladnost.

(26)Kako bi se osigurala visoka razina funkcionalne sigurnosti vozila, zaštite putnika u vozilu i ostalih sudionika u cestovnom prometu te zaštite okoliša, trebalo bi i dalje usklađivati tehničke zahtjeve i standarde povezane s okolišem koji se odnose na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice te ih prilagođavati tehničkom i znanstvenom napretku.

(27)Na ciljeve ove Uredbe ne bi trebalo utjecati to što se određeni sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice ili dijelovi i oprema mogu ugraditi na ili u vozilo nakon što je ono stavljeno na tržište, registrirano ili stavljeno u upotrebu. Stoga bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da homologacijsko tijelo provede kontrolu sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili dijelova i opreme koji se mogu ugrađivati na ili u vozilo, a koji mogu bitno ugroziti funkcioniranje sustava koji su ključni za zaštitu okoliša ili funkcionalnu sigurnost, prije nego što ih se stavi na tržište, registrira ili stavi u upotrebu.

(28)Sustavom EU-a za homologaciju mora se omogućiti svakoj državi članici da potvrdi da je svaki tip vozila i svaki tip sustava, sastavnog dijela i zasebne tehničke jedinice namijenjen za takav tip vozila ispitan i pregledan kako je predviđeno ovom Uredbom radi provjere je li u skladu s homologacijskim zahtjevima iz ove Uredbe i je li proizvođač za njih ishodio certifikat o homologaciji. U skladu sa sustavom EU-a za homologaciju, proizvođač je dužan proizvoditi vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice sukladno s homologiranim tipom. Proizvođač vozila to mora potvrditi izdavanjem certifikata o sukladnosti za svako vozilo. Za svako bi se vozilo s valjanim certifikatom o sukladnosti trebalo dopustiti stavljanje na raspolaganje na tržištu i registraciju radi upotrebe diljem Unije.

(29)Sukladnost proizvodnje jedna je od okosnica sustava EU-a za homologaciju te bi stoga, kako bi je se osiguralo, nadležno tijelo ili tehnička služba koja raspolaže odgovarajućim kvalifikacijama i koja je imenovana u tu svrhu trebali biti zaduženi za provjeravanje postupaka koje primjenjuje proizvođač kako bi osigurao tu sukladnost te bi ti postupci trebali biti podvrgnuti redovitim provjerama u obliku neovisnih periodičnih kontrola. Uz to, homologacijska tijela trebala bi osigurati da se provode provjere kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda.

(30)Da bi homologacije bile trajno valjane, proizvođač treba obavijestiti nadležno tijelo koje je homologiralo njegov tip vozila o svim promjenama karakteristika tipa ili promjenama u odnosu na zahtjeve za sigurnost i utjecaj na okoliš koji se primjenjuju na taj tip. Stoga je bitno da valjanost izdanih certifikata o homologaciji bude vremenski ograničena te da ih je moguće obnoviti tek nakon što homologacijsko tijelo provjeri i utvrdi da je tip vozila i dalje sukladan sa svim primjenjivim zahtjevima. Nadalje, trebalo bi pojasniti uvjete za proširenje homologacije kako bi se osiguralo ujednačenu primjenu i provedbu zahtjeva za homologaciju diljem Unije.

(31)Ocjenjivanje prijavljenih ozbiljnih sigurnosnih rizika i šteta za javno zdravlje i okoliš trebalo bi provoditi na nacionalnoj razini, ali bi trebala biti osigurana koordinacija na razini Unije u slučajevima kada prijavljeni rizik ili šteta mogu imati posljedice izvan državnog područja jedne države članice, pri čemu je cilj dijeliti resurse i osigurati sustavnost korektivnih djelovanja koja se poduzimaju kako bi se umanjili utvrđeni rizik ili šteta.

(32)Kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti i zaštite okoliša za sva vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice koji su stavljeni na tržište, proizvođač ili bilo koji drugi gospodarski subjekt u dobavnom lancu trebao bi poduzeti djelotvorne korektivne mjere, među ostalim opozvati vozila, ako vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica predstavlja ozbiljan rizik za korisnike ili okoliš kako je navedeno u članku 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008. Homologacijska tijela trebala bi biti ovlaštena ocijeniti jesu li te mjere dovoljne. Tijela ostalih država članica trebala bi biti ovlaštena poduzimati zaštitne mjere u slučajevima kada smatraju da korektivne mjere koje je poduzeo proizvođač nisu dovoljne.

(33)Programima alternativne homologacije trebalo bi osigurati odgovarajuću fleksibilnost za proizvođače koji proizvode vozila u malim serijama. Oni bi trebali moći iskoristiti prednosti koje pruža unutarnje tržište Unije pod uvjetom da njihova vozila budu u skladu s određenim zahtjevima EU-a za homologaciju vozila koja se proizvode u malim serijama. U pojedinim ograničenim slučajevima primjereno je dopustiti nacionalnu homologaciju male serije. Kako bi se spriječila zlouporaba, svaki pojednostavljeni postupak za vozila proizvedena u malim serijama trebalo bi ograničiti na slučajeve vrlo male proizvodnje. Stoga je potrebno precizno definirati pojam vozila proizvedenih u malim serijama na temelju broja proizvedenih vozila, zahtjeva koje je potrebno ispuniti i uvjeta za stavljanje tih vozila na tržište. Jednako je važno utvrditi alternativni program homologacije pojedinačnih vozila, posebno kako bi se osigurala dovoljna fleksibilnost za homologaciju vozila koja se proizvode u više stupnjeva.

(34)Unija je ugovorna stranka Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani sporazum iz 1958.”) 13 . Unija je prihvatila znatan broj pravilnika priloženih Revidiranom sporazumu iz 1958. te je stoga obvezna prihvaćati homologacije izdane u skladu s tim pravilnicima kao da ispunjavaju jednakovrijedne zahtjeve Unije. Radi pojednostavnjenja svojeg okvira za homologaciju i njegova usklađivanja s međunarodnim okvirom UNECE-a, Unija je Uredbom (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća 14 stavila izvan snage svoje posebne direktive o homologacijama i umjesto njih uvela obveznu primjenu mjerodavnih pravilnika UNECE-a. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje povezano s postupkom homologacije, proizvođačima vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica trebalo bi omogućiti da zatraže homologaciju u skladu s ovom Uredbom, prema potrebi, izravno ishođenjem homologacije na temelju odgovarajućih pravilnika UNECE-a na koje se upućuje u prilozima ovoj Uredbi.

(35)Stoga bi pravilnike UNECE-a i njihove izmjene za koje je Unije glasala ili koje primjenjuje, u skladu s Odlukom Vijeća 97/836/EZ 15 , trebalo uključiti u zakonodavstvo EU-a o homologaciji. Slijedom toga Komisiji bi trebalo delegirati ovlasti za izmjenu priloga ovoj Uredbi i donošenje delegiranih akata kako bi se osigurala ažuriranost upućivanja na pravilnike UNECE-a i njihove izmjene koji se nalaze na popisu mjerodavnih regulatornih akata.

(36)Kako bi unutarnje tržište bolje funkcioniralo, posebno kad je riječ o slobodnom kretanju robe, slobodi poslovnog nastana i slobodi pružanja usluga, nužno je omogućavanje neograničena pristupa informacijama za popravak i održavanje vozila, u standardiziranom formatu, koji se može upotrijebiti kako bi se preuzele tehničke informacije, te postojanje stvarnog tržišnog natjecanja među subjektima koji na tržištu nude te informacije. Zahtjevi za pružanje informacija za popravak i održavanje dosad su bili utvrđeni Uredbom (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća 16 , Uredbom (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća 17 , Uredbom Komisije (EU) br. 692/2008 18 i Uredbom Komisije (EU) br. 582/2011 19 . Te bi zahtjeve trebalo objediniti u ovoj Uredbi, a uredbe (EZ) br. 715/2007, (EZ) br. 595/2009, (EU) br. 692/2008 i (EU) br. 582/2011 trebalo bi u skladu s tim izmijeniti.

(37)Tehnički napredak zbog kojeg se uvode nove metode ili tehnike za dijagnostiku i popravak vozila, primjerice daljinski pristup softveru i informacijama o vozilu, ne bi trebao značiti i slabljenje ciljeva ove Uredbe u pogledu pristupa neovisnih subjekata informacijama o popravcima i održavanju.

(38)Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 20 .

(39)Kako bi se ova Uredba dopunila dodatnim tehničkim podacima, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji kad je riječ o zahtjevima za homologaciju koji se odnose na sigurnost i utjecaj na okoliš motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim sa stručnjacima. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se odgovarajući dokumenti istodobno, na vrijeme i na primjeren način prosljeđuju Europskom parlamentu i Vijeću.

(40)Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koja se primjenjuju u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati primjenu tih pravila. Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se nadziralo dosljednost provedbe tih odredbi, države članice svake godine izvješćuju Komisiju o primijenjenim sankcijama.

(41)Radi jasnoće, racionalnosti i pojednostavnjenja Direktivu 2007/46/EZ trebalo bi staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom. Donošenjem Uredbe osigurava se izravna primjenjivost odredaba i omogućuje njihovo pravodobno i učinkovitije ažuriranje kako bi se bolje u obzir uzeli tehnički napredak i razvoj regulative u kontekstu Revidiranog sporazuma iz 1958.

(42)Kako bi Komisija pravilno uvela provjere sukladnosti i osigurala ujednačene uvjete za gospodarske subjekte i nacionalna tijela, Komisija bi trebala moći nametati usklađene administrativne kazne gospodarskim subjektima za koje se utvrdi da su prekršili ovu Uredbu, bez obzira na to gdje je vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica prvotno homologirano.

(43)U svim slučajevima kada mjere predviđene ovom Uredbom uključuju obradu osobnih podataka, te bi se mjere trebale provoditi u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 21 i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća 22 te povezanim nacionalnim provedbenim mjerama.

(44)Kako bi se države članice, nacionalna tijela i gospodarski subjekti mogli pripremiti za primjenu novih pravila koja se ovim aktom uvode, trebalo bi odrediti datum primjene nakon stupanja na snagu.

(45)Budući da države članice ne mogu same zadovoljavajuće ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. utvrditi usklađena pravila o administrativnim i tehničkim zahtjevima za homologaciju vozila kategorija M, N i O, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica te pravila o nadzoru tržišta takvih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, ali se ti ciljevi zbog svojih razmjera i učinaka mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.
PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.
Predmet

1.Ovom se Uredbom utvrđuju administrativne odredbe i tehnički zahtjevi za homologaciju i stavljanje na tržište svih novih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila koji su navedeni u članku 2. stavku 1. Uredba se primjenjuje i na homologacije pojedinačnih vozila.

2.Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za nadzor tržišta vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji podliježu homologaciji u skladu s ovom Uredbom, kao i dijelova i opreme za takva vozila.

Članak 2.
Područje primjene

1.Ova se Uredba primjenjuje na motorna vozila kategorija M i N i njihove prikolice kategorije O koji su namijenjeni za upotrebu na javnim cestama, među ostalim koji su konstruirani i izrađeni u jednom stupnju ili više stupnjeva, na sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice te na dijelove i opremu koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila i prikolice.

2.Ova se Uredba ne primjenjuje na sljedeća vozila:

(a)vozila za poljoprivredu i šumarstvo kako su utvrđena Uredbom (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 23 ;

(b)vozila na dva ili tri kotača i četverocikle, kako su definirani Uredbom (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 24 ;

(c)vozila koja se upotrebljavaju na tračnicama.

3.Za sljedeća vozila i strojeve proizvođač može podnijeti zahtjev za homologaciju tipa ili homologaciju pojedinačnog vozila pod uvjetom da su navedena vozila u skladu s temeljnim zahtjevima iz ove Uredbe:

(a)    vozila konstruirana i izrađena za upotrebu uglavnom na gradilištima ili u kamenolomima, u postrojenjima u lukama i zračnim lukama;

(b)vozila konstruirana i izrađena za upotrebu u oružanim snagama, civilnoj obrani, vatrogasnim službama i snagama za održavanje javnog reda;

(c)sva vozila na vlastiti pogon koja su posebno konstruirana i izrađena za rad, a uslijed čega, zbog svojih konstrukcijskih karakteristika, nisu prikladna za prijevoz putnika ili robe.

4.Za sljedeća vozila proizvođač može podnijeti zahtjev za homologaciju pojedinačnog vozila na temelju ove Uredbe:

(a)vozila namijenjena isključivo za cestovne utrke;

(b)prototipove vozila koji se upotrebljavaju na cesti, na odgovornost proizvođača, za potrebe provođenja posebnog programa ispitivanja, pod uvjetom da su posebno konstruirani i izrađeni za tu svrhu.

Članak 3.
Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)„homologacija tipa” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve;

(2)„nadzor tržišta” znači aktivnosti koje su provela i mjere koje su poduzela tijela za nadzor tržišta kako bi se osiguralo da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice te dijelovi i oprema koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u mjerodavnom zakonodavstvu Unije i da se njima ne ugrožava zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi vid zaštite javnog interesa;

(3)„vozilo” znači svako motorno vozilo ili njegova prikolica kako je definirano u točkama 10. i 11.;

(4),‚sustav’’ znači sklop naprava koje u vozilu zajedno obavljaju jednu ili više posebnih funkcija i na koji se primjenjuju zahtjevi iz ove Uredbe ili bilo kojeg regulatornog akta koji je naveden u Prilogu IV.;

(5)„sastavni dio” znači naprava koja je dio vozila i koja se može homologirati neovisno o vozilu te podliježe zahtjevima iz ove Uredbe ili bilo kojeg regulatornog akta koji je naveden u Prilogu IV.;

(6)„zasebna tehnička jedinica” znači naprava koja je dio vozila koji se može homologirati zasebno, ali samo u odnosu na jedan određeni tip vozila ili više njih te koji podliježe zahtjevima iz ove Uredbe ili bilo kojeg regulatornog akta koji je naveden u Prilogu IV.;

(7)„dijelovi” znači roba koja se upotrebljava za sastavljanje, popravak i održavanje vozila kao i rezervni dijelovi;

(8)„oprema” znači roba osim dijelova koji se mogu dodati ili ugraditi na vozilo;

(9)„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za sve vidove homologacije tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ili za homologaciju pojedinačnog vozila ili za postupak odobravanja dijelova i opreme radi osiguranja sukladnosti proizvodnje i nadzora tržišta u vezi s tim izrađenim vozilom, sustavom, sastavnim djelom, zasebnom tehničkom jedinicom, dijelom i opremom, bez obzira na to je li ta osoba izravno uključena u sve stupnjeve konstruiranja i proizvodnje predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

(10),‚motorno vozilo” znači svako vozilo koje je konstruirano i izrađeno za kretanje s vlastitim pogonom, koje ima najmanje četiri kotača i koje je potpuno, dovršeno ili nepotpuno, a čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 25 km/h;

(11),‚prikolica” znači svako vozilo na kotačima bez vlastitog pogona koje je konstruirano i izrađeno tako da ga vuče motorno vozilo;

(12)„homologacijsko tijelo” znači tijelo ili tijela države članice o kojima je država članica obavijestila Komisiju, a koja su stručna u svim vidovima postupka homologacije tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ili za homologacije pojedinačnih vozila, za postupak odobravanja dijelova i opreme, za izdavanje i, prema potrebi, povlačenje certifikata o homologaciji ili odbijanje njihova izdavanja, koja djeluju kao kontaktna točka za homologacijska tijela drugih država članica i koja su nadležna za imenovanje tehničkih službi te za osiguravanje da proizvođač ispunjava obveze u pogledu sukladnosti proizvodnje;

(13)„tijelo za nadzor tržišta” znači nacionalno tijelo ili tijela koja su nadležna za provođenje nadzora tržišta na državnom području države članice;

(14)„nacionalno nadležno tijelo” znači homologacijsko tijelo ili bilo koje drugo nadležno tijelo uključeno u i odgovorno za nadzor tržišta, graničnu kontrolu ili registraciju u državi članici s obzirom na vozila, sustave, sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice i dijelove ili opremu;

(15)„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje vozila, sustava, sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice, dijela ili opreme u Uniji;

(16)„registracija” znači trajno ili privremeno administrativno odobrenje za stavljanje vozila u upotrebu u cestovnom prometu, uključujući identifikaciju vozila i izdavanje serijskog broja;

(17)„stavljanje u upotrebu” znači prva upotreba za predviđenu svrhu vozila, sustava, sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice, dijela ili opreme u Uniji;

(18)„gospodarski subjekt” znači proizvođač, zastupnik proizvođača, uvoznik ili distributer;

(19)„homologacija tipa vozila kao cjeline” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da nepotpuni, potpuni ili dovršeni tip vozila ispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve;

(20),‚višestupanjska homologacija” znači postupak kojim jedno homologacijsko tijelo ili više njih potvrđuje da, s obzirom na stupanj dovršenosti, nepotpuni ili dovršeni tip vozila ispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve;

(21)„nepotpuno vozilo” znači svako vozilo za koje je potreban najmanje još jedan stupanj dorade kako bi ispunilo odgovarajuće tehničke zahtjeve iz ove Uredbe i regulatornih akata koji su navedeni u Prilogu IV.;

(22),‚EU homologacija” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jediniceispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve iz ove Uredbe i regulatornih akata koji su navedeni u Prilogu IV.;

(23)„certifikat o homologaciji” znači dokument kojim homologacijsko tijelo službeno potvrđuje da je tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice homologiran;

(24)„zastupnik proizvođača” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pravovaljano ovlastio da ga zastupa pred homologacijskim tijelom ili tijelom za nadzor tržišta i da u njegovo ime sudjeluje u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom;

(25)„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja stavlja na tržište vozilo, sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu, dio ili opremu koji su proizvedeni u trećoj zemlji;

(26)„nacionalna homologacija” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve utvrđene nacionalnim zakonodavstvom države članice, tako da je valjanost takve homologacije ograničena na državno područje predmetne države članice;

(27)„certifikat o sukladnosti” znači dokument iz Priloga IX. koji je izdao proizvođač i kojim se potvrđuje da je proizvedeno vozilo sukladno s homologiranim tipom vozila;

(28)„distributer” znači trgovac ili bilo koja fizička ili pravna osoba u dobavnom lancu, osim proizvođača ili uvoznika, koja stavlja na raspolaganje na tržištu vozilo, sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu, dio ili opremu;

(29)„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka vozila, sustava, sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice, dijela ili opreme radi distribucije ili upotrebe na tržištu u tijeku trgovačke djelatnosti, bilo s plaćanjem ili besplatno;

(30)„homologacija korak po korak” znači postupak kojim se postupno prikuplja cijeli niz certifikata o EU homologaciji za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice koji sačinjavaju vozilo i kojim se u konačnom stupnju ostvaruje homologacija tipa vozila kao cjeline;

(31)„homologacija u jednom koraku” znači postupak kojim homologacijsko tijelo jednom radnjom potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice kao cjelina ispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve;

(32)„mješovita homologacija” znači homologacija korak po korak za koju je u konačnom stupnju homologacije vozila kao cjeline dobivena homologacija najmanje jednog sustava, a da nije potrebno izdati certifikate o EU homologaciji za te sustave;

(33)„dovršeno vozilo” znači vozilo na kraju postupka višestupanjske homologacije koje ispunjava odgovarajuće tehničke zahtjeve iz ove Uredbe i regulatornih akata koji su navedeni u Prilogu IV.;

(34)„potpuno vozilo” znači vozilo koje ne mora biti dovršeno kako bi ispunilo odgovarajuće tehničke zahtjeve iz ove Uredbe i regulatornih akata koji su navedeni u Prilogu IV.;

(35)„tip vozila” znači određena kategorija vozila koja se ne razlikuju barem u ključnim kriterijima iz dijela B Priloga II. i koja može sadržavati ondje navedene varijante i izvedbe;

(36)„tehnička služba” znači organizacija ili tijelo koje je homologacijsko tijelo odredilo kao ispitni laboratorij za provođenje ispitivanja ili kao tijelo za ocjenjivanje sukladnosti za provođenje prvog ocjenjivanja i drugih ispitivanja ili pregleda;

(37)„osnovno vozilo” znači svako vozilo koje se upotrebljava u početnom stupnju višestupanjske homologacije;

(38)„homologacija tipa sustava” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da tip sustava ispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve;

(39)„homologacija tipa zasebne tehničke jedinice” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da tip zasebne tehničke jedinice ispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve u odnosu na jedan tip ili više određenih tipova vozila;

(40)„homologacija tipa sastavnog dijela” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da tip sastavnog dijela neovisno o vozilu ispunjava odgovarajuće administrativne odredbe i tehničke zahtjeve;

(41)„virtualna ispitna metoda” znači računalne simulacije, uključujući izračune, kojima se pokazuje da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ispunjava tehničke zahtjeve iz regulatornog akta koji je naveden u Prilogu IV. bez potrebe za upotrebom fizičkog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

(42),‚homologacija pojedinačnog vozila” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da određeno vozilo, neovisno o tome je li unikatno ili ne, ispunjava bitne administrativne odredbe i tehničke zahtjeve za EU homologaciju pojedinačnog vozila i nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila;

(43)„vozilo na kraju serije” znači vozilo iz zaliha koje se zbog stupanja na snagu novih tehničkih zahtjeva na temelju kojih nije homologirano ne može i dalje stavljati na raspolaganje na tržištu niti ga je moguće staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili početi upotrebljavati;

(44),‚alternativni zahtjevi” znači administrativne odredbe i tehnički zahtjevi čiji je cilj osigurati razinu funkcionalne sigurnosti, zaštite okoliša i sigurnosti na radu koja je u najvećoj praktičnoj mjeri jednaka razini predviđenoj regulatornim aktom ili regulatornim aktima koji su navedeni u Prilogu IV.;

(45)„rezervni dijelovi” znači roba namijenjena za ugradnju u ili na vozilo kojom se nadomještaju originalni dijelovi tog vozila, uključujući robu koja je nužna za upotrebu vozila, osim goriva;

(46)„informacije za popravak i održavanje vozila” znači sve informacije potrebne za dijagnostiku, servisiranje, provjeru, periodični nadzor, popravak, reprogramiranje ili ponovno postavljanje početnih postavki vozila te ugradnju dijelova i opreme na vozila, a koje proizvođači osiguravaju ovlaštenim trgovcima i serviserima, uključujući sve naknadne izmjene i dopune takvih informacija;

(47)„neovisni subjekt” znači fizička ili pravna osoba osim ovlaštenih trgovaca i servisera koja je izravno ili neizravno uključena u popravak i održavanje vozila, među ostalim serviseri, proizvođači ili distributeri opreme za popravak, alata ili rezervnih dijelova, izdavači tehničkih informacija, automobilski klubovi, operateri za pomoć na cesti, operateri koji nude usluge provođenja pregleda i ispitivanja, operateri koji nude obuku za instalatere, proizvođači i serviseri opreme za vozila na alternativna goriva; znači i ovlašteni serviseri, trgovci ili distributeri u distribucijskom sustavu određenog proizvođača u mjeri u kojoj pružaju usluge popravka i održavanja vozila za koje nisu članovi distribucijskog sustava proizvođača vozila;

(48)„ovlašteni serviser” znači fizička ili pravna osoba koja pruža usluge popravka i održavanja vozila u distribucijskom sustavu proizvođača;

(49)„neovisni serviser” znači fizička ili pravna osoba koja pruža usluge popravka i održavanja vozila izvan distribucijskog sustava proizvođača;

(50)„informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu” znači informacije koje se odnose na sustav koji je ugrađen u vozilo ili priključen na motor, a koji ima sposobnost otkrivanja neispravnosti i prema potrebi upozoravanja na njihovu pojavu sustavom za upozoravanje ili sposobnost određivanja vjerojatnog područja u kojem se javila neispravnost na temelju informacija pohranjenih u memoriji računala te sposobnost slanja tih informacija u sustave izvan vozila;

(51)„vozilo proizvedeno u maloj seriji” znači tip vozila čiji broj primjeraka koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, registrirani ili stavljeni u upotrebu nije veći od količinskih godišnjih ograničenja utvrđenih u Prilogu XII.;

(52)„vozilo za posebne namjene” znači vozilo kategorije M, N ili O s posebnim tehničkim karakteristikama namijenjeno aktivnostima za koje su potrebne posebne prilagodbe ili oprema;

(53)„poluprikolica” znači vučeno vozilo na kojem su osovina ili osovine postavljene iza težišta vozila (kada je ravnomjerno opterećeno) i koje je opremljeno spojnom napravom kojom se omogućuje prijenos vodoravnih i okomitih sila na vučno vozilo.

(54)„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači jedino tijelo u državi članici koje provodi akreditaciju s ovlastima koje dobiva od države, kako je navedeno u članku 2. stavku 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

(55)„terensko ocjenjivanje” znači provjera koju vrši homologacijsko tijelo u prostorijama tehničke službe ili nekog od podugovaratelja ili društva kćeri;

(56)„nadzorno terensko ocjenjivanje” znači periodično rutinsko terensko ocjenjivanje kada nije riječ o terenskom ocjenjivanju provedenom za prvo imenovanje ni terenskom ocjenjivanju provedenom za obnovu imenovanja;

Članak 4.
Kategorije vozila

1.Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće kategorije vozila:

(a)kategorijom M obuhvaćena su motorna vozila koja su konstruirana i izrađena prvenstveno za prijevoz osoba i njihove prtljage, konkretno:

i.kategorija M1:motorna vozila koja osim sjedala za vozača imaju najviše osam sjedala i koja nemaju prostor za putnike koji stoje. Broj sjedala može se ograničiti na sjedalo za vozača;

ii.kategorija M2:motorna vozila koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija najveća masa nije veća od 5 tona. Ta vozila mogu imati prostor za putnike koji stoje;

iii.kategorija M3:motorna vozila koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala i čija je najveća masa veća od 5 tona. Ta vozila mogu imati prostor za putnike koji stoje;

(b)kategorijom N obuhvaćena su motorna vozila koja su konstruirana i izrađena prvenstveno za prijevoz robe, konkretno:

i.kategorija N1:motorna vozila čija najveća masa nije veća od 3,5 tona;

ii.kategorija N2:motorna vozila čija je najveća masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 12 tona;

iii.kategorija N3:motorna vozila čija je najveća masa veća od 12 tona;

(c)kategorijom O obuhvaćene su prikolice koje su konstruirane i izrađene za prijevoz robe ili osoba te za smještaj osoba, konkretno:

i.kategorija O1:prikolice čija najveća masa nije veća od 0,75 tona;

ii.kategorija O2:prikolice čija je najveća masa veća od 0,75 tona, ali nije veća od 3,5 tona;

iii.kategorija O3:prikolice čija je najveća masa veća od 3,5 tona, ali nije veća od 10 tona;

iv.kategorija O4:prikolice čija je najveća masa veća od 10 tona.

2.Kriteriji za kategorizaciju vozila, tipova vozila, varijanti i izvedbi navedeni su u Prilogu II.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga II. u vezi s kategorizacijom potkategorija vozila, tipova vozila i tipova nadogradnje radi njegova usklađivanja s tehničkim napretkom.

POGLAVLJE II.
OPĆE OBVEZE

Članak 5.
Opći temeljni zahtjevi

1.Vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice moraju ispunjavati zahtjeve iz regulatornih akata koji su navedeni u Prilogu IV.

2.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga IV. kako bi se uvođenjem i ažuriranjem upućivanja na regulatorne akte koji sadržavaju zahtjeve koje moraju ispunjavati vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj.

Članak 6.
Obveze država članica

1.Države članice osnivaju ili imenuju homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta. Države članice obavješćuju Komisiju o osnivanju i imenovanju tih tijela.

U obavijesti se navode imena tijela, njihove adrese, među ostalim elektroničke adrese i njihove kompetencije. Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje popis homologacijskih tijela i tijela za nadzor tržišta i njihove podatke.

2.Države članice dopuštaju stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu samo onih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su u skladu sa zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

3.Države članice ne zabranjuju, ograničavaju niti sprječavaju stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su u skladu sa zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom, osim u slučajevima predviđenima člankom 52.

Uz primjenu odstupanja od tog pravila, države članice nisu obvezne dopustiti stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila koja su homologirana u skladu s ovom Uredbom, ali premašuju najveće dopuštene dimenzije iz Priloga I. Direktivi Vijeća 96/53/EZ 25 .

4.Države članice organiziraju i provode nadzor tržišta i kontrole vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ulaze na tržište, u skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

5.Države članice moraju poduzeti mjere nužne kako bi se osiguralo da tijela za nadzor tržišta mogu ući u prostorije gospodarskih subjekata i za svrhe ispitivanja sukladnosti zaplijeniti neophodne uzorke vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica u slučajevima kada to smatraju potrebnim i opravdanim.

6.Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih aktivnosti homologacije. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti, posebno broj odobrene homologacije i imena proizvođača na koje se odnosi.

7.Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti.

Članak 7.
Obveze homologacijskih tijela

1.Homologacijska tijela homologiraju samo ona vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji su u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe.

2.Homologacijska tijela moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. kako bi se zaštitili interesi korisnika u Uniji.

3.Država članica u kojoj je za homologaciju vozila – uključujući i homologaciju pojedinačnih vozila – odgovorno više od jednog homologacijskog tijela, mora odrediti jedinstveno homologacijsko tijelo za svrhu razmjene informacija s homologacijskim tijelima ostalih država članica i za ispunjavanje obveza iz poglavlja XV. ove Uredbe.

Homologacijska tijela unutar države članice surađuju međusobno dijeljenjem informacija koje su bitne za njihovu ulogu i funkcije.

4.Ako je homologacijsko tijelo obaviješteno u skladu s člankom 8. stavkom 5., člankom 9. stavkom 5. člankom 52. stavkom 4. ili člankom 54., ono mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi preispitalo dodijeljenu homologaciju i, prema potrebi, izmijeniti ili povući homologaciju ovisno o razlozima i ozbiljnosti primijećenih odstupanja.

5.Komisija može donijeti provedbene akte kako bi utvrdila zajedničke kriterije za imenovanje, nadzorno provjeravanje i ocjenjivanje homologacijskih tijela na nacionalnoj razini. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Članak 8.
Obveze tijela za nadzor tržišta

1.Tijela za nadzor tržišta moraju vršiti redovite kontrole kako bi provjerila sukladnost vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica sa zahtjevima iz ove Uredbe te kako bi provjerila ispravnost homologacija. Te se kontrole vrše u odgovarajućim razmjerima pregledom dokumentacije, probnim vožnjama i laboratorijskim ispitivanjima na temelju statistički relevantnih uzoraka. Tijela za nadzor tržišta pri tome uzimaju u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, prigovore i druge podatke.

2.Nadležna tijela za nadzor tržišta ovlaštena su da od gospodarskih subjekata zahtijevaju da im daju na raspolaganje onu dokumentaciju i informacije za koje smatraju da su potrebne za izvršavanje njihovih zadataka.

3.Tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir certifikate o sukladnosti koje im dostave gospodarski subjekti i koji se odnose na homologirana vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice.

4.Tijela za nadzor tržišta poduzimaju prikladne mjere da, kako bi smanjila rizik od ozljeda ili drugih šteta, na svojem državnom području pravodobno upozore korisnike o utvrđenim opasnostima povezanima s bilo kojim vozilom, sustavom, sastavnim dijelom i zasebnom tehničkom jedinicom.

Tijela za nadzor tržišta surađuju s gospodarskim subjektima u aktivnostima kojima bi se mogli spriječiti ili smanjiti rizici izazvani vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama koje su ti subjekti stavili na raspolaganje.

5.Ako tijela za nadzor tržišta države članice odluče povući s tržišta vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu u skladu s člankom 49. stavkom 5., ona o tome obavješćuju gospodarskog subjekta na kojeg se to odnosi i, ako je primjenjivo, odgovarajuće homologacijsko tijelo.

6.Tijela za nadzor tržišta moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. u mjeri u kojoj je to nužno za zaštitu interesa korisnika u Uniji.

7.Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti.

8.Tijela država članica za nadzor tržišta koordiniraju svoje aktivnosti nadzora tržišta, međusobno surađuju i dijele rezultate svojih aktivnosti s Komisijom i međusobno. Prema potrebi, nadležna tijela država članica dogovaraju se o podjeli posla i specijalizaciji.

9.Ako je u državi članici više tijela odgovorno za nadzor tržišta i nadzor vanjskih granica, ta tijela međusobno surađuju razmjenom informacija bitnih za njihove uloge i funkcije.

10.Komisija može donijeti provedbene akte kojima utvrđuje kriterije za utvrđivanje razmjera, opsega i učestalosti provjera sukladnosti uzoraka iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Članak 9.
Provjera sukladnosti koju obavlja Komisija i

suradnja u provedbi s državama članicama;

1.    Komisija organizira i provodi, ili zahtijeva da se provode, u odgovarajućim razmjerima, ispitivanja i pregledi vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već dostupni na tržištu, u cilju provjere da su ta vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice u skladu s homologacijama i primjenjivim zakonodavstvom te kako bi osigurala ispravnost homologacija.

Ta se ispitivanja i pregledi mogu obavljati na novim vozilima koja su isporučili proizvođači ili gospodarski subjekti kako je navedeno u stavku 2. dolje.

Ta se ispitivanja i pregledi mogu obavljati i na registriranim vozilima uz odobrenje osobe na koju je vozilo registrirano.

2.Proizvođači kojima je odobrena homologacija ili gospodarski subjekti na zahtjev Komisiji dostavljaju statistički relevantan broj serijski proizvedenih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica prema izboru Komisije koji su reprezentativni za vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice dostupne za stavljanje na tržište na temelju te homologacije. Ta se vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice dostavljaju za svrhe ispitivanja u vrijeme, mjesto i na razdoblje koje Komisija odredi.

3.Kako bi Komisija mogla provoditi ispitivanja iz stavka 1. i stavka 2., države članice dostavljaju Komisiji sve podatke koji su povezani s homologacijom vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji se podvrgavaju ispitivanju radi provjere sukladnosti. Ti podaci moraju sadržavati barem one informacije koje se nalaze u certifikatu o homologaciji i njegovim dodacima kako je navedeno u članku 26. stavku 1.

Za vozila homologirana u skladu s postupkom homologacije korak po korak ili višestupanjske homologacije, države članice također Komisiji dostavljaju certifikat o homologaciji i njegove dodatke navedene u članku 26. stavku 1. za povezane homologacije sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica.

4.Proizvođači vozila javno objavljuju podatke koji su potrebni za ispitivanja radi provjere sukladnosti koja vrše treće strane. Komisija donosi provedbene akte kako bi utvrdila koji će podaci biti dostupni javnosti i odredila uvjete objavljivanja, u skladu sa zaštitom poslovnih tajni i zaštitom osobnih podataka u skladu sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

5.Ako Komisija utvrdi da vozila na kojima se provode ispitivanja ili pregledi nisu sukladna s homologacijskim zahtjevima iz ove Uredbe ili bilo kojeg regulatornog akta iz Dodatka IV. ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka, ona bez odgode zahtijeva u skladu s člankom 54. stavkom 8. da predmetni gospodarski subjekt poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi uskladio vozila s tim zahtjevima ili poduzima mjere ograničavanja tako što zahtijeva da gospodarski subjekt povuče predmetna vozila s tržišta ili da ih opozove u razumnom roku, ovisno o ozbiljnosti utvrđene nesukladnosti.

Ako se tim ispitivanjima i pregledima pokaže da je upitna ispravnost same homologacije, Komisija obavješćuje homologacijsko tijelo ili tijela na koje se to odnosi te Forum za razmjenu informacija o provedbi.

Svaki put nakon što provede ispitivanja radi provjere sukladnosti Komisija objavljuje izvješće s rezultatima tih ispitivanja.

Članak 10.
Forum za razmjenu informacija o provedbi

1.Komisija utemeljuje Forum za razmjenu informacija o provedbi („Forum”) i predsjedava njime.

Članove Foruma imenuju države članice.

2.Forum koordinira rad nacionalnih tijela koja su odgovorna za homologacije i nadzor tržišta.

Njegova savjetodavna uloga uključuje, među ostalim, promicanje dobrih praksi, razmjenu informacija o problemima u provedbi, suradnju, razvoj metoda i alata za rad, razvoj postupka za elektroničku razmjenu podataka, evaluaciju projekata usklađene provedbe, sankcije i zajedničke inspekcije.

3.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. kako bi utvrdila sastav, način imenovanja, detaljne zadatke, metode rada i poslovnik Foruma.

Članak 11.
Opće obveze proizvođača

1.Proizvođač osigurava da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koje je proizveo i koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu proizvedeni i homologirani u skladu sa zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

2.Kad je riječ o višestupanjskoj homologaciji, proizvođač je odgovoran i za sukladnost proizvodnje i homologaciju sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koje je dodao u stupnju dovršavanja vozila. Svaki proizvođač koji preinači sastavne dijelove, sustave ili zasebne tehničke jedinice koji su već homologirani u ranijim stupnjevima odgovoran je za sukladnost proizvodnje i homologaciju preinačenih sastavnih dijelova, sustava ili zasebnih tehničkih jedinica. Proizvođač iz prošlog stupnja obavijestit će proizvođača iz sljedećeg stupnja o svim promjenama koje mogu utjecati na homologaciju tipa sastavnog dijela, homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice ili homologaciju tipa vozila kao cjeline. Te se informacije dostavljaju odmah nakon izdavanja novog proširenja homologacije tipa vozila kao cjeline, a najkasnije na datum početka proizvodnje nepotpunog vozila.

3.Proizvođač koji preinači nepotpuno vozilo tako da se ono zbog toga uvrštava u drugu kategoriju vozila, zbog čega se mijenjaju zahtjevi koji su već ocijenjeni u prošlom stupnju homologacije, odgovoran je i za sukladnost sa zahtjevima koji se primjenjuju na kategoriju vozila u koju je sada uvršteno preinačeno vozilo.

4.Za potrebe EU homologacije, proizvođač koji ima poslovni nastan izvan Unije imenuje jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji da ga zastupa pred homologacijskim tijelom. Proizvođač imenuje i jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji za potrebe nadzora tržišta, koji može biti isti kao zastupnik imenovan za potrebe EU homologacije.

5.Proizvođač odgovora homologacijskom tijelu za sve aspekte homologacijskog postupka i za osiguravanje sukladnosti proizvodnje, neovisno o tome je li izravno uključen u sve stupnjeve proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

6.Proizvođač utvrđuje postupke kojima se osigurava sukladnost serijske proizvodnje vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica s homologiranim tipom.

7.Osim propisane pločice stavljene na njegova vozila i homologacijskih oznaka stavljenih na njihove sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice u skladu s člankom 36., proizvođač na svojim vozilima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu navodi svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu u Uniji na kojoj ga se može kontaktirati, a ako to nije moguće, navodi ih na ambalaži ili u dokumentu priloženom sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici.

Članak 12.
Obveze proizvođača s obzirom na njihova vozila, sustave, sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice ili dijelove i opremu koji nisu sukladni ili predstavljaju ozbiljan rizik

1.Proizvođač koji smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica ili dio ili oprema koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu nisu u skladu s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta.

Proizvođač odmah obavješćuje homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju, navodeći detalje o nesukladnosti i poduzetim mjerama.

2.Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, proizvođač o nesukladnosti i svim poduzetim mjerama odmah detaljno obavješćuje homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu ili stavljeni u upotrebu.

3.Proizvođač pohranjuje opisnu dokumentaciju iz članka 24. stavka 4. u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja vozila na tržište, a u razdoblju od pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

Proizvođač vozila stavlja na raspolaganje homologacijskim tijelima kopije certifikata o sukladnosti iz članka 34.

4.Proizvođač na temelju obrazloženog zahtjeva nacionalnog nadležnog tijela podnosi tom tijelu preko homologacijskog tijela kopiju certifikata o EU homologaciji ili odobrenja iz članka 55. stavka 1. čime dokazuje sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, na jeziku koji nacionalno nadležno tijelo može lako razumjeti.

Proizvođač surađuje s nacionalnim nadležnim tijelom na njegov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.

Članak 13.
Obveze zastupnika proizvođača s obzirom na nadzor tržišta

1.Proizvođačev zastupnik za nadzor tržišta obavlja zadatke u skladu s ovlaštenjem koje mu je dao proizvođač. To ovlaštenje omogućuje tom zastupniku da obavlja barem sljedeće:

(a)da pristupa opisnoj mapi iz članka 22. i certifikatima o sukladnosti iz članka 34. na jednom od službenih jezika Unije. Ta dokumentacija mora biti na raspolaganju homologacijskim tijelima u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja na tržište vozila i u razdoblju od pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

(b)na obrazloženi zahtjev homologacijskog tijela tom tijelu osigura sve potrebne informacije i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

(c)da surađuje s homologacijskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta, na njihov zahtjev, u svakoj mjeri koja se poduzima za uklanjanje ozbiljnog rizika koji predstavljaju vozila, sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice, dijelovi ili oprema za koje je ovlašten;

(d)da bez odgode obavješćuje proizvođača o pritužbama i izvješćima koji se odnose na rizike, sumnju na incidente, slučajeve nesukladnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme za koje je ovlašten;

(e)da se odrekne ovlaštenja ako proizvođač postupa protivno svojim obvezama iz ove Uredbe.

2.Predstavnik proizvođača koji se odrekne ovlaštenja zbog razloga navedenih u stavku 1. točki (e) o tome odmah obavješćuje Komisiju i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.

3.Podaci o promjeni moraju sadržavati barem sljedeće:

(a)datum prestanka ovlaštenja ovlaštenog predstavnika koji odlazi s te dužnosti i datum početka ovlaštenja predstavnika proizvođača koji preuzima tu dužnost,

(b)datum do kojeg je moguće da predstavnik proizvođača koji odlazi s te dužnosti bude naveden u podacima koje dostavlja proizvođač, uključujući sve promidžbene materijale;

(c)prijenos dokumenata, uključujući podatke o povjerljivosti i vlasnička prava;

(d)obveza predstavnika proizvođača koji odlazi s te dužnosti da nakon što mu ovlaštenje istekne, proslijedi proizvođaču, ili predstavniku proizvođača koji preuzima tu dužnost, sve pritužbe i izvješća o rizicima i sumnjama na incidente koji se odnose na vozilo, sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu, dio ili opremu za čiji je nadzor imenovan predstavnikom proizvođača.

Članak 14.
Obveze uvoznika

1.Uvoznik stavlja na tržište samo vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice kojima je dodijeljena EU homologacija ili nacionalna homologacija odnosno dijelove ili opremu koji su u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.Prije stavljanja na tržište homologiranog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice uvoznik provjerava je li homologacijsko tijelo prikupilo opisnu dokumentaciju iz članka 24. stavka 4., nosi li sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica zahtijevanu homologacijsku oznaku i ispunjava li zahtjeve iz članka 11. stavka 7.

Kad je riječ o vozilu, uvoznik osigurava da je vozilu priložen zahtijevani certifikat o sukladnosti.

3.Ako uvoznik smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, posebno, da ne odgovara svojoj odgovarajućoj homologaciji, ne smije staviti na tržište niti dopustiti registraciju ni stavljanje u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ni zasebne tehničke jedinice prije nego što postanu sukladni. Ako smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta. U slučaju homologiranih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica uvoznik obavješćuje i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.

4.Uvoznik na vozilu, sustavu, sastavnom dijelu, zasebnoj tehničkoj jedinici, dijelu ili opremi navodi svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj ga se može kontaktirati, a ako to nije moguće, navodi ih na njihovoj ambalaži ili u dokumentu priloženom sustavu, sastavnom dijelu, zasebnoj tehničkoj jedinici, dijelu ili opremi.

5.Uvoznik osigurava da su u skladu s člankom 63. vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici priložene upute i informacije na službenom jeziku ili jezicima predmetnih država članica.

6.Radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača uvoznik mora provoditi istrage u vezi s pritužbama i voditi evidenciju pritužaba i opoziva vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište te o tom praćenju obavijestiti svoje distributere.

Članak 15.
Obveze uvoznika s obzirom na njihova vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji nisu sukladni ili s obzirom na njihova vozila, sustave, sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice, dijelove ili opremu koji predstavljaju ozbiljan rizik

1.Ako vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je uvoznik stavio na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, uvoznik odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta.

2.Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, uvoznik o ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na tržište.

Uvoznik obavješćuje homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta i o svim poduzetim mjerama i navodi detalje, posebno o ozbiljnom riziku i korektivnim mjerama koje je poduzeo proizvođač.

3.Uvoznik u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja vozila na tržište, odnosno pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice pohranjuje kopiju certifikata o sukladnosti i stavlja je na raspolaganje homologacijskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta te osigurava da se opisna dokumentacija iz članka 24. stavka 4. može staviti na raspolaganje tim tijelima na zahtjev.

4.Uvoznik na temelju obrazloženog zahtjeva nacionalnog nadležnog tijela podnosi tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, na jeziku koji to tijelo može lako razumjeti. Uvoznik surađuje s nacionalnim nadležnim tijelom na njegov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.

Članak 16.
Obveze distributera

Distributer prije stavljanja na raspolaganje na tržištu, registriranja ili stavljanja u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice provjerava nalazi li se na vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici zahtijevana proizvođačeva pločica ili homologacijska oznaka, jesu li priloženi zahtijevani dokumenti, upute i sigurnosne informacije, u skladu s člankom 63., na službenom jeziku ili službenim jezicima odgovarajuće države članice te jesu li uvoznik i proizvođač ispunili zahtjeve utvrđene člankom 11. stavkom 7. i člankom 14. stavkom 4.

Članak 17.
Obveze distributera s obzirom na njihova vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji nisu sukladni ili s obzirom na njihova vozila, sustave, sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice, dijelove ili opremu koji predstavljaju ozbiljan rizik

1.Ako distributer smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, ne smije staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati niti staviti u upotrebu vozilo, sustav, sastavni dio ni zasebnu tehničku jedinicu prije nego što postanu sukladni.

2.Distributer koji smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je stavio na raspolaganje na tržištu nisu u skladu s ovom Uredbom o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika kako bi se osiguralo da se u skladu s člankom 12. stavkom 1. ili člankom 15. stavkom 1. poduzmu odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladani ili da ih se, prema potrebi, povuče ili opozove s tržišta.

3.Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, distributer o tom ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača, uvoznika te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su to vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu. Distributer ih obavješćuje i o svim poduzetim mjerama i navodi detalje, posebno o ozbiljnom riziku i korektivnim mjerama koje je poduzeo proizvođač.

4.Distributer surađuje s nacionalnim nadležnim tijelom na njegov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.

Članak 18.
Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem za potrebe ove Uredbe i podliježe obvezama proizvođača na temelju članaka 8., 11. i 12. u slučajevima u kojima uvoznik ili distributer stavi na raspolaganje na tržištu, registrira ili je odgovoran za stavljanje u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili preinači vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu tako da više nisu sukladni s primjenjivim zahtjevima.

Članak 19.
Određivanje gospodarskih subjekata

Na zahtjev homologacijskog tijela ili tijela za nadzor tržišta gospodarski subjekti moraju, u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja vozila na tržište, odnosno pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice, dijela ili opreme, dati informacije o:

(a)identitetu svakoga gospodarskog subjekta koji im je isporučio vozilo, sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu, dio ili opremu;

(b)identitetu svakoga gospodarskog subjekta kojem su oni isporučili vozilo, sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu, dio ili opremu.

POGLAVLJE III.
POSTUPCI ZA EU HOMOLOGACIJU

Članak 20.
Postupci za EU homologaciju

1.Pri podnošenju zahtjeva za homologaciju tipa vozila kao cjeline proizvođač može odabrati jedan od sljedećih postupaka:

(a)homologaciju korak po korak;

(b)homologaciju u jednom koraku;

(c)mješovitu homologaciju.

Osim toga, proizvođač se može odlučiti za višestupanjsku homologaciju kad je riječ o nepotpunom ili dovršenom vozilu.

2.Za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela i homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice primjenjuje se samo homologacija u jednom koraku.

3.Višestupanjska homologacija dodjeljuje se za nepotpun ili dovršen tip vozila koji je, uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila, u skladu s podacima iz opisne mape predviđenima člankom 22. i koji ispunjava tehničke zahtjeve utvrđene u mjerodavnim regulatornim aktima koji su navedeni u Prilogu IV.

Višestupanjska homologacija primjenjuje se i na potpuna vozila koja je nakon njihova dovršenja izmijenio ili preinačio drugi proizvođač.

4.EU homologacija za završni stupanj izrade dodjeljuje se tek nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tip vozila koji je homologiran u završnom stupnju ispunjava sve primjenjive tehničke zahtjeve u trenutku homologacije. Provjera uključuje pregled dokumentacije u odnosu na sve zahtjeve obuhvaćene EU homologacijom nepotpunog tipa vozila koja je dodijeljena tijekom višestupanjskog postupka, pa i ako je dodijeljena za različitu kategoriju vozila.

5.Odabirom homologacije iz stavka 1. ne utječe se na primjenjive temeljne zahtjeve koje homologirani tip vozila mora ispunjavati u trenutku izdavanja homologacije tipa vozila kao cjeline.

6.    Višestupanjsku homologaciju može primijeniti i pojedinačni proizvođač ako se njezinom upotrebom ne zaobilaze zahtjevi koji se primjenjuju na vozila proizvedena u jednom stupnju. Za potrebe članaka 39., 40. i 47. ove Uredbe smatra se da vozila koja je proizveo pojedinačni proizvođač nisu proizvedena u više stupnjeva.

Članak 21.
Primjena EU homologacije

1.Proizvođač podnosi homologacijskom tijelu zahtjev za EU homologaciju i opisnu mapu iz članka 22.

2.Za određeni se tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice može podnijeti samo jedan zahtjev u samo jednoj državi članici.

3.Za svaki se tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice za koji se traži homologacija podnosi zaseban zahtjev.

Članak 22.
Opisna mapa

1.Opisna mapa iz članka 21. stavka 1. sadržava sljedeće:

(a)opisni dokument, kako je utvrđeno u Prilogu I. za homologaciju u jednom koraku ili mješovitu homologaciju, odnosno u Prilogu III. za homologaciju korak po korak;

(b)sve podatke, nacrte, fotografije i ostale odgovarajuće informacije;

(c)ako je riječ o vozilima, navode se postupci odabrani u skladu s člankom 20. stavkom 1.;

(d)sve dodatne informacije koje homologacijsko tijelo zatraži u okviru postupka podnošenja zahtjeva.

2.Opisna mapa dostavlja se Komisiji u elektroničkom formatu, ali se može dostaviti i u papirnatom obliku.

3.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene priloga I. i III. kako bi se ažuriranjem predloška opisnog dokumenta uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj, uključujući i usklađeni elektronički format iz stavka 2.

Članak 23.
Dodatne informacije koje treba dostaviti uz zahtjev

za određene EU homologacije

1.Zahtjevu za homologaciju korak po korak prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., svi certifikati o EU homologaciji – uključujući i ispitna izvješća – koji se zahtijevaju u skladu s primjenjivim aktima navedenima u Prilogu IV.

U slučaju zahtjeva za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela ili homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice, na temelju primjenjivih akata navedenih u Prilogu IV., homologacijsko tijelo mora imati pristup opisnoj mapi do izdavanja ili odbijanja homologacije tipa vozila kao cjeline.

2.Zahtjevu za mješovitu homologaciju prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., certifikati o EU homologaciji – uključujući i ispitna izvješća – koji se zahtijevaju u skladu s primjenjivim aktima navedenima u Prilogu IV.

Zahtjevu koji se odnosi na sustave za koje nije dostavljen nikakav certifikat o EU homologaciji prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., informacije utvrđene u Prilogu I. koje su potrebne za homologaciju tih sustava tijekom postupka homologacije vozila i, umjesto certifikata o EU homologaciji, ispitno izvješće.

3.Zahtjevu za višestupanjsku homologaciju moraju se priložiti sljedeće informacije:

(a)u prvom stupnju, dijelovi opisne mape i certifikati o EU homologaciji koji se odnose na razinu dovršenosti osnovnog vozila;

(b)u drugoj i narednim stupnjevima, dijelovi opisne mape i certifikati o EU homologaciji koji se odnose na sadašnji stupanj dovršenosti, zajedno s kopijom certifikata o EU homologaciji za vozilo izdanog u prethodnom stupnju proizvodnje i detaljnim podacima o svim promjenama ili dodacima koje je proizvođač napravio na vozilu.

Informacije iz točaka (a) i (b) mogu se priložiti u skladu s člankom 22. stavkom 2.

4.    Homologacijskom tijelu i tehničkim službama mora biti omogućen pristup softveru i algoritmima vozila.

Homologacijsko tijelo može obrazloženim zahtjevom također zatražiti od proizvođača da dostavi sve dodatne informacije koje su potrebne da se donese odluka o tome koja su ispitivanja potrebna ili da se olakša izvođenje tih ispitivanja.

POGLAVLJE IV.
PROVOĐENJE POSTUPAKA ZA EU HOMOLOGACIJU

Članak 24.
Opće odredbe o provođenju postupaka za EU homologaciju

1.Za svaki se tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice može izdati samo jedna EU homologacija.

2.Homologacijsko tijelo koje zaprimi zahtjev u skladu s člankom 21. izdaje EU homologaciju tek nakon što provjeri sve sljedeće elemente:

(a)mjere za sukladnost proizvodnje iz članka 29.;

(b)da nije već izdana homologacija za predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

(c)usklađenost tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice s primjenjivim zahtjevima;

(d)kad je riječ o homologacijama tipa vozila kao cjeline prema postupcima koji se primjenjuju za homologaciju korak po korak, mješovitu homologaciju i višestupanjsku homologaciju, homologacijsko tijelo provjerava, u skladu s člankom 20. stavkom 4., da su sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice obuhvaćeni zasebnim homologacijama u skladu sa zahtjevima primjenjivima u trenutku dodjele homologacije tipa vozila kao cjeline.

3.Primjenjuju se postupci koji se odnose na EU homologaciju kako je utvrđeno u Prilogu V., odnosno na višestupanjsku homologaciju kako je utvrđeno u Prilogu XVII.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga V. kako bi se ažuriranjem postupaka koji se odnose na EU homologaciju, odnosno izmjene Priloga XVII. kako bi se ažuriranjem postupaka koji se odnose na višestupanjsku homologaciju, uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj.

4.Homologacijsko tijelo prikuplja opisnu dokumentaciju koja se sastoji od opisne mape iz članka 22. kojoj su priložena ispitna izvješća i svi ostali dokumenti koje je u opisnu mapu uvrstila tehnička služba ili homologacijsko tijelo prilikom provođenja svojih zadataka.

Opisna dokumentacija sadržava popis na kojem su jasno navedeni sve stranice i oblik svakog dokumenta te kronološki pregled upravljanja EU homologacijom.

Homologacijsko tijelo pohranjuje opisnu dokumentaciju u razdoblju od 10 godina nakon isteka valjanosti EU homologacije.

5.Homologacijsko tijelo neće dodijeliti EU homologaciju ako zaključi da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, premda usklađen s primjenjivim zahtjevima, predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost ili može ozbiljno ugroziti okoliš ili javno zdravlje. U tom slučaju ono odmah šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji detaljan spis u kojem obrazlaže svoju odluku i prilaže dokaz za svoje zaključke.

6.U skladu s člankom 20. stavcima 4. i 5., u slučaju postupaka homologacije korak po korak, mješovite homologacije i višestupanjske homologacije, homologacijsko tijelo odbija dodijeliti EU homologaciju tipa ako utvrdi da sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe ili ako nisu u skladu s aktima navedenima u Dodatku IV.

Homologacijsko tijelo traži od homologacijskih tijela koja su dodijelila homologaciju sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica da postupaju u skladu s člankom 54. stavkom 2.

Članak 25.
Obavješćivanje o izdanim, izmijenjenim, odbijenim i povučenim EU homologacijama

1.Homologacijsko tijelo u roku od mjesec dana od izdavanja ili izmjene certifikata o EU homologaciji šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji kopiju certifikata o EU homologaciji, zajedno s dodacima, uključujući ispitna izvješća iz članka 23., za svaki tip vozila, sustava, sastavnog dijela i zasebne tehničke jedinice koji je homologiralo. Kopija se šalje sustavom zajedničke sigurne elektroničke razmjene ili u zaštićenoj elektroničkoj datoteci.

2.Homologacijsko tijelo svaka tri mjeseca šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji popis EU homologacija za sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje je izdalo, izmijenilo, odbilo dodijeliti ili povuklo u prethodnom razdoblju. Taj popis sadržava informacije koje su navedene u Prilogu XIV.

3.Ako to zatraži homologacijsko tijelo druge države članice ili Komisija, homologacijsko tijelo koje je izdalo EU homologaciju šalje u roku od jednog mjeseca od zaprimanja tog zahtjeva homologacijskom tijelu koje je uputilo zahtjev kopiju certifikata o EU homologaciji, zajedno s prilozima, sustavom zajedničke sigurne elektroničke razmjene ili u zaštićenoj elektroničkoj datoteci.

4.Homologacijsko tijelo bez odgode obavješćuje homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju o svim EU homologacijama koje je odbilo ili povuklo te obrazlaže svoju odluku.

5.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga XIV. kako bi se ažurirao predložak za obavijesti o izdanim, izmijenjenim, odbijenim ili povučenim EU homologacijama za sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice.

Članak 26.
Certifikat o EU homologaciji

1.Certifikatu o EU homologaciji prilaže se sljedeće:

(a)opisna dokumentacija navedena u članku 24. stavku 4.;

(b)ispitna izvješća koja se zahtijevaju regulatornim aktima iz članka 28. stavka 1. ako je riječ o homologaciji tipa sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, odnosno obrazac s rezultatima ispitivanja ako je riječ o homologaciji tipa vozila kao cjeline;

(c)imena i uzorci potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje certifikata o sukladnosti te izjava o njihovu položaju u poduzeću;

(d)ako je riječ o homologaciji tipa vozila kao cjeline, ispunjen primjerak certifikata o sukladnosti.

2.Certifikat o EU homologaciji izdaje se na temelju predloška utvrđenog u Prilogu VI. i brojčano se označava prema usklađenom sustavu utvrđenom u Prilogu VII. Obrazac s rezultatima ispitivanja sastavlja se na temelju predloška utvrđenog u Prilogu VIII. Ti dokumenti moraju biti dostupni u elektroničkom formatu.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene priloga VI., VII. i VIII. kako bi se ažuriranjem predložaka certifikata o homologaciji, njegova sustava brojčanog označivanja i obrasca s rezultatima ispitivanja uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj, uključujući osiguravanje odgovarajućih elektroničkih formata.

3.Homologacijsko tijelo s obzirom na svaki tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice čini sljedeće:

(a)ispunjava sve odgovarajuće dijelove certifikata o EU homologaciji, među ostalim njegove priloge;

(b)sastavlja popis opisne dokumentacije;

(c)izdaje proizvođaču bez odgode ispunjeni certifikat o EU homologaciji i njegove priloge.

4.Ako je riječ o EU homologaciji čija je valjanost ograničena u skladu s člancima 37. i 41. i dijelom III. Priloga IV. ili o EU homologaciji na koju se ne primjenjuju određene odredbe ove Uredbe ili regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., u certifikatu o EU homologaciji navode se ta ograničenja ili se navodi da se ne primjenjuju odgovarajuće odredbe.

5.Ako se proizvođač vozila odluči za postupak mješovite homologacije, homologacijsko tijelo dopunjava opisnu dokumentaciju upućivanjima na ispitna izvješća koja se zahtijevaju regulatornim aktima navedenima u članku 28. stavku 1. za sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice za koje nije izdan certifikat o EU homologaciji.

6.Ako se proizvođač vozila odluči za postupak homologacije u jednom koraku, homologacijsko tijelo prilaže certifikatu o EU homologaciji popis mjerodavnih regulatornih akata u skladu s predloškom predviđenim Dodatkom Prilogu VI.

Članak 27.
Posebne odredbe s obzirom na EU homologacije za sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice

1.EU homologacija dodjeljuje se za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu koji su u skladu s podacima navedenima u opisnoj mapi predviđenima člankom 22. i koji ispunjavaju tehničke zahtjeve utvrđene u mjerodavnim aktima navedenima u Prilogu IV.

2.Ako su sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice, bez obzira na to jesu li namijenjeni za popravak, servisiranje ili održavanje, obuhvaćeni i homologacijom tipa sustava s obzirom na vozilo, nije potrebna dodatna homologacija tipa sastavnog dijela ni zasebne tehničke jedinice, osim ako je predviđena mjerodavnim aktima navedenima u Prilogu IV.

3.Ako sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica obavljaju svoju funkciju ili imaju posebna svojstva samo kad rade zajedno s drugim dijelovima vozila, zbog čega je sukladnost moguće provjeriti samo ako sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica rade zajedno s tim drugim dijelovima vozila, područje primjene EU homologacije sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice odgovarajuće se ograničava.

U tim se slučajevima u certifikatu o EU homologaciji navode svako ograničenje u upotrebi sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice i posebni uvjeti za njihovu ugradnju.

Ako je takav sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ugrađena u vozilo, homologacijsko tijelo u trenutku homologacije vozila provjerava sukladnost sa svim primjenjivim ograničenjima u upotrebi ili uvjetima ugradnje.

Članak 28.
Ispitivanja koja se zahtijevaju za EU homologaciju

1.Sukladnost s tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe i regulatornih akata navedenih u Prilogu IV. dokazuje se odgovarajućim ispitivanjima u skladu s mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV., koje provode imenovane tehničke službe.

2.Proizvođač daje homologacijskom tijelu na raspolaganje vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji se zahtijevaju na temelju mjerodavnih akata navedenih u Prilogu IV. radi provođenja zahtijevanih ispitivanja.

3.Zahtijevana ispitivanja provode se na vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama koji predstavljaju tip koji treba homologirati.

4.Metode virtualnog ispitivanja mogu se upotrijebiti kao alternativa postupcima ispitivanja iz stavka 1. u skladu s Prilogom XVI. ako to zatraži proizvođač i ako se s tim složi homologacijsko tijelo.

5.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga XVI. kako bi se ažuriranjem popisa regulatornih akata s obzirom na metode virtualnog ispitivanja koje proizvođač ili tehnička služba može upotrijebiti i posebnih uvjeta pod kojima se metode virtualnog ispitivanja mogu upotrijebiti uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj.

Članak 29.
Mjere za sukladnost proizvodnje

1.Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju poduzima potrebne mjere u skladu s Prilogom X. kako bi provjerilo, prema potrebi u suradnji s homologacijskim tijelima drugih država članica, proizvodi li proizvođač vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice sukladno s homologiranim tipom.

2.Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline provjerava statistički relevantan broj vozila i certifikata o sukladnosti u odnosu na njihovu sukladnost s člancima 34. i 35. te provjerava točnost podataka u certifikatima o sukladnosti.

3.Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju poduzima potrebne mjere kako bi provjerilo, prema potrebi u suradnji s homologacijskim tijelima drugih država članica, da su mjere iz stavaka 1. i 2. i dalje odgovarajuće te da su stoga vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji su u proizvodnji i dalje sukladni s homologiranim tipom te da su certifikati o sukladnosti i dalje u skladu s člancima 34. i 35.

4.Kako bi se provjerilo jesu li vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica sukladni s homologiranim tipom, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju uzorcima uzetima u prostorima proizvođača i njegovim proizvodnim pogonima provodi provjere ili ispitivanja koji se zahtijevaju za EU homologaciju.

5.Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju pa utvrdilo da proizvođač više ne proizvodi vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice sukladno s homologiranim tipom ili da certifikati o sukladnosti više nisu u skladu s člancima 34. i 35., iako se proizvodnja odvija i dalje, poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo ispravnu provedbu postupka za sukladnost proizvodnje ili povlači homologaciju.

6.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga X. kako bi se ažuriranjem postupaka provjere sukladnosti proizvodnje uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj.

Članak 30.
Struktura nacionalnih naknada za homologacije i troškove nadzora tržišta

1.Države članice trebale bi uspostaviti nacionalni sustav naknada za troškove homologacija i aktivnosti nadzora tržišta koje provode te homologacijskih ispitivanja, te ispitivanja i inspekcija sukladnosti proizvodnje koje provode tehničke službe koje su imenovale.

2.Te se nacionalne naknade trebaju naplaćivati od proizvođača koji su podnijeli zahtjev za homologaciju u dotičnoj državi članici. Tehničke službe ne smiju izravno naplaćivati naknade.

3.Strukturom nacionalnih naknada moraju biti obuhvaćene i pregledi i ispitivanja sukladnosti koje Komisija provodi u skladu s člankom 9. Ti će doprinosi biti vanjski namjenski prihodi općeg proračuna Europske unije u skladu s člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe 26 .

4.Države članice izvješćuju ostale države članice i Komisiju o pojedinostima u strukturi svojih nacionalnih naknada. Prva takva obavijest šalje se [datum stupanja na snagu ove Uredbe + 1 godina]. Ostale države članice i Komisiju mora se svake godine obavješćivati o naknadnim promjenama u strukturi nacionalnih naknada.

5.Komisija može donijeti provedbene akte kojima bi odredila dodatni iznos iz stavka 3. koji se primjenjuje na nacionalne naknade iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

POGLAVLJE V.
IZMJENE I VALJANOST EU HOMOLOGACIJA

Članak 31.
Opće odredbe o izmjenama i valjanost EU homologacija

1.Proizvođač bez odgode obavješćuje homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju o svakoj promjeni podataka u opisnoj dokumentaciji.

Homologacijsko tijelo odlučuje o tome hoće li se promjena obuhvatiti izmjenom, bilo revizijom ili proširenjem EU homologacije u skladu s postupcima utvrđenima člankom 32., odnosno o tome je li zbog promjene potrebna nova homologacija.

2.Zahtjev za tu izmjenu podnosi se isključivo homologacijskom tijelu koje je dodijelilo prvobitnu EU homologaciju.

3.Ako homologacijsko tijelo zaključi da je zbog izmjene potrebno ponoviti preglede ili ispitivanja, o tome obavješćuje proizvođača.

4.Ako homologacijsko tijelo na temelju pregleda ili ispitivanja iz stavka 3. zaključi da su zahtjevi za EU homologaciju i dalje ispunjeni, primjenjuju se postupci iz članka 32.

5.Ako homologacijsko tijelo zaključi da su podaci u opisnoj dokumentaciji bitno promijenjeni tako da ih više nije moguće obuhvatiti proširenjem postojeće homologacije, ono odbija izmijeniti EU homologaciju i traži od proizvođača da podnese zahtjev za novu EU homologaciju.

Članak 32.
Revizije i proširenja EU homologacija

1.Izmjena se označava kao „revizija” ako homologacijsko tijelo zaključi da je predmetni tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice unatoč promjeni podataka iz opisne dokumentacije i dalje u skladu s primjenjivim zahtjevima koji se odnose na taj tip te da stoga nije potrebno ponavljati preglede ili ispitivanja.

U tom slučaju homologacijsko tijelo bez odgode izdaje potrebne revidirane stranice opisne dokumentacije, pri čemu označava svaku revidiranu stranicu tako da su jasno vidljivi priroda izmjene i datum ponovnog izdavanja, ili izdaje konsolidiranu i ažuriranu verziju opisne dokumentacije s detaljnim opisom izmjena.

2.Izmjena se označava kao „proširenje” ako homologacijsko tijelo zaključi da su podaci iz opisne dokumentacije izmijenjeni i ako vrijedi bilo što od sljedećeg:

(a)potrebni su daljnji pregledi ili ispitivanja radi provjere trajne sukladnosti sa zahtjevima na kojima se temelji postojeća homologacija;

(b)izmijenjena je bilo koja informacija u certifikatu o EU homologaciji, osim u njegovim prilozima;

(c)na homologirani se tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice počinju primjenjivati novi zahtjevi u skladu s bilo kojim aktom navedenim u Prilogu IV.

U slučaju proširenja homologacijsko tijelo bez odgode izdaje ažurirani certifikat o EU homologaciji označen brojem proširenja, povećanim u skladu s brojem uzastopnih proširenja koja su već dodijeljena. U takvom se certifikatu o homologaciji jasno navode razlog za proširenje i datumi ponovnog izdavanja i valjanosti.

3.Kad god su izdane izmijenjene stranice ili konsolidirana, ažurirana verzija, u skladu s tim mijenja se popis opisne dokumentacije tako da se na njemu navodi datum najnovijeg proširenja ili revizije ili datum najnovije konsolidacije ažurirane verzije.

4.Proširenje homologacije tipa vozila nije potrebno ako su novi zahtjevi koji su navedeni u stavku 2. točki (c) s tehničkog stajališta nebitni za taj tip vozila ili se odnose na druge kategorije vozila kojima to vozilo ne pripada.

Članak 33.
Prestanak valjanosti

1.Homologacije vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica izdaju se na ograničeno razdoblje u trajanju od 5 godina bez mogućnosti produženja. Datum isteka označava se u certifikatu o homologaciji. Certifikat o homologaciji može se nakon isteka obnoviti na temelju zahtjeva proizvođača, ali samo ako je homologacijsko tijelo provjerilo da je tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice sukladan svim zahtjevima iz mjerodavnih regulatornih akata za nova vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice tog tipa.

2.EU homologacija vozila prestaje biti valjana prije svojeg isteka u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)ako novi zahtjevi primjenjivi na homologirani tip vozila postanu obvezni kad je riječ o stavljanju na raspolaganje na tržištu, registraciji i stavljanju u upotrebu vozila, a homologaciju nije moguće proširiti u skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom (c);

(b)ako se trajno i dobrovoljno obustavi proizvodnja vozila sukladnih s homologiranim tipom vozila;

(c)ako valjanost certifikata o homologaciji istekne zbog ograničenja iz članka 37. stavka 6.;

(d)ako je homologacija povučena u skladu s člankom 29. stavkom 5. ili člankom 53. stavkom 1.

(e)ako se utvrdi da je homologacija izdana na temelju netočnih izjava, lažiranih rezultata testova ili ako su prešućeni podaci koji bi doveli do odbijanja izdavanja homologacije.

3.    Ako homologacija samo jedne varijante u tipu vozila ili jedne izvedbe u varijanti prestane biti valjana, EU homologacija predmetnog tipa vozila prestaje biti valjana samo za varijantu ili izvedbu o kojoj je riječ.

4.Ako se trajno obustavi proizvodnja određenog tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, proizvođač o tome bez odgode obavješćuje homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju za taj tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju za taj tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice u roku od mjesec dana od zaprimanja obavijesti iz prvog podstavka o tome na odgovarajući način obavješćuje homologacijska tijela drugih država članica.

5.U slučajevima u kojima EU homologacija za tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice prestaje biti valjana, proizvođač o tome bez odgode obavješćuje homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju.

6.Nakon što zaprimi proizvođačevu obavijest, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju obavješćuje bez odgode homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju o svim informacijama koje su bitne za stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila, prema potrebi.

U potonjoj se obavijesti navode datum proizvodnje posljednje proizvedenog vozila i njegov identifikacijski broj vozila (VIN), kako je definiran člankom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 19/2011 27 .

POGLAVLJE VI.
CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI I OZNAKE

Članak 34.
Opće odredbe o certifikatu o sukladnosti

1.Proizvođač izdaje certifikat o sukladnosti kao papirni dokument koji se prilaže svakom vozilu, potpunom, nepotpunom ili dovršenom, koje je proizvedeno sukladno s homologiranim tipom vozila.

Certifikat o sukladnosti izdaje se kupcu besplatno zajedno s vozilom. Njegovo izdavanje ne smije se uvjetovati izričitim zahtjevom ili podnošenjem dodatnih informacija proizvođaču.

Proizvođač na zahtjev vlasnika vozila u razdoblju od 10 godina od datuma proizvodnje vozila izdaje duplikat certifikata o sukladnosti uz naknadu koja ne prelazi troškove njegova izdavanja. Riječ ‚,duplikat” mora biti jasno vidljiva na prednjoj strani svakog ponovljenog certifikata.

2.Proizvođač sastavlja certifikat o sukladnosti na temelju predloška utvrđenog u Prilogu IX.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga IX. kako bi se ažuriranjem predloška certifikata o sukladnosti uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj.

3.Certifikat o sukladnosti sastavlja se na barem jednom službenom jeziku Unije.

4.Proizvođač zapošljava osobe koje su ovlaštene za potpisivanje certifikata o sukladnosti i propisno ih ovlašćuje za preuzimanje proizvođačeve odgovornosti s obzirom na proizvodnju vozila ili sukladnost njegove proizvodnje.

5.Certifikat o sukladnosti ispunjava se u cijelosti i ne smije sadržavati ograničenja u pogledu upotrebe vozila osim onih predviđenih ovom Uredbom ili nekim od regulatornih akata navedenih u Prilogu IV.

6.Ne dovodeći u pitanje stavak 1. proizvođač također može poslati certifikat o sukladnosti elektroničkim putem nacionalnim tijelima nadležnima za registraciju.

Članak 35.
Posebne odredbe o certifikatu o sukladnosti

1.Ako je riječ o nepotpunom ili dovršenom vozilu, proizvođač ispunjava samo one stavke certifikata o sukladnosti u vezi s dodacima ili izmjenama koji se odnose na trenutačni stupanj homologacije i, prema potrebi, prilaže sve certifikate o sukladnosti koji su izdani u prethodnim stupnjevima.

2.Kad je riječ o vozilima koja su homologirana u skladu s člankom 37., u naslovu certifikata o sukladnosti navodi se sljedeći tekst: „Za potpuna/dovršena vozila, homologirana u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. …/201X Europskog parlamenta i Vijeća od ... o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila (privremena homologacija)” [Uredu za publikacije: molimo unesite upućivanje].

3.Kad je riječ o vozilima homologiranima u skladu s člankom 39., u naslovu certifikata o sukladnosti navodi se sljedeći tekst: ‚,Za potpuna/dovršena vozila homologirana u malim serijama” te, u neposrednoj blizini naslova, godina proizvodnje iza koje slijedi uzastopni broj između 1 i granične vrijednosti navedene u tablici u Prilogu XII. kojim se, za svaku godinu proizvodnje, označava položaj tog vozila u okviru proizvodnje određene za tu godinu.

Članak 36.
Proizvođačeva pločica

i homologacijska oznaka sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

1.Proizvođač vozila na svako vozilo proizvedeno sukladno s homologiranim tipom postavlja proizvođačevu pločicu s oznakom koja se zahtijeva mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.

2.Proizvođač sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, neovisno o tome jesu li dio sustava, postavlja na svaki sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu proizvedenu sukladno s homologiranim tipom homologacijsku oznaku koja se zahtijeva mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.

Ako se takva homologacijska oznaka ne zahtijeva, proizvođač postavlja na sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu barem svoje trgovačko ime ili trgovačku oznaku te broj tipa ili identifikacijski broj.

3.Oznaka EU homologacije mora biti u skladu s Prilogom VII.

POGLAVLJE VII.
NOVE TEHNOLOGIJE ILI NOVA TEHNIČKA RJEŠENJA

Članak 37.
Iznimke za nove tehnologije ili nova tehnička rješenja

1.Proizvođač može podnijeti zahtjev za EU homologaciju tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koji uključuje nove tehnologije ili tehnička rješenja koji nisu kompatibilni s jednim ili više regulatornih akata navedenih u Prilogu IV.

2.Homologacijsko tijelo dodjeljuje EU homologaciju iz stavka 1. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)u zahtjevu za EU homologaciju navedeni su razlozi zašto zbog novih tehnologija ili tehničkih rješenja vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nisu kompatibilni s jednim ili više regulatornih akata koji su navedeni u Prilogu IV.;

(b)u zahtjevu za EU homologaciju opisan je utjecaj novih tehnologija ili tehničkih rješenja na sigurnost i okoliš te mjere koje su poduzete kako bi se osigurala barem jednaka razina sigurnosti i zaštite okoliša kakva je osigurana zahtjevima od kojih se traži izuzeće;

(c)zahtjev sadržava opise ispitivanja i rezultate kojima se dokazuje da je ispunjen uvjet iz točke (b).

3.Dodjeljivanje EU homologacije s iznimkom za nove tehnologije ili tehnička rješenja podliježe odobrenju Komisije. To se odobrenje dodjeljuje provedbenim aktom. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

4.Homologacijsko tijelo može, dok Komisija ne donese odluku o odobrenju, izdati privremenu EU homologaciju za tip vozila obuhvaćen traženim izuzećem koja je valjana samo na državnom području države članice tog homologacijskog tijela. Homologacijsko tijelo o tome bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice slanjem spisa koji sadržava informacije iz stavka 2.

Privremenost i ograničena područna valjanost EU homologacije moraju biti očiti iz naslova certifikata o homologaciji i naslova certifikata o sukladnosti.

5.Homologacijska tijela drugih država članica mogu donijeti odluku o prihvaćanju privremene EU homologacije iz stavka 4. na svojem državnom području ako o prihvaćanju pisanim putem obavijeste homologacijsko tijelo koje je dodijelilo privremenu EU homologaciju.

6.U odobrenju Komisije iz stavka 3. prema potrebi se navodi podliježe li ograničenjima, posebno kad je riječ o najvećem broju obuhvaćenih vozila. U svim je slučajevima EU homologacija valjana barem 36 mjeseci.

7.Ako Komisija odbije dati odobrenje iz stavka 3., homologacijsko tijelo odmah obavješćuje nositelja privremene homologacije iz stavka 4. o tome da će privremena EU homologacija biti opozvana šest mjeseci nakon datuma na koji je Komisija odbila dati odobrenje.

Međutim, vozila proizvedena sukladno s privremenom EU homologacijom prije nego što je njezina valjanost istekla mogu se staviti na tržište, registrirati ili staviti u upotrebu u svakoj državi članici koja je prihvatila privremenu EU homologaciju u skladu sa stavkom 5.

Članak 38.
Naknadne prilagodbe regulatornih akata

1.Ako Komisija odobri dodjelu EU homologacije u skladu s člankom 37., odmah poduzima korake koji su potrebni kako bi se predmetni regulatorni akti prilagodili najnovijem tehnološkom razvoju.

Ako se iznimka na temelju članka 37. odnosi na pravilnik UNECE-a, Komisija predlaže izmjenu odgovarajućeg pravilnika UNECE-a u skladu s odredbama Priloga III. Odluci Vijeća 97/836/EZ.

2.Nakon izmjene mjerodavnih regulatornih akata ukida se svako ograničenje navedeno u odluci Komisije kojom se odobrava dodjela EU homologacije.

3.    Ako se ne poduzmu koraci potrebni za prilagodbu regulatornih akata iz stavka 1., Komisija može na zahtjev države članice koja je dodijelila privremenu EU homologaciju donijeti odluku kojom se odobrava proširenje privremene EU homologacije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

POGLAVLJE VIII.
VOZILA PROIZVEDENA U MALIM SERIJAMA

Članak 39.
EU homologacija vozila proizvedenih u malim serijama

1.Države članice na zahtjev proizvođača i u okviru količinskih godišnjih ograničenja utvrđenih u odjeljku 1. Priloga XII. dodjeljuju EU homologaciju za tip vozila proizvedenih u maloj seriji koja udovoljavaju barem zahtjevima utvrđenima u Dodatku 1. dijelu I. Priloga IV.

2.Stavak 1. ne primjenjuje se na vozila za posebne namjene.

3.Certifikati o EU homologaciji za vozila proizvedena u malim serijama moraju biti brojčano označeni u skladu s Prilogom VII.

Članak 40.
Nacionalna homologacija vozila proizvedenih u malim serijama

1.Proizvođač može podnijeti zahtjev za nacionalnu homologaciju vozila proizvedenih u malim serijama u okviru količinskih godišnjih ograničenja utvrđenih u odjeljku 2. Priloga XII. Ta se ograničenja primjenjuju na stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila homologiranog tipa na tržištu svake države članice u danoj godini.

2.Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću bilo kojeg tipa vozila iz stavka 1. od jednog ili više temeljnih zahtjeva koji su utvrđeni regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. ako pritom utvrde odgovarajuće alternativne zahtjeve.

3.Kad je riječ o nacionalnoj homologaciji vozila proizvedenih u malim serijama, homologacijsko tijelo prihvaća sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji su homologirani u skladu s aktima navedenima u Prilogu IV.

4.Certifikat o nacionalnoj homologaciji vozila proizvedenih u malim serijama sastavlja se u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu VI. i ima sljedeći naslov: „Certifikat o nacionalnoj homologaciji vozila proizvedenih u malim serijama” te se u njemu navode sadržaj i priroda izuzeća odobrenih na temelju stavka 2. Certifikati o homologaciji brojčano se označavaju prema usklađenom sustavu navedenom u Prilogu VII.

Članak 41.
Valjanost nacionalne homologacije vozila proizvedenih u malim serijama

1.Valjanost nacionalne homologacije vozila proizvedenih u malim serijama ograničena je na državno područje države članice čije je homologacijsko tijelo dodijelilo homologaciju.

2.Ako to zatraži proizvođač, homologacijsko tijelo preporučenim pismom ili elektroničkom poštom šalje homologacijskim tijelima država članica koja je odredio proizvođač kopiju certifikata o homologaciji i njegovih priloga.

3.Homologacijska tijela država članica koja je odredio proizvođač u roku od tri mjeseca od zaprimanja dokumenata iz stavka 2. donose odluku o tome hoće li prihvatiti homologaciju.

Homologacijska tijela država članica prihvaćaju nacionalnu homologaciju, osim ako imaju utemeljene razloge za vjerovati da nacionalni tehnički zahtjevi u skladu s kojima je vozilo homologirano nisu istovjetni njihovima.

4.Homologacijska tijela država članica u roku od dva mjeseca o svojoj odluci obavješćuju homologacijsko tijelo koje je dodijelilo nacionalnu homologaciju.

5.Ako se podnese zahtjev kojim podnositelj želi staviti na tržište, registrirati ili staviti u upotrebu u drugoj državi članici vozilo s nacionalnom homologacijom vozila proizvedenih u malim serijama, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo nacionalnu homologaciju za vozila proizvedena u malim serijama dostavlja nacionalnom nadležnom tijelu druge države članice kopiju certifikata o homologaciji zajedno s opisnom dokumentacijom.

Nacionalno nadležno tijelo druge države članice prihvaća stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu takvog vozila, osim ako ima utemeljene razloge za vjerovati da nacionalni tehnički zahtjevi u skladu s kojima je vozilo homologirano nisu istovjetni njihovima.

POGLAVLJE IX.
HOMOLOGACIJE POJEDINAČNOG VOZILA

Članak 42.
EU homologacije pojedinačnog vozila

1.Države članice dodjeljuju EU homologaciju pojedinačnog vozila za vozila koja su sukladna sa zahtjevima utvrđenima u Dodatku 2. dijelu I. Priloga IV., odnosno, ako je riječ o vozilima za posebne namjene, u dijelu III. Priloga IV.

2.Zahtjev za EU homologaciju pojedinačnog vozila podnosi proizvođač ili vlasnik vozila, ili predstavnik vlasnika pod uvjetom da ima poslovni nastan u Uniji.

3.Države članice ne provode razorna ispitivanja radi utvrđivanja je li vozilo sukladno sa zahtjevima utvrđenima stavkom 1., nego se za tu svrhu koriste svim odgovarajućim informacijama koje je dostavio podnositelj zahtjeva.

4.Certifikat o EU homologaciji pojedinačnog vozila mora biti u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu VI. Certifikati o EU homologaciji pojedinačnog vozila brojčano se označavaju u skladu s Prilogom VII.

5.Države članice dopuštaju stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila s valjanim certifikatom o EU homologaciji pojedinačnog vozila.

Članak 43.
Nacionalne homologacije pojedinačnog vozila

1.Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću određenog vozila, neovisno o tome je li unikatno ili ne, od sukladnosti s jednom ili više odredaba ove Uredbe ili temeljnim zahtjevima utvrđenima regulatornim aktima koji su navedeni u Prilogu IV. ako pritom utvrde odgovarajuće alternativne zahtjeve.

2.Zahtjev za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila podnosi proizvođač ili vlasnik vozila, ili predstavnik vlasnika pod uvjetom da ima poslovni nastan u Uniji.

3.Države članice ne provode razorna ispitivanja radi utvrđivanja je li vozilo sukladno s alternativnim zahtjevima utvrđenima stavkom 1., nego se za tu svrhu koriste svim odgovarajućim informacijama koje je dostavio podnositelj zahtjeva.

4.Kad je riječ o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila, homologacijsko tijelo prihvaća sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji su homologirani u skladu s aktima navedenima u Prilogu IV.

5.Država članica bez odgode izdaje certifikat o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila ako je vozilo u skladu s opisom priloženom zahtjevu i udovoljava odgovarajućim alternativnim zahtjevima.

6.Oblik certifikata o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila mora biti u skladu s predloškom certifikata o EU homologaciji utvrđenim u Prilogu VI. i sadržavati barem informacije koje su potrebne za podnošenje zahtjeva za registraciju kako je predviđeno Direktivom Vijeća 1999/37/EZ 28 .

Na certifikatu o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila navode se VIN predmetnog vozila i naslov: „Certifikat o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila”.

Članak 44.
Valjanost nacionalnih homologacija pojedinačnog vozila

1.Valjanost nacionalnih homologacija pojedinačnog vozila ograničena je na državno područje države članice koja je dodijelila homologaciju.

2.Ako se podnese zahtjev kojim podnositelj želi staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu u drugoj državi članici vozilo s nacionalnom homologacijom pojedinačnog vozila, država članica koja je dodijelila homologaciju osigurava podnositelju zahtjeva izjavu o tehničkim odredbama u odnosu na koje je vozilo homologirano.

3.Država članica dopušta stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila za koje je druga država članica dodijelila nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila u skladu s člankom 43., osim ako država članica ima utemeljene razloge za vjerovati da odgovarajući alternativni zahtjevi u odnosu na koje je vozilo homologirano nisu istovjetni njezinima.

4.Odredbe ovog članka mogu se primjenjivati na vozila koja su homologirana u skladu s ovom Uredbom i koja su preinačena prije njihove prve registracije ili stavljanja u upotrebu.

Članak 45.
Posebne odredbe

1.Postupci utvrđeni člancima 43. i 44. mogu se primjenjivati na određeno vozilo u uzastopnim stupnjevima njegova dovršenja u skladu s višestupanjskom homologacijom.

2.Postupcima utvrđenima člancima 43. i 44. ne može se zamijeniti međustupanj u uobičajenom slijedu višestupanjske homologacije te se oni ne mogu primijeniti u svrhu pribavljanja homologacije za prvi stupanj proizvodnje vozila.

POGLAVLJE X.
STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU,

REGISTRACIJA ILI STAVLJANJE U UPOTREBU

Članak 46.
Stavljanje na raspolaganje na tržištu, registracija ili stavljanje u upotrebu vozila, osim vozila na kraju serije

1.Ne dovodeći u pitanje članke od 49. do 51., vozila za koja je homologacija tipa vozila kao cjeline obvezna ili za koja je proizvođač pribavio takvu homologaciju smiju se staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu samo ako im je priložen valjan certifikat o sukladnosti izdan u skladu s člancima 34. i 35.

Na raspolaganje na tržištu ili u upotrebu mogu se stavljati nepotpuna vozila, ali nacionalna tijela koja su nadležna za registraciju vozila mogu odbiti izdati registraciju, kao i ne dopustiti da se takva vozila upotrebljavaju na cesti.

2.Vozila izuzeta od zahtjeva koji se odnosi na certifikat o sukladnosti također se mogu staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu ako su u skladu s odgovarajućim tehničkim zahtjevima ove Uredbe.

3.Broj vozila proizvedenih u malim serijama koja su stavljena na raspolaganje na tržištu, registrirana ili stavljena u upotrebu u jednoj godini ne smije biti veći od količinskih godišnjih ograničenja utvrđenih u Prilogu XII.

Članak 47.
Stavljanje na raspolaganje na tržištu, registracija ili stavljanje u upotrebu vozila na kraju serije

1.Vozila na kraju serije za koja je EU homologacija prestala biti valjana na temelju članka 33. stavka 2. točke (a) mogu se staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu samo ako su ispunjena vremenska ograničenja utvrđena stavcima 2. i 4. i zahtjev utvrđen stavkom 4.

Prvi podstavak primjenjuje se samo na vozila koja se već nalaze na državnom području Unije, a koja nisu stavljena na raspolaganje na tržištu, registrirana ni stavljena u upotrebu prije nego što je istekla valjanost njihove EU homologacije.

2.Stavak 1. primjenjuje se na potpuna vozila u razdoblju od 12 mjeseci od datuma na koji je istekla valjanost EU homologacije, odnosno na dovršena vozila u razdoblju od 18 mjeseci od tog datuma.

3.Proizvođač koji želi staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu vozila na kraju serije u skladu sa stavkom 1. podnosi zahtjev u tu svrhu nacionalnom nadležnom tijelu države članice koja je dodijelila EU homologaciju. U tom se zahtjevu navode svi tehnički ili ekonomski razlozi zbog kojih ta vozila nisu sukladna s novim zahtjevima za homologaciju te VIN-ovi predmetnih vozila.

Predmetno nacionalno nadležno tijelo u roku od tri mjeseca od zaprimanja navedenog zahtjeva donosi odluku o tome hoće li dopustiti stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu navedenih vozila na državnom području predmetne države članice i utvrđuje broj vozila za koji je moguće dodijeliti dopuštenje.

4.Vozila proizvedena na kraju serije mogu se stavljati na raspolaganje na tržištu, registrirati ili stavljati u upotrebu u Uniji samo ako imaju valjan certifikat o sukladnosti koji je bio valjan najmanje tri mjeseca nakon što je izdan, ali za koji je homologacija prestala biti valjana na temelju članka 33. stavka 2. točke (a).

5.U certifikatu o sukladnosti vozila koja su stavljena na raspolaganje na tržištu, registrirana ili stavljena u upotrebu u skladu s ovim člankom navode se posebna stavka kojom se naznačuje da je riječ o vozilima na kraju serije i datum do kojeg se ta vozila mogu stavljati na raspolaganje na tržištu, registrirati ili stavljati u upotrebu u Uniji.

6.Države članice pohranjuju VIN-ove vozila za koja su dopustile da ih se stavi na raspolaganje na tržištu, registrira ili stavi u upotrebu u skladu s ovim člankom.

Članak 48.
Stavljanje na raspolaganje na tržištu ili stavljanje u upotrebu

sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica

1.Sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice, među ostalim namijenjeni preprodaji, mogu biti stavljeni na raspolaganje na tržištu ili u upotrebu samo ako su u skladu sa zahtjevima mjerodavnih regulatornih akata koji su navedeni u Prilogu IV. i ako su označeni u skladu s člankom 36.

2.Stavak 1. ne primjenjuje se na sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji su posebno izrađeni ili konstruirani za nova vozila koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom.

3.Države članice mogu dopustiti da se na raspolaganje na tržištu ili u upotrebu stave sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji su izuzeti na temelju članka 37. ili da se upotrebljavaju na vozilima obuhvaćenima homologacijama koje su dodijeljene na temelju članaka 39., 40., 42. i 43. s obzirom na predmetni sastavni dio ili predmetnu zasebnu tehničku jedinicu.

4.Države članice mogu dopustiti i da se na raspolaganje na tržištu ili u upotrebu stave sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji će se upotrebljavati na vozilima koja nije trebalo homologirati na temelju ove Uredbe ili Direktive 2007/46/EZ u trenutku njihova stavljanja na raspolaganje na tržištu, registracije ili stavljanja u upotrebu.

POGLAVLJE XI.
ZAŠTITNE ODREDBE

Članak 49.
Postupanje s vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima

ili zasebnim tehničkim jedinicama koji predstavljaju ozbiljan rizik na nacionalnoj razini

1.Tijela za nadzor tržišta jedne države članice koja su poduzela mjere u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 8. ove Uredbe ili imaju dovoljno razloga za vjerovati da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica obuhvaćeni ovom Uredbom predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Uredbom, bez odgode o svojim saznanjima obavješćuju homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.

2.    Homologacijsko tijelo iz stavka 1. provodi evaluaciju u odnosu na vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu kojom su obuhvaćeni svi zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom. Odgovarajući gospodarski subjekti moraju u potpunosti surađivati s homologacijskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta.

Ako u tijeku navedene evaluacije homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju zaključi da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, ono bez odgode zahtijeva od odgovarajućeg gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se ostvarila sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice s tim zahtjevima odnosno da poduzme mjere ograničavanja kako bi se vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica povukli s tržišta ili ih se opozvalo u razumnom roku, razmjerno prirodi rizika.

Na mjere ograničavanja navedene u drugom podstavku primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

3.Odgovarajuće homologacijsko tijelo obavješćuje Komisiju i druge države članice o rezultatima evaluacije iz stavka 1. i mjeri koja se zahtijeva od gospodarskog subjekta.

4.Gospodarski subjekt u skladu s obvezama iz stavaka od 11. do 19. osigurava da su poduzete sve odgovarajuće korektivne mjere u odnosu na sva nesukladna vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje je stavio na tržište, registrirao ili stavio u upotrebu u Uniji.

5.Ako gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u stavku 2. drugom podstavku, nacionalna nadležna tijela poduzimaju sve privremene odgovarajuće mjere ograničavanja kako bi se zabranilo ili ograničilo stavljanje na raspolaganje na tržištu, registriranje ili stavljanje u upotrebu nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica na njihovu nacionalnom tržištu, odnosno kako bi ih se povuklo s navedenog tržišta ili opozvalo.

Članak 50.
Postupci obavješćivanja i postupci povodom prigovora

s obzirom na mjere ograničavanja poduzete na nacionalnoj razini

1.Nacionalna nadležna tijela bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o mjerama ograničavanja poduzetima u skladu s člankom 49. stavcima 1. i 5.

Dostavljene informacije uključuju sve raspoložive podatke, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, njihova podrijetla, prirode navodne nesukladnosti i uključenog rizika, podatke o prirodi i trajanju poduzetih nacionalnih mjera ograničavanja te obrazloženje koje je dostavio odgovarajući gospodarski subjekt.

2.Homologacijsko tijelo iz članka 49. stavka 1. navodi je li nesukladnost posljedica toga da:

(a)vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ne ispunjava zahtjeve koji se odnose na zdravlje ili sigurnost osoba, zaštitu okoliša ili druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom; ili

(b)postoje nedostaci u mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.

3.Države članice, osim države članice koja je pokrenula postupak, u roku od mjesec dana od zaprimanja informacija iz stavka 1. obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama ograničavanja i svim dodatnim raspoloživim informacijama koje se odnose na nesukladnost predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice te, ako se ne slažu s nacionalnom mjerom o kojoj su obaviještene, ulažu svoje prigovore.

4.Ako druga država članica ili Komisija u roku od mjesec dana od zaprimanja informacija iz stavka 1. uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, Komisija evaluira tu mjeru u skladu s člankom 51.

5.Ako u roku od jednog mjeseca od primitka informacija iz stavka 1. nijedna država članica ni Komisija ne uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom. Druge države članice osiguravaju da se poduzmu slične mjere ograničavanja s obzirom na predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

Članak 51.
Zaštitni postupak Unije

1.Ako se tijekom postupka utvrđenog člankom 50. stavcima 3. i 4. uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica odnosno ako Komisija smatra da nacionalna mjera nije u skladu sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode evaluira nacionalnu mjeru nakon što se savjetovala s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektima. Na temelju rezultata te evaluacije Komisija donosi odluku kojom se određuje je li nacionalna mjera opravdana ili ne. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte. Države članice provode odluku Komisije bez odgode i o tome obavješćuju Komisiju.

2.Ako Komisija smatra da je nacionalna mjera opravdana, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica povuče s njihova tržišta i o tome obavješćuju Komisiju. Ako Komisija smatra da nacionalna mjera nije opravdana, predmetna država članica povlači ili prilagođava mjeru u skladu s odlukom Komisije iz stavka 1.

3.Ako se smatra da je nacionalna mjera opravdana i pripisuje se nedostacima regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., Komisija predlaže odgovarajuće mjere:

(a)kad je riječ o regulatornim aktima, Komisija predlaže potrebne izmjene predmetnog akta;

(b)kad je riječ o pravilnicima UNECE-a, Komisija predlaže nacrt potrebnih izmjena odgovarajućih pravilnika UNECE-a u skladu s odredbama Priloga III. Odluci Vijeća 97/836/EZ.

Članak 52.
Sukladna vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice

koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost ili mogu ozbiljno naštetiti zdravlju i okolišu

1.Ako država članica nakon provedene evaluacije na temelju članka 49. stavka 1. zaključi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice, iako su sukladni s primjenjivim zahtjevima ili su odgovarajuće označeni, predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost ili mogu ozbiljno naštetiti okolišu ili javnom zdravlju, ona zahtijeva od odgovarajućega gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osiguralo da predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica prilikom stavljanja na tržište, registracije ili stavljanja u upotrebu više ne predstavlja takav rizik ili poduzima mjere ograničavanja kako bi se vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica povukli s tržišta ili opozvali u razumnom roku, razmjerno prirodi rizika.

Država članica može odbiti registrirati takva vozila dok gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere.

2.Gospodarski subjekt osigurava da se poduzmu odgovarajuće korektivne mjere s obzirom na sva vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice iz stavka 1.

3.Države članice u roku od mjesec dana od zahtjeva iz stavka 1. dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama sve raspoložive informacije, posebno podatke potrebne za identifikaciju predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, podrijetla i dobavnog lanca vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, podatke o prirodi uključenog rizika te prirodi i trajanju poduzetih nacionalnih mjera ograničavanja.

4.Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektima i posebno homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju te evaluira poduzete nacionalne mjere. Na temelju te evaluacije Komisija odlučuje je li nacionalna mjera iz stavka 1. opravdana i prema potrebi predlaže odgovarajuće mjere. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

5.Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte.

Članak 53.
Opće odredbe o nesukladnim vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama

1.Ako vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice kojima je priložen certifikat o sukladnosti ili koji nose homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom ili nisu u skladu s ovom Uredbom ili su homologirani na temelju netočnih podataka, homologacijska tijela, tijela za nadzor tržišta ili Komisija mogu poduzeti potrebne mjere ograničavanja u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi zabranili ili ograničili stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili ulazak u službu na tržištu nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ili ih povukli s tržišta ili ih opozvali, uključujući povlačenje homologacije od strane homologacijskog tijela koje je izdalo homologaciju, sve dok predmetni gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni.

2.Za potrebe stavka 1., odstupanja od podataka iz certifikata o EU homologaciji ili opisne dokumentacije smatra se nesukladnošću s homologiranim tipom.

Članak 54.
Postupci obavješćivanja i postupci povodom prigovora u pogledu nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

1.Ako homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta utvrdi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu sukladni s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka ili da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji imaju certifikate o sukladnosti ili homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom, ono može poduzeti sve odgovarajuće mjere ograničavanja u skladu s člankom 53. stavkom 1.

2.Homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta ili Komisija također zahtijevaju od homologacijskog tijela koje je dodijelilo EU homologaciju tipa da provjerava da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice u proizvodnji i dalje sukladni s homologiranim tipom ili, ako je primjenjivo, da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji su već stavljeni na tržište ponovno postanu sukladni.

3.Ako je riječ o homologaciji tipa vozila kao cjeline pri čemu je uzrok nesukladnosti sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica, zahtjev iz stavka 2. upućuje se i homologacijskom tijelu koje je dodijelilo EU homologaciju za taj sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

4. Ako je riječ o višestupanjskoj homologaciji pri čemu je uzrok nesukladnosti dovršenog vozila sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koji čine dio nepotpunog vozila ili sâmo nepotpuno vozilo, zahtjev iz stavka 2. upućuje se i homologacijskom tijelu koje je dodijelilo EU homologaciju za taj sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu ili nepotpuno vozilo.

5.Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavaka 1. do 4. homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju provodi evaluaciju u u pogledu tog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice pri čemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom. Homologacijsko tijelo također provjerava podatke na temelju kojih je dodijeljena homologacija. Relevantni gospodarski subjekti moraju u potpunosti surađivati s homologacijskim tijelom.

6.Ako homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju tipa za vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu utvrdi nesukladnost, ono bez odgode zahtijeva od predmetnog gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali ponovno sukladni; ako je potrebno, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju tipa poduzima mjere iz članka 53. stavka 1. što je prije moguće, a najkasnije mjesec dana od datuma zahtjeva.

7.Nacionalna tijela koja poduzimaju mjere ograničavanja u skladu s člankom 53. stavkom 1. o tome odmah moraju obavijestiti Komisiju i ostale države članice.

8.Ako u roku od mjesec dana nakon obavijesti o mjerama ograničavanja koje je poduzelo homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta u skladu s člankom 53. stavkom 1. druga država članica uputi prigovor u vezi s mjerom ograničavanja o kojoj je obaviještena, ili ako Komisija utvrdi nesukladnost u skladu s člankom 9. stavkom 5., Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i predmetnim gospodarskim subjektom ili subjektima i posebno s homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju te evaluira nacionalnu mjeru koja je poduzeta. Na temelju te evaluacije Komisija može odlučiti poduzeti potrebne mjere ograničavanja koje su predviđene u članku 53. stavku 1. donošenjem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte. Države članice provode odluku Komisije bez odgode i o tome obavješćuju Komisiju.

9.Ako u roku od jednog mjeseca od obavijesti o mjerama ograničavanja koje su poduzete u skladu s člankom 53. stavkom 1. nijedna država članica ni Komisija ne uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom. Druge države članice osiguravaju da se poduzmu slične mjere ograničavanja u odnosu na predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

Članak 55.
Stavljanje na tržište i stavljanje u upotrebu dijelova ili opreme

koji mogu predstavljati ozbiljan rizik za ispravno funkcioniranje sustava od temeljnog značaja

1.Dijelovi ili oprema koji mogu predstavljati ozbiljan rizik za ispravno funkcioniranje sustava koji su od temeljnog značaja za sigurnost vozila ili njegov utjecaj na okoliš ne stavljaju se na tržište ni u upotrebu i zabranjuju se, osim ako ih odobri homologacijsko tijelo u skladu s člankom 56. stavcima 1. i 4.

2.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. kojima se utvrđuju zahtjevi koje moraju ispunjavati dijelovi i oprema iz stavka 1.

Ti se zahtjevi mogu temeljiti na regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. ili se mogu sastojati od usporedbe dijelova ili opreme s karakteristikama originalnih dijelova ili opreme u pogledu sigurnosti ili utjecaja na okoliš, prema potrebi. U svakom se slučaju zahtjevima mora osigurati da se dijelovima ili opremom ne ugrožava funkcioniranje tih sustava koji su od temeljnog značaja za sigurnost vozila ili njegov utjecaj na okoliš.

3.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga XIII. kako bi se ažuriranjem popisa dijelova ili opreme na temelju informacija u nastavku uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj:

(a)ozbiljnosti rizika u pogledu sigurnosti ili utjecaja na okoliš vozila koja su opremljena predmetnim dijelovima ili opremom;

(b)mogućeg učinka koji bi na potrošače i proizvođače na preprodajnom tržištu imalo odobrenje za dijelove ili opremu iz članka 56. stavka 1.

4.Stavak 1. ne primjenjuje se na originalne dijelove ili opremu i dijelove i opremu koji su dio sustava koji je homologiran u skladu s regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV., osim ako se homologacija odnosi na ozbiljan rizik iz stavka 1.

Za svrhe ovog stavka, originalni dijelovi ili oprema znači dijelovi ili oprema koji su proizvedeni u skladu sa specifikacijama i proizvodnim standardima koje je proizvođač vozila utvrdio za sastavljanje predmetnog vozila.

5.Stavak 1. ne primjenjuje se na vozila ili opremu koji su isključivo proizvedeni za vozila za utrke. Dijelove ili opremu navedene u Prilogu XIII. koji se upotrebljavaju i u utrkama i cestovnom prometu ne smije se staviti na raspolaganje za vozila namijenjena upotrebi na javnim cestama, osim ako su u skladu sa zahtjevima utvrđenima delegiranim aktima iz stavka 2. i ako ih je Komisija odobrila provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Članak 56.
Povezani zahtjevi za dijelove ili opremu koji mogu predstavljati ozbiljan rizik

za ispravno funkcioniranje sustava od temeljnog značaja

1.Proizvođač dijelova ili opreme može zatražiti odobrenje iz članka 55. stavka 1. time što homologacijskom tijelu podnosi zahtjev kojem je priloženo ispitno izvješće koje je sastavila imenovana tehnička služba i kojim se potvrđuje da dijelovi ili oprema za koje se traži odobrenje ispunjavaju zahtjeve iz članka 55. stavka 2. Proizvođač može podnijeti samo jedan zahtjev za pojedini tip dijela ili opreme i to samo jednom homologacijskom tijelu.

2.Zahtjev za odobrenje mora sadržavati podatke o proizvođaču dijelova ili opreme, tipu, identifikacijskom broju i broju dijela za dio ili opremu, ime proizvođača vozila, tip vozila i prema potrebi godinu proizvodnje ili bilo koje druge informacije koje omogućavaju identifikaciju vozila na koje se dijelovi ili oprema namjeravaju ugraditi.

Homologacijsko tijelo odobrava da se dijelovi ili oprema stave na tržište i u upotrebu ako zaključi, uzimajući u obzir ispitno izvješće iz stavka 1. i druge dokaze, da predmetni dijelovi ili oprema ispunjavaju zahtjeve iz članka 55. stavka 2.

Homologacijsko tijelo bez odgode izdaje proizvođaču certifikat o odobrenju sastavljen u skladu s predloškom utvrđenim u Dodatku 1. Priloga XI. i brojčano označen u skladu s točkom 2. Priloga XI.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga XI. kako bi se ažuriranjem predloška i sustava brojčanog označavanja certifikata o odobrenju uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj.

3.Proizvođač bez odgode obavješćuje homologacijsko tijelo koje je dalo odobrenje o svakoj promjeni koja utječe na uvjete pod kojima je odobrenje izdano. To homologacijsko tijelo odlučuje o tome mora li odobrenje biti preispitano ili ponovno izdano te jesu li potrebna daljnja ispitivanja.

Proizvođač osigurava da su dijelovi ili oprema proizvedeni i da se i dalje proizvode prema uvjetima pod kojima je izdano odobrenje.

4.Homologacijsko tijelo prije izdavanja bilo kakvog odobrenja provjerava postoje li sustavi i postupci kojima se osigurava učinkovita kontrola sukladnosti proizvodnje.

Ako homologacijsko tijelo zaključi da više nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja, zahtijeva od proizvođača da poduzme potrebne mjere kako bi dijelovi ili oprema postali sukladni. Ako je to potrebno, homologacijsko tijelo povlači odobrenje.

5.Ako to zatraži nacionalno nadležno tijelo druge države članice, homologacijsko tijelo koje je izdalo homologaciju šalje nacionalnom nadležnom tijelu te druge države članice u roku od jednog mjeseca od zaprimanja tog zahtjeva kopiju izdanog certifikata o odobrenju, zajedno s prilozima, sustavom zajedničke sigurne elektroničke razmjene. Kopija može biti i u obliku zaštićenog elektroničkog dokumenta.

6.Homologacijsko tijelo koje se ne slaže s odobrenjem koje je izdala druga država članica iznosi razloge svojeg neslaganja Komisiji. Komisija, nakon što se savjetovala s odgovarajućim homologacijskim tijelima, poduzima odgovarajuće mjere kako bi riješila spor te, prema potrebi, može zahtijevati povlačenje odobrenja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

7.Dok se ne sastavi popis iz članka 55. stavka 3., države članice mogu zadržati nacionalne odredbe koje se odnose na dijelove ili opremu koji mogu utjecati na ispravno funkcioniranje sustava od temeljnog značaja za sigurnost vozila ili njegov utjecaj na okoliš.

Članak 57.
Opće odredbe o opozivu vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

1.Proizvođač kojem je dodijeljena homologacija tipa vozila kao cjeline i koji je dužan opozvati vozila u skladu s člankom 12. stavkom 1., člankom 15. stavkom 1., člankom 17. stavkom 2., člankom 49. stavkom 1., člankom 49. stavkom 6., člankom 51. stavkom 4., člankom 52. stavkom 1. i člankom 53. stavkom 1. ove Uredbe ili člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 o tome odmah mora obavijestiti homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline.

2.Proizvođač sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica kojem je dodijeljena EU homologacija i koji je dužan opozvati sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice u skladu s člankom 12. stavkom 1., člankom 15. stavkom 1., člankom 17. stavkom 2., člankom 49. stavkom 1., člankom 49. stavkom 6., člankom 51. stavkom 4., člankom 52. stavkom 1. i člankom 53. stavkom 1. ove Uredbe ili člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 o tome odmah mora obavijestiti homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju.

3.Proizvođač predlaže homologacijskom tijelu koje je dodijelilo homologaciju skup odgovarajućih korektivnih mjera kako bi se postigla sukladnost vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, a ako je potrebno i neutralizirao ozbiljan rizik iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Homologacijsko tijelo provodi evaluaciju kako bi provjerilo jesu li predložene korektivne mjere dovoljne i pravovremene te o korektivnim mjerama koje je odobrilo bez odgode obavješćuje druge države članice i Komisiju.

Članak 58.
Posebne odredbe o opozivu vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

1.Ako homologacijsko tijelo ili Komisija smatra da korektivne mjere iz članka 57. stavka 3. nisu dovoljne ili da se ne primjenjuju dovoljno brzo, o tome bez odgode obavješćuje Komisiju i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju.

Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju zahtijeva od proizvođača da poduzme korektivne mjere kako bi se riješio problem o kojem je obaviješteno. Ako proizvođač ne predloži i ne provede učinkovite korektivne mjere, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju mora poduzeti sve potrebne mjere ograničavanja, među ostalim povlačenje EU homologacije i obvezni opoziv proizvoda, te o poduzetim mjerama ograničavanja obavijestiti homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju. U slučaju povlačenja EU homologacije, homologacijsko tijelo bez odgode preporučenim pismom ili jednakovrijednim elektroničkim putem obavješćuje proizvođača o tom povlačenju.

2.Ako homologacijsko tijelo smatra da mjere ograničavanja koje je poduzelo homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju u skladu s člankom 58. stavkom 1. nisu dovoljne ili nisu pravovremene, ono o tome obavješćuje Komisiju te može poduzeti odgovarajuće mjere ograničavanja kako bi se na njegovom nacionalnom tržištu zabranilo ili ograničilo stavljanje na tržište, registracija ili uvođenje u službu predmetnih nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ili ih se povuklo s tog tržišta ili ih se opozvalo.

3.Komisija održava primjerena savjetovanja s uključenim strankama i odlučuje jesu li mjere ograničavanja koje je poduzelo homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju dovoljne i pravovremene, a u slučajevima kada je to potrebno predlaže odgovarajuće mjere radi osiguravanja da se ponovno uspostavi sukladnost i/ili djelotvorno neutraliziraju ozbiljni rizici iz članka 57. stavka 3. U toj se odluci također treba razmotriti primjerenost mjera ograničavanja koje su poduzela homologacijska tijela koja su smatrala da su djelovanja homologacijskih tijela koja su dodijelila EU homologaciju nedovoljna ili zakašnjela. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Komisija svoju odluku upućuje predmetnim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte.

4.    Države članice provode odluku Komisije bez odgode i o tome obavješćuju Komisiju.

5.Ako u roku od jednog mjeseca od zaprimanja obavijesti o odobrenim korektivnim mjerama iz članka 57. stavka 3. država članica ili Komisija na njih ne uloži prigovor, te se korektivne mjere smatraju opravdanima. Druge države članice osiguravaju da se te korektivne mjere primjenjuju s obzirom na predmetna vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, registrirani ili stavljeni u upotrebu na njihovu državnom području.

Članak 59.
Pravo gospodarskih subjekata na saslušanje, obavješćivanje o odlukama i raspoloživim pravnim lijekovima

1.Osim u slučajevima kada je potrebno hitno djelovanje zbog ozbiljnog rizika za zdravlje ljudi, sigurnost i okoliš, predmetni gospodarski subjekt mora imati mogućnost prigovora nacionalnom tijelu u primjerenom razdoblju prije nego nacionalna tijela država članica donesu bilo kakve mjere u skladu s člancima 49. do 58.

Ako je mjera donesena bez saslušanja gospodarskog subjekta, mora mu se pružiti mogućnost prigovora što je prije moguće, a nacionalno tijelo nakon toga odmah preispituje poduzetu mjeru.

2.Za svaku mjeru koju nacionalna tijela donesu mora se navesti točne razloge na kojima se temelji.

Ako se mjera odnosi na određenog gospodarskog subjekta, bez odlaganja ga se obavješćuje o toj mjeri, o pravnim lijekovima koji mu prema zakonu dotične države članice stoje na raspolaganju i o rokovima kojima takvi pravni lijekovi podliježu.

Ako mjera ima opću primjenu, objavljuje se na odgovarajući način u nacionalnom službenom glasilu ili ekvivalentnom instrumentu.

3.Svaka mjera koju donese nacionalna vlast odmah se povlači ili mijenja ako gospodarski subjekt pokaže da su poduzete djelotvorne korektivne mjere.

POGLAVLJE XII.
MEĐUNARODNI PROPISI

Članak 60.
Pravilnici UNECE-a potrebni za EU homologaciju

1.Pravilnici UNECE-a ili njihove izmjene za koje je Unija glasala ili koje primjenjuje koji su navedeni u Prilogu IV. dio su zahtjeva za EU homologaciju vozila.

2.Homologacijska tijela država članica prihvaćaju homologacije dodijeljene u skladu s pravilnicima UNECE-a navedenima u stavku 1. i, ako je primjenjivo, odgovarajuće homologacijske oznake, umjesto odgovarajućih homologacija i homologacijskih oznaka dodijeljenih u skladu s ovom Uredbom i regulatornim aktima donesenima na temelju ove Uredbe.

3.Ako je Unija glasala za pravilnik UNECE-a ili njegove izmjene za potrebe homologacije tipa vozila kao cjeline, Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 88. kako bi pravilnik UNECE-a ili njegove izmjene postali obvezni ili kako bi se izmijenila ova Uredba, prema potrebi.

U tom se delegiranom aktu navode datumi obvezne primjene pravilnika UNECE-a ili njegovih izmjena i prijelazne odredbe, prema potrebi.

Članak 61.
Jednakovrijednost pravilnika UNECE-a za potrebe EU homologacije

1.Pravilnici UNECE-a navedeni u dijelu II. Priloga IV. smatraju se jednakovrijednima odgovarajućim regulatornim aktima u mjeri u kojoj dijele jednako područje primjene i sadržaj.

2.Homologacijska tijela država članica prihvaćaju homologacije dodijeljene u skladu s pravilnicima UNECE-a navedenima u stavku 1. i, ako je primjenjivo, odgovarajuće homologacijske oznake, umjesto odgovarajućih homologacija i homologacijskih oznaka dodijeljenih u skladu s ovom Uredbom i regulatornim aktima donesenima na temelju ove Uredbe.

Članak 62.
Jednakovrijednost s drugim propisima

Vijeće može kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije donijeti odluku o tome da su uvjeti ili odredbe utvrđeni ovom Uredbom koji se odnose na EU homologaciju sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica jednakovrijedni uvjetima ili odredbama utvrđenima međunarodnim propisima ili propisima trećih zemalja u okviru multilateralnih ili bilateralnih sporazuma Unije i trećih zemalja.

POGLAVLJE XIII.
PRUŽANJE TEHNIČKIH INFORMACIJA

Članak 63.
Informacije namijenjene korisnicima

1.Proizvođač ne smije davati nikakve tehničke informacije povezane s podacima o tipu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice predviđenima ovom Uredbom ili delegiranim ili provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe koje se razlikuju od podataka o tipu koji je homologiralo homologacijsko tijelo.

2.Proizvođač stavlja korisnicima na raspolaganje sve odgovarajuće informacije i potrebne upute kojima se opisuju svi posebni uvjeti ili ograničenja povezani s upotrebom vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

3.Informacije iz stavka 2. dostavljaju se na službenom jeziku ili službenim jezicima države članice u kojoj se vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica namjerava staviti na tržište, registrirati ili staviti u upotrebu. Nakon što ih homologacijsko tijelo prihvati, navedene se informacije objavljuju u korisničkom priručniku.

Članak 64.
Informacije namijenjene proizvođačima

1.Proizvođač vozila stavlja na raspolaganje proizvođačima sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica sve podatke potrebne za EU homologaciju sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica odnosno dobivanje odobrenja iz članka 55. stavka 1.

Proizvođač vozila može od proizvođača sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica zahtijevati sklapanje obvezujućeg sporazuma o zaštiti povjerljivosti svih informacija koje nisu javno dostupne, među ostalim informacija povezanih s pravom intelektualnog vlasništva.

2.Proizvođač sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica pruža proizvođaču vozila sve detaljne informacije o ograničenjima koja se primjenjuju na njegove homologacije koja su navedena u članku 27. stavku 3. ili utvrđena regulatornim aktom navedenim u Prilogu IV.

POGLAVLJE XIV.
PRISTUP INFORMACIJAMA ZA POPRAVAK I ODRŽAVANJE

Članak 65.
Obveze proizvođača u pogledu pružanja informacija za popravak i održavanje vozila

1.Proizvođači moraju omogućiti neovisnim subjektima neograničen i standardiziran pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu, dijagnostičkoj i drugoj opremi te alatima, što uključuje odgovarajuća programska rješenja, kao i informacijama za popravak i održavanje vozila.

Proizvođači osiguravaju standardiziran i siguran sustav s mogućnošću rada na daljinu kojim se neovisnim serviserima omogućuje da obave radnje za koje je potreban pristup sigurnosnom sustavu vozila.

2.Dok Komisija ne donese odgovarajuće norme u okviru rada Europskog odbora za normizaciju (CEN) ili usporedivih tijela za normizaciju, informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacije za popravak i održavanje vozila moraju biti organizirane na jednostavno dostupan način tako da ih neovisni subjekti mogu obraditi uz razuman napor.

Informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacije za popravak i održavanje vozila dostupne su na internetskim stranicama proizvođača u standardiziranom obliku ili, ako to nije moguće zbog prirode informacija, u drugom primjerenom obliku. Konkretno, taj se pristup odobrava tako da se pritom ne diskriminira u usporedbi s ovlaštenim trgovcima i serviserima s obzirom na sadržaj koji je pružen ili pristup koji je odobren.

3.Komisija utvrđuje i ažurira odgovarajuće tehničke specifikacije o načinu na koji se pružaju informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacije za popravak i održavanje vozila. Komisija uzima u obzir sadašnju informacijsku tehnologiju, predvidljivi razvoj tehnologije vozila, postojeće ISO norme i mogućnost uvođenja svjetske ISO norme.

4.Detalji zahtjeva s obzirom na pristup informacijama za popravak i održavanje vozila, posebno tehničkim specifikacijama o načinu pružanja informacija za popravak i održavanje vozila, utvrđeni su u Prilogu XVIII.

5.Proizvođači također neovisnim subjektima i ovlaštenim trgovcima i serviserima stavljaju na raspolaganje materijale za osposobljavanje.

6.Proizvođač osigurava da su informacije za popravak i održavanje vozila uvijek raspoložive, osim kada je potrebno održavanje informacijskog sustava.

Proizvođač na svojim internetskim stranicama objavljuje naknadne izmjene i dopune informacija za popravak i održavanje vozila, istodobno kad ih daje na raspolaganje ovlaštenim serviserima.

7.Za potrebe proizvodnje i servisiranja zamjenskih ili servisnih dijelova za ugrađene dijagnostičke sustave (OBD) i dijagnostičkih alata i ispitne opreme, proizvođači svakom zainteresiranom proizvođaču ili serviseru sastavnog dijela, dijagnostičkog alata ili ispitne opreme osiguravaju na nediskriminirajućoj osnovi odgovarajuće informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) i informacije za popravak i održavanje vozila.

8.Proizvođači za potrebe konstruiranja, proizvodnje i popravka automobilske opreme za vozila na alternativna goriva osiguravaju na nediskriminirajućoj osnovi odgovarajuće informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) i informacije za popravak i održavanje vozila svakom zainteresiranom proizvođaču, ugraditelju ili serviseru opreme za vozila na alternativna goriva.

9.Neovisnim serviserima mora biti omogućen besplatan pristup evidenciji za popravak i održavanje vozila koja je pohranjena u središnjoj bazi podataka proizvođača vozila ili bazi podataka koja se vodi u njegovo ime.

Tim neovisnim serviserima mora biti omogućen pristup odgovarajućim podacima u bazi podataka koji se odnose na popravak i održavanje koje su obavili.

10.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene i dopune Priloga XVIII. kako bi se ažuriranjem zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) i informacijama za popravak i održavanje vozila te donošenjem i objedinjavanjem normi iz stavaka 2. i 3. uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj ili spriječila zlouporaba.

Članak 66.
Obveze s obzirom na nekoliko nositelja homologacije

1.Ako je riječ o mješovitoj homologaciji, homologaciji korak po korak ili višestupanjskoj homologaciji, proizvođač koji je odgovoran za predmetnu homologaciju sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ili za određeni stupanj vozila odgovoran je za to da se završnog proizvođača i neovisne subjekte obavijesti o informacijama za popravak i održavanje koje se odnose na određeni sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu ili na pojedini stupanj.

2.Završni proizvođač odgovoran je za to da se neovisnim subjektima pruže informacije o vozilu kao cjelini.

Članak 67.
Naknade za pristup informacijama za popravak i održavanje vozila

1.Proizvođač može naplatiti razumne i razmjerne naknade za pristup informacijama za popravak i održavanje vozila, osim evidenciji iz članka 65. stavka 8. Naknadama se ne smije odvraćati od pristupa tim informacijama ako je riječ o tome da pri utvrđivanju njihova iznosa nije uzeta u obzir mjera u kojoj se neovisni subjekt koristi informacijama.

2.Proizvođač daje na raspolaganje podatke za popravak i održavanje vozila, što uključuje transakcijske usluge, primjerice reprogramiranje ili tehničku pomoć na satnoj, dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj osnovi, s tim da se naknade za pristup takvim informacijama mijenjaju u skladu s trajanjem odobrenog pristupa.

Osim pristupa na vremenskoj osnovi, proizvođači mogu nuditi pristup temeljen na transakcijama za koji se naknade naplaćuju po transakciji, a ne na temelju trajanja odobrenog pristupa.

Ako proizvođač nudi oba načina pristupa, neovisni serviseri odabiru hoće li upotrebljavati pristup na vremenskoj osnovi ili pristup temeljen na transakcijama.

Članak 68.
Dokaz sukladnosti s obvezama povezanima s informacijama za popravak i održavanje

1.Proizvođač koji je podnio zahtjev za EU homologaciju ili nacionalnu homologaciju dostavlja homologacijskom tijelu dokaz iz kojeg je vidljiva sukladnost s člancima od 65. do 70. u roku od šest mjeseci od datuma predmetne homologacije.

2.Ako se dokaz sukladnosti ne dostavi u roku iz stavka 1., homologacijsko tijelo poduzima odgovarajuće mjere u skladu s člankom 69.

Članak 69.
Sukladnost s obvezama koje se odnose na pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacijama za popravak i održavanje vozila

1.Homologacijsko tijelo može u svakom trenutku na vlastitu inicijativu, na temelju pritužbe ili na temelju ocjene tehničke službe provjeriti postupa li proizvođač u skladu s člancima od 65. do 70. i uvjetima certifikata o pristupu informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacijama za popravak i održavanje vozila utvrđenima u Dodatku 1. Priloga XVIII.

2.Ako homologacijsko tijelo zaključi da proizvođač nije ispunio svoje obveze koje se odnose na pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacijama za popravak i održavanje vozila, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo odgovarajuću homologaciju poduzima odgovarajuće mjere kako bi popravilo situaciju.

Te mjere mogu uključivati povlačenje ili stavljanje izvan snage homologacije, novčane kazne ili druge mjere donesene u skladu s člankom 89.

3.Ako neovisni subjekt ili trgovinsko udruženje koje zastupa neovisne subjekte uloži pritužbu homologacijskom tijelu u kojoj navodi da proizvođač nije postupao u skladu s člancima od 65. do 70., homologacijsko tijelo obavlja kontrolu kako bi se provjerila sukladnost proizvođača.

4.Homologacijsko tijelo može prilikom obavljanja kontrole zatražiti od tehničke službe ili bilo kojeg drugog neovisnog stručnjaka da provede ocjenjivanje kako bi se provjerilo jesu li ispunjene obveze koje se odnose na pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacijama za popravak i održavanje vozila.

Članak 70.
Forum o pristupu informacijama o vozilima

1.Forum o pristupu informacijama o vozilima osnovan u skladu s člankom 13. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 692/2008 provodi svoje aktivnosti u skladu s odredbama utvrđenima u Prilogu XVIII.

2.Forum iz stavka 1. savjetuje Komisiju o mjerama kojima se sprječava zlouporaba informacija povezanih s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacija za popravak i održavanje vozila.

POGLAVLJE XV.
OCJENJIVANJE, IMENOVANJE, PRIJAVLJIVANJE

I NADZIRANJE TEHNIČKIH SLUŽBI

Članak 71.
Homologacijsko tijelo odgovorno za tehničke službe

1.Homologacijsko tijelo koje je imenovala država članica u skladu s člankom 7. stavkom 3., u daljnjem tekstu „homologacijsko tijelo”, odgovorno je za ocjenjivanje, imenovanje, prijavljivanje i nadziranje tehničkih službi, uključujući, gdje je to primjenjivo, podugovaratelje ili društva kćeri tih tehničkih službi.

2.U nastanu, organizaciji i radu homologacijskog tijela mora se čuvati njegova objektivnost i nepristranost te izbjegavati sve oblike sukoba interesa s tehničkim službama.

3.Homologacijsko tijelo mora biti organizirano tako da prijavljivanje tehničke službe ne obavljaju iste osobe koje su ocijenile tu tehničku službu.

4.Homologacijsko tijelo ne obavlja aktivnosti koje obavljaju tehničke službe i ne pruža savjetodavne usluge na komercijalnoj ili na konkurentskoj osnovi.

5.Homologacijsko tijelo mora čuvati povjerljivost dobivenih podataka.

6.Homologacijsko tijelo mora imati na raspolaganju dovoljan broj stručnog osoblja za pravilno obavljanje zadataka predviđenih ovom Uredbom.

7.Države članice Komisiji i drugim državama članicama dostavljaju informacije o svojim postupcima za ocjenjivanje, imenovanjae i prijavljivanje tehničkih službi te o postupcima za nadziranje tehničkih službi i o svim promjenama u tim postupcima.

8.Homologacijsko tijelo podvrgava se ravnopravnom stručnom ocjenjivanju svake dvije godine, a to ocjenjivanje vrše dva homologacijska tijela drugih država članica.

Države članice sastavljaju godišnji plan tih ravnopravnih stručnih ocjenjivanja i osiguravaju odgovarajuću rotaciju s obzirom na tijela koja ocjenjuju i tijela koja se ocjenjuje te ga dostavljaju Komisiji.

Ravnopravno stručno ocjenjivanje uključuje terenski posjet tehničkoj službi za koju je odgovorno tijelo koje se ocjenjuje. Komisija može sudjelovati u tom ocjenjivanju, a o svom sudjelovanju odlučuje na temelju analize procjene rizika.

9.O rezultatima ravnopravnog stručnog ocjenjivanja obavješćuju se sve države članice i Komisija, a sažetak rezultata javno se objavljuje. O tim se rezultatima raspravlja u Forumu osnovanom na temelju članka 10., na temelju ocjenjivanja rezultata koje provede Komisija te se daju preporuke

10.Države članice Komisiji i ostalim državama članicama dostavljaju informacije o tome kako su postupile na temelju preporuka iz izvješća koje je rezultat ravnopravnog stručnog ocjenjivanja.

Članak 72.
Imenovanje tehničkih službi

1.Homologacijska tijela imenuju tehničke službe za jednu od sljedećih kategorija aktivnosti ili više njih, ovisno o njihovu području osposobljenosti:

(a)kategorija A: ispitivanja iz ove Uredbe i akata koji su navedeni u Prilogu IV. koja te tehničke službe provode u svojim prostorima;

(b)kategorija B: nadzor nad ispitivanjima iz ove Uredbe i akata koji su navedeni u Prilogu IV. ako se ta ispitivanja provode u prostorima proizvođača ili treće osobe;

(c)kategorija C: redovito ocjenjivanje i nadziranje proizvođačevih postupaka za kontrolu sukladnosti proizvodnje;

(d)kategorija D: nadzor ili provođenje ispitivanja ili inspekcija radi u okviru nadzora sukladnosti proizvodnje.

2.Država članica može imenovati homologacijsko tijelo kao tehničku službu za jednu ili više kategorija aktivnosti navedenih u stavku 1. Ako država članica imenuje homologacijsko tijelo kao tehničku službu i financira ga odnosno ako država članica nad njime ima upravljačku i financijsku kontrolu, primjenjuju se članci od 72. do 85. i dodaci 1. i 2. Prilogu V.

3.Tehnička služba uspostavlja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice i ima pravnu osobnost, osim ako je riječ o akreditiranoj internoj tehničkoj službi proizvođača iz članka 76.

4.Tehnička služba zaključuje osiguranje od odgovornosti kojim su obuhvaćene njezine aktivnosti, osim ako tu odgovornost preuzima država članica u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili ako je država članica sama izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

5.    Tehničke službe treće zemlje, osim onih koje su imenovane u skladu s člankom 76., mogu biti prijavljene u svrhu članka 78. samo ako je bilateralnim sporazumom Unije i treće zemlje predviđena mogućnost imenovanja tih tehničkih službi. To ne sprječava tehničku službu uspostavljenu prema nacionalnom zakonodavstvu države članice da u skladu sa stavkom 3. osniva društva kćeri u trećim zemljama, uz uvjet da se društvima kćerima izravno upravlja i da ih kontrolira imenovana tehnička služba.

Članak 73.
Neovisnost tehničkih službi

1.Tehnička služba, što uključuje njezino osoblje, mora biti neovisna, a aktivnosti za koje je imenovana mora provoditi s najvišim stupnjem strukovnog integriteta i zahtijevanom tehničkom osposobljenošću u određenom području u kojem djeluje, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji mogu utjecati na njezinu prosudbu ili rezultate njezinih ocjena, posebno ako ti pritisci ili poticaji dolaze od osoba ili skupina osoba koje imaju interes kad je riječ o rezultatima tih aktivnosti.

2.Tehnička služba je treća organizacija ili treće tijelo i ne sudjeluje u postupku konstruiranja, proizvodnje, isporuke ili održavanja vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koje ocjenjuje, ispituje ili provjerava.

Ako je organizacija ili tijelo dio poslovnog udruženja ili strukovne udruge u kojima su zastupljena poduzeća koja su uključena u konstruiranje, proizvodnju, isporuku ili održavanje vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koje ocjenjuje, ispituje ili provjerava, može se smatrati da ispunjava zahtjeve iz prvog podstavka pod uvjetom da se homologacijskom tijelu odgovarajuće države članice nadležnom za imenovanje dokaže da je organizacija ili tijelo neovisno i da nema nikakvog sukoba interesa.

3.Tehnička služba, njezina uprava na najvišoj razini i osoblje odgovorno za provođenje aktivnosti za koje je imenovano u skladu s člankom 72. stavkom 1. ne konstruiraju, proizvode, isporučuju ni održavaju vozila, sustave, sastavne dijelove ni zasebne tehničke jedinice koje ocjenjuju niti predstavljaju stranke koje su uključene u te aktivnosti. Tim se ne isključuju upotreba vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su nužni da bi tehnička služba mogla obavljati svoje aktivnosti odnosno upotreba takvih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica za osobne potrebe.

4.Tehnička služba osigurava da se aktivnostima njezinih društava kćeri ili podugovaratelja ne utječe na povjerljivost, objektivnost i nepristranost kategorija aktivnosti za koje je imenovana.

5.Osoblje tehničke službe poštuje povjerljivost službenih podataka u pogledu svih informacija dobivenih pri provođenju svojih zadataka na temelju ove Uredbe, osim u odnosu na homologacijsko tijelo ili ako se tako zahtijeva zakonodavstvom Unije odnosno nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 74.
Osposobljenost tehničkih službi

1.Tehnička služba mora biti osposobljena za provođenje svih aktivnosti za koje traži imenovanje u skladu s člankom 72. stavkom 1. Tehnička služba dokazuje homologacijskom tijelu da raspolaže sa svim navedenim u nastavku:

(a)osobljem s odgovarajućim vještinama, posebnim tehničkim znanjem, strukovnim obrazovanjem i dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za obavljanje zadataka za koje traži imenovanje;

(b)opisima postupaka koji su važni za provedbu aktivnosti za koje traži imenovanje, uzimajući u obzir tehnološku složenost predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice te masovnost odnosno serijsku prirodu proizvodnog procesa. Tehnička služba dokazuje transparentnost i ponovljivost tih postupaka;

(c)sredstvima koja su potrebna za obavljanje zadataka povezanih s kategorijama aktivnosti za koje želi biti imenovana i pristupom cjelokupnoj potrebnoj opremi ili prostorima.

2.Tehnička služba dokazuje i da raspolaže odgovarajućim vještinama, posebnim tehničkim znanjem i osvjedočenim iskustvom za provođenje ispitivanja i pregleda kojima se ocjenjuje sukladnost vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica s ovom Uredbom i regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. te sa normama navedenima u Dodatku 1. Prilogu V.

Članak 75.
Društva kćeri i podugovaratelji tehničkih službi

1.Tehničke službe mogu uz suglasnost homologacijskog tijela nadležnog za imenovanje podugovoriti neke kategorije aktivnosti za koje su bile imenovane u skladu s člankom 72. stavkom 1. ili izvođenje tih aktivnosti mogu prenijeti na svoje društvo kćer.

2.Ako tehnička služba podugovori određene zadatke u okviru kategorija aktivnosti za koje je bila imenovana ili izvođenje tih zadataka povjeri društvu kćeri, mora osigurati da podugovaratelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve utvrđene člancima 73. i 74. i o tome obavijestiti homologacijsko tijelo.

3.Tehničke službe preuzimaju punu odgovornost za zadatke koje provode njihovi podugovaratelji ili društva kćeri, bez obzira na mjesto njihova poslovnog nastana.

4.Tehničke službe stavljaju na raspolaganje homologacijskom tijelu odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje osposobljenosti podugovaratelja ili društava kćeri i na zadatke koje su obavili podugovaratelji i društva kćeri.

Članak 76.
Interne tehničke službe proizvođača

1.Internu tehničku službu proizvođača može se imenovati za kategoriju A iz članka 72. stavka 1. točke (a) samo s obzirom na regulatorne akte navedene u Prilogu XV. Interna tehnička služba zaseban je i samostalan dio proizvođačeva trgovačkog društva i ne sudjeluje u konstruiranju, proizvodnji, isporuci ni održavanju vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koje ocjenjuje.

2.Interna tehnička služba ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a)akreditiralo ju je nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano u članku 2. točki 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s dodacima 1. i 2. Prilogu V. ovoj Uredbi;

(b)interna tehnička služba, što uključuje njezino osoblje, vidljiva je u strukturi organizacije te unutar proizvođačeva trgovačkog društva kojem pripada raspolaže metodama izvješćivanja kojima se osigurava njezina nepristranost i kojima se ta nepristranost dokazuje odgovarajućem nacionalnom akreditacijskom tijelu;

(c)ni interna tehnička služba ni njezino osoblje ne smiju sudjelovati ni u kakvim aktivnostima kojima bi se mogla ugroziti njihova neovisnost ili integritet za provođenje aktivnosti za koje su imenovani;

(d)isporučuje svoje usluge isključivo proizvođačevu trgovačkom društvu kojem pripada.

3.Internu tehničku službu ne treba prijaviti Komisiji za potrebe članka 78., ali proizvođač kojem ta služba pripada ili nacionalno akreditacijsko tijelo dostavlja informacije o njezinu akreditiranju homologacijskom tijelu na njegov zahtjev.

4.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga XV. kako bi se ažuriranjem popisa regulatornih akata i ograničenja koji su u njima navedeni uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj.

Članak 77.
Ocjenjivanje i imenovanje tehničkih službi

1.Prije imenovanja tehničke službe homologacijsko je tijelo ocjenjuje u skladu s kontrolnom listom za ocjenjivanje koja sadržava barem zahtjeve navedene u Dodatku 2. Priloga V. Ocjenjivanje uključuje terensko ocjenjivanje prostorija tehničke službe koja je zatražila imenovanje i, ako postoje, svih društva kćeri ili podugovaratelja, u Uniji ili izvan nje.

Predstavnici homologacijskih tijela najmanje dvije druge države članice, u dogovoru s homologacijskim tijelom države članice u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan i zajedno s predstavnikom Komisije, formiraju tim za zajedničko ocjenjivanje i sudjeluju u ocjenjivanju tehničke službe koja je podnijela zahtjev za imenovanje, uključujući i terensko ocjenjivanje. Homologacijsko tijelo države članice nadležno za imenovanje i u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan tim predstavnicima omogućava pravovremen pristup dokumentima koji su potrebni za ocjenjivanje tehničke službe koja traži imenovanje.

2.Tijekom postupka ocjenjivanja tim za zajedničko ocjenjivanje utvrđuje postoje li nesukladnosti tehničke službe koja traži imenovanje sa zahtjevima iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. i Dodatka 2. Prilogu V. O tako utvrđenom stanju zatim raspravljaju homologacijsko tijelo nadležno za imenovanje i tim za zajedničko ocjenjivanje te se dogovaraju u pogledu ocjene zahtjeva.

3.Tim za zajedničko ocjenjivanje u roku od 45 dana nakon terenskog ocjenjivanja sastavlja izvješće u kojem navodi u kojoj mjeri podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V. ovoj Uredbi.

4.To izvješće sadržava pregled utvrđenih nesukladnosti. U izvješću se navode eventualna različita mišljenja članova tima za zajedničko ocjenjivanje i preporuka može li se podnositelja zahtjeva imenovati kao tehničku službu.

5.Države članice dostavljaju Komisiji imena predstavnika homologacijskog tijela koje se poziva na svako zajedničko ocjenjivanje.

6.Osposobljenost tehničke službe ocjenjuje se u skladu s odredbama Dodatka 2. Prilogu V.

7.Homologacijsko tijelo obavješćuje o izvješću o ocjenjivanju Komisiju i tijela nadležna za imenovanje ostalih država članica; uz to im dostavlja dokaznu dokumentaciju o osposobljenosti tehničke službe te o uspostavljenim mehanizmima za redovit nadzor tehničke službe i osiguravanje da ona i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.

Homologacijsko tijelo nadležno za imenovanje uz to mora podnijeti dokaze o prisutnosti stručnog osoblja koje vrši nadzor tehničke službe u skladu s člankom 71. stavkom 6.

8.Homologacijska tijela ostalih država članica i Komisija mogu preispitati izvješće o ocjenjivanju i dokaznu dokumentaciju, postaviti pitanja ili ukazati na potencijalne probleme te zahtijevati podnošenje dodatne dokazne dokumentacije u roku od mjesec dana nakon obavješćivanja o izvješću o ocjenjivanju i dodatnoj dokumentaciji.

9.Homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba koja podnosi zahtjev za imenovanje ima poslovni nastan odgovara na pitanja, primjedbe i zahtjeve za dodatnom dokaznom dokumentacijom u roku od četiri tjedna nakon njihovog primitka.

10.Homologacijska tijela ostalih država članica ili Komisija mogu, samostalno ili zajednički, u roku od četiri tjedna nakon primitka odgovora iz stavka 9. uputiti preporuke homologacijskom tijelu države članice u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan. To homologacijsko tijelo pri donošenju odluke o imenovanju tehničke službe uzima u obzir takve preporuke. Ako to homologacijsko tijelo odluči ne prihvatiti preporuke koje su uputile ostale države članice ili Komisija, ono mora obrazložiti svoju odluku u roku od dva tjedna od njezina donošenja.

11.Valjanost imenovanja tehničke službe ograničena je i traje najviše pet godina.

12.Homologacijsko tijelo koje želi biti imenovano tehničkom službom u skladu s člankom 72. stavkom 2. dokazuje sukladnost sa zahtjevima iz ove Uredbe ocjenjivanjem koje provode neovisni ocjenjivači. Ti ocjenjivači ne smiju biti zaposlenici istog homologacijskog tijela i moraju poštovati zahtjeve iz Dodatka 2. Prilogu V.

Članak 78.
Prijavljivanje tehničkih službi Komisiji

1.Države članice prijavljuju Komisiji ime, adresu, uključujući i elektroničku adresu, imena odgovornih osoba i kategorije aktivnosti svake tehničke službe koju su imenovale. U prijavi mora biti jasno navedeno područje za koje je imenovana, postupci i aktivnosti za ocjenjivanje sukladnosti, vrsta proizvoda i predmeti homologacije navedeni u Prilogu IV. za koje su tehničke službe imenovane te naknadne izmjene bilo kojeg od tih podataka.

Ta se prijava dostavlja prije nego što imenovane tehničke službe započnu s bilo kojom aktivnosti iz članka 72. stavka 1.

2.U roku od 28 dana od prijave država članica ili Komisija mogu podnijeti pismene prigovore i iznijeti svoje primjedbe u odnosu na tehničku službu ili na nadzor tehničke službe koji vrši homologacijsko tijelo. Ako država članica ili Komisija podnese prigovor, učinci imenovanja se privremeno stavljaju izvan snage. U tom slučaju Komisija se savjetuje s uključenim strankama i provedbenim aktom odlučuje hoće li stavljanje imenovanja izvan snage biti dokinuto ili ne. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Ako se ne podnese prigovor ili ako Komisija smatra da se imenovanje može prihvatiti u potpunosti ili djelomično, Komisija objavljuje imenovanje u skladu sa stavkom 5.

3.Istu tehničku službu može imenovati nekoliko homologacijskih tijela te je Komisiji mogu prijaviti države članice tih homologacijskih tijela, neovisno o kategorijama aktivnosti koje ta tehnička služba provodi u skladu s člankom 72. stavkom 1.

4.Ako se regulatornim aktom navedenim u Prilogu IV. zahtijeva da homologacijsko tijelo imenuje posebnu organizaciju ili osposobljeno tijelo za provedbu aktivnosti koja nije dio kategorija aktivnosti iz članka 72. stavka 1., država članica dostavlja prijavu iz stavka 1.

5.Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje ažurirani popis tehničkih službi, posebnih organizacija i osposobljenih tijela, zajedno s njihovim podacima, koji su joj prijavljeni u skladu s ovim člankom.

Članak 79.
Izmjene i obnavljanje imenovanja tehničkih službi

1.Ako homologacijsko tijelo utvrdi ili je obaviješteno o tome da tehnička služba više ne ispunjava zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, to homologacijsko tijelo prema potrebi privremeno ili trajno povlači imenovanje ili ga ograničava, ovisno o stupnju neispunjavanja navedenih zahtjeva.

Homologacijsko tijelo odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim privremenim i trajnim povlačenjima ili ograničavanjima imenovanja.

Komisija u skladu s tim ažurira objavljene informacije iz članka 78. stavka 4.

2.Ako se imenovanje privremeno ili trajno povuče ili ograniči ili ako je tehnička služba prestala s radom, homologacijsko tijelo nadležno za imenovanje dostavlja spise te tehničke službe drugoj tehničkoj službi radi daljnje obrade ili ih stavlja na raspolaganje homologacijskim tijelima odnosno tijelima za nadzor tržišta.

3.Homologacijsko tijelo obavješćuje druga homologacijska tijela i Komisiju ako nesukladnost tehničke službe ima utjecaj na certifikate o homologaciji koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba koja je predmet promjene imenovanja.

U roku od dva mjeseca od prijave promjena u imenovanju homologacijsko tijelo Komisiji i ostalim homologacijskim tijelima dostavlja izvješće o rezultatima ispitivanja nesukladnosti. Ako je potrebno radi jamčenja sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište, homologacijsko tijelo nadležno za imenovanje nalaže predmetnim homologacijskim tijelima da stave izvan snage ili povuku u razumnom razdoblju sve certifikate koji nisu trebali biti izdani.

4.Ostali certifikati koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba za koju je imenovanje privremeno ili trajno povučeno ili ograničeno, vrijede i dalje pod sljedećim uvjetima:

(a)u slučaju privremenog povlačenja imenovanja, pod uvjetom da u u roku od tri mjeseca od tog privremenog povlačenja homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikat o homologaciji pismenim putem potvrdi homologacijskim tijelima ostalih država članica i Komisiji da preuzima dužnosti tehničke službe u razdoblju dok to privremeno povlačenje traje,

(b)u slučaju ograničenja ili trajnog povlačenja imenovanja, u razdoblju od tri mjeseca nakon ograničenja ili trajnog povlačenja. Homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikate može produljiti njihovu valjanost za više dodatnih tromjesečnih razdoblja, a najviše dvanaest mjeseci ukupno, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja preuzme funkcije tehničke službe čije je imenovanje ograničilo ili trajno povuklo.

Homologacijsko tijelo koje preuzima funkcije tehničke službe o tome odmah obavješćuje ostala homologacijska tijela, ostale tehničke službe i Komisiju.

5.Tehničkoj se službi može odobriti proširenje područja nadležnosti u skladu s postupkom iz članka 77. i podložno prijavljivanju iz članka 78.

6.Imenovanje tehničke službe može se obnoviti samo nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tehnička služba i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe. Ocjenjivanje se obavlja u skladu s postupkom navedenim u članku 77.

Članak 80.
Nadzor tehničkih službi

1.Homologacijsko tijelo stalno nadzire tehničke službe kako bi osiguralo sukladnost sa zahtjevima iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V.

Tehničke službe na zahtjev dostavljaju sve relevantne informacije i dokumente koji su potrebni kako bi to homologacijsko tijelo provjerilo usklađenost s tim zahtjevima.

Tehničke službe bez odgode obavješćuju homologacijsko tijelo o svim promjenama – posebno u pogledu osoblja, prostorija, društava kćeri ili podugovaratelja – koje mogu utjecati na njihovo ispunjavanje uvjeta iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V., ili na njihovu sposobnost izvršavanja zadataka ocjenjivanja sukladnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za koje su imenovane.

2.Tehničke službe bez odgode odgovaraju na zahtjeve homologacijskog tijela ili Komisije u vezi s ocjenjivanjima sukladnosti koje su provele.

3.Homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan osigurava da tehnička služba izvršava svoje dužnosti iz stavka 2., osim ako postoji legitimni razlog da to ne radi.

Ako se homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan pozove na određeni legitimni razlog, mora o tome obavijestiti Komisiju.

Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama. Na temelju te procjene Komisija provedbenim aktom donosi odluku je li legitimni razlog opravdan. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Tehnička služba ili homologacijsko tijelo može zatražiti da se svi podaci koje se šalje tijelima druge države članice ili Komisiji tretiraju kao povjerljivi.

3.Najmanje svakih 30 mjeseci homologacijsko tijelo ocjenjuje ispunjava li i dalje svaka pojedina tehnička služba za koju je nadležno zahtjeve iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2 Prilogu V. Ta ocjena uključuje terenski obilazak svake tehničke službe za koju je zaduženo.

U roku od dva mjeseca nakon završetka te procjene tehničke službe države članice izvješćuju Komisiju i ostale države članice o tim aktivnostima nadzora. Ta izvješća moraju sadržavati sažetak koji se javno objavljuje.

4.Pet godina nakon prijavljivanja tehničke službe i svake pete godine nakon toga homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan i tim za zajedničko ocjenjivanje imenovan u skladu s postupkom iz članka 77. stavaka 1. do 4. provode ocjenjivanje kako bi odredili ispunjava li tehnička služba i dalje zahtjeve iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V.

Članak 81.
Osporavanje osposobljenosti tehničkih službi

1.Komisija mora ispitati svaki slučaj kad joj se prijave sumnje u pogledu osposobljenosti tehničke službe ili njezinog kontinuiranog ispunjavanje zahtjeva i obveza u skladu s ovom Uredbom. Komisija može započeti s takvom istragom i na vlastitu inicijativu.

Komisija istražuje odgovornost tehničke službe ako se utvrdi da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka ili da su rezultati ispitivanja lažirani ili da su podaci ili tehničke specifikacije koji bi doveli do odbijanja dodjele homologacije prešućeni, ili ako postoje opravdani razlozi za sumnju na nešto od navedenog.

2.U okviru istrage iz stavka 1. Komisija se savjetuje s homologacijskim tijelom države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan. Homologacijsko tijelo te države članice osigurava Komisiji na njezin zahtjev sve relevantne podatke koji se odnose na rad predmetne tehničke službe i njezino poštovanje zahtjeva u pogledu neovisnosti i stručnosti.

3.Komisija osigurava da se sa svim podacima osjetljive prirode koje se prikupi tijekom njezinih istraživanja postupa kao povjerljivima.

4.Ako Komisija utvrdi da tehnička služba ne ispunjava – ili više ne ispunjava – zahtjeve koji su potrebni da bi je se moglo imenovati, ili da je tehnička služba odgovorna za štetne radnje iz stavka 1., Komisija o tome obavješćuje državu članicu predmetnog homologacijskog tijela.

Komisija traži od te države članice da poduzme mjere ograničavanja, među ostalim privremeno ili trajno povlačenje ili ograničavanje imenovanja, prema potrebi.

Ako država članica ne poduzme potrebne mjere ograničavanja Komisija može provedbenim aktima staviti izvan snage, ograničiti ili povući imenovanje te tehničke službe. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2. Komisija obavješćuje predmetnu državu članicu o svojoj odluci i u skladu s tim ažurira informacije iz članka 78. stavka 4.

Članak 82.
Razmjena informacija o ocjenjivanju, imenovanju i nadziranju tehničkih službi

1.Homologacijska tijela savjetuju se s Komisijom i međusobno o pitanjima od općeg značaja koja se odnose na provedbu zahtjeva iz ove Uredbe u pogledu ocjenjivanja, imenovanja i nadziranja tehničkih službi.

2.U roku od najviše dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe homologacijska tijela obavješćuju Komisiju i druga homologacijska tijela o obrascu kontrolne liste za ocjenjivanje koja se koristi u skladu s člankom 77. stavkom 1. i naknadnim izmjenama te liste, sve dok Komisija ne donese usklađenu kontrolnu listu za ocjenjivanje. Komisija ima ovlasti za donošenje provedbenih akata kako bi propisala predložak kontrolne liste za ocjenjivanje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

3.Ako se u izvješćima o ocjenjivanju iz članka 77. stavka 3. pokaže da postoje razlike u općoj praksi homologacijskih tijela, države članice ili Komisija mogu zatražiti razmjenu informacija.

4.Razmjenu informacija koordinira Forum iz članka 10.

Članak 83.
Suradnja s nacionalnim akreditacijskim tijelima

1.Ako se imenovanje tehničke službe temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008, države članice osiguravaju da homologacijsko tijelo ažurno izvješćuje nacionalno akreditacijsko tijelo koje je akreditiralo određenu tehničku službu o izvješćima o incidentima i drugim podacima koji su povezani s pitanjima koja su pod kontrolom tehničke službe u slučajevima kada su te informacije važne za ocjenjivanje rada tehničke službe.

2.Države članice osiguravaju da homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan ažurno obavješćuje nacionalno akreditacijsko tijelo koje je zaduženo za akreditaciju određene tehničke službe o saznanjima koja su bitna za akreditaciju. Nacionalno akreditacijsko tijelo obavješćuje homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan o svojim saznanjima.

Članak 84.
Operativne obveze tehničkih službi

1.Tehnička služba moraju provoditi sve aktivnosti za koje su imenovane u skladu s člankom 72. stavkom 1.

2.Tehničke službe moraju u svakom trenutku:

(a)dopustiti svojem homologacijskom tijelu da svjedoči radu tehničke službe tijekom ocjenjivanja sukladnosti;

(b)dati svojem homologacijskom tijelu na zahtjev informacije o kategorijama aktivnosti za koje su imenovane.

3.Ako tehnička služba zaključi da proizvođač ne ispunjava zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, o tome obavješćuje homologacijsko tijelo kako bi ono moglo zatražiti od proizvođača da poduzme odgovarajuće korektivne mjere. Homologacijsko tijelo odbija izdati certifikat o homologaciji ako se ne poduzmu te odgovarajuće korektivne mjere.

Članak 85.
Obveze tehničkih službi u vezi s obavješćivanjem

1.Tehničke službe obavješćuju svoje homologacijsko tijelo o sljedećem:

(a)svakoj nesukladnosti zbog koje je možda potrebno odbijanje, ograničavanje, obustava ili povlačenje certifikata o homologaciji;

(b)svim okolnostima koje utječu na područje primjene njihova imenovanja i uvjete za to imenovanje;

(c)svakom zahtjevu za informacije o svojim aktivnostima koji su primile od tijela za nadzor tržišta.

2.Tehničke službe na zahtjev svojeg homologacijskog tijela pružaju informacije o aktivnostima koje spadaju u područje za koje su imenovane i o svim drugim provedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranje.

Članak 86.
Nacionalne naknade za troškove koji su povezani s aktivnostima homologacijskih tijela

1.Države članice propisuju naknade za tehničke službe koje traže imenovanje i imaju poslovni nastan na njihovom državnom području kako bi u potpunosti ili djelomično pokrile troškove povezane s aktivnostima koje poduzimaju nacionalna tijela odgovorna za tehničke službe u skladu s ovom Uredbom.

2.Komisija može donijeti provedbene akte kako bi odredila strukturu i visinu naknada iz stavka 1. vodeći računa o ciljevima: sigurnosti, zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša, zaštiti inovacija i troškovnoj učinkovitosti. Pri utvrđivanju odgovarajuće visine naknada posebna se pažnja posvećuje tehničkim službama koje su nacionalnom akreditacijskom tijelu iz članka 83. dostavile valjan certifikat i tehničkim službama koje su mala i srednja poduzeća kako su definirana u Preporuci Komisije 2003/361/EZ 29 .. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

POGLAVLJE XVI.
PROVEDBENE I DELEGIRANE OVLASTI

Članak 87.
Odborski postupak

1.Komisiji pomaže Tehnički odbor za motorna vozila. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 88.
Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 34. stavka 2., članka 55. stavaka 2. i 3., članka 56. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3.Europski parlament ili Vijeće može u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 34. stavka 2., članka 55. stavaka 2. i 3., članka 56. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Njime se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 34. stavka 2., članka 55. stavaka 2. i 3., članka 56. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

POGLAVLJE XVII.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.
Sankcije

1.Države članice propisuju pravila o sankcijama za slučajeve kada gospodarski subjekti i tehničke službe krše svoje obveze propisane ovom Uredbom, posebice za kršenje odredbi članaka 11. do 19. i članaka 72. do 76. te članaka 84. i 85. te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihove provedbe. Propisane sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.Vrste povreda za koje se gospodarski subjekti i tehničke službe sankcioniraju uključuju barem sljedeće:

(a)davanje lažnih izjava tijekom homologacijskih postupaka ili postupaka koji vode prema opozivu;

(b)lažiranje rezultata ispitivanja za homologaciju;

(c)uskraćivanje podataka ili tehničkih specifikacija koji bi mogli dovesti do opoziva vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica ili do odbijanja odnosno povlačenja certifikata o homologaciji;

3.Osim povreda iz stavka 2., vrste povreda za koje se gospodarski subjekti sankcioniraju uključuju barem sljedeće:

(a)uskraćivanje pristupa informacijama;

(b)stavljanje na raspolaganje na tržištu vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji podliježu homologaciji, a nemaju je ili lažiranje dokumenata odnosno oznaka s tom namjerom.

4.Države članice obavješćuju Komisiju o odredbama za provedbu stavaka 1. do 3. do d. m. gggg. [Uredu za publikacije: molimo unesite datum 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.] i bez odgode obavješćuju Komisiju o svim naknadnim izmjenama koje utječu na te odredbe.

5.Države članice svake godine izvješćuju Komisiju o sankcijama koje su nametnule.

Članak 90.
Administrativne kazne

1.U slučajevima kada Komisija provjerom sukladnosti iz članka 9. stavaka 1. i 4. ili članka 54. utvrdi nesukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice s odredbama ove Uredbe, Komisija može nametnuti administrativne kazne predmetnom gospodarskom subjektu zbog kršenja odredbi ove Uredbe. Propisane administrativne kazne moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Te kazne posebno moraju biti razmjerne broju nesukladnih vozila registriranih na tržištu Unije ili broju nesukladnih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su stavljeni na tržište u Uniji.

Administrativne kazne koje nameće Komisija ne smiju biti dodatne kaznama koje nameću države članice u skladu s člankom 89. za istu povredu i ne smiju premašivati 30 000 EUR po nesukladnom vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici.

2.Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 88. kako bi propisala metode za izračun i naplatu administrativnih kazni iz stavka 1.

3.Sredstva prikupljena naplatom administrativnih kazni smatraju se prihodima općeg proračuna Europske unije.

Članak 91.
Izmjene Uredbe (EZ) br. 715/2007

1.Uredba (EZ) br. 715/2007 mijenja se kako slijedi:

1.    naslov Uredbe zamjenjuje se sljedećim:

„Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6)”;

2.    U članku 1., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.    Osim toga, ovom Uredbom utvrđuju se pravila za sukladnost u uporabi, trajnost uređaja za kontrolu emisije, sustave ugrađene dijagnostike (OBD) u vozilu i mjerenje potrošnje goriva.”;

3.    u članku 3. brišu se točke 14. i 15.;

4.    brišu se članci od 6. do 9.;

5.    u članku 13. stavku 2. briše se točka (e).

6.    Umeće se sljedeći članak 11.a:

Članak 11.a

1.    Na temelju primjerenih i reprezentativnih uzoraka, tijela za homologaciju provjeravaju da su:

(a)    vozila koja su stavljena u uporabu sukladna s vrijednostima emisija CO2 i vrijednostima za potrošnju goriva koje su zabilježene u certifikatima o homologaciji i potvrdama o sukladnosti.

(b)    vrijednosti emisija CO2 i vrijednosti za potrošnju goriva koje su određene primjenjivim ispitnim postupkom reprezentativne za emisije izmjerene u uvjetima u stvarnom cestovnom prometu.

2.    Komisija može donijeti provedbene akte kojima bi odredila postupke za provjeravanje vrijednosti iz točaka (a) i (b) te sve potrebne mjere kako bi se uzelo u obzir rezultate tih provjera. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka […].”

2.Upućivanja na izbrisane odredbe Uredbe (EZ) br. 715/2007 tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz točke 1. Priloga XVIII. ovoj Uredbi.

Članak 92.
Izmjene Uredbe (EZ) br. 595/2009

1.Uredba (EZ) br. 595/2009 mijenja se kako slijedi:

1.    U članku 1., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.    Ovom se Uredbom utvrđuju i propisi za sukladnost u uporabi vozila i motora, trajnost uređaja za kontrolu emisija, sustave ugrađene dijagnostike (OBD), mjerenje potrošnje goriva i emisija CO2 te pristup sustavu ugrađene dijagnostike (OBD) vozila.”

2.    u članku 3. brišu se točke 11. i 13.;

3.    briše se članak 6.;

4.    u članku 11. stavku 2. briše se točka (e).

2.Upućivanja na izbrisane odredbe Uredbe (EZ) br. 595/2009 tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz točke 2. Priloga XVIII. ovoj Uredbi.

Članak 93.
Izmjena Uredbe (EZ) br. 692/2008

1.Briše se Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 692/2008.

2.Upućivanja na izbrisane odredbe Uredbe (EZ) br. 692/2008 tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz točke 3. Priloga XVIII. ovoj Uredbi.

Članak 94.
Izmjene Uredbe (EU) br. 582/2011

1. Uredba (EU) br. 582/2011 mijenja se kako slijedi:

1.    brišu se članci od 2.a do 2.h;

2.    briše se Prilog XVII.

2.Upućivanja na izbrisane odredbe Uredbe (EU) br. 582/2011 tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz točke 4. Priloga XVIII. ovoj Uredbi.

Članak 95.
Stavljanje izvan snage Direktive 2007/46/EZ

Direktiva 2007/46/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 201X.

Upućivanja na Direktivu 2007/46/EZ tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz točke 5. Priloga XVIII. ovoj Uredbi.

Članak 96.
Prijelazne odredbe

1.Ovom se Uredbom ne poništava nijedna homologacija tipa vozila kao cjeline ni EU homologacija dodijeljena za vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice prije [Uredu za publikacije molimo unesite datum primjene kako je naveden u članku 98.].

2.Homologacijska tijela dodjeljuju proširenja i revizije homologacija tipa vozila kao cjeline i EU homologacija za vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice iz stavka 1. u skladu s člancima 31. i 32. ove Uredbe.

3.Valjanost homologacije tipa vozila kao cjeline iz stavka 1. istječe najkasnije [Uredu za publikacije: molimo unesite datum koji bi trebao biti datum primjene naveden u članku 98. + 5 godina], a homologacijska tijela mogu obnoviti te homologacije tipa vozila kao cjeline samo u skladu s odredbama članka 33. ove Uredbe.

4.Tehničke službe koje su već imenovane prije stupanja na snagu ove Uredbe podložne su ocjenjivanju iz članka 77.

Imenovanje tehničkih službi koje su imenovane prije stupanja na snagu ove Uredbe obnavlja se u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe ako te tehničke službe ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve iz ove Uredbe.

Valjanost imenovanja tehničkih službi koje su imenovane prije stupanja na snagu ove Uredbe istječe najviše dvije godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 97.
Izvješćivanje

1.Do 31. prosinca 20xx [Uredu za publikacije: molimo unesite godinu koja bi trebala biti godina primjene navedena u članku 98. + 5 godina] države članice izvješćuju Komisiju o primjeni postupaka homologacije i nadzora tržišta utvrđenih ovom Uredbom.

2.Na temelju informacija dobivenih u skladu sa stavkom 1. Komisija do 31. prosinca 20yy. podnosi izvješće o evaluaciji Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe, uključujući o funkcioniranju provjere sukladnosti u skladu s člankom 9. [Uredu za publikacije: molimo unesite godinu koja bi trebala biti godina 20xx. navedena u stavku 1. + 1 godina]

Članak 98.
Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 201X.

Međutim, od [...] [Uredu za publikacije: molimo unesite datum 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe], ako proizvođač to zatraži, nacionalna nadležna tijela ne smiju odbiti dodijeliti EU homologaciju ili nacionalnu homologaciju za novi tip vozila niti zabraniti registraciju, stavljanje na tržište ili stavljanje u upotrebu novog vozila ako predmetno vozilo ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe i delegiranih i provedbenih akata donesenih na temelju ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.Naslov prijedloga/inicijative

1.2.Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB

1.3.Vrsta prijedloga/inicijative

1.4.Ciljevi

1.5.Osnova prijedloga/inicijative

1.6.Trajanje i financijski utjecaj

1.7.Predviđene metode upravljanja

2.MJERE UPRAVLJANJA

2.1.Pravila za nadzor i izvješćivanje

2.2.Sustav upravljanja i kontrole

2.3.Mjere za sprječavanje prijevara i nepravilnosti

3.PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

3.2.Procijenjeni utjecaj na rashode

3.2.1.Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

3.2.2.Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

3.2.3.Procijenjeni utjecaj na odobrena administrativna sredstva

3.2.4.Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom

3.2.5.Doprinosi trećih osoba

3.3.Procijenjeni utjecaj na prihode

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.Naslov prijedloga/inicijative

1.2.Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB

1.3.Vrsta prijedloga/inicijative

1.4.Ciljevi

1.5.Osnova prijedloga/inicijative

1.6.Trajanje i financijski utjecaj

1.7.Predviđene metode upravljanja

2.MJERE UPRAVLJANJA

2.1.Pravila za nadzor i izvješćivanje

2.2.Sustav upravljanja i kontrole

2.3.Mjere za sprječavanje prijevara i nepravilnosti

3.PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

3.2.Procijenjeni utjecaj na rashode

3.2.1.Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

3.2.2.Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

3.2.3.Procijenjeni utjecaj na odobrena administrativna sredstva

3.2.4.Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom

3.2.5.Doprinosi trećih osoba

3.3.Procijenjeni utjecaj na prihode

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.Naslov prijedloga/inicijative

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

1.2.Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB 30

Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća – unutarnje tržište robe i usluga

1.3.Vrsta prijedloga/inicijative

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje nakon pilot-projekta / pripremnog djelovanja 31

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na produljenje postojećeg djelovanja

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na djelovanje koje je preusmjereno na novo djelovanje

1.4.Ciljevi

1.4.1.Višegodišnji strateški ciljevi Komisije na koje se odnosi prijedlog/inicijativa

Prijedlogom se nastoji doprinijeti općem cilju u smislu osiguravanja otvorenog unutarnjeg tržišta roba i usluga povoljnom za rast i radna mjesta

1.4.2.Posebni ciljevi i odgovarajuće aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Posebni cilj br. 1: Redovito preispitivati postojeća pravila za unutarnje tržište u određenim sektorima i predlagati nove inicijative u svim slučajevima kad je to prikladno

Posebni cilj br. 2: Osigurati pravilnu primjenu prava EU-a

Posebni cilj br. 3: Poduzeća u EU-u imaju koristi od ravnopravnog regulatornog okvira i stalnog pristupa međunarodnom tržištu

Odgovarajuće aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB:

Unutarnje tržište robe

1.4.3.Očekivani rezultati i učinak

Navesti učinke koje bi prijedlog/inicijativa trebali imati na ciljane korisnike/skupine.

   europski građani (korisnici vozila i drugi sudionici u prometu) trebali bi imati koristi od mjera kojima je cilj povećavanje sigurnosti i smanjivanje utjecaja na okoliš motornih vozila u slučajevima kada su prisutni nesigurni i nesukladni automobilski proizvodi koji pridonose riziku od prometnih nesreća i lošoj kvaliteti zraka, odnosno štete zdravlju ljudi.

   gospodarski subjekti u dobavnom lancu u automobilskom sektoru trebali bi imati koristi od mjera usmjerenih na dokidanje neravnopravnih uvjeta i nepoštenog tržišnog natjecanja u slučajevima kada postoji konkurencija koja ne poštuje ili zanemaruje pravila. Mala i srednja poduzeća u sektoru automobilske industrije najranjivija su u slučajevima nefunkcioniranja tržišta i regulatornih nedostataka te se posebna pažnja posvećuje mogućim utjecajima predviđenih mjera na njih.

   nacionalna tijela za provedbu trebala bi imati koristi od mjera usmjerenih na uklanjanje regulatornih nedostataka i izbjegavanje dodatnog opterećenja kad je riječ o uklanjanju tih nedostataka poduzimanjem korektivnih mjera protiv nesukladnih i nesigurnih proizvoda na njihovom tržištu.

1.4.4.Pokazatelji rezultata i utjecaja

Navesti pokazatelje koji omogućuju praćenje provedbe prijedloga/inicijative.

   promjene u mišljenjima/pritužbama potrošača koje zaprime tijela nadležna za provedbu u vezi s motornim vozilima i sastavnim dijelovima vozila,

   promjene broja/postotka nesukladnih i nesigurnih proizvoda na tržištu EU-a (npr. u usporedbi s postojećim istraživanjima),

   promjene broja/postotka zaštitnih mjera koje nadležna tijela EU-a poduzimaju u odnosu na nesukladne i nesigurne proizvode proizvođača/uvoznika iz EU-a i izvan EU-a (tj. uzimajući u obzir povećane zahtjeve za sljedivost automobilskih proizvoda),

   promjene u trendovima RAPEX-ovih obavijesti o vozilima i

   promjene u trendovima kad je riječ o dobrovoljnim opozivima motornih vozila (kao pokazatelj učinkovitosti iz kojeg se vidi koliko se zadržanim opcijama politike pridonijelo smanjenju broja automobilskih proizvoda na tržištu koji predstavljaju sigurnosni rizik ili rizik za okoliš).

1.5.Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.Zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti

Postojeći regulatorni okvir je na udaru kritike jer ne osigurava u dovoljnoj mjeri pouzdana ex-ante ocjenjivanja sukladnosti i djelotvorne kontrole nakon ulaska na tržište. Kritike su se pojavile nakon što je u rujnu 2015. otkriveno da je VW godinama manipulirao s postavkama uređaja za tretiranje ispušnih plinova.

Kao odgovor na te kritike i slabosti koje su utvrđene evaluacijom okvira za homologaciju, ovaj prijedlog sadržava niz mjera koje se odnose na:

   sljedivost proizvoda te ulogu i odgovornosti gospodarskih subjekata u dobavnom lancu,

   odgovornosti različitih nacionalnih tijela koja su uključena u provedbu zakonodavstva o tehničkom usklađivanju motornih vozila te međusobnu suradnju tih tijela,

   kvalitetu rada tehničkih službi pri obavljanju njihovih zadataka – homologacije i ocjenjivanja sukladnosti,

   postupke u pogledu mjera zaštite nakon ulaska na tržište i odredbe za opoziv vozila i

   postupke kojima se osigurava sukladnost proizvodnje.

1.5.2.Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a

Države članice odgovorne su za provedbu zakonodavstva na svojim državnim područjima, ali osiguravanje usklađenog i koordiniranog pristupa temeljenog na opće primjenjivim kriterijima i njegova ujednačena primjena u državama članicama ključna je za održavanje ravnopravnih uvjeta diljem EU-a na način da se zahtjevi za homologaciju usklađeno tumače, primjenjuju i provode te da su popraćeni usklađenim odredbama o nadzoru tržišta kako bi se državama članicama osigurala odgovarajuća sredstva za provođenje kontrola nakon što se roba stavi na tržište, kao i za poduzimanje učinkovitih i uobičajenih korektivnih mjera radi uklanjanja nesukladnih i nesigurnih proizvoda s tržišta.

1.5.3.Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Postojeća Direktiva koja se odnosi na homologaciju motornih vozila revidirana je 2007. Međutim, iskustva u njezinoj provedbi pokazala su da mehanizmi za osiguravanje njezine usklađene provedbe i izvršavanja nisu dovoljno dobri. Pojavile su se bitne razlike u tumačenju i primjeni pravila čime se ugrozilo glavne ciljeve Direktive – postizanje odgovarajuće razine sigurnosti i zadovoljavanje zahtjeva u pogledu utjecaja na okoliš motornih vozila.

1.5.4.Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima

Očekuje se da će se postići veća usklađenost s ostalim zakonodavstvom u području homologacije (npr. poljoprivrednih traktora i motocikala), koje je revidirano tijekom 2013.

Nastavljajući se na principe i standardne referentne odredbe Uredbe 765/2008 iz novog zakonodavnog okvira te Odluke 768/2008 očekuje se postizanje sinergija u području nadzora tržišta.

1.6.Trajanje i financijski utjecaj

 Prijedlog/inicijativa ograničenog trajanja

   Prijedlog/inicijativa na snazi od [DD/MM]GGGG do [DD/MM]GGGG

   Financijski utjecaj od GGGG do GGGG

 Prijedlog/inicijativa neograničenog trajanja

Provedba s početnim razdobljem od 2017. do 2020.

nakon čega slijedi redovna provedba.

1.7.Predviđene metode upravljanja 32

 Izravno upravljanje Komisije

⌧ putem njezinih odjela, uključujući njezino osoblje u delegacijama Unije;

   koje obavljaju izvršne agencije

 Podijeljeno upravljanje s državama članicama

 Neizravno upravljanje povjeravanjem zadaća izvršenja proračuna:

◻ trećim zemljama ili tijelima koja su one odredile;

◻ međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);

◻ EIB-u i Europskom investicijskom fondu;

◻ tijelima na koja se upućuje u člancima 208. i 209. Financijske uredbe;

◻ tijelima javnog prava;

◻ tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u smislu da daju odgovarajuća financijska jamstva;

◻ tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva;

◻ osobama kojima je povjerena provedba određenih aktivnosti u ZVSP-u u skladu s glavom V. UEU-a i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu.

Ako je označeno više načina upravljanja, navesti pojedinosti u odjeljku „Napomene”.

Napomene

Komisija namjerava osigurati provedbu predmetnih mjera centraliziranim izravnim upravljanjem pomoću službi Komisije, posebno pomoću JRC-a koji će pružati tehničku i znanstvenu potporu, i to će biti uređeno instrumentom u obliku administrativnog sporazuma.

2.MJERE UPRAVLJANJA

2.1.Pravila u pogledu nadzora i izvješćivanja

Navesti učestalost i uvjete.

U okviru Tehničkog odbora za motorna vozila (TCMV), uspostavljenog ovom Uredbom, i Foruma iz članka 10. redovito će se raspravljati o pitanjima povezanima s provedbom pojačanog regulatornog okvira za homologaciju i nadzor tržišta motornih vozila.

Države članice morat će svake godine izvješćivati Komisiju o sankcijama koje su uvele.

Države članice obavješćuju Komisiju o primjeni homologacijskih postupaka i postupaka za nadzor tržišta utvrđenih u ovoj Uredbi pet godina nakon njezinog stupanja na snagu. Na temelju tih podataka Komisija treba dostavljati izvješća Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe.

2.2.Sustav upravljanja i kontrole

2.2.1.Utvrđeni rizici

Predložene mjere kojima se vremenski ograničava valjanost imenovanja tehničkih službi moglo bi za posljedicu imati privremeni nedostatak tehničkih službi i proizvođačima uzrokovati kašnjenja u homologaciji proizvoda.

2.2.2.Informacije o uspostavi sustava unutarnje kontrole

Uvođenje koordiniranog nadzora tehničkih službi bit će popraćeno prikladnim prijelaznim odredbama kako bi se tehničkim službama imenovanima u skladu s Direktivom 2007/46/EZ omogućilo da se njihovo imenovanje obnavlja u skladu s odredbama nove Uredbe, u razdoblju od dvije godine od stupanja na snagu Uredbe. Komisija osigurava smjernice za ujednačen i djelotvoran rad novog nadzornog mehanizma.

2.2.3.Procjene troškova i koristi kontrola i procjena očekivane razine rizika od pogreške

Troškove nadzornog i kontrolnog mehanizma sačinjavaju troškovi sudjelovanja stručnjaka država članica EU-a i predstavnika Komisije u zajedničkim kontrolama tehničkih službi. Korist će se sastojati od toga što će se osigurati visoka razina pouzdanosti u izvođenju aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti koje provode tehničke službe.

2.3.Mjere za sprječavanje prijevara i nepravilnosti

Navesti postojeće ili predviđene mjere prevencije i zaštite.

Komisija će primijeniti sve regulatorne mehanizme za kontrolu i uz to osmisliti strategiju za borbu protiv prijevara u skladu sa strategijom Komisije za borbu protiv prijevara (CAFS) koja je donesena 24. lipnja 2011. kako bi se osiguralo, među ostalim, da su njezini unutarnji mehanizmi kontrole koji se odnose na borbu protiv prijevara u potpunosti usklađeni s CAFS-om i da je njezin pristup kontroli rizika od prijevara usmjeren na prepoznavanje područja u kojima postoje rizici od prijevara, posebno u vezi s financiranjem provedbenih aktivnosti ove Uredbe. Posebno će se uvesti niz mjera koje uključuju sljedeće:

– odluke, sporazumi i ugovori koji su rezultat financiranja provedbenih aktivnosti ove Uredbe uključivat će odredbe kojima se Komisija – uključujući OLAF i Revizorski sud EU-a – izrijekom ovlašćuje da provodi kontrole, terenske preglede i inspekcije,

– tijekom faze evaluacije poziva na podnošenje prijedloga / javnog natječaja, predlagatelje i ponuđače provjerava se s obzirom na objavljene kriterije isključivanja koji se temelje na izjavama i sustavu za rano upozoravanje (EWS-u)

Uz to, Komisija će kontrolirati strogu primjenu pravila o sukobu interesa u provedbi aktivnosti u skladu s ovom Uredbom.

3.PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

Postojeće proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta
izdatka

Doprinos

Poglavlje 02.03
Unutarnje tržište robe i usluga

Dif./nedif. 33 .

iz zemalja EFTA-e 34

od zemalja kandidatkinja 35

od trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

1.a

02.03.01. Funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta robe i usluga

dif.

DA

NE

NE

NE

3.2.Procijenjeni utjecaj na rashode

3.2.1.Djelovanja predviđena ovim okvirnim prijedlogom Uredbe neće imati utjecaj na proračun EU-a na način da bi se zahtijevala dodatna odobrena sredstva povrh onih koja su već predviđena službenim financijskim programima Komisije te bi se stoga sve potrebe za financijskim sredstvima trebale podmirivati namjenskim prihodima i preraspodjelom.

3.2.2.Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

1.a

Konkurentnost za rast i radna mjesta

Glavna uprava: GROW

Godina
2017.

Godina
2018.

Godina
2019.

Godina
2020.

UKUPNO za godine 2017. – 2020.

Sljedeće godine 36

• Odobrena sredstva za poslovanje

Broj proračunske linije: 02.03.01

Obveze

(1)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Plaćanja

(2)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

Odobrena administrativna sredstva koja se financiraju iz okvira za posebne programe 37

Broj proračunske linije

(3)

UKUPNA odobrena sredstva
za GU GROW

Obveze

=1+1a +3

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Plaćanja

=2+2a

+3

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312UKUPNA odobrena sredstva za poslovanje

Obveze

(4)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Plaćanja

(5)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

• UKUPNA odobrena administrativna sredstva koja se financiraju iz okvira za posebne programe

(6)

UKUPNA odobrena sredstva
pod NASLOVOM 1.a
višegodišnjeg financijskog okvira

Obveze

=4+ 6

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Plaćanja

=5+ 6

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

5

„Administrativni rashodi”

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Godina
2017.

Godina
2018.

Godina
2019.

Godina
2020.

UKUPNO za godine 2017. – 2020.

Sljedeće godine 38

Glavna uprava: GROW

• Ljudski resursi

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

• Ostali administrativni rashodi

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

UKUPNO GU GROW

Odobrena sredstva

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

UKUPNA odobrena sredstva
pod NASLOVOM 5.
višegodišnjeg financijskog okvira
 

(ukupne preuzete obveze = ukupna plaćanja)

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Godina
2017.

Godina
2018.

Godina
2019.

Godina
2020.

UKUPNO za godine 2017. – 2020.

Sljedeće godine

UKUPNA odobrena sredstva
pod NASLOVIMA 1. do 5.
višegodišnjeg financijskog okvira
 

Obveze

10,891

10,731

10,470

8,012

40,104

8,054

Plaćanja

7,041

11,281

10,620

11,262

40,104

1,460

3.2.3.Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena sredstva za poslovanje

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su odobrena sredstva za poslovanje kako je navedeno u nastavku:

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Navesti ciljeve i rezultate

Godina
2017.

Godina
2018.

Godina
2019.

Godina
2020.

UKUPNO za godine 2017. – 2020.

Sljedeće godine

REZULTATI

Vrsta 39

Prosječni trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Ukupni broj

Ukupni trošak

Trošak

POSEBNI CILJ br. 1 40

Uspostaviti mehanizme kojima se osigurava da sve države članice usklađeno provode i izvršavaju homologacijska pravila i pravila za nadzor tržišta, s održivim, djelotvornim i vjerodostojnim upravljanjem na razini EU-a, s pristupom vlastitim i vanjskim stručnjacima na području znanosti i tehnike čime se omogućuje bolja koordinacija, suradnja i zajednička upotreba resursa tijela za provedbu propisa u državama članicama.

– Rezultat

sastanci TCMV-a i Foruma za provedbu

20 dana sastanaka

0,500

20 dana sastanaka

0,510

20 dana sastanaka

0,520

20 dana sastanaka

0,530

2,06

20 dana sastanaka

0,541

– Rezultat

Tehnička i znanstvena potpora (JRC)

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

4,700

– Rezultat

Auditi / zajedničko ocjenjivanje tehničkih službi

1,250

1,275

1,300

1,327

5,152

1,353

Međuzbroj za posebni cilj br. 1

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

UKUPNI TROŠAK

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

3.2.4.Procijenjeni utjecaj na odobrena administrativna sredstva

3.2.4.1.Sažetak

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena administrativna sredstva

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena administrativna sredstva:

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Godina 2017.

Godina 2018.

Godina 2019.

Godina 2020.

Ukupno za godine 2017. – 2020.

Sljedeće godine

NASLOV 5.
višegodišnjeg financijskog okvira

Ljudski resursi (GU GROW)

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

Ostali administrativni rashodi (GU GROW)

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

Međuzbroj NASLOV 5.
višegodišnjeg financijskog okvira

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Izvan NASLOVA 5. 41
višegodišnjeg financijskog okvira

Ljudski resursi

Ostali rashodi
administrativne prirode

Međuzbroj
izvan NASLOVA 5.
višegodišnjeg financijskog okvira

UKUPNO

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Potrebna odobrena administrativna sredstva pokrit će se odobrenim sredstvima Glavne uprave GROW koja su već dodijeljena za upravljanje djelovanjem i/ili su preraspoređena unutar Glavne uprave te, prema potrebi, bilo kojim dodatnim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

3.2.4.2.Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.

   Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:

Procjenu navesti u ekvivalentima punog radnog vremena

Godina
2017.

Godina
2018.

Godina
 
2019.

Godina
2020.

Sljedeće godine 42

• Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeni djelatnici)

02 01 01 01 (sjedište i uredi predstavništava Komisije)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

XX 01 01 02 (delegacije)

XX 01 05 01 (neizravna istraživanja)

10 01 05 01 (izravna istraživanja)

Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV) 43

XX 01 02 01 (UO, UNS, UsO iz „globalnog okvira”)

XX 01 02 02 (UO, LO, UNS, UsO i MSD u delegacijama)

XX 01 04 yy  44

– u sjedištima:

–u delegacijama

XX 01 05 02 (UO, UNS, UsO – neizravna istraživanja)

10 01 05 02 (UO, UNS, UsO – izravna istraživanja)

Ostale proračunske linije (navesti)

UKUPNO

9

9

9

9

9

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili stavak proračuna.

Potrebe za ljudskim resursima zadovoljit će se pomoću osoblja iz Glavne uprave GROW koje je već angažirano na upravljanju sadašnjim okvirom za homologaciju i/ili preraspoređeno unutar ili izvan te Glavne uprave (procijenjene potrebe: 6 AD/FTE i 3 AST/FTE).

Opis zadataka:

Dužnosnici i privremeno osoblje

Kontrola pravilne provedbe i izvršavanja ove Uredbe; sastavljanje delegiranih/provedbenih akata i smjernica; organizacija i nadzor „zajedničkih procjena” tehničkih službi, kontrola postupaka imenovanja i nadzora koje obavljaju države članice; koordinacija aktivnosti nadzora tržišta na razini EU-a.

Vanjsko osoblje

3.2.5.Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom

   Prijedlog/inicijativa u skladu je s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom.

   Prijedlog/inicijativa povlači za sobom reprogramiranje relevantnog naslova višegodišnjeg financijskog okvira.

Objasniti o kakvom je reprogramiranju riječ te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

   Za prijedlog/inicijativu potrebna je primjena instrumenta za financijsku fleksibilnost ili revizija višegodišnjeg financijskog okvira.

Objasniti što je potrebno te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

3.2.6.Doprinosi trećih osoba

Prijedlogom/inicijativom ne predviđa se sudjelovanje trećih osoba u financiranju.

⌧Prijedlogom/inicijativom predviđa se sljedeći iznos sufinanciranja:

Odobrena sredstva u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Godina
2017.

Godina
2018.

Godina
2019.

Godina
2020.

Ukupno

Sljedeće godine

Navesti tijelo koje sudjeluje u financiranju: države članice uspostavljaju sustav nacionalnih naknada kojima financiraju svoje aktivnosti homologacije i nadzora tržišta te pridonose u podmirivanju troškova neovisnog ispitivanja sukladnosti koje provodi Komisija

UKUPNA sredstva sufinanciranja

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

xx

3.3.Procijenjeni utjecaj na prihode

   Prijedlog/inicijativa nema financijski utjecaj na prihode.

   Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski utjecaj:

   na vlastita sredstva

   na razne prihode (doprinosi država članica kako je navedeno u odjeljku 3.2.5.)

U milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Proračunska linija u okviru prihoda:

Odobrena sredstva dostupna za tekuću proračunsku godinu

Utjecaj prijedloga/inicijative 45

Godina
2017.

Godina
2018.

Godina
2019.

Godina
2020.

Članak 6600

7,700

7,500

7,200

4,700

Za razne namjenske prihode navesti odgovarajuće proračunske linije rashoda.

02.0301 Funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta robe i usluga

Navesti metodu izračuna utjecaja na prihode.

(1) SL L 263, 9.10.2007., str. 1.
(2) COM/2012/0636 završna verzija
(3) SL L 218, 13.8.2008., str. 30.
(4) SL L 218, 13.8.2008., str. 82.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2010-internal-market/index_en.htm  
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-internal-market-legislation_en.pdf  
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/impact-assessment-internal-market-legislation_en.pdf  
(8) SWD(2013) 466 završna verzija
(9) SL C , , str. .
(10) Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.)
(11) Radni dokument službi Komisije: „Provjera prikladnosti pravnog okvira EU-a za homologaciju motornih vozila” (SWD(2013) 466 završna verzija)
(12) Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.)
(13) Odluka Vijeća 97/836/EZ od 27. studenoga 1997. s obzirom na pristupanje Europske zajednice Sporazumu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”) ( SL L 346, 17.12.1997., str. 81.)
(14) Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.)
(15) Odluka Vijeća 97/836/EZ od 27. studenoga 1997. (SL L 346, 17.12.1997., str. 78.)
(16) Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.)
(17) Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (SL L 188, 18.7.2009., str. 1.)
(18) Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.)
(19) Uredba Komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (OJ L 167, 25.6.2011., str. 1.)
(20) Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)
(21) Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).
(22) Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
(23) Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 60, 2.3.2013., str. 1.)
(24) Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2.3.2013., str. 52.)
(25) Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.).
(26) Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1. do 96.).
(27) Uredba Komisije (EU) br. 19/2011 od 11. siječnja 2011. o zahtjevima za homologaciju tipa za propisanu proizvođačevu pločicu i za identifikacijski broj vozila motornih vozila i njihovih prikolica i provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih njima (SL L 8, 12.1.2011., str. 1.)
(28) Direktiva Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (SL L 138, 1.6.1999., str. 57.)
(29) Preporuka Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).
(30) ABM: activity-based management (upravljanje prema djelatnostima); ABB: activity-based budgeting (priprema proračuna na temelju djelatnosti).
(31) Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.
(32) Informacije o načinima upravljanja i upućivanja na Financijsku uredbu dostupni su na internetskoj stranici BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(33) Dif. = Diferencirana odobrena sredstva / nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.
(34) EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.
(35) Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalne zemlje kandidatkinje sa zapadnog Balkana.
(36) U razdoblju nakon 31. prosinca 2020. iznos podliježe višegodišnjem financijskom okviru koji će biti na snazi u razdoblju koje počinje u 2021., u skladu s člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
(37) Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja, izravnih istraživanja.
(38) U razdoblju nakon 31. prosinca 2020. iznos podliježe višegodišnjem financijskom okviru koji će biti na snazi u razdoblju koje počinje u 2021., u skladu s člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
(39) Rezultati znači proizvodi i usluge koje treba isporučiti (npr. broj razmjena studenata koji je financiran, broj kilometara izgrađenih cesta)
(40) Kako je opisano u točki 1.4.2. „Posebni ciljevi…”
(41) Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja, izravnih istraživanja.
(42) Vidjeti bilješku 38.
(43) UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.
(44) U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).
(45) Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carinske pristojbe, pristojbe na šećer), navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi umanjeni za 25 % zbog troškova naplate.
Top

Bruxelles, 27.1.2016.

COM(2016) 31 final

PRILOZI

prijedlogu

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


PRILOZI

prijedlogu

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

Popis priloga

Prilog I.

Opisni dokument – potpuni popis podataka za EU homologaciju vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

Prilog II.

Opće definicije, kriteriji za kategorizaciju vozila, tipovi vozila i tipovi nadogradnje

Dodatak 1.:

Postupak kojim se provjerava može li se vozilo kategorizirati kao terensko vozilo

Dodatak 2.:

Znamenke kojima se dopunjavaju kodovi koji će se upotrebljavati za razne vrste nadogradnji

Prilog III.

Opisni dokument za potrebe EU homologacije vozila

Prilog IV.

Zahtjevi za potrebe EU homologacije vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

Dio I.

Regulatorni akti za EU homologaciju vozila proizvedenih u malim serijama

Dodatak 1.:

Regulatorni akti za EU homologaciju vozila proizvedenih u malim serijama u skladu s člankom 39.

Dodatak 2.:

Zahtjevi za EU homologaciju pojedinačnog vozila u skladu s člankom 42.

Dio II.

Popis pravilnika UNECE-a koji su priznati kao alternativa direktivama i uredbama iz Dijela I.

Dio III.

Popis regulatornih akata kojima se utvrđuju zahtjevi u svrhu EU homologacije vozila posebne namjene

Dodatak 1.:

Motorna vozila za stanovanje, bolnička vozila i pogrebna vozila

Dodatak 2.:

Oklopna vozila

Dodatak 3.:

Vozila s pristupom za invalidska kolica

Dodatak 4.:

Ostala vozila posebne namjene (uključujući posebnu skupinu, vozila za prijevoz razne opreme i kamp-prikolice)

Dodatak 5.:

Autodizalice

Dodatak 6.:

Prikolice za prijevoz izvanrednog tereta

Prilog V.

Postupci za EU homologaciju

Dodatak 1.:

Norme koje moraju ispunjavati tijela iz članka 72.

Dodatak 2.:

Postupak za ocjenjivanje tehničkih službi

Dodatak 3.:

Opći zahtjevi koji se odnose na oblik ispitnih izvješća

Prilog VI.

Obrasci certifikata o EU homologaciji

Dodatak:

Popis regulatornih akata s kojima je tip vozila sukladan

Prilog VII.

Sustav numeriranja certifikata o EU homologaciji

Dodatak:

EU homologacijska oznaka sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice

Prilog VIII.

Rezultati ispitivanja

Prilog IX.

Certifikat o sukladnosti

Prilog X.

Postupci za provjeru sukladnosti proizvodnje

Prilog XI.

Predlošci i sustav numeriranja za certifikat kojim se odobrava stavljanje na tržište dijelova ili opreme koji mogu biti ozbiljan rizik za ispravan rad glavnih sustava

Dodatak:

Obrazac EU certifikata o odobrenju

Prilog XII.

Granice malih serija

Prilog XIII.

Popis dijelova ili opreme koji mogu biti znatan rizik za ispravan rad sustava koji su bitni za sigurnost vozila ili njegov učinak na okoliš, zahtjevi za radni učinak takvih dijelova i opreme, prikladni postupci ispitivanja i odredbe o označivanju i pakiranju

Prilog XIV.

Popis EU homologacija dodijeljenih, odbijenih ili povučenih u skladu s regulatornim aktima

Prilog XV.

Regulatorni akti za koje proizvođač može biti imenovan kao tehnička služba

Dodatak:

Imenovanje proizvođača kao tehničke službe i podugovaranje

Prilog XVI.

Uvjeti pod kojima proizvođač ili tehnička služba može primjenjivati metode virtualnog ispitivanja

Dodatak 1.:

Opći uvjeti za primjenu metoda virtualnog ispitivanja

Dodatak 2.:

Posebni uvjeti za primjenu metoda virtualnog ispitivanja

Dodatak 3.:

Postupak za validaciju

Prilog XVII.

Postupci koji se primjenjuju za EU višestupanjsku homologaciju

Dodatak:

Uzorak proizvođačeve dodatne pločice

Prilog XVIII.

Pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavima (OBD-ovi) vozila i informacijama za popravak i održavanje vozila

Dodatak 1.:

Proizvođačeva potvrda o pristupu informacijama povezanima s OBD-om vozila i informacijama za popravak i održavanje

Dodatak 2.:

Informacije povezane s OBD-om vozila

Prilog XIX.

Korelacijska tablicaPRILOG I.

OPISNI DOKUMENT – POTPUNI POPIS PODATAKA ZA EU HOMOLOGACIJU VOZILA, SUSTAVA, SASTAVNIH DIJELOVA ILI ZASEBNIH TEHNIČKIH JEDINICA (a)

DIO I.

Opisni dokumenti za potrebe EU homologacije vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica kako se zahtijevaju ovim Pravilnikom i regulatornim aktima iz Priloga IV. sastoje se samo od izvadaka iz ovog potpunog popisa i u skladu su sa sustavom numeriranja točaka u ovom popisu.

Sljedeći se podaci dostavljaju u tri primjerka sa sadržajem. Svi se nacrti moraju dostaviti u prikladnom mjerilu i s dovoljno detalja u formatu A4 ili u mapi tog formata. Fotografije, ako ih ima, moraju biti dovoljno podrobne.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice navedeni u ovom Prilogu imaju elektroničko upravljanje, moraju se dostaviti podaci o radnoj sposobnosti tog upravljanja.

1.    OPĆENITO

1.1.    Marka (trgovačka oznaka proizvođača): …

1.2.    Tip: …

1.2.0.1.    Šasija: …

1.2.0.2.    Nadogradnja / potpuno vozilo: …

1.2.1.    Trgovačka imena (ako postoje): …

1.2.2.    Za vozila s višestupanjskom homologacijom, podaci o homologaciji osnovnog vozila ili vozila iz prethodnog stupnja homologacije (navesti podatke za svaki stupanj, na primjer, u obliku matrice).

Tip: …………………………………………………………………………

Varijante: …………………………………………………………………..

Izvedbe: …………………………………………………………………...

Homologacijski broj, uključujući broj proširenja ……………………….

1.3.    Identifikacijska oznaka tipa ako je označena na vozilu / sastavnom dijelu / zasebnoj tehničkoj jedinici (1)(b): …

1.3.0.1.    Šasija: …

1.3.0.2.    Nadogradnja / potpuno vozilo: …

1.3.1.    Mjesto te oznake: …

1.3.1.1.    Šasija: …

1.3.1.2.    Nadogradnja / potpuno vozilo: …

1.4.    Kategorija vozila (c): …

1.4.1.    Klasifikacija s obzirom na opasne tvari za čiji je prijevoz vozilo namijenjeno: …

1.5.    Ime i adresa proizvođača: …

1.5.1.    Za višestupanjski homologirana vozila, ime i adresa proizvođača osnovnog vozila ili vozila iz prethodnog stupnja………

1.6.    Mjesto i način pričvršćivanja proizvođačevih pločica i mjesto identifikacijskog broja vozila: …

1.6.1.    Na šasiji: …

1.6.2.    Na nadogradnji: …

1.7.    (Nije dodijeljeno)

1.8.    Imena i adrese proizvodnih pogona: …

1.9.    Ime i adresa proizvođačeva zastupnika (ako postoji): …

2.    OPĆE KONSTRUKCIJSKE KARAKTERISTIKE

2.1.    Fotografije i/ili nacrti reprezentativnog vozila / sastavnog dijela / zasebne tehničke jedinice (1): …

2.2.    Nacrt cijelog vozila s dimenzijama: …

2.3.    Broj osovina i kotača: …

2.3.1.    Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima: …

2.3.2.    Broj i položaj upravljanih osovina: …

2.3.3.    Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost): …

2.4.    Šasija (ako postoji) (sveobuhvatan nacrt): …

2.5.    Materijali bočnih nosača (d): …

2.6.    Položaj i raspored motora: …

2.7.    Vozačeva kabina (trambus ili s klasičnim poklopcem motora) (e): …

2.8.    Položaj upravljača: lijevo/desno (1).

2.8.1.    Vozilo je opremljeno za promet lijevom/desnom (1) stranom.

2.9.    Navesti je li vučno vozilo namijenjeno za vuču poluprikolica ili drugih prikolica i je li prikolica poluprikolica, prikolica s rudom, prikolica sa središnjom osovinom ili prikolica s krutim rudom: …

2.10.    Navesti je li vozilo posebno konstruirano za prijevoz robe s reguliranom temperaturom: …

3.    MASE I DIMENZIJE (f) ( g )( 6 ) 

   (u kg i mm) (Uputiti na nacrt ako je moguće.)

3.1.    Međusosovinski razmaci (pri punom opterećenju) (g1):

3.1.1.    Dvoosovinska vozila: …

3.1.2.    Vozila s najmanje tri osovine

3.1.2.1.    Razmak između susjednih osovina počevši od krajnje prednje do krajnje stražnje osovine: …

3.1.2.2.    Ukupni razmak između osovina: …

3.2.    Sedlo

3.2.1.    U slučaju poluprikolica

3.2.1.1.    Razmak između osovina vučnog svornjaka sedla i krajnje stražnje točke poluprikolice: …

3.2.1.2.    Najveći razmak između osovina vučnog svornjaka sedla i bilo koje točke na prednjoj strani poluprikolice: …

3.2.1.3.    Referentni razmak osovina poluprikolice (kako se zahtijeva u dijelu D točki 3.2. Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 1230/2012 1 : …

3.2.2.    U slučaju vučnih vozila za poluprikolice

3.2.2.1.    Predvođenje sedla (najveće i najmanje; navesti dopuštene vrijednosti u slučaju nepotpunog vozila) (g2): …

3.2.2.2.    Najveća visina sedla (normirana) (g3): …

3.3.    Razmaci kotača i širine osovina

3.3.1.    Razmak kotača svake upravljane osovine (g4): …

3.3.2.    Razmak kotača svih ostalih osovina (g4): …

3.3.3.    Širina najšire stražnje osovine: …

3.3.4.    Širina krajnje prednje osovine (izmjerena između najizbočenijih točaka guma, ne uzimajući u obzir izbočenje guma blizu tla): …

3.4.    Raspon dimenzija vozila (između krajnjih točaka)

3.4.1.    Za šasije bez nadogradnje

3.4.1.1.    Duljina (g5): …

3.4.1.1.1.    Najveća dopuštena duljina: …

3.4.1.1.2.    Najmanja dopuštena duljina: …

3.4.1.1.3.    U slučaju prikolica, najveća dopuštena duljina ruda (g6): …

3.4.1.2.    Širina (g7): …

3.4.1.2.1.    Najveća dopuštena širina: …

3.4.1.2.2.    Najmanja dopuštena širina: …

3.4.1.3.    Visina (u voznom stanju) (g8) (za ovjese s namještanjem visine, navesti uobičajeni vozni položaj): …

3.4.1.4.    Prednji prepust (g9): …

3.4.1.4.1.    Kut prednjeg prepusta (g10): …… stupnjeva.

3.4.1.5.    Stražnji prepust (g11): …

3.4.1.5.1.    Kut stražnjeg prepusta (g12): …… stupnjeva.

3.4.1.5.2.    Najmanji i najveći dopušteni prepust spojne točke (g13): …

3.4.1.6.    Razmak od tla (izmjeren u skladu s točkom 3. Dodatka 1. Prilogu II.)

3.4.1.6.1.    Između osovina: …

3.4.1.6.2.    Ispod prednjih osovina: …

3.4.1.6.3.    Ispod stražnjih osovina: …

3.4.1.7.    Kut kosine (g14): …… stupnjeva.

3.4.1.8.    Dopušteni granični položaji težišta nadogradnje i/ili unutarnje opreme i/ili druge opreme i/ili korisnog tereta: …

3.4.2.    Za šasije s nadogradnjom

3.4.2.1.    Duljina (g5): …

3.4.2.1.1.    Duljina površine za teret: …

3.4.2.1.2.    U slučaju prikolica, najveća dopuštena duljina ruda (g6): …

3.4.2.2.    Širina (g7): …

3.4.2.2.1.    Debljina stijenki (u slučaju vozila namijenjenih za prijevoz robe s reguliranom temperaturom): …

3.4.2.3.    Visina (u voznom stanju) (g8) (za ovjese s namještanjem visine, navesti uobičajeni vozni položaj): …

3.4.2.4.    Prednji prepust (g9): …

3.4.2.4.1.    Kut prednjeg prepusta (g10): …… stupnjeva.

3.4.2.5.    Stražnji prepust (g11): …

3.4.2.5.1.    Kut stražnjeg prepusta (g12): …… stupnjeva.

3.4.2.5.2.    Najmanji i najveći dopušteni prepust spojne točke (g13): …

3.4.2.6.    Razmak od tla (izmjeren u skladu s točkom 3. Dodatka 1. Prilogu II.)

3.4.2.6.1.    Između osovina: …

3.4.2.6.2.    Ispod prednjih osovina: …

3.4.2.6.3.    Ispod stražnjih osovina: …

3.4.2.7.    Kut kosine (g14): …… stupnjeva.

3.4.2.8.    Dopušteni granični položaji težišta korisnog tereta (u slučaju neujednačeno raspoređenog tereta): …

3.4.2.9.    Položaj težišta vozila (M2 i M3) kod najveće tehnički dopuštene mase opterećenog vozila u uzdužnom, poprečnom i okomitom smjeru: …

3.4.3.    Za nadogradnju homologiranu bez šasije (vozila kategorije M2 i M3)

3.4.3.1.    Duljina (g5): …

3.4.3.2.    Širina (g7): …

3.4.3.3.    Nazivna visina (u voznom stanju) (g8) za predviđene tipove šasije (za ovjese s namještanjem visine, navesti uobičajeni vozni položaj): …

3.5.    Najmanja masa na upravljačkim osovinama za nepotpuna vozila:

3.6.    Masa u voznom stanju (h)

(a)    najmanja i najveća za svaku varijantu: …

(b)    masa svake izvedbe (prikazati matrično): …

3.6.1.    Raspodjela mase između osovina i, u slučaju poluprikolice, prikolice sa središnjom osovinom ili prikolice s krutim rudom, masa na spojnoj točki: …

(a)    najmanja i najveća za svaku varijantu: …

(b)    masa svake izvedbe (prikazati matrično): …

3.6.2.    Masa dodatne opreme (kako je propisana člankom 2. točkama 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1230/2012): …

3.7.    Najmanja masa dovršenog vozila prema podacima proizvođača u slučaju nepotpunog vozila: …

3.7.1.    Raspodjela mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnoj točki: …

3.8.    Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila prema podacima proizvođača (i)(3): …

3.8.1.    Raspodjela mase po osovinama i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje na spojnoj točki (3): …

3.9.    Najveća tehnički dopuštena masa na svakoj osovini:

3.10.    Najveća tehnički dopuštena masa na svakoj skupini osovina:

3.11.    Najveća tehnički dopuštena vučena masa vučnog vozila 

u slučaju:

3.11.1.    prikolice s rudom: …

3.11.2.    poluprikolice: …

3.11.3.    prikolice sa središnjom osovinom: …

3.11.3.1.    najveći omjer prepusta spojnice (j) i međuosovinskog razmaka: …

3.11.3.2.    najveća vrijednost V: …… kN.

3.11.4.    prikolice s krutim rudom: …

3.11.5.    Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog skupa vozila (3): …

3.11.6.    Najveća masa prikolice bez kočnice: …

3.12.    Najveća tehnički dopuštena masa na spojnoj točki:

3.12.1.    vučnog vozila: …

3.12.2.    poluprikolice, prikolice sa središnjom osovinom ili prikolice s krutim rudom: …

3.12.3.    Najveća dopuštena masa vučne spojnice (ako je ne ugrađuje proizvođač): …

3.13.    Otklon stražnjeg kraja prema van (dio C točke 6. i 7. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1230/2012): …

3.14.    Omjer snaga motora / najveća masa: …… kW/kg.

3.14.1.    Omjer snaga motora / najveća tehnički dopuštena masa opterećenog skupa vozila (dio C točka 5. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1230/2012): …… kW/kg.

3.15.    Sposobnost pokretanja na usponu (vozilo bez prikolice) (4): …… %.

3.16.    Najveće dopuštene mase pri registraciji / u upotrebi (nije obvezno) 

3.16.1.    Najveće dopuštene mase pri registraciji / u upotrebi: …

3.16.2.    Najveća dopuštena masa pri registraciji / u upotrebi na svakoj osovini i, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, predviđeno opterećenje na spojnoj točki prema podacima proizvođača ako je manje od najveće tehnički dopuštene mase na spojnoj točki: …

3.16.3.    Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila pri registraciji / u upotrebi na svakoj skupini osovina: …

3.16.4.    Najveća dopuštena vučena masa pri registraciji / u upotrebi: …

3.16.5.    Najveća dopuštena masa skupa vozila pri registraciji / u upotrebi: …

3.17.    Vozilo predano na višestupanjsku homologaciju (samo u slučaju nepotpunih ili dovršenih vozila kategorije N1 u okviru područja primjene Uredbe (EZ) br. 715/2007): da/ne (1)

3.17.1.    Masa osnovnog vozila u voznom stanju: …kg.

3.17.2.    Zadana dodana masa, izračunana u skladu s točkom 5. Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008: …kg.

4.    POGONSKI MOTOR (k) 

4.1.    Proizvođač motora:  

4.1.1.    Proizvođačeva oznaka motora (kako je označena na motoru) ili drugi način identifikacije: …

4.1.2.    Homologacijski broj (ako je primjenjivo), uključujući oznaku goriva: …

(samo za teška vozila)

4.2.    Motor s unutarnjim izgaranjem

4.2.1.    Podaci o motoru 

4.2.1.1.    Načelo rada: vanjski izvor paljenja / kompresijsko paljenje / dvojno gorivo (1)

Radni ciklus: četverotaktni/dvotaktni/rotacijski (1)

4.2.1.1.1.    Tip motora na dvojno gorivo: tip 1A / tip 1B / tip 2A / tip 2B / tip 3B (1)(x1)

4.2.1.1.2.    Omjer energije i plina za vrijeme zagrijanog dijela WHTC ispitnog ciklusa: … %

4.2.1.2.    Broj i raspored cilindara: …

4.2.1.2.1.    Promjer (l): …… mm

4.2.1.2.2.    Hod (l): …… mm

4.2.1.2.3.    Redoslijed paljenja: …

4.2.1.3.    Radni obujam motora (m): …… cm3 

4.2.1.4.    Volumetrijski kompresijski omjer (2): …

4.2.1.5.    Nacrti komore za izgaranje, čela klipa i, u slučaju motora s vanjskim izvorom paljenja, klipnih prstena: …

4.2.1.6.    Uobičajena brzina vrtnje motora u praznom hodu (2): ...... min–1 

4.2.1.6.1.    Povišena brzina vrtnje motora u praznom hodu (2): ...... min–1

4.2.1.6.2.    Prazni hod na dizelu: da/ne (1)(x1)

4.2.1.7.    Obujamski sadržaj ugljikova monoksida u ispušnim plinovima pri radu motora u praznom hodu (2): …… % prema podacima proizvođača (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja)

4.2.1.8.    Najveća neto snaga (n): … kW na … min–1 (deklarirana proizvođačeva vrijednost)

4.2.1.9.    Najveća dopuštena brzina vrtnje prema podacima proizvođača: ... min–1 

4.2.1.10.    Najveći neto zakretni moment (n): … Nm na … min–1 (deklarirana proizvođačeva vrijednost)

4.2.1.11.    (samo za Euro VI) Proizvođačeva upućivanja na opisnu dokumentaciju koja se zahtijeva člancima 5., 7. i 9. Uredbe (EU) br. 582/2011 i koja homologacijskom tijelu omogućuje ocjenjivanje strategija i sustava za kontrolu emisija ugrađenih u motor kako bi se osiguralo pravilno djelovanje mjera za kontrolu emisije NOx

4.2.2.    Gorivo 

4.2.2.1.    Laka vozila: dizel / benzin / UNP (ukapljeni naftni plin) / PP (prirodni plin) ili biometan / etanol (E85) / biodizel / vodik / H2PP (1)(6)

4.2.2.2.    Teška vozila: dizel / benzin / UNP / PP-H / PP-L / PP-HL / etanol (ED95) / etanol (E85) / UPP / UPP20 (1)(6)

4.2.2.2.1.    (samo za Euro VI) Goriva za upotrebu u motoru prema deklaraciji proizvođača u skladu s točkom 1.1.2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 582/2011 (ako je primjenjivo)

4.2.2.3.    Uljevni otvor spremnika goriva: suženi promjer / oznaka (1)

4.2.2.4.    Vrsta vozila s obzirom na gorivo: jednogorivno, dvogorivno, prilagodljivo gorivu (1)

4.2.2.5.    Najveći prihvatljivi obujamski udio biogoriva u gorivu (deklarirana proizvođačeva vrijednost): … %

4.2.3.    Spremnici goriva 

4.2.3.1.    Glavni spremnici goriva:

4.2.3.1.1.    Broj i obujam svakog spremnika: …

4.2.3.1.1.1.    Materijal: …

4.2.3.1.2.    Nacrti i tehnički opis spremnika sa svim priključcima i vodovima odzračnog sustava, bravama, ventilima i napravama za pričvršćivanje: …

4.2.3.1.3.    Nacrt na kojem se jasno vidi položaj spremnika u vozilu: …

4.2.3.2.    Dodatni (rezervni) spremnici goriva:

4.2.3.2.1.    Broj i obujam svakog spremnika: …

4.2.3.2.1.1.    Materijal: …

4.2.3.2.2.    Nacrti i tehnički opis spremnika sa svim priključcima i vodovima odzračnog sustava, bravama, ventilima i napravama za pričvršćivanje: …

4.2.3.2.3.    Nacrt na kojem se jasno vidi položaj spremnika u vozilu: …

4.2.4.    Dovod goriva 

4.2.4.1.    Rasplinjačima: da/ne (1)

4.2.4.2.    Ubrizgavanjem goriva (samo za kompresijsko paljenje ili dvojno gorivo): da/ne (1)

4.2.4.2.1.    Opis sustava: …

4.2.4.2.2.    Načelo rada: izravno ubrizgavanje / pretkomora / vrtložna komora (1)

4.2.4.2.3.    Pumpa za ubrizgavanje

4.2.4.2.3.1.    Marke: …

4.2.4.2.3.2.    Tipovi: …

4.2.4.2.3.3.    Najveći dovod goriva (1)(2): …… mm3 po stapaju ili ciklusu pri brzini vrtnje motora: … min–1 ili dijagram karakteristika: …

   (Ako postoji regulacija tlaka prednabijanja, navesti karakteristični odnos dobave goriva i tlaka prednabijanja u odnosu na brzinu vrtnje motora)

4.2.4.2.3.4.    Statički kut početka ubrizgavanja (2): …

4.2.4.2.3.5.    Krivulja predubrizgavanja (2): …

4.2.4.2.3.6.    Postupak umjeravanja: ispitni stol / motor (1)

4.2.4.2.4.    Regulator

4.2.4.2.4.1.    Tip: …

4.2.4.2.4.2.    Brzina vrtnje pri kojoj se prekida dovod goriva

4.2.4.2.4.2.1.    Brzina vrtnje pri kojoj se prekida dovod goriva pri opterećenju: ...... min–1 

4.2.4.2.4.2.2.    Najveća brzina vrtnje bez opterećenja: ...... min–1 

4.2.4.2.4.2.3.    Brzina vrtnje u praznom hodu: ...... min–1 

4.2.4.2.5.    Visokotlačne cijevi (samo za teška vozila)

4.2.4.2.5.1.    Duljina: …… mm

4.2.4.2.5.2.    Unutarnji promjer: …… mm

4.2.4.2.5.3.    Zajednički vod (common rail), marka i tip: …

4.2.4.2.6.    Brizgaljke

4.2.4.2.6.1.    Marke: …

4.2.4.2.6.2.    Tipovi: …

4.2.4.2.6.3.    Tlak otvaranja (2): …… kPa ili dijagram karakteristika (é): …

4.2.4.2.7.    Sustav za pokretanje hladnog motora

4.2.4.2.7.1.    Marke: …

4.2.4.2.7.2.    Tipovi: …

4.2.4.2.7.3.    Opis: …

4.2.4.2.8.    Pomoćni sustav za pokretanje motora

4.2.4.2.8.1.    Marke: …

4.2.4.2.8.2.    Tipovi: …

4.2.4.2.8.3.    Opis sustava: …

4.2.4.2.9.    Elektronički regulirano ubrizgavanje: da/ne (1)

4.2.4.2.9.1.    Marke: …

4.2.4.2.9.2.    Tipovi:

4.2.4.2.9.3.    Opis sustava (u slučaju sustava koji nema neprekidno ubrizgavanje, navesti ekvivalentne podatke): …

4.2.4.2.9.3.1.    Marka i tip elektroničke upravljačke jedinice (ECU): …

4.2.4.2.9.3.2.    Marka i tip regulatora goriva: …

4.2.4.2.9.3.3.    Marka i tip senzora za protok zraka: …

4.2.4.2.9.3.4.    Marka i tip uređaja za raspodjelu goriva: …

4.2.4.2.9.3.5.    Marka i tip kućišta zaklopke gasa: …

4.2.4.2.9.3.6.    Marka i tip senzora temperature vode: …

4.2.4.2.9.3.7.    Marka i tip senzora temperature zraka: …

4.2.4.2.9.3.8.    Marka i tip senzora tlaka zraka: …

4.2.4.2.9.3.9.    Brojčane oznake umjeravanja softvera (SCN): …

4.2.4.3.    Ubrizgavanjem goriva (samo u slučaju vanjskog izvora paljenja): da/ne (1)

4.2.4.3.1.    Načelo rada: usisni kolektor (centralno / pojedinačno / izravno ubrizgavanje (1) / drugo (navesti): …

4.2.4.3.2.    Marke: …

4.2.4.3.3.    Tipovi: …

4.2.4.3.4.    Opis sustava (u slučaju sustava koji nema neprekidno ubrizgavanje, navesti ekvivalentne podatke): …

4.2.4.3.4.1.    Marka i tip elektroničke upravljačke jedinice (ECU): …

4.2.4.3.4.2.    Marka i tip regulatora goriva: …

4.2.4.3.4.3.    Marka i tip senzora za protok zraka: …

4.2.4.3.4.4.    Marka i tip uređaja za raspodjelu goriva: …

4.2.4.3.4.5.    Marka i tip regulatora tlaka: …

4.2.4.3.4.6.    Marka i tip mikroprekidača: …

4.2.4.3.4.7.    Marka i tip vijka za namještanje praznog hoda: …

4.2.4.3.4.8.    Marka i tip kućišta zaklopke gasa: …

4.2.4.3.4.9.    Marka i tip senzora temperature vode: …

4.2.4.3.4.10.    Marka i tip senzora temperature zraka: …

4.2.4.3.4.11.    Marka i tip senzora tlaka zraka: …

4.2.4.3.4.12.    Brojčane oznake umjeravanja softvera (SCN): …

4.2.4.3.5.    Brizgaljke: tlak otvaranja (2): …… kPa ili dijagram karakteristika: …

4.2.4.3.5.1.    Marka: …

4.2.4.3.5.2.    Tip: …

4.2.4.3.6.    Kut početka ubrizgavanja: …

4.2.4.3.7.    Sustav za pokretanje hladnog motora

4.2.4.3.7.1.    Načela rada: …

4.2.4.3.7.2.    Radno područje / radne postavke (1)(2): …

4.2.4.4.    Pumpa za gorivo

4.2.4.4.1.    Tlak (2): … kPa ili dijagram karakteristika (2): …

4.2.5.    Električni sustav 

4.2.5.1.    Nazivni napon: ...... V, pozitivno/negativno uzemljenje (1)

4.2.5.2.    Generator

4.2.5.2.1.    Tip: …

4.2.5.2.2.    Nazivni napon: ...… VA

4.2.6.    Sustav paljenja (samo za motore s vanjskim izvorom paljenja) 

4.2.6.1.    Marke: …

4.2.6.2.    Tipovi: …

4.2.6.3.    Načelo rada: …

4.2.6.4.    Krivulja ili matrica kuta pretpaljenja (2): …

4.2.6.5.    Statički kut pretpaljenja (2): …… stupnjeva prije GMT

4.2.6.6.    Svjećice

4.2.6.6.1.    Marka: …

4.2.6.6.2.    Tip: …

4.2.6.6.3.    Zazor: ……mm

4.2.6.7.    Indukcijski svici

4.2.6.7.1.    Marka: …

4.2.6.7.2.    Tip: …

4.2.7.    Sustav hlađenja: tekućina/zrak (1)

4.2.7.1.    Nazivna postavka mehanizma za regulaciju temperature motora: …

4.2.7.2.    Tekućina

4.2.7.2.1.    Vrsta tekućine: …

4.2.7.2.2.    Cirkulacijske pumpe: da/ne (1)

4.2.7.2.3.    Karakteristike: ……….ili

4.2.7.2.3.1.    Marke: …

4.2.7.2.3.2.    Tipovi: …

4.2.7.2.4.    Prijenosni omjeri: …

4.2.7.2.5.    Opis ventilatora i njegova pogonskog mehanizma: …

4.2.7.3.    Zrak

4.2.7.3.1.    Ventilator: da/ne (1)

4.2.7.3.2.    Karakteristike: …….ili

4.2.7.3.2.1.    Marke: …

4.2.7.3.2.2.    Tipovi: …

4.2.7.3.3.    Prijenosni omjeri: …

4.2.8.    Usisni sustav: 

4.2.8.1.    Prednabijanje: da/ne (1)

4.2.8.1.1.    Marke: …

4.2.8.1.2.    Tipovi: …

4.2.8.1.3.    Opis sustava (npr. najveći tlak punjenja: …… kPa; preljevni ventil, ako je primjenjivo): …

4.2.8.2.    Međuhladnjak: da/ne (1)

4.2.8.2.1.    Tip: zrak-zrak / zrak-voda (1)

4.2.8.3.    Podtlak u usisnom vodu pri nazivnoj brzini vrtnje motora i stopostotnom opterećenju (samo za motore s kompresijskim paljenjem)

4.2.8.3.1.    Najmanji dopušteni: ………. kPa

4.2.8.3.2.    Najveći dopušteni: ……… kPa

4.2.8.3.3.    (samo za Euro VI) Stvarni podtlak u usisnom vodu pri nazivnoj brzini vrtnje motora i stopostotnom opterećenju (samo za motore s kompresijskim paljenjem): … kPa

4.2.8.4.    Opis i nacrti ulaznih vodova i njihovih dodataka (spremnik usisnog zraka, grijač, dodatni dovodi zraka itd.): …

4.2.8.4.1.    Opis usisne grane (uključujući nacrte i/ili fotografije): …

4.2.8.4.2.    Zračni filtar, nacrti: … ili

4.2.8.4.2.1.    Marke: …

4.2.8.4.2.2.    Tipovi: …

4.2.8.4.3.    Usisni prigušivač zvuka, nacrti: … ili

4.2.8.4.3.1.    Marke: …

4.2.8.4.3.2.    Tipovi: …

4.2.9.    Ispušni sustav 

4.2.9.1.    Opis i/ili nacrt ispušne grane: …

4.2.9.2.    Opis i/ili nacrt ispušnog sustava: …

4.2.9.2.1.    (samo za Euro VI) Opis i/ili nacrt dijelova ispušnog sustava koji su dio sustava motora

4.2.9.3.    Najveći dopušteni protutlak ispuha pri nazivnoj brzini vrtnje i stopostotnom opterećenju motora (samo za motore s kompresijskim paljenjem): …… kPa

4.2.9.3.1.    (samo za Euro VI) Stvarni protutlak ispuha pri nazivnoj brzini vrtnje motora i stopostotnom opterećenju (samo za motore s kompresijskim paljenjem): … kPa

4.2.9.4.    Tip, oznaka ispušnih prigušivača zvuka: …

   Ako je važno za vanjsku buku, način smanjivanja buke u motornom prostoru i na samom motoru: …

4.2.9.5.    Položaj ispušnog otvora: …

4.2.9.6.    Ispušni prigušivač zvuka koji sadržava vlaknaste materijale: …

4.2.9.7.    Obujam cijelog ispušnog sustava: ...… dm3

4.2.9.7.1.    (samo za Euro VI) Prihvatljivi obujam ispušnog sustava: … dm3 

4.2.9.7.2.    (samo za Euro VI) Obujam ispušnog sustava koji je dio sustava motora: … dm3

4.2.10.    Najmanje površine poprečnog presjeka ulaznih i izlaznih otvora:

4.2.11.    Kutovi otvaranja/zatvaranja ventila ili ekvivalentni podaci 

4.2.11.1.    Najveći podizaj ventila, kutovi otvaranja i zatvaranja ili pojedinosti o kutovima alternativnih razvodnih sustava u odnosu na mrtve točke: Za sustav s promjenjivom kutovima otvaranja/zatvaranja ventila, najkraća i najdulja faza: …

4.2.11.2.    Referentni raspon i/ili raspon postavki (1): …

4.2.12.    Mjere poduzete protiv onečišćavanja zraka 

4.2.12.1.    Uređaj za recikliranje plinova iz koljenastog vratila (opis i nacrti): …

4.2.12.1.1.    (samo za Euro VI) Uređaj za recikliranje plinova iz kućišta koljenastog vratila: da/ne (2)

Ako postoji, opis i nacrti:

Ako ne postoji, nužna je sukladnost s Prilogom V. Uredbi (EU) br. 582/2011.

4.2.12.2.    Dodatni uređaji za kontrolu onečišćavanja (ako postoje i nisu opisani u drugim točkama)

4.2.12.2.1.    Katalizator: da/ne (1)

4.2.12.2.1.1.    Broj katalizatora i elemenata (podatke u sljedećim točkama navesti za svaku zasebnu jedinicu): …

4.2.12.2.1.2.    Dimenzije, oblik i obujam katalizatora: …

4.2.12.2.1.3.    Vrsta katalitičkog djelovanja: …

4.2.12.2.1.4.    Ukupna količina plemenitih metala: …

4.2.12.2.1.5.    Relativna koncentracija: …

4.2.12.2.1.6.    Supstrat (struktura i materijal): …

4.2.12.2.1.7.    Gustoća saća: …

4.2.12.2.1.8.    Tip kućišta katalizatora: …

4.2.12.2.1.9.    Položaj katalizatora (mjesto i referentni razmak u ispušnom sustavu): …

4.2.12.2.1.10.    Toplinska zaštita: da/ne (1)

4.2.12.2.1.11.    Sustavi/metode za regeneraciju sustava naknadne obrade ispušnih plinova, opis: …

4.2.12.2.1.11.1.    Broj radnih ciklusa ispitivanja tipa I. (ili ekvivalentnih ciklusa ispitivanja motora na ispitnoj napravi) između dvaju ciklusa kad regeneracijske faze nastupe pod uvjetima jednakima ispitivanju tipa I. (razmak „D” na slici 1. u Prilogu 13. Pravilniku UNECE-a br. 83): …

4.2.12.2.1.11.2.    Opis metode primijenjene za određivanje broja ciklusa između dvaju ciklusa kad nastupe regeneracijske faze: …

4.2.12.2.1.11.3.    Parametri za određivanje razine opterećenja koja se zahtijeva prije regeneracije (tj. temperatura, tlak itd.): …

4.2.12.2.1.11.4.    Opis metode za opterećenje sustava u postupku ispitivanja koji je opisan u stavku 3.1. Priloga 13. Pravilniku UNECE-a br. 83: …

4.2.12.2.1.11.5.    Raspon uobičajene radne temperature: ……… K

4.2.12.2.1.11.6.    Potrošni reagensi: da/ne (1)

4.2.12.2.1.11.7.    Vrsta i koncentracija reagensa nužnog za katalitičko djelovanje: …

4.2.12.2.1.11.8.    Raspon uobičajene radne temperature reagensa: ……… K

4.2.12.2.1.11.9.    Međunarodna norma: …

4.2.12.2.1.11.10.    Učestalost dodavanja reagensa: neprekidno / pri održavanju (1)

4.2.12.2.1.12.    Marka katalizatora: …

4.2.12.2.1.13.    Identifikacijski broj dijela: …

4.2.12.2.2.    Lambda-sonda: da/ne (1)

4.2.12.2.2.1.    Marka: …

4.2.12.2.2.2.    Položaj: …

4.2.12.2.2.3.    Područje regulacije: …

4.2.12.2.2.4.    Tip: …

4.2.12.2.2.5.    Identifikacijski broj dijela: …

4.2.12.2.3.    Upuhivanje zraka: da/ne (1)

4.2.12.2.3.1.    Tip (pulsiranje zraka, pumpa za zrak itd.): …

4.2.12.2.4.    Povrat ispušnih plinova (EGR): da/ne (1)

4.2.12.2.4.1.    Obilježja (marka, tip, protok itd.): …

4.2.12.2.4.2.    Vodom hlađeni sustav: da/ne (1)

4.2.12.2.5.    Sustav za kontrolu emisija nastalih isparavanjem: da/ne (1)

4.2.12.2.5.1.    Detaljan opis uređaja i njihove ugođenosti: …

4.2.12.2.5.2.    Nacrt sustava za kontrolu emisija nastalih isparavanjem: …

4.2.12.2.5.3.    Nacrt posude za aktivni ugljen: …

4.2.12.2.5.4.    Masa suhog aktivnog ugljena: …… g

4.2.12.2.5.5.    Shematski nacrt spremnika goriva s podacima o obujmu i materijalu: …

4.2.12.2.5.6.    Nacrt toplinske zaštite između spremnika i ispušnog sustava: …

4.2.12.2.6.    Filtar čestica: da/ne (1)

4.2.12.2.6.1.    Dimenzije, oblik i kapacitet filtra čestica: …

4.2.12.2.6.2.    Konstrukcija filtra čestica: …

4.2.12.2.6.3.    Položaj (referentni razmaci u ispušnom sustavu): …

4.2.12.2.6.4.    Način ili sustav regeneracije, opis i/ili nacrt: …

4.2.12.2.6.4.1.    Broj radnih ciklusa ispitivanja tipa I. (ili ekvivalentnih ciklusa ispitivanja motora na ispitnoj napravi) između dvaju ciklusa kad regeneracijske faze nastupe pod uvjetima jednakima ispitivanju tipa I. (razmak „D” na slici 1. u Prilogu 13. Pravilniku UNECE-a br. 83): …

4.2.12.2.6.4.2.    Opis metode primijenjene za određivanje broja ciklusa između dvaju ciklusa kad nastupe regeneracijske faze: …

4.2.12.2.6.4.3.    Parametri za određivanje razine opterećenja koja se zahtijeva prije regeneracije (tj. temperatura, tlak itd.): …

4.2.12.2.6.4.4.    Opis metode za opterećenje sustava u postupku ispitivanja koji je opisan u stavku 3.1. Priloga 13. Pravilniku UNECE-a br. 83: …

4.2.12.2.6.5.    Marka filtra čestica: …

4.2.12.2.6.6.    Identifikacijski broj dijela: …

4.2.12.2.6.7.    Uobičajena radna temperatura: … (K) i uobičajeni raspon tlaka … (kPa)

   (samo za teška vozila)

4.2.12.2.6.8.    U slučaju periodične regeneracije (samo za teška vozila)

4.2.12.2.6.8.1.    Broj ispitnih ETC ciklusa između dviju regeneracija (n1): … (nije primjenjivo na Euro VI)

4.2.12.2.6.8.1.1.    (samo za Euro VI) Broj ispitnih WHTC ciklusa bez regeneracije (n):

4.2.12.2.6.8.2.    Broj ETC ciklusa tijekom regeneracije (n2): … (nije primjenjivo na Euro VI) 

4.2.12.2.6.8.2.1.    (samo za Euro VI) Broj ispitnih WHTC ciklusa bez regeneracije (nR):

4.2.12.2.6.9.    Drugi sustavi: da/ne (1)

4.2.12.2.6.9.1.    Opis i način rada:

4.2.12.2.7.1.    Ugrađeni dijagnostički sustav (OBD): da/ne (1): …

4.2.12.2.7.1.1.    (samo za Euro VI) Broj porodica motora s OBD-om u porodici motora

4.2.12.2.7.1.2.    Popis porodica motora s OBD-om (ako je primjenjivo)

4.2.12.2.7.1.3.    Broj porodice motora s OBD-om kojoj pripada osnovni motor / član porodice:

4.2.12.2.7.1.4.    Proizvođačeva upućivanja na dokumentaciju o OBD-u koja se zahtijeva u članku 5. stavku 4. točki (c) i članku 9. stavku 4. Uredbe (EU) br. 582/2011 i koja je propisana je u Prilogu X. toj Uredbi za potrebe homologacije OBD-a

4.2.12.2.7.1.5.    Prema potrebi, proizvođačevo upućivanje na dokumentaciju za ugradnju motornog sustava opremljenog OBD-om u vozilo

4.2.12.2.7.1.6.    Prema potrebi, proizvođačevo upućivanje na opisnu dokumentaciju koja se odnosi na ugradnju OBD-a homologiranog motora u vozilo

4.2.12.2.7.2.    Pisani opis i/ili nacrt indikatora neispravnosti: …

4.2.12.2.7.3.    Popis i namjena svih sastavnih dijelova pod nadzorom OBD-a: …

4.2.12.2.7.4.    Pisani opis (opća načela rada) za

4.2.12.2.7.4.1.    Motore s vanjskim izvorom paljenja

4.2.12.2.7.4.1.1.    Nadzor katalizatora: …

4.2.12.2.7.4.1.2.    Otkrivanje zatajenja paljenja: …

4.2.12.2.7.4.1.3.    Nadzor lambda-sonde: …

4.2.12.2.7.4.1.4.    Ostali sastavni dijelovi koje nadzire OBD: …

4.2.12.2.7.4.2.    Motore s kompresijskim paljenjem: …

4.2.12.2.7.4.2.1.    Nadzor katalizatora: …

4.2.12.2.7.4.2.2.    Nadzor filtra čestica: …

4.2.12.2.7.4.2.3.    Nadzor elektroničkog sustava napajanja gorivom: …

4.2.12.2.7.4.2.4.    Nadzor sustava deNOx: …

4.2.12.2.7.4.2.5.    Ostali sastavni dijelovi koje nadzire OBD: …

4.2.12.2.7.5.    Kriteriji za aktiviranje indikatora neispravnosti (fiksni broj voznih ciklusa ili statistička metoda): …

4.2.12.2.7.6.    Popis svih upotrijebljenih izlaznih kodova i formata OBD-a (s pojedinačnim objašnjenjima): …

4.2.12.2.7.7.    Proizvođač vozila mora dostaviti sljedeće dodatne informacije kako bi se omogućila proizvodnja zamjenskih ili servisnih dijelova, dijagnostičkih uređaja i ispitne opreme kompatibilnih s OBD-om:

4.2.12.2.7.7.1.    Opis vrste i broj ciklusa pretkondicioniranja upotrijebljenih pri prvobitnoj homologaciji vozila.

4.2.12.2.7.7.2.    Opis vrste pokaznog ciklusa OBD-a upotrijebljenog pri prvobitnoj homologaciji tipa vozila za sastavni dio pod nadzorom OBD-a.

4.2.12.2.7.7.3.    Sveobuhvatni dokument u kojem su opisani svi sastavni dijelovi koji se prate u okviru strategije za otkrivanje kvarova i aktiviranje indikatora neispravnosti (zadani broj voznih ciklusa ili statistička metoda), uključujući popis relevantnih sekundarnih praćenih parametara za svaki sastavni dio koji se nadzire OBD-om. Popis svih izlaznih kodova OBD-a te upotrebljavani format (s objašnjenjem svakog od njih) povezanih s pojedinim sastavnim dijelovima pogona povezanima s emisijama i povezanih s pojedinim sastavnim dijelovima nepovezanima s emisijama kad se nadziranjem sastavnog dijela određuje aktiviranje indikatora neispravnosti. U popis se mora uvrstiti iscrpno objašnjenje podataka iz modula $05 Test ID od $21 do FF i podataka navedenih u modulu $06.

U slučaju tipova vozila u kojima se upotrebljava veza za prijenos podataka u skladu s normom ISO 15765-4 „Cestovna vozila – Dijagnostika na regulatoru mrežnih područja (CAN) – 4. dio: Zahtjevi za sustave povezane s emisijama” dostavlja se sveobuhvatno objašnjenje podataka iz modula $06 Test ID od $00 do FF za svaki podržani ID OBD-a

4.2.12.2.7.7.4.    Podaci koji se zahtijevaju u točki 4.2.12.2.7.7.3. mogu se dostaviti u obliku tablice kako je opisano u točkama 4.2.12.2.7.7.4.1. i 4.2.12.2.7.7.4.2.

4.2.12.2.7.7.4.1.    Laka vozila

Sastavni dio

Kod kvara

Nadzorna strategija

Kriteriji za otkrivanje kvara

Kriteriji za aktiviranje indikatora neispravnosti

Sekundarni parametri

Pretkondicioniranje

Demonstracijsko ispitivanje

katalizator

P0420

signali lambda-sonde 1 i 2

razlika između signala senzora 1 i 2

treći ciklus

brzina vrtnje motora, opterećenje, način rada zrak/gorivo, temperatura katalizatora

dva ciklusa tipa I.

Tip I.:

4.2.12.2.7.7.4.2.    Teška vozila

Sastavni dio

Kod kvara

Nadzorna strategija

Kriteriji za otkrivanje kvara

Kriteriji za aktiviranje indikatora neispravnosti

Sekundarni parametri

Pretkondicioniranje

Demonstracijsko ispitivanje

SCR katalizator

Pxxx

signali senzora NOx 1 i 2

razlika između signala senzora 1 i 2

treći ciklus

brzina vrtnje, temperatura katalizatora, djelovanje reagensa

tri ciklusa ispitivanja OBD-a (tri kratka ciklusa elektroničkog sustava stabilnosti)

ciklus ispitivanja OBD-a (kratki ciklus elektroničkog sustava stabilnosti)

4.2.12.2.7.7.5.    (samo za Euro VI) Norma komunikacijskog protokola OBD-a: (7)

4.2.12.2.7.8.    (samo za Euro VI) Proizvođačevo upućivanje na informacije povezane s OBD-om koje se zahtijevaju člankom 5. stavkom 4. točkom (d) i člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 582/2011 radi poštovanja odredbi o pristupu informacijama povezanima s OBD-om vozila i informacijama za popravak i održavanje vozila ili

4.2.12.2.7.8.1.    umjesto proizvođačeva upućivanja propisanog u točki 3.2.12.2.7.7., upućivanje na prilog opisnom dokumentu utvrđenom u Dodatku 4. Prilogu I. Uredbi (EU) br. 582/2011 koji sadržava sljedeću tablicu, koja mora biti ispunjena u skladu s ovim primjerom:

Sastavni dio – Kod kvara – Nadzorna strategija – Kriteriji otkrivanja pogrešaka – Kriteriji aktiviranja indikatora neispravnosti – Sekundarni parametri – Pretkondicioniranje – Demonstracijsko ispitivanje

katalizator – P0420 – signali lambda-sonde 1 i 2 – razlika između signala lambda-sonde 1 i 2 – treći ciklus – brzina vrtnje motora, opterećenje motora, način zrak/gorivo, temperatura katalizatora – dva ciklusa tipa I. – tip I.

4.2.12.2.7.9.    (samo za Euro VI) Sastavni dijelovi OBD-a u vozilu

4.2.12.2.7.9.1.    Alternativna homologacija kako je propisano točkom 2.4.1. Priloga X. Uredbe (EU) br. 582/2011: da/ne (1)

4.2.12.2.7.9.2.    Popis sastavnih dijelova OBD-a u vozilu

4.2.12.2.7.9.3.    Pisani opis i/ili nacrt indikatora neispravnosti (9)

4.2.12.2.7.9.4.    Pisani opis i/ili nacrt vanjskog komunikacijskog sučelja OBD-a (9)

4.2.12.2.8.    Drugi sustav (opis i djelovanje): …

4.2.12.2.8.1.    (samo za Euro VI) Sustavi kojima se osigurava ispravno djelovanje mjera za kontrolu emisije NOx

4.2.12.2.8.2.    Sustav za prinudu vozača

4.2.12.2.8.2.1    (samo za Euro VI) Motor s trajnom deaktivacijom prinude vozača za upotrebu u vozilima hitne službe ili u vozilima navedenima u članku 2. stavku 3. točki (b): da/ne (1)

4.2.12.2.8.2.2.    Aktiviranje načina spore vožnje

„onesposobljavanje nakon ponovnog pokretanja” / „onesposobljavanje nakon punjenja goriva” / „onesposobljavanje nakon parkiranja” (1)(7)

4.2.12.2.8.3.    (samo za Euro VI) Broj porodica motora s OBD-om u porodici motora razmatranoj pri utvrđivanju ispravnosti rada mjera za kontrolu NOx

4.2.12.2.8.3.1.    (samo za Euro VI) Popis porodica motora s OBD-om u porodici motora uzetoj u obzir kod utvrđivanja ispravnosti djelovanja mjera za kontrolu NOx (ako je primjenjivo)

4.2.12.2.8.3.2.    (samo za Euro VI) Broj porodice motora s OBD-om kojoj pripada osnovni motor / član porodice:

4.2.12.2.8.4.    (samo za Euro VI) Najniža koncentracija aktivnog sastojka u reagensu koja ne aktivira sustav za upozoravanje (CDmin): (% vol.)

4.2.12.2.8.5.    (samo za Euro VI) Prema potrebi, proizvođačevo upućivanje na dokumentaciju za ugradnju sustava kojima se osigurava ispravno djelovanje mjera za kontrolu NOx u vozilo

4.2.12.2.8.6.    (samo za Euro VI) Sastavni dijelovi sustava kojima se osigurava ispravno djelovanje mjera za kontrolu emisije NOx ugrađeni u vozilo

4.2.12.2.8.6.1.    Popis sastavnih dijelova sustava kojima se osigurava ispravno djelovanje mjera za kontrolu emisije NOx ugrađenih u vozilo

4.2.12.2.8.6.2.    Prema potrebi, proizvođačevo upućivanje na opisnu dokumentaciju o ugradnji u vozilo sustava kojima se osigurava ispravno djelovanje mjera za kontrolu emisije NOx

4.2.12.2.8.6.3.    Pisani opis i/ili nacrt signala upozorenja (9)

4.2.12.2.8.6.4.    Alternativna homologacija kako je propisano točkom 2.1. Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 582/2011: da/ne (1)

4.2.12.2.8.6.5.    Grijani/negrijani spremnik reagensa i sustav za doziranje reagensa (vidjeti odjeljak 2.4. Priloga 11. Uredbi UNECE br. 49)”

4.2.12.2.9.    Ograničivač zakretnog momenta: da/ne (1)

4.2.12.2.9.1.    Opis aktivacije ograničivača zakretnog momenta (samo za teška vozila): …

4.2.12.2.9.2.    Opis ograničenja krivulje punog opterećenja (samo za teška vozila): …

4.2.13.    Zacrnjenje dima 

4.2.13.1.    Mjesto oznake koeficijenta apsorpcije (samo za motore s kompresijskim paljenjem): …

4.2.13.2.    Snaga u šest točaka mjerenja (vidjeti Pravilnik UNECE-a br. 24)

4.2.13.3.    Snaga motora izmjerena na ispitnom stolu / u vozilu (1)

4.2.13.3.1.    Deklarirane brzine i snage

Mjerne točke

Brzina motora (min–1)

Snaga (kW)

1……

2……

3……

4……

5……

6……

4.2.14.    Pojedinosti o svakom uređaju konstruiranom da utječe na smanjenje potrošnje goriva (ako nije obuhvaćen drugim točkama): …

4.2.15.    Sustav napajanja UNP-om: da/ne (1)

4.2.15.1.    Homologacijski broj u skladu s Pravilnikom UNECE-a br. 34: …

4.2.15.2.    Jedinica elektroničkog upravljanja motorom za napajanje UNP-om

4.2.15.2.1.    Marke: …

4.2.15.2.2.    Tipovi: …

4.2.15.2.3.    Mogućnosti prilagođavanja u vezi s emisijama: …

4.2.15.3.    Dodatna dokumentacija:

4.2.15.3.1.    Opis zaštite katalizatora pri prelasku s benzina na UNP i obratno: …

4.2.15.3.2.    Shema sustava (električni spojevi, kompenzacijske savitljive cijevi s vakuumskim priključcima itd.): …

4.2.15.3.3.    Nacrt simbola: …

4.2.16.    Sustav napajanja PP-om: da/ne (1)

4.2.16.1.    Homologacijski broj u skladu s Pravilnikom UNECE-a br. 34: …

4.2.16.2.    Jedinica elektroničkog upravljanja motorom za napajanje PP-om

4.2.16.2.1.    Marke: …

4.2.16.2.2.    Tipovi: …

4.2.16.2.3.    Mogućnosti prilagođavanja u vezi s emisijama: …

4.2.16.3.    Dodatna dokumentacija:

4.2.16.3.1.    Opis zaštite katalizatora pri prelasku s benzina na PP i obratno: …

4.2.16.3.2.    Shema sustava (električni spojevi, kompenzacijske savitljive cijevi s vakuumskim priključcima itd.): …

4.2.16.3.3.    Nacrt simbola: …

4.2.17.    Specifični podaci o plinskim motorima za teška vozila (u slučaju sustava s drukčijom shemom, navesti ekvivalentne podatke)

4.2.17.1.    Gorivo: UNP / PP-H / PP-L / PP-HL (1)

4.2.17.2.    Regulatori tlaka ili isparivači / regulatori tlaka (1)

4.2.17.2.1.    Marke: …

4.2.17.2.2.    Tipovi: …

4.2.17.2.3.    Broj stupnjeva redukcije tlaka: …

4.2.17.2.4.    Tlak u krajnjem stupnju

minimalni: ….. kPa – maksimalni: …. kPa

4.2.17.2.5.    Broj glavnih točaka namještanja: …

4.2.17.2.6.    Broj točaka namještanja u praznom hodu: …

4.2.17.2.7.    Homologacijski broj: …

4.2.17.3.    Sustav napajanja: miješalica / ubrizgavanje plina / ubrizgavanje tekućine / izravno ubrizgavanje (1)

4.2.17.3.1.    Regulacija snage mješavine: …

4.2.17.3.2.    Opis sustava i/ili dijagram i nacrti: …

4.2.17.3.3.    Homologacijski broj: …

4.2.17.4.    Miješalica

4.2.17.4.1.    Broj: …

4.2.17.4.2.    Marke: …

4.2.17.4.3.    Tipovi: …

4.2.17.4.4.    Položaj: …

4.2.17.4.5.    Mogućnosti namještanja: …

4.2.17.4.6.    Homologacijski broj: …

4.2.17.5.    Ubrizgavanje u usisnu granu

4.2.17.5.1.    Ubrizgavanje: centralno/pojedinačno (1)

4.2.17.5.2.    Ubrizgavanje: kontinuirano/istovremeno/sekvencijski (1)

4.2.17.5.3.    Oprema za ubrizgavanje

4.2.17.5.3.1.    Marke: …

4.2.17.5.3.2.    Tipovi: …

4.2.17.5.3.3.    Mogućnosti namještanja: …

4.2.17.5.3.4.    Homologacijski broj: …

4.2.17.5.4.    Dobavna pumpa (ako se primjenjuje):

4.2.17.5.4.1.    Marke: …

4.2.17.5.4.2.    Tipovi: …

4.2.17.5.4.3.    Homologacijski broj: …

4.2.17.5.5.    Brizgaljke ...

4.2.17.5.5.1.    Marke: …

4.2.17.5.5.2.    Tipovi: …

4.2.17.5.5.3.    Homologacijski broj: …

4.2.17.6.    Izravno ubrizgavanje

4.2.17.6.1.    Pumpa za ubrizgavanje / regulator tlaka (1)

4.2.17.6.1.1.    Marke: …

4.2.17.6.1.2.    Tipovi: …

4.2.17.6.1.3.    Kut početka ubrizgavanja: …

4.2.17.6.1.4.    Homologacijski broj: …

4.2.17.6.2.    Brizgaljke ...

4.2.17.6.2.1.    Marke: …

4.2.17.6.2.2.    Tipovi: …

4.2.17.6.2.3.    Tlak otvaranja ili dijagram karakteristika (2): …

4.2.17.6.2.4.    Homologacijski broj: …

4.2.17.7.    Elektronička upravljačka jedinica (ECU)

4.2.17.7.1.    Marke: …

4.2.17.7.2.    Tipovi: …

4.2.17.7.3.    Mogućnosti namještanja: …

4.2.17.7.4.    Brojčane oznake umjeravanja softvera (SCN): …

4.2.17.8.    Posebna oprema ako je gorivo PP

4.2.17.8.1.    1. varijanta (samo u slučaju homologacije motora za nekoliko specifičnih sastava goriva)

4.2.17.8.1.0.1.    (samo za Euro VI) Automatsko prilagođavanje? da/ne (1)

4.2.17.8.1.0.2.    (samo za Euro VI) Umjeravanje za specifični sastav plina PP-H / PP-L / PP-HL (1)

Pretvaranje za specifični sastav plina PP-Ht / PP-Lt / PP-HLt (1)

4.2.17.8.1.1.    Sastav goriva:

metan (CH4):

osnova: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ….. % mol

etan (C2H6):

osnova: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ….. % mol

propan (C3H8):

osnova: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ….. % mol

butan (C4H10):

osnova: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ….. % mol

C5/C5+:

osnova: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ….. % mol

kisik (O2):

osnova: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ….. % mol

inertni plin (N2, He, itd.):

osnova: ……. % mol

min. …. % mol

maks. ….. % mol

4.2.17.8.1.2.    Brizgaljke

4.2.17.8.1.2.1.    Marke: …

4.2.17.8.1.2.2.    Tipovi: …

4.2.17.8.1.3.    Drugo (prema potrebi): …

4.2.17.8.2.    2. varijanta (samo u slučaju homologacija za nekoliko specifičnih sastava goriva)

4.2.17.9.    Ako je primjenjivo, proizvođačevo upućivanje na dokumentaciju o ugradnji motora na dvojno gorivo u vozilo (x1)

4.2.18.    Sustav napajanja vodikom: da/ne (1)

4.2.18.1.    Homologacijski broj u skladu s Uredbom (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća 2 : …

4.2.18.2.    Jedinica elektroničkog upravljanja motorom za napajanje vodikom

4.2.18.2.1.    Marke: …

4.2.18.2.2.    Tipovi: …

4.2.18.2.3.    Mogućnosti prilagođavanja u vezi s emisijama: …

4.2.18.3.    Dodatna dokumentacija:

4.2.18.3.1.    Opis zaštite katalizatora pri prelasku s benzina na vodik i obratno: …

4.2.18.3.2.    Shema sustava (električni spojevi, kompenzacijske savitljive cijevi s vakuumskim priključcima itd.): …

4.2.18.3.3.    Nacrt simbola: …

4.2.19.    Sustav napajanja mješavinom H2PP: da/ne (1)

4.2.19.1.    Postotak vodika u gorivu (maksimum koji je naveo proizvođač): …

4.2.19.2.    Homologacijski broj u skladu s Pravilnikom UNECE-a br. 110 ...

4.2.19.3.    Jedinica elektroničkog upravljanja motorom za napajanje mješavinom H2PP

4.2.19.3.1.    Marke: …

4.2.19.3.2.    Tipovi: …

4.2.19.3.3.    Mogućnosti prilagođavanja u vezi s emisijama: …

4.2.19.4.    Dodatna dokumentacija:

4.2.19.4.1.    Opis zaštite katalizatora pri prelasku s benzina na H2PP i obratno: …

4.2.19.4.2.    Shema sustava (električni spojevi, kompenzacijske savitljive cijevi s vakuumskim priključcima itd.): …

4.2.19.4.3.    Nacrt simbola: …

4.3.    Elektromotor

4.3.1.    Tip (namot, pobuda): …

4.3.1.1.    Najveća satna snaga: …… kW

4.3.1.1.1.    Najveća neto snaga (n) ... kW

(proizvođačeva deklarirana vrijednost)

4.3.1.1.2.    Najveća 30-minutna snaga (n) ... kW

(proizvođačeva deklarirana vrijednost)

4.3.1.2.    Radni napon: …… V

4.3.2.    Akumulator

4.3.2.1.    Broj ćelija: …

4.3.2.2.    Masa: …… kg

4.3.2.3.    Kapacitet: …… Ah (ampersati)

4.3.2.4.    Položaj: …

4.4.    Motor ili kombinacija motora

3.4.1.    Hibridno električno vozilo: da/ne (1)

4.4.2.    Kategorija hibridnog električnog vozila: punjenje iz vanjskog izvora / punjenje iz unutarnjeg izvora: (1)

4.4.3.    Sklopka za izbor načina rada: da/ne (1)

4.4.3.1.    Raspoloživi načini rada

4.4.3.1.1.    Samo električni: da/ne (1)

4.4.3.1.2.    Samo na gorivo: da/ne (1)

4.4.3.1.3.    Hibridni načini: da/ne (1)

(ako ima, kratak opis): …

4.4.4.    Opis uređaja za pohranjivanje energije: (akumulator, kondenzator, zamašnjak/generator) 

4.4.4.1.    Marke: …

4.4.4.2.    Tipovi: …

4.4.4.3.    Identifikacijski broj: …

4.4.4.4.    Vrsta elektrokemijskog članka: …

4.4.4.5.    Energija: … (za akumulator: napon i kapacitet u Ah u dva sata, za kondenzator: J,…)

4.4.4.6.    Punjač: ugrađen/vanjski/nema (1)

4.4.5.    Elektromotor (svaki tip elektromotora opisati zasebno) 

4.4.5.1.    Marka: …

4.4.5.2.    Tip: …

4.4.5.3.    Glavna namjena: pogonski motor / generator (1)

4.4.5.3.1.    Kad se upotrebljava kao pogonski motor: jedan motor / više motora (broj) (1): …

4.4.5.4.    Najveća snaga: …… kW

4.4.5.5.    Načelo rada:

4.4.5.5.5.1    Istosmjerna struja / izmjenična struja / broj faza: …

4.4.5.5.2.    Odvojena pobuda / serijska / kombinirana (1)

4.4.5.5.3.    Sinkroni/asinkroni (1)

4.4.6.    Upravljačka jedinica 

4.4.6.1.    Marke: …

4.4.6.2.    Tipovi: …

4.4.6.3.    Identifikacijski broj: …

4.4.7.    Regulator snage 

4.4.7.1.    Marka: …

4.4.7.2.    Tip: …

4.4.7.3.    Identifikacijski broj: …

4.4.8.    Autonomija električnog vozila ... km (u skladu s Prilogom 9. Pravilniku UNECE-a br. 101)

4.4.9.    Proizvođačeva preporuka za pretkondicioniranje: …

4.5.    Emisije CO2 / potrošnja goriva (o) (proizvođačeva deklarirana vrijednost)

4.5.1.    Masene emisije CO2 

4.5.1.1.    Masene emisije CO2 (u naselju): …… g/km

4.5.1.2.    Masene emisije CO2 (izvan naselja): …… g/km

4.5.1.3.    Masene emisije CO2 (kombinirano): …… g/km

4.5.2.    Potrošnja goriva (navesti podatke za svako ispitano referentno gorivo) 

4.5.2.1.    Potrošnja goriva (u naselju) … l/100 km ili m3/100 km ili kg/100 km (1)

4.5.2.2.    Potrošnja goriva (izvan naselja) … l/100 km ili m3/100 km ili kg/100 km (1)

4.5.2.3.    Potrošnja goriva (kombinirana) … l/100 km ili m3/100 km ili kg/100 km (1)

4.5.3.    Potrošnja električne energije za električna vozila

4.5.3.1.    Potrošnja električne energije za potpuno električna vozila ... Wh/km

4.5.3.2.    Potrošnja električne energije za hibridna električna vozila s vanjskim punjenjem

4.5.3.2.1.    Potrošnja električne energije (uvjet A, kombinirana) ...Wh/km

4.5.3.2.2.    Potrošnja električne energije (uvjet B, kombinirana) ...Wh/km

4.5.3.2.3.    Potrošnja električne energije (ponderirana kombinirana) ...Wh/km

4.5.4.    Emisije CO2 teških motora (samo Euro VI)

4.5.4.1.    Masene emisije CO2 u WHSC ispitivanju (x3): … g/kWh

4.5.4.2.    Masene emisije CO2 u WHSC ispitivanju u dizelskom načinu rada (x2): … g/kWh

4.5.4.3.    Masene emisije CO2 u WHSC ispitivanju u načinu rada na dvojno gorivo (x1): … g/kWh

4.5.4.4.    Masene emisije CO2 u WHTC ispitivanju (8)(x3): … g/kWh

4.5.4.5.    Masene emisije CO2 u WHTC ispitivanju u dizelskom načinu rada (8)(x2): … g/kWh

4.5.4.6.    Masene emisije CO2 u WHTC ispitivanju u načinu rada na dvojno gorivo (8)(x1): … g/kWh

4.5.5.    Potrošnja goriva teških motora (samo Euro VI)

4.5.5.1.    Potrošnja goriva u WHSC ispitivanju (x3): … g/kWh

4.5.5.2.    Potrošnja goriva u WHSC ispitivanju u dizelskom načinu rada (x2): … g/kWh

4.5.5.3.    Potrošnja goriva u WHSC ispitivanju u načinu rada na dvojno gorivo (x1): … g/kWh

4.5.5.4.    Potrošnja goriva u WHTC ispitivanju (8)(x3): … g/kWh

4.5.5.5.    Potrošnja goriva u WHTC ispitivanju u dizelskom načinu rada (8)(x2): … g/kWh

4.5.5.6.    Potrošnja goriva u WHTC ispitivanju u načinu rada na dvojno gorivo (8)(x1): … g/kWh

4.5.6.    Vozilo s ugrađenom ekoinovacijom u smislu članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća 3 za vozila kategorije M1 ili članka 12. Uredbe (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 4 za vozila kategorije N1: da/ne (1)

4.5.6.1.    Tip/varijantu/izvedbu osnovnog vozila iz članka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 725/2011 5 za vozila kategorije M1 ili iz članka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 427/2014 6 za vozila kategorije N1 (ako je primjenjivo): …

4.5.6.2.    Postojanje interakcije među različitim ekoinovacijama: da/ne (1)

4.5.6.3.    Podaci o emisijama koji se odnose na upotrebu ekoinovacija (ispuniti tablicu za svako ispitano referentno gorivo) (w1)

Odluka o odobrenju ekoinovacije (w2)

Oznaka ekoinovacije (w3)

1. Emisija CO2 iz osnovnog vozila

(g/km)

2. Emisija CO2 iz vozila s ugrađenim ekoinovacijama

(g/km)

3. Emisija CO2 iz osnovnog vozila u ispitnom ciklusu tipa 1 (w4)

4. Emisija CO2 iz vozila s ugrađenim ekoinovacijama u ispitnom ciklusu tipa 1

(= 3.5.1.3)

5. Koeficijent iskorištenja (UF) tj. vremenski udio upotrebe tehnologije u normalnim radnim uvjetima

Smanjenje emisije CO2

((1. – 2.)
– (3. – 4.)) * 5.

xxxx/201x

Ukupno smanjenje emisije CO2 (g/km) (w5) 

(w) Ekoinovacije.

(w2) Broj Odluke Komisije o odobrenju ekoinovacije.

(w3) Dodijeljena Odlukom Komisije o odobrenju ekoinovacije .

(w4) Ako je, na temelju suglasnosti homologacijskog tijela, umjesto ispitnog ciklusa tipa 1 primijenjena metodologija modeliranja, unosi se vrijednost dobivena tom metodologijom.

(w5) Zbroj smanjenja emisije CO2 ostvarenih svakom pojedinom ekoinovacijom.

4.6.    Temperature koje dopušta proizvođač

4.6.1.    Sustav hlađenja 

4.6.1.1.    Hlađenje tekućinom

Najviša temperatura na izlazu: …… K

4.6.1.2.    Zračno hlađenje

4.6.1.2.1.    Referentna točka: …

4.6.1.2.2.    Najviša temperatura u referentnoj točki: …… K

4.6.2.    Najveća temperatura na izlazu usisnog međuhladnjaka: …… K

4.6.3.    Najviša temperatura ispuha na mjestu u ispušnima cijevima koje je najbliže vanjskim prirubnicama ispušnih grana ili turbopuhalu: …… K

4.6.4.    Temperatura goriva 

Minimum: ….. kPa – maksimum: …… K

Za dizelske motore na ulazu pumpe za ubrizgavanje, a za plinske motore u zadnjem stupnju regulatora tlaka.

4.6.5.    Temperatura maziva 

Minimum: …. K – maksimum: …… K

4.6.6.    Tlak goriva 

Minimum: ….. kPa – maksimalni: …… kPa

U zadnjem stupnju regulatora tlaka, samo za motore na PP.

4.7.    Apsorbirana snaga pri brzinama vrtnje motora specifičnim za ispitivanje emisija

Oprema

Prazni hod

Niska brzina

Visoka brzina

Brzina A (preferirana brzina (2)

Brzina B (n95h)

Pa

Pomoćni uređaji potrebni za rad motora (treba oduzeti od izmjerene snage motora) u skladu s

Dodatkom 6. Prilogu 4. Pravilniku UNECE-a br. 49

Pomoćni uređaji potrebni za rad motora (treba oduzeti od izmjerene snage motora).

Pb

Pomoćni uređaji /oprema

koji nisu potrebni u skladu s Dodatkom 6. Prilogu 4. Pravilniku UNECE-a br. 49

4.8.    Sustav podmazivanja

4.8.1.    Opis sustava 

4.8.1.1.    Položaj spremnika maziva: …

4.8.1.2.    Sustav dovoda maziva (pumpom / ubrizgavanjem u usisni dio / miješanje s gorivom itd.) (1)

4.8.2.    Pumpa za podmazivanje 

4.8.2.1.    Marke: …

4.8.2.2.    Tipovi: …

4.8.3.    Mješavina s gorivom 

4.8.3.1.    Postotak: …

4.8.4.    Hladnjak ulja: da/ne (1)

4.8.4.1.    Nacrti: …… ili

4.8.4.1.1.    Marke: …

4.8.4.1.2.    Tipovi: …

5.    PRIJENOS SNAGE (p)

5.1.    Nacrt prijenosnika snage:

5.2.    Vrsta (mehanički, hidraulički, električni itd.):

5.2.1.    Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje): …

5.3.    Moment inercije zamašnjaka motora:

5.3.1.    Dodatni moment inercije bez uključenog prijenosa: …

5.4.    Spojka

5.4.1.    Tip: …

5.4.2.    Najveći prijenos zakretnog momenta: …

5.5.    Mjenjač

5.5.1.    Tip (ručni / automatski / CVT (bezstupanjski)) (1)

5.5.2.    Položaj u odnosu na motor: …

5.5.3.    Način upravljanja: …5.6.    Prijenosni omjeri

Stupanj prijenosa

Prijenosni omjeri u mjenjaču (omjeri između okretaja motora i izlaznog vratila mjenjača)

Završni prijenosni omjeri (omjeri između okretaja izlaznog vratila mjenjača i pogonskih kotača)

Ukupni prijenosni omjeri

Najveća vrijednost za CVT (*)

1

2

3

Najmanja vrijednost za CVT (*)

Vožnja unatrag

(*) bezstupanjski prijenos (continuously variable transmission)

5.7.    Najveća konstrukcijska brzina vozila (u km/h) (q): …

5.8.    Brzinomjer

5.8.1.    Način rada i opis pogonskog mehanizma: …

5.8.2.    Konstanta uređaja: …

5.8.3.    Dopušteno odstupanje mjernog mehanizma (u skladu sa stavkom 2.5.1. Pravilnika UNECE-a br. 39): …

5.8.4.    Ukupni prijenosni omjer (u skladu sa stavkom 2.2.2. Pravilnika UNECE-a br. 39) ili drugi ekvivalentni podaci: …

5.8.5.    Nacrt ljestvice brzinomjera ili drugih načina prikaza: …

5.9.    Tahograf: da/ne (1)

5.9.1.    Homologacijska oznaka: …

5.10.    Blokiranje diferencijala: da / ne / po izboru (1)

5.11.    Indikator stupnja prijenosa (GSI)

5.11.1.    Zvučni signal da/ne (1). Ako postoji, opis zvuka i razine zvuka u uhu vozača u dB(A). (Zvučni signal mora uvijek biti moguće uključiti/isključiti)

5.11.2.    Podaci u skladu s točkom 4.6. Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 65/2012 7 (proizvođačeva deklarirana vrijednost)

5.11.3.    Fotografije i/ili nacrti instrumenta indikatora stupnja prijenosa i kratak opis sastavnih dijelova i načina rada sustava:

6.    OSOVINE

6.1.    Opis svake osovine: …

6.2.    Marka: …

6.3.    Tip: …

6.4.    Položaj podiznih osovina: …

6.5.    Položaj opteretivih osovina: …

7.    OVJES

7.1.    Nacrt ovjesa: …

7.2.    Tip i konstrukcija ovjesa svake osovine ili skupine osovina ili kotača: …

7.2.1.    Namještanje razine: da / ne / po izboru (1)

7.2.2.    Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje): …

7.2.3.    Zračni ovjes pogonskih osovina: da/ne (1)

7.2.3.1.    Ovjes pogonskih osovina ekvivalentan zračnom ovjesu: da/ne (1)

7.2.3.2.    Frekvencija i prigušenje oscilacija ovješene mase: …

7.2.4.    Zračni ovjes nepogonskih osovina: da/ne (1)

7.2.4.1.    Ovjes nepogonskih osovina ekvivalentan zračnom ovjesu: da/ne (1)

7.2.4.2.    Frekvencija i prigušenje oscilacija ovješene mase: …

7.3.    Karakteristike opružnih dijelova ovjesa (konstrukcija, svojstva materijala i dimenzije): …

7.4.    Stabilizatori: da / ne / po izboru (1)

7.5.    Amortizeri: da / ne / po izboru (1)

7.6.    Gume i kotači

7.6.1.    Kombinacije guma/kotač 

(a)za gume navesti oznaku veličine, indeks nosivosti, simbol brzinske kategorije, otpor kotrljanja u skladu s ISO 28580 (ako je primjenjivo) (r);

(b)za kotače navesti veličinu naplatka i dubinu nalijeganja.

7.6.1.1.    Osovine

7.6.1.1.1.    1. osovina: …

7.6.1.1.2.    2. osovina: …

itd.

7.6.1.2.    Rezervni kotač, ako postoji: …

7.6.2.    Gornja i donja granična vrijednost dinamičkih polumjera 

7.6.2.1.    1. osovina: …

7.6.2.2.    2. osovina: …

7.6.2.3.    3. osovina: …

7.6.2.4.    4. osovina: …

itd.

7.6.3.    Tlak u gumama prema preporuci proizvođača: …… kPa

7.6.4.    Kombinacija lanac/guma/naplatak za prednju i/ili stražnju osovinu koja je primjerena tipu vozila prema preporuci proizvođača:

7.6.5.    Kratak opis rezervnog kotača za privremenu uporabu (ako postoji):

8.    UPRAVLJANJE

8.1.    Shematski prikaz upravljanih osovina koji prikazuje geometriju mehanizma za upravljanje:

8.2.    Prijenosni mehanizam i naprava za upravljanje

8.2.1.    Tip prijenosnog mehanizma (navesti podatke za prednje i stražnje kotače, ako je primjenjivo): …

8.2.2.    Veza s kotačima (uključujući i druge prijenose osim mehaničkih, navesti podatke za prednje i stražnje kotače, ako je primjenjivo): …

8.2.2.1.    Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje): …

8.2.3.    Vrsta pomoći pri upravljanju (ako postoji): …

8.2.3.1.    Način i shema rada, marke i tipovi: …

8.2.4.    Shematski prikaz cijelog upravljačkog mehanizma iz kojeg se vidi kako su na vozilu razmještene različite naprave koje utječu na njegovo ponašanje pri upravljanju: …

8.2.5.    Shematski prikaz naprava za upravljanje: …

8.2.6.    Raspon namještanja i metoda za namještanje (ako postoji) naprave za upravljanje: …

8.3.    Najveći kut zakretanja kotača

8.3.1.    Udesno: … stupnjeva; broj okretaja kola upravljača (ili drugi ekvivalentni podaci): …

8.3.2.    Ulijevo: … stupnjeva; broj okretaja kola upravljača (ili drugi ekvivalentni podaci): …

9.    KOČNI SUSTAV

Potrebno je navesti sljedeće pojedinosti i, prema potrebi, načine prepoznavanja:

9.1.    Tip i karakteristike kočnog sustava (kako su definirane u stavku 2.6. Pravilnika UNECE-a br. 13-H) s nacrtima i podacima o bubnjevima, diskovima, marki crijeva i tipu sklopova kočnih papuča / pločica i/ili obloga, radnoj površini kočenja, polumjeru bubnjeva, papuča ili diskova, masi bubnjeva, napravi za namještanje, bitnim dijelovima osovina i ovjesa: …

9.2.    Shema rada, opis i/ili nacrti kočne opreme opisane u stavku 2.3. Pravilnika UNECE-a br. 13-H s nacrtima i podacima o prijenosnom mehanizmu i upravljačkim napravama:

9.2.1.    Radna kočnica: …

9.2.2.    Pomoćna kočnica: …

9.2.3.    Kočnica za parkiranje: …

9.2.4.    Dodatna kočnica, ako postoji: …

9.2.5.    Sigurnosni kočni sustav za slučaj otkopčavanja spojnice: …

9.3.    Upravljački i prijenosni mehanizmi kočnih sustava prikolica na vozilima koja su opremljena za vuču prikolice: …

9.4.    Vozilo je opremljeno za vuču prikolice s električnim/pneumatskim/hidrauličnim (1) radnim kočnicama: da/ne (1)

9.5.    Protublokirajući kočni sustav: da / ne / po izboru (1)

9.5.1.    Za vozila opremljena sustavom protiv blokiranja kotača, opis rada sustava (uključujući elektroničke dijelove), električna blok-shema, nacrt hidrauličnog i zračnog razvoda: …

9.6.    Proračun i krivulje u skladu s Prilogom 5. Pravilniku UNECE-a br. 13-H: …

9.7.    Opis i/ili nacrt napajanja energijom (i za servosustave kočenja): …

9.7.1.    Za kočne sustave sa stlačenim zrakom, radni tlak p2 u tlačnim spremnicima: …

9.7.2.    Za podtlačne sustave kočenja, početna razina energije u spremnicima: …

9.8.    Proračun sustava kočenja: određivanje omjera između ukupnih sila kočenja na obodu kotača i sile kojom se djeluje na napravu za upravljanje kočenjem: …

9.9.    Kratak opis kočne opreme u skladu sa stavkom 12. Priloga 2. Pravilniku UNECE-a br. 13: …

9.10.    Kod zahtjeva za izuzeće od ispitivanja tipa I. i/ili tipa II. ili tipa III., navesti broj izvješća u skladu s Dodatkom 2. Prilogu 11. Pravilniku UNECE-a br. 13: …

9.11.    Podaci o tipovima usporivača: …

10.    NADOGRADNJA

10.1.    Tip nadogradnje na temelju kodova propisanih u dijelu C Priloga II. …

10.2.    Materijali i konstrukcija: …

10.3.    Vrata za putnike, brave i šarke

10.3.1.    Raspored i broj vrata: …

10.3.1.1.    Dimenzije, smjer i najveći kut otvaranja vrata: …

10.3.2.    Nacrt brava i šarki i njihova položaja na vratima: …

10.3.3.    Tehnički opis brava i šarki: …

10.3.4.    Detalji, uključujući dimenzije, o ulazima, stubama i, ako je primjenjivo, potrebnim rukohvatima: …

10.4.    Vidno polje

10.4.1.    Podaci o primarnim referentnim točkama koji su dovoljno podrobni da omogućuju da ih se lako prepozna i da im se provjeri međusobni položaj i položaj u odnosu na R-točku: …

10.4.2.    Nacrti i/ili fotografije koji prikazuju položaj sastavnih dijelova u prednjem vidnom polju od 180o: …

10.5.    Vjetrobran i drugi prozori

10.5.1.    Vjetrobran

10.5.1.1.    Upotrijebljeni materijali: …

10.5.1.2.    Način ugradnje: …

10.5.1.3.    Kut nagiba: …

10.5.1.4.    Homologacijski brojevi: …

10.5.1.5.    Dodaci na vjetrobranu i položaj na kojem su ugrađeni s kratkim opisom pripadajućih električnih/elektroničkih sastavnih dijelova: …

10.5.2.    Drugi prozori 

10.5.2.1.    Upotrijebljeni materijali: …

10.5.2.2.    Homologacijski brojevi: …

10.5.2.3.    Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje) mehanizma za otvaranje prozora: …

10.5.3.    Pomični ostakljeni krov 

10.5.3.1.    Upotrijebljeni materijali: …

10.5.3.2.    Homologacijski brojevi: …

10.5.4.    Druge ostakljene površine

10.5.4.1.    Upotrijebljeni materijali: …

10.5.4.2.    Homologacijski brojevi: …

10.6.    Brisači vjetrobrana 

10.6.1.    Detaljan tehnički opis (uključujući fotografije ili nacrte): …

10.7.    Naprava za pranje vjetrobrana

10.7.1.    Detaljan tehnički opis (uključujući fotografije ili nacrte) ili, ako je homologiran kao zasebna tehnička jedinica, homologacijski broj: …

10.8.    Odleđivanje i odmagljivanje

10.8.1.    Detaljan tehnički opis (uključujući fotografije ili nacrte): …

10.8.2.    Najveća potrošnja električne energije: … kW

10.9.    Uređaji za neizravno gledanje

10.9.1.    Retrovizori (navesti za svaki retrovizor):

10.9.1.1.    Marka: …

10.9.1.2.    Homologacijska oznaka: …

10.9.1.3.    Varijanta: …

10.9.1.4.    Nacrti za identifikaciju retrovizora s prikazom položaja retrovizora u odnosu na konstrukciju vozila: …

10.9.1.5.    Podrobni podaci o načinu pričvršćivanja, uključujući dio konstrukcije vozila na koju je pričvršćen: …

10.9.1.6.    Dodatna oprema koja može smanjivati stražnje vidno polje: …

10.9.1.7.    Kratak opis elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje) sustava za namještanje: …

10.9.2.    Uređaji za neizravno gledanje osim retrovizora: …

10.9.2.1.    Tip i karakteristike (poput cjelovitog opisa uređaja): …

10.9.2.1.1.    U slučaju uređaja s kamerom i monitorom, daljina prepoznavanja (mm), kontrast, područje svjetljivosti, korekcija bliještenja, radne karakteristike ekrana (crno-bijeli / u boji), frekvencija ponavljanja slike, područje svjetljivosti monitora: …

10.9.2.1.2.    Nacrti koji su dovoljno detaljni za identifikaciju potpunog uređaja, uključujući upute za ugradnju; na nacrtima mora biti označeno mjesto za EU homologacijsku oznaku.

10.10.    Unutarnja oprema

10.10.1.    Unutarnja zaštita putnika 

10.10.1.1.    Situacijski nacrt ili fotografija položaja priloženih presjeka ili pogleda: …

10.10.1.2.    Fotografija ili nacrt referentne zone, uključujući izuzetu površinu iz stavka 2.3.1. Pravilnika UNECE-a br. 21: …

10.10.1.3.    Fotografije, nacrti i/ili shematski prikaz unutarnje opreme u rasklopljenom stanju na kojima se vide dijelovi putničkog prostora i upotrijebljeni materijali (osim unutarnjih retrovizora), raspored komanda, krov i pomični krov, nasloni sjedala, sjedala i stražnji dijelovi sjedala: …

10.10.2.    Raspored i oznake komanda, kontrolnih lampica i indikatora: 

10.10.2.1.    Fotografije i/ili nacrti rasporeda simbola i komanda, kontrolnih lampica i indikatora: …

10.10.2.2.    Fotografije i/ili nacrti oznaka komanda, kontrolnih lampica i indikatora i, prema potrebi, dijelova vozila navedenih u tablici 1. Pravilnika UNECE-a br. 121: …

10.10.2.3.    Zbirna tablica

Vozilo je opremljeno sljedećim komandama, kontrolnim lampicama i indikatorima u skladu s tablicom 1. Pravilnika UNECE-a br. 121

Komande, kontrolne lampice i indikatori koji moraju biti označeni kad su ugrađeni i simboli kojima su označeni

Broj simbola

Naprava

Komanda/indikator (*)

Označeno simbolom (*)

Položaj(**)

Ugrađena kontrolna lampica (*)

Označeno simbolom (*)

Položaj(**)

1

Glavni prekidač za svjetla

2

Kratka glavna svjetla

3

Duga glavna svjetla

4

Pozicijska svjetla (bočna)

5

Prednja svjetla za maglu

6

Stražnje svjetlo za maglu

7

Naprava za namještanje nagiba svjetala

8

Parkirna svjetla

9

Pokazivači smjera

10

Upozorenje na opasnost

11

Brisač vjetrobrana

12

Naprava za pranje vjetrobrana

13

Naprava za brisanje i pranje vjetrobrana

14

Naprava za čišćenje glavnih svjetala

15

Odmagljivanje i odleđivanje vjetrobrana

16

Odmagljivanje i odleđivanje stražnjeg stakla

17

Ventilator za prozračivanje

18

Predgrijavanje dizelskog motora

19

Čok

20

Neispravnost u sustavu kočenja

21

Količina goriva

22

Pokazatelj punjenja akumulatora

23

Temperatura rashladnog sredstva motora

(*)    x = da

   – = ne ili ne postoji zasebno

   o = po izboru.

(**)    d = izravno na komandi, indikatoru ili kontrolnoj lampici

   c = u neposrednoj blizini.

Komande, lampice i indikatori čije označavanje, ako su ugrađeni, nije obvezno i simboli koji se upotrebljavaju za označavanje ako je ono potrebno

Broj simbola

Naprava

Komanda/indikator (*)

Označeno simbolom (*)

Položaj(**)

Ugrađena kontrolna lampica (*)

Označeno simbolom (*)

Položaj(**)

1

Parkirna kočnica

2

Brisač stražnjeg stakla

3

Naprava za pranje stražnjeg stakla

4

Naprava za brisanje i pranje stražnjeg stakla

5

Intervalni brisač vjetrobrana

6

Uređaj za zvučno upozoravanje (sirena)

7

Prednji poklopac (motora)

8

Stražnji poklopac (prtljažnika)

9

Sigurnosni pojas

10

Tlak ulja u motoru

11

Bezolovni benzin

(*)    x = da

   – = ne ili ne postoji zasebno

   o = po izboru.

(**)    d = izravno na komandi, indikatoru ili kontrolnoj lampici

   c = u neposrednoj blizini.

10.10.3.    Sjedala

10.10.3.1.    Broj mjesta za sjedenje (s): …

10.10.3.1.1.    Položaj i raspored: …

10.10.3.2.    Sjedala namijenjena za uporabu samo kad vozilo miruje: …

10.10.3.3.    Masa: …

10.10.3.4.    Karakteristike: za sjedala koja nisu homologirana kao sastavni dijelovi, opis i nacrti:

10.10.3.4.1.    sjedala i njihovih sidrišta: …

10.10.3.4.2.    sustava za namještanje: …

10.10.3.4.3.    sustava za pomicanje i blokiranje položaja: …

10.10.3.4.4.    sidrišta sigurnosnih pojaseva (ako su uključena u konstrukciju sjedala): …

10.10.3.4.5.    dijelova vozila upotrijebljenih kao sidrišta: …

10.10.3.5.    Koordinate ili nacrti R-točke (t)    

10.10.3.5.1.    Vozačevo sjedalo: …

10.10.3.5.2.    Ostala sjedala: …

10.10.3.6.    Konstrukcijski određen nagib trupa

10.10.3.6.1.    Vozačevo sjedalo: …

10.10.3.6.2.    Ostala sjedala: …

10.10.3.7.    Raspon namještanja sjedala

10.10.3.7.1.    Vozačevo sjedalo: …

10.10.3.7.2.    Ostala sjedala: …

10.10.4.    Nasloni za glavu 

10.10.4.1.    Vrste naslona za glavu: neodvojivi/odvojivi/zasebni (1)    

10.10.4.2.    Homologacijski brojevi, ako postoje: …

10.10.4.3.    Za naslone za glavu koji još nisu homologirani

10.10.4.3.1.    Detaljan opis naslona za glavu, posebno s tehničkim podacima o vrsti materijala za oblaganje i, ako je primjenjivo, položajem i specifikacijama oslonaca i sidrišta za tip sjedala za koji se traži homologacija: …

10.10.4.3.2.    U slučaju ‚,zasebnog” naslona za glavu

10.10.4.3.2.1.    Detaljan opis konstrukcijske zone na koju je predviđena ugradnja naslona za glavu: …

10.10.4.3.2.2.    Nacrt s dimenzijama karakterističnih dijelova konstrukcije i naslona za glavu: …

10.10.5.    Sustav grijanja putničkog prostora 

10.10.5.1.    Kratak opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja ako se za njega upotrebljava toplina rashladne tekućine motora: …

10.10.5.2.    Detaljan opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja ako se kao izvor topline upotrebljava rashladni zrak ili ispušni plinovi motora, uključujući:

10.10.5.2.1.    Situacijski nacrt sustava za grijanje na kojem se vidi njegov položaj u vozilu: …

10.10.5.2.2.    Situacijski nacrt izmjenjivača topline za sustave grijanja u kojima se upotrebljavaju ispušni plinovi kao izvor topline ili dijelova na kojima se izmjenjuje toplina (za sustave grijanja u kojima se za grijanje upotrebljava zrak za hlađenje motora): …

10.10.5.2.3.    Nacrt presjeka izmjenjivača topline odnosno dijelova na kojima se izmjenjuje toplina s podacima o debljini stijenke, upotrijebljenim materijalima i karakteristikama površine: …

10.10.5.2.4.    Moraju se navesti specifikacije za konstrukcijsko rješenje i tehničke podatke za druge važne sastavne dijelove sustava grijanja, kao što je npr. ventilator grijača: …

10.10.5.3.    Kratki opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja na principu izgaranja i automatsko upravljanje: …

10.10.5.3.1.    Situacijski nacrt grijača na principu izgaranja, sustava usisa zraka, ispušnog sustava, spremnika goriva, sustava napajanja gorivom (uključujući ventile) i električnih veza s prikazom njihovih položaja u vozilu.

10.10.5.4.    Najveća potrošnja električne energije: …… kW

10.10.6.    Sastavni dijelovi koji pri sudaru utječu na ponašanje upravljačkog mehanizma 

10.10.6.1.    Detaljan opis, uključujući fotografije i/ili nacrte, tipa vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, obris i materijale dijela vozila koji se nalazi ispred upravljačkog mehanizma, uključujući sastavne dijelove projektirane da sudjeluju u apsorpciji energije pri udarcu u upravljački mehanizam: …

10.10.6.2.    Fotografije i/ili nacrti sastavnih dijelova vozila koji nisu obuhvaćeni točkom 10.10.6.1. i za koje je proizvođač naveo, uz suglasnost tehničke službe, da utječu na ponašanje upravljačkog mehanizma pri sudaru: …

10.10.7.    Ponašanje pri gorenju materijala koji se upotrebljavaju za unutarnju opremu određenih kategorija motornih vozila 

10.10.7.1.    Materijali za unutarnje oblaganje krova

10.10.7.1.1.    Ako postoji, homologacijski broj sastavnog dijela: …

10.10.7.1.2.    Za materijale koji nisu homologirani

10.10.7.1.2.1.    Osnovni materijali / oznaka: ……/……

10.10.7.1.2.2.    Kompozitni/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1): …

10.10.7.1.2.3.    Vrsta obloge (1): …

10.10.7.1.2.4.    Najveća/najmanja debljina: ……/…… mm

10.10.7.2.    Materijali za stražnje i bočne stijenke

10.10.7.2.1.    Ako postoji, homologacijski broj sastavnog dijela: …

10.10.7.2.2.    Za materijale koji nisu homologirani

10.10.7.2.2.1.    Osnovni materijali / oznaka: ……/……

10.10.7.2.2.2.    Kompozitni/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1): …

10.10.7.2.2.3.    Vrsta obloge (1): …

10.10.7.2.2.4.    Najveća/najmanja debljina: ……/…… mm

10.10.7.3.    Materijali za oblaganje poda:

10.10.7.3.1.    Ako postoji, homologacijski broj sastavnog dijela: …

10.10.7.3.2.    Za materijale koji nisu homologirani

10.10.7.3.2.1.    Osnovni materijali / oznaka: ……/……

10.10.7.3.2.2.    Kompozitni/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1): …

10.10.7.3.2.3.    Vrsta obloge (1): …

10.10.7.3.2.4.    Najveća/najmanja debljina: ……/…… mm

10.10.7.4.    Materijali za oblaganje sjedala:

10.10.7.4.1.    Ako postoji, homologacijski broj sastavnog dijela: …

10.10.7.4.2.    Za materijale koji nisu homologirani

10.10.7.4.2.1.    Osnovni materijali / oznaka: ……/……

10.10.7.4.2.2.    Kompozitni/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1): …

10.10.7.4.2.3.    Vrsta obloge (1): …

10.10.7.4.2.4.    Najveća/najmanja debljina: ……/…… mm

10.10.7.5.    Materijali za cijevi za grijanje i prozračivanje:

10.10.7.5.1.    Ako postoji, homologacijski broj sastavnog dijela: …

10.10.7.5.2.    Za materijale koji nisu homologirani

10.10.7.5.2.1.    Osnovni materijali / oznaka: ……/.…..

10.10.7.5.2.2.    Kompozitni/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1): …

10.10.7.5.2.3.    Vrsta obloge (1): …

10.10.7.5.2.4.    Najveća/najmanja debljina: ……/…….mm

10.10.7.6.    Materijali za police za prtljagu

10.10.7.6.1.    Ako postoji, homologacijski broj sastavnog dijela: …

10.10.7.6.2.    Za materijale koji nisu homologirani

10.10.7.6.2.1.    Osnovni materijali / oznaka: ……/……

10.10.7.6.2.2.    Kompozitni/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1): …

10.10.7.6.2.3.    Vrsta obloge (1): …

10.10.7.6.2.4.    Najveća/najmanja debljina: ……/…… mm

10.10.7.7.    Materijali za druge namjene

10.10.7.7.1.    Predviđene namjene: …

10.10.7.7.2.    Ako postoji, homologacijski broj sastavnog dijela: …

10.10.7.7.3.    Za materijale koji nisu homologirani

10.10.7.7.3.1.    Osnovni materijali / oznaka: ……/……

10.10.7.7.3.2.    Kompozitni/jednovrstan (1) materijal, broj slojeva (1): …

10.10.7.7.3.3.    Vrsta obloge (1): …

10.10.7.7.3.4.    Najveća/najmanja debljina: …./…. mm

10.10.7.8.    Sastavni dijelovi koji su homologirani kao cjelovite naprave (sjedala, pregradne stijenke, police za prtljagu itd.)

10.10.7.8.1.    Homologacijski brojevi sastavnog dijela: …

10.10.7.8.2.    Za cjelovitu napravu: sjedalo, pregradna stijenka, polica za prtljagu itd. (1)

10.10.8.    Plin koji se upotrebljava kao rashladno sredstvo u klimatizacijskom sustavu:

10.10.8.1.    Klimatizacijski sustav konstruiran je tako da sadržava fluorirane stakleničke plinove s potencijalom globalnog zatopljenja većim od 150: da/ne (1)

10.10.8.2.    Ako je odgovor da, ispunite sljedeće točke:

10.10.8.2.1.    Nacrt i kratak opis klimatizacijskog sustava, uključujući referentni broj ili broj sastavnog dijela te materijal od kojeg su izrađeni dijelovi kod kojih se javlja propuštanje

10.10.8.2.2.    Propuštanje iz klimatizacijskog sustava

10.10.8.2.4.    Referentni broj ili broj dijela i materijal sastavnih dijelova sustava i podatak o ispitivanju (npr. izvještaj o ispitivanju, homologacijski broj itd.): …

10.10.8.3.    Ukupno propuštanje cijelog sustava izraženo u g/godina: …

10.11.    Vanjske izbočine

10.11.1.    Opći raspored (nacrt ili fotografije) koji prikazuje položaj priloženih presjeka i pogleda:

10.11.2.    Nacrti i/ili fotografije, primjerice i kad je primjenjivo, stupova vrata i prozora, rešetki za ulaz zraka, rešetke hladnjaka, brisača vjetrobrana, kanala za odvod vode, rukohvata, kliznih vodilica, poklopaca, brava i okova vrata, kuka, ušica, ukrasnih letva, znakova, simbola i udubina i svih vanjskih izbočina i dijelova na vanjskoj površini koji se mogu smatrati kritičnima (npr. svjetlosni uređaji). Ako dijelovi navedeni u prethodnoj rečenici nisu kritični, u svrhu dokumentiranja mogu se zamijeniti fotografijama koje su, prema potrebi, popraćene s podacima o dimenzijama i/ili tekstom:

10.11.3.    Nacrti dijelova vanjske površine u skladu sa stavkom 6.9.1. Pravilnika UNECE-a br. 17: …

10.11.4.    Nacrti branika: …

10.11.5.    Nacrt podne crte: …

10.12.    Sigurnosni pojasevi i/ili drugi sustavi za držanje:

10.12.1.    Broj i položaj sigurnosnih pojaseva i sustava za držanje te sjedala na kojima se mogu upotrebljavati:

(L = lijeva strana, R = desna strana, C = sredina)

Potpuna EU homologacijska oznaka

Varijanta, prema potrebi

Naprava za namještanje pojasa po visini (navesti da / ne / po izboru)

L

C

R

L

C

R

(*)    Tablicu se može prema potrebi proširiti za vozila s više od dva reda sjedala ili ako postoji više od tri sjedala po širini vozila.

10.12.2.    Vrsta i položaj dodatnih sustava za držanje (navesti da / ne / po izboru):

(L = lijeva strana, R = desna strana, C = sredina)

Prednji zračni jastuk

Bočni zračni jastuk

Naprava za zatezanje sigurnosnog pojasa

L

C

R

L

C

R

(*)    Tablicu se može prema potrebi proširiti za vozila s više od dva reda sjedala ili ako postoji više od tri sjedala po širini vozila.

10.12.3.    Broj i položaj sidrišta sigurnosnih pojaseva i dokaz o sukladnosti s Pravilnikom UNECE-a br. 14 (tj. homologacijski broj ili izvještaj o ispitivanju): …

10.12.4.    Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje): …

10.13.    Sidrišta sigurnosnih pojaseva

10.13.1.    Fotografije i/ili nacrti nadogradnje koji prikazuju položaj i dimenzije stvarnih i djelotvornih sidrišta, uključujući R-točke: …

10.13.2.    Nacrti sidrišta sigurnosnih pojaseva i dijelova konstrukcije vozila na koju su pričvršćeni (s naznakom upotrijebljenih materijala): …

10.13.3.    Opis tipova (u) sigurnosnih pojaseva koje je dopušteno montirati na sidrišta koja su ugrađena u vozilo:Položaj sidrišta

na konstrukciji vozila

na konstrukciji sjedala

Prvi red sjedala

donja sidrišta

gornja sidrišta

donja sidrišta

gornja sidrišta

donja sidrišta

gornja sidrišta

Drugi red sjedala (*)

donja sidrišta

gornja sidrišta

donja sidrišta

gornja sidrišta

donja sidrišta

gornja sidrišta

(*)    Tablicu se može prema potrebi proširiti za vozila s više od dva reda sjedala ili ako postoji više od tri sjedala po širini vozila.

10.13.4.    Opis posebnog tipa sigurnosnog pojasa kad je sidrište postavljeno na naslon sjedala ili ima napravu za preuzimanje energije: …

10.14.    Prostor za ugradnju stražnjih registarskih pločica (navesti raspon ako je potrebno, prema potrebi mogu se upotrijebiti nacrti)

10.14.1.    Visina gornjeg ruba iznad površine ceste: …

10.14.2.    Visina donjeg ruba iznad površine ceste: …

10.14.3.    Udaljenost središnje crte od uzdužne središnje ravnine vozila: …

10.14.4.    Udaljenost od lijevog ruba vozila: …

10.14.5.    Dimenzije (duljina x širina): …

10.14.6.    Nagib ravnine u odnosu na okomicu: …

10.14.7.    Kut vidljivosti u vodoravnoj ravnini: …

10.15.    Zaštita od stražnjeg podlijetanja

10.15.0.    Postoji li: da/ne/nedovršeno (1)

10.15.1.    Nacrti dijelova vozila koji su bitni za zaštitu od stražnjega podlijetanja, npr. nacrti vozila i/ili šasije s položajem i ugradnjom najšire stražnje osovine, nacrt ugradnje i/ili pričvršćivanja zaštite od stražnjega podlijetanja. Ako zaštita od stražnjeg podlijetanja nije posebna naprava, iz nacrta se mora jasno da su zadovoljene zahtijevane dimenzije: …

10.15.2.    Ako je zaštita posebna naprava, potpuni opis i/ili nacrt zaštite od stražnjega podlijetanja (uključujući dijelove za ugradnju i pričvršćivanje), ili ako je homologirana kao zasebna tehnička jedinica, homologacijski broj: …

10.16.    Blatobrani

10.16.1.    Kratak opis vozila s obzirom na blatobrane: …

10.16.2.    Detaljni nacrti blatobrana i njihova položaja na vozilu iz kojih se vide dimenzije prikazane na slici 1. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) br. 1009/2010 8 i kojima se u obzir uzimaju granične kombinacije guma/kotač: …

10.17.    Proizvođačeve pločice

10.17.1.    Fotografije i/ili nacrti položaja proizvođačevih pločica i natpisa te identifikacijskog broja vozila (VIN): …

10.17.2.    Fotografije i/ili nacrti proizvođačeve pločice i natpisa (ispunjen primjer s dimenzijama): …

10.17.3.    Fotografije i/ili nacrti identifikacijskog broja vozila (ispunjen primjer s dimenzijama): …

10.17.4.    Proizvođačeva izjava o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u dijelu B točki 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 19/2011 9  

10.17.4.1.    Značenje znakova u deskriptoru vozila u VIN-u iz dijela B točke 2.1.(b) Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 19/2011 i, ako je primjenjivo, u indikatoru vozila u VIN-u iz dijela B točke 2.1.(c) Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 19/2011 upotrijebljenih za ispunjavanje zahtjeva iz stavka 5.3. norme ISO 3779:2009 mora se objasniti: …

10.17.4.2.    Ako se znakovi u deskriptoru vozila u VIN-u upotrebljavaju za ispunjavanje zahtjeva iz stavka 5.4. norme ISO 3779:2009, mora ih se navesti: …

10.18.    Radiofrekvencijske smetnje / elektromagnetska kompatibilnost

10.18.1.    Opis i nacrti/fotografije oblika i sastavnih materijala dijela nadogradnje koji sačinjavaju motorni prostor i tom prostoru najbliži dio putničkog prostora: …

10.18.2.    Nacrti ili fotografije položaja kovinskih sastavnih dijelova smještenih u motornom prostoru (npr. uređaji za grijanje, rezervni kotač, filtar zraka, upravljački mehanizam itd.): …

10.18.3.    Tablica i nacrti opreme za nadzor radiofrekvencijskih smetnja: …

10.18.4.    Pojedinosti o nazivnoj vrijednosti otpora istosmjernoj struji i, kod visokootpornih kabela za paljenje, njihov nazivni otpor po metru: …

10.19.    Bočna zaštita

10.19.0.    Postoji li: da/ne/nedovršeno (1)

10.19.1.    Nacrti dijelova vozila koji su bitni za bočnu zaštitu, npr. nacrt vozila i/ili šasije s položajem i ovjesom osovina, nacrt ugradnje i/ili dijelova za pričvršćenje naprava za bočnu zaštitu. Ako je bočna zaštita ostvarena bez naprava za bočnu zaštitu, iz nacrta se mora jasno vidjeti da dimenzije odgovaraju zahtijevanima: …

10.19.2.    Ako ima naprava za bočnu zaštitu, potpun opis i/ili nacrt takvih naprava (uključujući nosače i dijelove za pričvršćivanje) ili homologacijski brojevi njihovih sastavnih dijelova: …

10.20.    Zaštita od prskanja ispod kotača

10.20.0.    Postoji li: da/ne/nedovršeno (1)

10.20.1.    Kratak opis vozila s obzirom na napravu za zaštitu od prskanja ispod kotača i njegove sastavne dijelove: …

10.20.2.    Detaljni nacrti dijelova naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača i njezina položaja na vozilu, s prikazom dimenzija navedenih na slikama u Prilogu VI. Uredbi (EU) 109/2011 10 , uzimajući u obzir granične kombinacije guma/kotač: …

10.20.3.    Homologacijski brojevi naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača, ako postoje: …

10.21.    Otpornost pri bočnom sudaru

10.21.1.    Detaljan opis, uključujući fotografije i/ili nacrte, vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, obris i materijale bočnih stijenki prostora za putnike (vanjskih i unutarnjih) uključujući podrobne podatke o zaštitnom sustavu, ako je primjenjivo: …

10.22.    Zaštita od prednjeg podlijetanja

10.22.0.    Postoji li: da/ne/nedovršeno (1)

10.22.1.    Nacrti dijelova vozila koji su bitni za zaštitu od prednjeg podlijetanja, npr. nacrti vozila i/ili šasije s položajem i načinom ugradnje i/ili pričvršćivanja zaštite od prednjeg podlijetanja. Ako zaštita od stražnjeg podlijetanja nije posebna naprava, iz nacrta se mora jasno da su zadovoljene zahtijevane dimenzije: …

10.22.2.    Ako je zaštita posebna naprava, potpuni opis i/ili nacrt zaštite od prednjeg podlijetanja (uključujući dijelove za ugradnju i pričvršćivanje), ili, ako je homologirana kao zasebna tehnička jedinica, homologacijski broj: …

10.23.    Zaštita pješaka

10.23.1.    Detaljan opis, s fotografijama ili nacrtima, vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, odgovarajuće referentne crte i materijale od kojih je izrađen prednji dio vozila (unutarnji i vanjski), uključujući pojedinosti o svim ugrađenim zaštitnim sustavima.

10.24.    Prednji zaštitni sustavi

10.24.1.    Opći raspored (slike ili fotografije) koji prikazuje položaj i pričvršćenja prednjih zaštitnih sustava:

10.24.2.    Nacrti i/ili fotografije, prema potrebi, rešetki otvora za dovod zraka, rešetke hladnjaka, ukrasnih letvica, oznaka, simbola i udubina te drugih vanjskih izbočina i dijelova vanjske površine (npr. svjetlosne opreme) koji bi mogli biti kritični. Ako dijelovi navedeni u prvoj rečenici nisu kritični, mogu se za potrebe dokumentiranja priložiti samo fotografije koje se prema potrebi mogu dopuniti podacima o dimenzijama i/ili tekstom:

10.24.3.    Sve pojedinosti o potrebnom priboru za ugradnju i detaljne upute za ugradnju, uključujući zahtijevane momente pritezanja:

10.24.4.    Nacrti branika:

10.24.5.    Nacrt podne crte na prednjem dijelu vozila:

11.    UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

11.1.    Tablica svih uređaja: broj, marka, model, homologacijska oznaka, najveća jakost svjetlosti dugih glavnih svjetala, boja, kontrolna lampica: …

11.2.    Nacrt položaja uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju: …

11.3.    Za svako svjetlo i katadiopter navedene u Pravilniku UNECE-a br. 48 potrebno je dostaviti sljedeće podatke (u pisanom obliku ili shematski)

11.3.1.    Nacrt koji prikazuje područje osvjetljavajuće površine: …

11.3.2.    Metoda upotrijebljena za definiciju prividne površine u skladu sa stavkom 2.10. Pravilnika UNECE-a br. 48: …

11.3.3.    Referentna os i referentno središte: …

11.3.4.    Način rada svjetala koja se mogu sakriti: …

11.3.5.    Svaki konkretan način način ugradnje ili ožičenja: …

11.4.    Kratka svjetla: normalna usmjerenost u skladu sa stavkom 6.2.6.1. UNECE Pravilnika br. 48:

11.4.1.    Početna namještena vrijednost: …

11.4.2.    Položaj oznake: …

11.4.3.

Opis/nacrt (1) i tip naprave za namještanje nagiba glavnih svjetala (npr. automatsko, stupnjevito ručno namještanje, kontinuirano ručno namještanje):

11.4.4.

Naprava za upravljanje:

11.4.5.

Referentne oznake:

11.4.6.

Oznake za različita opterećenja:

11.5.    Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova osim svjetala (ako postoje): …

12.    SPOJEVI IZMEĐU VUČNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

12.1.    Razred i tip vučnih spojnica koje su ugrađene ili koje je potrebno ugraditi: …

12.2.    Karakteristike D, U, S i V ugrađenih vučnih spojnica ili najmanje vrijednosti karakteristika D, U, S i V mehaničke spojnice koja će biti ugrađena: … daN

12.3.    Upute za pričvršćivanje tipa spojnice na vozilo i fotografije ili nacrti veznih točaka na vozilu prema podacima proizvođača; dodatno objašnjenje ako je upotreba tipa spojnice ograničena na određene varijante ili izvedbe tipa vozila: …

12.4.    Informacije o ugradnji posebnih konzola za vuču ili pričvrsnih ploča: …

12.5.    Homologacijski brojevi: …

13.    RAZNO

13.1.    Uređaji za zvučno upozoravanje

13.1.1.    Položaj, način pričvršćenja, smještaj i usmjerenost uređaja, s dimenzijama: …

13.1.2.    Broj uređaja: …

13.1.3.    Homologacijski brojevi: …

13.1.4.    Shema električne/pneumatske instalacije (1): …

13.1.5.    Nazivni napon ili tlak: …

13.1.6.    Nacrt nosača: …

13.2.    Naprave za zaštitu od neovlaštene uporabe vozila

13.2.1.    Zaštitna naprava

13.2.1.1.    Detaljan opis tipa vozila s obzirom na raspored i konstrukciju komandi ili elementa na koji djeluje zaštitna naprava: …

13.2.1.2.    Nacrti zaštitne naprave i njezine ugradnje u vozilo: …

13.2.1.3.    Tehnički opis naprave: …

13.2.1.4.    Podaci o broju kombinacija za zaključavanje: …

13.2.1.5.    Imobilizator vozila

13.2.1.5.1.    Homologacijski broj, ako postoji: …

13.2.1.5.2.    Za imobilizatore koji nisu homologirani

13.2.1.5.2.1.    Detaljan tehnički opis imobilizatora vozila i poduzete mjere za izbjegavanje nenamjernog aktiviranja: …

13.2.1.5.2.2.    Sustavi na koje djeluje imobilizator vozila: …

13.2.1.5.2.3.    Broj mogućih izmjenjivih kodova, ako je primjenjivo: …

13.2.2.    Alarmni sustav (ako postoji)

13.2.2.1.    Homologacijski broj, ako postoji: …

13.2.2.2.    Za alarmne sustave koji još nisu homologirani

13.2.2.2.1.    Detaljan opis alarmnog sustava i dijelova vozila koji su povezani s ugrađenim alarmnim sustavom: …

13.2.2.2.2.    Popis glavnih sastavnih dijelova alarmnog sustava: …

13.2.3.    Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje): …

13.3.    Vučne naprave

13.3.1.    Sprijeda: kuka/uška/drugo (1)

13.3.2.    Straga: kuka/uška/drugo/ništa (1)

13.3.3.    Nacrt ili fotografija šasije/mjesta na nadogradnji koji prikazuju položaj, konstrukciju i ugradnju vučnih naprava: …

13.4.    Podaci o svakoj napravi koja ne pripada motoru, a konstruirana je da utječe na potrošnju goriva (ako nije obuhvaćena drugim točkama): …

13.5.    Podaci o svakoj napravi koja ne pripada motoru, a konstruirana je da smanjuje buku (ako nije obuhvaćena drugim točkama): …

13.6.    Uređaji za ograničenje brzine

13.6.1.    Proizvođači: …

13.6.2.    Tipovi: …

13.6.3.    Homologacijski brojevi, ako postoje: …

13.6.4.    Brzina ili raspon brzina na koju ograničenje brzine može biti namješteno: … km/h

13.7.    Tablica ugradnje i upotrebe RF prijenosnika u vozilima, prema potrebi: …

Frekvencijski pojasevi (Hz)

Najveća izlazna snaga (W)

Položaj antene u vozilu, posebni uvjeti za ugradnju i/ili upotrebu

Podnositelj zahtjeva za homologaciju mora, prema potrebi, dostaviti sljedeće:

Dodatak 1. 

Popis marki i tipova svih električnih i/ili elektroničkih sastavnih dijelova na koje se primjenjuje Pravilnik UNECE-a br. 10

Dodatak 2. 

Shema ili nacrt općeg rasporeda električnih i/ili elektroničkih sastavnih dijelova na koje se primjenjuje Pravilnik UNECE-a br. 10 i općeg rasporeda ožičenja.

Dodatak 3. 

Opis vozila koje je izabrano da predstavlja određeni tip

Oblik nadogradnje:

Upravljač na lijevoj ili desnoj strani (1)

Međuosovinski razmak:

Dodatak 4. 

Odgovarajuća izvješća o ispitivanju koja dostavlja proizvođač ili odobreni/priznati laboratorij radi sastavljanja certifikata o homologaciji

13.7.1.    Vozilo opremljeno radarskom opremom kratkog dometa u 24-GHz pojasu: da/ne (1)

14.    POSEBNE ODREDBE ZA AUTOBUSE

14.1.    Razred vozila: razred I / razred II / razred III / razred A / razred B (1)

14.1.1.    Homologacijski broj nadogradnje koja je bila homologirana kao zasebna tehnička jedinica: …

14.1.2.    Tipovi šasije na koje se može ugraditi homologirana nadogradnja (proizvođači i tipovi nepotpunog vozila): …

14.2.    Površina za putnike (m2)

14.2.1.    Ukupno (S0): …

14.2.2.    Na katu (S0a) (1): …

14.2.3.    Na donjoj razini (S0b) (1): …

14.2.4.    Za putnike koji stoje (S1): …

14.3.    Broj putnika (koji stoje i sjede)

14.3.1.    Ukupno (N): …

14.3.2.    Na katu (Na) (1): …

14.3.3.    Na donjoj razini (Nb) (1): …

14.4.    Broj putnika koji sjede

14.4.1.    Ukupno (A): …

14.4.2.    Na katu (Aa) (1): …

14.4.3.    Na donjoj razini (Ab) (1): …

14.4.4.    Broj mjesta za invalidska kolica za vozila u kategoriji M2 i M3: …

14.5.    Broj vrata za putnike:

14.6.    Broj sigurnosnih izlaza (vrata, prozori, otvori za spašavanje, unutarnje stubište i polustubište): …

14.6.1.    Ukupno: …

14.6.2.    Na katu (1): …

14.6.3.    Na donjoj razini (1): …

14.7.    Obujam prostora za prtljagu (m3):

14.8.    Površina za prijevoz prtljage na krovu (m2):

14.9.    Tehničke naprave za olakšanje pristupa vozilu (npr. rampa, podizna platforma, naprava za spuštanje), ako su ugrađene: …

14.10.    Čvrstoća konstrukcije nadogradnje

14.10.1.    Homologacijski broj, ako postoji: …

14.10.2.    Za nadogradnje koje još nisu homologirane

14.10.2.1.    Detaljan opis konstrukcije nadogradnje tipa vozila uključujući njezine dimenzije, oblik i upotrijebljene materijale i način pričvršćenja na okvir šasije: …

14.10.2.2.    Nacrti vozila i onih dijelova unutarnje opreme koji utječu na čvrstoću konstrukcije nadogradnje ili na prostor za preživljavanje: …

14.10.2.3.    Položaj težišta vozila u voznom stanju u uzdužnom, poprečnom i okomitom smjeru: …

14.10.2.4.    Najveći razmak između središnjih crta vanjskih sjedala za putnike: …

14.11.    Stavci pravilnika UNECE-a br. 66 i br. 107 koje ta tehnička jedinica mora dokazano ispunjavati:

14.12.    Nacrti s dimenzijama koji prikazuju unutarnji raspored mjesta za sjedenje, površinu za putnike koji stoje, korisnike invalidskih kolica, prostore za prtljagu, uključujući police i kutije za skije ako ih ima 

15.    POSEBNE ODREDBE ZA VOZILA NAMIJENJENA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

15.1.    Električna oprema u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 11

15.1.1.    Zaštita električnih vodova od pregrijavanja: …

15.1.2.    Tip prekidača strujnog kruga: …

15.1.3.    Tip i način rada glavne sklopke akumulatora: …

15.1.4.    Opis i položaj sigurnosne pregrade za tahograf: …

15.1.5.    Opis električnih instalacija koje su stalno pod naponom. Navesti primijenjenu normu EN: …

15.1.6.    Izvedba i zaštita električne instalacije iza prostora za vozača: …

15.2.    Zaštita od požara

15.2.1.    Vrsta teško zapaljivog materijala u vozačkoj kabini: …

15.2.2.    Vrsta toplinske zaštite iza prostora za vozača (ako je primjenjivo): …

15.2.3.    Položaj motora i njegova toplinska zaštita: …

15.2.4.    Položaj ispušnog sustava i njegova toplinska zaštita: …

15.2.5.    Vrsta i konstrukcija toplinske zaštite usporivača: …

15.2.6.    Tip, konstrukcija i položaj grijača s vlastitim unutarnjim izgaranjem: …

15.3.    Posebni zahtjevi za nadogradnju, ako postoje, u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

15.3.1.    Opis mjera za usklađivanje sa zahtjevima za vozila tipova EX/II i EX/III: …

15.3.2.    U slučaju vozila tipa EX/III, otpornost na toplinu izvana: …

16.    MOGUĆNOST PONOVNE UPOTREBE, RECIKLIRANJA I OPORABE

16.1.    Izvedba kojoj pripada referentno vozilo: …

16.2.    Masa referentnog vozila s nadogradnjom ili masa šasije s kabinom, bez nadogradnje i/ili naprava za spajanje ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili vučnu spojnicu (uključujući tekućine, alate, rezervni kotač ako su ugrađeni) bez vozača: …

16.3.    Masa materijala referentnog vozila: …

16.3.1.    Masa materijala koja se uzima u obzir u fazi predobrade (V): …

16.3.2.    Masa materijala koji se uzima u obzir u fazi rastavljanja (V): …

16.3.3.    Masa materijala koja se uzima u obzir u fazi obrade nemetalnih ostataka za koje se smatra da se mogu reciklirati (V): …

16.3.4.    Masa materijala koja se uzima u obzir u fazi obrade nemetalnih ostataka za koje se smatra da se mogu energetski oporabiti (V): …

16.3.5.    Materijali (V): …

16.3.6.    Ukupna masa materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti i/ili reciklirati: …

16.3.7.    Ukupna masa materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti i/ili oporabiti: …

16.4.    Stupnjevi

16.4.1.    Stupanj mogućnosti recikliranja „Rcyc” (%): …

16.4.2.    Stupanj oporabljivosti „Rcov” (%): …

17.    PRISTUP INFORMACIJAMA ZA POPRAVAK I ODRŽAVANJE VOZILA

17.1.    Adresa glavne internetske stranice za pristup informacijama za popravak i održavanje vozila: …

17.1.1.    Datum od kojeg su dostupne informacije za popravak i održavanje vozila (najkasnije šest mjeseci od datuma homologacije): …

17.2.    Uvjeti pristupa internetskoj stranici: …

17.3.    Format u kojem su informacije za popravak i održavanje vozila dostupne na internetskoj stranici: …

Objašnjenja

(1)    Prekrižiti nepotrebno (ima slučajeva kad nije potrebno ništa prekrižiti jer je moguće navesti više mogućnosti).

(2)    Navesti dopušteno odstupanje.

(3)    Upisati najviše i najniže vrijednosti za svaku varijantu.

(4)    Samo za potrebe definicije terenskih vozila.

(5)    Vozila mogu biti na i benzin i plinovito gorivo, ali ako je sustav za benzin ugrađen samo za upotrebu u nuždi ili samo za pokretanje motora te ako spremnik benzina tog sustava ne može sadržavati više od 15 litara benzina, pri ispitivanju će se ta vozila smatrati vozilima s pogonom samo na plin.

(6)    Navesti dodatnu opremu koja utječe na dimenzije vozila.

(7)    Zabilježiti u slučaju jedne porodice motora s OBD-om i ako već nije navedeno u opisnoj dokumentaciji iz točke 3.2.12.2.7.0.4.

(8)    Vrijednosti za kombinirani WHTC ciklus, uključujući dio s pokretanjem zagrijanog i hladnog motora u skladu s Prilogom VIII. Uredbi (EU) br. 582/2011.

(9)    Zabilježiti ako nije navedeno u dokumentaciji iz točke 4.2.12.2.7.1.5.

(a)    Ako je neki dio homologiran, ne treba ga opisivati ako se upućuje na tu homologaciju. Isto tako, ne treba opisivati dio ako je iz priloženih grafičkih prikaza i nacrta jasno vidljiva njegova konstrukcija. Za svaku stavku za koju se prilažu nacrti ili fotografije treba navesti brojeve odgovarajućih priloženih dokumenata.

(b)    Ako način identifikacije tipa vozila sadržava znakove koji nisu bitni za opis vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice obuhvaćenog ovim opisnim dokumentom, takvi se znakovi u dokumentaciji moraju označiti simbolom „?” (npr. ABC??123??).

(c)    Razvrstano u skladu s definicijama iz dijela A. Priloga II.

(d)    Označavanje u skladu s normom EN 10027-1: 2005. Ako to nije moguće, dostavljaju se sljedeće informacije:

– opis materijala;

– granica elastičnosti;

– prekidnu čvrstoću;

– produljenje (u %),

– tvrdoću prema Brinellu.

(f)    Ako postoji izvedba s običnom kabinom i izvedba s kabinom za spavanje, potrebno je navesti mase i dimenzije za obje izvedbe.

( g )    Norma ISO 612: 1978 – Cestovna vozila – dimenzije motornih i priključnih vozila – nazivi i definicije.

(g1)    Motorno vozilo i prikolica s rudom: točka br. 6.4.1.

Poluprikolica i prikolica sa središnjom osovinom: točka br. 6.4.2.

Napomena:

Ako je riječ o prikolici sa središnjom osovinom, osovina spojnice smatra se krajnjom prednjom osovinom.

(g2)    Točka br. 6.19.2.

(g3)    Točka br. 6.20.

(g4)    Točka br. 6.5.

(g5)    Točka br. 6.1. i za vozila koja nisu kategorije M1: članak 2. stavak 22. Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012.

(g6)    Točka br. 6.17.

(g7)    Točka br. 6.2. i za vozila koja nisu kategorije M1: članak 2. stavak 23. Uredbe (EU) br. 1230/2012.

(g8)    Točka br. 6.3. i za vozila koja nisu kategorije M1: članak 2. stavak 24. Uredbe (EU) br. 1230/2012.

(g9)    Točka br. 6.6.

(g10)    Točka br. 6.10.

(g11)    Točka br. 6.7.

(g12)    Točka br. 6.11.

(g13)    Točka br. 6.18.1.

(g14)    Točka br. 6.9.

(h)    Masa vozača procijenjena je na 75 kg.

Sustavi koji sadržavaju tekućinu (osim onih za iskorištenu vodu koji moraju ostati prazni) pune se do 100 % obujma koji navede proizvođač.

Informacije iz točaka 3.6.(b) i 3.6.1.(b) nisu potrebne za vozila kategorija N2, N3, M2, M3, O3 i O4.

(i)    U slučaju prikolica i poluprikolica te vozila spojenih s prikolicom ili poluprikolicom koje znatno okomito opterećuju vučnu spojnicu ili sedlo, to opterećenje, podijeljeno sa standardnim gravitacijskim ubrzanjem, uključuje se u najveću tehnički dopuštenu masu.

(j)    „Prepust spojnice” vodoravna je udaljenost između spojnice prikolice sa središnjom osovinom i središnje crte stražnjih osovina.

(k)    U slučaju vozila koje može pokretati dizel ili benzin itd., ili kombinacija s drugim gorivom, stavke se ponavljaju.

U slučaju nekonvencionalnih motora i sustava, proizvođač dostavlja pojedinosti ekvivalentne ovdje navedenim podacima.

(l)    Vrijednost se zaokružuje na najbližu desetinku milimetra.

(m)    Ta se vrijednost izračunava (π = 3,1416) i zaokružuje na najbliži iznos u cm3.

(n)    Određeno u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 715/2007 ili Uredbe (EZ) br. 595/2009 ako je primjenjivo.

(o)    Određeno u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća 12 .

(p)    Tražene pojedinosti moraju se navesti za svaku od predviđenih varijanta.

(q)    S obzirom na prikolice, najveća brzina koju dopušta proizvođač.

(r)    Za gume kategorije Z namijenjene za ugradnju na vozila čija najveća brzina prelazi 300 km/h treba navesti ekvivalentne podatke.

(s)    Navedeni broj mjesta za sjedenje mora biti broj mjesta namijenjenih za upotrebu dok se vozilo kreće. U slučaju modularnog rasporeda moguće je navesti raspon.

(t)     „R-točka” ili „referentna točka sjedala” znači točka koju je odredio proizvođač vozila za svaki položaj za sjedenje u odnosu na trodimenzionalni referentni sustav utvrđen u Prilogu III. Pravilniku UNECE-a br. 125.

(u)    Za simbole i oznake koje treba upotrijebiti vidjeti stavak 5.3. Pravilnika UNECE-a br. 16. Za sigurnosne pojaseve tipa „S”, navesti svojstva tipova.

(v)    Ti su pojmovi definirani u normi ISO 22628: 2002 – Cestovna vozila – mogućnost recikliranja i oporabe – Postupak izračuna.

(x)    Motori na dvojno gorivo.

(x1)    U slučaju motora ili vozila na dvojno gorivo.

(x2)    U slučaju motora na dvojno gorivo tipa 1B, tipa 2B i tipa 3B.

(x3)    Osim za motore ili vozila na dvojno gorivo.DIO II.

Matrica koja prikazuje kombinacije unosa iz dijela I. u izvedbama i varijantama tipa vozila

Broj unosa

Sve

Izvedba 1

Izvedba 2

Izvedba 3

Izvedba n

Objašnjenja

(a)    Za svaku se varijantu unutar tipa sastavlja odvojena matrica.

(b)    Unosi s više mogućnosti, čije kombinacije unutar varijante nisu ograničene, upisuju se u stupac s naslovom „sve”.

(c)    Informacije navedene u matrici mogu se prikazati na alternativan način ili spojiti s informacijama navedenima u skladu s dijelom I.

(d)    Svaka varijanta i izvedba označavaju se alfanumeričkim kodom koji se sastoji od slova i brojeva, a upisuje se i u certifikat o sukladnosti (Prilog IX.) za predmetno vozilo.

(e)    Varijante obuhvaćene dijelom III. Priloga IV. označavaju se posebnim alfanumeričkim kodom.PRILOG II.

OPĆE DEFINICIJE, KRITERIJI ZA KATEGORIZACIJU VOZILA, TIP VOZILA I TIPOVE NADOGRADNJE

UVODNI DIO

Definicije i opće odredbe 

1.    Definicije

1.1.

„Sjedeće mjesto” znači bilo koje mjesto na koje se može smjestiti jedna osoba u sjedećem položaju čija je visina jednaka barem:

(a) visini lutke koja odgovara visini 50 % odraslih muškaraca ako je riječ o vozaču;

(b) visini lutke koja odgovara visini 5 % odraslih žena u svim ostalim slučajevima.

1.2.

„Sjedalo” znači potpuna konstrukcija, zajedno s presvlakom, koja može, ali ne mora biti dio nadogradnje vozila, za sjedenje jedne odrasle osobe.

Ovaj pojam obuhvaća pojedinačno sjedalo i dio klupe za sjedenje te sklopiva sjedala i sjedala koja je moguće ukloniti.

1.3.

„Roba” znači prvenstveno bilo koja pomična stvar.

Pojam obuhvaća proizvode u rasutom stanju, proizvedenu robu, tekućine, žive životinje, žitarice, nedjeljive terete.

1.4.

„Najveća masa” znači „najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila” kao što je navedeno u točki 2.8.

2.    Opće odredbe

2.1.    Broj sjedećih mjesta

2.1.1.

Zahtjevi u vezi s brojem sjedećih mjesta odnose se na sjedala osmišljena za uporabu kad se vozilo kreće po cesti.

2.1.2.

Ne odnose se na sjedala osmišljena za upotrebu u stacionarnim uvjetima, a koja su za korisnike jasno označena piktogramom ili znakom s odgovarajućim tekstom.

2.1.3.

Pri prebrojavanju sjedećih mjesta primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(a)    svako pojedinačno sjedalo broji se kao jedno sjedeće mjesto;

(b)    ako je riječ o klupi za sjedenje, svaki prostor širine barem 400 mm, mjereno na razini jastuka sjedala, broji se kao jedno sjedeće mjesto.

Tim se uvjetom proizvođaču ne onemogućuje primjenjivanje općih odredbi navedenih u točki 1.1.;

(c)    međutim, prostor prema opisu u točki (b) ne broji se kao jedno sjedeće mjesto ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.    karakteristike klupe za sjedenje sprečavaju postavljanje donjeg dijela lutke u prirodan sjedeći položaj – primjerice: učvršćena kutija konzole, nepodstavljeno područje ili unutarnja presvlaka utječu na veličinu nazivne površine za sjedenje;

ii.    oblik poda neposredno ispred predviđenog sjedećeg mjesta (npr. postoji tunel) sprječava postavljanje stopala lutke u prirodan položaj.

2.1.4.

S obzirom na vozila obuhvaćena Pravilnicima UNECE-a br. 66 i br. 107., dimenzije navedene u točki 2.1.3 (b) usklađuju se s minimalnim prostorom potrebnim za jednu osobu u odnosu na različite razrede vozila.

2.1.5.

Kad se u vozilu nalaze sidrišta sjedala za sjedalo koje je moguće ukloniti, to se sjedalo uračunava u broj sjedećih mjesta.

2.1.6.

Područje namijenjeno za osobu u invalidskim kolicima smatra se jednim sjedećim mjestom.

2.1.6.1.

Ta se odredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz stavaka 3.6.1 i 3.7 Priloga 8. Pravilniku UNECE-a br. 107.

2.2.    Najveća masa

2.2.1.

Ako je riječ o tegljaču za poluprikolice, najveća masa koja se uračunava za razvrstavanje vozila obuhvaća najveću masu poluprikolice koju nosi mehanička spojnica ili sedlo.

2.2.2.

Ako je riječ o motornom vozilu koje može vući prikolicu sa središnjom osovinom ili prikolicu s krutim rudom, najveća masa za razvrstavanje motornog vozila uključuje najveću masu koju mehanička spojnica prenosi vozilu za vuču.

2.2.3.

Ako je riječ o poluprikolici, prikolici sa središnjom osovinom i prikolici s krutim rudom, najveća masa koja se uzima u obzir za razvrstavanje vozila odgovara najvećoj masi koju kotači osovine ili grupe osovina prenose na tlo kada je prikolica priključena na vozilo za vuču.

2.2.4.

Ako je riječ o vučnom vozilu za poluprikolicu, najveća masa za razvrstavanje vozila obuhvaća najveću masu poluprikolice koju nosi mehanička spojnica ili sedlo.

2.3.    Posebna oprema

2.3.1.

Vozila prvenstveno opremljena ugrađenom opremom poput strojeva ili aparata smatraju se vozilima kategorije N ili O.

2.4.    Jedinice

2.4.1.

Osim ako je drukčije navedeno, sve mjerne jedinice i pridruženi simboli sukladni su s odredbama Direktive Vijeća 80/181/EEZ 13 .

3.    Kategorizacija vozila

3.1.

Proizvođač je odgovoran za kategorizaciju tipa vozila.

U tu svrhu moraju biti ispunjeni svi relevantni kriteriji opisani u ovom Prilogu.

3.2.

Homologacijsko tijelo može zatražiti od proizvođača odgovarajuće dodatne informacije kako bi se pokazalo da određeni tip vozila treba kategorizirati kao vozilo posebne namjene u posebnu grupu („SG kod”)DIO A.

Kriteriji za kategorizaciju vozila 

1.    Kategorije vozila

U svrhu EU i nacionalne homologacije tipa te u svrhu EU homologacije i nacionalne homologacije pojedinačnog vozila, vozila se kategoriziraju prema klasifikaciji navedenoj u članku 4.

Odobrenje se može dodijeliti samo za kategorije navedene u članku 4. stavku 1.

2.    Potkategorije vozila

2.1.    Terenska vozila

„Terensko vozilo (ORV)” znači vozilo kategorije M ili N sa specifičnim tehničkim karakteristikama koje omogućuju njegovu uporabu izvan normalnih cesta.

Za te se kategorije vozila dodaje nastavak „G” na alfanumerički kod kojim se identificira kategorija vozila.

Kriteriji pomoću kojih se određuje spada li vozilo u kategoriju „ORV” navode se u odjeljku 4. dijela A.

2.2.    Vozila posebne namjene (SPV)

2.2.1.

Za nepotpuna vozila namijenjena potkategoriji SPV na alfanumerički kod kojim se identificira kategorija vozila dodaje se nastavak „S”.

Različite vrste vozila posebne namjene definirane su i popisane u odjeljku 5.

2.3.    Terensko vozilo posebne namjene

2.3.1.

„Terensko vozilo posebne namjene (ORV-SPV)” znači vozilo koje spada u kategoriju M ili N, a koje se odlikuje posebnim tehničkim karakteristikama navedenima u točkama 2.1 i 2.2.

Za te se kategorije vozila dodaje nastavak „G” na alfanumerički kod kojim se identificira kategorija vozila.

Uz to, za nepotpuna vozila namijenjena kategoriji SPV dodaje se slovo „S” kao drugi nastavak.

3.    Kriteriji za uvrštavanje vozila u kategoriju N

3.1.

Kategorizacija tipa vozila kao vozila kategorije N temelji se na tehničkim karakteristikama vozila koje su navedene u točkama od 3.2 do 3.6.

3.2.

Načelno, odjeljci u kojima se nalaze sjedeća mjesta moraju biti potpuno odvojeni od tovarnog prostora.

3.3.

Odstupajući od zahtjeva navedenih u točki 3.2, osobe i roba mogu se prevoziti u istom odjeljku ako se u tovarnom prostoru nalaze naprave za pričvršćenje konstruirane za zaštitu osoba koje se prevoze od pomicanja tereta tijekom vožnje, uključujući naglo kočenje i skretanje.

3.4.

Naprave za pričvršćenje namijenjene učvršćivanju tereta prema uvjetima iz točke 3.3 te pregradne stijene, namijenjene vozilima mase do 7,5 tona, konstruirane su u skladu s odredbama iz odjeljaka 3. i 4. norme ISO 27956:2009 „Cestovna vozila – Osiguravanje tereta u dostavnim vozilima (furgonima) – Zahtjevi i postupci ispitivanja”

3.4.1.

Zahtjevi navedeni u točki 3.4 mogu se potvrditi izjavom proizvođača o sukladnosti.

3.4.2.

Kao alternativu zahtjevima iz točke 3.4. proizvođač može homologacijskom tijelu pružiti zadovoljavajuće dokaze da ugrađene naprave za pričvršćenje pružaju razinu zaštite ekvivalentnu onoj koja se propisuje u navedenoj normi.

3.5.

Broj sjedećih mjesta, osim vozačevog, ne smije biti veći od:

(a) 6 – u vozilima kategorije N1;

(b) 8 – u vozilima kategorije N2 i N3;

3.6.

3.6.1.

U tom smislu, ove jednadžbe moraju biti zadovoljene u svim konfiguracijama, posebno kada su zauzeta sva sjedeća mjesta:

(a)    ako je N = 0:

P – M ≥ 100 kg

(b)    ako je 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

(c)    ako je N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

pri čemu slova imaju sljedeće značenje:

P je najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila;

M je masa u voznom stanju;

N je broj sjedećih mjesta, ne računajući vozačevo mjesto.

3.6.2.

Masa opreme pričvršćene za vozilo radi smještaja robe (npr. spremnik, nadogradnja itd.), rukovanja robom (npr. dizalica, nosač, itd.) te za učvršćivanje robe (npr. uređaji za osiguranje tereta) uvrštava se u kategoriju M.

3.6.3.

Masa opreme koja se ne upotrebljava u svrhe navedene u točki 3.6.2 (primjerice kompresor, vitlo, strujni generator, oprema za emitiranje itd.) ne uvrštava se u kategoriju M u svrhu primjene formule navedene u točki 3.6.1.

3.7.

Zahtjevi navedeni u točkama od 3.2. do 3.6. moraju biti ispunjeni za sve varijante i izvedbe unutar tipa vozila.

3.8.

Kriteriji za uvrštavanje vozila u kategoriju N1.

3.8.1.

Vozilo se kategorizira kao N1 ako su ispunjeni svi primjenjivi kriteriji.

Ako nije ispunjen makar i jedan kriterij, vozilo se kategorizira kao M1.

3.8.2.

Osim općih kriterija navedenih u točkama od 3.2. do 3.6., kriteriji navedeni u točkama od 3.8.2.1 do 3.8.2.3.5 moraju se ispuniti za kategorizaciju vozila kod kojih se vozačeva kabina i teret nalaze unutar jedne jedinice („BB” s nadogradnjom).

3.8.2.1.

Ako je između reda sjedala i teretnog prostora postavljena djelomična ili potpuna stijenka ili pregrada, to ne isključuje obvezu ispunjavanja potrebnih kriterija.

3.8.2.2.

Kriteriji su kako slijedi:

(a)    robu treba biti moguće utovarivati preko stražnjih vrata, vrata prtljažnika ili bočnih vrata koja su oblikovana i proizvedena za takvu namjenu;

(b)    ako je riječ o stražnjim vratima ili preklopivoj stražnjoj stranici, otvor za utovar ispunjava sljedeće zahtjeve:

i.    ako vozilo ima samo jedan red sjedala ili samo vozačevo sjedalo, minimalna visina otvora za utovar iznosi najmanje 600 mm;

ii.    ako vozilo ima dva ili više redova sjedala, minimalna visina otvora za utovar iznosi najmanje 800 mm, a otvor ima površinu od najmanje 12 800 cm2;

(c)    Teretni prostor zadovoljava sljedeće zahtjeve:

„teretni prostor” znači dio vozila koji se nalazi iza reda (redova) sjedala ili iza vozačevog sjedala ako vozilo ima samo jedno vozačevo sjedalo;

i.    površina za utovar u teretnom prostoru općenito je ravna;

ii.    ako vozilo ima samo jedan red sjedala ili samo jedno sjedalo, minimalna duljina teretnog prostora iznosi barem 40 % međuosovinskog razmaka;

iii.    ako vozilo ima dva ili više redova sjedala, minimalna duljina teretnog prostora iznosi barem 30 % međuosovinskog razmaka.

Ako je sjedala iz zadnjeg reda moguće jednostavno izvaditi iz vozila bez uporabe posebnih alata, uvjeti koji se odnose na duljinu teretnog prostora ispunjeni su dok su sva sjedala ugrađena u vozilo;

iv.    uvjeti povezani s duljinom teretnog prostora ispunjeni su kada su sjedala iz prvog ili zadnjeg reda postavljena okomito u normalan položaj kako bi ih osobe u vozilu mogle upotrebljavati.

3.8.2.3.

Posebni uvjeti za mjerenje

3.8.2.3.1.

Definicije

(a)    „visina otvora za utovar” znači okomita udaljenost između dvije vodoravne ravnine od kojih je jedna tangencijalna na najvišu točku nižeg dijela vrata, a druga na najnižu točku gornjeg dijela vrata;

(b)    „površina otvora za utovar” znači najveća površina ortogonalne projekcije na okomitu ravninu, okomito na središnju liniju vozila, maksimalnog dopuštenog otvora kad su stražnja vrata ili preklopiva stražnja stranica širom otvoreni;

(c)    „međuosovinski razmak”, u svrhu primjene formule u točkama 3.8.2.2. i 3.8.3.1., znači udaljenost između:

i.    središnje linije prednje osovine i središnje linije druge osovine ako je riječ o vozilu s dvije osovine; ili

ii.    središnje linije prednje osovine i središnje linije virtualne osovine jednako udaljene od druge i treće osovine ako je riječ o vozilu s tri osovine;

3.8.2.3.2.

Namještanje sjedala

(a)    sjedala se namještaju u krajnji vanjski položaj;

(b)    naslon sjedala, ako je prilagodljiv, namješta se tako da se na sjedalo može smjestiti trodimenzionalni uređaj za određivanje točke H pri nagibu trupa od 25 stupnjeva;

(c)    ako se naslon sjedala ne može namještati, postavlja se u položaj koji određuje proizvođač vozila;

(d)    ako je sjedalo prilagodljivo po visini, namješta se u najniži položaj.

3.8.2.3.3.

Uvjeti za vozilo

(a)    stanje opterećenja vozila mora odgovarati njegovoj najvećoj masi;

(b)    kotači vozila moraju biti usmjereni ravno naprijed.

3.8.2.3.4.

Zahtjevi iz točke 3.8.2.3.2. ne primjenjuju se ako je u vozilo ugrađena stijenka ili pregrada.

3.8.2.3.5.

Mjerenje duljine teretnog prostora

(a)    ako u vozilo nije ugrađena stijenka ili pregrada, duljina se mjeri od okomite ravnine tangencijalne na krajnju vanjsku točku vrha naslona sjedala do stražnje unutarnje ravnine ili vrata ili stražnje ograde u zatvorenom položaju;

(b)    ako je u vozilo ugrađena stijenka ili pregrada, duljina se mjeri od okomite ravnine tangencijalne na krajnju vanjsku točku pregrade ili stijenke do stražnje unutarnje ravnine ili vrata ili stražnje ograde u zatvorenom položaju;

(c)    zahtjevi koji se odnose na duljinu ispunjavaju se barem duž vodoravne crte u uzdužnoj okomitoj ravnini koja prolazi kroz središnju liniju vozila na razini poda utovarnog prostora.

3.8.3.

Osim općih kriterija navedenih u točkama od 3.2. do 3.6., kriteriji navedeni u točkama od 3.8.3.1. do 3.8.3.4. moraju se ispuniti za kategorizaciju vozila kod kojih se vozačeva kabina i teret ne nalaze unutar jedne jedinice („BB” s nadogradnjom).

3.8.3.1.

Kad je nadogradnja vozila zatvorena, primjenjuje se sljedeće:

(a)    robu treba biti moguće utovarivati preko stražnjih vrata, vrata prtljažnika ili bočnih vrata, ili na drugi način;

(b)    najmanja visina otvora za utovar iznosi najmanje 800 mm, a otvor ima površinu od najmanje 12 800 cm2;

(c)    minimalna duljina teretnog prostora iznosi najmanje 40 % međuosovinskog razmaka.

3.8.3.2.

Ako je vozilo opremljeno teretnim prostorom otvorenog tipa, primjenjuju se samo odredbe navedene u točkama 3.8.3.1. (a) i (c).

3.8.3.3.

Za primjenu odredbi navedenih u točki 3.8.3. primjenjuju se definicije iz točke 3.8.2.3.1. 

3.8.3.4.

Zahtjevi koji se odnose na duljinu teretnog prostora ispunjeni su punjavaju se duž vodoravne crte u uzdužnoj okomitoj ravnini koja prolazi kroz središnju liniju vozila na razini poda utovarnog prostora.

4.    Kriteriji za potkategorizaciju vozila kao terenskih vozila

4.1.

Vozila kategorija M1 ili N1 razvrstavaju se u potkategoriju terenskih vozila ako istodobno zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a)    najmanje jedna prednja i jedna stražnja osovina konstruirane su za istovremeni pogon, neovisno o tome je li moguće isključiti jednu pogonsku osovinu;

(b)    ugrađen je barem jedan mehanizam za zabravljivanje diferencijala ili mehanizam sa sličnim učinkom;

(c)    vozilima bez prikolice moguće je svladati uspon nagiba od najmanje 25 %

(d)    ispunjavaju pet od šest zahtjeva u nastavku:

i.    kut prednjeg prepusta od najmanje 25 stupnjeva;

ii.    kut stražnjeg prepusta od najmanje 20 stupnjeva;

iii.    kut kosine od najmanje 20 stupnjeva;

iv.    razmak od tla ispod prednje osovine od najmanje 180 mm;

v.    razmak od tla ispod stražnje osovine od najmanje 180 mm;

vi.    razmak od tla između osovina od najmanje 200 mm;

4.2.

Vozila kategorije M2, N2 ili M3 čija maksimalna masa ne premašuje 12 tona razvrstavaju se u potkategoriju terenskih vozila ako zadovoljavaju uvjet naveden u točki (a) ili oba uvjeta navedena u točkama (b) i (c):

(a)    sve su osovine u istovremenom pogonu, neovisno o tome je li moguće isključiti jednu ili više pogonskih osovina;

(b)    i.    najmanje jedna prednja i jedna stražnja osovina konstruirane su za istovremeni pogon, neovisno o tome je li moguće isključiti jednu pogonsku osovinu;

   ii.    ugrađen je barem jedan mehanizam za zabravljivanje diferencijala ili mehanizam sa sličnim učinkom;

   iii.    vozilima bez prikolice moguće je svladati uspon nagiba od najmanje 25 %

(c)    ispunjavaju pet od šest zahtjeva u nastavku ako njihova najveća masa ne prelazi 7,5 tona, a najmanje četiri ako njihova najveća masa prelazi 7,5 tona:

i.    kut prednjeg prepusta od najmanje 25 stupnjeva;

ii.    kut stražnjeg prepusta od najmanje 25 stupnjeva;

iii.    kut kosine od najmanje 25 stupnjeva;

iv.    razmak od tla ispod prednje osovine od najmanje 250 mm;

v.    razmak od tla između osovina od najmanje 300 mm;

vi.    razmak od tla ispod stražnje osovine od najmanje 250 mm.

4.3.

Vozila kategorije M3 ili N3 čija maksimalna masa premašuje 12 tona razvrstavaju se u potkategoriju terenskih vozila ako zadovoljavaju uvjet naveden u točki (a) ili oba uvjeta navedena u točkama (b) i (c):

(a)    sve su osovine u istovremenom pogonu, neovisno o tome je li moguće isključiti jednu ili više pogonskih osovina;

(b)    i.    barem polovina osovina (dvije osovine od tri ako je riječ o vozilu s tri osovine, odnosno tri ako je riječ o vozilu s pet osovina) konstruirana je za simultani pogon, bez obzira na to može li se jedna pogonska osovina isključiti;

ii.    postoji barem jedan mehanizam za zabravljivanje diferencijala ili mehanizam sa sličnim učinkom;

iii.    vozilima bez prikolice moguće je svladati uspon nagiba od najmanje 25 %

(c)    ispunjavaju barem četiri od šest zahtjeva u nastavku:

i.    kut prednjeg prepusta od najmanje 25 stupnjeva;

ii.    kut stražnjeg prepusta od najmanje 25 stupnjeva;

iii.    kut kosine od najmanje 25 stupnjeva;

iv.    razmak od tla ispod prednje osovine od najmanje 250 mm;

v.    razmak od tla između osovina od najmanje 300 mm;

vi.    razmak od tla ispod stražnje osovine od najmanje 250 mm.

4.4.

Postupak za provjeru sukladnosti s geometrijskim odredbama koje se navode u ovom odjeljku navodi se u Dodatku 1.5.    Vozila posebne namjene

Naziv

Kod

Definicija

5.1.

Motorno vozilo za stanovanje ili kampiranje

SA

Vozilo kategorije M s odjeljkom za stanovanje u kojem se nalazi barem sljedeća oprema:

(a)    stol i stolice;

(b)    prostor za spavanje (koji može biti izveden iz sjedala);

(c)    opremu za kuhanje;

(d)    spremište.

Ta je oprema fiksno učvršćena u odjeljak za stanovanje.

No stol može biti konstruiran tako da ga je moguće jednostavno ukloniti.

5.2.

Oklopno vozilo

SB

Vozilo s oklopom za zaštitu od metaka namijenjeno zaštiti osoba ili robe koji se prevoze.

5.3.

Bolničko vozilo

SC

Vozilo kategorije M namijenjeno za prijevoz bolesnih ili ozlijeđenih osoba i posebno opremljeno za tu namjenu.

5.4.

Pogrebno vozilo

SD

Vozilo kategorije M namijenjeno za prijevoz preminulih osoba i posebno opremljeno za tu namjenu.

5.5.

Vozilo s pristupom za invalidska kolica

SH

Vozilo kategorije M1 posebno konstruirano ili prilagođeno smještaju tijekom vožnje jedne ili više osoba u invalidskim kolicima.

5.6.

Kamp-prikolica

SE

Vozilo kategorije O kako je definirano u točki 3.2.1.3 norme ISO 3833:1977.

5.7.

Pokretna dizalica

SF

Vozilo kategorije N3 koje nije opremljeno za prijevoz robe, nego je opremljeno dizalicom čiji je moment dizanja jednak ili veći od 400 kNm.

5.8.

Posebna skupina

SG

Vozilo posebne namjene koje nije obuhvaćeno ni jednom od definicija navedenih u ovom odjeljku.

5.9.

Potporna kolica

SJ

Vozilo kategorije O opremljeno sedlom za oslanjanje poluprikolice tako da istu pretvara u prikolicu.

5.10.

Prikolica za prijevoz izvanrednog tereta

SK

Vozilo kategorije O4 namijenjeno za prijevoz nedjeljivih tereta podložno ograničenju brzine i ograničenjima u prometu zbog svojih dimenzija.

Ovaj termin obuhvaća i hidraulične modularne prikolice bez obzira na broj modula.

5.11.

Motorno vozilo za prijevoz izvanrednog tereta

SL

Tegljač za prikolice ili za poluprikolice kategorije N3 koji ispunjava sve sljedeće uvjete:

5.12.

Nosač razne opreme

SM

Terensko vozilo kategorije N (kako je definirano u točki 2.3.) konstruirano i izrađeno za vuču, guranje, prijenos i stavljanje u pokret određene zamjenjive opreme,

Ako je vozilo opremljeno pomoćnom platformom za utovar, njezina maksimalna duljina ne smije prelaziti:

6.    Napomene

6.1.

Homologacija se ne dodjeljuje:

(a) potpornim kolicima prema definiciji u odjeljku 5. dijela A;

(b) prikolicama s krutim rudom prema definiciji u odjeljku 4. dijela C;

(c) prikolicama u kojima se mogu tijekom vožnje po cesti prevoziti osobe.

6.2.

Točkom 6.1. ne dovode se u pitanje odredbe članka 40. o nacionalnoj homologaciji tipa vozila proizvedenih u malim serijama.DIO B

Kriteriji za tipove vozila, varijante i izvedbe 

1.    Kategorija M1 

1.1.    Tip vozila

1.1.1.:

„Tip vozila” sastoji se od vozila kojima su zajedničke sljedeće karakteristike:

(a)    ime trgovačkog društva proizvođača;

promjena pravnog oblika vlasništva nad trgovačkim društvom ne zahtijeva dodjelu nove homologacije;

(b)    konstrukcija i sastavljanje osnovnih dijelova konstrukcije nadogradnje ako je riječ o samonosivoj nadogradnji;

isto se primjenjuje na vozila kod kojih je nadogradnja spojena vijcima ili zavarena na zasebni okvir.

1.1.2.

Odstupajući od zahtjeva iz točke 1.1.1(b), ako proizvođač upotrebljava dio poda nadogradnje te osnovne sastavne elemente koji čine prednji dio nadogradnje, a nalaze se tik ispred vjetrobrana, u konstrukciji različitih vrsta nadogradnje (primjerice za limuzinu i kupe), može se smatrati da ta vozila pripadaju istom tipu. Proizvođač mora dostaviti dokaze o tome.

1.1.3.

Tip se sastoji od barem jedne varijante i jedne izvedbe.

1.2.    Varijanta

1.2.1.

„Varijanta” unutar tipa vozila objedinjuje vozila kojima su zajedničke sljedeće konstrukcijske karakteristike:

(a)    broj bočnih vrata ili tip nadogradnje prema definiciji u odjeljku 2. dijela C ako proizvođač primjenjuje kriterij iz točke 1.1.2;

(b)    pogonski motor s obzirom na sljedeće konstrukcijske karakteristike:

i.    vrsta napajanja energijom (motor s unutarnjim izgaranjem, električni motor ili drugi);

ii.    način rada (vanjski izvor paljenja, kompresijsko paljenje ili drugo);

iii.    broj i raspored cilindara u slučaju motora s unutarnjim izgaranjem (L4, V6 ili drugi);

(c)    broj osovina;

(d)    broj i međusobna povezanost pogonskih osovina;

(e)    broj upravljanih osovina;

(f)    stupanj dovršenosti (npr. potpuno/nepotpuno)

(g)    u slučaju višestupanjski izrađenih vozila, proizvođač i tip vozila u prethodnom stupnju.

1.3.    Izvedba

1.3.1.

„Izvedba” unutar varijante vozila objedinjuje vozila kojima su zajedničke sljedeće karakteristike:

(a)    najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila;

(b)    radni obujam motora u slučaju motora s unutarnjim izgaranjem;

(c)    najveća izlazna snaga motora ili najveća trajna nazivna snaga (električni motor);

(d)    vrsta goriva (benzin, plinsko ulje, UNP, dvije vrste goriva ili drugo);

(e)    najveći broj sjedećih mjesta;

(f)    razina buke u vožnji;

(g)    razina ispušnih emisija (npr. Euro 5, Euro 6 ili druga);

(h)    kombinirane ili ponderirane kombinirane emisije CO2;

(i)    potrošnja električne energije (opterećena, kombinirana vožnja);

(j)    kombinirana ili ponderirana kombinirana potrošnja goriva;

(k)    postojanje jedinstvenog skupa inovativnih tehnologija, kao što je navedeno u članku 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009.

2.    Kategorije M2 i M3 

2.1.    Tip vozila

2.1.1.

„Tip vozila” sastoji se od vozila kojima su zajedničke sljedeće karakteristike:

(a)    ime trgovačkog društva proizvođača;

promjena pravnog oblika vlasništva nad trgovačkim društvom ne zahtijeva dodjelu nove homologacije;

(b)    kategorija;

(c)    sljedeći aspekti konstrukcije i izrade:

i.    konstrukcija i izrada osnovnih sastavnih elemenata šasije;

ii.    konstrukcija i izrada osnovnih sastavnih elemenata koji tvore nadogradnju ako je riječ o samonosivoj nadogradnji;

(d)    broj razina (jedna ili dvije);

(e)    broj odjeljaka (kruti/zglobni);

(f)    broj osovina;

(g)    način napajanja energijom (u vozilu ili izvan njega)